Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valkeakosken kuvataidekoulun historia"

Transkriptio

1 Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja

2 Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat ja toiminnan kasvu luku... 6 Taiteen perusopetus... 6 Aktiivista kansainvälisyyttä... 7 Teemaopetusta ja näyttelytoimintaa... 7 Lisää toimitilaa... 8 Henkilöstömuutoksia... 8 Kehittämisalueita 90-luvun lopussa luku ( )... 9 Kuvataidekoulu pääsee tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin Kehittämishankkeita vuosina Uusi opetussuunnitelma...10 Henkilöstömuutoksia...11 Tilamuutoksia...11 Vakaa oppilastilanne...12 Kehittämishankkeita ja projekteja luku juhlavuosi ja vakaa kehitys...14 Osaksi Valkeakoski-opistoa...14 Kehittämishankkeita Tulevaa...15

3 1980-luku Perustaminen Valkeakosken kuvataidekoulu perustettiin vuonna 1980, ja se on yksi Suomen vanhimmista kuvataidekouluista. Kuvataidekoulujen toimintamuoto kehittyi Suomessa 80-luvulla. Ryhmä kuvataideopettajia, joukossa Valkeakosken kuvataidekoulun perustajat, kehittivät uuden koulumuodon, jossa lapsille ja nuorille annetaan tavoitteellisesti ja opetussuunnitelman mukaisesti etenevää kuvataiteen opetusta. Aiemmin vastaavaa taideopetusta oli annettu ainoastaan musiikissa, musiikkiopistoissa. Nyt niiden rinnalle syntyivät kuvataidekoulut. Valkeakosken kuvataidekoulun perusti Marjatta Hassi, joka toimi 60- ja 70-luvuilla kuvataideopettajana Valkeakoskella sekä Voipaalan lastenkulttuurikeskuksen johtajana sen toiminnan alkuvuosina. Valkeakosken kuvataidekoulun perustaminen sai alkusysäyksensä Voipaalassa vuodesta 1977 lähtien järjestetyistä lasten taidetapahtumista. Hassin vetämä kuvataidekoulutoiminta alkoi tammikuussa 1980 taidekasvatuskokeilulla Voipaalan taidekeskuksessa. Opetukseen osallistui tuolloin 15 alle kouluikäistä lasta oli Valkeakosken kuvataidekoulun ensimmäinen kokonainen opintovuosi. Oppilaita oli 51, ja opetus tapahtui Voipaalassa ja Työväenopiston kuvataideluokassa. Opetusta annettiin vuotiaille lapsille ja nuorille. Kuvataidekoulun toimistona toimi kulttuuritoimisto. Hassin lisäksi opetuksesta huolehti Työväenopiston kuvataideaineiden opettaja Elisse Heinimaa. Valkeakosken kuvataidekoulua on alusta asti ylläpitänyt Valkeakosken kaupunki, joka on vastannut kuvataidekoulun taloudesta ja hallinnosta Kuvataidekoulun johtokuntana toimi kulttuurilautakunnan kuvataidejaosto, kulttuurilautakunta ja vuodesta 1993 lähtien sivistystoimen lautakunta. Alkuvuosina varat toimintaan osoitettiin kulttuurimäärärahoista, myöhemmin toimintaan sai myös valtion tukea. Ensimmäisenä lukuvuonna opetus oli oppilaille ilmaista. Lukukausimaksut, kuten myös vapaaoppilasmahdollisuus, otettiin käyttöön lukuvuodesta eteenpäin. Toiminnan vakiintuminen Kuvataidekoulun perustamisesta lähtien toimintaan kuuluivat huolella laaditut opetustavoitteet ja tuntisuunnitelmat. Koulun tärkeitä tavoitteita olivat omien toimitilojen aikaansaaminen ja oppilaiden kuvataideopintojen jatkuvuuden takaaminen. Katsottiin, että koulun kehittämisen kannalta koulu tarvitsee päätoimisia työntekijöitä. Näin koululle saataisiin jatkuvuutta ja parhaat kehittymisedellytykset. Valkeakosken kuvataidekoululla oli aktiivinen edustus valtakunnallisessa kuvataidekoulutoiminnassa, jossa suunniteltiin kuvataidekoulujen hallinnollista ja opetuksellista kehittämistä ja yhtenäistämistä. Valkeakosken kuvataidekoululla oli edustaja työryhmässä, joka Opetusministeriön

4 toimeksiannosta selvitti kuvataidekoulujen asemaa ja valmisteli mm valtionavustuksia koskevia säännöksiä. Valkeakosken kuvataidekoulun opettajat olivat lisäksi perustamassa valtakunnallista Kuvataidekoulujen liittoa, jonka ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Marjatta Hassi. Voipaalan vanhaan Kanalaan kunnostettu Lasten ateljee antoi mahdollisuuden koulun toiminnan laajentumiselle Kuvataidekoulussa Hassin ja Heinimaan lisäksi alkoi toimia tuntiopettajia, joista keraamikko Pirkko Pajusesta tuli myöhemmin yksi koulun pitkäaikaisemmista opettajista. Hassi siirtyi rehtoriksi Espoon kuvataidekouluun Hän jatkoi merkittävää kuvataidekoulujen kehittämistyötä toimien myöhemmin myös Lahden lasten ja nuorten taide- ja muotoilukoulu Taikan rehtorina Lahdessa. Vuonna 1989 Hassille myönnettiin lastenkulttuurin valtionpalkinto pitkäjänteisestä työstään taidekasvattajana. Vuodesta 1982 lähtien Valkeakosken kuvataidekoulun johtavana tuntiopettajana toimi Työväenopiston päätoiminen kuvataideaineiden opettaja Heinimaa Valkeakosken kaupunginvaltuusto hyväksyi kuvataidekoululle johtosäännön, joka määritteli koulun tavoitteet, toimintamuodot ja hallinnollisen rakenteen. Vuonna 1984 koulun toiminnan vakiintumisen kannalta otettiin merkittävä edistysaskel, kun kuvataidekoulu sai ensimmäisen päätoimisen työntekijän: koulun johtavana opettaja aloitti Heinimaa, joka luopui Työväenopiston kuvataideaineiden opettajan tehtävästään. Valkeakosken kaupunki ja Kuvataidekoulu hyväksyttiin 1984 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liiton jäseneksi ja Valkeakosken edustaja valittiin liiton hallitukseen. Liiton jäsenyyden myötä Valkeakosken kuvataidekoulu jatkoi mukana kuvataidekoulujen valtakunnallisessa kehitystyössä. Kuvataidekoulu teki yhteistyötä muiden liittoon kuuluvien kuvataidekoulujen kanssa, osallistui erilaisiin taidekasvatusseminaareihin sekä valtakunnalliseen näyttelytoimintaan. Kuvataidekoulun alkuvuosina koulussa opiskeli vuosittain lasta ja nuorta. Lukuvuonna koulun oppilasmäärä oli kasvanut noin 90 oppilaaseen. Keväällä 1986 koulun hakijamäärä oli peräti 70 ja koulun oppilasmäärä vakiintui yli sadan. Koska hakijoita oli jatkuvasti enemmän kuin oppilaspaikkoja, oppilasvalinta suoritettiin arpomalla. Toiminnan kehittäminen Kuvataidekoulun toimintamuodot kehittyivät edelleen: opintoretkiä, näyttelykäyntejä ja ympäristön havainnointia oppimisen muotona hyödynnettiin opetuksessa merkittävästi ja yhteistyö oppilaiden vanhempien kanssa vahvisti koulun toimintaa. Opetuksessa kiinnitettiin jatkuvasti huomiota laatuun, opetusmetodeihin ja oppimisen ilmapiiriin. Kuvataidekoulun tarkoitus ja opetuksen tavoitteet kirjattiin vuosittain toimintakertomuksiin. Kuvataideopetuksen tavoitteena oli tukea

5 oppilaiden persoonallisuuden kehitystä, antaa tietoja ja taitoja kuvataiteista sekä kehittää oppilaiden valmiuksia ilmaista itseään. Kuvallisen ilmaisukyvyn kehittymisessä painotettiin pitkäjänteisen, syvällisen työskentelyn merkitystä, kokeellista tutkimista, ympäristön havainnointia ja oppimista leikin keinoin. Kehittämällä kykyä nähdä, kuulla ja kokea, taide luo edellytyksiä syventää ja laajentaa tietoa maailmasta - Heinimaa totesi. Opetus suunniteltiin teemoittain ja sisältöalueittain eteneväksi, oppilaiden ikään ja kehitysvaiheeseen sopiviksi. Koulun perustamisvuodesta lähtien opintojen rakenne jaettiin alle kouluikäisten opetukseen (5-6-vuotiaat), peruskursseihin (7-12-vuotiaat) ja työpajatyöskentelyyn ( vuotiaat). Tämä opintorakenne on käytössä nykyäänkin, mutta nimityksillä valmentava opetus, perusopetus sekä syventävät opinnot. Perusopetuksessa tutustuttiin monipuolisesti eri kuvan tekemisen tekniikoihin ja sisältöalueisiin. Työpajoissa perehdyttiin koko lukuvuoden ajan oppilaan valitsemaan yhteen taidealueeseen. Työpajaopetusta annettiin vuosina keramiikassa, kuvanveistossa, maalauksessa, valokuvauksessa ja grafiikassa sekä vuosina taidegrafiikassa, piirustus-maalauksessa (= pima) ja keramiikassa. Kuvataidekoulun näyttelyitä järjestettiin toiminnan alkuvuosina Työväenopistolla ja Voipaalan Aittaateljeessa. Näyttelyiden rakentamiseen, töiden esillepanoon ja näyttelyiden sisältöön kiinnitettiin paljon huomiota. Kuvataidekoulun näyttelytoiminta suunniteltiin pedagogiseksi tapahtumaksi, joka esittelee koulun toimintaa ja opetusta. Kuvataidekoulun näyttelyiden tarkoituksena on aina ollut osoittaa arvostusta ja kunnioitusta lasten tekemälle työlle; se on tärkeä kannustin pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä ja harjoittelua vaativassa harrastuksessa. (EH) Näyttelyissä esitellään myös prosesseja, jokaiselta lapselta on esillä aina vähintään yksi teos. Omat toimitilat ja toiminnan kasvu Kuvataidekoulun toiminnan vakiintumisen ja oppilasmäärän kasvun myötä tarve omille toimitiloille kasvoi. Työväenopiston tiloissa toimiminen alettiin kokea koulun kokoon nähden hankalaksi opetuksen organisoinnin kannalta Kuvataidekoulu sai ns. omat tilat, noin 200 m², Valtakatu 20:ssä sijaitsevasta entisestä Postitalosta, Musiikkiopiston neljännestä kerroksesta. Tämän lisäksi kuvataidekoulun opetusryhmiä kokoontui edelleen Voipaalan lasten ateljeessa ja valokuvauksen opetus tapahtui Työväenopiston valokuvauslaboratoriossa. Postitalossa kuvataidekoululla oli (ja on edelleen v. 2013) kolme keskimäärin 35 m² kokoista opetusluokkaa, toimisto ja varastotiloja. Vuonna 1986 postitaloon muuton jälkeen Heinimaa kirjoitti vuosikertomuksessa, että oma paikka merkitsee huomattavaa edistysaskelta koulun toiminnassa. Samalla hän kuitenkin pelkäsi tilojen olevan riittämättömät koulun suosion ja oppilasmäärän jatkuvasti kasvaessa.

6 1986 kuvataidekoulu sai ensimmäisen päätoimisen kuvataideopettajan toimen, jota hoitamaan valittiin Pirkko Pajunen. Kouluun hakemisen suosio oli huipussaan vuosina , jolloin uusia oppilaspaikan hakijoita oli vuosittain yli sata. Oppilasmäärä kasvoi nopeasti Valtakadulle muuton jälkeen 127:stä 200 oppilaaseen. Noin 40 % hakijoista voitiin ottaa sisään oppilaiksi. Johtavan opettajan toimi muutettiin 1988 lähtien kuvataidekoulun rehtorin viraksi. Valkeakosken kaupungin rahoituksen lisäksi kuvataidekoulu alkoi saada Opetusministeriöltä toiminta-avustuksia. Toiminta-avustuksia saatiin vuosittain vuodesta 1987 aina vuoteen 1993 saakka. Valtion lisärahoitus oli merkittävä apu koulun kehittämisen kannalta luku 1990 kuvataidekoulu sai toisen päätoimisen kuvataideopettajan toimensa, jota hoitamaan valittiin kuvataideopettaja Heli Tiainen. Opettajilta vaadittiin riittävä taiteellinen ja pedagoginen koulutus ja jatkuvaa halua oman opetuksensa ja kuvataidekoulun kehittämiseen. Rehtorin ja päätoimisten opettajien lisäksi opetuksesta huolehti vuosittain 1-3 tuntiopettajaa. Syventävien opintojen työpajaopetuksen sisällöiksi vakiintuivat vuodesta lähtien piirustus-maalaus, keramiikka ja rakenteet sekä valokuvaus. Oppilaita 1990-luvun alussa Kuvataidekoulussa oli vuosittain keskimäärin 200 ja opetusta annettiin opetustuntia vuodessa. Kuvataidekoulun 10-vuotisjuhlanäyttely pidettiin Voipaalan lastenkulttuurikeskuksessa, mistä lähtien Kuvataidekoulun kevätnäyttelyt on perinteisesti vuodesta toiseen pidetty Voipaalan taidekeskuksen päärakennuksessa huhti-toukokuussa. Taiteen perusopetus tuli voimaan laki taiteen perusopetuksesta. Valkeakosken kaupunginhallitus päätti , että Valkeakoskella aloitetaan musiikin, kuvataiteen ja käsityön perusopetus vuoden 1993 alusta. Päätöksen mukaan kuvataiteen perusopetusta antaa kuvataidekoulu. Valkeakoskella siirtyminen taiteen perusopetukseen kuvataiteen alueella ei merkinnyt suurta muutosta, sillä kuvataidekoulun opetusta oli toteutettu taiteen perusopetuksen lain hengessä jo vuosia. Taiteen perusopetuspäätöksen myötä Valkeakosken kaupunki alkoi saada Opetusministeriöltä taiteen perusopetukseen tarkoitettua määrärahaa, joka korvasi Kuvataidekoulun vuosina Opetusministeriöltä vuosittain saadun toiminta-avustuksen luvun laman seurauksena kaupunki supisti useana peräkkäisenä vuonna Kuvataidekoulun taloutta ja lukukausimaksuja nostettiin. Kuitenkin Kuvataidekoulun toiminnan kannalta oleelliset toimintaresurssit turvattiin lamankin keskellä.

7 Kuvataidekoulun rehtori toimi puheenjohtajana työryhmässä, joka laati 1992 valmistuneen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen opetussuunnitelman. Opetushallitus käytti kyseistä asiakirjaa lähtökohtana laatiessaan opetussuunnitelman perusteet kuvataiteen perusopetusta varten. Valkeakosken kuvataidekoulun opetussuunnitelma pohjautui Opetushallituksen antamaan Kuvataiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjaan ja Lasten ja nuorten Kuvataidekoulun opetussuunnitelmaan (Fredriksson, Hahtonen, Heinimaa ) Vuodesta 1993 lähtien Kuvataidekoulun johtokuntana alkoi toimia sivistystoimen lautakunta. Lautakunta hyväksyi Kuvataidekoulun uuden opetussuunnitelman kokouksessaan Myöhemmin vuonna 1998, koululakien uudistuttua, tuli voimaan uusi laki ja asetus taiteen perusopetuksesta. Uusi taiteen perusopetuslaki ei kuitenkaan oleellisesti poikennut aiemmin voimassa olleesta laista eikä se muuttanut taiteen perusopetuksen järjestelyjä Valkeakoskella. Aktiivista kansainvälisyyttä Kuvataidekoulun opettajat kulkivat taidekasvatustyön eturintamassa. Koulun rehtori oli aktiivinen kansainvälisessä taidekasvatustyössä. Heinimaa esitteli Valkeakosken kuvataidekoulun toimintaa useissa eri yhteyksissä Suomessa ja ulkomailla. Yksi merkittävistä taidekasvatuspedagogiikoista, Reggio Emilia -pedagogiikka kantautui suomalaiseen taidekasvatukseen paljolti Heinimaan työn myötä. Reggio Emilia -seminaareja järjestettiin säännöllisesti myös Voipaalan taidekeskuksessa. Kuvataidekoulun opettajat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin taidekasvatusseminaareihin Suomessa ja Euroopassa. Etenkin pohjoismainen yhteistyö oli vilkasta. Koulun oppilaiden töitä kiersi myös kansainvälisissä, muun muassa ympäristötaidetta käsittelevissä lasten ja nuorten kuvataidenäyttelyissä. Kuvataidekoulussa vieraili ahkerasti taidekasvattajia niin eri puolelta Suomea kuin myös lukuisista Euroopan maista. Eräs merkittävimmistä vieraista oli taidekasvattaja Gert Z. Nordström Tukholmasta. Teemaopetusta ja näyttelytoimintaa Uusi opetussuunnitelma käsitti laajasti opetussisältöjä, joiden parissa Kuvataidekoulussa oli työskennelty jo pitkään. Erityisesti 90-luvulla Kuvataidekoulussa keskityttiin vuosittain yhteen isoon teemaan kerrallaan, jota kaikki ryhmät käsittelivät eri tavoin. Heinimaan perehdyttyä Reggio Emilia - pedagogiikan, Valkeakosken kuvataidekoulussa vahvistui entisestään lapsikeskeisyyttä korostava taidekasvatus sekä tutkiva ja pitkäjänteinen tapa työskennellä kuvataiteen äärellä. Havaintokyvyn ja näkemisen opettelussa korostui pysähtyminen erilaisten asioiden ja ilmiöiden äärelle. Oppilastöiden näyttelyissä teemojen monipuolinen tutkiminen ja käsittely nousivat upeasti esiin. Opetuksessa korostettiin oppilaan henkilökohtaista ja kokemuksellista suhdetta kuvataiteeseen. Kuvataidekoulun opetusmenetelmiä esiteltiin muun muassa kuvataidekoulujen liiton järjestämissä tapahtumissa ja näyttelyissä.

8 Useisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin oppilastyönäyttelyihin, kuten esimerkiksi Kuvitella vuosisata -kuvataideopettajien liiton 90-vuotisnäyttelyyn ja Pohjoismaita kiertäneeseen Prospektera -näyttelyyn osallistuminen, tekivät Valkeakosken kuvataidekoulua yhä tunnetummaksi taidekasvatuksen kentällä. Valkeakosken kuvataideopetuksen laatu tunnustettiin valtakunnallisesti korkeaksi ja kuvataidekoulu toiminnasta oltiin laajasti kiinnostuneita. Vireä projektityöskentely ja yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa muodostuivat luontevaksi osaksi Kuvataidekoulun toimintaa. Kuvataidekoulu osallistui monipuolisesti oman paikkakunnan kulttuurielämään tehden aktiivista yhteistyötä päiväkotien, peruskoulujen, Valkeakosken kaupunginteatterin, Voipaalan, museoiden, kirjaston ja monien muiden toimijoiden kanssa. Teatterin kanssa tehtiin yhteistyötä useiden lavastusprojektien puitteissa, joista mittavin oli Ronja Ryövärintytär lukuvuonna Yhteistyössä peruskoulujen kanssa syntyivät muun muassa Sorrilan ja Roukon koulujen seinätaideteokset. Kuvataidekoulun Voipaalassa järjestetyistä kevätnäyttelyistä tuli 90-luvulla vahva perinne. Kuvataidekoulu järjesti myös muita pienempiä näyttelyitä ja tapahtumia läpi vuoden. Lisää toimitilaa Kuvataidekoulun pääopetuspisteenä toimi koko 90-luvun Valtakatu 20 neljännen kerroksen tilat, jotka kuitenkin osoittautuivat jo alkuunsa toiminnan kannalta ahtaiksi. Valokuvauksen opetus tapahtui edelleen Työväenopiston tiloissa, ja Voipaalassa kokoontui ryhmiä Lasten ateljeessa. Rakenteiden työpajan käyttöön saatiin lukuvuodeksi Valkeakosken kaupunginteatterin lavastamo. Syksystä 1996 lähtien keramiikan ja rakenteiden työpajojen sekä osaa perusopetuksen ryhmien opetuksesta alettiin järjestää entiseen liikehuoneistoon kunnostetussa opetustilassa, Valtakatu 18 katutasossa. Kuvataidekoulu sai pitkään kaipaamaansa lisätilaa opetukseen noin 200 m², Musiikkiopiston yläkerrassa sijaitsevan pääopetuspisteensä lisäksi. Yhä edelleen koulun kehittämisen yhtenä tavoitteena pidettiin sellaisten toimitilojen saamista, jossa koko kuvataidekoulun toiminta voitaisiin sijoittaa saman katon alle. Nyt saatu lisätila tuli kuitenkin tarpeeseen ja liiketilan isoja ikkunoita voitiin hyödyntää näyttelytoiminnassa. 15. toimintavuonna 1995 kuvataidekoulun opetustuntimäärä oli 2500 tuntia vuodessa ja oppilaita oli yhteensä 216. Opetusta tarjottiin 6-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Uuden opetussuunnitelman myötä syventävät opintoja saattoi jatkaa jatkotyöpajassa. Henkilöstömuutoksia 1990-luvun lopussa Kuvataidekoulussa alkoivat pitkäaikaisen henkilökunnan vaihdokset. Kuvataideopettaja Heli Tiaisen ollessa virkavapaalla kaksi lukuvuotta, hänen sijaisenaan toimi Marja Simola Tiainen siirtyi Tampereelle Sara Hilden -akatemian rehtoriksi, jota tehtävää hän nykyisinkin hoitaa. Simolasta tuli Valkeakosken kuvataidekoulun päätoiminen opettaja lähtien.

9 Kuvataidekoulun rehtori Heinimaan ollessa virkavapaalla 2,5 lukuvuotta, kuvataidekoulun vs. rehtorin tehtäviä hoiti kuvataideopettaja Jaana Kortelainen. Vastaavan ajan Heinimaa johti Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskusta. Kehittämisalueita 90-luvun lopussa 90-luvulla opetuksen ja opetussisältöjen kehittäminen oli opettajien jatkuvaa työtä. Toimintaresurssit mahdollistivat erilaisten projektien ja opetuskokeilujen toteuttamisen. Opetuksen kehittämiskohteita olivat museopedagogiikka ja näyttelyiden hyödyntäminen taideopetuksessa. Opintoretkiä tehtiin paljon. Lisäksi syvennyttiin ympäristökasvatukseen. Opettajat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin näitä aiheita koskeviin seminaareihin. Kuvataidekoulussa toteutettiin kuvataiteen eri osa-alueiden opetusta kehitettäviä hankkeita, kuten esimerkiksi keramiikan opetuksen Minitiili-projekti, jota esiteltiin valtakunnallisissa taidekasvatusseminaareissa. Kuvataidekoulussa kiinnitettiin huomiota oppilaitoksen laatutyöhön. Opetuksen suunnittelussa pidettiin tärkeänä erilaisten opetukseen, taiteeseen ja oppimiseen liittyvien arvojen tiedostamista ja niiden ylläpitämistä uudistettu laki taiteen perusopetuksesta velvoitti oppilaitokset arvioimaan toimintaansa. Koulun kehittämisessä perehdyttiin opetuksen ja koulun arvioinnin kehittämiseen. Oppilaitoksen itsearviointityössä, kuten arviointikyselyjen laadinnassa, tehtiin yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa. Kyselytulokset huomioitiin koulun kehittämistyössä luku ( ) Heinimaa palasi Kuvataidekoulun rehtoriksi vuosiksi Kuvataidekoulu sai lähtien kolmannen päätoimisen kuvataideopettajan toimen, jota hoitamaan valittiin vs. rehtorinakin toiminut kuvataideopettaja Kortelainen. Vakituisten opettajien lisäksi kuvataidekoulussa toimi vuosittain 2-3 tuntiopettajaa. Vuonna 2000 Miia Änäkkälä aloitti kuvataidekoulun tuntiopettajana ja Kuvataidekoulussa alettiin usean eri tuntiopettajan sijaan keskittää tuntiopetus yhdelle tuntiopettajalle, jolla opetustunteja oli lähes päätoimisen opettajan opetusvelvollisuuden verran. Vuosi 2000 oli Kuvataidekoulun 20. toimintavuosi sekä juhlavuosi. Oppilaita oli 225 ja opetustunteja 2570 vuodessa. Koulun juhlanäyttelyssä Voipaalassa esiteltiin koulun toimintaa laajasti. Lisäksi juhlavuoden tapahtumiin kuului muun muassa Tulta ja jäätä -tapahtuma, jossa yhteistyötä tehtiin Luulajan kaupungin ja Valkeakosken käsityökoulun kanssa. Kuvataidekoulun opetustuntimäärä oli laajimmillaan 2000-luvulla lukuvuonna , jolloin opetusta annettiin 2737 tuntia lukuvuoden aikana

10 Kuvataidekoulu pääsee tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin 2000 Valtion talousarvio sisälsi vuonna 2000 ensimmäistä kertaa määrärahaa muidenkin taiteenalojen kuin musiikin perusopetukseen opetustuntikohtaisena valtionosuutena. Opetusministeriö myönsi Valkeakosken kuvataidekoululle oikeuden päästä taiteen perusopetukselle myönnettävän laskennallisen, tuntiperusteisen valtionosuuden piiriin ensimmäisten kuvataidekoulujen joukossa. Päätöksessä otettiin huomioon koulutuksen laatu, oppilasmäärät, koulutuksen merkitys, ko. taiteenalan muu koulutustarjonta alueella sekä alueen muu perusopetus. Opetuksen järjestämislupa ja tuntiperusteinen valtionosuus myönnettiin seuraavalle 10 koulutuksen järjestäjälle: Suomen kansallisoopperan säätiö, Espoon kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry, Vantaan kaupunki (kuvataide), Pirkanmaan käsi- ja taideteollisuus ry, Lappeenrannan tanssiopiston kannatusyhdistys ry, Helsingin kuvataidekoulun kannatusyhdistys, Jyväskylän kaupunki (kuvataide, arkkitehtuuri), Valkeakosken kaupunki (kuvataide), Pyhäsalmen tanssi ry ja Rovaniemen kaupunki (kuvataide). Kehittämishankkeita vuosina Kestävän kehityksen ja ympäristökasvatuksen teemoja korostava taidekasvatustyö alkoi kuvataidekoulussa jo 80-luvun lopulla, syveni 90-luvulla ja johti useisiin ympäristötaidehankkeisiin myöhemmin 2000-luvulla. Mittava EU-projekti Henkiin herätetyt esineet ( ) keskittyi kestävän kehityksen arvoihin ja kierrätysmateriaalien käyttöön taidekasvatuksessa. Kuvataidekoululle myönnettiin EU- hankeraha kansainvälistä Revieved Objects-projektia varten. Suomessa Kuvataidekoulun yhteistyökumppanina hankkeessa oli Lahden Taide- ja muotoilukoulu Taika. Muut yhteistyökumppanit olivat Ranskasta ja Italiasta. Hankkeeseen kytkeytyi näyttelyitä, vierailuja ja seminaareja, joista yksi järjestettiin Voipaalassa. Projektista tehtiin julkaisu Henkiin herätetyt esineet, joka ilmestyi vuonna kuvataidekoulu sai Opetushallitukselta rahoitusta valokuvauksen ja digitaalisen kuvankäsittelyn opetussisältöjen kehittämiseen, yhdessä Hämeenlinnan lasten ja nuorten kuvataidekoulun kanssa. Uusi opetussuunnitelma Opetushallitus julkaisi Taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet. Kuvataidekoulun opetus oli tähänkin asti ollut tuntimäärällä mitattuna laajaa taiteen perusopetusta koko koulun historian ajan. Nyt koulussa jatkettiin opetussuunnitelman kehittämistä Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti. Uutena asiana opetussisältöihin tuli laajan opetuksen edellyttämä oppilasarviointi, joka tuli tapahtumaan vuosittain. Lisäksi syventävien opintojen aikana oppilailla oli mahdollisuus tehdä päättötyö, joka tuli arvioida. Kuvataiteen laajan oppimäärän yhtenä tavoitteena oli antaa valmiuksia kuvataiteen jatkoopintoihin hakeutumiselle sekä luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harrastamiselle.

11 Opetushallitus myönsi kuvataidekoululle erityisavustuksen vuosille opetussuunnitelmatyöhön sekä opintoretkitoiminnan kehittämiseen. Sivistystoimen lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman kokouksessaan Henkilöstömuutoksia Kuvataidekoulun pitkäaikainen rehtori Heinimaa jätti tehtävänsä Valkeakosken kuvataidekoulun rehtorina vuonna 2003 ja siirtyi kuvataideopettajaksi Espoon kuvataidekouluun. Heinimaa jatkoi merkittävää taidekasvatustyötään edelleen kirjoittamalla muun muassa alan oppikirjoja. Kuvataidekoulujen liitto nimesi hänet vuoden kuvataidekasvattajaksi vuonna 2004, osoitukseksi erittäin merkityksellisestä työstä kuvataidekoulujen kehittämisessä. Valkeakosken kuvataide-koulun vs. rehtorina toimi lukuvuoden kuvataideopettaja Reija Kykkänen. Valkeakosken kuvataidekoulun päätoiminen kuvataideopettaja Kortelainen oli siirtynyt vuonna 2000 kuvataideopettajaksi Tampereen kuvataidelukioon ja hän irtisanoutui tehtävästään Vuosina hänen kuvataideopettajan tehtäviään hoitivat määräaikaiset sijaiset lähtien Valkeakosken kuvataidekoulun uudeksi rehtoriksi valittiin TaM Heikki Kivioja. Aiemmin Kivioja oli toiminut useita vuosia lasten ja nuorten kuvataidekoulujen kuvataideopettajan tehtävissä mm pääkaupunkiseudulla sekä vs. rehtorina Jyväskylän kuvataidekoulussa. Kortelaisen tilalle Valkeakosken kuvataidekoulun uudeksi päätoimiseksi kuvataideopettajaksi valittiin lähtien kuvataideopettaja, KM Johanna Kivioja. Marja Simolalta vapautuneessa päätoimisen kuvataideopettajan toimessa aloitti KuM Anja Helminen lähtien. Valkeakosken kuvataidekoulun päätoimisiksi opettajiksi valituilta vaadittiin ylempi korkeakoulututkinto, kuvataidekoulutus Kuvataideakatemiasta tai Taideteollisesta korkeakoulusta sekä opettajan pedagoginen kelpoisuus. Tilamuutoksia Vuonna 2005 sivistystoimen yksikössä käynnistyi konsulttiselvitys, jossa huomioitiin myös Kuvataidekoulun toimitilatarve. Selvityksessä ehdotettiin Kuvataidekoulun sijoittamista joko Voipaalan kulttuurikeskuksen alueelle Sääksmäelle tai Myllysaaren museoon niin sanotulle Vähäpuolelle. Myllysaaren Vähäpuolta pidettiin varteenotettavana vaihtoehtona Kuvataidekoulun tilaratkaisuksi ja perustelut kuvataidekoulun toiminnallisesta sopivuudesta Myllysaareen olivat vahvasti olemassa. Syksyllä 2005, Valtakatu 18 kiinteistön omistaja irtisanoi vuokrasopimuksen Kuvataidekoulun sivutoimipisteestä, joka oli toiminut kuvataidekoulun keramiikan työpajojen ja muutamien perusopetusryhmän opetustilana lähes kymmenen vuotta. Uudeksi väliaikaiseksi sivutoimipisteeksi kuvataidekoulu sai silloisen Apian koulun c-siiven. Tilojen muutto tapahtui vuoden 2006 alussa.

12 Vuosina Kuvataidekoulun toimintaa kuormittivat jatkuva toimitilojen muuttokierre. Muuttotöistä vastasivat pääasiassa kuvataidekoulun rehtori ja opettajat oman opetustyönsä ohella. Syksyllä 2006 Kuvataidekoulun lastenateljee Voipalassa muutettiin Kanala-rakennuksesta Pytinkirakennukseen. Samalla tyhjennettiin Kanalassa ollut Kuvataidekoulun varasto valokuvausopetustila Valkeakoski-opiston kellarista poistettiin käytöstä, ja pimiötyöskentely siirtyi Valtakatu 20 neljännen kerroksen tiloihin. Myöhemmin valokuvauksen pimiötyöskentelystä luovuttiin kokonaan tila-ahtauden ja riittämättömän ilmanvaihdon vuoksi. Vielä lukuvuonna Kuvataidekoulu sai käyttää Apian koulun ruokalaa asuntomessuprojektin käyttöön, mikä oli ensiarvoisen tärkeää kookkaiden töiden valmistamisen kannalta. Syksyllä 2009 Kuvataidekoulun sivutoimitilat jouduttiin muuttamaan Apialta, koulurakennuksen purun vuoksi. Uusi luokkatila Kuvataidekoulun keramiikan opetukselle löytyi Valkeakoski-opiston toisen kerroksen kuvataideluokasta ja varastotilaa Kauppaopistolta. Väliaikainen varastotila Kauppaopiston alakerrasta jouduttiin heti muuttoa seuraavana vuonna tyhjentämään, koska Kauppaopistokin purettiin. Osa varastomateriaalista sijoitettiin Musiikki-opistolle, Myllysaareen ja Voipaalaan. Kaikkien toimitilojen muuttojen yhteydessä tehtiin laajoja inventaarioita sekä materiaalien ja välineistön uudelleensijoittelua eri toimipisteiden välillä. Loppuvuodesta 2009 kuvataidekoulun toive saada uudet toimitilat Myllysaaresta kariutui, kun kaupunginhallitus päätyi esittämään kuvataidekoulun sijaan nuorisotoimen sijoittamista Vähäpuolelle. Vaikka kuvataidekoulun toiminnalle löytyi uusi sivutoimipiste Valkeakoski-opistolta, Kuvataidekoulun käytöstä hävisi tiloja lähes 100 neliön verran, joten jo ennestään olemassa ollut toimitilatarve kasvoi muuttojen myötä entisestään. Lisäksi kaupungin edellyttämät säästöt vaikuttivat kuvataidekoulun taloudessa opintoretkien, opettajien koulutuksen ja opetustuntien vähentämiseen. Säästöjen myötä resurssit tehdä taidekasvatustyötä koulujen ja päiväkotien kanssa vähenivät. Tilaongelmien ja resurssien vähenemisen keskellä kuvataidekoulun henkilökunta piti tärkeänä kuvataideopetuksen laatua ja opetuksen kehittämistä. Vakaa oppilastilanne Vuonna 2007 Opetusministeriö nosti kuvataidekoulun hakemuksesta laskennallisen tuntiperusteisen valtionosuuden tuntimäärää 645 tunnilla luvun nopean kasvun jälkeen kuvataidekoulun oppilasmäärä vakiintui vuosina vakaaksi, ollen jatkuvasti yli 200 oppilasta. Uusia hakijoita kouluun oli vuosittain enemmän kuin voitiin ottaa sisään. Kehittämishankkeita ja projekteja Uuden opetussuunnitelman tultua voimaan vuonna 2004, kuvataidekoulussa alettiin kehittää opetussuunnitelman edellyttämään arviointityötä. Vuonna 2005 Opetushallitus myönsi kuvataidekoululle kehittämishankerahaa oppilasarvioinnin ja portfoliotyöskentelyn kehittämiseen.

13 Kuvataidekouluun luotiin arviointiohjeistus ja arviointimalli, joka pohjautuu kannustava arvioinnin periaatteisiin; koulu antaa vuosittain jokaiselle perus- ja syventävien opintojen oppilaalle kirjallisen, sanallisen arvioinnin oppilaan työskentelystä kyseisen lukuvuoden aikana. Itsearviointia sisältävää portfoliotyöskentelyä sisällytettiin osaksi periodiopintoja ja päättötyötä. Kehittämishankkeessa kiinnitettiin huomiota myös päättötyövaiheen oppilaiden opintojen ohjaukseen. Vuosina Kuvataidekoulussa toteutettiin taiteidenvälisyyttä ja kulttuurin kestävää kehitystä edistävä paikallishistoriaprojekti, johon kuvataidekoulu sai rahoitusta Opetushallitukselta. Projektin tarkoituksena oli muun muassa kehittää taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen yhteistyötä. Mukana olivat kuvataidekoulun lisäksi teatteri-ilmaisun koulu ja käsityökoulu. Kuvataidekoulussa opintosisältöjä on kehitetty aikaa seuraten. Taidekasvatustyössä on haluttu vastata muun muassa globalisaation ja kestävän kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Ekologiseen kestävään kehitykseen ja työturvallisuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota esimerkiksi korvaamalla monia taiteilijatyöskentelyssä tyypillisesti käytettyjä haitallisia aineita kuten happoja, kehitteitä ja liuottimia luontoystävällisemmillä tuotteilla ja menetelmillä. Vuosina kuvataidekoulu sai Opetushallitukselta hankerahaa mediaopetuksen kehittämiseen. Jo aiemmin toiminut valokuvauksen työpajaopetus korvattiin mediatyöpajalla. Kuvataidekoululle hankittiin mediaopetuksessa tarvittavaa kalustoa. Lisäksi hankerahaa käytettiin mediaryhmien opintoretkiin ja näyttelytoimintaan. Digivalokuvaus ja digitaalinen kuvankäsittely korvasivat vähitellen perinteisen pimiötyöskentelyn. Lisäksi työpajan sisältöihin otettiin vahvemmin mukaan liikkuvan kuvan, kuten elokuvan ja animaation tekemisen sisältöjä. Näin kuvataidekoululle luotiin edellytykset vastata nykyisen tieto- ja mediayhteiskunnan mukanaan tuomiin mediakasvatushaasteisiin ja oppilaille on tarjoutunut mahdollisuus käyttää mediaa taiteen tekemisen keinona ja ilmaisuvälineenä. Vuosina toteutettiin yksi Kuvataidekoulun mittavimmista projekteista, asuntomessuprojekti Taikatilukset. Taikatilukset oli ympäristötaideprojekti, jossa kuvataidekoulu teki yhteistyötä käsityökoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan maisemansuunnitteluosaston, kaupungin puistotoimen ja asuntomessuorganisaation kanssa. Asuntomessualueelle suunniteltiin ja toteutettiin pieni lasten taidepuisto, jossa oli esillä runsaasti kuvataidekoulun ja käsityökoulun oppilastöitä. Valkeakosken kaupunki tuki hanketta. Lisäksi Opetushallitus tuki projektin portti-osuutta sekä Taikatilukset-hankkeesta tehdyn julkaisun tuottamista. Taikatilukset sai osakseen runsaasti myönteistä palautetta. Näyttelytoiminnan kehittämisen kannalta projektin tavoitteisiin kuului viedä taidetta sinne, missä ihmiset liikkuvat ja kohdata ulkonäyttelyn rakentamisen haasteet. Lisäksi lapsille ja nuorille tarjoutui ainutlaatuinen mahdollisuus olla mukana tekemässä oman paikkakunnan kannalta tärkeää asuntomessutapahtumaa.

14 2010-luku 30-juhlavuosi ja vakaa kehitys Vuonna 2000 kuvataidekoulu täytti 30 vuotta. Mittava juhlanäyttely, heti asuntomessuja seuraavan vuonna, järjestettiin Voipaalassa keväällä Juhlapuhujaksi kutsuttiin Elisse Heinimaa. Asuntomessuprojektista tehty Taikatilukset julkaisu valmistui avajaisiin. Lisäksi Työväen musiikkijuhlien tilaama seinämaalaus Ison sillan kylkeen kuului osaksi juhlanäyttelyä. Kuvataidekoulu siirtyi kunnialla 2010-luvulle. Oppilaita haki keväällä 2010 kouluun yli 80 ja oppilasmäärä lähti jälleen kasvuun, ollen vuonna ennätykselliset 236 oppilasta. Lukuvuonna opetustunteja kuvataidekoulussa oli Osaksi Valkeakoski-opistoa Vuonna 2010 kuvataidekoulu liittyi osaksi Valkeakoski-opiston organisaatiota samaan aikaan Valkeakosken Musiikkiopiston kanssa. Kuvataidekoulu jatkoi hallinnollisesti itsenäisenä oppilaitoksena, omalla järjestämisluvallaan, mutta tiivisti yhteistyötä kansalaisopiston, ja etenkin siellä tapahtuvan taiteen perusopetuksen kanssa. Musiikkiopiston kanssa tehdyin vakanssijärjestelyin kuvataidekouluun saatiin 40 %:n osuus pitkään kaivatuista vahtimestari- ja toimistopalveluista. Tähän saakka kuvataidekoulun oppilasrekisteriasioita oli hoidettu kulttuuritoimistossa, mutta nyt musiikkiopiston ja kuvataidekoulun yhteisen toimistosihteerin toimenkuvaan sisällytettiin myös muita kuvataidekoulun toimistotehtäviä. Lisäksi asiakaspalvelua voitiin ajanmukaistaa, kun Hellewi-ohjelman käyttöönotto mahdollisti internetpohjaiset asiakaspalvelut, kuten sähköisen oppilasilmoittautumisen. Yhdistymisen yhtenä tavoitteena oli yhdenmukaistaa eri taiteen perusopetuksen taiteenalojen toimintaperiaatteita kuten oppilashakujärjestelmiä. Kuvataidekoulun henkilökunta on yhdistymisestä lähtien osallistunut aktiivisesti koko opiston kehittämistyöhön. Kuvataidekoulusta on osallistuttu osana Valkeakoski-opistoa muun muassa kestävän kehityksen ohjelman tekemiseen. Kehittämishankkeita Kuvataidekoulun laadukas näyttelytoiminta on jatkunut. Perinteisten kevätnäyttelyiden lisäksi Kuvataidekoulu on osallistunut myös valtakunnallisiin näyttelyihin. Lisäksi kuvataidekoulussa on vuosittain toteutettu pienempiä projekteja, kuten esimerkiksi seinämaalausprojekteja. Mediaympäristöjen nopea kehittyminen on antanut kuvataidekoulunkin toiminnalle omat haasteensa sekä viestinnän että opetussisältöjen kehittämien suhteen. Kuvataidekoulu on lisännyt medianäkyvyyttään internetissä, sosiaalisessa mediassa ja blogikirjoittelun myötä. Mediaympäristö on osa kuvataidekoulun toimintaympäristöä ja taidekasvatuksen kenttää. Vuonna 2011 Kuvataidekoulun opetussuunnitelmaa päivitettiin mediaopetuksen ja ympäristötaidekasvatuksen osalta vastaamaan kuvataidekoulun nykyisiä opetussisältöjä sekä nyky-

15 yhteiskunnan taideopetuksen suuntauksia. Toimintaympäristön käsitteessä huomioitiin laaja ympäristökäsitys ja ympäristökasvatus kirjattiin kuvataidekoulun koko opetusta läpäiseväksi opetussisällöksi. Opetushallituksen tukeman mediaopetuksen kehittämishanke jatkuu vuosiksi saadulla hankerahalla. Opetusteknologiaa on muutenkin uudistettu lisäämällä tietokoneresursseja ja ohjelmia, joita väistämättä tarvitaan nykyaikaisessa taideopetuksessa. Kuvataidekoulu sai vuosiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksen oppilaitoksen itsearvioinnin kehittämistyöhön. Hankerahaa käytetään koko Valkeakoski-opiston taiteen perusopetuksen itsearviointityöhön. Virvatulimallinen arviointityö jatkaa 1990-luvun lopussa alkanutta kuvataidekoulun toiminnan itsearviointityötä. Lisäksi kuvataidekoulussa on jatkettu oppilasarvioinnin kehittämistä tavoitteena lisätä arvioinnissa oppilaan itsearvioinnin osuutta ja kannustavan palautteen antamista. Koulun tärkein voimavara on muutoksienkin keskellä ollut työstään innostunut ja ammattitaitoinen kuvataidekoulun henkilökunta sekä tyytyväiset kuvataideharrastuksestaan innostuneet lapset. Lisäksi kaupungin tuen ja Opetushallituksen myöntämien lisärahoitusten turvin kuvataidekoulun toiminta on voinut olla jatkuvaa, aikaansa seuraavaa, sisällöiltään laadukasta ja kehittyvää. Heikki Kiviojan ollessa virkavapaalla kuvataidekoulun rehtorin tehtävästä on vs. rehtorina toiminut Johanna Kivioja. Tulevaa Kuvataidekoulun tavoitteena koulun kehittämisen kannalta on edelleen se, että koulu saisi sen toimintaan nähden sopivammat, asianmukaiset tilat, ja että sen koko toiminta voitaisiin Voipaalan sivutoimipistettä lukuun ottamatta sijoittaa saman katon alle. Työ tämän tavoitteen eteen jatkuu. Opetushallitus tulee antamaan vuosina uudet opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman kehittämistyö on jo aluillaan kuvataidekoulussa. Samalla visioidaan kuvataidekoulun ja käsityökoulun yhdistämisestä Visuaalisten taiteiden kouluksi. Taiteen perusopetuksen kehittämistyö jatkuu siis edelleen uusin tavoittein.

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen

MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA. Hanne Jurvanen MUSIIKIN TEORIAA VAI KÄYTÄNTÖÄ MUSIIKIN PERUSTEIDEN OPETTAJIEN NÄKEMYKSIÄ AINEENSA KEHITYSSUUNNASTA Hanne Jurvanen Tutkielma Kevät 2005 Musiikkikasvatuksen osasto Sibelius-Akatemia Tiivistelmä Kirjallinen

Lisätiedot

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä

Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Leena Viinamäki (toim.) 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008 2 JULKAISIJA

Lisätiedot

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015

0 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 SUUNNITELMA 15 LOPPUARVIOINTI Nina K. Hietakangas Sininauhaliiton Arviointipalvelut Tammikuu 2015 0 1 TIIVISTELMÄ Suunnitelma 15 -projektin (2011 2014) arviointiraportti. Nina K. Hietakangas. Sininauhaliitto,

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012

Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Yliopistojen yhteistyöstä Saarenmaalla 1991 2012 Toimittajat Antti Karlin ja Maie Meius Tämä kirja on tehty Saarenmaan Yliopistokeskus -säätiön 15 vuoden

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Samanaikaisopetus on mahdollisuus

Samanaikaisopetus on mahdollisuus Samanaikaisopetus on mahdollisuus Tutkimus Helsingin pilottikoulujen uudistuvasta opetuksesta Raisa Ahtiainen, Maria Beirad, Jarkko Hautamäki, Touko Hilasvuori ja Helena Thuneberg Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN

NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN NÄKÖKULMIA MEDIAKASVATUKSEEN Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2007 Heikki Kynäslahti, Reijo Kupiainen ja Miika Lehtonen (toim.) Näkökulmia mediakasvatukseen Helsinki 2007 Näkökulmia mediakasvatukseen

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016

Hyvä medialukutaito. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Undervisnings- och kulturministeriet. Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:11 Hyvä medialukutaito Suuntaviivat 2013

Lisätiedot

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto

Se on se avain! Tutkimuksia ja selvityksiä 46. Tampereen yliopiston opintotoimisto Tampereen yliopiston opintotoimisto Tutkimuksia ja selvityksiä 46 2004 Se on se avain! Kasvatustieteiden tieteenalaohjelmasta valmistuneiden tarinoita opiskelusta ja työhön sijoittumisesta Kirsti Jokihaara

Lisätiedot

Meillä on suunnaton onni

Meillä on suunnaton onni 2 2010 Tyttöjen leirillä oli tyttöjen juttuja Puuhaa ja peuhaa vauvan kanssa Meillä on suunnaton onni Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista tässä numerossa 3 4 7 16 21 22 25 26 27 Pääkirjoitus Kannustavia

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhdistymisen raportointi ja arviointi Johanna Suihko Sisältö 1 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustaminen... 4 1.1 Yhdistymistä valmistelevat järjestöt... 4 1.1.1 Elämä On

Lisätiedot