Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti"

Transkriptio

1 Pärjäin - Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin. Omahyvinvointi-hankkeen II väliraportti Toim. Markku I. Nurminen, Tarja Meristö, Hanna Tuohimaa Turku huhtikuu 2009 ISBN

2 ESIPUHE OmaHyvinvointi(OHV)-hanke on Tekesin FinnWell-teknologiaohjelmasta rahoitettava tutkimushanke, jonka visiona on kansalainen, joka hallitsee omaa elämäänsä ja siihen liittyviä asiointitarpeita yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Hankkeessa kansalaisen tueksi kehitetään Pärjäin-konseptia, joka ensi vaiheessa auttaa kansalaista huolehtimaan omista hyvinvointitarpeistaan. Tämä julkaisu on hankkeen II väliraportti. Raportin kirjoittajina ovat hankekokonaisuuden tutkimusosapuolet kunkin osahankkeen painopisteen mukaisesti. Kirjoittajat on merkitty lukukohtaisesti. Raportin ovat toimittaneet hankkeen koordinaattorit. Toivomme, että raportti innostaa lukijoita tulemaan mukaan OHV-hankkeen kehitystyöhön, joka jatkuu maaliskuulle 2010 asti. Erityisesti toivomme Pärjäin-konseptia tavalla tai toisella hyödyntäviä yrityksiä mukaan suuntaamaan työtä kohti käytännön toteutusta. Kiitos kaikille hankkeen tutkimus- ja yritysosapuolille yhteistyöstä 2. vaiheen aikana. Tästä on hyvä ponnistaa kohti finaalia! Turussa Markku I. Nurminen Tarja Meristö 2

3 TIIVISTELMÄ Pärjäin on OmaHyvinvointi-hankkeessa konseptoitava kansalaisen hyvinvoinnin hallinnan apuväline. Pärjäimen avulla kansalainen voi tallentaa, käsitellä ja välittää hyvinvointiin liittyvää tietoa ja toimia vuorovaikutuksessa sekä erilaisten palveluntarjoajien että epävirallisten yhteisöjen kanssa. Kahden case-ryhmän avulla pystytään toisaalta kartoittamaan kansalaisten tiedonkäyttötarpeita ja toisaalta koettelemaan Pärjäin-konseptin eri puolia osapilottien avulla, joita toteutetaan yhteistyössä yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Case-ryhmissä Pärjäintä lähestytään eri näkökulmista, jotka kuitenkin ovat molemmat keskeisiä konseptin kehityksen kannalta. Vauvan saavien perheiden kohdalla Pärjäintä on lähestytty yhteisöllisyyden näkökulmasta, kun taas eläköityvien kansalaisten pilotissa on keskitytty yksilön omien terveysdokumenttien hallintaan. Määritelmältään Pärjäintä ei voida typistää vain laitteeksi tai asioidenhoitoalustaksi vaan se voidaan nähdä integrointialustana, joka yhdistää kansalaista koskevan tiedon, yleisen terveystiedon ja palvelujen tuotantoa ja tuottajia koskevan tiedon erilaisiin elämäntilanteisiin, jotka voidaan nähdä joko suppeina tai laajoina toimintakokonaisuuksina. Lisäksi Pärjäin yhdistää kansalaisen eri elämänalueet kokonaisuudeksi, sillä vaikka hankkeen alkuvaiheessa on keskitytty terveystietoihin, Pärjäin on laajennettavissa kattamaan kaikenlaisia arkipäivän tietotarpeita. Pärjäimen toteutuksessa keskeistä on liitettävyys ja alustariippumattomuus. Pyrkimyksenä on toteutuksissa hyödyntää valmiita malleja ja standardeja. Arkkitehtuurin modulaarisen suunnittelun periaate mahdollistaa Pärjäinten kehityksessä vähittäisen etenemisen, eri yritysosapuolten valmiiden osaratkaisujen hyödyntämisen ja eri arkkitehtuurivaatimusten tukemiseen tarvittavan joustavuuden sekä laajennettavuuden. Kansalaisen tietoympäristön haltuunottoa ja jäsentämistä varten on hankkeessa kehitetty kansalaiskeskeistä tietojen jäsentämisen viitemallia, jolla tiedon luonnetta, muotoa, käsittelijöitä, kontekstia sekä tietotarpeita pystytään kuvaamaan, luokittelemaan ja jäsentämään. Lisäksi Pärjäimen kehitystyössä on selvitetty myös lainsäädännön asettamia reunaehtoja esimerkiksi tietosuojalle. Pärjäimen käyttöönoton kannalta kriittisiä kysymyksiä ovat: kuka käyttää, kuka hyötyy, kuka maksaa ja kuka ottaa riskin? Tämän vuoksi on tarkasteltu Pärjäimen hyötyjä ja kustannuksia eri toimijoille sekä sitä, miten Pärjäin voidaan saada miljoonien kansalaisten käyttöön. Koska Pärjäimen kehitystyö vaatii useita vuosia, on myös arvioitu Pärjäin-konseptin toimivuutta erilaisissa tulevaisuuden maailmoissa, vaihtoehtoisissa skenaarioissa. 3

4 ABSTRACT The Coper is a concept for a digital aid for a citizen s wellbeing management developed in the MyWellbeing project. The Coper is used to save, manage and distribute information concerning personal wellbeing and also to interact with different service providers and unofficial virtual communities. There are two case groups in the project to map citizen s information management needs and to test pilots that are developed in cooperation with business partners in order to develop the concept further. The case groups have different starting points: the case group with families having a baby focuses more on the societal aspects of the concept whereas the case group with retiring citizens focuses more on the management of personal health information. These both aspects are integral to the concept. The definition of the concept Coper can not be narrowed down to a device or a platform for health management. One way to describe the Coper is to see it as an integration platform that combines personal data, general health information and information about service production to the specific life situations of the citizen, small and large life projects and entities. The Coper knits together different areas of life, also outside the present scope of the project, i.e. health. In the implementation of the concept two basic features are interoperability and platform independence. The objective is also to utilize known solutions and standards in the piloting phase. The modularity of the architecture enables the cumulative development of the Coper solutions and the use of available partial solutions of the partner companies. The modularity also guaranties that the supported architecture demands are flexible and contain the possibility for later diversification. A citizen centred information landscape model has been conceptualized in the project in order to describe, categorize and analyze the characteristics and forms of information, its users and context and also information needs. Also the requirements of the Finnish legislation have been investigated on subjects such as privacy protection. In the implementation of the Coper concept it is critical to address the following questions: who uses, who benefits, who pays and who takes the risk? Therefore, the benefits and costs of different actors have been analyzed and the demands of a roll out for millions of citizens discussed. Also the fact that the development and the implementation of the Coper concept takes years has been taken into account: the functioning of the concept has been analyzed in different possible future worlds, in alternative scenarios. 4

5 Pärjäin-konsepti: Navigaattori kansalaisen asiointitarpeisiin OHV-hankkeen väliraportti 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto Mikä on Pärjäin Mitä Pärjäimellä voi tehdä? Kohti yleistettävyyttä - Pärjäin-konsepti Käyttöominaisuudet Tekninen toiminta Käyttöskenaariokuvaukset Hoito- ja toimintakokonaisuudet, datan rakenteistaminen Kohti henkilökohtaisuutta - Eläköityvien Pärjäin Miten kansalainen merkkaa omia tietojaan - Pärjäimen "karvalakkiproto" Miten kansalainen jakaa omia tietojaan - LifeManager-proto Kohti yhteisöllisyyttä - Vauvautuvien Pärjäin Hyvinvointiympäristö - osa Pärjäimen toimintaa Lähtökohtana kansalaisen tarpeet: terveys- ja hyvinvointitiedon käyttö ja tiedonhallinnan tarpeet kansalaisen näkökulmasta Pärjäimen käytettävyyden ja hyödyllisyyden arviointi Pärjäimen arvioinnin tavoitteista Pärjäinprotojen arviointi Pärjäimen tietotekniset, kaupalliset ja yhteiskunnalliset toimintaedellytykset Tietoympäristön ja tietoarkkitehtuurin jäsentäminen Sovellusarkkitehtuuri ja sen osat pohjana toteutuksille ja liitettävyydelle Pärjäin - kuka käyttää, kuka hyötyy, kuka maksaa, miten tuotetaan Pärjäin miljoonille kansalaisille? Liiketoiminta- ja hyötymalli Lainsäädäntöön perustuvia näkökulmia Pärjäin -konseptissa huomioitavista tietosuoja- ja turvakysymyksistä kansalaisen terveys- ja sairaustietojen käsittelyssä Pärjäin laajasti käytössä mitä vielä tarvitaan vision toteuttamiseksi? Lähtökohtia Pärjäimen tulevaisuuspohdintoihin Pärjäin-konseptin haasteet ja mahdollisuudet

6 1. Johdanto Mikä on Pärjäin Markku I. Nurminen, Hanna Tuohimaa OmaHyvinvointi(OHV)-hankeen visiona on eri elämänvaiheissa itse elämäänsä hallitseva kansalainen, joka pystyy toimimaan saumattomasti yhteistyössä erilaisten toimijoiden ja palveluntarjoajien kanssa. Hankkeen lähtökohtana on hyvinvoinnin hallintaan tähtäävän sähköisen apuvälineen kehittäminen. Tätä apuvälinettä, jota kutsumme Pärjäimeksi, kehitetään toisaalta määrittelemällä sen sisällöllisiä ja teknisiä ominaisuuksia ja toisaalta testaamalla ja arvioimalla määrittelyjen pohjalta laadittuja osaprototyyppejä. Kaiken tämän taustalla ovat kansalaisen tarpeet, joita lähestytään kahden siirtymävaihetta edustavan case-ryhmän kautta (vauvan saavat perheet sekä eläköityvät kansalaiset). Tarvekartoituksen avulla selvitetään, millaisia arjen toiminnasta lähteviä tiedon käyttöön liittyviä tarpeita case-ryhmillä on. Lisäksi case-ryhmät koekäyttävät ja arvioivat kehitettyjä prototyyppejä. OmaHyvinvointi-hanke on jaettu kolmeen vaiheeseen. Hankkeen vaiheita kuvataan seuraavilla nimillä: I vaihe eelämänkertomus II vaihe eterveydenhallinta III vaihe eelämänhallinta Tämä raportti käsittelee vaihetta II, jonka erityisenä tavoitteena on ollut kokonaisuuksien rakentaminen kansalaisen yksittäisten terveysdokumenttien pohjalta sekä ymmärrettävyyden lisääminen. Vaiheissa I ja II on keskitytty terveyteen liittyviin elämänalueisiin, mutta vaiheessa III Pärjäin-konseptia laajennetaan kattamaan myös muita elämänalueita. Tavoitteena on konseptin yksityiskohtaisen kuvauksen kautta löytää ja jalostaa konseptin geneeriset piirteet. Myös tekniseltä toteutukseltaan Pärjäin tavoittelee alusta- ja laiteriippumattomuutta. OmaHyvinvointi-hanke on kaksivuotinen tutkimushanke Tekesin Finnwell-ohjelmassa. Hanketta koordinoivat Turun yliopisto sekä Åbo Akademi. Muut tutkimuskumppanit ovat Kuopion yliopisto, Teknillinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Savonia ammattikorkeakoulu. Johdantoluvussa esittelemme aluksi, millaisia erilaisia muotoja Pärjäin-konsepti voi saada. Raportin toinen luku kertoo, mitä Pärjäimellä voi tehdä. Luvussa esitellään Pärjäin-konseptia sekä kuvaillaan case-ryhmissä tehtyä työtä ja prototyyppejä. Kolmannessa luvussa kerrotaan, miten Pärjäin saadaan toimimaan. Luvussa käsitellään myös tieto- ja sovellusarkkitehtuuria sekä Pärjäimen hyötynäkökulmaa ja yhteiskunnan asettamia rajoitteita. Neljännessä luvussa käsitellään Pärjäimen jatkotyöstämistä. OHV-hankkeen tavoite kiteytyy selkeästi sen avainkäsitteen, Pärjäimen konseptin ympärille. Hankkeen jäntevä eteneminen vaatisi Pärjäimen selkeää määritelmää, mutta toisaalta tarkan määritelmän kiinnittäminen hankkeen alkuvaiheessa voisi saattaa 6

7 uhanalaiseksi uusien ideoiden löytymisen, mikä vaarantaisi innovaation syvyyden ja merkittävyyden. Tästä syystä hankkeen piirissä on pidetty hyväksyttävänä ja jopa toivottavana ylläpitää erilaisia näkemyksiä Pärjäimen konseptista. Ne ovat eräänlaisia projektioita, saman asian osittaisia määritelmiä, jotka painottavat eri asioita. Pärjäimen kokonaiskonsepti ei tietenkään synny siten, että eri projektiot niputetaan yhteen ja toivotaan, että näin syntyvä kokonaisuus ensinnäkin alkaisi toimia ja lisäksi vielä täyttäisi kaikkien toiveet. Mutta projektiot virittävät ja rajaavat kokonaiskuvan, joka suuntaa Pärjäimen konseptin kehittämistä. Seuraavassa on esitetty seitsemän erilaista projektiota. Kutakin niistä on lyhyesti tematisoitu ja tunnistettu piirteitä, jotka liittävät ne Pärjäimen ytimeen. Toisaalta on tehty rajauksia, joiden kautta estetään Pärjäimen käsitteen kontrolloimaton leviäminen kaikkea syleileväksi. 1. Pärjäin on laite. Tämä on siinä mielessä itsestään selvyys, että jonkinlainen materiaalinen hahmo Pärjäimellä pitää olla, jotta sitä voitaisiin käyttää. Suunnitelman mukaan Pärjäimen on kuitenkin määrä olla sillä tavalla alustasta riippumaton, että se voidaan sisältöineen siirtää yhdestä ympäristöstä toiseen. Niinpä on vaikeata ajatella Pärjäintä ja sen käyttöä rajattuna yhteen tiettyyn laitteistoon. Pikemminkin se hyödyntää olemassaolevaa ja tulevaa yleistä tietoteknistä laitevalikoimaa ja niiden infrastruktuuria. 2. Pärjäin on tietovarasto. OmaHyvinvointi-hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteen mukaisesti kansalainen on voinut koota itseään koskevat terveysdokumentit melko kattavasti haltuunsa ja saattaa ne sähköiseen muotoon. Dokumenttikokoelman käyttökelpoisuutta on parannettu luomalla siihen rakennetta erilaisten tagien avulla. Tiedonhallinnan looginen malli lähtee siitä ajatuksesta, että henkilöä koskevat tiedot muodostavat yhden kokonaisuuden. Fyysisessä toteutuksessa tiedot voivat sijaita keskitetysti kansalaisella itsellään tai ulkopuolisella taholla (tiedon tuottaja, viranomainen, talletuspalvelun tuottaja, jne.). Kansalaisella on tällöin hakemistojen ja metatietojen kautta kokonaiskuva tiedoistaan ja mahdollisuus katsella, kirjoittaa ja kopioida näitä tietoja. Pärjäimen hakemistoluonne muodostuneekin oleelliseksi toiminnallisuudeksi, jolle voisi antaa nimeksi Omahakemisto. Sen avulla kansalainen hallinnoi omia tietojaan Pärjäimen tietovarastossa tai muissa järjestelmissä, löytää tarvitsemansa tuotteet ja palvelut ja niiden tarjoajat, lääketieteellisen tiedon, käypähoitoohjeet, osoitteet ja sähköiset yhteydet palveluntuottajiin ja muihin tahoihin jne. Henkilökohtaisten tietojen lisäksi kansalaisella on kuitenkin tarvetta saada tietoa myös yleisestä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvästä tiedosta, esimerkiksi Duodecimin Terveyskirjasto tai Käypä hoito suositukset. Näitä kirjastoja ei ole järkevää kopioida Pärjäimeen vaan tavoitteeksi kannattaa mieluummin ottaa sen selvittäminen, miten kansalaista voidaan auttaa löytämään kulloisenkin tilansa kannalta parhaiten soveltuvia tietolähteitä. Tällaiset linkit voivat ohjata vaikkapa tiettyä sairautta, raskauden ajankohtaista vaihetta tai terveyden ylläpitoa koskevan tiedon äärelle. Rajauksen kannalta on tarkoituksenmukaista katsoa linkit Pärjäimeen kuuluviksi, mutta jättää itse kirjastot sen ulkopuolelle. Ne muodostavat osan henkilökohtaisesta informaatioympäristöstä. 7

8 OmaHyvinvointi-hankkeen kolmannessa vaiheessa nousee esiin tietotarpeita, jotka koskevat hyvinvointipalveluiden järjestämistä tarpeiden toteamisesta asiakassuhteiden hallintaan ja palveluiden toimeenpanemiseen saakka. Esimerkiksi palvelujen saatavuutta, laatua tai hintaa koskevat tiedot tulevat tärkeiksi. Myös tässä tapauksessa tällaisen ulkopuolisen tiedon sisällyttäminen kansalaisen Pärjäimeen ei ole perusteltua, mutta linkitys henkilökohtaiseen tietoon on usein tarpeellista. 3. Pärjäin on tiettyyn elämäntilanteeseen liittyvä väline. Epäsuorasti tästä seuraa, että jokaista elämäntilannetta varten tulisi olemaan oma Pärjäimensä. Elämäntilanne assosioituu hankkeen puitteissa enemmän vauvautumiseen kuin eläköitymiseen, koska eläköityvien elämäntilanne on näistä kahdesta selvästi epäyhtenäisempi. Toinen riittävän spesifinen elämäntilanne voisi olla vaikka jokin krooninen sairaus, kuten astma tai diabetes. Elämäntilanne liittyisi näiden esimerkkien mukaan jonkinlaiseen tavoitteiseen toimintakokonaisuuteen, jonka hallinnassa voidaan tukeutua hyvin tunnettuihin prosesseihin ja hyviin käytäntöihin. Muutoksia osataan seurata ja toivottujen muutosten puuttuminen tai ei-toivottujen muutosten ilmaantuminen pystytään tunnistamaan varhain. Pärjäin voi toimia alustana, johon kirjautuu tilannetta koskevaa tietoa, jonka perusteella kansalainen osaa ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin ja jonka avulla hän löytää tarvitsemaansa tietoa. Kun elämäntilanne tulkitaan tällä tavalla laajaksi toimintakokonaisuudeksi eli projektiksi, niin sillä on oma paikkansa Pärjäimen projektien joukossa. Onhan jokaisella kansalaisella tyypillisesti useita projekteja käynnissä samanaikaisesti. 4. Pärjäin on toimipaikka. Tämä projektio edustaa jatkuvuutta, sen voidaan ajatella jatkavan olemassaolevia ja hyväksi todettuja käytäntöjä lisäämällä niihin sähköisiä piirteitä. Toimivalta tämä näkemys tuntuu esimerkiksi laitoshoidossa olevien kansalaisten, miksei myös neuvolan asiakkaiden kohdalla. Kun toimintakokonaisuudessa valtaosa palveluista tapahtuu yhden asiakassuhteen puitteissa, sisältyy tämän palveluntuottajan järjestelmiin niin suuri osa Pärjäimeen kaavaillusta tiedosta, että erillisen, kansalaisen oman Pärjäimen tarve voi tuntua vähemmän perustellulta. Käsitteellisesti oma Pärjäin kuitenkin olisi tärkeä, ei vain siksi, että lähes kaikilla on useampia kuin yksi palveluntuottaja. Lisäksi esimerkiksi neuvolan toiminnan aikana tehdään perustavanlaatuisia ratkaisuja uuden kansalaisen syntyessä: missä vaiheessa hänelle perustetaan oma Pärjäin ja onko perhekokonaisuudella oma Pärjäimensä. Ja lopulta kun neuvolakäynnit loppuvat, pitää kansalaisella olla ajan tasalla oleva Pärjäin. Toimipaikkaorientoitunut projektio viittaa myös pitkäaikaiseen ja interaktiiviseen asiakassuhteeseen, johon liittyy yhteisöllisyyttä ja läheisiksi kasvavia ihmissuhteita. Rajauksen kannalta tässäkin on selkeintä sisällyttää Pärjäimeen asiakassuhteesta vain kansalaisen rooli ja liittymät, ei palvelun tuottajia henkilöinä. 5. Pärjäin on asiointialusta. Pärjäin nähtiin edellä tietovarastona. Terveysasiointi tuo tähän tärkeän lisän, joka perustelee tietojen varastoinnin mielekkyyden. Tietojärjestelmien kielellä tiedon talletus saa rinnalleen tiedon käsittelyn ja siirron. Tietojen siirtäminen Pärjäimeen ja Pärjäimestä niin että ne tukevat terveyden ja sairauden hoitoa. Pärjäin toimii tällöin myös turvallisena viestiyhteyskanavana. Hoitosuunnitelmien esittäminen ja toteuttaminen voidaan tehdä Pärjäimen tukemina. Pärjäin voi toimia myös 8

9 uutena palvelukanavana, jonka avulla saavutetaan joustavuutta ja kustannussäästöjä. Kun siirrytään OmaHyvinvointihankkeen kolmanteen vaiheeseen, on tarkoitus laajentaa Pärjäimen sovellusaluetta muillekin hyvinvoinnin osa-alueille kuin terveyteen. Silloin Pärjäimen tukemana hoidetaan muitakin kuin terveysasioita. Tavoitteeksi voisi asettaa terveysasioiden ja muiden hyvinvointiasioiden keskinäisen peilaamisen niin että kokeiltaisiin asioiden jäsentämistapoja kumpaankin suuntaan. Näin löytyy geneerisiä piirteitä, joita voi soveltaa useilla alueilla. 6. Pärjäin on integrointialusta. Tämä projektio yhdistää suuren osan kaikkien muiden projektioiden sisällöistä. Mitä asioita tämä integraatioalusta sitten integroi? Se integroi ainakin kaikki kolme tiedon tyyppiä: kansalaista koskevan tiedon, yleisen terveystiedon ja palvelujen tuotantoa ja tuottajia koskevan tiedon. Se integroi erilaiset elämäntilanteet projekteina, voihan samalla henkilöllä olla esimerkiksi astma, HIV sekä lonkkamurtuma. Se integroi laajat ja suppeat toimintakokonaisuudet projekteiksi ja osaprojekteiksi. Vihdoin integrointialusta integroi terveysasioita muiden asioiden kanssa. Talous, asuminen ja ajankäyttö tulevat alkupäässä integroitavien asioiden listalle, kun terveyspärjäintä yleistetään muiden asioiden hoitamiseen. 7. Pärjäin on avain yhteisöllisyyteen. Sen kautta on mahdollista löytää ja muodostaa epämuodollisia yhteisöjä, liittyä niihin ja toimia niiden jäsenenä. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi luonnolliset lähiyhteisöt sekä teemakohtaisesti suuntautuneet vertaisryhmät. Lisäarvo voi muodostua hyvin monella tavalla: kokonaisymmärrys omasta tilanteesta syvenee, samastuminen kohtalontovereihin, löytyy uusia tiedon lähteitä, käytännön toiminnalla voidaan parantaa selviytymistä, jne. Käynnissä on sekä kansallisesti että kansainvälisesti monia kehittämishankkeita, joilla on hyvin samankaltaisia tavoitteita kuin Pärjäimen eri projektioilla. Yksi määrittelystrategia muodostuu siitä, että tunnistetaan Pärjäimen samankaltaisuudet ja erilaisuudet näiden kanssa. Pärjäimen omaleimaisuus muodostuu siitä, että se integroi monien projektioiden ajatuksia. Siksi on vain positiivista, jos Pärjäimeen muodostuu palvelun tuottajan tai viranomaisen järjestelmien kanssa rinnakkaisia ja duaalisia järjestelmiä. 2. Mitä Pärjäimellä voi tehdä? 2.1.Kohti yleistettävyyttä - Pärjäin-konsepti Pekka Muukkonen, Pekka Reijonen Käyttöominaisuudet Pärjäin-konseptin käyttöominaisuudet konkretisoituvat henkilökohtaisella tasolla arkipäivän toimintakoordinointi- ja järjestelytehtävien sekä mahdollisesti oman tilanteen ja tilan selventämisen ja seuraamisen apuna. Terveysnavigaattorina toimiva Pärjäin mahdollistaa yhtäältä erilaisten terveysasiakirjojen sekä eri tahoilta kerättyjen tietoalkioiden, esimerkiksi lisätietoa sisältävien www-osoitteiden ja mittalaitetulosten käsittelyn ja ryhmittelyn kokonaisuuksiin mahdollistaen näin asianhoitokokonaisuuksiksi 9

10 muotoillut näkymät omiin tietoihin tietojen ryhmittelystä tarkemmin eläköitymiscasessa. Toisaalta Pärjäin-konseptiin määriteltyjen ominaisuuksien avulla on mahdollista hallinnoida myös erilaisia toimintamuistutteita sekä osallistua eri elämäntilanteiden määrittämien viiteryhmien toimintaan ns. yhteisöllisten palveluiden avulla näistä palveluista tarkemmin vauvautumis-casessa. Toiminnallisen ympäristön konseptin kuvauksissa on muodostanut lähinnä kotona tapahtuva itsenäinen asioiden järjestely, joten mukana ei ole esimerkiksi varsinaisissa hoitotilanteissa tapahtuvia Pärjäimen käyttöesimerkkejä. Esitettyjen toimintojen hyödyllisyys näyttäytyy lähinnä mahdollisuutena korvata erilaiset paperipohjaiset arkisto- ja ajanhallintaratkaisut ja/tai moniin eri digitaalisiin portaalisovelluksiin ja ohjelmiin perustuvat tiedonhallintaympäristöt. Samalla konsepti tarjoaa mahdollisuuden yhden käyttöympäristön kautta tapahtuvaan tietojen välittämiseen ja jakamiseen eri intressiryhmille Tekninen toiminta Toisen vaiheen Terveysnavigaattori -konseptin tekninen perustoiminnallisuus perustuu kolmen eri geneerisen järjestelmän muodostamaan kokonaisuuteen (kuva 1). Yhtäällä on terveydenhuollon ammattilaisten käyttämät järjestelmät ja niihin tallennettu tieto, joista voidaan tallentaa kopio tai viitetieto tarvittavin osin henkilökohtaiseen tietovarastoon. Kuvassa 1 esitetty tietovarasto toimii myös viestiyhteyskanavana kansalaisen ja ammattilaisten välillä. Varsinainen tietojenkäsittely tapahtuu erillisen edustasovelluksen kautta, jonka avulla kansalainen voi hallinnoida omiin tietoihinsa kohdistuvia viitetietoja sekä saada näkyville eri asiakirjoja niin halutessaan. Tietojenkäsittely ei ole sidottu järjestelmäkohtaisiin dokumentteihin tai tiedostomuotoihin, vaan käsiteltävinä ovat näiden metatiedot, jolloin erityyppisistä tiedoista voidaan muodostaa edustasovelluksen avulla erilaisia merkintäkokonaisuuksia. Edustasovelluksen avulla on mahdollista hoitaa myös henkilökohtaisia toimenpiteitä kuten tehdä ajanvarauksia, lisätä mittaustuloksia ja kalenterimerkintöjä, hallita toimintamuistutteita sekä hoitaa vertaisryhmäkontakteja ja sopia yhteisöllisistä toimista. Kerättyjen merkintöjen avulla voidaan muodostaa myös erilaisia asianhoitokokonaisuusnäkymiä tilannekohtaisen ymmärryksen lisäämiseksi. Kuva 1. OHV-hankkeen toisen vaiheen konseptin tekniset perusosat 10

11 Kansallisen tason viitekehyksessä Terveysnavigaattori -metapalvelukonsepti voidaan nähdä kuvassa 2 mainittuna kansalaisen käyttämänä asiakkaan tietojärjestelmänä, joka hyödyntää viranomaistahoilla valmisteilla olevia sovelluksia ja ominaisuuskomponentteja liittyäkseen näin yleiseen kehitteillä olevaan infrastruktuuriin. Pärjäimen yleinen sovellusarkkitehtuuri (ks. Kuva 5. Pärjäin-arkkitehtuurin osat karkealla tasolla. luku 3.2) ja sen tarkennukset sisältävät nämä elementit. Julkishallinnon sähköisen asioinnin rakenneosat ja tärkeimmät kehittämiskohteet Tunnistaminen Allekirjoitus Asiakkaan Asiakkaan tietojärjestelmä tietojärjestelmä Maksaminen (kansalaiset) Maksaminen (yritykset) Yksilöinti- ja tavoitettavuustiedot Valtuutusten hallinta Suostumusten hallinta Aikaleimat Otteiden ja aikaleimojen validointi Tukipalvelut Palveluun ohjaus (portaalit) ja ja haku Hallinnon palvelualustat --itsepalvelut Asiointitili Viestien välitys Kansalliset perustietovarannot VTJ KTJ Yritys- ja yhteisötiedot AKE VERO KELA DIGIROAD Paikkatiedot Salaus Kertakirjautuminen Hallinnon Hallinnon tietojärjestelmä tietojärjestelmä = valmis = suunnitteilla tai osittain valmis = ei yhteisiä toimenpiteitä = tärkeimmät kehittämiskohteet Kuva 2. Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston (ValtIT/KuntaIT) kaavakuva sähköisen asioinnin kehittämiskohteista. Terveysnavigaattoria vastaavan palvelukonseptin pisimmälle viety kansallinen toteutuspilotti on Oulun Omahoito-palvelu, jonka määrittely- ja kehitystyöhön osallistumismahdollisuudet selvitetään OHV-hankkeen puitteissa nyt määriteltyjen toiminnallisuuksien mahdolliseksi kokeilemiseksi. Alustavaa selvitystyötä on tehty jo OHV-hankkeen valmisteluvaiheessa Käyttöskenaariokuvaukset Pärjäin-konseptin 2. vaiheen käyttömahdollisuuksien esittämiseksi on tehty käyttöskenaariokuvauksia, jotka toimivat esimerkkinarratiiveina Terveysnavigaattorin avulla tehtävistä toimista. Käyttöskenaariokuvaukset perustuvat hankkeessa mukana olleiden kohderyhmäkansalaisten koostettuihin tietoihin ja niiden perusteelta luotuihin persooniin, jotka edustavat erilaisia tyypillisiä elämäntilanteita ja niissä esiintyviä tarpeita. 11

12 Sairauden- ja terveydenhoitoon liittyvinä tietojenkäsittelytoimenpiteinä kuvatuiksi ovat tulleet - Asiakirja-, viesti- ja merkintätietojen tallennus ja lähetys - Asiayhteyden nimeäminen eri dokumenteille ja merkinnöille - Tapaamisaikojen sopiminen ja peruuttaminen - Maksutoimenpiteiden suorittaminen - Toimintamuistutteiden hallinta Hoito- ja toimintakokonaisuudet, datan rakenteistaminen Pekka Muukkonen, Pekka Reijonen Haltuun saatettujen asiakirja- ja merkintätietojen ryhmittely kokonaisuuksiksi tapahtuu 2. vaiheen konseptilla metatietojen käsittelyn avulla. Näin muodoin eri tietoelementtejä on voitu jäsentää omiin ja itse määriteltyihin luokkiin ja tietokokonaisuusryhmiin. Samoin on hahmotettu, millä muodoin on mahdollista saada aikaan tiettyyn hoitokokonaisuuteen liittyviä tilannenäkymiä, joista käy ilmi suunnitellut toimenpiteet ja tulevat tapahtumat sekä mahdollisesti kehitysseuranta, mikäli vaivan hoito sitä vaatii. Lähtöoletuksena on ollut, että käsiteltävät tiedot ovat dokumentteja ja niiden sisältöä kuvaavia metatietoja (terveysmerkinnät). Sovellettu menettely terveysmerkintöjen metatietojen hyödyntämisestä vaikuttaa lupaavalta ja toimivalta ratkaisulta. Metatietoratkaisun avulla kansalainen voi nimittäin hallita myös muun tyyppistä tietoa kuin dokumentteja, esimerkiksi linkkejä www-sivuille (vaikkapa sitten yhteisöllisille tai yleisiin tietopankkeihin), näkymiä kansalliseen terveystietoarkistoon, omia mittaustuloksia, jne. Metatietoa hyödyntämällä myös vaatimukset muille osapuolille ovat vähäisemmät kuin pelkkien dokumenttien kanssa toimittaessa, sillä useimmissa tapauksissa pelkkä katseluoikeus dokumenttiin on kansalaisen kannalta yhdenvertainen omalla tietokoneella olevan dokumentin kanssa. Kevyen metatietovaraston siirtäminen toiselle alustalle on myös huomattavasti helpompaa kuin dokumenttikokoelmien siirtäminen. Hankkeen viimeisessä vaiheessa on tavoitteena kokeilla metatietojen ja ulkoisen tietovaraston hyödyntämistä muun muassa Itellan NetPostia ja Fiale-aluetietojärjestelmää ja viitetietokantaa käyttäen. Nämä tavoitteet linkittyvät muiden toteutuksiin liittyvien osapuolten kanssa tehtäviin kokeiluihin (potilastietojärjestelmät, terveyspalvelujen sekä alustojen tarjoajat)lisäksi on tarkoitus selvittää muun muassa sellaisia yleisempiä kysymyksiä kuin Miten omat ja itseä koskevat tiedot voisi saada omaan käyttöön helpommalla, Mitkä tiedot ovat elämänhallinnan kannalta merkittäviä ja Tietojen merkityksen muutos ajan funktiona. 12

13 2.2.Kohti henkilökohtaisuutta - Eläköityvien Pärjäin Katariina Jalonen, Kimmo Tarkkanen, Pekka Reijonen Eläköitymis-casessa edettiin hankesuunnitelman mukaisesti siten, että kohdekansalaiset hankkivat itseään koskevat dokumentit terveydenhuolto-organisaatioista. Tätä menettelyä on tarkemmin kuvattu edellisessä väliraportissa. Yleistyksenä voidaan todeta, että mitä suurempi terveydenhuollon organisaatio on, sitä paremmassa järjestyksessä on heidän arkistonsa ja sitä halukkaampia ja valmiimpia he ovat merkintöjään kansalaiselle luovuttamaan. Kaikki kohdekansalaiset (20 henkilöä) saivat muutamassa kuukaudessa hankittua omia terveysdokumenttejaan suhteellisen kattavasti. Dokumenttien määrä vaihteli suuresti (13-115). Helpointa dokumenttien hankinta oli tietysti niille, jotka olivat asuneet koko ikänsä samalla paikkakunnalla ja olleet saman työnantajan palveluksessa: heillä sekä perusterveydenhoidon, työterveyshuollon että erikoissairaanhoidon dokumentit löytyvät samoista organisaatioista (kunnan terveysasema(t), työterveysasema ja keskussairaala). Kohdekansalaiset luovuttivat haluamansa dokumentit projektiryhmälle niiden muuttamiseksi sähköiseen muotoon. Kaikki dokumentit skannattiin ja tallennettiin pdfmuotoon. Kansalaisten organisaatioista saamat terveysdokumentit ovat tyypillisesti A4- kokoisia papereita, joiden sisältö ja esitysmuoto vaihtelevat organisaatiosta toiseen. Pääsääntöisesti dokumentit ovat jatkuvan sairauskertomuksen sivuja, joko paperisten sivujen kopioita tai tietokonepohjaisista järjestelmistä jatkuvan kertomuksen muotoon tulostettuja. Jatkuvassa sairauskertomuksessa on tyypillisesti yhdellä A4-sivulla useampia terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä merkintöjä, joita kutsumme tässä terveystapahtumiksi. Dokumentit voivat myös olla lähetteitä ja niihin saatuja vastauksia tai rtg-lausuntoja jne. Esimerkiksi erillisiä reseptejä organisaatioista saaduissa dokumenteissa ei ollut, mutta lääkemääräyksiä on monesti kirjattu kertomuksen käyntitietoihin Miten kansalainen merkkaa omia tietojaan - Pärjäimen "karvalakkiproto" Nikolaus Sommer, Katariina Jalonen, Kimmo Tarkkanen, Pekka Reijonen, Timo Itälä Vaiheessa 2 toteutettiin yksinkertainen Windows PC:llä toimiva proto, jota testataan eläköitymis-casessa. Yhteistyössä infra- ja konseptointiryhmän kanssa määriteltiin dokumenttien sähköisten versioiden formaatti (pdf) ja millaisia ominaisuuksia ensimmäisellä prototyypillä tulisi olla. Karvalakki -prototyypin toiminnoiksi määriteltiin terveysdokumenttien katselu terveystapahtumien haku, lajittelu ja ryhmittely kokonaisuuksiksi terveystapahtumaa koskevan tiedon lisäys ja muokkaus uusien terveysdokumenttien ja -tapahtumien lisäys Edellisen lisäksi päätettiin, että prototyypin tulee toimia erillisessä henkilökohtaisessa tietokoneessa. Prototyypin ajatus on, että omat tiedot muodostuvat dokumenteista, jotka 13

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009

OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I 1.4. 30.9.2008. Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö. Turku Tammikuu 2009 OmaHyvinvointi hanke Väliraportti I Pärjäin kansalaisen käyttöön? 1.4. 30.9.2008 Turku Tammikuu 2009 Toim. Markku I. Nurminen & Tarja Meristö 1 ESIPUHE OmaHyvinvointi hankkeen tavoitteena on konseptoida

Lisätiedot

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri

Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri OmaHyvinvointi-hanke Pärjäimen suunnitteluperiaatteet käyttökonteksti, tiedot ja arkkitehtuuri Mika Tuomainen, Marika Toivanen, Juha Mykkänen, Marilla Palmén, Irmeli Luukkonen, Timo Itälä, Kimmo Tarkkanen,

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

KANSALLINEN TERVEYSTILI

KANSALLINEN TERVEYSTILI KANSALLINEN TERVEYSTILI Näkökulmia käyttöönottoon ja toteutukseen 15.4.2015 Pekka Turunen, Taltioni Aki Siponen, Microsoft Perttu Rönkkö, Innofactor Sisällysluettelo 1. Taltioni osuuskunta ja terveystili...

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti

Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena. Openrisk-hankkeen loppuraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 3 Sosiaalinen media turvallisuutta ja työhyvinvointia edistävien yhteisöjen tukena Openrisk-hankkeen loppuraportti Jouko Heikkilä Asta Bäck Anna-Mari Heikkilä

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta

Omahoito- kokeilua terveyden tulevaisuudesta Omahoito- 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta Sitra 2014 ISBN 978-951-563-898-4 (nid.) ISBN 978-951-563-897-7 (PDF) www.sitra.fi http://www.sitra.fi/hyvinvointi/omahoito Erweko, Helsinki 2014 Kuvat: Sitra

Lisätiedot

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Lauri Hakkarainen Tiedonhaku toiminnanohjausjärjestelmissä Hakukäyttöliittymän käyttäjäkeskeinen suunnittelu Diplomityö Espoo, 2. lokakuuta, 2006 Valvoja:

Lisätiedot

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO

PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Atte Ahapainen PAUKKULAN VERKKOMARKKINOINNIN OHJEISTO Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.12.2013 Tekijä(t) Atte Ahapainen Koulutusohjelma ja suuntautuminen Liiketalouden

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä

TAMPEREEN YLIOPISTO. Virpi Kaivonen. MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä TAMPEREEN YLIOPISTO Virpi Kaivonen MANSETORIN KAUPUNGINOSAT VERKOSSA Kokemuksia Internetin diffuusiosta tamperelaisissa paikallisyhteisöissä Tiedotusopin pro gradu -tutkielma Joulukuu 2002 Sisältö 1 Johdanto...

Lisätiedot

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys

sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys sotesade: Sosiaali- ja terveystiedon tuotanto:sosiaali- ja terveystiedon tuotannon ja jakelun esiselvitys HUOMIOITHAN, ETTÄ KYSEESSÄ ON LUONNOS. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe)

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Lähiruoka lähemmäksi!

Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruoka lähemmäksi! Lähiruokaviestinnän kehittäminen ravintolaympäristössä, Case Anttolanhovi Maittila, Anna & Torrbacka, Paula & Partanen, Viivi 2011 Leppävaara Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Katri Kantola & Laura Kauppinen SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN PIENYRITYKSEN MATKAILUMARKKINOINNISSA CASE: Höyrylaivayhtiö Vip Cruise Ltd Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Tammikuu 2010 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot