Rahoitusmarkkinakriisien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rahoitusmarkkinakriisien"

Transkriptio

1 Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Työryhmämuistio 11/2014 Rahoitusmarkkinat

2

3 Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Työryhmämuistio Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2014 Rahoitusmarkkinat

4 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) VALTIONEUVOSTO Puhelin (vaihde) Internet: Taitto: Pirkko Ala-Marttila /VM-julkaisutiimi Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 2014

5 Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Valtiovarainministeriö, maaliskuu 2014 Tekijät Julkaisun nimi Asiasanat Kriisinratkaisutyöryhmä Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta luottolaitokset, rahoitusmarkkinat, talletussuoja Julkaisusarjan nimi ja numero Valtiovarainministeriön julkaisuja 11/2014 Julkaisun myynti/jakaja Julkaisu on saatavissa pdf-tiedostona osoitteesta Samassa osoitteessa on ohjeet julkaisun painetun version tilaamiseen. Painopaikka ja -aika Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, 2014 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Sivuja Kieli Suomi Tiivistelmä Työryhmä ehdottaa rahoitusmarkkinakriisien ratkaisua koskevaa uutta lainsäädäntöä, uutta kriisinratkaisun viranomaisrakennetta sekä uuden talletussuoja- ja kriisinratkaisurahaston perustamista. Lainsäädännön päätavoitteena on pyrkiä estämään tilanteita, joissa olisi välttämätöntä turvautua julkiseen rahoitustukeen vaikeuksiin ajautuneen pankin pelastamiseksi. Finanssivalvonnalle annettaisiin uusia ennakollisia valtuuksia. Vaikeuksien kärjistyttyä perustettavalla Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisella olisi käytössään tehokkaat keinot ongelmapankkien hallittuun uudelleenjärjestelyyn. Kriisihallintoon asetettuun pankkiin voisi kohdistaa seuraavia kriisinratkaisuvälineitä: velkojen arvonalentaminen tai muuntamien osakepääomaksi (bail-in), liiketoiminnan luovutus, väliaikaisen laitoksen perustaminen sekä omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen. Ennen tätä viranomaisen olisi toteutettava omistajanvastuu kattamalla tappioita alentamalla pankin osakkeiden arvoa. Tappiot katettaisiin toissijaisesti toimialan yhdessä maksamilla vakausmaksuilla. Julkista tukea koskeva Valtion vakuusrahastosta annettu laki kumottaisiin. Viranomaisrakenne huomioi osallistumisen päätöksentekoon pankkiunionimaiden yhteisessä Kriisinratkaisuneuvostossa. Talletussuojaan liittyvät tehtävät siirtyisivät viranomaisen vastuulle. Uusi Finanssialan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahasto olisi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. Laki väliaikaisesta pankkiverosta kumottaisiin. Pankkiverona kerätyt varat siirrettäisiin perustettavaan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastoon, josta niitä voitaisiin siirtää vuodesta 2016 lukien pankkiunionimaiden yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Hallituksen esityksen muotoon laadituilla ehdotuksilla saatettaisiin voimaan kriisinratkaisua koskeva direktiivi sekä talletussuojadirektiivin muutos ja tehtäisiin yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen voimaantulon ja yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevan valtiosopimuksen voimaansaattamisen edellyttämät muutokset lainsäädäntöön.

6 Presentationsblad Utgivare och datum Finansministeriet, mars 2014 Författare Publikationens titel Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Publikationsserie och nummer Finansministeriet publikationer 11/2014 Beställningar/distribution Publikationen finns på finska i PDF-format på Anvisningar för beställning av en tryckt version finns på samma adress. Tryckeri/tryckningsort och -år Juvenes Print Finlands Universitetstryckeri Ab, 2014 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN Sidor Språk Finska Sammandrag Arbetsgruppen föreslår ny lagstiftning för hantering av finansmarknadskriser, en ny myndighetsstruktur för rekonstruktionslösningar samt en ny insättningsgaranti- och rekonstruktionsfond. Det huvudsakliga målet för lagstiftningen är att förebygga situationer där krisdrabbade banker måste räddas med offentliga medel. Finansinspektionen föreslås få nya förhandsbefogenheter. Den föreslagna rekonstruktionsmyndigheten för finansbranschen ska under en tillspetsad kris ha tillgång till effektiva medel för kontrollerad omstrukturering av krisbanker. Följande rekonstruktionsmedel föreslås bli tillämpade på en bank som satts under krisförvaltning: nedskrivning av skulder eller omvandling av dem till aktiekapital (bail-in), överlåtelse av affärsverksamheten, grundande av ett temporärt institut samt grundande av ett egendomsförvaltningsbolag. Myndigheten ska, innan dessa åtgärder vidtas, förverkliga ägaransvaret genom att nedskriva värdet på bankens aktier eller ogiltigförklara aktier. Förlusterna ska i andra hand täckas med säkerheter som branschen betalat in tillsammans. Lagen om statens säkerhetsfond som gäller offentligt stöd föreslås bli upphävd. Myndighetsstrukturen tar hänsyn till deltagandet i beslutsfattandet inom bankunionsländernas gemensamma Rekonstruktionsnämnd. Uppgifterna i anslutning till insättningsgarantin föreslås bli överförda till myndigheten. Man har föreslagit en ny Finansbranschens insättningsgaranti- och rekonstruktionsfond utanför statsbudgeten. Lagen om den temporära bankskatten föreslås bli upphävd. De medel som tagits ut som bankskatt föreslås bli överförda till den nya insättningsgaranti- och rekonstruktionsfonden, varifrån de från och med 2016 ska kunna överföras till bankunionsländernas gemensamma rekonstruktionsfond. Genom förslagen som utarbetats till regeringspropositioner ska man sätta i kraft rekonstruktionsdirektivet samt ändringen av insättningsgarantidirektivet, och göra de ändringar i lagstiftningen som förutsätts av ikraftträdandet av förordningen om rekonstruktionsfonden och ikraftsättandet av fördraget om den gemensamma rekonstruktionsfonden.

7 Description page Publisher and date Ministry of Finance, March 2014 Author(s) Title of publication Rahoitusmarkkinakriisien tehokas hallinta Publication series and number Ministry of Finance publications 11/2014 Distribution and sale The publication can be accessed in pdf-format in Finnish at There are also instructions for ordering a printed version of the publication. Printed by Juvenes Print Finland University Print Ltd, 2014 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISBN (PDF) ISSN No. of pages Language Finnish Abstract The working group proposes new legislation on the resolution of financial market crises, new structure for crisis resolution authorities and the establishment of a new Deposit Guarantee and Resolution Fund. The main objective of the legislation is to try to prevent situations in which it would be necessary to resort to public financial assistance to save a credit institution that ran into difficulties. The Financial Supervisory Authority would be given new ex ante powers. In the event of difficulties reaching an acute stage, a proposed Resolution Authority would have at its disposal effective means to carry out the controlled restructuring of problem institutions. An institution placed in crisis management could be subject to the following crisis resolution tools: writedown of debts or conversion of debts into equity (bail-in),sale of business, bridge institution and asset separation. Before this, the authority would have to fulfil ownership responsibility by covering losses and reducing the value of the institution s share capital or cancelling shares. In case needed, losses would then be covered by the stability contributions jointly made by the sector. The Act on the Government Guarantee Fund, which concerns public assistance, would be repealed. The official structure will take into account participation in the Single Resolution Board of the Banking Union countries. Deposit guarantee tasks would be transferred to the responsibility of the Resolution Authority. The new Deposit Guarantee and Resolution Fund would be a fund outside the central government budget. The Act on the Temporary Bank Levy would be repealed. The funds raised by the bank levy would be transferred to the proposed Deposit Guarantee and Resolution Fund, from which they could be transferred from 2016 to the Single Resolution Fund of the Banking Union countries. The Bank Recovery and Resolution Directive and the amendment to the Deposit Guarantee Directive would be implemented and the amendments required by the entry into force of the Regulation on the Single Resolution Mechanism and the Treaty on the Single Resolution Fund would be enacted through proposals prepared in the form of a Government bill.

8

9 Sisältö Luovutuskirje Luonnos hallituksen esitykseksi Liite 1 Työryhmän ehdotukseen liittyviä kuvia Liite 2 Valtiosopimus kriisinratkaisurahaston rahoittamisesta, englanninkielinen luonnos Työryhmän muistioon liittyvä lausuma Säädösehdotukset ruotsiksi erillisessä asiakirjassa (liite3)

10

11 11 Valtiovarainministeriölle Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli uudistaa rahoitusmarkkinakriisien hallintaa ja ratkaisemista sekä talletussuojajärjestelmää koskevaa kansallista lainsäädäntöä vireillä olevien EU-lainsäädäntöhankkeiden pohjalta. 1 Työryhmän toimeksianto Työryhmän oli toimeksiantonsa mukaisesti arvioitava, miten taloudellisiin vaikeuksiin joutuviin, rahoitusmarkkinoiden vakauden kannalta merkittäviin luottolaitoksiin ja sijoituspalveluyrityksiin, jäljempänä laitos, kohdistettavat kriisinratkaisutoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä talletussuojan ylläpito voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti, ja valmisteltava hallituksen esityksen muotoon ehdotukset, joilla pantaisiin täytäntöön laitosten elvytystä ja kriisinratkaisua sekä talletussuojaa koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö. Työryhmän oli otettava huomioon erityisesti seuraavat tavoitteet: 1) rahoitusmarkkinoiden vakauden sekä tallettajien ja muiden asiakkaiden aseman riittävä turvaaminen; 2) rahoitusmarkkinakriisien hoidosta julkiselle vallalle ja veronmaksajille aiheutuvien kustannusten minimointi; 3) omistajan- ja sijoittajanvastuun sekä markkinatoimijoiden vastuun mahdollisimman laaja toteuttaminen; 4) eri viranomaisten vastuunjaon selkeys ja tehtävien riittävä hajauttaminen tavoitteena kriisinratkaisuviranomaisen sijoittaminen osaksi valtion keskushallintoa; 5) kriisinratkaisun ja talletussuojajärjestelmän riittävä ennakollinen ja jälkikäteinen rahoitus; 6) tarvittavien kriisinratkaisutoimenpiteiden riittävyys, ennakoitavuus ja oikeusvarmuus; 7) kansallisen kriisinratkaisujärjestelmän ja talletussuojajärjestelmän yhteensopivuus vireillä olevien EU-tason lainsäädäntöuudistusten kanssa; 8) kansallisen kriisinratkaisujärjestelmän ja talletussuojajärjestelmän kustannustehokkuus sekä suomalaisten laitosten kilpailuedellytysten tasapuolisuus suhteessa muihin EU-maihin. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän tuli työssään erityisesti: i. selvittää kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen toiminnan järjestämistä osaksi valtion keskushallintoa sekä tehdä sitä koskevat ehdotukset; ii. arvioida tarvetta tarkistaa Finanssivalvonnan toimivaltaa varhaisessa puuttumisessa sekä varauduttaessa laitosten elvytykseen ja kriisinratkaisuun sekä tehdä sitä koskevat ehdotukset;

12 12 iii. arvioida kriisinratkaisuviranomaisen käytettävissä olevia eri kriisinratkaisun välineitä ja valtuuksia sekä niiden käyttämisen edellytyksiä, mukaan lukien erityisesti omistajan- ja sijoittajanvastuun mahdollisimman laaja toteuttaminen, sekä tehdä sitä koskevat ehdotukset; iv. arvioida eri vaihtoehtoja kansallisen kriisinratkaisun ja talletussuojajärjestelmän ennakolliseksi ja jälkikäteiseksi rahoittamiseksi ja ennakkoon kerättyjen varojen käyttöedellytysten määrittelemiseksi sekä tehdä sitä koskevat ehdotukset siitä lähtökohdasta, että talletussuojan ja kriisinratkaisun ennakollista rahoitusta varten voi olla joko erillinen kriisinratkaisurahasto ja erillinen talletussuojarahasto taikka yksi yhteinen rahasto, jonka varoja voidaan käyttää sekä talletussuojaan että talletussuojan laukeamisen torjumiseksi tarvittaviin kriisinratkaisutoimenpiteisiin; v. arvioida tarvetta säätää erikseen ennakkoon kerättyjen varojen siirtämisestä toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan rahastoon tilanteissa, joissa suomalaisen laitoksen kotivaltio vaihtuu, taikka laitos muuten lakkaa kuulumasta Suomen kansallisen talletussuojajärjestelmän tai kriisinratkaisujärjestelmän piiriin; vi. arvioida eri vaihtoehtoja talletussuojarahaston ja kriisinratkaisurahaston taikka yhteisen rahaston oikeudellisen aseman ja päätöksenteon järjestämiseksi sekä tehdä sitä koskevat ehdotukset; vii. arvioida sitä, missä määrin sijoituspalveluyrityksiin ja luottolaitosten kanssa samaan konsolidointiryhmään kuuluviin muihin yrityksiin on tarpeen soveltaa vastaavia periaatteita kuin luottolaitoksiin, ja tehdä sitä koskevat ehdotukset; viii. valmistella säännösehdotukset, jotka johtuvat luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun direktiivin ulottamisesta koskemaan sijoituspalveluyrityksiä; ix. arvioida vaihtoehtoja niiden varojen käyttämiseksi, jotka on ennen uuden kriisinratkaisulainsäädännön voimaantuloa pankkiverona kerätty tuleviin rahoitusmarkkinakriiseihin varautumista varten, ja tehdä sitä koskevat lainsäädäntöehdotukset; x. EU-lainsäädännön vaatimukset huomioon ottaen arvioida mahdollisuuksia ja tarvetta säilyttää julkista tukea taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille luottolaitoksille koskevaa kansallista lainsäädäntöä siitä huolimatta, että toimiala itse kantaa ensisijaisesti kustannukset rahoitusmarkkinakriisien hoitamisesta. Toimeksiantonsa mukaan työryhmä voi kutsua työnsä tueksi pysyviä asiantuntijoita ja asettaa työnsä tueksi valmisteluryhmiä. Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi mennessä. Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Tuija Taos valtiovarainministeriöstä. Työryhmän jäseniksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Mari Aalto oikeusministeriöstä, toimistopäällikkö Jouni Timonen Suomen Pankista, lakimies Raimo Husu Finanssivalvonnasta ja johtaja Helena Laine Finanssialan Keskusliitosta. Työryhmän jäsen Laineen pyydettyä eroa hänen tilalleen kutsuttiin johtava asiantuntija Reima Letto Finanssialan Keskusliitosta. 2 Työryhmän järjestäytyminen ja työn organisointi Työryhmän päätöksellä pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin lainsäädäntöneuvos Markku Sorvari (valtiovarainministeriö), joka osallistui työryhmän työhön lokakuuhun 2013 asti. Toiseksi pysyväksi asiantuntijaksi kutsuttiin oikeustieteen kandidaatti Jukka Huotari (Finanssialan Keskusliitto), joka osallistui työryhmän työhön joulukuun 2013 loppuun. Työ-

13 ryhmän sihteereiksi määrättiin neuvotteleva virkamies Armi Taipale ja vanhempi finanssisihteeri Mikko Vuorikallio (valtiovarainministeriö) sekä lakimies Jari Synkkänen (Finanssivalvonta). Vuorikallio osallistui työryhmän työhön elokuuhun 2013 asti. Työryhmän muistion valmisteluun ovat lisäksi osallistuneet säädösvalmistelusihteeri Anu Pietarinen (valtiovarainministeriö) sekä marraskuusta 2013 lukien neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori ja ylitarkastaja Janni Hiltunen (valtiovarainministeriö). Työryhmä otti nimekseen Kriisinratkaisutyöryhmä. Työryhmä on hyödyntänyt muistionsa valmistelussa kolmea valmisteluryhmää. Valmisteluryhmät ovat olleet avoimia työryhmän työhön osallistuvien tahojen edustajille. Valmisteluryhmät ovat olleet seuraavat (suluissa puheenjohtajan nimi): Hallinto ja rahoitus (Armi Taipale); 2. Varautuminen, varhainen puuttuminen ja sekalaiset säännökset (Jari Synkkänen) ja 3. Kriisinratkaisun tavoitteet, edellytykset, välineet ja valtuudet sekä suojatoimet (Mikko Vuorikallio) Työryhmälle myönnettiin jatkoaikaa tehdyllä päätöksellä, jolla työryhmän toimeksiantoa laajennettiin kattamaan myös yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevan asetuksen edellyttämien lainsäädäntömuutosten valmistelu. Työryhmän työn määräaikaa jatkettiin saakka. 3 EU-lainsäädännön huomioon ottaminen Työryhmän työssä on painottunut vireillä olevien EU-hankkeiden seuranta ja niiden vaikutusten arviointi. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin, jäljempänä kriisinratkaisudirektiivi, ja talletussuojadirektiivin muutoksen valmistumisen venyminen joulukuulle 2013 viivästytti ja vaikeutti työryhmän mahdollisuutta saada työ valmiiksi alkuperäiseen määräaikaan mennessä. Neuvottelut pankkiunionimaiden yhteisestä kriisinratkaisumekanismista alkoivat syyskuussa 2013 ja ovat edelleen kesken, mikä osaltaan on myös viivästyttänyt ja vaikeuttanut työryhmän työtä. Työryhmä on tehnyt ehdotuksensa helmikuun lopussa 2014 käytettävissä olleiden yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevaa asetusta ja yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevaa valtiosopimusta koskevien neuvottelutietojen ja tekstiluonnosten pohjalta. Keskeisimmät neuvotteluissa avoinna olevat kysymykset liittyvät yhtäältä yhteisen kriisinratkaisumekanismin päätöksentekomalliin ja toisaalta yhteisen kriisinratkaisurahaston kartutusaikaan, sen kansallisten osuuksien yhdistämisen nopeuteen sekä erilaisiin malleihin yhteisen kriisinratkaisurahaston rahoituskyvyn väliaikaiseksi tukemiseksi. Kriisinratkaisudirektiivi ja talletussuojadirektiivi tulevat voimaan alkaen, jolloin myös tiettyjä säännöksiä yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevasta asetuksesta on tarkoitus soveltaa. Työryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta pyytää työlle enempää lisäaikaa, koska esitys on viimeisteltävä ja saatettava eduskunnan käsiteltäväksi mahdollisimman pian. 4 Työryhmän ehdotusten tavoitteet Työryhmän ehdotusten päätavoitteena on pyrkiä estämään tilanteet, joissa olisi välttämätöntä turvautua julkiseen rahoitustukeen sellaisen vaikeuksiin ajautuneen laitoksen pelastamiseksi, jonka asettamisen selvitystilaan tai konkurssiin arvioitaisiin uhkaavan rahoi-

14 14 tusvakautta. Tavoitteena on lainsäädäntö, jonka puitteissa viranomaiset kykenevät selvittämään laitoksen taloudellisen aseman mahdollisimman nopeasti ja voivat tarvittaessa järjestää uudelleen tai lopettaa laitoksen toiminnot säädellyssä menettelyssä mahdollisimman vähin kustannuksin ja ensisijaisesti laitoksen omistajien ja sijoittajien vastuulla. Tavoitteen toteuttamiseksi työryhmä ehdottaa lukuisia samansuuntaisia uudistuksia, joilla selkeytetään ja täsmennetään kriisien ennakointia, hallintaa ja ratkaisemista koskevaa lainsäädäntökehikkoa. Keskeiset muutokset koskevat ennen kaikkea viranomaisten tehtäviä ja yhteistyötä, menettelytapoja ja valtuuksia kriisinratkaisussa. Lisäksi ehdotetuilla säännöksillä tehostettaisiin laitosten omia ennakollisia varautumistoimia ja säädettäisiin kriisinratkaisusta aiheutuvien kulujen kattamisesta siten, että sijoittajanvastuu toteutetaan mahdollisimman kattavasti ja toimiala muutenkin vastaa yhteisvastuullisesti kriisinratkaisukustannusten kattamisesta. Verrattuna voimassa olevaan lainsäädäntöön muutokset ovat yhteiskunnan kannalta merkittäviä, koska laki valtion vakuusrahastosta, joka mahdollistaa taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden talletuspankkien pääomittamisen julkisista varoista, kumottaisiin, eikä lainsäädännössä olisi enää nimenomaisia julkisen tuen käyttöä koskevia säännöksiä. 5 Työryhmän keskeiset ehdotukset Työryhmän ehdotukset on laadittu toimeksiannon mukaisesti hallituksen esityksen muotoon. Ehdotus koostuu neljästä täysin uudesta laista sekä yli kymmenestä muutoslaista. Ehdotusten liitteenä on luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista, luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusuunnitelmiin sisällytettävistä tiedoista sekä luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi seikoista, jotka Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen on otettava huomioon arvioidessaan laitoksen purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia. Liitteenä on myös luonnos valtiosopimuksesta, jonka avulla euroalueen jäsenvaltiot hyväksyvät tarkemmat säännöt varojen siirtämisestä yhteiseen kriisinratkaisurahastoon. Luottolaitostoiminnasta annetun lain osalta työryhmän ehdotukset on tehty lakiluonnokseen, joka sisältyy luottolaitoslainsäädännön kokonaisuudistusta koskevaan hallituksen esityksen luonnokseen. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi huhtikuussa Työryhmän keskeiset ehdotukset koskevat etukäteisvarautumista, uutta viranomaisrakennetta, uusia kriisinratkaisuvaltuuksia, kriisinratkaisun kustannusten kattamista, uutta rahastorakennetta sekä pankkiveron tuoton käyttöä. 5.1 Etukäteisvarautuminen Ehdotettavan varhaisen vaiheen puuttumista koskevan uuden lainsäädännön myötä laitoksen olisi laadittava vuosittain tarkistettava elvytyssuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet toiminnan jatkumisen turvaamisesta tilanteessa, jossa laitoksen taloudellinen asema on merkittävästi heikentynyt. Finanssivalvonta arvioisi elvytyssuunnitelmat. Elvytyssuunnitelmissa olevien raja-arvojen ja laadullisten arviointiperusteiden ylityttyä voitaisiin ryhtyä toimenpiteisiin elvytyssuunnitelman täytäntöön panemiseksi. Tämän tueksi Finanssivalvonnalle luottolaitostoiminnasta annetussa laissa säädettyjä valvontavaltuuksia laajennettaisiin direktiivin edellyttämällä tavalla, jotta Finanssivalvonta voisi puuttua laitosten toimintaan tehokkaammin ennen vaikeuksien kärjistymistä. Finanssivalvonta voisi käyttää nykyisestä laista poiketen kaikkia näitä niin kutsutun varhaisen puuttumisen valtuuksia, jos laitos ei

15 seuraavan kahdentoista kuukauden aikana todennäköisesti täytä toimilupavelvoitteitaan. Finanssivalvonta voisi tällaisessa tilanteessa nykyisessä laissa säädettyjen valtuuksien lisäksi muun muassa velvoittaa laitoksen ryhtymään elvytyssuunnitelman mukaisiin toimiin tai esittämään erillisen suunnitelman siitä, miten se aikoo varmistaa toimilupaedellytysten säilymisen. Lisäksi Finanssivalvonta voisi velvoittaa laitoksen kutsumaan koolle sen ylimmän hallintoelimen kokouksen, laatimaan suunnitelman velkojen uudelleenjärjestelystä ja muuttamaan oikeudellista tai hallinnollista rakennettaan tai strategiaansa. Finanssivalvonta voisi myös asettaa laitoksen direktiivissä tarkoitettuun erityishallintoon. Marraskuussa 2014 käyttöön otettavan yhteisen valvontamekanismin myötä toimivaltainen viranomainen varhaisen vaiheen puuttumista koskevissa tehtävissä on suurten luottolaitosten osalta EKP. Varautumista kriisinratkaisuun tukisi kriisinratkaisuviranomaiselle asetettava velvollisuus laatia laitoksille kriisinratkaisusuunnitelmia, joissa määriteltäisiin ne kriisinratkaisutoimet, jotka virasto toteuttaisi, jos laitos ylittäisi kriisihallintoon asettamisen kynnyksen. Näiden suunnitelmien laatiminen olisi virastolle erityisesti alkuvaiheessa vaativa tehtävä, jonka myötä se väistämättä oppii tuntemaan sen vastuulle kuuluvat laitokset. Samassa yhteydessä viranomaisen tehtäviin kuuluisi arvioida laitosten purkamis- ja uudelleenjärjestämismahdollisuuksia. Tarvittaessa sen tulisi vaatia laitosta toteuttamaan yksilöityjä toimenpiteitä purkamisen ja uudelleenjärjestämisen esteiden poistamiseksi. Lisäksi ehdotetaan direktiivin mukaisia säännöksiä konsolidointiryhmän sisäisestä rahoitustuesta, jolla varmistettaisiin se, että rajat ylittävät ryhmät voivat tehdä laissa säädettävät vähimmäisedellytykset täyttäviä sopimuksia samaan ryhmään kuuluvien yritysten keskinäisestä rahoitustuesta muualla kansallisessa laissa mahdollisesti olevien rajoitusten estämättä Finanssialan kriisinratkaisuviranomainen ja sen valtuudet Työryhmä ehdottaa perustettavaksi Suomeen uuden riippumattoman Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen, jolle säädettäisiin tehokkaat kriisinratkaisukeinot ongelmalaitosten toiminnan hallittuun uudelleenjärjestelyyn ja mahdolliseen alasajoon. Viranomainen toimisi valtiovarainministeriön hallinnonalalla itsenäisenä valtion viranomaisena. Viraston toiminnan kulut perustamiskuluja lukuun ottamatta katettaisiin toimialalta kerättävin hallintomaksuin, mitä on puoltanut työryhmän harkinnassa se, että myös EU-kriisinratkaisuneuvoston kulut katetaan toimialalta kerättävin maksuin. Valtion talousarviossa virasto näkyisi siten niin sanottuna nettobudjetoituna virastona. Virastosta säädettäisiin uudessa laissa Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisesta. Kriisinratkaisuviranomaisen organisaatiorakennetta on kuvattu työryhmämuistion liitteessä. Itsenäisen viranomaisen perustamista on puoltanut työryhmän harkinnassa muun muassa se, että direktiivin mukaan viranomaisen tulee olla toiminnallisesti ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton. Viranomaisen tehtäviä ei voida lähtökohtaisesti perustaa osaksi poliittisen ohjauksen alaista ministeriötä, Euroopan keskuspankin rahapoliittisen päätöksenteon alaista Suomen Pankkia tai ennakollisia toimia suorittavaa Finanssivalvontaa. Erityisesti Finanssivalvonta saattaisi joutua intressiristiriitaan arvioidessaan omia ennakollisen puuttumisen toimia jälkikäteisen valvonnan toimissa. Myös perusteilla olevassa eurooppalaisessa kriisinratkaisua koskevassa viranomaisrakenteessa kriisinratkaisuviranomainen on itsenäinen, ja se pidetään valvonnasta täysin erillään. Koska luontevaa sijoituspaikkaa virastolle ei löydy osana olemassa olevaa viranomaista ja koska se on joka tapauksessa pidettävä olemassa olevista edellä mainituista organisatorisesti riippumattomana, on perusteltua perustaa virasto itsenäisenä, millä korostetaan myös viraston tehtävän tärkeyttä osana finanssialan viranomaisorganisaatiota.

16 16 Suomen Pankille ja Finanssivalvonnalle säädettäisiin erityinen yhteistyövelvoite kriisinratkaisuviranomaisen kanssa. Niiden olisi annettava kriisinratkaisuviranomaiselle neuvoja ja lausuntoja kriisinratkaisupäätösten valmistelussa ja suunnittelussa sekä tehtyjen toimien soveltamisessa. Lisäksi viranomaisten välinen aukoton ja nopea tietojenvaihto olisi ehdotuksen mukaan turvattava lainsäädännössä. Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen toimivalta kattaisi direktiivin mukaisesti kaikki suomalaiset luottolaitokset sekä sellaiset sijoituspalveluyritykset, jotka harjoittavat kaupankäyntiä arvopapereilla omaan lukuunsa. Direktiivin tavoitteiden mukaisesti kriisinratkaisuviranomaisen toimivalta koskisi ensisijaisesti sellaisia rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia, joiden asettaminen selvitystilaan tai konkurssiin vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai muuten niiden häiriöttömän toiminnan. Kansallinen kriisinratkaisuviranomainen olisi toimivaltainen ainoastaan siltä osin kuin toimivalta ei EU:n kriisinratkaisuasetuksen nojalla kuulu jäljempänä tarkoitetulle EU:n yhteiselle kriisinratkaisuviranomaiselle. Työryhmän ehdotusten mukaan kriisinratkaisuviranomainen voisi kohdistaa kriisihallintoon asetettuun luottolaitokseen ja sijoituspalveluyritykseen seuraavia kriisinratkaisuvälineitä: velkojen arvonalentaminen ja muuntaminen osakepääomaksi (bail-in), liiketoiminnan luovutus, väliaikaisen laitoksen perustaminen sekä omaisuudenhoitoyhtiön perustaminen. Ennen näiden kriisinratkaisuvälineiden käyttöä kriisinratkaisuviraston olisi kuitenkin huolehdittava omistajanvastuun toteuttamisesta kattamalla tappioita alentamalla laitoksen osakkeiden tai osuuksien tai muiden omaan pääomaan luettavien erien arvoa ja mitätöimällä niitä samassa suhteessa. Uudelleenjärjestelystä aiheutuvat tappiot ja muut kustannukset katettaisiin ensisijaisesti pankin omistajien ja sijoittajien toimesta ja toissijaisesti toimialan yhdessä maksamilla vakausmaksuilla. Myös talletussuojarahaston varoja voitaisiin tietyissä tilanteissa käyttää kriisinratkaisun rahoittamiseen. Työryhmä pitää ensiarvoisen tärkeänä, että uuteen viranomaiseen saadaan tähän tarkoitukseen mahdollisimman pätevä henkilökunta. Ollakseen uskottava ja ongelmatilanteissa toimintakykyinen, olisi viranomaisella oltava vahvaa laitosten toiminnan ennakkotuntemusta sekä monipuolista taloudellista ja juridista laitosten liiketoimintaan ja rakenteisiin sekä taseisiin liittyvää osaamista, jotta se kykenee tekemään nopeitakin ratkaisuja ongelmalaitosten toimintojen uudelleen järjestelemisestä ja panemaan täytäntöön unionimaiden kriisinratkaisuviranomaisen tekemät päätökset. Viranomaisen tehtävät ovat monelta osin uusia, eikä missään olemassa olevassa organisaatiossa ole vastaavaa asiantuntemusta edellyttävää toimintoa. Rinnastettavia valtuuksia on tällä hetkellä säädetty julkisen pankkituen myöntämisen periaatteelle rakentuvalle Valtion vakuusrahastolle, joka perustettiin 1990-luvun pankkikriisin hoitoon. Valtion vakuusrahasto on budjetin ulkopuolinen rahasto. Se ei toimi enää aktiivisesti. 5.3 Osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa Toinen keskeinen osa kriisinratkaisuviranomaisen tehtäviä olisi osallistuminen kriisinratkaisuneuvoston työhön yhteisen kriisinratkaisumekanismin puitteissa. Kriisinratkaisuneuvostolla on merkittävä päätösvalta kaikkien euroalueen luottolaitosten kriisien ennakoinnissa, hallinnassa ja ratkaisemisessa. Kriisinratkaisuneuvosto toimii yhteistyössä ennen kaikkea yhteistä pankkivalvontaa hoitavan EKP:n sekä EU:n komission kanssa. Eräissä tapauksissa päätösvaltaa käytettäisiin EU:n ministerineuvostossa. Kriisinratkaisuneuvosto hallinnoisi yhteistä kriisinratkaisurahastoa. Suomesta kriisinratkaisuneuvoston suoran toimivallan piiriin kuuluisivat tämän hetkisen tilanteen perusteella Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj ja OP-Pohjola ryhmä jäsenpankkeineen. Muut luottolaitokset olisivat Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisen

17 suoran toimivallan piirissä. Jos näiden niin sanottujen pienten luottolaitosten kriisinratkaisussa olisi käytettävä EU:n kriisinratkaisuasetuksessa tarkoitettua yhteistä kriisinratkaisurahastoa, toimivalta siirtyy asetuksen mukaan kriisinratkaisuneuvostolle. Kansallisen lainsäädännön ja asetuksen rinnakkaista soveltamista on lakiehdotuksissa selvennetty lukuisilla informatiivisilla viittauksilla. Kansallinen kriisinratkaisuviranomainen laatii pienten laitosten kriisinratkaisusuunnitelmat ja osallistuu kriisinratkaisuneuvoston toimivallan piirissä olevien laitosten kriisinratkaisusuunnitelmien laatimiseen, arvioi pienten laitosten kelpoisuutta kriisinratkaisuun ja poistaa kriisinratkaisuneuvoston päätöksestä kelpoisuuteen liittyviä esteitä myös kriisinratkaisuneuvoston toimivallan piirissä olevilta laitoksilta, tekee kriisinratkaisuneuvostolle ehdotuksia yksinkertaistettujen vaatimusten noudattamisesta, osallistuu omien varojen vähimmäisvaatimusten määrittämiseen, käyttää velkojen nimellisarvon alentamiseen ja muuntamiseen osakkeiksi tai osuuksiksi liittyviä valtuuksia ja osallistuu tietojenvaihtoon muiden viranomaisten kanssa. Kriisinratkaisuneuvosto laatii EU:n kriisinratkaisuasetuksen mukaisesti esimerkiksi kriisinratkaisusuunnitelmat EKP:n suorassa valvonnassa oleville yhteisöille sekä kaikille rajat ylittäville konserneille yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja kansallisten kriisinratkaisuviranomaisten kanssa. Kriisinratkaisuneuvoston tai kansallisen kriisinratkaisuviranomaisen on arvioitava yhteisön purkamis- ja toiminnan uudelleenjärjestämismahdollisuudet laatiessaan kriisinratkaisusuunnitelmia. Jos purkamiselle tai toiminnan uudelleenjärjestämiselle on esteitä, jotka eivät tosiasiallisesti poistuisi yhteisön itse ehdottamilla toimenpiteillä, kriisinratkaisuneuvosto voi ohjeistaa kansallisia kriisinratkaisuviranomaisia vaatimaan yhteisöä toteuttamaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen esteiden poistamiseksi. Kriisinratkaisuneuvosto voi tehdä päätöksen siitä, että yhteisö voi soveltaa yksinkertaistettuja velvoitteita kriisinratkaisusuunnitelman laatimisessa taikka yhteisön vapauttamisesta suunnitelman laatimisesta. Kriisinratkaisuneuvosto määrittää vähimmäisvaatimuksen sellaisen yhteisön, jolle kriisinratkaisuneuvosto laatii kriisinratkaisusuunnitelman, sellaisille varoille ja veloille, jotka voivat olla arvonalennuksen tai muuntamisen kohteena. Lisäksi kriisinratkaisuneuvosto esimerkiksi arvioi joko EKP:n tai omasta aloitteestaan yhteisön kriisinratkaisuun asettamisen edellytysten täyttymisen. Edellytysten täyttyessä kriisinratkaisuneuvosto päättää myös sovellettavien kriisinratkaisuvälineiden kehyksestä ja kriisinratkaisurahaston varojen käytön kehyksestä kriisinratkaisun tueksi Finanssialan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahaston perustaminen Koska omistajan- ja sijoittajanvastuun toteuttaminen ei aina riitä kattamaan kaikkia kuluja ja koska lainsäädäntö mahdollistaa harkinnanvaraisia poikkeuksia tähän sijoittajavastuuperiaatteeseen, lainsäädännössä esitetään EU-sääntelyn mukaisesti, että rahoitustoimialalta kerätään etu- ja jälkikäteen kerättävin vakausmaksuin toissijainen puskuri rahoitusmarkkinakriisien kustannusten kattamiseksi. Rahoitusjärjestelyn toteuttamiseen liittyen kriisinratkaisuasetuksessa säädetään yhteisestä kriisinratkaisurahastosta, johon pankkiunioniin osallistuvat jäsenvaltiot keräävät 10 vuoden siirtymäajan kuluessa rahaston tavoitetason mukaisen määrän varoja, joita yhteinen kriisinratkaisuneuvosto voisi käyttää asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluvien laitosten kriisinratkaisussa. Keskeinen osa kansallisen viranomaisen tehtäviä olisi vakausmaksujen ja talletussuojamaksujen kerääminen uuteen Finanssialan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastoon. Viraston alle perustettava rahasto koostuisi kahdesta osasta: vakausmaksuin kartutettavasta kriisinratkaisurahastosta ja talletussuojamaksuin kartutettavasta talletussuojarahastosta. Rahasto

18 18 olisi uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto ja siitä säädettäisiin uudessa Finanssialan kriisinratkaisuviranomaisesta annettavassa laissa. Kriisinratkaisuviraston tehtävänä olisi kerätä vakausmaksut, hallinnoida kerättyjä varoja ja siirtää varat EU:n kriisinratkaisuasetuksen ja yhteisen kriisinratkaisurahaston rahoittamista koskevan valtiosopimuksen mukaisesti yhteiseen rahastoon. Talletussuojaan liittyen viraston tehtävänä olisi kerätä talletussuojadirektiivissä tarkoitettua talletussuojamaksua, hallinnoida varoja, päättää korvausten maksamisesta sekä vastata talletussuojakorvausten maksatuksesta tallettajille tilanteessa, jossa talletussuojarahasto on korvausvelvollinen. Talletussuojarahasto on vuodesta 1998 lähtien toiminut lakisääteisenä rahastona, jonka säännöt hyväksyy valtiovarainministeriö, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja jonka hallinnosta vastaavat jäsenpankit. Talletussuojarahaston organisointia viranomaisten vastuulle ovat työryhmän harkinnassa puoltaneet useat tekijät. Näitä ovat erityisestitäysin uusi kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö ja viranomaiskehikko, kaikkien kriisinratkaisua koskevien toimenpiteiden koordinointi ja sujuva hoito ja talletussuojan sisältöön uudessa direktiivissä tulleet tiukennetut vaatimukset, joiden johdosta talletussuojakorvaukset on pystyttävä maksamaan seitsemässä työpäivässä aiemman 20 työpäivän sijaan. Keskeistä on lisäksi se, että talletussuojaan liittyvissä tehtävissä on kyse joiltain osin julkisluonteisen hallintotehtävän hoitamisesta. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa myös sen, että talletussuojarahaston varoja on tietyissä tilanteissa käytettävä kriisinratkaisun rahoittamiseen. Nykyisen talletussuojarahaston oikeudellista asemaa koskevat epäselvyydet poistuvat ratkaisun myötä, kun talletussuojarahasto olisi osa valtion virastoa. Rahastoja koskevien tehtävien myötä uudelle viranomaiselle olisi keskitetty kaikki keskeiset laitosten ongelmatilanteiden hoitoon liittyvät tehtävät. Tämän uskotaan varmistavan kriisitilanteissa välttämättömän sujuvan ja koordinoidun toiminnan. Virastolla olisi myös ennakollista toimivaltaa, jonka avulla se voisi velvoittaa laitoksen aloittamaan neuvottelut mahdollisten ostajien kanssa laitoksen varojen tai liiketoiminnan luovutuksesta ennen mahdolliseen kriisihallintoon asettamista. Uudella talletussuojadirektiivillä on harmonisoitu muun muassa korvattavien talletusten määritelmä ja kansallisten talletussuojarahastojen etukäteisrahoitusta koskevia periaatteita sekä lyhennetty talletussuojakorvausten maksuaika noin kolmesta viikosta yhteen viikkoon. Vaikutukset kansalliseen talletussuojasääntelyyn eivät ole merkittäviä tallettajille maksettavien korvausten aikarajan lyhenemistä lukuun ottamatta. Koska rahastossa jo olevien varojen määrä ylittää merkittävästi uuden direktiivin asettaman rahastoinnin vähimmäisvaatimustason, työryhmä esittää, että talletussuojarahastoon kerättävien kannatusmaksujen perimisestä luovuttaisiin toistaiseksi. 5.5 Pankkiverona kerättyjen varojen käyttö Työryhmä on arvioinut poliittisen päätöksenteon tueksi eri vaihtoehtoja, joilla kriisinratkaisutarkoituksiin kerättyjä pankkiverovaroja voitaisiin ottaa huomioon sitä maksaneiden pankkien hyödyksi joko kokonaan tai osittain näiden tulevia vakausmaksuvelvoitteita laskettaessa. Hyvitys voitaisiin tehdä joko vuodesta 2015 lukien tai yhteisen kriisinratkaisurahaston kartuttamisen siirtymäajan loppuvuosina. Työryhmä on myös harkinnut varojen rahastointia kriisinratkaisurahastoon niin sanotuiksi puskurivaroiksi mahdollisten ylimääräisten jälkikäteisten vakausmaksuvelvoitteiden varalta. Työryhmä on arvioinut, että siirtyminen pankkiunioniin tuo Suomen pankkisektorille suurempien ja mahdollisesti nopeammalla aikataululla kerrytettävien vakausmaksujen lisäksi myös muita uusia taloudellisia rasitteita, joita ei samassa määrin aiheudu pankkiunionin ulkopuolisille pankeille. Työryh-

19 män näkemyksen mukaan Suomen pankkisektorin hyvä kunto ei puolla tarvetta ennakkovarautumiseen lähivuosina. Näistä syistä työryhmä päätyi ehdottamaan mallia, jossa valtion talousarvioon vuosilta 2013 ja 2014 kerätty ja siirtomäärärahaksi merkitty pankkivero siirretään ensin perustettavaan kriisinratkaisurahastoon ja jossa varat otettaisiin vuodesta 2015 lukien huomioon talletuspankeilta vuosittain kerättävien vakausmaksujen vähennyksenä samassa suhteessa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa. Suomen Pankin jäsen työryhmässä korosti, että Suomen Pankki ei instituutiona ota kantaa verona kerättyjen varojen käyttöön Jatkovalmistelu Työryhmän ehdotusten jatkovalmistelu voidaan saattaa loppuun toukokuussa, kun neuvottelut yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevasta asetuksesta ja yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskevasta valtiosopimuksesta arvioidaan saadun päätökseen, ja muistiosta on saatu lausunnot. Työryhmän tarkoituksena on, että yhteistä kriisinratkaisurahastoa koskeva valtiosopimus saatetaan voimaan ja hyväksytään muistioon sisältyvällä blankolailla. Jatkovalmistelussa on kuitenkin syytä selvittää, olisiko vakausmaksuja koskevan sääntelyyn sen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen liittyvistä syistä tarpeen sisällyttää myös joitakin valtiosopimukseen sisällöllisesti pohjautuvia asiasisältöisiä määräyksiä, jotka helpottaisivat sääntelykokonaisuuden hahmottamista. Kaikki valtiosopimuksen määräykset eivät edellytä laintasoista sääntelyä, ja tästä syystä lakiehdotukseen sisältyy myös asetuksenantovaltuus. Vaikka työryhmä ehdottaa kriisinratkaisuviranomaisen perustamista omaksi erilliseksi virastokseen, voi virasto työryhmän arvion mukaan olla perusteltua sijoittaa jonkin olemassa olevan VM:n hallinnonalan viraston yhteyteen. Tämä koskeva päätös voidaan tehdä hankkeen jatkovalmistelussa eikä työryhmä ole pitänyt tärkeänä tehdä sitä koskevia ehdotuksia. Toisen viraston yhteydessä toimiminen helpottaisi muun muassa henkilöstö- ja taloushallintopalveluiden järjestämistä ja saattaisi vähentää niistä aiheutuvia kuluja. Työryhmän muistioon ei sisälly ehdotuksia tarvittavista muutoksista tuloverolakiin, elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin ja varainsiirtoverosta annettuun lakiin, jotka aiheutuvat Finanssialan talletussuoja- ja kriisinratkaisurahastoa koskevasta uudesta sääntelystä. Nämä puuttuvat ehdotukset valmistellaan hankkeen jatkovalmistelussa. Työryhmän ehdotus sisältää lisäksi eräitä yksityiskohtia, joita koskevia lakiehdotuksia ja perusteluja on edelleen tarkennettava jatkovalmistelussa. Työryhmän työn jatkovalmistelussa on tarpeen selvittää lisää sitä, otetaanko sijoittajanvastuuta koskeva sääntely myös muissa pankkiunionimaissa lainsäädäntöön jo vuoden 2015 alusta vai vasta viimeistään vuodesta 2016 lukien, kuten direktiivi edellyttää. Laitosten rahoituskustannuksiin liittyvien vaikutusten johdosta mahdollisimman samanaikainen siirtyminen sijoittajanvastuun periaatteeseen olisi perusteltua. Työryhmä on päätynyt ehdottamaan siirtymistä uuteen lainsäädäntöön kaikilta osin heti vuoden 2015 alusta, koska sijoittajanvastuuta koskevat säännökset muodostavat sääntelyssä keskeisen osan, jonka turvin voidaan osaltaan varmistua siitä, ettei epätodennäköisiä, mutta mahdollisia pankkiongelmia myöskään vuoden 2015 aikana ole tarpeen ratkoa julkisia varoja tarpeettomasti käyttäen. Sijoittajanvastuuta koskevan sääntelyn voimaansaattaminen on tärkeää myös siksi, että EU:n komission valtiontukea koskevat uudet periaatteet edellyttävät vähintään huonommassa etuoikeusasemassa olevien niin sanottujen juniorilainojen arvonalentamisen kohdelaitoksessa ennen julkisia tukitoimia. Velkojen arvonalennusta pidetään välttämättömänä ennakkoehtona myös vireillä olevissa Euroopan vakausmekanismin suoraa pääomistusvälinettä koskevissa neuvotteluissa. Suomi on voimakkaasti sitoutunut sijoittajanvastuun edistämiseen eri foorumeilla ja hankkeissa, ja

20 20 Suomen on hyvä näyttää asiassa esimerkkiä muille jäsenvaltioille myös ottamalla sijoittajanvastuuta koskevat säännökset lainsäädäntöön heti vuoden 2015 alusta. Lisäksi työryhmä katsoo, että jatkovalmistelussa on vielä tarkemmin arvioitava, onko tarpeen säätää alentamiskelpoisia velkoja koskevalle vähimmäismäärälle siirtymäaika vai voiko sitä koskeva sääntely tulla voimaan heti vuoden 2015 alusta. Työryhmän käsityksen mukaan jatkovalmistelussa olisi pyrittävä siihen, että uusi lainsäädäntö olisi voimassa lukien ja uuden viranomaisen perustamiseksi vaadittaviin muihin toimiin ryhdyttäisiin viimeistään syksyllä Työryhmä on pitänyt 30 kokousta. Työryhmä ei ole järjestänyt ehdotuksistaan kuulemistilaisuutta. Ehdotusten laajakantoisuuden vuoksi on tärkeää, että jatkovalmistelu on mahdollisimman avointa ja että siinä kuullaan monipuolisesti eri sidosryhmiä. Työryhmän ehdotukset koskevat laajaa ja monimutkaista kokonaisuutta. Ehdotettujen säännösten toimivuudesta käytännössä on vain vähän kokemusta, koska kriisinratkaisua koskevaa lainsäädäntöä on myös kansainvälisesti tarkastellen ollut vähän. Ehdotettujen säännösten toimivuudesta ja soveltamisesta yhteisessä kriisinratkaisumekanismissa saadaan kokemuksia jo lähivuosina. Näitä kokemuksia on hyvä seurata tarkkaan, jotta varmistutaan kansallisten ratkaisujen toimivuudesta ja yhteensopivuudesta sekä suhteessa EU:n kriisinratkaisuasetukseen että muiden pankkiunionimaiden lainsäädäntöihin. Työryhmän jäsen Letto on jättänyt muistioon liitetyn lausuman. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti valtiovarainministeriölle. Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2014 Tuija Taos Erkki Sarsa Mari Aalto Jouni Timonen Raimo Husu Reima Letto Jari Synkkänen Armi Taipale

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu

Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 19.1.2016 1 Miten pankkikriisien hoito muuttuu? Tuija Taos & Raimo Husu 20.1.2016 2 Vanha malli julkinen tuki ja tapauskohtaiset ratkaisut 20.1.2016 3 Suomen pankkikriisi 1991 1994 Taustalla rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön

Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön Pankkiunionin pilarit ja julkisen talouden sekä finanssisektorin vakaus katsaus lainsäädäntöön S I R P A P I E T I K Ä I N E N E U R O P A R L A M E N T A A R I K K O 2 0 1 4 Single rule book Pankkiunioni

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta

Valtiovarainministeriö E-KIRJE VM2012-00760 12.10.2012. EDUSKUNTA Suuri valiokunta Valtiovarainministeriö EKIRJE VM201200760 12.10.2012 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia Pankkiunioni osana EMU:n kehittämistä U/Etunnus: EUTORInumero: EU/20121429 Ohessa lähetetään perustuslain 97 :n

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM)

FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle FINANSSIALAN KESKUSLIITON KOMMENTIT U-KIRJELMÄLUONNOKSEEN KOSKIEN KOMISSION ESITYSTÄ YHTEISESTÄ KRIISINRATKAISUMEKANISMISTA (SRM) Finanssialan Keskusliitto (FK)

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta

Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta. Talousvaliokunta Hallintomaksulain muutoksen merkitys ja RVV:n toiminta Talousvaliokunta 27.10.2016 RVV yhtyy HE:n lähtökohtaan hallintomaksukertymän enimmäismäärästä RVV käynnisti toimintansa kesällä 2015. Virasto on

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö 5.5.2014 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA

Valtiovarainministeriö 5.5.2014 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA 1 (7) VTV 31/137/2014 Valtiovarainministeriö 5.5.2014 Viite: lausuntopyyntönne VM 015:00/2013 N LAUSUNTO RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKKAASTA HALLINNASTA Johdanto Lausunto Valtiovarainministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014.

Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014. Pankkiunionin merkitys Suomessa Pentti Hakkarainen Rahoituksen ajankohtaisseminaari Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 15.5.2014 Julkinen 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa,

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä vakausmaksujen siirrosta yhteiseen kriisinratkaisurahastoon

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN

HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Luonnos 18.1.2015 OM1/41/2016 HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAN KANSALLISEN LAINSÄÄDÄNNÖN TARKISTAMINEN Asettaminen Oikeusministeriö on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 164/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Vuonna 2013 Pohjoismaiden

Lisätiedot

1(10) LUONNOS

1(10) LUONNOS 1(10) LUONNOS 7.4.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset

sekä kriisinratkaisuneuvoston, neuvoston ja komission vastaukset Asetuksen (EU) N:o 806/2014 92 artiklan 4 kohdan mukainen kertomus mahdollisista ehdollisista vastuista (joko kriisinratkaisuneuvostolle, neuvostolle, komissiolle tai muille), jotka ovat aiheutuneet kriisinratkaisuneuvoston,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 :n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

KRIISINRATKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO: RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKAS HALLINTA

KRIISINRATKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO: RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKAS HALLINTA 1 (10) Valtiovarainministeriölle, KRIISINRATKAISUTYÖRYHMÄN MUISTIO: RAHOITUSMARKKINAKRIISIEN TEHOKAS HALLINTA Finanssialan Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja toteaa lausuntonaan kunnioittavasti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille

Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Selvitys 1 (5) VM/1405/03.04.01.00/2012 24.8.2012 Valtioneuvoston oikeuskansleri Selvityspyyntönne 13.8.2012 Selvitys valtioneuvoston oikeuskanslerille Valtioneuvoston oikeuskansleri on 13.8.2012 pyytänyt

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo

Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo Kuka hyötyy pankkiunionista? Pentti Hakkarainen Studia Monetaria, Rahamuseo 8.4.2014 1 Pankit välttämättömiä Pankeilla on erityinen rooli yhteiskunnassa, mutta toisaalta haavoittuva liiketoimintamalli;

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 74/1995 vp HE 74/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ulosottolakia muutettavaksi muun muassa siten, että

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista

HE 268/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä

Lisätiedot

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt

Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt Yhteisen kriisinratkaisurahaston täydentävät rahoitusjärjestelyt 16.9.2015 Jussi Lindgren/RMO Talousvaliokunta 16.9.2015 Rahoitusmarkkinaosasto Pankkiunioni, yhteinen kriisinratkaisumekanismi ja yhteinen

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion eläkelakia muutettavaksi siten, että eläkeasioissa ensimmäisenä muutoksenhakuasteena

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku

Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku Koodaus- ja tuontidirektiivin kansallinen täytäntöönpano Kudoslaitosten keskustelutilaisuus, Turku 21.09.2016 Paavo Autere, lakimies p. 029 522 3614, e-mail paavo.autere@fimea.fi Yleistä I Komission direktiivi

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014. 1195/2014 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta. Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2014 1195/2014 Laki rahoitusvakausviranomaisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on

Lisätiedot

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä.

MIFID II ja MIFIR sääntelee muun muassa sijoituspalveluyritysten ja kauppapaikkojen toimintaa sekä kaupankäyntiä rahoitusvälineillä. Valtiovarainministeriö PERUSMUISTIO VM2016-00166 RMO Häyrynen Janne(VM) 22.03.2016 JULKINEN Asia Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen

Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus. Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonnan ajankohtaiskatsaus Eduskunnan talousvaliokunta 13.10.2015 Johtaja Anneli Tuominen Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 13.10.2015 Anneli Tuominen Esityksen

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp

Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista. Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Komission vihreä kirja pääomamarkkinaunionista Valtioneuvoston selvitys E 3/2015 vp Pääomamarkkinaunionin tausta - Pääoman vapaa liikkuvuus yksi EU:n perusvapauksista Viime vuosina on luotu pankkiunioni,

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot