KESKEISET TAAJAMA-ALUEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TAAJAMA-ALUEET"

Transkriptio

1 KESKEISET TAAJAMA-ALUEET K I I M I N K I O S A Y L E I S K A A V A Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin KIIMINGIN KUNTA Kunnanvaltuusto on , 5 hyväksynyt vastineiden ja neuvottelujen pohjalta vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia tehty yhd. ltk:n päätöstä vastaavat muutokset Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Kunnanhallitus hyväksynyt , 114 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011,

2 Kannen kuvat AIRIX Ympäristö OY / Kristiina Strömmer Ylhäällä kirkonkylän keskustaa Keskellä Jäälin keskustaa urheilukentän ja ostoskeskuksen välillä Alakuva Vehmaansuontien länsiosalta 2

3 Sisällys: 0 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavatyön taustasta ja tarkoituksesta Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteko... 8 I TAVOITTEET II TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Luonnonympäristö Soveltuvuus rakentamiseen Maisema Rakennettu ympäristö ja arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologinen kulttuuriperintö Kulttuuriympäristö ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet Nykyinen maankäyttö ja taajamakuva Nykyiset virkistysalueet, -reitit, liikuntapaikat ja vesistöjen käyttö virkistykseen Liikenne Yhdyskuntatekninen huolto Väestö, elinkeinot ja palvelut Maanomistus III MAANKÄYTTÖMALLIT Kasvualuevertailut Alueiden mitoitus IV OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan rakenteesta Aluevaraukset ja yleiskaavamerkinnät Asumiseen varatut alueet Keskusta-alueet Arvokkaat alueet ja kohteet sekä alueiden erityisominaisuudet Matkailualueet ja loma-asuminen Elinkeinot ja työpaikat Palvelut Virkistysalueet, reitit ja viheryhteydet Maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet Liikenne ja liikennepalvelut Erityisalueet ja kunnallistekniikka Kaavan vaikutuksista Kasvualuevertailu, yhdyskuntarakenne ja taloudelliset vaikutukset Vaikutukset luontoon ja kulttuuriympäristöön Sosiaaliset vaikutukset

4 4.4 Kaavan toteuttaminen Tämä yleiskaava sisältää selostuksen ja kaavakartan määräyksineen. Liitteet 1. Kasvualuevertailu Laajentumisalueet ja toteuttamisjärjestys, alustavia ajatuksia 3. Kiiminki Keskeiset taajama-alueet Tavoitetieverkkoluonnos. Ramboll Oy 4. Yleisten teiden alustava melutarkastelu. Ramboll Oy 5. Periaateleikkaus Jäälin itäpuolen 400 kv:n voimalinjoista ja uudesta 110 kv:n voimalinjasta kaavakartalla esitettyine suojavyöhykkeineen Kuvat Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Kristiina Strömmer, Juho Peltoniemi, Aija Degerman ja Päivi Latvalehto. Viistoilmakuvat Pentti Kela. Perusselvitys- ja tavoiteraportit Kiimingin kunta Kiimingin maisemarakenne, keskeiset taajama-alueet. Kiimingin kunta Yleiskaavan tarkistus, keskeiset taajama-alueet. Kaavatyön taustatarkastelu. Kiimingin kunta/ Päivi Lahdelma ja Merja Tenhunen Rakennusinventointiraportti. Ylikylän Kiiminkijoen ja Ylikiimingintien välinen alue, sekä osa kirkonkylää. Kiimingin kunta ja Ympäristötaito Oy. Kiimingin kunta, Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistus. Tavoitteet Ympäristötaito Oy. Kiiminki Kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi (2003). (Inventointi alueilla, jotka eivät kuulu Jokivarren vanhat rakennukset inventointiin, eivätkä vanhoihin inventointeihin). Raportti ja sijaintikartta. Jokivarren vanhat rakennukset inventointi 2005 Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavatyöhön liittyvät erilliset luontoselvitysraportit - Kirkonkylä - Jäälin pohjoisosa (sisältää koko suunnittelualueen yleistarkastelun ja Vehmaansuontien suunnan tarkennuksen) - Piltosenjärven alue, ( , sisältää vt 20 kehittämissuunnitelmaluonnoksen liittymäaluevaihtoehdon 2) - Kirkonkylä - Jäälin pohjoisosa, Tulevaisuudessa rakennettavat alueet ( , sisältää suunnittelualueen kasvusuunnat ja muutosalueet, sekä niiden ympäristön) Perusselvitys- ja laajentumisaluevertailukartat: 1. Nykytilanteen maankäyttö (Ympäristötaito Oy), 1: Palvelut (Ympäristötaito Oy, Kiimingin kunta), 1: Kasvillisuus, koko osayleiskaava-alue (Ympäristötaito Oy, 1: Luontoselvityksen täydennys kasvualueilla. (Ympäristötaito Oy), 1: Kiimingin maisemarakenne (Kiimingin kunta, täyd. Ympäristötaito Oy), 1: Laajentumisaluevertailu. Rakentamista edistävät tekijät (Ympäristötaito Oy) 1: Laajentumisaluevertailu. Rakentamista rajoittavat tekijät (Ympäristötaito Oy) 1:

5 Yhdyskuntalautakunnan hyväksymät ehdotusvaiheen vastineet: - Käsittelyerä 1, (lausunnot ja joen eteläpuolen osa-alueet JE-1, JE-2 ja JE-3). - Käsittelyerä 2, (joen pohjoispuolen osa-alueet JP-1, JP-2 ja JP-3) Erikseen käsitellyt vastineet on liitetty joen eteläpuolen käsittelyerään 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt vastineet ja tehnyt niihin samalla vähäisiä muutoksia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia kunnanhallituksen hyväksymispäätöstä tarkentaen tehty yhd. ltk:n päätöstä vastaavat muutokset Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Kunnanhallitus hyväksynyt , 114 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011, Lähdeaineistona ovat lisäksi: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (maakuntavaltuusto hyväksynyt , vahvistettu ) Oulun Seutu. Oulun seudun yleiskaava 2020 (seutuvaltuusto hyväksynyt , vahvistettu , muutos ja laajennus vahvistettu ). Oulun Seutu. Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030 (Seutuhallitus hyväksynyt ohjeellisena seudun yleiskaavan tarkistamiene pohjaksi) Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto Oulun seudun uhanalaiset kasvit. Julkaisu B:59. Oulu. Kartat zzzz. ISBN Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. Julkaisu A:115. Oulu. ss. ISBN X Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 44. Oulu. Toim. Maarit Vainio ja Hannele Kekäläinen. Kiimingin kunta ja Oulun tiepiiri. Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma (2003). Tiehallinto, Ramboll Oy. Kuusamontien (vt 20) kehittämissuunnitelma Jääli Kirkonkylä (2005) Ortokuvat Peruskartat vuosilta 1954 ja 1978 Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kiiminkijokivarren kunnat 2009, sekä AIRIX Ympäristö Oy. Kiiminkijokivarren maankäytön strategia KIVA 2025 Alueella voimassaolevat yleiskaavat; Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ja Ylikylän alueelle osayleiskaavasta tehty tarkennus, jotka valtuuston on hyväksynyt Muut kunnassa hyväksytyt selvitykset, suunnitelmat, sekä ohjeet ja määräykset kuten: - asemakaavat, - suunnittelualueeseen rajautuva ja ympäristökeskuksen vahvistama Koitelin osayleiskaava, - Kiimingin kunnan kaupallisia palveluja koskeva selvitys (2005) - Kiimingin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma - maa-ainesten oton yleissuunnitelma (Jääli) - rakennusjärjestys - jätehuoltomääräykset 5

6 6

7 0 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUN VAIHEET 0.1 Kaavatyön taustasta ja tarkoituksesta Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava on kunnan kehityksen kannalta keskeinen suunnitelma, jolla esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja suunnataan kunnan voimavarat järkevästi. Tavoitteena on ohjata keskeisten taajama-alueitten - kirkonkylän ja Jäälin pohjoisosan - kasvua hallitusti, tiivistää ja eheyttää rakennetta, säilyttää ympäristön positiivisia ominaisuuksia ja arvokkaita osia, sekä historiaa ja perinnettä tuleville sukupolville. Kaikkea maaperältään rakennuskelpoista maata ei voida osoittaa rakennettavaksi. Yleiskaavalla varmistetaan, että myös palveluille ja virkistäytymiselle on riittävästi tilaa, ja että säästetään alueita tämän yleiskaavan ohjevuoden jälkeen toteutettaville tehokkaille asemakaava-alueille. Kiimingin kunta kasvaa Kuusamontien varressa nopeasti. Vuonna 2004 kunnassa asui reilut asukasta. Kunnan väestöennuste vuodelle 2020 on ja vuodelle asukasta. Suurin osa kunnan kasvua tapahtuu nyt suunniteltavalla alueella, mutta merkittäviä kasvualuevarauksia on myös Jäälin eteläosassa. Tällä yleiskaavalla muutetaan keskeisten taajama-alueiden yleiskaavaa. Nykyinen kaava vuodelta 1992 on osittain vanhentunut, eikä riittävästi ohjaa rakentamista, asemakaavoitusta ja muuta alemmanasteista suunnittelua. Yleiskaavan tarkistamistarvetta aiheuttavat myös uusi maakuntakaava, Oulun seutuyleiskaava ja valtatien 20 kehittämissuunnitelma. Valtatien uudesta linjauksesta Jäälin ja kirkonkylän välillä on luovuttu ja liittymäjärjestelyt tarkasteltu, mikä mahdollistaa kirkonkylän keskustan palveluiden ja kyläkuvan parantamisen. Ohitustievaraus Haukiputaalle ja Ylikiiminkiin on jäänyt pois seudullisista suunnitelmista, mikä tarkoittaa, että tähän tiehen tukeutunut maankäyttö poistuu ja uudessa tilanteessa järkevästi käyttöön otettavat alueet suunnitellaan aivan erilaisen tieverkon varaan. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaavaan liittyvän tavoitetieverkon suunnitteli Ramboll Finland. Suunnittelualue ulottuu Jäälin pohjoisosasta kirkonkylälle ja Ylikylälle sekä edelleen Kiiminkijoen pohjois- ja itäpuolelle Jolosjoelle asti. 7

8 0.2 Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteko Hankkeen vireilletulo, perusselvitys- ja tavoitevaihe Kunta valitsi keväällä 2003 kaavatyön konsultiksi Ympäristötaito Oy:n. Ensimmäinen viranomaistyöpalaveri pidettiin kesäkuussa Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä syksyllä Kaavasuunnittelija laati talvella yleiskaava-alueen kasvualuevertailun, jonka kasvualueet perustuivat seutuyleiskaavassa esitetyille laajenemisalueille. Vertailussa oli mukana 5 varsinaista kasvualuetta ja lisäksi täydennysrakentamisalueet. Vertailun pohjalta todettiin, että Hakomäen kasvualueen toteuttaminen ei vuoteen 2020 mennessä ole kasvutavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä. Alueen eteläosa päätettiin kuitenkin ottaa kasvualueeksi, koska Kirkonkylällä ei muuten voida alkuvaiheessa tarjota riittävästi perustamisolosuhteiltaan omakotitalojen rakentajille sopivia kaavatontteja kunnan maalla. Kasvualuevertailutyön jatkoksi kaavakonsultti laati luonnoksen alueiden toteuttamisjärjestyksestä. Erillinen tavoiteraportti tarkennettiin keväällä Kunnan tavoitteista on keskusteltu laajalti virkamiesten ja päättäjien kesken. Kunnanhallitus hyväksyi tavoiteraportin Osayleiskaavan ja Kuusamontien kehittämissuunnitelman tavoitteita ja kehittämissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuuksissa Kunnanvaltuustolle esiteltiin kaavan perusselvityksiä ja vt 20 suunnittelun lähtökohtia Luonnosvaihe Kaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli yleiskaavaluonnosta useaan otteeseen ja päätti esittää kunnanhallitukselle yleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus käsitteli osayleiskaavaluonnosta , 288 ja päätti pienin muutoksin nähtäville asettamisesta MRA 30 :n mukaisesti, sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä ja esiteltiin yleisötilaisuudessa Luonnosvaiheessa saatiin osallisten huomautuksia 187 kpl ja lausuntoja 9 kpl, ja niihin laadittiin vastineet. Pääosa huomautuksista koski lisärakentamistoiveita. Vastineita käsiteltiin mm. esteellisyyskysymyksistä johtuen alueittain ryhmiteltyinä kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa , , , , , , , , , ja Kunnanhallitus hyväksyi vastineet tarkennuksin ( 98). Yleiskaavatyötä käsiteltiin alueellisen ympäristökeskuksen kanssa työpalavereissa ja erityisesti luontoarvoja koskeneessa työneuvottelussa Ehdotusvaihe Saadun palautteen ja lausuntojen, kunnan hyväksymien vastineiden, sekä työn aikana saadun lisäinformaation pohjalta luonnos täydennettiin alustavaksi ehdotukseksi keväällä ja kesällä Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Neuvottelussa todettiin suunniteltujen laajenemis- ja reservialueiden riittävän tyydyttämään kunnan kehityksen. Isokankaan osa-aluetta alettiin viedä eteenpäin erillisen toiminnallisen suunnittelun pohjalta. Suunnittelu aloitettiin olevien toimintojen kartoittamisella ja olevaan talliyritystoimintaan liittyvällä reittisuunnittelulla, sekä alustavalla ideoinnilla, mitkä on otettu jatkosuunnittelussa huomioon. Toiminnallinen suunnittelu jätettiin tähän vaiheeseen ja maanomistajien kuuleminen tapahtuu osayleiskaavan nähtävilläolon yhteydessä. 8

9 Kunnanhallitus päätti asettaa osayleiskaavan julkisesti nähtäville MRA 19 :n mukaisesti. nähtäville Nähtävilläoloaikana pidettiin kaksi kaavoittajan vastaanottopäivää ja Kaavasta saatiin 10 lausuntoa ja 70 muistutusta. Lausuntojen johdosta kaavaan lisättiin uusi voimalinjavaraus. Kunta kuuli ennen vastineiden käsittelyä erikseen niitä maanomistajia, joita voimalinjavaraus ja 400 kv:n voimalinjoille lisätty ohjeellisen suoja-alueen merkintä koski. Muistutuksista annetut vastineet käsiteltiin ja vastineista päätettiin osa-alueittain kuudessa osassa yhdyskuntalautakunnan kokouksissa , ja Kaavakarttaan tehtiin edellä mainitut voimalinjoja koskevat muutokset ja hyväksyttyjen vastineiden mukaiset vähäiset muutokset , sekä viranomaisneuvottelun ( ) vähäiset muutokset Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen, ennen kunnanhallitus- ja valtuustokäsittelyjä. Kunnanhallitus esitti vähäisin tarkennuksin yleiskaavan valtuuston hyväksymiskäsittelyyn Kunnanvaltuusto hyväksyi vastineiden ja neuvottelujen pohjalta yleiskaavaan vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti päivätyn oikaisukehotuksen Kiimingin kunnanvaltuuston päätöksestä. Kehotuksessa todetaan, että kaavaehdotus tulee palauttaa uuteen käsittelyyn ja asettaa tarvittaessa uudelleen nähtäville. Tarkistetusta kaavaehdotuksesta tulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Kehotuksen perusteluissa mainitaan muun muassa, että kunnanvaltuusto on päätöksellään muuttanut osayleiskaavaa useissa kohdissa, joista ainakin osaa voidaan pitää olennaisina. Kunnanvaltuusto voi hyväksymispäätöksen yhteydessä tehdä ainoastaan vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia. Kaava palautettiin uuteen käsittelyyn ja kaavaan tehdyistä muutoksista laadittiin liitetaulukko. Muutosten merkittävyydestä keskusteltiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaisesti lähetettiin tarpeellisiksi katsotut kuulemis- ja tiedotuskirjeet kesäkuussa Niiden perusteella jätettiin muistutus, joka koski Lamminselän alueella tilalta 3:173 poistettua kolmiomerkintää. Muistutusta koskeneessa vastineessa todettiin, ettei muistutus anna aihetta muutoksiin tehtiin yhdyskuntalautakunnan päätöstä vastaavat muutokset kaavakartalle Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Yhdyskuntalautakunta hyväksyi (yhd. ltk päätetyn) kuulemisen johdosta saatua muistutusta koskevan vastineen , 127. Kunnanhallitus hyväksyi yleiskaavaehdotuksen , 114 Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavaehdotuksen..2011, Suunnittelua ohjaavan kaavatyöryhmään kuuluivat Kiimingin kunnan edustajat - Kaavatyöryhmä tavoite- ja luonnosvaiheessa Ehdotusvaiheessa - Kunnanjohtaja Eino Iisakka Kunnanjohtaja Jukka Weisell - Kaavoituslautakunnan edustaja Yhdyskuntalautakunnan edustaja Asko Saastamoinen - Kunnanhallituksen edustaja Paavo Paju Kunnanhallituksen edustaja - Rakennus- ja ympäristölautakunnan edustaja Antero Stenius - Yhdyskuntajohtaja Risto Sarkkinen Yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola - Sivistystoimen johtaja Markku Väisänen Sivistystoimen johtaja Juha Aho - Ympäristösihteeri Maarit Kaakinen - - Sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko - Kaavoitusarkkitehti Hilkka Lempiäinenehdotusvaiheessa Kaavoitusarkkitehti Ritva Kuusisto 9

10 Konsultin edustajat - AIRIX Ympäristö Oy, arkkitehti Kristiina Strömmer - tieverkkosuunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, DI Matti Jäntti Suunnitteluun ovat osallistuneet ja suunnittelussa avustaneet Kiimingin kunnassa kaavatyöryhmän ulkopuolella virkansa puolesta erityisesti - Arkkitehdit Hilkka Lempiäinen, Ritva Kuusisto ja Merja Isteri - Kaavavalmistelija Anita Koivikko AIRIX Ympäristö OY:ssä - Arkkitehti Kristiina Strömmer - Arkkit. yo Mikko Korhonen - Biologit Aija Degerman ja Päivi Latvalehto - Suunnitteluavustaja Tuija Junttila - Rakennusinsinööri Huk Anne Leskinen (vaikutusten arviointi rakennemallivaiheessa) - DI Tapio Tuuttila (laadunvarmistus ) 10

11 I TAVOITTEET Kiimingin keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena strategisluonteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteet ja kunnan kasvuennusteet on esitetty tarkemmin erillisessä tavoiteraportissa. Raporttia on täydennetty viranomaisneuvottelussa ja kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Raportissa on esitetty yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, seudulliset hankkeet, kunnan asettamat tavoitteet ja ympäristöarvoista johdetut tavoitteet. Osallisten tavoitteet saadaan kuulemisten yhteydessä ja erilaisissa yleisölle tarkoitetuissa kaavakokouksissa. Ympäristöarvoina tavoiteraportissa on käsitelty mm. luonnon kannalta arvokkaat alueet, luonnonvarat, maisema, kulttuurihistoria, taajamakuva jne. Luonnonympäristöä koskevat päätavoitteet on johdettavissa luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa sekä eri suojeluohjelmissa esitetyistä tärkeistä elinympäristöistä ja suojeltavista luontotyypeistä sekä uhanalaisista lajeista. Arvokkaan vesistön (Kiiminkijoki ja sen valuma-alue) ja pohjaveden suojelu otetaan huomioon suunnittelussa. Kunnan tavoitteina on käsitelty asuinympäristön ja palveluiden laatua koskevat asiat kuten toimiva ja taloudellisen yhdyskuntarakenne, kunnalle aiheutuvien kustannusten kurissapito, asuinympäristön viihtyisyys ja laatu, palveluiden saatavuus (kaupalliset ja kunnalliset palvelut, liikennepalvelut, palvelutaso), virkistysalueverkosto, turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet sekä kevytliikennereitit ja monipuolinen tonttitarjonta. Osayleiskaavalle asetettavia tavoitteita on kartoitettu laajana viranhaltijoiden ja päättäjien yhteistyönä. Luonnosvaiheessa koko kunnan kasvuksi on arvioitu vuoteen 2020 mennessä lähes 3000 asukasta ja vuoteen 2025 mennessä noin 3700 asukasta. Vuonna 2003 asukkaita oli ja 2004 kesäkuussa Väestötavoite vuodelle 2020 on ja vuodelle asukasta. Kasvuksi ennustettiin tavoiteraportissa noin 200 asukasta/vuosi. Kunnan asukasluvun kasvu oli 2000-luvun alkupuolella jopa yli 300 asukasta vuodessa. Näissä rajoissa tapahtuva kasvu tarkoittaisi väkiluvun kasvua vuoden asukkaasta noin asukkaaseen vuonna 2030 Kunnassa on selvitetty tulevan väestöpohjan palvelutarpeet. Maankäytössä varaudutaan vastaavaan palvelurakentamiseen. Tavoitteena on erityisesti kirkonkylän ja Jäälin keskusta-alueiden kehittäminen, palveluiden parantaminen ja myös yleisen viihtyisyyden lisääminen. Kunnan yleiskaavan ja seudun yleiskaavan välillä ei ole ristiriitaisia tavoitteita. Suunnittelu on tapahtunut seudun yleiskaavaa tarkentaen. Kasvusuunnat, tieverkko, luonnon- ja maisemansuojelu, kulttuurihistorialliset kohteet, muinaismuistot ja viheryhteydet on esitetty seudun yleiskaavaa paikallisesti täydentäen. Kaavan tavoitteena on vahvistaa olevaa yhdyskuntarakennetta ja kunnan päätaajamia Kirkonkylää ja Jääliä sekä tiivistää muita asumiseen jo käytettyjä alueita. Kaava perustuu seudun yleiskaavassa esitettyihin periaatteisiin, joiden mukaan Kirkonkylän ja Jäälin taajamia kasvatetaan vähitellen yhteen. Tiivistäminen ja laajennusalueiden toteuttaminen lähtee liikkeelle olevasta rakenteesta. Tiivistettäviä alueita ovat erityisesti ne, joille voidaan turvata palvelut kohtuullisella etäisyydellä ja joilla kunnalle aiheutuvat kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi. 11

12 II TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun lähtökohtia on luontoselvitystä, maaperätietoja ja maisemarakennetta lukuun ottamatta on kerätty kahdelle inventointikartalle. Toisella kartalla on esitetty rakentamista edistävät tekijät ja toisella rakentamista rajoittavat tekijät. Kasvualueita on arvioitu näiden tekijöiden perusteella. Rakentamista ja alueen käyttöönottoa edistävät kohtuullinen etäisyys palveluihin (erityisesti kouluille ja kaupallisiin palveluihin), palvelukykyinen joukkoliikenne, kunnan maanomistus, kunnallistekniset valmiudet ja kevyen liikenteen reittien ja ulkoilureittien läheisyys. (Liitekartta 6) Rakentamista ja alueen käyttöönottoa rajoittavia tekijöitä ovat luonnonarvot (Natura-alueet, Kiiminkijoen valuma-alue, tärkeät pohjavesialueet), ympäristöhaitat (liikennemelu, maa-ainesten ottoalueet, maatilan suojavyöhykkeet ja aktiivitilat, teollisuusalueet ja voimalinjojen läheisyys). Rajoitteita ovat myös tulva-alueet. Kartalla on esitetty vuosien 1993 ja 2000 tulva-alueet. Maaperän laatu on otettu huomioon siten, että seutuyleiskaavan kasvualueilta on poimittu maaperäkartan moreeniselännealueet varsinaisiksi kasvualueiksi. (Liitekartta 7) 2.1 Suunnittelutilanne Ylikylän tarkennusalueen osayleiskaava Suunnittelualueella ovat voimassa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ja sitä tarkentava Ylikylän tarkennusalueen osayleiskaava (molemmat hyväksytty valtuustossa ). Suunnittelua ohjaavat yleispiirteiset maankäyttösuunnitelmat, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava. Muita huomioon otettavia suunnitelmia ovat Kuusamontien kehittämissuunnitelma, Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma ja Kiimingin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma, sekä Kiiminkijokivarren kehittämissuunnitelma, KIVA. Kiimingin kunnan kaupallisia palveluja koskeva selvitys on valmistunut keväällä Oulun seudulla on päivitetty seudun kaupallinen selvitys vv

13 Asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kirkonkylällä ja Jäälissä (kartalla esitetty luonnosvaiheen tilanne). Asemakaavoitettu alue on laajentunut Honkimaalle, kirkonkylän länsiosaan. Ote maakuntakaavasta Kiimingin kirkonkylä on osoitettu keskustatoimintojen alueena ja Jääli kaupunkiseudun paikalliskeskuksena, sekä valtatien 20 varsi Kiimingin kirkonkylältä Jäälin kautta Ouluun taajamatoimintojen alueena. Kaupunkikehittämisen kohdealue (kk-1) -merkinnällä osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä tulee suosia tiivistä pientaloasutusta. Kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä niin, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin saavutettavissa. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle. Maaseudun kehittämisen kohdealueita (mk-2) kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kiiminkijokilaaksossa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Tulvan rajoitukset rakentamiselle tulee määritellä. Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin, edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kiimingin kirkonkylän ja Oulun välille on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä, jolla osoitetaan Oulun seudun joukkoliikenteen korkean palvelutason pääreitit. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda yhdyskuntarakenteelliset edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Maakuntakaavassa on osoitettu myös suojelu- ja Natura-alueet, merkittävimmät uhanalaisten kasvien alueet, 1. ja 2. -luokan pohjavesialueet, maa-ainesten otto, perinnemaisema- ja perinnebiotooppikohteet, keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, viheryhteystarpeina jokilaaksovyöhykkeiden tavoitteelliset ulkoilun runkoreitistöt jne. 13

14 Oulun seudun yleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa. Asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa kirkonkylän eteläosaan ja Jääliin siten, että ne kasvavat toisiaan kohti. Samalla kirkonkylä tiivistyy ja kasvaa, voimakkaimmin valtatien kaakkoispuolelle. Uudet isommat yritystoiminnan alueet sijoittuvat Välikylään, pienille työpaikka-alueiden laajennuksille on tilaa valtatien 20 varressa kirkonkylän lounaisosassa ja Jäälin länsipuolella. Valtatietä kehitetään keskustan kohdalla nykypaikalla ja Jäälin kohdalla tie siirretään nykyisen tien länsipuolelle. Jäälin maa-aineslampien ympärillä on laaja seudullinen virkistysalue ja viheryhteystarvetta osoittavat merkinnät Alakyläntien suuntaan. Viheryhteystarpeita on myös kirkonkylällä, sekä sieltä Jolosjoen ja Juuvanjoen suuntiin. Kiimingin kirkonkylän ja Oulun välille on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä, jonka suunnittelusuosituksena on seuraavaa: Joukkoliikenteen reitit on johdettava seudun keskusten kautta. Kehittämiskäytävän varteen sijoittuvaa yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä. Kehittämiskäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikennepysäkeille sekä ympäröiville viheralueille. Seudun yleiskaavassa on osoitettu Natura-alueet, arvokas vesistöalue (av), pohjavesi- ja maaainesten ottoalueet ja voimalinjat, sekä toisella kartalla arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristökohteet. 14

15 2.2 Luonnonympäristö Yleiskaavatyön osana on tehty erilliset luontoselvitykset arvokkaaksi tiedetyille alueille sekä alueille, jolla on odotettavissa maankäytön muutoksia (kasvualueet, uudet tieyhteydet). Tähän yleiskaavan selostukseen on kerätty yleistietoa suunnittelualueen luonnosta ja pääkohtia luontoselvityksistä. (Perusselvityskartat 3 ja 4) Kallioperä ja maaperä Kallioperäkartta suunnittelualueelta Kasvillisuudeltaan merkittävimmät kalkkialueet näkyvät punaisina (dolomiitti) Kirkonkylällä on muutamia komeita avokallioalueita. Kuvassa avokallioita Purontien ja valtatien välisellä alueella, n.0,5 km tieliittymästä Kuusamon suuntaan. 15

16 Maaperäkartta Kirkonkylältä ja sen ympäristöstä. Hyvin rakennettavissa olevat moreeniselänteet näkyvät vaaleanpunaisina, hiekka-alueet keltaisina (jokivarret), karkearakeisemmat hiekat ja sora vihreänä (mm. Jäälinjärven länsipuoli) ja suot ruskeina. Ohutturpeiset suot ovat raidallisia. Maaperäkartta Jäälinjärven ja Kirkonkylän-Kiiminkijoen väliseltä alueelta ja Jäälinjärven ympäristöstä. 16

17 Vesistöt ja pohjavedet Kiiminkijoki ja muut vesistöt Kiiminkijoki on olut entisajan ihmisille tärkeä kulkureitti ja luonnonvara luvun lopulta jokea käytettiin puutavaran uittoon. Viimeinen uittovuosi oli Kunnostustyöt on tehty vuosina , jolloin uittoa varten peratut pääuoman kosket entisöitiin ja eräiden järvien pintaa nostettiin. Kiiminkijoki on Suomen harvoja jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Joen valumaalueen laajuus on 3845 km 2 ja pääuoman pituus 170 km. Järvien vähäisyydestä johtuen virtaaman vaihtelut ovat suuria ja tulvia esiintyy yleisesti. Kiiminkijoki kuuluu pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon ja Project Aqua -ohjelmaan, jonka tavoitteena on säilyttää vesistöt jatkuvan tieteellisen tutkimustyön kohteina. Vesistö on kokonaan suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja se kuuluu Natura-verkostoon. Kiiminkijoen kalalajistoon kuuluvat lohi, järvitaimen, purotaimen, meritaimen, harjus, ahven, made, mutu, kivisimppu, kivennuoliainen, nahkiainen (luontodirektiivin liitteen II laji), hauki, siika, kuore, lahna, salakka, ruutana, seipi, särki, kymmenpiikki, kolmipiikki, kiiski ja ankerias. Lohi pyritään palauttamaan Kiiminkijokeen kansainvälisen lohikantojen elvytysohjelman (SAP) avulla. Poikasistutuksissa käytetään alkuperältään Iijoen lohikantaa. Kiiminkijoen vesi on melko ravinteikasta. Jokivesi on väriltään ruskeaa valumaalueen soilta tulevan humuksen sekä veden korkean rautapitoisuuden vuoksi. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksessa Kiiminkijoen vedenlaatu on arvioitu pääosin tyydyttäväksi. Kiiminkijoen vesistöalueella on vesistöjä kuormittavaa teollisuutta vähän ja vesistöalue on suhteellisen harvaan asuttua. Valuma-alueen pinta-alasta on 58 % suota, josta puolet on metsäojitettu. Vesistökuormitusta aiheutuu myös turvetuotannosta, avohakkuista ja niihin liittyvistä muokkauksista sekä metsälannoituksista. Kiiminkijoen valuma-alueen maa-alasta 60 % on metsätalouskäytössä, peltoa on 2,8 %. Merkittävimpiä fosforikuormittajia ovat karjatalous, peltoviljely, metsäojitukset sekä haja-asutus. Suurimmat typpikuormittajat ovat maatalous, metsätalous, ilmalaskeuma ja turvetuotanto. Kiiminkijoen kesäaikaisista ravinnemääristä luonnonhuuhtouman osuuden on arvioitu olevan lähes 90 %. Kiiminkijoen virkistyksellinen arvo on merkittävä. Joella harrastetaan mm. kalastusta ja melontaa ja jokirannassa on suunnittelualueella useita uimapaikkoja. Joki on myös maisemallisesti arvokas. Kiiminkijoessa on kaikkiaan 70 koskea. Yksi näyttävimmistä koskista on Koitelinkoski, joka sijaitsee juuri suunnittelualueen eteläpuolella. Näkymä vanhan urheilukentän rannan uimapaikalta Niemelänsuvantoon. 17

18 Kiiminkijoen suurimpiin sivujokiin kuuluva Jolosjoki virtaa suunnittelualueen pohjoisosassa. Jolosjoen valuma-alueen pinta-ala on 171 km 2. Jolosjoen vesi on humuspitoista ja sen rautasekä fosforipitoisuudet ovat suuria. Vedenlaatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Maatalous on valuma-alueen suurin fosfori- ja typpikuormittaja. Jäälinjärven tilaa on seurattu viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ja sen on todettu muuttuneen niukkaravinteisesta selkeästi rehevöityneeksi. Rehevöityminen on tuonut mukanaan sini- ja limalevähaittoja sekä pohjan liettymistä ja järven umpeenkasvua. Jäälinjärven ja Jäälinojan valuma-alueilla esiintyvä kuormitus on hajakuormitusta, josta merkittävimmän osan aiheuttavat viemäröinnin ulkopuoliset asumajätevedet, metsätalous ja maatalous. Pohjavesialueet Suunnittelualueen pohjoisosassa Jolosjoen ja Repoharjun alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alue on esitetty kaavakartalla ja rakentamista rajoittavat tekijät kartalla. Jäälin pohjavesialueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Arvokkaista elinympäristöistä, suojelualueista ja uhanalaisista lajeista Natura-alueet ja muut luonnonsuojelualueet Kiiminkijoki kuuluu Natura 2000 verkostoon. Joen suojelun toteutuskeinona ovat koskiensuojelulaki ja vesilaki. Natura-alueella esiintyvät Luontodirektiivin luontotyypeistä humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, pikkujoet ja purot ja Luontodirektiivin liitteen II lajeista nahkiainen. Kiiminkijoki kuuluu lisäksi erityistä suojelua vaativiin vesistöihin ja pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon. Kiimingin keskustan pohjoispuolella sijaitseva Kiimingin lettoalueen Natura-alue on edustava lettokeskittymä, jolla esiintyy runsaasti uhanalaisia kasvi- ja sienilajeja. Lettoalue on valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde. Natura-alueeseen on liitetty myös Murtoinsaarten yksityinen luonnonsuojelualue. Natura-alueella esiintyvät seuraavat Luontodirektiivin luontotyypit: humuspitoiset lammet ja järvet, *keidassuot, vaihettumissuot ja rantasuot, pikkujoet ja purot, *aapasuot, *luonnonmetsät, letot ja lehdot (*priorisoitu luontotyyppi). Lintudirektiivin liitteen I linnuista alueella esiintyy kapustarinta, kurki, liro, metso, pyy ja sinisuohaukka, sekä Luontodirektiivin liitteen II putkilokasvilajeista lettorikko. ja uhanalainen laji. Haara on Kiimingin kalkkialueella sijaitseva 15 ha suuruinen Natura-alue. Haaran alue on monipuolinen lettojen, lehtojen, niittyjen, kalkkilohkareiden, korpien, luonnonmetsien ja joenvarren kokonaisuus. Haaraojan niitty on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain tarkoittamat arvokkaat luontotyypit Kiiminkijoen pohjoispuolella sijaitsevat Natura 2000-verkostoon kuuluvilla alueilla. Kiiminkijoen eteläpuolella metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö on lehto Lehto-ojan lähellä. Vähäpuustoisia luonnontilaisia soita ovat Isoahon eteläpuolinen neva ja Piltosenjärven suo. Jäälinjärven rannalla Lauttalammesta laskevan ojan suulla on rantaluhta. Luonnosvaiheen kuulemisessa saatiin lisää asiantuntijalausuntoon verrattavissa olevaa tietoa kalkkialueen kasvillisuudesta. Tiedot tukivat ympäristökeskuksen lausuntoa, jonka mukaan luomerkinnällä osoitetut alueet eivät kalkkialueella ole riittävän laajoja, ja on olemassa perusteita suojelualuemerkinnän käyttämiselle myös nykyisten jo perustettujen Natura-alueiden ulkopuolella. Kalkin heijastuminen kasvilajistoon ilmenee erityisesti Murtoinsaaren, Pikkuhalmeenmaan, Jolosmäen, Isohalmeenmaan ja Lamminselän alueilla sekä Vehmaansuontien varressa, joilla lsl:n mukaiset suojeltavat ja uhanalaiset lajit tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 18

19 Muut arvokkaat kohteet Suunnittelualueella esiintyy kolme Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat -raportissa mainittua perinnebiotooppia. Jolosjokeen laskevan Haaraojan niityt on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi perinnemaisemaksi. Koivuniityn metsälaidun ja niityt on luokiteltu paikallisesti merkittäväksi perinnebiotoopiksi. Niityllä esiintyvät uhanalaiset lajit aholeinikki ja kullero. Takunsaari on paikallisesti merkittävä perinnebiotooppi. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. uhanalaiset lajit mäkitervakko ja aholeinikki. Haaraojannitty Suunnittelualueella esiintyy useita valtakunnallisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja. Vaarantuneita lajeja ovat sääskenvalkku, tikankontti, lettosara, horkkakatkero, metsänemä, kaitakämmekkä ja lettorikko. Uhanalaisten lajien kasvupaikat sijaitsevat kalkkialueella. Muita luonnon kannalta arvokkaita kohteita ovat Kiimingin kuntakeskuksen koillispuolella sijaitseva Pikkuhalmeenmaan lehtoalue, jossa on useita uhanalaisia putkilokasvilajeja, kuten tikankontti. Kiiminkijoen eteläpuolella sijaitsevia muita luonnon kannalta arvokkaita kohteita ovat pienialaiset luonnontilaiset korvet sekä avoimet niityt Raitamaalla ja Jäälinjärven rannassa. Pääosa alueen metsistä on tavanomaista metsätalousmaata ja pääosa soista on ojitettu. Jäälin Isoahon ja Isokankaan välillä on luonnontilainen puuton suo, neva. Lähes luonnontilaisia soita on myös Koitelintien varressa. Isokangas. Nevan reuna näkyy kuvassa oikealla. Alueelta löytyy myös kiinteitä muinaisjäännöksiä (kuoppakohteita). 19

20 Piltosenjärven suo lampineen. 2.3 Soveltuvuus rakentamiseen Soveltuvuutta rakentamiseen rajoittavat lähinnä maaperän laatu, pohjavesiolosuhteet, pienilmasto-olosuhteet ja maisematekijät. Pääkasvusuunnaksi on otettu Kiimingin päätaajamien välinen alue. Kirkonkylän ja Jäälin välillä on rakentamisen sopivia selänteitä, mutta erittäin paljon myös suoalueita. Suunnittelussa on ollut apuna maaperäkartat, joista erottuvat hyvät rakennusmaat ja mahdollisesti rakennettavissa olevat ohutturpeiset alueet. Kunta on osalla kirkonkylän laajentamisaluetta selvityttänyt suon ja moreenimaan rajalla turvekerrosten paksuutta. Suo ja rakennettavissa olevia selänteitä Jäälin pohjoispuolella Kortekankaalla. 20

KESKEISET TAAJAMA-ALUEET

KESKEISET TAAJAMA-ALUEET KESKEISET TAAJAMA-ALUEET KIIMINKI OSAYLEISKAAVA 2030 Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 www.airix.fi KIIMINGIN KUNTA Kunnanvaltuusto on 28.2.2011, 5 hyväksynyt vastineiden ja neuvottelujen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011.

ASKOLA. MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos. Helsinki 13.10.2011. ASKOLA MONNINKYLÄ KAUPPAPAIKKA ASEMAKAAVAN MUUTOS Luonnos Helsinki 13.10.2011. Pertti Hartikainen Pakkamestarinkatu 3, 00520 Helsinki p. 09-1481943, 0400-425390 email: phartikainen@kolumbus.fi Vireille

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto , , , 9.1. 1/7 LIITE A Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 29.4.2014, 5.1.2015, 9.1.2016 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015. KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) Maankäyttöpalvelut 30.3.2015 KAPULI IId-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223d Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN OPISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 2.2.2015 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2)

IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA, HIUE IIJOKISUUN OSA-ALUE (2) KAAVASELOSTUS 19.12.2016 2 IIN KUNTA IIN RANNIKON JA SAARTEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS POHJOIS-IIN JAKOKUNTA,

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3

Östensön osayleiskaavan tarkistus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 Östensön osayleiskaavan tarkistus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 5994012014Y3 2 Sisällysluettelo: 1. KAAVA-ALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT... 4 3. TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava

SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava SIIKAJOKI Jokivarsi Osayleiskaava MRL 63 :n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10/2011 Suunnittelualue Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

H I M A N G A N K I R K O N S E U D U N A S E M A K A A V A N M U U T O S P L A N K K U L A H D E L L A

H I M A N G A N K I R K O N S E U D U N A S E M A K A A V A N M U U T O S P L A N K K U L A H D E L L A K A L A J O E N K A U P U N K I H I M A N G A N K I R K O N S E U D U N A S E M A K A A V A N M U U T O S P L A N K K U L A H D E L L A O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella 1 3.3.2011 päiv. 6.6.2011 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kirkonkylän asemakaavan laajennus ja muutos Haapakankaan alueella Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kauppatien korttelin 66 asemakaavamuutos MERIKARVIAN KUNTA 27.03.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (4) LIEKSAN KAUPUNKI, KOLI PURNULAHDEN OSITTAINEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.3.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014

KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 KLAUKKALA ALI-TILKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2011 / 11.2.2013 / 4.3.2014 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Klaukkalassa Ropakkotien eteläpuolella, rajoittuen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5190 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 22.11.2016 ASEMAKAAVA Halmeen teollisuusalueen laajennuksen eteläosa Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosaa (Tapala), tiloja

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki

Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue. Kuhmo. Kuhmon kaupunki Peuranpolku-KoulukadunKannitie risteysalue Kuhmo Asemakaavan muutos ja laajennus Asemakaavaselostusluonnos, joka liittyy 10.10.2011 päivättyyn kaavakarttaan. Kaavaselostus täydentyy suunnittelun edetessä.

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (6) TURUNKANKAAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 7.2.2014 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot