VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU Microsoftin tarjoamat ratkaisumallit verkkokauppasovellukselle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö 2006 Kalle Marjokorpi

2 Lahden ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma KALLE MARJOKORPI Verkkokauppasovelluksen suunnittelu Microsoftin tarjoamat ratkaisumallit verkkokauppasovellukselle Yritysviestintäjärjestelmien opinnäytetyö, 74 sivua, 11 liitesivua Syksy 2006 TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten Microsoft ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri ja SQL Server 2005 Express Edition soveltuvat verkkokauppasovelluksen alustaksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten kolmikerrosmallin mukainen ASP.NET 2.0 verkkokauppasovellus kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Teoriaosa toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena, missä paneudutaan sovelluskehittäjän näkökulmasta verkkokauppasovellusprojektin keskeisimpiin haasteisiin eli käyttäjien hallintaan, ostotapahtumaan, tietoturvaan, ylläpitoon ja tietokantaan. Tutkimusosassa käsitellään teoriaosassa esitettyjä haasteita ja tutkitaan miten ne ovat toteutettavissa käyttäen Microsoftin ASP.NET 2.0-arkkitehtuuria ja Microsoft SQL Server 2005 Express Editionia. Erilaisia toteutusmalleja tutkittiin suunnittelemalla verkkokauppasovellus käyttäen Web Developer 2005 Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa sekä SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmistoa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri on suuri edistysaskel WWW-sovellusten suunnitteluun. Verkkokauppasovelluksen rakentaminen on tullut sovelluskehittäjän näkökulmasta helpommaksi, koska ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin tuomat uudet komponentit mahdollistavat yleisten toimintojen rakentamisen helposti suhteellisen pienellä koodimäärällä. SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmiston pullonkaulaksi muodostuu rajoitettu skaalautuvuus, mikä asettaa rajoituksia verkkokaupan koolle. Avainsanat: ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 Express Edition, SQL, VB.NET, Visual Web Developer 2005

3 Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies KALLE MARJOKORPI Designing an e-commerce application The Microsoft Platform for e-commerce applications Bachelor s Thesis in Business Information Systems, 74 pages, 11 appendices Autumn 2006 ABSTRACT The primary purpose of this study was to determine how to build a three-tier e- commerce application using Microsoft ASP.NET 2.0 architecture and SQL Server 2005 Express Edition. The user interface, business logic and data access are independent tiers in the three-tier architecture model. The theoretical framework of this study was created by studying the most common challenges that the developer encounters in an e-commerce application project. The most common challenges were user management, purchase event, security, maintenance and the database. The theoretical framework of this study was conducted as a desk study. In the empirical part of this study the most common challenges of an e-commerce project were analyzed by building an e-commerce application using the Microsoft platform. Different kinds of patterns were studied by building an e-commerce application using Web Developer 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition. The study results showed that ASP.NET 2.0 architecture and SQL Server 2005 Express Edition are a major improvement for WWW development. The new components of ASP.NET 2.0 make it possible to build an e-commerce application more effectively and with less code. The limited scalability of SQL Server 2005 Express Edition is the biggest issue which sets limitations for the e-commerce database. Keywords: ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 Express Edition, SQL, VB.NET, Visual Web Developer 2005

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSASETELMA 3 3 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN MÄÄRITTELY 4 4 ASP.NET ARKKITEHTUURI Microsoft.NET-arkkitehtuurin rakenne ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet 6 5 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION 7 6 SOVELLUSKEHITTÄJÄN HAASTEET Käyttäjien hallinta Rekisteröityminen Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Ostotapahtuma Tuotteiden ja tuotehierarkian näyttäminen Ostoskori Tietoturva Arkkitehtuuri ja tietokanta 16 7 ASP.NET 2.0 VERKKOKAUPPA-ALUSTANA Verkkokauppasovelluksen rakenne Esityskerros Logiikkakerros Datakerros Käyttäjien hallinta Rekisteröityminen Rekisteröintiprosessin räätälöinti Käyttäjän tunnistaminen Salasanojen käsittely Salasanan unohtaminen Salasanan vaihtaminen Ostotapahtumaprosessin rakentaminen 39

5 7.3.1 Tuotteiden näyttäminen Tuotehierarkia Ostoskori Tietoturvallisen verkkokaupan edellytykset Syötteentarkistus SQL-injektion estäminen Virhetilanteiden käsittely Tietokantayhteyden muodostaminen SSL Verkkokauppasovelluksen ylläpitotekniikat Master Pages ja Web User Controls Tietokannan tietojen ylläpito Lokalisointi 58 8 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION JA TIETOKANTA SQL Server 2005 Express Edition ja verkkokauppa Verkkokaupan tietokanta 61 9 YHTEENVETO KÄSITTEET 68

6 1 1 JOHDANTO Verkkokaupasta on tullut monille yrityksille tärkeä kanava myydä omia tuotteitaan ympäri maailmaa. Oikein suunniteltuna verkkokauppa voi lisätä yrityksen myyntiä ja tuoda uusia asiakkaita nopeastikin. Usein luullaan kuitenkin, että verkkokauppasovellus voidaan suunnitella ja toteuttaa nopeasti pienilläkin investoinneilla ja siitä saadut edut ovat huomattavat. Näin ei kuitenkaan aina ole. Huonosti suunniteltuna verkkokauppasovellus voi tulla yritykselle kalliiksi menetettyinä asiakkaina tai imagon huonontumisena. Verkkokauppasovellusta voidaan pitää eräänlaisena yrityksen näyteikkunana, mikä heijastaa yrityksen arvoja ja toimintamalleja. Monet tämän hetken verkkokauppasovelluksista on rakennettu PHP+MySQL ratkaisun päälle. Viime vuoteen asti PHP+MySQL ratkaisun suurimpana kilpailuvalttina oli tekniikoiden edullisuus tai toisin sanoen ilmaisuus. Viime vuonna Microsoft vastasi PHP+MySQL tekniikan asettamaan haasteeseen julkaisemalla uudet versiot omasta ASP.NET 2.0 sovelluskehitysympäristöstään sekä SQL Server 2005 tietokantaohjelmistosta. Uusien tuotteiden luvattiin mullistavan sovelluskehityksen tuoden uusia tehokkaita, edullisia ja tietoturvallisia työkaluja sovelluskehittäjien käyttöön. Microsoft toi markkinoille ilmaiset Express Edition versiot tietokanta- ja sovelluskehitysohjelmistoistaan, joiden avulla se pyrkii valtaamaan voimakkaasti markkinaosuuksia. Tutustuin vuoden 2005 lopussa ASP.NET 2.0-arkkitehtuuriin ja samalla heräsi kiinnostus tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan toteuttaa käyttäen ASP.NET 2.0-arkkitehtuuria. Olen aikaisemmin toteuttanut kouluprojektin yhteydessä verkkokauppasovelluksen käyttäen ASP.NET 1.1-arkkitehtuuria ja SQL Server 2000:ta. Siksi nyt oli luonnollista tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan toteuttaa käyttäen uusinta Microsoftin sovelluskehitysympäristöä.

7 2 Aiheen valintaan vaikutti myös se seikka, että kattavaa materiaalia, missä käsitellään verkkokauppasovelluksen toteuttamista ASP.NET 2.0-ympäristössä ei juurikaan löydy. Monet internetistä löytyvistä materiaaleista käsittelevät verkkokauppasovelluksen rakentamista ja muokkaamista valmiiden tuotteiden päälle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan suunnitella ja rakentaa käyttäen kilpailevaa Microsoftin teknologiaa ilmaisten työkalujen avulla. Erilaisia toteutusmalleja tutkitaan suunnittelemalla verkkokauppasovellus käyttäen Web Developer 2005 Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa sekä SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmistoa.

8 3 2 TUTKIMUSASETELMA Tämän opinnäytetyön päätutkimusongelma on selvittää, miten Microsoftin tarjoama ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri sekä SQL Server Express Edition soveltuvat verkkokauppasovelluksen alustaksi sovelluskehittäjän näkökulmasta. Tarkoituksena ei ole kehittää pyörää uudelleen vaan tutkia niitä mahdollisuuksia, mitä Microsoftin tarjoama ympäristö tarjoaa. Verkkokauppasovellus muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta suuren kokonaisuuden, joten tutkimus on rajattu käsittelemään keskeisimpiä haasteita eli käyttäjien hallintaa, ostotapahtumaa, tietoturvaa, ylläpitoa ja tietokantaa. Keskeisimpiä haasteita on tutkittu yleisesti teorian tasolla, minkä jälkeen tutkimuksessa on paneuduttu kyseisten haasteiden ratkaisemiseen käyttäen Microsoftin sovelluskehitysympäristön tarjoamia ratkaisumalleja. Teoriaosuus (keskeisimmät haasteet) toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena. Teoriaosan pohjan muodostavat omat kokemukset verkkokauppasovelluksen rakentamisesta (ASP.NET 1.1-arkkitehtuuri), kirjallisuus sekä verkkojulkaisut ja tutkimukset. Kirjallisuutta ja internet-materiaalia löytyy hyvin yleisesti WWW-sovellusten toteuttamisesta ASP.NET 2.0-ympäristössä. Koska valmista materiaalia liittyen verkkokauppasovelluksen toteuttamiseen ei juurikaan löydy, niin tarkoituksena on hyödyntää yleistä materiaalia liittyen ASP.NET 2.0-ympäristöön ja sitä kautta soveltaa tietoa verkkokauppasovelluksen suunnitteluun. Opinnäytetyön keskeisimmän tutkimusmenetelmän muodostaa verkkokauppasovelluksen toteutusmallien tutkiminen käyttäen ilmaista Visual Web Developer Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa ASP.NET 2.0- ympäristössä sekä SQL Server Express Edition tietokantaohjelmistoa. Verkkokauppasovelluksen suunnittelun yhteydessä on pyritty tutkimaan ratkaisuja, joiden avulla verkkokauppasovellus saadaan rakennettua tehokkaasti käyttämällä vähän koodia, mutta kuitenkin ylläpidon kannalta järkevästi (tutkimuksen alaongelma). Esiteltyjen ratkaisumallien taustalla on pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota tietoturvaan.

9 4 3 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN MÄÄRITTELY Sähköinen liiketoiminta on nimitys, mitä käytetään prosessista, jossa tuotteita, tavaroita ja palveluita myydään internetissä verkkokauppasovelluksen kautta (Reynolds 2000, 7). Verkkokauppasovellus on dynaaminen tietokantapohjainen internetissä toimiva WWW-sovellus, mikä tarjoaa alustan asiakkaan ja myyjän väliselle kaupankäynnille. Yleisesti ohjelmistotuotannon ja sovelluskehittäjän näkökulmasta katsoen, verkkokauppasovellus on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa dynaaminen WWW-sovellus. Tietoturva on keskeisessä roolissa kaikissa internetissä toimivissa WWW-sovelluksissa, mutta se korostuu erityisesti verkkokauppasovelluksen yhteydessä. Internetissä toimiva Extranet-palvelu on luonteeltaan suhteellisen lähellä verkkokauppasovellusta. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta sovellusten suunnittelu WWW-ympäristössä eroaa jonkin verran normaalista Windows sovellusten suunnittelusta. Otan vertailukohdaksi Windows sovellukset, koska opinnäytetyö käsittelee verkkokauppasovelluksen suunnittelua juuri Windows-ympäristössä Microsoftin työvälineitä käyttäen. Suurimmat erot tulevat siinä, että WWW-sovelluksien suunnittelussa korostuu erityisesti käytettävyys. Toki, sovelluksen käytettävyys on tärkeä asia myös Windows-sovellusten yhteydessä. Windows-ympäristössä sovelluksia voidaan kuitenkin suunnitella suhteellisen vapaasti, koska tiedetään, että käyttäjät tulevat käyttämään sovellusta Windows-käyttöjärjestelmällä. WWW-sovellusten suunnittelussa ongelmaksi muodostuu se, että maailmalla on monia eri selaimia, mitkä tukevat ja tulkitsevat mm. CSS ja XHTML-standardeja erilailla. Verkkokauppasovelluksen suunnittelija ei voi lähteä siitä lähtökohdasta, että sovellus toimii vain Internet Explorer-selaimella. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä käytettävyyttä yleisesti siitä näkökulmasta, miten verkkokauppasovellus tulee toteuttaa CSS ja XHTML-standardien mukaisesti. Opinnäytetyössä kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, miten ASP.NET 2.0-ympäristön komponenteilla saadaan rakennettua käytettävyyden kannalta järkevä ratkaisu verkkokauppasovellukseen.

10 5 4 ASP.NET ARKKITEHTUURI 4.1 Microsoft.NET-arkkitehtuurin rakenne KUVIO 1: Microsoft.NET arkkitehtuurin rakenne (Alikoski 2005) Inkinen (2003, 4.) on todennut: Microsoft.NET-arkkitehtuuri on kunnianhimoinen yritys yhdistää eri sovellusalueiden tekniikka ja palvelut yhteisen katon alle. ASP.NET on.net-ympäristön palvelinpohjainen sovellusrajapinta dynaamisten selainsovelluksien rakentamiseksi..netarkkitehtuurin keskeisimmät toiminnot muodostavat Common Language Runtime (CLR) ja.net Framework Class Library. (Inkinen 2003, 4.) Arkkitehtuurin alimpana tasona on käyttöjärjestelmä eli Windows. Common Language Runtime (CLR) toimii rajapintana käyttöjärjestelmän ja.netsovelluksen välillä huolehtien.net-sovelluksen käännetyn koodin ajamisesta, ohjelmasäikeiden hallinnasta, ajonaikaisesta turvallisuudesta ja yleisestä käyttövarmuudesta. Yhtenä tärkeimpänä ideana on, että CLR irrottaa käytettävän ohjelmointikielen itse suorituksesta, tuoden siten mahdollisuuksia ohjelmointikielen vapaaseen valintaan..net-arkkitehtuuri mahdollistaa sovellusten rakentamisen mm. C#, VB.NET, J#, C++ ohjelmointikielillä. (Inkinen 2003, 4.)

11 6 CLR:n päällä toimii.net Framework Class Library, minkä tarkoituksena on tarjota yleiskäyttöisiä luokkia, joiden avulla sovellukset kytkeytyvät.netsovellukseen. Frameworkin ylin kerros muodostuu erilaisista käyttöliittymäkomponenteista. (Inkinen 2003, 5.) 4.2 ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet KUVIO 2: ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet (Jokinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin kehityksen ensimmäisenä lähtökohtana on ollut se, että pyritään vähentämään sovelluskehittäjän kirjoittamaa koodimäärää. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että valmiiden komponenttien avulla voidaan hoitaa yhä useampia rutiininomaisia tehtäviä, mitkä aiemmin piti hoitaa puhtaasti koodin puolella. ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin tuomat uudet ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen (KUVIO 2): uusiin web-kontrolleihin (web controls), sivujen toimintaan liittyviin uudistuksiin sekä uusiin ohjelmointirajapintoihin (API). Yhtenä merkittävimpinä uudistuksina ASP.NET 2.0 tuo uuden menetelmän luoda tietokantayhteyksiä DataSource-kontrollien avulla ja käsitellä monipuolisesti tietokantadataa uusien web-kontrollien (GridView, FormView) avulla. Sivujen toimintaan liittyvinä uudistuksina voidaan pitää nk. Master-sivuja sekä vaihdettavia ulkoasuja (teemat ja skinit). Master-sivujen tarkoituksena on

12 7 helpottaa sellaisen sivuston rakentamisesta, jossa kaikille sivuille tarvitaan yhtenäinen ulkoasu. Uutena ohjelmointirajapintana Membership API mahdollistaa mm. käyttäjien hallintaan liittyvien toimintojen (kirjautuminen, rekisteröinti) hoitamisen valmiiden kontrollien avulla. (Järvinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin myötä myös suorituskykyyn on tehty parannuksia. Tietokannan datassa tapahtuvat muutokset osataan nyt ottaa paremmin huomioon tehokkaamman välimuistin (caching) avulla. (Järvinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin myötä Microsoft toi markkinoille uudet versiot.net sovelluskehitystyökaluista. Suurimpana muutoksena edellisen sukupolven ASP.NET 1.1-arkkitehtuurin työkaluihin nähden on se, että Visual Studio tuoteperhe on monipuolistunut ja tuonut mukaan ilmaisen Web Developer Express Edition version. Web Developer Express on täysivertainen WWWsovelluskehitintyökalu, mikä mahdollistaa ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin uusimpien komponenttien käyttämisen. 5 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION TAULUKKO 1: SQL Server Express 2005 vs. MSDE (Moilanen 2005) SQL Server Express Edition MSDE Tietokannan maksimikoko 4GB 2GB Skaalautuvuus 1 CPU, 1GB muistia Ei rajoituksia käyttäjämäärien suhteen 2 CPU, 2GB muistia Yhteyksien määrä rajoitettu (workload governor) Kantojen XCopy-asennus On Ei DTS Runtime Ei On XML ja CLR-tuki On Ei SQL Server 2005 tuoteperheen uusin jäsen on SQL Server 2005 Express Edition, mikä on suunniteltu korvaamaan ilmaisen MSDE:nen (Microsoft SQL Server Desktop Engine). Express Edition on MSDE:n lailla ilmainen, mutta

13 8 ominaisuuksiltaan huomattavasti monipuolisempi täysiverinen tietokantaratkaisu (TAULUKKO 1). SQL Server 2005 Express Edition sisältää samat perusominaisuudet kuin SQL Server 2005 mukaan lukien mm. CLR-tuki ja uudet XML-ominaisuudet. Erotuksena SQL Server 2005 versioon voidaan pitää sitä, että skaalautuvuus on rajoitetumpaa sekä seuraavat Enterprise-ominaisuudet puuttuvat: Integration Services (DTS), Business Intelligence, Reporting Services sekä Notification Services. Express Editionin ja Visual Web Developerin yhteydessä voidaan käyttää Reporting Services-palveluita tietyin rajoituksin ilmaisen laajennuksen kautta. (Moilanen 2005) SQL Server 2005 kuten myös Express Edition sisältää parannetut tietoturvaominaisuudet. Oletuksena tietyt ominaisuudet ovat kytkettynä pois päältä (mm. CLR, Web Servicet, SMTP). Protokollista Shared Memory on ainoana oletusarvoisesti päällä. Verkon ylitse käytettäessä tarvittavat protokollat pitää laittaa aina ensin päälle. (Moilanen 2005) SQL Server 2005 Management Studio Express Edition on ilmainen työkalu Express Editionin tietokantojen hallitsemiseen. SQL Server 2005 Express Edition ja Visual Web Developer ovat integroitu kiinteästi toisiinsa, joten mm. tietokantojen, proseduurien, näkymien luominen onnistuu suoraan myös Visual Web Developerin käyttöliittymän kautta. 6 SOVELLUSKEHITTÄJÄN HAASTEET Tässä luvussa käsitellään niitä yleisimpiä haasteita, mitä sovelluskehittäjä kohtaa verkkokauppasovelluksen suunnittelu ja toteutusprojekteissa. Keskeisimmät sovelluskehittäjän työvaiheet muodostuvat käyttäjien hallinnan, ostotapahtumaprosessin, tietoturvan, tietokannan sekä ylläpidon ja rakenteen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

14 9 6.1 Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta muodostaa verkkokauppasovelluksessa suuren ja tärkeän kokonaisuuden, johon sovelluskehittäjän näkökulmasta voi kulua paljonkin aikaa. Kokonaisuudeltaan käyttäjien hallintaan voidaan laskea ainakin seuraavat osaalueet: rekisteröinti- ja kirjautumisjärjestelmä sekä käyttöoikeudet. Käyttäjien hallinnassa varsinkin tietoturva nousee suureen roolin, koska rakenne- ja tekniikkavalinnat heijastuvat suoraan koko verkkokauppasovelluksen tietoturvaan. Tietoturvan merkitys on suuri myös sen vuoksi, että käyttäjien hallinnassa käsitellään käyttäjien (asiakkaiden) henkilökohtaisia tietoja, mitkä eivät saa joutua muiden käsiin Rekisteröityminen Käyttäjän rekisteröityminen on usein pakollista useissa verkkokaupoissa ennen tilauksen tekemistä. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta kerätään henkilötiedot sekä asiakasta pyydetään antamaan haluttu käyttäjätunnus ja salasana. Myöhempiä tilauksia varten järjestelmässä säilytetään asiakkaan tietoja, joten tietoja ei tarvitse antaa uudelleen joka tilauksen yhteydessä. Usein rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta pyydetään antamaan myös ns. salasanan unohtamiskysymys ja sille vastaus, jotka asiakas joutuu syöttämään siinä tilanteessa jos on unohtanut salasanansa. Rekisteröintijärjestelmä on verkkokaupan tietoturvan kannalta yksi kriittisimmistä toiminnoista, koska huonosti suunniteltuna ja toteutettuna se voi olla huomattava tietoturvariski. Käyttäjien tietojen keräämisessä korostuu erityisesti se, että kriittiset tiedot kuten henkilötiedot, käyttäjätunnukset ja salasanat saadaan pidettyä salatussa muodossa vahvan salauksen takana tietokannassa. Tärkeätä on kiinnittää huomiota myös siihen, että tietoja ei voida kaapata rekisteröitymisen yhteydessä. Tietoturvan ohella rekisteröintijärjestelmän yhteydessä korostuu myös käytettävyys, koska huonosti suunniteltuna rekisteröintiprosessi voi karkottaa asiakkaat verkkokaupasta.

15 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Kirjautumisjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat. Kirjautumisjärjestelmä mahdollistaa sen, että asiakkaan ei tarvitse joka kerta syöttää henkilötietojaan uudelleen uuden tilauksen yhteydessä. Sen jälkeen, kun asiakas on tunnistettu voidaan rekisteröinnin yhteydessä annetut henkilötiedot hakea suoraan verkkokaupan tietokannasta. Tärkeänä osana kirjautumisjärjestelmään kuuluvat käyttöoikeudet. Tarpeen vaatiessa verkkokaupan asiakkaita voidaan roolittaa ja tarjota pääsyä tietyille sivuille, missä on vain kyseisen roolin tai asiakasryhmän tarjouksia. Sovelluskehittäjän näkökulmasta on tärkeätä rajata käyttöoikeuksilla kaikki verkkokauppasovelluksen osiot, mihin tavallisilla käyttäjillä (asiakkailla) ei ole pääsyä. Tärkeätä on määrittää, että tavallisella käyttäjälle on minimaaliset oikeudet, niin sovelluksen kansioihin kuin tietokanta-dataankin. Kirjautumisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden mihin voidaan liittää myös salasanan vaihtomahdollisuuden sekä ne toimenpiteet miten menetellään, jos käyttäjä on unohtanut salasanansa. Useissa verkkokauppasovelluksissa salasanan unohtamistoimenpide on automatisoitu siten, että sovellus lähettää käyttäjälle uuden salasanan suoraan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Kirjautumisjärjestelmänkin yhteydessä sovelluskehittäjän pitää kiinnittää huomiota siihen, että kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnusta tai salasanaa ei voida kaapata missään muodossa suoraan kannasta, sessiosta tai kekseistä (cookies).

16 Ostotapahtuma KUVIO 3. Ostotapahtumaprosessi Yleensä ostotapahtuma etenee verkkokaupassa siten, että käyttäjä valitsee ensin tuotteet ostoskoriin ja sen jälkeen siirtyy kassalle, missä ostoskorin sisältöä voi tarkastella ja tehdä tarvittavat muutokset. Ennen tilauksen hyväksymistä useissa verkkokaupoissa pyydetään käyttäjää rekisteröitymään. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjää pyydetään valitsemaan haluttu toimitus ja maksutapa. Ostotapahtuman viimeisessä vaiheessa käyttäjää pyydetään hyväksymään sopimusehdot ja sen jälkeen hyväksymään tilaus, minkä jälkeen tilausvahvistus lähetetään käyttäjälle sähköpostitse. Verkkokauppasovelluksessa ostotapahtuman yhtenä sovelluskehittäjän haasteena voidaan pitää sitä, että ostaminen saadaan tehtyä käyttäjän näkökulmasta helpoksi. Mitä vähemmän käyttäjän täytyy tehdä klikkauksia, sitä suoraviivaisemmin ostaminen käy. Ostotapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu erityisesti tuotteiden ja tuotehierarkian selkeä näyttäminen käyttäjälle sekä vaivaton tuotteiden lisääminen ostoskoriin. Ostamisen on oltava helppoa, koska suurin osa tilauksen hylkäämisestä johtuu siitä, että ostotapahtuma on tehty liian monimutkaiseksi. Tämä voidaan havaita verkkokauppaa tutkivan Vividencen tutkimuksesta, mihin viitataan Sektori.com verkkosivuston artikkelissa. Tutkimuksen mukaan verkkokaupoissa tilauksen hylkäämiseen vaikuttaa useimmiten se, että kassalle siirtyminen kestää liian

17 12 pitkään (41 % vastaajista), sivusto vaatii rekisteröitymisen ennen tilaamista (34%), sivusto on epävakaa tai epäluotettava (31%), kassalle siirtyminen on liian monimutkaista (27%). Vividencen toimitusjohtaja Jeff Greenberg mukaan ostotapahtumaa yksinkertaistamalla voidaan ostojen määrää nostaa jopa 25 prosenttia. (Sektori.com 2006) TAULUKKO 2: Ostotapahtuman hylkääminen (Li, Chatterjeel 2005) Tapahtuma Todennäköisyys ostotapahtuman keskeytymiseen Tuotteiden selaaminen 42,2 % Tuotteiden lisääminen ostoskoriin 48,3 % Ostoskoritietojen tarkistelu 1,35 % Tilauksen vahvistaminen 2,87 % Shibo Lin ja Patrali Chatterjeelin tekemä tutkimus (2005) ostotapahtuman hylkäämisestä antaa samansuuntaisia tuloksia kuin Vividencen tutkimus Tuotteiden ja tuotehierarkian näyttäminen Verkkokauppasovelluksessa saattaa olla useita kymmeniä ellei jopa satoja erilaisia tuotenimikkeitä ja tuoteryhmiä. Käyttäjän kannalta on tärkeätä, että tuotteet ja tuoteryhmät löytyvät nopeasti ja helposti. Tätä väitettä tukee Shibo Li:n ja Patrali Chatterjeelin tekemä tutkimus ostotapahtumien hylkäämisestä (TAULUKKO 2). Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että noin 42 % mahdollisista tilauksista keskeytyy, koska tuotteiden näyttäminen ja niiden selaaminen on toteutettu teknisesti huonosti. Tuotteiden esille tuomisessa käyttäjän huomio kiinnittyy siihen, että tuotteista on selvästi näkyvillä hinta, tekniset tiedot, saatavuus sekä mielellään kuva. Kuvan merkitys korostuu, koska käyttäjä ei pääse fyysisesti kokeilemaan tuotetta. Siksi on tärkeätä, että käyttäjä näkee millaisesta tuotteesta on kyse. Jos tuotteiden hinnat ovat huonosti näkyvillä, käyttäjille voi jäädä vaikutelma, että yleisesti verkkokaupan toiminnassa on jotain hämärää (Reynolds 2000, 178).

18 13 Se, miten tuotehierarkia saadaan käytettävyyden näkökulmasta parhaiten palvelemaan käyttäjien tarpeita riippuu hyvin pitkältä siitä, kuinka paljon erilaisia tuoteryhmiä verkkokaupassa on. Tuotehierarkian käytettävyydessä korostuu erityisesti se, että käyttäjä pystyy helposti hahmottamaan kaikki tuoteryhmät ja niihin kuuluvat valmistajat ja tuotteet Ostoskori Ostoskori muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta yhden verkkokauppasovelluksen ja koko ostotapahtumaa koskevan keskeisimmän työvaiheen. Kuten Vividencen sekä Shibo Lin ja Patrali Chatterjeelin (TAULUKKO 2), tutkimuksista voidaan huomata, jos tuotteiden lisääminen ostoskoriin ei ole riittävän yksinkertaista voi se vähentää ostotapahtumia selvästi. Ostoskorin suunnittelussa korostuu erityisesti tästä syystä käytettävyys. Ostoskorin käytettävyys heijastuu suoraan koko verkkokauppasovelluksen käytettävyyteen, koska ostoskorin merkitys koko sovellukselle on keskeinen. Ostoskoritekniikan ja käytettävyyden suunnittelussa korostuu erityisesti se, että ostoskoriin voidaan helposti lisätä ja poistaa tuotteita. Oleellista on myös se, että ostoskorista näkyy selvästi kuinka paljon mitäkin tuotetta on ostoskorissa ja mikä on yhteissumma. Teknisestä näkökulmasta katsoen sovelluskehittäjän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettei ostoskori turhaan kuormita tietokantaa tai WWW-palvelinta.

19 Tietoturva KUVIO 4. Tietoturvauhkien kartoittaminen Kuusitasoinen strategia (Clipcode 2005) Tietoturva on päällimmäisenä jokaisessa valinnassa, kun suunnitellaan verkkokauppasovellusta, siksi tietoturvauhkien kartoittaminen (Threat Model) on suositeltavaa. Tietoturvauhkien kartoituksella pyritään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa mahdolliset haavoittuvuudet ja miettimään, miten haavoittuvuuksia voidaan minimoida tai poistaa. Kartoituksen yhtenä osana selvitetään, mistä mahdolliset uhat ovat tulossa ja millaisilla vastatoimenpiteillä uhat voidaan torjua. (Clipcode 2005) Verkkokauppaprojekteissa sovelluskehittäjän rooli korostuu tietoturvan osalta, koska sovelluskehittäjän virheet sovelluksen koodissa tai SQL-kyselyissä voivat muodostaa suurenkin tietoturvauhan. Siksi on erittäin tärkeätä, että sovelluskehittäjä kiinnittää erityisesti huomiota koodivirheisiin ja niiden minimoimiseen. Monesti on kuitenkin niin, että sovelluskehittäjä keskittyy enemmän sovellusrakenteiden suunnitteluun kuin tietoturvan suunnittelemiseen, joten on tärkeätä, että myös ohjelmointiympäristön ja sovelluskehittämien puolelta tietoturva seikoista on huolehdittu. Usein pienilläkin toimenpiteillä voi olla suuri vaikutus parantavasti tai heikentävästi koko verkkokaupan tietoturvaan.

20 15 TAULUKKO 3. Tietoturvahaavoittuvuudet kategorioittain (Jaquith 2002) Tietoturvaongelman Tietoturvaongelman luokka sisältäviä sovelluksia (n=45) Suunnitteluvirheiden osuus Vakavien suunnitteluvirheiden osuus Hallintaliittymä 31 % 57 % 36 % Tunnistus/valtuutus 62 % 89 % 64 % Konfiguroinnin hallinta 42 % 41 % 16 % Salausalgoritmit 33 % 93 % 61 % Tiedon keräys 47 % 51 % 20 % Syötteen tarkistus 71 % 50 % 32 % Parametrien manipulointi 33 % 81 % 73 % Luottamuksellisen tiedon käsittely 41 % 70 % 41 % Istunnon hallinta 40 % 94 % 79 % Andrew Jaquith on tutkinut WWW-sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia ja kuten voidaan huomata tutkimuksen tuloksista (TAULUKKO 3) vakavien suunnitteluvirheiden osuus on suhteellisen suuri tunnistuksen, salausalgoritmien, parametrien manipuloinnin ja istunnon hallinnan osalta. Verkkokauppasovelluksessa suunnitteluvirheet näillä osa-alueilla ovat erittäin kriittisiä, joten näihin haavoittavuuksiin varautuminen on tietoturvallisen verkkokaupan kannalta välttämätöntä. Tutkimuksen mukaan 71%:ssa otoksen sovelluksista ilmenee tietoturvaongelmia syötteentarkistuksessa. Kunnollisen syötteentarkistuksen laiminlyönti muodostaa suuren tietoturva uhan. Virheet syötteentarkistuksessa voivat johtaa siihen, että lomakkeen taustalla toimivaan tietokantakyselyyn voidaan syöttää tietoja mitkä aiheuttavat SQL-injektion.

21 Arkkitehtuuri ja tietokanta Verkkokauppasovellus muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta suuren kokonaisuuden, missä sujuva ylläpidettävyys korostuu entisestään. Arkkitehtuuritasolta lähtien sovelluksen ylläpitoa voidaan helpottaa ja pitää rakenteen selkeänä. Arkkitehtuurin rakenne muodostaa pohjan koko sovellukselle. Kolme tyypillistä arkkitehtuurimallia ovat keskitetty (centralized), kaksikerrosmalli (two-tier model), kolmikerrosmalli (three-tier model). Keskitetyssä mallissa käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja data sijaitsevat kaikki samalla kerroksella. Kaksikerrosmallin erottaa keskitetystä mallista se, että data sijaitsee omalla kerroksellaan. Kolmikerrosmallin mukaisesti käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja data muodostavat omat itsenäiset kerrokset. (Haajanen 2005) Tietokantapohjaisen verkkopalvelun arkkitehtuuri noudattaa yleensä ns. kolmikerrosmallia (three-tier model) (KUVIO 5). Kolmikerrosmallin mukaisesti esityskerros (käyttöliittymä), logiikkakerros (sovelluslogiikka) ja datakerros (tietokanta) erotetaan toisistaan. Kerrosmallin mukainen arkkitehtuuri mahdollistaa selkeän rakenteen rakentamisen koko sovellukselle ja sitä kautta myös hyvän ylläpidettävyyden. Kerrosmallin yhtenä periaatteena on se, että ylempi kerros käyttää hyväkseen alemman kerroksen palveluita. Kerrosten lisääntyessä tehokkuushäviöitä voi ilmaantua johtuen tiedon epäsuorista siirtämisistä kerrosten välillä. (Jaakkola 2006)

22 17 KUVIO 5. Kolmikerrosmalli (Wikipedia 2006) Arkkitehtuurin ja tietokannan kunnollisella suunnittelulla on suuri merkitys, jotta sovelluksen hallinnasta ja ylläpidosta saadaan helppoa ja tehokasta. Tietokannan kunnollisen suunnittelun tärkeys korostuu aina dynaamisten WWW-sovellusten suunnittelussa ja erityisesti silloin, kun kyseessä on verkkokauppa. Jos tietokanta on suunniteltu huolimattomasti, niin ongelmia ilmenee viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan rakentaa verkkokaupan kannalta tärkeitä osia, kuten ostoskori- ja ylläpitoratkaisuja. Tärkeätä on muistaa, että tietokannan suunnitteluvirheitä on hankala ruveta korjaamaan jälkikäteen, jos tietokanta on suunniteltu huonosti. Tällöin siitä aiheutuu huomattavasti turhaa työtä sovelluskehittäjälle. Verkkokaupan tietokannan yhtenä ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että tietojen muokkaus, lisäys ja poistotapahtumia tulee helposti useita päivittäin varsinkin, jos tuotteiden määrä on suuri. Tuotemäärän ja ylipäänsä koko tietokannan koon

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 5.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-22 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-13 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (11) Luento Käyttöoikeuksista ja tiedon suojauksesta... 2 Käyttäjätunnukset... 3 Tunnuksen luominen... 4 Oikeudet / Valtuudet... 5 Oikeuksien hallinta SQL:ssa... 6 Suojaustarkkuus?... 7 Roolit...

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje

RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje RT urakoitsijan tuotetieto Käyttöohje 5.4.2016 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Kirjautuminen palveluun... 4 Työmaat ja Urakat... 5 Käsiteltävän työmaan valitseminen... 5 Työmaan perustaminen... 5 Aliurakoiden

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705

Data@Flow ohjeet. AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 Data@Flow ohjeet AtFlow Oy, Pekka Rönkkönen, pekka@atflow.fi +358 (0)50 340 1705 1 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen... 2 2. Sisältöalueiden muokkaaminen... 4 2.1. Sisältöalueen sisällön muokkaaminen...

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Päivittäminen versiosta 1.X.X versioon 2.X.X... 4 Toimitustavat... 5 Tilauksen käsittely...6

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen

Yhteistyökumppanit kirjautuvat erikseen annetuilla tunnuksilla osoitteeseen 1 Etäyhteysohje (vpn.lappia.fi) Yleistä ssl-vpn etäkäyttöpalvelusta Koulutuskuntayhtymän henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössään selaimella käytettävä etäkäyttöpalvelu. Palvelun kautta voi käyttää

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta

Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut. Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta Arena-koulutus Sisäänkirjautuminen ja omat sivut Noora Muurimäki Outi Syväniemi Leila Virta 1 Sisäänkirjautuminen ja omat sivut osio: Eri kirjautumistavat verkkokirjastoon, unohtuneet käyttäjätunnukset

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa

WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa WWW ja tietokannat WWW-sivut HTML-kielellä esitettyä hypertekstiaineistoa tekstiä, kuvia, hyperlinkkejä Staattiset sivut kirjoitettu kerran, muuttaminen käsin ongelmana pysyminen ajantasalla Ylläpito hankalaa,

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

VertoLive2.0 -pikaopas

VertoLive2.0 -pikaopas VertoLive2.0 -pikaopas Sisältö: Asiakaspalvelukeskus: 1. Kirjautuminen ja unohtuneen salasanan palauttaminen 2. Salasanan vaihtaminen 3. Tunnusten luominen isännöitsijätoimiston muille käyttäjille 4. Käyttöliittymän

Lisätiedot

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä

Ylläpito toimittaa sinulla sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tässä esimerkissä Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen Sisällysluettelo Sisällys Sivustolle santaskyla.net kirjautuminen... 1 Sisällysluettelo... 1 Käyttöoikeus... 1 Kirjautunut käyttäjä... 3 Artikkelin kommentointi...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1

Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 1. Testattavat asiat Järjestelmän kriittisimmille toiminnallisuuksille (listattu alla), toteutetaan 1 selainyhteensopivuustesti käyttäen Suomessa eniten käytössä olevia selaimia. Uuden keräyksen lisääminen

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla

Selaimen kautta käytettävällä PaikkaOpin kartta-alustalla PaikkaOppi Mobiililla 19.1.2017 Sisällys Slide 3. Mikä on PaikkaOppi Mobiili? Slide 4. Kaavio PaikkaOppi Mobiilin käytön aloituksesta. Slidet 5-7. Tunnusten ja kurssin luominen ennen sovelluksen käyttöä. Slide 8. Hae sovellus

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana

Buildercom Oy Ohje: Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM. Ohje Käyttäjätunnus ja salasana Sivu 1/5 BEM Ohje Käyttäjätunnus ja salasana 1. Ohjeen sisällys 2. Ensimmäinen sisäänkirjautuminen... 2 3. Salasanan uusiminen... 4 4. Käyttäjätunnuksen palautus... 5 5. Muut ongelmatilanteet... 5 Sivu

Lisätiedot

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI

Tech Conference Office 365 tietoturvan heikoin #TechConfFI Tech Conference 28.-29.5.2015 Office 365 tietoturvan heikoin lenkki? @NestoriSyynimaa #TechConfFI Puhujasta Senior-konsultti Nestori Syynimaa, PhD MCT, MCSA (Office 365) www.linkedin.com/in/nestori Luennon

Lisätiedot

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S)

Tietoturvan perusteet - Syksy 2005. SSH salattu yhteys & autentikointi. Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Tietoturvan perusteet - Syksy 2005 SSH salattu yhteys & autentikointi Tekijät: Antti Huhtala & Asko Ikävalko (TP02S) Yleistä SSH-1 vuonna 1995 (by. Tatu Ylönen) Korvaa suojaamattomat yhteydentottotavat

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas

EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas EASY Tiedostopalvelin Käyttöopas Windows Client www.storageit.fi - Äyritie 8 D, 01510 VANTAA Salorantie 1, 98310 KEMIJÄRVI Sisältö 1. Asennus 2. Yhdistäminen pilveen - Tiedostojen siirto - Paikallisten

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri. Järjestelmäarkkitehtuuri Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) ja Järjestelmäarkkitehtuuri Sovellukset ovat olemassa Järjestelmien uudistaminen vie yleensä arvioitua enemmän resursseja ja kestää arvioitua kauemmin Migration (Migraatio

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Paytrail lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Maksun käsittely...4 Päivittäminen...4 Mahdolliset vikatilanteet...5 Yleistä Lisäosan tarkoitus

Lisätiedot

HOJ J2EE & EJB & SOAP &...

HOJ J2EE & EJB & SOAP &... HOJ J2EE & EJB & SOAP &... Ville Leppänen HOJ, c Ville Leppänen, IT, Turun yliopisto, 2012 p.1/18 Missä mennään... 1. Johdanto (1h) 2. Säikeet (2h) 3. Samanaikaisuudesta (2h) 4. Hajautetuista sovelluksista

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus

Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Helsingi yliopiston kevytkäyttäjähallintosovelluksen rajapintakuvaus Sisällysluettelo 1Johdanto...2 2ATIKin ja kevytkäyttäjähallinnon välinen rajapinta...3 Shibboleth 2-tunnistus...3 Web service-rajapinta,

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 15.3.2010 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 15.3.2010 1 / 56 Tiedostoista: tietojen tallentaminen ohjelman suorituskertojen välillä Monissa sovelluksissa ohjelman

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten.

Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. SÄHKÖPOSTIPALVELUN OMAHALLINTA-OHJE Tämä ohje on tehty MPY:n laajakaista-asiakkaiden käytössä olevien sähköpostipalveluiden hallintatyökalu Omahallinta-sivustoa varten. Sisällysluettelo 1 Omahallintaan

Lisätiedot

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen

Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Esimerkki: Tehtävä 1. Tietojen lisääminen, poistaminen, päivittäminen ja tulostaminen Luo tietokanta Koulu. Tietokantaan lisätään 3 taulua. Kurssit-taulu: kurssiid not null primary key INTEGER aineid not

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu

Valtiokonttorin tunnistuspalvelu Tila Julkaistu Dok.nro Versio P Sivumäärä 18 Päiväys www.insta.fi Hallintatiedot Yleiset hallintatiedot Nimi Nimikirjoitus Päivämäärä Laatija Hyttinen Henna Tarkastaja Hyväksyjä Arkistoviite Versiohistoria

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys

Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Ohjelmistojen mallintamisen ja tietokantojen perusteiden yhteys Tällä kurssilla on tutustuttu ohjelmistojen mallintamiseen oliomenetelmiä ja UML:ää käyttäen Samaan aikaan järjestetyllä kurssilla on käsitelty

Lisätiedot

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille

Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille Kilta-rekisterin ohje Yhdistyskäyttäjille 13.6.2016 Epilepsialiitto Sisällys Kirjautuminen ja valikko... 3 Uuden jäsenen lisääminen Kilta-jäsenrekisteriin... 4 Henkilön tietojen muutos... 10 Henkilön jäsenyyden

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja linkitetään

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Checkout lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus... 4 Asetukset... 4 Maksun käsittely...4 Maksun tilan tarkistaminen... 4 Päivittäminen...5 Mahdolliset vikatilanteet...

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

MicroStation V8i-käyttöympäristö

MicroStation V8i-käyttöympäristö MicroStation V8i-käyttöympäristö Liite 2 Pääkäyttäjän ohjeet Juha Orre Tekniikan koulutusalan opinnäytetyö Kone- ja tuotantotekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2013 SISÄLLYS Liite 2 2(14) SISÄLLYS... 2 1 KÄYTTÖOHJEET...

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden OneDriveohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Opiskelijoiden OneDrive-ohje Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 17.11.201 ver_1.2 SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK Sisällys Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä...2

Lisätiedot

Navistools Standard. Navistools

Navistools Standard. Navistools Navistools Standard Navistools on Naviswork pohjainen Asset management sovellus, jota käytetään laitoksen, infrakohteen tai rakennuksen elinkaarenaikasen tiedonhallintaan, suunnittelusta työmaavaiheen

Lisätiedot

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu

Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen ORCiD yhdistämispalvelu Kansallinen yhdistämispalvelu miksi? ORCiD:n yhdistämiseksi korkeakoulun käyttäjähallinnan järjestelmään Voidaan hyödyntää eri tarkoituksissa korkeakoulun sisällä Raportoinnissa

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium

Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta Case Dreamspark Premium Jari Kotomäki Aalto University IT Käyttövaltuuksien hallinta eli auktorisointi Prosessi, jossa on kyse käyttäjän tunnistamisen (autentikoinnin,

Lisätiedot