Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9."

Transkriptio

1 Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy

2 sisällysluettelo Esipuhe... 4 OSA A: VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEK- TIN PERIAATTEET SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 a1 Työn tausta ja lähtökohdat... 5 a2 Tavoitteet... 5 Maankäyttö, viheralueiden sisältö ja laatu... 5 Resurssien kohdentaminen... 6 Vuorovaikutteinen suunnittelu... 6 Tiedon hallinta... 6 Viheralueiden suunnittelun ja hoidon hallinto... 6 a3 Termistö... 7 Viheralue-termi... 7 a4 Viheraluejärjestelmän sisältö... 7 a5 Viherrakenne... 8 Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet... 8 Viheryhteydet, viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus... 9 Viheralueiden riittävyys... 9 a6 Viheralueiden suunnittelu Jyväskylässä Viherrakennesuunnitelma Yleissuunnittelu Toteutustason suunnittelu a7 Paikkatietojärjestelmä Paikkatietojärjestelmän sisällön kuvaus Teemakartat ja kyselyt a8 Luokitukset Käyttöluokitus Hoitoluokitus Hoitovastuut Muut luokitukset ja niiden kehittäminen a9 Kuokkalan kokeiluprojektin kulku a10 Kokemukset asukasyhteistyöstä Kuokkalassa

3 sisällysluettelo OSA B: KUOKKALAN POHJOIS- JA ITÄOSIEN VIHER- ALUESELVITYS b1 Johdanto Selvitysalueen sijainti b2 Tavoitteet b3 Työtapa ja käytetyt menetelmät Lähtötiedot Nykytilan analyysit Luokitukset Maastotyövaihe ja tiedon kokoaminen b4 Maankäyttö ja viherrakenne Kaavoitustilanne Viherrakenne Viheryhteydet b5 Viheralueiden nykytila Virkistysalueet ja virkistysyhteydet Luonto ja luonnonsuojelu Viheralueiden hoito b6 Viheralueiden kehittäminen Maisema ja kulttuuriympäristö Virkistysalueiden uudet toiminnot Virkistysyhteydet Luonto ja luonnonsuojelu Viheralueiden hoito b7 Virkistysalueiden riittävyys b8 Asukasyhteistyön järjestäminen ja palautteiden käsittely 52 Asukaspalautteen kooste b9 Toteutusohjelmat ja jatkotoimenpiteet Toteutusohjelmat ja kustannusarviot Toteutusvastuut Jatkosuunnittelukohteet Maankäyttösuunnitelmien tarkistustarve b10 Alueittaiset selostukset Liite 1. Ehdotus Jyväskylän viheraluejärjestelmän käyttöluokitukseksi Liite 2. Viheraluejärjestelmän ohjausryhmän kokoonpano 65 Liite 3. Kyselylomake Liite 4. Alueittaiset nykytilan selostukset ja toimenpidesuositukset Liite 5. Nähtävilläoloaikana saatujen palautteiden kooste ja niihin annetut vastineet

4 Esipuhe Kuokkalan viheralueselvitys muodostaa Jyväskylän viheraluejärjestelmän laatimisen ensimmäisen vaiheen. Kokonaisvaltainen ja laaja viheraluejärjestelmän nimeä kantava projekti käynnistyi Kuokkalassa ja on tarkoitus laajentaa sieltä koko kaupunkiin. Kuokkala on saanut toimia kokeilualueena, kun on mietitty, mitä viheraluejärjestelmä käytännössä tarkoittaa, minkälaisia selvityksiä ja suunnitelmia se pitää sisällään, mitä tietoja työn pohjaksi tarvitaan ja minkälainen prosessi viheraluejärjestelmän laatiminen on. Viheraluejärjestelmän tärkein tavoite on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti viihtyisän sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elinympäristön turvaaminen. Viheralueet muodostavat elinympäristön laadun kannalta olennaisen tekijän: jollei niitä ole riittävästi tai jos ne eivät ole laadullisesti hyviä, koetaan oma elinympäristö epäviihtyisäksi. Siitä, miten viheraluejärjestelmä laajennetaan koko kaupunkiin, ollaan parhaillaan laatimassa projektisuunnitelmaa. Se kuvaa, miten viheraluejärjestelmän laadinta tulee etenemään jatkossa. Projektisuunnitelman laadinnassa muodostaa Kuokkalasta saadut kokemukset ja sen yhteydessä kehitetty tarkastelutapa erittäin tärkeän pohjan. Kuokkalan kokeiluprojekti on ollut vuoden mittainen prosessi. Varsinaisen selvitysaluetta koskevan konkreettisen selvityksen, joka on kuvattu raportin osassa B, tekijä on ollut MMM Tiina Saukkonen LT-Konsultit Oy:stä. Kokeiluprojektia on kaupungin puolesta ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet kaupunginpuutarhuri Mauri Lehtinen, rakennuttajahortonomi Eila Korpiaho ja rakennuttajahortonomi Leena Rapo Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osastolta, metsäpäällikkö Marko Kemppainen Teknisen palvelukeskuksen tonttiosastolta, ympäristösuojelusihteeri Heikki Sihvonen Ympäristövirastosta sekä kaavoitusarkkitehti Jorma Häkkinen ja allekirjoittanut Kaupunkisuunnittelutoimistosta. Tämä raportti jakaantuu kahteen osaan. Alkuosa (osa A) kertoo selvityksen yleisistä periaatteista, tavoitteista, työn aikana kehitetyistä menetelmistä ja työtavoista. A-osa on kokonaisuudessaan kuvaus kokeiluprojektin aikana syntyneistä johtopäätöksistä ajatellen koko Jyväskylän tulevaa viheraluejärjestelmää. Viheralueselvitys koskien konkreettisesti selvitysalueen viheralueiden nykytilaa, merkitystä sekä tulevaisuuden näkymiä muodostaa raportin jälkimmäisen puoliskon (osa B). Jyväskylässä Mervi Vallinkoski maisema-arkkitehti 4

5 OSA A: VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTIN PERIAATTEET SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET A1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Viheraluejärjestelmän laatimisesta Jyväskylään keskusteltiin ensimmäisen kerran keväällä 2001 mm. eri hallintokuntien yhteistyötä koskevassa palaverissa, jossa olivat mukana keskeisimmät viheralueilla toimijat. Koska viheraluejärjestelmä ei ole Suomessa vakiintunut suunnittelun muoto, ei tuossa vaiheessa ollut selvää käsitystä mihin pyritään. Talven aikana kiteytyi ajatus siitä, että ennen kuin viheraluejärjestelmä laajennetaan koko kaupunkiin, olisi sitä hyvä "testata" jollain suppeammalla osa-alueella. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys päätettiin käynnistää keväällä Kyseinen alue josta jäljempänä käytetään vain nimitystä Kuokkala, vaikkei se katakaan koko Kuokkalaa valittiin kohdealueeksi erityisesti sen takia, koska alueen viheralueiden luonne ja merkitys on ollut ongelmallinen. Alueella on paljon vanhaa peltoaluetta, joka on umpeutunut tai umpeutumassa, eikä viheralueiden osalta ole ollut selkeää kokonaisvaltaista ajatusta siitä, mihin suuntaan niitä tulisi kehittää. Toisaalta Kuokkala on suhteellisen selkeästi rajattavissa oleva alue, suosittu asuinalue sekä yhä osittain myös maankäytön muutosten kourissa. Kokeiluprojektin alue ei ehkä ole maisemallisesti kaikkein tyypillisintä jyväskyläläistä asuinaluetta eli mm. metsien osuus ja maanpinnan muotojen vaihtelu on suhteellisen vähäinen verrattuna joihinkin muihin Jyväskylän asuinalueisiin. 5 A2 TAVOITTEET Kuokkalan pohjois- ja itäosien kokeiluprojektin tavoitteena ei ole pelkästään ollut kerätä tietoa viheralueista ja suunnitella niitä, vaan erityisesti luoda käsitys siitä, mitä koko kaupungin kattavan viheraluejärjestelmän tulisi olla käytännössä. Projektin kuluessa saatiin parempi käsitys siitä, mitä viheraluejärjestelmällä tavoitellaan. Koko kaupunkia koskevan viheraluejärjestelmän tavoitteet voidaan jakaa viiden tyyppisiin tavoitteisiin: 1. maankäytöllisiin, sisällöllisiin ja laadullisiin tavoitteisiin 2. viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon varattujen resurssien kohdentamiseen liittyviin tavoitteisiin 3. vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteisiin 4. tiedon hallintaan liittyviin tavoitteisiin 5. hallinnollisiin tavoitteisiin Maankäyttö, viheralueiden sisältö ja laatu Maankäytöllisiin, sisällöllisiin ja laadullisiin tavoitteisiin liittyy tärkeimpänä ajatus siitä, että kaupungissa turvataan kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheralueiden verkosto. Tavoitteena on ohjata ja täydentää maankäytön suunnittelua sekä korostaa viheralueiden arvoa tärkeänä maankäyttömuotona ja hyvän elinympäristön osatekijänä. Viheralueverkosto halutaan säilyttää ehyenä, yhtenäisenä ja riittävän kokoisena kasvavan kaupungin lisääntyvien maankäyttöpaineiden puristuksessa. Tähän liittyy myös ajatus viheralueverkoston tarkastelun ulottamisesta koskemaan koko Jyvässeutua, jolloin viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus turvattaisiin

6 yli kuntarajojen. Viheralueverkoston säilyminen on tärkeää sekä maisemallisesti, virkistyksellisesti että kaupunkiluonnon kannalta. Samalla halutaan nostaa viheralueiden arvostusta niin virkamiesten, päättäjien kuin asukkaiden silmissä. Tärkeä tavoite on viheralueiden luonteen ja toimintojen selkeyttäminen, eriluonteisten viheralueiden riittävyys ja saavutettavuus, laadullisesti ja hoidon kannalta erilaisten viheralueiden osoittaminen tasapuolisesti ja samoin periaattein koko kaupungissa. Työn tavoitteena on nostaa esille virkistyksen ja ihmisten asumisolojen kannalta keskeisimpiä viheralueita, joilla tulee panostaa laatuun. Tavoitteena on myös nostaa esiin maisemallisia, kulttuurihistoriallisia ja luonnon arvoja, jotta nämä arvot otettaisiin paremmin huomioon alueiden hoidossa sekä uusia rakentamiskohteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Resurssien kohdentaminen Viheraluejärjestelmän tulosten avulla voidaan yhä paremmin kohdentaa viheralueiden rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen varattuja resursseja tasapainoisesti koko kaupungin alueella. Viheraluejärjestelmä auttaa tunnistamaan toiminnalliset painopistealueet ja myös laadulliset vaatimukset pystytään ottamaan paremmin huomioon hoitoa ja rakentamista mietittäessä. Vuorovaikutteinen suunnittelu Vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteet tarkoittavat sitä, että viheraluejärjestelmän laadinnassa on lähtökohtana osallistavat työtavat. Asukkaiden ja viheralueiden käyttäjien toiveet ja näkemykset luovat pohjaa esitettäville kehittämisehdotuksille koskien sekä viheralueiden toimintoja että hoitoa. Toisaalta myös muiden sidosryhmien näkemyksiä halutaan kartoittaa ja ottaa ne huomioon. Näitä sidosryhmiä ovat niin kaupungin eri hallintokunnat kuin yritykset, erilaiset yhdistykset tai valtion laitokset. Tiedon hallinta Tiedon hallintaan liittyvät tavoitteet tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että viheralueilta olemassa oleva tieto on koettu osin riittämättömäksi tai se on vaikeasti hyödynnettävissä joko tiedon jäsentymättömyyden tai teknisten ratkaisujen vuoksi. Työn yhtenä tavoitteena on ollut muodostaa käsitys siitä, minkälaista tietoa viheralueilta tarvitaan, mitä tietoa puuttuu, millä periaatteilla tietoa kerätään, jäsennellään ja luokitellaan, kuinka tieto dokumentoidaan, kuinka tieto saadaan kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön ja kuinka tietoa jatkossa päivitetään. Viheralueiden suunnittelun ja hoidon hallinto Hallinnolliset tavoitteet liittyvät erityisesti viheralueilla toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Viheralueita hallinnoivat ja hoitavat useat eri tahot. Pelkästään kaupungin omistamista viheralueista vastaa useampi hallintokunta. Yhteistyön lisääminen ja yleensä viheralueiden näkeminen kokonaisuutena kaikkien kannalta on viheraluejärjestelmän olennainen lähtökohta. Usein kukin taho tarkastelee viheralueita vain omien tarpeidensa ja intressiensä pohjalta, jolloin viheralueiden kehittämisessä unohdetaan jollekin toiselle toimijalle tärkeä lähtökohta. Olennaista on eri tahojen näkökulmien ja tavoitteiden esiin tuominen sekä yhteen sovittaminen, päällekkäisen työn välttäminen ja sektorikohtaisten suunnitelmien vuoropuhelu. Toisaalta hallinnolliset tavoitteet liittyvät myös viheralueiden suunnittelun ja hoidon ohjelmoinnin kehittämiseen. Viheraluejärjestelmän puitteissa luodaan ohjeistusta sille, mitä viheralueiden suunnittelu eri tasoilla ja tahoilla on, miten viheralueiden suunnitteluprosessi etenee, minkälaisia suunnitelmia laaditaan 6

7 esim. kaavoituksen yhteydessä ja miten erityisesti huolehditaan aina kokonaistarkastelun näkökulmasta, varsinkin sektorikohtaisissa suunnitelmissa. A3 TERMISTÖ Työn kuluessa on useaan otteeseen ollut keskustelua käytettävistä termeistä ja nimityksistä. Siksi tässä raportissa on erityisesti kiinnitetty huomiota termien avaamiseen ja kuvailuun. Joistakin termeistä esiintyy valtakunnallisella tasolla useita erilaisia tulkintoja, mikä on aiheuttanut lisäpohdintaa siitä, mitä termejä työssä on syytä käyttää. Viheraluejärjestelmän yhteydessä käytettävä termistö muotoutuu jatkuvasti sitä mukaa kun työ etenee. Ajatuksena on kuitenkin, että Jyväskylässä jossain vaiheessa on suhteellisen vakiintunut ja tuttu termistö, jotta päästäisiin siitä, että termejä pitää aina esim. yksittäisen projektin alkaessa selvittää. Viheralue-termi Työn kuluessa on huomattu, että itse viheralue-termi synnyttää eri henkilöissä ja eri ammattikunnissa erilaisia mielleyhtymiä, ja termin selkeyttäminen on tarpeen. Tässä selvityksessä ja viheraluejärjestelmässä viheralueella tarkoitetaan kaikkea enemmän tai vähemmän luonnonvaraista sekä hoidettua kasvullista maanpinnan aluetta sekä "kovapintaisia", rakentamalla toteutettuja toiminnallisia virkistyspaikkoja. Viheraluejärjestelmässä ovat mukana kaikki nämä alueet riippumatta siitä, ovatko ne kaavassa virkistysalueita tai ovatko ne kaupungin omistuksessa. 7 Viheralue voi olla mm. rakennettu leikkipuisto tai koirapuisto, urheilu- ja ulkoilualue, liikenneviheralue, tori tai aukio, metsää tai niittyä, luonnonsuojelualue, viljelyspalsta-alue, taimitarha, liikenteen suojaviheralue, julkisen laitoksen piha, yrityksen tai yksityisen piha tai vaikkapa voimajohtoalue. Tarkemman käsityksen siitä, mitä kaikkea viheralueella tarkoitetaan, saa viheralueiden käyttöluokituksesta (ks. kappale a8). A4 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Viheraluejärjestelmä on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, joka maankäytöllisten suunnittelunäkökohtien lisäksi pitää sisällään viheralueiden hallinnan, rakentamisen ja hoidon näkökulmia. Itse viheraluejärjestelmän laadinnan prosessi on olennainen osa viheraluejärjestelmää, jonka tavoitteena on eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen. Valtakunnallisesti viheraluejärjestelmä on vakiintumaton termi, joten Jyväskylän viheraluejärjestelmällä tarkoitetaan hieman eri asiaa kuin vaikkapa Oulussa tai Espoossa. Viheraluejärjestelmän lopputulos ei ole vain yksi suunnitelma tai asiakirja, vaan viheraluejärjestelmällä tarkoitetaan myös kaikkea sitä toimintaa, jota tapahtuu jatkuvasti työssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri hallintokunnissa. Tämän vuoksi viheraluejärjestelmää ei tule pitää pelkästään kaupunkisuunnittelun projektina vaan eri hallintokuntien yhteistyöhankkeena. Viheraluejärjestelmän tarkoitus on koota yhteen sateenvarjomaisesti erilaisia viheralueisiin liittyviä selvityksiä, suunnitelmia, projekteja ja hankkeita. Laajasti tarkasteltuna kaikki viheralueita koskeva on osa viheraluejärjestelmää lähtien kaupungin yleiskaavan viheraluevarauksista yksittäisen asukkaan pihaan. Tällä ei tarkoiteta sitä, että viheraluejärjestelmä on jonkun yläpuolella tai alapuolella, vaan se muodostaa näiden varsin erilaisten ja erimittakaavaisten asioiden ja tarkastelunäkökulmien välille niitä yhdistävän "sideaineen".

8 Viheraluejärjestelmä tulee olemaan jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä osin paikkatietojärjestelmässä ylläpidettävä tietokokonaisuus. Viheraluejärjestelmä ei ole virallinen tai vahvistettava suunnitelma, vaan erilaista ja eritasoista suunnittelua ja ohjelmointia täydentävä ja ohjaava työväline. Esim. viheraluejärjestelmässä osoitetut tärkeät viheryhteydet tulee vahvistaa kaavoituksen keinoin. Tai esim. yksittäisten uusien alueiden rakentaminen ja viheralueiden hoidon ohjelmointi tehdään edelleen hallintokunnittain laadittavilla erilaisilla suunnitelmilla ja ohjelmilla. Toisaalta, koska kaikkialle kaupunkiin ei ole laadittu kokonaisvaltaisia viheralueiden kehittämistä ohjaavia suunnitelmia, tulee viheraluejärjestelmä käytännössä ohjaamaan suoraan esim. viheralueiden hoitoa. Esimerkiksi Kuokkalan selvitysalueen osalta viheraluejärjestelmän seurauksena tullaan ilman erillistä suunnittelua toteuttamaan niittyalueiden hoidon tehostamista. tämä nettiversio on kuvaton Kuva 1. Viheraluejärjestelmän luonnetta havainnollistava kaaviokuva. A5 VIHERRAKENNE Työn kuluessa on noussut esille, että viheralueiden yksityiskohtaisen "perustiedon" lisäksi on tarvetta tarkastella viheralueita ja niiden sijaintia sekä merkitystä kaupunkirakenteen osana. Tärkeä näkökulma tässä tarkastelussa on viherrakenteen tai viheralueverkoston hahmottaminen. Nämä kaksi termiä ovat jossain määrin samaa tarkoittavia. Viheralueverkosto on eri viheralueita ja niitä yhdistäviä viheryhteyksiä kuvaava kokonaisuus. Viherrakenne on tavallaan sama asia eli se on viheralueista koostuva kaupunkirakenteen osa, kokonaisuus, jonka osasia ovat erikokoiset viheralueet ja niitä yhdistävät toiminnalliset, visuaaliset ja ekologiset yhteydet. Viherrakenteen tasoinen tarkastelutapa on vielä Kuokkalan kokeiluprojektissa jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä tarkastelutapa otetaan mukaan keskeisemmin viheraluejärjestelmätyön seuraavassa vaiheessa, kun työ laajennetaan koskemaan koko kaupunkia. Seuraavaan on koottu suuntaa-antavasti viherrakenteen tarkasteluun liittyviä näkökohtia, jotka siis tulevat jatkossa konkretisoitumaan ja täydentymään viheraluejärjestelmätyössä. Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet Viherrakenteen tarkasteluun liittyy tietynlainen viheralueiden ja myös viheryhteyksien ja virkistysreittien hierarkinen tarkastelu. Tämä tarkoittaa, että viherrakenteessa on eritasoisia alueita ja reittejä, riippuen siitä kuinka laajoja ne ovat, miten ne sijaitsevat kaupunkirakenteessa ja kuinka laaja vaikutusalue niillä on. Vaikutusalueella tarkoitetaan sitä, kuinka laajaa asukasmäärää joku tietty viheralue palvelee ja siihen liittyen, kuinka hyvin saavutettavissa se on. Alustavana ajatuksena on jakaa viheralueet viiteen tasoon: seudulliseen, alueelliseen, kaupunginosatasoiseen, korttelitasoiseen sekä lähiviheralueeseen. 8

9 Seudullisia viheralueita Jyväskylässä ovat Laajavuori, Aittovuori, Kolmisoppisen seutu sekä Sippulanniemi. Nämä ovat seutukaavassa osoitetut neljä päävirkistysaluetta, ja niillä on merkitystä laajemman kaupunkiseudun virkistyksen sekä kaupunkiluonnon kannalta ekologisen verkoston ydinalueina. Myös Jyväsjärvestä ranta-alueineen ja rantaraitteineen on kehittymässä koko seutukuntaa palveleva virkistysaluekokonaisuus. Viheryhteydet, viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus Viheryhteydeksi kutsutaan niitä viheralueita, jotka kytkevät eri viheralueet toisiinsa (visuaalisesti ja rakenteellisesti). Viheryhteydet ovat olennainen osa viherrakennetta, jonka tulisi ideaalisessa tapauksessa muodostaa yhtenäinen toisiinsa yhteydessä olevien alueiden kokonaisuus. Viherrakennetarkastelussa on tarkoitus osoittaa viheralueiden väliset viheryhteydet sekä niiden merkitys ja toimivuus. Tärkeimmät viheryhteydet tulisi jatkossa mm. maankäytön suunnittelussa aina säilyttää viheralueina. Tavoitteena on myös, tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, osoittaa keinoja, joilla puutteellisia viheryhteyksiä voitaisiin parantaa. Viheryhteydet voivat merkitykseltään olla toiminnallisia virkistysyhteyksiä tai ekologisia yhteyksiä tai parhaimmassa tapauksessa näitä molempia. Virkistysyhteydet ovat konkreettisia alueita yhdistäviä ulkoilureittejä, jalankulku- ja pyöräteitä. Ekologiset yhteydet ovat tärkeitä kaupunkiluonnon kannalta. Ne mahdollistavat eliölajien liikkumisen ja levittäytymisen ja turvaavat siten luonnonalueiden monimuotoisuuden säilymistä. Toimiva ekologinen yhteys on riittävän leveä, yhtenäinen ja jatkuva. Tekeillä olevan Ekologinen verkosto ja kaupungin maankäytön suunnittelu tutkimuksen mukaan ekologisen yhteyden tulisi olla noin 200 metriä leveä, tästä kapeampi yhteys voi olla vain lyhyillä viheryhteyden osuuksilla. Ekologisen viheryhteyden jatkuvuuden kannalta kuitenkaan esim. omakotiasutus tai väljä kerrostaloalue ei aiheuta kaikkien eläinten kululle esteitä. Viheryhteyksiin liittyy olennaisesti ajatus viheralueiden jatkuvuudesta sekä saavutettavuudesta. Ilman viheryhteyksiä viheralueiden välinen yhteys on katkennut. Tämä koetaan käytännössä mm. reittien puuttumisena, mikä voi johtaa koetun elinympäristön viihtyisyyttä alentavana, kun joudutaan esim. kulkemaan meluisten liikenneväylien varsia pitkin. Kuokkalassa tähän on kiinnitetty huomiota ja viheralueilla kulkevaa reitistöä on tavoitteena täydentää. Viheralueiden riittävyys Viherrakenteen tarkastelussa yksi näkökohta on viheralueiden riittävyyden tarkastelu. Tämä tarkoittaa sitä, että viheralueita tulisi olla tietty määrä tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tämä kytkeytyy myös viheralueiden saavutettavuuteen, sillä viheralueiden suuri määrä esim. parin kilometrin päässä, ei takaa sitä, että asukas kokee lähialueensa viheralueet riittävinä. Viheralueiden riittävyyden kriteeristö on varsin vaikeasti määriteltävissä. Valtakunnallisesti on esitetty kriteereiksi mm. viheralueiden pinta-alaa per asukas tai viheralueiden etäisyyttä metreinä asunnolta (esim. Ympäristöministeriön Elinympäristön seurantajärjestelmän kehittäminen tutkimusraportissa). Näitä kriteerejä tulee käyttää varovaisesti ja muistaa aina tietyt satunnaismuuttujat (kuten maastonmuotojen, vesistöjen tai liikenneväylien estevaikutus), jotka tulisi tarkasteluissa ottaa huomioon. Myös asukkaiden kokema "riittävyyden tunne" tulee huomioida. 9

10 A6 VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU JYVÄSKYLÄSSÄ Esimerkki leikkipuistoista Työn kanssa samanaikaisesti on katu- ja puisto-osaston hallinnoimista leikkipuistoista tehty koko kaupungin kattavaa alustavaa tarkastelua niiden vaikutusalueista, hierarkiasta ja riittävyydestä. Selvityksessä leikkipaikat on jaettu kolmeen hierarkiatasoon: toimintapuistoon (kaupunginosatasoinen viheralue), korttelileikkiin (korttelitasoinen viheralue) ja pikkuleikkiin (lähiviheralue) suluissa olevat termit ovat hierarkisessa yleisluokittelussa käytettäviä nimityksiä (ks. edellä kappale Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet). Toimintapuisto sinällään on isompi kokonaisuus, joka pitää sisällään myös muita toimintoja kuin vain leikkiä. Vaikutusalueanalyysin mukaan on tehty tarkasteluja väestötietojen pohjalta siitä, kuinka hyvin kaupungin leikki-ikäiset lapset sijaitsevat leikkipuistojen vaikutusalueiden piirissä. Analyysien pohjalta on voitu vetää joitakin johtopäätöksiä siitä, millä alueilla leikkipuistoja on liian vähän ja myös alueita, joissa niitä on ehkä liian tiheässä. Näitä tarkasteluja on kuitenkin vielä syytä kehittää, ja jatkotyössä jää nähtäväksi, kuinka informatiivisia ja käytännön työtä palvelevia ne ovat. Tietyntasoista ja tärkeää tilastotietoa ne varmasti tuottavat. Lisätietoa tarkastelun tueksi tarvitaan mm. lasten ennustetusta määrästä, perhepäivähoitajien määristä, yksittäisten alueiden ominaispiirteistä, alueiden saavutettavuudesta, sijainnista kaupunkirakenteessa tai maastonmuodoista. Jyväskylässä on viheraluejärjestelmän kokeiluprojektin ja muiden samanaikaisesti käynnissä olevien suunnitteluprojektien yhteydessä pyritty luomaan selkeää suunnitelmahierarkiaa, kiteyttämään eri suunnitelmamuotojen sisältöä ja merkitystä, parantamaan sektorikohtaisten suunnitelmien vuoropuhelua sekä sopimaan yhteisesti käytettävistä suunnitelmien nimityksistä. Viherrakennesuunnitelma Viheraluejärjestelmän yksi konkreettinen lopputulos tulee olemaan koko kaupunkiin laadittava viherrakennesuunnitelma. Viherrakennesuunnitelma vastaa yleiskaavatasoista suunnittelua, ja se on tarkoitus aina myös laatia yleiskaavojen yhteydessä. Viherrakennesuunnitelmassa on painopiste viherrakenteen ja viheralueverkoston tarkastelussa. Olennainen näkökulma viherrakennesuunnitelmassa on viheralueiden saavutettavuuden, vaikutusalueen sekä riittävyyden tarkastelu (ks. Viherrakenne, kappale a5). Viherrakennesuunnitelmassa esitetään myös viheralueiden käyttöluokitus käyttöryhmätasolla (ks. Viheralueiden käyttöluokitus, kappale a8). Mahdollisesti tulevaisuudessa Jyväskylään laaditaan viherosayleiskaava, joka on viheralueita koskeva teemayleiskaava. Laadittava viherrakennesuunnitelma tulee olemaan sen pohjana. Viherosayleiskaavan laatimisesta ei ole päätöksiä, vaan sen tarvetta harkitaan tulevan viheraluejärjestelmäprosessin kuluessa. Viherosayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Yleissuunnittelu Asemakaavojen yhteydessä tai muutoin viheralueita yleispiirteisesti suunniteltaessa puhutaan viheryleissuunnitelmista, mai- 10

11 semasuunnitelmista sekä lähiympäristösuunnitelmista. Näissä tarkkuustaso on samanlainen, mutta laadulliset ja sisällölliset vaatimukset vaihtelevat johtuen suunnittelukohteen erityispiirteistä sekä suunnittelualueen rajauksesta. "Perussuunnitelma" tai yleisnimitys tällä tasolla on viheryleissuunnitelma. Maisemasuunnitelma-nimitys haluttiin ottaa käyttöön kuvaamaan niitä suunnittelukohteita, jotka ovat erityisen vaativia (kuten alue, jolla on erityisen korkeat laadulliset tavoitteet). Lähiympäristösuunnitelma-nimi on nimitys yleissuunnitelmalle, joka käsittää myös tonttien (osien) suunnittelua. tämä nettiversio on kuvaton Viheryleissuunnitelma, maisemasuunnitelma tai lähiympäristösuunnitelma kulkee (mikäli on kyse asemakaavan rinnalla tehtävästä yleissuunnitelmasta) kaavaprosessin ajan kaavan rinnalla sen hallinnollisissa käsittelyissä. Suunnitelman hyväksyy tämän jälkeen tekninen lautakunta. Toteutustason suunnittelu Toteutustason suunnittelua kutsutaan hieman erilailla riippuen siitä mitä tai kuka suunnittelee. Katu- ja puisto-osastolla laaditaan vihersuunnitelmia, tonttiosasto laatii metsäsuunnitelman, liikuntapalvelukeskuksella on liikunta-alueiden toteutussuunnitelmia, ympäristövirastolla esim. luontokohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tai ennallistamissuunnitelmia jne. Sektorikohtaiset suunnitelmat hyväksyvät aina kustakin toiminnan alasta vastaava lautakunta (tekninen lautakunta, liikuntalautakunta, ympäristölautakunta jne.). Kuva 2. Jyväskylän viheralueiden suunnittelun hierarkiaa kuvaava kaavio. A7 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ Olennainen kysymys työn alkuvaiheessa oli, mitä ja missä muodossa erilaista tietoa viheralueista kerätään ja tuotetaan. Lähtökohtana on ollut, että tieto tulee olemaan paikkatietomuotoista, mikä asettaa sille tiettyjä sisältö- ja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi koko prosessin kuluessa kiinnitettiin paljon huomiota erilaisten viheralueita koskevien tietojen luokittelulle. Viheraluejärjestelmään liittyy olennaisena osana viheralueiden paikkatietojärjestelmän kehittäminen. Katu- ja puisto-osastolla on meneillään erillinen hanke heidän hallinnoimiaan viheralueita koskevasta paikkatietojärjestelmästä. Tällä hetkellä on päädytty VIRE-ohjelmaan, jonka karttaliittymänä toimii Mapinfo. Metsätoimistossa on otettu vastikään käyttöön Tforest-niminen paikkatietojärjestelmä ja metsäsuunnitteluohjelmisto. 11

12 Kuokkalan viheralueselvityksessä sekä myös muualta kaupungista kerättyjen viheraluejärjestelmään liittyvien tietojen hallinnoimiseksi on käytetty Mapinfoa. Maisema-analyysien teossa on hyödynnetty myös Mapinfon Vertical Mapperia. Mahdollisesti tulevaisuudessa viheralueiden paikkatietojärjestelmä (joko osin tai kokonaan) tulee toimimaan Xcity-ympäristössä, jossa tällä hetkellä ylläpidetään kaupungin kartta-aineistoa ja jolla laaditaan mm. kaavat. Tämä on kuitenkin pitkän tähtäimen visio, ja lähivuosina tulee viheraluejärjestelmän sovelluksena toimimaan Mapinfo. Paikkatietojärjestelmän sisällön kuvaus Viheralueiden geometrinen tieto paikkatietojärjestelmässä on aluemaista sekä reittien osalta viiva-tietoa. Inventoinnin pohjaksi viheralueet rajattiin alustavasti ortokuvan perusteella osa-alueiksi. Tämän jälkeen alueita rajattiin tarkemmin mm. maastoinventointitulosten, kiinteistörajojen, kaavan varausten tai tulevaisuuden käyttövisioiden mukaisesti. Viheralueisiin ja reitteihin liittyy monenlaista ominaisuustietoa. Työssä on pyritty hahmottamaan tiedon tarpeita pidemmällä tähtäimellä, vaikka tässä vaiheessa on käytännössä keskitytty olennaisten tietojen keruuseen ja tallentamiseen. Tämän vuoksi suuri paino työn alkuvaiheessa on ollut erilaisten luokitusten ja numeeristen koodien miettimisessä, jotta viheralueita kuvaavia ominaisuustietoja voitaisiin ylipäätään esittää paikkatietona (ks. enemmän kappale a8). Kuokkalan viheralueselvityksessä kerätty paikkatieto käy konkreettisesti esille B-osassa viheralueiden ominaisuuksia kuvaavissa kartoissa ja niitä selittävissä teksteissä. Kuva 3. Mapinfon taulukkomuotoista ominaisuustietoa viheralueista. tiedon muoto ja laatu vielä dokumentoida tarkemmin (eli laatia ns. metadata). Teemakartat ja kyselyt tämä nettiversio on kuvaton Kerätyn ja tallennetun paikkatiedon avulla voidaan tehdä hyvin monenlaisia teemakarttoja ja kyselyitä aineistosta. Näistä konkreettisia esimerkkejä on osassa B. Teemakartat havainnollistavat selkeästi viheralueiden nykytilaa ja ajateltuja tulevaisuuden visioita sekä toimintojen että hoidon kannalta. Myös asukkaiden palautteiden tallentamista paikkatiedoksi kokeiltiin projektissa ja palautteita havainnollistettiin erilaisin aiheittain laadituin teemakartoin. Paikkatiedon avulla voidaan myös laskea pinta-aloja sekä tehdä tilastoja esim. hallintokunnittain tai viheralueiden luonteen mukaisesti. Mahdollisuudet erilaisiin analyyseihin ovat lukuisat, ja Paikkatietojärjestelmän sisältö on vielä kehittymässä ja seuraavassa vaiheessa, ennen kuin esim. maastoinventointeja ulotetaan muualle kaupunkiin, tulee paikkatietojärjestelmän tietosisältö, 12

13 yhdistämällä viheralueista kerättyä tietoa mm. olemassa oleviin väestötietoihin analyysien mahdollisuudet moninkertaistuvat. A8 LUOKITUKSET Koska valtakunnallisesti ei ole yhtenäistä ja yleisesti käytössä olevaa luokittelua muun kuin viheralueiden hoidon osalta, joudutaan Jyväskylässä luomaan omia luokituksia mm. viheralueiden käytön, hoitovastuiden, viherrakenteen, hoitosuositusten, arvojen, ongelmien, kaavatilanteen ym. tietojen kuvaamiseksi. Tämä on edellytys sille, että viheralueita koskevaa tietoa voidaan tallentaa paikkatietomuotoisena (ks. kappale a7). Seuraavassa kuvataan ne luokitukset, jotka ovat Kuokkalan viheralueselvityksen kuluessa muotoutuneet suhteellisen valmiiksi. Käyttöluokitus Käyttöluokitus on luokittelu siitä, mitä toimintoja ja käyttöä viheralueilla on. Se kertoo tarkemmin kuin kaavamerkinnät, minkä luonteinen viheralue on tai tulee olemaan. Käyttöluokkakartta on "viheralueiden peruskartta", jonka pohjalta kokonaisuus on helppo hahmottaa. Jyväskylän käyttöluokitusehdotusta kehitettäessä on pohjana käytetty mm. Ympäristöministeriön 1992 julkaisemaa viheralueiden käyttö- ja hoitoluokitusopasta. Käyttöluokitusehdotus on muokkautunut työssä saatujen käytännön kokemusten perusteella. Käyttöluokituksen kehittämisen keskeisin ajatus on ollut saada aikaan käytännössä toimiva luokitus, joka soveltuu Jyväskylän kaupungin olosuhteisiin. Käyttöluokitus on laadittu hierarkkisesti kolmiportaiseksi. Tämä mahdollistaa käyttöluokituksen tarkastelun halutulla tarkkuustasolla. Yleiskaavatasoisessa viherrakennesuunnitelmassa (joka tulee olemaan keskeistä tarkasteltaessa koko kaupungin viheralueita kokonaisuutena) käytetään käyttöluokituksen ylintä tasoa, käyttöryhmiä. Käyttöryhmiä on yhteensä seitsemän, ja ne ovat: 1. Toiminnalliset viheralueet 2. Luonnonmukaiset viheralueet ja maatalousalueet 3. Erityispuistot ja viheralueet 4. Suojaviheralueet 5. Suojelualueet ja muut tärkeät luontokohteet 6. Pihat 7. Muut alueet Käyttöryhmät jakaantuvat edelleen käyttöluokkiin ja tarkempiin käyttötyyppeihin. Käyttöluokkataso soveltuu parhaiten käytettäviksi yleissuunnitelmatasoisessa tarkastelussa, ja käyttötyypit antavat jo hyvin yksityiskohtaista tietoa viheralueiden käytöstä. Käyttöluokkia on tällä hetkellä yhteensä 35 käyttöluokkaa, ja käyttötyyppejä

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TOURUJOEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut 1 JOHDANTO... 4 2 YLEISTÄ... 5 2.1 Suunnittelualueen sijainti... 5 2.2 Suunnitteluprosessi... 6 3 LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus

Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos. Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos Vaikutustenarviointi ja toteutuksen vaiheistus 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Arviointiprosessi... 4 2.1 Kilpailuvaihe... 4 2.2 Kehityskuva, kestävyyskriteerit ja taustaselvitykset...

Lisätiedot

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA

YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA YLEISKAAVA 2035 RAKENNESUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Kaavoitusyksikkö PL 125 (Eteläinen Asemakatu 2), 11101 Riihimäki 11101 Riihimäki p. 019 758 4000 27.3.2015 SISÄLLYS

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun Elvyttääkö lähiympäristö? Tulviiko kaupunki? Missä ihmiset kohtaavat? virtaa viherrakenteesta suuntaviivoja kaupunkiympäristön suunnitteluun

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ AJANKOHTAISTA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA M A A N M I T T A U S P Ä I V Ä T ESPOO 16. 17.3.2000 MAANMITTAUKSEN HISTORIAA KAUTTA AIKOJEN JA TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Luennossa viitataan ensiksi maanjakojen ja omistusoikeuden väliseen yhteyteen sekä

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla

Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla Kansalaiskanavahankkeen julkaisut Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä paikallistasolla VUOROVAIKUTUKSEN TYÖKALUJA ALUEEN TOIMIJOILLE Asiakasosallisuuden itsearviointityökirja Kanavaopas Kansalaiskanava Seutuyhteistyötä

Lisätiedot

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi Y m p ä r i s t ö o p a s 109 LUONTO JA LUONNONVARAT Tarja Söderman Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa... SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Y

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

L U K U 5. L I I T T E E T

L U K U 5. L I I T T E E T L U K U 5. L I I T T E E T 5.1 Tarkastelussa maankäytön suunnitelmat Aurajokilaaksossa Tarkastelu kohdistuu Aurajokilaakson alueella voimassa oleviin kaavoihin. Tarkastelun lähtökohtana on Aurajokilaakson

Lisätiedot

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025

Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 VANTAA. Liikuntapaikkasuunnitelma. vuosille 2009 2025 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 1 VANTAA Liikuntapaikkasuunnitelma vuosille 2009 2025 2 Vantaan liikuntapaikkasuunnitelma 2009 2025 Julkaisija Vantaan kaupunki Vapaa-aika ja asukaspalvelut,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere

Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Osallistumisen seuranta ja arviointi kaavoituksessa Case Tampere Tampereen kaupunki Outi Teittinen ja Henna Blåfield SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 TAUSTAA 3 ARVIOINNIN VIITEKEHYS JA KESKEISET KÄSITTEET

Lisätiedot

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET INVENTOINTIOHJE VALTAKUNNALLISESTI ARVOKKAIDEN MAISEMA-ALUEIDEN PÄIVITYSINVENTOINNIT MAASEUDUN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Ympäristöministeriö MAPIO-työryhmä 10/2010 Valtakunnallisesti arvokkaiden

Lisätiedot

vaikutu Jyväskylän StrategineS

vaikutu Jyväskylän StrategineS JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINN YLEISKAAVALUONNOS vaikutu usten arviointi Jyväskylän n kaupunki, Maankäyttö, StrategineS en suunnittelu 11.12.2013 0 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YLEISKAAVALUONNOS Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen

Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen HELSINGIN YLEISKAAVA Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:18 2 HELSINGIN

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi

RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Avustustoiminnan raportteja 17 Wennberg Mikko, Oosi Olli, Alavuotunki Kaisa, Soikkeli Markku RAY:n avustaman ehkäisevän päihdetyön nykytilan arviointi Yleisestä tiedon jakamisesta vuorovaikutukseen ja

Lisätiedot

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus

Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C. Kaavaselostus Kaava 0249 Nummelan eteläosien osayleiskaava, osa-alue C Kaavaselostus Kate 6.11.2013 Kh 14.2.2011 Ympa 2.2.2011 Ympa 18.1.2011 Ympa 22.10.2009 Asia 73/10.02.02/2011 (ent. 145/712/2008) Kaavan laatijat:

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja

Kestävä maankäyttö. Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja Kestävä maankäyttö Uusia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja ISBN 978-952-457-557-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Piirrokset: Janne Harju Kuvat: Eriksson Arkkitehdit Oy,

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot