Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona"

Transkriptio

1 Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 SYRJÄYTYMISUHAN PIIRIIN KUULUVIEN TEOLLISUUSTOIMIHENKI- LÖIDEN RESURSSITUKI KOULUTUKSELLISENA INTERVENTIONA LOPPURAPORTTI

3 SISÄLTÖ 1. Projektin lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet 2. Projektin organisointi 3. Projektin toteutus ja tulokset 3.1. Tilaisuudet 3.2. Osaksi edunvalvontaa 3.3. Yhteydet muihin hankkeisiin 4. Projektin hyöty ja jatkototeutus

4 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET Yhteiskunnan ja tuotantorakenteiden muutokset ovat viime vuosien ajan koskettaneet erityisen voimakkaasti teollisuustuotannon tehtävä- ja henkilöstörakenteita. Sen seurauksena teollisuuden toimihenkilötehtävissä toimiville on työsuhteen säilyttämiseksi ja työuralla etenemiseksi välttämätöntä jatkuva ammatillisen osaamisen lisääminen. Koulutusmahdollisuuksien lisäksi kehittämistarvetta on yritysten valmiuksissa ennakoida ja hahmottaa muutoksia sekä toimihenkilöiden omassa halussa kehittää itseään muutosten edellyttämässä muodossa ja laajuudessa. Se edellyttää opetushallinnon lisäksi työmarkkinajärjestöiltä aiempaa aktiivisempaa otetta. Toimenpiteet jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi tulee sisältyä oleelliseksi osaksi ammattijärjestöjen jokapäiväistä edunvalvontatyötä. Ammattitaidolla tulevaisuuteen Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto ry (STL) on Ammattitaidolla tulevaisuuteen teemavuosinaan varsinaisesti aloittanut oman toimintansa parantaakseen teollisuustoimihenkilöiden koulutustasoa. Keskeisinä tavoitteina oli selvittää jäsenille työelämän muutoksia ja niiden haasteita ammattitaidon kehittämiselle. Teemavuosien aikana rakennettiin useisiin alueellisiin oppilaitoksiin teollisuustoimihenkilöille kohdennettua perus- ja jatkokoulutusta. Teemavuosien työn jatkamiseksi STL asetti tammikuussa 1996 projektin, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa myönteisesti neuvonta-, ohjaus- ja koulutuksellisin keinoin syrjäytymisuhan alaisten teollisuustoimihenkilöiden asemaan työelämässä. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään uudistetun tasa-arvolain ja STL:n tasa-arvo-ohjelman edellytyksiin ja mahdollisuuksiin. Projektin tavoitteena oli lisätä syrjäytymisuhan alaisten tietoutta muutoksista ja kykyä hahmottaa itsensä ja työnsä yritysten kehittämisprosesseissa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä jäsenistön tietoa koulutusmahdollisuuksista ja aktivoida heitä hakeutumaan koulutukseen sekä lisätä heidän aloitteellisuuttaan ja osuuttaan yritysten henkilöstösuunnitelmissa. Tavoitteilla pyrittiin myös sen suuntaiseen asenteiden vahvistamiseen STL:ssa, että jäsenkunnan ammattitaidon säilyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet olisivat kiinteä osa normaalia, päivittäistä edunvalvontatyötä.

5 2. PROJEKTIN ORGANISOINTI Projektin johtoryhmänä on toiminut STL:n kehittämisprosessin johtoryhmä. Projektin on suunnitellut ja toteuttanut projektiryhmä, johon on kuulunut toteutusvastuullisena STL:n tytäryhtiö Educa-Toimihenkilöpalvelut oy vetäjänään ja kehittämispäällikkö Katarina Karvonen, järjestöpäällikkö Ragni Lehto ja työehtoasiain-kouluttaja Marja Boholm STL:sta sekä asiamies Hannu Santaoja työttömyysturvan asiantuntijana. Asiantuntijoina on lisäksi kuultu Teollisuuden ja Työnantajien sekä koulutuslaitosten edustajia. 3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET 3.1. Koulutus- ja muut tilaisuudet Projektin tavoitetta teollisuustoimihenkilöiden asenteiden muuttamiseksi hakeutumaan entistä aktiivisemmin ammatilliseen koulutukseen pyrittiin voimistamaan useissa eritasoisissa ja -kokoisissa teemaseminaareissa, luentopäivillä, viikonloppukursseilla ja yhdistysten sekä työpaikkaosastojen te loissa. Projektin aikana järjestettiin teeman alkajaissäveliksi n. 500 osallistujaa kerännyt luentopäivä ammattitaidon muutoshaasteista. Keväällä 1996, 97 ja 98 pidettiin koulutusristeilyt, joissa käsiteltiin toimihenkilötyön muutoksia ja niiden aiheuttamia ammattitaidon kehittämishaasteita. Kullekin risteilyllä osallistui n toimihenkilöä. Projektin loppupuolella järjestettiin vielä kaksi seminaaria. Osaamisella tulosta ja työn iloa - seminaarissa oli n. 200 ja osallistujaa. Luentopäivien alustajina käytettiin sekä arvostettuja asiantuntijoita (mm. dos. Leena-Maija Otala, futur. Mika Mannermaa, Prof. Jorma Saloheimo, prof. Kaj Husman, mainosmies Olli Linjala, tasaarvovalt. Pirkko Mäkinen, tj. Tuulikki Juusela) että yritysten omia työnantaja- ja toimihenkilöedustajia kertomassa henkilöstön kehittämisen käytännön malleista ja kokemuksista.

6 Yritysten teollisuustoimihenkilöiden edustajia (luottamusmies, varalm. työsuojeluvaltuutettu, työpaikkaosaston pj.) sekä jäsenyhdistysten koulutus- ja tiedotussihteereitä koulutettiin 2-päiväisillä viikonloppukursseilla aktivoimaan yritysten teollisuustoimihenkilöitä analysoimaan yhdessä työtehtävien muutoksia ja niistä aiheutuvia koulutustarpeita. Viikonloppukursseja pidettiin 4 ja niihin osallistui lähes 100 teollisuustoimihenkilöiden edustajaa. Esimerkki kurssiohjelmasta liitteenä 2. Projektin tavoitteita ja toteutusmalleja esiteltiin myös STL:n normaalissa järjestökoulutuksessa (luottamusmies- ja työsuojelukurssit). Lisäksi yhdistykset ja työpaikat pitivät lyhyempiä te toja, joissa kerrottiin toimihenkilötyön muutoksista ja tarpeesta jatkuvaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näihin osallistui runsaat 200 STL:n luottamustoimista/jäsentä Osaksi edunvalvontaa Yksi projektin keskeisiä tavoitteita on ollut voimistaa STL:ssa sellaista asennetta, että kaikki ne toimenpiteet, jotka edesauttavat jäsenistön ammattiosaamisen lisääntymistä ja sitä kautta toimivat ennalta ehkäisevänä tekijänä työsuhteiden turvaamisessa sekä työuralla etenemisessä, ovat oleellinen osa edunvalvontatyötä. Siltä pohjalta tulisi suunnitella liiton pidemmän aikavälin strategiset painopisteet, konkreettiset vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä julkisuuteen annettavat kannanotot ja kehittämisaloitteet. Projektissa lähdettiin luomaan jäsenten ammattikoulutustarpeiden ja niitä vastaavan koulutuksen saamisen lisääntymiseksi toimintamallia, mikä ohjaisi STL:n jäseniä: -miettimään omista lähtökohdista ja tarpeista oman työnsä kehittämistä -tiedostamaan yrityksen kehittämissuunnitelmat ja niiden haasteet oman työn kehittämiselle -tiedostamaan omat odotukset elämältä ja työltä ja mahdollisuudet niiden yhdistämiseen -arvioimaan edellisten pohjalta koulutustarpeitaan ja lisäämään aktiivisuutta koulutustarjonnan seuraamiseen -tuntemaan aikuisille suunnatut opintososiaaliset tukimuodot ja niiden hakeminen -laatimaan henkilökotaisia kehittämissuunnitelmia yritysten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmiin sisällytettäviksi. Toimintamalli kehitettiin projektin tuloksena 10-osioiseksi valmennusaineistoksi, jota esiteltiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa. Valmentautumisohjelma liitteenä 1.

7 3.3. Yhteydet muihin projekteihin Koska teollisuustoimihenkilöiden ammattikoulutusprojektissa on paljolti kyse asenteiden muokkaamisesta ja uudenlaisen lähestymistavan iskostamisesta ammattiliiton toimintaan, projekti poikkeaa melkoisesti muista ESR-rahoituksen alaisista projekteista. Siksi yhteydet niihin ovat olleet verraten satunnaisia. Projekti on sen sijaan ohjannut STL:oa projektissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi käytännön yhteistyöhön useiden työnantajajärjestöjen kanssa. Lisäksi projektin toteuttajat ovat toimineet kiinteässä yhteydessä Leonardo-ohjelmaan kuuluvan MEHKON-projektin kanssa. Koska MEHKONissa on kyse suurelta osin samansisältöisen, joskin suppeamman valmennusohjelman rakentamisesta, ovat molemmat projektit hyvin täydentäneet toisiaan. Jatkossa onkin tarkoituksena markkinoida kumpiakin valmennusohjelmia toisiinsa tarpeiden mukaan liittyvinä. 4. PROJEKTIN HYÖTY JA JATKOTOTEUTUS Hanke on tuonut STL:ssa hyvin keskeisesti esille teollisuustoimihenkilöitä koskevat ammattikoulutusasiat sekä liiton toiminnan suunnittelussa että käytännön toiminnassa. Kun tilanne on aiemmin ollut se, että jäsenistön ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat on katsottu kuuluvan lähes yksinomaan työnantajalle, todetaan niiden nyt jo olevan oleellinen osa jokapäiväistä edunvalvontatyötä. Sitä osoittaa sekin, että STL:n PTS-asiakirjaan sisällytettiin viime vuonna tekstinä mm.: keskeiset painopistealueet koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa ovat aikuiskoulutuksen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja koulutukseen hankkiutumisen edellytysten luomisessa. STL tukee ja kehittää keinoja, joiden avulla aikuisopiskelijan valmiuksia omatoimiseen tiedonhakuun ja itseohjautuvaan opiskeluun voidaan vahvistaa. tekee yhteistyötä teollisuustoimihenkilöiden työstä syrjäytymisen estämiseksi yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa Oletettavaa lisäksi on, että projektin tuotoksena syntynyt aikuiskoulutukseen valmentautumisaineisto otetaan joko sellaisenaan tai mukautettuna käyttöön useissa yrityksissä teollisuustoimihenkilöiden henkilöstökoulutussuunnittelun pohjaksi. Projektin aikana ja toimintatapojen vakiinnuttua myöhemminkin tapahtuva yhteydenpito ammatillisiin aikuiskoulutuslaitoksiin on omiaan suuntaamaan koulutustarjontaa teollisuustoimihenkilöiden tarpeita vastaavaksi.

8 Ottamalla ammattikoulutusasiat keskeisiksi kehittämisasioiksi STL:n toiminnassa voimistuu työnantajajärjestöjen kanssa jo aloitettu yhteistoiminta koulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja koulutukseen hakeutumisen lisääntymiseksi niin yksilö- kuin yritystasollakin. Vaikka projekti virallisesti päättyykin, on se aikaansaanut mm. sen, että STL:ssa on selkeämmin tiedostettu teollisuustoimihenkilöammattien kehittyminen, sen vaikutukset ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja toimenpiteet jäsenten koulutuksen lisäämiseksi työttömyyttä ennalta ehkäisevinä asioina. Näin ammattikoulutusasiat on mielletty entistä voimakkaammin kiinteäksi osaksi edunvalvontatyötä. Sitä osoittaa sekin, että liiton ammattiyhdistyskoulutuksessa otetaan vastaisuudessa aina esille po. valmennusohjelman hyödyntäminen luottamusmiesten ja muiden luottamustoimisten edustamissa yrityksissä. LIITTEET 1. Aikuiskoulutukseen valmentautuminen - keskustelukerhon työsuunnitelmamalli 2. Esimerkki valmennusohjelman koulutusohjelmasta

9 Liite AIKUISOPISKELUUN VALMENTAUTUMINEN - KESKUSTELUKERHON TYÖSUUNNITELMAMALLI Tavoite: Saada osallistujat Opiskeluaika: Työsuunnitelma: * tiedostamaan työpaikkakohtaisesti muutokset omassa työssään, ammattitaitonsa kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet * laatimaan itselleen henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * pohtimaan ja päättämään niistä toimenpiteistä, joilla kehittämissuunnitelmat saadaan sisällytettyä yritysten koulutussuunnitelmiin. N. 10 opintojaksoa. 1. Valmennusohjelman työsuunnitelma, aineisto ja toimintatavat Tähän ensimmäiseen kokoukseen mukaan voi tulla asiamies liitosta. Tilaisuudessa ao. kouluttaja selvittää lyhyesti miksi kasalla ollaan (ammattitaidon kehittämistarpeiden sisällyttäminen liiton edunvalvontatyöhön, ammattitaidon kehittäminen osana työsuhdeturvaa, ammattitaidolla tulevaisuuteen-teeman kokonaistavoitteet ja toteutuminen vuosina sekä 1997). Lisäksi kertoo teeman työpaikkakohtaisen käsittelyn tavoitteet (ammattitaidon ylläpitämistarpeiden ja - mahdollisuuksien analysointi työpaikan olosuhteista ja esityksen tekeminen yrityksen koulutussuunnitelmiin omista tarpeistamme lähtevänä). Lisäksi tulee yhdessä miettiä milloin ja missä kokoonnutaan, miten kokouksista tiedotetaan, jne. Liiton edustaja on mahdollisesti ennen palaveria selvittänyt työnantajan kanssa mahdollisuuden kokoontua ainakin osaksi työajalla (joko ruokatunnin yhteydessä tai aloittaen esim. klo

10 Tässä kokouksessa sovitaan valmennusohjelman vetäjästä ja jos paikalla on yli 10, kannattaa perustaa kaksi valmennusryhmää, jossa kummassakin on omat vetäjät. Opintokerhot voivat kokoontua asiantuntija-alustusten ja keskustelun ajaksi yhteen ja mennä omiin porukoihin jatkamaan keskustelua ja tehtäviä. Educa maksaa kullekin porukalle valmennusohjelman loppuunsaattamisen jälkeen markaa stipendinä vapaasti porukan käytettäväksi. 2. Työelämän ja työn muuttuminen - Kehittyvän tekniikan vaikutukset ammattirakenteisiin, ammatteihin ja työnsisältöihin. - Toimistotyö v Toimihenkilötyön muutokset. - Ammattitaidon kehittäminen muutosta ohjaavana ja muutokseen sopeuttavana tekijänä. (Esim. asiantuntijaluentona). Asiantuntija-alustus (esim. kauppaoppilaitoksen atk-opettaja, yrityksen atkpäällikkö, tms.) n. 1/2 tuntia. Alustuksessa kerrottava erityisesti toimihenkilötyön muutoksista ja toimistoteknologian kehitysnäkymistä. Keskustelukysymyksiä: * Millaisina osallistujat näkevät tarpeensa ja mahdollisuutensa työnsä kehittämiseen? * Tuleeko toimihenkilöiden voida osallistua työnsä kehittämiseen esim. toimistoteknologiaa soveltamalla? Miksi? Mikä estää? Miten mahdollisuuksia tulisi lisätä? * Onko muutos ollut työn kehittymistä vaativammaksi/sisällöltään rikkaammaksi vai päinvastoin? * Onko työilmapiirissä tapahtunut muutoksia? (millaisia, mistä ne johtuvat, jne.?)

11 * Mitkä tekijät muutosten aiheuttajina? - toimistoteknologian kehitys? - yrityskulttuurin muutos? - työn tehostamispyrkimykset/tuottavuuden lisääminen? - muu? * Onko työn/työvälineiden muuttuminen aiheuttanut tarpeita ammattitaidon kehittämisessä? 3. Yrityksen kehittämissuunnitelmat - Yrityksen liikeidea ja tavoitteet. - Mitä kehittämissuunnitelmia yrityksessä on suunniteltu lähivuosina ja tulevaisuudessa? - Miten suunnitelmat vaikuttavat työ- ja henkilöstörakenteisiin? - Miten henkilöstön kehittämistä suunniteltu? - Mitä suunnitelmat vaikuttavat toimihenkilötehtäviin ja ammattitaitovaatimuksiin? (Alustajana esim. yrityksen hall. neuvoston, johtoryhmän, tms. edust.) Osallistujille voidaan antaa välitehtävä seur. istuntoa varten (kts. 4). Asiantuntija-alustus (yrityksen kehittämis-, henkilöstö-, tuotantopääll., johtoryhmän jäsen, tms.) n. 1/2 tuntia. Alustajaa pyydettävä selvittämään yrityksen toiminta-ajatusta/liike-ideaa ja siitä johdetut tavoitteet. Ja erityisesti yrityksen lähi- ja pidemmän tähtäimen kehittämissuunnitelmat, niiden organisatoriset, tuotekehittelylliset, henkilöstöpoliittiset ja työjärjestelyihin liittyvät vaikutukset. Vaikutukset teollisuustoimihenkilöiden tehtäviin ja ammattitaitovaatimuksiin, jne. Keskustelukysymykset: * Ovatko yrityksen toiminta-ajatus ja tavoitteet kaikille selviä? Jos ei, miksi? * Tietääkö jokainen millaiseksi osaksi ja miten oma työ liittyy osaston ja yrityksen kokonaistoimintaan? Jos ei, niin keskustelulla valaistusta. * Osaako jokainen johtaa yrityksen kehittämistarpeista ja - tavoitteista kehittämistavoitteitaan omalle työlleen?

12 Yksilötehtävä: * Jokainen miettii (kirjoittaa paperille) omaa työtään koskevat tavoitteet. - Miten työni kehittäminen liittyy yrityksen kehittämistavoitteisiin? - Miltä osin minun tulisi voida kehittää työtäni? 4. Minä ja työni - Miten työni on muuttunut? - Mitä teen nyt ja miksi se on tärkeää? - Työmenetelmät ja käytössäni olevat työvälineet? - Mitä teen ja miten v. 2010? - Riittävätkö valmiuteni nyt ja tulevaisuudessa? 3-jaksolla osallistujille mahdollisesti annettu välitehtävä käydään yhdessä keskustellen läpi tällä jaksolla. Ko. välitehtävää kukin voi arvioida uudelleen 4-jaksolla käydyn keskustelun pohjalta kiinnittäen erityistä huomiota oman työnsä analysointiin, työn osittamiseen (= mitä kaikkea teen?). Keskustelukysymyksiä: (Yhteenvetona edellisestä) * Millaisina kukin näki töidensä kehittämistavoitteet? * Mitä työn kehittäminen edellyttää? (ammattitaidon kehittämistä, muutoksia toimenkuvissa, muutoksia työpaikan ihmissuhteissa, jne?). Yksilöllisesti: (kukin miettii ja kirjaa paperille) * Mitä teen = oman työn kuvaus mahdollisimman tarkasti * Mitkä ovat käytössäni olevat työvälineet nyt * Mitkä ovat käytössäni olevat työvälineet mahdollisesti v * Miksi juuri minun työni on tärkeää nyt (3 tekijää) * Miksi juuri minun työni on tärkeä tulevaisuudessa (3 tekijää) * Riittääkö nykyinen ammattitaitoni nyt ja tulevaisuudessa? (4. ja 5. jakson välille voi liittää mahdollisuuksien mukaan osallistujien kahdenkeskiset keskustelut oman esimiehen kanssa ao:n kehittämismahdollisuuksista ja -tarpeista).

13 5. Tarpeeni kehittyä elämässäni, työurallani, työssäni - Keskustelua elämisen laadusta (olenko elämäntilanteeseeni, työhöni tyytyväinen), urakehitysmahdollisuuksista ja kunkin omasta työstä. - Ammattitaidon kehittäminen keinona urakehitykselle ja työn mielekkääksi kokemiselle. - Mitä koulutusta tarvitsen kehittääkseni työtäni ja kehittyäkseni työssäni seuraavien 5 vuoden aikana. (= henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, tässä vaiheessa vain tarpeita koskevana). (Opintojaksoon voi liittää myös henkilökohtaiset keskustelut ammatinvalinnanohjaajan tms. työvoimaviranomaisen kanssa.) Keskustelukysymyksiä: * Mitä on elämisen laatu? Milloin ihminen on tyytyväinen? Mitä kukin odottaa elämältä? * Miten työ liittyy elämisen laatuun? Mitä kukin odottaa työltä? Yksilöllisesti: * Edellyttääkö odotukseni elämältä/työltä kouluttautumista erilaiseen ammattiin? * Mitkä ovat odotukseni ja mahdollisuuteni edetä työuralla? * Millaista koulutusta tarvitsen seuraavan 5 vuoden aikana ja v Edetäkseni työuralla? - Kehittyäkseni nykyisessä työssäni? * Mitä mieltä osallistujat ovat opiskeluun käytettävästä sapattivapaasta? (Koulutustarpeiden henkilökohtainen analysointi on erittäin keskeinen asia jatkopohdintoihin. Seuraavassa palaverissa kannattaa keskusteluin varmistaa, että jokainen on osannut nähdä koulutustarpeensa). 6. Aikuinen opiskelijana ja ammatillinen koulutustarjonta - Aikuisen oppimiskyky, opiskelutaito ja luovuus - Aikuisen opiskelutekniikka - Aikuisopiskelumuodot ja niiden vertailua (Asiantuntijaluentona, esim. paikallisen kauppaoppilaitoksen rehtori tai kurssios.:n johtaja )

14 Tämän kokouksen tarkoituksena on vahvistaa kunkin itsetuntoa siitä, että koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta. Samoin on korostettava aikuiselle ja työn ohessa opiskelevalle soveltuvien opiskelumuotojen kehittymistä. Asiantuntija-alustus (esim. kauppaoppilaitoksen tms. koulutuslaitoksen tai työvoimatoimiston edustaja, tai Te itse). Alustuksessa selvitettävä: - Miksi aikuinen oppii usein paremmin kuin ns. koululainen - Miten aikuisena opiskellaan - Eri opiskelumuodot (luokka-, itse-, etä- ja monimuoto-opiskelu sekä niiden hyvien ja huonojen puolien vertailua Keskustelukysymyksiä: * Millainen on työtoverien yleinen koulutushalukkuus? * Jos ilmenee koulutushaluttomuutta, mistä se johtuu? * Miten voisimme aktivoida työtoverien koulutushalukkuutta? * Mikä opiskelumuoto sopisi parhaiten kunkin opiskelutottumuksiin, perhe-elämään, jne.? Koulutustarjonnan selvittäminen - Tutkintokoulutusmahdollisuudet (päivä-, ilta-, itse- ja tuettu itseopiskelu) - Lisäkoulutustarjonta (alueellinen koulutustarjonta (ammattikurssikeskukset, kauppaoppilaitokset, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, kansalaisopistot, jne.), valtakunnallinen lisäkoulutustarjonta. - Muu oppiminen (työkierto, sijaisuudet, projektityöskentely, yms.). Alustajina voisitte hyvin toimia myös Te itse. Tarkoituksena on antaa porukalle selvitys perus- ja lisäkoulutusmahdollisuuksista ja tarjonnasta. Tarjontaesittelyn voisi toteuttaa myös niin, että porukkaan osallistujille annetaan tehtäväksi kerätä koulutustarjontaa eri alueilta: Esim. a) Keskiasteen (merkantti/merkonomi) tutkinnon suorittamismahdollisuudet b) Muiden tutkintojen suorittamismahdollisuudet (MJK:n M-I:n, yms. tutkinnot) c) Palkkahallintoon liittyvä lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit) d) Myynnin ja markkinoinnin lisäkoulutustarjonta (=lyhytkurssit) e) Sihteeritoimintoihin lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit)

15 f) Laskutukseen lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit) tms. g) Kirjanpitoon lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit). Esittelyjen jälkeen voi käydä keskustelua siitä, onko koulutustarjontaa olemassa kaikentyyppisiin tarpeisiin ja miltä osin tarjonnassa puutteita? Keskustelussa on syytä pohtia myös työstä oppimista (toimiva perehdyttämis- /työnopastusjärjestlmä, työkierto, sijaisuudet, jne). Mikä merkitys oppimisen kannalta, miten järjestetty, miten järjestettävä, jne. 7. Henkilökohtaisten kehittämistarpeiden, opiskelumuotojen ja koulutustarjonnan analysointia. - Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman jatkotyöstäminen (= tarpeet ja niiden tyydyttämismuodot = henkilökohtainen koulutussuunnitelma). - Miten itseäni kehitän pidemmällä tähtäimellä. - Työuralla eteneminen. - Tutkintokoulutustarpeet. - Miten vv Mitä lisäkoulutusta tarvitsen ja mistä sitä voin saada? - Suunnitelmien aikataulutus. Tämän palaverin alkuun lyhyt vetäjän kertaus aiemmasta, eli on yhdessä selvitetty yrityksen kehittämissuunnitelmia, omia kehittämissuunnitelmia ja - tarpeita, opiskelutekniikkaa ja -muotoja, sekä koulutustarjontaa. Tarkoituksena nyt on, että kukin laatisi oman kehittämissuunnitelmansa. Ts. listaa yhteenvedon omista koulutustarpeistaan ja niistä kursseista/tutkinnoista, joilla ammattitaitoaan tulisi kehittämään. Esim. Mäkinen, Lea (ostokonttoristi) Tavoite ja tutkintokoulutustarpeet: * ostaja * kauppateknikon tutkinto * Markk.-Instit * mk. Lisäkoulutustarve: (kehittyminen nykyisessä työssä). * ATK:n hyödyntäminen työssäni * Mikrojen käytön perusteet * Kauppaoppil * 300 mk * Symphon-kurssi * KTM-Kymen piiri lokakuu * 600 mk * asiakaspalveluvalmiuksien kehittäminen * Puhelinkäyttäytyminen * Puh.lait. Liitto * 400 mk * muut valmiudet * Konttoritekniikan messut * Messukeskus * 500 mk (Apuna voi käyttää liitteenä 1 olevaa lomaketta).

16 8. Opintososiaaliset tukimuodot ja yrityksen henkilöstökoulutusta koskevia sopimusmääräyksiä - työnantajan korvausvelvollisuus (koul.sopimuksen määräykset). - omaehtoisen koulutuksen rahoitusmuodot ja - mahdollisuudet (alustaja esim. vetäjä, asiamies, paikallinen liiton OTO-kouluttaja, tms.) Liitteenä tiivistelmä rahoitusmahdollisuuksista. Selvitetään, mitä koulutussopimus määrää työnantajan velvollisuudesta korvata ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Samoin selvitetään muu (ns. omaehtoiseen opiskeluun, joka ei liity ao:n nykyiseen työhön tai yrityksen tarpeisiin liittyvä) rahoitustuki: valtion opintotuki, aikuisopintoraha, työvoimapoliittinen aikuiskoulutustuki, liiton opintoraha, kunnan opiskelutuki ja opintovapaa. Keskusteluna kannattaa selvittää, onko ilmennyt ongelmia työnantajan korvauskäytännössä, onko erilaisuutta osastojen välillä, yms. - Koulutussopimukset, YT-laki, YTT-sopimus, KK-sopimus, TES:n allekirj.ptk:t, työelämän uudistamiseen liittyvät hallituksen lakiesitykset. Keskustelukysymyksiä: * Suunnitellaanko yrityksessämme (osastoillamme) henkilöstön koulutusta siinä määrin ja siinä muodossa, kuin määräykset edellyttävät? - Onko koulutusbudjettia? - Missä muodossa? - Onko se laadittu henkilöstöryhmittäin? - Onko se pohjannut koulutustarveselvityksiin? * Olemmeko voineet osallistua suunnitelmien tekoon? * Yms.

17 9. " Näin me sen teemme" - Toimenpiteet työpaikkaosastona koulutussuunnitelmien edelleen yrityksen koulutussuunnitelmiin/-budjetteihin sisällyttämiseksi. Tässä tulisi koota laaditut yksilölliset koulutussuunnitelmat yhteen sellaiseen muotoon (esim. lomake 2), että ne on selkeästi esitettävissä yrityksen johtoryhmälle/henkilöstökoulutusvastuullisille/esimiehille toteutusta varten. 10. Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien toteutumisen seuranta - Mahdolliset seurantakokoukset yrityksen koulutusbudjetin hyväksymisvaiheessa ja toteutuskautena. Tärkeätä olisi, että seurattaisiin yrityksen budjetin teon yhteydessä esityksen läpimenoa. Jos se ei lähes esitetyssä muodossa ole tullut hyväksyttäväksi, on syytä pyytää palaveri henkilöstökoulutuksesta vastaavan henkilön kanssa, johon liiton koulutusosastolta tulisi päällepäsmääjä mukaan. Samoin on syytä budjettivuoden aikana seurata, että suunnitelmista pidetään kiinni ja huomauttaa, jos ongelmia ilmenee. "Ei sitten muuta, kuin menoksi!"

18 Liite 2 OSAAMISELLA TULOSTA JA TYÖN ILOA Aika Paikka Kohderyhmä Tavoite Vaasa, Hotel Royal Työpaikkojen teollisuustoimihenkilöitä edustavat luottamushenkilöt (luottamusmiehet, TPO:n puheenjohtajat, työsuojeluhenkilöt). Pohtia tuotannossa, ammatti- ja tehtävärakenteissa sekä työn sisällöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia kunkin ammattitaidon kehittämistarpeille. Esitellä osallistujille koulutuksen muotoja ja mahdollisuuksia sekä herättää heissä halu jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Kurssilla pyritään antamaan osallistujille eväitä käynnistää ja vetää työpaikallaan teollisuustoimihenkilöitä koskeva ammattitaidon kehittämisohjelma. OHJELMA La Klo Avaus ja tavoitteet Esittäytyminen ja orientointi Ammattitaidon kehittäminen osana edunvalvontatyötä Lounas Työelämä muuttuu - muututko Sinä? Teollisuustuotannon, työn ja työvälineiden muuttuminen ja kehitysnäkymät Muutosten haasteet ammattitaidon kehittämiselle Aikuisena opiskeleminen Aikuiskoulutustarjonnasta Kahvi

19 Työelämä muuttuu - muututko Sinä? Aihe jatkuu Saunat Päivällinen Su Klo 9.00 Aamun aivojumppa Eilispäivän makustelua Henkilökohtaiset koulutustarpeet Haluni kehittyä ihmisenä, kehittyä työssäni sekä kehittää työtäni ja työyhteisöäni Henkilökohtaisen koulutussuunitelman laatimista Henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstön kehittämistä koskevia normeja Henkilöstön kehittämismenetelmiä Työyhteisön Henkilöstökoulutuksen nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Mitä voisimme itse tehdä työpaikallamme työtovereiden/ työnantajan herättämiseksi Johtopäätökset ja loppuarvio Lähtölounas Kouluttajat Markku Nurmi, Vaasan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus Marja Boholm, STL ry, STL/Educa-Toimihenkilöpalvelut oy

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ!

YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! YLI 40-VUOTIAAT AIKUISKOULUTUKSESSA: KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN JÄÄ! MARJA-LEENA STENSTRÖM PIRJO LINNAKYLÄ ANTERO MALIN PENTTI NIKKANEN ELLEN PIESANEN SAKARI VALKONEN KYLLÄ SIELTÄ AINA JOTAKIN REPPUUN

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. kevät 2011 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti kevät 2011 Aikuisopiskelijan ohjaus Henkilökohtaistaminen aikuiskoulutuksen lähtökohtana Hyvät koulutustulokset ja hyvä maine tulevat käytännön

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä

Henkilöstön kehittäminen yrityksissä Henkilöstön kehittäminen yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2008 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1. Selvityksen tavoitteet, menetelmät ja edustavuus...8 2. Liiketoiminta ohjaa

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001

VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 ETUKANNEN ETUSIVU ETUKANNEN SISÄSIVU VAIHTOVALMENNUSHANKKEET SUOMESSA VUOSINA 1993-2001 Arviointi- ja kehittämiskeskus Marju-Riitta Ilmonen Euroopan sosiaalirahasto 2000-2006 ESR tutkimukset ja selvitykset

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Martti Majuri ja Tuomas Eerola

Martti Majuri ja Tuomas Eerola Martti Majuri ja Tuomas Eerola EIVÄT HE MUUTA TEKISIKÄÄN Tarkastelussa työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja työssäoppiminen Opetushallitus ja tekijät Tmi Eija Högman ISBN 978-952-13-3191-6

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Miten ohjaat työssäoppijoita

Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Miten ohjaat työssäoppijoita Terttu-projekteissa kehitetty koulutusmateriaali työpaikkojen ja yritysten työpaikkaohjaajille Pirjo Lehtoranta Harri Leivo Seija Haapasalo Miten

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla

Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla Selvitys maahanmuuttajatyöstä saaduista kokemuksista ja parhaista käytännöistä Pohjanmaalla H y v ä t k ä y t ä n n ö t Telle Lemetyinen Kimmo Riusala SELVITYS MAAHANMUUTTAJATYÖSTÄ SAADUISTA KOKEMUKSISTA

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2017 Työsuojelujaos 26.05.2014 YT-ryhmä 11.09.2014 Johtoryhmä xx.xx. Kuntayhtymän hallitus xx.xx. SISÄLTÖ Sivu 1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ...

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan opas

Aikuisopiskelijan opas Oppaan tarkoituksena on antaa kipinä opiskeluun. Aikuisopiskelijan opas Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Miten aikuisopiskelijaksi... 4 Opiskellen elämässä eteenpäin... 5 Harrastus ohjasi ammatinvalintaa...

Lisätiedot

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen

Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen SEFEN RAPORTTEJA 4/2011 Ekonomien ammatillisen osaamisen kehittäminen työnantajien asenteet ja panostukset Anna Hartikainen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot