SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI"

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONRANNAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, SAUNANIEMI Rantayleiskaavan muutos koskee Savonlinnan kaupungin Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. SELOSTUS Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja lähtökohdat LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Maankäytön nykyrakenne ja rakennettu ympäristö Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Viranomaisyhteistyö RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Rantayleiskaavaratkaisun valinta ja perusteet RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Aluevaraukset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset talouteen Ympäristön häiriötekijät RANTAYLEISKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Liite 2 Luonnosvaiheen mielipiteet ja vastineraportti Liite 2 Saunaniemen luonto- ja linnustoselvitys Liite 3 Vedenhankinnan ja jätevesikäsittelyn yleissuunnitelma

3 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Rantayleiskaavan muutos koskee Savonrannan kunnan Rönkönvaaran kylässä sijaitsevaa tilaa Saunaniemi RN:O 3:32. Rantayleiskaavan muutosalue sijaitsee Oriveden rannalla noin 25 kilometriä Savonrannan keskuksesta koilliseen. Muutosalueen pinta-ala on n. 25 ha ja se sijoittuu Savonrannan kunnanhallituksen vahvistaman Savonrannan rantayleiskaavan alueelle. 1.2 Kaavan nimi ja lähtökohdat Esityksen Savonrannan rantayleiskaavan kaavamuutoksen laatimisesta on tehnyt kaavamuutosalueen maanomistaja Saarilandia Oy. Savonrannan kunta teki päätöksen rantayleiskaavamuutoksen laatimisesta vuonna Kaavamuutoksen laati Pöyry Enviroment Oy. Kuntaliitoksen jälkeen Savonlinnan kaupunginvaltuusto hyväksyi Savonrannan rantayleiskaavan muutoksen Rönkönvaaran kylässä sijaitsevan tilan Saunaniemi ( ) alueelle. Rantayleiskaavan muutos mahdollistaa Saunaniemeen matkailupalvelualueen, joka on yhdenmukainen strategian ja kaupungin näkemyksen kanssa: tavoitteena on matkailun ja kyläalueiden kehittäminen. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Saunaniemen tilan RN:O 3:32 maanomistajan, Saarilandia Oy:n maankäytön tavoitteiden toteutuminen. Kuopion hallinto-oikeuden kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen kaavan hyväksymisestä. Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Saunaniemi RN:o Savonrannan rantayleiskaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa rantayleiskaavan merkinnät ja määräykset Rönkönvaaran kylässä sijaitsevan tilan Saunaniemi (RN:o 3:32) osalta. Savonrannan rantayleiskaavan vahvistumisen jälkeen alueelle on tullut maankäytön muutostarpeita, joita ei voida hoitaa muutoin kuin rantayleiskaavan muutoksilla. Savonrannan kuntaan on laadittu kyläalueiden maankäytön strategia (Suunnittelukeskus Oy) v rantayleiskaavan muutoksen ja ranta-asemakaavan suunnittelun tueksi. Strategian tavoite oli kartoittaa Savonrannan kunnan pysyvän asumisen, loma-asumisen ja yritystoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Strategiassa todetaan, että lomamökkivuokraus ja lomakylätoiminta ovat tärkeää yritystoimintaa alueen asukkaille. Strategian mukaan matkailupalvelujen sijoittumiselle parhaimmat alueet ovat Oriveden ranta-alueet mm. Säimenen ja Rönkönvaaran välillä; tälle alueelle sijoittuu myös Sau- 3

4 naniemi. Yleiskaavamuutos mahdollistaa Saunaniemeen matkailupalvelualueen, joka on yhdenmukainen strategian ja Savonrannan kunnan näkemyksen kanssa: tavoitteena on kyläalueiden ja koko kunnan elinvoimaisuuden kehittäminen. Yleiskaavamuutoksella mahdollistetaan Saunaniemen tilan RN:O 3:32 maanomistajan, Saarilandia Oy:n maankäytön tavoitteiden toteutuminen. Strategian mukaan maanomistajan suunnittelema lomakylätyyppinen rakentaminen sopii alueelle hyvin. 1 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue on enimmäkseen rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Niemen pohjois- ja kaakkoislaidoille on rantayleiskaavassa osoitettu kaksi loma-asuntoaluetta, joilla on yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kolme muuta kaavoitettua loma-asuntoaluetta, joilla rakennuspaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty, rakennettu asuntoalue. Kaava-alueen rantavyöhykkeet ovat pääosin kovapohjaisia ja kivikkoisia. Kovapohjaisen metsäreunavyöhykkeen ympäröimiä rantasoistumakohteita on alueen koillisosassa ja vähäisessä määrin itäosassa. Maasto kohoaa rannoilta niemen keskelle ja länsiosaan mentäessä. Korkeimmat maastonkohdat ovat alueen länsi-/luoteiskulmassa ja pohjoisosassa. Koko niemialue on talousmetsäkäytössä. Rantavyöhykkeellä ja saarissa on normaali rantapuusto, joka on säästetty hakkuilta. Nuorempaa metsää kasvaa alueen keskiosissa ja keskiselänteeltä pohjois itä -akselilla viettävällä rinnealueella. Kuusivaltainen iäkkäämpi tiivis metsä sijoittuu alueen eteläiseen osaan ja etelään viettävän rinteen alueelle. Valtionhallinnon Hertta-tietojärjestelmän mukaan Saunaniemen alueelle tai sen lähialueelle ei sijoitu mitään suojelualueita tai aluevarauksia eikä muitakaan erityisiä suojelupainotteisia ympäristöjä. 2 Alueen eteläosassa on osin iäkästä kuusi- ja mäntyvaltaista metsää sekä osin lehtipuuta kasvavaa sekametsää. Tämä eteläosan luontokokonaisuus jatkuu Saunaniemen eteläpuolella olevien muiden yksityisten maanomistajien alueelle. Luontoselvityksessä (2006) todetaan, että tämä niemen etelä-lounais-laita ja Saunalahden pohjukka ovat mahdollisesti arvokkaita luonto- ja linnustovyöhykkeitä, ja ne on suotavaa jättää rakentamatta. Niemialueen keski- ja pohjoisosat sitä vastoin soveltuvat luontoselvityksen mukaan hyvin rakentamiseen. 3 Saunaniemen tila (RN:O 3:32) on rantayleiskaavassa määritetty pääsääntöisesti maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueelle on yleiskaavassa osoitettu kaksi lomaasuntoaluetta (RA), joilla on yhteensä neljä loma-asuntotonttia. Tonttien rakentaminen on käynnissä, ja kaksi loma-asunnoista saunoineen on jo otettu käyttöön. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kaavamuutosalueen ulkopuolella kolme loma-asuntoaluetta, joilla 1 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 2 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 3 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys. Selvityksen teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 4

5 tonttipaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty asuntoalue Maankäytön nykyrakenne ja rakennettu ympäristö Saunaniemen tila on suurelta osin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Saunaniemen tilan eteläpuolella sijaitsevan tilan (RN:O 3:14) länsipäässä on Jokirannan asuntopalsta ja itäpäässä kaksi loma-asuntopalstaa. Alueelle on yleiskaavassa osoitettu kaksi loma-asuntoaluetta (RA), joilla on yhteensä neljä loma-asuntotonttia, jotka on rakennettu. Maanomistusolot Suunnittelualue on yksityisen yrityksen Saarilandia Oy:n omistuksessa. Asutus Saunaniemen rantayleiskaavan mukaisille loma-asutustonteille on rakennettu lomaasunnot saunoineen. Muutosalueen välittömässä läheisyydessä on loma-asutusta. Palvelut, työpaikat ja virkistys Suunnittelualueilla ei sijaitse palvelutoimintoja, vaan palvelut haetaan Savonrannan keskustaajamasta ja Rönkönvaaran ja Säimenen kylistä. Lähialueen työpaikat perustuvat maa- ja metsätalouteen sekä lomamökkivuokraukseen. Lähimmät laajemmat työpaikkakeskittymät ovat Savonrannan keskuksessa n. 25 kilometrin päässä kaavamuutosalueesta. Julkisen sektorin työpaikat sijaitsevat kuntakeskuksessa. Osa kunnan pysyvästä asutuksesta on muuttunut loma-asuntokäyttöön. Kunnassa on tällä hetkellä n loma-asuntoa. Matkailupalveluilla on merkittävä vaikutus Savonrannan kyläalueiden palvelujen säilymiseen sekä yritystoimintaan. 4 Saunaniemen alueen tämänhetkinen virkistyskäyttö on tavanomaista jokamiehenoikeuteen perustuvaa ulkoilua ja metsässä liikkumista. Käyttö on vähäistä, sillä Saunaniemi sijaitsee kävelymatkan ulkopuolella asutuskeskittymistä. Liikenneverkosto Saunaniemen ohittaa länsipuolelta Rönkönvaara Saunalahti - Lammu paikallistie 15644, joka yhdistää seututiet 474 ja 476. Paikallistie 15644:ltä erkanee tie Saunaniemen Jokirannan asuntopalstalle (RN:o 3:14). Saunaniemen alueelle ja loma-asuntotonteille kulkee uusi tieyhteys luoteesta ja on nimeltään Saunaniementie. Tie on yksityistie ja se on perustettu alueelle suunniteltua lomakylää varten. Tällä hetkellä tie palvelee rantayleiskaavan mukaisten lomaasuntotonttien liikennettä. 4 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 5

6 Saunaniemen alueen valmistuneet tieyhteydet ja yleiskaavan mukaiset loma-asuntorakennukset saunoineen Uudet tiet merkitty violetilla värillä. (kuva: Seppo Lamppu). Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset Savonlinnan maakuntamuseon ja Mikkelin läänin maakuntayhtymän suorittamissa inventoinneissa on määritetty Savonrannan kunnan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet (Etelä-Savon kulttuurimaisemainventointi, 1988 sekä Etelä-Savon rakennusperintö: kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet). Tehtyjen selvitysten perusteella kaavamuutosalueella ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Luonnonympäristö Yleiskaava-alueen luontoselvityksen tulee sisältää: Yleistietoa alueen luonnosta ja rakennettavuudesta, olemassa olevat suojelukohteet ja inventoinnit, luonnonsuojelu -, metsä- ja vesilain mukaiset luontotyypit, sekä uhanalaiset ja erityisesti suojeltavat lajit. Osa-alueet on käsitelty luonto- ja linnustoselvityksissä v. 2006, jolloin FL Jari Hietaranta on laatinut kaavamuutosalueella luontoselvityksen, ja linnustoselvityksen on tehnyt metsätalousteknikko Ari Parviainen. Linnustoselvitystä on täydennetty v kolmella käynnillä, jolloin keskityttiin erityisesti liito-oravan ja valkoselkätikan havainnointiin. Molempien lajien osalta selvitys osoitti, ettei näitä lajeja esiinny Saunaniemessä. Luonto- ja linnustoselvitykset on tehty ranta-asemakaavaprosessin aikana detaljikaavan laadinnan edellyttämällä tarkkuudella. Linnustoselvityksessä on otettu huomioon myös suunnittelualueen ulkopuolisia alueita kuten niemen pohjoispuolella sijaitseva pikkusaari Sivi, sekä Saunalahti niemen eteläpuolella. Luontoinventoinnin tarkoituksena oli kartoittaa alueen luonnonympäristöä ja luontoarvoja sekä etsiä luonnonsuojelulain 29 :ssä, metsälain 10 :ssä tai vesilain 15 :ssä mainittuja erityiskohteita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota em. laeissa mainitsemattomien arvokkaiden elinympäristöjen esiintyvyyteen. Näitä ovat vanhat havu- ja sekametsiköt, vanhat lehtimetsiköt, paisterinteet, supat, ruohoiset suot, metsäniityt ja hakamaat. 6

7 Saunaniemeltä avautuu kaunis maisema ympäröivälle vesialueelle. Lähietäisyydellä rannasta sijaitsevat pienet luodot ja saaret (Huutosaaret, Petäjäsaari ja pienet luodot) näkyvät kauniisti maisemakuvassa. Kaavamuutosalueilta ei ole tavattu uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja, mutta Saimaan vesistöalueella (Pyyvesi - Orivesi) elää uhanalainen saimaanhylje. Norpan esiintymis- ja pesimäalueelle on kaavamuutosalueelta matkaa n km. Saunaniemen metsä on tavanomaista, valtaosiltaan kuivahkoa mäntykangasta. Jonkin verran esiintyy sekapuuna lehtipuita sekä kuusta. Maapuita tai pystypökkelöitä ei esiinny. Puusto on talousmetsäkäytössä: se on tasaikäistä ja hoidettua ja osaksi taimikolla. Laajoilla alueilla on toteutettu harvennushakkuita tai avohakkuita. Kenttäkerroksen lajisto riippuu paljolti siitä, onko alueella toteutettu hakkuita tai kuinka kauan hakkuista on kulunut aikaa. Saunaniemen sisäosassa kenttäkerroksen lajistoa on pidettävä tavanomaisena kuivahkolle mäntykankaalle. Alueella ei ole erityiskohteita tai suojeltavia alueita. Luontoselvityksen perusteella todetaan, että suunnittelualueella ei esiinny em. laeissa mainittuja, suojeltavia luontotyyppejä. Suunnittelualueella on kuitenkin muusta ympäristöstä erottuvia alueita ja kohteita, jotka on syytä ottaa huomioon kaavamuutoksen yhteydessä: kallioselänteet 3 kpl (muu huomionarvoinen luonnonympäristö) rehevät rinnealueet (muu huomionarvoinen luonnonympäristö) Luontoselvityksessä todetaan, että alueen luontoarvot ovat melko tavanomaiset, joten Saunaniemen alueelle rakentamiselle ei ole esteitä luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen kannalta. Niemialueen sisäosat soveltuvat hyvin rakentamiseen. Edellä mainitut kallioselänteet tulisi kuitenkin jättää rakentamisen ulkopuolelle ja rakentamista tulisi välttää myös mainituille reheville rinnealueille, vaikka nämä alueet eivät ole ns. lakikohteita. Näiden alueiden kasvillisuus on muuta kaavamuutosalueen luontoa monimuotoisempaa ja tulisi siksi säilyttää alueen monimuotoisuuden takaamiseksi. Koillisitä- ja kaakkoisrannassa olevat vesijättömäiset rannanosat sekä pienehkö soistuma-alue ja kosteampi metsäosuus voidaan hyödyntää osina mahdollisten rantapuiston ja rantapolkujen varren ympäristöelementtejä. On erityisen suotavaa, että kaavamuutosalueen eteläreunalle muodostuu selvä ja riittävän leveä itä-länsisuuntainen rakentamaton käytävä aina Saunaniemen kaakkoiskärkeen asti. 5 Saunaniemen linnusto on tavanomaista ilman uhanalaisia tai kovin harvinaisia lajeja. Itse niemellä tavattiin kaikkiaan 26 lintulajia, ja välittömässä tuntumassa pesiviä lisäksi 6 lajia. Tärkein huomioitava alue on Saunaniemen pohjoispuolella reilun kilometrin päässä sijaitseva Sivi -niminen pikkusaari, jolla pesii merkittävä lokkikolonia. Toinen mahdollisesti kohtuullinen linnustokohde on niemen eteläpuolinen Saunalahti pienine jokisuistoineen, jota ei ole tarkemmin tutkittu sillä se sijaitsee kaavamuutosalueen ulkopuolella. Saunaniemellä ei liene suurta linnustollista merkitystä, mutta edellä mainitut lähialueet pitää ottaa alueen suunnittelussa huomioon 5 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys. Selvityksen teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 7

8 2.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Ote vahvistetusta maakuntakaavasta Ympäristöministeriö on vahvistanut Etelä-Savon maakuntakaavan Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä Saunaniemen suunnittelualueella. Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Savonrannan kunnanhallituksen voimaan määräämä oikeusvaikutteinen rantayleiskaava, joka koskee kaikkia entisen Savonrannan kunnan alueella sijaitsevia vesistöjä. Voimassa olevassa Savonrannan rantayleiskaavassa Saunaniemen kaavamuutosalue on enimmäkseen rakentamatonta maa - ja metsätalousaluetta. Ote voimassa olevasta rantayleiskaavasta Niemen pohjois- ja kaakkoislaidoille on rantayleiskaavassa osoitettu kaksi lomaasuntoaluetta, joilla on yhteensä neljä lomarakennuspaikkaa. Lisäksi Saunaniemessä sijaitsee kolme muuta kaavoitettua lomaasuntoaluetta, joilla rakennuspaikkoja on yhteensä kolme (tilojen RN:O 3:14 ja RN:O 3:11 alueilla). Niemen etelälaidalla tilan 3:14 alueella on yksi kaavaan merkitty, rakennettu asuntoalue. Voimassa oleva asemakaava/rantakaava Kaavamuutosalueella ei ole voimassa olevia asemakaavoja tai muita detaljikaavoja. Saunaniemen valmisteilla olevan ranta-asemakaavan kaavaluonnoksen laatijana on Seppo Lamppu Tmi ja vastuullisena suunnittelijana DI Seppo Lamppu. Rantaasemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja lausunnoilla ja siitä on pidetty viranomaisneuvottelu Mikkelissä Neuvotteluun osallistuivat kunnan ja konsultin edustajien lisäksi Etelä-Savon ympäristökeskuksen ja Etelä-Savon maakuntaliiton edustajat. Viranomaisneuvottelun jälkeen Saunaniemen asemakaavamuutos pysähtyi odottamaan Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategian valmistumista ja sen johtopäätöksiä. Viranomaisneuvottelussa todettiin, että Saunaniemen ranta-asemakaavaa voidaan jatkaa, jos maankäytön strategia sen mahdollistaa. Samalla edellytettiin, että 8

9 rantayleiskaavaa tarkistetaan siten, että se kytkeytyy Savonrannan kuntaan laadittavaan maankäytön strategiaan ja että rantayleiskaava ja ranta-asemakaava eivät ole ristiriidassa keskenään. Ranta-asemakaavaluonnokseen sisältyvät FL Jari Hietarannan v Saunaniemen alueesta laatima tarkka luonto- ja ympäristöselvitys, sekä metsätalousteknikko Ari Parviaisen v laatima linnustoselvitys. Lisäksi ranta-asemakaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä on tehty ympäristö-, alue- ja rakennettavuusselvityksiä. Alueelle on laadittu kunnallistekninen selvitys vesi - ja jätevesihuollon osalta (Savonlinnan kaupunki/ Savonlinnan Vesi) sekä Saarilandian vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma (Kiuru & Rautiainen) Pohjakartta Yleiskaavan pohjakarttana on käytetty 1: peruskarttaa. Rakennusjärjestys Savonlinnan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Savonlinnan nykyisen rakennusjärjestyksen. Siinä määrätään muun muassa rakentamisesta asema-kaava-alueen ulkopuolella. Rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot Suunnittelualueilla ei ole voimassa olevia rakennuskieltoja. Alueelle laaditut selvitykset ja inventoinnit Savonrannan kunnan alueella on Natura-alueita ja useiden suojeluohjelmien aluevarauksia. Rantayleiskaavan muutoskohteet eivät sijoitu em. alueille. Vuonna 2004 vahvistuneeseen Savonrannan rantayleiskaavaan on laadittu seuraavat selvitykset: Perusselvitykset Luonto- ja maisemaselvitys Rakennetun ympäristön selvitys Ympäristönvaikutusten selvitys Linnustoselvitys Natura-arviointi Muinaisjäännösinventointi Savonrannan kuntaan on v laadittu kyläalueiden maankäytön strategia (Suunnittelukeskus Oy), jossa pohditaan lyhyesti neljän kyläalueen maankäytön kehittämismahdollisuuksia. Strategiassa käsitellään suppeasti kyläalueiden läheisyyteen mahdollisesti sijoittuvien matkailupalvelualueiden mahdollisuuksia. Alueelle on laadittu kunnallistekninen selvitys vesi - ja jätevesihuollon osalta 9

10 (Savonlinnan kaupunki/ Savonlinnan Vesi) sekä Saarilandian vedenhankinnan ja jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelma (Kiuru & Rautiainen) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Valtioneuvosto päätti maankäyttö- ja rakennuslain 22 :n mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Päätöksessä tavoitteet on jaettu kuuteen asiakokonaisuuteen: 1) toimiva aluerakenne, 2) eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu, 3) kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4) toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5) Helsingin seudun erityiskysymykset 6) luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet. 3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ 3.1 Osalliset 3.2 Vireilletulo Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain ( ) myötä yleiskaavoituksen ominaisuuksiin kuuluu huolehtia siitä, että eri intressiryhmien (osallisten) mahdollisuus osallistua asioiden käsittelyyn on riittävän laajaa, oikeisiin asioihin kohdistuvaa ja oikein ajoittuvaa. Suunnitteluun osallistutetaan päättäjät, kuntalaiset ja ne intressiryhmät, joita tarkastelualueen kehittäminen erityisesti koskettaa. Osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa. Keskeiset osalliset: Savonlinnan kaupunki maanomistajat / hallintaoikeuden haltijat kaava-alueen ja siihen rajoittuvan alueen asukkaat ja yhdistykset rajanaapurit Viranomaiset Etelä-Savon ympäristökeskus Etelä-Savon maakuntaliitto Saunaniemeä koskeva rantayleiskaavamuutos on vuoden 2011 kaavoitusohjelmassa. 3.3 Viranomaisyhteistyö Alueen rantakaavoitukseen liittyen on viranomaisneuvotteluja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa viranomaisneuvotteluja pidetty seuraavasti: Viranomaisneuvottelu (Saunaniemen ranta-asemakaava) Toinen viranomaisneuvottelu (Savonrannan rantayleiskaavan muutos, Saunaniemi ja Saunaniemen ranta-asemakaava) 10

11 4 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET 4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Savonrannan rantayleiskaavan asettamat tavoitteet Savonrannan rantayleiskaavassa suunnittelualuetta koskee kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue. Savonrannan rantayleiskaavan asettamien tavoitteiden mukaan suunnittelussa tulisi huomioida seuraavat seikat: - Yleiskaavaratkaisulla tulee tukea pysyvän asutuksen ja kyläkeskusten kehittämistä ja sen palvelujen parantamista, maa- ja metsätalouden sekä niiden liitännäiselinkeinojen sekä virkistyksen ja muiden yleisten tarpeiden ja liikenteen kehittämistä. - Maanomistajien rakennusoikeuden turvaaminen ja sen osoittaminen mahdollisuuksien mukaan tasapuolisesti maanomistajien kesken ympäristöarvoja vaarantamatta. - Loma-asutuksen ohjaaminen siihen soveltuville alueille, joilla on jo loma-asutusta. - Pysyvän asumisen ohjaaminen olemassa olevan asutuksen läheisyyteen palveluja tuleville alueille. Kunnan/maanomistajien asettamat tavoitteet Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa Saunaniemen kehittäminen matkailua palvelevaksi alueeksi maanomistajan maankäytön suunnitelmien mukaisesti. Savonlinnan kaupungin taholta ei kaava-alueelle ole tarvetta sijoittaa uimaranta-alueita tai muita yleiseen virkistykseen osoitettuja alueita. Savonlinnan kaupunki puoltaa kaavamuutosta ja Saunaniemen muuttamista maa- ja metsätalouskäyttöön varatusta alueesta matkailupalvelujen alueeksi. Niemen rannat tulisi pääosin säilyttää rakentamattomina. Rantaan sijoittuvat yleiskaavan mukaiset neljä lomarakennuspaikkaa. Muu lomaasuntorakentaminen tulee keskittää niemen keskiosiin luonto-, ympäristö-, ja rakennettavuusselvitysten osoittamille, rakentamiseen sopiville alueille. 6 Rantayleiskaavaehdotuksen suhde valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin Maankäyttö- ja rakennuslain 24 :n mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. - Valtakunnallisissa alueidenkäytön tavoitteissa todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa on maaseudun asutusta sekä matkailu- ja muita vapaa-ajan toimintoja suunnattava mahdollisuuksien mukaan tukemaan maaseudun taajamia ja kyläverkostoa sekä infrastruktuurin hyväksikäyttöä. Saunaniemen yleiskaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa lomakylärakentaminen kohtuullisen matkan päähän Savonrannan kyläkeskuksista ja palveluista, mutta kuiten- 6 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 11

12 kin riittävän etäälle pysyvästä asutuksesta, jotta lomakylän houkuttelevuus luonnonläheisyyttä kaipaavien matkailijoiden keskuudessa voitaisiin taata. Saunaniemestä on matkaa Rönkönvaaran kylälle n. 5 kilometriä, Säimenen kylälle n. 10 kilometriä ja Savonrannan kuntakeskukseen n. 25 kilometriä. Kaavamuutos ei edellytä tiestön lisärakentamista, sillä alueella on jo mahdollista lomakylää palveleva tie. Savonrannan kunnassa ei ole kunnallista vesijohtoverkostoa tai viemäriverkostoa muualla kuin kuntakeskuksessa. Haja-asutusalueilla viemäröinti ja käyttöveden otto on hoidettu kiinteistökohtaisesti ja samoja menetelmiä on suunniteltu käytettävän myös lomakylän osalta. On myös mahdollista, että lomakylän rakentaminen vauhdittaa kunnallisen vesijohtoverkoston vetämistä Rönkönvaaran ja Säimenen kyliin, joissa vesijohtoverkostoa ei entuudestaan ole. - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaavoituksella tulee edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä palvelujen saatavuutta. Matkailijavirtojen kasvu Savonrannan alueella on edellytys kyläkeskusten elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Loma-asuminen on Savonrannan kunnassa merkittävää elinkeinotoiminnan kannalta, sillä n asukkaan kunnassa on 1000 loma-asuntoa. Matkailupalvelut on matkailualan selvitysten mukaan ala, joka todennäköisimmin toimii alueen muun elinkeinotoiminnan veturina. Kokonaisvaltaista alueellista kehitystä syntyy, kun eri toimijat kehittävät palveluja matkailijoista kilpaillessaan. Vähitellen alueen maine kasvaa, ja kilpailu sekä tarjolla olevat palvelut alkavat ohjata matkailijoita alueelle, mikä toimii alueen kaikkien yritysten eduksi. 7 Palvelutason pysyvyys ja kehitys, sekä alueella säilyvät ja syntyvät uudet työpaikat ovat vakituisten asukkaiden etu. - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Luonnonsuojelun kannalta on huomioitava mm. Natura 2000-verkostoon kuuluvat alueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat alueet. Saunaniemen ja lähimmän Natura alueen välille jää riittävä suojavyöhyke, sillä lähimmälle Natura- alueelle (Oriveden Pyhäselän saaristot, FI ) on matkaa n. 12 kilometriä. Saunaniemen rantayleiskaavan muutosalueella ei sijaitse suojeluohjelmiin kuuluvia alueita tai muita erityisalueita. Kaava-alueelle on tehty Seppo Lamppu Tmi:n toimesta kattavat luontoja ympäristöselvitykset, joilla on turvattu suojelualueiden huomioon ottaminen rantayleiskaavamuutoksessa. Lomakylähanke kytkeytyy suojeluverkostojen lähialueiden matkailuun, sillä Natura-alueiden lisäksi Savonrannan kunnassa sijaitsee tärkeä matkailukohde Koloveden kansallispuisto. Yleiskaavamuutoksella ei kuitenkaan vaaranneta suojelualueiden tai arvokkaiden maisema-alueiden ympäristöarvoja. - Valtakunnallisten tavoitteiden mukaan rantaan tukeutuva loma-asutus on mitoitettava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Luontoarvoltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen edellyttää yleensä pienempää mitoitusta kuin alueilla, joilla tällaisia arvoja ei ole. 7 Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry ja Suomen Restonomit SURE ry: Suomi maailmantaloudessa seminaarin yhteenveto. Toimialavuoropuhelu, hotelli-, ravintola-, ja matkailuala

13 Luonto- ja linnustoselvitysten mukaan Saunaniemen alueella ei ole erityisiä suojelutarpeita. Viheryhteydet ja rantaluonnon säilyminen turvataan kaavamuutoksessa osoittamalla rantavyöhykkeet maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi erityisohjein (MY, MU). - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan suunnittelussa on otettava huomioon pinta- ja pohjavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Savonrannan kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman (2004) mukaan Saunaniemeä ympäröivän vesistön vedenlaatu on hyvä. Kaavamuutoksella ei osoiteta lisää rantarakennusoikeutta, vaan uudet rakennuspaikat sijoittuvat niemen keskiosiin. Vesi- ja viemärihuolto kaavamuutosalueella järjestetään kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu haittaa Saunalahdelle tai vesistölle ylipäätään. 4.2 Rantayleiskaavaratkaisun valinta ja perusteet Voimassa olevassa rantayleiskaavassa Saunaniemen tila 3:32 on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M). Yleiskaavamuutoksella tämä alue osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Yleiskaavamuutos ei tule vaikuttamaan rantarakentamiseen. Saunaniemen rantavyöhykkeet pysyvät neljää yleiskaavan sallimaa, jo rakennettua loma- asuntotonttia sekä mahdollista venevalkamaa lukuun ottamatta rakentamattomina. Kaavamuutos mahdollistaa Saunaniemen tilan maanomistajan maankäytön tavoitteiden toteutumisen. Kaavamuutoksella edistetään kehittämisstrategiassa mainittua Savonrannan kyläkeskusten kehitystä. Matkailijavirtojen kasvu edesauttaa kylien tämänhetkisten palvelujen elinvoimaisuutta sekä uusien työpaikkojen syntymistä pysyvien asukkaiden eduksi. Matkailun kasvusta hyötyvät todennäköisesti Rönkönvaaran ja Säimenen kylien lisäksi myös Savonrannan kuntakeskus n. 25 kilometrin päässä Saunaniemestä, sekä Reisjärven kunnan puolella Leppälahden kylä, johon Saunaniemestä on matkaa n. 12 km. Savonlinnan kaupungin pyrkimys on kaavamuutoksella vahvistaa matkailupalvelujen tarjontaa ja sitä kautta kunnan elinkeinorakennetta ja olemassa olevia palveluja. Saunaniemen hanke täydentää Savonrannalla kymmenen olemassa olevan lomakylän verkostoa; lomakylistä seitsemän sijaitsee Savonrannan kyläkeskuksen ja kolme Säimenen kylän tuntumassa. Kunnan pohjoisosissa Rönkönvaaran Lammun välisellä alueella, jolle Saunaniemikin sijoittuu, ei toimi entuudestaan yhtään keskitettyjen matkailupalvelujen tuottajaa. Savonrannan tunnettuuden lisääminen matkailupalvelujen tarjoajana hyödyttää pitkällä aikavälillä koko kaupunkia. Oriveden rannoilla ja Saunaniemen alueella on selvitysten perusteella luonnonkauniista vesistöstä johtuen runsaasti potentiaalia loma-asumiselle. Kyläalueiden maankäytön strategiassa todetaan, että lomakylätyyppinen rakentaminen sopii tälle alueelle. Lomakylän toiminta edellyttää riittävän suurten ja keskitettyjen yksiköiden suunnittelua. 8 8 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 13

14 Luonto- ja linnustoselvitysten mukaan Saunaniemessä rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen luonnonympäristöjen monimuotoisuudelle ja kestävälle kehitykselle. 9 5 RANTAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Rantayleiskaavan muutos koskee Saunaniemen tilaa RN:o 3:32. Kaavamuutosalueelle on osoitettu matkailupalvelujen alue (RM), maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY) sekä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). 5.2 Aluevaraukset Kaavamerkinnät-ja määräykset: RM (Matkailupalvelujen alue) Alue varataan matkailu - ja lomakeskuksille, lomakylille ja muille vastaaville matkailua palveleville toiminnoille. Rakennuspaikkoja ei saa erottaa kantatilasta erilleen itsenäisiksi tiloiksi. Alueen tarkempi suunnittelu vaatii ranta-asemakaavan tai asemakaavan laatimisen, jonka pohjalta rakentaminen alueella tulee tapahtua. 8000/4 Lukusarja RM -merkinnän yhteydessä osoittaa alueen rakennusoikeuden kokonaismäärän ja mahdollisten omarantaisten rakennuspaikkojen enimmäismäärän. Kullekin omarantaiselle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 150 kem2. MY ( Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja). Alueen luonnonarvoja ei saa vaarantaa. Alueella ei ole rakennusoikeutta. MU ( Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja). Alue on tarkoitettu erityisesti ulkoilun ja / tai ympäristösuojelun huomioon ottavan maa-ja metsätalouden harjoittamiseen. Alueella ei ole rakennusoikeutta. Yleiset määräykset: Rakentamisen osalta noudatetaan Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestystä ja rantavyöhykkeellä käytettyjä maiseman- ja metsänhoidon ohjeita ja suosituksia. Jätehuollon osalta noudatetaan Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Kaikki kaava-alueella syntyvät jätevedet on koottava yhteiseen jätevedenpuhdistamoon, jonka kapasiteetti ja puhdistusteho vastaavat alueen rakennusoikeudesta laskettavaa asukasvastinelukua. Puhdistamoa on hoidettava sille haettavan ympäristöluvan lupamääräysten mukaisesti. 9 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys; Parviainen, Ari 2006: Saunaniemi, linnustoselvitys. Selvitysten teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 14

15 Kaava-alueen ympäristönsuojelussa on noudatettava Savonlinnan kaupungin ympäristösuojelumääräyksiä. 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Yhdyskuntarakenne Saunaniemeen sijoittuvalla osayleiskaavamuutoksella täydennetään olemassa olevien Savonrannan kunnan lomakylien verkostoa ja vahvistetaan matkailupalvelujen tarjontaa kunnan pohjoisosissa Rönkönvaaran Lammun välillä, jolla alueella keskitettyjä matkailupalveluja ei entuudestaan ole. Saunaniemen sijainti vain viiden kilometrin päässä lähimmästä taajamasta, Rönkönvaarasta, edesauttaa Rönkönvaaran palvelujen, työpaikkojen ja elinkeinojen säilymistä ja kehittymistä. Lomakylän menestyksekkään toiminnan kannalta luonnonläheinen sijainti on ratkaiseva, ja Savonrannan kunnan näkemyksen mukaan Oriveden ranta sopii matkailupalvelujen tarjoamiseen paremmin kuin sisämaassa sijaitsevien kyläkeskusten lähialueet. Voimassa olevan rantayleiskaavan asettamien tavoitteiden mukaan loma-asuminen tulee ohjata sellaisille alueille, joilla on jo loma-asutusta. Kaavamuutosalueen yhdyskuntarakenne muuttuu kaavamuutoksen myötä siten, että maa- ja metsätalousalueeksi yleiskaavassa osoitettu alue (M) osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM). Olemassa olevan loma-asuntorakentamisen oheen suunnitellaan lomakylätyyppistä rakentamista. Alueen luonnonläheisyys, ranta-alueiden luontoarvojen säilyminen sekä viheryhteydet taataan osoittamalla osia kaavamuutosalueesta maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Liikenne ja kunnallistekniikka Rantayleiskaavan muutoksessa ei synny liikenneverkoston muutostarpeita. Saunaniemeen voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti rakennetuille loma-asuntotonteille on rakennettu uusi tieyhteys loma-asuntotonttien sekä suunnitellun lomakylän liikennettä varten. Rakennettu tieyhteys kattaa n. 90 % suunnitellun lomakylän edellyttämästä tiestöstä. 10 Liikenteen määrä tulee suunnitellun lomakylän rakentamisen myötä kasvamaan, mutta tästä aiheutuva haitta on lievä, koska alueen uutta yksityistietä eivät käytä muut kuin alueen loma-asukkaat. Yksityistie yhtyy yleiseen tiehen kaavamuutosalueen ulkopuolella. 11 Kiuru & Rautiainen on laatinut vedenhankinnan jätevesienkäsittelyn yleissuunnitelman, joka on tämän kaavaselostuksen liitteenä Maisemakuva Kaavamuutos ei vaaranna alueen luonnonläheisen ja metsäisen luonteen säilymistä, eikä kaavamuutokseen sisälly vesialueita. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuk-, Seppo Lamppu Tmi; Saunanimen ranta-asemakaavaehdotus DI Seppo Lamppu, Seppo Lamppu Tmi. 11 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 15

16 sia kaukomaisemaan. Rantarakentaminen tulee rajoittumaan voimassa olevan rantayleiskaavan mukaisiin neljään rakennettuun tonttipaikkaan. Rantayleiskaavan sallimat neljä loma-asuntoa rantasaunoineen ovat valmistuneet. Valmisteilla olevassa ranta-asemakaavassa loma-asuntotonttien sijoittaminen ehdotetaan alueen keskiosiin. Rakennusten ja vesistön väliin jätetään rantapuustovyöhyke, joka maastouttaa rakennukset luonnonympäristöön. Rakentaminen toteutetaan myös materiaali- ja muotovalintojen puolesta ympäristöön sulauttaen ja siten, ettei se riko luonnonmaiseman arvoja. Loma-asuntotonttien sijoittelu tukeutuu pääosin rakennettuun uuteen tieyhteyteen, Saunaniementiehen. Ranta-asemakaavaluonnoksessa ranta-alueet esitetään kaavoitettavaksi virkistyskäyttöön (VP) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Ranta-asemakaavaluonnoksessa rantaan ehdotetaan yhtä uutta elementtiä, venevalkamaa. Rannan läheisyyteen, maastomuodostelman suojaan tulee sijoittumaan myös suunnitellun lomakylän pienimuotoinen palvelurakennus. Suunniteltu rakentamispaikka on valittu mäenkumpareen kupeesta siten, ettei palvelurakennus tule rikkomaan maisemakuvaa. Muilta osin ranta säilyy rakentamattomana ja ilmeeltään pitkälti nykyisellään, joten näkymät vesistöltä Saunaniemeen eivät tule muuttumaan rantayleiskaavamuutoksen yhteydessä. 12 Rakennettu kulttuuriympäristö, arvokkaat rakennuskohteet ja muinaismuistot Tehtyjen selvitysten perusteella kaavamuutosalueilla ei ole tiedossa olevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita eikä muinaismuistokohteita. Viheryhteydet Kaavamuutoksen yhteydessä Saunaniemen rantavyöhykkeet pysyvät neljää voimassa olevan osayleiskaavan sallimaa loma-asuntotonttia sekä mahdollista venevalkamaa lukuun ottamatta rakentamattomina. Maa- ja metsätalousvaltainen alue (M) osoitetaan matkailupalvelujen alueeksi (RM), maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY), sekä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja (MU). Saunaniemen tämänhetkinen virkistyskäyttö on jokamiehenoikeuteen perustuvaa metsässä liikkumista. Virkistyskäyttö on vähäistä, koska alue sijaitsee kävelymatkan ulottumattomissa lähimmistä asutuskeskittymistä. Kaavamuutoksen myötä alueelle mahdollistetaan metsäalueen lisäksi virkistysalueita, kuten ulkoilupolkuja. Kaavamuutoksen myötä alueen saavutettavuus ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat uusien tieyhteyksien (ulkoilureitit) myötä. Vaikutukset luontoon, luonnonympäristöön ja Natura - alueisiin Rakentaminen alueella ei luonto- ja ympäristöselvitysten mukaan vaaranna alueen monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä. Niemen eteläosa, jonka luonto kohtuullisen iäkkäine havumetsineen on muuta aluetta herkempää, huomioidaan valmisteilla olevassa asemakaavasuunnitelmassa osoittamalla se maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityisiä luontoarvoja (MY). Näin niemen etelärantaa jää myötäilemään leveä ( Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 16

17 metriä) metsäinen käytävä. Saunaniemessä tai sen lähiympäristössä ei ole suojeltavia kohteita. Luonnonsuojelulain 65 :n mukaan Natura arvio tulee tehdä, jos Natura alueen ulkopuolinenkin hanke tai suunnitelma aiheuttaa Natura alueelle ulottuvia merkittäviä haittavaikutuksia. Saunaniemeä lähin Natura alue on Oriveden Pyhäselän saaristo (FI ) noin 12 kilometrin päässä kaavamuutosalueesta. Metsähallitus on todennut (2007) ettei heillä ole tarvetta osallistua viranomaisneuvotteluihin, koska norppa ei esiinny kaavamuutosalueella. 12 km suojavyöhykkeen taakse jäävä lomakylä ei tule muuttamaan olosuhteita Natura-alueella. Lomakylän toimintaan ei tule kuulumaan esimerkiksi moottorikelkkavuokrausta tai safariajelutoimintaa. Matkailun myötä lisääntynyt liikkuminen tapahtuu lomakylän välittömässä läheisyydessä lähinnä hiihtäen, luistellen ja kävellen. Lomakylätoiminta ei aiheuta haittaa Natura alueelle. Näin ollen kaavamuutoksella ei ole vaikutusta Natura alueisiin eikä kaavamuutos edellytä Naturaarviota, kun liikkuminen Natura alueella tai sen liepeillä ei tule muuttumaan. Saunaniemeä Saunaniemeä lähimmät lähimmät Natura Natura alueet alueet vihreällä vihreällä vinoviivoitettuina. vinoviivoitettuina. Saunaniemi on ympyröity kuvassa punaisella. Saunaniemi on ympyröity kuvassa punaisella. Välimatka kaavamuutosalueen Välimatka ja lähimmän kaavamuutosalueen Natura-alueen ja lähimmän välillä on n. Natura-alueen 12 km. välillä on n. 12 km. Etelä-Savon Ympäristökeskus Etelä-Savon Ympäristökeskus Kaavamuutokset eivät muuta merkittävästi luonnonolosuhteita, sillä muutosalueet sijoittuvat luonto- ja ympäristöselvitysten nojalla rakentamiseen soveltuville alueille. Luonto- ja linnustoselvityksen mukaan niemen sisäosiin keskittyvä rakentaminen ei aiheuta haittaa alueen luonnonarvoille tai linnustolle. 13 Suunnitellun lomakylän rakentamisessa pyrkimyksenä on tuottaa yhtenäinen mutta väljä ja luonnontilaa säilyttävä loma-asuntoalue. Alueen puustoa ja metsänpohjan varvikkoa säilytetään mahdollisimman paljon. Mahdolliset haittavaikutukset ovat liikenteen lisääntyminen ja ympäristöön mahdollisesti aiheutuva kuormitus vesi- ja jätehuollon sekä lisääntyneen alueiden käytön osalta. Jätevesien mahdollinen haitallinen kuormitus ympäristöön minimoidaan lomakyläsuunnitelmissa keskitetyillä panospuhdistamoratkaisuilla Vaikutukset talouteen Kaavamuutos mahdollistaa matkailupalvelujen kasvun, mikä vahvistaa kuntataloutta mm. alueen yritysten ja palvelujen säilymisen, kehittymisen ja lisääntymisen muodos- 13 Hietaranta, Jari 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemen luontoselvitys; Parviainen, Ari 2006: Saunaniemi, linnustoselvitys. Selvitysten teettäjä Seppo Lamppu Tmi. 14 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 17

18 sa. Savonrannan kuntakeskuksen ja taajamien palvelujen kysyntä tulee kasvamaan kaavamuutoksen mahdollistaman loma-asuntorakentamisen myötä. Maanomistajan suunnitelmien mukaan lomakylän toiminta perustuu paikallisten yrittäjien tuottamiin palveluihin ja on siten paikallisesti merkittävä elinkeinotoimintaa edistävä tekijä kunnassa. Matkailupalvelut ovat maankäytön strategian mukaan Savonrannan kunnalle merkittävä tulevaisuuden tulonlähde sekä olemassa olevien yritysten ja palvelujen säilymisen ja kehittämisen edellytys. 15 Suunnitellun lomarakentamisen aloittaminen ja lomakylätoiminnan käynnistyminen vaikuttavat työllistävästi rakennusalaan, huolto- ja kunnossapitoalaan, matkailu-, majoitus-, ja ravitsemusalaan, vapaa-ajan toimintojen sekä elintarvikehuollon alaan. 16 Loma-asuminen on Savonrannan kunnassa merkittävää elinkeinotoiminnan kannalta, sillä n asukkaan kunnassa on 1000 loma-asuntoa. Matkailualojen toimijoiden selvitysten mukaan matkailupalvelut on ala, joka todennäköisimmin toimii alueen muun elinkeinotoiminnan veturina. Selvitysten perusteella tiedetään, että alueen yritykset kehittyvät ja myös uusia yrityksiä perustetaan, kun eri toimijat kehittävät palveluja matkailijoista kilpaillessaan. Vähitellen alueen maine kasvaa ja tarjolla olevat palvelut alkavat ohjata matkailijoita alueelle, mikä toimii alueen kaikkien yritysten eduksi. 17 Palvelujen pysyvyys ja kehitys, sekä alueella säilyvät ja syntyvät työpaikat ovat vakituisten asukkaiden etu. Kaavamuutoksella edesautetaan voimassaolevan yleiskaavan asettamien tavoitteiden toteutumista: yleiskaavaratkaisujen tulee tukea pysyvän asutuksen ja kyläkeskusten kehittämistä ja palvelujen parantamista. Kaavamuutoksella edistetään elinkeinoelämän ja palvelurakenteen kehitystä sekä Savonrannan kunnan että yksittäisten kyläkeskusten mittakaavassa. Sosiaalisten vaikutusten arviointi Kaavamuutoksen taustalla on maankäytön strategiasuunnitelman mukainen tavoite vahvistaa alueen taajamien myönteisiä tulevaisuudennäkymiä. Suunniteltu lomakylä mahdollistaa alueen työpaikkojen, yritysten ja palvelujen säilymisen ja kasvun, mikä ehkäisee Saunaniemen lähitaajamien, kuten Rönkönvaaran ja Säimenen kylien väkiluvun laskua. Suunniteltu lomakylä poikkeaa perinteisestä omarantaisesta lomaasuntorakentamisesta. Tavoitteena on tuottaa yhtenäinen mutta väljä loma-asuntorypäs. Sosiaalisesti ja toiminnallisesti perinteistä hajautettua loma-asumista tiiviimpi ratkaisu helpottaa palvelujen järjestämistä ja saatavuutta. 15 Mäkiniemi, Pekka 2007: Savonrannan kunnan kyläalueiden maankäytön strategia (luonnos). Suunnittelukeskus Oy. 16 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 17 Palvelualojen Ammattiliitto PAM, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry ja Suomen Restonomit SURE ry: Suomi maailmantaloudessa seminaarin yhteenveto. Toimialavuoropuhelu, hotelli-, ravintola-, ja matkailuala

19 Palvelut Suunnittelualueilla ei entuudestaan sijaitse palvelutoimintoja, vaan palvelut haetaan Savonrannan kuntakeskuksesta sekä Rönkönvaaran ja Säimenen kylistä. Kaavamuutosalue osoitetaan loma- ja matkailupalvelujen alueeksi. Saunaniemeen suunniteltuun lomakylään on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus rakentaa pienimuotoinen palvelurakennus jossa on vastaanottotilat, saunaosasto ja pieni kylpyläosasto, sekä kahvila-/ravintolatila. Muita palveluita Saunaniemessä tulevat olemaan virkistys- ja liikuntaalueet kuten pelikentät, ulkoilupolut, grillikatokset ja huvimajat sekä uimarannat ja venevalkama laitureineen. 18 Lomakylän toiminnan on tarkoitus perustua paikallisten yrittäjien tuottamiin palveluihin. Terveys/turvallisuus, elinolosuhteet Rantayleiskaavamuutokset eivät tuo alueille terveyttä tai turvallisuutta vaarantavia tekijöitä. 5.4 Ympäristön häiriötekijät Kaava-alueilla tai niiden läheisyydessä ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. 6 RANTAYLEISKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Tällä rantayleiskaavalla on maankäyttö- ja rakennuslain 42 :ssä mainitut oikeusvaikutukset. 18 Lamppu: Seppo 2006: Savonrannan kunta, Saunaniemi, ranta-asemakaavan kaavaluonnos Seppo Lamppu Tmi. 19

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

SAUNANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

SAUNANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAUNANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA tila: Saunaniemi 740-575-3-32 740-575-3-32 SAUNANIEMI 100 m 740-575-3-32 SAVONRANTA KUNTAKESKUS 100 m 5 km SEPPO

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS

ENONKOSKEN KUNTA SAIMAAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS YLEISKAAVASELOSTUS YLEISKAAVASELOSTUS 16USP0125.BSE EHDOTUS 25.3.2012 ENONKOSKEN KUNTA Muutos koskee Enonkosken kunnan Ahvensalmen kylän kiinteistöjä 46-401-10-46 Lähderanta ja 46-401-10-53 Apuri Sisältö 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) Ehdotus 9.9.2015 Näkymä Myhinjärvelle Sisällys 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT...

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 10.11.2014 päivättyä kaavakarttaa

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 10.11.2014 päivättyä kaavakarttaa RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka koskee 10.11.2014 päivättyä kaavakarttaa SAUNANIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVALUONNOS 10.11.2014 Ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa sijaitsevaa tilaa

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65)

RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA. Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) RAUTALAMPI HÄNNILÄN RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Myhinjärven länsirannalla sijaitsevaa Hännilän tilaa 1:65 (686:404:1:65) 23.1.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS

POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS POHJOIS-SUONTEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUS SELOSTUS Ote Joutsan rantaosayleiskaavasta 2005, kaavoitettavat ranta-alueet rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO

KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO KAAVASELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PROSTVIK, Filthatten 1:33 ja osa vesialuetta 876:1 NAUVO ARKKITEHTITOIMI LEINO OY 2014 1.1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUHANKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUHANKA HAKULINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa laadittaessa tulee tehdä kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014

YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2. Kaavaluonnos 17.11.2014 YÖVEDEN JA LOUHIVEDEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Mikkelin kaupunki (491) Palonen 491-516-10-2 Kaavaluonnos 17.11.2014 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaavaa.

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 294 asia: 188/2013 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT.. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.8.2014 P195-P19523

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KAAVIN KUNTA VIHTAJÄRVI PEUKALONIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.2.2015 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 175-RAK1510 1 (8) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 OAS 1 (5) Äyskosken ranta-asemakaavan muutos TERVON KUNTA ÄYSKOSKEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.4.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö-

Lisätiedot

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta 1(5) Ranta-Sastavin ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää,

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 158-RAK1405 NAANTALIN KAUPUNKI ISOPAASIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.2.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS

TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy NIVALAN KAUPUNKI TEOLLISUUSKYLÄN KORTTELIN 316 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 316 TONTIT 1 4 JA 6-9 P24387 1.12.2014 Kaavan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 10 ) HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENNUS, ISO- VIHTARIN JA SUURI-PÖLLÄKKÄ JÄRVIEN

Lisätiedot