SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS"

Transkriptio

1 Lapinjärvi muutettu

2 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 8. päivänä kesäkuuta 2004 päivättyä asemakaavakarttaa, jota on muutettu Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee: Lapinjärven kunnan n kiinteistöjä RN:ot 1:94, 2:57 ja 6:17 sekä maa- ja metsätalous-, katu- ja vesialuetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuvat: Lapinjärven kunnan n korttelit 6-16 ja osa korttelista 3 sekä niihin liittyvät virkistys-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, vesi- ja katualueet Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen on laatinut Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy, Terveystie 2, Hollola, puh (03) Kaavoitus on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla Kunnanhallituksen hyväksyminen Kunnanvaltuuston hyväksyminen Kaava-alueen sijainti Kunnanhallitus on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen Suunnittelualue sijaitsee ssä Lapinjärven kunnan Kirkonkylän keskustasta noin 2,5 kilometriä länteen. Alla olevassa peruskartassa on osoitettu suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus.

3 2 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus peruskartalla. (ÓMaanmittaustoimisto 4/MYY/04)

4 3 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Toteuttaminen Lähtökohdat Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Asemakaavan suunnittelun vaiheet Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Valittu vaihtoehto Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset Ympäristökeskuksen lausunto Museoviraston lausunto Tiehallinnon lausunto Ehdotusvaiheen lausuntojen ja neuvottelujen perusteella tehdyt muutokset Asemakaavan kuvaus Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Aluevaraukset Palvelut Teollisuusrakennukset Muut alueet Virkistysalueet Liikennealueet Erityisalueet Maatalousalueet...20

5 Vesialueet Kadut Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Muut vaikutukset Asemakaavan toteutus Toteuttaminen ja ajoitus...22 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Luonnokset A, B ja C 3. Havainnekuva 4. Asemakaavan seurantalomake ASEMAKAAVAKARTTA- JA MÄÄRÄYKSET

6 5 1 TIIVISTELMÄ 1.1 Kaavaprosessin vaiheet 1.2 Asemakaava 1.3 Toteuttaminen Kaavoitus käynnistettiin kunnanhallituksen päätöksellä Alueen asemakaavoituksen käynnistämisestä on ilmoitettu paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kesällä Kaavaluonnoksista pyydettiin lausunnot viranomaisilta Kaavaluonnokset olivat julkisesti nähtävillä marraskuussa Kunnanhallitus on hyväksynyt kaavaehdotuksen Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kaavaehdotuksen Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia viranomaisten lausuntojen perusteella. Muutokset koskevat lähinnä rakennussuojelumääräysten tarkentamista Lapinjärven koulutuskeskuksen alueella. Muutoksia on kuvattu selostuksen kohdassa Kaava-alue on kooltaan noin 67 ha. Lapinjärven koulutuskeskuksen alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla sallitaan myös asuinrakentaminen. Alueen ympäristö ja osa rakennuskannasta on suojeltu. Asuinrakennusten rakennuspaikkoja on 39, joista erillispientalojen tontteja on 35. Ne sijoittuvat kolmeen ryhmään. Yksi ryhmistä sijaitsee Porlammintien varressa ja kaksi muuta Lapinjärven koulutuskeskuksen molemmin puolin. Kaava-alueen Porlammintien puoleisessa reunassa on teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Järven rannassa on venesatama sekä virkistysaluetta, jolla on ulkoilureitti ja uimaranta. Suurin osa alueesta on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Lapinjärvenjoki ja Lapinjärven rantavyöhyke ovat vesialuetta. Porlammintieltä koulutuskeskukseen johtava puukujanne säilytetään. Alueen pohjoisosassa on pohjavesien muodostumisaluetta, jolla rakentamista rajoittavat pohjaveden muuttamiskielto ja pilaamiskielto. Alueen toteuttaminen riippuu tonttien kysynnästä, investointimahdollisuuksista

7 6 2 LÄHTÖKOHDAT 2.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue rajoittuu etelässä n teollisuusalueeseen ja Porlammintiehen, lännessä Lapinjärvenjokeen, pohjoisessa Lapinjärveen ja idässä Husulanmäen alueeseen. Maastoltaan alue on suurimmaksi osaksi tasaista peltoa. Lapinjärven rannassa metsäisellä kummulla sijaitsee Lapinjärven Koulutuskeskus. Koulutuskeskuksen alueella on useita eri-ikäisiä rakennuksia. Porlammintien tuntumassa on joitakin asuinrakennuksia. Lisäksi alueella on viljankuivaamo ja jätevedenpuhdistamo Luonnonympäristö Kaava-alue kaakosta nähtynä Maisemarakenne, maisemakuva Alueen maisemassa leimaa-antavaa on laaja peltoaukea, jonka pohjoispuolella on järvi. Porlammintieltä koulutuskeskuksen pihaan johtaa koivukujanne. Niemi, jolla koulutuskeskus sijaitsee, on metsäinen ja maastoltaan ympäristöään korkeammalla.

8 7 Lapinjärven koulutuskeskus Vesistöt ja vesitalous Koulutuskeskuksen alueella on tärkeä pohjavesialue, jolla sijaitsee vedenottamo. Alueen pohjoispuolella on Lapinjärvi, joka on matala ja rehevöitynyt. Veden pintaa on nostettu rakentamalla rantaan patovalli. Maa- ja metsätalous Suurin osa alueesta on peltoa Rakennettu ympäristö Väestö ja asuminen Alueella sijaitsee joitakin asuinrakennuksia ja lisäksi koulutuskeskuksen alueella on majoitustiloja noin 250 hengelle. Yhdyskuntarakenne Suunnittelukohde sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä Lapinjärven keskustasta. Alue sijaitsee erillään kunnan keskeisestä yhdyskuntarakenteesta. Toisaalta koulutuskeskuksen alue muodostaa oman kokonaisuutensa alueella ja sitä palvelee mm. oma jätevedenpuhdistamo. Suunnittelualue rajautuu n teollisuusalueeseen ja n kyläasutukseen. Palvelut Alueella on joitakin palveluja, jotka pääosin liittyvät koulutuskeskuksen toimintaan, mutta esim. kahvila palvelee myös koulutuskeskuksen ulkopuolisia.

9 8 Työpaikat ja elinkeinotoiminta Alueella sijaitsee Lapinjärven koulutuskeskus, joka toimii tällä hetkellä mm. siviilipalveluskeskuksena. Alueella on töissä noin 30 ihmistä. Virkistys Alueella sijaitsee muutamia koulutuskeskuksen sisäisiä virkistyskäyttöön varattuja alueita (mm. pallokenttä) ja Lapinjärven rannassa kulkee polku, jota pitkin pääsee myös koulutuskeskuksen alueen lävitse. Varsinaisia yleisiä virkistysalueita alueella ei ole. Rantapolku Liikenne Suunnittelualue rajautuu osittain Lapinjärvi-Porlammi yhdystiehen (nro 1771). Tien keskimääräinen ajoneuvoliikenne on 591 ajoneuvoa/vrk (KVL 2002). Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä kulkee myös Helsinki-Joensuu-Kajaani valtatie (nro 6). Helsinki-Joensuu-Kajaani valtatien keskimääräinen ajoneuvoliikenne on suunnittelualueen kohdalla 5683 ajon/vrk (KVL 2002). Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Koulutuskeskuksen pihapiirissä on runsas puusto ja monenikäisiä rakennuksia, joista osa on rakennustaiteellisesti arvokkaita. Alueella ei ole tiedossa muinaismuistoja. Koulutuskeskuksen alueella sijaitseva Sjökullan kartanon päärakennus.

10 Maanomistus 2.2 Suunnittelutilanne Tekninen huolto Suunnittelualueen uudet osat eivät kuulu yhdyskuntateknisen huollon piiriin. Koulutuskeskuksella on käytössä oma vedenottamo ja jätevedenpuhdistamo. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Häiriötä saattaa aiheuttaa lähinnä valtatien 6 ja Porlammintien liikenne. Muita vähemmän merkittäviä mahdollisia ympäristöhäiriöiden lähteitä ovat n teollisuusalueen toiminta, koulutuskeskuksen alueella tapahtuva toiminta sekä suppeammalla vaikutuspiirillä alueella sijaitseva viljankuivaamo. Kunta omistaa suunnittelualueella Lapinjärven koulutuskeskuksen hallinnoiman kiinteistön RN:o 1:94 alueen. Muu alue on yksityisten omistamaa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (Valtioneuvoston päätös , saanut lainvoiman ) Seuraavat tavoitteet koskevat suunnittelualuetta: alueidenkäytön suunnittelussa uusia huomattavia asuinalueita ei tule sijoittaa irralleen olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta, ellei tarve- ja vaikutusselvityksin pystytä osoittamaan, että rakentaminen on kestävän kehityksen mukaista suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävä saanti ja se, että taajamien alueelliset vesihuoltoratkaisut voidaan toteuttaa,

11 10 huomioitava jätevesihaittojen ehkäisy on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet Seutukaava ja maakuntakaava Itä-Uudenmaan seutukaavayhdistelmässä (vahvistettu ) suunnittelualue on osittain maa- ja metsätalousaluetta (MT) ja osittain palvelujen ja hallinnon aluetta (P, koulutuskeskuksen alue). Lisäksi osa alueesta on pohjavesialuetta ja alueelle sijoittuu vesilainsäädännön nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue (S3). Suunnittelualueella ei ole Maakuntakaavan 2000 aluevarauksia. Ote Itä-Uudenmaan seutukaavojen eri vaiheiden yhdistelmästä. Yleiskaava Lapinjärven osayleiskaavassa, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt , suunnittelualue on erillispientalojen aluetta (AO-1), julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta (PY-2), teollisuusaluetta (T), virkistysaluetta (V), uimaranta-aluetta (VV) sekä maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). Lisäksi alue on osittain 1. luokan pohjavesialuetta (pv1). Koulutuskeskuksen ympäristö on myös osaksi aluetta, jonka rakennustaiteellisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö pyritään säilyttämään (rkm-1) ja osaksi aluetta, joka on suojeltu rakennussuojelulain nojalla (srs).

12 11 Ote Lapinjärven osayleiskaavasta. Voimassa oleva asemakaava Pienelle osalle suunnittelualuetta on aiemmin laadittu rakennuskaava. Rakennuskaavassa suunnittelualueella sijaitsevat alueet on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu vanhan kaavan mukainen Latokartanontien katualue. Ote poistuvasta asemakaavasta

13 12 Rakennusjärjestys Lapinjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on tullut voimaan Tonttijako ja rekisteri Alueella ei ole voimassa tonttijakoa. Pohjakartta Asemakaavan pohjakartta 1:2000 on laadittu vuonna 2002 ja se on hyväksytty Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. Suojelupäätökset Osa koulutuskeskuksen alueesta on suojeltu rakennussuojelulain nojalla. Rakennuksista rakennussuojelulain nojalla suojeltuja ovat A-, B- ja C-talo, pesula- ja saunarakennus, vanha kartano ja vilja-aitta. Rakennussuojelupäätöksen on tehnyt Uudenmaan ympäristökeskus (Dnro ). Alueelle laadintavaiheessa tehdyt tai aikaisemmat selvitykset Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy on laatinut alueelle rakennettavuusselvityksen. Alueen asemakaavoituksessa hyödynnetään kunnanvaltuuston hyväksymän Lapinjärven osayleiskaavan selvityksiä soveltuvin osin. Selvityksiä kuitenkin tarkennetaan tarvittavilta osin. Tämä koskee ainakin seuraavia asioita: kulttuurihistoria maisema liikenneyhteydet (myös kevyt liikenne) yhdyskuntatekniikan lähtökohdat olemassa oleva ja suunniteltu maankäyttö, erityisesti koulutuskeskuksen alue sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset

14 13 3 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 3.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Omakotitonttien tarjonta Lapinjärvellä on haluttu saattaa paremmin kysyntää vastaavaksi. Yleiskaavan sisältöä on ollut tarve tarkentaa mm. koulutuskeskuksen rakennusten ja kulttuuriympäristön osalta sekä ottaa alueen arvot huomioon kaavoituksessa. Lisäksi tavoitteena on ollut alueen liikennejärjestelyjen tarkempi suunnittelu. 3.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 3.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Asemakaava ja asemakaavan muutos on laadittu Lapinjärven kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen kaavoituksen aloittamisesta Osallisia kaavatyössä ovat mm: Lapinjärven kunnan hallintokunnat maanomistajat rajanaapurit Uudenmaan ympäristökeskus Itä-Uudenmaan liitto Museovirasto Tiehallinto/Uudenmaan tiepiiri Lapinjärven koulutuskeskus virkistysalueiden käyttäjät kaikki muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Kaavoitustyön aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla ja paikallislehdessä Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa pidetään nähtävillä kunnantoimistossa. Osalliset voivat antaa palautetta suunnitelman sisällöstä ja riittävyydestä koko suunnittelutyön ajan. Osallisille varataan myös mahdollisuus esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Ympäristökeskus päättää, tarvitaanko ko. neuvottelua. Jos osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee oleellisia muutoksia suunnittelutyön aikana, niistä tiedotetaan erikseen.

15 Viranomaisyhteistyö 3.4 Asemakaavan tavoitteet Osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä voidaan tarvittaessa neuvotella kunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kesken. Myös osallisella on mahdollisuus tehdä aloite kyseisen neuvottelun järjestämiseksi. Neuvotteluihin on kutsuttava tarpeen mukaan ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan asia liittyy. Kaavaluonnoksesta neuvotellaan eri viranomaistahojen kanssa tarvittaessa ja lisäksi pyydetään lausunnot samoin tarpeen vaatiessa jo luonnosvaiheessa. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot viranomaistahoilta Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteiksi on asetettu yleiskaavan toteuttamisen ja sen sisällön tarkentamisen tarvittavilta osin (mm. kulttuurihistoria, koulutuskeskuksen alue), Lapinjärven asuinalueiden laajentamisen korkeatasoisilla pientaloalueilla alueen arvojen huomioon ottamisen kaavoituksessa (erityisesti kulttuurihistoria ja maisema) alueen liikennejärjestelyjen tarkemman suunnittelun Husulanmäen alueen huomioon ottamisen kaavoituksessa (mahdollinen käyttö asutukseen tulevaisuudessa). 3.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus Asemakaavasta laadittiin kolme alustavaa kaavaluonnosta: A, B ja C. Vaihtoehto B perustuu suoraviivaisiin tienlinjauksiin. A- ja C-vaihtoehdossa tiet ovat kaarevia. Maankäyttömuotojen sijoittumisen ja määrän suhteen vaihtoehdot ovat varsin samanlaisia. Kaikissa on noin 40 asuin- tai erillispientalon tonttia, jotka sijoittuvat kolmeen ryhmään. Ryhmistä yksi on Porlammintien läheisyydessä ja kaksi muuta lähellä rantaa koulutuskeskuksen molemmin puolin. Kaikissa vaihtoehdoissa suurin osa alueesta on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta. Ranta-alueella on venesatama sekä virkistysaluetta. Vaihtoehdot on esitetty selostuksen liitteinä Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen Kolmesta kaavaluonnosvaihtoehdosta on pyydetty lausunnot mm. Itä- Uudenmaan liitolta, Uudenmaan ympäristökeskukselta, Tiehallinnolta ja Lapinjärven koulutuskeskukselta, joilta saaduissa lausunnoissa on todettu seuraavaa: Itä-Uudenmaan liitto pitää päivätyssä lausunnossaan tärkeänä alu-

16 Valittu vaihtoehto een suunnittelua valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman ehdoilla, mikä merkitsee mm. avointen maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden säilyttämistä. Itä-Uudenmaan liitto vastustaa kaarevia tienlinjauksia, jotka eivät perustu maastonmuotoihin eivätkä tue puukujanteen maisemallisuutta. Itä-Uudenmaan liitto kiinnittää lisäksi huomiota asuinalueiden avautumissuuntiin ja niiden sijoittumiseen olemassa olevaa rakennuskantaa täydentävästi sekä läpikulkuliikenteen välttämiseen asuinalueilla. Muutoinkin yhdyskuntarakenteen hajaantumista pitää välttää. Nykyiset tienlinjaukset tulisi Itä-Uudenmaan liiton mukaan ottaa huomioon kaavan tieverkostoa suunniteltaessa. Julkisten palvelujen ja hallinnon korttelialueen (PY-1) asemakaavamääräysten pitää ohjata lisärakentamista alueella. Mahdolliselle urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (VU) pitäisi mahtua jalkapallokenttä. Uudenmaan Ympäristökeskus toivoo päivätyssä lausunnossaan laadittavaksi sellaista vaihtoehtoa, jossa asuntokorttelin suunniteltaisiin pitäen siviilipalvelukeskuksen aluetta kehitysytimenä ja että samalla rakennuspaikat pyrittäisiin sijoittamaan kylämäisesti, siten, että ne muodostaisivat kasvavan toiminnallisen kokonaisuuden, joka tukeutuu olemassa olevaan rakenteeseen. Tiehallinto toteaa päivätyssä lausunnossaan, että n ja Lapinjärven keskustan välisen valtatien 6:n rinnakkainen katuyhteys tulisi ottaa huomioon asemakaavassa, samoin mahdollinen melusuojauksen tarve. Lapinjärven koulutuskeskuksen johtaja Eero Soinio toteaa kannanotossaan , että alueella tulisi noudattaa suoria tienlinjauksia. Peltomaisemaa pitää säästää ja näköala järvelle säilyttää. Myös Soinio korostaa nykyisten tienlinjausten huomioonottamista alueen tiestöä suunniteltaessa. Lisäksi hän pitää tärkeänä kevyen liikenteen kulkureittejä koulutuskeskuksesta Porlammintielle. Soinion mielestä koivukujaa ei pidä osoittaa pelkästään kevyen liikenteen käyttöön, eikä siltä pidä ottaa tonttiliittymiä. Soinio vastustaa koulutuskeskuksen alueella olevan pientalon kaavoittamista erillispientalojen korttelialueeksi. PY-1 kaavamääräyksen pitäisi mahdollistaa pienimuotoinen yritystoiminta koulutuskeskuksen alueella. pv-1 kaavamääräyksessä pitäisi Soinion mielestä olla maininta siitä, ettei pohjavesiä suojaavia savipatjakerrostumia saa rikkoa kaivu- ja paalutustöiden yhteydessä. Hän esittää myös, että voimajohtolinjavaraus pitää poistaa kuivurin ja navetan väliseltä peltoaukealta. Vaihtoehtoisista luonnoksista saatujen lausuntojen perusteella laadittiin vaihtoehto D, jonka perusteella päivätty kaavaluonnos on laadittu. Kaarevia tienlinjauksia on arvosteltu mm. Itä-Uudenmaan liiton ja koulutuskeskuksen lausunnoissa. Luonnoksessa D katujen linjat ovat enimmäkseen suoraviivaisia. Olemassa olevat tien pohjat on otettu huomioon katuja suunniteltaessa, samoin peltoalueiden säilyttäminen mahdollisimman yhtenäisinä. Perusratkaisultaan D on aiempien vaihtoehtojen kaltainen ja yleiskaavan mukainen.

17 Ehdotusvaiheen viranomaislausunnot ja niiden perusteella tehdyt muutokset Ympäristökeskuksen lausunto Museoviraston lausunto Tiehallinnon lausunto Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon mukaan uudisrakentaminen on kiellettävä rakennussuojelualueella (srs). Srs-alueen ulkopuolella rakentamista on ohjattava tarkemmin mm. määrittämällä uudisrakentamisen määrä. Rakentamisen suhdetta srs- alueeseen on harkittava, esim. etäisyydet olemassa oleviin rakennuksiin, pysäköintipaikkojen sijainti ja nykyisten rakennusten rakennusoikeus. Selvät suojelukohteet on osoitettava. Koulutuskeskuksen lisäksi myös ympäristö on suojeltava. Rakennusalamerkintöjä on syytä tarkentaa. Lapinjärvenjärven ja Lapinjärvenjoen mahdollinen tulviminen tulee ottaa huomioon alavimpien tonttien rakennusalojen sijoittelussa. Rakennusten ja tontin rajojen minimietäisyys on syytä mainita kaavamääräyksissä. MA-asemakaavamääräyksestä voidaan poistaa Maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin vaaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukainen maisematyölupa. AO- ja AP-alueilla rakennusoikeus tulisi merkitä kullekin rakennusalalle erikseen. Museoviraston lausunnon mukaan Sjökullan kaavaehdotus on liian yleispiirteinen eikä ohjaa riittävän yksityiskohtaisesti olemassa olevan rakennuskannan säilymistä eikä uudisrakentamisen määrää, sijoittumista ja rakentamistapaa koulutuskeskuksen alueella. Myös kevyen liikenteen yhteydet, pysäköintiratkaisut, viherympäristön mahdollinen suojelutarve ja tavoite tulee osoittaa PY-alueella. Tiehallinnon suullisen lausunnon mukaan Porlammintien varressa sijaitsevien tonttien rakennusalat tulee siirtää 20 m:n päähän tien keskilinjasta Ehdotusvaiheen lausuntojen ja neuvottelujen perusteella tehdyt muutokset Koulutuskeskuksen alue Koulutuskeskuksen kaavamääräys PY-1 muutetaan muotoon PY-1/s, julkisten palvelujen ja hallinnon alue, jolla ympäristö on säilytettävä puistomaisena. Koulutuskeskuksen alueelle on osoitettu kunkin olemassa olevan rakennuksen rakennusala sekä uudisrakennusten rakennusalat. Rakennusoikeudet ja kerrosluvut on merkitty rakennusalakohtaisesti. Rkm-1 alue on rajattu koskemaan koko koulutuskeskuksen aluetta. Rakennussuojelulain perusteella suojeltujen rakennusten lisäksi on osoitettu suojeltavat rakennukset (sr). Historiallisesti arvokkaita rakennuksia ei saa ilman pakottavaa syytä purkaa. Rakennuksen ominaispiirteet tulee säilyttää sitä korjattaessa.

18 17 Pysäköintipaikat ja ajoyhteydet on osoitettu ohjeellisesti. Rannassa kulkeva ulkoilureitti on siirretty olemassa olevalle paikalle. Juhanantien reunaan on istutettava puurivi. Asuinrakennusten korttelialueet Porlammintien varressa sijaitsevien tonttien rakennusalat on muutettu Tiehallinnon lausunnon mukaisesti. Lapinjärven joen varressa sijaitsevien tonttien rakennusaloja on rajattu kauemmas joesta. Rakennuksen lattian alimman tason on oltava joen rannan kortteleissa 6 ja 7 vähintään ja järven rannalla sijaitsevissa kortteleissa vähintään Rakennusoikeudet on merkitty AO- ja AP-tonttien kullekin rakennusalalle erikseen. Virkistysalueet Virkistysalueilla koulutuskeskuksen pohjois- ja itäpuolella sijaitsevat saunojen rakennusalat on muutettu ohjeellisiksi (neuvottelu Uudenmaan ympäristökeskuksessa).

19 18 4 ASEMAKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Mitoitus Asemakaavalla muodostuu seuraavasti rakennus-, virkistys-, maatalous-, vesi-, liikenne- ja katualueita: Kaavamerkintä Pinta-ala (ha) Kerrosala (m²) Tehokkuusluku e A 0, AP 1, AO 5, PY-1 7, TY 1, VP 0,0635 VL 3,4485 VU 1,4965 VV 0,2639 LV 0,6133 ET 0,0909 MT 1,2916 MA 31,7122 W 8,2955 Kadut 3,3012 Kevyen liikenteen kadut 0,5625 Yhteensä 66, Palvelut Koulutuskeskuksen alueelle on mahdollista sijoittua pienyrityksiä, jotka tarjoavat palveluja myös koulutuskeskuksen ulkopuolisille. Lapinjärven kirkonkylän palvelut ovat noin 2,5 kilometrin etäisyydellä kaava-alueesta.

20 Aluevaraukset Palvelut Korttelialueet Lapinjärven koulutuskeskuksen alue on osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi, jolla ympäristö on säilytettävä puistomaisena. (PY-1/s). Alueella sallitaan myös asuinrakentaminen. Osa koulutuskeskuksen alueesta on rakennussuojelulain nojalla suojeltua aluetta (srs). Rakennuksia pihapiireineen tulee hoitaa ja käyttää niin, että Lapinjärven koulutuskeskuksen ( entisen huoltolan) kulttuurihistoriallinen arvo pysyvästi säilyy. Rakennuksissa tehtävät muutokset tulee toteuttaa rakennusten ominaispiirteiden ja arkkitehtonisen arvon säilyttämistä vaarantamatta. Huomiota on ensi sijassa kiinnitettävä rakennusten ulkoasun vaalimiseen. Rakennusten olennaisiin korjauksiin ja muutoksiin on saatava Museoviraston hyväksyminen. Museovirastolla on oikeus myöntää vähäisiä poikkeuksia suojelumääräyksistä. Srs-alueella on kuusi rakennusta, jotka ovat rakennussuojelulain nojalla suojeltuja. Suojellut rakennukset on merkitty kaavaan. Muuten koulutuskeskuksen tontti on aluetta, jonka rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti tärkeä rakennuskanta tai ympäristö pyritään säilyttämään (rkm-1). Uudet rakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus lausunnon antamiseen ennen aluetta koskevien lupahakemusten ratkaisemista. Osa rkm-1 -alueen rakennuksista on osoitettu suojeltaviksi (sr). Suojeltavat rakennukset ovat historiallisesti arvokkaita. Rakennusten ominaispiirteet tulee säilyttää korjattaessa. Rakennuksia ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Uudisrakentaminen on mahdollista lähinnä Juhanantien puoleisella tontin osalla. Myös srs-alueella suojelemattomat rakennukset voidaan korvata uusilla. Rakennusoikeudet ja kerrosluvut on osoitettu rakennusalakohtaisesti. Pysäköintipaikat ja ajoyhteydet ja istutettavat alueen osat on osoitettu ohjeellisesti. Juhanantien varteen on osoitettu istutettava puurivi. Rannan puoleisen tontin osan halki kulkee ulkoilureitti Asuntoalueet Alueen koillisosassa sijaitseva koulutuskeskukseen kuuluva korttelin 13 rakennuspaikka on kaavoitettu asuinrakennusten korttelialueeksi (A). Kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0.20. Kaava-alueella on kolme asuinpientalon tonttia (AP), joilla on vanhoja rakennuksia. Kerrosluku on I ja lisäksi ullakkokerrokseen saa rakentaa kerrosalaan laskettavaa tilaa 2/3 rakennuksen suurimman kerroksen kerrosalasta. Rakennusoikeus on 400 kerrosalaneliömetriä tonttia kohti. Osa korttelista 6 on aluetta,

21 Teollisuusrakennukset Muut alueet Virkistysalueet Liikennealueet Erityisalueet Maatalousalueet Vesialueet jonka rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennuskanta ja ympäristö pyritään säilyttämään (rkm-2). Uudet rakennukset on rakennettava siten, että ne sijainnin, muodon, värityksen ja julkisivujen jäsentelyn osalta noudattavat alueella olevien rakennusten ominaispiirteitä. Erillispientalon tontteja (AO) on 35. Kerrosluku on I ja lisäksi ullakkokerrokseen saa rakentaa kerrosalaan laskettavaa tilaa 2/3 rakennuksen suurimman kerroksen kerrosalasta. Rakennusoikeus on 400 kerrosalaneliömetriä tonttia kohti. Korttelin pellonpuoleisille reunoille on istutettava puurivi. Porlammintien varressa sijaitsevien teollisuustonttien pohjoispuolelle on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Kerrosluku on II ja tehokkuusluku e=0.50. Teollisuusrakennusten korttelialueen itä-, länsi- ja pohjoisreunaan on istutettava puurivi. Lapinjärven rannan tuntumassa on virkistysaluevyöhyke. Rantaa pitkin kulkee ulkoilureitti. Alueen itäosassa on uimaranta (VV). Venesataman vieressä on urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). Latokartanontien ja Juhanantien kulmassa on pieni puisto (VP). Muut virkistysalueet ovat lähivirkistysaluetta (VL). Koulutuskeskuksen länsipuolella on venesatama/venevalkama. Koulutuskeskuksen länsipuolella on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta, jolla on koulutuskeskuksen jätevedenpuhdistamo. Suurin osa alueesta on maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA). Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas viljelymaisemakokonaisuus tulee säilyttää ja ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä suoritettaessa on huolehdittava siitä, ettei alueen maisemallisia arvoja heikennetä. Alueelle sallitaan pienimuotoisten olemassa oleviin rakennuksiin ja maisemaan sopeutuvien maatalousrakennusten sijoittaminen. Alueelle ei sallita muuta rakentamista. Peltoalueen halki Porlammintieltä koulutuskeskukseen johtaa Latokartanontie, jonka varressa on säilytettävä puurivi. Alueen itäosassa on maatalousaluetta (MT).

22 21 Alueen länsireunassa oleva Lapinjärvenjoki sekä Lapinjärveä on osoitettu vesialueeksi (W). Venesataman/venevalkaman tuntumassa sekä alueen koillisosassa on vesialuetta, jolle saa rakentaa venelaiturin Kadut Kadut noudattelevat mahdollisimman paljon vanhoja tien linjauksia. Asuinalueille ei ole johdettu läpikulkuliikennettä Pohjavesialue 4.3 Kaavan vaikutukset Kaava-alueen pohjoisosassa on yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavesien muodostumisaluetta. Tälle alueelle sijoittuu koulutuskeskus sekä itäisin omakotitaloryhmä. Alueella rakentamista rajoittavat pohjaveden muuttamiskielto (Vesilaki 18 ) ja pilaamiskielto (Ympäristönsuojelulaki 8 ) Jätevesien käsittely on hoidettava kunnan jätevesienkäsittelyohjeen mukaisesti. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennusten sisätiloihin tai suoja-altaaseen, jonka tilavuus vastaa vähintään varastoitavan öljyn enimmäismäärää Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Muut vaikutukset 5 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Koulutuskeskuksen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas ympäristö on suojeltu asemakaavassa. Uudisrakennusalueet tukeutuvat olemassa oleviin rakennusryhmiin. Kaava mahdollistaa koulutuskeskuksen toiminnan jatkumisen sekä ranta-alueen käytön ulkoiluun ja virkistykseen (retkeilyreitti, uimaranta, urheilualue, venesatama). Maisemallisesti tärkeä peltoalue suojellaan. Kaavassa otetaan huomioon mahdollisuus rakentaa Kirkonkylään johtava Porlammintien rinnakkaistie (Pentinkulmantie).

23 Toteuttaminen ja ajoitus Kaavan toteuttamisaikataulu riippuu kunnan strategiasta ja investointimahdollisuuksista sekä tonttien kysynnästä. Hollolassa 8.päivänä kesäkuuta 2004 INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO RISTOLA OY Matti Kautto RA, osastopäällikkö Soili Lampinen arkkitehti Muutettu Hollolassa 28.päivänä syyskuuta 2004 INSINÖÖRITOIMISTO PAAVO RISTOLA OY Matti Kautto RA, osastopäällikkö Soili Lampinen arkkitehti

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 132-AK1305 NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 89a JA 264 KAAVASELOSTUS Ehdotus 16.1.2014 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012

KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS. tark 20.09.2012 30.07.2012 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 tark 20.09.2012 30.07.2012 KOSKI TL ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 62 LUONNOS KOSKI

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1

Lammi. Vapaat tontit. Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi Lammi 265-1 Lammi Vapaat tontit Lammi 251-2 Lammi 252-2 Lammi 252-1 Lammi 252-3 Lammi 259-7 Lammi 259-6 Lammi 265-1 Lammi 259-6 ja 259-7 Palkkisillantie 17 ja 19 Ote asemakaavasta Lammi 265-1 Päivärinne 2 Ote asemakaavasta

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.

Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3. Asikkalan kunta KORTTELIN 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2014, päivitetty 4.6.2014, 17.2.2015, 4.3.2015 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA)

KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) L O V I I S A KORTTELIN 752 OSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SEPPÄLÄNTIE JA TORPPARINKUJA) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: SEPPÄLÄNTIE / TORPPARINKUJA Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa:

Lisätiedot

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013

Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 Asikkalan kunta SARAN TONTIN JA NUOKUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2013 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä... 3 2. Aloite... 3 3. Suunnittelualue... 3 4. Suunnittelun lähtökohdat

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA

SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA SIUNTIO KARLSÅKER ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 24.4.2013 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 11.6.2012 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 25.2. -12.3.2013 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) - Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI

Vastaanottaja Laihian kunta. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI Vastaanottaja Laihian kunta Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 14.4.2014 LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANTIET KADUIKSI LAIHIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, MAANTIET KADUIKSI KAAVASELOSTUS Tarkastus

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 10045 Kuljun asemakaava ja asemakaavan muutos, Kiimakallion eteläosan laajennus 2.2.2016 Kunta:

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot