Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustorvhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustorvhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu."

Transkriptio

1 Helsingin hallinto-oikeudelle Valitus Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessaan 154 kohdalla tekemästä päätöksestä, joka koski talousarvion hyväksymistä vuodelle Valtuusto hyväksyi mm. määrärahan euroa käytettäväksi valtuustoryhmien tukemiseen. Määrärahan käyttö edellisinä vuosina on osoittanut, että kyseessä on lainvastainen peitelty kunnallinen puoluetuki, joka ei kuulu kunnan toimialaan. Päätös on tältä osin kumottava. Taustaa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkuvuosina Espoon kaupungin talousarvion sisältyi markan (3.000 mk/valtuutettu) määräraha luottamushenkilöiden sisäiseen ja markan (1.000 mk/valtuutettu) määräraha ulkoiseen koulutukseen. Tammikuussa 1983 Uudenmaan lääninoikeus kumosi valtuuston päätöksen vuoden 1982 talousarviosta näiden koulutusmäärärahojen ja valtuuston puheenjohtajiston edustusmäärärahojen mk osalta.. Koulutusmäärärahoista vain pieni osa oli mennyt koulutukseen ja rahat oli maksettu kuitteja vastaan suoraan kunnallisjärjestöjen tileille kuittien mukaisesti, jota pidettiin laittomana puoluetukena. Koulutusmäärärahoja oli pääosin käytetty vaalitilaisuuksiin, vaalivalvojaisiin, kesäretkiin, vuosijuhliin ja näihin liittyviin bussikuljetuksiin, muihin juhliin, kapakkailtoihin, mainostoimistopalveluihin, postimerkkeihin ja kunnallisjärjestöjen ylimitoitettuihin tilavuokriin. Valtuustoryhmät tai yksittäiset valtuutetut olivat itse päättäneet rahojen käytöstä. Valtuustoryhmien tukeminen Mikä on valtuustoryhmä? Millä perusteella kunta voi myöntää ja millä maksaa valtuustoryhmille tukea? Asiaa säätelee kunnan toimiala ja Kuntalaki 15 b ( /578): "Valtuustoryhmä ja sen toiminnan tukeminen Valtuustotyöskentelyä varten valtuutetut voivat muodostaa valtuustorvhmiä. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin valtuutettu. Valtuustoryhmien toimintaedellvtyksien parantamiseksi kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Tukea myönnettäessä on vksilöitävä tuen käyttötarkoitus. Kunta voi päättää, että toimielinten kokouksiin osallistumiseen käytettävät 56 a : ssä tarkoitetut videoneuvotteluyhteydet ovat myös valtuustoryhmien käytössä. "

2 Kuntalain mukaan valtuustoryhmä muodostuu valtuutetuista, ei varavaltuutetuista, lautakuntien jäsenistä, muista luottamushenkilöistä, sihteereistä tai puolueiden toimihenkilöistä. Myös valtuustoryhmälle varattu tukisumma perustuu suoraan kunkin ryhmän valtuutettujen määrään. Kuntalaki ei edes tunne varavaltuutetun käsitettä, vaan puhuu varalla olevista. Ennen vuotta 2007 kuntien ei ole ollut mahdollista tukea valtuustoryhmien toimintaa. Tuki on todettu kunnalliseksi puoluetueksi ja siten valituksilla kumota. Vuonna 1983 on Uudenmaan lääninoikeus kumonnut Espoon valtuuston budjettipäätöksen valtuustoryhmille myönnettävästä koulutusmäärärahasta villin käytön johdosta kiellettynä kunnallisena puoluetukena. Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen ei ole oikeuskäytännössä katsottu kuuluvan kuntalain 2 :n säätelemään kunnan toimialaan. Tukemista on pidetty toimialaan kuulumattomana puoluetoiminnan tukemisena. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi katsottu, etteivät kunnat ole voineet tukea valtuustoryhmien toimintaa antamalla määrärahoja niiden sihteerin palkkaamiseen (KHO 1975 II 16), valtuustoryhmien kokouspalkkioihin tai koulutukseen (KHO ). Kuntalakiin tuli muutoksia, jotka pyrkivät parantamaan valtuustoryhmien toimintaedellytyksiä kunnissa ja taloudellinen tuki tuli mahdolliseksi. Valtuustoryhmien toimintaedellytysten parantamiseksi lakiin on otettu säännös, jonka mukaan kunta voi tukea valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hallituksen esityksessä eduskunnalle on hieman raotettu tuen sisältömahdollisuuksia. Sisäisen toiminnan tukemisesta olisivat esimerkiksi ryhmän käyttöön annetut 1. kunnan tilat 2. sihteeriapu 3. tietoyhteydet sekä 4. koulutuksen tai 5. tilaisuuksien järjestämisen avustaminen Tukea ei voida myöntää vuosittaisena kokonaissummana, vaan tuki on myönnettävä vain erikseen yksilöityjen kustannusten kattamiseen. Valtuustoryhmä ei siten itse voi päättää, miten se käyttää tuen, vaan päätösvalta kuuluu kunnalle. Kysymys ei ole näin muodoin kunnallisesta puoluetuesta. Tukea voidaan myöntää niin puolueiden kuin puolueisiin kuulumattomien muodostamille valtuustoryhmille. Tämä on siis ollut lähtökohta ja tavoite valtuustoryhmille annettavalle tuelle. Valtuustoryhmien tuki Espoossa

3 Kaupunki on perinteisesti jo pitkään tukenut valtuustoryhmien toimintaa Espoossa osoittamalla jokaiselle valtuustoryhmälle ryhmähuoneen tarvittavine välinein kuten tietokone, konttoritarvikkeita, kopiointimahdollisuuden, koulutusmahdollisuuksia ja vahtimestaripalvelut. Ryhmät ovat voineet kutsua kokouksiinsa kaupungin virkamiehiä selostamaan ajankohtaisia asioita. Valtuustoryhmät ovat myös voineet pitää tilaisuuksiaan kaupungin muissa tiloissa. Eräillä ryhmillä on myös ollut kaupungin palvelussa henkilöitä esim. tiedotussihteereitä, jotka työn lomassa ovat voineet hoitaa valtuustoryhmän tai puolueen asioita ja toimia esim. sihteerinä. Tämä kaikki on tapahtunut jo ennen lain muutosta Koska kaikki oleelliset valtuustoryhmille tarkoitetut lailliset tukitoimenpiteet periaatteessa ovat olleet jo käytössä Espoossa, ei erillisille tukipäätöksille ole ollut kovin suurta tarvetta. Jos ajatellaan valtuutettuja ja valtuustoryhmiä, niiden tehtävänä on tehdä päätöksiä valtuuston kokouksissa. Valtuustoryhmien toiminta on jo aikaisemman tuen turvin toiminut vaikeuksitta, eikä todellista tarvetta lisätä rahallista tukea ryhmille ole ollut. Puolueet taas ovat vaaliorganisaatioita, jotka pyrkivät valtaan. Niillä ja niiden kunnallisjärjestöillä näyttää olevan loputon, krooninen, rahatarve. Puoluejärjestöt ja valtuustoryhmät elävät eräänlaisessa symbioosissa keskenään ja kummankin menestys pönkittää myös toista osapuolta. Vaara on, että muodollisesti valtuustoryhmille osoitettu rahallinen tuki helposti valuu puolueen hyväksi ja sen kassaan. Siksi on erityisen tärkeää, että ohjeet ja menettelytavat ovat riittävän selkeät ja kattavat sekä että niitä tarkoin noudatetaan niin, että rahankäyttö on kontrolloitavissa ja seurattavissa. Puolueiden pääasiallinen rahoitus tapahtuu puoluetuen ja lahjoitusten kautta sekä kunnallistasolla lisäksi luottamushenkilöiden palkkioista puolueille perittävästä ja tilitettävästä %:n puolueverosta puolueesta riippuen, joka useimmiten on edellytys puolueen ehdokkaaksi pääsyksi ja luottamustoimeen valinnalle. Sen jälkeen, kun valtuustoryhmille annettavasta tuesta 2007 oli päätetty, nostettiin luottamushenkilöpalkkioita Espoossa vuoden 2009 alusta 40 % ja palkkiot ovat jo melko huimia verrattuna niihin tarvittavaan työpanokseen. Paljon luottamustehtäviä haalinut pääsee helposti euron vuosituloon ja johtavien luottamushenkilöiden palkkiot lähentelevät jo euroa. Puolueille siirtyvä osuus kasvoi siis myös 40 %. Huolimatta siitä, että uusi valtuustoryhmille tarkoitettu tuki on mennytkin puolueille, luottamushenkilöiden puolueveroprosenttia ei ole laskettu missään ryhmässä. Kuten tämän kirjoituksen jatkossa ilmenee, valtuustoryhmätuen myöntämisessä, käyttämisessä ja valvonnassa on pahasti epäonnistuttu ja pääosa tuesta on päätynyt ohjeiden, säännösten ja kuntalain vastaisesti puolueiden hyväksi niiden tilien katteeksi. Valtuustoryhmät eivät ole enemmälti hyötyneet ja niiden toimintaedellytykset eivät ole sanottavasti kohentuneet kun taas puolueiden tilejä on monella tavalla lihotettu. Espoon päätös ja ohjeet Valtuusto on hyväksynyt "valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet"

4 ja siihen liittyvän "menettelyohjeen", jotka kuitenkaan eivät sanantarkasti noudata kuntalain säännöstä ja ovat tulkinnanvaraisia. Sananmuotoa "Tukea ei voitaisi käyttää yksittäisen luottamushenkilön vaalitilaisuuksiin" on tulkittu siten, että vaalitilaisuuksien kustannukset voidaan kokonaan maksaa tuilla, jos ne ovat useamman luottamushenkilön tilaisuuksia, vaikka ei edes valtuutettujen. Asiaa on haluttu ymmärtää niin, että nyt on tietty määrä rahaa vuosittain käytettävissä puolueiden ja poliitikkojen hyväksi. Käyttö on keskittynyt tulevien vaalien menestyksen turvaamiseen ja tuen käyttö on huipentunut nimenomaan vaalien alla. Ryhmien pitää toimittaa puolivuosittain ennakkosuunnitelma tuen tarpeesta lomakkeella. Kevätkauden hakemus on jätettävä maaliskuun j a syyskauden hakemus syyskuun loppuun mennessä. Hallintokeskuksen johtajan hyväksyttyä ennakko suunnitelman valtuustoryhmä voi tilata palvelut hakemuksessa esitetyllä tavalla. Näin sanotaan hyväksytyissä ohjeissa. Espoon valtuutettujen lukumäärä on 67 ja vuosittaiseksi tukisummaksi päätettiin euroa, noin euroa / valtuutettu. Päätöksessä on ennakoitu valtuutettujen lukumäärän kasvua 75 valtuutetuksi vuoden 2012 kuntavaaleissa, koska asian käsitteleminen ylipäänsä ja summan kasvattaminen valtuustossa on kiusallista. Tukisummaksi tulee silloin 1000 euroa per valtuutettu. Espoon valtuusto vuosien 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ja 2012 talousarvioon sisällyttänyt euron määrärahan valtuustoryhmien tukemiseen, eli noin euroalvaltuutettu. Vuoden 2007 jälkeen tukirahoj a ei ole erikseen mainittu budj ettikirjassa, vaan ne on tarkoituksella jätetty mainitsematta. Käytännön toteuttaminen Vaikka ohjeet tuen hakemiselle ja käytön tilittämiselle saattavat tuntua tiukoilta ja orjallisilta, käytännössä ne eivät toimi. Ihan kaikesta on lipsuttu. Jo ennakkosuunnitelmien teossa tukea haettaessa ei ole noudatettu määrä-aikoja tai suunnitelmia ei ole tehty ollenkaan. Suunnitelmat ovat olleet ylimalkaisia ja käyttötarkoitukset täysin riittämättömästi yksilöityjä. On jopa haettu kokonaissummaa eri kohteille, jotka on mainittu ainoastaan yhdellä sanalla. Ennakkosuunnitelman hyväksymistä on pidetty käytön hyväksymispäätöksenä, jonka jälkeen on tarvinnut ainoastaan lähettää lasku kaupungille, johon on voitu liittää joukko selittämättömiä kuitteja tai pelkkiä laskukopioita, ilman että niiden on tarvinnut liittyä ennakkosuunnitelmaan. Kaikki laskut ja selitykset on hyväksytty ilman harkintaa ja tarkastusta. Poikkeuksetta maksun saajana on ollut puolue, puolueen kunnallisjärjestö tai vastaava ja kaupunki on maksanut valtuustoryhmän tuen suoraan tämän tilille. Merkillepantavaa on, että vaikka valtuuston päätöksen mukaan ennakkosuunnitelman hyväksyy hallintokeskuksen johtaja, usein hyväksyjänä esiintyy kuitenkin rahoitusjohtaja Reijo

5 Tuori. Tasapuolisuuden vaatimuksesta on myös poikettu, sillä Perussuomalaisten vuoden 2010 lopussa j ättämä ennakkosuunnitelma vuodelle 2010 on hylätty liian myöhässä tulleena ja tuki kuitteja vastaan on jäänyt saamatta. Kuitenkin Vasemmistoliitto on jättänyt ennakkosuunnitelmansa vuodelle 2011 vuoden 2012 puolella ja se on hyväksytty samoin kuin siihen liitetyt jo ennalta maksetut laskut. Lainmuutoksen ja valtuuston päätöksen yhteydessä on todettu, etteivät valtuustoryhmät itse voi päättää tuen käytöstä. Näin onkin tapahtunut, sillä tuen hakemista, tuen kohteita tai sen käyttöä ei ole edes käsitelty eikä etenkin päätetty valtuustoryhmissä. Yksittäiset valtuutetut eivät välttämättä ole tienneet mitään ryhmätuen käyttöaikeista tai käytöstä. Päätöksen tuen käytöstä on tehnyt valtuustoryhmän puheenjohtaja, ryhmän sihteeri tai joku muu esimerkiksi puolueen toimihenkilö. Tämän kohdan tunnen henkilökohtaisesti hyvin, sillä olen Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän jäsen. Ryhmän nimissä on pidetty 27 hengen tilaisuus, jota ei ole keskusteltu tai päätetty ryhmässä eikä minua ole edes kutsuttu tilaisuuteen. Päätökset on tehty puolueen organisaatiossa, ei ryhmässä, ja tilaisuus on kokonaan ollut puolueen tilaisuus. Vastaavasti olen myös kysellyt ympäriltäni muiden valtuustoryhmien valtuutetuilta, ja heidän tietämys valtuustoryhmille tarkoitetun tuen käytöstä on ollut heikko. Käytöstä ei ole keskusteltu ja päätetty ryhmissä, eivätkä ole tienneet kuka on tehnyt ja missä päätökset käytöstä on tehty. Rahat ovat kuitenkin laskutettu kaupungilta ja tilitysten mukaan käytetty. Mihin valtuustoryhmien tukea on sitten käytetty? Tuen käytössä ovat valtuustoryhmät tai niiden nimissä toimineet osoittaneet kunnioitettavaa mielikuvitusta. Käytön kohteet ovat vuosittain vaihdelleet ja muuttuneet tilanteiden mukaan ja uusia käyttökohteita on vuosittain ilmestynyt sen mukaan mitä on kehdattu pyytää ja velotukset ovat koko ajan olleet kasvussa. Eri vaalien yhteyteen on osunut yleensä käyttöpiikki. Välillä on ollut käyttökatkoksia ja aina loppuvuonna on tullut kiire käyttää pois käyttämättä jääneet tukisummat. Välillä tuntuu, että käyttäminen on tuottanut tuskaa kun sitä rahaa on ollut niin paljon käytettävissä että on sorruttu suoranaiseen tuhlailuun. Vuosien aikana Espoossa verorahoja on käytetty valtuustoryhmien varjolla yli euroa. Espoossa valtuustoryhmän toimintakäsitettä ja tehtäväkenttää on laajennettu sekä myös sanojen merkityksiä muutettu ja uusia käsitteitä luotu. Vaalitilaisuus on kuntalaisten tapaaminen. Ryyppyjuhla tai virkistävä kylpyläreissu on valtuustoryhmän seminaari. Vaalijulkaisu ja vaaliilmoitus sekä niiden suunnittelu ovat valtuustoryhmän tiedottamista. Vaaliehdokkaan tapaamistilaisuus on yhteydenpitoa kuntalaisiin. Ilmapalloj en, ruusujen makeisten jakelu, arpajaistoiminta, kokousnapostelu, illastaminen, kahvi, glögi ja alkoholijuomien tarjoilu on valtuustoryhmien vakiotoimintaa. Jopa hautauskuluja voi veloittaa valtuustoryhmien tukirahoista.

6 Myös valtuustoryhmän käsitettä on laajennettu. Jos tilaisuudessa on läsnä vain muutama valtuutettu isostakin ryhmästä, kysymys on valtuustoryhmän tilaisuudesta. Yksikin valtuutettu voi muodostaa valtuustoryhmän, sanotaan laissa. Espoolainen versio tästä on, että jos paikalla on yksikin valtuutettu tai kyseessä on yhden valtuutetun järjestämä tilaisuus, kyse on valtuustoryhmän tilaisuudesta. Edelleen varavaltuutetutkin ovat alkaneet käyttää valtuutetun titteliä, ja niin täyttyy valtuustoryhmälle tarkoitetun tuen edellytys. Huippuna on yhden varavaltuutetun vaalitilaisuus, jonka järjestäjäksi merkittiin valtuustoryhmä ja kaupunki maksoi kulut. Vielä paremmaksi pistettiin, kun puolue piti tilaisuuksia, missä ei ollut ainuttakaan valtuutettua tai varavaltuutettua paikalla. Lopuksi vielä porvoolainen eduskuntavaaliehdokas piti vaalitilaisuuden Espoossa, lasku lähetettiin Espoon kaupungille valtuustoryhmän nimissä. Se hyväksyttiin ja maksettiin. Tukia on jossain vaiheessa perusteltu etenkin pienten ryhmien toimintaa varten. Läheskään kaikki ryhmät ja varsinkin pienemmät eivät ole hakeneet tukea lainkaan. Ryhmätuen käyttö on ensimmäisenä vuonna ollut vähäistä ja siistimpää, koska 2007 ei ole ollut vaalivuosi. Kunnallisvaalivuonna 2008 tukien käyttö lisääntyi ja osa puolueista käytti häikäilemättömästi valtuustoryhmälle tarkoitettua rahaa suoranaiseen vaalityöhön. Vuonna 2009 tukirahoja on käytetty maltillisemmin eurovaalikustannuksiin, mutta 2010 käytössä näkyy jo lähestyvät eduskuntavaalit. Osa 2011 tukirahoista on käytetty alkuvuonna eduskuntavaalien kampanjointiin, osa on mennyt suoraan puolueiden kunnallisjärjestöjen tilille puolueiden kustannusten katteeksi ja osa on loppuvuotena suorastaan tuhlattu pois muuhun tarkoitukseen, kuin mihin ne olisivat olleet käytettävissä. Tukien käyttö käytännössä Valtuustoryhmän puheenjohtaja, sihteeri tai joku muu on voinut laatia tukianomuksen kaupungille. Tukirahojen käytöstä ei välttämättä ole käyty edes keskustelua saatikka päätetty mitään valtuustoryhmässä. Valtuutetut ovat harvoin edes tienneet onko ja mihin tukirahoja on käytetty. Tukihakemukset on jätetty ylimalkaisin perusteluin ja erittelyin ja joskus jopa allekirjoittamattomina. Siitä huolimatta ne on kaikki mukisematta hyväksytty. Käytännössä etukäteen myönnettyjä tukivaroja on sitten voitu melko vapaasti jättää käyttämättä anottuun tarkoitukseen j a käyttää hakemuksessa mainitsemattomaankin tarkoitukseen. Kaupunkia laskutettaessa on puuttunut liitteitä ja selvitystä mihin rahat ovat menneet, mutta kaupunki on ne kaikki maksanut, vaikka ei ole voinut varmistua niiden oikeellisuudesta ja sisällöstä. Valtuustoryhmien tukemiseen tarkoitetut varat on poikkeuksetta maksettu suoraan puolueiden kunnallisjärjestöjen tileille riippumatta siitä mitä kustannuksia ne ovat olleet. Valtuustoryhmien sijaan kaupunki on tukenut puolueiden kunnallisjärjestöjä tai vastaavia

7 tai suoraan puoluetta. Vaaleissa ehdokkaana olleille valtuutetuille ja varavaltuutetuille on hankittu näkyvyyttä näyttävillä kalliilla kuvitetuilla lehti-ilmoituksilla, jossa on mainostettu ennen vaalia järjestettyjä tilaisuuksia (Tule tapaamaan vaaliehdokkaitamme). Ilmoituslaskuista lehtiyhtiö on myöntänyt vaalialennuksen. Kaupunki on ne maksanut usein näkemättä itse ilmoitusta. Tukirahat ovat hyödyttäneet vaaliehdokkaita, ei valtuustoryhmää. Vaaliehdokkailla tarkoitan myös sellaisia, jotka eivät ole edes valtuutettuj a. Ennen vaaleja kauppakeskuksissa ja toreilla pidettäviin tilaisuuksiin on hankittu puoluenimillä ja - logoilla varustettuja ilmapalloja ja ruusuja sekä hankittu suuria määriä makeisia, joita tilaisuuksissa on jaettu ohikulkijoille. Laskut on lähetetty kaupungille, joka on ne maksanut. Tukirahat ovat hyödyttäneet vaaliehdokkaita, ei valtuustoryhmää. Puolueiden valtakunnallisista tai paikallisista lehdistä on ostettu kallista tilaa, jossa vaaliehdokkaana olleet ovat sitten voineet esitellä itseään. Tukirahoilla on voitu maksaa osuus lehden toimitus-, painatus- ja j akelukustannuksista, vaikka lehti yleensä on kustannettu ilmoitustuloilla tai muutoin kerätyillä varoilla. Tukiraha on mennyt suoraan puolueen tilille ja näin ollut käytettävissä muuhun tarkoitukseen. Tukirahat ovat hyödyttäneet puoluejärjestöä, ei valtuustoryhmää. Tukirahoista on maksettu järjestelykuluja jopa yksittäisten valtuutettuj en ja varavaltuutettuj en vaalitilaisuuksien kustannuksista, vaikka varavaltuutettu ei voi muodostaa tai kuulua kyseisen lakipykälän mukaan valtuustoryhmään. Tukirahat ovat hyödyttäneet vaaliehdokasta, ei valtuustoryhmää. Sihteeripalveluja on ostettu puoluejärjestöltä etukäteen jopa 800 euron kuukausihintaan ilman alvmääritystä tai selvitystä palvelun määrästä, laadusta tai kustannuksista riippumatta kokoussyklistä tai vuodenajoista. Sihteeripalveluja on myös ostettu 166 euroa/kk hinnalla alv:n kanssa tai ilman konsulttiyhtiöltä, jonka yksiomistajana on ollut kyseisen ryhmän sihteeri. Palvelun määrästä ja laadusta ei ole selvitystä. Osa puolueista on maksanut sihteerille suoraa palkkaa. Kaikki on maksettu tukena suoraan puoluejärjestölle. Eräs puolueen kunnallisjärjestö on 2010 ostanut ja maksanut kalliin puhelimen ja kannettavan tietokoneen tarvikkeineen kodinkoneliikkeestä 863 eurolla. Yksityinen henkilö on laskuttanut samaisen 863 euroa puolueen sivistysliiton opintojärjestöltä, jonka laskun valtuustoryhmän nimissä on velotettu kaupungilta ryhmätukena. Tositteiden perusteella näyttää siltä, että puolue on maksanut tietokoneen ja kaupungin maksama tuki on mennyt yksityishenkilölle. Tietokonetta ja puhelimia ei ole mainittu hyväksytyissä avustusanomuksissa mutta kaupunki on kuitenkin maksanut laskut, eikä ole tiedossa miten tietokone liittyy valtuustoryhmän toimintaan ja kenen käytössä se on ollut ja nykyjään on. Vuonna 2011 sihteerin vaihduttua on taas ostettu 400 euroa maksanut puhelin sihteerin käyttöön. Nämä ovat olleet puolueelle kuuluvia kustannuksia, sillä luottamushenkilöille kaupunki on

8 antanut tietokoneita käyttöön. Kun sihteeripalveluista on veloitettu kokonaissumma kuukaudessa, ei voi olettaa, että kaupunki kustantaisi vielä työkalut kaupan päälle. Toiselle puolueelle maksettiin sen veloittamia puhelimen käyttökustannuksia. Ennen eduskuntavaaleja puhelinlaskut olivat lähes tulkoon vain puheluita. Eduskuntavaalien jälkeen laskut olivat pelkkiä kuukausimaksuja. Ryhmätukirahoilla on kaupunki maksanut myös useamman vaalitilaisuuksissa käytettävän teltan, yli 600 euroa, jota myöskään ei ole hyväksytyssä tukianomuksessa mainittu. Se on ilmeisesti mennyt valtuustoryhmän sisäiseen toimintaan niin, ettei vaalityötä tekevien tarvitse seistä ulkona sateessa. Vaalimainonnan suunnitteluun on myös tukirahoilla käytetty mainostoimiston palveluja. Puolueen ja sen kaupunginosayhdistysten vuosikokousten ja vaalitilaisuuksien kustannukset on kokonaan voitu veloittaa kaupungin tuesta, jos ilmoituksessa on puoluejärjestön nimen lisäksi mainittu kyseisen valtuustoryhmän nimi, vaikka ryhmällä ei olisikaan mitään tekemistä tilaisuuden kanssa. Kaupungin valtuustoryhmälle myöntämillä tukirahoilla on voitu kustantaa myös kunnan ulkopuolisen ehdokkaan vaalitilaisuus. On voitu järjestää myös tilaisuuksia, missä vaaliehdokkaita on ollut esillä, mutta mistään ei ole ilmennyt, että kyse olisi valtuustoryhmän tilaisuudesta ja nekin tilaisuudet on kaupunki maksanut. Tukena on maksettu myös erittelemättömiä ravintolalaskuja, joista on puuttunut merkintä tilaisuuden tarkoituksesta, osanottajista ja nautitusta palveluista. Kaiken huipuksi, kun kaikkia käytettävissä olevia vuoden 2011 tukirahoja ei ole saatu käytetyksi sen vuoden aikana, on tilattu palveluita ja tarvikkeita ilmeisesti vuoden 2012 kunnallisvaalej a varten ennakkolaskulla. Toimitus tapahtuu vasta vuonna Kaupunki maksoi tukirahat maksamattoman ennakkolaskun perusteella. Jo pelkkä kirjanpidollinen periaate pitäisi estää tällaisen mutta ei Espoossa. Näyttää siltä, että puolueiden valtakunnalliset vaalirahasotkut ovat levinneet kuntatasolle. Nyt on käytetty verovaroja vaalitoimintaan. Yleinen henki on ollut, että tukirahoja on käytettävissä ja ne on käytettävä vaikka varsinaista tarvetta ei ole ollut. Veroina kerättyjä rahoja ei ole tarkoitettu tuhlattavaksi. Tukirahojen tarkoitus on tahallaan ymmärretty väärin. Pääosa tukirahoista ei ole mennyt valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemiseen eikä kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Painopiste valtuustoryhmille tarkoitettujen tukirahojen käytölle on ollut yksittäisten valtuutettujen ja muiden luottamushenkilöiden poliittisen uran pönkittäminen, vaalityön tukeminen ja puolueiden taloudellisen aseman parantaminen. Valtuustoryhmät tai niiden yksittäiset toimihenkilöt ovat saaneet melko vapaasti suunnitella ja päättää tukirahojen käytöstä. Kaupungin roolina on ollut hyväksyä

9 ympäripyöreät melko yksilöimättömät anomukset ja maksaa laskut, jotka ovat voineet huomattavasti poiketa esitetyistä suunnitelmista. Minkäänlaista kontrollia ei ole harrastettu, vaan kaikki on mukisematta hyväksytty. Kaupungin virkamiesten ainoaksi tehtäväksi on jäänyt valvoa, ettei tukirahabudjettia ylitetä. Viittaan vuoden 2011 talousarviosta samaa määrärahaa koskevaan valitukseeni ja siihen liitettyyn todistemateriaaliin. Toimeenpanokielto Todennäköisenä vaarana on, että lokakuussa tänä vuonna pidettävien kuntavaalien vaalikampanjoihin on puolueilla tarkoitus käyttää valtuustoryhmille tarkoitetut varat. Pyydän hallinto-oikeutta pikaisesti määräämään päätöksen toimeenpano keskeytettäväksi ja määrärahalle sen käytön toimeenpanokielto, koska muutoin valituksen tullessa hyväksytyksikin se käy tehottomaksi, jos rahat on ennätetty jo käyttää vieraisiin tarkoituksiin. Tunnettua on, että kaupunki on kovin nihkeä perimään takaisin tällaisissa tapauksissa vääriin tarkoituksiin käytettyjä varoja. Vaatimukset hallinto-oikeudessa Edellä esitettyjen esimerkkien ja näytön perusteella tullaan myös vuoden 2012 talousarviossa osoitettu määräraha käyttämään muin lainvastaisiin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu. Pyydän hallinto-oikeutta kumoamaan valituksenalaisen päätöksen sisältämä valtuustoryhmien tukemiseen tarkoitetun euron määrärahan kunnan toimialaa ulommaksi menevänä, harkintavallan väärinkäyttönä ja toimivallan ylityksenä, koska valtuutetut ovat tienneet, että määrärahaa tullaan käyttämään tarkoituksiin, jotka ovat lainvastaista piilopuoluetukea tai muutoin käyttötarkoituksen vastaista. Viittaan myös edellä mainittuun Uudenmaan lääninoikeuden ratkaisuun vuodelta Päätös poikkeaa myös kaupungin toiminnassa vaadittavasta tasapuolisuuden periaatteesta, koska kaikkien valtuustoryhmien ja valtuutettujen moraali ja vastuu verorahojen käytöstä eivät salli tukirahoja käytettäväksi sellaisiin yksittäisiä vaaliehdokkaita hyödyttäviin tarkoituksiin, joihin tukea on käytetty ja näiden ryhmien osalta tukirahat jäävät helposti käyttämättä. Päätös loukkaa myös valtuuston ulkopuolisten puolueiden ja ryhmien tasapuolista kohtelua, koska heiltä puuttuu mahdollisuus käyttää valtuustoryhmille tarkoitettuja määrärahoja vaalityöhön ja jäävät siten heikompaan ja tasapuolisuudesta poikkeavaan asemaan. Espoossa Kurt Byman Dipl.ins., kaupunginvaltuutettu Nuottatie Espoo

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (7) Osayhteisvaltuusto Asianro 8026/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (7) Kaupunginhallitus 369 28.11.2016 43 Asianro 8026/02.05.01.00/2016 Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet ja toimintamalli Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan?

Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? Kuntalaki uudistuu -seminaarisarja: Miten kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta parannetaan? 21.5.2013 Puoluerahoituksen kehittämistä koskeva kyselytulokset Tietoa kyselystä Kuntaliitto

Lisätiedot

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset

Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset Kouvolan kaupunki Luottamushenkilöjärjestelmätyöryhmä 11.6.2015 Luottamushenkilöjärjestelmän uudistamista valmistelleen työryhmän esitykset 1. Yleistä Kaupunginhallitus asetti 12.1.2015 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013

Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Tehtävä 00.01.02 Asianro 76/2013 1.7.2013 Kuopion kaupunki Sääntö 1 (5) Kuopion kaupungin Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Muutokset hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.5.2008, voimassa 1.7.2008 ja 1.1.2009 lukien. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Pieksämäen kaupunki LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot.. 1 3 Toimituspalkkiot. 1 4 Samana päivänä pidetyt kokoukset.. 2 5 Vuosipalkkiot..

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄRANNAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 9.12.1996, muutos 15.12.1997, muutos 31.1.2005, muutos 15.11.2010, muutos 14.11.2011, muutos 23.6.2014 Voimaantulopäivämäärä 1.1.1997,

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA AKAAN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ Kaupunginhallitus/valtuusto hyväksynyt 13.09.2006 Akaan kaupunki Sääntökokoelma NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot 3 Vuosipalkkiot 4 Osa-aikaiset luottamushenkilöt 5 Vaalitoimielinten palkkiot 6 Erillispalkkiot 7 Toimielimen sihteerin palkkio 8

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Espoon kaupungin luottamushenkilöiden 8.3. 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Viimeksi muutettu Valtuusto 28.1.2013 Voimaan 28.1.2013

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN VALTUUSTORYHMÄN SÄÄNNÖT 1 Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmän muodostavat Helsingin kaupungissa kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset rp:n ehdokaslistalta valitut tai

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010

Lup.1. HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 Lup.1 HELSINGIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä toukokuun 5 p:nä 2010 1 Soveltaminen Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota ja korvauksia luottamustoimen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02. Kaupunginhallitus 103 06.05.2013 Kaupunginvaltuusto 63 15.05.2013 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön tarkistaminen 329/00.02.00/2013 KH 103 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot:

2 Kokouspalkkiot Kaupungin toimielinten kokouksista suoritetaan seuraavat kokouspalkkiot: 1 JOENSUUN KAUPUNKI KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 007 Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymä 26.11.2012 Tulee voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ KAARINAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot... 2 5 Sihteerin ja esittelijän palkkiot... 2 6 Katselmus,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen

NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö alkaen NAANTALIN KAUPUNKI Luottamustointen palkkio- ja matkustussääntö 1 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haminan kaupunginvaltuusto 1.9.2015 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Vuosipalkkiot... 2 4 Luottamushenkilösihteerin palkkio... 3 5 Toimituspalkkio...

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 11. Anja Kurki, puheenjohtaja René Blomster Heikki Leivonen Marjut Lindroos Jouko Pirttimäki Keskusvaalilautakunta 08.06.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 08.06.2016 keskiviikko klo 16:00-17:05 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston. päivänä kuuta 2009 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö

RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI- 041 00 LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 T:\JOHTSÄÄN\Luottamush.palkkio- ja matkustussääntö LÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET HALLINTOSÄÄNNÖN - - LUKU Kaupunginvaltuusto xx.xx.2016 xx Voimassa 1.6.2017 lukien Lihavoitu voimassa olevasta palkkiosäännöstä poikkeavat kohdat.

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/ (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (12) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 20.04.2015 klo 13:03-15:27 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 38 EDELLISEN

Lisätiedot

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö

Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1 Kurikan kaupungin luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Kaupunginvaltuuston 10. päivänä joulukuuta 2012 85 hyväksymä. 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Nakkilan kunta Voimaantulo 1.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 2 2 Kokouspalkkiot... 2 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 3 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Kirsi Marjamäki avasi kokouksen klo Anarkistimartat ry Anarkistmarthorna rf rek.nro 198.144 Aika: Ma 6.2.2017 klo 17.00 Paikka: Marttaliiton kokoustila, Malminrinne 1 B, 7 krs. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1. KOKOUKSEN AVAUS Yhdistyksen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta

Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Ilmoitus ehdokkaan vaalirahoituksesta Eduskuntavaalit Europarlamenttivaalit Presidentinvaalit Kunnallisvaalit Vuosi: Vuosi: 2009 Vuosi: Vuosi: 1. Ehdokkaan tiedot 1.1 Ehdokkaan täydellinen nimi 1.2 Arvo,

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126

Päätös 9.10.2012. Espoon kaupunginvaltuusto 17.10.2011 126 Helsingin hallinto-oikeus Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Päätös 9.10.2012 12/0916/2 Diaarinumero 07990/11/2299 1 (6) Asia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAAHEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Yhdistyvän Raahen kaupunginvaltuusto 14.11.2012 7. Voimaantulo 1.1.2013. Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan 1.

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 12/ LEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNNAN ANOMUS/VESIHUOLTOAVUSTUS ASIALISTA 12/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 10.11.2008 KLO 17:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE

HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE HARJAVALLAN KAUPUNGIN MUISTAMISOHJE Sisällys Harjavallan kaupungin muistamisohje... 3 Yleistä... 3 Henkilöstö... 3 Syntymäpäivät... 3 Eläkkeelle siirtyminen... 3 Palvelussuhteen päättyminen... 4 Muistaminen

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta

Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. Kunnanvaltuusto Rakennus- ja ympäristövaliokunta Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Kunnanvaltuusto 11.11.2013 135 Rakennus- ja ympäristövaliokunta 17.12.2013 146 0 SISÄLTÖ 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut...

Lisätiedot

TYYn avustukset järjestöille

TYYn avustukset järjestöille TYYn avustukset järjestöille 23.03.2016 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen ja julkaisujen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 11.11.2015 Tulee voimaan 1.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkio 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05

NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS. 1 Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Tuula Lempinen avasi kokouksen klo 18:05 , NJVOK PÖYTÄKIRJA 1/5 NUKARIN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN VARSINAINEN OSUUSKUNTAKOKOUS Kokousaika: 16.5.2016 klo 18:05 Kokouspaikka: Läsnäolijat: Nukarin koulu, Nurmijärvi 5 henkilöä liitteenä olevan ääniluettelon

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina

Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kuntavaalit kunnallisen demokratian ilmapuntarina Kunnallistieteen päivät 11.-12.11.2004 Heikki Paloheimo Politiikan tutkimuksen laitos 30014 Tampereen yliopisto heikki.paloheimo@uta.fi Edustuksellisen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2016 30 Kokousaika 15.8.2016 kello 18.00 18.20 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli varavaltuutettu

Lisätiedot

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ INKOON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.5.2012 Tulee voimaan 1.1.2013 1 Soveltamisalue Kunnan luottamushenkilöille maksetaan luottamustehtävän hoitamisesta korvaus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 3

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t Tornion hallintopalvelut Nro 3 1 TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2013 Tornion hallintopalvelut Nro 3 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 17.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 TORNION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot