8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17"

Transkriptio

1 8. KASARMINMÄEN KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 2, 3 JA 17 Luonnos Vireilletulopäivämäärä: Kaupunginhallituksen hyväksymispäivämäärä: Kaupunginvaltuuston hyväksymispäivämäärä: Työnumero E26700 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin Telefax OULAISTEN KAUPUNKI Y-tunnus

2

3 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kuvia suunnittelualueelta Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Pohjakartta ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset Kaavamääräykset Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön

4 5.5.2 Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Vaikutukset yritystoimintaan Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Mikko Korhonen ja Elina Marjakangas Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA, YKS-519 Mikko Korhonen TkK 2

5 1 Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 2 tonttia 7, korttelin 3 tontteja 8 ja 13, korttelia 17 sekä niihin liittyviä katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat 8. (Kasarminmäki) kaupunginosan korttelin 2 tontit 8-12, korttelin 3 tontit 15 ja 16, korttelin 17 tontit 2 ja 3 sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet. 1.1 Kaava-alueen sijainti Asemakaavan muutosalueet sijaitsevat Oulaisten kaupungin Kasarminmäen kaupunginosassa Revonkadun, Reservikomppaniankadun, Kuntotien ja Konttilantien varsilla. vaikutusalueen rajaus kaavamuutosalue kaavamuutosalue vaikutusalueen rajaus Kaavamuutosalueiden sijainnit ja rajaukset ja vaikutusalueiden rajaukset. 3

6 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1:2000 Asemakaavan seurantalomake 1.3 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Hankesuunnitteluvaiheen luonnos korttelin 3 tontille 8 (Suunnittelutoimisto Hietala Oy, ) Hankesuunnitteluvaiheen luonnos korttelin 2 tontille 7 (Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy, ) Keskustan osayleiskaavan selvitykset (maisemarakenne, luonto) 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Tekninen lautakunta käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päätti sen nähtäville asettamisesta Työn aloituspalaveri Oulaisissa, kaavoittajan maastokäynti Asemakaavatyö kuulutettiin vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä ja saatavilla xx.xx.2014 xx Tekninen lautakunta käsitteli kaavaluonnoksen ja päätti asettaa sen nähtäville xx.xx.-xx.xx.2014 Asemakaavaluonnos nähtävillä, valmisteluvaiheen kuuleminen (MRA 62 ) Viranomaisneuvottelu Oulussa xx.xx.2014 xx Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville xx.xx.-xx.xx.2014 Asemakaavaehdotus nähtävillä (MRA 27 ) xx.xx.2014 xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2014 xx Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2014 Voimaantulokuulutus (MRA 93 ) 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen 4

7 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualueet sijaitsevat Oulaisten kaupungin keskustaajamassa Pyhäjoen pohjoispuolella. Korttelien 2 (tontti 7) ja 3 (tontti 8) kaavamuutosalue sijaitsee Yritystalon alueella Ylivieskantien itäpuolella Revonkadun ja Reservikomppaniankadun varrella. Alueella on eri yritysten vuokraamia toimitiloja sekä kaupungin vuokraamia tiloja: mm. tekninen keskus, Jokihelmen opisto ja Ympäristöpalvelut Helmi. Korttelien 3 (tontti 13) ja 17 (tontti 1) kaavamuutosalue sijaitsee Reservikomppaniankadun päässä, nykyisen Konttilantien varressa. Alueella on hyvinvointikeskus Taukokangas, Oulaisten ammattiopisto ja yksi 1970-luvulla valmistunut asuinrakennus ammattiopiston alueella. Oulaisten yritystalo B-talo A-talo Kaavamuutosalueiden sijainnit ja rajaukset. Hyvinvointikeskus Taukokangas Oulaisten ammattiopisto Luonnonympäristö Alue on rakennettua ympäristöä ja luonnontilaista tai siihen verrattavaa ympäristö ei alueella ole. Rakentamattomat alueet ovat puistoa tai piha-alueita. Yritystalon tontti rajautuu Pyhäjoen varren puistoon, jossa komea terijoensalava rivistö rajaa maisemaa. Taukokankaan 5

8 koillispuolella on tällä hetkellä avoin peltomaisema johon on kaavoitettu uusi tieyhteys Oulaistenkadulta Rakennettu ympäristö Alueen rakennuskanta koostuu eri-ikäisistä rakennuksista. Suurimmat rakennukset ovat Yritystalon rakennusryhmä sekä Taukokankaan hyvinvointikeskus. Reservikomppaniankadun varressa ja Yritystalon tontin kaakkoispuolella on omakoti- ja rivitaloasutusta lähinnä luvuilta. Reservikomppanian kadun pohjoispuolella on terveydenhuollon rakennuksia, mm. Oulaskankaan sairaala Maanomistus Kaava-alue on yksityisessä ja kaupungin omistuksessa Kuvia suunnittelualueelta Yritystalon pihaa. Taustalla B-talo. Yritystalon pihaa. Pysäköintialue ja A-talo. Puistomainen piha-alue Yritystalon tontin kaakkoislaidalla. Korkea kylmä hallitila (B-talo) Reservikomppaniankatu. Taustalla Kuntoutuskoti Taukokangas. Omakotitalo ammattiopiston itäpuolella. 6

9 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Maakuntakaavassa suunnittelualueet ovat taajamatoimintojen aluetta (A). Merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. taajamatoimintojen sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Ympäristöministeriö on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan (päätös YM3/5222/2003). Maakuntakaavaa ollaan parhaillaan uudistamassa ja uusi 1. vaihekaavan luonnos on valmistunut Siinä ei ole esitetty alueelle kohdistuvia muutoksia. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Suunnittelualueella on voimassa Oulaisten keskustan osayleiskaavaa, joka on laadittu vuonna Suunnittelualueet ovat palvelujen (P) tai julkisten palvelujen aluetta (PY). Ote yleiskaavasta Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa 1980, 1991 ja 1996 hyväksytyt asemakaavat. Korttelin 2 tontti 7 on asemakaavassa osoitettu teollisuustoimintaa varten (T), korttelin 3 tontti 2 opetusja sosiaalitointa varten (YOS), tontti 13 sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa varten (YS) ja korttelin 17 tontti 1 opetustointa varten (YO). 7

10 Ote voimassa olevasta asemakaavasta Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Oulaisten kaupungin rakennusjärjestyksen Pohjakartta Pohjakartta on kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 mukainen. 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Oulaisten Yritystalolla on tavoitteena nostaa alueen profiilia teollisuusalueesta enemmän työpaikka- ja toimitila-alueeksi. Lisäksi alueelle on osoitettu kiinnostusta asuinrakentamista ja palveluasumista kohtaan. Samalla tarkastellaan muut ajankohtaiset tarpeet alueella ja sen lähistössä. Ns. yritystalon alueelle nykyisen tontin kaakkois- ja etelälaidoille kaavoitetaan uusia tontteja asuinkerrostaloja sekä asuin-, liike- ja toimistorakennusta varten ja niille osoitetaan uusi katuyhteys nykyisen ajotien kohdalle Reservikomppaniankadulta. Uusien kerrostalojen sijoittumisesta on laadittu alustavia luonnoksia hankesuunnittelun yhteydessä. Muulla jo ennestään rakentuneella osalla Yritystalon tonttia asemakaavan käyttötarkoitus on syytä muuttaa teollisuuskäytöstä paremmin yritysten toimitilakäyttöön sopivaksi. Reservikomppaniankadun pohjoispuolella korttelin 3 tontille 8 kaavoitetaan paikka uutta kerrostaloa varten, johon tulee osaomistusasuntoja. Konttilantien ja Kuntotien kulmaukseen kaavoitetaan katualue uutta pääkokoojakatua, Uimarinkatua varten ja muutosalueen eteläpäähän uusi erillispientalotontti. Uimarinkadun linjausta on tutkittu aiemmin ns. uimahallikaavan asemakaavaprosessissa ja tiestä on laadittu katusuunnitelmaluonnos. Hyvinvointikeskus Taukokankaan tontilla asemakaavan muutostarve koskee tonttialueen rajausta Kuntotien ja Reservikomppaniankadun kulmauksessa. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Tekninen lautakunta hyväksyi kaavoitusta koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta ilmoitettiin sanomalehti Pyhäjokiseudussa ja kaupungin ilmoitustaululla julkaistulla kuulutuksella päivätty OAS oli nähtävillä ja saatavilla tekni- 8

11 sessä palvelukeskuksessa välisenä aikana sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa koko kaavoituksen ajan. Tekninen lautakunta päätti xx.xx.2014 asettaa kaavaluonnoksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville MRL 62 :n mukaisesti. Kaavamuutosluonnos on ollut nähtävillä xx.xx.-xx.xx.2014 välisen ajan teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen xx.xx.2014 ja päätti asettaa sen MRA 27 :n mukaisesti nähtäville. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavan osallisia ovat ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava ja kaavoitus saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Oulaisten kaupungin valvontalautakunta Ympäristöpalvelut Helmi Jokilaaksojen pelastuslaitos Elenia Oy Oulaisten vesiosuuskunta Oulaisten kaupungin viemärilaitos Pohjanmaan PPO Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt on kuvattu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa Viranomaisyhteistyö 1. Viranomaisneuvottelu järjestetään luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Yritystalon alueen kehittyminen edustavana työpaikka- ja palvelualueena. Lisäksi kaavalla vastataan Oululaisten keskustan asuntokysyntään uusilla asuinkerrostaloilla ja erityisesti huomioidaan tuetun asumisen ja palveluasumisen edellytykset. Kaupungin keskustan tiivistäminen on linjassa valtioneuvoston päättämien rakenteellisten uudistustavoitteiden kanssa. Kaavamuutoksen myötä voidaan toteuttaa myös uudet katulinjaukset Uimarintien ja Kuntotien risteysalueilla Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Valmisteluvaiheen suunnittelun aikana tarkennettiin Yritystalo Oy:n tavoitteita yritystoiminnan luonteen suhteen. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavan muutoksella ei ole ollut vaihtoehtoisia suunnitelmia. Kaavamuutoksen vaikutustenarvioinnissa vaikutuksia verrataan ns. 0-vaihtoehtoon (nykytilanne). 9

12 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavan muutos noudattaa pääpiirteiltään nykytilannetta, mahdollistaen kuitenkin runsaasti uutta asuin- ja liikerakentamista ennestään rakentamattomille alueenosille. Pääpaino on käyttötarkoituksen muutoksissa alueen länsiosassa Yritystalon ympäristössä. Liikenneverkon osalta suurimmat muutokset tapahtuvat alueen itäosassa, jossa Konttilantie katkaistaan ja liikenne ohjataan uuden Uimarinkadun kautta. Itäosassa ammattiopiston ja Hyvinvointitalo Taukokankaan tonteilla nykyiset toiminnat säilyvät entisellään. 5.1 Kaavan rakenne 1. Yritystalon kortteli: Käyttötarkoitus muuttuu teollisuusalueesta (T) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Alueen käyttö painottuu ensisijaisesti toimistorakentamiseen ja palvelutoimintaan. Ympäristöhäiriötä tuottamaton toiminta (esim. korjaamo) voi alueella myös jatkua. Pienimuotoinen myymälätoiminta on mahdollista, mutta päivittäistavarakauppaa ei sallita. Olevien tilojen toiminnan kehittämiseksi rakennusoikeutta on nostettu n m²:stä m²:iin. Tontin peitteisyys on rajoitettu 30 % tontin pinta-alasta. Alueen etelä- ja kaakkoisosaan on suunniteltu 3 kerrostalotonttia (AK). Reservikomppaniankadun varrelle voi sijoittaa myös liikerakentamista (AL). Yritystalon alue. Käyttötarkoitus KTY-2: (toimitilarakennusten korttelialue) Myymälätiloja voi olla yhteensä 1000 m² (m10 %). Yhden myymälän huoneistoala korkeitaan 200 m² 1 autopaikka/ 100 kerrosalaneliömetriä. Tontin pinta-alasta 30 % saa olla rakennettua. Rakennusoikeutta m². Enimmillään kolme kerrosta. Alueella saa olla kaksi asuntoa (2as), kuten nykytilanteessa Kerrostalokorttelialueet. Rakennusoikeutta 1700 tai 1750 tonttia kohden. Reservikomppaniankadun varrella 4 kerrosta, muilla tonteilla 5 kerrosta. Tontilla 9 voi olla myös liikerakentamista (AL) 1 autopaikka/ 100 kerrosalaneliömetriä tai 1 autopaikka / asunto. 2. Korttelin 3 länsiosa, tontti 15: Sairaala-alueen länsipuolella on suunniteltu kerrostaloasumista (AK) erityisesti tuettua asumista ajatellen. Kerrostaloalue (AK) Rakennusoikeutta n m² (tehokkuus 0.50) 1 autopaikka/ as. Alueelle on suunniteltu osaomistusasumista. 10

13 3. Taukokankaan ja ammattiopiston alue: Taukokankaan alueella ja sen itäpuolisella kaavamuutoksella mahdollistetaan uusien katujärjestelyjen toteuttaminen. Taukokankaan tontti kasvaa hieman ja ammattiopiston tontti laajenee länteen. Laajennuksen eteläosaan kaavoitetaan yksi erillispientalotontti (AO) Kaavaalueen itäosan käyttötarkoitukset säilyvät pääosin entisellään. Julkistenpalvelujen korttelialueet ovat kokonaisuudessaan mukana kaavamuutoksessa lähinnä kiinteistöteknisistä syistä. Kortteli 17 pienenee hieman Uimarinkadun katualueen kohdalta. Samalla Uimarintien ja Kuntotien risteysalue muutetaan uuden katusuunnitelmaluonnoksen ja kaavamuutosten mukaiseksi. Oppilaitoksen alueen käyttötarkoitus ja merkinnät säilyvät pääosin entisellään. Asumista YO-tontilla ei kuitenkaan jatkossa sallita. Taukokankaan tonttialue laajenee itään katumuutosten johdosta. Konttilantie katkaistaan. Laajennusalueen eteläosaan kaavoitetaan uusi erillispientalon tontti (AO) nykyisen kiinteistön eteläosaan. Rakennusoikeutta 200 m². Autopaikkoja 2/asunto Mitoitus Julkisten palvelujen osalta rakennusoikeudet pysyvät lähes ennallaan. Neliömäärät lisääntyvät korttelialueiden laajentumisen myötä. Tonttitehokkuus 0.30 ei muutu. Yritystalon tontin rakennusoikeus nostetaan m²:iin. Eteläosan kerrostalojen mitoitus perustuu alustaviin hankesuunnitelmiin. Asuntojen lukumäärä / talo on huoneistokoosta riippuen. Pysäköintiä varten on varattava vastaavasti 1 ap / asunto. Rakennusoikeudet tonteittain: Kortteli 2: tontti m² tontti m² tontit m²/tontti Kortteli 3: tontti m² (e= 0.50) tontti m² Kortteli 17 tontti m² tontti m² Palvelut Alueella on yksityisiä ja julkisia palveluja jotka säilyvät. Kaavamuutos erityisesti Yritystalon tontilla mahdollistaa uuden tyyppisten palveluiden syntymisen. Vähittäiskaupan osalta alue tukeutuu keskustan palveluihin. 11

14 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Ympäristön laadun osalta tavoitteena on kaupunkikeskustaan soveltuvan, edustavan toimistoympäristön rakentuminen. Kaavamuutos edistää tavoitteen toteumista. 5.3 Aluevaraukset Kaikki korttelialueiden käyttötarkoitukset ja aluevaraukset ilmenevät kaavakartalta. 5.4 Kaavamääräykset Kaikki kaavamerkintöihin liittyvät määräykset ja selitykset ilmenevät kaavakartalta. Lisäksi kaavaan liittyvät seuraavat yleiset asemakaavamääräykset: 5.5 Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Oleva rakennuskanta kaavamuutosalueella tulee pääsääntöisesti säilymään. Kaavamuutoksen toteuttamisen myötä rakennuskantaa saattaa poistua kortelista 17, jossa oleva omakotitalo jää YO-korttelialueelle, missä kaava ei jatkossa mahdollista asumista. Kaupunki on hankkinut vastikään kyseisen maa-alueen omistukseensa. Yritystalon alueella tällä hetkellä oleva puistomainen piha-alue tontin etelälaidalla muuttuu rakennetuksi. Kaakkoispuolella on 1 2 kerroksista pientaloasumista, joiden lähelle uudet kerrostalot sijoittuvat. Toimitilarakennusten korttelialueella (KTY-2) kaava mahdollistaa lisärakentamista, mutta se on pääasiassa olevan rakennuskannan tehokkaampaa käyttöä. Alueella on tällä hetkellä jo noin 7000 m2 rakentamista. Uudella rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuri- tai rakennushistoriallisesti arvokkaisiin rakennuksiin tai ympäristöihin Vaikutukset luonnonympäristöön ja maisemaan Alueella ei ole luonnontilaista luonnonympäristöä. Vaikutukset luontoon ovat pääosin välillisiä. Maisemakuvallisesti Pyhäjokivarren pohjoisranta muuttuu Yritystalon kohdalla rakennetummaksi. Uudet kerrostalot sijoittuvat näkyvälle paikalle Pyhäjoen varteen, keskustaan johtavan maantiesillan tuntumaan. Jokirantaan jää oleva puistomainen virkistysalue (Valorannan puisto) Vaikutukset yritystoimintaan Kaavamuutos mahdollistaa yritystoiminnan kehittämisen erityisesti Yritystalon tontilla. Olevat toiminnon voivat säilyä, mutta tavoite ympäristöhäiriöiden välttämiseksi ja alueen edustavuuden kehittämiseksi saattaa asettaa erityisiä vaatimuksia toiminnoille Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen Liikenne tulee lisääntymään Reservikomppaniankadun länsipäässä uuden asumisen ja kehittyvän työpaikkarakentamisen myötä. Uudet katujärjestelyt mahdollistavat uuden reitin alueelta idän kautta Uimarinkadulle ja edelleen Oulaistenkadulle. Myös läpiajoliikenne Reservi- 12

15 komppanian kadulla saattaa vähäisesti lisääntyä. Alueella on kuitenkin kattava kevyenliikenteen verkosto. Koska alue on pääosin asuin- ja työpaikka-aluetta, keskittynee liikenteen huippuajat aamuun ja iltapäivään Muut vaikutukset ja ihmisiin kohdistuvat vaikutukset Yritystalon ympäristöstä poistuu kerrostalorakentamisen myötä puistomaiseksi koettua pihaaluetta, joka saattaa vaikuttaa ihmisten kokemuksiin alueen viihtyvyydestä. Ko. alue ei kuitenkaan ole yleinen puisto, vaan osa Yritystalon tonttia. Olevat julkiset puistoalueet lähiympäristössä säilyvät. 5.6 Ympäristön häiriötekijät Alueella ei ole varsinaisia ympäristön häiriötekijöitä. Ylivieskantie aiheuttaa melua Korttelin 2 tontille 12, johon on määrätty kaavassa rakenteellinen melunsuojaustarve. Ylivieskantien 55dB:n teoreettinen päivämelualue nykyisillä liikennemäärillä on m tien keskilinjasta silloin, kun maasto on avoin ja tasainen. Sillan ja vesistön läheisyydessä, missä tien pinta on ympäröivää maastoa huomattavasti korkeammalla, melu voi levitä laajemmallekin. 5.7 Nimistö Alueen oleva katunimistö säilyy. Uusia katuja ovat Uimarinkatu, Voimakuja ja Vartiokuja. 13

16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat 6.2 Toteuttaminen ja ajoitus Elina Marjakangas Arkkitehti SAFA, YKS-519 Mikko Korhonen TkK 14

17 Asemakaavoituksen seuranta Alueell. ympäristökeskus POP Ely Asemakaavan tietojen täyttölomake 1/4 Täyttämispvm Asemakaavan perustiedot Asemakaavan nimi 8. Kasarminmäen kaupunginosan korttelin 2 tontti 7, korttelin 3 tontti 8 ja 13 sekä korttelin 17 tontti 1 Asemakaavan muutos Kunta Oulainen Ayk:n kaavatunnus Kuntanumero 563 Kunnan kaavatunnus Hyväksymispvm Vireille tulosta ilm. pvm Kaava-alueen pinta-ala 10,4126 Uusi ak:n pinta-ala Maanal. tilojen pinta-ala Ak:n muutoksen pinta-ala 10,4126 Ranta-asemakaava: Rantaviivan Rakennuspaikkojen lkm Lomarak.paikkojen lkm pituus km Oma ranta Muut Oma ranta Muut Yhteenveto aluevarauksista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Aluevar. yhteensä 10, , , A yhteensä 1, , ,54 1, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, Y yhteensä 5, , ,50-0, C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, K yhteensä 2, , ,43 2, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00-3, V yhteensä 0,0597 0,6 0 0,00 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, L yhteensä 1, ,4 0 0,00 0, E yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, Yhteenveto maanalaisista tiloista Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Pinta-alan muut. ha+ Kerrosalan muut.k-m 2 + Maan.til. yht. 0,0000 0,0 0 0, Rakennussuojelu Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. Suojeltujen rak. muutos lkm k-m 2 lkm+ k-m 2 + Suoj.rak. yht asemakaava muu

18 Asemakaavoituksen seuranta POP Ely Asemakaavan tietojen täyttölomake 2/4 Täyttämispvm Asemakaavan tunnistetiedot Asemakaavan nimi 8. Kasarminmäen kaupunginosan korttelin 2 tontti 7, korttelin 3 tontti 8 ja 13 sekä korttelin 17 tontti 1 Asemakaavan muutos Kunta Oulainen Ayk:n kaavatunnus 0 Kuntanumero 563 Kunnan kaavatunnus 0 Hyväksymispvm Aluevaraukset Pinta-ala ha Pinta-ala % Kerrosala k-m 2 Tehokkuus e Alueell. ympäristökeskus Pintaalan muut. ha+ Kerrosalan muut.km 2 + Aluevar. yhteensä 10, , ,44 0, A yhteensä 1, , ,54 1, AO 0,1241 7, ,16 0, AL 0, , ,44 0, AK 1, , ,62 1, P yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, Y yhteensä 5, , ,50-0, YO 3, , ,50-0, YS 2, , ,50 0, YOS -0, C yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, C K yhteensä 2, , ,43 2, KTY-2 2, , ,43 2, T yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00-3, T -3, V yhteensä 0,0597 0,6 0 0,00 0, VP 0, R yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, L yhteensä 1, ,4 0 0,00 0, Kev.liik.kadut 0,0392 3,6 0,00 Kadut 1, ,4 0,00 0, E 0,0000 0,0 0 0,00 0, S yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0, M yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0,

19 W yhteensä 0,0000 0,0 0 0,00 0,

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS HAUKIPUTAAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONKYLÄ HAUKIPUDAS UKONKAIVOS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee osaa Kirkonkylän asemakaavan korttelista 2703 Ukonkaivoksen alueella. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Haukiputaan kirkonkylän

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 136,143, 1006, osaa korttelista

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Okkosenranta LIMINKA

Okkosenranta LIMINKA Okkosenranta LIMINKA Asemakaavan laajennus 4.3.2013 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh 010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@airix.fi Vireilletulosta on ilmoitettu 30.1.2013 Hyväksytty kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot