Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Aili Rajala puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissaolleet Jukka Pitkäranta jäsen Heikki Tuomela jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 20-27, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lahdenmaa ja Piia Ylikoski Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Timo Lahdenmaa Piia Ylikoski Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 67 20 Ympäristölupahakemus kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin Teuvan Kallioharjulla / Destia Oy Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 20 Destia Oy on hakenut saapuneella hakemuksella ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n tarkoittamaa ympäristölupaa ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin kohtien 7 c, 7 e ja 7 f mukaisesti kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin mukaista lupaa puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. Ympäristölupahakemus on jätetty Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutuksen julkipanosta on ilmoitettu Tejuka lehdessä Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille kiinteistön rajanaapureille ja lähialueella kiinteistön omistaville kaikkiaan kymmeneen osoitteeseen. Hakemuksen johdosta on jätetty kaksi muistutusta. Hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon. Vastine on saapunut Paikka sijaitsee Kallioharjun alueella noin 3.5 km Teuvan keskustasta luoteeseen Teuvan kunnan Kauppilan kylän tilalla Kallioharju, Rn:o 3:50. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin kilometrin etäisyydellä. Paikka ei sijaitse pohjavesialueella. Osayleiskaavassa alue on kaavoitettu merkinnällä EO/VL, mikä tarkoittaa maa-ainestenottoaluetta, joka ottamisen päätyttyä maisemoidaan ja muutetaan lähivirkistysalueeksi. Ympäröivät alueet on varattu lähivirkistysalueiksi ja teollisuus- ja varastoalueiksi. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a, b ja c sekä 13 c kohtien mukaan. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa sisältää naapuruussuhdelaista imissiolupaharkinnan, jätelaista jäteluvan, terveydensuojelulaista sijoitusluvan, ilmansuojelulain, meluntorjuntalain, ympäristölupamenettelylain ja vesilaista pilaantumisen sääntelyyn kohdistuvan lainsäädännön. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupapäätöstä tehtäessä on huomioitava, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaa-

3 68 Ympäristöltk 20 (jatkoa 2) miseksi säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. (YsL 41 ) Sijoituspaikkaa valittaessa on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon; - toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; - alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; - muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. (YsL 6 ) Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä, eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (nk. maaperän pilaamiskielto). (YsL 7 ) Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että; - tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; - toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai - toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (nk. pohjaveden pilaamiskielto). (YsL 8 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän, pohjaveden ja meren pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. (YsL 7-9 ja 42 ) Lupamääräyksissä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen estämiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden

4 69 Ympäristöltk 20 (jatkoa 3) kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. (YsL 43 ) Ympäristölupa myönnetään määräaikaisena, jolloin se raukeaa määräajan päättyessä tai toistaiseksi voimassa olevana, jolloin luvassa tulee määrätä mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä sekä mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä, jollei tällaista määräystä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. (YsL 55 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos; - toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi; - toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa; tai - hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty toistaiseksi myönnetyn luvan määräaikaan mennessä. (YsL 55 ja 57 ) Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos; - toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; - toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; - parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; - olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai - se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. (YsL 58 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos; - hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin; - lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa; tai - toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti. (YsL 59 )

5 70 Ympäristöltk 20 (jatkoa 4) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Destia Oy:lle liitteen mukaisen ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

6 71 21 Tilapäinen leirintäaluehakemus Nummirock 2011 Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 21 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ilmoituksen tilapäisestä leirintäalueesta. Nummijärvellä Salakarin alueella järjestetään Nummirock 2011 tapahtuma Tilapäisen leirintäalueen lupaa haetaan ajalle Yleisö majoittuu Salakarin läheisyydessä oleville alueille lähinnä teltoissa, kartta esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Ulkoilulain 25 :n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli sata henkilöä, on tilapäinen leirintäalue. Ulkoilulain 19 :n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö; 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. Ympäristölautakunta voi kieltää tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä, jotka ovat tarpeen ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tilapäisellä leirintäalueella, jollei määräysten antaminen kuulu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan. Leirintäalue sijaitsee Iso-Nummikankaan tärkeän pohjavesialueen C- osan muodostumisalueella. Osin leirintäalue on aivan entisen Nummilahden vesiosuuskunnan vedenottamon vieressä. Leirintäalueen maapohja on pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Tilapäisen leirintäaluelupahakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla yhdessä meluilmoituksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on lisäksi toimitettu leirintäalueen naapurikiinteistöjen sekä lähialuueen kiinteistöjen omistajille. Tilapäisestä leirintäaluehakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Tilapäisen leirintäalueen käytön osalta on tärkeää, että leirintäalueen pitäjä osoittaa leiriytyjille riittävän selvästi leirintään käytettävissä olevan alueen. Alueen rajat voidaan osoittaa joko aitaamalla tai muutoin selvästi havaittavissa olevin merkein. Leiriytyminen ja kaikki siihen liittyvät

7 72 Ympäristöltk 21 (jatkoa 2) toiminnot sekä liikkuminen on suoritettava leirintäalueen pitäjän hallinnassa tai käyttöoikeuden piirissä olevien alueiden kautta. Toisten yksityiset maa-alueet eivät ole käytettävissä leiriytymiseen, läpikulkuun tai muuhunkaan leiriytyjien oleskeluun, ellei alueen haltija ole antanut siihen suostumustaan. Käymälöiden osalta voidaan todeta, että suunniteltu leirintäalue sijaitsee Nummikankaan tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella vettä läpäisevällä hiekkakankaalla. Tällä alueella ei voida sallia minkäänlaista jätevesien maaperään imeyttämistä. Perusedellytyksenä leirintäalueen pidon hyväksymiseen tällä alueella on, että käymälät varustetaan vesitiiviillä säiliöllä ja käymälöitä on riittävästi alueiden eri osiin sijoitettuna. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Edellä olevin perustein hyväksytään Nummirock 2011 tilapäisestä leirintäalueesta tehty ilmoitus seuraavin määräyksin: 1. Vesipisteet: Talousvesilinjat on huuhdeltava huolellisesti ennen käyttöönottoa. Leirintäalueen pitäjän on kustannuksellaan tutkitutettava juomaveden hygieeninen laatu. Vesipisteet on merkittävä maastoon selvästi havaittavin opastein, jotka nousevat näkökentän yläpuolelle. 2. Käymälät ja peseytymistilat: Käymälät ja peseytymistilat on siivottava sekä säiliöt tyhjennettävä riittävän usein. Alueelle on järjestettävä tiiviillä säiliöllä varustettuja kiinteitä tai siirrettäviä asiallisia käymäläkoppeja siten, että alueella on yhteensä vähintään 80 käymäläpaikkaa sekä urinaalipaikkoja 15 metriä vastaavalle määrälle. Käymälät on jaettava leiripaikkojen mukaisessa suhteessa Nummijärventien kummallekin puolelle. WC-tilat on oltava helposti tyhjennettävissä juhlien aikana. Alueella tulee olla myös sellainen WC-tila, jota pystyvät liikuntaesteiset käyttämään. 3. Jätehuolto: Alueille on varattava riittävästi jäteastioita. Tilaisuuden järjestäjän on siivottava leirintäalueet viipymättä tilaisuuden päätyttyä, viimeistään mennessä. Leirintäalueen pitäjän on neuvoteltava naapurikiinteistöjen omistajien kanssa mahdollisesta leirintäalueen/leiriytyjien aiheuttamasta naapurikiinteistöjen roskaantumisesta mukaan lukien ulosteet. Jätteiden lajittelua tulee pyrkiä kehittämään ja ohjaamaan Botniarosk Oy:n toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Festivaalivieraita tulee kannustaa roskien asialliseen käsittelyyn. 4. Ilmoitustaulu ja opasteet: Alueella on oltava huomattavan suuri ilmoitustaulu, joka on sijoitettava selvästi havaittavissa olevaan paikkaan. Siinä on oltava aluekartta, johon on merkitty vesipisteet, käymälät, pesupaikat ja palvelupisteet.

8 73 Ympäristöltk 21 (jatkoa 3) Ilmoitustaululla on oltava yhteystiedot ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalta. Alueella on oltava hyvin havaittavat ja selvät opasteet, esimerkiksi väripylväät, joilla kerrotaan WC-tiloista, suihkuista, talousvedestä jne. 5. Alueen rajaaminen: Alue on rajattava maastoon selvästi havaittavin leirintäaluemerkein tai aidoin. Alueen keskellä oleva muistomerkki on rajattava leirintäalueen ulkopuolelle. Leiriytyminen esitettyjen leirintäalueiden rajojen ulkopuolelle tai naapurikiinteistöillä ei ole sallittua ilman kiinteistönomistajan erillistä lupaa. Tilapäiseksi aidaksi tehdyt rakennelmat, tilapäiset kulkuyhteydet ja leirintäaluemerkinnät on poistettava tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin viimeistään mennessä. 6. Jätevesien ja lietteiden käsittely: Jätevedet ja lietteet tulee kuljettaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun hyväksyttyyn ja ympäristöluvitettuun käsittelyyn. 7. Alueen Alue on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään Samalla tarkastetaan myös leirintäalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen rajan lähialueelta sen hetkinen siisteys mahdollisen jälkisiivoustarpeen arvioimiseksi. Edellä olevat määräykset on annettu ympäristö- ja terveyshaittojen torjumiseksi. Erityisesti on syytä korostaa, että leirintäalue sijaitsee tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella. Muilta osin määräyksiä toiminnasta alueella on annettu mm. Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen huvilupapäätöksessä, Kauhajoen palopäällikön määräyksissä, ympäristölautakunnan meluilmoituspäätöksessä sekä ympäristöterveystarkastajan päätöksessä tilapäisen tapahtuman elintarvikkeiden ulkomyynnin ja tarjoilun hyväksymisestä. Festivaalitilaisuuden aikana tarvittavien järjestyksenvalvojien määristä ja paikoista päättää poliisiviranomainen. Festivaalialueen rakennuksista ja rakennelmista päättää rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 74 22 Meluilmoitus Nummirock 2011 tapahtumasta Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 22 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittaman meluilmoituksen ajalle Nummirock huvitilaisuuden johdosta. Tilaisuudessa järjestetään rock -konsertteja ulkolavoilla torstaina lauantaina Lisäksi ennen tapahtumaa noin viikon ajan on alueen kunnostus/rakentamismelua sekä tapahtuman jälkeen purkutyöt. Melua on ilmoitettu olevaksi päivittäin. Ulkolavoja on kolme kappaletta. Vihreä lava toimii päälavana, Infernolava on rantalava sekä olutteltassa on esiintymislava. Vihreällä lavalla ja rantalavalla orkesterit vuorottelevat. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta, jos on syytä olettaa melun olevan erityisen häiritsevää. Ilmoituksen johdosta on tehtävä päätös, jossa ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarpeellisia määräyksiä siitä, mihin toimiin ilmoituksen tekijän on ryhdyttävä tai mitä rajoituksia tapahtumaa järjestettäessä on noudatettava melusta aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Meluilmoituksesta on kuulutettu yhteisessä kuulutuksessa tilapäisen leirintäaluehakemuksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on myös lähetetty lähellä olevien huvilakiinteistöjen omistajille. Meluilmoituksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ilmoituksen seuraavin ehdoin: 1. Ulkoilmakonserteista ja olutteltasta aiheutuva melu, sound check - tarkastukset mukaan lukien, on ajoitettava seuraavien kellonaikojen välisinä aikoina tapahtuvaksi: - torstai klo perjantai klo lauantai klo Lisäksi ennen juhlia ja juhlien jälkeen välisenä aikana tulee kunnostus- ja rakentamistyöt ajoittaa siten, että melua (yli 45 db(a)) aiheuttavia töitä/toimenpiteitä tulee välttää klo välisenä aikana. 2. Tilaisuuden järjestäjän on tiedotettava tilaisuuden järjestämisajoista

10 75 Ympäristöltk 22 (jatkoa 2) festivaalialueen lähistöllä asuville vakituisille asukkaille ja kesämökkiläisille. 3. Ulkotiloissa olevat äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei hetkellinen maksimimelutaso ylitä 105 db (A) noin 20 metrin etäisyydellä olevan äänitarkkailupöydän kohdalta mitattuna. Hetkellinen maksimimelutaso 105 db koskee myös sound checkkejä. 4. Äänentoistolaitteet on suunnattava ja suojattava siten, ettei melutaso lavojen takana olevien lähimpien mökkikiinteistöjen piha-alueella ylitä yhden tunnin mittausjaksolla La eq -arvoa 85 db (A). Vihreän lavan kaiuttimien taakse on asennettava ilmavälillä oleva kaksinkertainen pressuseinä tai jokin muu huokoinen materiaali. Infernolavan äänentoistolaitteet on suunnattava niin, että äänenpaine suuntautuu mahdollisimman vähän koilliseen. 5. Tilaisuuden järjestäjällä on oltava meluasioista vastaava yhteyshenkilö, joka tiedottaa viimeistään alueelle tehtävän tarkastuksen yhteydessä äänentoistolaitteiden toimittajan sekä äänenvoimakkuudesta huolehtivien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot tilaisuuden aikana. Yhteyshenkilön tulee myös huolehtia järjestäjien kanssa, ettei leirintäalueella soiteta kohtuuttoman kovaäänisesti omia musiikkilaitteita. 6. Tilaisuuden järjestäjällä tulee olla kuulosuojaimia siten, että niitä on yleisön saatavilla. Järjestäjän tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä sekä tiedottaa yleisöä kuulovaurioriskistä. 7. Tämä päätös on järjestäjien toimesta toimitettava tiedoksi hyvissä ajoin äänentoistosta vastaaville. 8. Esiintymislavojen taustat tulee olla siistit ja hylätyiksi luettavat tuotteet tulee poistaa. 9. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 76 23 Meluhaitta Veräyksenpolulla Kauhajoella Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 23 Kauhajoella Veräyksenpolulla sijaitsevasta pienkonekorjaamosta on jätetty kirjallinen valitus Valituksen ovat tehneet Tiina ja Kari Perttu, jotka asuvat korjaamon naapurissa. He ovat kiinnittäneet huomiota Rintaluoman pienkonekorjaamon yritystoiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan sekä kadulla tapahtuvaan ajoneuvoliikenteeseen. Pertut ovat asuneet korjaamon naapurissa viisi vuotta, jona aikana haittaa on ollut koko ajan, mutta se on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Pahimmat ajankohdat ovat toukokuusta syyskuuhun. Tiina ja Kari Perttu vaativat yritystoiminnan lopettamista asuntoalueella. Heikki ja Jussi Rintaluomalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon valituksen johdosta mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittama vastine saapui Vastineessa kerrotaan yritystoiminnan Veräyksenpolulla jatkuneen 20 vuotta. Jussi Rintaluoma jatkaa isänsä Heikki Rintaluoman yritystoimintaa, eikä yritystoiminta ole lisääntynyt. Vastineessa kerrotaan, että asiakaspysäköintiä tullaan opastein selkeyttämään tontille, jossa korjaamorakennus sijaitsee. Näin toivotaan liittymän Veräyksenpolku 19:ssä rauhoittuvan, jota vastapäätä Tiina ja Kari Pertun tonttiliittymä sijaitsee. Puutarhanhoitokoneet, kuten ruohonleikkurit ja moottorisahat ovat äänekkäitä laitteita, joiden käytöltä ei täysin vältytä. Kesä - heinäkuu ovat pienkonekorjauksessa normaalia vilkkaampia ja huollettavien koneiden määrät lisääntyvät ja siten myös koe/testauskäyttö. Talviajalle ovat tulleet lisäksi suksihuollot, jotka kaikki tapahtuvat sisätiloissa. Kesällä 2010 oli palkattuna yksi työntekijä asiakaspalveluun, koneiden vastaanottoon ja huoltamiseen. Työtekijän avulla lyhennettiin yrittäjän työpäivää, jotta yritystoimintaa ei tapahtuisi illalla. Yritystoimintaa kehitetään siten, että moottorisahojen ja työnnettävien ruohonleikkureiden koekäytöt pyritään minimoimaan ulkona ja ne suoritetaan sisällä siihen varatussa tilassa ja hallin yhteydessä olevassa varastokopissa tai Savikyläntie 10 olevassa kiinteistössä. Koneiden koekäytöissä pyritään huomioimaan ulkona olevat ihmiset. Pienkonekorjaamotoiminnan asiakaskuntaa ei pyritä kasvattamaan, päinvastoin merkki/takuuhuoltoja tullaan supistamaan. Jussi Rintaluoma ei ota kantaa yritystoiminnan kokonaan lopettamiseen asuntoalueella. Yritystoimintaa asuntoalueilla ovat myös hierojat, parturit, konsultit ym. pienyrittäjät, jotka työllistävät 1-2 henkilöä. Heikki Rintaluoman omistama omakotitalo sijaitsee osoitteessa Veräyksenpolku 19 (tontti nro 5) sekä korjaamotalli naapuritontilla Veräyksenpolku 17 (tontti nro 7). Omakotitalon autotallitila on myös korjaamoyrityksen käytössä, nykyisellään lähinnä toimistona ja varaosien säilytysti-

12 77 Ympäristöltk 23 (jatkoa 2) lana. Korjaamon tilat sijaitsevat korttelissa H 25 (1325) Heinolan alueella. Kortteli on AO 1½ aluetta, eli enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten korttelialuetta, jossa asuinrakennukset voivat olla puolitoistakerroksisia. Kaava on hyväksytty Kauhajoen kunnanhallituksessa ja vahvistettu lääninhallituksessa n:o B Kaavakartta on esityslistan lisätietona 2 / ympäristöltk Lähialueen korttelit ovat myös AO kortteleita. Kaavan mukaisesti Veräyksenpolulta on ainoastaan jalankulkuyhteys eikä ajoneuvoyhteyttä korttelin pohjoispuolella olevalle Savikyläntielle. Käytännössä ajoneuvoyhteys Savikyläntieltä on olemassa ja ajokielto osoitetaan kieltokyltillä, jossa läpiajo kielletään. Nykyisin pienkonekorjaamokäytössä oleva rakennus on hyväksytty Kauhajoen kunnan rakennuslautakunnassa (lupa 108/1988) autotalli-varastoksi. Rakennuksen pinta-ala on 95,5 m². Ympäristöviranomainen on pyytänyt Kauhajoen kaupungin kaavoittajalta lausunnon Rintaluoman pienkonekorjaamon sijainnista sekä tulkintaa siitä, aiheuttaako pienkonekorjaamo ristiriitaa voimassa olevan kaavan kanssa. Lausunto on saatu Lausunnossaan kaavaviranomainen tuo esiin, että Rintaluoman pienkonekorjaamo sijaitsee AO alueella, jonne saa rakentaa erillispientaloja tehokkuudella 0,20 ja rakennusten enimmäiskorkeus saa olla 1½ kerrosta. Valmisteilla olevassa asemakaavan siirrossa numeeriseen muotoon korttelin käyttötarkoitus pysyy samana. Vastauksena kysymykseen, onko pienkonekorjaamo voimassa olevan kaavan vastainen, kaavoittaja toteaa, että Kauhajoella on erikseen osoitettu erillispientalojen alueet, joilla on pienimuotoinen yritystoiminta mahdollista. Veräyksenpolun varrella olevissa kortteleissa ei yritystoimintaa sallivaa määräystä ole. Rakennuslupaa hakiessaan on kiinteistön omistaja kuvannut ko. talousrakennuksen tarvetta ns. harrastetilaksi. Nykyinen pienkonekorjaamo on sekä kaavan, että myönnetyn rakennusluvan vastainen. Lausunnossa myös vahvistetaan, että liittymä Agneksentielle tontilta 7 on mahdollista. Kaavoittajan lausunnosta on annettu Jussi ja Heikki Rintaluomalle mahdollisuus vastineen antoon mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittamassa vastineessa todetaan, että he eivät ota kantaa kaava- ja rakennuslupa-asioihin. Rintaluoma tuo esiin antamassaan vastineessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla meluhaittaa voidaan olennaisesti pienentää. Pihaliittymän teko Agneksentielle on mahdollista, jos huoltoliittymä Veräyksenpolulle säilyy. Rintaluoma myös esittää, että ajettavien työkoneiden testausta suoritettaisiin Agneksentien puistossa. Agneksentien puistoalueen omistaa Kauhajoen kaupunki. Ympäristönsuojelulain 91 :n mukaisesti Jussi Rintaluomaa on kuultu suullisesti päätösehdotuksesta ennen päätöksentekoa.

13 78 Ympäristöltk 23 (jatkoa 3) Kiinteistöllä tapahtuva toiminta on yleensä pysyttävä kiinteistön rajojen sisällä. Kuitenkin toiminnoista joskus aiheutuu haittaa myös naapurikiinteistöillä. Tätä ei voida lainsäädäntökeinoin kokonaan estää ja näin naapurustossa on tavanomaisen käytön aiheuttaman vaikutusten sietämisvelvollisuus. Naapuruussuhdelain mukainen imissiokielto tarkoittaa, että kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta esim. melusta. Jos naapurikiinteistölle aiheutuvat haitat ovat kohtuuttomia, voidaan kiinteistön rajojen sisällä tapahtuvaa toimintaa rajoittaa tai kieltää. Kohtuuttomuudessa on arvioitava mm. naapurikiinteistöjen käyttö ja paikalliset olosuhteet, kuten odottamattomuus, tavanomaisuus sekä haitan kesto. Kohtuuttomuudessa on arvioitava myös mahdollisten olosuhteiden muutos toiminnassa naapurien kannalta sekä naapurustossa. Olosuhteiden muutos voi muuttaa toiminnan kohtuuttomaksi. Sietämisvelvollisuus ei koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa. Sietämisvelvollisuudella on naapuruussuhdelain tausta ja se perustuu siihen, että kiinteistöjen käytöstä tavanomaisestikin aiheutuu puolin ja toisin naapureille haittaa, jota voidaan tiettyyn määrään saakka pitää siedettävänä. Ympäristöviranomainen voi antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen (YsL 85 ) ja viranomainen voi määrätä, että 85 :n mukaisesti annettua määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ). Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaisesti asumiseen käytettävillä alueilla ei melutaso saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 50 db (klo 22-7). Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Pienkonekorjaamo Jussi Rintaluomalle ympäristönsuojelulain 85 :n perusteella seuraavan meluhaittaa koskevan yksittäisen määräyksen, jota on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ) Ulkona tapahtuvat ajoleikkureiden ja puutarhajyrsimien koekäytöt ovat sallittuja ainoastaan poikkeustapauksissa ja ainoastaan arkisin klo 9-17 ja lauantaisin klo välisenä aikana. Pyhäpäivinä sekä arkipyhinä ei yritystoimintaan kuuluvia ulkona tapahtuvia koneiden koekäyttöjä saa suorittaa lainkaan. Edellä mainittuina aikoina melutaso ei saa ylittää koekäytöissä 55 db(a) ulkona asumiseen käytettävillä alueilla. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa suoritettava ympäristömelun mittaukset viranomaisen määräyksestä. Koekäyttöjä varten tulee varustaa sisätila, jonka tulee olla hyvin eristetty ja ilmastoitu. Koneiden ja laitteiden koekäytöt tulee suorittaa kyseisessä eristetyssä sisätilassa. Tilasta ei saa aiheutua meluhaittaa ulkotiloihin. Sisätila tulee olla käytettävissä mennessä.

14 79 Ympäristöltk 23 (jatkoa 4) Tontille 7 tehdään asiakasliittymä suoraan Agneksentieltä ja rauhoitetaan Veräyksenpolun liittymä omakotitalon käyttöön tontille 5. Opastus pienkonekorjaamoon tulee tapahtua Agneksentien kautta, eikä jalankulkukäytävää pitkin Savikyläntieltä, josta ajoneuvolla läpiajo on kaavassa sekä liikennemerkein kielletty. Ajoliittymä Agneksentielle tulee olla valmis ja opastus korjattuna mennessä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 80 24 Lausunto EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista Valmistelija/lisätiedot: ympäristötarkastaja Jukka Järvinen, puh , sähköposti: Ympäristöltk 24 Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausuntoa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta (DNro EPOELY/3/07.04/2011) koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukselle mennessä. Hankkeesta vastaava: EPV Tuulivoima Oy, Tomi Mäkipelto Hankkeesta vastaavan YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Reino Kukkonen Hankkeen yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Riitta Kankaanpää-Waltermann Hankkeen taustaa EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston toteuttamista Teuvan kuntaan Kinnasharjun - Paskoonharjun alueelle Vaasantien (687) ja valtatie 8:n väliselle, Horontien (682) pohjois- ja eteläpuoliselle sekä Teuvanjoen ja Närpiönjoen väliselle metsäiselle selännealueelle. Hankealue on pinta-alaltaan noin 900 ha. Etäisyyttä kaakossa sijaitsevaan Teuvan kuntataajamaan on 5 km, luoteessa sijaitsevaan Horonkylään noin 6 km, itäpuolella sijaitsevalle Kauhajoelle noin 30 km, koillispuolella sijaitsevalle Seinäjoelle noin 80 km ja pohjoispuolella sijaitsevaan Vaasaan noin 80 km. Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuulivoimalat, tuulivoimapuiston edellyttämät huoltotiet sekä kytkentävoimajohto alueverkkoon. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hanke sijoittuu pääosin rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle, eikä alueella ole vakituisia asuinrakennuksia. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi lomarakennusta, joiden pääkäyttötarkoitus on metsästykseen liittyvä toiminta. Horontien eteläpuolella sijaitsee Oy Botniarosk Ab:n jätekeskus ja pohjoispuolella Teuvan riistanhoitoyhdistyksen ampumarata-alue. Hankealueella sijaitseva tiestö on sorapintaista. Tuulivoimaloita ei sijoiteta voimassa olevan osayleiskaavan jätehuoltoalueelle, eikä hanke vaikuta jätelaitoksen toimintaan. Hanke ei myöskään vaikuta lähistöllä sijaitsevien kotieläintuotannon suuryksiköiden toimintaan. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdyskuntaraken-

16 81 Ympäristöltk 24 (jatkoa 2) teeseen kohdistuvia vaikutuksia ja hankealue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, eikä alueelle ole tarkoituksenmukaista osoittaa muuta seudullisesti tai paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu muuta maankäyttöä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita, mutta Varisnevan Natura-alue (278 ha) sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella. Avoimia näkymiä hankealueelle avautuu alueen länsi- ja kaakkoispuolella sijaitsevilta peltoaukeilta ja niillä sijaitsevilta tilakeskuksilta. Sen sijaan hankealueen luoteispuolella sijaitsevalta Horonkylältä ei avaudu näkymiä hankealueelle. Teuvan keskustaajaman kohdalla ja paikoin Teuvanjokilaaksossa tuulivoimalat tulevat näkymään metsänreunan yläpuolella hallitsematta kuitenkaan maisemakuvaa. Hankkeen arvioidut vaihtoehdot VE 0: YVA-asetuksen edellyttämä vertailuvaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto ei edistä kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteita ja siten ilmaston muutoksen hillitsemistä koskevien tavoitteiden toteutumista. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja mahdollisesti jollain muulla tuotantotavalla. VE 1: Alueelle sijoitetaan 23 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. VE 2: Alueelle sijoitetaan 20 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. Voimaloiden napakorkeudet olisivat 120, 140 tai 160 m. Tuulivoimalaitosyksiköiden kokoluokan lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu ja pyritty optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijaintia ja vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi Hankkeen YVA-menettelyn aikana suunnitellun hankkeen vaikutuksia selvitettiin laajasti käsittäen luontovaikutusten lisäksi mm. vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, kulttuuriympäristöön, ihmisiin sekä ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on huomioitu arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä arviointiohjelman yleisötilaisuudessa käyty keskustelu ja saatu palaute. Hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan Teuvan kunta ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen vaikutukset sekä maaperän, että pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisen osalta ovat kokonaisuudessaan vähäisiä. Hanke-

17 82 Ympäristöltk 24 (jatkoa 3) alueella ei ole maastokäyntien havaintojen perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä, kuten puroja tai lampia eikä luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 :n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä eikä vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a :n mukaisia kohteita. Rakentamispaikoilla esiintyvät luontotyypit ovat pääosin hakkuin hoidettuja, metsätalouskäytössä olevia eri-ikäisiä taimikoita ja ikärakenteeltaan valtaosin nuoria metsiä. Hankealueella olevat pienehköt suoalueet ovat pääosin ojitettuja ja osin kuivuneet muuttumiksi ja turvekankaiksi. Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheisrakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheutuvien linnustovaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurin osa tuulivoimaloista on sijoitettu pesimälinnustonsa suhteen karuille alueille nuoriin kasvatusmetsiin tai avohakkuualoille. Tästä syystä tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset lintujen elinympäristöihin voidaan yleisesti arvioida vähäisiksi. Hankealueella pesivistä lintulajeista suurimman osan elinympäristö sijoittuu huomattavasti voimalan lapojen alapuolelle, jolloin törmäykset lapoihin ovat epätodennäköisiä. Tehtyjen selvitysten perusteella lintujen muuttoreitit kulkevat pääosin hankealueen ohitse, mikä pienentää lintujen törmäysriskiä. Muuttavien yksilöiden sijaan esimerkiksi Varisnevalla lepäilevien kurkien ja joutsenten törmäysriskit ovat suuremmat em. alueelle laskeutuessaan ja sieltä noustessaan. Hankekokonaisuuteen kuuluvan sähkönsiirron osalta arvioinnissa on tarkasteltu yhtä reittivaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään alueverkkoon rakentamalla hankealueelle uusi sähköasema ja hankealueen länsipuolelle sijoittuvien Fingrid Oyj:n Kristiina-Tuovila 220 kv (400) ja 220 kv voimajohtojen rinnalle uusi 110 kv voimajohto. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille toteutetaan maakaapelein. Lisäksi tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto sekä perustukset jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle. Tuulivoimaloiden perustuksia ja huoltotieverkostoa varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta ja tieverkostoa suunniteltaessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo olevaa tiestöä. Hankkeen vaikutuksista Varisnevan Natura-alueeseen on tehty Naturatarveharkinta, jossa on arvioitu tuulivoimapuiston vaikutukset niihin Varisnevan Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin, joiden perusteella Varisnevan alue on sisällytetty osaksi Suomen Natura-verkostoa. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisista toimenpiteistä tai tuulivoimapuiston käytön aikaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat Varisnevan Natura-alueella sijaitseville luontodirektiivin liitteen I luontotyypeille kohdis-

18 83 Ympäristöltk 24 (jatkoa 4) tuvia merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimalat eivät normaalitilanteessa muodosta päästökuormitusta, joka vaikuttaisi niiden ympäristöön. Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maarakennustöistä sekä sähkönsiirron osalta myös uusien ilmajohtojen rakentamisesta. Toiminta-aikanaan tuulivoimalaitoksen synnyttämän melun vaikutussäde vaihtelee muutamasta sadasta metristä yli kilometriin. Hankevaihtoehdossa 1 melutaso lähimmän asuintalon kohdalla on 42 db (yöajan ohjearvo ylittyy) ja muiden vakituisten asuintalojen kohdalla alitetaan 40 db (vakituisen asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot alittuvat). Hankealueen sisäpuolella olevan loma-asunnon kohdalla laskennallinen melutaso on noin 53 db (loma-asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät). Muiden vapaa-ajan rakennusten kohdalla melutasot ovat db:n luokkaa. Hankevaihtoehdossa 2 melutasot lähimpien loma-asuntojen kohdalla ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa 1, mutta vakituisten asuintalojen kohdalla vaihtoehtojen meluvaikutuksilla ei ole olennaista eroa. Alueen sisä- ja pohjoispuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on noin 48 db, kun taas alueen eteläpuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on voimakkaimmillaan noin 40 db. Lähimmän yksittäisen asuintalon kohdalla melutaso on 42 db, muiden asuinrakennusten luona alitetaan 40 db. Tuulivoimalaitosten aiheuttama varjostusvaikutus ulottuu sääolosuhteet ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuksen mukaan noin metrin etäisyydelle hankealueen uloimpien voimaloiden ulkopuolelle. Varjostusalue on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Hankevaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ole juurikaan eroa varjostusvaikutuksen merkittävyyden kannalta. Hankealueen ympäristöön suunnatussa kyselytutkimuksessa valtaosa vastaajista kannattaa tuulivoiman lisärakentamista yleensä. Pääosa (91 %) vastaajista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoimapuiston hyötyjä pidetään suurempina kuin haittoja. Lisäksi valtaosa (95 %) vastaajista pitää vaikutuksiltaan myönteisempänä hankkeen toteuttamista, kuin sen toteuttamatta jättämistä. Selkeimmin vastaajat olivat huolissaan tuulivoimapuiston kielteisistä vaikutuksista linnustoon, maisemaan ja melutilanteeseen. Myönteisesti hankkeen katsotaan vaikuttavan Teuvan kunnan imagoon ja talouteen, työllisyyteen sekä energian hintaan. Tuulivoimapuiston valmistuttua aluetta voi jokamiehenoikeuksien puitteissa käyttää kuten ennenkin, eikä esimerkiksi voimaloiden huoltotiet ole portein lukittuja. Hankevaihtoehdot 1 ja 2 eivät kokonaisuudessaan aiheuta merkittäviä maa- ja kallioperään tai pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia haitallisia vaiku-

19 84 Ympäristöltk 24 (jatkoa 5) tuksia, eikä kumpikaan vaihtoehto aiheuta merkittäviä haittoja kasvillisuudelle tai luontotyypeille. Tuulivoimapuistosta ei aiheudu laajalle asutukseen, elinoloihin, virkistykseen, ja terveyteen kohdistuvaa haittaa ja molemmat vaihtoehdot ovat siten toteuttamiskelpoisia. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja siitä laadittua arviointiselostusta esittelevä kaikille kiinnostuneille tarkoitettu yleisötilaisuus pidettiin Teuvan lukion auditoriossa Yhteenveto Maisemaan kohdistuva muutos, tuulivoimaloiden aiheuttama melu sekä linnustoon kohdistuva vaikutus ovat toiminnan vaikutuksista keskeisimmät ja merkittävimmät. Rakentamisaikaisista vaikutuksista pääosa on tilapäisiä. Vaikutusten tarkastelualue on arviointityössä ollut laaja. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset kohdistuvat erityisesti kehrääjään ja metsoon, joiden elinolosuhteet voivat heikentyä etenkin hankkeen rakennusvaiheessa. Muille lintulajeille vaikutukset ovat vähäisiä. Kummallakaan hankevaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tai maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Hankevaihtoehto 2 aiheuttaa kokonaisuudessaan vähemmän haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin, linnustoon ja ihmisiin, kuin hankevaihtoehto 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston avulla pystytään sen toimintakauden aikana vähentämään Suomen energiantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin tonnia vuodessa laskentatavasta riippuen. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeesta tehty ympäristövaikutusten arviointi on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan pääosin riittävä. Hankkeen suurimmat ympäristövaikutukset tulevat olemaan melutilanteen ja maisemakuvan muutokset sekä haitalliset vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja linnustoon sekä läheiseen Varisnevan soidensuojelualueeseen. Tarkennuksia ympäristövaikutusten arvioinnissa ympäristölautakunta vaatisi erityisesti seuraaviin kohtiin: Vaikutukset ja niiden arviointi: 1) YVA-selostuksessa on kuvattu meluvaikutuksia lähiympäristöön pääosin kattavasti. Tuulivoimalan aiheuttaman melun erityispiirre on

20 85 Ympäristöltk 24 (jatkoa 6) sen laajakaistaisuus ja amplitudimodulaatio eli äänen voimakkuuden jaksollinen vaihtelu. Mikäli tuulivoimapuisto rakennetaan, tulee puiston valmistuttua melumittauksin varmistaa, ettei melu ole liian häiritsevää lähialueen asukkaille. Tuulivoimalan lapakulmien säädöllä voidaan jälkikäteen vaikuttaa hieman aiheutuviin meluhaittoihin. Hankealueen syrjäisyydestä johtuen negatiiviset meluvaikutukset jäänevät melko vähäisiksi. Vaikutusten osalta on oleellista, miten tuulivoimalat lopullisesti sijoitetaan alueelle eli tässä tulee pyrkiä mahdollisimman optimaaliseen ratkaisuun niin tuuliolosuhteiden kuten mm. meluvaikutusten suhteen. Meluvaikutusten arvioinnissa olisi voitu verrata eri laitetoimittajien välisiä eroja melutilanteessa. Koska tuulivoimalan melu painottuu matalille taajuuksille, olisi arvioinnissa voitu kiinnittää enemmän huomiota tähän ja viitata mahdollisiin tutkimuksiin aiheesta tai pioneerityönä tutkia miten matalataajuudet vaikuttavat eläimiin ja ihmisiin. 2) Maisemavaikutukset ovat tuulivoiman osalta vaikeasti poistettava ympäristövaikutus. Kinnasharjun - Paskoonharjun hankealue on kuitenkin sekä maisemallisesti että teknis-taloudellisesti paras vaihtoehto tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi verrattuna muihin lähialueen mahdollisiin sijoituskohteisiin johtuen alueen asumattomuudesta ja tuuliolosuhteista. Hankkeen aiheuttamat pysyvät haitalliset maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Ihmisten kokemat haitalliset vaikutukset maisemaan useimmiten hälvenevät ajan myötä erityisesti kun on kysymys tuulivoimasta, joka on imagoltaan ja päästöiltään puhdas ja tulevaisuudessa voimakkaasti lisääntyvä energiantuotantomuoto. Tuulivoimalat tulisi rakentaa putkitorneina, jolloin lievennettäisiin vaikutuksia lähimaisemaan. Arvioinnissa olisi voitu selvittää laajemmin haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä ja pohtia miten esimerkiksi metsänhakkuut ja uusien peltojen raivaukset voimaloiden lähellä niiden elinkaaren aikana tulevat vaikuttamaan voimaloiden näkymiseen ja maisemankuvan muutokseen. 3) Linnustovaikutusten osalta olisi syytä tehdä lisäselvityksiä etenkin mahdollisesti eniten kärsivien alueellisesti uhanalaisen ja lintudirektiivin liitteen I mukaisen kehrääjän sekä alueella mahdollisesti soidinpaikkaa pitävän metson osalta eri vuodenaikoina. Em. lajien tiedetään yleisesti välttelevän aktiivisen ihmistoiminnan alueita ja olevan herkkiä häiriöille elinympäristössään. 4) Varisnevan soidensuojelualueen välitön läheisyys on ongelmallista ja etenkin rakentamisen aikaiset mahdolliset haitalliset vaikutukset erityisesti suon vesitasapainon suhteen sekä käytönaikaiset vaikutukset suolla pesivien lintulajien suhteen tulee selvittää paremmin ja laajemmin etukäteen. Lisäksi negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä mahdollistavat toimenpiteet tulee ottaa rakentamisen aikana käyttöön. Varisnevaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulisi

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Esityslista Ympäristölautakunta

Esityslista Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 18.5.2011 klo 18.30 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS

EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS EPV TUULIVOIMA OY ILMAJOEN-KURIKAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE HANKEKUVAUS 15.3.2010 HANKKEEN YLEISKUVAUS Hankkeena on tuulipuiston rakentaminen Ilmajoen kunnan ja Kurikan kaupungin rajalle, Santavuoren- Meskaisvuoren

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika 3.6.2010 klo 18.30 20.25 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Turvetuotannon sijoittaminen

Turvetuotannon sijoittaminen Turvetuotannon sijoittaminen Turvelupa workshop 7.2.2017 Seinäjoki Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Muutoksia turvetuotannon sääntelyyn YSL 13 Turvetuotannon sijoittaminen YSL

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA

ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava:

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ohjelma

Yleisötilaisuuden ohjelma Yleisötilaisuuden ohjelma 1) Tilaisuuden avaus 2) YVA-menettely ja YVA-selostuksen sisältö - Yhteysviranomaisen edustaja 3) Kemijärven biojalostamohankkeen tilannekatsaus - Boreal Bioref Oy 4) Hankkeeseen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake

Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake Liite B: Sosiaalisten vaikutusten kyselylomake 1 (11) VÄSTERVIKIN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY VÄSTERVIKIN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Triventus Wind

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA LAUSUNTO POPELY/4343/2015 Pohjois-Pohjanmaa 1.7.2016 Raahen kaupunki Kaupunginhallitus Raahen kaupungin kirjaamo (sähköinen) Lausuntopyyntönne 4.3.2016 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN LAUSUNTO KOPSA III:n

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA HUMPPILAN-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TILAISUUDEN OHJELMA 1. Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja Leena Ivalo 2. YVA-menettely, ELY-keskus Leena Ivalo 3. Voimamylly Oy:n

Lisätiedot

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE

KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE KIVIVAARA-PEURAVAARAN TUULIVOIMAPUISTOHANKE Ympäristövaikutusten arviointimenettely ASUKASKYSELY KIVIVAARA-PEURAVAARAN LÄHIALUEELLE Hyvä vastaanottaja, Metsähallitus Laatumaa suunnittelee Hyrynsalmella

Lisätiedot

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA

TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA TUULIVOIMARAKENTAMINEN TERVEYDENSUOJELUN KANNALTA - Missä vaiheessa ja miten terveydensuojelu voi vaikuttaa? Ylitarkastaja, Vesa Pekkola Tuulivoima, ympäristöystävällisyyden symboli vai lintusilppuri?

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2015 Ympäristölautakunta Sivut 73-76 KOKOUSAIKA Torstai 25.6.2015 klo.16.00 16.40. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka

Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Teuva ja Kurikka Etelä-Suomi Päätös Nro 16/2010/3 Dnro ESAVI/392/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2010 ASIA HAKIJA Lintunevan turvetuotantoa koskeva ympäristölupahakemus ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (5) 36 Kepa ry:n erityisen häiritsevää melua koskeva konsertti, Kaisaniemen puisto ja Rautatientori HEL 2015-002842 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa

Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 887/10.03.00.03/2016 77 Päätös oikaisuvaatimuksesta koskien veneiden talvisäilytyskentän määräaikaista lupaa Rakennustarkastaja Petri Ojanen 9.11.2016: Raision

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2009/2 Dnro LSY-2008-Y-94 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Kristiinankaupungin Karhusaaren satamaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018

Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali 2018 TAMPEREEN KAUPUNKI Kaupunkiympäristön palvelualue Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelupäällikkö PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA 17.1.2018 2017-706-IPM Päätös N.C.D. Production Oy:n meluilmoituksesta, South Park-festivaali

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö

Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Luontoselvitykset ja lainsäädäntö Helsinki 16.12.2016 Ympäristölakimies Pasi Kallio Suomen luonnonsuojeluliitto ry Luontoselvitysten merkitys Hyvällä taustoituksella ja suunnittelulla voidaan säilyttää

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 LAPELY/88/07.00/2011 07.00.28.01 6/2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ VR

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 99 Cinnamon GmbH:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava ulkoilmatapahtuma, yrityksen asiakastilaisuus, Henry Fordin katu 6 HEL 2016-005731 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Turvetuotannon valvonnasta

Turvetuotannon valvonnasta Turpeenoton vesistövaikutukset -seminaari ja kansalaistapaaminen Jyväskylä 16-17.3.2012 Ansa Selänne Keski-Suomen ELY-keskus Alustuksen sisältö 1. Yleistä valvonnasta ja valvonnan keinoista 2. Turvetuotanto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 27.03.2017 Sivu 1 / 1 334/2017 10.02.03 94 Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräajan palauttamista koskevan hakemuksen johdosta Valmistelijat / lisätiedot: Mauri Hämäläinen,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin

VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ. - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISUKÄYTÄNTÖÄ - ja vähän korkeimman hallinto-oikeudenkin Rakennetun ympäristön neuvottelupäivä 30.11.2016 1 Yleistä hallinto-oikeudesta rakentamis- ja maankäyttöasiat 3. jaostolla

Lisätiedot