VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN SUUNNITTELU Microsoftin tarjoamat ratkaisumallit verkkokauppasovellukselle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö 2006 Kalle Marjokorpi

2 Lahden ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma KALLE MARJOKORPI Verkkokauppasovelluksen suunnittelu Microsoftin tarjoamat ratkaisumallit verkkokauppasovellukselle Yritysviestintäjärjestelmien opinnäytetyö, 74 sivua, 11 liitesivua Syksy 2006 TIIVISTELMÄ Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten Microsoft ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri ja SQL Server 2005 Express Edition soveltuvat verkkokauppasovelluksen alustaksi. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten kolmikerrosmallin mukainen ASP.NET 2.0 verkkokauppasovellus kannattaa suunnitella ja toteuttaa. Teoriaosa toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena, missä paneudutaan sovelluskehittäjän näkökulmasta verkkokauppasovellusprojektin keskeisimpiin haasteisiin eli käyttäjien hallintaan, ostotapahtumaan, tietoturvaan, ylläpitoon ja tietokantaan. Tutkimusosassa käsitellään teoriaosassa esitettyjä haasteita ja tutkitaan miten ne ovat toteutettavissa käyttäen Microsoftin ASP.NET 2.0-arkkitehtuuria ja Microsoft SQL Server 2005 Express Editionia. Erilaisia toteutusmalleja tutkittiin suunnittelemalla verkkokauppasovellus käyttäen Web Developer 2005 Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa sekä SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmistoa. Yhteenvetona voidaan sanoa, että ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri on suuri edistysaskel WWW-sovellusten suunnitteluun. Verkkokauppasovelluksen rakentaminen on tullut sovelluskehittäjän näkökulmasta helpommaksi, koska ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin tuomat uudet komponentit mahdollistavat yleisten toimintojen rakentamisen helposti suhteellisen pienellä koodimäärällä. SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmiston pullonkaulaksi muodostuu rajoitettu skaalautuvuus, mikä asettaa rajoituksia verkkokaupan koolle. Avainsanat: ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 Express Edition, SQL, VB.NET, Visual Web Developer 2005

3 Lahti University of Applied Sciences Faculty of Business Studies KALLE MARJOKORPI Designing an e-commerce application The Microsoft Platform for e-commerce applications Bachelor s Thesis in Business Information Systems, 74 pages, 11 appendices Autumn 2006 ABSTRACT The primary purpose of this study was to determine how to build a three-tier e- commerce application using Microsoft ASP.NET 2.0 architecture and SQL Server 2005 Express Edition. The user interface, business logic and data access are independent tiers in the three-tier architecture model. The theoretical framework of this study was created by studying the most common challenges that the developer encounters in an e-commerce application project. The most common challenges were user management, purchase event, security, maintenance and the database. The theoretical framework of this study was conducted as a desk study. In the empirical part of this study the most common challenges of an e-commerce project were analyzed by building an e-commerce application using the Microsoft platform. Different kinds of patterns were studied by building an e-commerce application using Web Developer 2005 Express Edition and SQL Server 2005 Express Edition. The study results showed that ASP.NET 2.0 architecture and SQL Server 2005 Express Edition are a major improvement for WWW development. The new components of ASP.NET 2.0 make it possible to build an e-commerce application more effectively and with less code. The limited scalability of SQL Server 2005 Express Edition is the biggest issue which sets limitations for the e-commerce database. Keywords: ASP.NET 2.0, SQL Server 2005 Express Edition, SQL, VB.NET, Visual Web Developer 2005

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSASETELMA 3 3 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN MÄÄRITTELY 4 4 ASP.NET ARKKITEHTUURI Microsoft.NET-arkkitehtuurin rakenne ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet 6 5 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION 7 6 SOVELLUSKEHITTÄJÄN HAASTEET Käyttäjien hallinta Rekisteröityminen Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Ostotapahtuma Tuotteiden ja tuotehierarkian näyttäminen Ostoskori Tietoturva Arkkitehtuuri ja tietokanta 16 7 ASP.NET 2.0 VERKKOKAUPPA-ALUSTANA Verkkokauppasovelluksen rakenne Esityskerros Logiikkakerros Datakerros Käyttäjien hallinta Rekisteröityminen Rekisteröintiprosessin räätälöinti Käyttäjän tunnistaminen Salasanojen käsittely Salasanan unohtaminen Salasanan vaihtaminen Ostotapahtumaprosessin rakentaminen 39

5 7.3.1 Tuotteiden näyttäminen Tuotehierarkia Ostoskori Tietoturvallisen verkkokaupan edellytykset Syötteentarkistus SQL-injektion estäminen Virhetilanteiden käsittely Tietokantayhteyden muodostaminen SSL Verkkokauppasovelluksen ylläpitotekniikat Master Pages ja Web User Controls Tietokannan tietojen ylläpito Lokalisointi 58 8 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION JA TIETOKANTA SQL Server 2005 Express Edition ja verkkokauppa Verkkokaupan tietokanta 61 9 YHTEENVETO KÄSITTEET 68

6 1 1 JOHDANTO Verkkokaupasta on tullut monille yrityksille tärkeä kanava myydä omia tuotteitaan ympäri maailmaa. Oikein suunniteltuna verkkokauppa voi lisätä yrityksen myyntiä ja tuoda uusia asiakkaita nopeastikin. Usein luullaan kuitenkin, että verkkokauppasovellus voidaan suunnitella ja toteuttaa nopeasti pienilläkin investoinneilla ja siitä saadut edut ovat huomattavat. Näin ei kuitenkaan aina ole. Huonosti suunniteltuna verkkokauppasovellus voi tulla yritykselle kalliiksi menetettyinä asiakkaina tai imagon huonontumisena. Verkkokauppasovellusta voidaan pitää eräänlaisena yrityksen näyteikkunana, mikä heijastaa yrityksen arvoja ja toimintamalleja. Monet tämän hetken verkkokauppasovelluksista on rakennettu PHP+MySQL ratkaisun päälle. Viime vuoteen asti PHP+MySQL ratkaisun suurimpana kilpailuvalttina oli tekniikoiden edullisuus tai toisin sanoen ilmaisuus. Viime vuonna Microsoft vastasi PHP+MySQL tekniikan asettamaan haasteeseen julkaisemalla uudet versiot omasta ASP.NET 2.0 sovelluskehitysympäristöstään sekä SQL Server 2005 tietokantaohjelmistosta. Uusien tuotteiden luvattiin mullistavan sovelluskehityksen tuoden uusia tehokkaita, edullisia ja tietoturvallisia työkaluja sovelluskehittäjien käyttöön. Microsoft toi markkinoille ilmaiset Express Edition versiot tietokanta- ja sovelluskehitysohjelmistoistaan, joiden avulla se pyrkii valtaamaan voimakkaasti markkinaosuuksia. Tutustuin vuoden 2005 lopussa ASP.NET 2.0-arkkitehtuuriin ja samalla heräsi kiinnostus tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan toteuttaa käyttäen ASP.NET 2.0-arkkitehtuuria. Olen aikaisemmin toteuttanut kouluprojektin yhteydessä verkkokauppasovelluksen käyttäen ASP.NET 1.1-arkkitehtuuria ja SQL Server 2000:ta. Siksi nyt oli luonnollista tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan toteuttaa käyttäen uusinta Microsoftin sovelluskehitysympäristöä.

7 2 Aiheen valintaan vaikutti myös se seikka, että kattavaa materiaalia, missä käsitellään verkkokauppasovelluksen toteuttamista ASP.NET 2.0-ympäristössä ei juurikaan löydy. Monet internetistä löytyvistä materiaaleista käsittelevät verkkokauppasovelluksen rakentamista ja muokkaamista valmiiden tuotteiden päälle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia, miten verkkokauppasovellus voidaan suunnitella ja rakentaa käyttäen kilpailevaa Microsoftin teknologiaa ilmaisten työkalujen avulla. Erilaisia toteutusmalleja tutkitaan suunnittelemalla verkkokauppasovellus käyttäen Web Developer 2005 Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa sekä SQL Server 2005 Express Edition tietokantaohjelmistoa.

8 3 2 TUTKIMUSASETELMA Tämän opinnäytetyön päätutkimusongelma on selvittää, miten Microsoftin tarjoama ASP.NET 2.0-arkkitehtuuri sekä SQL Server Express Edition soveltuvat verkkokauppasovelluksen alustaksi sovelluskehittäjän näkökulmasta. Tarkoituksena ei ole kehittää pyörää uudelleen vaan tutkia niitä mahdollisuuksia, mitä Microsoftin tarjoama ympäristö tarjoaa. Verkkokauppasovellus muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta suuren kokonaisuuden, joten tutkimus on rajattu käsittelemään keskeisimpiä haasteita eli käyttäjien hallintaa, ostotapahtumaa, tietoturvaa, ylläpitoa ja tietokantaa. Keskeisimpiä haasteita on tutkittu yleisesti teorian tasolla, minkä jälkeen tutkimuksessa on paneuduttu kyseisten haasteiden ratkaisemiseen käyttäen Microsoftin sovelluskehitysympäristön tarjoamia ratkaisumalleja. Teoriaosuus (keskeisimmät haasteet) toteutettiin kirjoituspöytätutkimuksena. Teoriaosan pohjan muodostavat omat kokemukset verkkokauppasovelluksen rakentamisesta (ASP.NET 1.1-arkkitehtuuri), kirjallisuus sekä verkkojulkaisut ja tutkimukset. Kirjallisuutta ja internet-materiaalia löytyy hyvin yleisesti WWW-sovellusten toteuttamisesta ASP.NET 2.0-ympäristössä. Koska valmista materiaalia liittyen verkkokauppasovelluksen toteuttamiseen ei juurikaan löydy, niin tarkoituksena on hyödyntää yleistä materiaalia liittyen ASP.NET 2.0-ympäristöön ja sitä kautta soveltaa tietoa verkkokauppasovelluksen suunnitteluun. Opinnäytetyön keskeisimmän tutkimusmenetelmän muodostaa verkkokauppasovelluksen toteutusmallien tutkiminen käyttäen ilmaista Visual Web Developer Express Edition sovelluskehitysohjelmistoa ASP.NET 2.0- ympäristössä sekä SQL Server Express Edition tietokantaohjelmistoa. Verkkokauppasovelluksen suunnittelun yhteydessä on pyritty tutkimaan ratkaisuja, joiden avulla verkkokauppasovellus saadaan rakennettua tehokkaasti käyttämällä vähän koodia, mutta kuitenkin ylläpidon kannalta järkevästi (tutkimuksen alaongelma). Esiteltyjen ratkaisumallien taustalla on pyritty erityisesti kiinnittämään huomiota tietoturvaan.

9 4 3 VERKKOKAUPPASOVELLUKSEN MÄÄRITTELY Sähköinen liiketoiminta on nimitys, mitä käytetään prosessista, jossa tuotteita, tavaroita ja palveluita myydään internetissä verkkokauppasovelluksen kautta (Reynolds 2000, 7). Verkkokauppasovellus on dynaaminen tietokantapohjainen internetissä toimiva WWW-sovellus, mikä tarjoaa alustan asiakkaan ja myyjän väliselle kaupankäynnille. Yleisesti ohjelmistotuotannon ja sovelluskehittäjän näkökulmasta katsoen, verkkokauppasovellus on hyvin samanlainen kuin mikä tahansa dynaaminen WWW-sovellus. Tietoturva on keskeisessä roolissa kaikissa internetissä toimivissa WWW-sovelluksissa, mutta se korostuu erityisesti verkkokauppasovelluksen yhteydessä. Internetissä toimiva Extranet-palvelu on luonteeltaan suhteellisen lähellä verkkokauppasovellusta. Ohjelmistotuotannon näkökulmasta sovellusten suunnittelu WWW-ympäristössä eroaa jonkin verran normaalista Windows sovellusten suunnittelusta. Otan vertailukohdaksi Windows sovellukset, koska opinnäytetyö käsittelee verkkokauppasovelluksen suunnittelua juuri Windows-ympäristössä Microsoftin työvälineitä käyttäen. Suurimmat erot tulevat siinä, että WWW-sovelluksien suunnittelussa korostuu erityisesti käytettävyys. Toki, sovelluksen käytettävyys on tärkeä asia myös Windows-sovellusten yhteydessä. Windows-ympäristössä sovelluksia voidaan kuitenkin suunnitella suhteellisen vapaasti, koska tiedetään, että käyttäjät tulevat käyttämään sovellusta Windows-käyttöjärjestelmällä. WWW-sovellusten suunnittelussa ongelmaksi muodostuu se, että maailmalla on monia eri selaimia, mitkä tukevat ja tulkitsevat mm. CSS ja XHTML-standardeja erilailla. Verkkokauppasovelluksen suunnittelija ei voi lähteä siitä lähtökohdasta, että sovellus toimii vain Internet Explorer-selaimella. Tässä opinnäytetyössä ei käsitellä käytettävyyttä yleisesti siitä näkökulmasta, miten verkkokauppasovellus tulee toteuttaa CSS ja XHTML-standardien mukaisesti. Opinnäytetyössä kiinnitetään huomiota lähinnä siihen, miten ASP.NET 2.0-ympäristön komponenteilla saadaan rakennettua käytettävyyden kannalta järkevä ratkaisu verkkokauppasovellukseen.

10 5 4 ASP.NET ARKKITEHTUURI 4.1 Microsoft.NET-arkkitehtuurin rakenne KUVIO 1: Microsoft.NET arkkitehtuurin rakenne (Alikoski 2005) Inkinen (2003, 4.) on todennut: Microsoft.NET-arkkitehtuuri on kunnianhimoinen yritys yhdistää eri sovellusalueiden tekniikka ja palvelut yhteisen katon alle. ASP.NET on.net-ympäristön palvelinpohjainen sovellusrajapinta dynaamisten selainsovelluksien rakentamiseksi..netarkkitehtuurin keskeisimmät toiminnot muodostavat Common Language Runtime (CLR) ja.net Framework Class Library. (Inkinen 2003, 4.) Arkkitehtuurin alimpana tasona on käyttöjärjestelmä eli Windows. Common Language Runtime (CLR) toimii rajapintana käyttöjärjestelmän ja.netsovelluksen välillä huolehtien.net-sovelluksen käännetyn koodin ajamisesta, ohjelmasäikeiden hallinnasta, ajonaikaisesta turvallisuudesta ja yleisestä käyttövarmuudesta. Yhtenä tärkeimpänä ideana on, että CLR irrottaa käytettävän ohjelmointikielen itse suorituksesta, tuoden siten mahdollisuuksia ohjelmointikielen vapaaseen valintaan..net-arkkitehtuuri mahdollistaa sovellusten rakentamisen mm. C#, VB.NET, J#, C++ ohjelmointikielillä. (Inkinen 2003, 4.)

11 6 CLR:n päällä toimii.net Framework Class Library, minkä tarkoituksena on tarjota yleiskäyttöisiä luokkia, joiden avulla sovellukset kytkeytyvät.netsovellukseen. Frameworkin ylin kerros muodostuu erilaisista käyttöliittymäkomponenteista. (Inkinen 2003, 5.) 4.2 ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet KUVIO 2: ASP.NET 2.0 uudet ominaisuudet (Jokinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin kehityksen ensimmäisenä lähtökohtana on ollut se, että pyritään vähentämään sovelluskehittäjän kirjoittamaa koodimäärää. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että valmiiden komponenttien avulla voidaan hoitaa yhä useampia rutiininomaisia tehtäviä, mitkä aiemmin piti hoitaa puhtaasti koodin puolella. ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin tuomat uudet ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen (KUVIO 2): uusiin web-kontrolleihin (web controls), sivujen toimintaan liittyviin uudistuksiin sekä uusiin ohjelmointirajapintoihin (API). Yhtenä merkittävimpinä uudistuksina ASP.NET 2.0 tuo uuden menetelmän luoda tietokantayhteyksiä DataSource-kontrollien avulla ja käsitellä monipuolisesti tietokantadataa uusien web-kontrollien (GridView, FormView) avulla. Sivujen toimintaan liittyvinä uudistuksina voidaan pitää nk. Master-sivuja sekä vaihdettavia ulkoasuja (teemat ja skinit). Master-sivujen tarkoituksena on

12 7 helpottaa sellaisen sivuston rakentamisesta, jossa kaikille sivuille tarvitaan yhtenäinen ulkoasu. Uutena ohjelmointirajapintana Membership API mahdollistaa mm. käyttäjien hallintaan liittyvien toimintojen (kirjautuminen, rekisteröinti) hoitamisen valmiiden kontrollien avulla. (Järvinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin myötä myös suorituskykyyn on tehty parannuksia. Tietokannan datassa tapahtuvat muutokset osataan nyt ottaa paremmin huomioon tehokkaamman välimuistin (caching) avulla. (Järvinen 2005) ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin myötä Microsoft toi markkinoille uudet versiot.net sovelluskehitystyökaluista. Suurimpana muutoksena edellisen sukupolven ASP.NET 1.1-arkkitehtuurin työkaluihin nähden on se, että Visual Studio tuoteperhe on monipuolistunut ja tuonut mukaan ilmaisen Web Developer Express Edition version. Web Developer Express on täysivertainen WWWsovelluskehitintyökalu, mikä mahdollistaa ASP.NET 2.0-arkkitehtuurin uusimpien komponenttien käyttämisen. 5 SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION TAULUKKO 1: SQL Server Express 2005 vs. MSDE (Moilanen 2005) SQL Server Express Edition MSDE Tietokannan maksimikoko 4GB 2GB Skaalautuvuus 1 CPU, 1GB muistia Ei rajoituksia käyttäjämäärien suhteen 2 CPU, 2GB muistia Yhteyksien määrä rajoitettu (workload governor) Kantojen XCopy-asennus On Ei DTS Runtime Ei On XML ja CLR-tuki On Ei SQL Server 2005 tuoteperheen uusin jäsen on SQL Server 2005 Express Edition, mikä on suunniteltu korvaamaan ilmaisen MSDE:nen (Microsoft SQL Server Desktop Engine). Express Edition on MSDE:n lailla ilmainen, mutta

13 8 ominaisuuksiltaan huomattavasti monipuolisempi täysiverinen tietokantaratkaisu (TAULUKKO 1). SQL Server 2005 Express Edition sisältää samat perusominaisuudet kuin SQL Server 2005 mukaan lukien mm. CLR-tuki ja uudet XML-ominaisuudet. Erotuksena SQL Server 2005 versioon voidaan pitää sitä, että skaalautuvuus on rajoitetumpaa sekä seuraavat Enterprise-ominaisuudet puuttuvat: Integration Services (DTS), Business Intelligence, Reporting Services sekä Notification Services. Express Editionin ja Visual Web Developerin yhteydessä voidaan käyttää Reporting Services-palveluita tietyin rajoituksin ilmaisen laajennuksen kautta. (Moilanen 2005) SQL Server 2005 kuten myös Express Edition sisältää parannetut tietoturvaominaisuudet. Oletuksena tietyt ominaisuudet ovat kytkettynä pois päältä (mm. CLR, Web Servicet, SMTP). Protokollista Shared Memory on ainoana oletusarvoisesti päällä. Verkon ylitse käytettäessä tarvittavat protokollat pitää laittaa aina ensin päälle. (Moilanen 2005) SQL Server 2005 Management Studio Express Edition on ilmainen työkalu Express Editionin tietokantojen hallitsemiseen. SQL Server 2005 Express Edition ja Visual Web Developer ovat integroitu kiinteästi toisiinsa, joten mm. tietokantojen, proseduurien, näkymien luominen onnistuu suoraan myös Visual Web Developerin käyttöliittymän kautta. 6 SOVELLUSKEHITTÄJÄN HAASTEET Tässä luvussa käsitellään niitä yleisimpiä haasteita, mitä sovelluskehittäjä kohtaa verkkokauppasovelluksen suunnittelu ja toteutusprojekteissa. Keskeisimmät sovelluskehittäjän työvaiheet muodostuvat käyttäjien hallinnan, ostotapahtumaprosessin, tietoturvan, tietokannan sekä ylläpidon ja rakenteen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

14 9 6.1 Käyttäjien hallinta Käyttäjien hallinta muodostaa verkkokauppasovelluksessa suuren ja tärkeän kokonaisuuden, johon sovelluskehittäjän näkökulmasta voi kulua paljonkin aikaa. Kokonaisuudeltaan käyttäjien hallintaan voidaan laskea ainakin seuraavat osaalueet: rekisteröinti- ja kirjautumisjärjestelmä sekä käyttöoikeudet. Käyttäjien hallinnassa varsinkin tietoturva nousee suureen roolin, koska rakenne- ja tekniikkavalinnat heijastuvat suoraan koko verkkokauppasovelluksen tietoturvaan. Tietoturvan merkitys on suuri myös sen vuoksi, että käyttäjien hallinnassa käsitellään käyttäjien (asiakkaiden) henkilökohtaisia tietoja, mitkä eivät saa joutua muiden käsiin Rekisteröityminen Käyttäjän rekisteröityminen on usein pakollista useissa verkkokaupoissa ennen tilauksen tekemistä. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta kerätään henkilötiedot sekä asiakasta pyydetään antamaan haluttu käyttäjätunnus ja salasana. Myöhempiä tilauksia varten järjestelmässä säilytetään asiakkaan tietoja, joten tietoja ei tarvitse antaa uudelleen joka tilauksen yhteydessä. Usein rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaalta pyydetään antamaan myös ns. salasanan unohtamiskysymys ja sille vastaus, jotka asiakas joutuu syöttämään siinä tilanteessa jos on unohtanut salasanansa. Rekisteröintijärjestelmä on verkkokaupan tietoturvan kannalta yksi kriittisimmistä toiminnoista, koska huonosti suunniteltuna ja toteutettuna se voi olla huomattava tietoturvariski. Käyttäjien tietojen keräämisessä korostuu erityisesti se, että kriittiset tiedot kuten henkilötiedot, käyttäjätunnukset ja salasanat saadaan pidettyä salatussa muodossa vahvan salauksen takana tietokannassa. Tärkeätä on kiinnittää huomiota myös siihen, että tietoja ei voida kaapata rekisteröitymisen yhteydessä. Tietoturvan ohella rekisteröintijärjestelmän yhteydessä korostuu myös käytettävyys, koska huonosti suunniteltuna rekisteröintiprosessi voi karkottaa asiakkaat verkkokaupasta.

15 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Kirjautumisjärjestelmän tarkoituksena on tunnistaa verkkokauppaan rekisteröityneet asiakkaat. Kirjautumisjärjestelmä mahdollistaa sen, että asiakkaan ei tarvitse joka kerta syöttää henkilötietojaan uudelleen uuden tilauksen yhteydessä. Sen jälkeen, kun asiakas on tunnistettu voidaan rekisteröinnin yhteydessä annetut henkilötiedot hakea suoraan verkkokaupan tietokannasta. Tärkeänä osana kirjautumisjärjestelmään kuuluvat käyttöoikeudet. Tarpeen vaatiessa verkkokaupan asiakkaita voidaan roolittaa ja tarjota pääsyä tietyille sivuille, missä on vain kyseisen roolin tai asiakasryhmän tarjouksia. Sovelluskehittäjän näkökulmasta on tärkeätä rajata käyttöoikeuksilla kaikki verkkokauppasovelluksen osiot, mihin tavallisilla käyttäjillä (asiakkailla) ei ole pääsyä. Tärkeätä on määrittää, että tavallisella käyttäjälle on minimaaliset oikeudet, niin sovelluksen kansioihin kuin tietokanta-dataankin. Kirjautumisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden mihin voidaan liittää myös salasanan vaihtomahdollisuuden sekä ne toimenpiteet miten menetellään, jos käyttäjä on unohtanut salasanansa. Useissa verkkokauppasovelluksissa salasanan unohtamistoimenpide on automatisoitu siten, että sovellus lähettää käyttäjälle uuden salasanan suoraan käyttäjän sähköpostiosoitteeseen. Kirjautumisjärjestelmänkin yhteydessä sovelluskehittäjän pitää kiinnittää huomiota siihen, että kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnusta tai salasanaa ei voida kaapata missään muodossa suoraan kannasta, sessiosta tai kekseistä (cookies).

16 Ostotapahtuma KUVIO 3. Ostotapahtumaprosessi Yleensä ostotapahtuma etenee verkkokaupassa siten, että käyttäjä valitsee ensin tuotteet ostoskoriin ja sen jälkeen siirtyy kassalle, missä ostoskorin sisältöä voi tarkastella ja tehdä tarvittavat muutokset. Ennen tilauksen hyväksymistä useissa verkkokaupoissa pyydetään käyttäjää rekisteröitymään. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjää pyydetään valitsemaan haluttu toimitus ja maksutapa. Ostotapahtuman viimeisessä vaiheessa käyttäjää pyydetään hyväksymään sopimusehdot ja sen jälkeen hyväksymään tilaus, minkä jälkeen tilausvahvistus lähetetään käyttäjälle sähköpostitse. Verkkokauppasovelluksessa ostotapahtuman yhtenä sovelluskehittäjän haasteena voidaan pitää sitä, että ostaminen saadaan tehtyä käyttäjän näkökulmasta helpoksi. Mitä vähemmän käyttäjän täytyy tehdä klikkauksia, sitä suoraviivaisemmin ostaminen käy. Ostotapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu erityisesti tuotteiden ja tuotehierarkian selkeä näyttäminen käyttäjälle sekä vaivaton tuotteiden lisääminen ostoskoriin. Ostamisen on oltava helppoa, koska suurin osa tilauksen hylkäämisestä johtuu siitä, että ostotapahtuma on tehty liian monimutkaiseksi. Tämä voidaan havaita verkkokauppaa tutkivan Vividencen tutkimuksesta, mihin viitataan Sektori.com verkkosivuston artikkelissa. Tutkimuksen mukaan verkkokaupoissa tilauksen hylkäämiseen vaikuttaa useimmiten se, että kassalle siirtyminen kestää liian

17 12 pitkään (41 % vastaajista), sivusto vaatii rekisteröitymisen ennen tilaamista (34%), sivusto on epävakaa tai epäluotettava (31%), kassalle siirtyminen on liian monimutkaista (27%). Vividencen toimitusjohtaja Jeff Greenberg mukaan ostotapahtumaa yksinkertaistamalla voidaan ostojen määrää nostaa jopa 25 prosenttia. (Sektori.com 2006) TAULUKKO 2: Ostotapahtuman hylkääminen (Li, Chatterjeel 2005) Tapahtuma Todennäköisyys ostotapahtuman keskeytymiseen Tuotteiden selaaminen 42,2 % Tuotteiden lisääminen ostoskoriin 48,3 % Ostoskoritietojen tarkistelu 1,35 % Tilauksen vahvistaminen 2,87 % Shibo Lin ja Patrali Chatterjeelin tekemä tutkimus (2005) ostotapahtuman hylkäämisestä antaa samansuuntaisia tuloksia kuin Vividencen tutkimus Tuotteiden ja tuotehierarkian näyttäminen Verkkokauppasovelluksessa saattaa olla useita kymmeniä ellei jopa satoja erilaisia tuotenimikkeitä ja tuoteryhmiä. Käyttäjän kannalta on tärkeätä, että tuotteet ja tuoteryhmät löytyvät nopeasti ja helposti. Tätä väitettä tukee Shibo Li:n ja Patrali Chatterjeelin tekemä tutkimus ostotapahtumien hylkäämisestä (TAULUKKO 2). Tutkimuksen tuloksista voidaan huomata, että noin 42 % mahdollisista tilauksista keskeytyy, koska tuotteiden näyttäminen ja niiden selaaminen on toteutettu teknisesti huonosti. Tuotteiden esille tuomisessa käyttäjän huomio kiinnittyy siihen, että tuotteista on selvästi näkyvillä hinta, tekniset tiedot, saatavuus sekä mielellään kuva. Kuvan merkitys korostuu, koska käyttäjä ei pääse fyysisesti kokeilemaan tuotetta. Siksi on tärkeätä, että käyttäjä näkee millaisesta tuotteesta on kyse. Jos tuotteiden hinnat ovat huonosti näkyvillä, käyttäjille voi jäädä vaikutelma, että yleisesti verkkokaupan toiminnassa on jotain hämärää (Reynolds 2000, 178).

18 13 Se, miten tuotehierarkia saadaan käytettävyyden näkökulmasta parhaiten palvelemaan käyttäjien tarpeita riippuu hyvin pitkältä siitä, kuinka paljon erilaisia tuoteryhmiä verkkokaupassa on. Tuotehierarkian käytettävyydessä korostuu erityisesti se, että käyttäjä pystyy helposti hahmottamaan kaikki tuoteryhmät ja niihin kuuluvat valmistajat ja tuotteet Ostoskori Ostoskori muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta yhden verkkokauppasovelluksen ja koko ostotapahtumaa koskevan keskeisimmän työvaiheen. Kuten Vividencen sekä Shibo Lin ja Patrali Chatterjeelin (TAULUKKO 2), tutkimuksista voidaan huomata, jos tuotteiden lisääminen ostoskoriin ei ole riittävän yksinkertaista voi se vähentää ostotapahtumia selvästi. Ostoskorin suunnittelussa korostuu erityisesti tästä syystä käytettävyys. Ostoskorin käytettävyys heijastuu suoraan koko verkkokauppasovelluksen käytettävyyteen, koska ostoskorin merkitys koko sovellukselle on keskeinen. Ostoskoritekniikan ja käytettävyyden suunnittelussa korostuu erityisesti se, että ostoskoriin voidaan helposti lisätä ja poistaa tuotteita. Oleellista on myös se, että ostoskorista näkyy selvästi kuinka paljon mitäkin tuotetta on ostoskorissa ja mikä on yhteissumma. Teknisestä näkökulmasta katsoen sovelluskehittäjän täytyy kiinnittää huomiota siihen, ettei ostoskori turhaan kuormita tietokantaa tai WWW-palvelinta.

19 Tietoturva KUVIO 4. Tietoturvauhkien kartoittaminen Kuusitasoinen strategia (Clipcode 2005) Tietoturva on päällimmäisenä jokaisessa valinnassa, kun suunnitellaan verkkokauppasovellusta, siksi tietoturvauhkien kartoittaminen (Threat Model) on suositeltavaa. Tietoturvauhkien kartoituksella pyritään huomioimaan jo suunnitteluvaiheessa mahdolliset haavoittuvuudet ja miettimään, miten haavoittuvuuksia voidaan minimoida tai poistaa. Kartoituksen yhtenä osana selvitetään, mistä mahdolliset uhat ovat tulossa ja millaisilla vastatoimenpiteillä uhat voidaan torjua. (Clipcode 2005) Verkkokauppaprojekteissa sovelluskehittäjän rooli korostuu tietoturvan osalta, koska sovelluskehittäjän virheet sovelluksen koodissa tai SQL-kyselyissä voivat muodostaa suurenkin tietoturvauhan. Siksi on erittäin tärkeätä, että sovelluskehittäjä kiinnittää erityisesti huomiota koodivirheisiin ja niiden minimoimiseen. Monesti on kuitenkin niin, että sovelluskehittäjä keskittyy enemmän sovellusrakenteiden suunnitteluun kuin tietoturvan suunnittelemiseen, joten on tärkeätä, että myös ohjelmointiympäristön ja sovelluskehittämien puolelta tietoturva seikoista on huolehdittu. Usein pienilläkin toimenpiteillä voi olla suuri vaikutus parantavasti tai heikentävästi koko verkkokaupan tietoturvaan.

20 15 TAULUKKO 3. Tietoturvahaavoittuvuudet kategorioittain (Jaquith 2002) Tietoturvaongelman Tietoturvaongelman luokka sisältäviä sovelluksia (n=45) Suunnitteluvirheiden osuus Vakavien suunnitteluvirheiden osuus Hallintaliittymä 31 % 57 % 36 % Tunnistus/valtuutus 62 % 89 % 64 % Konfiguroinnin hallinta 42 % 41 % 16 % Salausalgoritmit 33 % 93 % 61 % Tiedon keräys 47 % 51 % 20 % Syötteen tarkistus 71 % 50 % 32 % Parametrien manipulointi 33 % 81 % 73 % Luottamuksellisen tiedon käsittely 41 % 70 % 41 % Istunnon hallinta 40 % 94 % 79 % Andrew Jaquith on tutkinut WWW-sovellusten tietoturvahaavoittuvuuksia ja kuten voidaan huomata tutkimuksen tuloksista (TAULUKKO 3) vakavien suunnitteluvirheiden osuus on suhteellisen suuri tunnistuksen, salausalgoritmien, parametrien manipuloinnin ja istunnon hallinnan osalta. Verkkokauppasovelluksessa suunnitteluvirheet näillä osa-alueilla ovat erittäin kriittisiä, joten näihin haavoittavuuksiin varautuminen on tietoturvallisen verkkokaupan kannalta välttämätöntä. Tutkimuksen mukaan 71%:ssa otoksen sovelluksista ilmenee tietoturvaongelmia syötteentarkistuksessa. Kunnollisen syötteentarkistuksen laiminlyönti muodostaa suuren tietoturva uhan. Virheet syötteentarkistuksessa voivat johtaa siihen, että lomakkeen taustalla toimivaan tietokantakyselyyn voidaan syöttää tietoja mitkä aiheuttavat SQL-injektion.

21 Arkkitehtuuri ja tietokanta Verkkokauppasovellus muodostaa sovelluskehittäjän näkökulmasta suuren kokonaisuuden, missä sujuva ylläpidettävyys korostuu entisestään. Arkkitehtuuritasolta lähtien sovelluksen ylläpitoa voidaan helpottaa ja pitää rakenteen selkeänä. Arkkitehtuurin rakenne muodostaa pohjan koko sovellukselle. Kolme tyypillistä arkkitehtuurimallia ovat keskitetty (centralized), kaksikerrosmalli (two-tier model), kolmikerrosmalli (three-tier model). Keskitetyssä mallissa käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja data sijaitsevat kaikki samalla kerroksella. Kaksikerrosmallin erottaa keskitetystä mallista se, että data sijaitsee omalla kerroksellaan. Kolmikerrosmallin mukaisesti käyttöliittymä, sovelluslogiikka ja data muodostavat omat itsenäiset kerrokset. (Haajanen 2005) Tietokantapohjaisen verkkopalvelun arkkitehtuuri noudattaa yleensä ns. kolmikerrosmallia (three-tier model) (KUVIO 5). Kolmikerrosmallin mukaisesti esityskerros (käyttöliittymä), logiikkakerros (sovelluslogiikka) ja datakerros (tietokanta) erotetaan toisistaan. Kerrosmallin mukainen arkkitehtuuri mahdollistaa selkeän rakenteen rakentamisen koko sovellukselle ja sitä kautta myös hyvän ylläpidettävyyden. Kerrosmallin yhtenä periaatteena on se, että ylempi kerros käyttää hyväkseen alemman kerroksen palveluita. Kerrosten lisääntyessä tehokkuushäviöitä voi ilmaantua johtuen tiedon epäsuorista siirtämisistä kerrosten välillä. (Jaakkola 2006)

22 17 KUVIO 5. Kolmikerrosmalli (Wikipedia 2006) Arkkitehtuurin ja tietokannan kunnollisella suunnittelulla on suuri merkitys, jotta sovelluksen hallinnasta ja ylläpidosta saadaan helppoa ja tehokasta. Tietokannan kunnollisen suunnittelun tärkeys korostuu aina dynaamisten WWW-sovellusten suunnittelussa ja erityisesti silloin, kun kyseessä on verkkokauppa. Jos tietokanta on suunniteltu huolimattomasti, niin ongelmia ilmenee viimeistään siinä vaiheessa, kun aletaan rakentaa verkkokaupan kannalta tärkeitä osia, kuten ostoskori- ja ylläpitoratkaisuja. Tärkeätä on muistaa, että tietokannan suunnitteluvirheitä on hankala ruveta korjaamaan jälkikäteen, jos tietokanta on suunniteltu huonosti. Tällöin siitä aiheutuu huomattavasti turhaa työtä sovelluskehittäjälle. Verkkokaupan tietokannan yhtenä ominaispiirteenä voidaan pitää sitä, että tietojen muokkaus, lisäys ja poistotapahtumia tulee helposti useita päivittäin varsinkin, jos tuotteiden määrä on suuri. Tuotemäärän ja ylipäänsä koko tietokannan koon

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet

Web Services tietokantaohjelmoinnin perusteet ASP.NET Web Services Web Services tietokantaohjelmoinnin 2 (22) Sisällys Harjoitus 1: Tietokannat ja Web Services... 3 Harjoitus 2: Windows Client... 10 Harjoitus 3: Datan päivitys TableAdapterin avulla...

Lisätiedot

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje

Emmi-sovelluksen kirjautumisohje Emmi-sovelluksen kirjautumisohje - päivitetty 5.9.2017- Sisällys 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta... 2 2. Yleistä PPSHP tunnuspalvelusta... 2 3. Yleistä tunnuksen hallinnasta... 2 4. Tunnuksen luominen...

Lisätiedot

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus

DriveGate -ohjeet. DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun. Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus DriveGate-käyttöohjeet: Rekisteröityminen palveluun Rekisteröitymisohjeet ja rekisteröitymisprosessin kuvaus Johdanto Jotta voit käyttää DriveGaten palveluja ja sovelluksia, sinun tulee kirjautua DriveGate-palveluun.

Lisätiedot

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten

Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten 1 Ohje Emmi-sovellukseen kirjautumista varten Ohjetta päivitetty 2.9.2017. 1. Yleistä Emmi-kirjautumisesta Kirjautuminen Emmi-sovellukseen vaatii voimassa olevan käyttäjätunnuksen sekä hyväksytyn käyttöoikeuden

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 29.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-25 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-14 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Verkkopalvelun käyttöohje

Verkkopalvelun käyttöohje Cheminent Oy 17.5.2005 Verkkopalvelun käyttöohje Sisällysluettelo Rekisteröityminen verkkopalveluun... 1 Kirjautuminen verkkopalveluun... 2 Tuotehaku... 2 Suosikkituotteet... 2 Ostoskori... 2 Tuotteiden

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa

Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Esi-LEI-hakemusten rekisteröintiohje NordLEI-verkkoportaalissa Osana NordLEI-verkkoportaalia asiakkaat voivat hakea esi-lei-tunnisteita juridisille yksiköilleen. Lisäksi NordLEI sallii myös niin kutsutun

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi)

Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Maiju Mykkänen (D6297@jamk.fi) Susanna Sällinen (E0941@jamk.fi) Tietokannan hallinta-opintojakson selvitysraportti Huhtikuu 2010 Mediatekniikka ICT/Teknologia Tämän teosteoksen käyttöoikeutta koskee Creative

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE

KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE KONSULTEILLE Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 2 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 2 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 2 2.1.1 Käyttäjätunnus... 2 2.1.2 Lisenssinumero... 2 2.1.3

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Verkkopalvelun arkkitehtuuri perustuu yleisesti asiakas-palvelin -malliin Tietokantapohjaisessa (verkko)palvelussa asiakas-palvelin -malli toimii seuraavasti: 1. Käyttäjä käyttää

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Ohje 1 (10) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen yritysasiakkaana Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien

Lisätiedot

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET

Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft SaaS -pilvipalvelu OHJEET Lemonsoft-käyttäjätunnukset Käyttäjätunnukset voit tilata suoraan omalta Lemonsoft-myyjältäsi tai Lemonsoftin asiakaspalvelun kautta. Käyttäjätunnusta tilatessasi ilmoitathan

Lisätiedot

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36

Written by Administrator Monday, 05 September 2011 15:14 - Last Updated Thursday, 23 February 2012 13:36 !!!!! Relaatiotietokannat ovat vallanneet markkinat tietokantojen osalta. Flat file on jäänyt siinä kehityksessä jalkoihin. Mutta sillä on kuitenkin tiettyjä etuja, joten ei se ole täysin kuollut. Flat

Lisätiedot

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011

Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 Käyttöohje Planeetta Internet Oy 3.8.2011 PLANEETTA TIEDOSTOPALVELIN KÄYTTÖOHJE 3.8.2011 1 (25) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Planeetta Tiedostopalvelin... 2 Yleistä tietoa palvelusta... 2 Palvelun

Lisätiedot

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas

Tiedonhallinnan perusteet. Viikko 1 Jukka Lähetkangas Tiedonhallinnan perusteet Viikko 1 Jukka Lähetkangas Kurssilla käytävät asiat Tietokantojen toimintafilosofian ja -tekniikan perusteet Tiedonsäilönnän vaihtoehdot Tietokantojen suunnitteleminen internetiä

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan.

NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki NTG Kuvapankissa yhdistyvät kuvagallerian ja verkkokaupan toiminnot. NTG Kuvapankki soveltuu samanaikaisesti sekä kuluttaja- että tukkukauppaan. NTG Kuvapankki muodostuu loppukäyttäjälle

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN

OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN 1 OHJE VERKKOKAUPASSA ASIOINTIIN Sisällysluettelo Tuotevalikoima... 2 Verkkokauppaan kirjautuminen... 3 Tuotteet... 3 Tuotteiden hakeminen... 3 Tuotteen tiedot... 5 Miten asiakas on aikaisemmin tilannut

Lisätiedot

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden

Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden 1 Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen haku Salasanan vaihto

Lisätiedot

ASP.NET Data Binding. Harjoitukset C# ja VB

ASP.NET Data Binding. Harjoitukset C# ja VB ASP.NET Data Binding ASP.NET Data Binding 2 (34) Sisällys Harjoitus 1: Kannan luonti...3 Harjoitus 2: Tietokantahaku ja tiedon editointi...5 Harjoitus 3: Henkilöiden lajittelu maittain...6 Harjoitus 4:

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet

Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas 02/2015 Tämän ohjeen avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita käyttöösi saat: www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet Kirjautumalla

Lisätiedot

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa.

Windows Phone. Sähköpostin määritys. Tässä oppaassa kuvataan uuden sähköpostitilin käyttöönotto Windows Phone 8 -puhelimessa. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Windows Phone Sähköpostin määritys Määrittämällä sähköpostitilisi Windows-puhelimeesi,

Lisätiedot

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri

3 Verkkopalveluarkkitehtuuri 3 Verkkopalveluarkkitehtuuri Luentokerran tavoitteena on perehtyä verkkopalveluarkkitehtuurin yleisiin periaatteisiin ja kaikille verkkopalveluille yhteisiin toimintoihin ja ominaisuuksiin: Tietokantapohjainen

Lisätiedot

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011

Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 Sähköpostitilin luonti 07.06.2011 SÄHKÖPOSTITILIN LUONTI Tilin luonti pääkäyttäjän hallintaportaalissa 3 Sähköpostitilin luonti Outlook 2010 ohjelmaan 8 Tämä ohje on lyhennetty versio sähköpostilin Hallintaportaalin

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran

Ristijärven metsästysseura tysseura osti lisenssin jahtipaikat.fi verkkopalveluun, jotta seuran Ohjeet. Sivu 1/7 Tämä ohje on tarkoitettu Ristijärven metsästysseuran jäsenille. Ohjeen tarkoitus on opastaa kuinka seuran jäsenet saavat Jahtipaikat.fi verkkosivustolla olevan metsästyskartta sovelluksen

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki

Maestro Lappeenranta Mannerheiminkatu Lappeenranta. Maestro Helsinki Huopalahdentie Helsinki 1 Uusi asiakasyrityksen käyttäjätunnus MaestroNG-järjestelmään 1 Yleistä... 2 2 Perusta käyttäjäryhmät... 2 3 Lisää käyttäjäryhmille oikeudet... 3 Oikeus sivustoon... 3 Oikeus firmaan... 4 Oikeudet sovelluksiin...

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

INTINU13A6 Java sovellukset

INTINU13A6 Java sovellukset Johdanto Kurssin tavoitteena oli luoda tietokantaa käyttävä websovellus Java EE ohjelmointikielellä, sekä hyödyntää muun muassa servlettejä sekä JSP sivuja ja muita tekniikoita monipuolisesti. Webserverinä

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Microsoft Visual Studio 2005

Microsoft Visual Studio 2005 Microsoft Visual Studio 2005 on integroitu kehitysympäristö (Integrated Development Environment) eli (IDE). Kehitysympäristöön kuuluvat seuraavat keskeiset sovelluskehitysvälineet: Ohjelmointikielet C#.NET

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 5.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen sivut 3-22 Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen sivut 7-13 Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta.

Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Malli-näkym kymä-ohjain arkkitehtuurit (Model-View View-Controller, MVC) Interaktiivisten järjestelmien arkkitehtuuriratkaisu, jolla käyttöliittymä erotetaan sovelluslogiikasta. Lähtökohdat: Sovelluksen

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2

SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJE TAKSI YRITYKSILLE. 1. Palveluun rekisteröityminen... 2. 2. Palveluun kirjautuminen... 2. 3. Etusivu... 2 SIJAISET.FI KÄYTTÖOHJEET TAKSIAUTOILIJAT SISÄLLYS 1. Palveluun rekisteröityminen... 2 2. Palveluun kirjautuminen... 2 3. Etusivu... 2 4. Autojen lisääminen... 3 5. Kuljettajaryhmät ja niiden perustaminen...

Lisätiedot

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä

NTG CMS. Julkaisujärjestelm. rjestelmä NTG CMS Julkaisujärjestelm rjestelmä NTG CMS julkaisujärjestelmän avulla voit päivittää ja ylläpitää internetsivujen sisältöä helppokäyttöisen webkäyttöliittymän kautta, ilman minkäänlaista html-osaamista.

Lisätiedot

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen:

Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Anne Benson. Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: Haaga-Helia/IltaTiko ict2tcd005: Ohjelmiston suunnittelutaito 1/7 Microsoft SQL käyttö Yleistä VisualStudiosta Tällä opintojaksolla käytämme VS:n kolmen kokonaisuuden luomiseen: - sovellushallintaan -

Lisätiedot

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa?

1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA. Milloin vuokra-aika alkaa? 1 (5) VUOKRALISENSSIN KÄYTTÖÖNOTTO JA PILVIPISTEET AUTODESK ACCOUNTISSA Milloin vuokra-aika alkaa? Vuokra-aika alkaa sinä päivänä, kun saat Autodeskilta tilausvahvistuksen sähköpostilla. Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen

MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä. Luottamuksellinen MultiWeb Sähköinen tilausjärjestelmä Pikaohje v.1.5 Luottamuksellinen 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Kirjaudu sisään... 3 3. Rakenne... 4 3.1. Etusivu... 4 3.2. Toimintopalkki... 5 4. Tuotteiden

Lisätiedot

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet

Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet Ohjeet 15.11.2012 1.0 Vastuutaho TRAFI Sisällys Raporttiarkiston (RATKI) käyttöohjeet 1 1. Johdanto 3 1.1. Esitiedot 3 1.2. Käyttöoikeudet 3 1.3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella

Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Potilastiedot ja tietoturvallisuus Käyttäjähallinta ja tietoturva kertakirjautumisella Terveydenhuollon atk-päivät 19-20.5.2008, Redicom Oy jukka.koskinen@redicom.fi Käyttäjähallinta (IDM) Salasanahallinta

Lisätiedot

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen

Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä. Sovellusohjelmat Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia / Tekniikka ja liikenne Vesa Ollikainen Tietojärjestelmä tuotantoympäristössä Tausta ja tavoitteet Tausta Kurssilla on opiskeltu suunnittelemaan ja toteuttamaan tietokanta, joka on pieni perustuu selkeisiin vaatimuksiin on (yleensä) yhden samanaikaisen

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on yleisimpien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2

Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Korkeakoulujen prosessipalvelin: mallintajan palvelinohje Versio 0.2 Sisällysluettelo Muutoshistoria...3 1 Johdanto...4 2 Palvelimen käyttöön tarvittavat ohjelmat...4 3 Palvelimelle kirjautuminen...4 4

Lisätiedot

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille

Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Ajankohtaista tietoa LähiTapiolan verkkopalvelun pääkäyttäjille Hyvä verkkopalvelumme pääkäyttäjä, Kerromme tässä tiedotteessa ajankohtaisia ja tärkeitä asioita LähiTapiolan yritysten verkkopalveluun kirjautumisesta,

Lisätiedot

BioNordika Webshop Pikaohjeet

BioNordika Webshop Pikaohjeet BioNordika Webshop Pikaohjeet Tervetuloa BioNordika WebShopin käyttäjäksi! Tässä pikaohjeessa on yhteenkoottuna ohjeistus nettikaupan käyttöön ja tuotteiden tilaamiseen. Rekisteröityminen Nettikaupan käyttäminen

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1

Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Hirviö Järjestelmätestauksen testitapaukset ja suoritusloki I1 Jani Heikkinen Jukka Larja Kim Nylund Liia Sarjakoski 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Sisään- ja uloskirjautuminen 3 1.1 Testitapaus F1-TC1................................

Lisätiedot

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana

Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Ohje 1 (5) Energiapeili-raportointipalveluun rekisteröityminen kuluttaja-asiakkaana Energiapeiliin rekisteröityminen vaatii henkilökohtaisia pankkitunnuksia. Käytössä on seuraavien verkkopankkien tunnistautumispalvelut:

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot

Visma Software Oy

Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman :n

Lisätiedot

Elisa Oyj Elisa Toimisto (13)

Elisa Oyj Elisa Toimisto (13) Elisa Oyj Elisa Toimisto 365 1 (13) ELISA TOIMISTO 365 Pääkäyttäjän pikaopas Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta https://yrityksille.elisa.fi/ohjeet/office-365

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu

ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Mediapaja. Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Artikkeleiden hallinta ja julkaisu ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(16) Sisällysluettelo 1 Joomla! sivuston sisällöntuotanto... 2 2 Artikkeleiden julkaisu sivustolla... 4 3 Artikkelin julkaisemista

Lisätiedot

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin

Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Ohjeet S-ryhmän tuotetietoportaaliin Tervetuloa käyttämään S-ryhmän tuotetietoportaalia! Ensimmäisellä kirjautumiskerralla käyttäjää pyydetään luomaan salasana portaalin käyttöä varten. Päivitä tarvittaessa

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen

Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen Visma asiakaspalvelu Tukipyyntöjen lähettäminen 2 Sisällys 1 Tukipyyntöjen käsittely... 3 1.1 Tukipalvelun sisältö... 3 1.2 Tukipyynnön lähettäminen... 3 1.3 Kuvan lisääminen tukipyyntöön... 4 2 Etähallintatyökalut...

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi!

Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tervetuloa CWT Portalin käyttäjäksi! Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti mikä on CWT Portal mistä löydät matkustajaprofiilisi kuinka rekisteröidyt ja kirjaudut CWT Portaliin mitä teet, jos olet unohtanut

Lisätiedot

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen

FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen FiSMA 1.1 Monikerrosarkkitehtuuri 1 (6) FiSMA 1.1 Toiminnallisen laajuuden mittausmenetelmä Ohje monikerrosarkkitehtuurin mittaamiseen 1. Yleiset periaatteet FiSMA 1.1 -menetelmässä mitataan sovellusperiaatteen

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto

Sähköpostitilin käyttöönotto Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 1.0 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi Sivu 1 / 16 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.2 Tietojen

Lisätiedot

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä.

Pikaopas. Ohjeiden etsiminen Hae ohjesisältöä napsauttamalla kysymysmerkkiä. Pikaopas Microsoft Access 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Näyttökoon muuttaminen tai tietokannan sulkeminen

Lisätiedot

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset

Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset Autentikoivan lähtevän postin palvelimen asetukset - Avaa Työkalut valikko ja valitse Tilien asetukset - Valitse vasemman reunan lokerosta Lähtevän postin palvelin (SM - Valitse listasta palvelin, jonka

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN

HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN HUIPPUSTORE.FI REKISTERÖITYMINEN Miksi kannattaa rekisteröityä? 1. Saat heti käyttöösi edullisemmat hinnat 2. Yritykset, seurat ja julkishallinto saavat käyttöön muiden maksutapojen lisäksi laskutuksen

Lisätiedot

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje

Lumon tuotekirjaston asennusohje. Asennus- ja rekisteröintiohje Lumon tuotekirjaston asennusohje Asennus- ja rekisteröintiohje 1. Sisältö 1. Asennuspaketin lataaminen 4 2. Zip-tiedoston purkaminen ja sovelluksen asentaminen 4 3. Sovelluksen rekisteröiminen 7 4. Sisällön

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta

HELIA 1 (11) Outi Virkki Tiedonhallinta HELIA 1 (11) Luento Käyttöoikeuksista ja tiedon suojauksesta... 2 Käyttäjätunnukset... 3 Tunnuksen luominen... 4 Oikeudet / Valtuudet... 5 Oikeuksien hallinta SQL:ssa... 6 Suojaustarkkuus?... 7 Roolit...

Lisätiedot

Toimittajaportaalin pikaohje

Toimittajaportaalin pikaohje 1 Toimittajaportaalin pikaohje Toimittajaportaalin rekisteröityminen Toimittajaportaalin sisäänkirjautuminen Laskun luonti Liitteen lisääminen laskulle Asiakkaiden hallinta Uuden asiakkaan lisääminen Laskujen

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon

Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Opas Logitech Harmony 525 asennusohjelmistoon Tervetuloa! Ohjattu asennus asentaa Logitech Harmony kaukoohjaimen ohjelmiston koneellesi jatkaaksesi paina NEXT. Valitse kieli ja paina ok. Ohessa on Logitech

Lisätiedot

SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org SmartShip Connect Lite lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...2 Asennus... 3 Asetukset... 4 Unifaun API...4 Tilauksen käsittely...5 Huomioitavaa... 6 Päivittäminen...6

Lisätiedot

SAS sovellusten hallinnointi helpoksi Turbo Charge -menetelmällä Tapio Kalmi, SAS Institute Oy

SAS sovellusten hallinnointi helpoksi Turbo Charge -menetelmällä Tapio Kalmi, SAS Institute Oy SAS sovellusten hallinnointi helpoksi Turbo Charge -menetelmällä Tapio Kalmi, SAS Institute Oy Sisältö Rajaus: SAS hallinnointi ja tämän esityksen kohdealue? Mitä tehtäviä SAS sovellusten hallinnointiin

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla

BLOGGER. ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla BLOGGER ohjeita blogin pitämiseen Googlen Bloggerilla Sisältö Blogin luominen... 1 Uuden blogitekstin kirjoittaminen... 4 Kuvan lisääminen blogitekstiin... 5 Lisää kuva omalta koneelta... 6 Lisää kuva

Lisätiedot