Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen"

Transkriptio

1 Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen kokonaisuuden suunnittelu Hankintakokonaisuuden analysointi Hankintojen luokittelu Hankintalain uudistuksen tavoitteet ja sisältö Lakiuudistuksen keskeinen sisältö ja muutokset Erilaiset hankintamenettelyt Avoin ja rajoitettu menettely Puitejärjestelyt Kilpailullinen neuvottelumenettely Neuvottelumenettely Tarjouspyynnön laatiminen Kilpailutuksen valmistelu Hankinnan kohteen määrittely Vaatimukset ja vertailuperusteet Vesa Haapamäki 2 1

2 Esityksen teemat (2) Hankinnasta ilmoittaminen ja kilpailun aikaansaaminen Hankinnasta ilmoittaminen Tavara- ja palveluhankintojen erityispiirteitä Tarjousten vertailu Tarjousten kelpoisuuden varmistaminen Vertailuperusteiden kuvaaminen ja soveltaminen Pisteyttäminen ja pisteytyksen perusteleminen Hankintapäätös ja sopimus Hankintapäätösasiakirjat Sopimuksen syntyminen Pakollinen odotusaika Tilaus ja sopimus Tarjouskilpailun keskeyttäminen Oikeusturvakeinot Vesa Haapamäki 3 Hankintojen kokonaisuuden suunnittelu Vesa Haapamäki 4 2

3 Ostajaprofiili Useissa hankintayksiköissä hankinnat muodostavat merkittävimmän menoerän suhteessa toimintamenoihin Case Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Toimintamenot yhteensä 202,5 Me Asiakaspalveluiden ostot 18,4 Me Muiden palveluiden ostot 14,8 Me Aineet, tarvikkeet ja tavarat 36,9 Me Muut menot 1,1 Me Lisäksi Investoinnit 15,0 Me Hankintojen ohjauskulut???? Hankintojen taloudellinen vaikuttavuus ~90 Me/vuosi Vesa Haapamäki 5 Hankintatoimen organisointi ja ohjaus (1) Hankintojen tyypillinen organisointi Hankintojen hoitamiseen kohdistetut panokset vs mahdollisuudet vaikuttaa tehokkuuteen ja organisaation taloudelliseen menestymiseen? Organisoitumista leimaa usein ajattelu, jossa hankintatoimen tulee keskittyä palvelurooliin Ostajat keskittyvät mahdollisimman edullisien ostoehtojen aikaansaamiseen Ostosta aiheutuu vain kustannuksia Reagoivaa ostotoimintaa Osto toimii postikonttorina, tilausten tekeminen, tarjouspyyntöjen muotoilu, tarjousyhteenvetojen tekeminen Oston perinteinen rooli Vesa Haapamäki 6 3

4 Hankintatoimen organisointi ja ohjaus (2) Tyypillinen organisointi Pääosa hankinnoista hoidetaan hajautetusti Vain materiaalihankinnat on tyypillisesti keskitetty (usein C- luokan hankintoja) Suuri osa hankinnoista hoidetaan oman toimen ohella, ei päätoimisella hankintahenkilöstöllä Julkisissa hankinnoissa suurin energia kuluu kilpailuttamisesta selviytymiseen Kilpailuttaminen koetaan usein vain velvollisuudeksi Kilpailuttamisvelvoitteen välttäminen? Hankinnan muu suunnittelu vaarassa jäädä taka-alalle Todellinen työ toimittajan kanssa alkaa vasta lainvoimaisen hankintapäätöksen jälkeen Vesa Haapamäki 7 Hankintakokonaisuuden hallinta ja tehostaminen (1) Hankintatoimen kyettävä kehittämään koko organisaation tehokkuutta Haasteita, johon hankintojen tulee pystyä vastaamaan Informaatio ostaa ulkoa vai tuottaa itse päätöksiä varten Palveluiden hankinnassa kustannusrakenteeseen vaikuttaminen ja sen tunnistaminen Oikeiden hankintakokonaisuuksien määritteleminen Kokonaiskustannuksiin vaikuttaminen Osaoptimoinnista luopuminen Kilpailutilanteen aikaansaaminen Markkinoiden tehokas hyödyntäminen ja markkinatuntemus Ostamisen yhteistyökumppaneiden löytäminen Eri organisaatioiden toimintoketjujen yhteen liittäminen Vesa Haapamäki 8 4

5 Hankintakokonaisuuden hallinta ja tehostaminen (2) Jatkossa keskeinen haaste hankintojen kokonaisuuden ohjaus Hankintastrategia Millä keinoin saamme hyödynnettyä markkinoilla olevat kilpailumahdollisuudet tehokkaimmin? Mitkä ovat tärkeimmät hankintamme? Kuluanalyysi/ABC-analyysi Ostosalkkuanalyysi Mitä tavoitteita asetamme hankinnoille? Miten hankinnat tulee organisoida, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista? Miten varmistetaan hankintoja tekevän henkilöstön osaaminen? Koska hankintayhteistyötä kannattaa tehdä? Yhtymäkohdat muihin strategioihin Vesa Haapamäki 9 Hankintakokonaisuuden hallinta ja tehostaminen (3) Hankintojen tehostamismahdollisuudet Tuotteistetut sopimuskokonaisuudet Sopimukset ja vastuut oltava selvät Sopimusten ohi ostamisen vähentäminen Hankintatapahtumien määrän vähentäminen Puite/kausisopimusten määrän ja kattavuuden lisääminen Kaikkea ei kannata tilata - palvelusopimukset Sähköisten järjestelmien hyväksikäyttö Eri tyyppisten hankintojen tekemiselle on olemassa selkeät käytännöt Hankintayhteistyö muiden toimijoiden kanssa Seudullinen, maakunnallinen, kansallinen Yhteishankintayksikkö Vesa Haapamäki 10 5

6 Hankintalain uudistuksen tavoitteet ja sisältö Vesa Haapamäki 11 Julkiset hankinnat osana EU:n sisämarkkinapolitiikkaa Julkisten hankintojen sääntely liittyy EU:n sisämarkkinapolitiikkaan Tavoitteena tehostaa sisämarkkinoiden toimivuutta Julkisia hankintoja koskevalla sääntelyllä pyritään edistämään yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti Tavaroiden vapaata liikkuvuutta Palvelujen tarjoamisen vapautta Sijoittautumisvapauden periaatteiden toteutumista Syrjimättömyyttä Edellisistä johdettuja periaatteita: tasapuolisen kohtelun, avoimuuden sekä suhteellisuuden periaatteet Vesa Haapamäki 12 6

7 Uudet hankintadirektiivit Uudet hankintadirektiivit voimaan Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteen sovittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2004/18/EY), hankintadirektiivi (aiemmin kutsuttu myös viranomaisdirektiiviksi) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteen sovittamisesta (2004/17/ETY) erityisalojen hankintadirektiivi, (aiemmin kutsuttu myös peruspalveludirektiiviksi) Vesa Haapamäki 13 Uusi hankintalainsäädäntö Koostuu seuraavista osista: Laki julkisista hankinnoista perustuu hankintadirektiiviin Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postialan hankinnoista perustuu erityisalojen hankintadirektiiviin Asetus julkisista hankinnoista Vesa Haapamäki 14 7

8 Lain tarkoitus ja periaatteet (1) Lain tarkoituksena on velvoittaa julkiset viranomaiset ja muut hankintayksiköt kilpailuttamaan hankintansa sekä säädellä hankintojen ja käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisessa noudatettavista periaatteista sekä kilpailuttamisen menettelytavoista Julkisten varojen tehokas käyttö Suunnitelmalliset ja tehokkaat hankinnat Hankintalaissa säännellään vain hankintojen kilpailuttamisesta. Laissa ei säännellä hankintayksiköiden vastuulla olevien toimintojen ulkoistamisesta eikä muistakaan hankintoihin liittyvistä strategisista seikoista Vesa Haapamäki 15 Lain tarkoitus ja periaatteet (2) Hankintayksikkö päättää ostettavasta tavarasta, palvelusta tai urakasta. Hankintayksikkö myös määrittelee ostamiensa tuotteiden laadun ja sisällön omien tarpeidensa mukaisesti jo ennen kilpailutusprosessia Lain tavoitteena on edistää yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuolisia mahdollisuuksia julkisten hankintojen toteuttamiseen Hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet Toiminta avointa ja vaatimukset suhteutettuja Vesa Haapamäki 16 8

9 Lain soveltamisala (1) Hankintayksikön määritelmä ennallaan Hankintayksiköitä valtion viranomaiset kunnat, kuntayhtymät, kuntien liikelaitokset kirkko ja seurakunnat julkisoikeudelliset laitokset yleisen edun tarkoitus ilman teollista tai kaupallista luonnetta valtion tai kunnan määräysvalta julkisella tuella tehtävät hankinnat vesi-, energiahuollon-, liikenteen ja postialan yksiköt (erityisalojen hankintalainsäädäntö) Vesa Haapamäki 17 Lain soveltamisala (2) Lakia sovelletaan hankintasopimusten tekemiseen 'Hankintasopimuksella' tarkoitetaan kirjallista sopimusta, joka on tehty yhden tai useamman tarjoajan ja yhden tai useamman hankintayksikön välillä ja jonka tarkoituksena on tässä laissa tarkoitetun rakennusurakan toteuttaminen, tavaran hankinta tai palvelun suorittaminen taloudellista vastiketta vastaan. Uusi laki koskee lisäksi käyttöoikeussopimuksia 'Palveluja koskevalla käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan muuten samanlaista sopimusta kuin julkista palveluhankintaa koskeva sopimus, paitsi että palvelujen suorittamisen vastikkeena on joko yksinomaan palvelun käyttöoikeus tai tällainen oikeus ja maksu yhdessä Vesa Haapamäki 18 9

10 Lain soveltamisala (3) Lakia sovelletaan tavara- ja palveluhankintoihin osittain eri tavoin Palveluiden osalta hankinnat jaetaan kahteen kategoriaan Ensisijaiset palvelut Yksityiskohtaisempia direktiivistä johtuvia määräyksiä Edellyttää mm. EU-laajuista ilmoittamista Toissijaiset palvelut Kevyempiä menettelytapasäännöksiä Ei EU-laajuista ilmoitusvelvollisuutta Vesa Haapamäki 19 Ensisijaiset ja toissijaiset palvelut Ensisijaiset palvelut 1. Huolto- ja korjauspalvelut 2. Maakuljetuspalvelut 3. Ilmaliikenteen henkilö- ja tavarankuljetuspalvelut 4. Maaliikenteen ja ilmaliikenteen postinkuljetus 5. Teleliikennepalvelut 6. Rahoituspalvelut 7. Tutkimus- ja kehittämispalvelut 8. Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut 9. Laskentatoimen palvelut, tilintarkastus- ja kirjanpitopalvelut 10. Markkinatutkimus- ja otantatutkimuspalvelut 11. Liikkeenjohdon konsulttipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 12. Arkkitehtipalvelut; tekniset suunnittelupalvelut ja tekniset kokonaispalvelut; tieteelliset ja tekniset konsulttipalvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 13. Mainospalvelut 14. Rakennusten puhtaanapitopalvelut ja isännöinti- ja kiinteistönhoitopalvelut 15. Palkkio- tai sopimusperustaiset julkaisu- ja painamispalvelut 16. Jätevesi- ja jätehuoltopalvelut: puhtaanapito ja vastaavat palvelut Toissijaiset palvelut 1. Hotelli- ja ravintolapalvelut 2. Rautatiekuljetuspalvelut 3. Vesikuljetuspalvelut 4. Tuki- ja avustavat kuljetuspalvelut 5. Oikeudelliset palvelut 6. Työnvälitys- ja henkilöstönhankintapalvelut 7. Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut paitsi panssariautopalvelut 8. Koulutuspalvelut ja ammatilliset koulutuspalvelut 9. Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 10. Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 11. Muut palvelut Vesa Haapamäki 20 10

11 Lain soveltamisalan rajauksia (1) Lakia ei sovelleta seuraaviin hankintoihin Salassa pidettävät hankinnat Hankinnat sotilaalliseen käyttöön Kansainvälisten sopimuksen perusteella tehtävät hankinnat Olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankintaa tai vuokrausta Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajien ohjelmien ostoa, kehittämistä ja tuotantoa Arvopaperien tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä rahoituspalveluja Välimiespalvelut Tutkimus- ja kehityshankkeet Työsopimukset Vesa Haapamäki 21 Lain soveltamisalan rajauksia (2) Muita rajauksia Yhteishankintayksiköltä tehtävät hankinnat Yksinoikeuteen perustuvat palveluhankinnat Sidosyksikköhankinnat (in-house) Tätä lakia sovelletaan hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee sellaiselta yksiköltä, joka on siitä muodollisesti erillinen ja päätöksenteon kannalta itsenäinen. Lakia ei kuitenkaan sovelleta hankintoihin, jotka hankintayksikkö tekee siitä muodollisesti erilliseltä ja päätöksenteon kannalta itsenäiseltä yksiköltä, jos hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa valvoo yksikköä samalla tavoin kuin se valvoo omia toimipaikkojaan ja, jos yksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa Vesa Haapamäki 22 11

12 Kynnysarvot ja lain soveltaminen EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat / tavarat ja palvelut 5,3 milj. rakennusurakat Direktiivien menettelytapavelvoitteet - EU-laajuinen ilmoittaminen - Direktiivien hankintamenettelyt - Valitusoikeus markkinaoikeuteen Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat Tavarat ja palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut urakat Hankintojen kilpailuttamisvelvoite - Säännökset hankintamenettelystä, joustavuutta direktiivien velvoitteisiin - Ilmoitusvelvoite - Valitusoikeus markkinaoikeuteen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Lain soveltamisalan ulkopuolelle - Ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen - Oikaisuvaatimus mahdollinen Vesa Haapamäki 23 Hankintayhteistyö Yhteishankintayksikkö Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan hankintayksikköä, joka hankkii toisille hankintayksiköille tarkoitettuja tavaroita tai palveluja taikka tekee julkisia hankintoja koskevia sopimuksia ja hankintayksiköille tarkoitettuja rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja koskevia puitejärjestelyjä. Edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö on nimenomaisesti perustettu edellä mainittujen tehtävien hoitamisen tarkoituksessa tai niiden hoitaminen on määrätty yksikön toimialaksi. Lisäksi edellytyksenä on, että yhteishankintayksikkö harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden kanssa. Valtiolla esim. Hansel Yhteishankintayksikkö vastaa kilpailuttamisesta operatiivisesti ja juridisesti Vesa Haapamäki 24 12

13 Hankintayhteistyö Hankintarenkaat Hankintalaki ei tunnista hankintarengas käsitettä Sovittava, minkä laajuista yhteistyötä tehdään Yhteinen valmistelu Ratkaistavia kysymyksiä Jäsenten sitoutuminen Kustannusten jakaminen Päätöksenteko Toimeksiantohankinnat Hankinnan tekeminen annetaan toisen tehtäväksi Edellytettävä, että tekijä noudattaa hankintalainsäädäntöä Hankintayksikkö kuitenkin vastuussa hankintamenettelystä Vesa Haapamäki 25 Erilaiset hankintamenettelyt Vesa Haapamäki 26 13

14 Hankintamenettelyt (1) Vähäisiä muutoksia kokeneet hankintamenettelyt Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely Käyttömahdollisuudet määritelty aiempaa tarkemmin Suorahankinta Käyttömahdollisuudet määritelty aiempaa tarkemmin Uudet hankintamenettelyt Kilpailullinen neuvottelumenettely Puitejärjestely Dynaaminen hankintajärjestelmä (asetukseen) Sähköinen huutokauppa (asetukseen) Vesa Haapamäki 27 Hankintamenettelyt (2) Avoin menettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja sen ohella lähettää mahdollisesti tarjouspyyntöjä soveliaiksi katsomilleen toimittajille ja, jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen Käytettävissä kaikissa hankinnoissa Menettelyn kulku Hankintailmoitus Tarjouspyyntöjen lähetys Tarjoukset Tarjousvertailu + hankintapäätös Sopimus Toiminnan käynnistyminen Vesa Haapamäki 28 14

15 Hankintamenettelyt (3) Rajoitettu menettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat ehdokkaat voivat tehdä tarjouksen Käytettävissä kaikissa hankinnoissa Ehdokkaiden karsinta ennen tarjouspyynnön lähettämistä Menettelyn kulku Hankintailmoitus Osallistumishakemukset Tarjoajien valinta Tarjouspyyntöjen lähetys Tarjoukset Tarjousvertailu + hankintapäätös Sopimus Toiminnan käynnistyminen Vesa Haapamäki 29 Hankintamenettelyt (4) Neuvottelumenettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta ilmoituksen ja johon halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa tarjoajien kanssa Käyttöä sallittua vain erityisten edellytysten täyttyessä Menettelyn kulku Hankintailmoitus Osallistumishakemukset Tarjoajien valinta Neuvottelut Tarjoukset Tarjousvertailu + hankintapäätös Sopimus Toiminnan käynnistyminen Vesa Haapamäki 30 15

16 Hankintamenettelyt (5) Suorahankinta Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisematta hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai useamman toimittajan ja neuvottelee sopimuksen ehdoista heidän kanssaan Käyttö rajoitettu erityistilanteisiin, kuten Avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei lainkaan tarjouksia/osallistumishakemuksia Tekninen, taiteellinen, yksinoikeuden suojelemiseen liittyvä syy Hankintayksiköstä riippumaton äärimmäinen kiire Tutkimus/kokeilu/tuotekehitys (ei-kaupallinen) Tavarahankinnat edullisesti liiketoiminnan lopettavalta, konkurssipesältä tai vastaavalta Yksittäistapauksissa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen Vesa Haapamäki 31 hankinnoissa Hankintamenettelyt (6) Neuvottelumenettelyn käyttö EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Avoimessa, rajoitetussa tai kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä on saatu tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä Ei ilmoitusta, jos mukaan otetaan kaikki tarjouksen jättäneet Hankinnan luonne tai riskit eivät mahdollista etukäteistä kokonaishinnoittelua Palveluhankinnassa, kuten rahoituspalvelujen ja asiantuntija- tai muiden henkisten palvelujen hankinnassa, jos hankinnan luonteen vuoksi tarjouspyyntöä tai tehtävänmäärittelyä ei voida laatia niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita avointa tai rajoitettua menettelyä käyttäen Rakennusurakassa, jos rakennustyö tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämistä varten Vesa Haapamäki 32 Käyttöoikeusurakan saajan valinnassa 16

17 Hankintamenettelyt (7) Neuvottelumenettelyn käyttö EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ja toissijaisten palveluiden hankinnassa Kuten EU-kynnysarvot ylittävässä hankinnoissa, lisäksi voidaan käyttää seuraavissa tapauksissa: Kaikissa tavara- ja palveluhankinnoissa, joiden ennakoitu kokonaisarvo on alle euroa sekä rakennusurakoissa, joiden kokonaisarvo alle euroa Tutkimus-, selvitys-, suunnittelu, arviointi- ja koulutushankinnassa, joka edellyttää palvelun tarjoamisesta vastaavan henkilöiden asiantuntemuksen ja pätevyyden erityistä arviointia Julkisen ja yksityisen sektorin sopimusperusteiset ja rakenteelliset yhteistyöjärjestelyt sekä kehitysluonteiset, pitkäkestoiset hankinnat Valtakunnallisesti ja alueellisesti keskitettävissä sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoissa Monialaista erityisosaamista edellyttävät palveluhankinnat (esim. sosiaali- ja terveys alan palveluhankinnat) Palvelua koskevat käyttöoikeussopimukset Vesa Haapamäki 33 Hankintamenettelyt (8) Kilpailullinen neuvottelumenettely Hankintamenettely, jossa hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen ja johon kaikki toimittajat voivat pyytää saada osallistua ja, jossa hankintayksikkö neuvottelee menettelyyn hyväksyttyjen ehdokkaiden kanssa löytääkseen yhden tai useampia ratkaisuja, jotka vastaavat sen tarpeita ja, joiden perusteella valittuja ehdokkaita pyydetään tekemään tarjouksensa Käytettävissä erityisen monimutkaisissa hankinnoissa, jos hankintayksikkö ei pysty objektiivisesti määrittelemään hankinnan oikeudellista tai rahoituksellista luonnetta taikka teknisin eritelmin teknisiä keinoja, joilla sen tarpeet tai tavoitteet voidaan täyttää Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus Vesa Haapamäki 34 17

18 Hankintamenettelyt (9) Puitejärjestely Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot kuten hinnat ja suunnitellut määrät Puitejärjestelyyn valittavien toimittajan valinta avoimella tai rajoitetulla menettelyllä Toimittajia valittava 1, 3 tai useampia Puitejärjestely voi olla voimassa enintään 4 vuotta Hankintasopimukset tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken Jos kaikkia sopimusehtoja ei ole vahvistettu, kevennetty kilpailutus puitejärjestelyyn valittujen kesken Vesa Haapamäki 35 Hankintamenettelyt (10) Puitejärjestelykilpailutuksen toteuttaminen Puitejärjestely yhden toimittajan kanssa Jos kaikki järjestelyt ehdot vahvistettu kilpailutusvaiheessa, hankinnat voi tehdä ilman kilpailutusta Puitejärjestelyssä hankintayksikkö voi tarpeen vaatiessa pyytää toimittajaa täsmentämään tarjoustaan Puitejärjestely useamman toimittajan kanssa Jos kaikkia ehtoja ei ole vahvistettu, on hankinnat minikilpailutettava puitejärjestelyyn valittujen osapuolten kesken Tarjoukset on pyydettävä kirjallisesti Tarjouspyynnössä hankinnan kohdetta ja ehtoja voi tarvittaessa täsmentää Jos kaikki ehdot on vahvistettu, hankinnat mahdollista toteuttaa ilman minikilpailutusta Vesa Haapamäki 36 18

19 Hankintamenettelyt (11) Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat Tarjouksen tekemiselle varatta riittävä aika minikilpailutuksissa tarjouksista on valittava paras käyttäen noudattaen ennalta asetettua valintaperustetta ja vertailukriteereitä Laissa ei oteta kantaa Onko minikilpailutuksista tehtävä hankintapäätös? Voiko minikilpailutuksista valittaa Markkinaoikeuteen? Tuleeko minikilpailutuksista tehdä erillinen hankintasopimus? Puitejärjestely sopii sellaisille tavara- ja palveluhankinnoille, joissa Hinnat vaihtelevat voimakkaasti Hinnat ja muut ominaisuudet kehittyvät nopeasti Hankintayksikön ei kannata sitoutua kiinteisiin hintoihin tai ehtoihin Vesa Haapamäki 37 Tarjouspyynnön laatiminen Vesa Haapamäki 38 19

20 Hankintatarpeen kartoitus ja hankinnan suunnittelu Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankinnassa onnistuminen Uusi hankintalaki ei säätele hankintojen suunnittelua Hankinnan suunnitteluvaiheessa kannattaa perehtyä toimialaan Tarvitaanko yksi vai useampia sopimuskumppaneita? Sopimuskauden pituus? Onko hankinta kertaluonteinen vai toistuva? Millainen on todellinen tarpeemme? Tarpeellisia ominaisuuksia ja hienoja lisäarvo-ominaisuuksia Halun ja tarpeen erottaminen Vesa Haapamäki 39 Tarjouspyynnön keskeiset osat (1) Kaikissa tarjouspyynnöissä tulisi määritellä seuraavat osa-alueet Tarjouksen tekijälle asetettavat vaatimukset ja vaadittavat selvitykset Hankinnan kohteen määrittely Tarjouksen ehdottomat muotovaatimukset Keskeiset noudatettavat sopimusehdot Tarjouksen valintaperusteet Vesa Haapamäki 40 20

21 Hankinnan määrittely (1) Tekniset eritelmät laadittava Viittaamalla standardeihin, teknisiin hyväksyntöihin tai suunnitteluun, laskentaan tai rakennusurakoiden toteuttamiseen tai tuotteiden tuottamiseen liittyviin teknisiin eritelmiin Suorituskyvyn tai toiminnallisten vaatimusten perusteella Teknisissä eritelmissä ei saa Mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita Viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia. Jos ei mahdollista, liitettävä ilmaisu tai vastaava Vesa Haapamäki 41 Tarjouspyynnön sisältö (1) Uusi hankintalaki asettaa vaatimuksia myös tarjouspyynnölle Tarjouspyyntö tehtävä kirjallisesti Suullinen tarjouspyyntö sallittu vain poikkeustilanteissa Laadittava niin selväksi, että tarjoajat voivat sen perusteella antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia Hankintayksikön keinoja: lomakkeet, infotilaisuus jne. Tarjouspyynnössä/hankintailmoituksessa oltava mm. seuraavat tiedot: Viittaus julkaistuun hankintailmoitukseen Määrä-aika tarjouksen tekemiselle Vaatimukset koskien ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista asemaa, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä Vesa Haapamäki 42 21

22 Tarjouspyynnön sisältö (2) Tarjouspyynnössä/hankintailmoituksessa oltava mm. seuraavat tiedot: Ilmoitettava tarjouksen valintaperuste tai kokonaistaloudellista edullisuutta käytettäessä tarjouksen valintakriteerit Tarjousten voimassaoloaika Tarjouspyynnössä tai hankintailmoituksessa oltava myös muut tiedot, joilla on merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä: hankinnan kohteen määrittely ja laatuvaatimukset tekniset eritelmät vaihtoehtojen sallittavuus tärkeimmät sopimusehdot Jos tarjouspyyntö tai hankintailmoitus eroavat sisältönsä puolesta, on noudatettava sitä, mitä on ilmoitettu hankintailmoituksessa Vesa Haapamäki 43 Hankinnasta ilmoittaminen ja kilpailun aikaansaaminen Vesa Haapamäki 44 22

23 Ilmoitusvelvollisuus hankinnoissa (1) Uudessa hankintalaissa säädetään julkisesta ilmoitusvelvollisuudesta kaikkien lainsoveltamisalaan kuuluvien hankintojen osalta Nykyinen käytäntö pyytää tarjouksia pelkästään tietyiltä toimittajilta ei enää hyväksyttävää Ilmoittamisvelvollisuus perustuu direktiiveihin Oikeuskäytännössä ilmoitusvelvoite on katsottu ehdottomaksi muotovaatimukseksi Ilmoitusvelvoitteen laiminlyöminen johtanut oikeuskäytännössä hankintapäätöksen kumoamiseen ja velvoitteeseen kilpailuttaa hankinta uudelleen PK-yritykset kokeneet hankinnoista tiedon saamisen välillä erittäin hankalaksi Vesa Haapamäki 45 Ilmoitusvelvollisuus hankinnoissa (2) EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat (pl. toissijaiset palvelut) Hankintayksikön toimitettava julkaistavaksi Ennakkoilmoitus yli e/v hankinnoille Hankintailmoitus Jälki-ilmoitus EU-laajuinen ilmoittaminen EU-kynnysarvon alittavat hankinnat ja toissijaiset palvelut Kansallinen ilmoittamisvelvollisuus Ilmoitusten sisällöistä tullaan antamaan erillinen asetus 1.6 alkaen kaikki ilmoitukset jätetään osoitteessa Vesa Haapamäki 46 23

24 Ilmoitusvelvollisuus hankinnoissa (3) Ilmoitusmäärät Suomessa EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat Kpl Valtio 900 miljoonaa 400 Kuntasektori 2,7 miljardia YHTEENSÄ 3,6 miljardia Kynnysarvojen väliset hankinnat Kpl Valtio 2,25 miljardia Kuntasektori 6,75 miljardia YHTEENSÄ 9 miljardia Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat Kpl Valtio 340 miljoonaa satojatuhansia Kuntasektori 1,02 miljardia yli miljoona YHTEENSÄ 1,36 miljardia yli miljoona Osuus kokonaisarvosta noin % EU-kynnysarvot ylittävät hankinnat 3,6 miljardia 25 Kynnysarvojen väliset hankinnat 9 miljardia 65 Kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat 1,36 miljardia 10 Vesa Haapamäki 47 Vähimmäismääräajat (1) Määrä-ajat EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Osallistumishakemusten määräaika Sähköinen hankintailmoitus Tarjousaika Tarjouspyyntö saatavilla internetissä Avoin menettely Rajoitettu menettely Neuvottelumenettely - 37 pv 37 pv - 7 pv - 7 pv - 7 pv 52 pv 40 pv -5 pv -5 pv Ennakkoilmoitus julkaistu Osallistumishakemusten määräaika Tarjousaika - 37 pv 22 pv 22 pv Vesa Haapamäki 48 24

25 Vähimmäismääräajat (2) Lisäksi käytettävissä nopeutettu menettely, jos määräaikojen noudattaminen rajoitetussa menettelyssä tai neuvottelumenettelyssä on kiireen vuoksi mahdotonta Osallistumishakemusten jättämiseen varattava vähintään 15 pv Tarjousajan oltava vähintään 10 päivää Määrä-ajat EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa ja toissijaisissa palveluhankinnoissa Laki ei määrittele erikseen määräaikoja hankintaprosessin eri vaiheille Tarjouksen tekemisen suhteen on määritelty, että hankinnan laatu ja laajuus huomioon ottaen varataan kohtuullinen aika tarjouksen tekemiselle Määrä-aikoja pidennettävä, jos edellyttää paikalla käyntiä Vesa Haapamäki 49 Vapaaehtoinen ilmoittaminen Laissa määritellyt vähimmäismääräajat ovat tyypillisesti aivan liian lyhyitä oikean kilpailun aikaansaamiseksi Pidempien aikojen käyttäminen ei ole kiellettyä Hankkeista saa ja kannattaa kertoa jo paljon aikaisemmin, esimerkiksi Merkittävien kilpailutushankkeiden listaaminen budjetin laatimisen yhteydessä Erillinen tiedote, että hankinnan valmistelu alkaa Tiedottamalla jonkun kilpailutuksen valmistelun aloittamisesta Keskustelemalla markkinoilla toimivien muiden yritysten kanssa Tietopyynnöt Vesa Haapamäki 50 25

26 Markkinoiden rakentaminen ja kilpailun aikaansaaminen (1) Ostaja on yleensä se, joka estää kilpailun aikaansaamisen Kilpailutushankkeiden aikataulut ovat usein este kilpailun syntymiselle Hankinnasta ilmoittaminen Tarjousaikataulu Toimitus- tai palvelutuotannon aloitusaikataulu Maksuaikataulut Mihin olemme valmiita sitoutumaan? Olemmeko ostajina uskottavia Vesa Haapamäki 51 Markkinoiden rakentaminen ja kilpailun aikaansaaminen (2) Kuinka synnyttää aito kilpailu? Uudet toimijat huomioidaan aikatauluissa Tiedottamisaikataulu, tarjousaikataulu, palveluiden tuotannon aloitusaikataulu Määritellään kilpailutettavat kokonaisuudet huomioiden myös markkinoilla toimivat yritykset Sopimusajan pituus järkevä suhteessa vaadittaviin investointeihin Ostaja myyjän saappaissa Hyvän tarjouspyynnön rakentamisessa auttaa ajattelu, jossa ostaja asettuu myyjän asemaan, ja pohtii millaisiin kysymyksiin tarjoaja törmää tarjousta laatiessaan Vesa Haapamäki 52 26

27 Markkinoiden rakentaminen ja kilpailun aikaansaaminen (3) Riskin maksaa Ostaja Tarjouskilpailussa yritykset eivät halua ottaa hallitsemattomia riskejä Olemmeko tarjouspyynnössä kuvanneet asiat sellaisella tarkkuudella, että tarjoaja voi sulkea pois turhat riskit Esim. palveluissa asiakkaiden määrä Laskutusperusteet Henkilöstömitoitus Miten pitkissä sopimuksissa on ratkaistu hintojen muuttaminen? Vesa Haapamäki 53 Tarjousten vertailu Vesa Haapamäki 54 27

28 Tarjoajien valinta (1) Yleisperiaate: ehdokkaiden tai tarjoajien sulkeminen tarjouskilpailusta suoritettava ennen tarjousten vertailua Hankintamenettelyn vaiheittaisuus Tarjoajien kelpoisuuden selvittämiseksi hankintayksikkö voi pyytää tarjoajilta selvityksiä ja asettaa vaatimuksia Esim. koskien taloudellista ja teknistä suorituskykyä, ammatillista pätevyyttä Varmistetaan tarjoajien kyvykkyys Vaatimusten on liityttävä hankinnan toteuttamiseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen Vesa Haapamäki 55 Tarjoajien valinta (2) Pakollisia poissulkemisperusteita Ehdokas tai tarjoaja on tuomittu (lainvoimainen tuomio) Osallistumisesta rikollisjärjestön toimintaan, lahjuksen antamisesta, törkeästä avustuspetoksesta, törkeästä rahanpesusta Poissulkemisvelvollisuudesta voidaan poiketa vain yleistä etua koskevan pakottavan syyn perusteella Muita poissulkemisperusteita Nykyinen käytäntö Voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja konkurssissa, verojen maksuvelvoitteen laiminlyönti jne. Tarjoajan kelpoisuusehtojen ja valintakriteerien erottaminen toisistaan! Vesa Haapamäki 56 28

29 Tarjouksen valinta (1) Yleisiä vaatimuksia tarjouksen valintaperusteiden ilmoittamiselle ja soveltamiselle Valintaperusteet ilmoitettava tarjouspyynnössä Hankintayksikön on valittava tarjous, joka on hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteet hankintayksikön päätettävissä Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen eivätkä saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta Vertailuperusteet eivät saa olla syrjiviä Vertailuperusteilla tulisi pääsääntöisesti olla taloudellista merkitystä hankintayksikölle Oltava objektiivisia Kustannuksille annettava riittävä painoarvo Vesa Haapamäki 57 Tarjouksen valinta (2) Tarjouksen valintaperusteiden ilmoittaminen EUkynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Tarjouksen valintaperuste tulee olla hinnaltaan halvin tai kokonaistaloudellisesti edullisin Käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta, vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus on ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa Painoarvot voidaan ilmaista myös ilmoittamalla kohtuullinen vaihteluväli Jos suhteellisen painotuksen ilmoittaminen ei mahdollista, vertailuperusteet ilmoitettava tärkeysjärjestyksessä Vertailuperusteina ei saa käyttää tekijöitä, jotka liittyvät tarjoajien ominaisuuksiin Vesa Haapamäki 58 29

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku

IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA. Neuvottelumenettelyn kulku IPT-HANKKEEN 2. TYÖPAJA Neuvottelumenettelyn kulku Helsinki 7.5.2014 Specialist Partner, asianajaja, VT, KTM Mika Pohjonen Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy 1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Miksi tehdään julkisia hankintoja?

Miksi tehdään julkisia hankintoja? Miksi tehdään julkisia hankintoja? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan tavara, palvelu ja rakennusurakkahankintoja, joita hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15

Julkiset hankinnat. RATE,Timo Aho 28.10.15 1 Julkiset hankinnat RATE,Timo Aho 28.10.15 Julkiset hankinnat Valtio, kunnat ja seurakunnat hankkivat tarvikkeita, tavaroita ja erilaisia palveluja tai teetättävät urakalla rakennushankkeita vuosittain

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 347/2010 vp Hallituksen esitys laiksi sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet

Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Julkiset hankinnat hankintalaki - Pääkohdat ja periaatteet Uusi hankintalaki 2007 Hankintalain keskeiset periaatteet Hankintalaki 1 Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä edistää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 4. lokakuuta 2001 PE 298.408/16-22 KOMPROMISSITARKISTUKSET 16-22 Mietintöluonnos (PE 298.408) Stefano Zappalà Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde

Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Hankinnan valmistelu ja hankinnan kohde Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Lakimies Katariina Huikko Suomen Kuntaliitto Hankintaprosessi, nykytila Hankintasääntelyn mukainen hankintamenettely Valmistelu

Lisätiedot

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen

Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Hankintamenettelyjä koskevat uudistukset ja hankintojen sähköistäminen Uusiutuva hankintalaki seminaari 18.5.2015 Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Sähköiset viestintävälineet Sähköisestä viestinnästä

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt

Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Uusi Hankintalaki ja kunnalliset vuokrataloyhtiöt Vuokrataloyhtiöiden neuvottelupäivät 17. 18.9.2015, Kuusamo Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädännön

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta

Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 707/02.08.00/2014 127 Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun hankinta Talouspäällikkö Markku Liimatainen 15.8.2014: Kotipalveluaterioiden kuljetuspalveluiden hankinnasta

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy

Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy Yliopistojen oikeudellisen aseman muutos ja hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 Eija Kontuniemi Lakiasiainpäällikkö Hansel Oy 1 Kysymyksenasettelu ja lähtökohtia Kuuluvatko yliopistot tulevaisuudessa hankintalain

Lisätiedot

Hankintamenettelyt mikä muuttuu?

Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 21.10.2013 Lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Hankintamenettelyt mikä muuttuu? Avoin menettely Rajoitettu menettely

Lisätiedot

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset

Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Uusien hankintadirektiivien vaikutukset Terveys ja Talous -päivät 18.9.2014 Suvi Posio Hankinta- ja sopimuslakimies Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Uudet hankintadirektiivit Tulivat voimaan 17.4.2014

Lisätiedot

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT

KILPAILUTTAMISEN KARIKOT 1 Pirjo Stolt KILPAILUTTAMISEN KARIKOT Julkiset hankintaongelmat hankintayksikön näkökulmasta Julkinen hankintayksikkö kilpailuttajana 2 Hankinnan suunnittelu Tarjouskilpailun toteuttaminen Hankinnan täytäntöönpano

Lisätiedot

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007

Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 Kilpailullinen neuvottelumenettely JHS-seminaari 30.10.2007 HAUS kehittämiskeskus Oy Varatuomari Liisa Lehtomäki Luennon tavoitteet Käydä lyhyesti läpi kilpailullisen neuvottelumenettelyn kulku hankintalain

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus

Puolustus- ja turvallisuusalan hankintasopimuksia koskeva ennakkotietoilmoitus I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia

Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia Hankintalainsäädännön keskeisiä uudistuksia - kansalliset ja EU-hankinnat 8.2.2017 asianajaja Johanna Lähde Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Yleisiä huomioita uudistuksesta Suuret linjat pysyvät:

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat

Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Ilmoittaminen ja sähköinen tietojenvaihto, määräajat Hankinta-asiantuntija Marko Rossi Tarjouspyynnön asettaminen tarjoajien saataville Hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat

Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesihuoltohankkeen kilpailuttamisen pullonkaulat Vesiosuuskunnat yhteistyöllä eteenpäin Vesa Arvonen 21. 22.3.2013 Sisältö Kilpailuttaminen on osa hankintaa Miksi kilpailutetaan Milloin on syytä kilpailuttaa

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy

TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET. 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy TEKNISTEN PALVELUJEN KILPAILUTTAMISEN HAASTEET 17.02.2012 Markku Teppo Deveco Oy Kunnan teknisen toimen palvelut ovat tärkeitä asukkaille Kiristyneessä kuntataloudessa kunnilla on ollut vaikeuksia teknisen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA

JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA JULKISTEN HANKINTOJEN SANAKIRJA 1. Avoin menettely Avoimella menettelyllä tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö käynnistää hankinnan julkaisemalla hankinnasta hankinta-ilmoituksen, ja

Lisätiedot

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala

Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Ehdotetun hankintalainsäädännön rakenne ja soveltamisala Juha Myllymäki Johtava lakimies Valmisteluryhmän ehdotus 1. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 2. Laki vesi- ja energiahuollon,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614

Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista 24.5.2007/614 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään julkisista hankinnoista 30 päivänä

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntatalo 5.11.2012 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA?

MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? MITEN TAMPERE KILPAILUTTAA? TILAAJALAUTAKUNTIEN HANKINTAILTAPÄIVÄ 30.10.2009 Lakimies Tanja Welin Hallinto ja henkilöstöryhmä/lakimiesyksikkö VOIKO PAIKALLISIA TARJOAJIA SUOSIA? Hankintadirektiivien taustalla

Lisätiedot

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011

LISÄTILAUS. Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 LISÄTILAUS Anne Juutilainen Hallitussihteeri/TEM/ALO/RARA Työkokoukset Joulukuu 2011 Periaatteita ja määritelmiä Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi:

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007. Valtioneuvoston asetus. julkisista hankinnoista 614/2007 Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007 Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

MK-Law Jorvas High Tech Center

MK-Law Jorvas High Tech Center Yleistä julkisista hankinnoista ja hankintaprosessista 1. Mikä on julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, jotka Suomen valtio, kunnat,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki

Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Tarjouspyyntö 1 (5) Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valmistuksen, asennuksen ja käyttöönoton valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki Säteilyturvakeskus (jäljempänä STUK) (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta):

Tarjouspyyntö 1 (5) Hankinnan kohteena ovat seuraavat asiantuntijapalvelut (kaksi osa-aluetta): Tarjouspyyntö 1 (5) YDINLAITOSTEN SÄHKÖJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN SEKÄ OHJELMISTOPOHJAISTEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN JA -LAITTEIDEN ARVIOINTIA KOSKEVAT ASIANTUNTIJAPALVELUT Säteilyturvakeskus (jäljempänä

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.europa.eu

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

Horisontissa uusi laki

Horisontissa uusi laki Horisontissa uusi laki Kuntamarkkinat 2016 Johtava lakimies Katariina Huikko Hallituksen esitys uudeksi hankintalaiksi (HE 108/2016 vp) Hankintasääntelyn taustalla EU:n hankintadirektiivit (klassinen,

Lisätiedot

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen

42 Tarjouspyynnön lähettäminen tai asettaminen ehdokkaiden ja tarjoajien saataville...17 43 Neuvottelukutsu...17 44 Hankinnan tekninen Sisällysluettelo Laki julkisista hankinnoista 30.3.2007/348...3 I OSA Yhteiset säännökset periaatteista ja soveltamisalasta...3 1 luku Tarkoitus ja periaatteet...3 1 Lain tarkoitus...3 2 Julkisissa hankinnoissa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta

Markus Ukkola TEM. Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Markus Ukkola TEM Kokonaisratkaisujen innovatiivinen hankinta Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö Suomessa julkisyhteisöjen ja muiden ns. hankintayksiköiksi laskettavien tahojen on kilpailutettava

Lisätiedot

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä...

Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... Sisällys Teoksen kirjoittajat... Esipuhe... Kirjassa käytettyjä hankintatermejä... V VI VIII 1 Johdanto 1.1 Hankintalainsäädännön tavoitteet... 27 1.2 Julkisten hankintojen taloudellinen merkitys... 28

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Uudet oikeusturvakeinot

Uudet oikeusturvakeinot Ajankohtaista oikeuskäytäntöä 12.9.2013 Pilvi Takala PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto www.ptcs.fi Hankintayksiköille

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot