20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009

2

3 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti As i a k k a a t As i a k a s t y y t y v ä i s y ys Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja hallituksen toimintakertomus tilinpäätös Lahti Aqua konserni Tilinpäätös Lahti Aqua Oy Tu n n u s l u v u t k u n n o s s a p i t o p al v e l u t Ve d e n t u o t a n t o Ve r k o s t o t Jä t e v e d e n p u h d i s t u s 19 In v e s t o i n n i t 21 He n k il ö s tö

4 Lahti Aqua konserni Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Lahden ja Hollolan alueen asukkaille. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,7 M ja henkilöstömäärä 87. Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluu tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy ja Aqua Verkko Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Lahti Aqua Oy:n 50 %:sesti omistama Kujalan Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut emoyhtiölle. Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden eli tuotantolaitokset ja verkostot, joita se vuokraa emoyhtiölle Lahti Aqua Oy:lle. Aqua Verkko Oy rahoittaa vesihuollon investoinnit. Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Kujalan Komposti Oy käsittelee Päijät-Hämeen kuntien yhdyskuntalietteet ja biojätteet Komposti Oy. LAHTI AQUA KONSERNI LAHTI AQUA OY ASIAKASPALVELU AQUA PALVELU OY AQUA VERKKO OY KUJALAN KOMPOSTI OY SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN PALVELUTUOTANTO JA TUTKIMUS INVESTOINNIT LIETTEEN KOMPOSTOINTI BIOJÄTTEEN KÄSITTELY TALOUSHALLINTO PROSESSIT JA KUNNOSSAPITO 4

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut 2009 Liikevaihto (milj. euroa) 25,7 muutos ed. vuoteen (%) 9,0 Liikevoitto (milj. euroa) 4,2 Osuus liikevaihdosta (%) 16,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 5,2 Omavaraisuusaste (%) 24,7 Osingot (milj. euroa) 0,9 Henkilöstö (hlöä) ,5 13,2 3,6 15,1 6,2 25,8 0, ,8 8,0 3,2 15,4 3,4 87,7 2,2 78 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen taantuma jatkui edelleen vuonna 2009 siten, että syvin notkahdus oli jäämässä taakse. Odotuksia jonkinlaisesta elpymisestä oli olemassa. Tämä näkyi kuitenkin eniten pörssikurssien nousuna, mutta ei yritysten reaalitoiminnan kasvuna. Hallituksen toimet elvyttämiseksi lisäsivät rahoitusta, mutta odotukset esim. suurten infrahankkeiden käynnistämisestä eivät ole toteutuneet tai hankkeiden käynnistys nopeasti ei ole mahdollista. Globaali kriisi poikkeaa aikaisemmista myös siinä, että euroalue on yhtenäinen ja valtiokohtaiset korjaustoimenpiteet ovat rajallisia. Kehitys on johtamassa julkisen talouden haastavaan jaksoon vaikutusten kumuloituessa tuleviin vuosiin kasvavina velvoitteina ja lisääntyvänä rahoitusvajeena. Vesihuoltotoiminta ei ole taantuman ulkopuolella. Teollisuusasiakkaiden määrästä ja toimialasta riippuen niiden vesihuoltopalveluiden kysyntä voi muuttua. Mikäli teollista riskiä sisältyy kunnan omistamaan ja päätarkoituksena asukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottamiseen tarkoitettuun vesihuoltotoimintaan, ovat vaikutukset mahdollisia. Itse asukkaiden vedenkulutukseen taantuma ei suuresti vaikuta. Sen sijaan kulutuksen muutosta syntyy asuntojen vesijärjestelmien muutosten ja saneerausten kautta. Yhtiömme veden myynnin toteutuma oli 3,5 % alle edellisen vuoden. Jäteveden laskutus toteutui 5 % edellistä vuotta pienempänä. Toteutuneet myyntiluvut olivat jonkin verran alemmat kuin yhtiö budjetoi. Myynnin aleneminen johtuu teollisuuden kulutuksen vähenemisestä lähes 20 %:lla. Luvut ovat poikkeuksellisia yhtiön historiassa. Taustalla on teollisuuden lopputuotteiden menekin muutoksen lisäksi myös veden- kulusta vähentäviä tuotantorakenteiden muutoksia. Huolimatta myynnin kehityksestä konsernin taloudellinen tulos oli budjetin mukainen. Liikevaihtotavoite 25,7 M saavutettiin kasvaneilla muiden palveluiden myynnistä saaduilla tuloilla. Operatiiviset kulut jäivät alle budjetin ja kannattavuustavoitteet saavutettiin. Erityisesti on mainittava konsernin operaattoriyhtiö Aqua Palvelu Oy:n tulos. Yhtiö on pystynyt alentamaan käyttökulujaan lähtötilanteesta molempina vuosina siitä kun konsernirakenne perustettiin vuoden 2007 lopussa. Taloudellisen tuloksen lisäksi konsernin palveluiden laatutavoitteet saavutettiin Lahden ja Hollolan alueella. Kokonaisinvestoinnit olivat noin 7,5 M. Merkittävimmät kohteet olivat Karinimen jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppuunsaattaminen sekä vedentuotannossa 6

7 Keskeisimmät tapahtumat vuonna NELJÄNNES 2. NELJÄNNES 3. NELJÄNNES 4. NELJÄNNES E-laskutus käyttöön Aqua Way esimiesvalmennus Kariniemen jätevedenpuhdistamon biokaasu käyttöön Strategian tarkistus Jalkarannan vedenkäsittelyn saneeraushankkeen käynnistäminen. Yhtiö osallistui useaan kehityshankkeeseen, joista voidaan mainita mm. pohjaveden laatuun ja pohjavesivaroihin liittyvät hankkeet. Näissä ovat mukana valtakunnan keskeisimmät tutkimuslaitokset sekä myös muita vesihuoltotoimijoita. Konsernin kehityshankkeena jatkoimme Aqua Way- prosessia tavoitteena kattava strategian mukainen toimintapa konsernissa ottaen huomioon kokonaisvaltainen riskienhallinta. Seudullinen vesihuolto, joka on konsernin kasvutavoite, on osittain odotustilassa kuntaliitoksen selvityksen vuoksi. Suunnittelu Kärkölän jätevesien siirrosta Lahteen eteni liittyen Hollolan kunnan Herralan jätevesien johtamisesta Lahteen. Mukana hankkeessa on lisäksi Orimattila ja sen Hennan alueen vesihuolto. Pohjoisessa kaavailtua Hollola-Lahti-Nastola-Asikkala- Heinola hanketta valmisteltiin. Molemmissa hankkeissa on valtionrahoitusta osana kokonaisrahoitusta. Lahti Aqua Oy:llä ei ole kohteissa merkittäviä investointivastuita, mutta sen sijaan palveluiden myyntitavoitteita on. Omistajaohjauksen välineinä kaupunginhallitus päivitti konserniohjeet vuoden lopulla. Yhtiön strategia todettiin ohjeiden tavoitteiden mukaisiksi. Yhtiö jatkaa kasvustrategian mukaisesti vesihuoltotoiminnan kehittämistä Lahden seudulla. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuosi 2009 toteutui kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Lahti Aqua Oy jakaa suunnitelman mukaisesti 0,85 M :n osingon omistajalleen. Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä. Yhtiö valmistautuu vuonna vuotta täyttävän vesihuoltotoiminnan merkkivuoden suunniteltuihin tapahtumiin. Kiitän henkilöstöä, omistajaa, yhtiön hallitusta ja asiakkaita sekä kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Lahti Aqua Oy Martti Lipponen toimitusjohtaja 7

8 Seudullinen vesihuolto Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyi Hollolan kunnan kanssa. Lahti Aqua Oy on vuokrannut kunnan omistamat verkostot ja laitokset käyttöönsä. Yhtiö tuottaa vesihuoltopalvelut Hollolan vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Kunta omistaa edelleen verkostonsa ja laitoksensa sekä huolehtii niihin liittyvistä investoinneista. Kunta päättää myös vesihuoltomaksuistaan. Toteutetulla yhteistyöllä turvataan parhaiten vesihuoltopalveluiden resurssit, laatu, toimitusvarmuus ja maltillinen kustannustaso. Hollolalla ja yhtiöllä on ennestään yhteistyötä vedenhankinnassa ja jätevesienpuhdistuksessa. Konsessiosopimus on voimassa 15 vuotta. Toimintavuoden palveluiden laatua arvioivat parhaiten Hollolan asukkaat. Asiakastyytyväisyystaso, joka Lahdessa oli huippuluokkaa, oli sitä myös Hollolassa. Osapuolet neuvottelivat vuosineljänneksittäin konsessiosopimuksen mukaisesti yhteistyöstä ja sen kehittämisestä sopimustyöryhmässä ja teknisessä työryhmässä, jotka keskittyvät valmistelemaan sektorikoh- taisia asioita. Hollolan asiakaspalvelukäytäntöjä yhtenäistettiin yhtiön käytäntöihin. Tämän mukaan yhtiö hoitaa mm. vesimittareiden asentamisen osalta Hollolassa. Lahti Aqua Oy on raportoinut kuntaa sopimuksen mukaisesti. Lahti Aqua Oy on tehnyt konsessiosopimuksen ulkopuolisista investointiluonteisista töistä sekä suunnittelu- ja rakennuttamistöistä, joiden kustannuksista on sovittu yhteistyöryhmässä. Merkittävin suunnitteluhanke on Hollolan kunnan Herralan puhdistamon jätevesien johtaminen Salpakankaalle ja edelleen Lahteen. Hankkeen yleissuunnitelmaa valmisteltiin ja mukaan liittyi Kärkölän kunta sekä Orimattilan kaupunki. Myös kaava-alueiden suunnitteluun yhtiö osallistui. Messilän alueen vesihuollosta yhtiö laati yleissuunnitelman luontoisen selvityksen. HOLLOLA LAHTI 8

9 Tuotteiden ja palveluiden myynti Veden myynti oli vuonna 2009 Lahdessa noin 7,2 milj. m³, joka laski edellisestä vuodesta noin 3,5 prosenttia. Laskutettavan jäteveden määrä myös laski 5 prosenttia. Lahdessa laskutettavan jätevesimäärä oli 7,3 milj. m³. Veden myynti ja jäteveden laskutuksen muutokset olivat suurimmat teollisuusasiakkaissa. Vuonna 2009 Hollolassa vettä myytiin 0,85 milj. m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 0,83 milj. m³. Hollolan veden myynti ja jäteveden laskutus oli edellisvuoden tasolla. Veden myynnin ja jäteveden määrän kehitys Lahdessa 1000 m Veden myynti (1000 m³) Laskutettu jätevesi (1000 m³) Kulutuksen kehitys kuluttajaryhmittäin Lahdessa m Asukkaat Teollisuus Muut

10 Asiakkaat Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin hollolaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan asukkaista noin 89 % on vesihuoltopalvelujen piirissä. Liittyjät Liittyjät Uudet liittyjät Lahti Hollola Yhteensä Vesihuoltomaksut alv 0% alv 22% alv 0% alv 22% Lahti - vesimaksu /m ³ 0,87 1,06 0,91 1,11 - jätevesimaksu /m ³ 1,38 1,68 1,45 1,77 Hollola* - vesimaksu /m ³ 1,21 1,48 1,27 1,55 - jätevesimaksu /m ³ 1,98 2,42 2,08 2,45 * Hollolan kunta päättää vesihuoltomaksuista Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Lahdessa 2009 kokonaiskulutus 7,2 milj. m ³ Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Hollolassa 2009 kokonaiskulutus 0,85 milj. m ³ 1,1; 15% 1,18; 22% 1,3; 18% 4,8; 67% 0,67; 78% Teollisuus Muut Asukk aat Asukk aat Teollisuus ja muut rak ennukset 10

11 Asiakastyytyväisyys Lahti Aqua Oy:n vuoden 2009 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos oli kautta aikojen paras. Lahtelaiset ja hollolalaiset antoivat kiitettävän arvosanan veden laadulle, kuten maulle, värille, hajulle ja paineelle sekä veden jakelun katkottomuudelle. Kouluarvosanana tulos oli 9,1. Lahti Aqua Oy on osallistunut Taloustutkimus Oy:n asiakastyytyväisyystutkimukseen vuodesta 2005 lähtien. Asiakkaat arvioivat myös yhtiön toimintaa. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat veden toimintavarmuuteen sekä vesikatkojen vähäiseen määrään ja niiden lyhytkestoisuuteen. Hyvän arvosanan sai toiminnan uskottavuus, asiakaspalvelu, laskutuskäytännöt, viemärien toimivuus ja hajuttomuus sekä tiedotustoiminta ja suhtautuminen tiedusteluihin. Tutkimuksessa ainoastaan veden hinta ja hinnoittelu saivat tyydyttävän arvosanan. Kaikissa kyselyn osissa yhtiön tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyystutkimuseen osallistui 12 vesihuoltolaitosta. Lahti Aqua Oy:n tulokset olivat parhaat omassa vertailuryhmässä veden laadun ja toiminnan WACSI-indekseistä (Water Customer Satisfaction Index). Puhelinhaastatteluna tehtyyn tutkimukseen Lahdessa ja Hollolassa osallistui yhteensä noin 500 henkilöä arvioiden veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10). Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesäkuussa Asiakastyytyväisyyden kehitys 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8, * * Laadun WACSI-luku Toiminnan WACSI-luku Laadun WACSI-luvun trendiviiva Toiminnan WACSI-luvun trendiviiva * Sisältää Lahden ja Hollolan asukkaiden arviot 11

12 Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Ty t ä r y h t i ö Aq u a Palvelu Oy h o i t a a v e s i h u ol l o n operatiiviset k ä y t t ö- ja k u n n o s s a p i t o- palvelut La h d e s s a ja Hollolassa. Ty t ä r y h t i ö n t o i m i n t a a l k o i ja y h t i ö n palveluksessa on 64 henkilöä. Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mustonen Aqua Palvelu Oy 2009 Aqua Palvelu Oy:n tehtävänä on vesihuollon käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen emoyhtiölle palvelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Tehtäviin kuuluvat vesihuoltopalveluiden tuottaminen sekä Lahdessa että Hollolassa ja lisäksi Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän käytännön operointitöistä huolehtiminen. Vuoden 2009 aikana vesihuollon toimintatavat molempien kuntien alueella ovat yhtenäistyneet siten, että kuntaraja ei enää näy käytännön vesihuoltopalveluiden suorittamisessa. Töiden organisointi tehdään asiakkaiden tarpeiden perusteella joustavasti ja tehokkaasti, jolloin vesihuollon toimintavarmuus on kasvanut merkittävästi. Toimintamalli on mahdollistanut myös vesilaitoskuntayhtymän vesivarojen optimaalisen hyödyntämisen. Voidaankin todeta, että vuonna 2009 toiminta vakiintui alueellisesti ja myös työnjako Lahti Aqua konsernin sisällä selkiintyi entisestään. Aqua Palvelu Oy:n rooli vesihuollon operaattorina on vakiintunut ja henkilökunnan erityisosaaminen käyttöja kunnossapitotöissä kasvanut huomattavasti. Vuoden aikana oli kaksi merkittävää häiriötilannetta. Ensimmäisen häiriötilanteen aiheutti voimakas ukkonen toukokuussa, jonka aikana rikkoontui laitosautomaatiojärjestelmiä sekä vedentuotannossa että jätevesiprosesseissa. Toinen vakava poikkeama kohdistui kuntayhtymän uudehkoon päävesijohtoon (DN 600), joka rikkoontui yllättäen elokuussa. Molempien tapahtumien vaikutukset vesihuoltopalveluihin hallittiin henkilökunnan erinomaisella ammattitaidolla siten, että vesihuoltopalveluihin ei tullut katkoksia eikä syntynyt merkittäviä vahinkoja. Vesihuollon toimintavarmuuteen liittyvien riskien hallinta onkin ollut keskeinen tavoite Aqua Palvelu Oy:lle ja toimintaa on kehitetty siten, että näiden väistämättömien vahinkojen vaikutukset pystyttiin minimoimaan. Asiakkailta ja Hollolan kunnalta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista ja laatutaso vesihuoltopalveluissa on tehtyjen tutkimusten mukaan huippuluokkaa. Erityisen maininnan ansaitsee asiakaspalveleva ja tiedottava asenne häiriötilanteita hoidettaessa. Vuonna 2010 jatketaan Lahti Aqua konsernin strategian toteuttamista liiketoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Aqua Palvelu Oy:n pääpaino on valmiusriskien hallinnan kehittämisessä sekä tuotannon ja työmenetelmien uusien tekniikoiden käyttöönotossa kuten esimerkiksi energiatehokkuuden optimointi jätevedenkäsittelyssä. Nämä kaikki strategiset tavoitteet antavat terveen haasteen korkean ammattitaidon omaavalle, motivoituneelle henkilökunnalle. 12

13 KUVA????? Vedentuotanto Korkealaatuista talousvettä Vuonna 2009 verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 120 kappaletta ja Hollolassa noin 30. Näytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimus- ja suositusarvot (STM 461/2000). Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin käyttötarkkailunäytteitä noin 260 ja vastaava luku Hollolassa oli noin 240 näytettä. Aqua Palvelu Oy laati vuoden 2009 aikana Hollolan vesihuoltolaitokselle uuden talousveden valvontatutkimusohjelman vuosille , jonka viranomainen hyväksyi käyttöönotettavaksi lokakuusta alkaen. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Näytteenotto tehdään myös uusista ja saneeratuista vesijohtolinjoista ennen niiden käyttöönottoa. Vedenhankinta Vuonna 2009 tuotetun veden määrä oli Lahdessa 7,956 milj. m³ ja Hollolassa 1,09 milj. m³. Lahdessa ja Hollolassa talousvesi on yksinomaan hyvälaatuista pohjavettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi sekä lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä. Yhtiön vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaiset pohjavedenottomäärät ovat yhteensä m³/vrk, kunnan m³/vrk ja vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoiden m³/vrk. Vuonna 2009 jatkettiin puhdistuspumppausta yhtiön Launeen vedenottamolla ja Urheilukeskuksen vedenottamolla pohjavedessä olevien torjunta-ainejäämien vuoksi. Näistä ottamoista ei johdettu talousvettä jakeluun. Puhdistuspumppauksen määrä vuonna 2009 oli yhteensä 1,4 milj.m³. Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola - oma tuotanto 1000 m ³ ostettu vesi 1000 m ³ Pumpattu vesimäärä yhteensä 1000 m ³

14 Lahden vedentuotanto ottamoittain 2009 Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2009 kokonaismäärä 7,96 milj m ³ kokonaismäärä 1,06 milj m ³ Sa lpa-mat tila 7, 8 % He rr ala 2,5 % Kuntayhtymän vesi 38,4 % Kukkila 9,6 % Ja lkarant a 43,5 % Myllymäki 5,4 % Laitiala 0,1 % Oste ttu vesi Lahdesta 0,2 % Kärpänen 0,4 % Kunnas 2,6 % Riihelä 6,3 % R enkomäki 8,9 % Kuntayhtymän vesi 74,4 % Vedenkäsittely Raakavetenä käytetään hyvälaatuista pohjavettä, joten vedenkäsittelyn tarve on vähäistä. Vettä kuitenkin desinfioidaan veden hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2009 Lahdessa natriumhypokloriittia syötettiin keskimäärin 0,79 mg/l ja Hollolassa 0,54 mg/l. Veden ph:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7-7,5. Veden ph-säätöön käytettiin vuonna 2009 Jalkarannan vedenottamolla kalkkia keskimäärin 10,9 mg/l ja muilla vedenottamoilla natronlipeää keskimäärin 16,5 mg/l. Hollolan vedenottamoilla veden ph-säätö tapahtuu natronlipeällä, jota annosteltiin keskimäärin noin 14,4 mg/l. Lahti ja Hollola sijaitsevat Salpausselän ja siihen liittyvien pitkittäisharjumuodostumien, Suomen suurimpiin kuuluvan pohjavesiesiintymän tuntumassa. Vesijohtovesi Lahdessa ja Hollolassa on kokonaan hyvälaatuista pohjavettä. Veden hyvä laatu ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, sillä valtaosalla pohjaveden muodostumisalueita on asutusta, liikenneväyliä ja teollisuutta, jotka lisäävät maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Vuoden sademäärä oli 532 mm ja pohjavettä muodostui keskimääräistä vähemmän. Pohjavedenpinta kaikilla pohjavesialueilla oli kuitenkin vuoden lopussa keskimääräisellä tasolla, koska käyttöönotetun pohjaveden määrä on muodostunutta pohjavesimäärää pienempi. Pohjavesiensuojelu on yhtiölle elintärkeää. Tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joissa esitetään pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja toimenpideehdotukset. Suojelusuunnitelmat päivitetään vuosien aikana Lahden seudun pohjavesityöryhmän toimesta. Pohjavesityöryhmään kuuluu Lahden kaupungin, Hollolan ja Nastolan kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaiset, Hämeen ELYkeskus sekä Lahti Aqua Oy. Pohjavesialueet I III POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE POHJAVESIALUE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE MUU POHJAVESIALUE opaskartta Lahden kaupunki, maankäyttö pohjavesialuerajat: Hämeen ympäristökeskus 14

15 15

16 Verkostot % Verkostojen toimivuus Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat hyvin koko toiminta-alueella. Vesijohtovuodot ja viemäritukokset pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lahdessa vesijohtovuotoja tapahtui 19 kertaa runkojohdoissa ja 15 kertaa tonttijohdoissa. Runkovesijohtovuodoista puolet havaittiin etukäteen mittauksin, jolloin ne saatiin korjattua ilman suoranaisia asiakasvaikutuksia. Hollolan alueella korjattiin yhteensä neljä vesijohtovuotoa, joista yksi oli Hollolan kunnan omistamassa runkovesijohdossa ja kaksi oli tonttijohtovuotoa sekä lisäksi yksi Hollolan-Lahden kuntayhtymän runkovesijohtovuoto. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti nousi hiukan edellisvuoden 5,8 prosentista, joka oli kaikkien aikojen alhaisin, lukemaan 8,2 prosenttia. Hyvän tuloksen Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti oli 22,8 prosenttia. Lahdessa veden laatu- ja jakeluhäiriöilmoituksia kirjattiin 87 kappaletta ja Hollolassa 8 kappaletta. Lahdessa aukaistiin vuoden aikana 74 viemäritukosta, joista 62 alkavaa tukosta havaittiin ennakkohuollon yhteydessä. Vastaavasti Hollolassa tukoksia oli 26 kappaletta ja niistä 20 aukaistiin ennakkohuollossa. Suurin osa tukoksista johtui viemäriin sinne kuulumattomista jätteistä tai esineistä. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti laski tehtyjen korjaustoimenpiteiden ansiosta. Myös sadanta oli normaalia vähäisempi. Vuonna 2009 Lahdessa viemärin vuotovesiprosentti oli 29,5 prosenttia ja Hollolassa 29,2 prosenttia. Verkostojen kunnossapito Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä lähes km. Vuonna 2009 Aqua Palvelu Oy valitsi yhdeksi liiketoimintasuunnitelman painopisteekseen jätevesiverkoston vuotovesien vähentämisen, jolla on merkitystä erityisesti jätevesipumppaamoiden ja puhdistamoiden toimintavarmuuteen ja energiatalouteen. Projekti toteutetaan vuosina Viemäreitä tutkittiin erilaisilla mittauksilla ja tutkimuksilla sekä savukokeilla ja tv-kuvauksella. Lisäksi viemäreitä puhdistettiin painehuuhtelulla ja samalla tutkittiin tarkastuskaivojen kunto. Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voitiin havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Hollolassa jatkettiin verkoston täydennyskartoitusta kunnossapitotöiden yhteydessä. Vuoden aikana verkostodokumentaatio saatiin sille tasolle, että vesijohtoverkoston hydraulinen mallintaminen voidaan aloittaa. Verkostomalli helpottaa sekä yleissuunnittelua että vedenjakelujärjestelmän operointia Viemärin vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa Verkostopituudet vuoden 2009 lopussa (km) sadanta mm vuoto vesi-% Lahti Hollola Vesijohtoverkosto Jätevesiviemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto Verkosto yhteensä Jätevesipumppaamot S adant a Vuoto vesi-% 16

17 KUVA????? Jätevedenpuhdistus Puhdistustulokset Jätevedenpuhdistamot Vuonna 2009 yhtiön Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla saavutettiin jätevesien lupaehtojen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Lupaehtojen mukaan fosforin, ammoniumtypen ja kiintoaineen osalta puhdistustehon tulee olla vähintään 90 %, orgaanisen aineen osalta vähintään 95 % ja kokonaistypen osalta 70 % (t> 12 C). Puhdistustehot lasketaan jokaisen vuosineljänneksen puhdistustulosten keskiarvosta. Lupaehtojen enimmäispitoisuudet ovat kokonaisfosforilla < 0,5 mg/l, biologisella hapenkulutuksella < 10 mg/l, ammoniumtypellä < 4 mg/l ja kemiallisella hapenkulutuksella <125 mg/l. Puhdistuksella saavutetut puhdistustehot ja niille asetetut lupaehdot vuonna 2009 Vuonna 2009 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 11,47 milj. m³. Kariniemessä käsitellään 58 % ja Ali- Juhakkalassa 42 % jätevesistä. Kariniemen puhdistamo palvelee Lahden pohjoispuolista aluetta ja lisäksi sinne johdetaan jätevedet Hollolan kunnan Tervamäen, Kukkilan ja Messiän alueilta. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellään eteläisen Lahden jätevesien lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan jätevedet. Hollolan kunnan Herralan puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin m³. Herralan puhdistamo tulee tulevaisuudessa poistumaan käytöstä siirtoviemärin valmistuttua Ali-Juhakkalan puhdistamolle. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kariniemen ja Ali- Juhakkalan puhdistamoilta Porvoonjokeen. Energiankulutus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti oli keskimäärin 0,81 kwh/m³. Puhdistamoilla tapahtui vuoden aikana viemärivesien ohijuoksutusta 35 kertaa ja ohijuoksutetun vesimäärä oli yhteensä noin m³. Syynä ohijuoksutuksiin oli rankkasateet. Ohivirtauksien osuus koko jätevesimäärästä oli 0,09 %. Yhtiö on jättänyt lupahakemuksen uudesta jätevesiluvasta lupaviranomaisille vuoden 2008 lopussa % BHK7 Kok.fosfori Amm. tyyppi Kok. tyyppi Kariniemi Ali-J uhak kala Lupa 95 % Lupa 90 % Lupa 70 % Käsitelty ja laskutettu jätevesimäärä (milj. m ³ ) sekä vuotovesiprosentti (%) vuonna 2009 Lahti Hollola Käsitelty jätevesi yhteensä milj. m ³ 10,3 1,17 Laskutettu jätevesi yhteensä milj. m ³ 7,29 0,83 Vuotovesi-% % 29,5 29,2 17

18 Biokaasun hyötykäyttö Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään ja kuivataan. Lietteen mädätyksessä eli anaerobisessa käsittelyssä suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali- Juhakkalan puhdistamoilla muodostui yhteensä 2,28 milj. m³ biokaasua, josta tuotettiin lämmitysenergiaa MWh. Tästä määrästä 70 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja 30 % myytiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkostoon johdettu lämmitysenergia vastasi noin 260 omakotitalon vuotuista lämmitysenergiatarvetta. Lämmitysenergiatarpeen suhteen puhdistamo on lähes omavarainen. Kuivattua lietettä toimitettiin tonnia Kujalan Komposti Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa. Kompostimultaa käytetään viherrakentamisessa. Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt Porvoonjoessa Lahti Aqua Oy:n puhdistamien jätevesien kuormitus on pysynyt edellisvuosien tasolla. Kolmenkymmenen vuoden tarkastelussa Porvoonjoen yhdyskuntajätevesikuormitus on pienentynyt merkittävästi. Vuoden 2007 tutkimuksen mukaan Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden osuus Porvoonjoen aine- virtaamista jokisuulla oli yhteensä noin 5 % fosforivirtaamasta ja noin 8 % typpivirtaamasta. Pääosa Porvoonjokeen kohdistuvasta kuormituksesta on hajakuormitusta. Lahti Aqua Oy seuraa Porvoonjoen veden laatua ja kalaston tilaa viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Puhdistamojen vesistökuormituksella on vaikutuksia Porvoonjoen vedenlaatuun erityisesti alivirtaama-aikaan ja joen yläjuoksulla. Lahti Aqua Oy lieventää jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä ilmastamalla Porvoonjoen vettä ilmastuspadoin sekä johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Jätevedenpuhdistuksen kehitys 10 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Karinieme n puhdistam o käy ttöön 1981 Ali-J uhak kala n puhdistamon saneeraus valmistui Tehostet tiin kummanki n puhdistamon käy ttöä ja siir ryt tiin ammonium - typen hapetukseen 1995 Kariniemen puhdistamon purkuvesille rak ennet tiin Nikulan tasausalla s 1997 Kariniemen puhdistamolla toteutet tiin kokonaistypen poist o 2005 Ali-J uhak kala neljännen puhdistuslinja n käy ttööno tto ja kokonaistypen poiston toteut taminen 2008 Lahti Aqua Oy jä tti uuden ympäristölupaha kemuksen ympäristö - lupaviranomaisille Biologinen hapenkulutus Ammoniumtyppi Kokonaisfosfori Biologinen hapenkulutus Ammoniumtyppi Fosfori Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a ,5 3,1 2,8 18

19 Investoinnit Aq u a Ve r k k o Oy o m i s t a a La h d e n v e s i h u ol t o t o i m i n n a n o m a i s u u d e n e l i t u o t a n t o- l a i t o k s e t ja v e r k o s t o t, j o i t a s e v u o k r a a e m o y h t i öl l e La h t i Aq u a Oy:lle. Aq u a Ve r k k o Oy teettää ja rahoittaa vesihuollon investoinnit. Rakennukset omistaaemoyhtiö. Merkittävimmät investoinnit Laitosinvestoinnit Vuonna 2009 aloitettiin Jalkarannan vedenottamon uuden tuotantorakennuksen rakentaminen ja nykyisen vedenottamon saneeraus. Hankkeessa toteutetaan veden kalkkikivialkalointikäsittely ja UV-desinfiointi, jolla varmistetaan veden puhtaus ja hygieenisyys. Lisäksi varaudutaan mahdollisen raudan ja mangaanin poistoon ilmastamalla kaikki tuotettava vesi. Jalkarannan lisäksi muutoksia tehdään Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän Ruopan vedenottamolla sekä Lahti Aqua Oy:n Kunnaksen vedenottamolla. Myös Hollolan Kukonkoivun paineenkorotusasemalla tehdään muutoksia. Näissä kohteissa muutokset ovat UV-laitteiston käyttöönotto sekä desinfioinnin muutos Jalkarannan vedenkäsittelyä vastaavaksi. Uudet investoinnit valmistuvat kesällä Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat noin 4 M, joista 1,8 M toteutui vuonna Syksyllä 2009 valmistui Kariniemen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuteen tähtäävät investoinnit joita olivat jäteveden esikäsittelylaitteistot ja lietteen sakeutus sekä saneeratut mädätyssäiliöt. Mädätyksessä muodostuvaa biokaasua hyötykäytetään 100 %:sti polttamalla ylijäämäkaasu kaasukattiloissa lämmitysenergiaksi Lahti Energia Lahti Hollola* Vesijohdot rakennetut 7,0 4,6 - saneeratut 2,9 Jätevesiviemärit rakennetut 5,6 3,5 - saneeratut 1,9 Hulevesiviemärit rakennetut 3,4 2,8 - saneeratut * Hollolan kunta omistaa verkostot ja päättää niihin liittyvistä investoinneista Oy:n kaukolämpöverkkoon. Lisää energiatehokkuutta saatiin varustamalla luolapuhdistamon ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,6 M, josta toteutettiin vuonna 1,0 M. Suomen Hiiva Oy rakensi siirtolinjan hiivatehtaalta Lahti Aqua Oy:n Kariniemen jätevedenpuhdistamolle. Hiivatehtaan prosessijätevedet johdetaan yhdessä jätevesilietteen kanssa mädätyssäiliöihin. Verkostoinvestoinnit Vuonna 2009 Lahdessa rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 11 km ja saneerattiin noin 5 km. Suurimpia uudisrakennuskohteita olivat Purolaakso Karistossa, Hakaportti ja Vintilänkatu. Uudisrakennusohjelmalla tuotettiin yhteensä 150 tonttia vesihuoltoliittymineen. Saneerauskohteista merkittävämpiä olivat Heinlammintie, Saana-/Uutelankatu ja Metsäpellontie. Uudisrakennusinvestoinnit olivat noin 2,2 M ja saneerausinvestoinnit noin 1,8 M. Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta verkostoa 9 km, jotka siirtyvät yhtiölle kunnossapidettäviksi. Hollolan suurimpia verkostohankkeita oli Paimelan alueen vesihuollon rakentaminen. Kunnan kokonaisinvestoinnit olivat noin 0,6 M. Tulevaisuuden investointitarpeet Jatkossa vesihuoltoverkostojen saneerauspanostusta kasvatetaan, kun kovien kasvuvuosien putkistot tulevat elinkaarensa päähän. Saneeraustaso on kaksin- jopa kolminkertaistettava nykyisestä tasosta. Vuonna 2009 aloitettiin verkostojen pitkän tähtäimen saneerausohjelman laadinta. 19

20 KUVA????? 20

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS VUOSIKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto 10

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2016 1 (8) 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2016 oli Wiitaseudun Energia Oy:n kolmas toimintavuosi sen jälkeen kun Viitasaaren Vesi Oy sulautui Viitasaaren Lämpö

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti! HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä - paikallisesti! TILINPÄÄTÖS AJALTA 1.1. - 31.12.2016 Humppilan Vesihuolto Oy Yritystie 2, 31640 HUMPPILA Kotipaikka: Humppila Säilytys 31.12.2026 saakka Humppilan

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot