Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Aili Rajala puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissaolleet Jukka Pitkäranta jäsen Heikki Tuomela jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 20-27, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lahdenmaa ja Piia Ylikoski Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Timo Lahdenmaa Piia Ylikoski Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 67 20 Ympäristölupahakemus kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin Teuvan Kallioharjulla / Destia Oy Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 20 Destia Oy on hakenut saapuneella hakemuksella ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n tarkoittamaa ympäristölupaa ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin kohtien 7 c, 7 e ja 7 f mukaisesti kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin mukaista lupaa puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. Ympäristölupahakemus on jätetty Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutuksen julkipanosta on ilmoitettu Tejuka lehdessä Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille kiinteistön rajanaapureille ja lähialueella kiinteistön omistaville kaikkiaan kymmeneen osoitteeseen. Hakemuksen johdosta on jätetty kaksi muistutusta. Hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon. Vastine on saapunut Paikka sijaitsee Kallioharjun alueella noin 3.5 km Teuvan keskustasta luoteeseen Teuvan kunnan Kauppilan kylän tilalla Kallioharju, Rn:o 3:50. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin kilometrin etäisyydellä. Paikka ei sijaitse pohjavesialueella. Osayleiskaavassa alue on kaavoitettu merkinnällä EO/VL, mikä tarkoittaa maa-ainestenottoaluetta, joka ottamisen päätyttyä maisemoidaan ja muutetaan lähivirkistysalueeksi. Ympäröivät alueet on varattu lähivirkistysalueiksi ja teollisuus- ja varastoalueiksi. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a, b ja c sekä 13 c kohtien mukaan. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa sisältää naapuruussuhdelaista imissiolupaharkinnan, jätelaista jäteluvan, terveydensuojelulaista sijoitusluvan, ilmansuojelulain, meluntorjuntalain, ympäristölupamenettelylain ja vesilaista pilaantumisen sääntelyyn kohdistuvan lainsäädännön. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupapäätöstä tehtäessä on huomioitava, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaa-

3 68 Ympäristöltk 20 (jatkoa 2) miseksi säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. (YsL 41 ) Sijoituspaikkaa valittaessa on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon; - toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; - alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; - muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. (YsL 6 ) Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä, eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (nk. maaperän pilaamiskielto). (YsL 7 ) Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että; - tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; - toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai - toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (nk. pohjaveden pilaamiskielto). (YsL 8 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän, pohjaveden ja meren pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. (YsL 7-9 ja 42 ) Lupamääräyksissä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen estämiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden

4 69 Ympäristöltk 20 (jatkoa 3) kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. (YsL 43 ) Ympäristölupa myönnetään määräaikaisena, jolloin se raukeaa määräajan päättyessä tai toistaiseksi voimassa olevana, jolloin luvassa tulee määrätä mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä sekä mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä, jollei tällaista määräystä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. (YsL 55 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos; - toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi; - toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa; tai - hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty toistaiseksi myönnetyn luvan määräaikaan mennessä. (YsL 55 ja 57 ) Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos; - toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; - toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; - parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; - olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai - se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. (YsL 58 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos; - hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin; - lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa; tai - toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti. (YsL 59 )

5 70 Ympäristöltk 20 (jatkoa 4) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Destia Oy:lle liitteen mukaisen ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

6 71 21 Tilapäinen leirintäaluehakemus Nummirock 2011 Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 21 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ilmoituksen tilapäisestä leirintäalueesta. Nummijärvellä Salakarin alueella järjestetään Nummirock 2011 tapahtuma Tilapäisen leirintäalueen lupaa haetaan ajalle Yleisö majoittuu Salakarin läheisyydessä oleville alueille lähinnä teltoissa, kartta esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Ulkoilulain 25 :n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli sata henkilöä, on tilapäinen leirintäalue. Ulkoilulain 19 :n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö; 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. Ympäristölautakunta voi kieltää tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä, jotka ovat tarpeen ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tilapäisellä leirintäalueella, jollei määräysten antaminen kuulu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan. Leirintäalue sijaitsee Iso-Nummikankaan tärkeän pohjavesialueen C- osan muodostumisalueella. Osin leirintäalue on aivan entisen Nummilahden vesiosuuskunnan vedenottamon vieressä. Leirintäalueen maapohja on pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Tilapäisen leirintäaluelupahakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla yhdessä meluilmoituksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on lisäksi toimitettu leirintäalueen naapurikiinteistöjen sekä lähialuueen kiinteistöjen omistajille. Tilapäisestä leirintäaluehakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Tilapäisen leirintäalueen käytön osalta on tärkeää, että leirintäalueen pitäjä osoittaa leiriytyjille riittävän selvästi leirintään käytettävissä olevan alueen. Alueen rajat voidaan osoittaa joko aitaamalla tai muutoin selvästi havaittavissa olevin merkein. Leiriytyminen ja kaikki siihen liittyvät

7 72 Ympäristöltk 21 (jatkoa 2) toiminnot sekä liikkuminen on suoritettava leirintäalueen pitäjän hallinnassa tai käyttöoikeuden piirissä olevien alueiden kautta. Toisten yksityiset maa-alueet eivät ole käytettävissä leiriytymiseen, läpikulkuun tai muuhunkaan leiriytyjien oleskeluun, ellei alueen haltija ole antanut siihen suostumustaan. Käymälöiden osalta voidaan todeta, että suunniteltu leirintäalue sijaitsee Nummikankaan tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella vettä läpäisevällä hiekkakankaalla. Tällä alueella ei voida sallia minkäänlaista jätevesien maaperään imeyttämistä. Perusedellytyksenä leirintäalueen pidon hyväksymiseen tällä alueella on, että käymälät varustetaan vesitiiviillä säiliöllä ja käymälöitä on riittävästi alueiden eri osiin sijoitettuna. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Edellä olevin perustein hyväksytään Nummirock 2011 tilapäisestä leirintäalueesta tehty ilmoitus seuraavin määräyksin: 1. Vesipisteet: Talousvesilinjat on huuhdeltava huolellisesti ennen käyttöönottoa. Leirintäalueen pitäjän on kustannuksellaan tutkitutettava juomaveden hygieeninen laatu. Vesipisteet on merkittävä maastoon selvästi havaittavin opastein, jotka nousevat näkökentän yläpuolelle. 2. Käymälät ja peseytymistilat: Käymälät ja peseytymistilat on siivottava sekä säiliöt tyhjennettävä riittävän usein. Alueelle on järjestettävä tiiviillä säiliöllä varustettuja kiinteitä tai siirrettäviä asiallisia käymäläkoppeja siten, että alueella on yhteensä vähintään 80 käymäläpaikkaa sekä urinaalipaikkoja 15 metriä vastaavalle määrälle. Käymälät on jaettava leiripaikkojen mukaisessa suhteessa Nummijärventien kummallekin puolelle. WC-tilat on oltava helposti tyhjennettävissä juhlien aikana. Alueella tulee olla myös sellainen WC-tila, jota pystyvät liikuntaesteiset käyttämään. 3. Jätehuolto: Alueille on varattava riittävästi jäteastioita. Tilaisuuden järjestäjän on siivottava leirintäalueet viipymättä tilaisuuden päätyttyä, viimeistään mennessä. Leirintäalueen pitäjän on neuvoteltava naapurikiinteistöjen omistajien kanssa mahdollisesta leirintäalueen/leiriytyjien aiheuttamasta naapurikiinteistöjen roskaantumisesta mukaan lukien ulosteet. Jätteiden lajittelua tulee pyrkiä kehittämään ja ohjaamaan Botniarosk Oy:n toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Festivaalivieraita tulee kannustaa roskien asialliseen käsittelyyn. 4. Ilmoitustaulu ja opasteet: Alueella on oltava huomattavan suuri ilmoitustaulu, joka on sijoitettava selvästi havaittavissa olevaan paikkaan. Siinä on oltava aluekartta, johon on merkitty vesipisteet, käymälät, pesupaikat ja palvelupisteet.

8 73 Ympäristöltk 21 (jatkoa 3) Ilmoitustaululla on oltava yhteystiedot ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalta. Alueella on oltava hyvin havaittavat ja selvät opasteet, esimerkiksi väripylväät, joilla kerrotaan WC-tiloista, suihkuista, talousvedestä jne. 5. Alueen rajaaminen: Alue on rajattava maastoon selvästi havaittavin leirintäaluemerkein tai aidoin. Alueen keskellä oleva muistomerkki on rajattava leirintäalueen ulkopuolelle. Leiriytyminen esitettyjen leirintäalueiden rajojen ulkopuolelle tai naapurikiinteistöillä ei ole sallittua ilman kiinteistönomistajan erillistä lupaa. Tilapäiseksi aidaksi tehdyt rakennelmat, tilapäiset kulkuyhteydet ja leirintäaluemerkinnät on poistettava tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin viimeistään mennessä. 6. Jätevesien ja lietteiden käsittely: Jätevedet ja lietteet tulee kuljettaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun hyväksyttyyn ja ympäristöluvitettuun käsittelyyn. 7. Alueen Alue on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään Samalla tarkastetaan myös leirintäalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen rajan lähialueelta sen hetkinen siisteys mahdollisen jälkisiivoustarpeen arvioimiseksi. Edellä olevat määräykset on annettu ympäristö- ja terveyshaittojen torjumiseksi. Erityisesti on syytä korostaa, että leirintäalue sijaitsee tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella. Muilta osin määräyksiä toiminnasta alueella on annettu mm. Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen huvilupapäätöksessä, Kauhajoen palopäällikön määräyksissä, ympäristölautakunnan meluilmoituspäätöksessä sekä ympäristöterveystarkastajan päätöksessä tilapäisen tapahtuman elintarvikkeiden ulkomyynnin ja tarjoilun hyväksymisestä. Festivaalitilaisuuden aikana tarvittavien järjestyksenvalvojien määristä ja paikoista päättää poliisiviranomainen. Festivaalialueen rakennuksista ja rakennelmista päättää rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 74 22 Meluilmoitus Nummirock 2011 tapahtumasta Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 22 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittaman meluilmoituksen ajalle Nummirock huvitilaisuuden johdosta. Tilaisuudessa järjestetään rock -konsertteja ulkolavoilla torstaina lauantaina Lisäksi ennen tapahtumaa noin viikon ajan on alueen kunnostus/rakentamismelua sekä tapahtuman jälkeen purkutyöt. Melua on ilmoitettu olevaksi päivittäin. Ulkolavoja on kolme kappaletta. Vihreä lava toimii päälavana, Infernolava on rantalava sekä olutteltassa on esiintymislava. Vihreällä lavalla ja rantalavalla orkesterit vuorottelevat. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta, jos on syytä olettaa melun olevan erityisen häiritsevää. Ilmoituksen johdosta on tehtävä päätös, jossa ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarpeellisia määräyksiä siitä, mihin toimiin ilmoituksen tekijän on ryhdyttävä tai mitä rajoituksia tapahtumaa järjestettäessä on noudatettava melusta aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Meluilmoituksesta on kuulutettu yhteisessä kuulutuksessa tilapäisen leirintäaluehakemuksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on myös lähetetty lähellä olevien huvilakiinteistöjen omistajille. Meluilmoituksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ilmoituksen seuraavin ehdoin: 1. Ulkoilmakonserteista ja olutteltasta aiheutuva melu, sound check - tarkastukset mukaan lukien, on ajoitettava seuraavien kellonaikojen välisinä aikoina tapahtuvaksi: - torstai klo perjantai klo lauantai klo Lisäksi ennen juhlia ja juhlien jälkeen välisenä aikana tulee kunnostus- ja rakentamistyöt ajoittaa siten, että melua (yli 45 db(a)) aiheuttavia töitä/toimenpiteitä tulee välttää klo välisenä aikana. 2. Tilaisuuden järjestäjän on tiedotettava tilaisuuden järjestämisajoista

10 75 Ympäristöltk 22 (jatkoa 2) festivaalialueen lähistöllä asuville vakituisille asukkaille ja kesämökkiläisille. 3. Ulkotiloissa olevat äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei hetkellinen maksimimelutaso ylitä 105 db (A) noin 20 metrin etäisyydellä olevan äänitarkkailupöydän kohdalta mitattuna. Hetkellinen maksimimelutaso 105 db koskee myös sound checkkejä. 4. Äänentoistolaitteet on suunnattava ja suojattava siten, ettei melutaso lavojen takana olevien lähimpien mökkikiinteistöjen piha-alueella ylitä yhden tunnin mittausjaksolla La eq -arvoa 85 db (A). Vihreän lavan kaiuttimien taakse on asennettava ilmavälillä oleva kaksinkertainen pressuseinä tai jokin muu huokoinen materiaali. Infernolavan äänentoistolaitteet on suunnattava niin, että äänenpaine suuntautuu mahdollisimman vähän koilliseen. 5. Tilaisuuden järjestäjällä on oltava meluasioista vastaava yhteyshenkilö, joka tiedottaa viimeistään alueelle tehtävän tarkastuksen yhteydessä äänentoistolaitteiden toimittajan sekä äänenvoimakkuudesta huolehtivien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot tilaisuuden aikana. Yhteyshenkilön tulee myös huolehtia järjestäjien kanssa, ettei leirintäalueella soiteta kohtuuttoman kovaäänisesti omia musiikkilaitteita. 6. Tilaisuuden järjestäjällä tulee olla kuulosuojaimia siten, että niitä on yleisön saatavilla. Järjestäjän tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä sekä tiedottaa yleisöä kuulovaurioriskistä. 7. Tämä päätös on järjestäjien toimesta toimitettava tiedoksi hyvissä ajoin äänentoistosta vastaaville. 8. Esiintymislavojen taustat tulee olla siistit ja hylätyiksi luettavat tuotteet tulee poistaa. 9. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 76 23 Meluhaitta Veräyksenpolulla Kauhajoella Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 23 Kauhajoella Veräyksenpolulla sijaitsevasta pienkonekorjaamosta on jätetty kirjallinen valitus Valituksen ovat tehneet Tiina ja Kari Perttu, jotka asuvat korjaamon naapurissa. He ovat kiinnittäneet huomiota Rintaluoman pienkonekorjaamon yritystoiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan sekä kadulla tapahtuvaan ajoneuvoliikenteeseen. Pertut ovat asuneet korjaamon naapurissa viisi vuotta, jona aikana haittaa on ollut koko ajan, mutta se on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Pahimmat ajankohdat ovat toukokuusta syyskuuhun. Tiina ja Kari Perttu vaativat yritystoiminnan lopettamista asuntoalueella. Heikki ja Jussi Rintaluomalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon valituksen johdosta mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittama vastine saapui Vastineessa kerrotaan yritystoiminnan Veräyksenpolulla jatkuneen 20 vuotta. Jussi Rintaluoma jatkaa isänsä Heikki Rintaluoman yritystoimintaa, eikä yritystoiminta ole lisääntynyt. Vastineessa kerrotaan, että asiakaspysäköintiä tullaan opastein selkeyttämään tontille, jossa korjaamorakennus sijaitsee. Näin toivotaan liittymän Veräyksenpolku 19:ssä rauhoittuvan, jota vastapäätä Tiina ja Kari Pertun tonttiliittymä sijaitsee. Puutarhanhoitokoneet, kuten ruohonleikkurit ja moottorisahat ovat äänekkäitä laitteita, joiden käytöltä ei täysin vältytä. Kesä - heinäkuu ovat pienkonekorjauksessa normaalia vilkkaampia ja huollettavien koneiden määrät lisääntyvät ja siten myös koe/testauskäyttö. Talviajalle ovat tulleet lisäksi suksihuollot, jotka kaikki tapahtuvat sisätiloissa. Kesällä 2010 oli palkattuna yksi työntekijä asiakaspalveluun, koneiden vastaanottoon ja huoltamiseen. Työtekijän avulla lyhennettiin yrittäjän työpäivää, jotta yritystoimintaa ei tapahtuisi illalla. Yritystoimintaa kehitetään siten, että moottorisahojen ja työnnettävien ruohonleikkureiden koekäytöt pyritään minimoimaan ulkona ja ne suoritetaan sisällä siihen varatussa tilassa ja hallin yhteydessä olevassa varastokopissa tai Savikyläntie 10 olevassa kiinteistössä. Koneiden koekäytöissä pyritään huomioimaan ulkona olevat ihmiset. Pienkonekorjaamotoiminnan asiakaskuntaa ei pyritä kasvattamaan, päinvastoin merkki/takuuhuoltoja tullaan supistamaan. Jussi Rintaluoma ei ota kantaa yritystoiminnan kokonaan lopettamiseen asuntoalueella. Yritystoimintaa asuntoalueilla ovat myös hierojat, parturit, konsultit ym. pienyrittäjät, jotka työllistävät 1-2 henkilöä. Heikki Rintaluoman omistama omakotitalo sijaitsee osoitteessa Veräyksenpolku 19 (tontti nro 5) sekä korjaamotalli naapuritontilla Veräyksenpolku 17 (tontti nro 7). Omakotitalon autotallitila on myös korjaamoyrityksen käytössä, nykyisellään lähinnä toimistona ja varaosien säilytysti-

12 77 Ympäristöltk 23 (jatkoa 2) lana. Korjaamon tilat sijaitsevat korttelissa H 25 (1325) Heinolan alueella. Kortteli on AO 1½ aluetta, eli enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten korttelialuetta, jossa asuinrakennukset voivat olla puolitoistakerroksisia. Kaava on hyväksytty Kauhajoen kunnanhallituksessa ja vahvistettu lääninhallituksessa n:o B Kaavakartta on esityslistan lisätietona 2 / ympäristöltk Lähialueen korttelit ovat myös AO kortteleita. Kaavan mukaisesti Veräyksenpolulta on ainoastaan jalankulkuyhteys eikä ajoneuvoyhteyttä korttelin pohjoispuolella olevalle Savikyläntielle. Käytännössä ajoneuvoyhteys Savikyläntieltä on olemassa ja ajokielto osoitetaan kieltokyltillä, jossa läpiajo kielletään. Nykyisin pienkonekorjaamokäytössä oleva rakennus on hyväksytty Kauhajoen kunnan rakennuslautakunnassa (lupa 108/1988) autotalli-varastoksi. Rakennuksen pinta-ala on 95,5 m². Ympäristöviranomainen on pyytänyt Kauhajoen kaupungin kaavoittajalta lausunnon Rintaluoman pienkonekorjaamon sijainnista sekä tulkintaa siitä, aiheuttaako pienkonekorjaamo ristiriitaa voimassa olevan kaavan kanssa. Lausunto on saatu Lausunnossaan kaavaviranomainen tuo esiin, että Rintaluoman pienkonekorjaamo sijaitsee AO alueella, jonne saa rakentaa erillispientaloja tehokkuudella 0,20 ja rakennusten enimmäiskorkeus saa olla 1½ kerrosta. Valmisteilla olevassa asemakaavan siirrossa numeeriseen muotoon korttelin käyttötarkoitus pysyy samana. Vastauksena kysymykseen, onko pienkonekorjaamo voimassa olevan kaavan vastainen, kaavoittaja toteaa, että Kauhajoella on erikseen osoitettu erillispientalojen alueet, joilla on pienimuotoinen yritystoiminta mahdollista. Veräyksenpolun varrella olevissa kortteleissa ei yritystoimintaa sallivaa määräystä ole. Rakennuslupaa hakiessaan on kiinteistön omistaja kuvannut ko. talousrakennuksen tarvetta ns. harrastetilaksi. Nykyinen pienkonekorjaamo on sekä kaavan, että myönnetyn rakennusluvan vastainen. Lausunnossa myös vahvistetaan, että liittymä Agneksentielle tontilta 7 on mahdollista. Kaavoittajan lausunnosta on annettu Jussi ja Heikki Rintaluomalle mahdollisuus vastineen antoon mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittamassa vastineessa todetaan, että he eivät ota kantaa kaava- ja rakennuslupa-asioihin. Rintaluoma tuo esiin antamassaan vastineessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla meluhaittaa voidaan olennaisesti pienentää. Pihaliittymän teko Agneksentielle on mahdollista, jos huoltoliittymä Veräyksenpolulle säilyy. Rintaluoma myös esittää, että ajettavien työkoneiden testausta suoritettaisiin Agneksentien puistossa. Agneksentien puistoalueen omistaa Kauhajoen kaupunki. Ympäristönsuojelulain 91 :n mukaisesti Jussi Rintaluomaa on kuultu suullisesti päätösehdotuksesta ennen päätöksentekoa.

13 78 Ympäristöltk 23 (jatkoa 3) Kiinteistöllä tapahtuva toiminta on yleensä pysyttävä kiinteistön rajojen sisällä. Kuitenkin toiminnoista joskus aiheutuu haittaa myös naapurikiinteistöillä. Tätä ei voida lainsäädäntökeinoin kokonaan estää ja näin naapurustossa on tavanomaisen käytön aiheuttaman vaikutusten sietämisvelvollisuus. Naapuruussuhdelain mukainen imissiokielto tarkoittaa, että kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta esim. melusta. Jos naapurikiinteistölle aiheutuvat haitat ovat kohtuuttomia, voidaan kiinteistön rajojen sisällä tapahtuvaa toimintaa rajoittaa tai kieltää. Kohtuuttomuudessa on arvioitava mm. naapurikiinteistöjen käyttö ja paikalliset olosuhteet, kuten odottamattomuus, tavanomaisuus sekä haitan kesto. Kohtuuttomuudessa on arvioitava myös mahdollisten olosuhteiden muutos toiminnassa naapurien kannalta sekä naapurustossa. Olosuhteiden muutos voi muuttaa toiminnan kohtuuttomaksi. Sietämisvelvollisuus ei koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa. Sietämisvelvollisuudella on naapuruussuhdelain tausta ja se perustuu siihen, että kiinteistöjen käytöstä tavanomaisestikin aiheutuu puolin ja toisin naapureille haittaa, jota voidaan tiettyyn määrään saakka pitää siedettävänä. Ympäristöviranomainen voi antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen (YsL 85 ) ja viranomainen voi määrätä, että 85 :n mukaisesti annettua määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ). Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaisesti asumiseen käytettävillä alueilla ei melutaso saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 50 db (klo 22-7). Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Pienkonekorjaamo Jussi Rintaluomalle ympäristönsuojelulain 85 :n perusteella seuraavan meluhaittaa koskevan yksittäisen määräyksen, jota on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ) Ulkona tapahtuvat ajoleikkureiden ja puutarhajyrsimien koekäytöt ovat sallittuja ainoastaan poikkeustapauksissa ja ainoastaan arkisin klo 9-17 ja lauantaisin klo välisenä aikana. Pyhäpäivinä sekä arkipyhinä ei yritystoimintaan kuuluvia ulkona tapahtuvia koneiden koekäyttöjä saa suorittaa lainkaan. Edellä mainittuina aikoina melutaso ei saa ylittää koekäytöissä 55 db(a) ulkona asumiseen käytettävillä alueilla. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa suoritettava ympäristömelun mittaukset viranomaisen määräyksestä. Koekäyttöjä varten tulee varustaa sisätila, jonka tulee olla hyvin eristetty ja ilmastoitu. Koneiden ja laitteiden koekäytöt tulee suorittaa kyseisessä eristetyssä sisätilassa. Tilasta ei saa aiheutua meluhaittaa ulkotiloihin. Sisätila tulee olla käytettävissä mennessä.

14 79 Ympäristöltk 23 (jatkoa 4) Tontille 7 tehdään asiakasliittymä suoraan Agneksentieltä ja rauhoitetaan Veräyksenpolun liittymä omakotitalon käyttöön tontille 5. Opastus pienkonekorjaamoon tulee tapahtua Agneksentien kautta, eikä jalankulkukäytävää pitkin Savikyläntieltä, josta ajoneuvolla läpiajo on kaavassa sekä liikennemerkein kielletty. Ajoliittymä Agneksentielle tulee olla valmis ja opastus korjattuna mennessä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 80 24 Lausunto EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista Valmistelija/lisätiedot: ympäristötarkastaja Jukka Järvinen, puh , sähköposti: Ympäristöltk 24 Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausuntoa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta (DNro EPOELY/3/07.04/2011) koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukselle mennessä. Hankkeesta vastaava: EPV Tuulivoima Oy, Tomi Mäkipelto Hankkeesta vastaavan YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Reino Kukkonen Hankkeen yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Riitta Kankaanpää-Waltermann Hankkeen taustaa EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston toteuttamista Teuvan kuntaan Kinnasharjun - Paskoonharjun alueelle Vaasantien (687) ja valtatie 8:n väliselle, Horontien (682) pohjois- ja eteläpuoliselle sekä Teuvanjoen ja Närpiönjoen väliselle metsäiselle selännealueelle. Hankealue on pinta-alaltaan noin 900 ha. Etäisyyttä kaakossa sijaitsevaan Teuvan kuntataajamaan on 5 km, luoteessa sijaitsevaan Horonkylään noin 6 km, itäpuolella sijaitsevalle Kauhajoelle noin 30 km, koillispuolella sijaitsevalle Seinäjoelle noin 80 km ja pohjoispuolella sijaitsevaan Vaasaan noin 80 km. Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuulivoimalat, tuulivoimapuiston edellyttämät huoltotiet sekä kytkentävoimajohto alueverkkoon. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hanke sijoittuu pääosin rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle, eikä alueella ole vakituisia asuinrakennuksia. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi lomarakennusta, joiden pääkäyttötarkoitus on metsästykseen liittyvä toiminta. Horontien eteläpuolella sijaitsee Oy Botniarosk Ab:n jätekeskus ja pohjoispuolella Teuvan riistanhoitoyhdistyksen ampumarata-alue. Hankealueella sijaitseva tiestö on sorapintaista. Tuulivoimaloita ei sijoiteta voimassa olevan osayleiskaavan jätehuoltoalueelle, eikä hanke vaikuta jätelaitoksen toimintaan. Hanke ei myöskään vaikuta lähistöllä sijaitsevien kotieläintuotannon suuryksiköiden toimintaan. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdyskuntaraken-

16 81 Ympäristöltk 24 (jatkoa 2) teeseen kohdistuvia vaikutuksia ja hankealue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, eikä alueelle ole tarkoituksenmukaista osoittaa muuta seudullisesti tai paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu muuta maankäyttöä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita, mutta Varisnevan Natura-alue (278 ha) sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella. Avoimia näkymiä hankealueelle avautuu alueen länsi- ja kaakkoispuolella sijaitsevilta peltoaukeilta ja niillä sijaitsevilta tilakeskuksilta. Sen sijaan hankealueen luoteispuolella sijaitsevalta Horonkylältä ei avaudu näkymiä hankealueelle. Teuvan keskustaajaman kohdalla ja paikoin Teuvanjokilaaksossa tuulivoimalat tulevat näkymään metsänreunan yläpuolella hallitsematta kuitenkaan maisemakuvaa. Hankkeen arvioidut vaihtoehdot VE 0: YVA-asetuksen edellyttämä vertailuvaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto ei edistä kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteita ja siten ilmaston muutoksen hillitsemistä koskevien tavoitteiden toteutumista. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja mahdollisesti jollain muulla tuotantotavalla. VE 1: Alueelle sijoitetaan 23 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. VE 2: Alueelle sijoitetaan 20 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. Voimaloiden napakorkeudet olisivat 120, 140 tai 160 m. Tuulivoimalaitosyksiköiden kokoluokan lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu ja pyritty optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijaintia ja vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi Hankkeen YVA-menettelyn aikana suunnitellun hankkeen vaikutuksia selvitettiin laajasti käsittäen luontovaikutusten lisäksi mm. vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, kulttuuriympäristöön, ihmisiin sekä ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on huomioitu arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä arviointiohjelman yleisötilaisuudessa käyty keskustelu ja saatu palaute. Hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan Teuvan kunta ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen vaikutukset sekä maaperän, että pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisen osalta ovat kokonaisuudessaan vähäisiä. Hanke-

17 82 Ympäristöltk 24 (jatkoa 3) alueella ei ole maastokäyntien havaintojen perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä, kuten puroja tai lampia eikä luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 :n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä eikä vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a :n mukaisia kohteita. Rakentamispaikoilla esiintyvät luontotyypit ovat pääosin hakkuin hoidettuja, metsätalouskäytössä olevia eri-ikäisiä taimikoita ja ikärakenteeltaan valtaosin nuoria metsiä. Hankealueella olevat pienehköt suoalueet ovat pääosin ojitettuja ja osin kuivuneet muuttumiksi ja turvekankaiksi. Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheisrakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheutuvien linnustovaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurin osa tuulivoimaloista on sijoitettu pesimälinnustonsa suhteen karuille alueille nuoriin kasvatusmetsiin tai avohakkuualoille. Tästä syystä tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset lintujen elinympäristöihin voidaan yleisesti arvioida vähäisiksi. Hankealueella pesivistä lintulajeista suurimman osan elinympäristö sijoittuu huomattavasti voimalan lapojen alapuolelle, jolloin törmäykset lapoihin ovat epätodennäköisiä. Tehtyjen selvitysten perusteella lintujen muuttoreitit kulkevat pääosin hankealueen ohitse, mikä pienentää lintujen törmäysriskiä. Muuttavien yksilöiden sijaan esimerkiksi Varisnevalla lepäilevien kurkien ja joutsenten törmäysriskit ovat suuremmat em. alueelle laskeutuessaan ja sieltä noustessaan. Hankekokonaisuuteen kuuluvan sähkönsiirron osalta arvioinnissa on tarkasteltu yhtä reittivaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään alueverkkoon rakentamalla hankealueelle uusi sähköasema ja hankealueen länsipuolelle sijoittuvien Fingrid Oyj:n Kristiina-Tuovila 220 kv (400) ja 220 kv voimajohtojen rinnalle uusi 110 kv voimajohto. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille toteutetaan maakaapelein. Lisäksi tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto sekä perustukset jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle. Tuulivoimaloiden perustuksia ja huoltotieverkostoa varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta ja tieverkostoa suunniteltaessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo olevaa tiestöä. Hankkeen vaikutuksista Varisnevan Natura-alueeseen on tehty Naturatarveharkinta, jossa on arvioitu tuulivoimapuiston vaikutukset niihin Varisnevan Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin, joiden perusteella Varisnevan alue on sisällytetty osaksi Suomen Natura-verkostoa. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisista toimenpiteistä tai tuulivoimapuiston käytön aikaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat Varisnevan Natura-alueella sijaitseville luontodirektiivin liitteen I luontotyypeille kohdis-

18 83 Ympäristöltk 24 (jatkoa 4) tuvia merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimalat eivät normaalitilanteessa muodosta päästökuormitusta, joka vaikuttaisi niiden ympäristöön. Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maarakennustöistä sekä sähkönsiirron osalta myös uusien ilmajohtojen rakentamisesta. Toiminta-aikanaan tuulivoimalaitoksen synnyttämän melun vaikutussäde vaihtelee muutamasta sadasta metristä yli kilometriin. Hankevaihtoehdossa 1 melutaso lähimmän asuintalon kohdalla on 42 db (yöajan ohjearvo ylittyy) ja muiden vakituisten asuintalojen kohdalla alitetaan 40 db (vakituisen asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot alittuvat). Hankealueen sisäpuolella olevan loma-asunnon kohdalla laskennallinen melutaso on noin 53 db (loma-asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät). Muiden vapaa-ajan rakennusten kohdalla melutasot ovat db:n luokkaa. Hankevaihtoehdossa 2 melutasot lähimpien loma-asuntojen kohdalla ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa 1, mutta vakituisten asuintalojen kohdalla vaihtoehtojen meluvaikutuksilla ei ole olennaista eroa. Alueen sisä- ja pohjoispuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on noin 48 db, kun taas alueen eteläpuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on voimakkaimmillaan noin 40 db. Lähimmän yksittäisen asuintalon kohdalla melutaso on 42 db, muiden asuinrakennusten luona alitetaan 40 db. Tuulivoimalaitosten aiheuttama varjostusvaikutus ulottuu sääolosuhteet ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuksen mukaan noin metrin etäisyydelle hankealueen uloimpien voimaloiden ulkopuolelle. Varjostusalue on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Hankevaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ole juurikaan eroa varjostusvaikutuksen merkittävyyden kannalta. Hankealueen ympäristöön suunnatussa kyselytutkimuksessa valtaosa vastaajista kannattaa tuulivoiman lisärakentamista yleensä. Pääosa (91 %) vastaajista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoimapuiston hyötyjä pidetään suurempina kuin haittoja. Lisäksi valtaosa (95 %) vastaajista pitää vaikutuksiltaan myönteisempänä hankkeen toteuttamista, kuin sen toteuttamatta jättämistä. Selkeimmin vastaajat olivat huolissaan tuulivoimapuiston kielteisistä vaikutuksista linnustoon, maisemaan ja melutilanteeseen. Myönteisesti hankkeen katsotaan vaikuttavan Teuvan kunnan imagoon ja talouteen, työllisyyteen sekä energian hintaan. Tuulivoimapuiston valmistuttua aluetta voi jokamiehenoikeuksien puitteissa käyttää kuten ennenkin, eikä esimerkiksi voimaloiden huoltotiet ole portein lukittuja. Hankevaihtoehdot 1 ja 2 eivät kokonaisuudessaan aiheuta merkittäviä maa- ja kallioperään tai pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia haitallisia vaiku-

19 84 Ympäristöltk 24 (jatkoa 5) tuksia, eikä kumpikaan vaihtoehto aiheuta merkittäviä haittoja kasvillisuudelle tai luontotyypeille. Tuulivoimapuistosta ei aiheudu laajalle asutukseen, elinoloihin, virkistykseen, ja terveyteen kohdistuvaa haittaa ja molemmat vaihtoehdot ovat siten toteuttamiskelpoisia. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja siitä laadittua arviointiselostusta esittelevä kaikille kiinnostuneille tarkoitettu yleisötilaisuus pidettiin Teuvan lukion auditoriossa Yhteenveto Maisemaan kohdistuva muutos, tuulivoimaloiden aiheuttama melu sekä linnustoon kohdistuva vaikutus ovat toiminnan vaikutuksista keskeisimmät ja merkittävimmät. Rakentamisaikaisista vaikutuksista pääosa on tilapäisiä. Vaikutusten tarkastelualue on arviointityössä ollut laaja. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset kohdistuvat erityisesti kehrääjään ja metsoon, joiden elinolosuhteet voivat heikentyä etenkin hankkeen rakennusvaiheessa. Muille lintulajeille vaikutukset ovat vähäisiä. Kummallakaan hankevaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tai maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Hankevaihtoehto 2 aiheuttaa kokonaisuudessaan vähemmän haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin, linnustoon ja ihmisiin, kuin hankevaihtoehto 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston avulla pystytään sen toimintakauden aikana vähentämään Suomen energiantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin tonnia vuodessa laskentatavasta riippuen. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeesta tehty ympäristövaikutusten arviointi on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan pääosin riittävä. Hankkeen suurimmat ympäristövaikutukset tulevat olemaan melutilanteen ja maisemakuvan muutokset sekä haitalliset vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja linnustoon sekä läheiseen Varisnevan soidensuojelualueeseen. Tarkennuksia ympäristövaikutusten arvioinnissa ympäristölautakunta vaatisi erityisesti seuraaviin kohtiin: Vaikutukset ja niiden arviointi: 1) YVA-selostuksessa on kuvattu meluvaikutuksia lähiympäristöön pääosin kattavasti. Tuulivoimalan aiheuttaman melun erityispiirre on

20 85 Ympäristöltk 24 (jatkoa 6) sen laajakaistaisuus ja amplitudimodulaatio eli äänen voimakkuuden jaksollinen vaihtelu. Mikäli tuulivoimapuisto rakennetaan, tulee puiston valmistuttua melumittauksin varmistaa, ettei melu ole liian häiritsevää lähialueen asukkaille. Tuulivoimalan lapakulmien säädöllä voidaan jälkikäteen vaikuttaa hieman aiheutuviin meluhaittoihin. Hankealueen syrjäisyydestä johtuen negatiiviset meluvaikutukset jäänevät melko vähäisiksi. Vaikutusten osalta on oleellista, miten tuulivoimalat lopullisesti sijoitetaan alueelle eli tässä tulee pyrkiä mahdollisimman optimaaliseen ratkaisuun niin tuuliolosuhteiden kuten mm. meluvaikutusten suhteen. Meluvaikutusten arvioinnissa olisi voitu verrata eri laitetoimittajien välisiä eroja melutilanteessa. Koska tuulivoimalan melu painottuu matalille taajuuksille, olisi arvioinnissa voitu kiinnittää enemmän huomiota tähän ja viitata mahdollisiin tutkimuksiin aiheesta tai pioneerityönä tutkia miten matalataajuudet vaikuttavat eläimiin ja ihmisiin. 2) Maisemavaikutukset ovat tuulivoiman osalta vaikeasti poistettava ympäristövaikutus. Kinnasharjun - Paskoonharjun hankealue on kuitenkin sekä maisemallisesti että teknis-taloudellisesti paras vaihtoehto tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi verrattuna muihin lähialueen mahdollisiin sijoituskohteisiin johtuen alueen asumattomuudesta ja tuuliolosuhteista. Hankkeen aiheuttamat pysyvät haitalliset maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Ihmisten kokemat haitalliset vaikutukset maisemaan useimmiten hälvenevät ajan myötä erityisesti kun on kysymys tuulivoimasta, joka on imagoltaan ja päästöiltään puhdas ja tulevaisuudessa voimakkaasti lisääntyvä energiantuotantomuoto. Tuulivoimalat tulisi rakentaa putkitorneina, jolloin lievennettäisiin vaikutuksia lähimaisemaan. Arvioinnissa olisi voitu selvittää laajemmin haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä ja pohtia miten esimerkiksi metsänhakkuut ja uusien peltojen raivaukset voimaloiden lähellä niiden elinkaaren aikana tulevat vaikuttamaan voimaloiden näkymiseen ja maisemankuvan muutokseen. 3) Linnustovaikutusten osalta olisi syytä tehdä lisäselvityksiä etenkin mahdollisesti eniten kärsivien alueellisesti uhanalaisen ja lintudirektiivin liitteen I mukaisen kehrääjän sekä alueella mahdollisesti soidinpaikkaa pitävän metson osalta eri vuodenaikoina. Em. lajien tiedetään yleisesti välttelevän aktiivisen ihmistoiminnan alueita ja olevan herkkiä häiriöille elinympäristössään. 4) Varisnevan soidensuojelualueen välitön läheisyys on ongelmallista ja etenkin rakentamisen aikaiset mahdolliset haitalliset vaikutukset erityisesti suon vesitasapainon suhteen sekä käytönaikaiset vaikutukset suolla pesivien lintulajien suhteen tulee selvittää paremmin ja laajemmin etukäteen. Lisäksi negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä mahdollistavat toimenpiteet tulee ottaa rakentamisen aikana käyttöön. Varisnevaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulisi

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siilinjärven kunta. Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 67080073.BST1 Helmikuu 2010 Siilinjärven kunta Kalliokiviainesten ottotoiminta Vuorelan alue, Siilinjärvi Ympäristövaikutusten arviointiohjelma TIIVISTELMÄ Hankekuvaus Siilinjärven kunta suunnittelee maa-

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 26.05.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö 1 (7) 87 Live Entertainment Finland Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava konsertti, Olympiastadion HEL 2015-004432 T 11 01 00 02 Päätös on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisen ilmoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Prof. Kai Kokko Syksy 2011

Prof. Kai Kokko Syksy 2011 Prof. Kai Kokko Syksy 2011 1 kysymys Rakennushankkeessa on kysymys kerrosalaltaan 1 767 neliömetrin suuruisen broilerikasvattamon rakentamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa tarkoitetulla

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 LAPELY/88/07.00/2011 07.00.28.01 6/2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ VR

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE

KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE Mikonkeitaan tuulivoimapuiston YVA-menettely KYSELY LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE JA LOMA-ASUKKAILLE UPM-Kymmene Oyj (Otsotuuli Oy) suunnittelee Mikonkeitaan tuulivoimapuistoa Pohjanmaalle Kristiinankaupungin

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS

ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS Teknisen lautakunnan lupajaosto 42 30.06.2009 ITÄ-PÄIJÄNTEEN RIISTANHOITOYHDISTYS, YMPÄRISTÖLUPAPÄPÄÄTÖS, LUPAEHDON TARKISTUS 34/60/602/2009 Lupaj 42 ASIA LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI ASIAN VIREILLE

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 165 Helsinki-viikon säätiön erityisen häiritsevää melua aiheuttava ulkoilmatapahtuma, Kansalaistori HEL 2016-008681 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA 13.3.2013 40 -isojen ja keskisuurten konserttien järjestäjiltä asiantuntijan tekemä melun mittaussuunnitelmaa meluilmoituksen liitteeksi - mikäli ilmoituksen

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

Ympäristörikosten laimennus

Ympäristörikosten laimennus Ympäristörikosten laimennus Miten vaikuttaa etukäteen ympäristörikoksen minimoimiseksi. Pertti Sundqvist Aiheita 1. lupa vai rikos? 2. miten ehkäistä 3. valitusten ja vastaavien muodolliset vaatimukset

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin

Liite 19 1 (7) 22.3.2016. Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Liite 19 1 (7) 22.3.2016 Marttilan kunta Verhonkulman 3. tuulivoimaosayleiskaavaehdotus Lausunnot ja muistutukset sekä kaavan laatijan vastine näihin Sisällysluettelo Marttilan Verhonkulman tuulivoimapuiston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELISSA 7 OAS, asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen korttelissa 7 ~ 2 ~ OAS,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab

Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Vastaselitys Vaasan Hallinto-oikeus PL 204 65101 VAASA Viite: VHO 28.9.2015, lähete 5401/15 Dnro 00714/15/5115 Pirttinevan turvetuotantolupa/oy Ahlholmens Kraft Ab Oy Ahlholmens Kraft Ab:n vastineen johdosta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot