Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 5 30 Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kertomus Naantalin kaupungin henkilöstöresurssien käytöstä vuodelta Lietsalan koulun liittäminen kaukolämpöön Saaristo-ohjelma Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy Santalantien asemakaavaan liittyvät kauppakirjat ja maankäyttösopimukset Santalantien asemakaava ja asemakaavan muutos Kotkan tilan ranta-asemakaavan muutos Kiinteistökaupan tekeminen Naantalin seurakuntayhtymän kanssa Mauri Mikkolan ja Naantalin kaupungin välinen kauppakirja Antinlinnan eli Merimaskun entisen terveystalon myyminen Vesihuoltolaitosta koskeva selvitys Edesmenneen Urpo Alhon luottamustoimien täyttäminen Kaupunginvaltuuston kokoukset syksyllä Valtuutettu Ville Vuorion ym. valtuustoaloite katujen ja yleisten alueiden kunnossapidosta pientalovaltaisella alueella Valtuutettu Juhani Saarisen ym. valtuustoaloite nuotanvetäjäpatsaan sijoittamisesta näkyvämmälle paikalle Rymättylässä Valtuutettu Vilhelm Junnilan ym. valtuustoaloite Muumiparkin alueen kehittämisestä 123

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Aika kello 18:00-20:43 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntohuone Osallistujat Salokangas Elina puheenjohtaja Aalto Hannu Aho Kimmo Erholtz Elisabeth Eura Juha Forsblom Toni Gustafsson Hanna Haanpää Leena Haapakoski Juha Hagsberg Sirpa Jaanto Martti Jalkanen Heini Junnila Vilhelm Kanerva Jarkko Kuustonen Juho Kärkkäinen Terhi Laine Harri Laine Lauri Linja Anne Maja Pirjo Paasikivi Sini Raittola Hannu Rantanen Matti Ritvanen Pekka 29-39, Saarinen Juhani Salo Kari Santalahti Samuli 29-38, Seppälä Saara Sipponen Kaisa Takanen Juha Tavio Tero Tuuna Markku Tähti Jussi Valtonen Lasse Vienonen Hannele 29-39, Hyvönen Jarmo valtuutettu Mikko Rönn hol min varavaltuutettu Malmikare Jaana valtuutettu Arja Savolai sen varavaltuutettu Mäntysalo Kimmo valtuutettu Pia Teissalan varavaltuutettu Pentti Anne Rantanen Erkki valtuutettu Anita Saksin varavaltuutettu valtuutettu Eliisa Ansa maan varavaltuutettu, 29-39, 41-48

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Rissanen Mari Sulkakoski Taru Vuorio Ville Lehmuskoski Jaakko Nieminen Marja Heinonen Juha Sipponen Martti Lehtinen Riitta valtuutettu Antti Ahdin varavaltuutettu valtuutettu Tommy Björk sko gin varavaltuutettu valtuutettu Jan Lindströ min varavaltuutettu valtuutettu Samuli Santa lah den varavaltuutettu, 39 varavaltuutettu Erkki Ran ta sen varavaltuutettu, 40 kaupunginkamreeri vs. kaupunginjohtaja kaupunginsihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Ennen kokouksen alkua kaupunginvaltuusto kunnioitti edesmenneen valtuu tettu Ur po Alhon muistoa kuuntelemalla hiljaa sellotaiteilija Han nu Kiis ken soittoa. Puheenjohtaja kutsui valtuutetuksi edesmenneen Urpo Alhon ti lal le jäl jellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen puo lu een ensimmäisen va ra val tuutetun Pir jo Majan. Kuntalain 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on saapuvilla. Kokouskutsu on valtuuston työjärjestyksen mukaisesti julkipantu kaupungin ilmoitustaululle ja kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty samana päivänä valtuutetuille, kaupunginhallituksen jäsenille ja kaupunginjohtajalle. Lisäksi kokouksesta on kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti annettu yleisesti tieto Rannikkoseudussa KAUPUNGINVALTUUSTO: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola. Tarkastus suoritetaan kaupungin keskusvirastossa kaupunginsihteerin virkahuoneessa maanantaina kello KAUPUNGINVALTUUSTO: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Sini Paasikivi ja Hannu Raittola.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Elina Salokangas puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 16. kesäkuuta 2014 Sini Paasikivi Hannu Raittola

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku 469/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginsihteeri Riitta Lehtinen: Valtiovarainministeriön määräämät Turun selvitysalueen kuntajako sel vittäjät pyytävät selvitysalueen kunnilta kannanottoa, jon ka tar koi tuk sena on saada selville kuntien virallinen kanta siitä, voidaan ko sel vi tys työn jat kovalmistelu tehdä valtuustoille edellisillä viikoilla esitel ty jen kun ta ra ken nevaihto eh to jen pohjata. Kuntien kannanotot tulee toimit taa vii meis tään Kuntajakoselvittäjät esittävät seuraavien kuntarannevaihtoehtojen selvittämistä Turun selvitysalueel la: 1 Turun kaupunkiseudun ydinkunnat - Kaarina, Raisio, Rusko ja Turku (asukasluku ) 2 Naantali ja Masku (asukasluku ) 3 Kustavi, Mynämäki, Nousiainen, Taivassalo ja Vehmaa (asukasluku ) 4 Aura ja Pöytyä (asukasluku ) 5 Paimio ja Sauvo (asukasluku ) Kuntien lausuntojen jälkeen jatkovalmistelu on tarkoitus tehdä mainittujen kuntarakennevaihtoehtojen mukaisesti syyskuun 2014 loppuun mennessä. Jatkovalmistelu sisältää jokaisen yhdistymisvaihtoehdon osalta kuntarakennelain mukaisen yhdistymisselvityksen laatimisen. Yhdistymisselvitys ja -sopimus laaditaan niissä yhdistymisvaihtoehdoissa, joissa selvittäjät harkitsevat edel lytysten yhdistymisesityksen hyväksymiselle olevan riittävät. Liedon ja Tarvasjoen kunnilta selvittäjät pyytävät erikseen kannanotot Lieto/Tarvasjoen (asukasluku yhteensä ) sijoittumisesta joko Turun kaupunkiseudun ytimeen tai Auran ja Pöytyän yhdistymisvaihtoehtoon. Oheismateriaali: Kuntajakoselvittäjien kannanottopyyntö Rannikko-pohjoinen kuntien valtuustojen tilaisuudessa esitelty aineisto

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen Naantali oli mukana loppuvuodesta 2005 käynnistyneessä ns. Saaristokau pun ki sel vitys tä. Selvi tyksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Le mun, Mas kun, Meri maskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Oheismateriaali: Selvitystyön tuloksena vuonna 2006 valmistunut yhteenvetoraportti Toukokuussa 2006 pidetyssä kokouksessa ohjausryhmän yksimieliseksi kannanotoksi kirjattiin: "Oh jausryhmä merkitsi yhteenvetoraportin tietoonsa saatetuksi. Mahdollisista jatkotoimista päätetään sen jälkeen, kun kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta koske van hallituksen puitelakiesityksen sisältö on tiedossa. Ohjausryhmä yhtyy raportissa esi tettyyn näkemykseen siitä, että saaristokaupunki voisi ol la kuntataloudeltaan vahva, kool taan toimiva kuntayksikkö, joka tuottaa asukkailleen palvelut nykyi sellä hyvällä tasolla koko saaristokaupungin alueella." Tämän jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin alkaen osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen poh jal ta. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus käy lähetekeskustelun asiasta. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen: Kuntarakennelain lukien voimassa olevassa 1a luvussa säädetään kuntarakenteen uudistamista koskevista perusteista ja menettelystä vuosina Kuntarakennelain 4b :n mukaan kunnan tulee yhdessä mui den kuntien kanssa selvittää kuntien yhdistymistä palveluiden edellyttä-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto män väestöpohjan vaatimuksen, työpaikkaomavaraisuus-, työssäkäynti- ja yhdys kuntarakennevaatimuksen sekä kunnan taloudellisen tilanteen perusteella. Kuntarakennelain 4 :n mukaan kuntajakoa voidaan muuttaa, jos muutos edistää elinvoimaista, alueellisesti eheää ja yhdyskuntarakenteeltaan toimivaa kuntarakennetta, joka vahvistaa kunnan asukkaiden itsehallinnon edellytyksiä. Tavoitteena on myös, että kunta muodostuu työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta sekä riittävästä omasta palvelutuotannosta. Kuntajaon muutoksen on lisäksi parannettava: 1 kunnan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä vastata palvelujen jär jestämisestä ja tuottamisesta tai muuten edistää kunnan toimintakykyä; 2 alueen asukkaiden palveluja tai elinolosuhteita; 3 alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksia; tai 4 alueen yhdyskuntarakenteen toimivuutta. Kunnan on muodostuttava yhdestä alueesta, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden, jollei valtioneuvosto alueellisen eheyden osalta 4 luvussa tarkoitetun erityisen kuntajakoselvityksen perusteella toisin päätä. Erityisellä kuntajakoselvityksellä pyritään siihen, että kunta muodostuisi yhdestä alueesta. Naantalin kaupunginvaltuusto on päättänyt ehdottaa valtiovarainministeriölle, että Naantalin kaupunki osallistuu erityisen kuntajakoselvityksen laatimiseen kuntakokouksessa hyväksytyn esityksen mukaisesti. Esityksessä on todettu muun muassa, että selvitys tulee tehdä koko kaupunkiseudulla. Selvityksen perusteella alueelle voi syntyä useamman kuin yhden kunnan kokonaisratkaisu, mikäli sen katsotaan tukevan kuntauudistuksen tavoitteita. Selvityksen tulee kytkeytyä tarpeellisin osin sote-uudistuksen valmisteluprosessiin ja toteuttamiseen. Lisäksi selvitetään muitakin kuntien välisiä yhteistyömalleja, joiden katsotaan tehostavan kuntien yhteistoimintaa ja lisäävän seudun elinvoimaa ja kilpailukykyä. Ensisijaisena lähtökohtana tulee olla kuntien itsehallintoperiaatteen mukaisesti se, että alueen kunnat esittävät mahdollisia kuntien yhdistymistä yhteisin päätöksin ja että kuntajaon muutokset perustuvat kuntien valtuustojen päätöksiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtiovarainministeriön määräämän Turun selvitysalueen erityisen kuntajakoselvityksen selvittäjät ovat päätyneet Naantalin osalta esittämään kuntarakennevaihtoehtona Naantalin ja Maskun yhdistymistä. Selvittäjät katsovat, että kuntarakennelaissa säädetyt selvitysperusteet sekä kuntien toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut antavat riittävät perusteet kuntien yhdistymisen selvittämiselle. Kunnan edustajien kanssa käydyt keskustelut vahvistavat tätä käsitystä. Selvittäjät pyytävät, että Naantalin kaupunki ja Maskun kunta esittävät omat kantansa edellä esitetyn yhdistymisselvityksen tekemisestä. Silloiseen kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeeseen (PARAS) liittyen ryhdyttiin loppuvuodesta 2005 laatimaan ns. Saaristokaupunkiselvitystä. Selvityksessä olivat Naantalin lisäksi mukana Askaisten, Lemun, Maskun, Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan kunnat. Selvityksen päämääränä oli tutkia, olisiko työhön osallistuneiden kuntien muodostama alue sellainen PARAS-hankkeen puitelaissa tarkoitettu toiminnallinen kokonaisuus, jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata palveluiden järjestämisestä ja rahoituksesta. Tämän, vuonna 2007 päätökseensä tulleen työn jälkeen Rymättylän kunnan aloitteesta päättivät Naantalin kaupunki sekä Merimaskun ja Velkuan kunnat ryhtyä laatimaan kuntaliitosselvitystä, jonka pohjalta päätettiin liitosesityksen tekemisestä siten, että kuntajaon muutos astui voimaan vuoden 2009 alusta. Masku sekä silloiset Askaisten ja Lemun kunnat päättivät olla osallistumatta selvitykseen. Sittemmin Maskuun liittyneen Askaisten Livonsaaren ja Lempisaaren alueet liitettiin osakuntaliitoksena Naantaliin asukkaiden tekemän aloitteen pohjalta. Kuntajakoselvittäjät toteavat kannanottopyynnössään seuraavaa: "Naantalin ja Maskun yhdistymisessä väestöpohjan tavoitearvo > täyt tyisi. Työ paikkaomavaraisuus vuoden 2013 tie doin olisi 66 %, mikä jäi si al le kunta rakennelain 80 %:n tavoitearvon. Työssäkäyntiperuste olisi 39 %, mi kä ylit täisi tavoitearvon ylärajan (< 35 %). Yhdistyneen Naantalin ja Maskun tulo rahoitus olisi riittävä lakisääteisten palvelujen järjestämiseksi ja tuottami seksi. Rahoitusasema olisi kohtuullisen vahva, vaikkakin Mas kun tuntuva velkaantuneisuus nostaisi suhteellinen velkaantuneisuuden edelleen yli krii sikuntarajan. Selvittäjä katsovat, että Naantalin ja Maskun yhdistymi sessä muodostuisi toiminnallisesti elinvoimainen ja taloudellisesti vahva perus kunta. Yhdistyminen turvaisi kasvavalle alueelle riittävän väes töpoh jan ja taloudellisen kantokyvyn omalle palvelutuotannolle."

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Merkille pantavaa on, että kuntajakoselvittäjät katsovat Naantalin ja Maskun mahdollisesti yhdistyessä syntyvän kunnan, joka poikkeaa kuntarakennelain ensisijaisesta työssäkäyntiperusteesta, mutta on kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttävä vaihtoehtoinen toiminnallinen kokonaisuus. Kuntajakoselvittäjien esityksessä hyvänä puolena on selvitysalueen lähes asukkaan väestöpohja asukkaan rajan selkeä ylittäminen voi osoittautua tärkeäksi tulevaisuudessa arvioitaessa kuntien mahdollisuuksia tuottaa sote-palveluja. Alueiden yhdistyessä monipuolistuisi Naantalin satamaan painottuva tuotannollinen toiminta. Kaupallisten palvelujen tarjonnan laajentumismahdollisuudet lisääntyisivät. Aivan erityisesti tulisi jatkossa kiinnittää huomiota matkailun kehittämiseen, sillä jo nyt toimivaa yhteistyötä voidaan parantaa laajan luonnon ja kulttuuriympäristön vetovoiman monipuolisella hyödyntämisellä. Naantalin näkökulmasta huolta aiheuttaa kuntien talouteen kohdistuvat talouden taantuman ja valtion toimien uhat sekä Maskun talouden nykyiset ongelmat. Naantali on kuntajakoselvittäjien aineiston pohjalta arvioinut nyt ehdotettua laajempia Naantalin ja läntisten kuntien liitoksia. Sellaisia pidetään rakenteellisesti toimimattomina ja taloudellisesti ylivoimaisen raskaina. Naantalin ja Maskun liitosta laajempi useampien kuntien väkinäinen yhdistäminen ei tukisi kyseisten kuntien alueellista kehittymistä. Naantalin kaupunki on valmis osallistumaan kuntajakoselvittäjien esittämään liitosselvitykseen Maskun kunnan kanssa. Ehdotetun selvitystyön valmistuttua syyskuun loppuun mennessä joudutaan arvioimaan syventävien selvitysten tarpeellisuus. Taloudelliset ja toiminnalliset tekijät on voitava analysoida sillä tarkkuudella, että päätöksentekijöillä on käytössään kuntaliitosasiaa käsitellessään riittävät ja oikeat tiedot liittymisen mahdollisuuksista ja uhista. Lisäksi tulee tutkia mahdollisen kuntaliitoksen vaikutukset kaupunkiseudun yhteistyöhön. Maskun kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksessaan Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenneselvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 29 VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että val tuusto päättää il moittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä ke myksenä, et tä Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kun ta rakenne vaih to ehdon mukaisen yh distymisselvityk sen te ke mi seen Maskun kunnan kanssa. Yhdisty missel vi tyk sessä tu lee palve luiden li säksi selvittää taloudelli sia asioita. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Oheismateriaali: Maskun kunnanhallituksen pöytäkirja , kannanotto kuntarakenne selvittäjien yhdistymisvaihtoehtoihin KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto päättää ilmoittaa kuntajakoselvittäjille kaupungin nä kemyksenä, että Naantalin kaupunki on valmis esitetyn kuntarakennevaihtoehdon mukaisen yhdistymisselvityksen tekemiseen Maskun kunnan kanssa. Yhdistymisselvityksessä tulee palveluiden lisäksi selvittää taloudellisia asioita. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Talousarvion 2013 hyväksymättömät ylitykset 154/ /2014 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Kaupunginhallituksen hyväksymässä tasekirjassa 2013 on erikseen listattu sellaiset määrärahat, joissa tilinpäätöksen hyväksymispäivänä on ollut määrärahan ylityksiä. Nämä ylitykset on hyväksyttävä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A2, KH Tasekirjan mukaan ylityksiä oli ,15 euroa (si vu 229). Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ylityksiä yhteensä euroa ja ne on merkitty tasekirjaan ja oheiseen liitteeseen. Ylityksistä per on ,98 euron osalta olemassa muu kaupunginvaltuuston päätös tai kaupunginvaltuuston ylityslupa. Jäljelle jäävästä määrästä ,17 euroa on kolmelle määrärahalle haettu ylityslupa, yhteensä euroa, mutta se ei ole ollut riittävä. Edellä selostettujen erien jälkeen on käsittelemättömiä ylityksiä yhteensä ,17 euroa ja nämä ylitykset ehdotetaan nyt kaupunginvaltuuston hyväksyttäviksi. Ehdotan kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset liitteen mukaisesti. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousar vion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mu kaisesti.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 30 KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen selosti asiaa ko kouk ses sa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Yhteenveto talousarvion 2013 myöntämättömistä ylityksistä oheistetaan. LIITE A1, KV KAUPUNGINHALLITUS: Valtuusto hyväksyy vuoden 2013 talousarvion määrärahojen ylitykset oheisen liitteen mukaisesti. KAUPUNGINVALTUUSTO: Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta / /2014 Kaupunginhallitus Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen: Kaupungin tilinpäätös vuodelta 2013 on valmistumassa. Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi, mikä tarkoittaa kaupungin kokonaistulosta. Taseyksiköiden tilinpäätökset vahvistetaan osana tilinpäätöstä. Kaupunginhallituksen varsinainen tilinpäätöksen käsittely tapahtuu kaupunginhallituksen kokouksessa, joka joudutaan pitämään kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitukselle halutaan kuitenkin tässä vai heessa tuoda tilinpäätökseen liittyviä olennaisia asioita tiedoksi. Oheismateriaali: Tuloslaskelma 2013 Naantalin kaupungin tulos vuosina oli yhteensä alijäämäinen euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksen alijäämä oli euroa. Vuoden 2013 talousarviossa arvioitiin ylijäämäksi euroa. Ennakkotieto vuoden 2013 tilinpäätöksen ylijäämästä on euroa ja tämä talousarvioon nähden merkittävästi parempi tulos perustuu suurelta osin verotulojen sekä valtionosuuden arvioitua suurempiin määriin. Lisäksi on todettava, että talousarvion toimintakulut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon nähden hyvin sosiaali- ja terveystoimen eräitä ylityksiä lukuun ottamatta sekä lukuun ottamatta sataman merkittävää tulojen vähennystä talousarvioon nähden. Kaupungin lainamäärä oli euroa ja tässä pystyttiin merkittävään vähennykseen edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden. Lainamäärän muutos edellisestä vuodesta on noin -12,2 miljoonaa euroa. Vuosikate/asukas on alustavien tietojen mukaan noin 770 euroa/asukas ja lainamäärä on pudonnut alle valtakunnan keskiarvon ollen noin euroa/asukas.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Edellä mainitut tiedot antavat oikean kuvan kaupungin tilanteesta , mutta eivät ole peruste sille, että vuodesta 2014 syntyisi yli jäämäinen tilinpäätös. Esimerkiksi valtionosuudet vuonna 2014 ovat 1,8 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna Todennäköisesti vuoden 2014 aikana joudutaan tekemään toimenpiteitä, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen ja näitä toimenpiteitä tullaan ehdottamaan kaupunginhallitukselle jo neljän kuukauden raportoinnin yhteydessä. Poistot ja arvonalennukset olivat alustavan ennakkotiedon mukaan tilin päätöksessä noin euroa, johon sisältyy kaupunginvaltuuston 2012 tekemän päätöksen mukaisesti Rymättylän ja Merimaskun kiinteis töistä tilinpäätöksessä tehtävä kertapoisto noin euroa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus päättää merkitä tilinpäätöksen en nak ko tiedot tie doksi ja jatkaa tilinpäätöksen 2013 käsit te lyä ko kouksessa tavoitteena allekir joittaa ja hy väk syä ti linpäätös. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja esitteli kokouksessa ti linpää tök sen en nakkotietoja. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Kaupungin tilinpäätös 2013 on valmistunut. Tilinpäätösaineisto on tallennettu sähköisen kokoushallinnan kansioon Kotisivu > Yleisasiakirjat > Tilinpäätös Aineistosta puuttuvat konsernin tulos- ja rahoituslaskelma sekä konsernitase. Nämä toimi tetaan perjantaina sähköisessä muodossa.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tilinpäätökseen sisältyy selvitys tuloarvioiden ja sitovien määrärahojen toteutumisesta. Tässä selvityksessä on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päättämät määrärahamuutokset asti. Vuodenvaihteen jälkeiset ylitysluvat on merkitty kyseisen selvityksen loppuun omana osionaan. Ylityksiä on selvityksen mukaan kaikkiaan 2,2 miljoonaa euroa, joista on ylityslupa haettu eurolle, jolloin käsittelemättömäksi jää 1,96 miljoonaa. Tästä määrästä on Kummelin / Velkuan Palvelukiinteistöt Oy:n liiketoiminnan ja osakkeiden ostosta ja yhtiön purkamisesta, perintönä saadun maaomaisuuden taseeseen merkitsemisestä sekä rakennusten siirroista kaupungin, tilalaitoksen ja vesihuoltolaitoksen kesken syntynyt 1,65 miljoonan euron edestä kirjauksia. Edellä yksilöidyt tapahtumat perustuvat valtuuston ja kaupunginhallituksen tekemiin päätöksiin. Edellä selostettujen erien jälkeen tilinpäätöksessä on euroa määrärahojen ylityksiä, joihin ei ole myönnetty ylityslupaa talousarviossa tai kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä tai muulla valtuutuksella. Ne on esitetty em. sitovien erien tarkastelun loppuosassa ja ehdotetaan hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen käsittelyä. Tuloslaskelman mukaan kaupungin tilikausi 2013 oli 4,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoituksen määrä eli vuosikate oli 3,9 miljoonaa euroa yli poistojen. Tulorahoitus (vuosikate) vahvistui varsinaisesta talousarviosta 2,8 miljoonaa euroa. Vuoden lopun lainakanta oli 37,5 miljoonaa euroa (vähennystä 12,2 milj. euroa). Kaupungin toimintakate oli -84,6 miljoonaa euroa, muutos -1,2 %. Tuloslaskelman mukaan tulot kasvoivat 8,7 ja toimintakulut kasvoivat 1,1 %. Tilinpäätöksen mukaisten verotulojen kasvu oli 11,2 % (koko maa +6,8 %). Verotulojen kasvu jakautui verolajeille seuraavasti: kunnallisvero +12,4 % (koko maa +6,7 %), yhteisövero +5,4 % (koko maa +8,2 %) ja kiinteistövero +4,2 % (koko maa +7,4 %). Tuloksen muuttumiseen varsinaisesta talousarviosta vaikuttivat erityisesti seuraavat osatekijät: Verotulot ylittyivät 2,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ylittyivät 0,6 miljoonaa euroa. Poistot olivat 0,9 miljoonaa euroa alle arvion. Maankäyttösopimusten tuotto alittui 0,9 miljoonaa euroa. Sataman toimintakate jäi 0,6 miljoonaa alle arvion (tulot 0,9 miljoonaa alle).

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Erikoissairaanhoidon menot alittuivat 0,7 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot pl. ESH ylittyivät 1,1 miljoo naa euroa. Vesihuoltolaitoksen toimintakate heikkeni 0,5 miljoonaa euroa arvios ta. Bruttoinvestointien alkuperäinen määrä oli 13,3 miljoonaa euroa, toteutuma jäi 11,2 miljoonaan euroon. Kaupungin tilikauden tulos on ,30 euroa. Tuloutettaessa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa sekä kertatuloutuksena ,56 euroa, muodostuu kaupungin ylijäämäksi ,31 euroa, mi kä ehdotetaan lisättäväksi edellisten vuosien ylijäämään. Kaupungilla on taseessaan aikaisemmilta vuosilta kumulatiivista ylijäämää 28,8 miljoonaa euroa. Kaupungin kirjanpidollinen kokonaisylijäämä nousee 32,9 miljoonaan euroon. Edellisen vuoden asukaskohtainen vuosikate 202 euroa nousi 754 euroon (keskiarvo on ollut 425 euroa). Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 49,8 miljoonasta 37,5 miljoonaan euroon (1 991 /as). Talousarviota laadittaessa arvioitiin velkamää rän nousevan noin eurolla. Nettovelka (korolliset lainat vähennetty nä kassavaroilla) oli vuoden lopussa 35,1 miljoonaa euroa. Yleisen taloudellisen kehityksen ja valtiovallan toimien perusteella on syytä arvioida vuodelle 2014 hyväksytyn talousarvion tarkistamista viimeistään 4 kk raportin käsittelyn yhteydessä. Tilinpäätöksestä järjestettiin tiedotus väli neille in for maatio maa nan taina klo VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupungin tilikauden 2013 tu loksen ,30 euroa tulouttaa poistoeroja suunnitelman mukaan ,45 euroa ja kertatulou tuksena ,56 euro a poistosuun nitelmien yhtenäistä misen johdosta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto merkitä tiedoksi kaupungin ylijäämän ,31 euroa, mikä ehdote taan lisättäväksi edel lis ten vuosien ylijäämään hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja lähettää tilinpäätöksen 2013 tarkastuslautakun nalle ja tilintar kastajille. Kaupunginhallitus tarkastelee vuo den 2013 tilinpäätöksen toimintaa ja ta loutta tilinpäätöstietojen sekä Mai se ma-mallin ja kun ta ra kenne sel vi tyk sen aineistojen perusteella seuraavasti: ma sosiaali- ja terveystoimi ma 12.5 sivistystoimi ma tekninen toimi Kaupunginhallitus KOKOUSKÄSITTELY: Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Marja-Terttu Paju oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli tilinpäätöstä kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginkamreeri Juha Heinonen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttin. Tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE B1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) Esiteltäessä tilinpäätöstä 2013 kaupunginhallitukselle kerroin, että kirjanpitopäällikkö aikoo tarkastaa konserniosan uudelleen. Osin tämä perustui siihen, että konsernitilinpäätöksen laadintasovellus vaihdettiin eli sovellus ja sen toimintatavat olivat täysin uudet. Sen käyttämiseen ei myöskään ollut käytettävissä vastaavaa paikan päällä konsultointia kuin edellisessä. Osin laadunvalvonta perustui siihen, että tiettyjen erien osalta syntyi epäilys tietopohjan oikeellisuudesta.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Konsernitilinpäätöksen laadunvalvonnan jälkeen ovat tilintarkastajat perehtyneet korjattuun konsernitilinpäätökseen ja esittäneet muutaman havainnon sen täsmentämiseksi. Esityslistan liitteenä on muokattu konsernitilinpäätös, joka kattaa konser nin tu los las kelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä laskelman konsernin oman pää oman muodostumisesta ja konsernivastuut (KH ). Oheismateriaali: Tarkempi selvitys siitä, mitkä korjaukset konsernitilin pää tök seen on tehty Konsernituloslaskelman osoittama tilikauden ylijäämä on nyt ,22 euroa (tasekirjassa tulos oli ,99 euroa) ja kon ser nita seen loppusumma on nyt ,01 euroa (tasekirjassa ,34 euroa). Konsernirahoituslaskelman osoittama rahavarojen muu tos säilyi ennallaan, mutta rahoituslaskelman rivisaldot ovat joiltakin osin muuttuneet. Esitän, että kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi ja että kaupunginhallitus liittää korjatun konsernitilinpäätöksen tasekirjaan VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginhallitus hyväksyy korjatun konsernitilinpäätöksen Merkittiin, että kaupunginkamreeri Juha Heinonen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNGINHALLITUS: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin heti kokouksessa. Korjattu tasekirja 2013 oheistetaan. LIITE B2, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana)

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/ Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 31 Tilintarkastajat Jyrki Määttä ja Leif-Erik Forsberg esittelevät tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen tilannetta. PUHEENJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2013 tilintarkastuskertomuksen ti lanteesta ja merkitsee sen tiedoksi. Tilintarkastaja Jyrki Määttä esitteli tarkastuslautakunnalle vuoden 2013 ti lintarkastuskertomusta. Tilintarkastuskertomus ja ra portti ti linpäätöksen tarkastuksesta oli nähtävillä kokoukses sa. Tilin tar kas tus kerto mus ja ra portti tilinpäätöksestä oheiste taan. LIITE A1-A2, TARKLTK Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupun gin val tuus tol le, että Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin pää tös hy väksy tään ja, että kaupungin hallintoa ja taloutta hoi ta neille toimi elinten jä senille ja tehtäväalueiden johtaville vi ran halti joille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta TARKASTUSLAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Naantalin kaupungin tasekirja vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A2, KV (säilytetään erillisenä asiakirjana) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2013 oheistetaan. LIITE A3, KV TARKASTUSLAUTAKUNTA: Kaupunginvaltuusto hyväksyy Naantalin kaupungin vuoden 2013 tilin päätöksen ja myöntää kaupungin hallintoa ja taloutta hoita neille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viran haltijoille vastuuvapauden tilivuodelta 2013.

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(48) Aika 16.03.2015 klo 17:00-18:16 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja, puheenjohtaja Kunelius Jari

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Kunnanvaltuusto 21.06.2010 AIKA 21.06.2010 klo 19:00-21:50 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot