20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2009

2

3 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti As i a k k a a t As i a k a s t y y t y v ä i s y ys Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja hallituksen toimintakertomus tilinpäätös Lahti Aqua konserni Tilinpäätös Lahti Aqua Oy Tu n n u s l u v u t k u n n o s s a p i t o p al v e l u t Ve d e n t u o t a n t o Ve r k o s t o t Jä t e v e d e n p u h d i s t u s 19 In v e s t o i n n i t 21 He n k il ö s tö

4 Lahti Aqua konserni Lahti Aqua tuottaa laadukkaat vesihuoltopalvelut Lahden ja Hollolan alueen asukkaille. Vesihuoltopalvelut käsittävät veden hankinnan ja jakelun, jätevesien johtamisen ja käsittelyn sekä em. toimintojen yllä- ja kunnossapidon sekä kehittämisen. Konsernin liikevaihto oli vuonna ,7 M ja henkilöstömäärä 87. Lahti Aqua Oy on Lahden kaupungin omistama vesihuoltoyhtiö. Lahti Aqua Oy toimii emoyhtiönä konsernissa, johon kuuluu tytäryhtiöt Aqua Palvelu Oy ja Aqua Verkko Oy. Lisäksi konserniin kuuluu Lahti Aqua Oy:n 50 %:sesti omistama Kujalan Aqua Palvelu Oy tuottaa vesihuollon operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut emoyhtiölle. Aqua Verkko Oy omistaa Lahden vesihuoltotoiminnan omaisuuden eli tuotantolaitokset ja verkostot, joita se vuokraa emoyhtiölle Lahti Aqua Oy:lle. Aqua Verkko Oy rahoittaa vesihuollon investoinnit. Emoyhtiö Lahti Aqua Oy vastaa vesihuoltotoiminnasta, sen kehittämisestä ja hoitaa konsernin hallinnon ja asiakaspalvelun sekä tuottaa suunnittelun ja investointien rakennuttamisen. Kujalan Komposti Oy käsittelee Päijät-Hämeen kuntien yhdyskuntalietteet ja biojätteet Komposti Oy. LAHTI AQUA KONSERNI LAHTI AQUA OY ASIAKASPALVELU AQUA PALVELU OY AQUA VERKKO OY KUJALAN KOMPOSTI OY SUUNNITTELU JA RAKENNUTTAMINEN PALVELUTUOTANTO JA TUTKIMUS INVESTOINNIT LIETTEEN KOMPOSTOINTI BIOJÄTTEEN KÄSITTELY TALOUSHALLINTO PROSESSIT JA KUNNOSSAPITO 4

5 Konsernin keskeiset tunnusluvut 2009 Liikevaihto (milj. euroa) 25,7 muutos ed. vuoteen (%) 9,0 Liikevoitto (milj. euroa) 4,2 Osuus liikevaihdosta (%) 16,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 5,2 Omavaraisuusaste (%) 24,7 Osingot (milj. euroa) 0,9 Henkilöstö (hlöä) ,5 13,2 3,6 15,1 6,2 25,8 0, ,8 8,0 3,2 15,4 3,4 87,7 2,2 78 5

6 Toimitusjohtajan katsaus Taloudellinen taantuma jatkui edelleen vuonna 2009 siten, että syvin notkahdus oli jäämässä taakse. Odotuksia jonkinlaisesta elpymisestä oli olemassa. Tämä näkyi kuitenkin eniten pörssikurssien nousuna, mutta ei yritysten reaalitoiminnan kasvuna. Hallituksen toimet elvyttämiseksi lisäsivät rahoitusta, mutta odotukset esim. suurten infrahankkeiden käynnistämisestä eivät ole toteutuneet tai hankkeiden käynnistys nopeasti ei ole mahdollista. Globaali kriisi poikkeaa aikaisemmista myös siinä, että euroalue on yhtenäinen ja valtiokohtaiset korjaustoimenpiteet ovat rajallisia. Kehitys on johtamassa julkisen talouden haastavaan jaksoon vaikutusten kumuloituessa tuleviin vuosiin kasvavina velvoitteina ja lisääntyvänä rahoitusvajeena. Vesihuoltotoiminta ei ole taantuman ulkopuolella. Teollisuusasiakkaiden määrästä ja toimialasta riippuen niiden vesihuoltopalveluiden kysyntä voi muuttua. Mikäli teollista riskiä sisältyy kunnan omistamaan ja päätarkoituksena asukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottamiseen tarkoitettuun vesihuoltotoimintaan, ovat vaikutukset mahdollisia. Itse asukkaiden vedenkulutukseen taantuma ei suuresti vaikuta. Sen sijaan kulutuksen muutosta syntyy asuntojen vesijärjestelmien muutosten ja saneerausten kautta. Yhtiömme veden myynnin toteutuma oli 3,5 % alle edellisen vuoden. Jäteveden laskutus toteutui 5 % edellistä vuotta pienempänä. Toteutuneet myyntiluvut olivat jonkin verran alemmat kuin yhtiö budjetoi. Myynnin aleneminen johtuu teollisuuden kulutuksen vähenemisestä lähes 20 %:lla. Luvut ovat poikkeuksellisia yhtiön historiassa. Taustalla on teollisuuden lopputuotteiden menekin muutoksen lisäksi myös veden- kulusta vähentäviä tuotantorakenteiden muutoksia. Huolimatta myynnin kehityksestä konsernin taloudellinen tulos oli budjetin mukainen. Liikevaihtotavoite 25,7 M saavutettiin kasvaneilla muiden palveluiden myynnistä saaduilla tuloilla. Operatiiviset kulut jäivät alle budjetin ja kannattavuustavoitteet saavutettiin. Erityisesti on mainittava konsernin operaattoriyhtiö Aqua Palvelu Oy:n tulos. Yhtiö on pystynyt alentamaan käyttökulujaan lähtötilanteesta molempina vuosina siitä kun konsernirakenne perustettiin vuoden 2007 lopussa. Taloudellisen tuloksen lisäksi konsernin palveluiden laatutavoitteet saavutettiin Lahden ja Hollolan alueella. Kokonaisinvestoinnit olivat noin 7,5 M. Merkittävimmät kohteet olivat Karinimen jätevedenpuhdistamon saneerauksen loppuunsaattaminen sekä vedentuotannossa 6

7 Keskeisimmät tapahtumat vuonna NELJÄNNES 2. NELJÄNNES 3. NELJÄNNES 4. NELJÄNNES E-laskutus käyttöön Aqua Way esimiesvalmennus Kariniemen jätevedenpuhdistamon biokaasu käyttöön Strategian tarkistus Jalkarannan vedenkäsittelyn saneeraushankkeen käynnistäminen. Yhtiö osallistui useaan kehityshankkeeseen, joista voidaan mainita mm. pohjaveden laatuun ja pohjavesivaroihin liittyvät hankkeet. Näissä ovat mukana valtakunnan keskeisimmät tutkimuslaitokset sekä myös muita vesihuoltotoimijoita. Konsernin kehityshankkeena jatkoimme Aqua Way- prosessia tavoitteena kattava strategian mukainen toimintapa konsernissa ottaen huomioon kokonaisvaltainen riskienhallinta. Seudullinen vesihuolto, joka on konsernin kasvutavoite, on osittain odotustilassa kuntaliitoksen selvityksen vuoksi. Suunnittelu Kärkölän jätevesien siirrosta Lahteen eteni liittyen Hollolan kunnan Herralan jätevesien johtamisesta Lahteen. Mukana hankkeessa on lisäksi Orimattila ja sen Hennan alueen vesihuolto. Pohjoisessa kaavailtua Hollola-Lahti-Nastola-Asikkala- Heinola hanketta valmisteltiin. Molemmissa hankkeissa on valtionrahoitusta osana kokonaisrahoitusta. Lahti Aqua Oy:llä ei ole kohteissa merkittäviä investointivastuita, mutta sen sijaan palveluiden myyntitavoitteita on. Omistajaohjauksen välineinä kaupunginhallitus päivitti konserniohjeet vuoden lopulla. Yhtiön strategia todettiin ohjeiden tavoitteiden mukaisiksi. Yhtiö jatkaa kasvustrategian mukaisesti vesihuoltotoiminnan kehittämistä Lahden seudulla. Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta vuosi 2009 toteutui kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Lahti Aqua Oy jakaa suunnitelman mukaisesti 0,85 M :n osingon omistajalleen. Konserni jatkaa strategiansa mukaisesti toiminnan kehittämistä. Yhtiö valmistautuu vuonna vuotta täyttävän vesihuoltotoiminnan merkkivuoden suunniteltuihin tapahtumiin. Kiitän henkilöstöä, omistajaa, yhtiön hallitusta ja asiakkaita sekä kaikkia sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä. Lahti Aqua Oy Martti Lipponen toimitusjohtaja 7

8 Seudullinen vesihuolto Seudullinen vesihuoltoyhteistyö käynnistyi Hollolan kunnan kanssa. Lahti Aqua Oy on vuokrannut kunnan omistamat verkostot ja laitokset käyttöönsä. Yhtiö tuottaa vesihuoltopalvelut Hollolan vesihuollon toiminta-alueen asukkaille. Kunta omistaa edelleen verkostonsa ja laitoksensa sekä huolehtii niihin liittyvistä investoinneista. Kunta päättää myös vesihuoltomaksuistaan. Toteutetulla yhteistyöllä turvataan parhaiten vesihuoltopalveluiden resurssit, laatu, toimitusvarmuus ja maltillinen kustannustaso. Hollolalla ja yhtiöllä on ennestään yhteistyötä vedenhankinnassa ja jätevesienpuhdistuksessa. Konsessiosopimus on voimassa 15 vuotta. Toimintavuoden palveluiden laatua arvioivat parhaiten Hollolan asukkaat. Asiakastyytyväisyystaso, joka Lahdessa oli huippuluokkaa, oli sitä myös Hollolassa. Osapuolet neuvottelivat vuosineljänneksittäin konsessiosopimuksen mukaisesti yhteistyöstä ja sen kehittämisestä sopimustyöryhmässä ja teknisessä työryhmässä, jotka keskittyvät valmistelemaan sektorikoh- taisia asioita. Hollolan asiakaspalvelukäytäntöjä yhtenäistettiin yhtiön käytäntöihin. Tämän mukaan yhtiö hoitaa mm. vesimittareiden asentamisen osalta Hollolassa. Lahti Aqua Oy on raportoinut kuntaa sopimuksen mukaisesti. Lahti Aqua Oy on tehnyt konsessiosopimuksen ulkopuolisista investointiluonteisista töistä sekä suunnittelu- ja rakennuttamistöistä, joiden kustannuksista on sovittu yhteistyöryhmässä. Merkittävin suunnitteluhanke on Hollolan kunnan Herralan puhdistamon jätevesien johtaminen Salpakankaalle ja edelleen Lahteen. Hankkeen yleissuunnitelmaa valmisteltiin ja mukaan liittyi Kärkölän kunta sekä Orimattilan kaupunki. Myös kaava-alueiden suunnitteluun yhtiö osallistui. Messilän alueen vesihuollosta yhtiö laati yleissuunnitelman luontoisen selvityksen. HOLLOLA LAHTI 8

9 Tuotteiden ja palveluiden myynti Veden myynti oli vuonna 2009 Lahdessa noin 7,2 milj. m³, joka laski edellisestä vuodesta noin 3,5 prosenttia. Laskutettavan jäteveden määrä myös laski 5 prosenttia. Lahdessa laskutettavan jätevesimäärä oli 7,3 milj. m³. Veden myynti ja jäteveden laskutuksen muutokset olivat suurimmat teollisuusasiakkaissa. Vuonna 2009 Hollolassa vettä myytiin 0,85 milj. m³ ja laskutettu jätevesimäärä oli 0,83 milj. m³. Hollolan veden myynti ja jäteveden laskutus oli edellisvuoden tasolla. Veden myynnin ja jäteveden määrän kehitys Lahdessa 1000 m Veden myynti (1000 m³) Laskutettu jätevesi (1000 m³) Kulutuksen kehitys kuluttajaryhmittäin Lahdessa m Asukkaat Teollisuus Muut

10 Asiakkaat Lahti Aqua Oy tuottaa vesihuoltopalvelut Lahden kaupungin asukkaalle, jotka ovat lähes 100 prosenttisesti palveluiden käyttäjinä. Lisäksi yhtiö huolehtii noin hollolaisen vesihuoltopalvelut Hollolan kunnan alueella. Hollolan asukkaista noin 89 % on vesihuoltopalvelujen piirissä. Liittyjät Liittyjät Uudet liittyjät Lahti Hollola Yhteensä Vesihuoltomaksut alv 0% alv 22% alv 0% alv 22% Lahti - vesimaksu /m ³ 0,87 1,06 0,91 1,11 - jätevesimaksu /m ³ 1,38 1,68 1,45 1,77 Hollola* - vesimaksu /m ³ 1,21 1,48 1,27 1,55 - jätevesimaksu /m ³ 1,98 2,42 2,08 2,45 * Hollolan kunta päättää vesihuoltomaksuista Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Lahdessa 2009 kokonaiskulutus 7,2 milj. m ³ Vedenkulutuksen jakautuminen kuluttajaryhmittäin Hollolassa 2009 kokonaiskulutus 0,85 milj. m ³ 1,1; 15% 1,18; 22% 1,3; 18% 4,8; 67% 0,67; 78% Teollisuus Muut Asukk aat Asukk aat Teollisuus ja muut rak ennukset 10

11 Asiakastyytyväisyys Lahti Aqua Oy:n vuoden 2009 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos oli kautta aikojen paras. Lahtelaiset ja hollolalaiset antoivat kiitettävän arvosanan veden laadulle, kuten maulle, värille, hajulle ja paineelle sekä veden jakelun katkottomuudelle. Kouluarvosanana tulos oli 9,1. Lahti Aqua Oy on osallistunut Taloustutkimus Oy:n asiakastyytyväisyystutkimukseen vuodesta 2005 lähtien. Asiakkaat arvioivat myös yhtiön toimintaa. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat veden toimintavarmuuteen sekä vesikatkojen vähäiseen määrään ja niiden lyhytkestoisuuteen. Hyvän arvosanan sai toiminnan uskottavuus, asiakaspalvelu, laskutuskäytännöt, viemärien toimivuus ja hajuttomuus sekä tiedotustoiminta ja suhtautuminen tiedusteluihin. Tutkimuksessa ainoastaan veden hinta ja hinnoittelu saivat tyydyttävän arvosanan. Kaikissa kyselyn osissa yhtiön tulokset paranivat edellisestä vuodesta. Asiakastyytyväisyystutkimuseen osallistui 12 vesihuoltolaitosta. Lahti Aqua Oy:n tulokset olivat parhaat omassa vertailuryhmässä veden laadun ja toiminnan WACSI-indekseistä (Water Customer Satisfaction Index). Puhelinhaastatteluna tehtyyn tutkimukseen Lahdessa ja Hollolassa osallistui yhteensä noin 500 henkilöä arvioiden veden laatua ja yhtiön toimintaa kouluarvosanoin (4-10). Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy kesäkuussa Asiakastyytyväisyyden kehitys 9,2 9,0 8,8 8,6 8,4 8, * * Laadun WACSI-luku Toiminnan WACSI-luku Laadun WACSI-luvun trendiviiva Toiminnan WACSI-luvun trendiviiva * Sisältää Lahden ja Hollolan asukkaiden arviot 11

12 Aqua Palvelu Oy hoitaa operatiiviset käyttö- ja kunnossapitopalvelut Ty t ä r y h t i ö Aq u a Palvelu Oy h o i t a a v e s i h u ol l o n operatiiviset k ä y t t ö- ja k u n n o s s a p i t o- palvelut La h d e s s a ja Hollolassa. Ty t ä r y h t i ö n t o i m i n t a a l k o i ja y h t i ö n palveluksessa on 64 henkilöä. Aqua Palvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Mustonen Aqua Palvelu Oy 2009 Aqua Palvelu Oy:n tehtävänä on vesihuollon käyttö- ja kunnossapitopalveluiden tuottaminen emoyhtiölle palvelusopimuksessa sovitussa laajuudessa. Tehtäviin kuuluvat vesihuoltopalveluiden tuottaminen sekä Lahdessa että Hollolassa ja lisäksi Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymän käytännön operointitöistä huolehtiminen. Vuoden 2009 aikana vesihuollon toimintatavat molempien kuntien alueella ovat yhtenäistyneet siten, että kuntaraja ei enää näy käytännön vesihuoltopalveluiden suorittamisessa. Töiden organisointi tehdään asiakkaiden tarpeiden perusteella joustavasti ja tehokkaasti, jolloin vesihuollon toimintavarmuus on kasvanut merkittävästi. Toimintamalli on mahdollistanut myös vesilaitoskuntayhtymän vesivarojen optimaalisen hyödyntämisen. Voidaankin todeta, että vuonna 2009 toiminta vakiintui alueellisesti ja myös työnjako Lahti Aqua konsernin sisällä selkiintyi entisestään. Aqua Palvelu Oy:n rooli vesihuollon operaattorina on vakiintunut ja henkilökunnan erityisosaaminen käyttöja kunnossapitotöissä kasvanut huomattavasti. Vuoden aikana oli kaksi merkittävää häiriötilannetta. Ensimmäisen häiriötilanteen aiheutti voimakas ukkonen toukokuussa, jonka aikana rikkoontui laitosautomaatiojärjestelmiä sekä vedentuotannossa että jätevesiprosesseissa. Toinen vakava poikkeama kohdistui kuntayhtymän uudehkoon päävesijohtoon (DN 600), joka rikkoontui yllättäen elokuussa. Molempien tapahtumien vaikutukset vesihuoltopalveluihin hallittiin henkilökunnan erinomaisella ammattitaidolla siten, että vesihuoltopalveluihin ei tullut katkoksia eikä syntynyt merkittäviä vahinkoja. Vesihuollon toimintavarmuuteen liittyvien riskien hallinta onkin ollut keskeinen tavoite Aqua Palvelu Oy:lle ja toimintaa on kehitetty siten, että näiden väistämättömien vahinkojen vaikutukset pystyttiin minimoimaan. Asiakkailta ja Hollolan kunnalta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista ja laatutaso vesihuoltopalveluissa on tehtyjen tutkimusten mukaan huippuluokkaa. Erityisen maininnan ansaitsee asiakaspalveleva ja tiedottava asenne häiriötilanteita hoidettaessa. Vuonna 2010 jatketaan Lahti Aqua konsernin strategian toteuttamista liiketoimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla. Aqua Palvelu Oy:n pääpaino on valmiusriskien hallinnan kehittämisessä sekä tuotannon ja työmenetelmien uusien tekniikoiden käyttöönotossa kuten esimerkiksi energiatehokkuuden optimointi jätevedenkäsittelyssä. Nämä kaikki strategiset tavoitteet antavat terveen haasteen korkean ammattitaidon omaavalle, motivoituneelle henkilökunnalle. 12

13 KUVA????? Vedentuotanto Korkealaatuista talousvettä Vuonna 2009 verkostovedestä otettiin viranomaisnäytteitä Lahdessa noin 120 kappaletta ja Hollolassa noin 30. Näytteet täyttivät talousvedelle asetetut laatuvaatimus- ja suositusarvot (STM 461/2000). Viranomaistarkkailun lisäksi tehdään omaa käyttötarkkailua. Lahden vedenottamoilta, paineenkorotusasemilta ja vesisäiliöstä otettiin käyttötarkkailunäytteitä noin 260 ja vastaava luku Hollolassa oli noin 240 näytettä. Aqua Palvelu Oy laati vuoden 2009 aikana Hollolan vesihuoltolaitokselle uuden talousveden valvontatutkimusohjelman vuosille , jonka viranomainen hyväksyi käyttöönotettavaksi lokakuusta alkaen. Yhtiön toimesta käyttötarkkailua tehdään myös Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoilla. Näytteenotto tehdään myös uusista ja saneeratuista vesijohtolinjoista ennen niiden käyttöönottoa. Vedenhankinta Vuonna 2009 tuotetun veden määrä oli Lahdessa 7,956 milj. m³ ja Hollolassa 1,09 milj. m³. Lahdessa ja Hollolassa talousvesi on yksinomaan hyvälaatuista pohjavettä. Lahdessa vedenottamoita on seitsemän ja Hollolassa viisi sekä lisäksi vettä johdetaan Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymältä. Yhtiön vedenottamoiden vesioikeuslupien mukaiset pohjavedenottomäärät ovat yhteensä m³/vrk, kunnan m³/vrk ja vesilaitoskuntayhtymän vedenottamoiden m³/vrk. Vuonna 2009 jatkettiin puhdistuspumppausta yhtiön Launeen vedenottamolla ja Urheilukeskuksen vedenottamolla pohjavedessä olevien torjunta-ainejäämien vuoksi. Näistä ottamoista ei johdettu talousvettä jakeluun. Puhdistuspumppauksen määrä vuonna 2009 oli yhteensä 1,4 milj.m³. Vedentuotanto Yksikkö Lahti Hollola - oma tuotanto 1000 m ³ ostettu vesi 1000 m ³ Pumpattu vesimäärä yhteensä 1000 m ³

14 Lahden vedentuotanto ottamoittain 2009 Hollolan vedentuotanto ottamoittain 2009 kokonaismäärä 7,96 milj m ³ kokonaismäärä 1,06 milj m ³ Sa lpa-mat tila 7, 8 % He rr ala 2,5 % Kuntayhtymän vesi 38,4 % Kukkila 9,6 % Ja lkarant a 43,5 % Myllymäki 5,4 % Laitiala 0,1 % Oste ttu vesi Lahdesta 0,2 % Kärpänen 0,4 % Kunnas 2,6 % Riihelä 6,3 % R enkomäki 8,9 % Kuntayhtymän vesi 74,4 % Vedenkäsittely Raakavetenä käytetään hyvälaatuista pohjavettä, joten vedenkäsittelyn tarve on vähäistä. Vettä kuitenkin desinfioidaan veden hygieenisen turvallisuuden varmistamiseksi. Vuonna 2009 Lahdessa natriumhypokloriittia syötettiin keskimäärin 0,79 mg/l ja Hollolassa 0,54 mg/l. Veden ph:ta säädetään putkistojen syöpymisen estämiseksi tasolle 7-7,5. Veden ph-säätöön käytettiin vuonna 2009 Jalkarannan vedenottamolla kalkkia keskimäärin 10,9 mg/l ja muilla vedenottamoilla natronlipeää keskimäärin 16,5 mg/l. Hollolan vedenottamoilla veden ph-säätö tapahtuu natronlipeällä, jota annosteltiin keskimäärin noin 14,4 mg/l. Lahti ja Hollola sijaitsevat Salpausselän ja siihen liittyvien pitkittäisharjumuodostumien, Suomen suurimpiin kuuluvan pohjavesiesiintymän tuntumassa. Vesijohtovesi Lahdessa ja Hollolassa on kokonaan hyvälaatuista pohjavettä. Veden hyvä laatu ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, sillä valtaosalla pohjaveden muodostumisalueita on asutusta, liikenneväyliä ja teollisuutta, jotka lisäävät maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Vuoden sademäärä oli 532 mm ja pohjavettä muodostui keskimääräistä vähemmän. Pohjavedenpinta kaikilla pohjavesialueilla oli kuitenkin vuoden lopussa keskimääräisellä tasolla, koska käyttöönotetun pohjaveden määrä on muodostunutta pohjavesimäärää pienempi. Pohjavesiensuojelu on yhtiölle elintärkeää. Tärkeimmille pohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat, joissa esitetään pohjavettä uhkaavat riskitekijät ja toimenpideehdotukset. Suojelusuunnitelmat päivitetään vuosien aikana Lahden seudun pohjavesityöryhmän toimesta. Pohjavesityöryhmään kuuluu Lahden kaupungin, Hollolan ja Nastolan kunnan ympäristö- ja pelastusviranomaiset, Hämeen ELYkeskus sekä Lahti Aqua Oy. Pohjavesialueet I III POHJAVEDEN MUODOSTUMISALUE POHJAVESIALUE TÄRKEÄ POHJAVESIALUE MUU POHJAVESIALUE opaskartta Lahden kaupunki, maankäyttö pohjavesialuerajat: Hämeen ympäristökeskus 14

15 15

16 Verkostot % Verkostojen toimivuus Vedenjakelu ja viemäröinti toimivat hyvin koko toiminta-alueella. Vesijohtovuodot ja viemäritukokset pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Lahdessa vesijohtovuotoja tapahtui 19 kertaa runkojohdoissa ja 15 kertaa tonttijohdoissa. Runkovesijohtovuodoista puolet havaittiin etukäteen mittauksin, jolloin ne saatiin korjattua ilman suoranaisia asiakasvaikutuksia. Hollolan alueella korjattiin yhteensä neljä vesijohtovuotoa, joista yksi oli Hollolan kunnan omistamassa runkovesijohdossa ja kaksi oli tonttijohtovuotoa sekä lisäksi yksi Hollolan-Lahden kuntayhtymän runkovesijohtovuoto. Lahdessa vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti nousi hiukan edellisvuoden 5,8 prosentista, joka oli kaikkien aikojen alhaisin, lukemaan 8,2 prosenttia. Hyvän tuloksen Vesijohtoverkoston mittaamaton kulutusprosentti Lahdessa mahdollistaa nykyaikaisten valvontajärjestelmien ja digitaalisen verkkotietojärjestelmän täysipainoinen hyödyntäminen. Hollolassa mittaamaton kulutusprosentti oli 22,8 prosenttia. Lahdessa veden laatu- ja jakeluhäiriöilmoituksia kirjattiin 87 kappaletta ja Hollolassa 8 kappaletta. Lahdessa aukaistiin vuoden aikana 74 viemäritukosta, joista 62 alkavaa tukosta havaittiin ennakkohuollon yhteydessä. Vastaavasti Hollolassa tukoksia oli 26 kappaletta ja niistä 20 aukaistiin ennakkohuollossa. Suurin osa tukoksista johtui viemäriin sinne kuulumattomista jätteistä tai esineistä. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti laski tehtyjen korjaustoimenpiteiden ansiosta. Myös sadanta oli normaalia vähäisempi. Vuonna 2009 Lahdessa viemärin vuotovesiprosentti oli 29,5 prosenttia ja Hollolassa 29,2 prosenttia. Verkostojen kunnossapito Kunnossapidettävää verkostoa on yhteensä lähes km. Vuonna 2009 Aqua Palvelu Oy valitsi yhdeksi liiketoimintasuunnitelman painopisteekseen jätevesiverkoston vuotovesien vähentämisen, jolla on merkitystä erityisesti jätevesipumppaamoiden ja puhdistamoiden toimintavarmuuteen ja energiatalouteen. Projekti toteutetaan vuosina Viemäreitä tutkittiin erilaisilla mittauksilla ja tutkimuksilla sekä savukokeilla ja tv-kuvauksella. Lisäksi viemäreitä puhdistettiin painehuuhtelulla ja samalla tutkittiin tarkastuskaivojen kunto. Vesijohtoverkoston mittausasemien ja painepiirien vedenkulutuksen seurannalla voitiin havaita vuodot mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lisäksi verkostoa tutkittiin vuodonetsintälaittein ja painemittauksin sekä tehtiin venttiileiden toimivuustarkastuksia. Hollolassa jatkettiin verkoston täydennyskartoitusta kunnossapitotöiden yhteydessä. Vuoden aikana verkostodokumentaatio saatiin sille tasolle, että vesijohtoverkoston hydraulinen mallintaminen voidaan aloittaa. Verkostomalli helpottaa sekä yleissuunnittelua että vedenjakelujärjestelmän operointia Viemärin vuotovesiprosentti ja sadanta Lahdessa Verkostopituudet vuoden 2009 lopussa (km) sadanta mm vuoto vesi-% Lahti Hollola Vesijohtoverkosto Jätevesiviemäriverkosto Hulevesiviemäriverkosto Verkosto yhteensä Jätevesipumppaamot S adant a Vuoto vesi-% 16

17 KUVA????? Jätevedenpuhdistus Puhdistustulokset Jätevedenpuhdistamot Vuonna 2009 yhtiön Ali-Juhakkalan ja Kariniemen jätevedenpuhdistamoilla saavutettiin jätevesien lupaehtojen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Lupaehtojen mukaan fosforin, ammoniumtypen ja kiintoaineen osalta puhdistustehon tulee olla vähintään 90 %, orgaanisen aineen osalta vähintään 95 % ja kokonaistypen osalta 70 % (t> 12 C). Puhdistustehot lasketaan jokaisen vuosineljänneksen puhdistustulosten keskiarvosta. Lupaehtojen enimmäispitoisuudet ovat kokonaisfosforilla < 0,5 mg/l, biologisella hapenkulutuksella < 10 mg/l, ammoniumtypellä < 4 mg/l ja kemiallisella hapenkulutuksella <125 mg/l. Puhdistuksella saavutetut puhdistustehot ja niille asetetut lupaehdot vuonna 2009 Vuonna 2009 Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 11,47 milj. m³. Kariniemessä käsitellään 58 % ja Ali- Juhakkalassa 42 % jätevesistä. Kariniemen puhdistamo palvelee Lahden pohjoispuolista aluetta ja lisäksi sinne johdetaan jätevedet Hollolan kunnan Tervamäen, Kukkilan ja Messiän alueilta. Ali-Juhakkalan puhdistamolla käsitellään eteläisen Lahden jätevesien lisäksi Hollolan kunnan Salpakankaan jätevedet. Hollolan kunnan Herralan puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin m³. Herralan puhdistamo tulee tulevaisuudessa poistumaan käytöstä siirtoviemärin valmistuttua Ali-Juhakkalan puhdistamolle. Jätevedestä poistetaan mekaanisesti hiekka ja kiinteät jätteet, biologisesti orgaaninen aines ja typpi sekä kemiallisesti fosfori. Puhdistetut jätevedet johdetaan Kariniemen ja Ali- Juhakkalan puhdistamoilta Porvoonjokeen. Energiankulutus käsiteltyä jätevesikuutiota kohti oli keskimäärin 0,81 kwh/m³. Puhdistamoilla tapahtui vuoden aikana viemärivesien ohijuoksutusta 35 kertaa ja ohijuoksutetun vesimäärä oli yhteensä noin m³. Syynä ohijuoksutuksiin oli rankkasateet. Ohivirtauksien osuus koko jätevesimäärästä oli 0,09 %. Yhtiö on jättänyt lupahakemuksen uudesta jätevesiluvasta lupaviranomaisille vuoden 2008 lopussa % BHK7 Kok.fosfori Amm. tyyppi Kok. tyyppi Kariniemi Ali-J uhak kala Lupa 95 % Lupa 90 % Lupa 70 % Käsitelty ja laskutettu jätevesimäärä (milj. m ³ ) sekä vuotovesiprosentti (%) vuonna 2009 Lahti Hollola Käsitelty jätevesi yhteensä milj. m ³ 10,3 1,17 Laskutettu jätevesi yhteensä milj. m ³ 7,29 0,83 Vuotovesi-% % 29,5 29,2 17

18 Biokaasun hyötykäyttö Jätevedenkäsittelyssä syntyvää lietettä mädätetään ja kuivataan. Lietteen mädätyksessä eli anaerobisessa käsittelyssä suurin osa lietteen orgaanisesta aineksesta hajoaa pääasiassa biokaasuksi eli metaaniksi ja hiilidioksidiksi. Kariniemen ja Ali- Juhakkalan puhdistamoilla muodostui yhteensä 2,28 milj. m³ biokaasua, josta tuotettiin lämmitysenergiaa MWh. Tästä määrästä 70 % käytettiin puhdistamoiden lämmitykseen ja 30 % myytiin Lahti Energian kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkostoon johdettu lämmitysenergia vastasi noin 260 omakotitalon vuotuista lämmitysenergiatarvetta. Lämmitysenergiatarpeen suhteen puhdistamo on lähes omavarainen. Kuivattua lietettä toimitettiin tonnia Kujalan Komposti Oy:lle, jossa liete kompostoidaan yhdessä biojätteen kanssa. Kompostimultaa käytetään viherrakentamisessa. Yhdyskuntajätevesien kuormitus on vähentynyt Porvoonjoessa Lahti Aqua Oy:n puhdistamien jätevesien kuormitus on pysynyt edellisvuosien tasolla. Kolmenkymmenen vuoden tarkastelussa Porvoonjoen yhdyskuntajätevesikuormitus on pienentynyt merkittävästi. Vuoden 2007 tutkimuksen mukaan Kariniemen ja Ali-Juhakkalan jätevedenpuhdistamoiden osuus Porvoonjoen aine- virtaamista jokisuulla oli yhteensä noin 5 % fosforivirtaamasta ja noin 8 % typpivirtaamasta. Pääosa Porvoonjokeen kohdistuvasta kuormituksesta on hajakuormitusta. Lahti Aqua Oy seuraa Porvoonjoen veden laatua ja kalaston tilaa viranomaisten hyväksymän tarkkailuohjelman mukaisesti. Puhdistamojen vesistökuormituksella on vaikutuksia Porvoonjoen vedenlaatuun erityisesti alivirtaama-aikaan ja joen yläjuoksulla. Lahti Aqua Oy lieventää jätevesien aiheuttamaa happitilanteen heikkenemistä ilmastamalla Porvoonjoen vettä ilmastuspadoin sekä johtamalla laimennusvettä Vesijärvestä. Jätevedenpuhdistuksen kehitys 10 0 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Karinieme n puhdistam o käy ttöön 1981 Ali-J uhak kala n puhdistamon saneeraus valmistui Tehostet tiin kummanki n puhdistamon käy ttöä ja siir ryt tiin ammonium - typen hapetukseen 1995 Kariniemen puhdistamon purkuvesille rak ennet tiin Nikulan tasausalla s 1997 Kariniemen puhdistamolla toteutet tiin kokonaistypen poist o 2005 Ali-J uhak kala neljännen puhdistuslinja n käy ttööno tto ja kokonaistypen poiston toteut taminen 2008 Lahti Aqua Oy jä tti uuden ympäristölupaha kemuksen ympäristö - lupaviranomaisille Biologinen hapenkulutus Ammoniumtyppi Kokonaisfosfori Biologinen hapenkulutus Ammoniumtyppi Fosfori Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a Puhdistuksella poistettu t/a Kuormitus Porvoonjokeen t/a ,5 3,1 2,8 18

19 Investoinnit Aq u a Ve r k k o Oy o m i s t a a La h d e n v e s i h u ol t o t o i m i n n a n o m a i s u u d e n e l i t u o t a n t o- l a i t o k s e t ja v e r k o s t o t, j o i t a s e v u o k r a a e m o y h t i öl l e La h t i Aq u a Oy:lle. Aq u a Ve r k k o Oy teettää ja rahoittaa vesihuollon investoinnit. Rakennukset omistaaemoyhtiö. Merkittävimmät investoinnit Laitosinvestoinnit Vuonna 2009 aloitettiin Jalkarannan vedenottamon uuden tuotantorakennuksen rakentaminen ja nykyisen vedenottamon saneeraus. Hankkeessa toteutetaan veden kalkkikivialkalointikäsittely ja UV-desinfiointi, jolla varmistetaan veden puhtaus ja hygieenisyys. Lisäksi varaudutaan mahdollisen raudan ja mangaanin poistoon ilmastamalla kaikki tuotettava vesi. Jalkarannan lisäksi muutoksia tehdään Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän Ruopan vedenottamolla sekä Lahti Aqua Oy:n Kunnaksen vedenottamolla. Myös Hollolan Kukonkoivun paineenkorotusasemalla tehdään muutoksia. Näissä kohteissa muutokset ovat UV-laitteiston käyttöönotto sekä desinfioinnin muutos Jalkarannan vedenkäsittelyä vastaavaksi. Uudet investoinnit valmistuvat kesällä Hankkeen kokonaisinvestoinnit ovat noin 4 M, joista 1,8 M toteutui vuonna Syksyllä 2009 valmistui Kariniemen jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuteen tähtäävät investoinnit joita olivat jäteveden esikäsittelylaitteistot ja lietteen sakeutus sekä saneeratut mädätyssäiliöt. Mädätyksessä muodostuvaa biokaasua hyötykäytetään 100 %:sti polttamalla ylijäämäkaasu kaasukattiloissa lämmitysenergiaksi Lahti Energia Lahti Hollola* Vesijohdot rakennetut 7,0 4,6 - saneeratut 2,9 Jätevesiviemärit rakennetut 5,6 3,5 - saneeratut 1,9 Hulevesiviemärit rakennetut 3,4 2,8 - saneeratut * Hollolan kunta omistaa verkostot ja päättää niihin liittyvistä investoinneista Oy:n kaukolämpöverkkoon. Lisää energiatehokkuutta saatiin varustamalla luolapuhdistamon ilmanvaihto lämmöntalteenotolla. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat noin 3,6 M, josta toteutettiin vuonna 1,0 M. Suomen Hiiva Oy rakensi siirtolinjan hiivatehtaalta Lahti Aqua Oy:n Kariniemen jätevedenpuhdistamolle. Hiivatehtaan prosessijätevedet johdetaan yhdessä jätevesilietteen kanssa mädätyssäiliöihin. Verkostoinvestoinnit Vuonna 2009 Lahdessa rakennettiin uutta vesihuoltoverkostoa yhteensä noin 11 km ja saneerattiin noin 5 km. Suurimpia uudisrakennuskohteita olivat Purolaakso Karistossa, Hakaportti ja Vintilänkatu. Uudisrakennusohjelmalla tuotettiin yhteensä 150 tonttia vesihuoltoliittymineen. Saneerauskohteista merkittävämpiä olivat Heinlammintie, Saana-/Uutelankatu ja Metsäpellontie. Uudisrakennusinvestoinnit olivat noin 2,2 M ja saneerausinvestoinnit noin 1,8 M. Hollolan kunta vastaa verkostoinvestoinneistaan kunnan alueella. Kunta rakennutti uutta verkostoa 9 km, jotka siirtyvät yhtiölle kunnossapidettäviksi. Hollolan suurimpia verkostohankkeita oli Paimelan alueen vesihuollon rakentaminen. Kunnan kokonaisinvestoinnit olivat noin 0,6 M. Tulevaisuuden investointitarpeet Jatkossa vesihuoltoverkostojen saneerauspanostusta kasvatetaan, kun kovien kasvuvuosien putkistot tulevat elinkaarensa päähän. Saneeraustaso on kaksin- jopa kolminkertaistettava nykyisestä tasosta. Vuonna 2009 aloitettiin verkostojen pitkän tähtäimen saneerausohjelman laadinta. 19

20 KUVA????? 20

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS

Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus...4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu ja henkilöstö....12

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3

Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 3 VUOSiKErTOMUS 2013 2 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2013 Sisällys 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Lappeenrannan Energia Oy 8 Konsernipalvelut 9 Henkilöstö 10 Energiakauppa 12 Lappeenrannan Verkonrakennus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8

Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 Sisältö: Katsaus vuoteen 2009 2 Hallinto 3 Henkilöstö ja yhteistoiminta 4 Vesi- ja viemäriverkosto 5-6 Talousveden tuotanto 7 Jäteveden käsittely 8 LIITTEET: 9-18 Ympäristöraportti 19-23 Taksat 24 Keskeisiä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2010 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2010 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakkaiden keskellä, osana paikkakunnan elämää 7 Lisää päästötöntä tuotantokapasiteettia 9 Määrätietoisesti kohti parempaa

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014

Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Jyväskylän Energia Oy TILINPÄÄTÖS 2014 Sisällys Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelmat Taseet Rahoituslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma Muun sähköliiketoiminnan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 1

VUOSIKERTOMUS 2014 1 VUOSIKERTOMUS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.2. Toiminnan kehitys 7 2.3. Arvio tulevasta kehityksestä

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24

Sisältö. Hallituksen toimintakertomus... 1. Tuloslaskelmat... 6. Taseet... 7 9. Rahoituslaskemat...10. Liitetiedot... 11 24 Jyväskylän Energia Oy Tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelmat... 6 Taseet... 7 9 Rahoituslaskemat...10 Liitetiedot... 11 24 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma...25

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus 2009. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus 2009 Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän Sähkön jakeluverkkoalue on suuri: n. 2 500 km sähkölinjoja maaseutuvaltaisella alueella. Verkoston hyvä hoito vaatii meiltä ammattitaitoa

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI

27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI 27.3.2009 LIIKELAITOS HAUKIPUTAAN VESI VUOSIKERTOMUS 2008 SISÄLLYS 1. KATSAUS... 3 1.1.Yleistä... 3 1.2 Laitoksen toiminta (toimintakertomus)... 3 2. TUNNUSLUVUT... 7 3. ORGANISAATIO... 8 3.1 Luottamustoimielin...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus.

SISÄLLYSLUETTELO. Yhtiöstä lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu. Hallituksen toimintakertomus. VUOSIKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiöstä lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös Kiinteistöjen arviointi ja arvot Kiinteistöyhteenveto

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot