JÄMSÄN KAUPUNKI HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "28.3.2011 JÄMSÄN KAUPUNKI HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 1 (4) 204-D JÄMSÄN KAUPUNKI HIMOKSEN OSAYLEISKAAVAN JA KAAVAMUUTOKSEN LAATIMINEN OSA-ALUEELLA 6 Työneuvottelu Aika Paikka Jyväskylä, ELY-keskus Läsnä Ritva Schiestl ELY-keskus Kari Huntus ELY-keskus Liisa Horppila-Jämsä ELY-keskus Auvo Hamarus ELY-keskus Kari Vaara Jämsän kaupunki Eino Ruhanen Jämsän kaupunki Lauri Solin FCG Tuomo Järvinen FCG Ritva Schiestl toimi puheenjohtaja ja sihteerinä Tuomo Järvinen. Käytiin lyhyt esittelykierros. Eino Ruhanen kertoi terveisiä, että Keski-Suomen museo oli ilmoittanut jäävänsä pois kokouksesta ja että heidän mielipiteensä on kaavassa hyvin huomioitu. Olli Ristaniemi Keski-Suomen Liitosta puolestaan ilmoittanut, että eivät pääse kokoukseen. Kari Vaara pohjusti: 1 KAAVAHANKKEEN ESITTELY Patalahden golfkenttä on lähtenyt rakentumaan, mikä on Himoksen kehittymisen kannalta merkittävä asia. Toinen tärkeä asia on kylpylän rakentuminen. Valitukset osa-alueen 1 osalta ovat parhaillaan KHO:ssa. Päätöstä odotellaan noin kuukauden päästä. EU-kantelu on menossa käsittelyyn, siihen liittyen on tulossa lisäkysymyksiä. Tarkoituksena on käsitellä asia nopeasti. Lauri Solin esitteli yleiskaavahankkeen vaiheita (powerpoint esitys muistion liitteenä). 2 KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETUT LAUSUNNOT Solin esitteli jätettyjen lausuntojen ja vastineiden sisällön (vastineet muistion liitteenä). Lausunnoista puuttui Maakunnan liiton lausunto. Maakunnan liiton lausunto Ruhanen antoi lausunnon viranomaisneuvottelussa kaavan laatijalle vierasvenelaituria esitetty osoitettavaksi lausunnossa. Kartan ja merkintöjen korjausesityksiä. Vierasvenelaituria ei ole esitetty edelleenkään. Maakuntakaavan mukainen on ehdotus. Laajennusalueet sisältyvät maakuntakaavan kohdealuerajauksiin. Maakuntakaavan merkinnät on otettu riittävällä tavalla huomioon vaihemaakuntakaavassa osoitettu ge Mustikkavuori valtakunnallisesti arvokkaana kallioalueella. Suunnittelumääräyksiä. Mustikka- P:\AKK\Jämsä\Himoksen alueen OYK\A Hallinto\Muistiot\ VNO II\2011_03_15_muistio_PATAJOKI_OYK_VNO II.doc

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 2 (4) 204-D vuoressa on kyse pääosin maisemasta. Yleiskaavaehdotus ei ole ristiriidassa. Yleiskaava tukee Himoksen kehittämistä. 3 KAAVAEHDOTUKSESTA JÄTETYT MUISTUTUKSET Muistutuksia oli 8 kappaletta. Mitään merkittävää ei noussut esille. Lähinnä kantaa otettiin omien alueiden rakennusalueiden rajauksiin ja pieniin lisärakentamistarpeisiin. Ala-Kolun suunnalla huolta vesihuollon järjestämisestä. 4 VIRANOMAISTEN KANNANOTOT Museolla ja Liitolla ei ollut huomioitavaa / eivät tulleet paikalle. ELY-keskuksen viranomaisten kannanotot: ELY-keskusta huolettaa erityisesti Mustikkavuori. Auvo Hamarus: Mustikkavuori Tilusvuori, valtakunnallisesti arvokas kallioalue. Kallioaluevarauksia on useita kymmeniä keski-suomen alueella. Selvitys on laadittu ympäristöministeriön ja keskuksen yhteistyönä. Selvitys on tehty erityisesti ottoalueiden yhteyteen. Alueella on jo oleva maaaineiston ottoalue, johon anottu uutta lupaa, ei myönnetty. Koska kyse on valtakunnallisista arvoista, on kokonaisuus käsiteltävä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) tasolla. Kaavassa esitetty rajaus poikkeaa selvityksen mukaisesta rajauksesta. Yleiskaavan sisältö ja tavoite on kokonaisuutena vieras hanke kallioalueen näkökulmasta, koska selvitys on laadittu maa-aineshankkeiden näkökulmasta. Kohdassa mainitun golf-kentän näkökulmasta louhinta on keskeinen ongelma. Kyse on siitä, miten golfkentän ja loma-asumisen rakentaminen tulee vaikuttamaan kallioalueen tilaan. ELY-keskuksen arvion mukaan vaikutukset ovat merkittävät. Sovittiin, että pyydetään lausunto ympäristöministeriöltä. Huntus: Olisi kaivattu parempia suunnitelmia golfkentästä, kaavan rakennusalueista ja tiestöstä, jotka sijoittuvat Mustikkavuorelle. Maasto on haastavaa, miten lakialueen rakentaminen onnistuu? Louhintaan varmasti joudutaan. Shiestl esitti, että kaavaan lisättäisiin vastineiden 7.6. kohtaan vaikutus kaavakarttaan. Lisätään suunnittelumääräys yleiskaavaan, että otetaan arvot huomioon. Suunnittelumääräyksen tulisi antaa suunnitteluohjeita, jotka takaavat tehokkaasti arvojen säilymisen. Solin: Strateginen jatkosuunnittelua ohjaava suunnitelma. Yleiskaavan tehtävä on välittää arvot, jotka alueella ovat. Rakentamisalueiden rajat ovat yleiskaavatasolla laajat. Aluetehokkuuksia on laskettu. Suunnitelmia tehtäessä on mitoitus tarkentunut. Tarvittaessa kaavamääräyksiä voidaan hieman päivittää. Huntus: P:\AKK\Jämsä\Himoksen alueen OYK\A Hallinto\Muistiot\ VNO II\2011_03_15_muistio_PATAJOKI_OYK_VNO II.doc

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 3 (4) 204-D Mahdolliset ristiriidat tulevat asemakaavavaiheessa eteen, jos asemakaavoitus toteutuu palasina, kokonaisuutta on hankala hallita yleispiirteisen yleiskaavan ohjauksessa. Ruhanen: Valtaosa alueesta on kaupungin maata, kaavarunko tehdään yhdellä kertaa, toteuttaminen palasina. Yleiskaavaan vain riittävän tiukat määräykset, joiden käytännön toteutus ratkaistaan asemakaavassa. Muuten tässä vaiheessa pitää ratkaista, voiko rakentamista ylipäätään osoittaa kallioalueella. Schiestl: Maa-aineisten ottoa ei saa suorittaa arvokkailla kallioalueilla. Onko vaikutus sama jos maata kaivetaan rakentamisen alta? Vaara: Ensimmäinen golfkenttä ja Marina ovat kokonaisuuden kannalta oleellisia asioita. Mustikkavuoren eteläpuolen golfkenttä vaatii mittavaa louhintaa, joka hoidetaan maisemallisesti laadukkaasti. Eteläpuolen golfkentän osalta mietitään myös muita lähestymistapoja. Mustikkavuoren lomarakentaminen on kuitenkin tärkeää. Olisiko mahdollista laatia sellaiset määräykset, jota ohjaisivat asemakaavan laatimista riittävästi. Katuja ei tule merkitä yleiskaavaan. Patajoen golfkentän osalta on suunnitelman päivitys meneillään. Päivityksellä varmistetaan, että täysmittainen kenttä mahtuu. Horppila-Jämsä: Maisemaselvitys on asiallinen. Mustikkavuoren rinteet ovat maisemallisesti arvokkaat. Voimakkaat maastoleikkaukset voivat näkyä maisemassa kauas. R- ja HT merkintöjen mäki- ja rinnealueiden metsäisen silhuetin säilyttämiseksi. Ei ole kunnolla vastattu lausunnossa esitettyihin seikkoihin. Mustikkavuori on maisemallisesti arvokas, muilla alueilla ei vastaavaa merkitystä. Ruhanen: Rakennukset on pystyttävä sijoittamaan hyvin ja kaupungin intresseissä on ohjata suunnittelua siten, että syntyy laadukasta maisemaan soveltuvaa ympäristöä. Horppila-Jämsä: Voiko määräyksiä muokata niin, että maiseman säilyminen turvautuisi? Keskusteltiin sanamuotojen sitovuudesta ja muodosta, esim. maisemassa näkyviä leikkauksia vältettävä. Schiestl: Valtakunnallisesti merkittävällä alueella kun ollaan, kaivataan ohjaavampaa määräystä. Ruhanen: Yksityiskohtia voitaisiin miettiä sen jälkeen, kun lausunto Ympäristöministeriöstä on saatu. Ympäristöministeriön lausunto tiedoksi ELY-keskukselle. Huntus, Koikkalaisen terveiset (liikenne): P:\AKK\Jämsä\Himoksen alueen OYK\A Hallinto\Muistiot\ VNO II\2011_03_15_muistio_PATAJOKI_OYK_VNO II.doc

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Muistio 4 (4) 204-D Tieliittymien toteutettavuus pitäisi tutkia, vaikea lausua, kun ei ole esityksiä. Patajoen tien siirron toteuttavuus, geometria, tarkastelu olisi tehtävä. Pystykaltevuudella tietty sallittu raja. Hamarus: kohdassa (?) Kaavamääräystä kehotettu tarkennettavaksi, vastineessa ei huomioitu riittävästi. s-1 ja luo- alueilla aiemmista poikkeava liitooravamääräys, olisi parempi että olisi yhtenäinen. Esim. 2-4 alueiden määräystä voisi käyttää myös tässä. 5 KAAVAN JATKOTOIMENPITEET Lausunnoissa ilmenneet tarkentamista edellyttävät seikat ovat luonteeltaan teknisiä ja ne korjataan. Muinaisrantojen kartoittamista ei ole vaadittu viranomaisten taholta ei toimenpiteitä. Pyydetään ympäristöministeriön lausunto. Ruhanen: Onko tarvetta laittaa kaavaa uudelleen nähtäville? Schiestl: Kokonaisuuteen nähden muutokset pieniä. Solin: Mustikkavuoren osalta ministeriön lausunto ratkaisee paljon, mutta sekin kaupungin maalla. Ruhanen: Niitä maanomistajia, joita asia koskee, voidaan kuulla erikseen. Kaavakartan muutokset vielä ELY-keskukselle kommentoitavaksi ennen jatkoa. 6 MUUT ASIAT Schiestl päätti yleiskaavakokouksen klo FCG Finnish Consulting Group Oy Muistion laati Jakelu Tuomo Järvinen osallistujat ja kutsutut P:\AKK\Jämsä\Himoksen alueen OYK\A Hallinto\Muistiot\ VNO II\2011_03_15_muistio_PATAJOKI_OYK_VNO II.doc

5 Himoksen osayleiskaavan ja kaavamuutoksen laatiminen osa-alueelle 6. Patajoki Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu MRA

6 Kaavoitus vireille kesällä 2008 Aloitusvaiheen VNO I Selvitykset kesällä 2008 Kaavoitusprosessi Valmisteluaineisto nähtävillä sekä jatkuen lausuntoa, 17 mielipidettä Palautteiden käsittely syksy 2009 kevät 2010 Kaavaehdotus Kaavaehdotuksen valmistelu kesä ja syksy 2010 Työkokous Jyväskylässä ELY-Keskus Kaavaehdotus nähtävillä lausuntoa, 8 muistutusta Palautteiden käsittely vuodenvaihde Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu (MRA 18 ) Päätös ehdotuksen viemisestä hyväksymiskäsittelyyn tai uudelleen nähtäville Lauri Solin

7 Suunnittelutilanne, luonnos - ehdotus Kaavaselostusta tarkennettiin ja täydennettiin, Kaava-aluetta laajennettiin Tilusojan suuntaan, kaava-aluetta supistettiin Touvilan kohdalla kiinteistön 3:58 alueelta, Kaavamääräykset ja merkinnät: Yleisiin määräyksiin viittaus kulloinkin voimassa olevien rakennusjärjestysten noudattaminen LSP-alueen tehokkuuden nostaminen e=0,4 sk-kaavamääräyksen tarkentaminen sm-kohteen muuttaminen alueeksi sr-kohteiden lisääminen kaavaan V- ja VU-2 alueiden rakentamisen määrittely sallitaan pienimuotoinen rakentaminen RM- ja P-alueiden määräyksen tarkentaminen joka liittyy alueen toimintaan Lisättiin RA-alue Myllyjärven rantaan ja Patajoen kohdalle, Siikarannan kohdalla mt ja kaavassa osoitettu kevyen liikenteen yhteystarve osoitetaan ohjeellisena yhteystarvemerkintänä. Touvilan tielinjaus siirrettiin olemassa olevan tielinjan kohdalle. Ohjeellinen moottorikelkkareitti siirrettiin Touvilan tien länsipuolelle. Olemassa olevat rakennuspaikat ja rakennuslupapaikat osoitettiin A-alueena. LSP-alueen rajausta laajennettiin rannan ja mt välisellä alueella. Mustikkavuoren ylittävä tie, joka yhdistää mt ja Touvilan tien merkittiin koko matkalta tieliikenteen yhteystarvemerkinnällä. Virkistysreitin linjausta muutettiin hieman Myllyjärven kohdalla RM-aluetta laajennettiin Touvilan tien länsi-puolella Ala-Kolun pohjoispuolella ge-aluerajauksen tarkennus päivitetyn inventoinnin mukaiseksi Lauri Solin

8 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Kaavan kannalta keskeiset tavoitteet ovat: Toimiva aluerakenne Toimintojen keskitetyt ratkaisut Olemassa olevien verkostojen hyväksikäyttäminen Elinkeinoelämä ja yritystoiminta Virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimintojen keskittäminen palvelut paranevat, käyttöaste nousee resurssit helppo suunnata Ohjaa maankäyttöä tiettyyn toimintaan reitistöt, virkistyskäyttö, maa- ja metsätalousalueet, vapaaksi jäävät ja herkät alueet Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Uusi rakenne kytketään olemassa olevaan verkostoon + rakennetaan uutta Hankkeen mittakaava ja rakenne sellainen, että käyttöaste saadaan riittäväksi sekä hankkeen toteutus vaiheistettavissa Lauri Solin

9 Ei poikkeuksia Maakuntakaava Lauri Solin

10 Master Plan Kasvutavoite Toimintojen sijoittuminen mitoitus Tehdyt selvitykset Osayleiskaavan selvitykset tehtiin kesällä 2008 Maisemaselvitys (FCG Planeko Oy, Maria Haikala) Luonto- ja liito-oravaselvitys (FCG Planeko Oy, Jari Kärkkäinen, Minna Eskelinen) Himoksen alueen liikenneselvitys tehtiin talvella 2009 (Pöyry Oy) Lauri Solin

11 Lausunnot Keski-Suomen museo Toteamus sr-kohteiden merkitsemisestä Sm-määräyksen sanamuodon tarkistus Jämsek Viittaus mitoitustavoitteisiin Viittaus omarantaisiin mökkitontteihin Viittaus VU-2 alueilla sallittavaan rakentamiseen Kannanotto selvitysten laajuuteen Kannanotto reitistöjen ulottuvuuteen Himos-Infra Oy Huomio vesihuoltoverkoston toteutus- ja suunnittelutilanteeseen Lauri Solin

12 Lausunnot Ympäristölautakunta, Jämsä Huomio luonto- ja liito-oravaselvityksen hyvään huomiointiin kaavassa Huomio Mustikkavuoren lakialueiden rakentamiseen sekä hulevesien ja eroosion huomioiminen jatkosuunnittelussa Vattenfall Ei huomioitavaa Suomen luonnonsuojeluliitto Huomio muinaisrantojen selvittämättä jättämiseen Liito-orava selvitysten riittämätön huomiointi Mustikkavuoren lakialueen rakentaminen Viittaus ideoituun luontokeskushankkeeseen Lauri Solin

13 ELY-keskus Lausunnot Viittaus taloudellisten vaikutusten arviointitarpeeseen Huomioita kaavaselostuksen ja liitteiden sisältöön ja yksittäisiin kohtiin Täydennettävää: Oikeusvaikutukset Toteutusaikataulu ja toteutuksen vaiheistukset Liikenneselvitys, tieverkon termistö ja hierarkia Kohdat: Vesihuolto Hiidenmäen liittymä Väestö ja asuminen, kuntaliitoksen huomioiminen osa-alue on jo hyväksytty Louhinnan luvitus, golfkentän suunnitelman lisääminen kaava-aineistoon Taloudellisten vaikutusten arviointi 6.2 tavoitteiden toteutusaikataulu 7.3 Sosiaalisten vaikutusten arviointi 7.6 liikennemäärän kasvun vaikutukset Lauri Solin

14 ELY-keskus Lausunnot A, RA, P tehokkuusluvut puuttuvat Mustikkavuori, valtakunnallisesti arvokas alue S-1 liito-orava-alueiden suhde päämaankäyttöön, suojelun varmistaminen Tieliittymien osoittaminen RM-, RA-, R-1. LS- ja A-alueilta Patajoen tilan arvojen esittäminen rakennukset ja maisema-arvot tulisi esittää omilla merkinnöillä Mustikkavuoren lakialue, maisemakysymykset Lauri Solin

15 Muistutukset Rakennusalueiden rajausten muuttaminen ja laajentaminen Huoli vesihuollon järjestämisestä Rantarakenteiden sekä sataman tekniset järjestelyt Uimarannan merkitseminen kaavaan Kannanotot muille kaava-alueille Lauri Solin

16 Viranomaiset: Puheenvuorot Jämsän kaupunki: Lauri Solin

17 MRA 32 arviointi uudelleen nähtäville asettaminen Tehtävät muutokset Onko oleellisia muutoksia? Lauri Solin

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros

Uudenmaan ympäristökeskus, Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila Neuvotteluhuone Vuokko, 2. kerros Muistio Sipoon Boxin kylätaajaman osayleiskaava Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Pöyry Environment Oy LIITE 6 PL 50 (Jaakonkatu 3) FI-01621 Vantaa Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus 0196118-8

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo

Kalevanrinteen osayleiskaava Sisällysluettelo Tampereen kaupunki, 24.5.2011 Kalevanrinteen osayleiskaava Tiivistelmä osayleiskaavaehdotuksesta 17.11.2009 jätetystä palautteesta, vastineet ja toimenpide-ehdotukset Sisällysluettelo Johdanto...2 Muistutukset...3

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015

1 (39) Liite 17 Vastineraportti. H. Ylinen 11.5.2015 Liite 17 Vastineraportti 1 (39) H. Ylinen 11.5.2015 Nakkilan kunta osayleiskaavan tarkistus Oikeusvaikutteinen 3. ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niiden vastineet Nakkilan taajamaosayleiskaavan

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kunnan tulee maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7) mukaan laatia vähintään kerran vuodessa katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet

Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä niihin laaditut vastineet Etelä-Pohjanmaan liitto 2015 Etelä Pohjanmaan I vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen lausunnot

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti

Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava - Vastineraportti Luvian kunta Lemlahden tuulipuiston osayleiskaava Osayleiskaavaehdotus nähtävillä oloajankohta 10.11-10.12.2014 VASTINERAPORTTI 29.4.2015

Lisätiedot