Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona"

Transkriptio

1 Syrjäytymisuhan piiriin kuuluvien teollisuustoimihenkilöiden resurssituki koulutuksellisena interventiona Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella.

2 SYRJÄYTYMISUHAN PIIRIIN KUULUVIEN TEOLLISUUSTOIMIHENKI- LÖIDEN RESURSSITUKI KOULUTUKSELLISENA INTERVENTIONA LOPPURAPORTTI

3 SISÄLTÖ 1. Projektin lähtökohta, tarkoitus ja tavoitteet 2. Projektin organisointi 3. Projektin toteutus ja tulokset 3.1. Tilaisuudet 3.2. Osaksi edunvalvontaa 3.3. Yhteydet muihin hankkeisiin 4. Projektin hyöty ja jatkototeutus

4 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET Yhteiskunnan ja tuotantorakenteiden muutokset ovat viime vuosien ajan koskettaneet erityisen voimakkaasti teollisuustuotannon tehtävä- ja henkilöstörakenteita. Sen seurauksena teollisuuden toimihenkilötehtävissä toimiville on työsuhteen säilyttämiseksi ja työuralla etenemiseksi välttämätöntä jatkuva ammatillisen osaamisen lisääminen. Koulutusmahdollisuuksien lisäksi kehittämistarvetta on yritysten valmiuksissa ennakoida ja hahmottaa muutoksia sekä toimihenkilöiden omassa halussa kehittää itseään muutosten edellyttämässä muodossa ja laajuudessa. Se edellyttää opetushallinnon lisäksi työmarkkinajärjestöiltä aiempaa aktiivisempaa otetta. Toimenpiteet jäsenistön ammattitaidon kehittämiseksi tulee sisältyä oleelliseksi osaksi ammattijärjestöjen jokapäiväistä edunvalvontatyötä. Ammattitaidolla tulevaisuuteen Suomen Teollisuustoimihenkilöiden Liitto ry (STL) on Ammattitaidolla tulevaisuuteen teemavuosinaan varsinaisesti aloittanut oman toimintansa parantaakseen teollisuustoimihenkilöiden koulutustasoa. Keskeisinä tavoitteina oli selvittää jäsenille työelämän muutoksia ja niiden haasteita ammattitaidon kehittämiselle. Teemavuosien aikana rakennettiin useisiin alueellisiin oppilaitoksiin teollisuustoimihenkilöille kohdennettua perus- ja jatkokoulutusta. Teemavuosien työn jatkamiseksi STL asetti tammikuussa 1996 projektin, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa myönteisesti neuvonta-, ohjaus- ja koulutuksellisin keinoin syrjäytymisuhan alaisten teollisuustoimihenkilöiden asemaan työelämässä. Erityistä huomiota pyrittiin kiinnittämään uudistetun tasa-arvolain ja STL:n tasa-arvo-ohjelman edellytyksiin ja mahdollisuuksiin. Projektin tavoitteena oli lisätä syrjäytymisuhan alaisten tietoutta muutoksista ja kykyä hahmottaa itsensä ja työnsä yritysten kehittämisprosesseissa. Lisäksi tavoitteena oli lisätä jäsenistön tietoa koulutusmahdollisuuksista ja aktivoida heitä hakeutumaan koulutukseen sekä lisätä heidän aloitteellisuuttaan ja osuuttaan yritysten henkilöstösuunnitelmissa. Tavoitteilla pyrittiin myös sen suuntaiseen asenteiden vahvistamiseen STL:ssa, että jäsenkunnan ammattitaidon säilyttämiseen ja kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet olisivat kiinteä osa normaalia, päivittäistä edunvalvontatyötä.

5 2. PROJEKTIN ORGANISOINTI Projektin johtoryhmänä on toiminut STL:n kehittämisprosessin johtoryhmä. Projektin on suunnitellut ja toteuttanut projektiryhmä, johon on kuulunut toteutusvastuullisena STL:n tytäryhtiö Educa-Toimihenkilöpalvelut oy vetäjänään ja kehittämispäällikkö Katarina Karvonen, järjestöpäällikkö Ragni Lehto ja työehtoasiain-kouluttaja Marja Boholm STL:sta sekä asiamies Hannu Santaoja työttömyysturvan asiantuntijana. Asiantuntijoina on lisäksi kuultu Teollisuuden ja Työnantajien sekä koulutuslaitosten edustajia. 3. PROJEKTIN TOTEUTUS JA TULOKSET 3.1. Koulutus- ja muut tilaisuudet Projektin tavoitetta teollisuustoimihenkilöiden asenteiden muuttamiseksi hakeutumaan entistä aktiivisemmin ammatilliseen koulutukseen pyrittiin voimistamaan useissa eritasoisissa ja -kokoisissa teemaseminaareissa, luentopäivillä, viikonloppukursseilla ja yhdistysten sekä työpaikkaosastojen te loissa. Projektin aikana järjestettiin teeman alkajaissäveliksi n. 500 osallistujaa kerännyt luentopäivä ammattitaidon muutoshaasteista. Keväällä 1996, 97 ja 98 pidettiin koulutusristeilyt, joissa käsiteltiin toimihenkilötyön muutoksia ja niiden aiheuttamia ammattitaidon kehittämishaasteita. Kullekin risteilyllä osallistui n toimihenkilöä. Projektin loppupuolella järjestettiin vielä kaksi seminaaria. Osaamisella tulosta ja työn iloa - seminaarissa oli n. 200 ja osallistujaa. Luentopäivien alustajina käytettiin sekä arvostettuja asiantuntijoita (mm. dos. Leena-Maija Otala, futur. Mika Mannermaa, Prof. Jorma Saloheimo, prof. Kaj Husman, mainosmies Olli Linjala, tasaarvovalt. Pirkko Mäkinen, tj. Tuulikki Juusela) että yritysten omia työnantaja- ja toimihenkilöedustajia kertomassa henkilöstön kehittämisen käytännön malleista ja kokemuksista.

6 Yritysten teollisuustoimihenkilöiden edustajia (luottamusmies, varalm. työsuojeluvaltuutettu, työpaikkaosaston pj.) sekä jäsenyhdistysten koulutus- ja tiedotussihteereitä koulutettiin 2-päiväisillä viikonloppukursseilla aktivoimaan yritysten teollisuustoimihenkilöitä analysoimaan yhdessä työtehtävien muutoksia ja niistä aiheutuvia koulutustarpeita. Viikonloppukursseja pidettiin 4 ja niihin osallistui lähes 100 teollisuustoimihenkilöiden edustajaa. Esimerkki kurssiohjelmasta liitteenä 2. Projektin tavoitteita ja toteutusmalleja esiteltiin myös STL:n normaalissa järjestökoulutuksessa (luottamusmies- ja työsuojelukurssit). Lisäksi yhdistykset ja työpaikat pitivät lyhyempiä te toja, joissa kerrottiin toimihenkilötyön muutoksista ja tarpeesta jatkuvaan ammatilliseen lisäkoulutukseen. Näihin osallistui runsaat 200 STL:n luottamustoimista/jäsentä Osaksi edunvalvontaa Yksi projektin keskeisiä tavoitteita on ollut voimistaa STL:ssa sellaista asennetta, että kaikki ne toimenpiteet, jotka edesauttavat jäsenistön ammattiosaamisen lisääntymistä ja sitä kautta toimivat ennalta ehkäisevänä tekijänä työsuhteiden turvaamisessa sekä työuralla etenemisessä, ovat oleellinen osa edunvalvontatyötä. Siltä pohjalta tulisi suunnitella liiton pidemmän aikavälin strategiset painopisteet, konkreettiset vuosittaiset toimintasuunnitelmat sekä julkisuuteen annettavat kannanotot ja kehittämisaloitteet. Projektissa lähdettiin luomaan jäsenten ammattikoulutustarpeiden ja niitä vastaavan koulutuksen saamisen lisääntymiseksi toimintamallia, mikä ohjaisi STL:n jäseniä: -miettimään omista lähtökohdista ja tarpeista oman työnsä kehittämistä -tiedostamaan yrityksen kehittämissuunnitelmat ja niiden haasteet oman työn kehittämiselle -tiedostamaan omat odotukset elämältä ja työltä ja mahdollisuudet niiden yhdistämiseen -arvioimaan edellisten pohjalta koulutustarpeitaan ja lisäämään aktiivisuutta koulutustarjonnan seuraamiseen -tuntemaan aikuisille suunnatut opintososiaaliset tukimuodot ja niiden hakeminen -laatimaan henkilökotaisia kehittämissuunnitelmia yritysten henkilöstö- ja koulutussuunnitelmiin sisällytettäviksi. Toimintamalli kehitettiin projektin tuloksena 10-osioiseksi valmennusaineistoksi, jota esiteltiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa. Valmentautumisohjelma liitteenä 1.

7 3.3. Yhteydet muihin projekteihin Koska teollisuustoimihenkilöiden ammattikoulutusprojektissa on paljolti kyse asenteiden muokkaamisesta ja uudenlaisen lähestymistavan iskostamisesta ammattiliiton toimintaan, projekti poikkeaa melkoisesti muista ESR-rahoituksen alaisista projekteista. Siksi yhteydet niihin ovat olleet verraten satunnaisia. Projekti on sen sijaan ohjannut STL:oa projektissa esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi käytännön yhteistyöhön useiden työnantajajärjestöjen kanssa. Lisäksi projektin toteuttajat ovat toimineet kiinteässä yhteydessä Leonardo-ohjelmaan kuuluvan MEHKON-projektin kanssa. Koska MEHKONissa on kyse suurelta osin samansisältöisen, joskin suppeamman valmennusohjelman rakentamisesta, ovat molemmat projektit hyvin täydentäneet toisiaan. Jatkossa onkin tarkoituksena markkinoida kumpiakin valmennusohjelmia toisiinsa tarpeiden mukaan liittyvinä. 4. PROJEKTIN HYÖTY JA JATKOTOTEUTUS Hanke on tuonut STL:ssa hyvin keskeisesti esille teollisuustoimihenkilöitä koskevat ammattikoulutusasiat sekä liiton toiminnan suunnittelussa että käytännön toiminnassa. Kun tilanne on aiemmin ollut se, että jäsenistön ammattitaidon kehittämiseen liittyvät asiat on katsottu kuuluvan lähes yksinomaan työnantajalle, todetaan niiden nyt jo olevan oleellinen osa jokapäiväistä edunvalvontatyötä. Sitä osoittaa sekin, että STL:n PTS-asiakirjaan sisällytettiin viime vuonna tekstinä mm.: keskeiset painopistealueet koulutuspoliittisessa edunvalvonnassa ovat aikuiskoulutuksen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja koulutukseen hankkiutumisen edellytysten luomisessa. STL tukee ja kehittää keinoja, joiden avulla aikuisopiskelijan valmiuksia omatoimiseen tiedonhakuun ja itseohjautuvaan opiskeluun voidaan vahvistaa. tekee yhteistyötä teollisuustoimihenkilöiden työstä syrjäytymisen estämiseksi yritysten ja työvoimaviranomaisten kanssa Oletettavaa lisäksi on, että projektin tuotoksena syntynyt aikuiskoulutukseen valmentautumisaineisto otetaan joko sellaisenaan tai mukautettuna käyttöön useissa yrityksissä teollisuustoimihenkilöiden henkilöstökoulutussuunnittelun pohjaksi. Projektin aikana ja toimintatapojen vakiinnuttua myöhemminkin tapahtuva yhteydenpito ammatillisiin aikuiskoulutuslaitoksiin on omiaan suuntaamaan koulutustarjontaa teollisuustoimihenkilöiden tarpeita vastaavaksi.

8 Ottamalla ammattikoulutusasiat keskeisiksi kehittämisasioiksi STL:n toiminnassa voimistuu työnantajajärjestöjen kanssa jo aloitettu yhteistoiminta koulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja koulutukseen hakeutumisen lisääntymiseksi niin yksilö- kuin yritystasollakin. Vaikka projekti virallisesti päättyykin, on se aikaansaanut mm. sen, että STL:ssa on selkeämmin tiedostettu teollisuustoimihenkilöammattien kehittyminen, sen vaikutukset ammattitaidon jatkuvalle kehittämiselle ja toimenpiteet jäsenten koulutuksen lisäämiseksi työttömyyttä ennalta ehkäisevinä asioina. Näin ammattikoulutusasiat on mielletty entistä voimakkaammin kiinteäksi osaksi edunvalvontatyötä. Sitä osoittaa sekin, että liiton ammattiyhdistyskoulutuksessa otetaan vastaisuudessa aina esille po. valmennusohjelman hyödyntäminen luottamusmiesten ja muiden luottamustoimisten edustamissa yrityksissä. LIITTEET 1. Aikuiskoulutukseen valmentautuminen - keskustelukerhon työsuunnitelmamalli 2. Esimerkki valmennusohjelman koulutusohjelmasta

9 Liite AIKUISOPISKELUUN VALMENTAUTUMINEN - KESKUSTELUKERHON TYÖSUUNNITELMAMALLI Tavoite: Saada osallistujat Opiskeluaika: Työsuunnitelma: * tiedostamaan työpaikkakohtaisesti muutokset omassa työssään, ammattitaitonsa kehittämistarpeet ja - mahdollisuudet * laatimaan itselleen henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat * pohtimaan ja päättämään niistä toimenpiteistä, joilla kehittämissuunnitelmat saadaan sisällytettyä yritysten koulutussuunnitelmiin. N. 10 opintojaksoa. 1. Valmennusohjelman työsuunnitelma, aineisto ja toimintatavat Tähän ensimmäiseen kokoukseen mukaan voi tulla asiamies liitosta. Tilaisuudessa ao. kouluttaja selvittää lyhyesti miksi kasalla ollaan (ammattitaidon kehittämistarpeiden sisällyttäminen liiton edunvalvontatyöhön, ammattitaidon kehittäminen osana työsuhdeturvaa, ammattitaidolla tulevaisuuteen-teeman kokonaistavoitteet ja toteutuminen vuosina sekä 1997). Lisäksi kertoo teeman työpaikkakohtaisen käsittelyn tavoitteet (ammattitaidon ylläpitämistarpeiden ja - mahdollisuuksien analysointi työpaikan olosuhteista ja esityksen tekeminen yrityksen koulutussuunnitelmiin omista tarpeistamme lähtevänä). Lisäksi tulee yhdessä miettiä milloin ja missä kokoonnutaan, miten kokouksista tiedotetaan, jne. Liiton edustaja on mahdollisesti ennen palaveria selvittänyt työnantajan kanssa mahdollisuuden kokoontua ainakin osaksi työajalla (joko ruokatunnin yhteydessä tai aloittaen esim. klo

10 Tässä kokouksessa sovitaan valmennusohjelman vetäjästä ja jos paikalla on yli 10, kannattaa perustaa kaksi valmennusryhmää, jossa kummassakin on omat vetäjät. Opintokerhot voivat kokoontua asiantuntija-alustusten ja keskustelun ajaksi yhteen ja mennä omiin porukoihin jatkamaan keskustelua ja tehtäviä. Educa maksaa kullekin porukalle valmennusohjelman loppuunsaattamisen jälkeen markaa stipendinä vapaasti porukan käytettäväksi. 2. Työelämän ja työn muuttuminen - Kehittyvän tekniikan vaikutukset ammattirakenteisiin, ammatteihin ja työnsisältöihin. - Toimistotyö v Toimihenkilötyön muutokset. - Ammattitaidon kehittäminen muutosta ohjaavana ja muutokseen sopeuttavana tekijänä. (Esim. asiantuntijaluentona). Asiantuntija-alustus (esim. kauppaoppilaitoksen atk-opettaja, yrityksen atkpäällikkö, tms.) n. 1/2 tuntia. Alustuksessa kerrottava erityisesti toimihenkilötyön muutoksista ja toimistoteknologian kehitysnäkymistä. Keskustelukysymyksiä: * Millaisina osallistujat näkevät tarpeensa ja mahdollisuutensa työnsä kehittämiseen? * Tuleeko toimihenkilöiden voida osallistua työnsä kehittämiseen esim. toimistoteknologiaa soveltamalla? Miksi? Mikä estää? Miten mahdollisuuksia tulisi lisätä? * Onko muutos ollut työn kehittymistä vaativammaksi/sisällöltään rikkaammaksi vai päinvastoin? * Onko työilmapiirissä tapahtunut muutoksia? (millaisia, mistä ne johtuvat, jne.?)

11 * Mitkä tekijät muutosten aiheuttajina? - toimistoteknologian kehitys? - yrityskulttuurin muutos? - työn tehostamispyrkimykset/tuottavuuden lisääminen? - muu? * Onko työn/työvälineiden muuttuminen aiheuttanut tarpeita ammattitaidon kehittämisessä? 3. Yrityksen kehittämissuunnitelmat - Yrityksen liikeidea ja tavoitteet. - Mitä kehittämissuunnitelmia yrityksessä on suunniteltu lähivuosina ja tulevaisuudessa? - Miten suunnitelmat vaikuttavat työ- ja henkilöstörakenteisiin? - Miten henkilöstön kehittämistä suunniteltu? - Mitä suunnitelmat vaikuttavat toimihenkilötehtäviin ja ammattitaitovaatimuksiin? (Alustajana esim. yrityksen hall. neuvoston, johtoryhmän, tms. edust.) Osallistujille voidaan antaa välitehtävä seur. istuntoa varten (kts. 4). Asiantuntija-alustus (yrityksen kehittämis-, henkilöstö-, tuotantopääll., johtoryhmän jäsen, tms.) n. 1/2 tuntia. Alustajaa pyydettävä selvittämään yrityksen toiminta-ajatusta/liike-ideaa ja siitä johdetut tavoitteet. Ja erityisesti yrityksen lähi- ja pidemmän tähtäimen kehittämissuunnitelmat, niiden organisatoriset, tuotekehittelylliset, henkilöstöpoliittiset ja työjärjestelyihin liittyvät vaikutukset. Vaikutukset teollisuustoimihenkilöiden tehtäviin ja ammattitaitovaatimuksiin, jne. Keskustelukysymykset: * Ovatko yrityksen toiminta-ajatus ja tavoitteet kaikille selviä? Jos ei, miksi? * Tietääkö jokainen millaiseksi osaksi ja miten oma työ liittyy osaston ja yrityksen kokonaistoimintaan? Jos ei, niin keskustelulla valaistusta. * Osaako jokainen johtaa yrityksen kehittämistarpeista ja - tavoitteista kehittämistavoitteitaan omalle työlleen?

12 Yksilötehtävä: * Jokainen miettii (kirjoittaa paperille) omaa työtään koskevat tavoitteet. - Miten työni kehittäminen liittyy yrityksen kehittämistavoitteisiin? - Miltä osin minun tulisi voida kehittää työtäni? 4. Minä ja työni - Miten työni on muuttunut? - Mitä teen nyt ja miksi se on tärkeää? - Työmenetelmät ja käytössäni olevat työvälineet? - Mitä teen ja miten v. 2010? - Riittävätkö valmiuteni nyt ja tulevaisuudessa? 3-jaksolla osallistujille mahdollisesti annettu välitehtävä käydään yhdessä keskustellen läpi tällä jaksolla. Ko. välitehtävää kukin voi arvioida uudelleen 4-jaksolla käydyn keskustelun pohjalta kiinnittäen erityistä huomiota oman työnsä analysointiin, työn osittamiseen (= mitä kaikkea teen?). Keskustelukysymyksiä: (Yhteenvetona edellisestä) * Millaisina kukin näki töidensä kehittämistavoitteet? * Mitä työn kehittäminen edellyttää? (ammattitaidon kehittämistä, muutoksia toimenkuvissa, muutoksia työpaikan ihmissuhteissa, jne?). Yksilöllisesti: (kukin miettii ja kirjaa paperille) * Mitä teen = oman työn kuvaus mahdollisimman tarkasti * Mitkä ovat käytössäni olevat työvälineet nyt * Mitkä ovat käytössäni olevat työvälineet mahdollisesti v * Miksi juuri minun työni on tärkeää nyt (3 tekijää) * Miksi juuri minun työni on tärkeä tulevaisuudessa (3 tekijää) * Riittääkö nykyinen ammattitaitoni nyt ja tulevaisuudessa? (4. ja 5. jakson välille voi liittää mahdollisuuksien mukaan osallistujien kahdenkeskiset keskustelut oman esimiehen kanssa ao:n kehittämismahdollisuuksista ja -tarpeista).

13 5. Tarpeeni kehittyä elämässäni, työurallani, työssäni - Keskustelua elämisen laadusta (olenko elämäntilanteeseeni, työhöni tyytyväinen), urakehitysmahdollisuuksista ja kunkin omasta työstä. - Ammattitaidon kehittäminen keinona urakehitykselle ja työn mielekkääksi kokemiselle. - Mitä koulutusta tarvitsen kehittääkseni työtäni ja kehittyäkseni työssäni seuraavien 5 vuoden aikana. (= henkilökohtainen kehittämissuunnitelma, tässä vaiheessa vain tarpeita koskevana). (Opintojaksoon voi liittää myös henkilökohtaiset keskustelut ammatinvalinnanohjaajan tms. työvoimaviranomaisen kanssa.) Keskustelukysymyksiä: * Mitä on elämisen laatu? Milloin ihminen on tyytyväinen? Mitä kukin odottaa elämältä? * Miten työ liittyy elämisen laatuun? Mitä kukin odottaa työltä? Yksilöllisesti: * Edellyttääkö odotukseni elämältä/työltä kouluttautumista erilaiseen ammattiin? * Mitkä ovat odotukseni ja mahdollisuuteni edetä työuralla? * Millaista koulutusta tarvitsen seuraavan 5 vuoden aikana ja v Edetäkseni työuralla? - Kehittyäkseni nykyisessä työssäni? * Mitä mieltä osallistujat ovat opiskeluun käytettävästä sapattivapaasta? (Koulutustarpeiden henkilökohtainen analysointi on erittäin keskeinen asia jatkopohdintoihin. Seuraavassa palaverissa kannattaa keskusteluin varmistaa, että jokainen on osannut nähdä koulutustarpeensa). 6. Aikuinen opiskelijana ja ammatillinen koulutustarjonta - Aikuisen oppimiskyky, opiskelutaito ja luovuus - Aikuisen opiskelutekniikka - Aikuisopiskelumuodot ja niiden vertailua (Asiantuntijaluentona, esim. paikallisen kauppaoppilaitoksen rehtori tai kurssios.:n johtaja )

14 Tämän kokouksen tarkoituksena on vahvistaa kunkin itsetuntoa siitä, että koskaan ei ole liian vanha oppimaan uutta. Samoin on korostettava aikuiselle ja työn ohessa opiskelevalle soveltuvien opiskelumuotojen kehittymistä. Asiantuntija-alustus (esim. kauppaoppilaitoksen tms. koulutuslaitoksen tai työvoimatoimiston edustaja, tai Te itse). Alustuksessa selvitettävä: - Miksi aikuinen oppii usein paremmin kuin ns. koululainen - Miten aikuisena opiskellaan - Eri opiskelumuodot (luokka-, itse-, etä- ja monimuoto-opiskelu sekä niiden hyvien ja huonojen puolien vertailua Keskustelukysymyksiä: * Millainen on työtoverien yleinen koulutushalukkuus? * Jos ilmenee koulutushaluttomuutta, mistä se johtuu? * Miten voisimme aktivoida työtoverien koulutushalukkuutta? * Mikä opiskelumuoto sopisi parhaiten kunkin opiskelutottumuksiin, perhe-elämään, jne.? Koulutustarjonnan selvittäminen - Tutkintokoulutusmahdollisuudet (päivä-, ilta-, itse- ja tuettu itseopiskelu) - Lisäkoulutustarjonta (alueellinen koulutustarjonta (ammattikurssikeskukset, kauppaoppilaitokset, yliopistojen täydennyskoulutuskeskukset, kansalaisopistot, jne.), valtakunnallinen lisäkoulutustarjonta. - Muu oppiminen (työkierto, sijaisuudet, projektityöskentely, yms.). Alustajina voisitte hyvin toimia myös Te itse. Tarkoituksena on antaa porukalle selvitys perus- ja lisäkoulutusmahdollisuuksista ja tarjonnasta. Tarjontaesittelyn voisi toteuttaa myös niin, että porukkaan osallistujille annetaan tehtäväksi kerätä koulutustarjontaa eri alueilta: Esim. a) Keskiasteen (merkantti/merkonomi) tutkinnon suorittamismahdollisuudet b) Muiden tutkintojen suorittamismahdollisuudet (MJK:n M-I:n, yms. tutkinnot) c) Palkkahallintoon liittyvä lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit) d) Myynnin ja markkinoinnin lisäkoulutustarjonta (=lyhytkurssit) e) Sihteeritoimintoihin lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit)

15 f) Laskutukseen lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit) tms. g) Kirjanpitoon lisäkoulutustarjonta (= lyhytkurssit). Esittelyjen jälkeen voi käydä keskustelua siitä, onko koulutustarjontaa olemassa kaikentyyppisiin tarpeisiin ja miltä osin tarjonnassa puutteita? Keskustelussa on syytä pohtia myös työstä oppimista (toimiva perehdyttämis- /työnopastusjärjestlmä, työkierto, sijaisuudet, jne). Mikä merkitys oppimisen kannalta, miten järjestetty, miten järjestettävä, jne. 7. Henkilökohtaisten kehittämistarpeiden, opiskelumuotojen ja koulutustarjonnan analysointia. - Henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman jatkotyöstäminen (= tarpeet ja niiden tyydyttämismuodot = henkilökohtainen koulutussuunnitelma). - Miten itseäni kehitän pidemmällä tähtäimellä. - Työuralla eteneminen. - Tutkintokoulutustarpeet. - Miten vv Mitä lisäkoulutusta tarvitsen ja mistä sitä voin saada? - Suunnitelmien aikataulutus. Tämän palaverin alkuun lyhyt vetäjän kertaus aiemmasta, eli on yhdessä selvitetty yrityksen kehittämissuunnitelmia, omia kehittämissuunnitelmia ja - tarpeita, opiskelutekniikkaa ja -muotoja, sekä koulutustarjontaa. Tarkoituksena nyt on, että kukin laatisi oman kehittämissuunnitelmansa. Ts. listaa yhteenvedon omista koulutustarpeistaan ja niistä kursseista/tutkinnoista, joilla ammattitaitoaan tulisi kehittämään. Esim. Mäkinen, Lea (ostokonttoristi) Tavoite ja tutkintokoulutustarpeet: * ostaja * kauppateknikon tutkinto * Markk.-Instit * mk. Lisäkoulutustarve: (kehittyminen nykyisessä työssä). * ATK:n hyödyntäminen työssäni * Mikrojen käytön perusteet * Kauppaoppil * 300 mk * Symphon-kurssi * KTM-Kymen piiri lokakuu * 600 mk * asiakaspalveluvalmiuksien kehittäminen * Puhelinkäyttäytyminen * Puh.lait. Liitto * 400 mk * muut valmiudet * Konttoritekniikan messut * Messukeskus * 500 mk (Apuna voi käyttää liitteenä 1 olevaa lomaketta).

16 8. Opintososiaaliset tukimuodot ja yrityksen henkilöstökoulutusta koskevia sopimusmääräyksiä - työnantajan korvausvelvollisuus (koul.sopimuksen määräykset). - omaehtoisen koulutuksen rahoitusmuodot ja - mahdollisuudet (alustaja esim. vetäjä, asiamies, paikallinen liiton OTO-kouluttaja, tms.) Liitteenä tiivistelmä rahoitusmahdollisuuksista. Selvitetään, mitä koulutussopimus määrää työnantajan velvollisuudesta korvata ammatilliseen koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kustannukset. Samoin selvitetään muu (ns. omaehtoiseen opiskeluun, joka ei liity ao:n nykyiseen työhön tai yrityksen tarpeisiin liittyvä) rahoitustuki: valtion opintotuki, aikuisopintoraha, työvoimapoliittinen aikuiskoulutustuki, liiton opintoraha, kunnan opiskelutuki ja opintovapaa. Keskusteluna kannattaa selvittää, onko ilmennyt ongelmia työnantajan korvauskäytännössä, onko erilaisuutta osastojen välillä, yms. - Koulutussopimukset, YT-laki, YTT-sopimus, KK-sopimus, TES:n allekirj.ptk:t, työelämän uudistamiseen liittyvät hallituksen lakiesitykset. Keskustelukysymyksiä: * Suunnitellaanko yrityksessämme (osastoillamme) henkilöstön koulutusta siinä määrin ja siinä muodossa, kuin määräykset edellyttävät? - Onko koulutusbudjettia? - Missä muodossa? - Onko se laadittu henkilöstöryhmittäin? - Onko se pohjannut koulutustarveselvityksiin? * Olemmeko voineet osallistua suunnitelmien tekoon? * Yms.

17 9. " Näin me sen teemme" - Toimenpiteet työpaikkaosastona koulutussuunnitelmien edelleen yrityksen koulutussuunnitelmiin/-budjetteihin sisällyttämiseksi. Tässä tulisi koota laaditut yksilölliset koulutussuunnitelmat yhteen sellaiseen muotoon (esim. lomake 2), että ne on selkeästi esitettävissä yrityksen johtoryhmälle/henkilöstökoulutusvastuullisille/esimiehille toteutusta varten. 10. Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien toteutumisen seuranta - Mahdolliset seurantakokoukset yrityksen koulutusbudjetin hyväksymisvaiheessa ja toteutuskautena. Tärkeätä olisi, että seurattaisiin yrityksen budjetin teon yhteydessä esityksen läpimenoa. Jos se ei lähes esitetyssä muodossa ole tullut hyväksyttäväksi, on syytä pyytää palaveri henkilöstökoulutuksesta vastaavan henkilön kanssa, johon liiton koulutusosastolta tulisi päällepäsmääjä mukaan. Samoin on syytä budjettivuoden aikana seurata, että suunnitelmista pidetään kiinni ja huomauttaa, jos ongelmia ilmenee. "Ei sitten muuta, kuin menoksi!"

18 Liite 2 OSAAMISELLA TULOSTA JA TYÖN ILOA Aika Paikka Kohderyhmä Tavoite Vaasa, Hotel Royal Työpaikkojen teollisuustoimihenkilöitä edustavat luottamushenkilöt (luottamusmiehet, TPO:n puheenjohtajat, työsuojeluhenkilöt). Pohtia tuotannossa, ammatti- ja tehtävärakenteissa sekä työn sisällöissä tapahtuneita muutoksia ja niiden vaikutuksia kunkin ammattitaidon kehittämistarpeille. Esitellä osallistujille koulutuksen muotoja ja mahdollisuuksia sekä herättää heissä halu jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Kurssilla pyritään antamaan osallistujille eväitä käynnistää ja vetää työpaikallaan teollisuustoimihenkilöitä koskeva ammattitaidon kehittämisohjelma. OHJELMA La Klo Avaus ja tavoitteet Esittäytyminen ja orientointi Ammattitaidon kehittäminen osana edunvalvontatyötä Lounas Työelämä muuttuu - muututko Sinä? Teollisuustuotannon, työn ja työvälineiden muuttuminen ja kehitysnäkymät Muutosten haasteet ammattitaidon kehittämiselle Aikuisena opiskeleminen Aikuiskoulutustarjonnasta Kahvi

19 Työelämä muuttuu - muututko Sinä? Aihe jatkuu Saunat Päivällinen Su Klo 9.00 Aamun aivojumppa Eilispäivän makustelua Henkilökohtaiset koulutustarpeet Haluni kehittyä ihmisenä, kehittyä työssäni sekä kehittää työtäni ja työyhteisöäni Henkilökohtaisen koulutussuunitelman laatimista Henkilöstön ja työyhteisön kehittäminen Henkilöstön kehittämistä koskevia normeja Henkilöstön kehittämismenetelmiä Työyhteisön Henkilöstökoulutuksen nykytila, kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Mitä voisimme itse tehdä työpaikallamme työtovereiden/ työnantajan herättämiseksi Johtopäätökset ja loppuarvio Lähtölounas Kouluttajat Markku Nurmi, Vaasan Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus Marja Boholm, STL ry, STL/Educa-Toimihenkilöpalvelut oy

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OPAL: Laatuvertailun tulokset

OPAL: Laatuvertailun tulokset 1 / 6 5.4.2016 10:14 OPAL: Laatuvertailun tulokset Takaisin Koulutuksia Opiskelijoita Kansallinen, ESR, Ammatillinen, Nonstop, Rintamakoulutus, , Päättymispäivämäärä 01.01.2015 jälkeen, Päättymispäivämäärä

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1

Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009. 5.3.2009 Markku Koponen 1 Ammatillisesti suuntautuneen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus (AKKU) 2.väliraportti 6.3.2009 1 Kokonaisuudistuksen lähtökohdat Tavoitteena ollut selkiyttää hajanaista hallintoa, rahoitusta, etuuksia

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5

Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus 12 Luku 5 AMMATTILIITTO PRO ry Koulutuskalenteri 2016 Sivu 1 (5) AY- JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KOULUTUS 2016 Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt Osallistumisoikeus ay-koulutukseen: työehtosopimus

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävä osana aluehallintoa Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 3.11.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät

Lisätiedot

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla

Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla Työssäoppimisen ohjaus soveltuu pääosin käytettäväksi myös opiskelijoiden liikkuvuusjaksoilla SUUNNITTELU JA VALMENNUS TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMISEN ALOITUS TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN SUUNNITELMA Työpaikka-analyysi

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta

Koulutustakuun mahdollisuudet. Terttu Kiviranta Koulutustakuun mahdollisuudet Terttu Kiviranta 26.9.2013 Nuorisotakuu Tavoitteena auttaa nuoria pääsemään koulutukseen ja työelämään Koulutustakuu 2013 alkaen jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE

AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE AIKUISTEN OHJAUS JA NEUVONTATYÖ, 30 op ESITE Aikuisten ohjaus ja neuvontatyö, 30 op ERKKERI on aikuisten ohjaus- ja neuvontatyötä tekevän henkilöstön ohjausosaamista sekä moniammatillista verkostotyötä

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä

Työssäoppimisen (TOP) prosessi. Omnian ammattiopisto. Päivitys Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) prosessi Omnian ammattiopisto Päivitys 11.11.2014 Omnian ammattiopiston johtoryhmä Työssäoppimisen (TOP) toteuttamisprosessi 1. SOVELTAMISALUE - Prosessia sovelletaan kaikissa Omnian

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Helsinki 22.11.2013 Pasi Kankare Johtaja Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli Valmistelussa

Lisätiedot

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00

Elämä ja työ -kansanopistopäivät 8.8.2012 klo15.00 METALLITYÖVÄEN LIITTO RY Puhe 1 (5) Arvoisa ministeri, hyvät kansanopistopäiville osallistujat! Syyskuun alussa tulee kuluneeksi 35 vuotta tämän Murikkaopiston toiminnan käynnistämisestä. Päätös opiston

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

erityisohjauksen kehittämiseen

erityisohjauksen kehittämiseen Näkökulmia aikuisten kehittämiseen 3.3.2010 Materiaali on tuotettu Pohjois-Karjalan Aikuisopiston ja AIVO -projektin yhteistyönä. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare

AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Johtaja Pasi Kankare AMKESU Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma 20.8.2013 Johtaja Pasi Kankare Valmistelu Lähtökohtana yleissivistävälle koulutukselle kehitetty malli. AMKE ry / Johan Hahkala

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat:

JOPE. Tutkimus- ja kehittämiskysymykset olivat: Lomake C1 HANKKEEN LOPPURAPORTTI - YHTEENVETO Hankkeen numero 1080107 Työsuojelurahaston valvoja Ilkka Tahvanainen Raportointikausi 1.5-1.12.2009 Arvio hankkeen toteutumisesta Hankkeen nimi lyhyesti JOPE

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj

YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE Kari Sutinen, pj YLEISSIVISTÄVÄN JAOSTON TOIMINTA 2013 JA SUUNNITELMA VUODELLE 2014 Kari Sutinen, pj TOIMINNAN OSA-ALUEET KOKOUSTOIMINTA KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus

Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus Suvi Lehto-Lavikainen Koulutuskeskus Salpaus 12.4.2010 Henkilökohtaistamismääräys ( 43/011/2006) HAKEUTUMISVAIHE selvitetään haastatteluin ja testauksin henkilön mahdolliset luki- ja oppimisvaikeudet,

Lisätiedot

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view

ALUESEMINAARI Tampere https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view ALUESEMINAARI Tampere 26.3.2015 https://drive.google.com/file/d/0bxdgmsxgd KXZeDJNcmZMMGswLXc/view Olipa kerran Tarina, tulevaisuus, unelmat Jouni Kangasniemi * kehittämispäällikkö * opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA. Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli

Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Oulun kaupunginkirjasto maakuntakirjasto, Pudasjärven kaupunginkirjasto ja Iin kunnankirjasto Lukuiloa kaikille hanke, Isa Kotilaine 2016 Aikuisten lukemista edistävä toimintamalli Toimintamallin lähtökohdat

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015

NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 KOULUTUSOHJELMA 2015 1 (8) NOUSUN KOULUTUSOHJELMA VUONNA 2015 Nousu tarjoaa jäsenilleen ja luottamustoimisille monipuolista ja innoittavaa koulutusta! Arkena työajalla tapahtuva koulutus on palkallista.

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos

Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Sujuvat siirtymät ohjauksen teemaseminaari 2.5.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos Mitä tapahtuu tai on tapahtumassa? Muutokset tutkintojen perusteissa Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintotoimikuntakauden

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari Opetushallitus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Verkostoseminaari 24.11.2009 Opetushallitus Kirsti Kupiainen Hallituksen esitys (107/2009) Eduskunnalle 26.6.2009 Ehdotetut muutokset -säädetään

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON

Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON Keski-Suomen SOTE2020 - hanke LAPSET, NUORET JA PERHEET VISIO KORJAAVASTA TUKEVAAN, YKSILÖSTÄ VERKOSTOON 22.10.201 9.10.2015 Hanketyöntekijä Petri Oinonen 22.10.2015 LNP palvelujen organisointi tulevaisuudessa?

Lisätiedot

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa

Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Mestari oppipoika? - Ajankohtaista ammattipedagogista pohdintaa Veijo Turpeinen, KT 2.2.2017 1 Tutkimus työpaikkaohjaajien työstä Työyhteisö Koulutustausta Yhteys ja tehtävä Työpaikkaohjaajakoulutus oppilaitokseen

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti

Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Voiko työtä tehden oikeasti oppia? Sirpa Rintala projektityöntekijä Tekemällä oppii projekti Muistele kokemuksiasi ensimmäisistä työpaikoista. Oliko Sinulla aiempaa kokemusta tai koulutusta sen tekemiseen?

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot