YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: Kaavaluonnos: Kaavaehdotus: Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x

2 1 Pöyry Finland Oy

3 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan nimi ja tarkoitus 5 2 TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen 6 3 LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset 9 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Asemakaavan luonnosvaihe Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ehdotusvaihe 14 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskunnan toimintaedellytyksiin ja olosuhteisiin Vaikutukset ihmisten toimintaedellytyksiin ja olosuhteisiin 17

4 5.3.3 Vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan ja luontoon Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Nimistö Tonttijako 20 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 20 3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Seurantalomake 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavakartta 1: Poistuva asemakaava 5. Pohjakartan hyväksymistodistus 6. Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista Pirkanmaan 1. maakuntakaava Yritys-Konhon osayleiskaava Toijalan keskustaajaman asemakaava Akaan strateginen kehityskuva (vireillä) Paloaseman asemakaava (hyväksytty ) Pohjakartat, Akaan kaupunki Viialan arkologinen perusinventointi / Adel, 1997 Toijalan arkeologinen perusinventointi / Bilund, 1998 Akaan Savikon rakennusinventointi, Yritys-Konhon osayleiskaavan selvitykset: Yritys-Konhon luontoselvitys (2006) Liito-oravien täydennyskartoitus (2006) Maisemaselvitys (2006) Ympäristömeluselvitys (2005) Tärinämittaus (2006) Yritys-Konhon logistiikkaselvitys Arkeologiset perusinventoinnit Asemakaavaa varten on päivitetty seuraavat selvitykset: Yritys-Konho I:n asemakaava-alueen meluselvitys Yritys-Konho I:n asemakaava-alueen liito-oravaselvitys Ehdotusvaiheen selvitykset: Hulevesiselvitys hulevesien viivytyksestä ja johtamisesta kaava-alueella, 2011

5 4 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavan nimi ja kaavatunnus AKAAN KAUPUNKI Kaavatunnus Muodostuu Asemakaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita ja niiden yhteyteen osoitettuja suojaviheralueita. Kaava-alueen kaakkoisosaan on osoitettu erillispientalojen korttelialueita. Lisäksi kaava sisältää lähivirkistysalueita sekä katualueita ja pistoraiteen yritysalueille. Laatija Pöyry Finland Oy, Tampereen toimisto, Hämeenkatu 23 A, Tampere, projektipäällikkö arkkit. SAFA Jarmo Lukka ja suunnittelija arkkit. Laura Hietakorpi Akaan kaupungin puolelta työtä ovat ohjanneet vs. kaavoituspäällikkö Lasse Majuri. Yhteystietoja Vs. kaavoituspäällikkö Lasse Majuri, Akaan kaupunki, p sähköposti: Osastopäällikkö Jarmo Lukka, Pöyry Finland Oy, p sähköposti: Tampereella Jarmo Lukka osastopäällikkö Mikko Peltonen avustava suunnittelija Pöyry Finland Oy

6 1.2 Kaava-alueen sijainti Akaan kaupunki Yritys-Konho I:n asemakaava-alue sijaitsee Tampere-Helsinki rautatien sekä Valkeakosken radan välissä Toijalantiestä luoteeseen. Alue on tällä hetkellä lähinnä maa- ja metsätalouskäytössä. Olevan asemakaavan alueella Savikontien varrella on jonkin verran asutusta ja kaavaalueen naapuriin Puskuritien varteen on käynnistetty teollisuutta. Asemakaavoittamattomalla alueella on pistemäisiä, pieniä tilakeskuksia. 5 Kuva 1. Suunnittelualueen luonnosvaiheen likimääräinen rajaus ilmakuvassa. Kaava-alueen rajausta on muutettu ehdotusvaiheessa siten, että suunnittelualue ei ulotu Hämeentielle asti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus YRITYS-KONHO I:N ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan tavoitteena on tarkentaa Yritys-Konhon osayleiskaavassa määriteltyjä tavoitteita alueen käytölle yritys- ja teollisuustoimintojen alueena, jossa on mahdollista hyödyntää myös alueen liikenteellisesti keskeistä sijaintia. Kaava-alue: n. 176 hehtaaria Korttelialuetta: n. 97 hehtaaria Rakennusoikeutta: n kerrosneliömetriä Asemakaavan muutos koskee Akaan kaupungin 6. kaupunginosan kortteleita 5,6,7 ja 8. Asemakaava koskee kiinteistöjä 1:12, 1:15, 1:18, 1:40, 1:53, 1:104, 1:105, 3:2, 4:0, 6:12, 6:13, 6:14, 6:15, 6:19, 6:20, 6:54, 6:55, 6:56, 6:57, 6:58, 6:59, 6:60, 6:62, 6:95, 6:105, 6:106, 6:107, 7:0, 7:1, 7:26, 8:0, 8:1, 8:2 ja yhteisaluetta 878:3. Asemakaavalla muodostuu Akaan kaupungin 6. kaupunginosan korttelit

7 6 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Akaan kaupunginhallitus päätti kaavan vireilletulosta kokouksessaan Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaavan laatijaksi valittiin kesällä 2010 Pöyry Finland Oy. OAS on päivitetty uudelleen päiväyksellä Asemakaavaluonnos on valmistunut Asemakaavaluonnos on käsitelty Akaan kaupunginhallituksen kokouksessa ja asetettu sen jälkeen julkisesti nähtäville väliseksi ajaksi. Saadun palautteen pohjalta on valmisteltu asemakaavaehdotus päiväyksellä Asemakaava Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen päätavoite on uuden työpaikka-alueen rakentamisen mahdollistaminen. Olevan asutuksen, luontoarvojen ja työpaikkarakentamisen sovittaminen yhteen on yksi Yritys-Konho I:n kaavanlaadinnan haasteista. Asutuksen määrän lisääminen ei kuulu kaavan tavoitteisiin. Maanomistajien toivomuksesta nykyisellä pientaloalueella on mahdollistettu pienimuotoinen täydennysrakentaminen. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Alueen rakentaminen on mahdollista kaavan saatua lainvoiman. 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Yritys-Konho I:n asemakaava-alue sijaitsee Tampere-Helsinki rautatien sekä Valkeakosken radan välissä Toijalantiestä luoteeseen. Alue on tällä hetkellä lähinnä maa- ja metsätalouskäytössä. Olevan asemakaavan alueella Savikontien varrella on jonkin verran asutusta ja kaava-alueen naapuriin Puskuritien varteen on käynnistetty teollisuutta. Asemakaavoittamattomalla alueella on pistemäisiä, pieniä tilakeskuksia Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva Topografialtaan asemakaavoitettava alue on melko pienipiirteistä ja vaihtelevaa, sillä Yritys-Konho I:n asemakaava-alue on nykyisellään pääosin pienehköjen mäkien peittämää metsäaluetta. Alavimmilla alueilla sijaitsee jonkin verran viljelyksessä olevia peltoalueita. Alue on harvaan rakennettua ja suurin osa olemassa olevasta asutuksesta sijoittuu Savikontien varteen.

8 7 Kallioperä ja maaperä Toijalan seudun kallioperä on enimmäkseen kiilleliusketta ja suunnittelualueella kallioperä tulee paikoin näkyviin rosoisina avokallioina. Alueen yleisin maalaji alueella on moreeni. Reunaosien peltoalueet ovat maalajiltaan savea. Luonnonolot ja luonnon monimuotoisuus Liito-oravat Vesistöt ja vesitalous Maa- ja metsätalous Luonnonsuojelu Alueen metsätyypeistä vallitsevimpia ovat tuoreet ja lehtomaiset kankaat, joiden puusto on kuusivaltaista. jotka ovat sittemmin muuttuneet hakkuualueiden myötä. Asemakaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu uudelleen luonto- ja liito-oravaselvitys (2011), jonka loppupäätelmänä on todettu, että alueella ei ole luonnonsuojelulain, vesilain, metsälain tai EU:n direktiivien tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja jotka tulisi huomioida alueen kaavoitusta suunniteltaessa. Osa keskialueen metsistä on luokiteltu siten, että niitä voidaan pitää muina arvokkaina elinympäristöinä (Yritys-Konhon luontoselvitys 2006, Pöyry Environment Oy). Suunnittelualueella tavattiin Yritys-Konhon yleiskaavatyön käynnistysvaiheessa laaditussa liito-oravaselvityksessä (Pöyry Environment Oy, Soile Turkulainen, 2006) liitooravan esiintymisalueita, jotka pyrittiin huomioimaan kaavoitustyössä. Selvitystä päivitettiin alueella tehtyjen hakkuiden johdosta keväällä 2008 (Tmi Mira Ranta). Tarkoituksena oli selvittää metsänkäsittelyjen vaikutukset todettuihin liito-oravareviireihin sekä kulkuyhteyksiin ennen osayleiskaavan lopullista vahvistamista. Tällöin todettiin, että ainoa jäljellä oleva liito-oravareviiri sijaitsi Hirsikankaan jätteenkäsittelyalueen itäpuolella. Myös kulkuyhteydet olivat heikentyneet. Ainoa selkeä kulkuyhteys itäkaakkoon pyrittiin säilyttämään asemakaavoituksen luonnosvaiheessa. Säilynyt liito-oravareviiri tarkastettiin uudestaan kesäkuussa 2011 (Tmi Mira Ranta). Metsä oli edelleen ennallaan ja käsittelemätön, mutta mitään liito-oravan oleskeluun viittaavaa ei löytynyt. Todennäköisesti ympäröivät hakkuut ovat muuttaneet aluetta ja pienentäneet soveltuvan metsäalueen koon sellaiseksi, että oravan lisääntymisalueet siellä ovat heikentyneet liikaa. Selvitysalueelta ei myöskään mistään muualta löytynyt uusia havaintoja liito-oravan lisääntymis- tai levähtämispaikasta. Suunnittelualue sijoittuu Vanajaveden Pyhäjärven vesistöalueelle. Alue on vedenjakaja-aluetta, mistä pintavedet kulkeutuvat sekä länteen Tarpianjokeen että idän suuntaan Nahkialanjokeen. Suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita eikä pohjaveden muodostumisalueita. Suurin osa alueen metsistä on metsätalouskäytössä. Osa suunnittelualueen peltoaukeista on edelleen viljeltyjä peltoja. Asemakaavoitettava alue on luontoarvoiltaan melko tavanomaista ja seudulle tyypillistä. Alueelle ei sijoitu mihinkään valtakunnalliseen luonnonsuojeluohjelmaan sisältyviä alueita eikä luontokartoitusten yhteydessä ole löytynyt luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai vesilain mukaisia kohteita.

9 Rakennettu ympäristö Väestö ja asuminen Alueella on jonkin verran olevaa, harvaa asutusta ja osa peltoalueista on edelleen viljelyskäytössä. Kuvat 2. ja 3. Näkymiä Yritys-Konhon asemakaavoitettavalta alueelta. Yhdyskuntarakenne, taajamakuva Palvelut Alue on väestömääränsä ja asutuksen harvalukuisuuden johdosta luokiteltavissa hajaasutusalueeksi. Kaava-alueen kaakkoiskulmassa Savikontien länsipuolella on ainoa tiiviimpi erillispientalojen alue. Alueella ei ole palveluja vaan se tukeutuu Toijalan keskustan tarjoamiin palveluihin. Työpaikat, elinkeinotoiminta Virkistys Liikenne Alueella ei harjoiteta laajamittaista elinkeinotoimintaa. Osa peltoalueista on viljelyskäytössä. Alueella ei sijaitse virkistyskäyttöön osoitettuja alueita. Suunnittelualue rajautuu etelässä päärataan ja idässa Valkeakosken pistoraiteeseen ja Toijantiehen. Lännessä aluetta rajaa valtatie 9 ja alueen pohjoispuolelle sijoittuu Hämeentie. Alueen nykyisille kiinteistöille kuljetaan Haudanniementien ja Savikontien kautta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Asemakaavoitettavan alueen rakennetut kohteet on inventoitu Akaan kaupungin toimesta. Alueelle ei sijaitse muinaismuistolain nojalla suojeltuja muinaisjäännöksiä.

10 9 Tekninen huolto, erityistoiminnat Asemakaava-alue rajautuu pohjoisosastaan Hirsikankaan jätteenkäsittelyalueeseen. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöalueita tai - kohteita. Päärata aiheuttaa lähimmälle asutukselle jonkin verran meluhaittaa Maanomistus Osa asemakaavan piiriin kuuluvista maa-alueista on Akaan kaupungin omistuksessa ja osa yksityisten maanomistajien omistuksessa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava Kuva 4. Yritys-Konhon suunnittelualueen luonnosvaiheen aikainen rajaus Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa punaisella. Kaavaehdotusta on muutettu siten, että alue ei enää rajaudu Hämeentielle asti. Maakuntakaavassa Yritys-Konhon alueelle on osoitettu taajamatoimintojen aluetta (A) sekä maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilunohjaamistarvetta (MU027). 9-tien varteen maakuntakaava osoittaa työpaikka-aluetta (TP). 9-tien varsi on maakuntakaavassa maankäytön kehittämisen kohdealuetta liikenteellisessä solmukohdassa (ls).

11 10 Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Yritys-Konhon osayleiskaava, jonka Akaan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaavasta jätettiin kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, joista toinen hylättiin, mutta toisen, pääradan pohjoispuolelle osoitettua MY-aluetta koskevan valituksen hallinto-oikeus hyväksyi osittain. Yritys-Konhon osayleiskaava osoittaa valtaosalle kaavoitettavasta alueesta työpaikkarakentamista (TP). Osayleiskaavassa on myös kaksi suojaviheraluevarausta (EV) työpaikkarakentamisen ja asuinrakentamisen välissä. Akaaseen laaditaan parhaillaan myös yleiskaavatasoista strategista kehityskuvaa koko kaupunkia koskevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan pohjaksi. Yksityiskohtaisempana ja suunnittelualueen osalta vahvistettuna suunnitelmana alueen asemakaavoitusta ohjaa Yritys-Konhon osayleiskaava. Kuva 5. Yritys-konhon osayleiskaava (tarkistettu hallinto-oikeuden päätöksen mukaiseksi)

12 11 Kuva 6. Ote Yritys-Konhon osayleiskaavasta, johon on merkitty asemakaava-alueen luonnosvaiheen aikainen rajaus punaisella. Asemakaava Rakennusjärjestys Alueen pohjoispuolelle sijoittuu paloaseman asemakaava Hirsikankaan alueelle. Kaava on hyväksytty Akaan kaupunginvaltuustossa Akaan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen Tonttijako ja kiinteistörekisteri Pohjakartta Rakennuskiellot Suojelupäätökset Alue kuuluu kiinteistörekisterijärjestelmän piiriin. Asemakaavan pohjakartta vahvistetaan kaavan ehdotusvaiheessa. Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoja. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole voimassa olevia suojelupäätöksiä.

13 Muut aluetta koskevat päätökset, suunnitelmat ja ohjelmat Alueelle ei kohdistu muita suunnitelmia tai hankkeita. Akaan kaupunki 12 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan päätarkoituksena on osoittaa Yritys-Konhon alueelle uutta työpaikkarakentamista osayleiskaavassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Pääpaino aluevarauksissa on suurehkojen teollisuustonttien suunnittelussa, sillä näitä ei juurikaan Akaan alueella ole tarjolla. Hyvät liikenneyhteydet lisäävät tonttikoon ohella alueen houkuttelevuutta. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Asemakaavan laadinta on tullut vireille Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Kaavassa ovat osallisia alueen maanomistajat ja rajanaapurit sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Tämän asemakaavan osallisiksi on alustavasti katsottu seuraavat tahot: 1. Kaavoitettavan alueen maanomistajat ja asukkaat 2. Kuntalaiset 3. Julkishallinnon ja yrityselämän osalliset Museovirasto Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntamuseo Pirkanmaan ELY-keskus Liikennevirasto (ent. Ratahallintokeskus ja Tiehallinto) Vattenfall Verkko Oy Toijalan Yrittäjät Oy Akaan yritysasiamies Akaan hallintoelimet 4. Muut osalliset lähialueiden maanomistajat ja asukkaat, aluetta käyttävät tahot naapurikunnat

14 4.3.2 Vireilletulo Akaan kaupunki Akaan kaupunginhallitus päätti kaavan vireilletulosta kokouksessaan Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin MRA 30 :n mukaisesti Akaan Seutu lehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui OAS tuotiin kaupunginhallituksen kokouskäsittelyyn OAS on päivitetty ja uudelleen Jälkimmäisessä yhteydessä myös osallisille on ilmoitettu kaava-alueen laajentamisesta. Luonnosvaiheessa Akaassa järjestettiin avoin yleisötilaisuus alueen kaavoituksesta kiinnostuneille Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Pirkanmaan ympäristökeskuksessa. Lisäksi on järjestetty työneuvottelu Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ennen kaavaehdotuksen nähtäville panoa pidetään mahdollisesti toinen viranomaisneuvottelu. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet Akaan kaupungin asettamia tavoitteita asemakaavan laadinnalle on uusien yritys- ja teollisuustonttien toteuttaminen alueella. Erityisesti kaupunki katsoo tarpeelliseksi pinta-alaltaan isojen tonttien toteuttamisen. Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Maakuntakaava Pirkanmaan 1. maakuntakaavassa esitetyt tavoitteet Yritys-Konhon alueen kehittämiseksi eivät ole ristiriidassa alueen maanomistajien ja Akaan kaupungin tavoitteiden kanssa. Oikeusvaikutteinen yleiskaava Voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa Yritys-Konhon osayleiskaavassa esitetyt maankäyttöperiaatteet on huomioitu asemakaavan laadinnassa. Voimassa olevat ja lähialueiden asemakaavat Savikontien länsipuolelle sijoittuva pientaloalue on osittain asemakaavoitettu. Kaavalla on osoitettu Savikontien varteen muutamia omakotitontteja. Asemakaavoitettavan alueen pohjoispuolelle sijoittuu Paloaseman asemakaava.

15 Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Akaan kaupunki Suunnittelualueen olosuhteet mahdollistavat asemakaavan mukaisen maankäytön toteuttamisen alueella Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisten tavoitteet Osallisina kaavoituksessa ovat Akaan kaupunki, yrityselämän edustajat ja alueen maanomistajat. Onnistuneen maankäyttöratkaisun luomiseksi osallisten tavoitteet on pyritty sovittamaan yhteen siten, että erilaiset maankäyttömuodot saadaan sovitettua alueella toisiinsa nähden mahdollisimman häiriöttömästi. Maanomistajien toivomuksesta nykyisen omakotitaloalueen yhteyteen on osoitettu 6 uutta AO-tonttia. Laajempaa asuinrakentamista rajoittaa pääradan läheisyys. Asemakaavan laadulliset tavoitteet Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa Yritys-Konhon alueelle laadukkaasti toteutettavissa olevia yritystoiminnan ja teollisuuden tarpeisiin osoitettuja tontteja. Alueen etuna on mm. erinomainen liikenteellinen sijainti pääradan ja valtateiden 3 ja 9 läheisyydessä. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Luonnoksen suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu eri tyyppisiä kortteliratkaisuja ja teiden linjausvaihtoehtoja Asemakaavan luonnosvaihe Asemakaavaluonnos on laadittu päiväyksellä Kaavaluonnokseen on osoitettu korttelialueita teollisuus- ja toimitilarakennuksia varten sekä alueiden kautta kulkeva yhdystie ja pistoraide Valkeakoskelle vievältä rata-osuudelta. Kaava-alueen eteläosaan sijoittuu olemassa oleva pientaloalue, jonka ympärille on osoitettu suojaviheralueita. Kaavan pohjoisosaan on jätetty laajempi lähivirkistysalue läheisiä asutusalueita silmällä pitäen. Luonnosvaiheen kuuleminen Asemakaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä välisenä aikana. Luonnosvaiheen kuulemiseen liittyvä yleisötilaisuus järjestettiin Akaassa. Kaavaluonnoksesta saatiin yhdeksän lausuntoa ja 11 mielipidettä. Akaan kaupunginhallitus käsittelee saadun palautteen ja siihen laaditut vastineet kokouksessaan joulukuussa Yhteenveto vastineista on esitetty tämän raportin liiteaineistossa. 4.6 Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet ehdotusvaihe Kaavaratkaisu on tarkentunut ehdotusvaiheeseen saadun palautteen ja maankäyttöratkaisujen vaihtoehdoista käytyjen neuvottelujen pohjalta. Korttelirakennetta on muutettu

16 kokoojakadun ja pistoraiteen linjausmuutoksista johtuen. Rakennettaville alueille on laadittu hulevesisuunnitelma ja kaavamääräyksiä on tarkennettu suunnitelman pohjalta. Viheralueiden ja suojavihervyöhykkeiden sijaintia ja riittävyyttä on tarkistettu ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaava rakentuu Savikontien, Hämeentien ja pääradan läheisyyteen. Lännessä kaava rajautuu valtatie 9:ään Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on n. 176,3 hehtaaria, josta n. 3 hehtaaria on kaavamuutosaluetta. Kaava-alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita T-merkinnällä 63,26 hehtaaria, T-1-merkinällä 10,79 hehtaaria ja TY merkinnällä 15,5 hehtaaria. Kaava-alueen eteläosaan sijoittuu pieniä erillistalojen sekä ja asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueita (AO ja AL-1), joiden pinta-ala on n. 7,4 hehtaaria. Suojaviheralueita (EV) on osoitettu pääradan, valtatie 9:n ja erillispientaloalueen läheisyyteen yhteensä n. 30,75 hehtaaria. Kaava-alueen pohjoisosaan sijoittuvat metsäalueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi (VL). Teollisuustoiminnoille osoitettujen korttelialueiden väliin on myös varattu leveämpi lähivirkistysaluevaraus, joka toimii ekologisena käytävänä alueen eläinten kulkureittinä. Viheralueet toimivat osittain alueina, joille johdetaan hulevedet sen jälkeen, kun ne ovat olleet riittävän kauan tonteilla sijaitsevissa viivytysaltaissa ja painanteissa. Lähivirkistysalueita on yhteensä 36,2 hehtaaria. Rautatiealuetta on kaavassa osoitettu 1,5 hehtaaria ja tie- ja katualueita 8,1 hehtaaria. 5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavan muutoksen myötä alueelle toteutuu osayleiskaavan mukainen yritys- ja logististen toimintojen alue, jolle on mahdollista sijoittaa myös tilaa vievää teollisuustoimintaa. Viihtyisyyden kannalta oleelliset metsävyöhykkeet on osoitettu lähivirkistysalueina. Ehdotusvaiheessa kaavaratkaisua on täydennetty hulevesiselvityksellä Korttelialueet Erillispientalojen korttelialue AO Erillispientalojen korttelialueet ovat jo osittain toteutuneet Savikontien ympäristöön kaava-alueen eteläosassa. Alueelle saattaa kohdistua rata-alueesta aiheutuvaa meluvaikutusta. Rakennusten, rakennelmien ja mahdollisten meluesteiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon valtioneuvoston antamien melutason ohjearvojen vaatimukset.

17 Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa yhden asuinrakennuksen, jonka kerrosala on enintään 150m 2 ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on enintään 150m 2. Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue AL-1 AL-1 -merkinnällä osoitetulla tontilla sallitaan asumisen lisäksi pienimuotoisen kauppapuutarhan toiminta. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue T, T-1 ja TY Teolliselle toiminnalle osoitetut aluevaraukset on merkitty kaavaan T-, T-1- ja TY-merkinnöillä. Kaava-alueen eteläosassa sijaitsevilla TY-alueilla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia mm. läheisen Savikontien asuinalueen läheisyydestä johtuen. T-alueille voidaan sijoittaa logistisia toimintoja. Ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Rakennukset on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajasta. T-1 merkinnällä osoitetulle alueelle voidaan sijoittaa energialaitos ja logistisia toimintoja. Ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Rakennukset on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajasta. TY-alueet on tarkoitettu ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa ja varastointia varten. Myymälätilan määrä voi olla enintään 20% rakennuspaikalle osoitetusta rakennusoikeudesta. Alueelle voidaan sijoittaa logistisia toimintoja. Ulkovarastoalueet on aidattava vähintään 160 cm korkealla rakenteellisella aidalla. Rakennukset on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajasta. Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueille on laadittu hulevesiselvitys, jossa on annettu ohjeet hulevesien käsittelemiseksi. Alueita koskee määräys, jossa vettäläpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista neljääsataa vettäläpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. T, T-1 sekä TY -alueita koskee määräys, jossa vettäläpäisemättömien pysäköinti- ja piha-alueiden hulevedet tulee johtaa öljynerotuksen kautta hulevesijärjestelmään Muut alueet Lähivirkistysalue VL Lähivirkistysalueiden sijoittelussa on huomioitu Pirkanmaan maakuntakaavassa esitetyt seudullisesti tärkeät kevyen liikenteen reitistöt. Lisäksi on huomioitu eläinten liikkumisen kannalta tärkeät ekologiset käytävät. Alueiden rajauksia on tarkennettu ehdotusvaiheeseen luonto- ja liito-oravaselvityksestä saatujen tietojen pohjalta.

18 17 Liikennealueet LR ja LT Suojaviheralueet EV Alueelle on osoitettu pistoraide Valkeakoskelle johtavalta rata-osuudelta. Raiteen läheisyyteen on tarkoitus sijoittaa yritystoimintaa, joka voi hyödyntää aluetta hyvän logistisen sijainnin vuoksi. Pistoraidetta on siirretty ehdotusvaiheessa jonkin verran pohjoisemmaksi ja sen linjaus on erotettu kokoojatiestä erilleen. Kokoojakatu alueille on pyritty sijoittamaan siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän häiriötä kaava-alueen läheisyydessä sijaitseville asuinalueille. Kadun sijaintia on tarkistettu ehdotusvaiheeseen saadun palautteen ja pohjakartan täydennyksen pohjalta. Kaavaehdotukseen on osoitettu myös ohjeelliset jalankululle ja polkupyöräilylle varatut alueen osat. Osalla näistä on huoltoajo sallittua. Valkeakosken rataosuuden ja pistoraiteen erkanemiskohtaan on osoitettu ohjeellinen liikennealueen ylittävä kevyen liikenteen yhteys. Eteläosassa sijaitsevan asuinalueen ympärille on osoitettu suojavihervyöhyke. Vyöhyke toimii sekä näkö- että melusuojana asuinalueelle pääradan ja toimitilakortteleiden läheisyydessä. Aluevarausta on jonkin verran laajennettu ehdotusvaiheessa. Hulevesien käsittelyalueet Kaavaehdotuksessa on annettu ohjeet kortteli- ja tonttialueiden hulevesien käsittelyä varten. Kaavaan on osoitettu lähivirkistys- ja suojaviheralueille hulevesien valuma-altaille varatut alueet (hule-1) sekä ohjeelliset hulevesien valumisreitit (h). 5.3 Kaavan vaikutukset Vaikutukset yhdyskunnan toimintaedellytyksiin ja olosuhteisiin Asemakaavan tavoitteena on muodostaa Yritys-Konho I alueesta elinvoimainen yritysja työpaikka-alue, jolle ominaista on hyvä logistinen sijainti pääradan ja valtateiden 3 ja 9 välittömässä läheisyydessä. Alueelle rakennettava infrastruktuuri vaatii investointeja ja sitoutumista alueen toteuttamiseksi. Olemassa olevat liikenneyhteydet lisäävät alueen potentiaalia kehittyä toimivaksi yritystoiminta-alueeksi. Yhdyskuntarakenteellisesti Yritys-konho I:n alue on myös luonnollinen laajenemissuunta yritystoiminnalle Toijalan ja Viialan taajamien välialueella Vaikutukset ihmisten toimintaedellytyksiin ja olosuhteisiin Väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Alueella sijaitsee nykyisellään muutamia asuinkiinteistöjä. Asemakaavan toteutuessa alue muuttuu vähitellen yritystoiminta- ja teollisuusalueeksi, eikä alueelle enää osoiteta asumista. Asumista on osoitettu ainoastaan Savikontien alueelle.

19 18 Yhdyskuntarakenne ja taajamakuva Toijalan puolelta tarkasteltuna yhdyskuntarakenne laajenee. Kasvusuunta on luonnollinen ja osaltaan sitä ohjaavat liikenteelliset tekijät. Laadukkaalla rakentamisella uudisrakentaminen saadaan myös taajamakuvan kannalta toteutettua hyvin. Palvelut, työpaikat, elinkeinotoiminta Virkistys Liikenne Melu Tekninen huolto Alueen luonne muuttuu ratkaisevasti, koska nykyisellään se on pääasiassa asumatonta metsämaastoa. Muutos on kuitenkin elinkeinorakenteellisesti tarkasteltuna myönteistä, sillä alueelle osoitetut maankäyttövaraukset lisäävä Akaan työpaikkoja ja monipuolistavat elinkeinotoimintaa. Alueelle ei ole osoitettu toiminnallisesti merkittäviä virkistysalueita, vaan pääpaino aluevarauksissa on teollisuus- ja yritystoiminnassa. Ympäristön viihtyisyyden kannalta aluevarauksia on kuitenkin osoitettu myös lähivirkistysalueiksi. Näiden kautta voidaan osoittaa seudullisesti merkittävät kevyen liikenteen reittiyhteydet ja turvata alueen eläimistön liikkumismahdollisuudet. Metsäalueet toimivat näin myös puskurialueina erilaisten toimintojen välissä. Kaavan maankäyttöratkaisu perustuu pitkälti alueen liikenteellisesti hyvään sijaintiin ja sen hyödyntämismahdollisuuksiin. Alueelle sijoittuvan teollisuus- ja yritystoiminnan myötä liikenteen määrissä on odotettavissa kasvua. Kokoojaväylän raskas liikenne painottuu Hämeentien suuntaan. Suunnittelualueelta on laadittu liikennemeluselvitys (Ramboll ), joka perustuu luonnosvaiheen kaavaratkaisuihin ja ympäristön osalta käytettävissä oleviin liikenneennusteisiin vuodelle Asumiseen käytettävillä alueilla raja-arvojen perusteena on käytetty valtioneuvoston päätöstä yleisistä melutason ohjearvoista v (VNp 993/1992). Teollisuuskiinteistöillä ei ole valtioneuvoston päätöksen perusteella sovellettavia ohjearvoja. Uusien asuinrakennusten sisämelua voidaan alentaa sopivilla ulkoseinä- ja ikkunarakenteilla. Ulkomelun ohjearvojen tulisi alittua oleskeluun käytettävillä piha-alueilla. Nykyisin osalla Savikontien AO-alueesta ylittyy päivämelun keskiäänitason ohjearvo 55dB. Yömelun ohjearvo 50 db ylittyy lähes koko Savikontien asuntoalueella. Uusilla asuntoalueilla ohjearvo on vielä alempi, 45 db. Alueen äänilähteenä toimii päärata sekä pieneltä osin uusi kokoojakatu. Piha-alueiden melutasoa voidaan jonkin verran alentaa rakennusten ym. rakennelmien ja oleskelualueiden sopivalla sijoittelulla. Kaavan toteutuminen vaatii kunnallistekniikan rakentamista alueelle.

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos

V104 Koiskalantie Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, Koiskala Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (16) 1 Perus- ja tunnistetiedot

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS

ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS ASIKKALA Anianpelto / Pasola PASOLANHARJU, ASEMAKAAVA SELOSTUS Kaavan laatijat: Sasu Marila / Arkkitehtitoimisto Sasu Marila (kaavaselostus) Kari Nykänen / Arkkitehdit M3 Vireille tulo: khall 35, 20.2.2012

Lisätiedot

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus

RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus 1 KOTKA 17. SUTELA RASINKYLÄ (0214) Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 19.11.2014 12.6.2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Rasinkylä (0214)

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy MULTIAN KUNTA AHJOMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 25073- Kaavaselostus Ehdotusvaihe 15.6.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Multian kunta I P11270 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA

AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA PÖYTYÄN KUNTA AUVAISTEN KYLÄN ASEMAKAAVA asemakaavan selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Auvaisten kylän asemakaava Pöytyän kunta, Auvaisten asemakaava-alue, korttelit 1, 2, 3, 4 Selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula

Miehikkälän kunta. Vihreän logistiikka-alueen asemakaava. Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013. Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula Miehikkälän kunta Vihreän logistiikka-alueen asemakaava Kaavaselostus Ehdotus 4.4.2013 Tullut vireille 8.2.2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 Yhdyskuntasuunnittelu Kaija Maunula 1 1 PERUS- JA

Lisätiedot