TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISTÄ"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA YLEISTÄ Jyvässeudun Työttömät ry on sitoutumaton työttömien etujärjestö. Yhdistys toimii työttömien työnsaannin edistämiseksi, elämänlaadun ja toimeentulon parantamiseksi sekä tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Yhdistys on vakiinnuttanut asemansa paikallisesti tunnustettuna ja merkittävänä tukityöllistäjänä. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittaman Säpäkkä-hankkeen mahdollistamana hankevetäjä ja kaksi hanketyöntekijää vastaavat hankkeen toteutumisesta hankesuunnitelman mukaan. Vuonna 2010 voimaan astuneen EU:n valtiontukisäännöksen myötä yhdistyksen ruokalaja pitopalvelu on määritelty te-toimiston taholta elinkeinon harjoittamiseksi. Elinkeinon harjoittaja-statuksen myötä yhdistyksen ruokala- ja pitopalveluun kohdistuvat palkkatuet on luettu ryhmäpoikkeusasetuksen ja de minimis-ehon alaisiksi. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että myönnettävät tuet voivat pääsääntöisesti olla maksimissaan puolet palkkauskustannuksista, pois lukien nuorten, oppisopimuskoulutettavien ja sairauden tai vamman vaikeuttaessa palkattavan henkilön työllistymistä, jolloin myönnettävän tuen tukiintensiteetti voi olla 75 prosenttia. Lisäksi Jyväskylän kaupungin myöntämät työllisyydenhoidon määrärahat ovat supistuneet vuosi vuodelta. Näistä seikoista johtuen yhdistyksen talous on kääntynyt alijäämäiseksi. Yhdistyksen hallitus on yhdessä toiminnanjohtajan kanssa ryhtynyt/ryhtymässä seuraaviin toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi: Laaditaan yhdistykselle kokonaisstrategia, jossa määritellään mm. tarvittavat toimenpiteet henkilöstökulujen hallitsemiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatukityöllistämisen ehdot siten, että yleishyödylliselle kädentaito-osastolle palkataan jatkossa vain korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutettuja työntekijöitä sekä mahdolliset aukioloaikojen supistamiset, jotta tuntikehykset saadaan mitoitettua pienemmälle henkilöstömäärälle. Lisäksi käynnistetään viivytyksettä työvoimapoliittisen avustuksen haku Keski-Suomen ELY-keskukselta selvitysasiamiehen palkkaamiseksi ja sosiaalisen/yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseksi. Selvitysasiamiehen tehtävänä on liiketoimintasuunnitelman ja siihen liittyvien kannattavuuslaskelmien päivittäminen ja kehittäminen sekä markkinointitutkimuksen suorittaminen ja asiakaspalautteen kerääminen.

2 2 Jokikievarin käyttöön on hankittu JAMIX ruoka ohjelma, jolla luodaan ja muokataan reseptejä sekä ylläpidetään niin ruoka-ainetiedot kuin suunnitellaan ruokalistat. Hinnat ja ravintoarvot lasketaan jokaisella ohjelman tasolla täsmällisesti. Tällä ohjelmahankinnalla tavoitellaan kustannustehokkuutta ja samalla päivitetään tuotteiden ja palveluiden hinnat vastaamaan kohonneita kustannuksia. Yhdistyksen hallitus tulee esittämään vuosikokoukselle, että aterioiden hintoja korotetaan yhdellä eurolla. Yhdistyksen toimitilojen osalta on jo luovuttu yhdestä työhuoneesta tavoitteena vuokrakustannusten minimoiminen, myös maksullisten kokoustilojen käytöstä pyritään luopumaan siinä määrin kuin se on mahdollista. Yhdistyksen vakuutukset ja puhelinliittymät on kilpailutettu ja tarvittavat muutokset tehty mm. vaihtamalla puhelinliittymien palveluntarjoajaa edullisempaan vaihtoehtoon. Myös taloudesta vastaavien ja muiden esimiesten kouluttamiseen panostetaan, jotta tulevaisuudessa osataan hakea uusia rahoitusmahdollisuuksia sekä reagoida riittävän rohkeasti ja oikea-aikaisesti esiin tuleviin epäkohtiin. Nimenmuutosesitys Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen nimi muutetaan muotoon Jyvässeudun Työllistämisyhdistys JST ry. Nimenmuutoksen taustalla ovat imagolliset tekijät sekä julkisen rahoituksen kohdentuminen työllistämistoimintaan. Yhdistyksen hallitus käynnistää pitkäntähtäimen kokonaisstrategian laadinnan toiminnan ohjaamiseksi haluttuun suuntaan. Toiminnanjohtaja laatii Järjestöjohtamisen täydennyskoulutuksen kehittämishankkeena henkilöstöstrategian helpottamaan henkilöstöpolitiikkaa, rekrytointia ja selkeyttämään työsuhteen aikaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamalla TUOHI osaamisen kehittämishankkeella vahvistetaan ja syvennetään yhdistyksen luottamushenkilöiden ja työntekijöiden työvalmennus- ja johtamistaitoja. Lisäksi haetaan työvoimapoliittista hankeavustusta sosiaalisen yrityksen perustamisen selvitystyöhön ruokala- ja pitopalvelutoiminnan eriyttämiseksi yleishyödyllisestä toiminnasta. Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä työttömänä oleva Suomessa asuva henkilö. Työttömäksi henkilöksi katsotaan työtön työnhakija, lomautettu työttömyyskorvausta saava, työttömänä koulutuksessa oleva, työllisyysmäärärahoin työllistetty sekä työttömyyseläkkeellä oleva. Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö. Jyvässeudun Työttömät ry kehittää yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa kolmannen sektorin tukityöllistämistä, henkilöstökoulutusta, työterveys- ja päihdehuoltoa sekä työhyvinvointia, tehden muutosehdotuksia mm. lainsäädäntöön. Yhdistyksellä on sekä työllistämisen että kouluttamisen kautta valmennuksellinen työote sekä pyrkimys tukea pitkäaikaistyöttömän työnhakuvalmiuksien ja ammattitaidon monipuolista kehittymistä. Toiminnassa painotetaan nollatoleranssia päihteiden käytön suhteen.

3 3 TAVOITTEET Yhdistyksen tärkein tavoite on tukea kansalaisten omia pyrkimyksiä elämänlaatunsa parantamiseksi sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi. Tätä tavoitetta toteutetaan työllistämällä kuukausittain noin 40 jyväskyläläistä henkilöä palkkatukityöhön sekä tarjoamalla työkokeilumahdollisuuksia noin kymmenelle henkilölle. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville. Säpäkkä-hankkeen rahoituksen puitteissa järjestetään käytännön työtaitoihin liittyvää työllistymistä edistävää koulutusta hankkeiden kohdehenkilöille. TYÖLLISTÄMINEN JA TYÖMARKKINAVALMIUKSIEN PARANTAMINEN Jyvässeudun Työttömät ry työllistää, kouluttaa ja valmentaa sekä tukee työttömiä monella eri tavalla. Yhdistys työllistää pitkäaikaistyöttömiä ruokapalvelun työtehtäviin (nimikkeillä: ruokapalveluesimies, apuemäntä, assistentti, kokki, leipuri, ruokapalvelutyöntekijä, siivooja ja vahtimestari) sekä palveluosastolle (nimikkeillä: kädentaitojen-, harraste- ja maahanmuuttajaohjaaja, vahtimestari, siivooja, it-tukihenkilö, toimistoassistentti ja toimistotyöntekijä). Työntekijöiden ammattitaidon kohentamiseksi järjestetään lisä- ja täydennyskoulutusta, joka antaa mahdollisuuksia hakeutua uusiin työtehtäviin tukityöllistymisjakson jälkeen. Päihteettömyyttä tuetaan yhteistyössä EHYT ry:n kanssa tehostamalla tiedottamista tarjolla olevista palveluita sekä osallistumalla yhteisiin päihteettömyyttä tukeviin tapahtumiin. TYÖTTÖMIEN OPINTORAHASTO HARRASTETOIMINTA TAPAHTUMAT Jyvässeudun Työttömät ry:n Työttömien Opintorahasto tukee jyväskyläläisten työttömien omaehtoista opiskelua heidän ammattitaitonsa parantamiseksi ja työnsaannin helpottamiseksi. Yhdistys tarjoaa monipuolista harrastetoimintaa. Musiikista kiinnostuneiden on mahdollista osallistua laulu- ja soittoryhmä Jokikievarin Laulajiin. Kirjallisuuspiirissä vaihdetaan näkemyksiä kirjoista. Lisäksi kulttuuri-, liikunta- ja hyvinvointiryhmillä edistetään yhdistyksessä toimenpiteissä olevien sekä alueen työttömien terveyttä ja hyvinvointia. Tarina-tupa tarjoaa edelleen mahdollisuuden osallistua avoimeen keskusteluun ja tulla kuulluksi kohderyhmäämme koskevissa asioissa. Yhdistyksessä: Vuosikokous, Jouluateria, pikkujoulut, myyjäiset, teemapäivät ja -viikot. Kansalaistoiminnankeskus Mataran toimijoiden kanssa:

4 Mataran vuosipäivä, Valtakunnalliset kohtaamispaikka-päivät, Jyväskylä päivä, Keski- Suomen päivä, Mataran avoimet ovet -päivä, Ystävänpäivä, Naistenpäivä, Mataran kehittämis- ja kesäpäivät, Tourujoen Yö-tapahtuma ja pikkujoulut. Osallistutaan aktiivisesti toimijoiden muodostamiin työryhmiin sekä yhteisiin tapahtumiin. Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry:n järjestämissä tapahtumissa: Vuosikokous, kehittämispäivät, seminaarit, työttömien edunvalvontapäivät, Työttömien toimintapäivä, Sosiaalifoorumi, alueelliset ja valtakunnalliset työttömien toiminnasta vastaavien koulutus- ja virkistyspäivät, aluekokoukset ja työttömien lomaviikot. EHYT ry:n Jyväskylän aluetyönyksikön kanssa: Ehkäisevän päihdetyön viikko, teemaviikot ja tapahtumat. Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa: Mahdollisuuksien tori ja Rauhan Helmiä -konsertti. 4 HANKKEET EDUNVALVONTA TOIMITILAT Olemalla mukana hankkeissa, jotka edistävät työttömien henkilöiden fyysistä ja psyykkistä työ- ja toimintakykyä ja sen ylläpitämistä, yhdistys haluaa rakentaa toimintamalleja ja - tapoja, joilla aikaansaadaan pitkäaikaisuutta ja pysyvyyttä kolmannen sektorin ja julkishallinnon toimenpiteissä työttömyyden poistamiseksi. Säpäkkä-hanke, ELY-keskus TUOHI-hanke, ELY-keskus Työllisyyden kuntakokeiluhanke, Jyväskylän Kaupunki Päihteettömyyssopimus, Sosiaali- ja terveysministeriö Terveydenedistämisfoorumi, Sosiaali- ja terveysministeriö Valtakunnallinen alkoholiohjelma, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry Takaisin työelämään pitkäaikaistyöttömien-kuntoutuskurssit, Peurunka/Kela Tulevaisuuden Uudet Tekijät -hanke maahanmuuttajanuorille, Jyväskylän 4H, ESR Kansalaistoiminnankeskus-hanke, RAY TyöKaapeli, HDL, ESR Kansalaistoiminnankeskus työllistäjänä KANTO-hanke, Keski-Suomen yhteisöjen tuki KYT Yhdistys huolehtii työttömien edunvalvonnasta tekemällä esityksiä viranomaisille ja pitämällä yhteyttä poliittisiin päättäjiin. Yhdistys on Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry:n ja Keski-Suomen kolmannen sektorin työvoimapoliittisen neuvottelukunnan jäsen. Jyvässeudun Työttömät ry:n Jokikievari ja toimisto sijaitsevat osoitteessa Matarankatu 6. Palveluosasto ja hallinnollinen toimisto sijaitsevat osoitteessa Matarankatu 4.

5 TIEDOTTAMINEN 5 JÄSENHANKINTA HENKILÖKUNTA MUU TOIMINTA Yhdistys julkaisee Kievarin Uutiset -jäsenlehteä verkossa. Lisäksi voidaan julkaista jäsentiedote tarpeen niin vaatiessa. Esimiehet hoitavat tiedottamisen henkilökunnalle. Toiminnanjohtaja, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vastaavat tiedotuksesta tiedotusvälineille ja jäsenistölle sähköpostitse. Tiedottamisessa hyödynnetään maksuttomia ilmoituskanavia, joita ovat paikallisten sanomalehtien ja paikallisradion menovinkit, yhdistyksen www-sivusto, Facebook sekä yhdistyksen ilmoitustaulut. Yhdistyksellä on kotisivut osoitteessa joilta löytyy lisätietoja yhdistyksen toiminnasta. Panostetaan ja kehitetään jäsenhankintaa kaikissa yhdistyksen tapahtumissa. Jyvässeudun Työttömät ry:n palveluksessa on vuosittain noin 80 työntekijää erilaisin tukirahoituksin sekä yhdistyksen omalla rahoituksella. Yhdistykseen palkataan ensisijaisesti korkeimpaan korotettuun palkkatukeen oikeutettuja henkilöitä. Palkatun henkilökunnan lisäksi otetaan henkilöitä kuntouttavaan työtoimintaan. Resurssien mukaan yhdistykseen otetaan myös te-hallinnon lähettämiä työkokeilijoita. Henkilökunnan esimiehenä toimii toiminnanjohtaja. Hän toimii hallituksen kokouksissa esittelijänä, neuvottelee rahoittajien kanssa sekä vastaa toiminnan kehittämisestä yhdessä puheenjohtajan, hallituksen ja johtoryhmän kanssa. Toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnollisten tehtävien ja toiminnan päivittäisen sujumisen lisäksi henkilökunnan työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista yhdessä muiden esimiesten kanssa. Yhdistyksen työsuojelupäällikkönä toimii toiminnanjohtaja. Työhyvinvoinnin lisäämiseksi yhdistyksessä panostetaan työkykyä ylläpitävään toimintaan ja panostetaan keskustelevan työilmapiirikulttuurin ylläpitämiseen. Yhdistys kannustaa jäsenkuntaansa aktiivisemmin mukaan toimintaan sekä toiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen. Osallistuvan, vapaaehtoistyötä tekevän jäsenistön avulla voidaan kehittää verkostojen kautta tapahtuvaa tiedotusta, jolloin mahdollisimman moni työtön voi hyötyä yhdistyksen tarjoamista koulutuksista, harrasteryhmistä ja virkistystoiminnasta. Kohderyhmän sosiaalista hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhdessä työterveyshuollon kanssa sekä työaikana tarjottavan kokemus- ja tyky-liikunnan avulla. Tämän toiminnan tavoitteena on antaa kohderyhmälle ideoita pysyviin elämäntapamuutoksiin omaehtoisen liikunnan ja ravitsemustietouden avulla. Työhyvinvoinnin ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi suoritetaan erilaisia kyselyjä yhteistyössä oppilaitosten kanssa.

6 YHTEISTYÖKUMPPANIT 6 Yhdistys toimii aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmiensä kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat: Jyväskylän Kaupunki, Keski-Suomen ELY-keskus, työ- ja elinkeinotoimisto, työvoiman palvelukeskus TYP, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry, Keski-Suomen Yhteisöjen tuki KYT, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän Uusiotuote ry, Sovatek-säätiö, Kuntakokeiluhanke, Työväen Sivistysliitto TSL ry, SAK, Jyväskylän alueen paikallisjärjestö JAP ry, Ehkäisevän Päihdetyön EHYT ry, Terveys ry Jyväskylän paikallisosasto, Jyväskylän ruokapankki Jokapäiväinen leipä, Elämänleipä, Palvelualojen ammattiliitto, JHL ry, Keski-Suomen Liikunta ry, Keski-Suomen Martat, Jyväskylän Työväenyhdistys JTY, Ev.lut. Kansanlähetysseura sekä muut työttömien yhdistykset ja vapaaehtoisjärjestöt. TALOUDELLINEN TOIMINTA Toiminnan edelleen kehittämiseksi haetaan työllisyyspoliittista hankerahoitusta Keski- Suomen ELY-keskukselta työllistämistoimintaan Säpäkkä-hanke sekä sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuden kartoittamiseen. Lisäksi taloudellista tukea anotaan Jyväskylän kaupungilta kaupunkilisänä, yhteistoimintarahana, kulttuuri- ja liikunta-avustuksena, sekä eri projekteilta ja hankkeilta. Kerätään jäsen- ja kannatusjäsenmaksuja. RAY Haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä rahoitusta yhdistyksen perustoimintaan sekä työttömien elämänhallintataitojen tukemiseen. Lisätään omaa varainhankintaa erilaisilla tapahtumien järjestämisellä, arpajaisilla, tilaisuuksilla ja pyytämällä lahjoituksia. Palkkalaskenta- ja kirjanpitopalvelut yhdistys ostaa Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki - osuuskunnalta, jonka perustajajäsen yhdistys on. Yhdistys on pyrkinyt ja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan välityömarkkinoiden kehittämiseen. Tavoitteena on turvata yhdistyksen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen, erityisesti heikoimmassa työmarkkinatilanteessa olevien työttömien työllistäjänä ja edunvalvojana.

Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 2013 alussa 12,9 % ja vuoden lopussa 17,4 %. (ELY -keskuksen työllisyyskatsaus).

Jyväskylän työttömyysaste oli vuoden 2013 alussa 12,9 % ja vuoden lopussa 17,4 %. (ELY -keskuksen työllisyyskatsaus). Toimintakertomus 2013 YLEISTÄ Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) myöntämän työvoimapoliittisen Säpäkkähankkeen rahoitus vuosille 2013 2015 mahdollisti kolmen hanketyöntekijän

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Kuva olis kiva Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry Toimintakertomus 2014 Sisältö YLEISTÄ... 1 JÄSENISTÖ... 2 HALLINTO... 2 HENKILÖSTÖ... 3 HARRASTETOIMINTA... 4 KOULUTUS JA INFOT... 5 OPINTORAHASTO...

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA KUHMON KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 1. KAUPUNKISTRATEGIA JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN Kuhmon kaupunkikonsernin strategian perusasiakirjassa todetaan, että Kuhmon kaupunki ja kaupungin yhtiöt tuottavat tai

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014

Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 1 Välityö 6 projekti, Turun Seudun Työttömät TST ry Projektisuunnitelma 2014 Sisältö: 1. Projektin tarkoitus... 2 2. Projektin tavoitteet... 2 2.1. Määrällinen tavoite... 2 2.2. Jatkotyöllistymiseen tai

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1 Sisällys 1. Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan tarkoitus ja strategiset painopistealueet..3 2. Painopistealueiden keskeiset toimenpiteet vuonna 2014.4

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Kievarin Uutiset Jyvässeudun Työttömät ry 4/2010 www.jstry.fi

Kievarin Uutiset Jyvässeudun Työttömät ry 4/2010 www.jstry.fi Kievarin Uutiset Jyvässeudun Työttömät ry 4/2010 J S T r y www.jstry.fi TYÖTÄ ELÄMÄNLAATUA TOIMEENTULOA EDUNVALVONTAA TULE KÄYMÄÄN Kellarikievari ja taloustoimisto Kumppanuustalo Vapaudenkatu 4, 40100

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset

Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:3 Valtakunnallinen työpankkikokeilu Raportti työpankkien toiminnasta ja ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö ISSN 1797-9897

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot