RAKENTAMISEN RAHOITUSMALLIEN OIKEUDELLINEN KEHITTÄMINEN. kassavirtaan perustuvaa luottorahoitusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENTAMISEN RAHOITUSMALLIEN OIKEUDELLINEN KEHITTÄMINEN. kassavirtaan perustuvaa luottorahoitusta"

Transkriptio

1 Jarno Tepora, OTT, prof. Helsingin yliopisto Yksityisoikeuden laitos RAKENTAMISEN RAHOITUSMALLIEN OIKEUDELLINEN KEHITTÄMINEN 1. KÄSITTEITÄ Projektirahoitus - Projektiluotonanto kassavirtaan perustuvaa luottorahoitusta velan takaisinmaksu riippuu ensisijaisesti ja pääasiallisesti rahoitettavan projektin valmistumisensa jälkeisellä toiminnallaan aikaansaamien kassatulojen riittävyydestä; ja projektiin kuuluva kaikki varallisuus on vakuutena luotonantajalle (projektiluotonantajien muodostama syndikaatti) Strukturoitu rahoitus - rahoitusjärjestely oman pääoman ehtoinen rahoitus - pääomalaina, vaihtovelkakirja ym. vieraan pääoman ehtoinen rahoitus - senior ja junior lainat ns. alisteiset lainat vakuusvelka - tavallinen velka etuoikeusjärjestys / takaisinsaanti

2 2 Yksityisrahoitus ja yksityisrahoitusmallit (elinkaarirahoitus) rakennusinvestointi suoritetaan yksityisen projektiosapuolen hankkimalla rahoituksella rahoituksen lisäksi yksityinen sektori tavallisesti osallistuu myös projektikohteen suunnitteluun, rakentamiseen, huoltoon ja mahdollisesti myös operointiin päämuodot: BOT ja BOO-mallit BOT: Build-Operate-Transfer BOO: Build-Own-Operate JYY-mallit eli julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömallit (PPP : publicprivate partnership) toimintatapa, jossa jokin julkisen ja yksityisen sektorin intressissä oleva palvelu tai hanke järjestetään molempien sektoreiden yhteistyönä kouluhanke tai päiväkotihanke Espoossa Kuninkaantien lukio ja liikuntahalli -hanke - projektiyhtiö rakentaa tilat ja tuottaa oheispalvelut 28 vuodeksi - kaupunki lunastaa tilat itselleen

3 3 2. RAKENTAMISEN VAIHTOEHTOISET RAHOITUSMALLIT INFRASTRUKTUURIHANKKEIDEN TOTEUTTAMISESSA Yksityisrahoitusmalli (elinkaarirahoitusmalli) on yksi projektirahoituksen muoto edustaen vaihtoehtoista rahoitusmuotoa julkisen sektorin käyttöön Kuvio 1: Public-private-partnership Julkinen sektori PPP Yksityinen sektori Julkinen hankinta Yksityis- Yksityistäminen rahoitusmallit perinteinen kehysbudjetointi jälkirahoitus (esim. Järvenpää - Lahti moottoritiehanke) kokonaisrahoitus (esim. Koskenkylä -tiehanke)

4 4 3. YKSITYISRAHOITUKSEN HYÖDYT JA VAARAT tavoite: julkinen ja yksityinen sektori hyötyvät hyötynäkökohtia: (1) kustannussäästöt + kilpailuttaminen + yksityinen sektori tehokkaampi + laadunvalvonta + elinkaariajattelu + riskin siirtäminen yksityiselle - rahoituskustannukset kalliimmat (2) julkistaloudelliset hyödyt + ei velkana kunnan taseessa + ei sidottu talousarvioon (3) suhdannepolitiikka + ei ole sidottu budjettiraameihin + hanke toteutettavissa laskukautena + EMU -kriteerit + työllisyysvaikutukset

5 5 julkisen sektorin tehtäväkuva tarkentuu palvelujen tarjontaan ja laadun ylläpitämiseen yksityinen sektori keskittyy suunnittelussa, rakentamisessa ja kohteen hallinnoinnissa tehokkuuteen ja laatuun yhteiskunnan etu: tarpeelliset investoinnit toteutetaan silloin, kun ne ovat ajankohtaisia rakennusteollisuus voi kehittää rahoitusosaamista, tuottavuutta ja laatuarviointia elinkaariajattelun myötä julkisen sektorin kehitettävä asiantuntemusta: milloin yksityisrahoitusmalli on käyttökelpoinen toteuttamistapa yksityisrahoitus on vain yksi vaihtoehtoinen rahoitusmuoto

6 6 4. YKSITYISRAHOITUKSEN EDISTÄMISTOIMENPITEET (1) organisaatiot julkisella sektorilla (valtio/kunta) + osaamiskeskuksia (VM, KTM, Kuntaliitto) (2) yksityissektorin kehittäminen (3) pilottihankkeita eri toimialoilta + Järvenpää - Lahti moottoritiehanke: epäselvyys verolainsäädännön tulkinnassa + Jyväskylän yliopiston Agora -hanke: epäselvyys hankintalainsäädännön sovellettavuudesta + Helsingin Kampin keskus -hanke: epäselvyydet kilpailuttamismenettelyssä ja kilpailijoiden tekijänoikeuksissa ja liikesalaisuuden suojassa + Espoon kouluhanke: epäselvyydet verolainsäädännön tulkinnassa (4) yksityisrahoitushankkeiden kriteerit ja arviointimenetelmät (5) yksityisrahoitusmallien juridinen kehittäminen (6) lainsäädännön tarkistaminen ja uudistaminen

7 7 5. YKSITYISRAHOITUSMALLIEN OIKEUDELLISET PERUSRAKENTEET I. Rakennusurakkatyyppiset leasingmallit Kuvio 2: Sponsori Sponsori Sponsori Holding-yhtiö Urakka/palvelusopimus 100 % omistus Kiinteistöleasing Urakoitsija Kiinteistöyhtiö Projektiyhtiö Julkisyhteisö Hankintayksikkö esim. toimitilarakennus - julkisyhteisö (hankintayksikkö) tilaajana ja sopijapuolena - holding-yhtiö rakennushankkeen rahoittajana - holding-yhtiön omistama kiinteistöyhtiö (projektiyhtiö) vuokraa rakennuskohteen (kiinteistön) julkisyhteisölle pitkäaikaisella sopimuksella hankintalainsäädännön valossa julkinen rakennusurakka - rakennushankkeen toteuttavat yksityiset osapuolet eivät kanna rakennuskohteen taloudelliseen hyödyntämiseen liittyvää riskiä julkisyhteisö voi hankkia rakennuskohteen palvelutuotannon ostopalveluina yksityiseltä sektorilta

8 8 II. Käyttöoikeusurakkatyyppiset projektirahoitusmallit käyttöoikeusurakka on yksityisrahoituksella toteutettavan julkisen rakennushankkeen ja palvelutuotannon keskeinen toteutusmuoto Hankinta-asetus 5 ' 4 mom. Esimerkiksi satama / voimalaitos / koulu / sairaala - julkisyhteisön hankintayksikkö tilaajana ja sopimuspuolena - rakennushankkeen toteuttamisesta kilpailee tyypillisesti konsortio, jossa osapuolina (1) rakennusyritys (2) operaattoriyritys (3) rahoittaja - konsortio perustaa projektiyhtiön, jonka tehtävänä rakennuskohteen rakentaminen ja palvelutoiminta rakennuskohteessa - rakennustyön korvauksena on rakennuskohteen käyttöoikeus (hyödyntämisoikeus) tai tällainen oikeus ja urakkahinta yhdessä - projektiyhtiö on projektirahoitusjärjestelyn päävelallisena - projektirahoitusjärjestelyn luottorahoitusmuotoja voivat olla mm. * yksittäiset ja syndikoidut lainat

9 9 * joukkovelkakirjalainat * toimitusluotot ja ostajaluotot * rahoitusleasing * ennakkomaksuluotot * arvopaperistaminen Projektirahoitusjärjestelyn yleinen kuvaus perusrakenne on yhteneväinen oikeuttaa kehittämään tiettyjä projektirahoitusmalleja ja vakiosopimusten määräyksiä silmällä pitäen infrastruktuurirakentamista Kuvio 3: Vakuutuksenantajat Rahoittajat Osakkaat Konsessiosopimus Julkisyhteisö Projektiyhtiö Palvelun/tuotteen Urakoitsija/ Alihankkijat käyttäjät Palveluntuottaja projektiyhtiö perustettu tiettyä projektia varten

10 10 konsessiosopimus (consession agreement) julkisyhteisön ja projektiyhtiön välillä Käyttöoikeusurakka eli (Public works concession) käyttöoikeusurakkasopimus - rakennustyön korvauksena on joko * yksinomaan rakennuskohteen käyttöoikeus (ts. hyödyntämisoikeus) * tällainen oikeus ja urakkahinta yhdessä - rakennushankkeen toteuttava urakansaajataho (yksityiset osapuolet) kantavat * tavanomaiset rakentamiseen liittyvät riskit * rakennuskohteen hyödyntämiseen liittyvät riskit käyttöoikeusurakan saajan Arakennuskohteen hyödyntämiseen liittyvät urakkatyypin määrittelykriteerinä - tärkeä kriteeri, kun on epäselvää, onko hankinnassa kysymyksessä julkinen rakennusurakka vaiko julkinen käyttöoikeusurakka - rakennuskohteen hyödyntäminen rakennustyön korvauksena projektiyhtiölle -> taloudellista toimintaa -> tyypillisesti projektiyhtiön harjoittamaa palvelutoimintaa -> elinkeinotoimintaa, joka voi olla * vapaata (esim. rakennuksen kunnossapito) * luvanvaraista (ks. L elinkeinon harjoittamisen oikeudesta) -> yritystoimintaa, jossa yritystoiminnan riskit yritys - projektiyhtiö

11 11 - ostaa tuotannontekijöitä - yhdistää ne tuotantoprosessissa - myy aikaansaadut suoritteet markkinoille kokonaishoitopalvelusopimus (esim. Ajälkirahoitusmalli) 6. OIKEUDELLISET ONGELMAT terminologian vakiintumattomuus ja sekavuus - konsessiosopimus - rakennusurakka / käyttöoikeusurakka - palvelusopimus sopimusmallien sisällöllinen kehittymättömyys verolainsäädäntö - jaksotusongelmat elinkeinoverolaissa ja arvonlisäverolaissa valtionosuuksia koskeva lainsäädäntö - opetusalan ja sosiaalialan lainsäädäntö hankintalainsäädäntö - hankintalaki ja -asetus sekä EY -sääntely - hankintalainsäädännön soveltamisala yksityisrahoitusmallilla

12 12 toteutettavaan hankkeeseen indeksilainsäädäntö - indeksiehdon käyttö sallittu lain nojalla vain tiettyjen kokonaishoitopalvelujen osalta - muutoin on haettava poikkeusta VM:ltä 7. LAINSÄÄDÄNNÖN KEHITTÄMISTAVOITTEET A. Hankintalainsäädäntö (kilpailuttamisvelvollisuus) EY-sääntely - mm. rakennusurakkadirektiivi Sääntelyn tulkinnanvaraisuus: Komission tulkitsevat tiedonannot Implementoitu sääntely Suomessa - hankintalaki (348/2007) ja hankinta-asetus (614/2007) hankintasääntelyn tulkintaongelmat * Milloin sovelletaan hankintalainsäädäntöä rakennushankkeissa? * Mikä hankintatyyppi rakennushankkeessa on kysymyksessä? - julkinen palveluhankinta?, julkinen rakennusurakka? vai julkinen käyttöoikeusurakka? hankintatyypin määrittelyllä merkitystä rakennushankkeen

13 13 alkuvaiheessa * minkälainen hankintailmoitus on laadittava? * missä laajuudessa rakennushankkeen toteuttaminen (hankinta) on kilpailutettava? * minkä hankintamenettelyn hankintayksikkö voi valita ja milloin (Hankinta-asetus 5 ' ja 2 luku)? - Avoin menettely - Rajoitettu menettely - Neuvottelumenettely - Suora neuvottelumenettely B. Verolainsäädäntö käyttöoikeusurakan ja verotuksen perusriita * rakennustyön korvauksena rakennuskohteen käyttöoikeus >< EVL:n suoriteperiaate * projektiyhtiön verotus liian epäselvä ja raskas * käyttöoikeusurakan sisäänrakennettu vero-ongelma käyttöoikeusurakan nykyhetken epäneutraali verokohtelu * julkisten rakennushankkeiden urakkamuodot: Julkinen rakennusurakka >< julkinen käyttöoikeusurakka * hanketyypit: Yleinen tie ja rata >< koulut, päiväkodit, satama, urheiluhalli yms. * hankintayksiköt: Valtio >< kunta, muut julkisyhteisöt * yksityisrahoitusmallit:

14 14 Rakennusurakkatyyppiset leasingmallit >< käyttöoikeustyyppiset projektirahoitusmallit * palvelusuoritteiden maksajataho käyttöoikeusurakoissa: aito Akäyttäjä -malli * sopimusmallit (sopimusten laadinta): Kokonaishoitopalvelusopimus >< muunlaiset käyttöoikeusurakkasopimukset vero-ongelman minimoiminen ja ratkaiseminen * oikeustoimiin perustuvia järjestelyjä - projektiyhtiö ei näytä tuloa? - eri palveluiden arvojen yksilöinti kokonaishoitopalvelusopimuksessa? - projektiyhtiön ja kokonaishoitopalvelusopimuksen pilkkominen erillisiksi osakeyhtiöiksi ja palvelusopimuksiksi? * lainsäädännön muutostarve - ennakkotietomenettely projektikohtaisesti - elinkeinoverolain ja arvonlisäverolain jaksotussäännöksiä koskevia määräyksiä tulisi tarkistaa - kokonaisvaltainen ratkaisu: juridisen käsitteen sisällyttäminen sovellettaviin säännöksiin - ratkaisumallien etsiminen muista oikeusjärjestyksistä

15 15 - miten vero-ongelma on ratkaistu lainsäädäntötasolla muissa EU-valtiossa? C. Valtionosuuksia koskeva lainsäädäntö * opetusalan ja sosiaalialan lainsäädäntö D. Indeksiehtolainsäädäntö

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET

STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET Rahoitus ja vakuudet 2010 Prof. Jarno Tepora: STRUKTUROITUUN RAHOITUKSEEN LIITTYVÄT KEHITYSSUUNTAUKSET I. STRUKTUROIDUN RAHOITUKSEN MÄÄRITTÄMINEN YRITYKSEN / HANKKEEN TOIMIJOIDEN RISKIPOSITIOIDEN OPTIMAALINEN

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178

Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Projektirahoituksen erikoisnumero PROJEKTITOIMINTA Vol. XXI, No. 3/1998 Projektitoimintayhdistys PTY:n jäsenlehti ISSN 1455-4178 Asiakassuhteen hoito Projektihenkilöstön motivointi Hajautetun projektin

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma

Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Perustajaurakoinnin tilinpäätöskäsittely ja verotus - Tilinpäätöksen laatijan näkökulma Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Matti Hytönen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja

Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt. Markku Lampola, Tuomas Aho. Sitran raportteja Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Markku Lampola, Tuomas Aho Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt Sitran raportteja 73 Tutkimusyhteistyön kehittyvät sopimuskäytännöt

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002

Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon hankintastrategia, osaraportti Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Pekka Jokela Elinkaarimalli Tiehallinnon selvityksiä 54/2002 Tiehallinto Helsinki 2002 Kansi: Elinkaarimallin symboli Ari Pirttisalo Kartat:

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3.

1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. 1. Palvelurakenneuudistus Päijät Hämeessä... 2 2. Kuntien tukipalvelut teemaryhmä... 2 2.1. Teemaryhmän kokoonpano ja toimeksianto... 2 3. Yhteistyömallit palvelutuotannon järjestämisessä... 3 3.1. Tuottamalla

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot