PIENENEVÄN INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENENEVÄN INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA"

Transkriptio

1 PIENENEVÄN INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA SEPPO RAATIKAINEN Arkkitehtuurin osasto, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto OULU 2004 Abstract in English

2

3 SEPPO RAATIKAINEN PIENENEVÄN INFRASTRUKTUURIN SUUNNITTELU JA HALLINTA Esitetään Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Kajaanin yliopistokeskuksen Martti Helan salissa (Seminaarinkatu 2, Kajaani), 23. huhtikuuta 2004 kello 12. OULUN YLIOPISTO, OULU 2004

4 Copyright 2004 University of Oulu, 2004 Työn ohjaaja Professori Aarne Tarumaa Esitarkastajat Professori Hilkka Lehtonen Professori Sakari Riihelä ISBN (nid.) ISBN (PDF) ISSN OULU UNIVERSITY PRESS OULU 2004

5 Raatikainen, Seppo, Planning and management of diminishing infrastructure Department of Architecture, Faculty of Technology, University of Oulu, P.O.Box 4000, FIN University of Oulu, Finland 2004 Oulu, Finland Abstract Migration is a heterogeneous phenomenon in many senses. However, certain tendencies are emphasized. Most built-up areas lose their inhabitants and only few population centers increase their population, both in Finland and generally in Europe. Empty or less utilized structures remain after out-migration. The consequences are most evident in the housing sector. In this phenomenon there is a strong risk that the structures cannot function but they lose their function ability. The reasons are economic and functional. The point of departure for the study was to find the means to respond to this cumulating development. The different service structures also decrease or become thinner, while the population is aging, requiring additional attention. The theoretical framework of the study includes the development of new methods that correspond to the research problem and a new planning model for diminishing infrastructures. The stages of the planning model include the definition of the needs and prospects of planning, the management of changes of the functions and, finally, the making of integrated plans for the adjustment of the physical structures. The position of the dissertation in relation to its scientific background is explained by reviewing the tradition of infrastructure planning and related planning theory. The research work advanced, however, in real time - the tests of the contexts were so actual that they had to be updated many times during the research. Besides the actuality, another interesting feature were the comparative studies directed to the infrastructure contexts of five EU countries and their subject municipalities. The aim of the study was to examine whether the modelled planning of diminishing infrastructure is feasible and whether it aids the adjustment of structures. The research clearly revealed that planning of diminishing infrastructures is beneficial and even necessary in numerous built-up areas. An important achievement of the study is the principle to be followed in making adjustments to structures that have become oversized. The dissertation revealed that there are lots of opportunities to make adjustments within the physical structures. The dimensions of adjustment are numerous and dissimilar to each other. An important association was that the stages of negative growth of the infrastructure networks are similar, following the same logic and sequential order in different builtup areas. The changes in dwelling and other functions of buildings determine the development of other infrastructure networks. A comforting result of the study is the fact that there is seldom need for massive dismantling operations of infrastructures in Finland. The decremental, step by step adjustment of structures is, however, at any rate occasionally necessary in most built-up areas. The making of adjustments requires broad data and the use of a frequently up-dated monitoring system. The standards and norms of physical structures are also too general with disregard to differences in entropy, treating in a similar fashion the cases of both growth and decline. The overriding rule in diminishing areas may be the maintenance of the stability of infrastructure networks. Attention on the oversized structures is worthwhile, since, for all parties concerned, it is beneficial to adjust the size of physical structures to the level of their use. Keywords: adaptation, built-up areas, technical networks

6

7 Raatikainen, Seppo, Pienenevän infrastruktuurin suunnittelu ja hallinta Arkkitehtuurin osasto, Teknillinen tiedekunta, Oulun yliopisto, PL 4000, Oulun yliopisto 2004 Oulu, Finland Tiivistelmä Muuttoliike on monessa suhteessa heterogeeninen ilmiö. Tietyt muuttojen suuntaukset kuitenkin korostuvat. Useimmat taajamat menettävät asukkaitaan ja vain harvat väestökeskukset kasvattavat asukasmääräänsä sekä Suomessa että yleisesti Euroopassa. Muuton jälkeen jää tyhjiä tai vajaakäyttöisiä rakenteita. Selkeimmin seuraukset ilmenevät rakennuksissa. Ilmiön yhteydessä on muodostumassa riski, että rakenteet eivät voi toimia vaan menettävät toimintakykynsä. Syyt siihen ovat taloudellisia ja toiminnallisia. Vahva tutkimuksen käynnistävä peruste oli löytää keinot, joilla reagoida tähän kumuloituvaan kehitykseen. Myös erilaiset palvelujen rakenteet vähenevät tai tulevat ohuemmiksi. Samalla kertaa väestö vanhenee ja vaatii lisää huomiota. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys sisältää tutkimusongelman käsittelyyn soveltuvien uusien erityisten menetelmien kehittämisen ja suunnitteluprosessin vaiheet sisältävän mallin kokoamisen. Vaiheina tarkastellaan suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet, toimintojen muutoksenhallinta ja lopulta rakenteiden sopeuttava fyysinen suunnittelu. Tutkimus asettuu sisälle tiedeympäristöönsä siten, että siinä tuodaan laajalti esille infrastruktuurin suunnitteluperinne. Tutkimus liikkui kuitenkin reaaliajassa - kontekstien testaukset olivat niin ajankohtaisia, että niitä päivitettiin monia kertoja tutkimuksen aikana. Ajankohtaisuuden ohella mielenkiintoisia piirteitä olivat myös kansainväliset kontekstit, kun tutkimus suuntautui viiteen EUmaahan ja niiden kohdekuntiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko pienenevän infrastruktuurin mallinnettu suunnittelu mahdollista ja edistääkö se rakenteiden sopeuttamista. Tutkimus toi selkeästi esille, että pienenevien rakenteiden suunnittelu on hyödyllistä ja jopa välttämätöntä lukuisissa taajamissa. Tärkeä tutkimuksen saavutus on nähdä periaate, jonka kautta ylimitoittuneiksi tulleiden rakenteiden sopeuttaminen voidaan toteuttaa. Tutkimuksessa on tullut ilmi, että sopeuttamiseen on runsaasti mahdollisuuksia fyysisten rakenteiden sisällä. Merkittävä tulos oli, että sopeuttamisen dimensioita on lukuisia ja ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Tärkeä assosiaatio oli myös se, että pienenevän kehityksen vaiheet infrastruktuurin verkoilla olivat samankaltaisia sekä toimivat usein samalla logiikalla ja vastaavassa järjestyksessä eri taajamissa. Rakennusten sisältämien toimintojen tai asumisen elinkaaren vaiheet ovat määrääviä muiden infrastruktuurin verkkojen kehitykselle. Lohdullinen tutkimustulos on, että infrastruktuurin kertaluonteisen, massiivisen pienentämisen tarve on harvinaista Suomessa. Dekrementaalinen, vaiheaskelin tapahtuva rakenteiden sopeuttaminen on kuitenkin ainakin ajoittain tarpeen useimmissa taajamissa. Sopeuttamiseen tarvittava tietomäärä on kuitenkin laaja ja se edellyttää taajaman rakenteiden reaaliajassa toimivaa ja päivittyvää seurantajärjestelmää. Fyysisten rakenteiden normitus on myös liian yleispätevää ilman entropian eroja ja normit ovat lähestulkoon yhtäläisiä kasvavissa ja pienenevissä tapauksissa. Pienenevissä taajamissa voi verkkojen toiminnan stabiilisuuden säilyttäminen olla päällimmäisin normi. Ylisuuriin rakenteisiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä fyysisten rakenteiden on edullista olla käyttötarpeidensa kokoisia - kaikkien osapuolten kannalta nähtyinä. Asiasanat: sopeuttaminen, taajamat, tekniset verkot

8

9 Äidilleni ja isälleni

10

11 Alkusanat Tutkimuksen aihepiiri tuli vähitellen vuosien kuluessa mielenkiintoni kohteeksi. Pienenevien yhdyskuntien ongelmakenttään olin joutunut tutustumaan työtehtävissä suomalaisissa ja keski-eurooppalaisissa konteksteissa. Aluksi pyrin torjumaan aiheen valintaa tutkimuskohteeksi voidaanhan pienenevien yhdyskuntarakenteiden suunnittelua pitää pessimistisenä työnä ja kielteisen kehityksen hyväksymisenä. Asiantilaan suhtautumisessa näytti myös yleisesti vallitsevan neuvottomuus, melkeinpä toivottomuus. Löydettävissä olevien mahdollisten ratkaisujen pohtiminen antoi kuitenkin viitteitä siitä, että suunnittelun keinoin voidaan kääntää kielteisetkin asiat mahdollisimman parhain päin tai optimoida paras ratkaisu vaatimattomistakin vaihtoehdoista. Tulin huomanneeksi laaja-alaisen infrastruktuurin erilaisten ongelmien sisällön monitahoiset toiminnalliset, tekniset, taloudelliset ja ympäristölliset piirteet. Tästä runsaudenpulasta tuli myös tutkimuksen pulma ja vaikeus. Yhdyskuntien rakenteet ovat kovin laaja kokonaisuus oikeastaan liian laaja yhden tutkimuksen sisällöksi. Rakenteiden ongelmat näyttivät yleisesti kuitenkin olevan sidoksissa toisiinsa ja rajausten tekeminen tuntui tutkimushyötyjen tuhlaukselta. Tästä saituudestani jouduin korvaamaan paljon vaivannäön energiaa. Päädyin myös tutkimuksen kohdistamiseen suunnitteluperiaatteiden esille tuontiin siksi tutkimuksen teoria saattaa joillakin osin vaikuttaa lavealta pohdinnalta. Teoreettisia näkökantoja on runsaasti, sillä fyysisten rakenteiden ominaispiirteitä on paljon ja lähestymistavoissakin on vaihtoehtoja. Tutkimusongelma on hyvin ajankohtainen, mikä lisäsi mielenkiintoa ja vireyttä tutkimiseen ja tuotti väliin jopa mielihyvää sen tuloksista. Tutkimus on toteutettu periodin aikana. Olosuhteet ja ratkaisut pienenevien rakenteiden osalla muuttuivat jatkuvasti ja ajan tasalla pysyminen lisäsi paitsi mielenkiintoa myös vaivannäköä. Usein tuli mieleen historiassa liikkuvan tutkimusaiheen edut työläämpään ajantasaisuuden ylläpitoon. Tutkimusongelmaan sisältyvä historia on kuitenkin lyhytaikainen eikä ratkaisuissa edes tässä ajassa toimiminen ole riittävää, vaan suunnittelun tavoitteet on kohdistettava tulevaan kehitykseen ja tulevien ratkaisujen pohtimiseen. Työn kiinnostavuutta lisäsi myös tutkimusongelman olemassaolo läpi Euroopan. Tutkimuskontekstit viidessä EU-maassa osoittavat tutkimusongelman kansainväliset piirteet. Tutkiminen oli hyvin palkitsevaa, kun huomasin kehittämieni toimintatapojen käyttökelpoisuuden myös muiden maiden taajamien vastaavien ongelmien käsittelyssä.

12 Tutkimusongelma on melkoisen mielenkiinnon kohteena ja intressejä tutkimustani kohtaan on tullut paljon esille. Tämä mielenkiinto konkretisoitui onneksi myös saamani rahoituksen muodossa. Kiitän Kunnallisalan kehittämissäätiötä ja Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahastoa saamistani apurahoista. Tutkimuksen erilaisia viiteryhmiä on lukuisia. Rahoituksen järjestymisen lisäksi sain työn organisoinnissa tukea monilta tahoilta. Pääkysymyksessä, tutkimuksen sisällön tuottamisessa, on ollut erittäin paljon kumppanuutta. Minun on harmikseni mahdotonta tilan puutteen vuoksi tuoda heistä esille muita kuin pari viiteryhmää. Kiitän ohjausryhmääni, johon ovat kuuluneet työni ohjaajan, professori Aarne Tarumaan ohella professori Harri Haapasalo ja tekniikan tohtori Raine Mäntysalo. Toiseksi esitän kiitokseni kohdekuntien henkilöstölle ja erityisesti Suomussalmen kunnan tutkimustani palvelleille henkilöille. Tutkimuksessa konsultoineille henkilöille kuuluu hyvin ansaitut kiitokset ajatuksistaan. Tutkimukseni elinkaaren ajalta viimeiset kiitokseni kuuluvat työni esitarkastajille professori Hilkka Lehtoselle Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskukseen ja professori Sakari Riihelälle Tampereen teknilliseen yliopistoon. Heidän asiantuntevat ja sisältöä parantavat muutosehdotuksensa käytin mielelläni tutkimuksen hyväksi. Filosofian tohtori Eljas Määttää kiitän hyvistä kommenteista koskien työn matemaattisia osia. Yliopistonopettaja Juha Vartiaista kiitän kielenhuollollisista ohjeista. Läheisin viiteryhmä työn aikana on luonnollisesti ollut oma perheeni. Heille työ on myös tuottanut eniten harmia, kun ajankäyttöni on tutkimusvuosien aikana määräytynyt paljolti sen mukaan. Kiitokset vaimolleni Leenalle ja tyttärelleni Henna-Marialle hyvästä sietokyvystä ja kärsivällisestä suhtautumisesta perheen monen asian edelle menneeseen tutkimustyöni tekemiseen. Työn päättyminen ei varmaankaan ratkaise pienenevien taajamien ongelmia, mutta perheellämme se ainakin helpottaa ajankäytön pulmia. Tutkimuksen eräs tulos oli kuitenkin, että molempiin asioihin voi myös vaikuttaa suunnittelemalla niitä. Kajaanissa tammikuussa 2004 Seppo Raatikainen

13 Lyhenteitä ja termien kuvauksia Additiivinen Agglomeraatio BKT BTV-indikaattori Data Deglemeraatio Dekrementalismi Dimensio Entropia Feedback, back switching Formaatti GIS Häiriöalttius ICT Infrastruktuuri Iteraatio Jhh-hinta Johtopäätösanalyysi Käyttöfrekvenssi lisättävä, yhteenlaskettava väestön ja toimintojen keskittyminen asutuskeskuksiin bruttokansantuote kuvaa alueiden kehitystä ja sen komponentit ovat bruttokansantuote, työllisyys ja väestö tietovaranto, tietomäärä tai tiedosto väestön ja toimintojen keskittymisen vähenemiseen liittyvä ilmiö vähenevien resurssien taajamissa pienin askelin etenevä sopeuttava, rakenteita pienentävä suunnittelu ulottuvuus, koko, suuruus, mittasuhde tarkoittaa monipuolisuutta, vaihtoehtoisten tilojen määrää yhdyskunnan rakenteissa ja toiminnoissa (yhdyskuntaentropia) takaisinkytkentä esittämisen tapa, tiedostomuoto Geographical Information System, paikkatietojärjestelmä kuvaa sitä, miten pienet muutokset osatekijöissä/alkioissa aiheuttavat muutoksia tutkittavissa suureissa Information and Communication Technology, tieto- ja viestintäteknologia muodostuu rakennuksista sekä liikenteen, vesihuollon, energian ja informaation verkoista. Usein siihen liitetään myös käsite rakennettu ympäristö on menetelmä, joka perustuu saman laskutoimituksen toistamiseen jälleenhankintahinta (nelikenttä) SWOT eli strenghts, weaknesses, opportunities, threats eli käyttötaajuus tai käyttötiheys

14 Markkinat on taloustieteen terminä abstrakti käsite markkinat ovat yleisessä merkityksessä siellä, missä kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa Monikriteerinen arvottaminen, multi-criteria analysis, liitetty myös päätöksentekoon, multiple criteria decision making MCDM MRL maankäyttö- ja rakennuslaki (n:o 132/1999) Muutoskapasiteetti osoittaa hitauden (puskurit), jolla muutokset verkolla alkavat vaikuttaa ja tulevat esille OAS osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jolla MRL:n perusteella on varmistettava kaavoituksen yhteydessä tapahtuva kanssakäyminen Ominaiskulutus verkon kokonaiskulutus jaettuna verkon käyttäjämäärällä Operaattori verkon ylläpitäjä tai toiminnon tai palvelun järjestäjä. Infrastruktuurin pääoperaattoreita ovat kunnat Ortokuvat numeeriseen muotoon muunnettuja ja koordinaatistoon Pendelöinti suoristettuja ilmakuvia tarkoittaa kuntien hallinnolliset rajat ylittävää työssäkäyntiä Peripherality, reuna-alueisuus, määritellään usein etäisyytenä taajaman keskustasta; laajasti ymmärrettynä sillä voidaan kuvata myös seudun taloudellista tasoa tai vaihetta ja innovaatioiden tai pääomien määrää Protokolla Riippuvuussuhteen eli kommunikoinnin säännöt tässä työssä, yleensä pöytäkirja (dependency ratio) eli väestöllisen huoltosuhteen suhdearvoina ovat ei-aktiivinen väestö 0 14 ja yli 64-vuotiaat sekä aktiiviväestö vuotiaat (hyvänä arvona pidetään esimerkiksi 0.5 tai sen alle) Sumea joukko minkä tahansa, varman ja epävarman toteuman välillä olevien asioiden joukko Taajama-aste (taajaman asukasluku / kunnan asukasluku) x 100 % Taloudellinen huoltosuhde Tielaitos Topologia Vanhushuoltosuhde Verkko Verkosto eli elatussuhde tarkoittaa ei-työllisen väestön (kokonaisväestö työlliset) suhdetta työlliseen ja vaihtelee esimerkiksi välillä 1,0 2,8 (hyvänä arvona pidetään alle 1,5) on lakannut oikeustoimihenkilönä ja sen tilalla tulivat organisaatiot Tiehallinto (viranomainen ja palveluiden tilaaja) ja Tieliikelaitos (palveluiden tarjoaja) kertoo kuinka erilaiset kohteet ovat liittyneet toisiinsa on yli 65-vuotiaiden prosentuaalinen osuus työikäisistä (20 64 v.) yhden toimialan sisältävä fyysinen kokonaisuus verkkoja ovat toimintojen puitteina toimivat ja hyödykkeitä kuljettavat verkkomaiset rakenteet yhden toimialan sisältävä toiminnallinen tai fyysinen kokonaisuus sekä myös organisoitu yhteistyön muoto

15 Vuosikate Ylläpito kunnan tulojen ja menojen erotus, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen, lainojen lyhentämiseen ja rahastointiin infrastruktuurin yhteydessä käsittää hoidon ja kunnossapidon YSL ympäristönsuojelulaki (n:o 86/2000) YVA:n ympäristövaikutusten arvioinnin avulla selvitetään suunnitelmien ja hankkeiden vaikutusta luontoon, rakennettuun ympäristöön ja yhteiskuntaan ja ihmisiin

16

17 Sisällysluettelo Abstract Tiivistelmä Alkusanat Lyhenteitä ja termien kuvauksia Sisällysluettelo 1 Johdanto Tutkimuksen taustaproblematiikka Tutkimusongelma Tutkimuksen tavoite Rajaukset Tutkimus empiirisenä ilmiönä Tutkimuksen sisältö Tutkimuksen lähestymistapa ja aineisto Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa Taustat pienenevien rakenteiden ongelmat EU-kohdemaissa Suomen tilanne Muut EU-maat Suomen kuntakysely Kainuun kuntakysely Rakenteiden käytön kustannusten ja pääoma-arvojen vertailu Pienenevän yhteisön talous Suunnittelun perinne ja lähtökohdat teoreettinen tarkastelu Maankäytön tarkastelu Sisäinen kasvu kokonaisuuden pienentyessäkin Näkökulma kaavoittamisen mahdollisuuksiin Yhdyskuntien ominaisuuksien arviointimenetelmiä Infrastruktuurin olemus ja suunnittelu Rakennukset Liikenne Vesihuolto Energia

18 3.2.5 Informaatio Ympäristö Suunnittelun hallinta Verkkomallien ja -ominaisuuksien hyödyntäminen Paikkatietojärjestelmä (GIS) pienenemisen analysoinnissa Infrastruktuurin vertailulaskelmat Suunnittelun yhteiskunnallinen viitekehys Muuttuva toimintaympäristö Sopeuttamisen lähtökohtia Teoreettinen yhteenveto ja johtopäätökset Suunnitteluun kehitetyt sovellettavat menetelmät Suunnittelukonteksti Yhdyskuntaentropian sovellukset Suunnittelun lähtökohtana pienenevä käyttötaajuus Taajamasysteemi vähenevien toimintojen systeemi Taajaman sumea rakenne Havaintomateriaalin analysointi Korrelaatioanalyyttinen tarkastelu Verkkojen käytön vasteet Lineaarisen ohjelmoinnin soveltaminen Pienenemisen portaiden analysointi Taajaman pienenemisen talouslaskelmat Entropian ennuste ja vasteiden kehitys Aikasarjojen analysointi Suunnitteluperusteiden valinta Infrastruktuurin fyysinen pienentäminen Rakennukset Liikenteen verkko Vesihuollon verkko Energian verkot Informaation verkko Ympäristö Ratkaisujen arvostelu ja priorisointi Arviointi sumean logiikan avulla Verkkojen stabiilisuus Monikriteerinen (-tavoitteinen) arvottaminen Suunnittelun synteesi Sopeuttava kaavoitus Kokonaisuuden tarkastelu Yhteysmatriisit Suunnittelun yhteistyö Operatiivinen suunnittelu Yhteenveto suunnittelun menetelmistä Suunnittelun vaiheet ja mallit Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet Toimintojen muutoksenhallinta

19 5.3 Fyysisten rakenteiden sopeuttamisen malli Suunnittelun vaiheiden ja mallien käyttökelpoisuus Suunnittelun tarpeet ja mahdollisuudet EU-kohdemaissa Toimintojen muutoksenhallinta Kainuun taajamissa Fyysisten rakenteiden sopeuttaminen Taivalalasella Yhteenveto sopeuttamisen suunnittelusta Kainuussa Arviointi ja johtopäätökset Lähteet Liitteet

20

21 1 Johdanto Meneillään olevien väestömuutosten seurauksena useimmat taajamat, niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa, pienenevät asukasmäärältään ja vain harvat väestökeskukset kasvavat. Pienenevän asukasmäärän mukana muodostuu tyhjiä tai vajaakäyttöisiä rakenteita. Usein näkyvimpiä niistä ovat tyhjät rakennukset, mutta monet muutkin infrastruktuurin osat jäävät vähemmälle käytölle. Rakenteiden vajaakäyttö synnyttää taloudellisia, toiminnallisia ja ympäristöllisiä ongelmia, joille haetaan ratkaisuja. 1.1 Tutkimuksen taustaproblematiikka Väestön siirtymiä tai rakenteen muutoksia on aina. Historiakin osoittaa, että muuttojen syyt ja suuntautuminen vaihtelevat huomattavasti eri aikoina (Korkiasaari et al. 1981, 108). Pysyviä privilegialueita ei ole, kun intressit, markkinat ja mieltymykset vaihtuvat. Vallitseva yleismaailmallinen ilmiö on ollut väestön keskittyminen pieneen määrään kaupunkiseutuja. Viimeisin vaihe liikkuvuustransitiossa tapahtuu urbaanien alueiden välillä. Kaupunkien välinen muuttoliike on lisääntynyt palvelu- ja tietoyhteiskunnassa sekä yhä globaalimmassa taloudessa, kun uudet palveluelinkeinot ovat saaneet suuremman merkityksen tuotantorakenteessa. Yhdyskuntien välinen, monisuuntainen muuttoliike lisääntyy ihmisten ammattien ja ajankäytön, yritysmaailman ja työtehtävien, työsuhteiden määräaikaisuuden, liikkumisen ja taloudellisten mahdollisuuksien muutosten myötä. Pääosa muutoista on ristikkäisiä. Nykyisessä kehittyneessä informaatioyhteiskunnassa muuttoliikettä esiintyy pääasiassa kaupunkimaisten alueiden välillä ja niiden sisällä (Kauppinen 2000, 28). Suomessa oli vuonna 2001 kuntien sisäisiä muuttoja Kuntien välisistä muutoista, yhteensä ennätykselliset muuttoa, tehtiin selkeästi eniten (44,1 %) kaupunkimaisesta kunnasta toiseen, toiseksi eniten (23,9 %) muutettiin muista kunnista kaupunkimaisiin ja kaupunkimaisista kunnista muutettiin muihin kuntiin muutto-osuudella 20,4 % (Suomen tilastollinen vuosikirja 2002, ). Vuoden 2002 aikana muuttoliike kasvukeskuksiin hidastui. Samoin vuoden 2003 alkupuolen arvion mukaan väestökehitys olisi tasaantumassa.

22 20 Yhdyskuntien rakenteiden kannalta näkyvimmät seuraukset aiheuttaa muuttojen keskittyminen samaan suuntaan. Poismuuton aiheuttamat ongelmat ovat saaneet eniten huomiota osakseen. Joko toiseen kuntaan tai oman kunnan toiseen taajamaan tapahtuvien siirtymien ohella merkittäviä ovat myös muuttokunnissa syntyvät demografiset muutokset. Tarvittavien palvelujen sisällöllä on erityinen profiilinsa, jos vanhushuoltosuhde muuttuu selkeästi ja merkittävin kasvava väestönosa on yli 65-vuotiaiden ikäryhmä. Tärkein tulevaan väestörakenteeseen vaikuttava tekijä kaikilla alueilla on nykyinen ikärakenne (Helin et al. 1998, 17). Väestön keskittyminen ja muutokset jatkuisivat ilman muuttoliikettäkin demografisten tekijöiden takia. Väestön muutokset kumuloituvat. Esimerkiksi Malthusin teorian mukaan väestö kasvaa geometrista sarjaa noudattaen, kun tuotannon kasvu noudattaa aritmeettista sarjaa (Bradford & Kent 1986, 147). Nuoret muuttajat aiheuttavat ikäspesifin, sosiaalisen infrastruktuurin koulutus, päivähoito muutostarpeita. Tässä kysymyksessä insidenssi, yhteen osuminen, palvelun ja väestöpohjan suhteen on korkea (Helin et al. 1998, 51). Osin muutokset ovat välittömiä, mutta monet merkittävät vaikutukset ovat välillisiä ja pitkän ajan kuluessa toteutuvia. Muuttoliikkeellä on tunnetusti kahdet kasvot. Muuttavien henkilöiden ikärakenne ja koulutustaso vaikuttavat kielteisesti lähtökunnan väestörakenteeseen ja myönteisesti muuttovoittoa saavien yhdyskuntien väestön koostumukseen. Muuttoliike on selkeästi valikoiva prosessi, etenkin työvoiman suhteen (Jackson 1986, 39 ja 79). Muuttoliike kasvattaa ammatissa toimivan väestön suhteellista osuutta vastaanottavassa kunnassa (Okun & Richardson 1973, 114). Työvoiman liikkuvuutta koskeneessa tutkimuksessaan on Holmlund todennut, että nuoret ja keski-ikäiset ovat työssä olevista aktiivisimpia hakemaan uutta työtä. Työvoiman liikkuvuuden ja koulutuksen välillä on myös löydetty positiivinen yhteys. (Holmlund 1984, 77 ja 236). Tunnettu ongelma on myös naissukupuolen suurempi osuus muutoissa ja sen aiheuttama sukupuolirakenteen vinoutuminen. Osaaminenkin keskittyy. Muuttoliike on valikoitunut vastaamaan alueiden työvoimatarpeita, joissa tietointensiiviset toiminnot kasautuvat keskuksiin ja keskusten ulkopuolelle jäävät rutiinitoiminnot (Antikainen 2001). Muuttoliike kuvastaa spatiaalista työnjakoa. Koulutustasolla kuvattuna inhimillinen pääoma keskittyi 90-luvun jälkipuoliskolla muutamille harvoille alueille ja inhimillisen pääoman alueellisten erojen arvioidaan edelleen voimistuvan eläkkeelle poistuvan työvoiman osuuden kasvaessa (Havén 2002, 7 9). Monet kuntakeskukset ovat siirtymässä elinkaarensa kypsyysvaiheeseen jo demografisten tekijöiden vuoksi (Rannikko & Kortelainen 1992, ). Väestön siirtymiset ovat kysynnän muutosten seurauksia. Kansantaloudellisessa mielessä ne ovat kannattavia, jos tuottavuuden rajahyöty on vähintään kokonaistaloudellisen rajakustannuksen suuruinen. Kaikki toiminnot hallinto, teollisuus, palvelut, vähittäiskauppa ja siten myös työllisyys pyrkivät sijoittumaan omien, itselleen edullisten näkökohtiensa mukaan. Tuotanto sijoittuu mahdollisimman lähelle kysyntää ja kuluttajia (Fujita et al. 2000, 345). Palvelutuotanto on paikallista eli palvelujen tuotannon ja kulutuksen on pääosin sijaittava samassa paikassa. Viime vuosien merkittävin työpaikkojen kasvualue yksityiset palvelut on sekin joutunut vähentämään työvoimaansa maaseudun palvelukeskuksissa (Moisio et al. 2001, 43 44). Yritystalouksien kilpailu on muuttunut avoimeksi ja kansainväliseksi, mikä on aiheuttanut restrukturaation, uudelleen organisoitumisen tarvetta. Muutoksia yhdyskunnissa tapahtuu monissa viiteryhmissä. Yksityisen sektorin integraatiokehitys on ollut suurta ja ainakin yritysten ulkopuolelta nähtynä ennustamatonta. Euroopan integraatio ja lisääntyvä kansainvälistyminen vaikuttavat peri-

23 21 ferioissa saakka. Viime vuosisadan loppupuolen tärkeä käsite oli globalisaatio. Se ei muuta kaikkea kansainväliseksi, mutta se tekee avaintoiminnot maailmanlaajuisiksi ja muuttaa arvioita paikallistenkin tekijöiden edullisuussuhteista (Okko et al. 1998, 8). Globalisoituminen on saattanut yhteisöjen kilpailukyvyt keskinäiseen vertailuun ja pakottaa tekemään muutoksia kehittyneissäkin yhdyskunnissa. Yhdyskuntarakenteiden muutoksia ei siis voi selittää yksittäisellä tekijällä kuten muuttoliikkeellä. Kehitystä on tarkasteltava laveammin tuotantomuutosten, työllisyyden ja väestökehityksen yhteisvaikutuksena. Lisäksi on arvioitava näiden vaikutusten pysyvyys. Toimijat keskittyvät samoille seuduille eri syistä. Kehitys ei enää noudata perinteisiä, totuttuja malleja. Yhdyskuntien elinkaariteoriat eivät päde muuttuvissa oloissa. Taantuvia alueita on voimakkaasti kasvavilla seutukunnillakin (Okko et al. 2000, 9). Tosin muun muassa työttömyys assosioi selkeästi taajaman huononevaa elinvoimaa. Yhdyskuntien kasvun tapaan on väestön vähenemisellä kertaantuvia, usein kumuloituvia seurausvaikutuksia yhdyskunnan rakenteisiin. Myrdalin jo vuonna 1956 esittämä teoria alueellisen epätasapainon mallista sisältää käsityksen, jonka mukaan markkinamekanismi pyrkii alueellisten erojen kasvattamiseen kasvun ja supistumisen kumulatiivisten kierteiden kautta. Pääoma hakeutuu alueille, joissa talouden kasvu ruokkii erilaisten kerrannaisvaikutusten kautta uutta kasvua, kun taas supistuvilla alueilla väestön väheneminen pienentää palveluiden tarvetta ja työllisyyttä, mikä edelleen lisää supistumista. Pienenevän yhteisön ilmiössä ovat tavallisesti mukana epäedulliset väestön ikärakennemuutokset, nousevan kunnallisen veroprosentin kielteiset vaikutukset ja vähenevän kysynnän sekä tulotason moninainen kielteisyys (Myrdal 1969, 36). Myös endogeenisen, sisäsyntyisen kasvun ajatus korostaa osaamisen, teknologian edistyksen ja institutionaalisten tekijöiden merkitystä aluekehityksessä, ts. kehitys on suotuisampaa jo ennestään kehittyneillä alueilla. Tieto ja osaaminen synnyttävät kasvua, ja tietoa voi edistää investoimalla siihen. Kehitys on tältä osin kunnan omissa käsissä (Okko et al. 2000, 20 ja 92). Mobiilien resurssien työvoima, inhimillinen ja rahoituspääoma siirtyminen alueelta toiselle jakaa uudelleen alueiden tuotantokykyä (Okko et al. 1998, 7). Saksalainen, taajamien pienenemistä koskeva sanonta Regionaler Teufelskreis, alueen tuhonkierre kuvaa kehityskulkua sikäläisissä oloissa (Henkel 1995, 251). Investoinnit ja innovaatiot todentuvat yleensä taloudellisen aktiviteetin oloissa (Bradford & Kent 1986, 168). Taantuvat alueet voitaisiin määritellä sen mukaan pienenevän väestömäärän ohella myös pienenevän, entisellään pysyvän tai vain vähän kasvavan asukaskohtaisen tulotason mukaan (Okun & Richardson 1973, 114). Tasapainoteoriat puoltaisivat alueiden ja taajamien välisten vetovoimatekijöiden tasapainottumista, kun pääoman tuottavuus laskee kasvavilla alueilla ja hyödykevirtaukset vaihtavat kasvun jatkuessa suuntaansa. Voimavaroiltaan erilaisten alueiden vuorovaikutuksessa syntyy neutraalien vaikutusten ohella positiivisia (spread-effects) ja negatiivisia vaikutuksia (down-effects) (Kivistö 1995, 30). Forresterin (1969, 121) mukaan urbaani systeemi on kompleksinen, hyödykevirtausten positiivisten ja negatiivisten feedback-silmukoiden muodostama verkko. Tasapaino on tila, johon kasvu positiivisten silmukoiden ja vähenevien resurssien negatiivisten silmukoiden vaikutuksesta on pysähtynyt. Maapohjan liikkumattomuus ja työvoiman rajoittunut liikkuminen aiheuttavat keskipakoisen ilmiön agglomeroitumiselle (Fujita et al. 2000, 345). Korkeat asuntojen ja maan hinnat ovat Suomessakin johtaneet vähäiseen siirtymiseen muuttohäviöalueille. Investoinnit siellä ovat kuitenkin varovaisia, sillä näiden alueiden asuntojen hintojen odotettavissa

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3

Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 Christer Bengs Timo Heikkinen Janne Roininen Kaisa Schmidt-Thomé Katsaus aluekehitystutkimukseen Sitran raportteja 3 kirjoittajat ja Sitra Julkaisija: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Sitran raportteja

Lisätiedot

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT

M UUTTOLIIKE JA KUNNAT M UUTTOLIIKE JA KUNNAT Heikki Helin Seppo Laakso Markku Lankinen Ilkka Susiluoto MUUTTOLIIKE JA KUNNAT KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ MUUTTOLIIKE JA KUNNAT Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto. METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin

Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto. METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin Toim. Heikki A.Loikkanen & Seppo Laakso & Ilkka Susiluoto METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin METROPOLIALUEEN TALOUS Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin

Lisätiedot

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa

Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita. Tutkimustulosten tulkintaa Alueellisen innovaatiopolitiikan haasteita Tutkimustulosten tulkintaa Alueiden kehittäminen 16/2004 SISÄASIANMINISTERIÖN JULKAISU 16/2004 Alueiden kehittäminen ISSN: 1236-2840 ISBN: 951-734-674-3 (nid.)

Lisätiedot

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta

Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Maalta pakoon? Maaseudulta poismuutto ja suhde kotiseutuun nuorten aikuisten naisten näkökulmasta Tarja Mikkanen 129329 Joensuun yliopisto Maantieteen laitos Yhteiskuntamaantieteen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY

ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖN LAATU JA KAUPUNKISEUTUJEN KILPAILUKYKY Osaajien preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin ja Seinäjoen seuduilla Tampereen yliopisto Alueellisen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen

Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Ellinoora Kiiskinen, Erika Kallionpää, Pasi Metsäpuro & Jarkko Rantala Toimintamalleja kaupunkilogistiikan kehittämiseen Tutkimusraportti 87 [tyhjä sivu blank page] [tyhjä sivu blank page] Tampereen teknillinen

Lisätiedot

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI

SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI 3 Pekka Hunnakko & Jarmo Palm SUURTEN IKÄLUOKKIEN ELÄKELÄISTEN MAALLEMUUTTOPOTENTIAALI Vaasan yliopisto Seinäjoen toimipiste Julkaisuja No. 100 Vaasa 2002 4 5 ESIPUHE Lähivuosina niin sanottuihin suuriin

Lisätiedot

Viimeinen sammuttaa valot?

Viimeinen sammuttaa valot? Reeta Södergren Viimeinen sammuttaa valot? Suomussalmi elämän näyttämönä kunnasta muuttaneiden ja siellä asuvien näkökulmasta Södergren, Reeta Pro gradu tutkielma Turun Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus

Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 206 Työvoiman alueellisen liikkuvuuden kannustavuus Pasi Holm Satu Nivalainen Raija Volk* Raportti on osa 1 julkaisussa: Työvoiman alueellisen liikkuvuuden

Lisätiedot

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT?

MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita Pellervo Economic Research Institute Working Papers N:o 59 (joulukuu 2002) MAALLEMUUTTAJAT MILLAISIA HE OVAT? Satu Nivalainen Helsinki, joulukuu 2002

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede

Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede Pro gradu -tutkielma Kaupunkimaantiede Aluetiede MUUTTOLIIKE JA VETOVOIMATEKIJÄT HELSINGISSÄ KYSELYAINEISTON ANALYYSI MATS STJERNBERG 2010 Ohjaaja: MARI VAATTOVAARA HELSINGIN YLIOPISTO GEOTIETEIDEN JA

Lisätiedot

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä

Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Logistiikka osana alueellista kilpailukykyä ja yritysten sijoittumispäätöksiä Sijoittumistekijöitä ja tapaustutkimuksia Etelä Suomessa Elisa Holma Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS-

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN RAPORTTEJA FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF OULU REPORTS

OULUN YLIOPISTON TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN RAPORTTEJA FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF OULU REPORTS OULUN YLIOPISTON TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN RAPORTTEJA FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF OULU REPORTS No. 43 PUUALAN PAIKALLISET YRITYS- JA YHTEISTYÖVERKOSTOT Tutkimus kolmelta

Lisätiedot

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa

Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa 1 Houkuttimet ja imago maaseutumaisten kuntien muuttoliikkeen hallinnassa Kuntajohdon näkemyksiä kolmessa eteläpohjalaiskunnassa Kaj Zimmerbauer Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti Ulla Korpimäki

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE

PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE KATRIINA VIITA PALVELUASUMISKONSEPTIN KEHITTÄMINEN SIIRTOKELPOISTEN TILOJEN TOIMITTAJALLE Diplomityö Tarkastaja: professori Kalle Kähkönen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen

Lisätiedot

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS

LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu LENTOASEMIEN VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN -GRANGER-KAUSAALISUUS ANALYYSIN SOVELLUS Kansantaloustiede Pro gradu tutkielma 4.10.2011 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank

TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo. KANSIKUVA Futureimagebank Toimittaneet Erja Horttanainen ja Raija Salo Kunnat ja globalisaatio Helsinki 2007 ISBN 978-952-213-173-7 (pdf) ISBN 978-952-213-172-0 (painettu) TOIMITTANEET Erja Horttanainen Raija Salo KANSIKUVA Futureimagebank

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI

GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI JULKAISUJA 3/1999 GLOBAL CITY - SUOMALAINEN MALLI Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 20.10.1999 keskustelutilaisuuden aiheesta Global City - suomalainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu MUUTTOLIIKKEET SEUTUKUNNITTAIN Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2013 Tekijä: Terhi Niittylahti Ohjaaja: Hannu Tervo JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sami Laakkonen Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Seurantaindikaattorit ja vuoden 2000 tulokset Kauppa- ja teollisuusministeriön kertomuksia ja selvityksiä 4/2002 Markkinaosasto Julkaisusarjan nimi

Lisätiedot

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät

Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät tutkimus Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Muuttoliikkeen voittajat ja häviäjät Hannu Kytö ja Monika Kral-Leszczynska Muuttoliikkeen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN Kiinteistöopin ja talousoikeuden julkaisuja Espoo 2003 A28 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA UUSI NÄKÖKULMA KAAVOITUKSEEN Juha Talvitie Tekniikan tohtorin tutkinnon suorittamiseksi laadittu väitöskirja,

Lisätiedot

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa

Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen b-to-b-markkinoinnissa Lipponen, Jukka 2012 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Digitaalisten kanavien hyödyntäminen ohjelmistoyrityksen

Lisätiedot