ESITE Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta"

Transkriptio

1 ESITE Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Cramo Oyj ( Yhtiö tai Cramo ) tarjoaa merkittäväksi enintään uutta osaketta ( Tarjottavat osakkeet ) merkintähintaan 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ( Merkintähinta ). Tarjottavat osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin olemassa olevat Cramon osakkeet ( Olemassa olevat osakkeet ja yhdessä Tarjottavien osakkeiden kanssa Osakkeet ). Tarjottavien osakkeiden merkintään oikeutettu osakkeenomistaja saa automaattisesti kutakin Osakeannin täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa Olemassa olevaa osaketta kohden yhden (1) arvo-osuusmuotoisen Tarjottavien osakkeiden merkintään Täsmäytyspäivänä oikeuttavan merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ). Merkintäoikeuksien haltija on oikeutettu merkitsemään jokaisella kymmenellä (10) Merkintäoikeudella kolme (3) Tarjottavaa osaketta. Tarjottavien osakkeiden murto-osia ei jaeta. Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Merkintäoikeuksien perusteella, Yhtiön hallitus päättää merkitsemättä jääneiden Tarjottavien osakkeiden ( Merkitsemättä jääneet osakkeet ) suuntaamisesta kohdassa Osakeannin ehdot kuvatun mukaisesti. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja julkisen kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) Osakeannin merkintäaika alkaa klo 9.30 ja päättyy klo ( Merkintäaika ). Ohjeita Merkintäoikeuksien käyttämisestä ja Tarjottavien osakkeiden merkitsemisestä on kohdissa Osakeannin ehdot ja Ohjeita merkitsijöille. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat klo Katso Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä. Merkintäoikeuksia ja Tarjottavia osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperiviranomaisessa, eikä niitä tietyin poikkeuksin saa tarjota, myydä, myydä edelleen, pantata, siirtää tai muutoin luovuttaa, toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen lisäksi tiettyjen muiden maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa tämän esitteen jakelua. Tätä esitettä ei tule pitää arvopaperien tarjoamisena sellaisessa maassa, johon Merkintäoikeuksien toimittaminen tai Tarjottavien osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin tai tällaisissa maissa. Katso Huomautus sijoittajille. Merkintäoikeuksien käyttämistä ja Merkintäoikeuksien tai Tarjottavien osakkeiden ostamista harkitsevia pyydetään tutustumaan erityisesti kohtaan Riskitekijät. Olemassa olevat osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Olemassa olevan osakkeen päätöskurssi oli Helsingin Pörssissä 19,80 euroa Olemassa olevalta osakkeelta. Cramo tulee jättämään hakemuksen Tarjottavien osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssiin. Kaupankäynnin Merkintäoikeuksien perusteella merkittyjä Tarjottavia osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla Helsingin Pörssin pörssilistalla odotetaan alkavan arviolta Tarjottavat osakkeet yhdistetään Olemassa oleviin osakkeisiin arviolta , ja kaupankäynti Tarjottavilla osakkeilla samana osakelajina Olevassa olevien osakkeiden kanssa alkaa arviolta Pääjärjestäjät Pohjola Corporate Finance Handelsbanken Capital Markets

2 ESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA Tässä esitteessä Yhtiö ja Cramo tarkoittavat asiayhteydestä riippuen joko Cramo Oyj:tä yksin tai Cramo Oyj:tä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä ja Konserni ja Cramo-konserni tarkoittavat Cramo Oyj:tä yhdessä sen tytäryhtiöiden kanssa. Tämä esite on laadittu arvopaperimarkkinalain (495/1989 muutoksineen), Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, annettu 29. päivänä huhtikuuta 2004 (liitteiden I ja III), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY ( Esitedirektiivi ) täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta, arvopaperimarkkinalain 2 luvussa tarkoitetusta esitteestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (452/2005) sekä Finanssivalvonnan määräysten ja standardien mukaisesti. Finanssivalvonta on hyväksynyt tämän esitteen, mutta ei vastaa sen oikeellisuudesta. Finanssivalvonnan esitettä koskevan hyväksymispäätöksen diaarinumero on 26/212/2011. Ketään ei ole valtuutettu antamaan Osakeannista mitään muita kuin tähän esitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli tällaisia tietoja tai lausuntoja annetaan, on otettava huomioon, että ne eivät ole Yhtiön tai Osakeannin pääjärjestäjinä toimivien Pohjola Corporate Financen tai Handelsbanken Capital Markets, Svenska Handelsbanken AB:n (publ) liiketoimintayksikön (yhdessä Pääjärjestäjät ) hyväksymiä. Pääjärjestäjät toimivat tässä Osakeannissa ainoastaan Yhtiön puolesta. Pääjärjestäjien tarjoama suoja koskee ainoastaan Yhtiötä, eivätkä neuvonantajat anna neuvoja Osakeannista tai tästä esitteestä muille kuin Yhtiölle. Sijoittajien tulee luottaa ainoastaan tämän esitteen sisältämään tietoon. Tämän esitteen julkistaminen tai Osakeanti ei missään olosuhteissa merkitse, että Yhtiön liiketoiminnassa ei voisi tapahtua muutoksia tämän esitteen päivämäärän jälkeen tai että esitteessä esitetyt tiedot pitäisivät paikkansa tulevaisuudessa. Sijoittajien tulisi tutustua myös Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Lukuun ottamatta niitä velvollisuuksia ja vastuita, joita Yhtiölle tai Pääjärjestäjille voi aiheutua Suomen lain tai jonkun muun sellaisen valtion pakottavan lainsäädännön perusteella, jossa vastuun poissulkeminen olisi laitonta, pätemätöntä tai täytäntöönpanokelvotonta, Cramo ja Pääjärjestäjät eivät vastaa tämän esitteen sisällöstä tai mistään väitteestä tai oletuksesta, joka on tehty tai jonka on oletettu tehdyn esitteen perusteella tai Yhtiön ja Pääjärjestäjien puolesta liittyen Yhtiöön, Merkintäoikeuksiin, Tarjottaviin osakkeisiin tai Osakeantiin. Edellä mainittuja tilanteita lukuun ottamatta Cramo ja Pääjärjestäjät eivät vastaa oikeudenloukkauksesta, sopimuksesta tai muuten, joka niillä muutoin olisi tällaisen asiakirjan tai väitteen johdosta. Kaikki tässä esitteessä esitetty Cramoa ja sen tytäryhtiöitä koskeva taloudellinen ja muu tieto perustuu yksinomaan Yhtiön julkistamiin osavuosikatsauksiin ja vuosikertomuksiin niiltä tilikausilta, joilta tässä esitteessä on annettu tietoja, sekä muuhun Yhtiön julkistamaan tietoon. Osakeannin mukaisen Merkintäoikeuksien käytön tai Tarjottavien osakkeiden merkitsemisen ehtona on, että jokaisen merkitsijän tai osakkeenomistajan katsotaan, tai joissakin tapauksissa vaaditaan, antaneen tietyt vakuutukset, joihin Cramo, Pääjärjestäjät ja muut tulevat luottamaan. Cramo pidättää itsellään oikeuden yksinomaisen harkintansa mukaan hylätä minkä tahansa Tarjottavien osakkeiden merkinnän, jonka Cramo tai sen edustajat uskovat aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE Tarjottavia osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Suomen ulkopuolella eikä niitä saa tarjota tai myydä yleisölle Suomen ulkopuolella. Näin ollen Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt eivät välttämättä saa ottaa vastaan tätä esitettä tai ostaa Tarjottavia osakkeita tai Merkintäoikeuksia taikka merkitä Tarjottavia osakkeita. Tarjottavia osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti eikä tätä esitettä tai Osakeantiin liittyviä muita asiakirjoja saa levittää tai julkaista Suomen ulkopuolella, paitsi olosuhteissa, joissa tämä ei riko voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä esite ei ole Tarjottavien osakkeiden tai Merkintäoikeuksien myyntiä tai ostamista koskeva tarjous tai tarjouspyyntö Australiassa, Japanissa, Kanadassa, Hongkongissa, Singaporessa tai tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta Yhdysvalloissa taikka muissa valtioissa, joissa tällainen tarjous tai tarjouspyyntö on lainvastainen. Yhtiö ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän esitteen haltuunsa saavat henkilöt perehtyvät kaikkiin itseään koskeviin rajoituksiin ja noudattavat niitä. Tällaisten rajoitusten noudattamatta jättäminen voi rikkoa kyseisten valtioiden arvopaperilainsäädäntöä. Yhtiöllä, Pääjärjestäjillä tai heidän edustajillaan ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Tarjottaviin osakkeisiin tai Merkintäoikeuksiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. 2

3 SISÄLLYS ESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA... 2 HUOMAUTUS SIJOITTAJILLE... 2 TIIVISTELMÄ... 6 RISKITEKIJÄT VALLITSEVAAN MAKROTALOUDELLISEEN TILANTEESEEN LIITTYVIÄ RISKEJÄ CRAMON LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIÄ RISKEJÄ RAHOITUSRISKEJÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ RISKEJÄ VAKUUTUS ESITTEESSÄ ANNETUISTA TIEDOISTA TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT TILINPÄÄTÖS- JA MUIDEN TALOUDELLISTEN TIETOJEN ESITTÄMINEN ESITTEEN SAATAVUUS SAATAVILLA OLEVIA TIETOJA MARKKINA- JA TOIMIALATIETOJA OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ OSAKEANNIN SYYT JA HANKITTAVIEN VAROJEN KÄYTTÖ OSAKEANNIN EHDOT YHTEENVETO OSAKEANNISTA MERKINTÄOIKEUS OIKEUS MERKITÄ MERKITSEMÄTTÄ JÄÄNEITÄ OSAKKEITA ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA MERKINTÄSITOUMUKSET JA MERKINTÄTAKAUKSET MERKINTÄHINTA MERKINTÄAIKA MERKINTÄSUHDE MERKINTÄTOIMEKSIANTOJEN ANTAMINEN MERKINTÖJEN TEKEMINEN JA MAKSAMINEN MERKINTÄOIKEUKSIEN PERUSTEELLA TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA OSAKEANTIA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUKAINEN PERUUTUSOIKEUS OSAKKEIDEN KIRJAAMINEN ARVO-OSUUSTILEILLE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET OPTIO-OIKEUKSIEN HALTIJAT VARAINSIIRTOVERO JA TOIMENPIDEMAKSUT MUUT SEIKAT SAATAVILLA OLEVAT ASIAKIRJAT SOVELLETTAVA LAKI OHJEITA MERKITSIJÖILLE VALUUTTAKURSSIT OSAKEMARKKINATIETOJA OSINGOT JA OSINKOPOLITIIKKA PÄÄOMARAKENNE JA VELKAANTUNEISUUS ERÄITÄ TALOUDELLISIA KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA

4 LIIKETOIMINNAN TULOS, TALOUDELLINEN ASEMA JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT YLEISKUVAUS KONSERNIRAKENTEEN KEHITYKSESTÄ VUOSINA CRAMON LIIKETOIMINNAN TULOKSEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ VIIMEAIKAISET TAPAHTUMAT TULEVAISUUDENNÄKYMÄT JA TULOSENNUSTE TULOSENNUSTEEN LÄHTÖKOHTIA LIIKETOIMINNAN TULOS KERTALUONTEISET JA MUUT POIKKEUKSELLISET ERÄT KONSERNIN KULURAKENNE MAKSUVALMIUS JA PÄÄOMALÄHTEET KÄYTTÖPÄÄOMAA KOSKEVA LAUSUNTO TALOUDELLISET TAVOITTEET TASETIETOJA VIREILLÄ OLEVAT JA TULEVAT INVESTOINNIT SOPIMUSVASTUUT RAHOITUSRISKIEN HALLINTA KESKEISET TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET CRAMON LIIKETOIMINTA YLEISTÄ HISTORIA KESKEISET VAHVUUDET LIIKETOIMINTASTRATEGIA LIIKETOIMINTASEGMENTIT THEISEN LIIKEKIINTEISTÖJEN OMISTUS TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN ASIAKKAAT KONEIDEN JA LAITTEIDEN HANKINTA KALUSTONHALLINTA YHTEISKUNTAVASTUU YMPÄRISTÖVASTUU KILPAILU CRAMON JA THEISENIN BRÄNDIT HENKILÖSTÖ YDINLIIKETOIMINTAAN KUULUMATTOMAT MERKITTÄVÄT SOPIMUKSET TOIMIPISTEISIIN LIITTYVÄT YHTEISTYÖJÄRJESTELYT OIKEUDENKÄYNNIT JA VÄLIMIESMENETTELYT VAKUUTUKSET TOIMIALAKATSAUS YLEISTÄ RAKENNUSSEKTORI VUOKRAUSALA VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT HALLITUS, JOHTO JA TILINTARKASTAJAT YLEISTÄ YHTIÖKOKOUS HALLITUS HALLITUKSEN VALIOKUNNAT TOIMITUSJOHTAJA MUU JOHTO SISÄINEN VALVONTA VALVONTA JA RISKIENHALLINTA SISÄPIIRI HALLINNOINTI JA OHJAUS TIETOJA HALLITUKSEN JA KONSERNIN JOHTORYHMÄN JÄSENISTÄ ETURISTIRIIDAT HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JOHTORYHMÄN PALKKIOT HALLITUKSEN JÄSENTEN JA JOHDON OMISTUKSET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

5 TILINTARKASTAJAT OMISTUSRAKENNE LÄHIPIIRILIIKETOIMET OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA YLEISTÄ YHTIÖSTÄ OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA OSAKEPÄÄOMAN HISTORIALLINEN KEHITYS OPTIO-OHJELMAT VALTUUTUS OSAKKEIDEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISEEN OSAKKEENOMISTAJAN OIKEUDET SUOMEN ARVOPAPERIMARKKINAT KAUPANKÄYNTI JA KAUPPOJEN SELVITYS HELSINGIN PÖRSSISSÄ ARVOPAPERIMARKKINOIDEN SÄÄNTELY ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ VEROTUS YLEISTÄ SUOMEN VEROTUS OSAKEANNIN JÄRJESTÄMISEEN LIITTYVIÄ SOPIMUKSIA, ALLOKAATIO JA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI OTTAMISTA KOSKEVAT JÄRJESTELYT SOPIMUKSET POHJOLA CORPORATE FINANCE OY:N, POHJOLA PANKKI OYJ:N JA HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETSIN KANSSA MERKINTÄSITOUMUKSET, MERKINTÄTAKAUS JA LUOVUTUSRAJOITUS (LOCK-UP) TARJOTTAVIEN OSAKKEIDEN MERKINTÄ JA ALLOKAATIO ILMAN MERKINTÄOIKEUKSIA PÄÄJÄRJESTÄJIEN, MERKINTÄTAKAAJAPANKKIEN JA NEUVONANTAJIEN INTRESSIT OMISTUKSEN LAIMENTUMINEN OSAKKEIDEN OTTAMINEN PÖRSSILISTALLE OIKEUDELLISET SEIKAT NÄHTÄVILLÄ OLEVAT ASIAKIRJAT ESITTEESEEN VIITTAAMALLA SISÄLLYTETYT ASIAKIRJAT LIITE A: TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO TULOSENNUSTEESTA... A-1 LIITE B: CRAMO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS... B-1 5

6 TIIVISTELMÄ Seuraavaa tiivistelmää ei ole tarkoitettu kattavaksi esitykseksi, vaan se on johdanto tässä esitteessä esitettäviin yksityiskohtaisiin tietoihin, mukaan luettuna Yhtiön tilinpäätöstiedot ja tähän esitteeseen sisältyvät taloudelliset tiedot. Merkintäoikeuksiin ja/tai Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee erityisesti tutustua kohtaan Riskitekijät. Sijoittajien tulee perustaa Merkintäoikeuksia tai Tarjottavia osakkeita koskeva sijoituspäätöksensä esitteessä esitettyihin tietoihin kokonaisuutena. Tietyt tässä tiivistelmässä käytetyt termit on määritelty muualla tässä esitteessä. Esitteestä vastaavat tahot vastaavat tässä tiivistelmässä mahdollisesti esiintyvistä virheistä vain siinä tapauksessa, että tiivistelmä on harhaanjohtava, epätarkka tai ristiriitainen tämän esitteen muihin osiin nähden. Mikäli Euroopan talousalueella laitetaan vireille tässä esitteessä esitettäviin tietoihin perustuva kanne, kantaja voidaan velvoittaa korvaamaan esitteen käännöskulut ennen oikeuskäsittelyn aloittamista sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, jossa kanne laitetaan vireille. Yleistä Cramo on Helsingin Pörssissä listattu vuokrausratkaisuja toimittava palveluyritys. Yhtiö on erikoistunut kone- ja laitevuokrauspalveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen ja myyntiin. Cramon kone- ja laitevuokrauspalvelut käsittävät työkalut, maanrakennuskoneet ja nostinkaluston sekä vuokraukseen liittyvät palvelut. Yhtiö on liikevaihdolla mitattuna yksi toimialansa johtavista palveluntarjoajista Euroopassa. Yhtiö toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Itävallassa, Sveitsissä, Unkarissa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Venäjällä. Tammikuussa 2011 Cramo allekirjoitti sopimuksen, jonka mukaisesti se osti saksalaisen kone- ja laitevuokrauskonsernin Theisenin koko osakekannan. Yritysosto laajensi Cramon liiketoimintaa Saksan, Itävallan, Sveitsin ja Unkarin markkinoille. Cramon liikevaihto oli päättyneellä tilikaudella 492,1 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 34,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 Cramon liikevaihto oli 446,7 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 17,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2008 Cramon liikevaihto oli 579,8 miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoitto 102,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 966 miljoonaa euroa. Keskeiset vahvuudet Johtava kone- ja laitevuokrausratkaisujen tarjoaja. Cramo on Theisen-yrityskaupan jälkeen Yhtiön johdon arvion mukaan Euroopan toiseksi suurin kone- ja laitevuokrausratkaisujen tarjoaja vuoden 2009 liikevaihdolla mitattuna. Cramolla on Yhtiön johdon arvion mukaan vahva markkina-asema kaikissa merkittävimmissä toimintamaissaan sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla. Cramo on rakentanut markkina-asemaansa järjestelmällisesti niin orgaanisesti kuin yritysostojen ja ulkoistusjärjestelyjen kautta. Theisenin osto oli Cramolta merkittävä askel Yhtiön uusien markkinoiden valloittamista koskevan strategian toteuttamisessa. Strategian mukaisesti Cramo pyrkii vahvistamaan liiketoimintaansa entisestään Pohjoismaissa sekä laajentumaan Keski- ja Itä-Euroopan kehittyvillä vuokrausmarkkinoilla samalla edistäen vuokraustoimialan kehitystä. Cramon johto uskoo, että vahvan markkina-aseman, laajan tuote- ja palveluvalikoiman, laajan toimipisteverkoston, vahvan brändin sekä vakiintuneiden asiakassuhteiden ansiosta Cramolla on hyvät valmiudet saavuttaa strategiset tavoitteensa. Kokonaisratkaisujen tarjoaja. Cramo on kokonaisratkaisujen tarjoaja, jolla on laaja toimipisteverkosto ja joka kykenee siirtämään vuokrauskalustoa tehokkaasti toimipisteiden ja toiminta-alueiden välillä. Yhdistämällä laajan tuote- ja palveluvalikoiman Cramo pystyy tarjoamaan asiakkaille joustavia ja tehokkaita vuokrausratkaisuja niin lyhyen kuin pitkän aikavälin tarpeisiin, mukaan lukien ulkoistusjärjestelyt. Siirtokelpoiset tilat vahvistavat Cramon kokonaisratkaisutarjontaa. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan ansiosta Cramo erottautuu kilpailijoistaan ja tarjoaa asiakkailleen näiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia kokonaisratkaisuja. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminta tarjoaa Cramolle myös pääsyn uusiin rakennusprojekteihin varhaisessa vaiheessa parantaen edellytyksiä kokonaisratkaisujen toimittamiseen. Lisäksi rakennusalan ulkopuolella käytettävät siirtokelpoiset tilaratkaisut, kuten koulut ja päiväkodit, laajentavat Yhtiön asiakaskuntaa. Siirtokelpoisten tilojen vuokrasopimukset ovat tyypillisesti pidempiä kuin kone- ja laitevuokrauksessa, ja julkinen sektori on tärkeä asiakassegmentti. Nämä seikat vähentävät talouden vaihteluiden vaikutusta Cramon liiketoimintaan. Operatiivinen tehokkuus. Standardoidun kaluston ja yhtenäisten kalustonhallintaprosessien ansiosta Cramon kalustonhallinta on tehokasta. Cramon kalustonhallinnan kulmakivet ovat kaluston siirrot Yhtiön toiminta-alueiden välillä, aktiivinen investointien hallinta ja kaluston käytön optimointi, mukaan lukien tuotteiden hinnoittelu ja kannattavuus. Kes- 6

7 kitetyn kalustonhallinnan avulla vuokrauskaluston taloudellista käyttöastetta voidaan optimoida analysoimalla aikaperusteista käyttöastetta ja hinnoittelua. Lisäksi kalustonhallinnan tietojärjestelmät tukevat oikea-aikaista reagointia kysynnän muutoksiin. Tehokkaan kalustonhallinnan avulla Cramo voi tarjota laajan ja joustavan palveluvalikoiman sekä pitää palvelut helposti saatavilla kaikissa toimipisteissään niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. Tunnettu ja luotettu brändi. Cramo on tunnettu ja luotettu brändi, jota on rakennettu määrätietoisesti. Yhtiön brändin arvoa ja imagoa tukevat Cramo-konseptin laajamittainen toteuttaminen sekä nykyisten ja uusien palvelujen jatkuva kehittäminen. Yksi Cramo -ajattelun tavoitteena on yhtenäistää Konsernin prosessit ja vahvistaa entisestään Yhtiön imagoa. Laatu, turvallisuus ja ympäristö ovat keskeinen osa Cramon toimintamallia, ja Yhtiö tunnetaankin luotettavana vuokrausratkaisujen tarjoajana. Kokenut johtoryhmä ja henkilöstö. Henkilökunnan omistautuminen asiakaspalvelulle ja pyrkimys löytää kullekin asiakkaalle tämän yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten sopiva vuokrausratkaisu vahvistaa Cramon kilpailuasemaa sekä muiden vuokrausratkaisujen tarjoajien joukossa että vaihtoehtona asiakkaiden omiin kone- ja laitekantoihin ja siirtokelpoisiin tiloihin verrattuna. Cramon panostukset henkilöstön kehittämiseen sitouttaa ja motivoi koko Yhtiön henkilökuntaa. Konsernin johtoryhmä koostuu henkilöistä, joilla on pitkä kokemus työskentelystä Yhtiössä, muualla vuokraustoimialalla tai muilla toimialoilla samalla maantieteellisessä alueella kuin Cramo. Liiketoimintastrategia Cramo uudisti strategiaansa vuonna Vuosien uuden strategian painopisteitä ovat Konsernin synergioiden ja Cramon yhtenäisen liiketoimintamallin optimointi, kannattavan kasvun edistäminen Cramon ydinkompetenssien avulla sekä uusien markkinoiden valloittaminen. Cramo tarjoaa rakennusalan toimijoille vuokrauksen kokonaisratkaisuja, laajan valikoiman koneita, laitteita ja siirtokelpoisia tiloja sekä vuokraukseen liittyviä palveluita, räätälöityjä ratkaisuja, tukea, ohjeita ja koulutusta. Myös muun teollisuuden ja palvelualojen yritykset, julkisen sektorin toimijat sekä yksityisasiakkaat käyttävät Cramon tuotteita ja palveluja. Cramon tavoitteena on ottaa kaikilla markkinoilla käyttöön sekä uudistettu Cramo-konsepti että yhteinen hinnoittelutyökalu. Cramon tavoitteena on lisäksi, että Konsernilla on yhtenäiset ja tehokkaat, perustehtävän toteuttamista tukevat liiketoimintaprosessit. Cramon tavoitteena on ottaa käyttöön yhteinen toiminnanohjausjärjestelmä ja yhdenmukaiset avainprosessit, kehittää yhtenäiset laatu-, turvallisuus- ja ympäristöstandardit sekä ottaa käyttöön Cramo Toolbox eli yhtenäiset liiketoiminnan ohjauksen ja kalustonohjauksen työkalut. Cramon henkilöstöpolitiikan tavoitteena on varmistaa, että asiakasta palvelevat markkinoiden osaavimmat ja työhönsä sitoutuneet vuokrausalan ammattilaiset, joilla on yrittäjähenkinen palveluasenne. Cramon tavoitteena on ottaa käyttöön uusi koulutusmalli, Konsernin sisäinen työkierron ja parhaiden käytäntöjen jakamisen malli sekä Cramopol, strategian ja arvojen jakamiseen suunniteltu viestintätyökalu. Cramon pyrkimyksenä on olla aina paikallisesti paras vuokrausyritys eli johtava vuokrausratkaisujen toimittaja jokaisella yhtenäisellä paikallisella markkina-alueella, kuten kaupungissa. Cramon tavoitteena on ottaa käyttöön paikallisesti paras -strategia, kehittää yhdenmukaista yritysostojen integraatiomallia, kasvaa Venäjällä sekä laajentua uusille markkinoille Euroopassa. Cramo tarjoaa siirtokelpoisten tilojen liiketoimintansa asiakkaille joustavuutta, helppoutta ja muunneltavuutta toteuttamalla toimitilaratkaisuja, jotka täyttävät samat vaatimukset kuin pysyvät tilat. Siirtokelpoisten tilojen liiketoiminnan aktiivinen kehittäminen tuo Cramolle vakaan rahavirran ja tuottaa synergiaetuja Cramon muun vuokraustoiminnan kanssa. Cramon tavoitteena on kasvattaa Siirtokelpoisten tilojen liiketoimintaa erityisesti Norjassa ja Tanskassa sekä Pohjoismaiden ulkopuolella. Taloudelliset tavoitteet Cramo-konsernin taloudelliset tavoitteet ajanjaksolle ovat liikevaihdon kasvu yli 10 prosenttia vuodessa, EBITA-liikevoittomarginaali yli 15 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto (ROE) yli 15 prosenttia sekä korkeintaan 100 prosentin nettovelkaantumisaste. Cramon hallitus on vahvistanut osingonjakotavoitteeksi noin kolmasosan Yhtiön vuosittaisesta tuloksesta. Cramon päämääränä on saavuttaa taloudelliset tavoitetasot mahdollisimman nopeasti vuosien aikana. 7

8 Hallitus, johto ja tilintarkastajat Cramon hallitukseen kuuluvat Stig Gustavson (puheenjohtaja), Eino Halonen (varapuheenjohtaja), Jukka Bergqvist, Helene Biström, Victor Hartwall, Jari Lainio ja Esko Mäkelä. Konsernin ylimpään johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Vesa Koivula, varatoimitusjohtaja Göran Carlson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Martti Ala-Härkönen. Konsernin johtoryhmään kuuluvat Koivulan, Carlsonin ja Ala-Härkösen lisäksi siirtokelpoisten tilojen kalustonhallinnan johtaja Ossi Alastalo, Ruotsi-liiketoimintasegmentin johtaja Erik Bengtsson, Baltian maat ja Venäjä -alueiden johtaja Jarmo Laasanen, Suomi-liiketoimintasegmentin johtaja Tatu Hauhio, kone- ja laitevuokrauksen kalustonhallinnan johtaja Martin Holmgren, tietohallintojohtaja Per Lundquist sekä Norja-liiketoimintasegmentin johtaja Finn Løkken. Cramon tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Erkka Talvinko. Sekä Talvinko että Ernst & Young Oy ovat toimineet Yhtiön tilintarkastajina vuodesta Osakkeet, osakkeenomistajat ja lähipiiriliiketoimet Yhtiön osakepääoma on tämän esitteen päivämääränä ,09 euroa, ja se jakaantuu Olemassa olevaan osakkeeseen. Yhtiön Olemassa olevat osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään, ja ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla. Yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli 16,3 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2010 Cramon osakkeiden keskikurssi oli 14,22 euroa. Vuonna 2010 Cramon osakkeen ylin noteeraus oli 19,44 euroa ja alin 11,04 euroa. Yhtiön markkina-arvo oli 585,0 miljoonaa euroa. Tämän esitteen päivämääränä Cramon hallussa on omaa osaketta. Euroclear Finlandin ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon mukaan Yhtiöllä oli osakkeenomistajaa Olemassa olevista osakkeista 20,9 prosenttia oli hallintarekisteröityjä. Yhtiön toteuttamat lähipiiriliiketoimet on esitetty kohdassa Lähipiiriliiketoimet. Osingot ja osinkopolitiikka Cramon hallitus on vahvistanut osingonjakotavoitteeksi noin kolmasosan Yhtiön vuosittaisesta tuloksesta. Mahdollisten tulevien osinkojen määrä riippuu muun muassa Cramon liiketoiminnan tuloksesta ja tulevaisuudennäkymistä, taloudellisesta asemasta ja pääomatarpeesta, toiminnan laajentamisen vaatimasta rahoituksesta, yleisistä liiketoimintaolosuhteista sekä muista tekijöistä, joita hallitus pitää merkittävinä. Cramon tähän mennessä maksamat osingot eivät ole tae Yhtiön osinkojen maksamisesta tulevaisuudessa. Kolmelta viimeiseltä tilikaudelta on Cramon osakkeille maksettu osinkoa seuraavasti: Tilikausi päättynyt Osinko (euroa/osake) Osingot yhteensä (milj. euroa) ,10 3, ,00 0, ,20 6,1 Yhteenveto riskitekijöistä Merkintäoikeuksiin ja Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet kuuluvat Cramon liiketoiminnan luonteeseen ja voivat olla merkittäviä. Merkintäoikeuksiin ja/tai Tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti tähän esitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti kohdassa Riskitekijät mainittuihin riskeihin sekä Yhtiön julkistamiin pörssitiedotteisiin. Sijoituspäätökseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä käsitellään myös muualla tässä esitteessä. Mikäli yksi tai useampi esitteessä kuvatuista riskeistä toteutuu, tällä saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen ja tulevaisuudennäkymiin sekä Merkintäoikeuksien ja Osakkeiden hintaan. Mikäli nämä riskit johtavat Cramon osakkeiden markkinahinnan laskuun, sijoittajat voivat menettää sijoituksensa arvon osittain tai kokonaan. Tässä esitteessä oleva kuvaus riskitekijöistä perustuu tämän esitteen laatimishetken tietoihin ja arvioihin, eikä Yhtiöön kohdistuvien riskitekijöiden kuvaus ole siten välttämättä tyhjentävä. Cramo altistuu lisäksi monille toimialaan liittyville riskeille ja sellaisille riskeille, joita ei tällä hetkellä tunneta tai pidetä olennaisina, mutta jotka voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja Merkintäoikeuksien ja Osakkeiden hintaan. Merkintäoikeuksien ja Osakkeiden markkinahinnat saattavat laskea näiden riskien toteutumisen vuoksi, ja 8

9 sijoittajat voivat menettää sijoitustensa arvon osittain tai kokonaan. Riskien esitysjärjestys ei ilmennä niiden toteutumisen todennäköisyyttä tai tärkeysjärjestystä. Vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä Kansainvälisten markkinoiden häiriöillä ja vaihteluilla saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Cramoon Negatiivisella taloudellisella kehityksellä ja epäedullisilla olosuhteilla niissä maissa, joissa Cramo toimii, saattaa olla olennaisen epäedullinen vaikutus Cramoon Vuokrausmarkkinoiden epäedullinen kehitys ja kasvun puute saattavat vaikuttaa olennaisen epäedullisesti Cramon liiketoimintaan Cramon liiketoimintaan liittyviä riskejä Cramon liiketoiminnan pääomavaltaisuus edellyttää huomattavia investointeja ja saattaa rajoittaa Cramon kykyä reagoida markkinaolosuhteiden muutoksiin Cramon strategian tai sen toteutuksen epäonnistuminen saattaa heikentää Cramon kasvua ja kannattavuutta tulevaisuudessa Cramon ostamat yritykset ja ulkoistusjärjestelyjen yhteydessä hankitut omaisuuserät eivät välttämättä integroidu menestyksekkäästi osaksi Cramon liiketoimintaa tai ostojen integroimiseen saattaa kulua arvioitua enemmän resursseja Theisenin hankintaan liittyy riskejä Laajentuminen ulkomaille ja liiketoiminta ulkomailla saattavat aiheuttaa kulttuurisia ja muita vaikeuksia Cramon liiketoiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä; järjestelmien toimintahäiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Cramon liiketoiminnan tehokkuuteen ja/tai kannattavuuteen Merkittävien asiakkaiden menettäminen saattaa pienentää Cramon liikevaihtoa huomattavasti Avainhenkilöstön menettäminen tai uuden avainhenkilöstön rekrytoimisessa epäonnistuminen voivat häiritä Cramon liiketoimintaa ja vaikuttaa epäedullisesti sen taloudelliseen tulokseen Viimeaikaiset henkilöstövähennykset saattavat johtaa kanteisiin Cramo saattaa epäonnistua brändiensä hallinnassa Cramon liikevoitto ja tulos riippuvat sen kyvystä tarjota asiakkailleen kysyttyjä tuotteita ja palveluita sekä kaluston menestyksekkäästä kohdentamisesta ja optimoinnista Cramon vuokrauskaluston käyttöaste riippuu vuokrasopimusten pituudesta, volyymista ja toimitusajoista, jotka vaikuttavat Cramon liiketoiminnan volyymiin Rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden kausivaihtelut vaikuttavat Cramon toimintaan Epäonnistuminen vuokrauskaluston hallinnassa ja optimoinnissa vaikuttaa epäedullisesti kannattavuuteen Epäonnistuminen toimipisteiden hallinnassa ja optimoinnissa voi vaikuttaa epäedullisesti kannattavuuteen Cramon tilauskannan rajallinen ennakoitavuus saattaa heikentää Yhtiön kykyä mukauttaa liiketoimintaa kysynnän vaihtelujen mukaisesti Yhtiön kone- ja laitekalusto on suurelta osin peräisin toimittajilta; kansainväliseen kauppaan liittyvät riskit voivat vaikuttaa epäedullisesti Yhtiön liiketoimintaan Cramon kasvu ja liikevoitto riippuvat muun muassa asiakkaiden luottamuksesta talouden kehitykseen Vuokrausalan voimakas kilpailu voi heikentää Cramon liikevaihtoa ja -voittoa Cramon toimiala saattaa altistua muutoksille, mikäli toimintakustannuksia ei kyetä voimakkaan kilpailun vuoksi siirtämään kokonaan myyntihintoihin Oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät riskit voivat toteutuessaan vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Tuoteturvallisuuteen liittyvät riskit ja vakuutusriskit voivat vaikuttaa haitallisesti Yhtiöön Cramon liiketoiminta saattaa aiheuttaa ympäristön pilaantumista Tuleva teknologinen kehitys voi tehdä Cramon nykyisestä vuokrauskalustosta teknologisesti vanhentunutta ennen alun perin arvioidun käyttöajan päättymistä 9

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011

powering your future. osakeanti 1. 15.4.2011 powering your future. osakeanti 1. 15.4. I 1 Cramo vuokrausalaa uudistamassa Tarjoamme kone- ja laitevuokrausratkaisuja. Tuote- ja palveluvalikoimaamme kuuluvat työkalut, maanrakennuskoneet, nostinkalusto

Lisätiedot

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta

Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat 553 910 kappaletta B-sarjan osakkeita Merkintähinta 8,29 euroa B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden 2008

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009

LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 LISTALLEOTTOESITE 30.4.2009 Kanta-asiakasoptioiden haltijoille tarjottavat osakkeet 1 373 482 kappaletta B-sarjan osakkeita Tämä Listalleottoesite liittyy Stockmann Oyj Abp:n ( Stockmann tai Yhtiö ) vuoden

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA

LISTALLEOTTOESITTEESEEN LIITTYVIÄ TIETOJA LISTALLEOTTOESITE A-osakkeiden listaaminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 300 000 uutta A-osaketta Merkintähinta 33,00 euroa osakkeelta Yleisöannissa sekä 29,70 euroa osakkeelta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista

Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous. Larox Oyj:n kaikista osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 22.12.2009 Outotec Oyj:n julkinen ostotarjous Larox Oyj:n kaikista osakkeista Outotec Oyj ( Outotec tai Tarjouksentekijä ), Suomen lakien mukaan perustettu, Suomessa

Lisätiedot

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta

Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta LISTAUTUMISESITE 2.5.2014 Osakeanti ja listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Enintään 15.386.000 A-sarjan osaketta Merkintähinta 0,65 euroa osakkeelta Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE

A L E X A N D E R CORPORATE FINANCE COMPONENTA OYJ TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 8.9.2009 OSAKEANTI 2009 PÄÄOMALAINA 2009 Componenta Oyj:n ( Componenta tai Yhtiö ) hallitus päätti 8.9.2009 ylimääräisen yhtiökokouksen 8.9.2009 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta

Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta COMPONENTA OYJ ESITE 5.9.2014 Osakeanti Enintään 53 000 000 osaketta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi yhteensä enintään 53 000 000 uutta

Lisätiedot

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite.

Aspon osakeanti 13. 29.4.2011. Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Aspon osakeanti 13. 29.4.2011 Kasvua kaikilta toimialoilta 1 Markkinointiesite Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Toimintaohjeet Annin pääkohdat Osakeannilla on tarkoitus

Lisätiedot

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta

ESITE 18.6.2015. CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta ESITE 18.6.2015 CITYCON OYJ Osakeanti Enintään 296.664.209 Uutta Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI

ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 3.3.2015 IXONOS OYJ YHTEENSÄ 96 670 000 UUDEN OSAKKEEN OTTAMINEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI Tämän arvopaperiliitteen ja tiivistelmän ( Arvopaperiliite ) on laatinut Ixonos Oyj

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj

LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015. Kotipizza Group Oyj LISTALLEOTTOESITE 4.6.2015 Kotipizza Group Oyj Listautumisanti alustavasti enintään 3.050.937 Osaketta Alustava merkintähinta 9,00-11,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa ( Listautumisanti ) Kotipizza

Lisätiedot

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011

PANOSTAJA OYJ. Vaihdettava pääomalaina 2011 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 18.2.2011 PANOSTAJA OYJ Vaihdettava pääomalaina 2011 Suomessa rekisteröidyn julkisen osakeyhtiön, Panostaja Oyj:n ( Panostaja, Yhtiö tai Liikkeeseenlaskija ) hallitus päätti

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj

ESITE 21.3.2014. Verkkokauppa.com Oyj ESITE 21.3.2014 Verkkokauppa.com Oyj Listautuminen First North Finland -markkinapaikalle Listautumisanti enintään 2 425 656 Tarjottavaa Osaketta Alustava merkintähinta 20,00 24,00 euroa Osakkeelta Listautumisannissa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA 29.5.2009 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE FINNLINES OYJ:N OSAKEANTI YHTEENSÄ ENINTÄÄN 6 781 993 OSAKETTA Finnlines Oyj:n ( Finnlines tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.5.2009 varsinaisen yhtiökokouksen 15.4.2009

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena

CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 4.6.2013 CAVERION OYJ Osakkeiden antaminen jakautumisvastikkeena YIT Oyj:n osittaisjakautumisen yhteydessä YIT Oyj:n ( YIT tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on 21.2.2013 hyväksynyt

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta

SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE. 2.849.632 uutta osaketta 4.4.2012 SOLTEQ OYJ LISTALLEOTTOESITE 2.849.632 uutta osaketta Solteq Oyj:n hallitus päätti 20.3.2012 yhtiökokouksen 23.3.2007 ja 14.3.2012 antamien valtuutuksien nojalla tarjota 2.849.632 uutta osaketta

Lisätiedot

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa

FIM Group Oyj 9 700 000 Osaketta Alustava hintaväli: 5,20 5,75 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille tarjottavien Osakkeiden lukumäärästä päätetään

Lisätiedot

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta

TAALERITEHDAS OYJ ESITE. Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta 26.2.2015 TAALERITEHDAS OYJ ESITE Osakeanti enintään 3 200 000 tarjottavaa osaketta Merkintähinta 7,25 euroa osakkeelta Taaleritehdas Oyj:n ( Taaleritehdas tai Yhtiö ) hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen

Lisätiedot