Toimintasuunnitelma 2009 Hallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintasuunnitelma 2009 Hallitus 20.3.2009"

Transkriptio

1 1/6 Toimintasuunnitelma 2009 Hallitus Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Edistää oppisopimusopiskelijoiden, työnantajien/yrittäjien ja koulutusorganisaatioiden yleisiä ja yhteisiä oppisopimustoimintaan liittyviä etuja. Yhdistys seuraa oppisopimuskoulutuksen ja sitä tukevaa kehitystä Seuraa lainsäädäntöä ja tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja, kannanottaja Yhdistys järjestää kokouksia, koulutusta, neuvottelupäiviä yhdessä tai erikseen opm:n ja OPH:n asiantuntijoiden kanssa nimeää oppisopimuskentän edustajia työryhmiin ja erilaisiin toimikuntiin OPM:, OPH tai muiden työryhmien pyynnöstä Yhdistys julkaisee Osaaja-lehteä Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta Yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahankeräyksiä (lupa) Taustaa toimintasuunnitelmalle Viime toimintavuoden aikana oppisopimustoiminnan toimintaedellytykset muuttuivat ennen näkemättömällä tavalla. Vuoden 2009 valtion talousarviossa peruskoulutuksen yksikköhintaa alennettiin 18% ja vastaavasti lisäkoulutuksen hinnoittelua nostettiin 7%. Keskimääräisen nettovaikutuksen arvioidaan alentavan oppisopimuksen toimintaedellytyksiä kuudella % yksiköllä. Lisäkoulutuspaikkojen määrä säilyi n :n tasossa. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tavoite käynnistää korkeakoulutettujen oppisopimustyyppisten koulutusten kokeilusta syksyn v aikana ns. elvytyspaketti yhden ansiosta. Perustutkintojen määrän lisääntyminen :sta lähes :een käynnisti opetushallituksen tarkastukset. Niiden mukaan määrän kohoaminen ainakin

2 joiltain osin perustuu tarkoitukselliseen säädösten rikkomiseen. Kehitys on aiheuttanut valtion tulo- ja menoarvion arviomäärärahaan 21,5M :n ylityksen, jota pyrittäneen kattamaan osittain perustutkintojen hinnan alennuksella. Ratkaisu merkitsee käytännössä kaikkien toimijoiden kollektiivista rankaisua, jonka vaikutukset kohdistuvat ankarimmin niihin, joiden toiminta on säädösten mukaista. Koulutuksen järjestäjien tasavertaisuuden kannalta on tärkeää, että viranomaiset tulkitsevat säädöksiä kaikkien kohdalla samalla tavoin ja että käynnistyneet takaisinperintä- ja rangaistusprosessit viedään loppuun asti. Tulee valvoa, että oppisopimusrahoitusta käytetään ainoastaan oppisopimustunnusmerkistön täyttävään koulutukseen eikä perustutkintoihin varattua rahoitusta käytetä lisäkoulutukseen. Oppisopimuksen tunnusmerkit kirkastettava Tarkastukset osoittavat, että oppisopimusta on yritetty puoliväkisin syöttää ratkaisuksi ongelmiin, mihin se ei sovellu. Oppisopimus ei ole muun ammatillisen koulutuksen rahoitusmuoto. Se on muista poikkeava opiskelumuoto, jonka erityinen tunnusmerkki on työnantajan valvonnassa tapahtuva opiskelu työpaikalla työtehtäviä tehden. Lain mukaan tämän osuuden tulee olla selvästi yli puolet tutkinnon sisällöstä. Jos ehto ei täyty, ei kyse ole oppisopimuskoulutuksesta eikä oppisopimusrahoitusta saa käyttää. Valitettavan monet ovat tulkinneet lain säädöstä väljästi. Luodaan mielikuvaa oppisopimuksesta pelkkänä rahoitusmuotona, jolloin opiskeluna pidetään yksinomaan oppilaitoksen osuutta opinnoista. Tämä johtaa työnantajalle kuuluvan koulutuskorvauksen vähättelyyn, murentaa työnantajan vastuuta opintojen ohjaamisesta ja mikä pahinta, antaa näennäisen oikeutuksen siirtää työnantajan osuus rahoituksesta oman yksikön tuloksi. Työnantajalla on oikeus koulutuskorvaukseen ja on lain vastasta riistää se koulutuksen järjestäjän päätöksellä itselle. Oppisopimuksen poliittisen hyväksynnän kannalta on välttämätöntä kristallisoida sen tunnusmerkistö järjestäjän toiminta- ja viranomaisten valvontaohjeeksi. Peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen rajaa ei saa hämärtää Valtion tulo- ja menoarvion perusteluissa esitetty väite peruskoulutuksen kohtuuttomista katteista on ainakin osittain harhaa. Oppisopimuksen laskentapohjasta puuttuvat esimerkiksi investointi- ja kiinteistökustannukset. Koulutuksen järjestäjät vyöryttävät kuitenkin ne kaikille yksiköilleen, myös oppisopimukselle. Kaiken kaikkiaan oppilaitosten kustannuksia ei pidä rahoittaa oppisopimusrahoituksella. Näiltä osin laskenta- ja tiliöintiohjeita tulee täsmentää siten, että kustannusosuudet vastaavat todellisuutta. Jos ylläpitäjän osuus edelleen kasvaa eivätkä ns. vyörytyserät vastaa toteutunutta, voidaan taas parin vuoden kuluttua odottaa ehdotuksia yksikköhinnan alentamisesta. Oppisopimuksen kustannusseuranta ei kuitenkaan saa johtaa luopumiseen laskennallisesta valtionosuusjärjestelmästä. Sen idea on, että koulutuksen järjestäjä paikallisviranomaisena tasaa eri alojen ja koulutusten hintasuhteet paikallisten tarpeiden mukaan. Kun lisäkoulutuksen rahoitus on ollut riittämä- 2/6

3 tön, on puuttuva osuus otettu lain idean mukaan peruskoulutuksesta. Tämä on yksi tilastoharhan selittäjä! 3/6 AKKU työryhmän ehdotukset Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n mielestä oppisopimus, oppisopimustyyppinen ja Toppis on yksi ja sama tuote, jota nyt hallinnoitaisiin kahden ministeriön ja usean muun organisaation toimesta: OPM:n / oppisopimustoimistojen/ oppilaitosten/korkeakoulujen ja TEM:n / työvoimaviranomaisten toimesta. Asiakkaan näkökulmasta pitäisi pyrkiä yhden luukun periaatteeseen. Oppisopimusmuoto on oma koulutuksen järjestämismuotonsa siis sama tuote, joka voi eriytyä täsmälleen samalla tavalla tasojenkuin alojenkin suhteen. Erityinen ongelma syntyy, kun oppisopimustoimiston/keskuksen asiakasyritys haluaa korkeakoulutetulle henkilöstölleen jatko- tai täydennyskoulutusta. Yritys on kouluttanut muuta henkilöstöään vuosikymmeniä. Jos lisäkoulutuspaikat varataan yksinomaan korkeakouluille, ei oppisopimustoimisto saa hankkia haluttua koulutusta. Yritys joutuu siis asioimaan usean viranomaisen kanssa sen sijaan, että se saisi haluamansa hallintopalvelut yhdeltä luukulta. Suomen opso pitää tätä epätarkoituksenmukaisena. Sen mielestä yritykselle pidä varata mahdollisuus autonomiseen ostotoimintaan? Asiakaslähtöisyyttä olisi palvella yritysmaailmaa sellaisin tuottein tai tuoteyhdistelmin, joita se itse haluaa? Oppisopimustyyppisiä lisäkoulutuspaikkoja tulee ehdottomasti varata myös oppisopimustoimistoille. On vakavasti kysyttävä, onko primaari tavoitteena luoda uusi tuote vai vahvistaa korkeakoulujen rahoituspohjaa. Korkeakoulujen kohdalla ollaan tekemäsää vakavaa hallinollista virhettä: asettamassa pukkia kaalimaan vartijaksi. Korkeakouluilta puuttuu kaikki kokemus oppisopimustoiminnasta. Miten voidaan kuvitella, että työssä oppimisen prosessit avautuisivat lain tarkoittamassa muodossa täysin asiaa tuntemattomissa korkeakouluissa? Tämä ei saa olla sivutoimista puuhastelua. Toppis on niin ikään oppisopimuksen kanssa täysin päällekkäinen tuote. Oppisopimuksella voidaan tähdätä paitsi tutkintoon myös osatutkintoon. Sillä voidaan antaa myös tutkintotavoitteetonta koulutusta. Juuri kaikkea sitä, mitä sanotaan toppiksella tavoiteltaman. Vähimmäisvaatimuksena on, että pidetään huoli siitä, että osa- tai ei-tutkintotavoitteisen koulutuksen hinnoittelu määrätään sille tasolle, että oppisopimuksen kilpailukyky säilyy. Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ihmettelee, miksi aina kun Suomessa keksitään jokin uusi tuote, sitä varten on luotava uusi hallintojärjestelmä? Seuraavassa vaiheessa puhutaan hallinnon tehostamisesta, päällekkäisyyksien poistamisesta ja vaikkapa valtion tuottavuusohjelmasta. Olisiko mitenkään mahdollista jättää päällekkäisyydet synnyttämättä ja oikaista pari tarpeetonta mutkaa?

4 4/6 ELY/aluevalvonta Oppisopimus on puhtaasti kysyntälähtöinen koulutusmuoto, joka Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n mielestä tarvitsee laillisuusvalvontaa, mutta ei missään tapauksessa samanlaista aluevalvontaviranomaisen ohjausta, ennakointia tai koordinointia kuin tarjontalähtöiset opiskelumuodot. Jokainen sopimus edellyttää työpaikkaa ja näistä syntyvä kysyntä määrittää resurssien kohdentamisen aina kulloiseenkin (työvoima)kapeikkoon. Suomen opson mielestä ei tarvita lisää viranomaisia. Parasta olisi suunnata resurssit koulutukseen, ei uusiin valvontaportaisiin. Opson oma kustannuspohja? Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry ei ole lainkaan vakuuttunut ehdotuksen tarkoituksenmukaisuudesta. Se, että opson yksikköhinta on sidottu eri alojen yksikköhintaan (yksikköhintojen keskiarvoon) on perusteiltaan oikea ratkaisu. Sidos osoittaa suoraan opson kustannustehokkuuden muuhun ammatilliseen koulutukseen nähden ja se on arvo sinänsä. On tärkeää säilyttää ne rakenteelliset tekijät näkyvillä, jotka itsessään puoltavat opson olemassaoloa. Jos oppisopimuksen peruskoulutuksenyksikköhinta irrotetaan muun ammatillisen koulutuksen yksikköhinnoista, siitä tulee helposti poliittinen pelinappula samaan tapaan kuin oli lisäkoulutuksen hinta ja sen pitäminen samana koko vuosikymmenen ajan. Kokonaan toinen asia on väärinkäytösten yhteydessä esiin noussut kiinnostus selvittää yksikköhinnan jakautuminen eri menoluokkiin. Tämä on perusteltua ja voidaan selvittää kunhan pidetään huoli siitä, että koottava tieto on järkevässä suhteessa sen keräämisen vaivaan ja kustannuksiin nähden. Sitä ei pidä kuitenkaan sekoittaa yksikköhinnan määräytymisperusteisiin. Peruskoulutuksen kiintiöt? AKKU työryhmässä on niin ikään keskusteltu perustutkintojen kiintiöinnistä. Ajatus on hallitusohjelman ja kesun vastainen! Ymmärrettävästi väärinkäytökset ovat herättänet kysymyksen peruskoulutuksen määrien hallittavuudesta. Toisaalta tiedetään, että perustutkintojen määrät pysyivät vakaina vuosikausia aina v asti (taso ). Vasta väärinkäytökset räjäyttivät hallitsemattoman kasvun liikkeelle. Nyt budjetissa oleva varautuminen runsaaseen opson perustutkintoon riittää hyvin. Ehtona on tietenkin, että valvonta hoidetaan asianmukaisesti. Jo päätetyt ja edessä olevat takaisinperinnät, todennäköiset järjestämisoikeuksien perumiset ja rikosoikeudelliset rangaistukset pitävät varmasti huolen, ettei kasvu riistäydy uudelleen käsistä. Perustutkintojen kiintiöiden toimeenpano olisi sitä paitsi käytännössä erittäin vaikeasti toteutettavissa. Miten turvattaisiin opsolle välttämätön kysyntälähtöisyys?

5 5/6 Toimintasuunnitelma toimenpiteet 2009 V sääntömuutos yhteisöjäsenten aseman vahvistamiseksi oli onnistunut toimenpide. Yhdistyksen edustavuus on vahvistunut merkittävästi. Sillä on ollut edunvalvonnan kannalta suuri merkitys. Niinpä jäsenpohjan laajentamiseen kiinnitetään edelleen huomiota. Jäsenmäärän kehityksen myötä paineet operatiivisen toiminnan näyttävyyden ja määrän suhteen on ymmärrettävästi lisääntynyt. Hallitus pitää toisaalta välttämättömänä kiinteiden kulujen pitämistä edelleen alhaisina ja siten myös operatiivisen toiminnan säilyttämisen vapaaehtois- ja oto-lähtöisenä. Tämä kuitenkin edellyttää hallituksen jäsenten tehtävien entistä selkeämpää vastuuttamista ja eriyttämistä. Tapahtumat Yhdistys osallistuu edelleen Oppisopimuksen tietotorin ja Takomon suunnitteluun ja järjestelyihin yhdessä opetushallituksen kanssa. Oppisopimus pyritään pitämään edelleen Suomen ammatillisen koulutuksen järjestäjät ry:n ja Efekon koulutustilaisuuksien kestoaiheena. Yhteistyötapahtumien lisäksi yhdistys järjestää vakiintuneen vuosirytmin mukaisesti erityisesti jäsenkunnalle tarkoitetut 2 seminaaria. Markkinointi Kotisivut ovat olleet toimivat yhteydenpitovälinen. Niitä kehitetään edelleen. Markkinointikampanja: Ylijäämää on kerätty tarkoituksella, jotta riittävän näkyvä oppisopimuksen markkinointikampanja pystyttäisiin järjestämään. Markkinointitoimet koordinoidaan opetushallituksen vastaavien suunnitelmien kanssa. Osaaja lehden julkaisemista jatketaan. Oppisopimuskoulutuksen arvo on noussut julkisessa poliittisessa keskustelussa poikkeuksellisen korkealle. Sitä tarjotaan juuri tällä hetkellä ratkaisuksi lähes kaikkiin yhteiskunnassa ratkaisemattomiin ongelmiin. On tärkeää, että haaste otetaan vastaan. On myös tärkeää, että koulutuksen järjestäjät resursoivat oppisopimustoiminnan siten, että sekä määrällisiin että laadullisiin vaateisiin pystytään vastaamaan. Toiminnan markkinointia varten kootaan merkittävien yhteistoimintatahojen suositukset ja niitä toistetaan esitteissä ja alan julkaisuissa. Talous Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja sen turvin koko toimialan merkittävät kehittämishankkeen voidaan toteuttaa kaikkia hyödyttävällä tavalla koko valtakunnan alueella aiheuttamatta lisärasitusta kenellekään. Jäsenmaksu pidetään ennallaan.

6 6/6 Kansainvälinen toiminta Päättyneen toimintakauden aikana kansainvälisen ryhmän toiminta on käynnistynyt hyvin. Se on kartoittanut oppisopimustoiminnan kansainvälistymistä vaikeuttavat tekijät. Sen pohjalta selvitellään mahdollisuuksia hakea rahoitusta erilliseen oppisopimushenkilöstön kv-hankkeeseen, jonka tavoitteena on kartoittaa koko toimialan kansainvälistymismahdollisuudet ja yhteistoiminnasta kiinnostuneet maat. Bench Marking Oppisopimustoiminnan kehittämistyötä tehdään maan eri osissa kaiken aikaa. Parhaiden toimintakäytänteiden levittämiseksi kehitettyjä malleja esitellään eri tilaisuuksissa, jolloin niiden leviäminen kaikkien ulottuville tehdään mahdolliseksi. Toimihenkilöiden koulutus Oppisopimuskoulutuksen järjestäjien henkilökunnan koulutustarpeista ja toimintakäytäntöjen yhtenäistämisestä esiteltiin vuosi sitten selvitys. Sen pohjalta käynnistyi Oph;n kanssa koulutusprojekti, jota jatketaan. Edunvalvonta. Seuraamme AKKU-työryhmän työn etenemistä ja annamme asiasta lausuntoja. Seuraamme perustutkintojen uudistamista ja otamme kantaa tarvittaessa tutkinnon perusteisiin. Seuraamme korkeakoulujen oppisopimustyyppisen koulutuksen kokeiluja ja annamme asiasta lausuntoja.

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri

Arvoisa lukija. Tervetuloa vuosikokoukseen Jyrki Ijäs pääsihteeri SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY VUOSIKOKOUSASIAKIRJAT Arvoisa lukija Tähän niteeseen on koottu 21.9.2010 Lapuan kristillisellä opistolla pidettävän Suomen Kansanopistoyhdistyksen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI

KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI KORKEAKOULUTETTUJEN JATKOKOULUTUKSEN HAASTEET JA EHDOTUS JÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISEKSI Erno Lehtinen 1), Tuire Palonen 1), Päivi Tynjälä 2), Kirsi Klemelä 1), Satu Merenluoto 1), Kirsi Pohjola 2) ja Koen

Lisätiedot

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack

Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa. Kristiina Patja Amos Pasternack Lääkärien eturistiriitojen tunnistaminen ja ratkaiseminen täydennyskoulutuksessa Kristiina Patja Amos Pasternack 1 Ei siis kukaan lääkärikään, sikäli kuin on todellinen lääkäri, tähtää lääkärin etuun eikä

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet

Lahjonnanvastaiset periaatteet. Soveltamisohjeet Lahjonnanvastaiset periaatteet Soveltamisohjeet Vaikka lahjonnanvastaisten periaatteiden soveltamisohjeisto on Transparency Internationalin tuottama, sen sisältö ei kirjaimellisesti noudata TI:n virallista

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY

PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY PROJEKTIRAPORTTI MOTIVOIDU OPPISOPIMUKSELLA TYÖLLISTY 1.9.2009 30.6.2011 1 Sisällysluettelo 1. Projektin kuvaus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 3. Projektin aikataulu... 3 4. Projektin toteuttajat...

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta:

Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta asiakokonaisuudesta: LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS

TILINTARKASTAJAJÄRJESTELMÄN KOKONAISUUDISTUS 1 (17) Työ- ja elinkeinoministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Lausuntopyyntö Tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistus 4219/031/2008, 17.12.2008 Arviomuistio Suomalaisen tilintarkastajajärjestelmän

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4.

TIIVISTELMÄ. 2 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET 3.1 13 3.2 15 3.3 15 4.1 17 4. SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JÄRJESTÖJEN KANNALTA... 8 3. KANSALAISTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET... 13 3.1 Kansalaistoiminnan erityispiirteet Suomessa...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas

iii Helsingissä 12.1.2001 Keijo Paunio Hannele Kuusi Tapio Markkanen Matti Sarvas Toomas Kotkas Opetusministeriölle Opetusministeriö antoi 11.4.2000 Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle toimeksiannon selvittää tutkijoiden ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja

Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa. Opassarja Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yrittäjyyttä edistävien ajattelutapojen ja taitojen kehittäminen EU:ssa Yritys- ja teollisuustoiminta 1 3 Opassarja Miten

Lisätiedot