KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14.1.2013 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS"

Transkriptio

1 KANGASALA NURMI 110 KV YMPÄRISTÖSELVITYS

2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUSTIEDOT HANKKEEN PERUSTIEDOT YHTEYSTIEDOT YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET TARVE TOTEUTUSVAIHTOEHDOT HANKKEEN ESITTELY SIJAINTI TILANTARVE JA JOHTORAKENTEET VOIMAJOHTOON LIITTYVÄT HANKKEET JOHDON SIJOITTUMISALUEEN MUUT HANKKEET VOIMAJOHTOPROSESSI JA TARVITTAVAT LUVAT Rakentamislupa Tutkimuslupa Lunastuslupa Lunastustoimitus NEUVOTTELUMENETTELY ARVIOINTIMENETELMÄ EPÄVARMUUSTEKIJÄT HANKEALUEEN NYKYTILA ELÄIMISTÖ NYKYINEN JA SUUNNITELTU MAANKÄYTTÖ Yleistä Asutus ja teollisuus Liikenne Pohja- ja pintavesiolot Vesistöt Virkistys ja ulkoilu Aitovuoren tutka-asema Maakuntakaava Yleiskaavat Asemakaavat HANKKEEN VAIKUTUKSET YLEISTÄ VAIKUTUKSET NYKYISEEN MAANKÄYTTÖÖN Maa- ja metsätalous Asutus ja rakentaminen Yritystoiminta Liikenne Pohja- ja pintavesiolot Vesistöt Virkistys ja ulkoilu Aitovuoren tutka-asema... 17

3 TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY (33) 9.3 VAIKUTUKSET SUUNNITELTUUN MAANKÄYTTÖÖN Maakuntakaava Yleis- ja asemakaavat VAIKUTUKSET LUONNON YMPÄRISTÖÖN Yleistä Luonto- ja maisemaselvitys Suojeluohjelmiin tai -suunnitelmiin kuuluvat kohteet Arvokkaat kohteet Tärkeät paahdeympäristöt VAIKUTUKSET MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Yleistä Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja arvokkaat kulttuurihistorialliset kohteet tai alueet Paikallisesti arvokkaat kohteet Muinaismuistot RAKENTAMISAIKAISET VAIKUTUKSET SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT SOSIAALISET VAIKUTUKSET YHTEENVETO YVA-MENETTELYN TARVE LÄHTEET YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS TAMPEREEN KAUPUNGIN LUONNONSUOJELUOHJELMA PUUSTON HOITOSUUNNITELMAN JA TOIMENPITEIDEN TOTEUTUKSEN VASTUUNJAKO TARASTENJÄRVEN ASEMAKAAVA HANKKEEN RAKENTAMISEN AIHEUTTAMA HAITTA ALUEELLISELLE JA SEUDULLISELLE VIRKISTYKSELLE Kannen kuva, nykyiset voimajohdot katsottuna Lintukalliontieltä pohjoiseen

4 (33) 1 PERUSTIEDOT 1.1 Hankkeen perustiedot Hanke: AVI: Kunnat: Maakuntaliitto: ELY-keskus: 1.2 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Kangasala - Nurmi 110 kv voimajohdon rakentaminen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Kangasala ja Tampere Pirkanmaan liitto Pirkanmaan ELY-keskus Tampereen Sähköverkko Oy, Paavo Kastemaa, os. PL 175, TAMPERE, puh. (03) tai , Ympäristöselvityksestä vastaava konsultti: Eltel Networks Oy, Eerik Pajukoski, os. PL 50, ESPOO, puh tai , Luonto- ja maisemaselvityksestä vastaava konsultti: Finnish Consulting Group Oy, Marja Nuottajärvi, os. Pyhäjärvenkatu 1, TAMPERE, puh , 2 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET 110 kv:n johdot eivät kuulu ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 4 :n nojalla säädettyyn hankeluetteloon, joiden mukaisissa hankkeissa tulee automaattisesti noudattaa YVA-lain mukaista arviointimenettelyä. Jos hankkeella arvioidaan olevan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi, voidaan menettelyä soveltaa myös yksittäistapauksissa. YVA-lain 25 :n mukaan hankkeesta vastaavan on oltava riittävästi selvillä hankkeen ympäristövaikutuksista siinä laajuudessa kuin kohtuudella voidaan edellyttää. Pirkanmaa 1 maakuntakaavassa esitetyn suunnittelumääräyksen mukaan hanketta eteenpäin vietäessä on tutkittava yhteyden tarve, sijainti, vaikutukset ja liittyminen ympäröivään maankäyttöön. Sähkömarkkinalain mukaan nimellisjännitteeltään vähintään 110 kv sähköjohdon rakentamiseen on pyydettävä sähkömarkkinaviranomaisen lupa. Sähkömarkkinaasetuksen mukaan lupahakemuksessa on esitettävä mm. selvitykset johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön. ten tason ja laajuuden yhtenäistämiseksi on Energiamarkkinaviraston ohjauksessa laadittu ohje "110 kv sähköjohdon rakentamislupa - neuvottelumenettely ja ympäristöselvitys".

5 (33) Ympäristöselvityksen laatimisen tavoitteena on selvittää riittävässä määrin hankkeen vaikutukset ympäristöön. on myös tietopaketti jatkosuunnittelulle ja varmistaa yhteydenpitoa ja tiedon kulkemista hankkeesta vastaavan ja viranomaistahojen välillä. Selvityksen pohjalta voidaan myös arvioida YVA-lain mukaisen menettelyn tarpeellisuutta 3 TARVE Tampereen Sähköverkko Oy kuuluu Tampereen Sähkölaitos konserniin, joka tuottaa sähköä, kaukolämpöä ja maakaasua yksityis ja yritysasiakkaille pääasiassa Pirkanmaalla. Tampereen Sähköverkko Oy toimii sähkömarkkinalain määrittämänä jakeluverkon haltijana verkkovastuualueellaan. Yhtiön vastuulla on jakelualueen sähkön siirto sekä sähköverkon suunnittelu, rakennuttaminen ja käyttö. Tampereen Sähköverkko Oy:n verkkoalueella on noin sähkönkäyttöpaikkaa, ja kulutukseen siirretty sähkömäärä vuonna 2011 oli noin 1800 GWh. Verkostopituus on 3700 kilometriä, josta 110 kv johtoja on 63 kilometriä. Sähkömarkkinalaki (9 ) velvoittaa verkonhaltijaa seuraavasti: "Verkonhaltijan tulee ylläpitää, käyttää ja kehittää sähköverkkoaan sekä yhteyksiä toisiin verkkoihin asiakkaiden kohtuullisten tarpeiden mukaisesti ja turvata osaltaan riittävän hyvänlaatuisen sähkön saanti asiakkaille." Nurmi-Sorilan alueelle ollaan kaavoittamassa uutta asuinaluetta asukkaalle. Lisäksi Tarastenjärven alueelle suunnitellaan teollisuusaluetta ja hyötyvoimalaitosta. Yhdyskuntarakenteen vaatiman lisätehon toimittaminen Alasjärven ja Teiskon sähköasemilta 20 kv yhteyksillä ei ole mahdollista järkevillä kustannuksilla. Tämän johdosta alueelle suunnitellaan uutta 110/20 kv sähköasemaa. Uudella sähköasemalla pystytään parantamaan myös Teiskon ja Alasjärven sähköasemien korvattavuutta vikatilanteissa. Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n liittymisperiaatteiden mukaisesti uusi asema tulee liittää omalla 110 kv johdolla Kangasalan muuntoasemalle. 4 TOTEUTUSVAIHTOEHDOT Valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan voimajohtolinjauksissa on ensisijaisesti hyödynnettävä jo olemassa olevia johtokäytäviä. Olemassa olevia johtorakenteita ei ole suunniteltu niin, että rakenteiden kestävyys ja eri virtapiirien vaatimat etäisyydet sallisivat sijoittaa niihin lisäjohtimia. Johtorakenteen uusiminen siten, että esim. 110 kv johdot voitaisiin sijoittaa samoihin pylväisiin, vaatisi niin pitkän käyttökeskeytyksen sähkönjakelussa, että se ei nykyisessä käyttötilanteessa ole mahdollista. On myös huomattava, että kahden virtapiirin pylväät ovat noin 12,5 m korkeampia kuin yhden virtapiirin pylväät, jolloin niiden vaikutus maisemaan on voimakkaampi. Kahden virtapiirin pylväät ovat myös ongelmallisia johdon kunnossapitotöiden kannalta, koska toisen virtapiirin kunnossapitotyöt edellyttävät, että myös toinen virtapiiri on jännitteetön. Yleisellä tasolla voidaan sanoa, että mitä lyhyemmäksi johtoreitti pystytään suunnittelemaan, sitä vähäisemmäksi yleensä jäävät siitä aiheutuvat haitat. Kun kaikki edellä mainitut seikat huomioitiin, jäi reaaliseksi vaihtoehdoksi toteuttaa uusi

6 (33) johto nykyisten rinnalle. Myös ympäristöselvityksen aloituspalaverin osanottajat pitivät perusteltuna sijoittaa uusi voimajohto nykyisten rinnalle. 5 HANKKEEN ESITTELY 5.1 Sijainti Hankkeesta vastaava on valinnut jatkosuunnittelun kohteeksi reitin, joka sijaitsee nykyisten Kangasalan sähköasemalta pohjoiseen suuntautuvien voimajohtojen rinnalla. Kuva 1, Suunnitellun voimajohdon sijainti on esitetty punaisella katkoviivalla

7 (33) 5.2 Tilantarve ja johtorakenteet Voimajohto toteutetaan 110 kv ilmajohtona. Johtoreitin pituus on noin 5 km. Pylväiden keskikorkeus on 27 m. Tarvittavan johtoaukean leveys on 28 m ja molemmin puolin johtoaukeaa tarvittavien reunavyöhykkeiden leveys on 10 m. Rakennusrajoitusalue on 24 m keskilinjan molemmin puolin. Koska uusi voimajohto on sijoitettu nykyisen rinnalle, tarvitaan uutta johtoaluetta vain 18 m leveästi. Uutta johtoaluetta muodostuu noin 9 ha. Kokonaan uudelle reitille uutta johtoaluetta olisi tarvittu noin 24 ha. Kuva 2, johtoalue Kangasalan sähköasemalta Lintukalliontielle Kuva 3, johtoalue Lintukalliontieltä uudelle suunnitteilla olevalle sähköasemalle

8 (33) 5.3 Voimajohtoon liittyvät hankkeet Voimajohdon rakentamiseen liittyy kiinteästi Tarastenjärven 110/20 kv sähköaseman rakentaminen. 5.4 Johdon sijoittumisalueen muut hankkeet Koko hankkeen vaikutusalueen maankäytön suunnittelu on käynnissä aina maakuntakaavasta asemakaavoihin asti. Kaavoitus kokonaisuudessaan ei valmistune ennen johtohanketta ja suunnitellut asuin-, teollisuus-, työpaikka- ym. alueet toteutuvat huomattavasti myöhemmin. 5.5 Voimajohtoprosessi ja tarvittavat luvat Voimajohtoprosessi ja tarvittavat luvat on kuvattu alla olevassa kaaviossa, kuva 4. ja siinä kuvattu neuvottelumenettely on osa kaaviossa esitettyä esisuunnittelua. Kuva 4, voimajohtoprosessi ja tarvittavat luvat Rakentamislupa Energiamarkkinaviraston myöntämä rakentamislupa on tarveperusteinen ts. energiamarkkinavirasto tarkistaa, että voimajohto on sähköhuollon kannalta tarpeellinen. Rakentamislupa ei anna oikeutta ryhtyä rakentamistoimenpiteisiin. Sähköjohdon rakentamisluvassa ei määritellä johdon reittiä, eikä lupa perusta lunastus-, käyttö- tai muuta niihin verrattavaa oikeutta toisen omistamaan alueeseen Tutkimuslupa Maanmittaustoimiston myöntämä tutkimuslupa oikeuttaa tutkimukseen voimajohdon suunnan määrittämiseksi. Tutkimusluvalla ei ratkaista voimajohdon tulevaa sijaintia eikä lunastuksen edellytyksiä. Tutkimuslupa koskee ainoastaan lunastuksen kohteen selvittämiseksi tarpeellisen tutkimuksen suorittamista ennen myöhemmin mahdollisesti tapahtuvaa lunastusta Lunastuslupa Valtioneuvoston myöntämän lunastusluvan perusteella lunastustoimituksessa perustetaan voimajohtoa varten tarpeellinen kiinteistöjen käyttöoikeuden rajoitus,

9 (33) jonka perusteella johdon rakentaminen, käyttö ja kunnossapito on mahdollista. Maaalueet pysyvät maanomistajan omistuksessa Lunastustoimitus Lunastustoimituksen suorittaa lunastustoimikunta, johon kuuluu toimitusinsinööri ja kaksi kunnanvaltuuston valitsemaa uskottua miestä. Lunastustoimituksessa käsitellään mm. lunastuskorvaukset. Lunastuslain mukaan lunastettavan omaisuuden omistaja saa taloudellisista menetyksistään täyden korvauksen. Kuva 5, Kaaviokuva lunastustoimituksesta 6 NEUVOTTELUMENETTELY pidettiin Tampereella ympäristöselvityksen aloituspalaveri. Palaveriin osallistuivat Anne Mäkynen Pirkanmaan liitosta, Anna-Maria Niilo-Rämä, Satu Kiveliö-Lukka ja Vesa Kinttula Tampereen kaupungista, Jenni Kuja-Aro ja Jenni Joensuu-Partanen Kangasalan kunnasta, Paavo Kastemaa ja Pekka Vanhatalo Tampereen Sähköverkko Oy:stä sekä Eerik Pajukoski Eltel Networks Oy:stä. Palaverin muistio on ympäristöselvityksen liitteenä, liite 1. Alustava muistio lähetettiin osallistujille kommenteille ja kommentit huomioitiin lopullisessa muistiossa. Lopullinen muistio lähetettiin osallistujille sekä Satu Appelqvistille Pirkanmaan liitosta, Virve Sallisalmelle ja Leena Ivalolle Pirkanmaan ELY-keskuksesta lähetettiin ympäristöselvitysluonnos liitteineen postitse kommenteille seuraaville: Satu Kiveliö-Lukka, Anna-Maria Niilo-Rämö, Vesa Kinttula, Jenni Kuja- Aro, Jenni Joensuu-Partanen, Anne Mäkynen, Satu Appelqvist, Virve Sallisalmi ja Leena Ivalo.

10 (33) Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo lähetti kommentin luontovaikutuksista, liite Pirkanmaan liitto / Anne Mäkynen lähetti maakuntakaavoitusta koskevan kommentin, liite pidettiin ympäristöselvitysluonnoksen esittelytilaisuus. Viranomaisten edustajista palaveriin osallistuivat Jenni Joensuu-Partanen Kangasalan kunnasta, Leena Ivalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Satu Kiveliö-Lukka, Anna-Maria Niilo- Rämö ja Vesa Kinttula Tampereen kaupungista. Edellä mainitut Pirkanmaan ELYkeskuksen ja Pirkanmaan liiton kommentit käsiteltiin esittelytilaisuudessa Leena Ivalo lähetti tarkennuksia liito-oravalle soveltuvista puustoisista kulkureiteistä, liite lähetettiin 14.8 pidetystä tilaisuudesta laadittu muistio (liite 6) osananottajille kommentoitavaksi liitteenä 5 olevalla saatteella. Muistio lähetettiin tiedoksi ja kommenteille myös seuraaville: Satu Appelqvist, Anne Mäkynen, Virve Sallisalmi ja Jenni Kuja-Aro. Kukaan ei ole kommentoinut muistiota. on päivitetty vastaamaan palaverin muistiota ja yllä mainittuja kommentteja suoritettiin liito-oravien kulkuyhteyksien kehittämismahdollisuuksien tarkastelu maastossa. Maastokäyntiin osallistuivat: Kaj Koivisto Pirkanmaan ELYkeskuksesta, Paavo Kastemaa ja Timo Hakkarainen Tampereen Sähköverkko Oy:stä, Mika Penttilä Fingrid Oyj:stä, Kari Korte Tampereen kaupungista ja Marja Nuottajärvi FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä. Maastokäynnistä laadittu, osanottajien kommentoima muistio on ympäristöselvityksen liitteenä (liite 7). Hankkeesta on pyydetty lausunnot Pirkanmaan museolta ja Pirkanmaan ELYkeskuksen Liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta sekä Puolustusvoimien pääesikunnan operatiiviselta osastolta. Saadut lausunnot ovat ympäristöselvityksen liitteinä nr:ot 8, 9 ja Pirkanmaan ELY-keskus antoi päätöksensä ympäristövaikutusten arviointimenetelmän soveltamisesta hankkeeseen, liite 15. Päätöksen mukaan hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Päätöksen jälkeen ympäristöselvitystä täydennettiin kohdalla 12 YMPÄRISTÖSELVITYKSEN TÄYDENNYS huomioimalla tietyt päätöksessä esitetyt seikat. 7 ARVIOINTIMENETELMÄ Ympäristöselvityksen on laatinut Eltel Networks Oy yhteistyössä Tampereen Sähköverkko Oy:n kanssa. Liitteenä 11 olevan luonto- ja maisemaselvityksen on laatinut Finnish Consulting Group Oy. perustuu käytyihin neuvotteluihin, suoritettuun maasto- ja karttatarkasteluun, laadittuun luonto- ja maisemaselvitykseen, viranomaisten antamiin kirjallisiin lausuntoihin sekä maakuntaliiton ja kuntien kaava- yms. aineistoihin. Apuvälineenä ympäristöselvitystä laadittaessa on käytetty Energiateollisuuden ohjetta "110 kv sähköjohdon rakentamislupaneuvottelumenettely ja ympäristöselvitys".

11 7.1 Epävarmuustekijät (33) Arvioitaessa vaikutuksia suunniteltuun maankäyttöön epävarmuutta luo se, että kaikki suunnitelmat ja niiden toteutumisajat eivät ole tiedossa tai ennakoitavissa ja lisäksi olemassa oleviin suunnitelmiin saattaa tulla muutoksia tai ne voivat jäädä kokonaan toteutumatta. Kaikki vaikutukset eivät ole mitattavia tai yksiselitteisiä ja eri ihmiset kokevat voimajohdon vaikutukset asumisviihtyvyyteen, maisemaan, alueen virkistyskäyttöön ja kulttuuriympäristöön eri tavalla, joten vaikutusten arviointi on jossain määrin subjektiivista. Lopulliset pylväiden paikat ja pylväiden korkeudet määritellään vasta maastomittausten jälkeen suoritettavassa suunnittelussa, mikä tuo epävarmuutta vaikutusten arviointiin ennakkoon. 8 HANKEALUEEN NYKYTILA Hanke sijoittuu pääosin metsämaalle. Valtatie 9:n eteläpuolella Haapakorvessa on pienehkö peltoalue. Hallitsevin kasvillisuustyyppi on tuore mustikkatyypin havupuukangas, josta suurin osa on avohakkuualueita tai taimikkoja ja varttuvaa metsää. Korkeimmilla maastokohdilla vallitseva kasvillisuustyyppi on kuivahko puolukkatyypin mäntykangas, jossa valtaosa puustosta on hyvin nuorta. Lehtomaisia kankaita ja lehtoja on Aitovuoren kaakkoispuoleisessa rotkossa ja Haapakorven peltojen liepeillä. Suoalueet ovat valtaosin isovarpu- ja tupasvillarämeitä. Luontoympäristön ja kasvillisuuden yleiskuvaus samoin kuin luonnonsuojelullisesti arvokkaat alueet ja kohteet on tarkemmin esitetty liitteenä 11 olevassa luonto- ja maisemaselvityksessä. 8.1 Eläimistö Luonto- ja maisemaselvityksen mukaan johtoreitin ja sen lähiympäristön merkittävimmät eläinlajit ovat liito-orava ja lepakot, jotka ovat uhanalaisia, luonnonsuojelulain 49 tarkoittamia luontodirektiivin IV a mukaisia tiukasti suojeltavia lajeja. Merkittävien eläinlajien esiintymisalueet ja kohteet on tarkemmin esitetty liitteenä 11 olevassa luonto- ja maisemaselvityksessä. Johtoreitin ympäristössä esiintyy joitain lintudirektiivin mukaan silmälläpidettäviä lajeja kuten teeri, kaakkuri ja pyy. Myös muita normaaleja metsän lintuja havaittiin maastokäyntien yhteydessä. 8.2 Nykyinen ja suunniteltu maankäyttö Yleistä Kuten jo aikaisemmin on todettu, koko hankkeen vaikutusalueen maankäytön suunnittelu on käynnissä aina maakuntakaavasta asemakaavoihin asti. Vaikka hankkeen vaikutusalue vielä tällä hetkellä on pääosin rakentamatonta metsää, ei sitä voida enää pitää puhtaana maa- ja metsätalousalueena. Myös alueella sijaitsevat rinnakkaiset voimajohdot ovat jo pitkään vaikuttaneet sen maankäyttöön ja maankäytön suunnitteluun.

12 TAMPEREEN SÄHKÖVERKKO OY (33) Asutus ja teollisuus Haapakorvessa johtoreitin länsipuolella noin 60 m:n etäisyydellä on yksi asuinrakennus ja itäpuolella noin 120 m:n etäisyydellä toinen asuinrakennus. Molempien lähellä olevien asuinrakennusten tontit on kaikissa Ojalan osayleiskaavaluonnoksen vaihtoehdoissa osoitettu teollisuusalueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-3). Suunnittelumääräyksen mukaan alue varataan ympäristöön soveltuville pienteollisuus- ja varastotiloille sekä niihin liittyville liike- ja toimistotiloille. Liike- ja toimistotiloja voidaan rakentaa enintään 25 % toimintojen kerrosalasta. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista tai likaantumista. Haapakorvessa johtoreitin länsipuolella on ilmeisesti maanrakennukseen liittyvää pienyritystoimintaa, joka hyödyntää osittain nykyisiä johtoalueita. Kuva 6, yrityksen tonttia katsottuna nykyisen 110 kv johtokadulta lounaaseen Vapaa-ajan rakennuksia johtoreitin läheisyydessä ei ole Liikenne Hanke ylittää valtatien nro 9 ja muutamia yksityisteitä. Rautatien tai vesiväylien ylityksiä ei reitillä ole Pohja- ja pintavesiolot Suunnitellulla johtoreitillä ei ole pohjavesialueita. Luontoselvityksen mukaan lähin vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue on lähimmillään noin 1,5 km:n etäisyydellä johtoreitin eteläpäästä. Johtoreitin eteläosasta pintavedet valuvat itään Vesijärveen Halimajärven kautta ja pohjoisosasta länteen aina Näsijärven Olkahistenlahteen ja Niihamanselkään.

13 8.2.5 Vesistöt (33) Johtoreitti ylittää Porrasjärven länsipuolella olevan lammen. Porrasjärvi, lampi ja suot muodostavat kaupunkiseudullisesti ja paikallisesti arvokkaan luontokokonaisuuden Virkistys ja ulkoilu Yksi Kangasalan kunnan ulkoilureiteistä kulkee johtoalueita hyödyntäen Kangasalan sähköasemalta kunnan rajalle. Välillä ulkoilureitti poikkeaa Katajajärvelle ja Porrasjärvelle. Katajajärven rannassa on laavu. Reitiltä on yhteys myös Tampereen kaupungin ulkoilureitteihin Kangasalan sähköaseman luona. Kuva 7, ulkoilureittiä Katajajärven ja Porrasjärven läheisyydessä Aitovuoren tutka-asema Aitovuoren tutka-asema sijaitsee noin 350 m:n etäisyydellä johtoreitistä Maakuntakaava Hankkeen vaikutusalueella on voimassa Pirkanmaa 1 maakuntakaava. Vaihekaavoista Pirkanmaa 1. vaihekaava (turvetuotanto) on ympäristöministeriön vahvistamiskäsittelyssä ja Pirkanmaa 2. vaihekaava (liikenne ja logistiikka) on hyväksytty maakuntavaltuustossa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto käynnisti Pirkanmaa 2. maakuntakaavan laadinnan. Tavoitteena on, että maakuntakaava hyväksytään seuraavan valtuustokauden aikana.

14 (33) Kuva 8, ote Pirkanmaa 1 maakuntakaavasta Pirkanmaa 1 maakuntakaavassa Tarastenjärvelle on osoitettu suunniteltu sähköasema merkinnällä EN1. Sähköasemalle on osoitettu 110 kv voimalinjan yhteystarve sekä lounaasta että luoteesta. Maakuntakaavassa olevat uudet johtolinjat osoittavat pääasiassa yhteystarvetta. Linjan tarkka sijainti määräytyy yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Lopullinen linjan paikka voi tällöin poiketa oleellisestikin maakuntakaavavarauksen ohjeellisesta sijainnista. Suunnittelumääräyksen mukaan maankäytöllä tai rakentamisen suunnittelulla ei saa estää esitetyn varauksen myöhempää suunnittelua ja toteuttamista. Hanketta eteenpäin vietäessä on tutkittava yhteyden tarve, sijainti, vaikutukset ja liittyminen ympäröivään maankäyttöön. Suunniteltu johtoreitti sivuaa maakuntakaavan ulkoilureittiä noin kolmen kilometrin matkalla ja ylittää reitin kaksi kertaa. Muita johtoreitin ylittämiä aluevarauksia ovat MU-, EP-, TP-, T- ja EJ-alueet. Johtoreitti ylittää viheryhteystarve- merkinnällä osoitetun alueen. Johtoreitti ei ylitä Pirkanmaa 1. vaihekaavassa turvetuotantoon osoitettuja alueita. Johtoreitti ei ylitä Pirkanmaa 2. vaihekaavassa esitettyjä uusia tai merkittävästi parannettavia liikenneyhteyksiä.

15 8.2.9 Yleiskaavat (33) Alkuosaltaan hanke sijoittuu vireillä olevan Lamminrahkan osayleiskaavan alueelle noin 500 m:n matkalla. Aikataulun mukaan osayleiskaavaluonnos tulisi nähtäville vuoden 2012 lopussa ja kaavaehdotus vuonna 2013 samanaikaisesti Tampereen Ojalan osayleiskaavan kanssa. Kangasalan Ruutanan alueen vireillä olevassa osayleiskaavassa johto sijoittuu MUalueelle, olemassa olevien voimajohtojen ja kunnanrajan väliselle kapeahkolle kaistaleelle. MU-alue on maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ulkoilunohjaamistarvetta. Alueella suoritettavissa toimenpiteissä tulee ottaa huomioon alueen virkistyskäyttöarvot sekä maisema- ja luonnonolosuhteet. Voimajohtojen itäpuolelle on osoitettu viheryhteystarve, joka kuvastaa alueen merkittävimpiä luonnonarvoalueita yhdistäviä ekologisia käytäviä. Hankkeesta katsottuna voimajohtojen takana, noin 400 m:n etäisyydellä on kolme luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää kohdetta/aluetta (luo-1). Luo-1 merkinnällä on osoitettu suunnittelualueen lähteet, liito-oravahavainnot sekä tummaverkkoperhoselle soveltuvat ympäristöt. Johtoreitti jää kaavassa vihreällä kaariviivalla rajatun luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueen sisään. Merkinnällä on osoitettu suunnittelualueen luontoselvityksessä esitetyt paikallisesti tai muuten luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet. Kuva 9, ote Ruutanan alueen vireillä olevasta yleiskaavasta

16 (33) Hanke sijoittuu Tampereen Ojalan vireillä olevan osayleiskaavan alueelle. Luonnosvaihtoehtoja on kolme. Kaikki osoittavat asutusta Ojalan ydinalueelle, täydennysrakentamista Aitolahdentien varteen ja työpaikkarakentamista Tarastenjärventien risteykseen. Osayleiskaavaluonnokset ovat olleet nähtävillä kesällä Osayleiskaavaehdotus on tulossa nähtäville 2013 ja se on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa vuonna Vaihtoehdoissa B ja C asuinalueet ulottuvat kaava-alueen eteläosassa aivan voimajohtojen läheisyyteen. Kaikissa vaihtoehdoissa tärkeänä lepakkoalueena säilytettävä alueen osa (slep-1) sivuaa voimajohtoja. Samoin kaikissa vaihtoehdoissa suunniteltu johto sijoittuu puolustusvoimien alueelle runsaan 200 m:n matkalla. Luonnosvaihtoehdot ovat liitteinä Tampereen Tarastenjärven alueella on voimassa Nurmi Sorilan oikeusvaikutukseton osayleiskaava. Asemakaavoituksen pohjaksi vireillä olevassa Tarastenjärven osayleiskaavassa johto sijoittuu teollisuus- ja varastoalueelle (T-7). Alueelle saadaan sijoittaa toimistotiloja. Aluetta asemakaavoitettaessa on ilman pilaantumista, melua tai muuta siihen verrattavaa häiriötä ympäristölle aiheuttavat toiminnat sijoitettava alueen itäosaan. Alueella tapahtuva toiminta ei saa aiheuttaa vesistön pilaantumista eikä likaantumista. Kuva 10, ote Tarastenjärven vireillä olevasta yleiskaavasta Asemakaavat Kangasalan kunnan alueella johtoreitti ei sijaitse asemakaava-alueilla eikä sellaisia ole vireilläkään. Hankkeen pohjoispäässä Tampereen kaupungin alueella on vireillä Tarastenjärven asemaakaavan laatiminen. Kaavaluonnoksessa on esitetty varaus voimajohdolle. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä kesä- heinäkuussa. Hyväksymiskäsittely oli elokuussa. Tarastenjärven asemakaava on esitetty sivulla 31 kohdassa 12.3 kuva 14.

17 (33) 9 HANKKEEN VAIKUTUKSET 9.1 Yleistä Hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on huomioitava rinnakkaiset voimajohdot, jotka ovat jo pitkään vaikuttaneet alueen nykyiseen ja suunniteltuun maankäyttöön, maisemaan ja luonnonympäristöön. Yleensä ympäristövaikutukset ovatkin pienemmät, mikäli uusi johto voidaan rakentaa jo olemassa olevien johtojen viereen. Seuraavassa on kuvattu hankkeen vaikutuksia maankäytön, luonnonympäristön, maiseman, väestön ja kulttuurihistorian näkökulmista. 9.2 Vaikutukset nykyiseen maankäyttöön Maa- ja metsätalous Huomioiden alueelle suunnitteilla oleva maankäyttö, voidaan aluetta pitää odotusarvoisena alueena, jolloin hankkeesta ei aiheudu haittaa maa- ja metsätaloudelle lukuun ottamatta suunnitelmissa maa- ja metsätalousalueiksi määriteltyjä tai määriteltäviä alueita. Metsätaloudelle aiheutuva haitta on johtoaukea, jossa puuta ei voida kasvattaa. Lisäksi reunavyöhykkeillä puun kasvupituus on rajoitettu. Pellolla haittana on viljelyksestä poistuva pylväsala sekä pylväspaikkojen kiertäminen pellon muokkaus- ja viljelytoimenpiteiden aikana. Pylväsalalla voi kasvaa myös viljelyn kannalta haitallisia rikkaruohoja. Johtoalueella ja johdon ali voidaan pylväspaikkoja lukuun ottamatta liikkua maatalous- ja metsäkoneilla sähköturvallisuus huomioiden Asutus ja rakentaminen Johtoreitin ja länsipuolella olevan asuinrakennuksen välistä joudutaan poistamaan puustoa, jolloin näkymäalue voimajohdoille laajenee jossain määrin. Hankkeella ei ole merkittäviä vaikutuksia johtoreitin itäpuolella olevan asuinpaikan maisemaan tai muihin olosuhteisiin. Rakentaminen on kielletty 24 m lähemmäksi johdon keskilinjaa Yritystoiminta Hanke ei estä Haapakorvessa yhdellä tontilla harjoitettavaa yritystoimintaa. Sen sijaan aina johtojen läheisyydessä toimimisessa on tiettyjä rajoituksia, jotka toimijan on tullut selvittää jo tonttia hankkiessaan. Nykyistenkään johtojen alueella ei sallita palavan materiaalin varastointia ja lunastusluvan mukaan kaikki sellainen toiminta, josta saattaa aiheutua vaaraa johdolle tai sen kunnossa pysymiselle on kielletty. Johtojen läheisyydessä toimittaessa on ehdottomasti noudatettava sähköturvallisuusmääräyksiä. Hanke rajoittaa rakentamista tontilla, koska se on kielletty 24 m lähemmäksi johdon keskilinjaa.

18 9.2.4 Liikenne (33) Pirkanmaan ELY-keskus / liikenteen vastuualue on antanut hankkeesta lausuntonsa , liite 9. Nykyiset liikenneväylät, niihin kohdistuvat tiedossa olevat suunnitelmat sekä mahdolliset uudet liikenneväylät huomioidaan väylän pitäjien lausuntojen perusteella voimajohdon suunnittelussa siten, että hankkeesta ei aiheudu haittaa liikennöinnille Pohja- ja pintavesiolot Suunniteltavalla voimajohdolla ei ole vaikutuksia pohja- ja pintavesioloihin. Lähin vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue on etäällä ja pylväinä käytetään teräsputkipylväitä, jolloin ei tarvita kyllästysaineita. Sähköaseman rakenteissa otetaan huomioon tarvittavat suojaukset (muuntajan suoja-allas). Rakentamisen aikana huolehditaan, että maaperään ei joudu vieraita aineita esim. öljyä Vesistöt Johtoreitti ylittää Porrasjärven länsipuolella olevan lammen. Hankkeen mahdollisia vaikutuksia ja suunnittelussa huomioitavia seikkoja on käsitelty kohdassa Itse Porrasjärvi sekä vielä etäämmällä sijaitseva Katajajärvi jäävät hankkeesta katsottuna olemassa olevien voimajohtojen taakse, eikä hankkeella voida näin katsoa olevan vaikutusta kyseisiin vesistöihin Virkistys ja ulkoilu Nykyistäkin johtoaluetta hyödynnetään ulkoilureittinä, joten sinänsä voimajohto ei estä alueen virkistyskäyttöä tai ulkoiluyhteyksien järjestämistä. Voimajohdon vaikutukset virkistykseen ja urheiluun ovat lähinnä visuaalisia ja rajoittuvat aivan johtoalueen läheisyyteen. Rinnakkaiset johdot ovat jo muokanneet maisemaa, jolloin esim. alueella liikkuva ulkoilun harrastaja tuskin edes huomaa yhden voimajohdon lisäystä. Ulkoilureittejä on tarkoitus muuttaa. Esimerkiksi Kaarinanpolku mahdollisesti siirretään pois johtoalueelta Aitovuoren tutka-asema Pääesikunnan Operatiivisen osaston antaman lausunnon (liite 10) mukaan kun voimajohto rakennetaan lausuntopyynnössä esitetyllä tavalla, siitä ei aiheudu haittaa puolustusvoimien toiminnalle. 9.3 Vaikutukset suunniteltuun maankäyttöön Maakuntakaava Voimassa olevassa maakuntakaavassa on todettu 110 kv johdon yhteystarve Alasjären ja Nurmi-Sorilan välille. Suunniteltu johto ei täysin korvaa kyseistä yhteystarvetta. Maakuntakaavan uudistamisen yhteydessä tullaan yhteystarpeet määrittämään uudelleen. Suunniteltu johto laajentaa vähäisessä määrin jo olemassa olevaa, maakuntakaavoituksessa huomioitua johtoaluetta, joten se ei vaikeuta kaavassa esitettyjen MU-, EP-, TP-, T- ja EJ-alueiden eikä ulkoilu- ja virkistysyhteyksien jatkosuunnittelua. Maakuntakaavassa esitetty viheryhteystarve

19 (33) sijaitsee samassa paikassa kuin muistiossa Liito-oravien kulkuyhteyksien kehittämismahdollisuuksien tarkastelu maastossa (liite 7) esitetty kulkuyhteys Haapakorpi 2. Liito-oravien kulkuyhteydet on tarkoitus turvata laatimalla alueelle puuston hoitosuunnitelma, niin että kaikki mahdolliset puut uudella johtoalueella voidaan säilyttää sähköturvallisuusmääräykset huomioiden. Näin ollen hanke ei vaikeuta viheryhteystarpeen säilyttämistä Yleis- ja asemakaavat Johtoreitin sijaitessa olemassa olevien johtoreittien rinnalla on se tullut automaattisesti huomioitua niin yleis- kuin asemakaavoituksessakin. Näkyvät voimajohdot antavat niin kaavoittajille kuin kaavoista lausuntoja antavillekin mahdollisuuden hahmottaa tilanne maastossa konkreettisesti ja varautua mahdollisesti haluttaviin suoja- yms. alueisiin. 9.4 Vaikutukset luonnon ympäristöön Yleistä Voimajohdon vaikutukset maa- ja kallioperään, pinta- ja pohjavesiin ja ilmastoolosuhteisiin ovat merkityksettömät. Eläimistöön kasvillisuuden muuttumisen takia saattaa olla vähäinen vaikutus. Kasvillisuuteen kohdistuu selvä muutosvaikutus, koska johtoaukealta puusto joudutaan pääsääntöisesti poistamaan. Tällöin auringossa ja aukeilla paikoilla viihtyvät kasvit syrjäyttävät varjoisan metsäpohjan kasveja. Rakentamistyön aikana pintakasvillisuus työkoneiden kulkuväylällä tallaantuu ja maaperän humuskerros voi paikoin rikkoutua. Tilanne paranee kuitenkin myöhemmin, koska johtoaukealla voidaan kasvattaa matalakasvuista pensaistoa ja pienpuita, myös pintakasvillisuus peittää aikanaan vauriokohdat Luonto- ja maisemaselvitys FCG Finnish Consalting Group Oy teki alueella luonto- ja maisemaselvityksen, liite 11. Maastotarkastelut tehtiin touko-kesäkuussa Myös aiempaan selvityshankkeeseen tehtyjä inventointeja voitiin hyödyntää. Selvityksessä on kuvattu johtoreitin luonnon yleispiirteet sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset kohteet. Arvokkaiksi kohteiksi on rajattu kaikki uhanalaisten tai suojeltujen lajien esiintymät, luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain ympäristöt sekä uhanalaiset luontotyypit Suojeluohjelmiin tai -suunnitelmiin kuuluvat kohteet Luonto- ja maisemaselvityksen mukaan johtoreitillä tai sen läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita, suojeluohjelmien kohteita tai Natura-alueita. Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee suunnitellun johdon päätepisteestä noin 900 m:n etäisyydellä nykyisten voimajohtojen johtoalueella. Tiikonojan luonnonsuojelualue on rauhoitettu vuonna 2009 erittäin uhanalaisen, erityisesti suojeltavan lajin esiintymisalueena. Hankkeella ei voida katsoa olevan vaikutusta Tiikonojan luonnonsuojelualueen olosuhteisiin eikä se siten millään tavalla heikennä erittäin uhanalaisen lajin elinolosuhteita.

20 9.4.4 Arvokkaat kohteet (33) Suluissa oleva numerointi vastaa luonto- ja maisemaselvityksen numerointia. Yleistä Metsälain 10 :n mukaisista kohteista Luonto- ja maisemaselvityksessä mainittujen metsälain 10 :n mukaisten kohteiden osalta on huomattava, että Metsälaki ei varsinaisesti koske johtohankkeita, koska metsälain tarkoituksena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä sekä turvata biologisen monimuotoisuuden säilyminen kestävän hyvän tuoton rinnalla. Metsälain 3 :n mukaan ko. laki ei estä metsätalousmaan ottamista muuhun käyttöön. Milloin metsätalousmaan muuhun käyttöön ottaminen sisältää sellaisen toimenpiteen, johon vaaditaan viranomaisen lupa, alueeseen sovelletaan tämän lain säännöksiä siihen saakka, kunnes luvan myöntämistä koskeva päätös on saanut lainvoiman tai kunnes lupaviranomainen on toimivaltansa rajoissa antanut suostumuksensa tällaiselle toimenpiteelle. Lamminrahkan arvokas lintualue (1.) Lamminrahkan arvokkaaksi luokiteltu lintualue jää lähimmilläänkin noin 160 metrin päähän johtoreitistä kauimmaisen osan ollessa noin 1,2 km:n päässä. Tietoomme ei ole tullut, että alueen läheisyydessä tapahtuisi merkittävästi lintujen törmäämistä voimajohtojen johtimiin. 110 kv johdon rakentamisella suunnitellulla tavalla ei voida perustellusti katsoa olevan oleellista heikentävää merkitystä alueen linnustollisiin arvoihin tai eri lajien esiintymiseen tai pesintään alueella. Rämeet (2.) Muuksi luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi kohteeksi luokitellut pienialaiset rämepainanteet sijaitsevat hankkeesta katsottuna olemassa olevien voimajohtojen takana. Hankkeella ei ole minkäänlaista vaikutusta rämepainanteiden luonnonolosuhteisiin. Mustikka- ja metsäkorpi (3.) Kunnan rajan ja voimajohtojen välissä olevalla kapealla kiilalla sijaitsee pieni aitokorpilaikku. Voidaan todeta, että vaikka kohteella on paikallista merkitystä, se ei kuitenkaan lajistoltaan tai rakenteeltaan ole niin erityisen merkittävä, että johdon reittiä tulisi muuttaa. Katajajärvi ja isovarpunevat (4.) Kaupunkiseudullisesti ja paikallisesti arvokas kohde muodostuu noin 0,6 ha:n kokoisesta Katajajärvestä sekö luonnontilaltaan kohtalaisesta isovarpurämeestä. Katajajärvi jää johtoreitiltä katsottuna noin 170 m:n päähän olemassa olevien voimajohtojen taakse. Hankkeen takia vesilain 2. luvun 11 :n tarkoittama järven luonnontila ei vaarannu. Kun pylväspaikkojen valinnassa huomioidaan, että pylvästä ei sijoiteta Isovarpurämeelle, voidaan todeta, kuten edelläkin, että vaikka kohteella on paikallista merkitystä, se ei kuitenkaan lajistoltaan tai rakenteeltaan ole niin erityisen merkittävä, että johdon reittiä tulisi muuttaa. Pitkänomaisessa laaksopainanteessa sijaitseva suoalue toimii luode kaakkoissuuntaisena ekologisena käytävänä. Se, että käytävältä joudutaan johtoaukealta poistamaan puusto, ei heikennä merkittävästi käytävän toimivuutta.

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI)

Muistio LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Muistio 7.2.2017 TEM/1498/05.03.03/2015 LÄHITUULI OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (METSÄLAMMINKANGAS VUOLIJOKI) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset LähiTuuli Oy (jäljempänä

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO)

Muistio FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Muistio 15.9.2016 TEM/1160/05.03.03/2016 FINGRID OYJ:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTOLUPA (VIHTAVUORI KOIVISTO) Lunastuksen tarkoitus Fingrid Oyj (jäljempänä hakija) on pyytänyt valtioneuvostolta

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sulkavan kunta 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki)

2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys välillä Honkalanmäki-Vienola (Riihimäki) 17.2.2012 1 (5) Hikiä (Hausjärvi) Forssa 400+110 kv voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (2008) ja sen lisäselvityksen (2010) täydennysosa 2x110 kilovoltin voimajohdon ympäristövaikutusselvitys

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Maanmittauslaitokselle

Maanmittauslaitokselle 1(5) Maanmittauslaitokselle Yhtiömme tarkoituksena on uusia 110 kv voimansiirtoyhteys noin 48 km:n matkalla Hämeenlinnan ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Hattulan kunnassa välillä Vanajan sähköasema -

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan Laajennus. Alkkulan teollisuusalue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan Laajennus. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.3.2015 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2015 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA ETUSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ YRJÖLÄ 635-419-14-3/1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.11.2016 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset

Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet Määräykset sivu 1 Ymp.ltk 9.9.2010 42 liite 3 Siilinjärvi-Maaninka harjualueen yleiskaava Alue- ja kohdevaraukset, niiden perusteet sekä niitä koskevat määräykset Alue-/kohdevaraukset Rajausten ja varausten perusteet

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus

suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Suojelukohteiden lainsäädännöllistä pohjaa ja vaikutuksia Liite 7.8b suojelustatus lainsäädännöllinen pohja vaikutus Natura 2000 verkosto Lakisääteinen rauhoitus. Luontodirektiivin mukaiset SCI-alueet

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi:

Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: Ala-Ähtävän asemakaavan muutos, Langkulla (Malue muutetaan AO-alueeksi) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599414201601 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sonkajärven kunta 1(6) SONKAJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Sonkajärven kirkonkylän osaa kortteleista 32, 35,

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA

ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA VÖYRIN KUNTA VÖYRIN KUNTA ASEMAKAAVA MERENLÄHEISELLE ASUTUKSELLE TACKSAMVIKEN ILLÄ ORAVAISISSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Mustasaaressa 23.10.2012 Kaavoitusalue Asemakaava-alue sijaitsee Oravaisten

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA LUONTERIN RANTAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 170 ha. Rantaviivaa suunnittelualueelle on n. 11 km ja muunnettua rantaviivaa n. 6,5 km. 1(5) SULKAVAN KUNTA HASULAN JA KOSKUTJÄRVEN KYLÄT KÄRKIHARJUNMÄEN JA LÄHIALUEIDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot