Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 5 30 Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kertomus Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä vuodelta Lietsalan koulun liittäminen kaukolämpöön Saaristo-ohjelma Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy Santalantien asemakaavaan liittyvät kauppakirjat ja maankäyttösopimukset Santalantien asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkan tilan ranta-asemakaavan muutos Kiinteistökaupan tekeminen Naantalin seurakuntayhtymän kanssa Mauri Mikkolan ja Naantalin kaupungin välinen kauppakirja Antinlinnan eli Merimaskun entisen terveystalon myyminen Vesihuoltolaitosta koskeva selvitys Edesmenneen Urpo Alhon luottamustoimien täyttäminen Kaupunginvaltuuston kokoukset syksyllä Valtuutettu Ville Vuorion ym. valtuustoaloite katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta pientalovaltaisella alueella Valtuutettu Juhani Saarisen ym. valtuustoaloite nuotanvetäjäpatsaan sijoittamisesta näkyvämmälle paikalle Rymättylässä Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Muumiparkin alueen kehittämisestä 123

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-20:43 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Laine Lauri Linja Anne Maja Pirjo Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka 29-39, Saarinen Juhani Salo Kari Santalahti Samuli 29-38, Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse Vienonen Hannele 29-39, Hyvönen Jarmo valtuutettu Mikko Rönn hol min varavaltuutettu Malmikare Jaana valtuutettu Arja Savolai sen varavaltuutettu Mäntysalo Kimmo valtuutettu Pia Teissalan varavaltuutettu Pentti Anne Rantanen Erkki valtuutettu Anita Saksin varavaltuutettu valtuutettu Eliisa Ansa maan varavaltuutettu, 29-39, 41-48

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Rissanen Mari Sulkakoski Taru Vuorio Ville Lehmuskoski Jaakko Nieminen Marja Heinonen Juha Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Antti Ahdin varavaltuutettu valtuutettu Tommy Björk sko gin varavaltuutettu valtuutettu Jan Lindströ min varavaltuutettu valtuutettu Samuli Santa lah den varavaltuutettu, 39 varavaltuutettu Erkki Ran ta sen varavaltuutettu, 40 kaupunginkamreeri vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Ennen kokouksen alkua kaupunginvaltuusto kunnioitti edesmenneen valtuu tettu Ur po Alhon muistoa kuuntelemalla hiljaa sellotaiteilija Han nu Kiis ken soittoa. Puheenjohtaja kutsui valtuutetuksi edesmenneen Urpo Alhon ti lal le jäl jellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puo lu een ensimmäisen va ra val tuutetun Pir jo Majan. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa maanantaina kello KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 16. kesäkuuta 2014 Sini Paasikivi Hannu Raittola

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 469/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Valtiovarainministeriön määräämät Turun selvitysalueen kuntajako sel vittäjät pyytävät selvitysalueen kunnilta kannanottoa, jon ka tar koi tuk sena on saada selville kuntien virallinen kanta siitä, voidaan ko sel vi tys työn jat kovalmistelu tehdä valtuustoille edellisillä viikoilla esitel ty jen kun ta ra ken nevaihto eh to jen pohjata. Kuntien kannanotot tulee toimit taa vii meis tään Kuntajakoselvittäjät esittävät seuraavien kuntarannevaihtoehtojen selvittämistä Turun selvitysalueel la: 1 Turun kaupunkiseudun ydinkunnat - Kaarina, Raisio, Rusko ja Turku (asukasluku ) 2 Naantali ja Masku (asukasluku ) 3 Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa (asukasluku ) 4 Aura ja Pöytyä (asukasluku ) 5 Paimio ja Sauvo (asukasluku ) Kuntien lausuntojen jälkeen jatkovalmistelu on tarkoitus tehdä mainittujen kuntarakennevaihtoehtojen mukaisesti syyskuun 2014 loppuun mennessä. Jatkovalmistelu sisältää jokaisen yhdistymisvaihtoehdon osalta kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen laatimisen. Yhdistymisselvitys ja -sopimus laaditaan niissä yhdistymisvaihtoehdoissa, joissa selvittäjät harkitsevat edel lytysten yhdistymisesityksen hyväksymiselle olevan riittävät. Liedon ja Tarvasjoen kunnilta selvittäjät pyytävät erikseen kannanotot Lieto/Tarvasjoen (asukasluku yhteensä ) sijoittumisesta joko Turun kaupunkiseudun ytimeen tai Auran ja Pöytyän yhdistymisvaihtoehtoon. Oheismateriaali: Kuntajakoselvittäjien kannanottopyyntö Rannikko-pohjoinen kuntien valtuustojen tilaisuudessa esitelty aineisto

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen Naantali oli mukana loppuvuodesta 2005 käynnistyneessä ns. Saaristokau pun ki sel vitys tä. Selvi tyksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Le mun, Mas kun, Meri maskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Oheismateriaali: Selvitystyön tuloksena vuonna 2006 valmistunut yhteenvetoraportti Toukokuussa 2006 pidetyssä kokouksessa ohjausryhmän yksimieliseksi kannanotoksi kirjattiin: "Oh jausryhmä merkitsi yhteenvetoraportin tietoonsa saatetuksi. Mahdollisista jatkotoimista päätetään sen jälkeen, kun kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta koske van hallituksen puitelakiesityksen sisältö on tiedossa. Ohjausryhmä yhtyy raportissa esi tettyyn näkemykseen siitä, että saaristokaupunki voisi ol la kuntataloudeltaan vahva, kool taan toimiva kuntayksikkö, joka tuottaa asukkailleen palvelut nykyi sellä hyvällä tasolla koko saaristokaupungin alueella." Tämän jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin alkaen osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen poh jal ta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun asiasta. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kuntarakennelain lukien voimassa olevassa 1a luvussa säädetään kuntarakenteen uudistamista koskevista perusteista ja menettelystä vuosina Kuntarakennelain 4b :n mukaan kunnan tulee yhdessä mui den kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä palveluiden edellyttä-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto män väestöpohjan vaatimuksen, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdys kuntarakennevaatimuksen sekä kunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Kuntarakennelain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntajaon muutoksen on lisäksi parannettava: 1 kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär jestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2 alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3 alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4 alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Naantalin kaupunginvaltuusto on päättänyt ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Naantalin kaupunki osallistuu erityisen kuntajakoselvityksen laatimiseen kuntakokouksessa hyväksytyn esityksen mukaisesti. Esityksessä on todettu muun muassa, että selvitys tulee tehdä koko kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella alueelle voi syntyä useamman kuin yhden kunnan kokonaisratkaisu, mikäli sen katsotaan tukevan kuntauudistuksen tavoitteita. Selvityksen tulee kytkeytyä tarpeellisin osin sote-uudistuksen valmisteluprosessiin ja toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään muitakin kuntien välisiä yhteistyömalleja, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Ensisijaisena lähtökohtana tulee olla kuntien itsehallintoperiaatteen mukaisesti se, että alueen kunnat esittävät mahdollisia kuntien yhdistymistä yhteisin päätöksin ja että kuntajaon muutokset perustuvat kuntien valtuustojen päätöksiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtiovarainministeriön määräämän Turun selvitysalueen erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjät ovat päätyneet Naantalin osalta esittämään kuntarakennevaihtoehtona Naantalin ja Maskun yhdistymistä. Selvittäjät katsovat, että kuntarakennelaissa säädetyt selvitysperusteet sekä kuntien toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut antavat riittävät perusteet kuntien yhdistymisen selvittämiselle. Kunnan edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä käsitystä. Selvittäjät pyytävät, että Naantalin kaupunki ja Maskun kunta esittävät omat kantansa edellä esitetyn yhdistymisselvityksen tekemisestä. Silloiseen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen ryhdyttiin loppuvuodesta 2005 laatimaan ns. Saaristokaupunkiselvitystä. Selvityksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Lemun, Maskun, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Selvityksen päämääränä oli tutkia, olisiko työhön osallistuneiden kuntien muodostama alue sellainen PARAS-hankkeen puitelaissa tarkoitettu toiminnallinen kokonaisuus, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämän, vuonna 2007 päätökseensä tulleen työn jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen pohjalta. Kuntajakoselvittäjät toteavat kannanottopyynnössään seuraavaa: "Naantalin ja Maskun yhdistymisessä väestöpohjan tavoitearvo > täyt tyisi. Työ paikkaomavaraisuus vuoden 2013 tie doin olisi 66 %, mikä jäi si al le kunta rakennelain 80 %:n tavoitearvon. Työssäkäyntiperuste olisi 39 %, mi kä ylit täisi tavoitearvon ylärajan (< 35 %). Yhdistyneen Naantalin ja Maskun tulo rahoitus olisi riittävä lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja tuottami seksi. Rahoitusasema olisi kohtuullisen vahva, vaikkakin Mas kun tuntuva velkaantuneisuus nostaisi suhteellinen velkaantuneisuuden edelleen yli krii sikuntarajan. Selvittäjä katsovat, että Naantalin ja Maskun yhdistymi sessä muodostuisi toiminnallisesti elinvoimainen ja taloudellisesti vahva perus kunta. Yhdistyminen turvaisi kasvavalle alueelle riittävän väes töpoh jan ja taloudellisen kantokyvyn omalle palvelutuotannolle."

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkille pantavaa on, että kuntajakoselvittäjät katsovat Naantalin ja Maskun mahdollisesti yhdistyessä syntyvän kunnan, joka poikkeaa kuntarakennelain ensisijaisesta työssäkäyntiperusteesta, mutta on kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Kuntajakoselvittäjien esityksessä hyvänä puolena on selvitysalueen lähes asukkaan väestöpohja asukkaan rajan selkeä ylittäminen voi osoittautua tärkeäksi tulevaisuudessa arvioitaessa kuntien mahdollisuuksia tuottaa sote-palveluja. Alueiden yhdistyessä monipuolistuisi Naantalin satamaan painottuva tuotannollinen toiminta. Kaupallisten palvelujen tarjonnan laajentumismahdollisuudet lisääntyisivät. Aivan erityisesti tulisi jatkossa kiinnittää huomiota matkailun kehittämiseen, sillä jo nyt toimivaa yhteistyötä voidaan parantaa laajan luonnon ja kulttuuriympäristön vetovoiman monipuolisella hyödyntämisellä. Naantalin näkökulmasta huolta aiheuttaa kuntien talouteen kohdistuvat talouden taantuman ja valtion toimien uhat sekä Maskun talouden nykyiset ongelmat. Naantali on kuntajakoselvittäjien aineiston pohjalta arvioinut nyt ehdotettua laajempia Naantalin ja läntisten kuntien liitoksia. Sellaisia pidetään rakenteellisesti toimimattomina ja taloudellisesti ylivoimaisen raskaina. Naantalin ja Maskun liitosta laajempi useampien kuntien väkinäinen yhdistäminen ei tukisi kyseisten kuntien alueellista kehittymistä. Naantalin kaupunki on valmis osallistumaan kuntajakoselvittäjien esittämään liitosselvitykseen Maskun kunnan kanssa. Ehdotetun selvitystyön valmistuttua syyskuun loppuun mennessä joudutaan arvioimaan syventävien selvitysten tarpeellisuus. Taloudelliset ja toiminnalliset tekijät on voitava analysoida sillä tarkkuudella, että päätöksentekijöillä on käytössään kuntaliitosasiaa käsitellessään riittävät ja oikeat tiedot liittymisen mahdollisuuksista ja uhista. Lisäksi tulee tutkia mahdollisen kuntaliitoksen vaikutukset kaupunkiseudun yhteistyöhön. Maskun kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenneselvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 29 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että val tuusto päättää il moittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä ke myksenä, et tä Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kun ta rakenne vaih to ehdon mukaisen yh distymisselvityk sen te ke mi seen Maskun kunnan kanssa. Yhdisty missel vi tyk sessä tu lee palve luiden li säksi selvittää taloudelli sia asioita. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenne selvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto päättää ilmoittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä kemyksenä, että Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kuntarakennevaihtoehdon mukaisen yhdistymisselvityksen tekemiseen Maskun kunnan kanssa. Yhdistymisselvityksessä tulee palveluiden lisäksi selvittää taloudellisia asioita. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset 154/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kaupunginhallituksen hyväksymässä tasekirjassa 2013 on erikseen listattu sellaiset määrärahat, joissa tilinpäätöksen hyväksymispäivänä on ollut määrärahan ylityksiä. Nämä ylitykset on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A2, KH Tasekirjan mukaan ylityksiä oli ,15 euroa (si vu 229). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ylityksiä yhteensä euroa ja ne on merkitty tasekirjaan ja oheiseen liitteeseen. Ylityksistä per on ,98 euron osalta olemassa muu kaupunginvaltuuston päätös tai kaupunginvaltuuston ylityslupa. Jäljelle jäävästä määrästä ,17 euroa on kolmelle määrärahalle haettu ylityslupa, yhteensä euroa, mutta se ei ole ollut riittävä. Edellä selostettujen erien jälkeen on käsittelemättömiä ylityksiä yhteensä ,17 euroa ja nämä ylitykset ehdotetaan nyt kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Ehdotan kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset liitteen mukaisesti. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousar vion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mu kaisesti.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 30 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen selosti asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A1, KV KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mukaisesti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on valmistumassa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Taseyksiköiden tilinpäätökset vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Kaupunginhallituksen varsinainen tilinpäätöksen käsittely tapahtuu kaupunginhallituksen kokouksessa, joka joudutaan pitämään kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitukselle halutaan kuitenkin tässä vai heessa tuoda tilinpäätökseen liittyviä olennaisia asioita tiedoksi. Oheismateriaali: Tuloslaskelma 2013 Naantalin kaupungin tulos vuosina oli yhteensä alijäämäinen euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä oli euroa. Vuoden 2013 talousarviossa arvioitiin ylijäämäksi euroa. Ennakkotieto vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämästä on euroa ja tämä talousarvioon nähden merkittävästi parempi tulos perustuu suurelta osin verotulojen sekä valtionosuuden arvioitua suurempiin määriin. Lisäksi on todettava, että talousarvion toimintakulut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden hyvin sosiaali- ja terveystoimen eräitä ylityksiä lukuun ottamatta sekä lukuun ottamatta sataman merkittävää tulojen vähennystä talousarvioon nähden. Kaupungin lainamäärä oli euroa ja tässä pystyttiin merkittävään vähennykseen edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Lainamäärän muutos edellisestä vuodesta on noin -12,2 miljoonaa euroa. Vuosikate/asukas on alustavien tietojen mukaan noin 770 euroa/asukas ja lainamäärä on pudonnut alle valtakunnan keskiarvon ollen noin euroa/asukas.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Edellä mainitut tiedot antavat oikean kuvan kaupungin tilanteesta , mutta eivät ole peruste sille, että vuodesta 2014 syntyisi yli jäämäinen tilinpäätös. Esimerkiksi valtionosuudet vuonna 2014 ovat 1,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Todennäköisesti vuoden 2014 aikana joudutaan tekemään toimenpiteitä, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen ja näitä toimenpiteitä tullaan ehdottamaan kaupunginhallitukselle jo neljän kuukauden raportoinnin yhteydessä. Poistot ja arvonalennukset olivat alustavan ennakkotiedon mukaan tilin päätöksessä noin euroa, johon sisältyy kaupunginvaltuuston 2012 tekemän päätöksen mukaisesti Rymättylän ja Merimaskun kiinteis töistä tilinpäätöksessä tehtävä kertapoisto noin euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen en nak ko tiedot tie doksi ja jatkaa tilinpäätöksen 2013 käsit te lyä ko kouksessa tavoitteena allekir joittaa ja hy väk syä ti linpäätös. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja esitteli kokouksessa ti linpää tök sen en nakkotietoja. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupungin tilinpäätös 2013 on valmistunut. Tilinpäätösaineisto on tallennettu sähköisen kokoushallinnan kansioon Kotisivu > Yleisasiakirjat > Tilinpäätös Aineistosta puuttuvat konsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä konsernitase. Nämä toimi tetaan perjantaina sähköisessä muodossa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy selvitys tuloarvioiden ja sitovien määrärahojen toteutumisesta. Tässä selvityksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämät määrärahamuutokset asti. Vuodenvaihteen jälkeiset ylitysluvat on merkitty kyseisen selvityksen loppuun omana osionaan. Ylityksiä on selvityksen mukaan kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa, joista on ylityslupa haettu eurolle, jolloin käsittelemättömäksi jää 1,96 miljoonaa. Tästä määrästä on Kummelin / Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n liiketoiminnan ja osakkeiden ostosta ja yhtiön purkamisesta, perintönä saadun maaomaisuuden taseeseen merkitsemisestä sekä rakennusten siirroista kaupungin, tilalaitoksen ja vesihuoltolaitoksen kesken syntynyt 1,65 miljoonan euron edestä kirjauksia. Edellä yksilöidyt tapahtumat perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemiin päätöksiin. Edellä selostettujen erien jälkeen tilinpäätöksessä on euroa määrärahojen ylityksiä, joihin ei ole myönnetty ylityslupaa talousarviossa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä tai muulla valtuutuksella. Ne on esitetty em. sitovien erien tarkastelun loppuosassa ja ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Tuloslaskelman mukaan kaupungin tilikausi 2013 oli 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoituksen määrä eli vuosikate oli 3,9 miljoonaa euroa yli poistojen. Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 37,5 miljoonaa euroa (vähennystä 12,2 milj. euroa). Kaupungin toimintakate oli -84,6 miljoonaa euroa, muutos -1,2 %. Tuloslaskelman mukaan tulot kasvoivat 8,7 ja toimintakulut kasvoivat 1,1 %. Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu oli 11,2 % (koko maa +6,8 %). Verotulojen kasvu jakautui verolajeille seuraavasti: kunnallisvero +12,4 % (koko maa +6,7 %), yhteisövero +5,4 % (koko maa +8,2 %) ja kiinteistövero +4,2 % (koko maa +7,4 %). Tuloksen muuttumiseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät: Verotulot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa. Poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa alle arvion. Maankäyttösopimusten tuotto alittui 0,9 miljoonaa euroa. Sataman toimintakate jäi 0,6 miljoonaa alle arvion (tulot 0,9 miljoonaa alle).

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Erikoissairaanhoidon menot alittuivat 0,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot pl. ESH ylittyivät 1,1 miljoo naa euroa. Vesihuoltolaitoksen toimintakate heikkeni 0,5 miljoonaa euroa arvios ta. Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 13,3 miljoonaa euroa, toteutuma jäi 11,2 miljoonaan euroon. Kaupungin tilikauden tulos on ,30 euroa. Tuloutettaessa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa sekä kertatuloutuksena ,56 euroa, muodostuu kaupungin ylijäämäksi ,31 euroa, mi kä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään. Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Kaupungin kirjanpidollinen kokonaisylijäämä nousee 32,9 miljoonaan euroon. Edellisen vuoden asukaskohtainen vuosikate 202 euroa nousi 754 euroon (keskiarvo on ollut 425 euroa). Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 49,8 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon (1 991 /as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamää rän nousevan noin eurolla. Nettovelka (korolliset lainat vähennetty nä kassavaroilla) oli vuoden lopussa 35,1 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen kehityksen ja valtiovallan toimien perusteella on syytä arvioida vuodelle 2014 hyväksytyn talousarvion tarkistamista viimeistään 4 kk raportin käsittelyn yhteydessä. Tilinpäätöksestä järjestettiin tiedotus väli neille in for maatio maa nan taina klo VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin tilikauden 2013 tu loksen ,30 euroa tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa ja kertatulou tuksena ,56 euro a poistosuun nitelmien yhtenäistä misen johdosta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto merkitä tiedoksi kaupungin ylijäämän ,31 euroa, mikä ehdote taan lisättäväksi edel lis ten vuosien ylijäämään hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää tilinpäätöksen 2013 tarkastuslautakun nalle ja tilintar kastajille. Kaupunginhallitus tarkastelee vuo den 2013 tilinpäätöksen toimintaa ja ta loutta tilinpäätöstietojen sekä Mai se ma-mallin ja kun ta ra kenne sel vi tyk sen aineistojen perusteella seuraavasti: ma sosiaali- ja terveystoimi ma 12.5 sivistystoimi ma tekninen toimi Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli tilinpäätöstä kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttin. Tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE B1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) Esiteltäessä tilinpäätöstä 2013 kaupunginhallitukselle kerroin, että kirjanpitopäällikkö aikoo tarkastaa konserniosan uudelleen. Osin tämä perustui siihen, että konsernitilinpäätöksen laadintasovellus vaihdettiin eli sovellus ja sen toimintatavat olivat täysin uudet. Sen käyttämiseen ei myöskään ollut käytettävissä vastaavaa paikan päällä konsultointia kuin edellisessä. Osin laadunvalvonta perustui siihen, että tiettyjen erien osalta syntyi epäilys tietopohjan oikeellisuudesta.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Konsernitilinpäätöksen laadunvalvonnan jälkeen ovat tilintarkastajat perehtyneet korjattuun konsernitilinpäätökseen ja esittäneet muutaman havainnon sen täsmentämiseksi. Esityslistan liitteenä on muokattu konsernitilinpäätös, joka kattaa konser nin tu los las kelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä laskelman konsernin oman pää oman muodostumisesta ja konsernivastuut (KH ). Oheismateriaali: Tarkempi selvitys siitä, mitkä korjaukset konsernitilin pää tök seen on tehty Konsernituloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä on nyt ,22 euroa (tasekirjassa tulos oli ,99 euroa) ja kon ser nita seen loppusumma on nyt ,01 euroa (tasekirjassa ,34 euroa). Konsernirahoituslaskelman osoittama rahavarojen muu tos säilyi ennallaan, mutta rahoituslaskelman rivisaldot ovat joiltakin osin muuttuneet. Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja että kaupunginhallitus liittää korjatun konsernitilinpäätöksen tasekirjaan VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy korjatun konsernitilinpäätöksen Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Korjattu tasekirja 2013 oheistetaan. LIITE B2, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana)

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 31 Tilintarkastajat Jyrki Määttä ja Leif-Erik Forsberg esittelevät tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen tilannetta. PUHEENJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen ti lanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. Tilintarkastaja Jyrki Määttä esitteli tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 ti lintarkastuskertomusta. Tilintarkastuskertomus ja ra portti ti linpäätöksen tarkastuksesta oli nähtävillä kokoukses sa. Tilin tar kas tus kerto mus ja ra portti tilinpäätöksestä oheiste taan. LIITE A1-A2, TARKLTK Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupun gin val tuus tol le, että Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin pää tös hy väksy tään ja, että kaupungin hallintoa ja taloutta hoi ta neille toimi elinten jä senille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran halti joille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta TARKASTUSLAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A2, KV (säilytetään erillisenä asiakirjana) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A3, KV TARKASTUSLAUTAKUNTA: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin päätöksen ja myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoita neille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viran haltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto KAUPUNGINVALTUUSTON KÄSITTELY: Kaupunginvaltuusto hyväksyi puheenjohtajan esityksen siitä, että tämän asian kohdalla käydään keskustelu myös arviointikertomuksesta sekä kertomuksesta Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä vuodelta Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Tuuna käytti ensimmäisen puheenvuoron, minkä jälkeen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Haapakoski esitteli arviointikertomusta. Valtuustoryhmien puheenvuorot käyttivät valtuutetut Tero Tavio, Lau ri Laine, Samuli Santalahti, Jarkko Kanerva, Hannu Rait tola ja Vilhelm Junnila. Valtuutettu Hannu Raittola esitti ryhmäpuheenvuorossaan seu raa van pon nen hyväksymistä: "Selvitetään Maisema-mallista luopumista syksyn talousarvion 2015 teon yhteydessä." Tätä ehdo tus ta kannatti valtuutettu Terhi Kärkkäi nen. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänestyksessä ponsiesityksen hyväksymistä kannatti 7 valtuutettua ja sen hylkäämistä 35 valtuutettua yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaupunginvaltuuston päättäneen hylätä valtuutettu Raittolan ponsiesityksen äänin tyhjä. LIITE A4, KV KAUPUNGINVALTUUSTO: Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin.

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 Kaupunginvaltuusto 38 08.06.2015 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2014 166/02.02.01/2015 Kaupunginhallitus 16.03.2015 99 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen 11.3.2015: Kaupungin tilinpäätös vuodelta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN ESITTÄMISTÄ KUNTARAKENNEVAIHTOEHDOISTA VALMISTELUN POHJAKSI

TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN ESITTÄMISTÄ KUNTARAKENNEVAIHTOEHDOISTA VALMISTELUN POHJAKSI Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 Kuntajakoselvittäjät Kannanottopyyntö 9.5.2014 Jakelussa mainituille kaupungin- ja kunnanhallituksille TURUN SELVITYSALUEEN KUNTIEN KANTA SELVITTÄJIEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen

Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen Kunnanhallitus 104 26.03.2012 Työyhteisötoimikunta 13 02.05.2012 Valtuusto 30 30.05.2012 Siikajoen kunnan vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 2722/04/041/2012 KHALL 104 Kuntalain

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Henkilöstökertomus

Sisällysluettelo. 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Henkilöstökertomus Naantalin kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 Kaupunginhallitus 06.06.2016 Sisällysluettelo Sivu 191 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2015 3 192 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 10 193 Henkilöstökertomus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 Kaupunginvaltuusto 32 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 48 20.06.2016 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2015 143/02.02.01/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 97 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen Kaupungin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen

Kaupunginjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus 5 13.01.2014 Kaupunginhallitus 77 17.02.2014 Kaupunginhallitus 88 24.02.2014 Kaupunginhallitus 95 03.03.2014 Kaupunginhallitus 123 17.03.2014 Kaupunginhallitus 138 24.03.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 20 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 25.05.2016 klo 16:40-17:35 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoushuone Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 21 Tarkastuslautakunta 30.03.2016 Aika 30.03.2016 klo 16:00-19:00 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 20.5.2011 klo 9.00 10.00 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 22.2.2012 klo 15.00 15.32 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 11.5.2011 klo 13.30 14.30 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02. Kaupunginhallitus 117 29.03.2016 Tarkastuslautakunta1 109 07.06.2016 Kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2015 tilinpäätös 1707/02.02.01/2016 KHALL 29.03.2016 117 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS

Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 53 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 10 11.04.2017 Tarkastuslautakunta 22 12.05.2017 Kunnanvaltuusto 18 29.05.2017 VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖS 1/01.013/2016 Kh 27.03.2017 53 Valmistelija hallintojohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Kaupunginhallitus 104 30.03.2015 Sastamalan 35 22.05.2015 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 36 15.06.2015 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 38/02.02.00/2014 KHALL

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 21.06.2017 AIKA 21.06.2017 klo 10:00-11:14 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 20.03.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Tilintarkastajan tarkastusraportti

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) Tarkastuslautakunta 31.05.2017 AIKA 31.05.2017 klo 17:30-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 22.5.2017 klo 13.09 14.51 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös Kaupunginhallitus 142 13.04.2015 Tarkastuslautakunta1 114 12.06.2015 Pyhäjärven kaupungin ja kaupunkikonsernin vuoden 2014 tilinpäätös 1453/02.02.01/2015 KHALL 13.04.2015 142 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan

Lisätiedot