Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pöytäkirja Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 3 / 2011 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kokoushuone 5 Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki Piia Ylikoski Esa Ala-Kyyny Paula Kaleva Merja Kangasniemi Timo Lahdenmaa Jukka Lilja Aili Rajala puheenjoht. varapuh.joht. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Poissaolleet Jukka Pitkäranta jäsen Heikki Tuomela jäsen Muut saapuvilla olleet Tapani Ojala esittelijä, ympäristöpalvelujohtaja Mirja Loukko pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Asiat :t 20-27, sivut Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Lahdenmaa ja Piia Ylikoski Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Arto Korkeamäki Mirja Loukko Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Kauhajoki Timo Lahdenmaa Piia Ylikoski Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kauhajoen kaupungintalolla Pöytäkirjanpitäjä Mirja Loukko

2 67 20 Ympäristölupahakemus kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin Teuvan Kallioharjulla / Destia Oy Valmistelija/ lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Yli-Keturi, puh sähköposti: Ympäristöltk 20 Destia Oy on hakenut saapuneella hakemuksella ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n tarkoittamaa ympäristölupaa ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n 1 momentin kohtien 7 c, 7 e ja 7 f mukaisesti kallion louhintaan, murskaukseen ja päällysteen valmistukseen sekä ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin mukaista lupaa puretun päällysteen ja louheen välivarastointiin ja hyötykäyttöön. Ympäristölupahakemus on jätetty Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunnalle. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu Teuvan kunnan virallisella ilmoitustaululla välisen ajan. Kuulutuksen julkipanosta on ilmoitettu Tejuka lehdessä Vireilläolosta on lähetetty kirjeitse tieto asianosaisille kiinteistön rajanaapureille ja lähialueella kiinteistön omistaville kaikkiaan kymmeneen osoitteeseen. Hakemuksen johdosta on jätetty kaksi muistutusta. Hakijalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon. Vastine on saapunut Paikka sijaitsee Kallioharjun alueella noin 3.5 km Teuvan keskustasta luoteeseen Teuvan kunnan Kauppilan kylän tilalla Kallioharju, Rn:o 3:50. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin kilometrin etäisyydellä. Paikka ei sijaitse pohjavesialueella. Osayleiskaavassa alue on kaavoitettu merkinnällä EO/VL, mikä tarkoittaa maa-ainestenottoaluetta, joka ottamisen päätyttyä maisemoidaan ja muutetaan lähivirkistysalueeksi. Ympäröivät alueet on varattu lähivirkistysalueiksi ja teollisuus- ja varastoalueiksi. Ympäristönsuojelulain 28 asettaa yleisen luvanvaraisuuden. Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojelulain 31 :n 3 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin 7 a, b ja c sekä 13 c kohtien mukaan. Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa sisältää naapuruussuhdelaista imissiolupaharkinnan, jätelaista jäteluvan, terveydensuojelulaista sijoitusluvan, ilmansuojelulain, meluntorjuntalain, ympäristölupamenettelylain ja vesilaista pilaantumisen sääntelyyn kohdistuvan lainsäädännön. Ympäristölupa myönnetään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupapäätöstä tehtäessä on huomioitava, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaa-

3 68 Ympäristöltk 20 (jatkoa 2) miseksi säädetään. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. (YsL 41 ) Sijoituspaikkaa valittaessa on ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta mahdollisuuksien mukaan sijoitettava siten, ettei toiminnasta aiheudu pilaantumista tai sen vaaraa ja että pilaantumista voidaan ehkäistä. Toiminnan sijoituspaikan soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon; - toiminnan luonne ja pilaantumisen todennäköisyys sekä onnettomuusriski; - alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset; - muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. (YsL 6 ) Maahan ei saa jättää tai päästää jätettä, eikä muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (nk. maaperän pilaamiskielto). (YsL 7 ) Ainetta tai energiaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai käsitellä siten, että; - tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai sen laatu muutoin olennaisesti huonontua; - toisen kiinteistöllä oleva pohjavesi voi käydä terveydelle vaaralliseksi tai kelpaamattomaksi tarkoitukseen, johon sitä voitaisiin käyttää; tai - toimenpide vaikuttamalla pohjaveden laatuun muutoin saattaa loukata yleistä tai toisen yksityistä etua (nk. pohjaveden pilaamiskielto). (YsL 8 ) Luvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa - terveyshaittaa; - merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa; - maaperän, pohjaveden ja meren pilaantumista; - erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista taikka vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella; - eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. (YsL 7-9 ja 42 ) Lupamääräyksissä on annettava tarpeelliset määräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen estämiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden

4 69 Ympäristöltk 20 (jatkoa 3) kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon energian käytön tehokkuus sekä varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen. (YsL 43 ) Ympäristölupa myönnetään määräaikaisena, jolloin se raukeaa määräajan päättyessä tai toistaiseksi voimassa olevana, jolloin luvassa tulee määrätä mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä sekä mitä selvityksiä tuolloin on esitettävä, jollei tällaista määräystä ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana. (YsL 55 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, jos; - toiminta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta tai toiminnanharjoittaja ilmoittaa, ettei toimintaa aloiteta tai toiminta on keskeytetty pysyvästi; - toimintaa tai sen aloittamisen kannalta olennaisia toimia ei ole aloitettu viiden vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta tai lupapäätöksessä määrätyn tätä pidemmän ajan kuluessa; tai - hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty toistaiseksi myönnetyn luvan määräaikaan mennessä. (YsL 55 ja 57 ) Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos; - toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; - toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; - parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; - olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai - se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöönpanemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. (YsL 58 ) Luvan myöntänyt viranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos; - hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin; - lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa; tai - toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesti. (YsL 59 )

5 70 Ympäristöltk 20 (jatkoa 4) Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Destia Oy:lle liitteen mukaisen ympäristöluvan, esityslistan liite 1 / ympäristölautakunta Päätös annetaan julkipanon jälkeen Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä nro 1 / ympäristölautakunta

6 71 21 Tilapäinen leirintäaluehakemus Nummirock 2011 Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 21 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ilmoituksen tilapäisestä leirintäalueesta. Nummijärvellä Salakarin alueella järjestetään Nummirock 2011 tapahtuma Tilapäisen leirintäalueen lupaa haetaan ajalle Yleisö majoittuu Salakarin läheisyydessä oleville alueille lähinnä teltoissa, kartta esityslistan lisätietona 1 / ympäristöltk Ulkoilulain 25 :n mukaan alue, jolle on tarkoitus enintään 14 vuorokauden ajaksi majoittaa telttoihin tai enintään tämän ajan siellä pidettäviin matkailuperävaunuihin tai matkailuajoneuvoihin yli sata henkilöä, on tilapäinen leirintäalue. Ulkoilulain 19 :n mukaan leirintäalue on sijoitettava ja rakennettava ja sitä on hoidettava niin, ettei sen käyttö; 1) aiheuta haittaa tai vaaraa terveydelle; 2) vahingoita luontoa; 3) aiheuta ympäristön pilaantumista tai roskaantumista; 4) vähennä merkittävästi ympäristön viihtyisyyttä; 5) vaaranna liikenneturvallisuutta; eikä 6) loukkaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla yleistä etua. Ympäristölautakunta voi kieltää tilapäisen leirintäalueen pitämisen ja antaa muita määräyksiä, jotka ovat tarpeen ulkoilulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten täytäntöönpanemiseksi tilapäisellä leirintäalueella, jollei määräysten antaminen kuulu jonkin muun viranomaisen toimivaltaan. Leirintäalue sijaitsee Iso-Nummikankaan tärkeän pohjavesialueen C- osan muodostumisalueella. Osin leirintäalue on aivan entisen Nummilahden vesiosuuskunnan vedenottamon vieressä. Leirintäalueen maapohja on pääosin hyvin vettä läpäisevää hiekkaa. Tilapäisen leirintäaluelupahakemuksen vireilläolosta on ilmoitettu kuuluttamalla yhdessä meluilmoituksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on lisäksi toimitettu leirintäalueen naapurikiinteistöjen sekä lähialuueen kiinteistöjen omistajille. Tilapäisestä leirintäaluehakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Tilapäisen leirintäalueen käytön osalta on tärkeää, että leirintäalueen pitäjä osoittaa leiriytyjille riittävän selvästi leirintään käytettävissä olevan alueen. Alueen rajat voidaan osoittaa joko aitaamalla tai muutoin selvästi havaittavissa olevin merkein. Leiriytyminen ja kaikki siihen liittyvät

7 72 Ympäristöltk 21 (jatkoa 2) toiminnot sekä liikkuminen on suoritettava leirintäalueen pitäjän hallinnassa tai käyttöoikeuden piirissä olevien alueiden kautta. Toisten yksityiset maa-alueet eivät ole käytettävissä leiriytymiseen, läpikulkuun tai muuhunkaan leiriytyjien oleskeluun, ellei alueen haltija ole antanut siihen suostumustaan. Käymälöiden osalta voidaan todeta, että suunniteltu leirintäalue sijaitsee Nummikankaan tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella vettä läpäisevällä hiekkakankaalla. Tällä alueella ei voida sallia minkäänlaista jätevesien maaperään imeyttämistä. Perusedellytyksenä leirintäalueen pidon hyväksymiseen tällä alueella on, että käymälät varustetaan vesitiiviillä säiliöllä ja käymälöitä on riittävästi alueiden eri osiin sijoitettuna. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Edellä olevin perustein hyväksytään Nummirock 2011 tilapäisestä leirintäalueesta tehty ilmoitus seuraavin määräyksin: 1. Vesipisteet: Talousvesilinjat on huuhdeltava huolellisesti ennen käyttöönottoa. Leirintäalueen pitäjän on kustannuksellaan tutkitutettava juomaveden hygieeninen laatu. Vesipisteet on merkittävä maastoon selvästi havaittavin opastein, jotka nousevat näkökentän yläpuolelle. 2. Käymälät ja peseytymistilat: Käymälät ja peseytymistilat on siivottava sekä säiliöt tyhjennettävä riittävän usein. Alueelle on järjestettävä tiiviillä säiliöllä varustettuja kiinteitä tai siirrettäviä asiallisia käymäläkoppeja siten, että alueella on yhteensä vähintään 80 käymäläpaikkaa sekä urinaalipaikkoja 15 metriä vastaavalle määrälle. Käymälät on jaettava leiripaikkojen mukaisessa suhteessa Nummijärventien kummallekin puolelle. WC-tilat on oltava helposti tyhjennettävissä juhlien aikana. Alueella tulee olla myös sellainen WC-tila, jota pystyvät liikuntaesteiset käyttämään. 3. Jätehuolto: Alueille on varattava riittävästi jäteastioita. Tilaisuuden järjestäjän on siivottava leirintäalueet viipymättä tilaisuuden päätyttyä, viimeistään mennessä. Leirintäalueen pitäjän on neuvoteltava naapurikiinteistöjen omistajien kanssa mahdollisesta leirintäalueen/leiriytyjien aiheuttamasta naapurikiinteistöjen roskaantumisesta mukaan lukien ulosteet. Jätteiden lajittelua tulee pyrkiä kehittämään ja ohjaamaan Botniarosk Oy:n toimialueen jätehuoltomääräysten mukaisesti. Festivaalivieraita tulee kannustaa roskien asialliseen käsittelyyn. 4. Ilmoitustaulu ja opasteet: Alueella on oltava huomattavan suuri ilmoitustaulu, joka on sijoitettava selvästi havaittavissa olevaan paikkaan. Siinä on oltava aluekartta, johon on merkitty vesipisteet, käymälät, pesupaikat ja palvelupisteet.

8 73 Ympäristöltk 21 (jatkoa 3) Ilmoitustaululla on oltava yhteystiedot ja toimintaohjeet vaara- ja onnettomuustilanteiden varalta. Alueella on oltava hyvin havaittavat ja selvät opasteet, esimerkiksi väripylväät, joilla kerrotaan WC-tiloista, suihkuista, talousvedestä jne. 5. Alueen rajaaminen: Alue on rajattava maastoon selvästi havaittavin leirintäaluemerkein tai aidoin. Alueen keskellä oleva muistomerkki on rajattava leirintäalueen ulkopuolelle. Leiriytyminen esitettyjen leirintäalueiden rajojen ulkopuolelle tai naapurikiinteistöillä ei ole sallittua ilman kiinteistönomistajan erillistä lupaa. Tilapäiseksi aidaksi tehdyt rakennelmat, tilapäiset kulkuyhteydet ja leirintäaluemerkinnät on poistettava tilaisuuden päätyttyä, kuitenkin viimeistään mennessä. 6. Jätevesien ja lietteiden käsittely: Jätevedet ja lietteet tulee kuljettaa jätevedenpuhdistamolle tai muuhun hyväksyttyyn ja ympäristöluvitettuun käsittelyyn. 7. Alueen Alue on esitettävä tarkastettavaksi viimeistään Samalla tarkastetaan myös leirintäalueeseen rajoittuvien kiinteistöjen rajan lähialueelta sen hetkinen siisteys mahdollisen jälkisiivoustarpeen arvioimiseksi. Edellä olevat määräykset on annettu ympäristö- ja terveyshaittojen torjumiseksi. Erityisesti on syytä korostaa, että leirintäalue sijaitsee tärkeällä vedenhankintakäytössä olevalla pohjavesialueella. Muilta osin määräyksiä toiminnasta alueella on annettu mm. Etelä-Pohjanmaan poliisilaitoksen huvilupapäätöksessä, Kauhajoen palopäällikön määräyksissä, ympäristölautakunnan meluilmoituspäätöksessä sekä ympäristöterveystarkastajan päätöksessä tilapäisen tapahtuman elintarvikkeiden ulkomyynnin ja tarjoilun hyväksymisestä. Festivaalitilaisuuden aikana tarvittavien järjestyksenvalvojien määristä ja paikoista päättää poliisiviranomainen. Festivaalialueen rakennuksista ja rakennelmista päättää rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

9 74 22 Meluilmoitus Nummirock 2011 tapahtumasta Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 22 Nummijärven Maatalousjärjestö ry on jättänyt ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittaman meluilmoituksen ajalle Nummirock huvitilaisuuden johdosta. Tilaisuudessa järjestetään rock -konsertteja ulkolavoilla torstaina lauantaina Lisäksi ennen tapahtumaa noin viikon ajan on alueen kunnostus/rakentamismelua sekä tapahtuman jälkeen purkutyöt. Melua on ilmoitettu olevaksi päivittäin. Ulkolavoja on kolme kappaletta. Vihreä lava toimii päälavana, Infernolava on rantalava sekä olutteltassa on esiintymislava. Vihreällä lavalla ja rantalavalla orkesterit vuorottelevat. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus melua aiheuttavasta tapahtumasta, jos on syytä olettaa melun olevan erityisen häiritsevää. Ilmoituksen johdosta on tehtävä päätös, jossa ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa tarpeellisia määräyksiä siitä, mihin toimiin ilmoituksen tekijän on ryhdyttävä tai mitä rajoituksia tapahtumaa järjestettäessä on noudatettava melusta aiheutuvan haitan vähentämiseksi. Meluilmoituksesta on kuulutettu yhteisessä kuulutuksessa tilapäisen leirintäaluehakemuksen kanssa Kauhajoen kaupungin virallisella ilmoitustaululla Kuulutus on myös lähetetty lähellä olevien huvilakiinteistöjen omistajille. Meluilmoituksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää hyväksyä ilmoituksen seuraavin ehdoin: 1. Ulkoilmakonserteista ja olutteltasta aiheutuva melu, sound check - tarkastukset mukaan lukien, on ajoitettava seuraavien kellonaikojen välisinä aikoina tapahtuvaksi: - torstai klo perjantai klo lauantai klo Lisäksi ennen juhlia ja juhlien jälkeen välisenä aikana tulee kunnostus- ja rakentamistyöt ajoittaa siten, että melua (yli 45 db(a)) aiheuttavia töitä/toimenpiteitä tulee välttää klo välisenä aikana. 2. Tilaisuuden järjestäjän on tiedotettava tilaisuuden järjestämisajoista

10 75 Ympäristöltk 22 (jatkoa 2) festivaalialueen lähistöllä asuville vakituisille asukkaille ja kesämökkiläisille. 3. Ulkotiloissa olevat äänentoistolaitteet on säädettävä siten, ettei hetkellinen maksimimelutaso ylitä 105 db (A) noin 20 metrin etäisyydellä olevan äänitarkkailupöydän kohdalta mitattuna. Hetkellinen maksimimelutaso 105 db koskee myös sound checkkejä. 4. Äänentoistolaitteet on suunnattava ja suojattava siten, ettei melutaso lavojen takana olevien lähimpien mökkikiinteistöjen piha-alueella ylitä yhden tunnin mittausjaksolla La eq -arvoa 85 db (A). Vihreän lavan kaiuttimien taakse on asennettava ilmavälillä oleva kaksinkertainen pressuseinä tai jokin muu huokoinen materiaali. Infernolavan äänentoistolaitteet on suunnattava niin, että äänenpaine suuntautuu mahdollisimman vähän koilliseen. 5. Tilaisuuden järjestäjällä on oltava meluasioista vastaava yhteyshenkilö, joka tiedottaa viimeistään alueelle tehtävän tarkastuksen yhteydessä äänentoistolaitteiden toimittajan sekä äänenvoimakkuudesta huolehtivien yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot tilaisuuden aikana. Yhteyshenkilön tulee myös huolehtia järjestäjien kanssa, ettei leirintäalueella soiteta kohtuuttoman kovaäänisesti omia musiikkilaitteita. 6. Tilaisuuden järjestäjällä tulee olla kuulosuojaimia siten, että niitä on yleisön saatavilla. Järjestäjän tulee antaa ohjeet suojainten käytöstä sekä tiedottaa yleisöä kuulovaurioriskistä. 7. Tämä päätös on järjestäjien toimesta toimitettava tiedoksi hyvissä ajoin äänentoistosta vastaaville. 8. Esiintymislavojen taustat tulee olla siistit ja hylätyiksi luettavat tuotteet tulee poistaa. 9. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

11 76 23 Meluhaitta Veräyksenpolulla Kauhajoella Valmistelija / lisätiedot: ympäristöpalvelujohtaja Tapani Ojala puh , Ympäristöltk 23 Kauhajoella Veräyksenpolulla sijaitsevasta pienkonekorjaamosta on jätetty kirjallinen valitus Valituksen ovat tehneet Tiina ja Kari Perttu, jotka asuvat korjaamon naapurissa. He ovat kiinnittäneet huomiota Rintaluoman pienkonekorjaamon yritystoiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan sekä kadulla tapahtuvaan ajoneuvoliikenteeseen. Pertut ovat asuneet korjaamon naapurissa viisi vuotta, jona aikana haittaa on ollut koko ajan, mutta se on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi. Pahimmat ajankohdat ovat toukokuusta syyskuuhun. Tiina ja Kari Perttu vaativat yritystoiminnan lopettamista asuntoalueella. Heikki ja Jussi Rintaluomalle on annettu mahdollisuus vastineen antoon valituksen johdosta mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittama vastine saapui Vastineessa kerrotaan yritystoiminnan Veräyksenpolulla jatkuneen 20 vuotta. Jussi Rintaluoma jatkaa isänsä Heikki Rintaluoman yritystoimintaa, eikä yritystoiminta ole lisääntynyt. Vastineessa kerrotaan, että asiakaspysäköintiä tullaan opastein selkeyttämään tontille, jossa korjaamorakennus sijaitsee. Näin toivotaan liittymän Veräyksenpolku 19:ssä rauhoittuvan, jota vastapäätä Tiina ja Kari Pertun tonttiliittymä sijaitsee. Puutarhanhoitokoneet, kuten ruohonleikkurit ja moottorisahat ovat äänekkäitä laitteita, joiden käytöltä ei täysin vältytä. Kesä - heinäkuu ovat pienkonekorjauksessa normaalia vilkkaampia ja huollettavien koneiden määrät lisääntyvät ja siten myös koe/testauskäyttö. Talviajalle ovat tulleet lisäksi suksihuollot, jotka kaikki tapahtuvat sisätiloissa. Kesällä 2010 oli palkattuna yksi työntekijä asiakaspalveluun, koneiden vastaanottoon ja huoltamiseen. Työtekijän avulla lyhennettiin yrittäjän työpäivää, jotta yritystoimintaa ei tapahtuisi illalla. Yritystoimintaa kehitetään siten, että moottorisahojen ja työnnettävien ruohonleikkureiden koekäytöt pyritään minimoimaan ulkona ja ne suoritetaan sisällä siihen varatussa tilassa ja hallin yhteydessä olevassa varastokopissa tai Savikyläntie 10 olevassa kiinteistössä. Koneiden koekäytöissä pyritään huomioimaan ulkona olevat ihmiset. Pienkonekorjaamotoiminnan asiakaskuntaa ei pyritä kasvattamaan, päinvastoin merkki/takuuhuoltoja tullaan supistamaan. Jussi Rintaluoma ei ota kantaa yritystoiminnan kokonaan lopettamiseen asuntoalueella. Yritystoimintaa asuntoalueilla ovat myös hierojat, parturit, konsultit ym. pienyrittäjät, jotka työllistävät 1-2 henkilöä. Heikki Rintaluoman omistama omakotitalo sijaitsee osoitteessa Veräyksenpolku 19 (tontti nro 5) sekä korjaamotalli naapuritontilla Veräyksenpolku 17 (tontti nro 7). Omakotitalon autotallitila on myös korjaamoyrityksen käytössä, nykyisellään lähinnä toimistona ja varaosien säilytysti-

12 77 Ympäristöltk 23 (jatkoa 2) lana. Korjaamon tilat sijaitsevat korttelissa H 25 (1325) Heinolan alueella. Kortteli on AO 1½ aluetta, eli enintään kaksiasuntoisten asuinrakennusten korttelialuetta, jossa asuinrakennukset voivat olla puolitoistakerroksisia. Kaava on hyväksytty Kauhajoen kunnanhallituksessa ja vahvistettu lääninhallituksessa n:o B Kaavakartta on esityslistan lisätietona 2 / ympäristöltk Lähialueen korttelit ovat myös AO kortteleita. Kaavan mukaisesti Veräyksenpolulta on ainoastaan jalankulkuyhteys eikä ajoneuvoyhteyttä korttelin pohjoispuolella olevalle Savikyläntielle. Käytännössä ajoneuvoyhteys Savikyläntieltä on olemassa ja ajokielto osoitetaan kieltokyltillä, jossa läpiajo kielletään. Nykyisin pienkonekorjaamokäytössä oleva rakennus on hyväksytty Kauhajoen kunnan rakennuslautakunnassa (lupa 108/1988) autotalli-varastoksi. Rakennuksen pinta-ala on 95,5 m². Ympäristöviranomainen on pyytänyt Kauhajoen kaupungin kaavoittajalta lausunnon Rintaluoman pienkonekorjaamon sijainnista sekä tulkintaa siitä, aiheuttaako pienkonekorjaamo ristiriitaa voimassa olevan kaavan kanssa. Lausunto on saatu Lausunnossaan kaavaviranomainen tuo esiin, että Rintaluoman pienkonekorjaamo sijaitsee AO alueella, jonne saa rakentaa erillispientaloja tehokkuudella 0,20 ja rakennusten enimmäiskorkeus saa olla 1½ kerrosta. Valmisteilla olevassa asemakaavan siirrossa numeeriseen muotoon korttelin käyttötarkoitus pysyy samana. Vastauksena kysymykseen, onko pienkonekorjaamo voimassa olevan kaavan vastainen, kaavoittaja toteaa, että Kauhajoella on erikseen osoitettu erillispientalojen alueet, joilla on pienimuotoinen yritystoiminta mahdollista. Veräyksenpolun varrella olevissa kortteleissa ei yritystoimintaa sallivaa määräystä ole. Rakennuslupaa hakiessaan on kiinteistön omistaja kuvannut ko. talousrakennuksen tarvetta ns. harrastetilaksi. Nykyinen pienkonekorjaamo on sekä kaavan, että myönnetyn rakennusluvan vastainen. Lausunnossa myös vahvistetaan, että liittymä Agneksentielle tontilta 7 on mahdollista. Kaavoittajan lausunnosta on annettu Jussi ja Heikki Rintaluomalle mahdollisuus vastineen antoon mennessä. Jussi Rintaluoman allekirjoittamassa vastineessa todetaan, että he eivät ota kantaa kaava- ja rakennuslupa-asioihin. Rintaluoma tuo esiin antamassaan vastineessa esitettyjä toimenpiteitä, joilla meluhaittaa voidaan olennaisesti pienentää. Pihaliittymän teko Agneksentielle on mahdollista, jos huoltoliittymä Veräyksenpolulle säilyy. Rintaluoma myös esittää, että ajettavien työkoneiden testausta suoritettaisiin Agneksentien puistossa. Agneksentien puistoalueen omistaa Kauhajoen kaupunki. Ympäristönsuojelulain 91 :n mukaisesti Jussi Rintaluomaa on kuultu suullisesti päätösehdotuksesta ennen päätöksentekoa.

13 78 Ympäristöltk 23 (jatkoa 3) Kiinteistöllä tapahtuva toiminta on yleensä pysyttävä kiinteistön rajojen sisällä. Kuitenkin toiminnoista joskus aiheutuu haittaa myös naapurikiinteistöillä. Tätä ei voida lainsäädäntökeinoin kokonaan estää ja näin naapurustossa on tavanomaisen käytön aiheuttaman vaikutusten sietämisvelvollisuus. Naapuruussuhdelain mukainen imissiokielto tarkoittaa, että kiinteistön käytöstä ei saa aiheutua naapurille kohtuutonta rasitusta esim. melusta. Jos naapurikiinteistölle aiheutuvat haitat ovat kohtuuttomia, voidaan kiinteistön rajojen sisällä tapahtuvaa toimintaa rajoittaa tai kieltää. Kohtuuttomuudessa on arvioitava mm. naapurikiinteistöjen käyttö ja paikalliset olosuhteet, kuten odottamattomuus, tavanomaisuus sekä haitan kesto. Kohtuuttomuudessa on arvioitava myös mahdollisten olosuhteiden muutos toiminnassa naapurien kannalta sekä naapurustossa. Olosuhteiden muutos voi muuttaa toiminnan kohtuuttomaksi. Sietämisvelvollisuus ei koske tahallisesti tai rikoksella aiheutettua vahinkoa. Sietämisvelvollisuudella on naapuruussuhdelain tausta ja se perustuu siihen, että kiinteistöjen käytöstä tavanomaisestikin aiheutuu puolin ja toisin naapureille haittaa, jota voidaan tiettyyn määrään saakka pitää siedettävänä. Ympäristöviranomainen voi antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen (YsL 85 ) ja viranomainen voi määrätä, että 85 :n mukaisesti annettua määräystä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ). Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaisesti asumiseen käytettävillä alueilla ei melutaso saa ylittää ulkona melun A-painotetun ekvivalenttitason päiväohjearvoa 55 db (klo 7-22) eikä yöohjearvoa 50 db (klo 22-7). Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Ympäristölautakunta päättää antaa Pienkonekorjaamo Jussi Rintaluomalle ympäristönsuojelulain 85 :n perusteella seuraavan meluhaittaa koskevan yksittäisen määräyksen, jota on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YsL 101 ) Ulkona tapahtuvat ajoleikkureiden ja puutarhajyrsimien koekäytöt ovat sallittuja ainoastaan poikkeustapauksissa ja ainoastaan arkisin klo 9-17 ja lauantaisin klo välisenä aikana. Pyhäpäivinä sekä arkipyhinä ei yritystoimintaan kuuluvia ulkona tapahtuvia koneiden koekäyttöjä saa suorittaa lainkaan. Edellä mainittuina aikoina melutaso ei saa ylittää koekäytöissä 55 db(a) ulkona asumiseen käytettävillä alueilla. Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa suoritettava ympäristömelun mittaukset viranomaisen määräyksestä. Koekäyttöjä varten tulee varustaa sisätila, jonka tulee olla hyvin eristetty ja ilmastoitu. Koneiden ja laitteiden koekäytöt tulee suorittaa kyseisessä eristetyssä sisätilassa. Tilasta ei saa aiheutua meluhaittaa ulkotiloihin. Sisätila tulee olla käytettävissä mennessä.

14 79 Ympäristöltk 23 (jatkoa 4) Tontille 7 tehdään asiakasliittymä suoraan Agneksentieltä ja rauhoitetaan Veräyksenpolun liittymä omakotitalon käyttöön tontille 5. Opastus pienkonekorjaamoon tulee tapahtua Agneksentien kautta, eikä jalankulkukäytävää pitkin Savikyläntieltä, josta ajoneuvolla läpiajo on kaavassa sekä liikennemerkein kielletty. Ajoliittymä Agneksentielle tulee olla valmis ja opastus korjattuna mennessä. Ympäristölautakunnan päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti laajan keskustelun jälkeen.

15 80 24 Lausunto EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista Valmistelija/lisätiedot: ympäristötarkastaja Jukka Järvinen, puh , sähköposti: Ympäristöltk 24 Hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän lausuntoa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta (DNro EPOELY/3/07.04/2011) koskevasta ympäristövaikutusten arvioinnista. Lausunto on pyydetty toimittamaan ELY-keskukselle mennessä. Hankkeesta vastaava: EPV Tuulivoima Oy, Tomi Mäkipelto Hankkeesta vastaavan YVA-konsultti: Ramboll Finland Oy, Reino Kukkonen Hankkeen yhteysviranomainen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue, Riitta Kankaanpää-Waltermann Hankkeen taustaa EPV Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuiston toteuttamista Teuvan kuntaan Kinnasharjun - Paskoonharjun alueelle Vaasantien (687) ja valtatie 8:n väliselle, Horontien (682) pohjois- ja eteläpuoliselle sekä Teuvanjoen ja Närpiönjoen väliselle metsäiselle selännealueelle. Hankealue on pinta-alaltaan noin 900 ha. Etäisyyttä kaakossa sijaitsevaan Teuvan kuntataajamaan on 5 km, luoteessa sijaitsevaan Horonkylään noin 6 km, itäpuolella sijaitsevalle Kauhajoelle noin 30 km, koillispuolella sijaitsevalle Seinäjoelle noin 80 km ja pohjoispuolella sijaitsevaan Vaasaan noin 80 km. Hankkeeseen kuuluvat maa-alueelle sijoitettavat tuulivoimalat, tuulivoimapuiston edellyttämät huoltotiet sekä kytkentävoimajohto alueverkkoon. Hankkeen tavoitteena on ensisijaisesti laajentaa tuulivoimatuotantoa Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella ja näin kehittää maakunnan omaa, uusiutuviin energianlähteisiin pohjautuvaa sähköntuotantoa. Hanke sijoittuu pääosin rakentamattomalle maa- ja metsätalousalueelle, eikä alueella ole vakituisia asuinrakennuksia. Hankealueella ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kaksi lomarakennusta, joiden pääkäyttötarkoitus on metsästykseen liittyvä toiminta. Horontien eteläpuolella sijaitsee Oy Botniarosk Ab:n jätekeskus ja pohjoispuolella Teuvan riistanhoitoyhdistyksen ampumarata-alue. Hankealueella sijaitseva tiestö on sorapintaista. Tuulivoimaloita ei sijoiteta voimassa olevan osayleiskaavan jätehuoltoalueelle, eikä hanke vaikuta jätelaitoksen toimintaan. Hanke ei myöskään vaikuta lähistöllä sijaitsevien kotieläintuotannon suuryksiköiden toimintaan. Hankkeen toteuttamisesta ei aiheudu merkittäviä yhdyskuntaraken-

16 81 Ympäristöltk 24 (jatkoa 2) teeseen kohdistuvia vaikutuksia ja hankealue säilyy pääkäyttötarkoitukseltaan maa- ja metsätalousalueena, eikä alueelle ole tarkoituksenmukaista osoittaa muuta seudullisesti tai paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Alueelle ei ole maakuntakaavassa osoitettu muuta maankäyttöä tai aluevarauksia, jotka estäisivät hankkeen toteuttamisen. Suunnittelualueella ei ole suojelukohteita, mutta Varisnevan Natura-alue (278 ha) sijaitsee suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sen länsipuolella. Avoimia näkymiä hankealueelle avautuu alueen länsi- ja kaakkoispuolella sijaitsevilta peltoaukeilta ja niillä sijaitsevilta tilakeskuksilta. Sen sijaan hankealueen luoteispuolella sijaitsevalta Horonkylältä ei avaudu näkymiä hankealueelle. Teuvan keskustaajaman kohdalla ja paikoin Teuvanjokilaaksossa tuulivoimalat tulevat näkymään metsänreunan yläpuolella hallitsematta kuitenkaan maisemakuvaa. Hankkeen arvioidut vaihtoehdot VE 0: YVA-asetuksen edellyttämä vertailuvaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehto ei edistä kasvihuonekaasujen vähentämistavoitteita ja siten ilmaston muutoksen hillitsemistä koskevien tavoitteiden toteutumista. Vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla ja mahdollisesti jollain muulla tuotantotavalla. VE 1: Alueelle sijoitetaan 23 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. VE 2: Alueelle sijoitetaan 20 tuulivoimalaa teholtaan 2-5 MW, jolloin kokonaiskapasiteetti tulee olemaan MW voimaloiden yksikkökoosta riippuen. Voimaloiden napakorkeudet olisivat 120, 140 tai 160 m. Tuulivoimalaitosyksiköiden kokoluokan lisäksi arvioinnissa on tarkasteltu ja pyritty optimoimaan yksittäisten tuulivoimalaitosten sijaintia ja vaikutuksia. Ympäristövaikutusten arviointi Hankkeen YVA-menettelyn aikana suunnitellun hankkeen vaikutuksia selvitettiin laajasti käsittäen luontovaikutusten lisäksi mm. vaikutukset maankäyttöön, maisemaan, kulttuuriympäristöön, ihmisiin sekä ilmastoon ja luonnonvarojen käyttöön. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on huomioitu arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja mielipiteet sekä arviointiohjelman yleisötilaisuudessa käyty keskustelu ja saatu palaute. Hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen kaavoittamista. Kaavoista päättävät osaltaan Teuvan kunta ja Etelä-Pohjanmaan liitto. Hankkeen vaikutukset sekä maaperän, että pohjavesialueiden ja pohjaveden muodostumisen osalta ovat kokonaisuudessaan vähäisiä. Hanke-

17 82 Ympäristöltk 24 (jatkoa 3) alueella ei ole maastokäyntien havaintojen perusteella luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä, kuten puroja tai lampia eikä luonnonsuojelulain 29 :n mukaisia luontotyyppejä, metsälain 10 :n mukaisia tärkeitä elinympäristöjä eikä vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a :n mukaisia kohteita. Rakentamispaikoilla esiintyvät luontotyypit ovat pääosin hakkuin hoidettuja, metsätalouskäytössä olevia eri-ikäisiä taimikoita ja ikärakenteeltaan valtaosin nuoria metsiä. Hankealueella olevat pienehköt suoalueet ovat pääosin ojitettuja ja osin kuivuneet muuttumiksi ja turvekankaiksi. Tuulivoimapuiston rakentamisesta aiheutuvat häiriötekijät kohdistuvat pääasiassa tuulivoimaloiden ja niiden oheisrakenteiden rakentamisalueille, minkä takia niistä aiheutuvien linnustovaikutusten voidaan arvioida jäävän pääasiassa rakentamisalueiden läheisyyteen. Suurin osa tuulivoimaloista on sijoitettu pesimälinnustonsa suhteen karuille alueille nuoriin kasvatusmetsiin tai avohakkuualoille. Tästä syystä tuulivoimapuiston rakentamisen vaikutukset lintujen elinympäristöihin voidaan yleisesti arvioida vähäisiksi. Hankealueella pesivistä lintulajeista suurimman osan elinympäristö sijoittuu huomattavasti voimalan lapojen alapuolelle, jolloin törmäykset lapoihin ovat epätodennäköisiä. Tehtyjen selvitysten perusteella lintujen muuttoreitit kulkevat pääosin hankealueen ohitse, mikä pienentää lintujen törmäysriskiä. Muuttavien yksilöiden sijaan esimerkiksi Varisnevalla lepäilevien kurkien ja joutsenten törmäysriskit ovat suuremmat em. alueelle laskeutuessaan ja sieltä noustessaan. Hankekokonaisuuteen kuuluvan sähkönsiirron osalta arvioinnissa on tarkasteltu yhtä reittivaihtoehtoa, jossa tuulivoimalat yhdistetään alueverkkoon rakentamalla hankealueelle uusi sähköasema ja hankealueen länsipuolelle sijoittuvien Fingrid Oyj:n Kristiina-Tuovila 220 kv (400) ja 220 kv voimajohtojen rinnalle uusi 110 kv voimajohto. Sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta sähköasemille toteutetaan maakaapelein. Lisäksi tarvitaan rakennus- ja huoltotieverkosto sekä perustukset jokaiselle tuulivoimalaitosyksikölle. Tuulivoimaloiden perustuksia ja huoltotieverkostoa varten tarvittava maapinta-ala on yhteensä vain muutamia prosentteja hankealueen kokonaispinta-alasta ja tieverkostoa suunniteltaessa hyödynnetään mahdollisimman paljon alueella jo olevaa tiestöä. Hankkeen vaikutuksista Varisnevan Natura-alueeseen on tehty Naturatarveharkinta, jossa on arvioitu tuulivoimapuiston vaikutukset niihin Varisnevan Natura-alueen luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin ja liitteen II lajeihin, joiden perusteella Varisnevan alue on sisällytetty osaksi Suomen Natura-verkostoa. Tuulivoimapuiston rakentamisen aikaisista toimenpiteistä tai tuulivoimapuiston käytön aikaisesta toiminnasta ei arvioida aiheutuvan sellaisia muutoksia, jotka aiheuttaisivat Varisnevan Natura-alueella sijaitseville luontodirektiivin liitteen I luontotyypeille kohdis-

18 83 Ympäristöltk 24 (jatkoa 4) tuvia merkittäviä vaikutuksia. Tuulivoimalat eivät normaalitilanteessa muodosta päästökuormitusta, joka vaikuttaisi niiden ympäristöön. Rakentamisen aikana melua syntyy lähinnä tuulivoimalaitosten vaatimien perustusten ja tieyhteyksien maarakennustöistä sekä sähkönsiirron osalta myös uusien ilmajohtojen rakentamisesta. Toiminta-aikanaan tuulivoimalaitoksen synnyttämän melun vaikutussäde vaihtelee muutamasta sadasta metristä yli kilometriin. Hankevaihtoehdossa 1 melutaso lähimmän asuintalon kohdalla on 42 db (yöajan ohjearvo ylittyy) ja muiden vakituisten asuintalojen kohdalla alitetaan 40 db (vakituisen asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot alittuvat). Hankealueen sisäpuolella olevan loma-asunnon kohdalla laskennallinen melutaso on noin 53 db (loma-asumisen päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät). Muiden vapaa-ajan rakennusten kohdalla melutasot ovat db:n luokkaa. Hankevaihtoehdossa 2 melutasot lähimpien loma-asuntojen kohdalla ovat pienemmät kuin vaihtoehdossa 1, mutta vakituisten asuintalojen kohdalla vaihtoehtojen meluvaikutuksilla ei ole olennaista eroa. Alueen sisä- ja pohjoispuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on noin 48 db, kun taas alueen eteläpuolella sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla melutaso on voimakkaimmillaan noin 40 db. Lähimmän yksittäisen asuintalon kohdalla melutaso on 42 db, muiden asuinrakennusten luona alitetaan 40 db. Tuulivoimalaitosten aiheuttama varjostusvaikutus ulottuu sääolosuhteet ja tuulivoimaloiden käyttöasteen huomioivan mallinnuksen mukaan noin metrin etäisyydelle hankealueen uloimpien voimaloiden ulkopuolelle. Varjostusalue on pääosin rakentamatonta maa- ja metsätalousaluetta. Hankevaihtoehtojen 1 ja 2 välillä ei ole juurikaan eroa varjostusvaikutuksen merkittävyyden kannalta. Hankealueen ympäristöön suunnatussa kyselytutkimuksessa valtaosa vastaajista kannattaa tuulivoiman lisärakentamista yleensä. Pääosa (91 %) vastaajista suhtautuu hankkeeseen myönteisesti; tuulivoimapuiston hyötyjä pidetään suurempina kuin haittoja. Lisäksi valtaosa (95 %) vastaajista pitää vaikutuksiltaan myönteisempänä hankkeen toteuttamista, kuin sen toteuttamatta jättämistä. Selkeimmin vastaajat olivat huolissaan tuulivoimapuiston kielteisistä vaikutuksista linnustoon, maisemaan ja melutilanteeseen. Myönteisesti hankkeen katsotaan vaikuttavan Teuvan kunnan imagoon ja talouteen, työllisyyteen sekä energian hintaan. Tuulivoimapuiston valmistuttua aluetta voi jokamiehenoikeuksien puitteissa käyttää kuten ennenkin, eikä esimerkiksi voimaloiden huoltotiet ole portein lukittuja. Hankevaihtoehdot 1 ja 2 eivät kokonaisuudessaan aiheuta merkittäviä maa- ja kallioperään tai pinta- ja pohjavesiin kohdistuvia haitallisia vaiku-

19 84 Ympäristöltk 24 (jatkoa 5) tuksia, eikä kumpikaan vaihtoehto aiheuta merkittäviä haittoja kasvillisuudelle tai luontotyypeille. Tuulivoimapuistosta ei aiheudu laajalle asutukseen, elinoloihin, virkistykseen, ja terveyteen kohdistuvaa haittaa ja molemmat vaihtoehdot ovat siten toteuttamiskelpoisia. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointia ja siitä laadittua arviointiselostusta esittelevä kaikille kiinnostuneille tarkoitettu yleisötilaisuus pidettiin Teuvan lukion auditoriossa Yhteenveto Maisemaan kohdistuva muutos, tuulivoimaloiden aiheuttama melu sekä linnustoon kohdistuva vaikutus ovat toiminnan vaikutuksista keskeisimmät ja merkittävimmät. Rakentamisaikaisista vaikutuksista pääosa on tilapäisiä. Vaikutusten tarkastelualue on arviointityössä ollut laaja. Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset kohdistuvat erityisesti kehrääjään ja metsoon, joiden elinolosuhteet voivat heikentyä etenkin hankkeen rakennusvaiheessa. Muille lintulajeille vaikutukset ovat vähäisiä. Kummallakaan hankevaihtoehdolla ei ole merkittäviä vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin tai maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Hankevaihtoehto 2 aiheuttaa kokonaisuudessaan vähemmän haitallisia vaikutuksia luontoarvoihin, linnustoon ja ihmisiin, kuin hankevaihtoehto 1. Suunnitellun tuulivoimapuiston avulla pystytään sen toimintakauden aikana vähentämään Suomen energiantuotannon aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä noin tonnia vuodessa laskentatavasta riippuen. Ympäristöpalvelujohtajan ehdotus: Teuvan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa EPV Tuulivoima Oy:n Teuvan tuulivoimapuistohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: Ympäristölautakunta katsoo, että hankkeesta tehty ympäristövaikutusten arviointi on laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan pääosin riittävä. Hankkeen suurimmat ympäristövaikutukset tulevat olemaan melutilanteen ja maisemakuvan muutokset sekä haitalliset vaikutukset asumisviihtyvyyteen ja linnustoon sekä läheiseen Varisnevan soidensuojelualueeseen. Tarkennuksia ympäristövaikutusten arvioinnissa ympäristölautakunta vaatisi erityisesti seuraaviin kohtiin: Vaikutukset ja niiden arviointi: 1) YVA-selostuksessa on kuvattu meluvaikutuksia lähiympäristöön pääosin kattavasti. Tuulivoimalan aiheuttaman melun erityispiirre on

20 85 Ympäristöltk 24 (jatkoa 6) sen laajakaistaisuus ja amplitudimodulaatio eli äänen voimakkuuden jaksollinen vaihtelu. Mikäli tuulivoimapuisto rakennetaan, tulee puiston valmistuttua melumittauksin varmistaa, ettei melu ole liian häiritsevää lähialueen asukkaille. Tuulivoimalan lapakulmien säädöllä voidaan jälkikäteen vaikuttaa hieman aiheutuviin meluhaittoihin. Hankealueen syrjäisyydestä johtuen negatiiviset meluvaikutukset jäänevät melko vähäisiksi. Vaikutusten osalta on oleellista, miten tuulivoimalat lopullisesti sijoitetaan alueelle eli tässä tulee pyrkiä mahdollisimman optimaaliseen ratkaisuun niin tuuliolosuhteiden kuten mm. meluvaikutusten suhteen. Meluvaikutusten arvioinnissa olisi voitu verrata eri laitetoimittajien välisiä eroja melutilanteessa. Koska tuulivoimalan melu painottuu matalille taajuuksille, olisi arvioinnissa voitu kiinnittää enemmän huomiota tähän ja viitata mahdollisiin tutkimuksiin aiheesta tai pioneerityönä tutkia miten matalataajuudet vaikuttavat eläimiin ja ihmisiin. 2) Maisemavaikutukset ovat tuulivoiman osalta vaikeasti poistettava ympäristövaikutus. Kinnasharjun - Paskoonharjun hankealue on kuitenkin sekä maisemallisesti että teknis-taloudellisesti paras vaihtoehto tuulivoimapuiston sijoituspaikaksi verrattuna muihin lähialueen mahdollisiin sijoituskohteisiin johtuen alueen asumattomuudesta ja tuuliolosuhteista. Hankkeen aiheuttamat pysyvät haitalliset maisemavaikutukset jäävät vähäisiksi. Ihmisten kokemat haitalliset vaikutukset maisemaan useimmiten hälvenevät ajan myötä erityisesti kun on kysymys tuulivoimasta, joka on imagoltaan ja päästöiltään puhdas ja tulevaisuudessa voimakkaasti lisääntyvä energiantuotantomuoto. Tuulivoimalat tulisi rakentaa putkitorneina, jolloin lievennettäisiin vaikutuksia lähimaisemaan. Arvioinnissa olisi voitu selvittää laajemmin haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemistä ja lieventämistä ja pohtia miten esimerkiksi metsänhakkuut ja uusien peltojen raivaukset voimaloiden lähellä niiden elinkaaren aikana tulevat vaikuttamaan voimaloiden näkymiseen ja maisemankuvan muutokseen. 3) Linnustovaikutusten osalta olisi syytä tehdä lisäselvityksiä etenkin mahdollisesti eniten kärsivien alueellisesti uhanalaisen ja lintudirektiivin liitteen I mukaisen kehrääjän sekä alueella mahdollisesti soidinpaikkaa pitävän metson osalta eri vuodenaikoina. Em. lajien tiedetään yleisesti välttelevän aktiivisen ihmistoiminnan alueita ja olevan herkkiä häiriöille elinympäristössään. 4) Varisnevan soidensuojelualueen välitön läheisyys on ongelmallista ja etenkin rakentamisen aikaiset mahdolliset haitalliset vaikutukset erityisesti suon vesitasapainon suhteen sekä käytönaikaiset vaikutukset suolla pesivien lintulajien suhteen tulee selvittää paremmin ja laajemmin etukäteen. Lisäksi negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämistä mahdollistavat toimenpiteet tulee ottaa rakentamisen aikana käyttöön. Varisnevaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa tulisi

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO. Ympäristövaikutusten arviointiselostus HUMPPILAN - URJALAN TUULIVOIMAPUISTO Ympäristövaikutusten arviointiselostus Voimamylly Oy Humppilan - Urjalan tuulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 28.5.2013 Käyttö- ja julkaisuluvat

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

ympäristövaikutusten arviointiselostus

ympäristövaikutusten arviointiselostus mustasaaren TUULIVOIMAPUISTO ympäristövaikutusten arviointiselostus Esipuhe Tässä ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on kuvattu Mustasaaren kuntaan Raippaluodon länsiosaan rannikkovyöhykkeelle

Lisätiedot

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Tornion Röyttän merituulivoimapuisto. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus 8.9.2010 82122953 Rajakiiri Oy Tornion Röyttän merituulivoimapuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Sisältö ESIPUHE 5

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus,

Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011. Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, j Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2013/1 Dnro ESAVI/83/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA Salo Seaport Oy:n Maalaissataman toimintaa koskeva ympäristölupahakemus, Salo LUVAN HAKIJA Salo Seaport

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava

Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava LOIMAAN KAUPUNKI EOLUS VIND AB PO Loimaan Alastaron tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24868 Kaavaselostus 1 (65) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1

Lisätiedot

Pöytäkirja Ympäristölautakunta

Pöytäkirja Ympäristölautakunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Ympäristölautakunta N:o 7 / 2010 Paikka Kauhajoen krouvi, saunakabinetti Aika 16.12.2010 klo 18.30 19.55 Saapuvilla olleet jäsenet Arto Korkeamäki

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 16ERE0080.30.Q060.002-H KAAVAEHDOTUS 10.09.2012 Tarkistukset KH 08.04.2013 ja 17.06.22013 KV 25.06.2013 79 KALAJOEN KAUPUNKI TOHKOJAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS TOHKOJAN TUULIPUISTON

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115

71:28 402:2:66 71:22. Tervahauta 21:25. Sivakkanotko 402:71:15 402:2:236 402:2:128 2:254 2:226 71:13. Hietahauta. Korpialannotko 402:2:125 2:115 11 39? 10:32 40 10:98 10 8 15 696 3 2 2 42 5 9 14 41 62 30 29 17 1 28 65 31 7 RP 16 6 60 9 43 253:4 12 4 RP12 9 25 72 14 8 13 13 21 10 45 1 26 37 1 32 996 11 66 15 2 15 10:131 44 23 997 10:129 14 685 719

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009

Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Kymen Vesi Oy Lietteenkäsittelyn vaihtoehtojen Ympäristövaikutusten arviointi 67080656.BEC 21.9.2009 Hanke: Sijainti: Hankkeesta vastaava: Konsultti: Yhteysviranomainen: Mussalon jätevedenpuhdistamon

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013.

Päätös 1 (5) Valtausoikeutta on haettu viideksi (5) vuodeksi. Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 28.3.2011; 26.7.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 30.9.2014 9101 Kiimingin Sora Oy c/o Asianajotoimisto Krogerus Oy Kirkkokatu 13 90100 OULU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Kultaselkä a ja b Hakija Kiimingin

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MAALAHDEN KUNTA MOLPE-PETOLAHDEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS / FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20392 KAAVASELOSTUS / I Salomaa Kristina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kaavoituksen

Lisätiedot

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011.

LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA. ELY-keskukseen 27.5.2011. LAUSUNTO UUDELY/59/07.04/2010 26.10.2011 Vantaan Energia Oy PL 95 01301 Vantaa LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA, ONGELMAJÄTTEI- DEN POLTTO VANTAAN ENERGIAN JÄTEVOIMALASSA, VANTAA 1.

Lisätiedot