KESKEISET TAAJAMA-ALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKEISET TAAJAMA-ALUEET"

Transkriptio

1 KESKEISET TAAJAMA-ALUEET K I I M I N K I O S A Y L E I S K A A V A Mäkelininkatu 17 A OULU Puhelin KIIMINGIN KUNTA Kunnanvaltuusto on , 5 hyväksynyt vastineiden ja neuvottelujen pohjalta vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia tehty yhd. ltk:n päätöstä vastaavat muutokset Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Kunnanhallitus hyväksynyt , 114 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011,

2 Kannen kuvat AIRIX Ympäristö OY / Kristiina Strömmer Ylhäällä kirkonkylän keskustaa Keskellä Jäälin keskustaa urheilukentän ja ostoskeskuksen välillä Alakuva Vehmaansuontien länsiosalta 2

3 Sisällys: 0 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUN VAIHEET Kaavatyön taustasta ja tarkoituksesta Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteko... 8 I TAVOITTEET II TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelutilanne Luonnonympäristö Soveltuvuus rakentamiseen Maisema Rakennettu ympäristö ja arkeologinen kulttuuriperintö Arkeologinen kulttuuriperintö Kulttuuriympäristö ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet Nykyinen maankäyttö ja taajamakuva Nykyiset virkistysalueet, -reitit, liikuntapaikat ja vesistöjen käyttö virkistykseen Liikenne Yhdyskuntatekninen huolto Väestö, elinkeinot ja palvelut Maanomistus III MAANKÄYTTÖMALLIT Kasvualuevertailut Alueiden mitoitus IV OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan rakenteesta Aluevaraukset ja yleiskaavamerkinnät Asumiseen varatut alueet Keskusta-alueet Arvokkaat alueet ja kohteet sekä alueiden erityisominaisuudet Matkailualueet ja loma-asuminen Elinkeinot ja työpaikat Palvelut Virkistysalueet, reitit ja viheryhteydet Maa- ja metsätalousalueet sekä vesialueet Liikenne ja liikennepalvelut Erityisalueet ja kunnallistekniikka Kaavan vaikutuksista Kasvualuevertailu, yhdyskuntarakenne ja taloudelliset vaikutukset Vaikutukset luontoon ja kulttuuriympäristöön Sosiaaliset vaikutukset

4 4.4 Kaavan toteuttaminen Tämä yleiskaava sisältää selostuksen ja kaavakartan määräyksineen. Liitteet 1. Kasvualuevertailu Laajentumisalueet ja toteuttamisjärjestys, alustavia ajatuksia 3. Kiiminki Keskeiset taajama-alueet Tavoitetieverkkoluonnos. Ramboll Oy 4. Yleisten teiden alustava melutarkastelu. Ramboll Oy 5. Periaateleikkaus Jäälin itäpuolen 400 kv:n voimalinjoista ja uudesta 110 kv:n voimalinjasta kaavakartalla esitettyine suojavyöhykkeineen Kuvat Valokuvat AIRIX Ympäristö Oy / Kristiina Strömmer, Juho Peltoniemi, Aija Degerman ja Päivi Latvalehto. Viistoilmakuvat Pentti Kela. Perusselvitys- ja tavoiteraportit Kiimingin kunta Kiimingin maisemarakenne, keskeiset taajama-alueet. Kiimingin kunta Yleiskaavan tarkistus, keskeiset taajama-alueet. Kaavatyön taustatarkastelu. Kiimingin kunta/ Päivi Lahdelma ja Merja Tenhunen Rakennusinventointiraportti. Ylikylän Kiiminkijoen ja Ylikiimingintien välinen alue, sekä osa kirkonkylää. Kiimingin kunta ja Ympäristötaito Oy. Kiimingin kunta, Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavan tarkistus. Tavoitteet Ympäristötaito Oy. Kiiminki Kulttuurihistoriallisten kohteiden inventointi (2003). (Inventointi alueilla, jotka eivät kuulu Jokivarren vanhat rakennukset inventointiin, eivätkä vanhoihin inventointeihin). Raportti ja sijaintikartta. Jokivarren vanhat rakennukset inventointi 2005 Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaavatyöhön liittyvät erilliset luontoselvitysraportit - Kirkonkylä - Jäälin pohjoisosa (sisältää koko suunnittelualueen yleistarkastelun ja Vehmaansuontien suunnan tarkennuksen) - Piltosenjärven alue, ( , sisältää vt 20 kehittämissuunnitelmaluonnoksen liittymäaluevaihtoehdon 2) - Kirkonkylä - Jäälin pohjoisosa, Tulevaisuudessa rakennettavat alueet ( , sisältää suunnittelualueen kasvusuunnat ja muutosalueet, sekä niiden ympäristön) Perusselvitys- ja laajentumisaluevertailukartat: 1. Nykytilanteen maankäyttö (Ympäristötaito Oy), 1: Palvelut (Ympäristötaito Oy, Kiimingin kunta), 1: Kasvillisuus, koko osayleiskaava-alue (Ympäristötaito Oy, 1: Luontoselvityksen täydennys kasvualueilla. (Ympäristötaito Oy), 1: Kiimingin maisemarakenne (Kiimingin kunta, täyd. Ympäristötaito Oy), 1: Laajentumisaluevertailu. Rakentamista edistävät tekijät (Ympäristötaito Oy) 1: Laajentumisaluevertailu. Rakentamista rajoittavat tekijät (Ympäristötaito Oy) 1:

5 Yhdyskuntalautakunnan hyväksymät ehdotusvaiheen vastineet: - Käsittelyerä 1, (lausunnot ja joen eteläpuolen osa-alueet JE-1, JE-2 ja JE-3). - Käsittelyerä 2, (joen pohjoispuolen osa-alueet JP-1, JP-2 ja JP-3) Erikseen käsitellyt vastineet on liitetty joen eteläpuolen käsittelyerään 1. Kunnanhallitus on hyväksynyt vastineet ja tehnyt niihin samalla vähäisiä muutoksia. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia kunnanhallituksen hyväksymispäätöstä tarkentaen tehty yhd. ltk:n päätöstä vastaavat muutokset Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Kunnanhallitus hyväksynyt , 114 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011, Lähdeaineistona ovat lisäksi: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava (maakuntavaltuusto hyväksynyt , vahvistettu ) Oulun Seutu. Oulun seudun yleiskaava 2020 (seutuvaltuusto hyväksynyt , vahvistettu , muutos ja laajennus vahvistettu ). Oulun Seutu. Oulun seudun kaupallinen palveluverkkoselvitys 2030 (Seutuhallitus hyväksynyt ohjeellisena seudun yleiskaavan tarkistamiene pohjaksi) Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset, osa 1. Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto Oulun seudun uhanalaiset kasvit. Julkaisu B:59. Oulu. Kartat zzzz. ISBN Pohjois-Pohjanmaan seutukaavaliitto Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet 1. Julkaisu A:115. Oulu. ss. ISBN X Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat. Alueelliset ympäristöjulkaisut 44. Oulu. Toim. Maarit Vainio ja Hannele Kekäläinen. Kiimingin kunta ja Oulun tiepiiri. Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma (2003). Tiehallinto, Ramboll Oy. Kuusamontien (vt 20) kehittämissuunnitelma Jääli Kirkonkylä (2005) Ortokuvat Peruskartat vuosilta 1954 ja 1978 Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kiiminkijokivarren kunnat 2009, sekä AIRIX Ympäristö Oy. Kiiminkijokivarren maankäytön strategia KIVA 2025 Alueella voimassaolevat yleiskaavat; Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ja Ylikylän alueelle osayleiskaavasta tehty tarkennus, jotka valtuuston on hyväksynyt Muut kunnassa hyväksytyt selvitykset, suunnitelmat, sekä ohjeet ja määräykset kuten: - asemakaavat, - suunnittelualueeseen rajautuva ja ympäristökeskuksen vahvistama Koitelin osayleiskaava, - Kiimingin kunnan kaupallisia palveluja koskeva selvitys (2005) - Kiimingin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma - maa-ainesten oton yleissuunnitelma (Jääli) - rakennusjärjestys - jätehuoltomääräykset 5

6 6

7 0 LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITTELUN VAIHEET 0.1 Kaavatyön taustasta ja tarkoituksesta Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava on kunnan kehityksen kannalta keskeinen suunnitelma, jolla esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja suunnataan kunnan voimavarat järkevästi. Tavoitteena on ohjata keskeisten taajama-alueitten - kirkonkylän ja Jäälin pohjoisosan - kasvua hallitusti, tiivistää ja eheyttää rakennetta, säilyttää ympäristön positiivisia ominaisuuksia ja arvokkaita osia, sekä historiaa ja perinnettä tuleville sukupolville. Kaikkea maaperältään rakennuskelpoista maata ei voida osoittaa rakennettavaksi. Yleiskaavalla varmistetaan, että myös palveluille ja virkistäytymiselle on riittävästi tilaa, ja että säästetään alueita tämän yleiskaavan ohjevuoden jälkeen toteutettaville tehokkaille asemakaava-alueille. Kiimingin kunta kasvaa Kuusamontien varressa nopeasti. Vuonna 2004 kunnassa asui reilut asukasta. Kunnan väestöennuste vuodelle 2020 on ja vuodelle asukasta. Suurin osa kunnan kasvua tapahtuu nyt suunniteltavalla alueella, mutta merkittäviä kasvualuevarauksia on myös Jäälin eteläosassa. Tällä yleiskaavalla muutetaan keskeisten taajama-alueiden yleiskaavaa. Nykyinen kaava vuodelta 1992 on osittain vanhentunut, eikä riittävästi ohjaa rakentamista, asemakaavoitusta ja muuta alemmanasteista suunnittelua. Yleiskaavan tarkistamistarvetta aiheuttavat myös uusi maakuntakaava, Oulun seutuyleiskaava ja valtatien 20 kehittämissuunnitelma. Valtatien uudesta linjauksesta Jäälin ja kirkonkylän välillä on luovuttu ja liittymäjärjestelyt tarkasteltu, mikä mahdollistaa kirkonkylän keskustan palveluiden ja kyläkuvan parantamisen. Ohitustievaraus Haukiputaalle ja Ylikiiminkiin on jäänyt pois seudullisista suunnitelmista, mikä tarkoittaa, että tähän tiehen tukeutunut maankäyttö poistuu ja uudessa tilanteessa järkevästi käyttöön otettavat alueet suunnitellaan aivan erilaisen tieverkon varaan. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yleiskaavaan liittyvän tavoitetieverkon suunnitteli Ramboll Finland. Suunnittelualue ulottuu Jäälin pohjoisosasta kirkonkylälle ja Ylikylälle sekä edelleen Kiiminkijoen pohjois- ja itäpuolelle Jolosjoelle asti. 7

8 0.2 Suunnittelun vaiheet ja päätöksenteko Hankkeen vireilletulo, perusselvitys- ja tavoitevaihe Kunta valitsi keväällä 2003 kaavatyön konsultiksi Ympäristötaito Oy:n. Ensimmäinen viranomaistyöpalaveri pidettiin kesäkuussa Tavoitevaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä syksyllä Kaavasuunnittelija laati talvella yleiskaava-alueen kasvualuevertailun, jonka kasvualueet perustuivat seutuyleiskaavassa esitetyille laajenemisalueille. Vertailussa oli mukana 5 varsinaista kasvualuetta ja lisäksi täydennysrakentamisalueet. Vertailun pohjalta todettiin, että Hakomäen kasvualueen toteuttaminen ei vuoteen 2020 mennessä ole kasvutavoitteen saavuttamiseksi välttämätöntä. Alueen eteläosa päätettiin kuitenkin ottaa kasvualueeksi, koska Kirkonkylällä ei muuten voida alkuvaiheessa tarjota riittävästi perustamisolosuhteiltaan omakotitalojen rakentajille sopivia kaavatontteja kunnan maalla. Kasvualuevertailutyön jatkoksi kaavakonsultti laati luonnoksen alueiden toteuttamisjärjestyksestä. Erillinen tavoiteraportti tarkennettiin keväällä Kunnan tavoitteista on keskusteltu laajalti virkamiesten ja päättäjien kesken. Kunnanhallitus hyväksyi tavoiteraportin Osayleiskaavan ja Kuusamontien kehittämissuunnitelman tavoitteita ja kehittämissuunnitelmaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuuksissa Kunnanvaltuustolle esiteltiin kaavan perusselvityksiä ja vt 20 suunnittelun lähtökohtia Luonnosvaihe Kaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli yleiskaavaluonnosta useaan otteeseen ja päätti esittää kunnanhallitukselle yleiskaavaluonnoksen nähtäville asettamista. Kunnanhallitus käsitteli osayleiskaavaluonnosta , 288 ja päätti pienin muutoksin nähtäville asettamisesta MRA 30 :n mukaisesti, sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Osayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä ja esiteltiin yleisötilaisuudessa Luonnosvaiheessa saatiin osallisten huomautuksia 187 kpl ja lausuntoja 9 kpl, ja niihin laadittiin vastineet. Pääosa huomautuksista koski lisärakentamistoiveita. Vastineita käsiteltiin mm. esteellisyyskysymyksistä johtuen alueittain ryhmiteltyinä kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa , , , , , , , , , ja Kunnanhallitus hyväksyi vastineet tarkennuksin ( 98). Yleiskaavatyötä käsiteltiin alueellisen ympäristökeskuksen kanssa työpalavereissa ja erityisesti luontoarvoja koskeneessa työneuvottelussa Ehdotusvaihe Saadun palautteen ja lausuntojen, kunnan hyväksymien vastineiden, sekä työn aikana saadun lisäinformaation pohjalta luonnos täydennettiin alustavaksi ehdotukseksi keväällä ja kesällä Toinen viranomaisneuvottelu pidettiin Neuvottelussa todettiin suunniteltujen laajenemis- ja reservialueiden riittävän tyydyttämään kunnan kehityksen. Isokankaan osa-aluetta alettiin viedä eteenpäin erillisen toiminnallisen suunnittelun pohjalta. Suunnittelu aloitettiin olevien toimintojen kartoittamisella ja olevaan talliyritystoimintaan liittyvällä reittisuunnittelulla, sekä alustavalla ideoinnilla, mitkä on otettu jatkosuunnittelussa huomioon. Toiminnallinen suunnittelu jätettiin tähän vaiheeseen ja maanomistajien kuuleminen tapahtuu osayleiskaavan nähtävilläolon yhteydessä. 8

9 Kunnanhallitus päätti asettaa osayleiskaavan julkisesti nähtäville MRA 19 :n mukaisesti. nähtäville Nähtävilläoloaikana pidettiin kaksi kaavoittajan vastaanottopäivää ja Kaavasta saatiin 10 lausuntoa ja 70 muistutusta. Lausuntojen johdosta kaavaan lisättiin uusi voimalinjavaraus. Kunta kuuli ennen vastineiden käsittelyä erikseen niitä maanomistajia, joita voimalinjavaraus ja 400 kv:n voimalinjoille lisätty ohjeellisen suoja-alueen merkintä koski. Muistutuksista annetut vastineet käsiteltiin ja vastineista päätettiin osa-alueittain kuudessa osassa yhdyskuntalautakunnan kokouksissa , ja Kaavakarttaan tehtiin edellä mainitut voimalinjoja koskevat muutokset ja hyväksyttyjen vastineiden mukaiset vähäiset muutokset , sekä viranomaisneuvottelun ( ) vähäiset muutokset Kolmas viranomaisneuvottelu pidettiin kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen, ennen kunnanhallitus- ja valtuustokäsittelyjä. Kunnanhallitus esitti vähäisin tarkennuksin yleiskaavan valtuuston hyväksymiskäsittelyyn Kunnanvaltuusto hyväksyi vastineiden ja neuvottelujen pohjalta yleiskaavaan vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jätti päivätyn oikaisukehotuksen Kiimingin kunnanvaltuuston päätöksestä. Kehotuksessa todetaan, että kaavaehdotus tulee palauttaa uuteen käsittelyyn ja asettaa tarvittaessa uudelleen nähtäville. Tarkistetusta kaavaehdotuksesta tulee pyytää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Kehotuksen perusteluissa mainitaan muun muassa, että kunnanvaltuusto on päätöksellään muuttanut osayleiskaavaa useissa kohdissa, joista ainakin osaa voidaan pitää olennaisina. Kunnanvaltuusto voi hyväksymispäätöksen yhteydessä tehdä ainoastaan vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia. Kaava palautettiin uuteen käsittelyyn ja kaavaan tehdyistä muutoksista laadittiin liitetaulukko. Muutosten merkittävyydestä keskusteltiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. Yhdyskuntalautakunnan päätöksen mukaisesti lähetettiin tarpeellisiksi katsotut kuulemis- ja tiedotuskirjeet kesäkuussa Niiden perusteella jätettiin muistutus, joka koski Lamminselän alueella tilalta 3:173 poistettua kolmiomerkintää. Muistutusta koskeneessa vastineessa todettiin, ettei muistutus anna aihetta muutoksiin tehtiin yhdyskuntalautakunnan päätöstä vastaavat muutokset kaavakartalle Purontien ja valtatien liittymän viereisellä alueella (tila 21:214) sekä Purontien ja Kiiminkijoen välisellä alueella (tila 19:140). Yhdyskuntalautakunta hyväksyi (yhd. ltk päätetyn) kuulemisen johdosta saatua muistutusta koskevan vastineen , 127. Kunnanhallitus hyväksyi yleiskaavaehdotuksen , 114 Kunnanvaltuusto hyväksyi yleiskaavaehdotuksen..2011, Suunnittelua ohjaavan kaavatyöryhmään kuuluivat Kiimingin kunnan edustajat - Kaavatyöryhmä tavoite- ja luonnosvaiheessa Ehdotusvaiheessa - Kunnanjohtaja Eino Iisakka Kunnanjohtaja Jukka Weisell - Kaavoituslautakunnan edustaja Yhdyskuntalautakunnan edustaja Asko Saastamoinen - Kunnanhallituksen edustaja Paavo Paju Kunnanhallituksen edustaja - Rakennus- ja ympäristölautakunnan edustaja Antero Stenius - Yhdyskuntajohtaja Risto Sarkkinen Yhdyskuntainsinööri Mikko Ukkola - Sivistystoimen johtaja Markku Väisänen Sivistystoimen johtaja Juha Aho - Ympäristösihteeri Maarit Kaakinen - - Sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko Sosiaali- ja terveysjohtaja Hilkka Huusko - Kaavoitusarkkitehti Hilkka Lempiäinenehdotusvaiheessa Kaavoitusarkkitehti Ritva Kuusisto 9

10 Konsultin edustajat - AIRIX Ympäristö Oy, arkkitehti Kristiina Strömmer - tieverkkosuunnittelun osalta Ramboll Finland Oy, DI Matti Jäntti Suunnitteluun ovat osallistuneet ja suunnittelussa avustaneet Kiimingin kunnassa kaavatyöryhmän ulkopuolella virkansa puolesta erityisesti - Arkkitehdit Hilkka Lempiäinen, Ritva Kuusisto ja Merja Isteri - Kaavavalmistelija Anita Koivikko AIRIX Ympäristö OY:ssä - Arkkitehti Kristiina Strömmer - Arkkit. yo Mikko Korhonen - Biologit Aija Degerman ja Päivi Latvalehto - Suunnitteluavustaja Tuija Junttila - Rakennusinsinööri Huk Anne Leskinen (vaikutusten arviointi rakennemallivaiheessa) - DI Tapio Tuuttila (laadunvarmistus ) 10

11 I TAVOITTEET Kiimingin keskeisten taajama-alueitten osayleiskaavan muutos laaditaan oikeusvaikutteisena strategisluonteisena yleiskaavana. Osayleiskaavan tavoitteet ja kunnan kasvuennusteet on esitetty tarkemmin erillisessä tavoiteraportissa. Raporttia on täydennetty viranomaisneuvottelussa ja kunnanhallitus on sen hyväksynyt. Raportissa on esitetty yleiskaavan yleiset sisältövaatimukset, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakunnalliset ja seudulliset tavoitteet, seudulliset hankkeet, kunnan asettamat tavoitteet ja ympäristöarvoista johdetut tavoitteet. Osallisten tavoitteet saadaan kuulemisten yhteydessä ja erilaisissa yleisölle tarkoitetuissa kaavakokouksissa. Ympäristöarvoina tavoiteraportissa on käsitelty mm. luonnon kannalta arvokkaat alueet, luonnonvarat, maisema, kulttuurihistoria, taajamakuva jne. Luonnonympäristöä koskevat päätavoitteet on johdettavissa luonnonsuojelulaissa, metsälaissa ja vesilaissa sekä eri suojeluohjelmissa esitetyistä tärkeistä elinympäristöistä ja suojeltavista luontotyypeistä sekä uhanalaisista lajeista. Arvokkaan vesistön (Kiiminkijoki ja sen valuma-alue) ja pohjaveden suojelu otetaan huomioon suunnittelussa. Kunnan tavoitteina on käsitelty asuinympäristön ja palveluiden laatua koskevat asiat kuten toimiva ja taloudellisen yhdyskuntarakenne, kunnalle aiheutuvien kustannusten kurissapito, asuinympäristön viihtyisyys ja laatu, palveluiden saatavuus (kaupalliset ja kunnalliset palvelut, liikennepalvelut, palvelutaso), virkistysalueverkosto, turvalliset ja toimivat liikenneyhteydet sekä kevytliikennereitit ja monipuolinen tonttitarjonta. Osayleiskaavalle asetettavia tavoitteita on kartoitettu laajana viranhaltijoiden ja päättäjien yhteistyönä. Luonnosvaiheessa koko kunnan kasvuksi on arvioitu vuoteen 2020 mennessä lähes 3000 asukasta ja vuoteen 2025 mennessä noin 3700 asukasta. Vuonna 2003 asukkaita oli ja 2004 kesäkuussa Väestötavoite vuodelle 2020 on ja vuodelle asukasta. Kasvuksi ennustettiin tavoiteraportissa noin 200 asukasta/vuosi. Kunnan asukasluvun kasvu oli 2000-luvun alkupuolella jopa yli 300 asukasta vuodessa. Näissä rajoissa tapahtuva kasvu tarkoittaisi väkiluvun kasvua vuoden asukkaasta noin asukkaaseen vuonna 2030 Kunnassa on selvitetty tulevan väestöpohjan palvelutarpeet. Maankäytössä varaudutaan vastaavaan palvelurakentamiseen. Tavoitteena on erityisesti kirkonkylän ja Jäälin keskusta-alueiden kehittäminen, palveluiden parantaminen ja myös yleisen viihtyisyyden lisääminen. Kunnan yleiskaavan ja seudun yleiskaavan välillä ei ole ristiriitaisia tavoitteita. Suunnittelu on tapahtunut seudun yleiskaavaa tarkentaen. Kasvusuunnat, tieverkko, luonnon- ja maisemansuojelu, kulttuurihistorialliset kohteet, muinaismuistot ja viheryhteydet on esitetty seudun yleiskaavaa paikallisesti täydentäen. Kaavan tavoitteena on vahvistaa olevaa yhdyskuntarakennetta ja kunnan päätaajamia Kirkonkylää ja Jääliä sekä tiivistää muita asumiseen jo käytettyjä alueita. Kaava perustuu seudun yleiskaavassa esitettyihin periaatteisiin, joiden mukaan Kirkonkylän ja Jäälin taajamia kasvatetaan vähitellen yhteen. Tiivistäminen ja laajennusalueiden toteuttaminen lähtee liikkeelle olevasta rakenteesta. Tiivistettäviä alueita ovat erityisesti ne, joille voidaan turvata palvelut kohtuullisella etäisyydellä ja joilla kunnalle aiheutuvat kustannukset eivät nouse kohtuuttoman korkeiksi. 11

12 II TYÖN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun lähtökohtia on luontoselvitystä, maaperätietoja ja maisemarakennetta lukuun ottamatta on kerätty kahdelle inventointikartalle. Toisella kartalla on esitetty rakentamista edistävät tekijät ja toisella rakentamista rajoittavat tekijät. Kasvualueita on arvioitu näiden tekijöiden perusteella. Rakentamista ja alueen käyttöönottoa edistävät kohtuullinen etäisyys palveluihin (erityisesti kouluille ja kaupallisiin palveluihin), palvelukykyinen joukkoliikenne, kunnan maanomistus, kunnallistekniset valmiudet ja kevyen liikenteen reittien ja ulkoilureittien läheisyys. (Liitekartta 6) Rakentamista ja alueen käyttöönottoa rajoittavia tekijöitä ovat luonnonarvot (Natura-alueet, Kiiminkijoen valuma-alue, tärkeät pohjavesialueet), ympäristöhaitat (liikennemelu, maa-ainesten ottoalueet, maatilan suojavyöhykkeet ja aktiivitilat, teollisuusalueet ja voimalinjojen läheisyys). Rajoitteita ovat myös tulva-alueet. Kartalla on esitetty vuosien 1993 ja 2000 tulva-alueet. Maaperän laatu on otettu huomioon siten, että seutuyleiskaavan kasvualueilta on poimittu maaperäkartan moreeniselännealueet varsinaisiksi kasvualueiksi. (Liitekartta 7) 2.1 Suunnittelutilanne Ylikylän tarkennusalueen osayleiskaava Suunnittelualueella ovat voimassa Keskeisten taajama-alueiden osayleiskaava ja sitä tarkentava Ylikylän tarkennusalueen osayleiskaava (molemmat hyväksytty valtuustossa ). Suunnittelua ohjaavat yleispiirteiset maankäyttösuunnitelmat, Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava ja Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava. Muita huomioon otettavia suunnitelmia ovat Kuusamontien kehittämissuunnitelma, Kiimingin liikenneturvallisuussuunnitelma ja Kiimingin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma, sekä Kiiminkijokivarren kehittämissuunnitelma, KIVA. Kiimingin kunnan kaupallisia palveluja koskeva selvitys on valmistunut keväällä Oulun seudulla on päivitetty seudun kaupallinen selvitys vv

13 Asemakaavoitetut alueet sijaitsevat Kirkonkylällä ja Jäälissä (kartalla esitetty luonnosvaiheen tilanne). Asemakaavoitettu alue on laajentunut Honkimaalle, kirkonkylän länsiosaan. Ote maakuntakaavasta Kiimingin kirkonkylä on osoitettu keskustatoimintojen alueena ja Jääli kaupunkiseudun paikalliskeskuksena, sekä valtatien 20 varsi Kiimingin kirkonkylältä Jäälin kautta Ouluun taajamatoimintojen alueena. Kaupunkikehittämisen kohdealue (kk-1) -merkinnällä osoitetaan Oulun seudun yhtenäisen yhdyskuntarakenteen aluetta. Uudet asuntoalueet tulee sijoittaa joukkoliikenteen kannalta edullisesti ja niillä tulee suosia tiivistä pientaloasutusta. Kunta- ja aluekeskuksiin voidaan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä niin, että ne tukevat yhdyskuntarakennetta ja ovat hyvin saavutettavissa. Yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla tulee luoda edellytykset seudullisen virkistysalueverkoston toteuttamiselle. Maaseudun kehittämisen kohdealueita (mk-2) kehitetään jokiluontoon ja -maisemaan perustuvana asumis-, virkistys- ja vapaa-ajan alueena ja luontomatkailuvyöhykkeenä. Taajamia kehitetään erityisesti jokimaiseman arvojen ja mahdollisuuksien pohjalta. Kiiminkijokilaaksossa on kiinnitettävä huomiota luonnon ja ympäristön kestävään käyttöön, maiseman hoitoon, luonnontilaisen jokivesistön koko valuma-alueen vedenlaadun turvaamiseen sekä ulkoilureitistöjen kehittämiseen. Tulvan rajoitukset rakentamiselle tulee määritellä. Taajamatoimintojen alue -merkinnällä osoitetaan asumisen, palvelujen, teollisuus- ja muiden työpaikka-alueiden ym. sijoittumisalue ja laajentumisalueita. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota toiminnallis-taloudelliseen edullisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin, edistää yhdyskuntarakenteen eheyttämistä ja taajaman ydinalueen kehittämistä toiminnallisesti ja taajamakuvallisesti selkeästi hahmottuvaksi keskukseksi. Suunnittelussa on varmistettava, että alueella sijaitsevien kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeiden kohteiden kulttuuri- ja luonnonperintöarvot säilyvät. Kiimingin kirkonkylän ja Oulun välille on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä, jolla osoitetaan Oulun seudun joukkoliikenteen korkean palvelutason pääreitit. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee luoda yhdyskuntarakenteelliset edellytykset joukkoliikenteen kehittämiselle. Maakuntakaavassa on osoitettu myös suojelu- ja Natura-alueet, merkittävimmät uhanalaisten kasvien alueet, 1. ja 2. -luokan pohjavesialueet, maa-ainesten otto, perinnemaisema- ja perinnebiotooppikohteet, keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, viheryhteystarpeina jokilaaksovyöhykkeiden tavoitteelliset ulkoilun runkoreitistöt jne. 13

14 Oulun seudun yleiskaava tarkentaa maakuntakaavaa. Asuntoalueet sijoittuvat pääasiassa kirkonkylän eteläosaan ja Jääliin siten, että ne kasvavat toisiaan kohti. Samalla kirkonkylä tiivistyy ja kasvaa, voimakkaimmin valtatien kaakkoispuolelle. Uudet isommat yritystoiminnan alueet sijoittuvat Välikylään, pienille työpaikka-alueiden laajennuksille on tilaa valtatien 20 varressa kirkonkylän lounaisosassa ja Jäälin länsipuolella. Valtatietä kehitetään keskustan kohdalla nykypaikalla ja Jäälin kohdalla tie siirretään nykyisen tien länsipuolelle. Jäälin maa-aineslampien ympärillä on laaja seudullinen virkistysalue ja viheryhteystarvetta osoittavat merkinnät Alakyläntien suuntaan. Viheryhteystarpeita on myös kirkonkylällä, sekä sieltä Jolosjoen ja Juuvanjoen suuntiin. Kiimingin kirkonkylän ja Oulun välille on osoitettu joukkoliikenteen kehittämiskäytävä, jonka suunnittelusuosituksena on seuraavaa: Joukkoliikenteen reitit on johdettava seudun keskusten kautta. Kehittämiskäytävän varteen sijoittuvaa yhdyskuntarakennetta on tiivistettävä. Kehittämiskäytävän varrella on järjestettävä hyvät ja turvalliset kevytliikenneyhteydet joukkoliikennepysäkeille sekä ympäröiville viheralueille. Seudun yleiskaavassa on osoitettu Natura-alueet, arvokas vesistöalue (av), pohjavesi- ja maaainesten ottoalueet ja voimalinjat, sekä toisella kartalla arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristökohteet. 14

15 2.2 Luonnonympäristö Yleiskaavatyön osana on tehty erilliset luontoselvitykset arvokkaaksi tiedetyille alueille sekä alueille, jolla on odotettavissa maankäytön muutoksia (kasvualueet, uudet tieyhteydet). Tähän yleiskaavan selostukseen on kerätty yleistietoa suunnittelualueen luonnosta ja pääkohtia luontoselvityksistä. (Perusselvityskartat 3 ja 4) Kallioperä ja maaperä Kallioperäkartta suunnittelualueelta Kasvillisuudeltaan merkittävimmät kalkkialueet näkyvät punaisina (dolomiitti) Kirkonkylällä on muutamia komeita avokallioalueita. Kuvassa avokallioita Purontien ja valtatien välisellä alueella, n.0,5 km tieliittymästä Kuusamon suuntaan. 15

16 Maaperäkartta Kirkonkylältä ja sen ympäristöstä. Hyvin rakennettavissa olevat moreeniselänteet näkyvät vaaleanpunaisina, hiekka-alueet keltaisina (jokivarret), karkearakeisemmat hiekat ja sora vihreänä (mm. Jäälinjärven länsipuoli) ja suot ruskeina. Ohutturpeiset suot ovat raidallisia. Maaperäkartta Jäälinjärven ja Kirkonkylän-Kiiminkijoen väliseltä alueelta ja Jäälinjärven ympäristöstä. 16

17 Vesistöt ja pohjavedet Kiiminkijoki ja muut vesistöt Kiiminkijoki on olut entisajan ihmisille tärkeä kulkureitti ja luonnonvara luvun lopulta jokea käytettiin puutavaran uittoon. Viimeinen uittovuosi oli Kunnostustyöt on tehty vuosina , jolloin uittoa varten peratut pääuoman kosket entisöitiin ja eräiden järvien pintaa nostettiin. Kiiminkijoki on Suomen harvoja jäljellä olevia suhteellisen luonnontilaisia jokia. Joen valumaalueen laajuus on 3845 km 2 ja pääuoman pituus 170 km. Järvien vähäisyydestä johtuen virtaaman vaihtelut ovat suuria ja tulvia esiintyy yleisesti. Kiiminkijoki kuuluu pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon ja Project Aqua -ohjelmaan, jonka tavoitteena on säilyttää vesistöt jatkuvan tieteellisen tutkimustyön kohteina. Vesistö on kokonaan suojeltu koskiensuojelulain nojalla ja se kuuluu Natura-verkostoon. Kiiminkijoen kalalajistoon kuuluvat lohi, järvitaimen, purotaimen, meritaimen, harjus, ahven, made, mutu, kivisimppu, kivennuoliainen, nahkiainen (luontodirektiivin liitteen II laji), hauki, siika, kuore, lahna, salakka, ruutana, seipi, särki, kymmenpiikki, kolmipiikki, kiiski ja ankerias. Lohi pyritään palauttamaan Kiiminkijokeen kansainvälisen lohikantojen elvytysohjelman (SAP) avulla. Poikasistutuksissa käytetään alkuperältään Iijoen lohikantaa. Kiiminkijoen vesi on melko ravinteikasta. Jokivesi on väriltään ruskeaa valumaalueen soilta tulevan humuksen sekä veden korkean rautapitoisuuden vuoksi. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksessa Kiiminkijoen vedenlaatu on arvioitu pääosin tyydyttäväksi. Kiiminkijoen vesistöalueella on vesistöjä kuormittavaa teollisuutta vähän ja vesistöalue on suhteellisen harvaan asuttua. Valuma-alueen pinta-alasta on 58 % suota, josta puolet on metsäojitettu. Vesistökuormitusta aiheutuu myös turvetuotannosta, avohakkuista ja niihin liittyvistä muokkauksista sekä metsälannoituksista. Kiiminkijoen valuma-alueen maa-alasta 60 % on metsätalouskäytössä, peltoa on 2,8 %. Merkittävimpiä fosforikuormittajia ovat karjatalous, peltoviljely, metsäojitukset sekä haja-asutus. Suurimmat typpikuormittajat ovat maatalous, metsätalous, ilmalaskeuma ja turvetuotanto. Kiiminkijoen kesäaikaisista ravinnemääristä luonnonhuuhtouman osuuden on arvioitu olevan lähes 90 %. Kiiminkijoen virkistyksellinen arvo on merkittävä. Joella harrastetaan mm. kalastusta ja melontaa ja jokirannassa on suunnittelualueella useita uimapaikkoja. Joki on myös maisemallisesti arvokas. Kiiminkijoessa on kaikkiaan 70 koskea. Yksi näyttävimmistä koskista on Koitelinkoski, joka sijaitsee juuri suunnittelualueen eteläpuolella. Näkymä vanhan urheilukentän rannan uimapaikalta Niemelänsuvantoon. 17

18 Kiiminkijoen suurimpiin sivujokiin kuuluva Jolosjoki virtaa suunnittelualueen pohjoisosassa. Jolosjoen valuma-alueen pinta-ala on 171 km 2. Jolosjoen vesi on humuspitoista ja sen rautasekä fosforipitoisuudet ovat suuria. Vedenlaatu vaihtelee välttävästä tyydyttävään. Maatalous on valuma-alueen suurin fosfori- ja typpikuormittaja. Jäälinjärven tilaa on seurattu viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana ja sen on todettu muuttuneen niukkaravinteisesta selkeästi rehevöityneeksi. Rehevöityminen on tuonut mukanaan sini- ja limalevähaittoja sekä pohjan liettymistä ja järven umpeenkasvua. Jäälinjärven ja Jäälinojan valuma-alueilla esiintyvä kuormitus on hajakuormitusta, josta merkittävimmän osan aiheuttavat viemäröinnin ulkopuoliset asumajätevedet, metsätalous ja maatalous. Pohjavesialueet Suunnittelualueen pohjoisosassa Jolosjoen ja Repoharjun alueella on tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alue on esitetty kaavakartalla ja rakentamista rajoittavat tekijät kartalla. Jäälin pohjavesialueet jäävät suunnittelualueen ulkopuolelle. Arvokkaista elinympäristöistä, suojelualueista ja uhanalaisista lajeista Natura-alueet ja muut luonnonsuojelualueet Kiiminkijoki kuuluu Natura 2000 verkostoon. Joen suojelun toteutuskeinona ovat koskiensuojelulaki ja vesilaki. Natura-alueella esiintyvät Luontodirektiivin luontotyypeistä humuspitoiset lammet ja järvet, Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit, pikkujoet ja purot ja Luontodirektiivin liitteen II lajeista nahkiainen. Kiiminkijoki kuuluu lisäksi erityistä suojelua vaativiin vesistöihin ja pohjoismaiseen suojeluvesien luetteloon. Kiimingin keskustan pohjoispuolella sijaitseva Kiimingin lettoalueen Natura-alue on edustava lettokeskittymä, jolla esiintyy runsaasti uhanalaisia kasvi- ja sienilajeja. Lettoalue on valtakunnallisen soidensuojeluohjelman kohde. Natura-alueeseen on liitetty myös Murtoinsaarten yksityinen luonnonsuojelualue. Natura-alueella esiintyvät seuraavat Luontodirektiivin luontotyypit: humuspitoiset lammet ja järvet, *keidassuot, vaihettumissuot ja rantasuot, pikkujoet ja purot, *aapasuot, *luonnonmetsät, letot ja lehdot (*priorisoitu luontotyyppi). Lintudirektiivin liitteen I linnuista alueella esiintyy kapustarinta, kurki, liro, metso, pyy ja sinisuohaukka, sekä Luontodirektiivin liitteen II putkilokasvilajeista lettorikko. ja uhanalainen laji. Haara on Kiimingin kalkkialueella sijaitseva 15 ha suuruinen Natura-alue. Haaran alue on monipuolinen lettojen, lehtojen, niittyjen, kalkkilohkareiden, korpien, luonnonmetsien ja joenvarren kokonaisuus. Haaraojan niitty on valtakunnallisessa perinnemaisemainventoinnissa arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alueella esiintyy alueellisesti uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja. Suojelun toteuttamiskeinona on luonnonsuojelulaki. Luonnonsuojelulain, metsälain ja vesilain tarkoittamat arvokkaat luontotyypit Kiiminkijoen pohjoispuolella sijaitsevat Natura 2000-verkostoon kuuluvilla alueilla. Kiiminkijoen eteläpuolella metsälain mukainen erityisen arvokas elinympäristö on lehto Lehto-ojan lähellä. Vähäpuustoisia luonnontilaisia soita ovat Isoahon eteläpuolinen neva ja Piltosenjärven suo. Jäälinjärven rannalla Lauttalammesta laskevan ojan suulla on rantaluhta. Luonnosvaiheen kuulemisessa saatiin lisää asiantuntijalausuntoon verrattavissa olevaa tietoa kalkkialueen kasvillisuudesta. Tiedot tukivat ympäristökeskuksen lausuntoa, jonka mukaan luomerkinnällä osoitetut alueet eivät kalkkialueella ole riittävän laajoja, ja on olemassa perusteita suojelualuemerkinnän käyttämiselle myös nykyisten jo perustettujen Natura-alueiden ulkopuolella. Kalkin heijastuminen kasvilajistoon ilmenee erityisesti Murtoinsaaren, Pikkuhalmeenmaan, Jolosmäen, Isohalmeenmaan ja Lamminselän alueilla sekä Vehmaansuontien varressa, joilla lsl:n mukaiset suojeltavat ja uhanalaiset lajit tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa. 18

19 Muut arvokkaat kohteet Suunnittelualueella esiintyy kolme Pohjois-Pohjanmaan perinnemaisemat -raportissa mainittua perinnebiotooppia. Jolosjokeen laskevan Haaraojan niityt on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi perinnemaisemaksi. Koivuniityn metsälaidun ja niityt on luokiteltu paikallisesti merkittäväksi perinnebiotoopiksi. Niityllä esiintyvät uhanalaiset lajit aholeinikki ja kullero. Takunsaari on paikallisesti merkittävä perinnebiotooppi. Kasvillisuuteen kuuluvat mm. uhanalaiset lajit mäkitervakko ja aholeinikki. Haaraojannitty Suunnittelualueella esiintyy useita valtakunnallisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja. Vaarantuneita lajeja ovat sääskenvalkku, tikankontti, lettosara, horkkakatkero, metsänemä, kaitakämmekkä ja lettorikko. Uhanalaisten lajien kasvupaikat sijaitsevat kalkkialueella. Muita luonnon kannalta arvokkaita kohteita ovat Kiimingin kuntakeskuksen koillispuolella sijaitseva Pikkuhalmeenmaan lehtoalue, jossa on useita uhanalaisia putkilokasvilajeja, kuten tikankontti. Kiiminkijoen eteläpuolella sijaitsevia muita luonnon kannalta arvokkaita kohteita ovat pienialaiset luonnontilaiset korvet sekä avoimet niityt Raitamaalla ja Jäälinjärven rannassa. Pääosa alueen metsistä on tavanomaista metsätalousmaata ja pääosa soista on ojitettu. Jäälin Isoahon ja Isokankaan välillä on luonnontilainen puuton suo, neva. Lähes luonnontilaisia soita on myös Koitelintien varressa. Isokangas. Nevan reuna näkyy kuvassa oikealla. Alueelta löytyy myös kiinteitä muinaisjäännöksiä (kuoppakohteita). 19

20 Piltosenjärven suo lampineen. 2.3 Soveltuvuus rakentamiseen Soveltuvuutta rakentamiseen rajoittavat lähinnä maaperän laatu, pohjavesiolosuhteet, pienilmasto-olosuhteet ja maisematekijät. Pääkasvusuunnaksi on otettu Kiimingin päätaajamien välinen alue. Kirkonkylän ja Jäälin välillä on rakentamisen sopivia selänteitä, mutta erittäin paljon myös suoalueita. Suunnittelussa on ollut apuna maaperäkartat, joista erottuvat hyvät rakennusmaat ja mahdollisesti rakennettavissa olevat ohutturpeiset alueet. Kunta on osalla kirkonkylän laajentamisaluetta selvityttänyt suon ja moreenimaan rajalla turvekerrosten paksuutta. Suo ja rakennettavissa olevia selänteitä Jäälin pohjoispuolella Kortekankaalla. 20

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU

TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU TÖRRÖNKANGAS, RIEKINKANGAS JA KIRKONSEUTU O S A Y L E I S K A A V A 2 0 2 5 Selostus 12/2014 Mäkelininkatu 17 A, 90100 Oulu Puh.010 2414 600 Fax 010 2414 601 etunimi.sukunimi@sweco.fi PUDASJÄRVI Hyväksytty

Lisätiedot

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020

OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 OULUN SEUDUN YLEISKAAVA 2020 Oulun seudun kunnat: Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo Kartat Maanmittauslaitos, käyttölupa nro PPOH/009/01 Kannen kuvat: 1. Kempele. Kokkokangas.

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4.

SIIKALATVAN KUNTA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kaavaselostus 8.4. PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN EHDOTUS Kaavaselostus 8.4.2015 SIIKALATVA PULKKILAN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVA I KAAVASELOSTUS 8.4.2015 TIIVISTELMÄ Siikalatvan kunnanhallitus

Lisätiedot

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012

KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 2040 KEMPELE LUONNOS 21.5.2012 KEMPELE TAAJAMAN OSAYLEISKAAAN MUUTOS JA LAAJENNUS 00 LUONNOS.5.0 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 7 A 9000 OULU Puhelin 00 600 Telefax 00 60 Y-tunnus 05680-5 ireilletulokuulutus.8.0 Hyväksytty kunnanhallituksessa..0

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA

LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIVOJOKIVARREN RANTAOSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 1.6.2015 Kaavaluonnos (kaavan valmisteluaineisto) nähtävillä: 8.10. - 9.11.2012 Kaavaehdotus nähtävillä: 20.10. - 21.11.2014

Lisätiedot

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava

Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HAILUODON KUNTA Ojakylän Lahdenperän osayleiskaava Kaavaselostus / luonnos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.4.2014, tark 25.6.2014 Kaavaselostus / luonnos 1 (56)

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus

INKOON KUNTA. Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus 67060596 Pöyry Finland Oy INKOON KUNTA Degerbyn asemakaava ja asemakaavan muutos Selostus Asemakaavaluonnos 6.4.2010 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 6.4.2010 päivättyä asemakaavakarttaa. 1

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25837. Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Keskustan ja kirkonseudun osayleiskaava Työ: E25837 Turku, 11.6.2013, tark. 29.1.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.sweco.fi Toimistot:

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava

Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TYRNÄVÄN KUNTA Ängeslevänjokivarren kylien osayleiskaava Kaavaselostus Vireilletulo 21.11.2011 Luonnos nähtävillä 10.12.2012 8.1.2013 Ehdotus nähtävillä 5.9 4.10.2013 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos. Perusselvitykset ja tavoitteet Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Perusselvitykset ja tavoitteet Kate 12.2.2014 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie 30, 03100 Nummela

Lisätiedot

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025

KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 KIIMINKIJOKIVARREN MAANKÄYTÖN STRATEGIA KIVA 2025 0 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1 LÄHTÖKOHDAT...4 1.1 Suunnittelun tavoitteet...4 1.2 Suunnitteluprosessi...5 1.3 Nykytilan analyysi...5 1.3.1 Asutus ja

Lisätiedot

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS VIHTI, KIRKONKYLÄ KIRKONMÄEN, PAPPILANPELLON JA ALHON- MÄEN TAAJAMANOSIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAMUUTOS KOSKEE VIHDIN KIRKONKYLÄN TAAJAMAN KIRKON- MÄEN KORTTELEITA 1, 3, 4 JA 68, PUISTO-,

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta

KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KAAVASELOSTUS Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus Lentokuva Vallas Oy KESKI-LAUKAAN YLEISKAAVAN POHJOISOSA Osa-alue II Leppävesi - Vihtasilta KESKI-LAUKAAN ETELÄOSAN YLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 13.4.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS Johdanto Tämän osayleiskaavan

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Turun kaupunki Liedon kunta MAARIA-ILMARISTEN OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS Luonnosvaihe 3.12.2009 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS, joka koskee 3.12.2009 päivättyä osayleiskaavakarttaa.

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA

MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Merikarvian kunta Asiakirjatyyppi Osayleiskaavan selostus Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013 (tark. 23.6. ja 30.9.2014) MERIKARVIAN KUNTA KORPI-MATIN OSAYLEISKAAVA 1 Päivämäärä EHDOTUS 14.10.2013

Lisätiedot

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3 Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava KAAVASELOSTUS 2.2.2015 LIMINGAN KUNTA LIMINGAN ANKKURILAHDEN HAARANSILLAN - LIMINGANPORTIN EHDOTUS OSAYLEISKAAVAN SELOSTUS

Lisätiedot