Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA Casimir de la Chapelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA014191. Casimir de la Chapelle"

Transkriptio

1 Helsinki Helsingfors Dnro Dnr L PÄÄTÖS LUO 406 EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS ASIA Luonnonsuojelualueen perustaminen LUONNONSUOJELUALUEEN NIMI JA TUNNUS Nimi: Stor-Ramsiön luonnonsuojelualue Aluetunnus: YSA HAKIJA Casimir de la Chapelle HAKEMUS , muutoksia hakemukseen , uusittu hakemus , hyväksyminen Helsingin hallinto-oikeuden ja valitusten käsittelyn yhteydessä edellyttämille muutoksille. KOHDE Kunta: Inkoo / 149 Kylä: Storramsjö / 455 Tiloilla: lainhuuto: Ramsögård RNo 1: /48 de la Chapelle, Casimir Furuskär RNo 1: /48 " Skafängen RNo 1: /294 " Sundsängen RNo 1: /1366 " Storramsjö RNo 1: /1209 " Fredriksberg RNo 1: /48 " Pinta-ala: yhteensä 928,8 ha josta 492,2 ha maa-alueita ja 436,6 ha vesialueita. Aluekuvaus Perustettava luonnonsuojelualue sijaitsee Inkoon sisäsaaristossa ja siihen sisältyy osa Storramsjön ja Jakobramsjön saarista sekä niitä ympäröivistä vesialueista pienempine saarineen ja luotoineen. Storramsjö -saaren luonto on vaihtelevaa ja monimuotoista: alueella on rakentamattomia rantoja, lammaslaitumia, tervaleppäkorpia ja kuusivaltaisia korpia, lähteitä ja muita kosteikkoja, kuten Flyet sekä pieniä lintuluotoja saarien läheisyydessä. Jakobramsjö saaressa on metsiä, kosteikkoja sekä rakentamattomia rantoja. Linnusto on merkittävä: alueella pesivät mm. kalasääski, naurulokkiyhdyskunta ja suuri määrä vesilintuja, esim. silkkiuikku, kyhmyjoutsen, telkkä, haahka, tukkasotka ja punasotka.

2 2 Alueen luontoarvoja on kuvattu Esko Vuorisen laatimissa luontoselvityksissä "Naturinventeringen över norrsida skog, belägen i Stor- Ramsiö, Ingå 1998" ja "Stor-Ramsiö, en naturskildring 2001". LAUSUNNONANTAJAT Uudenmaan maanmittaustoimisto Inkoon kunta , ja ASIAN KÄSITTELY Naapureiden kuuleminen Hakemukseen sisältyvien alueiden naapuritilojen omistajille on varattu mahdollisuus kertoa mielipiteensä rauhoituksesta. Naapureiden kannanottojen perusteella Uudenmaan ympäristökeskus neuvotteli hakijan kanssa ja hakija jätti muutetun hakemuksen. Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös Uudenmaan ympäristökeskus perusti luonnonsuojelualueen päätöksellään LUO 935. Valitusten käsittely Helsingin hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen siltä osin kun siinä oli asetettu sellaisia rajoituksia, jotka estivät normaalin perinteisen purjehduksen purjeveneillä osa-alueen C kapeimmilla vesialueilla ja palautti asian tältä osin ympäristökeskukseen uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus ei tutkinut Uudenmaan Kalamiespiiri ry:n ja Uudenmaan Erämiespiiri ry:n valituksia. Korkein hallinto-oikeus kumosi Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian Helsingin hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. Uudessa käsittelyssä tulee Uudenmaan Kalamiespiiri ry:n ja Uudenmaan Erämiespiiri ry:n valitukset tutkia ja ottaa huomioon alueen linnustosta saatu uusi selvitys. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen siltä osin kun päätöksessä oli asetettu rajoituksia jotka estivät alueella C jäältä pilkkimisen välisenä aikana ja viehekalastuksen ja onkimisen välisenä aikana. Koska luonnonsuojelualueen perustamispäätöstä ei voida antaa elleivät maanomistaja ja alueellinen ympäristökeskus ole sopineet alueen rauhoitusmääräyksistä, palautettiin asia Uudenmaan ympäristökeskukseen uudelleen käsiteltäväksi. Korkein hallinto-oikeus ei antamallaan päätöksellä muuttanut Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä. Uudenmaan ympäristökeskus neuvotteli hakijan kanssa. Hakija hyväksyi Helsingin hallinto-oikeuden edellyttämät muutokset luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiin. 2

3 3 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS 1. Yleiset rajoitukset 2. Liikkumisrajoitukset Uudenmaan ympäristökeskus perustaa liitekartasta ilmenevän alueen (karttaliite 1) tiloilla Ramsögård 1:12, Furuskär 1:10, Skafängen 1:36, Sundsängen 1:88, Storramsjö 1:124 ja Fredriksberg 1:4 luonnonsuojelualueeksi. Alueella ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset: Alueella on kielletty: - eläinten häiritseminen, pyydystäminen, pesien ja munien ottaminen, häiritseminen ja tuhoaminen; - koirien ja muiden seuraeläimien pitäminen irrallaan (lukuun ottamatta tilan eläimiä, kuten esim. tilan paimenkoirat ja metsästyskoirat); - kalastaminen ilman maanomistajan lupaa kaikkina vuodenaikoina; - mineraalilöydöksien hyödyntäminen; - mullan, turpeen, hiekan, kivien, saven tai muiden maa-ainesten ottaminen muutoin kuin tilan omiin tarkoituksiin (kotitarveotto); - uusien rakennuksien, aitojen, laiturien ja muiden rakennelmien rakentaminen samoin kuin uusien teiden ja polkujen rakentaminen muualle kuin karttaliitteeseen 2 merkityille alueille; - kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen alkuperäistä maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen. Luonnonsuojelualueella on kiellettyä läpi vuoden: - liikkuminen moottoriajoneuvoilla muualla kuin teillä; - liikkuminen vesialueella (poikkeuksia kohdassa 3.1.); - maihinnousu muualla kuin erikseen merkityillä maihinnousupaikoilla. Karttaliitteessä 3 luonnonsuojelualue on jaettu kolmeen osa-alueeseen: A, B ja C. Alueella A saa liikkua ympäri vuoden ottaen huomioon luonnonsuojelualueen yleiset rajoitukset. Alueella B saa, luonnonsuojelualueen yleiset rajoitukset huomioon ottaen liikkua välisenä aikana, kuitenkin vain merkityillä teillä ja poluilla. Alueella C on liikkuminen kiellettyä ympäri vuoden. Tämä kielto ei kuitenkaan koske - jokamiehenoikeudella tapahtuvaa liikkumista (kävely, hiihto) talvella jääpeitteisillä vesialueilla; - moottoriajoneuvojen käyttöä Jakobramsjön mökeille johtavilla jääteillä; - pilkkimistä välisenä aikana; - viehekalastusta ja onkimista välisenä aikana; - perinteistä purjehtimista. 3

4 4 3. Sallitut toimenpiteet Maanomistaja voi myöntää kuvan poiketa edellä mainituista liikkumisrajoituksista. 3.1.Edellä mainitut rajoitukset eivät koske: - tilan omistajaa tai tilalle palkattua henkilöä joka tekee tilanhoitoon liittyviä tehtäviä; - rasiteoikeuden omaavien tilojen auto- tai muuta liikennettä Blindsundsbrolta Skansenille; - veneliikennettä merkityillä väylillä; - Blindsundsbron kautta Fagervikenista Espingsfjärdenille kulkevaa veneliikennettä; - veneliikennettä itäisellä väylällä Korsfjärdeniltä Sysslefjärdenille. Väylä kulkee Jakobramsjön Västeruddenin ja Dansaren ja Tallklobben luotojen välistä; - veneliikennettä yllämainittujen väylien ja erikseen merkittyjen maihinnousupaikkojen välillä; - naapuritilojen veneliikennettä yllä mainittujen väylien ja tilojen rantojen välillä sekä naapuritilojen oikeutta jatkossakin käyttää rantaansa esim. laiturin rakentamiseen; - vanhoja rasiteoikeuksia Maanomistajalla on oikeus: - harjoittaa sellaista metsästystä, joka harkitaan tarpeelliseksi eläinja kasvilajiston turvaamiseksi; - harjoittaa metsästyslain ja asetuksen mukaista kevätmetsästystä Tallklobbenin ympäristössä; - harjoittaa kotieläintaloutta (lampaat ja muut laiduneläimet) niin että ympäristöä hoidetaan luonnonmukaisella ja perinteisellä tavalla; - viljellä tilan viljelykelpoisia alueita kotieläintalouteen liittyen (esim. heinää eläinten rehuksi); - pitää laidunkäytössä olevia niittyalueita avoimina mm. raivaamalla; - rakentaa polkuja Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman mukaan; - hyödyntää kotitarvekäyttöön tilalla olevia hiekka- ja savivaroja; - rakentaa tilan lammas- ja kotieläintalouteen sekä metsästykseen tarvittavia aitoja ja muita rakennelmia; - tehdä varovaisia hakkuita ja hoitaa metsiä siten että alueen luonnolle ei aiheuteta pysyviä vaurioita: - hakattava määrä saa olla enintään 7500 m3 viidessä vuodessa ja hakkuut on tehtävä välisenä aikana, ei kesähakkuita; - karttaliitteeseen 4 on merkitty 20 puutavaran ulosajopaikkaa, joissa on sallittua tehdä ruoppauksia niin että lautta pääsee rantaan. Puutavara voidaan ajaa näihin paikkoihin. Ajosta maastoon syntyneet jäljet on mahdollisuuksien mukaan siistittävä. 4

5 5 - kalastaa kotitarpeiksi; - ammattikalastus on sallittua vain välisenä aikana, merenlahdilla kuitenkin välisenä aikana; - karttaliitteeseen 2 on merkitty tilakeskus ja ne kesämökkitontit, joita saadaan edelleen käyttää asumiseen ja vapaa-aikaan sekä ammatinharjoittamiseen. 4. Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen Edellä olevista määräyksistä saadaan Uudenmaan ympäristökeskuksen luvalla poiketa, mikäli toimenpide on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön kannalta perusteltu. PERUSTELUT KORVAUS 5. Seuranta Suojelun toteutumista seurataan mahdollisuuksien mukaan tekemällä säännöllisin välein (esim. 5 v) tarpeelliseksi katsottavia selvityksiä. Selvityksien tarpeellisuuden arvioinnista vastaa työryhmä, johon kuuluu ainakin yksi maanomistajan edustaja, luonnonsuojelun asiantuntija ja metsäasiantuntija. Luonnonsuojelualueen perustamisen tarkoituksena on: - säilyttää osa Inkoon edustavaa saaristoa. - luoda alueelle mahdollisuudet käyttää luonnonvaroja ja luonnonympäristöä kestävällä tavalla, vaikka lähialueita hyödynnetään yhä enemmän (alueella voidaan harjoittaa sellaista toimintaa, joka on sopusoinnussa rauhoitustarkoituksen kanssa, kuten esim. metsästys, kalastus, metsänhoito, kotieläintalous ja lomamökkien vuokraus). - luoda edellytykset sille, että maisema ja osa ympäröivästä vesialueesta säilyy sellaisena, että ne lintu- ja eläinlajit (mm. harmaahaikara, kalasääski, naurulokki, nokikana) jotka elävät ja pesivät alueella, viihtyvät siellä myös tulevaisuudessa. Hakija ei vaadi korvausta rauhoittamisen aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. SOVELLETUT LAINKOHDAT Luonnonsuojelulaki (1096/1996) 10 ja 24. PÄÄTÖKSEN KUULUTTAMINEN JA LUONNONSUOJELUALUEEN MERKITSEMINEN KIINTEISTÖREKISTERIIN MUUTOKSENHAKU Uudenmaan ympäristökeskus kuuluttaa tästä päätöksestä Inkoon kunnan ilmoitustaululla. Päätöksestä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin ja kiinteistön kartalle. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto- 5

6 6 oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Ylitarkastaja Ilpo Huolman Tarkastaja Kirsi Hellas LIITTEET luonnonsuojelualueen kartta karttaliitteet 2-4 valitusosoitus PÄÄTÖS Casimir de la Chapelle Saantitodistuksella TIEDOKSI Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto Inkoon kunta Uudenmaan liitto Raaseporin tuomiokunta, Inkoon poliisilaitos Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut Uudenmaan TE-keskus, kalatalous Rannikon metsäkeskus Lakimiestoimisto Monica Baarman-Henriksson lainvoimaisuusleimoineen Uudenmaan maanmittaustoimisto 6

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä

Alueen rauhoitusmääräyksiin sisältyy mm. liikkumisrajoituksia, joiden mukaan on kiellettyä Nestorin suojelualue saimaannorpan turvaksi Etelä-Savon ympäristökeskus on perustanut 10.11.2009 Nestorisäätiön hakemuksesta yksityisen luonnonsuojelualueen Savonlinnan Joutenvedelle Haponlahden kanavan

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella

Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella SUOMEN YMPÄRISTÖ 30 2012 Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella LUONTO Lainsäädäntöä ja hyviä käytäntöjä Pekka Tuunanen Markus Tarasti Anne Rautiainen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ Suomen Suunnistusliitto ry 1 (15) SUUNNISTUSTAPAHTUMAAN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ 1. Jokamiehenoikeudet perustana suomalaiselle luonnossa liikkumiselle Suunnistustoiminnan edellytykset pohjautuvat pitkälti

Lisätiedot

Maa-ainesten kestävä käyttö

Maa-ainesten kestävä käyttö YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten kestävä käyttö Opas maa-ainesten ottamisen sääntelyä ja järjestämistä varten LUONNON- VARAT YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2009 Maa-ainesten

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula

Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula Hämeenlinnan Moottorikerho ry:n maastoliikennelain 30 :n mukainen hakemus moottoripyörien ja mönkijöiden harjoittelualueelle, Kuoppakorpi, Hattula YMRALA 17.6.2014 89 Valmistelija: ympäristötarkastaja

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista

Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Muistio Kirkkonummen kunnan järjestämästä yleisötilaisuudesta 25.3.2015 koskien Metsähallituksen selvitystä Porkkalan alueen suojelumahdollisuuksista Tilaisuudessa olivat Metsähallituksen edustajina erikoissuunnittelija

Lisätiedot

WWF Suomen raportteja 32

WWF Suomen raportteja 32 RAPORTTI 2014 WWF Suomen raportteja 32 Saaristomme on suojeltava Esitys Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi ja Porkkalan kansallispuiston

Lisätiedot

3 Hoidon ja käytön tavoitteet

3 Hoidon ja käytön tavoitteet HOITO JA KÄYTTÖ 3 Hoidon ja käytön tavoitteet Hossan retkeilyalue on vuonna 2012 valtakunnallisesti tunnettu ja vetovoimainen valtion retkeilyalue, jossa alueen virkistyskäyttö, luonnonsuojelu ja aktiivinen

Lisätiedot

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma

Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2011 2020 Heidi Kontiokari Heikki Juntunen Ari Holappa Kerttu Härkönen Kari Sarajärvi

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista

3 Ei-tuotannollisten investointien korvauksen myöntäminen kosteikkohankkeista 1 luonnos 17.12.2014 Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI

MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset ry _PL 93 00241 HELSINKI HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 02/0044/1 PL 120, Ratapihantie 9 00521 HELSINKI p. (09) 173 531, f. (09) 1735 3479 22.1.2002 04930/01/1000 s-posti helsinki.hao@om.fi ASIA Verovalitus MUUTOKSENHAKIJA Poliisimajalaiset

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli)

Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kansallispuiston perustaminen (miniroolipeli) Kesto: 30-45 min Kenelle: lukio Missä: Sisätiloissa Milloin: kaikkina vuodenaikoina (GE2 ja BI3 kursseilla) Tarvikkeet: muistiinpanovälineet, ohjemonisteet

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014

Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011 6.6.2013 28.4.2014 Kuokkalan - Hakkarin - Herralan osayleiskaavan ja Pirko/Tredu kiinteistö Oy:n alueen lisärakentamisen vaikutukset Ahtialanjärven alueen NATURA-suojeluarvoille Natura-arvioinnin tarveselvitys 11.10.2011

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1.Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2.Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa

Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa SISÄLLYS 1 Voimajohdot osana voimajärjestelmää... 4 2 Voimajohdon elinkaari: suunnittelu ja ylläpito...

Lisätiedot

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA

HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA HANHIKIVEN YDINVOIMA- MAAKUNTAKAAVA PYHÄJOKI - RAAHE Kaavaselostus Maakuntavaltuusto 22.2.2010 YHTEYSTIEDOT Pohjois-Pohjanmaan liitto Kauppurienkatu 8 A, 90100 Oulu puh. 08-3214 000, fax 08-3214 013. Sähköposti:

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot