UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE"

Transkriptio

1 SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus... 8 Yrittäjän oppisopimus Suomalainen näyttötutkintojärjestelmä työelämän tarpeisiin Oppisopimusprosessi Henkilökohtaistaminen oppisopimuskoulutuksessa Hakijan soveltuvuus alalle: SORA -lainsäädäntö Ammattitaidon kehittyminen oppisopimuskoulutuksessa Lähi- ja etäopiskelu Työssä oppiminen ja työpaikkaohjaus Työpaikkaohjaajan tehtävät Arviointi oppisopimuskoulutuksessa Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Oppisopimuksen muutokset ja oppisopimuskoulutuksen päättyminen Työpaikan vaihto oppisopimusaikana Oppisopimuksen purkaminen Oppisopimuskoulutuksen päättyminen ja todistukset Toimijoiden vastuut ja tehtävät oppisopimuskoulutuksessa Yhteystiedot ja linkit Liitteet

2 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDET TUULET OSAAMINEN RATKAISEE Ammatillinen koulutus on tulevina vuosina mielenkiintoisten muutosten pyörteissä ammatillisen tutkintojärjestelmän uudistuessa. Samaan aikaan oppisopimuskoulutus vahvistaa asemiaan ja nojaa vahvaan perinteeseensä, työelämälähtöiseen koulutukseen. Näyttötutkintotoiminta täytti vuonna 2014 kunnioitettavat 20 vuotta ja aikuisten ammatillisten näyttötutkintojen suorittaminen työelämässä on vakiintunut pysyväksi väyläksi osoittaa ammatillinen osaaminen. Muut koulutusmuodot ovat selkeästi lähentyneet oppisopimuksen hyväksi havaittua perinnettä: osaamisen kartoittamisen kautta tutkinnon suorittaminen ja siihen liittyvä koulutus räätälöidään yksilöllisesti ja työelämän tarpeet huomioiden. Teemme siis meille tuttuja asioita henkilökohtaistettuja oppisopimuksia mutta uudistetut asetukset ja toimintaohjeet huomioiden. Ammatillisen koulutuksen uudistuksessa tärkeänä johtoajatuksena on osaamisen, ei opiskelun korostaminen. Henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkintosuunnitelmat tähtäävät siihen, että olemassa oleva osaaminen voidaan osoittaa heti ja näin saada myös työelämän käyttöön. Ammattitaitoa hankitaan vain siltä osin kuin sitä ei ennestään ole. Osaaminen ratkaisee. Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut elää mukana muutoksessa perustehtäväänsä toteuttaen: järjestämme ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten ja elinkeinoelämän kanssa. Tarjoamme joustavia koulutus- ja kehittämispalveluja työelämälle ja huomioimme eri-ikäisten opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Ammattitaidon muodollinen osoittaminen tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen tulee näkymään vahvasti tulevina vuosina sekä koulutuksen järjestäjien toiminnassa että työelämässä. Lähdetään yhdessä kohti tätä päämäärää hyvissä ajoin. Näin saamme aikaan laadukasta osaamista ja pätevöityneitä henkilöitä, jotka palvelevat työpaikan tarpeita ja voivat työssään hyvin. Yhteistyöterveisin Anne Heinonen aikuiskoulutusjohtaja 5

3 2 OPPISOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA EDELLYTYKSET Oppisopimus on työntekijän ja työnantajan välinen määräaikainen työ- ja koulutussuhde, johon sisältyy neljän kuukauden koeaika. Oppisopimuksen kesto määräytyy tutkinnon ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oppisopimussuhteessa noudatetaan työlainsäädäntöä ja opiskelija* on työntekijän asemassa, jolloin palkka, työaika, lomapäivät ja työturvallisuusasiat määräytyvät työehtosopimuksen mukaisesti. Lomaoikeus karttuu myös niiltä päiviltä kun opiskelija on tietopuolisessa opetuksessa, vaikka työnantaja ei maksaisikaan palkkaa tältä ajalta. Opiskelijan tulee ilmoittaa poissaoloistaan tietopuolisilta opetuspäiviltä sekä oppilaitokseen että työnantajalle. Työsuhteensa vuoksi opiskelija ei ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opiskelijakortin hankintaan. Työpaikalla opiskelijalle nimetään alan ammattilainen työpaikkaohjaajaksi. Hän ohjaa ja arvioi opiskelijaa käytännön työssä ja ammatillisessa kehittymisessä koko oppisopimuksen ajan. Tietopuolisesta koulutuksesta vastaa oppisopimuspalveluiden valitsema yhteistyöoppilaitos. Oppisopimuksen hyväksyy Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, joka toimii koulutuksen järjestäjänä. Eri osapuolten tehtävät on esitelty kuviossa 1. *) Oppisopimuskoulutuksessa oleva henkilö on prosessin eri vaiheissa hakija, tutkinnon suorittaja tai opiskelija. Työlainsäädännön näkökulmasta henkilö on työntekijän asemassa. Käytämme tässä julkaisussa yleiskäsitettä opiskelija. KUVIO 1 TIETOPUOLISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄ OPINTOJEN OHJAUS TUTKINTOTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN OPETUS OPPIVA TYÖNTEKIJÄ TEKEE, KOKEILEE, ARVIOI, UUDISTAA JA UUDISTUU KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄ Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut KOULUTUSPROSESSIN SUUNNITTELU, JOHTAMINEN JA VALVONTA KOULUTUSPROSESSIN TUKI JA OHJAUS KOULUTUSPROSESSIN RAHOITUS TYÖNANTAJA TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI TYÖSUHDEASIAT NIMETTY TYÖPAIKKAOHJAAJA 6

4 Oppisopimuskoulutuksen rahoitus Yrittäjän oppisopimus Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut maksaa työnantajalle koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Lisäksi maksamme opiskelijan tietopuolisen koulutuksen sekä tutkintotilaisuudet kerran/opiskelija. Tietopuolista koulutusta järjestävä oppilaitos perii opiskelijalta kertaluontoisen tutkintomaksun (58 vuonna 2015) ja toimittaa sen eteenpäin Opetushallitukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työssäoloajalta alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta, opiskelija voi hakea oppisopimuspalveluista päivärahaa. Jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita lapsia, on hän päivärahan lisäksi oikeutettu myös perheavustukseen. Muut opintososiaaliset etuudet, kuten matka- ja majoituskorvaus, sovitaan erikseen sopimuskohtaisesti. Opintososiaalisia etuja haetaan Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluilta erillisellä lomakkeella. Jos yritys palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimukseen, voi työ- ja elinkeinotoimisto myöntää palkkatukea työnantajalle. Palkkatuki myönnetään koko oppisopimuksen ajaksi. Lisätietoja palkkatuesta löytyy osoitteesta Kun oppisopimus on päättynyt ja näyttötutkinto valmis, oppisopimusopiskelijalla on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä, mikäli hänelle on kertynyt vähintään viisi vuotta työssäoloaikaa ja hän on alle 64-vuotias. Lisätiedot osoitteesta Yrittäjällä on mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella omassa yrityksessään. Koulutuksessa sovelletaan samoja tavoitteita, sisältöjä ja määräyksiä kuin perinteisessä oppisopimuksessa. Yrittäjä voi valita koulutustarpeeseensa sopivan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon yhdessä oppisopimuspalveluiden kanssa tai kehittää omaa yritystoimintaansa yrittäjätutkintojen kautta. Koulutus on yrittäjälle maksutonta. Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut hankkii yrittäjälle tarvittavan tietopuolisen opetuksen ja seuraa koulutuksen etenemistä puolivuosittain. Yrittäjän tukena ja keskustelukumppanina toimii kummiyritys (mentori), jonka yrittäjä voi itse hankkia. Usein myös oppilaitokset ylläpitävät mentoriverkostoa. Ohjaavalle yritykselle maksetaan koulutuskorvausta. 9

5 TOINEN ASTE KORKEA-ASTE KUVIO 2 TYÖELÄMÄN NÄYTTÖTUTKINNOT ERIKOISAMMATTITUTKINNOT AMMATTITUTKINNOT AIKUISTEN AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT AMMATTIKORKEA- KOULUTUTKINNOT NUORTEN AMMATILLI- SET PERUSTUTKINNOT ESIOPETUS JA PERUSOPETUS = Koulutus kuuluu oppisopimusjärjestelmän piiriin TIEDE- JA TAIDEKORKEA- KOULUTUTKINNOT YLIOPPILASTUTKINTO Opetushallitus on määritellyt kaikkien näyttötutkintojen sisällöt ja ammattitaitovaatimukset yhteistyössä työelämän kanssa. Näyttötutkintojen perusteet löytyvät osoitteesta 3 SUOMALAINEN NÄYTTÖTUTKINTOJÄRJESTELMÄ TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Oppisopimuskoulutus on pääsääntöisesti tutkintotavoitteista, näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinto on työelämälähtöinen, erityisesti aikuisille suunniteltu joustava ammatillisen tutkinnon suorittamistapa. Ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voi suorittaa näyttötutkintoina. Ammatillisissa perustutkinnoissa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot, ammattitutkinnoissa ammattityöntekijältä vaadittava ammattitaito ja erikoisammattitutkinnoissa alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Vuonna 2015 näyttötutkintoja on voimassa n Kuviossa 2 esitetään suomalainen tutkintorakenne ja oppisopimuksella suoritettavien tutkintojen sijoittuminen siihen. Kaikki näyttötutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkea-asteelle. Oppisopimusopiskelu ja siihen liittyvät henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkintosuunnitelmat perustuvat aina kyseisen näyttötutkinnon perusteisiin, joten on ensiarvoisen tärkeää, että opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työpaikan arvioijat tuntevat tutkinnon perusteet. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista voi hyödyntää tutkinnoissa vaaditun ammattitaidon tutkintosuorituksissa. Tärkeintä on ammatin hallinta ja sen osoittaminen. Näyttötutkintojärjestelmässä osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä, samalla omaa työtä ja toimintaa perustellen ja arvioiden. Tutkintosuoritusta voivat täydentää erilaiset kirjalliset materiaalit, kuvat, videot, 11

6 OPPISOPIMUSPROSESSI työnäytteet ja muut tuotokset. Tutkintosuoritukset suunnitellaan siten, että oppisopimusopiskelija voi suorittaa tutkinnon osa kerrallaan. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen tutkintosuunnitelma, jonka mukaisesti suoritukset etenevät. Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan yleensä joko ammatillinen tutkinto kokonaisuudessaan tai tutkinnon osa / osia. 4 OPPISOPIMUS- PROSESSI Kun oppisopimuksen edellytykset täyttyvät, edellä kuvattu yhteistyöverkosto lähtee suunnittelemaan oppisopimuksen toteutusta. Erityisen tärkeää on lähtötilanteen kartoittaminen ja oppisopimuksen huolellinen suunnittelu hakeutumisvaiheessa. Kuviossa 3 oppisopimusprosessi on kuvattu pähkinänkuoressa. Oppaan liitteenä 1 on lisäksi laajempi prosessikuvaus, joka sisältää tiedon oppisopimuksessa käytettävistä asiakirjoista prosessin eri vaiheissa. HAKEUTUSMISVAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Työpaikan soveltuvuus oppisopimukseen Perehtyminen oppisopimuskoulutuksen periaatteisiin Osaamistarpeiden ja olemassa olevan osaamisen kartoittaminen Yhteistyöoppilaitoksen valinta Henkilökohtaistetun oppisopimuksen laatiminen TUTKINNON SUORITTAMISEN VAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Oppisopimusopiskelija osoittaa osaamisensa tutkintotilaisuuksissa niissä tutkinnon osissa, jotka hän jo hallitsee Osaaminen arvioidaan kolmikantaisesti ja siitä myönnetään tutkintotodistus tai tutkinnon osan todistus TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMISEN VAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Oppisopimusopiskelija hankkii tarvittavan ammattitaidon tietopuolisessa opetuksessa ja työssä oppien Ammattitaidon kehittämisestä n. 80 % tapahtuu työssä oppien, työpaikkaohjaajien tuella Kun ammattitaito on hankittu, osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa edellä kuvatulla tavalla Opiskelijalle myönnetään todistus osallistumisesta oppisopimuskoulutukseen KUVIO 3 12

7 5 HENKILÖKOHTAISTAMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan opiskelijan ja työpaikan tarpeiden ja edellytysten huomioon ottamista oppisopimuskoulutuksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijan ohjaus-, neuvonta-, opetus- ja tukitoimien asiakaslähtöistä suunnittelua ja toteuttamista. Tällöin arvioidaan hakijan elämäntilanne, aikaisemmin hankittu osaaminen, todetut oppimistarpeet ja työssä oppimisen mahdollisuudet suhteessa tutkinnon perusteisiin. Opiskelijalle valitaan soveltuvat koulutuksen järjestämismuodot, oppimisympäristöt, opetus- ja arviointimenetelmät sekä ohjaustoimet. Lisäksi otetaan huomioon erilaisista kulttuuri- ja kielitaustoista tai muusta syystä, kuten luki- ja kirjoitusvaikeuksista mahdollisesti johtuvat erityistarpeet. Henkilökohtaistaminen tehdään oppisopimuksessa kahden asiakirjan avulla: opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS) ja henkilökohtaistamissuunnitelma. Mikäli opiskelijalla havaitaan oppimiseen liittyviä erityistarpeita, voidaan laatia lisäksi HOJKS eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Henkilökohtaistamista tehdään kaikissa näyttötutkinnon suorittamisen vaiheissa eli hakeutumisvaiheessa tutkinnon suorittamisen vaiheessa ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa Henkilökohtaistamisen vaiheisiin liittyvät toimenpiteet on esitelty kuviossa 3 Oppisopimusprosessi sekä liitteessä 1 Oppisopimusprosessin eteneminen ja käytettävät dokumentit. Oppisopimusopiskelija voi suorittaa tutkintonsa monin eri tavoin riippuen aikaisemmasta osaamisestaan. Tavallisin vaihtoehto on hankkia hakeutumisvaiheen jälkeen lisää ammattitaitoa oppilaitoksessa ja työssä oppien, jonka jälkeen osaaminen osoitetaan tutkintotilaisuudessa ja tunnustetaan osaksi tutkintoa. Toinen vaihtoehto on edetä suoraan tutkintotilaisuuteen jossakin tutkinnon osassa aikaisemmin saavutetun ammattitaidon perusteella ja saada osaaminen tätä kautta osoitettua ja tunnustettua. Kolmas vaihtoehto on hakea tunnustamista suoraan tutkinnon osittain. Näin menetellään silloin kun oppisopimusopiskelija pystyy osoittamaan olemassa olevan ammattitaitonsa luotettavin, perusteellisin ja arvioiduin dokumentein. Oppisopimuskoulutuksessa prosessiin kuuluu aina tarvittavan ammattitaidon hankintaa eli valmistavaa koulutusta ainakin jossakin tutkinnon osassa. Mikäli tutkinnon suorittajalla on edellytykset (osaaminen) suorittaa koko tutkinto suoraan tutkintotilaisuuksissa, valitaan muu rahoitusmuoto kuin oppisopimuskoulutus. Ratkaisun tekee koulutuksen järjestäjä hakeutumisvaiheessa. Kun hakeutumisvaiheessa on päädytty oppisopimuskoulutukseen, laaditaan opiskelijalle henkilökohtainen opiskeluohjelma (HOPS). HOPSiin kirjataan opiskelijan keskeiset osaamisvajeet, joihin hän hankkii uutta osaamista oppilaitoksessa, työssä oppien ja itsenäisesti opiskellen. Oppisopimuspalvelut, opiskelija, työpaikkaohjaaja ja oppilaitos laativat opiskeluohjelman yhteistyössä siten, että se on liitettävissä oppisopimukseen sitä laadittaessa. Opiskeluohjelman laatimisessa otetaan huomioon opiskelijan aikaisempi koulutus ja työkokemus sekä työpaikan koulutustarpeet. Suunnitelma tarkentuu ja muokkautuu matkan varrella ja siihen on hyvä pa- 15

8 Lisätietoa SORA -lainsäädännön piiriin kuuluvista tutkinnoista annetaan hakijalle oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheessa. SORA-lainsäädäntö uudistuu alkaen. lata ohjauskeskustelujen yhteydessä. HOPSista tulee käydä ilmi seuraavat asiat: suoritettava tutkinto opetus- tai näyttösuunnitelman peruste sekä tutkinnon laajuus keskeiset työtehtävät (= työssä oppimisen suunnitelma, työtehtäväkartoitus) koulutukseen sisältyvä tietopuolinen opetus ja sen ajoittuminen koulutusajalle vastuulliset kouluttajat muut opintojen järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat HOPS on oppisopimuksen virallinen liite. Oppisopimus saa lainvoiman kun siihen liitetään opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma. Henkilökohtaistamisesta ja henkilökohtaisesta opiskeluohjelmasta on säädetty lailla, joten koulutuksen järjestäjät eivät voi jättää noudattamatta näitä periaatteita. Henkilökohtaistaminen turvaa opiskelijalle ja työpaikalle hyvin suunnitellun, tarkoituksenmukaisen ja mielekkään tavan ammattitaidon hankintaan ja osoittamiseen. Tarkemmat tiedot ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä löytyvät osoitteesta Koulutus ja varhaiskasvatus ja Ammatillinen koulutus. Hakijan soveltuvuus alalle: SORA -lainsäädäntö SORA lainsäädännön (SOveltumattomuuden RAtkaisut) tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin. Näin pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Lainsäädännöllä säädetään myös oppilaitoksen tiedonsaantioikeuksista, kurinpitomenettelystä, huumausainetestauksesta sekä opiskelijan oikeusturvakysymyksistä. SORA-säännösten mukaisia terveydentilavaatimuksia sovelletaan jälkeen opiskelijoiksi hakeutuneille. Pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei ole esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sellaista henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen. Tätä arvioidaan silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi hakeutuvan tulee antaa pyydettäessä koulutuksen järjestäjälle terveydentilaansa koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä. Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos työssä oppimisessa tai opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä toimitaan alaikäisten parissa. Tiettyjen edellytysten täyttyessä voidaan opiskelijalta pyytää huumausainetestiä koskeva todistus. Opiskelijalta voidaan myös viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa

9 AMMATTITAIDON RAKENTUMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA TYÖSSÄ OPPIMINEN Työssä oppiminen on työpaikalla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua. monipuoliset ja tutkintoon sopivat työtehtävät työkierto teoriatietojen soveltaminen käytäntöön ongelmatilanteiden ratkaiseminen ohjauskeskustelut (opiskelija/työpaikkaohjaaja) AMMATTITAITO kehityskeskustelut JA OSAAMINEN (opiskelija/esimies) oppimistehtävien soveltaminen työhön projekteihin ja erilaisiin työryhmiin osallistuminen työssä oppimisen arviointi ja palaute muiden perehdyttäminen ja opettaminen muiden työskentelytapojen havainnoiminen ja kokeileminen tietopuolisten oppien jakaminen työpaikan tapaamisissa ja palavereissa TIETOPUOLINEN OPPIMINEN Tietopuolinen oppiminen täydentää työssä oppimista ja antaa teoreettisen pohjan ammatilliselle toiminnalle. koulutuspäivät oppilaitoksessa kirjalliset tehtävät, työnäytteet ym. ennakkotehtävät koulutuspäiville kokemustiedon jakaminen opiskeluryhmässä verkko-oppimisympäristön hyödyntäminen oman oppimisen arviointi ja palaute KUVIO 4 6 AMMATTITAIDON KEHITTYMINEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluiden toiminta pohjautuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan uusi tieto ja osaaminen rakentuvat aina aikaisemman tiedon ja kokemuksen varaan. Tästä syystä eri ihmiset oppivat eri tavalla, erilaisessa tahdissa ja erilaisin menetelmin. Oppisopimuskoulutuksen aloittava aikuisopiskelija kantaa mukanaan laajaa ja arvokasta osaamispääomaa, joka opiskelun aikana muokkautuu uudella tavalla: laajenee, syvenee, muuttuu ja elää. Osaamispääoman ja ammattitaidon kehittyminen lähtee opiskelijasta itsestään, mutta tärkeänä apuna kehittymisessä toimii oma työpaikka ja tietopuolista opetusta antava oppilaitos. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijan ammattitaito rakentuu työssä oppimisen ja tietopuolisten opintojen yhdistelmänä. Työpaikalla uudet opitut asiat muuttuvat osaamiseksi ja toiminnaksi, siis käytännön asiantuntijuudeksi. Työssä oppimisen onkin arvioitu olevan keskeisin aikuisen oppimisen muoto. Syvälliseen ammattitaidon kehittymiseen kuuluu lisäksi aina perusteltu teoreettinen näkemys omasta toiminnasta. Omaan työkokemukseen ja -tehtäviin peilattu teoreettinen tieto tuottaa uudenlaista ammatinhallintaa ja varmuutta työhön. Voidaankin sanoa, että nykypäivän työelämässä meidän tulee hallita käytännön työtehtävät ammattitaidolla, joka perustuu luotettavaan tietopuoliseen osaamiseen. Oppisopimuskoulutuksessa tämänkaltaisen ammattitaidon muodostumiseen tarjotaan erinomaiset puitteet. Kuviossa neljä on esitetty tavallisimpia työssä oppimisen ja tietopuolisen opiskelun tapoja, joiden avulla oppisopimusopiskelijan ammattitaito kehittyy. 19

10 Lähi- ja etäopiskelu Lähiopetus on oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua, jolloin opiskelija käy oppitunneilla. Opetus voi olla luentotyyppistä tai toiminnallista ryhmätöiden tekemistä. Joillakin koulutusaloilla oppilaitoksissa on työsaleja tai harjoitteluluokkia, joissa tehdään työnäytteitä ja harjoitellaan kädentaitoja. Aikuisopiskelussa opiskelijaryhmä oppii jatkuvasti myös toinen toisiltaan. Lähiopetuspäivinä opiskelijat voivat keskustella omien työpaikkojen hyväksi havaituista käytänteistä ja samalla jakaa arvokasta kokemustietoa muille. Etäopiskelulla tarkoitetaan yleensä omalla ajalla suoritettavia kirjallisia, oppilaitoksen antamia tehtäviä ja itseopiskelua, jolloin opiskelija etsii tarvittavia tietoja alan kirjallisuudesta ja verkkoympäristöstä. Oppilaitoksilla on käytössä sähköiset oppimisympäristöt, joiden käyttöön opiskelijat perehdytetään opintojen alussa. Oppisopimukseen on myös mahdollista liittää koulutusjakso ulkomailla. Ulkomainen koulutusjakso sopii niille, jotka haluavat tutkintoonsa kansainvälisen osion. Tavoitteena on, että ulkomaanjaksoihin sisältyy työpaikalla tapahtuvaa työssä oppimista. Lisäksi jaksoon voi kuulua tietopuolista oppimista kohdemaan oppilaitoksessa tai esimerkiksi kotimaisen oppilaitoksen antamia oppimistehtäviä. Ulkomainen koulutusjakso luetaan osaksi opiskelijan kotimaassa suoritettavaa tutkintoa. Koulutusjakson kesto voi vaihdella noin kuukaudesta pidempiin, esimerkiksi kuusi kuukautta kestäviin jaksoihin. 7 TYÖSSÄ OPPIMINEN JA TYÖPAIKKAOHJAUS Oppisopimus on työsuhteeseen ja työssä oppimiseen perustuva koulutusmuoto, jonka erityinen piirre on työnantajan valvonnassa tapahtuva opiskelu työtehtäviä tehden. Noin 80 % ammattitaidon kehittymisestä tulisi tapahtua työssä oppien. Tästä syystä tarkoituksenmukaiset työtehtävät, oppimisen mahdollistava työyhteisö ja ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja ovat oppimisen perusta. Työpaikkaohjaajaksi soveltuu henkilö, joka tuntee riittävällä tasolla yrityksen liiketoiminnan ja opiskelijan työnkuvan. Hän pystyy käymään ammatillisia keskusteluja opiskelijan kanssa, opastamaan työtehtävissä ja kommentoimaan oppilaitoksesta tulevia työn kehittämiseen liittyviä oppimistehtäviä. Ohjaajalla ei tarvitse välttämättä olla samaa ammatillista tutkintoa kuin opiskelijalla, vaan alan ammattitaito on voitu hankkia muulla tavoin. Työpaikkaohjaajalla on monenlaisia tehtäviä ja vastuita työssä oppimisen ohjauksessa. Tehtävät vaihtelevat opiskelijan tarpeen, oppimisen edistymisen ja tavoitteena olevan tutkinnon mukaan. Uusi työntekijä tai ammatinvaihtaja ovat työssä oppijoina erilaisessa lähtötilanteessa kuin alalla pidempään työskennellyt henkilö. Sekä uuden että kokeneen työntekijän on kuitenkin hyvä saada palautetta työstään säännöllisesti. Myös työpaikkaohjaajan tulee ottaa vastaan opiskelijan antamaa palautetta. Työpaikkaohjaaja on ohjaustilanteessa oman alansa asiantuntija, joka neuvoo ja opastaa opiskelijaa ja joka pulmatilanteissa on avoin myös uusille ratkaisumalleille. Tärkeää on kannustavan, myönteisen ja vastavuoroisen ohjaussuhteen luominen. 21

11 Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut tarjoaa säännöllisesti työpaikkaohjaajien perehdytystä oppisopimuskoulutukseen. Lisäksi Variassa voi suorittaa laajemman Opetushallituksen hyväksymän kolmen opintoviikon työpaikkaohjaajien koulutuksen. Lisätiedot ja hae julkaisu: työpaikkaohjaajien koulutus. TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT TYÖPAIKKAOHJAAJAN TEHTÄVÄT Hakeutumisvaiheessa: Osallistu oppisopimuksen laatimistilaisuuteen tai infotilaisuuteen, sillä se on tärkeä perehdytys oppisopimuskoulutukseen. Tutustu tutkinnon sisältöön ja ammattitaitovaatimuksiin (www.oph.fi/nayttotutkinnot). Tee opiskelijan kanssa henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkintosuunnitelmat, joihin sisältyy työssä oppimisen suunnitelma. Arvioi opiskelijan kanssa hänen lähtötasonsa, ammattitaidon puutteet ja vahvuudet. Selvitä itsellesi näyttötutkintojärjestelmän ja oppisopimuksen keskeiset käsitteet ja periaatteet. Tiedota muulle työyhteisölle oppisopimuskoulutuksesta, muutoksista ja työjärjestelyistä, joita opiskelijasi oppisopimus mahdollisesti aiheuttaa. Tutkinnon suorittamisen vaiheessa: Seuraa opiskelijasi oppimista ja arvioi osaamisen tasoa yhdessä hänen kanssaan: milloin on aika siirtyä tutkintotilaisuuteen? Auta opiskelijaa tutkintotilaisuuksiin valmistautumisessa. Keskustele, kyseenalaista, ohjaa, toimi neuvonantajana! Toimi ammatillisena esikuvana. Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen vaiheessa: Osallistu mahdollisuuksien mukaan lähiopetuspäiville ja kysy opiskelijaltasi millaisia sisältöjä lähiopetuksessa kulloinkin on meneillään. Varmista, että oman opiskelijasi kohdalla tietopuolinen opetus ja työssä oppiminen tukevat toisiaan. Sovi ohjattavasi kanssa ohjauskeskusteluille säännölliset ajankohdat ja pidä niistä kiinni. Huolehdi, että uudet tiedot ja taidot koituvat koko työyhteisön hyväksi. Osallistu työpaikkaohjaajien perehdytykseen ja koulutukseen kun sitä järjestetään. Tee oppisopimuskoulutuksen väliarviointi yhdessä opiskelijasi kanssa puolivuosittain. KUVIO 5 22

12 8 ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Näyttötutkintojärjestelmässä erotetaan oppimisen ja osaamisen arviointi omiksi prosesseikseen. Oppimista arvioidaan valmistavassa koulutuksessa eli työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja oppilaitoksen lähiopetuksessa. Osaamista arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Oppimisen arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista, ohjata, kannustaa ja motivoida opiskelijaa sekä kehittää hänen itsearviointitaitojaan. Rakentavalla oppimisen arvioinnilla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa ja tuetaan ammatillista kasvua. Samalla arviointi tuottaa tietoa osaamisen tasosta opiskelijalle itselleen, työnantajalle ja oppilaitokselle. Työpaikan näkökulmasta on tärkeää antaa palautetta työssä oppimisen edistymisestä puolin ja toisin. Oppilaitos arvioi opiskelijan tietopuolista edistymistä ja antaa palautetta oppimistehtävistä. Opiskelijan itsearviointi kuuluu oleellisena osana nykyiseen arviointijärjestelmään. Työpaikkaohjaajan keskeisiin tehtäviin kuuluu työssä oppimisen arviointi. Tällöin opiskelija saa arvokasta tietoa siitä, miten koulutukselle asetetut tavoitteet on saavutettu tai saavutetaan. Tavoitteet pohjautuvat tutkinnon perusteissa oleviin ammattitaitovaatimuksiin ja henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan. Arviointiin kuuluu palautteen antaminen, ohjauskeskustelut, väliarviointeihin vastaaminen sekä opiskelijan päättöarviointi oppiajan päättyessä. Eräs tärkeimmistä oppimisen arvioinnin tehtävistä on arvioida sitä, onko opiskelija valmis siirtymään tutkintosuorituksiin osoittamaan osaamistaan. Tutkintosuorituksen lähestyessä on tärkeää kuulla sekä opiskelijan, työpaikkaohjaajan että oppilaitoksen näkemys opiskelijan valmiuksista ja osaamisen tasosta. Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Opiskelijan osaamista arvioidaan tutkintotilaisuuksissa kolmikantaisesti. Arvioinnissa on mukana työnantajan edustaja, työntekijän edustaja ja oppilaitoksen edustaja, joista yhdellä tulee olla näyttötutkintomestarin pätevyys. Osaamista arvioidaan pääsääntöisesti tutkintotilaisuuden aikana tehdystä työstä. Ammattitaitoa arvioidaan tutkinnon perusteissa määriteltyjen arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti. Arviointiasteikko on perustutkinnossa kiitettävä (3), hyvä (2), tyydyttävä (1) ja hylätty. Ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa arviointiasteikko on hyväksytty ja hylätty. Arvioijilta edellytetään, että heillä on riittävä koulutus ja työkokemus tutkinnosta, jota he ovat arvioimassa. Tietopuolista koulutusta antava oppilaitos perehdyttää arvioijat tarvittaessa. Työnantaja-arvioija voi olla esimerkiksi työpaikan esimies tai muu hallinnollisessa asemassa oleva henkilö, joka tuntee riittävän hyvin arvioitavan tutkinnon toimialan. Työntekijäarvioija on 24 25

13 opiskelijan kanssa samaa tai samantyyppistä työtä tekevä henkilö. Työntekijäarvioija osaa arvioida päivittäisen työn tekemistä. Opetusalan edustajan tehtävänä on huolehtia siitä, että arviointi perustuu tutkinnon perusteisiin ja näyttötutkintojärjestelmän periaatteet toteutuvat. Tutkintotilaisuuksissa arvioidaan ainoastaan opiskelijan osaamista ja sen tasoa, ei oppimista tai kehittymistä. Arvioinnissa olennaista on, että se kohdistuu suoritukseen ja toimintaan, ei henkilöön tai persoonaan. Arviointi tehdään aina suhteessa tutkinnon perusteiden kohteisiin ja kriteereihin, ei esim. suhteessa opiskelutoverin osaamiseen tai työpaikan vaatimustasoon. Arvioijat keräävät tietoa seuraamalla opiskelijan työskentelyä ja tutustumalla arviointiaineistoon. Arviointiesitys tehdään arviointiaineiston pohjalta: toiminta työpaikalla, kirjalliset materiaalit, kuvat, videot, työnäytteet ja muut tuotokset. Osaamisen arvioinnissa annetaan myös aina opiskelijalle mahdollisuus itsearviointiin. Kolmikanta tekee arviointiesityksen tutkintotoimikunnalle, jossa arvioijat tekevät yhteisen arviointiesityksen tutkinnon osan arvosanasta. Päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotoimikunta antaa opiskelijalle tutkintotodistuksen, kun kaikki vaadittavat tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 9 OPPISOPIMUKSEN MUUTOKSET JA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN PÄÄTTYMINEN Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi oppiajan lyhentäminen tai pidentäminen, henkilökohtaisen opiskeluohjelman sisällön muuttuminen, työpaikkaohjaajan vaihtuminen sekä oppisopimuksen keskeytyminen ja purkautuminen. Muutoksista tulee aina neuvotella oppisopimuspalveluiden kanssa, jonka jälkeen niistä ilmoitetaan kirjallisesti oppisopimuksen muutoslomakkeella. Oppisopimusta voidaan lyhentää tai pidentää perustelluista syistä. Oppisopimuksen lyhentäminen, pidentäminen ja keskeytyminen edellyttävät, että molemmat sopijapuolet ovat yksimielisiä muutoksesta. HUOM! Mikäli opiskelija suorittaa tutkintonsa alkuperäistä aikataulua lyhemmässä ajassa, on hyvänä käytäntönä lyhentää oppisopimus ja päättää prosessi tutkintotodistuksen saamiseen. Oppisopimus voidaan keskeyttää äitiysloman, armeijan tai muun pidempikestoisen työstä poissaolon vuoksi. Oppiajan jatkamisesta päätetään ja sovitaan erikseen sopijaosapuolten kanssa. Työpaikan vaihto oppisopimusaikana Oppisopimuksen jatkaminen uudessa työpaikassa edellyttää aina uuden oppisopimuksen tekemistä ja siitä on etukäteen neuvoteltava oppisopimuspalveluiden kanssa. Jos työpaikkaa vaihdetaan oppisopimuksen aikana, tulee 27

14 selvittää hyvissä ajoin uuden työnantajan halukkuus jatkaa oppisopimuskoulutusta. Uuden työnantajan kanssa tehdään uusi oppisopimus. Oppisopimus vanhan työnantajan kanssa puretaan. Ennen työpaikan vaihtamista on työssä oppimista ja opintojen edistymistä arvioitava yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. Oppisopimuksen purkaminen Oppisopimuskoulutuksen päättyminen ja todistukset Oppisopimus päättyy, kun oppisopimuksessa määritelty oppiaika täyttyy tai sopimus purkautuu. Oppisopimuksen päättyessä opiskelija ja työpaikkaohjaaja arvioivat opiskelijan ammatillista kehittymistä ja oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuutta. Päätösvaiheen arviointi tehdään myös niissä tapauksissa, joissa oppisopimus purkautuu koeajan (4kk) jälkeen. Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut antaa opiskelijalle todistuksen oppisopimuskoulutuksesta. Tämän lisäksi myönnetään tutkintotodistus kappaleessa 8 kuvatulla tavalla. Oppisopimuksen voi purkaa yksipuolisesti koeaikana, joka on oppisopimuksessa aina 4kk työntekijän, työnantajan ja koulutuksen järjestäjän yhteisellä sopimuksella yleisillä purkuperusteilla, työsopimuslain 8 luvun 1 ; erittäin painava syy ja 3 ; vähintään 7 päivän ilmoittamaton poissaolo kun työnantaja lopettaa liikkeensä, joutuu konkurssiin tai kuolee koulutuksen järjestäjän luvalla niillä työsopimuslain perusteilla, jotka oikeuttaisivat työsopimuksen purkamiseen koulutuksen järjestäjän toimesta osapuolia kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain tai asetuksen säännöksiä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 :ssä tarkoitetun, koulutuksen järjestäjän ja työnantajan välillä tehdyn sopimuksen määräyksiä

15 10 TOIMIJOIDEN VASTUUT JA TEHTÄVÄT OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA Oppisopimuskoulutus on toimintaa yhteistyöverkostossa. Jokaiselle toimijalle on määritelty vastuut ja tehtävät, joihin heidän tulee sitoutua oppisopimuksen aloittaessaan. Opiskelija laatii yhdessä työpaikkaohjaajan, oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän kanssa henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkintosuunnitelmat tekee henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisia työtehtäviä työehtosopimuksen mukaista palkkaa vastaan osallistuu tietopuoliseen opetukseen oppilaitoksessa henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti osallistuu tutkintosuorituksiin henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti ottaa vastuun omasta oppimisesta ja antaa aktiivisesti palautetta oppisopimuskoulutuksen etenemisestä arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan: oppisopimuskoulutuksen arvioinnit, itsearviointi, oppilaitoksen arvioinnit ja tutkintosuoritusten arviointi Työnantaja laatii yhdessä opiskelijan, oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän kanssa henkilökohtaiset opiskelu- ja tutkintosuunnitelmat suunnittelee henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisen työssä oppimisen työpaikalla: järjestää monipuolisia ja ammattitaitoa kehittäviä työtehtäviä, huolehtii työkierrosta sekä teorian ja käytännön yhdistämisestä huolehtii, että oppisopimuskoulutuksesta on tiedotettu koko työyhteisöä ohjaa ja opettaa opiskelijaa työtehtävissä järjestää opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen opetukseen järjestää työpaikkaohjaajalle ja arvioijille mahdollisuuden osallistua perehdytyskoulutukseen tarvittaessa valmentaa opiskelijaa ammattitaidon kehittämisessä arvioi opiskelijan valmiuksia siirtyä tutkintosuorituksiin seuraa, arvioi ja kehittää opiskelijan kanssa koulutusta: henkilökohtaisten suunnitelmien päivittäminen, ohjauskeskustelut, arvioinnit ja palautekoulutuksen järjestäjälle noudattaa alan työehtosopimusta 31

16 Oppilaitos (tietopuolisen opetuksen järjestäjä) osallistuu henkilökohtaistamiseen ja opintojen ohjaukseen sovitulla tavalla antaa tietopuolista opetusta työssä oppimiseen integroituneena seuraa ja arvioi koulutusta ilmoittaa opiskelijan poissaoloista Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalveluihin käy tarvittaessa opiskelijan työpaikalla järjestää tutkintotilaisuudet yhteistyössä työpaikan kanssa Varian aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut (koulutuksen järjestäjä) käynnistää koulutuskumppanuuden työnantajan, opiskelijan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalveluiden kesken organisoi hakeutumisvaiheen toiminnan ja vastaa henkilökohtaistamisesta yhteistyössä eri osapuolten kanssa osallistuu oppimisprosessin suunnitteluun ja hankkii tietopuolisen opetuksen perehdyttää oppisopimuskoulutukseen ja solmii oppisopimuksen ohjaa, valvoo ja arvioi koko koulutusprosessia osallistuu työpaikkaohjaajien valmennukseen vastaa palautteeseen ja kehittämisehdotuksiin sekä kehittää koulutusta auttaa muutoksissa ja ongelmatilanteissa rahoittaa koulutuksen ja maksaa korvaukset ja etuudet sovitulla tavalla Onnistunut oppisopimus syntyy hyvästä kumppanuudesta työelämän kanssa. 32

17 11 YHTEYSTIEDOT JA LINKIT Vantaan ammattiopisto Varia Aikuiskoulutus- ja oppisopimuspalvelut, Elannontie 3, Vantaa. Koulutusasioissa Sinua palvelevat Oppisopimuksen yleisneuvonta p tai p SopimusPro arviointeihin ja tunnuksiin liittyvät kysymykset sekä koulutuskorvaustiedustelut p Aikuiskoulutuksen yleisneuvonta p / Aikuiskoulutusjohtaja Anne Heinonen / Aikuiskoulutuksen opinto-ohjaaja Heli Tanninen / Aikuiskoulutuspäälliköiden yhteystiedot aloittain Humanistinen ja kasvatusala, matkailu-, ravitsemis- ja talousala Anne Sivonen, / Liiketalouden ja hallinnon ala, liikunta-ala Tarja Tomperi, / Sosiaali-, terveys- ja kulttuuriala, hyvinvointipalvelut Eija Lepistö, / Tekniikan ja liikenteen ala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala Marianne Sertti, / Hyödyllisiä linkkejä Lisätietoja näyttötutkinnosta Tutkintojen perusteet nayttotutkinnot Tietoa aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkintostipendistä Näyttötutkintojärjestelmän käsitteet hae julkaisu: näyttötutkinto-opas (Kappale 6 Näyttötutkintojärjestelmän käsitteitä) Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö koulutus ja varhaiskasvatus ammatillinen koulutus lait ja asetukset Työlainsäädäntö Työ- ja elinkeinotoimistot ja niiden palvelut

18 LIITTEET Liite 1. Oppisopimusprosessin eteneminen ja käytettävät dokumentit HAKEUTUMISVAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA varmistetaan oppisopimuskoulutuksen soveltuvuus asiakkaan tilanteeseen varmistetaan työpaikan soveltuvuus koulutustyöpaikaksi, valitaan työpaikkaohjaaja varmistetaan työtehtävien soveltuvuus suoritettavaan tutkintoon tai tutkinnon osiin perehdytetään kaikki osapuolet oppisopimuskoulutuksen etuihin ja vaatimuksiin kartoitetaan opiskelijan ja työpaikan osaamistarpeet sekä harkitaan miten niihin voidaan vastata oppisopimuksen keinoin ja ko. tutkinnon perusteiden mukaisesti kartoitetaan/valitaan sopiva tietopuolinen kouluttaja eli teoriaopetuksen ja tutkintotilaisuudet järjestävä oppilaitos kartoitetaan opiskelijan aikaisemmin hankittu osaaminen eli työhistoria, aikaisemmat koulutukset ja kurssit, harrastustoiminta ja opiskeluvalmiudet (sisältäen kielitaidon) yhteistyössä tietopuolisen kouluttajan ja työpaikan kanssa tehdään tutkinnon suorittamista ja oppisopimusta koskevat johtopäätökset Henkilökohtaistettu oppisopimus paljonko opiskelija tarvitsee valmistavaa koulutusta eli työssä oppimista ja tietopuolista opetusta mitkä tutkinnon osat hän suorittaa kyseisessä tutkinnossa onko sellaista osaamista jota opiskelija voi osoittaa heti tutkintotilaisuudessa mikä on valmistavan koulutuksen sisältö ja millaisia opiskelumuotoja käytetään mikä on ohjaus- ja tukitoimien tarve työpaikalla ja oppilaitoksessa mikä on oppisopimuskoulutuksen aikataulu ja vaadittava oppiaika millaista perehdytystä ja tukea työpaikkaohjaaja tarvitsee tehtäväänsä Hakeutumisvaiheen toiminta ja käytettävät asiakirjat yhteydenotto oppisopimuksen taustatietolomake työtehtäväkartoitus henkilökohtainen opiskeluohjelma HOPS henkilökohtaistamissuunnitelma haastattelut ja mahdolliset valintakokeet/testit oppisopimus liitteineen OPPISOPIMUKSEN SOLMIMINEN 37

19 TUTKINNON SUORITTAMISEN VAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA valittu tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaan oppisopimuksen voimassaoloaikana opiskelija, oppilaitoksen kouluttaja ja työpaikkaohjaaja arvioivat opiskelijan valmiudet lähteä tutkintosuoritukseen opiskelija osoittaa vaadittavan ammattitaidon tekemällä tutkinnon perusteita vastaavaa työtä työpaikalla arvioijan/arvioijien läsnä ollessa arvioijat arvioivat opiskelijan ammatillista osaamista kolmikantaisesti: mukana ovat työnantajan edustaja, työntekijän edustaja ja oppilaitoksen edustaja tutkintosuorituksesta tehdään etukäteen kirjallinen suunnitelma, jossa määritellään mm. suoritettava tutkinnon osa, tutkintotilaisuuden työtehtävät, aikataulu ja arvioijat kun tutkinto on kokonaisuudessaan suoritettu, alan tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen. Myös tutkinnon osan todistus on mahdollinen. Tutkinnon suorittamisvaiheen toiminta ja käytettävät asiakirjat henkilökohtaistamissuunnitelma henkilökohtainen tutkintosuunnitelma arviointidokumentit yhteistyö tutkintotoimikuntaan TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMISEN VAIHE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA valmistavassa koulutuksessa hankitaan tutkinnon perusteiden mukainen ammattitaito, jota opiskelijalla ei vielä ole ennestään oppisopimuskoulutuksessa valmistavalla koulutuksella tarkoitetaan sekä työssä oppimista että tietopuolista oppimista (oppilaitoksen lähipäivät, itsenäinen työskentely ja tehtävät, verkko-oppiminen) oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on tärkein oppimisen muoto, sitä on koulutuksen aikana n. 80% työpaikkaohjaajan rooli on keskeinen: hän tukee, ohjaa ja arvioi tutkinnon suorittajaa ammatillisessa kehittymisessä tietopuolinen opetus tukee työssä oppimista ja tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamista, sitä on koulutuksen aikana n. 20 % oppiajasta myös valmistavasta koulutuksesta ja osallistumisesta oppisopimuskoulutukseen myönnetään todistus Tarvittavan ammattitaidon hankkimisvaiheen toiminta ja käytettävät asiakirjat henkilökohtaistamissuunnitelma henkilökohtanen opiskeluohjelma HOPS työtehtäväkartoitus todistus osallistumisesta oppisopimuskoulutukseen (sis. opintorekisteriotteen) 38 39

20 40

OPPISOPIMUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE

OPPISOPIMUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE OPPISOPIMUS TIETOA OPISKELIJALLE JA TYÖPAIKALLE www.varia.fi SISÄLLYS 1 Ammatillisen koulutuksen uudet tuulet osaaminen ratkaisee... 4 2 Oppisopimuksen lähtökohdat ja edellytykset... 6 Oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen

OPPISOPIMUS. www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUS www.esedu.fi/oppisopimus oppisopimuspalvelut Tapani Rytkönen OPPISOPIMUSKOULUTUS TYÖSSÄ OPPIMINEN TEORIAOPINNOT TUTKINTOTILAISUUDET työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettäviä

Lisätiedot

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen!

Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! OPPISOPIMUS Tervetuloa työpaikkakouluttajien valmennukseen! KEUDA 1 1.4.2015 OPPISOPIMUS Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula sekä

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta.

Omnian oppisopimustoimisto järjestää työpaikkakouluttajille ilmaista koulutusta, joka tukee työpaikalla tapahtuvaa opiskelijan ohjausta. Yleistä oppisopimuksesta Oppisopimustoimisto laatii virallisen oppisopimuksen yhdessä työnantajan ja opiskelijan kanssa. Oppisopimus on juridisesti pätevä määräaikainen työsopimus, jossa noudatetaan normaaleja

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN

MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN MITEN AMMATIN OSAAMISTA VOIDAAN ARVIOIDA, Tero Hotanen, Turun Aikuiskoulutuskeskus 1. Hakeutumisvaihe verkossa 2. Valmistavan koulutuksen arviointi ja ohjaaminen tutkintotilaisuuteen 3. Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä.

OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. OPPISOPIMUSKOULUTUS Kouluttaudu ammattiin työtä tekemällä. MITÄ OPPISOPIMUKSELLA VOI OPISKELLA? Oppisopimus on työssäoppimista ja opiskelua oppilaitoksessa Oppisopimuksen avulla voit suorittaa perustutkinnon

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkinnon suorittajan opas sosiaali- ja terveysalan perustutkinto TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon suorittajan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle

SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS. Oppisopimuskoulutuksen opas. opettajalle SATAKUNNAN OPPISOPIMUSKESKUS Oppisopimuskoulutuksen opas opettajalle Hyvä opettaja Tämä opas on tarkoitettu tietopuolisen koulutusta toteuttavan opettajan tueksi koulutuksen eri vaiheissa. Opas ei käsittele

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA 1.11.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO PÄHKINÄNKUORESSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017

Laatu ratkaisee Tukimateriaalia. Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Laatu ratkaisee Tukimateriaalia Ammatillisen koulutuksen reformi nyt muutamme käytäntöjä Seminaari, syksy 2017 Työpajan Laatu ratkaisee tukimateriaalia Osaamisperusteiset tutkinnon perusteet ja koulutukset

Lisätiedot

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen

Tervetuloa. oppisopimuskoulutukseen Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen Stadin aikuisopisto Oppisopimuskoulutus Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen! Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on juuri sinulle sopiva vaihtoehto.

Lisätiedot

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa

Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Suositus henkilökohtaistamisen ohjaukseen näyttötutkinnon eri vaiheissa Ohjauksen palvelutuokiot Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! Satakunnan Opin ovi ja yhteistyötä koulutukseen! projektit

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari

SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO. Ari Haapasaari SAVONLINNAN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO OPPISOPIMUSTOIMISTO Ari Haapasaari MIKSI OPPISOPIMUSKOULUTUS? Oppisopimuskoulutus on yrittäjälle hyvä vaihtoehto kun haluat laajentaa tai päivittää omaa ammatillista

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus. Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kuka arvioi ammattitaidon? Kolmikanta (työnantaja, työntekijä, opetusala

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa

Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa Henkilökohtaistamisprosessi oppisopimuskoulutuksessa 28.9.2016 Paasitorni, Helsinki Opetusneuvos Riikka Vacker Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnoissa Mitä tarkoittaa? Opiskelijan aiemmin hankitun osaamisen

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen TURVALLISUUSALAN TUTKINTOTOIMIKUNNAN (8332) OHJE Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien järjestäminen Hyväksytty turvallisuusalan tutkintotoimikunnan kokouksessa 20.11.2012 Tämä ohje on

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella

Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Ammatillinen perustutkinto oppisopimuskoulutuksella Tuija Laukkanen 14.11.2013 19.11.2013 1 Oppisopimuskoulutuksen lähtökohdat koulutuksen järjestäjä, jolla on OKM:n myöntämä ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa

Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Henkilökohtaistaminen perhepäivähoitajan ammattitutkinnossa Helsinki 19.3.2015 Markku Kokkonen Ammatillinen aikuiskoulutus Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO OPAS TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA NÄYTTÖTUTKINNON ARVIOINTI SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA YLEISTÄ Tämä opas on tarkoitettu - tutkintotilaisuuden suunnitteluun, toteutukseen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia

Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (YJEAT) Ulla Luukas Tiimiakatemia Yrittäjän ammattitutkinto (YAT) ja Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ulla Luukas Tiimiakatemia Tulisielut Yrittäjän ammattitutkinto Tulisoihtu Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammattitutkinnoista

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (531/2017) JA ASETUKSEN SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET Ammatillisen tutkinnon suorittamista ja ammatillista koulutusta koskevat yleiset siirtymäsäännökset Vuoden 2018 alusta

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti

Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman mukaisesti TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITTELU NÄYTTÖTUTKINNOISSA/ARVIOINTI VAIHE 1. Näyttötutkinnossa osaamista osoitetaan ja arvioidaan tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittajan henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman

Lisätiedot

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa.

Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Mikä on näyttötutkinto? Tässä oppaassa on kerrottu lyhyesti ja selkeästi, mitä näyttötutkinto tarkoittaa. Aikuisten maahanmuuttajien ammatillisten näyttötutkintojen kehittäminen hyvinvointialalla -hanke

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN

LIITE 1 - KOULUTUSPALVELUN LAADULLISET EHDOT OMN/140/ / TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN TIETOPUOLINEN KOULUTUS JA NÄYTTÖTUTKINNON JÄRJESTÄMINEN Tässä palvelukuvauksessa määritellään tutkinnon tavoitteet, toimintatavan kuvaukset sekä palvelutasovaatimukset. Hankintasopimuksessa edellytetään

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla:

Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: Asetus ammatillisesta koulutuksesta 6.11.1998/811 Opetusministerin esittelystä säädetään ammatillisesta koulutuksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (630/1998) nojalla: 1 luku Opetus 1 Koulutusalat

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen i Muutokset näyttötutkinnon järjestämisessä ym. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uudistuminen 30.11.2009 Helsinki Aira Rajamäki LUKU 3 PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11

SISÄLLYS. Alkusanat 2. Oppisopimus 3. Oma opiskeluohjelma 5. Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7. Työssäoppiminen 9. Tietopuoliset opinnot 11 OPPISOPIMUSOPAS SISÄLLYS Alkusanat 2 Oppisopimus 3 Oma opiskeluohjelma 5 Osapuolten vastuut ja velvollisuudet 7 Työssäoppiminen 9 Tietopuoliset opinnot 11 Näyttötutkinnon suorittaminen 13 Oppisopimus päättyy

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI

Oppisopimustoimisto. Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063. Piilolantie 17 44100 ÄÄNEKOSKI Oppisopimustoimisto Äänekosken oppisopimustoimisto: Koulutustarkastaja Heli Skantz 014-5192 218, 040-766 4063 Koulutussuunnittelija Janne Autioniemi 0400-475 611, 014-5192 232 Koulutussuunnittelija Maarit

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille

Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille 11.5.2011 Oppisopimuskoulutuksen laatuhankkeen loppuraportin keskeiset viestit koulutuksen järjestäjille Pasi Kankare, Opetushallitus Oppisopimusten määrän kehitys Oppisopimuskoulutuksella koko tutkinnon

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen

Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Näyttötutkintojen järjestämisestä sopiminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus Säädökset ja ohjeet Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 7 ) Koulutuksen järjestäjä

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen

Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Hakeminen ja hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne Prosessin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi

Ammatillisen koulutuksen reformi Ammatillisen koulutuksen reformi Laki ammatillisesta koulutuksesta hyväksyttiin eduskunnassa 30.6.2017 Keskeiset muutokset Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva

Lisätiedot

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki

Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille. Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon infotilaisuus 9.3.2012 Tullin asiakkaille Munkkiniemen koulutustalo/ Tullin koulutus Hollantilaisentie 11, Helsinki Tullialan ammattitutkinnon kohderyhmä (lähde: OPH/ Näyttötutkinnon

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla

Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla OPPISOPIMUS Oppisopimusopiskelijan arviointi työpaikalla Palaute jokapäiväisessä työssä Työssä oppimisen arviointi - työpaikkakouluttaja Tutkinnon suorittaminen Aikuisilla tutkintotilaisuudet Nuorilla

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot