Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 5 30 Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kertomus Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä vuodelta Lietsalan koulun liittäminen kaukolämpöön Saaristo-ohjelma Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy Santalantien asemakaavaan liittyvät kauppakirjat ja maankäyttösopimukset Santalantien asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkan tilan ranta-asemakaavan muutos Kiinteistökaupan tekeminen Naantalin seurakuntayhtymän kanssa Mauri Mikkolan ja Naantalin kaupungin välinen kauppakirja Antinlinnan eli Merimaskun entisen terveystalon myyminen Vesihuoltolaitosta koskeva selvitys Edesmenneen Urpo Alhon luottamustoimien täyttäminen Kaupunginvaltuuston kokoukset syksyllä Valtuutettu Ville Vuorion ym. valtuustoaloite katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta pientalovaltaisella alueella Valtuutettu Juhani Saarisen ym. valtuustoaloite nuotanvetäjäpatsaan sijoittamisesta näkyvämmälle paikalle Rymättylässä Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Muumiparkin alueen kehittämisestä 123

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-20:43 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Laine Lauri Linja Anne Maja Pirjo Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka 29-39, Saarinen Juhani Salo Kari Santalahti Samuli 29-38, Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse Vienonen Hannele 29-39, Hyvönen Jarmo valtuutettu Mikko Rönn hol min varavaltuutettu Malmikare Jaana valtuutettu Arja Savolai sen varavaltuutettu Mäntysalo Kimmo valtuutettu Pia Teissalan varavaltuutettu Pentti Anne Rantanen Erkki valtuutettu Anita Saksin varavaltuutettu valtuutettu Eliisa Ansa maan varavaltuutettu, 29-39, 41-48

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Rissanen Mari Sulkakoski Taru Vuorio Ville Lehmuskoski Jaakko Nieminen Marja Heinonen Juha Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Antti Ahdin varavaltuutettu valtuutettu Tommy Björk sko gin varavaltuutettu valtuutettu Jan Lindströ min varavaltuutettu valtuutettu Samuli Santa lah den varavaltuutettu, 39 varavaltuutettu Erkki Ran ta sen varavaltuutettu, 40 kaupunginkamreeri vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Ennen kokouksen alkua kaupunginvaltuusto kunnioitti edesmenneen valtuu tettu Ur po Alhon muistoa kuuntelemalla hiljaa sellotaiteilija Han nu Kiis ken soittoa. Puheenjohtaja kutsui valtuutetuksi edesmenneen Urpo Alhon ti lal le jäl jellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puo lu een ensimmäisen va ra val tuutetun Pir jo Majan. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa maanantaina kello KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 16. kesäkuuta 2014 Sini Paasikivi Hannu Raittola

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 469/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Valtiovarainministeriön määräämät Turun selvitysalueen kuntajako sel vittäjät pyytävät selvitysalueen kunnilta kannanottoa, jon ka tar koi tuk sena on saada selville kuntien virallinen kanta siitä, voidaan ko sel vi tys työn jat kovalmistelu tehdä valtuustoille edellisillä viikoilla esitel ty jen kun ta ra ken nevaihto eh to jen pohjata. Kuntien kannanotot tulee toimit taa vii meis tään Kuntajakoselvittäjät esittävät seuraavien kuntarannevaihtoehtojen selvittämistä Turun selvitysalueel la: 1 Turun kaupunkiseudun ydinkunnat - Kaarina, Raisio, Rusko ja Turku (asukasluku ) 2 Naantali ja Masku (asukasluku ) 3 Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa (asukasluku ) 4 Aura ja Pöytyä (asukasluku ) 5 Paimio ja Sauvo (asukasluku ) Kuntien lausuntojen jälkeen jatkovalmistelu on tarkoitus tehdä mainittujen kuntarakennevaihtoehtojen mukaisesti syyskuun 2014 loppuun mennessä. Jatkovalmistelu sisältää jokaisen yhdistymisvaihtoehdon osalta kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen laatimisen. Yhdistymisselvitys ja -sopimus laaditaan niissä yhdistymisvaihtoehdoissa, joissa selvittäjät harkitsevat edel lytysten yhdistymisesityksen hyväksymiselle olevan riittävät. Liedon ja Tarvasjoen kunnilta selvittäjät pyytävät erikseen kannanotot Lieto/Tarvasjoen (asukasluku yhteensä ) sijoittumisesta joko Turun kaupunkiseudun ytimeen tai Auran ja Pöytyän yhdistymisvaihtoehtoon. Oheismateriaali: Kuntajakoselvittäjien kannanottopyyntö Rannikko-pohjoinen kuntien valtuustojen tilaisuudessa esitelty aineisto

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen Naantali oli mukana loppuvuodesta 2005 käynnistyneessä ns. Saaristokau pun ki sel vitys tä. Selvi tyksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Le mun, Mas kun, Meri maskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Oheismateriaali: Selvitystyön tuloksena vuonna 2006 valmistunut yhteenvetoraportti Toukokuussa 2006 pidetyssä kokouksessa ohjausryhmän yksimieliseksi kannanotoksi kirjattiin: "Oh jausryhmä merkitsi yhteenvetoraportin tietoonsa saatetuksi. Mahdollisista jatkotoimista päätetään sen jälkeen, kun kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta koske van hallituksen puitelakiesityksen sisältö on tiedossa. Ohjausryhmä yhtyy raportissa esi tettyyn näkemykseen siitä, että saaristokaupunki voisi ol la kuntataloudeltaan vahva, kool taan toimiva kuntayksikkö, joka tuottaa asukkailleen palvelut nykyi sellä hyvällä tasolla koko saaristokaupungin alueella." Tämän jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin alkaen osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen poh jal ta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun asiasta. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kuntarakennelain lukien voimassa olevassa 1a luvussa säädetään kuntarakenteen uudistamista koskevista perusteista ja menettelystä vuosina Kuntarakennelain 4b :n mukaan kunnan tulee yhdessä mui den kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä palveluiden edellyttä-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto män väestöpohjan vaatimuksen, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdys kuntarakennevaatimuksen sekä kunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Kuntarakennelain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntajaon muutoksen on lisäksi parannettava: 1 kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär jestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2 alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3 alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4 alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Naantalin kaupunginvaltuusto on päättänyt ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Naantalin kaupunki osallistuu erityisen kuntajakoselvityksen laatimiseen kuntakokouksessa hyväksytyn esityksen mukaisesti. Esityksessä on todettu muun muassa, että selvitys tulee tehdä koko kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella alueelle voi syntyä useamman kuin yhden kunnan kokonaisratkaisu, mikäli sen katsotaan tukevan kuntauudistuksen tavoitteita. Selvityksen tulee kytkeytyä tarpeellisin osin sote-uudistuksen valmisteluprosessiin ja toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään muitakin kuntien välisiä yhteistyömalleja, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Ensisijaisena lähtökohtana tulee olla kuntien itsehallintoperiaatteen mukaisesti se, että alueen kunnat esittävät mahdollisia kuntien yhdistymistä yhteisin päätöksin ja että kuntajaon muutokset perustuvat kuntien valtuustojen päätöksiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtiovarainministeriön määräämän Turun selvitysalueen erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjät ovat päätyneet Naantalin osalta esittämään kuntarakennevaihtoehtona Naantalin ja Maskun yhdistymistä. Selvittäjät katsovat, että kuntarakennelaissa säädetyt selvitysperusteet sekä kuntien toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut antavat riittävät perusteet kuntien yhdistymisen selvittämiselle. Kunnan edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä käsitystä. Selvittäjät pyytävät, että Naantalin kaupunki ja Maskun kunta esittävät omat kantansa edellä esitetyn yhdistymisselvityksen tekemisestä. Silloiseen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen ryhdyttiin loppuvuodesta 2005 laatimaan ns. Saaristokaupunkiselvitystä. Selvityksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Lemun, Maskun, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Selvityksen päämääränä oli tutkia, olisiko työhön osallistuneiden kuntien muodostama alue sellainen PARAS-hankkeen puitelaissa tarkoitettu toiminnallinen kokonaisuus, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämän, vuonna 2007 päätökseensä tulleen työn jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen pohjalta. Kuntajakoselvittäjät toteavat kannanottopyynnössään seuraavaa: "Naantalin ja Maskun yhdistymisessä väestöpohjan tavoitearvo > täyt tyisi. Työ paikkaomavaraisuus vuoden 2013 tie doin olisi 66 %, mikä jäi si al le kunta rakennelain 80 %:n tavoitearvon. Työssäkäyntiperuste olisi 39 %, mi kä ylit täisi tavoitearvon ylärajan (< 35 %). Yhdistyneen Naantalin ja Maskun tulo rahoitus olisi riittävä lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja tuottami seksi. Rahoitusasema olisi kohtuullisen vahva, vaikkakin Mas kun tuntuva velkaantuneisuus nostaisi suhteellinen velkaantuneisuuden edelleen yli krii sikuntarajan. Selvittäjä katsovat, että Naantalin ja Maskun yhdistymi sessä muodostuisi toiminnallisesti elinvoimainen ja taloudellisesti vahva perus kunta. Yhdistyminen turvaisi kasvavalle alueelle riittävän väes töpoh jan ja taloudellisen kantokyvyn omalle palvelutuotannolle."

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkille pantavaa on, että kuntajakoselvittäjät katsovat Naantalin ja Maskun mahdollisesti yhdistyessä syntyvän kunnan, joka poikkeaa kuntarakennelain ensisijaisesta työssäkäyntiperusteesta, mutta on kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Kuntajakoselvittäjien esityksessä hyvänä puolena on selvitysalueen lähes asukkaan väestöpohja asukkaan rajan selkeä ylittäminen voi osoittautua tärkeäksi tulevaisuudessa arvioitaessa kuntien mahdollisuuksia tuottaa sote-palveluja. Alueiden yhdistyessä monipuolistuisi Naantalin satamaan painottuva tuotannollinen toiminta. Kaupallisten palvelujen tarjonnan laajentumismahdollisuudet lisääntyisivät. Aivan erityisesti tulisi jatkossa kiinnittää huomiota matkailun kehittämiseen, sillä jo nyt toimivaa yhteistyötä voidaan parantaa laajan luonnon ja kulttuuriympäristön vetovoiman monipuolisella hyödyntämisellä. Naantalin näkökulmasta huolta aiheuttaa kuntien talouteen kohdistuvat talouden taantuman ja valtion toimien uhat sekä Maskun talouden nykyiset ongelmat. Naantali on kuntajakoselvittäjien aineiston pohjalta arvioinut nyt ehdotettua laajempia Naantalin ja läntisten kuntien liitoksia. Sellaisia pidetään rakenteellisesti toimimattomina ja taloudellisesti ylivoimaisen raskaina. Naantalin ja Maskun liitosta laajempi useampien kuntien väkinäinen yhdistäminen ei tukisi kyseisten kuntien alueellista kehittymistä. Naantalin kaupunki on valmis osallistumaan kuntajakoselvittäjien esittämään liitosselvitykseen Maskun kunnan kanssa. Ehdotetun selvitystyön valmistuttua syyskuun loppuun mennessä joudutaan arvioimaan syventävien selvitysten tarpeellisuus. Taloudelliset ja toiminnalliset tekijät on voitava analysoida sillä tarkkuudella, että päätöksentekijöillä on käytössään kuntaliitosasiaa käsitellessään riittävät ja oikeat tiedot liittymisen mahdollisuuksista ja uhista. Lisäksi tulee tutkia mahdollisen kuntaliitoksen vaikutukset kaupunkiseudun yhteistyöhön. Maskun kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenneselvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 29 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että val tuusto päättää il moittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä ke myksenä, et tä Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kun ta rakenne vaih to ehdon mukaisen yh distymisselvityk sen te ke mi seen Maskun kunnan kanssa. Yhdisty missel vi tyk sessä tu lee palve luiden li säksi selvittää taloudelli sia asioita. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenne selvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto päättää ilmoittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä kemyksenä, että Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kuntarakennevaihtoehdon mukaisen yhdistymisselvityksen tekemiseen Maskun kunnan kanssa. Yhdistymisselvityksessä tulee palveluiden lisäksi selvittää taloudellisia asioita. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset 154/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kaupunginhallituksen hyväksymässä tasekirjassa 2013 on erikseen listattu sellaiset määrärahat, joissa tilinpäätöksen hyväksymispäivänä on ollut määrärahan ylityksiä. Nämä ylitykset on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A2, KH Tasekirjan mukaan ylityksiä oli ,15 euroa (si vu 229). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ylityksiä yhteensä euroa ja ne on merkitty tasekirjaan ja oheiseen liitteeseen. Ylityksistä per on ,98 euron osalta olemassa muu kaupunginvaltuuston päätös tai kaupunginvaltuuston ylityslupa. Jäljelle jäävästä määrästä ,17 euroa on kolmelle määrärahalle haettu ylityslupa, yhteensä euroa, mutta se ei ole ollut riittävä. Edellä selostettujen erien jälkeen on käsittelemättömiä ylityksiä yhteensä ,17 euroa ja nämä ylitykset ehdotetaan nyt kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Ehdotan kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset liitteen mukaisesti. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousar vion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mu kaisesti.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 30 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen selosti asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A1, KV KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mukaisesti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on valmistumassa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Taseyksiköiden tilinpäätökset vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Kaupunginhallituksen varsinainen tilinpäätöksen käsittely tapahtuu kaupunginhallituksen kokouksessa, joka joudutaan pitämään kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitukselle halutaan kuitenkin tässä vai heessa tuoda tilinpäätökseen liittyviä olennaisia asioita tiedoksi. Oheismateriaali: Tuloslaskelma 2013 Naantalin kaupungin tulos vuosina oli yhteensä alijäämäinen euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä oli euroa. Vuoden 2013 talousarviossa arvioitiin ylijäämäksi euroa. Ennakkotieto vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämästä on euroa ja tämä talousarvioon nähden merkittävästi parempi tulos perustuu suurelta osin verotulojen sekä valtionosuuden arvioitua suurempiin määriin. Lisäksi on todettava, että talousarvion toimintakulut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden hyvin sosiaali- ja terveystoimen eräitä ylityksiä lukuun ottamatta sekä lukuun ottamatta sataman merkittävää tulojen vähennystä talousarvioon nähden. Kaupungin lainamäärä oli euroa ja tässä pystyttiin merkittävään vähennykseen edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Lainamäärän muutos edellisestä vuodesta on noin -12,2 miljoonaa euroa. Vuosikate/asukas on alustavien tietojen mukaan noin 770 euroa/asukas ja lainamäärä on pudonnut alle valtakunnan keskiarvon ollen noin euroa/asukas.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Edellä mainitut tiedot antavat oikean kuvan kaupungin tilanteesta , mutta eivät ole peruste sille, että vuodesta 2014 syntyisi yli jäämäinen tilinpäätös. Esimerkiksi valtionosuudet vuonna 2014 ovat 1,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Todennäköisesti vuoden 2014 aikana joudutaan tekemään toimenpiteitä, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen ja näitä toimenpiteitä tullaan ehdottamaan kaupunginhallitukselle jo neljän kuukauden raportoinnin yhteydessä. Poistot ja arvonalennukset olivat alustavan ennakkotiedon mukaan tilin päätöksessä noin euroa, johon sisältyy kaupunginvaltuuston 2012 tekemän päätöksen mukaisesti Rymättylän ja Merimaskun kiinteis töistä tilinpäätöksessä tehtävä kertapoisto noin euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen en nak ko tiedot tie doksi ja jatkaa tilinpäätöksen 2013 käsit te lyä ko kouksessa tavoitteena allekir joittaa ja hy väk syä ti linpäätös. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja esitteli kokouksessa ti linpää tök sen en nakkotietoja. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupungin tilinpäätös 2013 on valmistunut. Tilinpäätösaineisto on tallennettu sähköisen kokoushallinnan kansioon Kotisivu > Yleisasiakirjat > Tilinpäätös Aineistosta puuttuvat konsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä konsernitase. Nämä toimi tetaan perjantaina sähköisessä muodossa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy selvitys tuloarvioiden ja sitovien määrärahojen toteutumisesta. Tässä selvityksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämät määrärahamuutokset asti. Vuodenvaihteen jälkeiset ylitysluvat on merkitty kyseisen selvityksen loppuun omana osionaan. Ylityksiä on selvityksen mukaan kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa, joista on ylityslupa haettu eurolle, jolloin käsittelemättömäksi jää 1,96 miljoonaa. Tästä määrästä on Kummelin / Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n liiketoiminnan ja osakkeiden ostosta ja yhtiön purkamisesta, perintönä saadun maaomaisuuden taseeseen merkitsemisestä sekä rakennusten siirroista kaupungin, tilalaitoksen ja vesihuoltolaitoksen kesken syntynyt 1,65 miljoonan euron edestä kirjauksia. Edellä yksilöidyt tapahtumat perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemiin päätöksiin. Edellä selostettujen erien jälkeen tilinpäätöksessä on euroa määrärahojen ylityksiä, joihin ei ole myönnetty ylityslupaa talousarviossa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä tai muulla valtuutuksella. Ne on esitetty em. sitovien erien tarkastelun loppuosassa ja ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Tuloslaskelman mukaan kaupungin tilikausi 2013 oli 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoituksen määrä eli vuosikate oli 3,9 miljoonaa euroa yli poistojen. Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 37,5 miljoonaa euroa (vähennystä 12,2 milj. euroa). Kaupungin toimintakate oli -84,6 miljoonaa euroa, muutos -1,2 %. Tuloslaskelman mukaan tulot kasvoivat 8,7 ja toimintakulut kasvoivat 1,1 %. Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu oli 11,2 % (koko maa +6,8 %). Verotulojen kasvu jakautui verolajeille seuraavasti: kunnallisvero +12,4 % (koko maa +6,7 %), yhteisövero +5,4 % (koko maa +8,2 %) ja kiinteistövero +4,2 % (koko maa +7,4 %). Tuloksen muuttumiseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät: Verotulot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa. Poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa alle arvion. Maankäyttösopimusten tuotto alittui 0,9 miljoonaa euroa. Sataman toimintakate jäi 0,6 miljoonaa alle arvion (tulot 0,9 miljoonaa alle).

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Erikoissairaanhoidon menot alittuivat 0,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot pl. ESH ylittyivät 1,1 miljoo naa euroa. Vesihuoltolaitoksen toimintakate heikkeni 0,5 miljoonaa euroa arvios ta. Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 13,3 miljoonaa euroa, toteutuma jäi 11,2 miljoonaan euroon. Kaupungin tilikauden tulos on ,30 euroa. Tuloutettaessa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa sekä kertatuloutuksena ,56 euroa, muodostuu kaupungin ylijäämäksi ,31 euroa, mi kä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään. Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Kaupungin kirjanpidollinen kokonaisylijäämä nousee 32,9 miljoonaan euroon. Edellisen vuoden asukaskohtainen vuosikate 202 euroa nousi 754 euroon (keskiarvo on ollut 425 euroa). Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 49,8 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon (1 991 /as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamää rän nousevan noin eurolla. Nettovelka (korolliset lainat vähennetty nä kassavaroilla) oli vuoden lopussa 35,1 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen kehityksen ja valtiovallan toimien perusteella on syytä arvioida vuodelle 2014 hyväksytyn talousarvion tarkistamista viimeistään 4 kk raportin käsittelyn yhteydessä. Tilinpäätöksestä järjestettiin tiedotus väli neille in for maatio maa nan taina klo VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin tilikauden 2013 tu loksen ,30 euroa tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa ja kertatulou tuksena ,56 euro a poistosuun nitelmien yhtenäistä misen johdosta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto merkitä tiedoksi kaupungin ylijäämän ,31 euroa, mikä ehdote taan lisättäväksi edel lis ten vuosien ylijäämään hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää tilinpäätöksen 2013 tarkastuslautakun nalle ja tilintar kastajille. Kaupunginhallitus tarkastelee vuo den 2013 tilinpäätöksen toimintaa ja ta loutta tilinpäätöstietojen sekä Mai se ma-mallin ja kun ta ra kenne sel vi tyk sen aineistojen perusteella seuraavasti: ma sosiaali- ja terveystoimi ma 12.5 sivistystoimi ma tekninen toimi Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli tilinpäätöstä kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttin. Tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE B1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) Esiteltäessä tilinpäätöstä 2013 kaupunginhallitukselle kerroin, että kirjanpitopäällikkö aikoo tarkastaa konserniosan uudelleen. Osin tämä perustui siihen, että konsernitilinpäätöksen laadintasovellus vaihdettiin eli sovellus ja sen toimintatavat olivat täysin uudet. Sen käyttämiseen ei myöskään ollut käytettävissä vastaavaa paikan päällä konsultointia kuin edellisessä. Osin laadunvalvonta perustui siihen, että tiettyjen erien osalta syntyi epäilys tietopohjan oikeellisuudesta.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Konsernitilinpäätöksen laadunvalvonnan jälkeen ovat tilintarkastajat perehtyneet korjattuun konsernitilinpäätökseen ja esittäneet muutaman havainnon sen täsmentämiseksi. Esityslistan liitteenä on muokattu konsernitilinpäätös, joka kattaa konser nin tu los las kelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä laskelman konsernin oman pää oman muodostumisesta ja konsernivastuut (KH ). Oheismateriaali: Tarkempi selvitys siitä, mitkä korjaukset konsernitilin pää tök seen on tehty Konsernituloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä on nyt ,22 euroa (tasekirjassa tulos oli ,99 euroa) ja kon ser nita seen loppusumma on nyt ,01 euroa (tasekirjassa ,34 euroa). Konsernirahoituslaskelman osoittama rahavarojen muu tos säilyi ennallaan, mutta rahoituslaskelman rivisaldot ovat joiltakin osin muuttuneet. Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja että kaupunginhallitus liittää korjatun konsernitilinpäätöksen tasekirjaan VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy korjatun konsernitilinpäätöksen Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Korjattu tasekirja 2013 oheistetaan. LIITE B2, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana)

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 31 Tilintarkastajat Jyrki Määttä ja Leif-Erik Forsberg esittelevät tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen tilannetta. PUHEENJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen ti lanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. Tilintarkastaja Jyrki Määttä esitteli tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 ti lintarkastuskertomusta. Tilintarkastuskertomus ja ra portti ti linpäätöksen tarkastuksesta oli nähtävillä kokoukses sa. Tilin tar kas tus kerto mus ja ra portti tilinpäätöksestä oheiste taan. LIITE A1-A2, TARKLTK Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupun gin val tuus tol le, että Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin pää tös hy väksy tään ja, että kaupungin hallintoa ja taloutta hoi ta neille toimi elinten jä senille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran halti joille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta TARKASTUSLAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A2, KV (säilytetään erillisenä asiakirjana) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A3, KV TARKASTUSLAUTAKUNTA: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin päätöksen ja myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoita neille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viran haltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTON KÄSITTELY: Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen siitä, että tämän asian kohdalla käydään keskustelu myös arviointikertomuksesta sekä kertomuksesta Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä vuodelta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna käytti ensimmäisen puheenvuoron, minkä jälkeen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Haapakoski esitteli arviointikertomusta. Valtuustoryhmien puheenvuorot käyttivät valtuutetut Tero Tavio, Lau ri Laine, Samuli Santalahti, Jarkko Kanerva, Hannu Rait tola ja Vilhelm Junnila. Valtuutettu Hannu Raittola esitti ryhmäpuheenvuorossaan seu raa van pon nen hyväksymistä: "Selvitetään Maisema-mallista luopumista syksyn talousarvion 2015 teon yhteydessä." Tätä ehdo tus ta kannatti valtuutettu Terhi Kärkkäi nen. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä ponsiesityksen hyväksymistä kannatti 7 valtuutettua ja sen hylkäämistä 35 valtuutettua yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hylätä valtuutettu Raittolan ponsiesityksen äänin tyhjä. LIITE A4, KV KAUPUNGINVALTUUSTO: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin.

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Kaupunginvaltuusto 38 08.06.2015 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 166/02.02.01/2015 Kaupunginhallitus 16.03.2015 99 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 11.3.2015: Kaupungin tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN ESITTÄMISTÄ KUNTARAKENNEVAIHTOEHDOISTA VALMISTELUN POHJAKSI

TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN ESITTÄMISTÄ KUNTARAKENNEVAIHTOEHDOISTA VALMISTELUN POHJAKSI Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 Kuntajakoselvittäjät Kannanottopyyntö 9.5.2014 Jakelussa mainituille kaupungin- ja kunnanhallituksille TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Henkilöstökertomus

Sisällysluettelo. 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Henkilöstökertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 Kaupunginhallitus 06.06.2016 Sisällysluettelo Sivu 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2015 3 192 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 10 193 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös Kaupunginhallitus 142 13.04.2015 Tarkastuslautakunta1 114 12.06.2015 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös 1453/02.02.01/2015 KHALL 13.04.2015 142 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Asianro 134/ / Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 127 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla

Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 134/00.04.00/2012 360 Kuntarakennelain mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen tekeminen Turun seudulla Tiivistelmä 1.7.2013 voimaan tullut kuntarakennelaki edellyttää

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. KHALL 119 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallitus 119 25.03.2013 Työyhteisötoimikunta 12 15.04.2013 Tarkastuslautakunta 57 07.06.2013 2009-2012 Valtuusto 98 18.06.2013 Siikajoen kunnan vuoden 2012 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 15 13.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Tiistai 22.5.2012 klo 13.00 15.29 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Tarkastuslautakunta 10.11.2016 Aika 10.11.2016 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot