SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja lähtökohdat LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maankäytön nykyrakenne ja rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Viranomaisyhteistyö RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Rantayleiskaavaratkaisun valinta ja perusteet RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset talouteen Ympäristön häiriötekijät RANTAYLEISKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Luonnosvaiheen mielipiteet ja vastineraportti Liite 2 Saunaniemen luonto- ja linnustoselvitys Liite 3 Vedenhankinnan ja jätevesikäsittelyn yleissuunnitelma

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Rantayleiskaavan muutos koskee Savonrannan kunnan Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa tilaa Saunaniemi RN:O 3:32. Rantayleiskaavan muutosalue sijaitsee Oriveden rannalla noin 25 kilometriä Savonrannan keskuksesta koilliseen. Muutosalueen pinta-ala on n. 25 ha ja se sijoittuu Savonrannan kunnanhallituksen vahvistaman Savonrannan rantayleiskaavan alueelle. 1.2 Kaavan nimi ja lähtökohdat Esityksen Savonrannan rantayleiskaavan kaavamuutoksen laatimisesta on tehnyt kaavamuutosalueen maanomistaja Saarilandia Oy. Savonrannan kunta teki päätöksen rantayleiskaavamuutoksen laatimisesta vuonna Kaavamuutoksen laati Pöyry Enviroment Oy. Kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi Savonrannan rantayleiskaavan muutoksen Rönkönvaaran kylässä sijaitsevan tilan Saunaniemi ( ) alueelle. Rantayleiskaavan muutos mahdollistaa Saunaniemeen matkailupalvelualueen, joka on yhdenmukainen strategian ja kaupungin näkemyksen kanssa: tavoitteena on matkailun ja kyläalueiden kehittäminen. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Saunaniemen tilan RN:O 3:32 maanomistajan, Saarilandia Oy:n maankäytön tavoitteiden toteutuminen. Kuopion hallinto-oikeuden kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Saunaniemi RN:o Savonrannan rantayleiskaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa rantayleiskaavan merkinnät ja määräykset Rönkönvaaran kylässä sijaitsevan tilan Saunaniemi (RN:o 3:32) osalta. Savonrannan rantayleiskaavan vahvistumisen jälkeen alueelle on tullut maankäytön muutostarpeita, joita ei voida hoitaa muutoin kuin rantayleiskaavan muutoksilla. Savonrannan kuntaan on laadittu kyläalueiden maankäytön strategia (Suunnittelukeskus Oy) v rantayleiskaavan muutoksen ja ranta-asemakaavan suunnittelun tueksi. Strategian tavoite oli kartoittaa Savonrannan kunnan pysyvän asumisen, loma-asumisen ja yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Strategiassa todetaan, että lomamökkivuokraus ja lomakylätoiminta ovat tärkeää yritystoimintaa alueen asukkaille. Strategian mukaan matkailupalvelujen sijoittumiselle parhaimmat alueet ovat Oriveden ranta-alueet mm. Säimenen ja Rönkönvaaran välillä; tälle alueelle sijoittuu myös Sau- 3

4 naniemi. Yleiskaavamuutos mahdollistaa Saunaniemeen matkailupalvelualueen, joka on yhdenmukainen strategian ja Savonrannan kunnan näkemyksen kanssa: tavoitteena on kyläalueiden ja koko kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Saunaniemen tilan RN:O 3:32 maanomistajan, Saarilandia Oy:n maankäytön tavoitteiden toteutuminen. Strategian mukaan maanomistajan suunnittelema lomakylätyyppinen rakentaminen sopii alueelle hyvin. 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue on enimmäkseen rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Niemen pohjois- ja kaakkoislaidoille on rantayleiskaavassa osoitettu kaksi loma-asuntoaluetta, joilla on yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kolme muuta kaavoitettua loma-asuntoaluetta, joilla rakennuspaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty, rakennettu asuntoalue. Kaava-alueen rantavyöhykkeet ovat pääosin kovapohjaisia ja kivikkoisia. Kovapohjaisen metsäreunavyöhykkeen ympäröimiä rantasoistumakohteita on alueen koillisosassa ja vähäisessä määrin itäosassa. Maasto kohoaa rannoilta niemen keskelle ja länsiosaan mentäessä. Korkeimmat maastonkohdat ovat alueen länsi-/luoteiskulmassa ja pohjoisosassa. Koko niemialue on talousmetsäkäytössä. Rantavyöhykkeellä ja saarissa on normaali rantapuusto, joka on säästetty hakkuilta. Nuorempaa metsää kasvaa alueen keskiosissa ja keskiselänteeltä pohjois itä -akselilla viettävällä rinnealueella. Kuusivaltainen iäkkäämpi tiivis metsä sijoittuu alueen eteläiseen osaan ja etelään viettävän rinteen alueelle. Valtionhallinnon Hertta-tietojärjestelmän mukaan Saunaniemen alueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu mitään suojelualueita tai aluevarauksia eikä muitakaan erityisiä suojelupainotteisia ympäristöjä. 2 Alueen eteläosassa on osin iäkästä kuusi- ja mäntyvaltaista metsää sekä osin lehtipuuta kasvavaa sekametsää. Tämä eteläosan luontokokonaisuus jatkuu Saunaniemen eteläpuolella olevien muiden yksityisten maanomistajien alueelle. Luontoselvityksessä (2006) todetaan, että tämä niemen etelä-lounais-laita ja Saunalahden pohjukka ovat mahdollisesti arvokkaita luonto- ja linnustovyöhykkeitä, ja ne on suotavaa jättää rakentamatta. Niemialueen keski- ja pohjoisosat sitä vastoin soveltuvat luontoselvityksen mukaan hyvin rakentamiseen. 3 Saunaniemen tila (RN:O 3:32) on rantayleiskaavassa määritetty pääsääntöisesti maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle on yleiskaavassa osoitettu kaksi lomaasuntoaluetta (RA), joilla on yhteensä neljä loma-asuntotonttia. Tonttien rakentaminen on käynnissä, ja kaksi loma-asunnoista saunoineen on jo otettu käyttöön. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kaavamuutosalueen ulkopuolella kolme loma-asuntoaluetta, joilla 1 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 2 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 3 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys. Selvityksen teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 4

5 tonttipaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty asuntoalue Maankäytön nykyrakenne ja rakennettu ympäristö Saunaniemen tila on suurelta osin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Saunaniemen tilan eteläpuolella sijaitsevan tilan (RN:O 3:14) länsipäässä on Jokirannan asuntopalsta ja itäpäässä kaksi loma-asuntopalstaa. Alueelle on yleiskaavassa osoitettu kaksi loma-asuntoaluetta (RA), joilla on yhteensä neljä loma-asuntotonttia, jotka on rakennettu. Maanomistusolot Suunnittelualue on yksityisen yrityksen Saarilandia Oy:n omistuksessa. Asutus Saunaniemen rantayleiskaavan mukaisille loma-asutustonteille on rakennettu lomaasunnot saunoineen. Muutosalueen välittömässä läheisyydessä on loma-asutusta. Palvelut, työpaikat ja virkistys Suunnittelualueilla ei sijaitse palvelutoimintoja, vaan palvelut haetaan Savonrannan keskustaajamasta ja Rönkönvaaran ja Säimenen kylistä. Lähialueen työpaikat perustuvat maa- ja metsätalouteen sekä lomamökkivuokraukseen. Lähimmät laajemmat työpaikkakeskittymät ovat Savonrannan keskuksessa n. 25 kilometrin päässä kaavamuutosalueesta. Julkisen sektorin työpaikat sijaitsevat kuntakeskuksessa. Osa kunnan pysyvästä asutuksesta on muuttunut loma-asuntokäyttöön. Kunnassa on tällä hetkellä n loma-asuntoa. Matkailupalveluilla on merkittävä vaikutus Savonrannan kyläalueiden palvelujen säilymiseen sekä yritystoimintaan. 4 Saunaniemen alueen tämänhetkinen virkistyskäyttö on tavanomaista jokamiehenoikeuteen perustuvaa ulkoilua ja metsässä liikkumista. Käyttö on vähäistä, sillä Saunaniemi sijaitsee kävelymatkan ulkopuolella asutuskeskittymistä. Liikenneverkosto Saunaniemen ohittaa länsipuolelta Rönkönvaara Saunalahti - Lammu paikallistie 15644, joka yhdistää seututiet 474 ja 476. Paikallistie 15644:ltä erkanee tie Saunaniemen Jokirannan asuntopalstalle (RN:o 3:14). Saunaniemen alueelle ja loma-asuntotonteille kulkee uusi tieyhteys luoteesta ja on nimeltään Saunaniementie. Tie on yksityistie ja se on perustettu alueelle suunniteltua lomakylää varten. Tällä hetkellä tie palvelee rantayleiskaavan mukaisten lomaasuntotonttien liikennettä. 4 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 5

6 Saunaniemen alueen valmistuneet tieyhteydet ja yleiskaavan mukaiset loma-asuntorakennukset saunoineen Uudet tiet merkitty violetilla värillä. (kuva: Seppo Lamppu). Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Savonlinnan maakuntamuseon ja Mikkelin läänin maakuntayhtymän suorittamissa inventoinneissa on määritetty Savonrannan kunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (Etelä-Savon kulttuurimaisemainventointi, 1988 sekä Etelä-Savon rakennusperintö: kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet). Tehtyjen selvitysten perusteella kaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Luonnonympäristö Yleiskaava-alueen luontoselvityksen tulee sisältää: Yleistietoa alueen luonnosta ja rakennettavuudesta, olemassa olevat suojelukohteet ja inventoinnit, luonnonsuojelu -, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit, sekä uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit. Osa-alueet on käsitelty luonto- ja linnustoselvityksissä v. 2006, jolloin FL Jari Hietaranta on laatinut kaavamuutosalueella luontoselvityksen, ja linnustoselvityksen on tehnyt metsätalousteknikko Ari Parviainen. Linnustoselvitystä on täydennetty v kolmella käynnillä, jolloin keskityttiin erityisesti liito-oravan ja valkoselkätikan havainnointiin. Molempien lajien osalta selvitys osoitti, ettei näitä lajeja esiinny Saunaniemessä. Luonto- ja linnustoselvitykset on tehty ranta-asemakaavaprosessin aikana detaljikaavan laadinnan edellyttämällä tarkkuudella. Linnustoselvityksessä on otettu huomioon myös suunnittelualueen ulkopuolisia alueita kuten niemen pohjoispuolella sijaitseva pikkusaari Sivi, sekä Saunalahti niemen eteläpuolella. Luontoinventoinnin tarkoituksena oli kartoittaa alueen luonnonympäristöä ja luontoarvoja sekä etsiä luonnonsuojelulain 29 :ssä, metsälain 10 :ssä tai vesilain 15 :ssä mainittuja erityiskohteita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota em. laeissa mainitsemattomien arvokkaiden elinympäristöjen esiintyvyyteen. Näitä ovat vanhat havu- ja sekametsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat. 6

7 Saunaniemeltä avautuu kaunis maisema ympäröivälle vesialueelle. Lähietäisyydellä rannasta sijaitsevat pienet luodot ja saaret (Huutosaaret, Petäjäsaari ja pienet luodot) näkyvät kauniisti maisemakuvassa. Kaavamuutosalueilta ei ole tavattu uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja, mutta Saimaan vesistöalueella (Pyyvesi - Orivesi) elää uhanalainen saimaanhylje. Norpan esiintymis- ja pesimäalueelle on kaavamuutosalueelta matkaa n km. Saunaniemen metsä on tavanomaista, valtaosiltaan kuivahkoa mäntykangasta. Jonkin verran esiintyy sekapuuna lehtipuita sekä kuusta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Puusto on talousmetsäkäytössä: se on tasaikäistä ja hoidettua ja osaksi taimikolla. Laajoilla alueilla on toteutettu harvennushakkuita tai avohakkuita. Kenttäkerroksen lajisto riippuu paljolti siitä, onko alueella toteutettu hakkuita tai kuinka kauan hakkuista on kulunut aikaa. Saunaniemen sisäosassa kenttäkerroksen lajistoa on pidettävä tavanomaisena kuivahkolle mäntykankaalle. Alueella ei ole erityiskohteita tai suojeltavia alueita. Luontoselvityksen perusteella todetaan, että suunnittelualueella ei esiinny em. laeissa mainittuja, suojeltavia luontotyyppejä. Suunnittelualueella on kuitenkin muusta ympäristöstä erottuvia alueita ja kohteita, jotka on syytä ottaa huomioon kaavamuutoksen yhteydessä: kallioselänteet 3 kpl (muu huomionarvoinen luonnonympäristö) rehevät rinnealueet (muu huomionarvoinen luonnonympäristö) Luontoselvityksessä todetaan, että alueen luontoarvot ovat melko tavanomaiset, joten Saunaniemen alueelle rakentamiselle ei ole esteitä luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Niemialueen sisäosat soveltuvat hyvin rakentamiseen. Edellä mainitut kallioselänteet tulisi kuitenkin jättää rakentamisen ulkopuolelle ja rakentamista tulisi välttää myös mainituille reheville rinnealueille, vaikka nämä alueet eivät ole ns. lakikohteita. Näiden alueiden kasvillisuus on muuta kaavamuutosalueen luontoa monimuotoisempaa ja tulisi siksi säilyttää alueen monimuotoisuuden takaamiseksi. Koillisitä- ja kaakkoisrannassa olevat vesijättömäiset rannanosat sekä pienehkö soistuma-alue ja kosteampi metsäosuus voidaan hyödyntää osina mahdollisten rantapuiston ja rantapolkujen varren ympäristöelementtejä. On erityisen suotavaa, että kaavamuutosalueen eteläreunalle muodostuu selvä ja riittävän leveä itä-länsisuuntainen rakentamaton käytävä aina Saunaniemen kaakkoiskärkeen asti. 5 Saunaniemen linnusto on tavanomaista ilman uhanalaisia tai kovin harvinaisia lajeja. Itse niemellä tavattiin kaikkiaan 26 lintulajia, ja välittömässä tuntumassa pesiviä lisäksi 6 lajia. Tärkein huomioitava alue on Saunaniemen pohjoispuolella reilun kilometrin päässä sijaitseva Sivi -niminen pikkusaari, jolla pesii merkittävä lokkikolonia. Toinen mahdollisesti kohtuullinen linnustokohde on niemen eteläpuolinen Saunalahti pienine jokisuistoineen, jota ei ole tarkemmin tutkittu sillä se sijaitsee kaavamuutosalueen ulkopuolella. Saunaniemellä ei liene suurta linnustollista merkitystä, mutta edellä mainitut lähialueet pitää ottaa alueen suunnittelussa huomioon 5 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys. Selvityksen teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 7

8 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Ote vahvistetusta maakuntakaavasta Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä Saunaniemen suunnittelualueella. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Savonrannan kunnanhallituksen voimaan määräämä oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka koskee kaikkia entisen Savonrannan kunnan alueella sijaitsevia vesistöjä. Voimassa olevassa Savonrannan rantayleiskaavassa Saunaniemen kaavamuutosalue on enimmäkseen rakentamatonta maa - ja metsätalousaluetta. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta Niemen pohjois- ja kaakkoislaidoille on rantayleiskaavassa osoitettu kaksi lomaasuntoaluetta, joilla on yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kolme muuta kaavoitettua lomaasuntoaluetta, joilla rakennuspaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty, rakennettu asuntoalue. Voimassa oleva asemakaava/rantakaava Kaavamuutosalueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja tai muita detaljikaavoja. Saunaniemen valmisteilla olevan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksen laatijana on Seppo Lamppu Tmi ja vastuullisena suunnittelijana DI Seppo Lamppu. Rantaasemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla ja siitä on pidetty viranomaisneuvottelu Mikkelissä Neuvotteluun osallistuivat kunnan ja konsultin edustajien lisäksi Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton edustajat. Viranomaisneuvottelun jälkeen Saunaniemen asemakaavamuutos pysähtyi odottamaan Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategian valmistumista ja sen johtopäätöksiä. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että Saunaniemen ranta-asemakaavaa voidaan jatkaa, jos maankäytön strategia sen mahdollistaa. Samalla edellytettiin, että 8

9 rantayleiskaavaa tarkistetaan siten, että se kytkeytyy Savonrannan kuntaan laadittavaan maankäytön strategiaan ja että rantayleiskaava ja ranta-asemakaava eivät ole ristiriidassa keskenään. Ranta-asemakaavaluonnokseen sisältyvät FL Jari Hietarannan v Saunaniemen alueesta laatima tarkka luonto- ja ympäristöselvitys, sekä metsätalousteknikko Ari Parviaisen v laatima linnustoselvitys. Lisäksi ranta-asemakaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä on tehty ympäristö-, alue- ja rakennettavuusselvityksiä. Alueelle on laadittu kunnallistekninen selvitys vesi - ja jätevesihuollon osalta (Savonlinnan kaupunki/ Savonlinnan Vesi) sekä Saarilandian vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma (Kiuru & Rautiainen) Pohjakartta Yleiskaavan pohjakarttana on käytetty 1: peruskarttaa. Rakennusjärjestys Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan nykyisen rakennusjärjestyksen. Siinä määrätään muun muassa rakentamisesta asema-kaava-alueen ulkopuolella. Rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Suunnittelualueilla ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja. Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Savonrannan kunnan alueella on Natura-alueita ja useiden suojeluohjelmien aluevarauksia. Rantayleiskaavan muutoskohteet eivät sijoitu em. alueille. Vuonna 2004 vahvistuneeseen Savonrannan rantayleiskaavaan on laadittu seuraavat selvitykset: Perusselvitykset Luonto- ja maisemaselvitys Rakennetun ympäristön selvitys Ympäristönvaikutusten selvitys Linnustoselvitys Natura-arviointi Muinaisjäännösinventointi Savonrannan kuntaan on v laadittu kyläalueiden maankäytön strategia (Suunnittelukeskus Oy), jossa pohditaan lyhyesti neljän kyläalueen maankäytön kehittämismahdollisuuksia. Strategiassa käsitellään suppeasti kyläalueiden läheisyyteen mahdollisesti sijoittuvien matkailupalvelualueiden mahdollisuuksia. Alueelle on laadittu kunnallistekninen selvitys vesi - ja jätevesihuollon osalta 9

10 (Savonlinnan kaupunki/ Savonlinnan Vesi) sekä Saarilandian vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma (Kiuru & Rautiainen) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 3.1 Osalliset 3.2 Vireilletulo Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain ( ) myötä yleiskaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa. Keskeiset osalliset: Savonlinnan kaupunki maanomistajat / hallintaoikeuden haltijat kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen asukkaat ja yhdistykset rajanaapurit Viranomaiset Etelä-Savon ympäristökeskus Etelä-Savon maakuntaliitto Saunaniemeä koskeva rantayleiskaavamuutos on vuoden 2011 kaavoitusohjelmassa. 3.3 Viranomaisyhteistyö Alueen rantakaavoitukseen liittyen on viranomaisneuvotteluja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa viranomaisneuvotteluja pidetty seuraavasti: Viranomaisneuvottelu (Saunaniemen ranta-asemakaava) Toinen viranomaisneuvottelu (Savonrannan rantayleiskaavan muutos, Saunaniemi ja Saunaniemen ranta-asemakaava) 10

11 4 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Savonrannan rantayleiskaavan asettamat tavoitteet Savonrannan rantayleiskaavassa suunnittelualuetta koskee kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue. Savonrannan rantayleiskaavan asettamien tavoitteiden mukaan suunnittelussa tulisi huomioida seuraavat seikat: - Yleiskaavaratkaisulla tulee tukea pysyvän asutuksen ja kyläkeskusten kehittämistä ja sen palvelujen parantamista, maa- ja metsätalouden sekä niiden liitännäiselinkeinojen sekä virkistyksen ja muiden yleisten tarpeiden ja liikenteen kehittämistä. - Maanomistajien rakennusoikeuden turvaaminen ja sen osoittaminen mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti maanomistajien kesken ympäristöarvoja vaarantamatta. - Loma-asutuksen ohjaaminen siihen soveltuville alueille, joilla on jo loma-asutusta. - Pysyvän asumisen ohjaaminen olemassa olevan asutuksen läheisyyteen palveluja tuleville alueille. Kunnan/maanomistajien asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Saunaniemen kehittäminen matkailua palvelevaksi alueeksi maanomistajan maankäytön suunnitelmien mukaisesti. Savonlinnan kaupungin taholta ei kaava-alueelle ole tarvetta sijoittaa uimaranta-alueita tai muita yleiseen virkistykseen osoitettuja alueita. Savonlinnan kaupunki puoltaa kaavamuutosta ja Saunaniemen muuttamista maa- ja metsätalouskäyttöön varatusta alueesta matkailupalvelujen alueeksi. Niemen rannat tulisi pääosin säilyttää rakentamattomina. Rantaan sijoittuvat yleiskaavan mukaiset neljä lomarakennuspaikkaa. Muu lomaasuntorakentaminen tulee keskittää niemen keskiosiin luonto-, ympäristö-, ja rakennettavuusselvitysten osoittamille, rakentamiseen sopiville alueille. 6 Rantayleiskaavaehdotuksen suhde valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. - Valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä. Saunaniemen yleiskaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lomakylärakentaminen kohtuullisen matkan päähän Savonrannan kyläkeskuksista ja palveluista, mutta kuiten- 6 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 11

12 kin riittävän etäälle pysyvästä asutuksesta, jotta lomakylän houkuttelevuus luonnonläheisyyttä kaipaavien matkailijoiden keskuudessa voitaisiin taata. Saunaniemestä on matkaa Rönkönvaaran kylälle n. 5 kilometriä, Säimenen kylälle n. 10 kilometriä ja Savonrannan kuntakeskukseen n. 25 kilometriä. Kaavamuutos ei edellytä tiestön lisärakentamista, sillä alueella on jo mahdollista lomakylää palveleva tie. Savonrannan kunnassa ei ole kunnallista vesijohtoverkostoa tai viemäriverkostoa muualla kuin kuntakeskuksessa. Haja-asutusalueilla viemäröinti ja käyttöveden otto on hoidettu kiinteistökohtaisesti ja samoja menetelmiä on suunniteltu käytettävän myös lomakylän osalta. On myös mahdollista, että lomakylän rakentaminen vauhdittaa kunnallisen vesijohtoverkoston vetämistä Rönkönvaaran ja Säimenen kyliin, joissa vesijohtoverkostoa ei entuudestaan ole. - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaavoituksella tulee edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä palvelujen saatavuutta. Matkailijavirtojen kasvu Savonrannan alueella on edellytys kyläkeskusten elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Loma-asuminen on Savonrannan kunnassa merkittävää elinkeinotoiminnan kannalta, sillä n asukkaan kunnassa on 1000 loma-asuntoa. Matkailupalvelut on matkailualan selvitysten mukaan ala, joka todennäköisimmin toimii alueen muun elinkeinotoiminnan veturina. Kokonaisvaltaista alueellista kehitystä syntyy, kun eri toimijat kehittävät palveluja matkailijoista kilpaillessaan. Vähitellen alueen maine kasvaa, ja kilpailu sekä tarjolla olevat palvelut alkavat ohjata matkailijoita alueelle, mikä toimii alueen kaikkien yritysten eduksi. 7 Palvelutason pysyvyys ja kehitys, sekä alueella säilyvät ja syntyvät uudet työpaikat ovat vakituisten asukkaiden etu. - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Luonnonsuojelun kannalta on huomioitava mm. Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat alueet. Saunaniemen ja lähimmän Natura alueen välille jää riittävä suojavyöhyke, sillä lähimmälle Natura- alueelle (Oriveden Pyhäselän saaristot, FI ) on matkaa n. 12 kilometriä. Saunaniemen rantayleiskaavan muutosalueella ei sijaitse suojeluohjelmiin kuuluvia alueita tai muita erityisalueita. Kaava-alueelle on tehty Seppo Lamppu Tmi:n toimesta kattavat luontoja ympäristöselvitykset, joilla on turvattu suojelualueiden huomioon ottaminen rantayleiskaavamuutoksessa. Lomakylähanke kytkeytyy suojeluverkostojen lähialueiden matkailuun, sillä Natura-alueiden lisäksi Savonrannan kunnassa sijaitsee tärkeä matkailukohde Koloveden kansallispuisto. Yleiskaavamuutoksella ei kuitenkaan vaaranneta suojelualueiden tai arvokkaiden maisema-alueiden ympäristöarvoja. - Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Luontoarvoltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen edellyttää yleensä pienempää mitoitusta kuin alueilla, joilla tällaisia arvoja ei ole. 7 Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry ja Suomen Restonomit SURE ry: Suomi maailmantaloudessa seminaarin yhteenveto. Toimialavuoropuhelu, hotelli-, ravintola-, ja matkailuala

13 Luonto- ja linnustoselvitysten mukaan Saunaniemen alueella ei ole erityisiä suojelutarpeita. Viheryhteydet ja rantaluonnon säilyminen turvataan kaavamuutoksessa osoittamalla rantavyöhykkeet maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi erityisohjein (MY, MU). - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suunnittelussa on otettava huomioon pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Savonrannan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman (2004) mukaan Saunaniemeä ympäröivän vesistön vedenlaatu on hyvä. Kaavamuutoksella ei osoiteta lisää rantarakennusoikeutta, vaan uudet rakennuspaikat sijoittuvat niemen keskiosiin. Vesi- ja viemärihuolto kaavamuutosalueella järjestetään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu haittaa Saunalahdelle tai vesistölle ylipäätään. 4.2 Rantayleiskaavaratkaisun valinta ja perusteet Voimassa olevassa rantayleiskaavassa Saunaniemen tila 3:32 on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Yleiskaavamuutoksella tämä alue osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Yleiskaavamuutos ei tule vaikuttamaan rantarakentamiseen. Saunaniemen rantavyöhykkeet pysyvät neljää yleiskaavan sallimaa, jo rakennettua loma- asuntotonttia sekä mahdollista venevalkamaa lukuun ottamatta rakentamattomina. Kaavamuutos mahdollistaa Saunaniemen tilan maanomistajan maankäytön tavoitteiden toteutumisen. Kaavamuutoksella edistetään kehittämisstrategiassa mainittua Savonrannan kyläkeskusten kehitystä. Matkailijavirtojen kasvu edesauttaa kylien tämänhetkisten palvelujen elinvoimaisuutta sekä uusien työpaikkojen syntymistä pysyvien asukkaiden eduksi. Matkailun kasvusta hyötyvät todennäköisesti Rönkönvaaran ja Säimenen kylien lisäksi myös Savonrannan kuntakeskus n. 25 kilometrin päässä Saunaniemestä, sekä Reisjärven kunnan puolella Leppälahden kylä, johon Saunaniemestä on matkaa n. 12 km. Savonlinnan kaupungin pyrkimys on kaavamuutoksella vahvistaa matkailupalvelujen tarjontaa ja sitä kautta kunnan elinkeinorakennetta ja olemassa olevia palveluja. Saunaniemen hanke täydentää Savonrannalla kymmenen olemassa olevan lomakylän verkostoa; lomakylistä seitsemän sijaitsee Savonrannan kyläkeskuksen ja kolme Säimenen kylän tuntumassa. Kunnan pohjoisosissa Rönkönvaaran Lammun välisellä alueella, jolle Saunaniemikin sijoittuu, ei toimi entuudestaan yhtään keskitettyjen matkailupalvelujen tuottajaa. Savonrannan tunnettuuden lisääminen matkailupalvelujen tarjoajana hyödyttää pitkällä aikavälillä koko kaupunkia. Oriveden rannoilla ja Saunaniemen alueella on selvitysten perusteella luonnonkauniista vesistöstä johtuen runsaasti potentiaalia loma-asumiselle. Kyläalueiden maankäytön strategiassa todetaan, että lomakylätyyppinen rakentaminen sopii tälle alueelle. Lomakylän toiminta edellyttää riittävän suurten ja keskitettyjen yksiköiden suunnittelua. 8 8 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 13

14 Luonto- ja linnustoselvitysten mukaan Saunaniemessä rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen luonnonympäristöjen monimuotoisuudelle ja kestävälle kehitykselle. 9 5 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Rantayleiskaavan muutos koskee Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. Kaavamuutosalueelle on osoitettu matkailupalvelujen alue (RM), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). 5.2 Aluevaraukset Kaavamerkinnät-ja määräykset: RM (Matkailupalvelujen alue) Alue varataan matkailu - ja lomakeskuksille, lomakylille ja muille vastaaville matkailua palveleville toiminnoille. Rakennuspaikkoja ei saa erottaa kantatilasta erilleen itsenäisiksi tiloiksi. Alueen tarkempi suunnittelu vaatii ranta-asemakaavan tai asemakaavan laatimisen, jonka pohjalta rakentaminen alueella tulee tapahtua. 8000/4 Lukusarja RM -merkinnän yhteydessä osoittaa alueen rakennusoikeuden kokonaismäärän ja mahdollisten omarantaisten rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Kullekin omarantaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 150 kem2. MY ( Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Alueen luonnonarvoja ei saa vaarantaa. Alueella ei ole rakennusoikeutta. MU ( Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). Alue on tarkoitettu erityisesti ulkoilun ja / tai ympäristösuojelun huomioon ottavan maa-ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Yleiset määräykset: Rakentamisen osalta noudatetaan Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestystä ja rantavyöhykkeellä käytettyjä maiseman- ja metsänhoidon ohjeita ja suosituksia. Jätehuollon osalta noudatetaan Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Kaikki kaava-alueella syntyvät jätevedet on koottava yhteiseen jätevedenpuhdistamoon, jonka kapasiteetti ja puhdistusteho vastaavat alueen rakennusoikeudesta laskettavaa asukasvastinelukua. Puhdistamoa on hoidettava sille haettavan ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti. 9 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys; Parviainen, Ari 2006: Saunaniemi, linnustoselvitys. Selvitysten teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 14

15 Kaava-alueen ympäristönsuojelussa on noudatettava Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Saunaniemeen sijoittuvalla osayleiskaavamuutoksella täydennetään olemassa olevien Savonrannan kunnan lomakylien verkostoa ja vahvistetaan matkailupalvelujen tarjontaa kunnan pohjoisosissa Rönkönvaaran Lammun välillä, jolla alueella keskitettyjä matkailupalveluja ei entuudestaan ole. Saunaniemen sijainti vain viiden kilometrin päässä lähimmästä taajamasta, Rönkönvaarasta, edesauttaa Rönkönvaaran palvelujen, työpaikkojen ja elinkeinojen säilymistä ja kehittymistä. Lomakylän menestyksekkään toiminnan kannalta luonnonläheinen sijainti on ratkaiseva, ja Savonrannan kunnan näkemyksen mukaan Oriveden ranta sopii matkailupalvelujen tarjoamiseen paremmin kuin sisämaassa sijaitsevien kyläkeskusten lähialueet. Voimassa olevan rantayleiskaavan asettamien tavoitteiden mukaan loma-asuminen tulee ohjata sellaisille alueille, joilla on jo loma-asutusta. Kaavamuutosalueen yhdyskuntarakenne muuttuu kaavamuutoksen myötä siten, että maa- ja metsätalousalueeksi yleiskaavassa osoitettu alue (M) osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM). Olemassa olevan loma-asuntorakentamisen oheen suunnitellaan lomakylätyyppistä rakentamista. Alueen luonnonläheisyys, ranta-alueiden luontoarvojen säilyminen sekä viheryhteydet taataan osoittamalla osia kaavamuutosalueesta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Liikenne ja kunnallistekniikka Rantayleiskaavan muutoksessa ei synny liikenneverkoston muutostarpeita. Saunaniemeen voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti rakennetuille loma-asuntotonteille on rakennettu uusi tieyhteys loma-asuntotonttien sekä suunnitellun lomakylän liikennettä varten. Rakennettu tieyhteys kattaa n. 90 % suunnitellun lomakylän edellyttämästä tiestöstä. 10 Liikenteen määrä tulee suunnitellun lomakylän rakentamisen myötä kasvamaan, mutta tästä aiheutuva haitta on lievä, koska alueen uutta yksityistietä eivät käytä muut kuin alueen loma-asukkaat. Yksityistie yhtyy yleiseen tiehen kaavamuutosalueen ulkopuolella. 11 Kiuru & Rautiainen on laatinut vedenhankinnan jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelman, joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä Maisemakuva Kaavamuutos ei vaaranna alueen luonnonläheisen ja metsäisen luonteen säilymistä, eikä kaavamuutokseen sisälly vesialueita. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuk-, Seppo Lamppu Tmi; Saunanimen ranta-asemakaavaehdotus DI Seppo Lamppu, Seppo Lamppu Tmi. 11 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 15

16 sia kaukomaisemaan. Rantarakentaminen tulee rajoittumaan voimassa olevan rantayleiskaavan mukaisiin neljään rakennettuun tonttipaikkaan. Rantayleiskaavan sallimat neljä loma-asuntoa rantasaunoineen ovat valmistuneet. Valmisteilla olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntotonttien sijoittaminen ehdotetaan alueen keskiosiin. Rakennusten ja vesistön väliin jätetään rantapuustovyöhyke, joka maastouttaa rakennukset luonnonympäristöön. Rakentaminen toteutetaan myös materiaali- ja muotovalintojen puolesta ympäristöön sulauttaen ja siten, ettei se riko luonnonmaiseman arvoja. Loma-asuntotonttien sijoittelu tukeutuu pääosin rakennettuun uuteen tieyhteyteen, Saunaniementiehen. Ranta-asemakaavaluonnoksessa ranta-alueet esitetään kaavoitettavaksi virkistyskäyttöön (VP) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Ranta-asemakaavaluonnoksessa rantaan ehdotetaan yhtä uutta elementtiä, venevalkamaa. Rannan läheisyyteen, maastomuodostelman suojaan tulee sijoittumaan myös suunnitellun lomakylän pienimuotoinen palvelurakennus. Suunniteltu rakentamispaikka on valittu mäenkumpareen kupeesta siten, ettei palvelurakennus tule rikkomaan maisemakuvaa. Muilta osin ranta säilyy rakentamattomana ja ilmeeltään pitkälti nykyisellään, joten näkymät vesistöltä Saunaniemeen eivät tule muuttumaan rantayleiskaavamuutoksen yhteydessä. 12 Rakennettu kulttuuriympäristö, arvokkaat rakennuskohteet ja muinaismuistot Tehtyjen selvitysten perusteella kaavamuutosalueilla ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä muinaismuistokohteita. Viheryhteydet Kaavamuutoksen yhteydessä Saunaniemen rantavyöhykkeet pysyvät neljää voimassa olevan osayleiskaavan sallimaa loma-asuntotonttia sekä mahdollista venevalkamaa lukuun ottamatta rakentamattomina. Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Saunaniemen tämänhetkinen virkistyskäyttö on jokamiehenoikeuteen perustuvaa metsässä liikkumista. Virkistyskäyttö on vähäistä, koska alue sijaitsee kävelymatkan ulottumattomissa lähimmistä asutuskeskittymistä. Kaavamuutoksen myötä alueelle mahdollistetaan metsäalueen lisäksi virkistysalueita, kuten ulkoilupolkuja. Kaavamuutoksen myötä alueen saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat uusien tieyhteyksien (ulkoilureitit) myötä. Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja Natura - alueisiin Rakentaminen alueella ei luonto- ja ympäristöselvitysten mukaan vaaranna alueen monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä. Niemen eteläosa, jonka luonto kohtuullisen iäkkäine havumetsineen on muuta aluetta herkempää, huomioidaan valmisteilla olevassa asemakaavasuunnitelmassa osoittamalla se maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Näin niemen etelärantaa jää myötäilemään leveä ( Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 16

17 metriä) metsäinen käytävä. Saunaniemessä tai sen lähiympäristössä ei ole suojeltavia kohteita. Luonnonsuojelulain 65 :n mukaan Natura arvio tulee tehdä, jos Natura alueen ulkopuolinenkin hanke tai suunnitelma aiheuttaa Natura alueelle ulottuvia merkittäviä haittavaikutuksia. Saunaniemeä lähin Natura alue on Oriveden Pyhäselän saaristo (FI ) noin 12 kilometrin päässä kaavamuutosalueesta. Metsähallitus on todennut (2007) ettei heillä ole tarvetta osallistua viranomaisneuvotteluihin, koska norppa ei esiinny kaavamuutosalueella. 12 km suojavyöhykkeen taakse jäävä lomakylä ei tule muuttamaan olosuhteita Natura-alueella. Lomakylän toimintaan ei tule kuulumaan esimerkiksi moottorikelkkavuokrausta tai safariajelutoimintaa. Matkailun myötä lisääntynyt liikkuminen tapahtuu lomakylän välittömässä läheisyydessä lähinnä hiihtäen, luistellen ja kävellen. Lomakylätoiminta ei aiheuta haittaa Natura alueelle. Näin ollen kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Natura alueisiin eikä kaavamuutos edellytä Naturaarviota, kun liikkuminen Natura alueella tai sen liepeillä ei tule muuttumaan. Saunaniemeä Saunaniemeä lähimmät lähimmät Natura Natura alueet alueet vihreällä vihreällä vinoviivoitettuina. vinoviivoitettuina. Saunaniemi on ympyröity kuvassa punaisella. Saunaniemi on ympyröity kuvassa punaisella. Välimatka kaavamuutosalueen Välimatka ja lähimmän kaavamuutosalueen Natura-alueen ja lähimmän välillä on n. Natura-alueen 12 km. välillä on n. 12 km. Etelä-Savon Ympäristökeskus Etelä-Savon Ympäristökeskus Kaavamuutokset eivät muuta merkittävästi luonnonolosuhteita, sillä muutosalueet sijoittuvat luonto- ja ympäristöselvitysten nojalla rakentamiseen soveltuville alueille. Luonto- ja linnustoselvityksen mukaan niemen sisäosiin keskittyvä rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille tai linnustolle. 13 Suunnitellun lomakylän rakentamisessa pyrkimyksenä on tuottaa yhtenäinen mutta väljä ja luonnontilaa säilyttävä loma-asuntoalue. Alueen puustoa ja metsänpohjan varvikkoa säilytetään mahdollisimman paljon. Mahdolliset haittavaikutukset ovat liikenteen lisääntyminen ja ympäristöön mahdollisesti aiheutuva kuormitus vesi- ja jätehuollon sekä lisääntyneen alueiden käytön osalta. Jätevesien mahdollinen haitallinen kuormitus ympäristöön minimoidaan lomakyläsuunnitelmissa keskitetyillä panospuhdistamoratkaisuilla Vaikutukset talouteen Kaavamuutos mahdollistaa matkailupalvelujen kasvun, mikä vahvistaa kuntataloutta mm. alueen yritysten ja palvelujen säilymisen, kehittymisen ja lisääntymisen muodos- 13 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys; Parviainen, Ari 2006: Saunaniemi, linnustoselvitys. Selvitysten teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 14 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 17

18 sa. Savonrannan kuntakeskuksen ja taajamien palvelujen kysyntä tulee kasvamaan kaavamuutoksen mahdollistaman loma-asuntorakentamisen myötä. Maanomistajan suunnitelmien mukaan lomakylän toiminta perustuu paikallisten yrittäjien tuottamiin palveluihin ja on siten paikallisesti merkittävä elinkeinotoimintaa edistävä tekijä kunnassa. Matkailupalvelut ovat maankäytön strategian mukaan Savonrannan kunnalle merkittävä tulevaisuuden tulonlähde sekä olemassa olevien yritysten ja palvelujen säilymisen ja kehittämisen edellytys. 15 Suunnitellun lomarakentamisen aloittaminen ja lomakylätoiminnan käynnistyminen vaikuttavat työllistävästi rakennusalaan, huolto- ja kunnossapitoalaan, matkailu-, majoitus-, ja ravitsemusalaan, vapaa-ajan toimintojen sekä elintarvikehuollon alaan. 16 Loma-asuminen on Savonrannan kunnassa merkittävää elinkeinotoiminnan kannalta, sillä n asukkaan kunnassa on 1000 loma-asuntoa. Matkailualojen toimijoiden selvitysten mukaan matkailupalvelut on ala, joka todennäköisimmin toimii alueen muun elinkeinotoiminnan veturina. Selvitysten perusteella tiedetään, että alueen yritykset kehittyvät ja myös uusia yrityksiä perustetaan, kun eri toimijat kehittävät palveluja matkailijoista kilpaillessaan. Vähitellen alueen maine kasvaa ja tarjolla olevat palvelut alkavat ohjata matkailijoita alueelle, mikä toimii alueen kaikkien yritysten eduksi. 17 Palvelujen pysyvyys ja kehitys, sekä alueella säilyvät ja syntyvät työpaikat ovat vakituisten asukkaiden etu. Kaavamuutoksella edesautetaan voimassaolevan yleiskaavan asettamien tavoitteiden toteutumista: yleiskaavaratkaisujen tulee tukea pysyvän asutuksen ja kyläkeskusten kehittämistä ja palvelujen parantamista. Kaavamuutoksella edistetään elinkeinoelämän ja palvelurakenteen kehitystä sekä Savonrannan kunnan että yksittäisten kyläkeskusten mittakaavassa. Sosiaalisten vaikutusten arviointi Kaavamuutoksen taustalla on maankäytön strategiasuunnitelman mukainen tavoite vahvistaa alueen taajamien myönteisiä tulevaisuudennäkymiä. Suunniteltu lomakylä mahdollistaa alueen työpaikkojen, yritysten ja palvelujen säilymisen ja kasvun, mikä ehkäisee Saunaniemen lähitaajamien, kuten Rönkönvaaran ja Säimenen kylien väkiluvun laskua. Suunniteltu lomakylä poikkeaa perinteisestä omarantaisesta lomaasuntorakentamisesta. Tavoitteena on tuottaa yhtenäinen mutta väljä loma-asuntorypäs. Sosiaalisesti ja toiminnallisesti perinteistä hajautettua loma-asumista tiiviimpi ratkaisu helpottaa palvelujen järjestämistä ja saatavuutta. 15 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 16 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 17 Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry ja Suomen Restonomit SURE ry: Suomi maailmantaloudessa seminaarin yhteenveto. Toimialavuoropuhelu, hotelli-, ravintola-, ja matkailuala

19 Palvelut Suunnittelualueilla ei entuudestaan sijaitse palvelutoimintoja, vaan palvelut haetaan Savonrannan kuntakeskuksesta sekä Rönkönvaaran ja Säimenen kylistä. Kaavamuutosalue osoitetaan loma- ja matkailupalvelujen alueeksi. Saunaniemeen suunniteltuun lomakylään on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus rakentaa pienimuotoinen palvelurakennus jossa on vastaanottotilat, saunaosasto ja pieni kylpyläosasto, sekä kahvila-/ravintolatila. Muita palveluita Saunaniemessä tulevat olemaan virkistys- ja liikuntaalueet kuten pelikentät, ulkoilupolut, grillikatokset ja huvimajat sekä uimarannat ja venevalkama laitureineen. 18 Lomakylän toiminnan on tarkoitus perustua paikallisten yrittäjien tuottamiin palveluihin. Terveys/turvallisuus, elinolosuhteet Rantayleiskaavamuutokset eivät tuo alueille terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueilla tai niiden läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. 6 RANTAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Tällä rantayleiskaavalla on maankäyttö- ja rakennuslain 42 :ssä mainitut oikeusvaikutukset. 18 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 19

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA Vastaanottaja Kemiönsaaren kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus (kaavaluonnosvaihe) Päivämäärä kesäkuu 2012 Työnumero 82138174 KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOI- MAPUISTON OSAYLEIS- KAAVA

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot 1 OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIKIN ALUEELLE Mustasaaren kunnassa, joka koskee 7.11.2011 päivättyä osayleiskaavakarttaa mittakaavassa 1:7 500. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava

Jääsjärven rantayleiskaavan muutos ja osittainen kumoaminen sekä Murakan kyläkaava HARTOLAN KUNTA muutos ja osittainen sekä Murakan kyläkaava Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30.1.2015 P21427 Kaavaselostus, luonnos 1 (50) 30.1.2015 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA

PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 20.5.2014 Työnumero 1510002607 PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA PARIKKALAN KUNTA KOIRNIEMEN OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 20.5.2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA

frr-gofl$atr ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA ALSKAT-ISKMO-GRÖNVIK DELGENERALPLAN OSAYLEISKAAVA KORSHOLMS KOMMUN MUSTASAAREN KUNTA Anhängiggörande / Vireilletulo 26.3.2007. Godkänd av / Hyväksytty Planläggnings- och kommunplaneringssektionen / Kaavoitus-

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS

FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI LUOKKAVAARAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAA- JENNUS Kaavaselostus 20.4.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Pudasjärven kaupunki I SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS-

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256;

ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX: 09-7532256; LOHJAN KAUPUNKI TALPELAN KYLÄ ISOTALON TILA 1:38 RANTA-ASEMAKAAVA ASTA BJÖRKLUND, RISTO IIVONEN ARKKITEHDIT OY KUORTANEENKATU 5 00520 HELSINKI 10.01.2011 BJÖRKLUND: 0505601758; IIVONEN: 0505216122; FAX:

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU

Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava. Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015. Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Juurusvesi Kuuslahti yleiskaava Yleiskaavaselostus luonnos 31.3.2015 Maankäytönsuunnittelu KAAVAHARJU Johdanto Siilinjärven kunnanhallitus teki 31.3.2014 74 päätöksen Juurusvesi - Kuuslahti yleiskaavatyön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37)

Sisällysluettelo. Kaavaselostus / luonnos 1 (37) SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA HAILUODON KUNTA Pöllän osay yleiskaava Kaavaselostus / LUONNOSVAIHE (päivitetty 6.8.2013) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Kaavaselostus / luonnos 1 (37) Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KONNEVEDEN KUNTA PÖLKYNMÄEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.2.2015 P25586 Kaavaselostus, luonnos 1 (12) Leskinen Timo / Hyvönen Mirjam 26.2.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot