Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys 16.9."

Transkriptio

1 Jyväskylän viheraluejärjestelmä Raportti 1 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTI Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys Jyväskylän kaupunki LT-Konsultit Oy

2 sisällysluettelo Esipuhe... 4 OSA A: VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEK- TIN PERIAATTEET SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 a1 Työn tausta ja lähtökohdat... 5 a2 Tavoitteet... 5 Maankäyttö, viheralueiden sisältö ja laatu... 5 Resurssien kohdentaminen... 6 Vuorovaikutteinen suunnittelu... 6 Tiedon hallinta... 6 Viheralueiden suunnittelun ja hoidon hallinto... 6 a3 Termistö... 7 Viheralue-termi... 7 a4 Viheraluejärjestelmän sisältö... 7 a5 Viherrakenne... 8 Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet... 8 Viheryhteydet, viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus... 9 Viheralueiden riittävyys... 9 a6 Viheralueiden suunnittelu Jyväskylässä Viherrakennesuunnitelma Yleissuunnittelu Toteutustason suunnittelu a7 Paikkatietojärjestelmä Paikkatietojärjestelmän sisällön kuvaus Teemakartat ja kyselyt a8 Luokitukset Käyttöluokitus Hoitoluokitus Hoitovastuut Muut luokitukset ja niiden kehittäminen a9 Kuokkalan kokeiluprojektin kulku a10 Kokemukset asukasyhteistyöstä Kuokkalassa

3 sisällysluettelo OSA B: KUOKKALAN POHJOIS- JA ITÄOSIEN VIHER- ALUESELVITYS b1 Johdanto Selvitysalueen sijainti b2 Tavoitteet b3 Työtapa ja käytetyt menetelmät Lähtötiedot Nykytilan analyysit Luokitukset Maastotyövaihe ja tiedon kokoaminen b4 Maankäyttö ja viherrakenne Kaavoitustilanne Viherrakenne Viheryhteydet b5 Viheralueiden nykytila Virkistysalueet ja virkistysyhteydet Luonto ja luonnonsuojelu Viheralueiden hoito b6 Viheralueiden kehittäminen Maisema ja kulttuuriympäristö Virkistysalueiden uudet toiminnot Virkistysyhteydet Luonto ja luonnonsuojelu Viheralueiden hoito b7 Virkistysalueiden riittävyys b8 Asukasyhteistyön järjestäminen ja palautteiden käsittely 52 Asukaspalautteen kooste b9 Toteutusohjelmat ja jatkotoimenpiteet Toteutusohjelmat ja kustannusarviot Toteutusvastuut Jatkosuunnittelukohteet Maankäyttösuunnitelmien tarkistustarve b10 Alueittaiset selostukset Liite 1. Ehdotus Jyväskylän viheraluejärjestelmän käyttöluokitukseksi Liite 2. Viheraluejärjestelmän ohjausryhmän kokoonpano 65 Liite 3. Kyselylomake Liite 4. Alueittaiset nykytilan selostukset ja toimenpidesuositukset Liite 5. Nähtävilläoloaikana saatujen palautteiden kooste ja niihin annetut vastineet

4 Esipuhe Kuokkalan viheralueselvitys muodostaa Jyväskylän viheraluejärjestelmän laatimisen ensimmäisen vaiheen. Kokonaisvaltainen ja laaja viheraluejärjestelmän nimeä kantava projekti käynnistyi Kuokkalassa ja on tarkoitus laajentaa sieltä koko kaupunkiin. Kuokkala on saanut toimia kokeilualueena, kun on mietitty, mitä viheraluejärjestelmä käytännössä tarkoittaa, minkälaisia selvityksiä ja suunnitelmia se pitää sisällään, mitä tietoja työn pohjaksi tarvitaan ja minkälainen prosessi viheraluejärjestelmän laatiminen on. Viheraluejärjestelmän tärkein tavoite on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti viihtyisän sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elinympäristön turvaaminen. Viheralueet muodostavat elinympäristön laadun kannalta olennaisen tekijän: jollei niitä ole riittävästi tai jos ne eivät ole laadullisesti hyviä, koetaan oma elinympäristö epäviihtyisäksi. Siitä, miten viheraluejärjestelmä laajennetaan koko kaupunkiin, ollaan parhaillaan laatimassa projektisuunnitelmaa. Se kuvaa, miten viheraluejärjestelmän laadinta tulee etenemään jatkossa. Projektisuunnitelman laadinnassa muodostaa Kuokkalasta saadut kokemukset ja sen yhteydessä kehitetty tarkastelutapa erittäin tärkeän pohjan. Kuokkalan kokeiluprojekti on ollut vuoden mittainen prosessi. Varsinaisen selvitysaluetta koskevan konkreettisen selvityksen, joka on kuvattu raportin osassa B, tekijä on ollut MMM Tiina Saukkonen LT-Konsultit Oy:stä. Kokeiluprojektia on kaupungin puolesta ohjannut työryhmä, johon ovat kuuluneet kaupunginpuutarhuri Mauri Lehtinen, rakennuttajahortonomi Eila Korpiaho ja rakennuttajahortonomi Leena Rapo Teknisen palvelukeskuksen katu- ja puisto-osastolta, metsäpäällikkö Marko Kemppainen Teknisen palvelukeskuksen tonttiosastolta, ympäristösuojelusihteeri Heikki Sihvonen Ympäristövirastosta sekä kaavoitusarkkitehti Jorma Häkkinen ja allekirjoittanut Kaupunkisuunnittelutoimistosta. Tämä raportti jakaantuu kahteen osaan. Alkuosa (osa A) kertoo selvityksen yleisistä periaatteista, tavoitteista, työn aikana kehitetyistä menetelmistä ja työtavoista. A-osa on kokonaisuudessaan kuvaus kokeiluprojektin aikana syntyneistä johtopäätöksistä ajatellen koko Jyväskylän tulevaa viheraluejärjestelmää. Viheralueselvitys koskien konkreettisesti selvitysalueen viheralueiden nykytilaa, merkitystä sekä tulevaisuuden näkymiä muodostaa raportin jälkimmäisen puoliskon (osa B). Jyväskylässä Mervi Vallinkoski maisema-arkkitehti 4

5 OSA A: VIHERALUEJÄRJESTELMÄN KOKEILUPROJEKTIN PERIAATTEET SEKÄ JOHTOPÄÄTÖKSET A1 TYÖN TAUSTA JA LÄHTÖKOHDAT Viheraluejärjestelmän laatimisesta Jyväskylään keskusteltiin ensimmäisen kerran keväällä 2001 mm. eri hallintokuntien yhteistyötä koskevassa palaverissa, jossa olivat mukana keskeisimmät viheralueilla toimijat. Koska viheraluejärjestelmä ei ole Suomessa vakiintunut suunnittelun muoto, ei tuossa vaiheessa ollut selvää käsitystä mihin pyritään. Talven aikana kiteytyi ajatus siitä, että ennen kuin viheraluejärjestelmä laajennetaan koko kaupunkiin, olisi sitä hyvä "testata" jollain suppeammalla osa-alueella. Kuokkalan pohjois- ja itäosien viheralueselvitys päätettiin käynnistää keväällä Kyseinen alue josta jäljempänä käytetään vain nimitystä Kuokkala, vaikkei se katakaan koko Kuokkalaa valittiin kohdealueeksi erityisesti sen takia, koska alueen viheralueiden luonne ja merkitys on ollut ongelmallinen. Alueella on paljon vanhaa peltoaluetta, joka on umpeutunut tai umpeutumassa, eikä viheralueiden osalta ole ollut selkeää kokonaisvaltaista ajatusta siitä, mihin suuntaan niitä tulisi kehittää. Toisaalta Kuokkala on suhteellisen selkeästi rajattavissa oleva alue, suosittu asuinalue sekä yhä osittain myös maankäytön muutosten kourissa. Kokeiluprojektin alue ei ehkä ole maisemallisesti kaikkein tyypillisintä jyväskyläläistä asuinaluetta eli mm. metsien osuus ja maanpinnan muotojen vaihtelu on suhteellisen vähäinen verrattuna joihinkin muihin Jyväskylän asuinalueisiin. 5 A2 TAVOITTEET Kuokkalan pohjois- ja itäosien kokeiluprojektin tavoitteena ei ole pelkästään ollut kerätä tietoa viheralueista ja suunnitella niitä, vaan erityisesti luoda käsitys siitä, mitä koko kaupungin kattavan viheraluejärjestelmän tulisi olla käytännössä. Projektin kuluessa saatiin parempi käsitys siitä, mitä viheraluejärjestelmällä tavoitellaan. Koko kaupunkia koskevan viheraluejärjestelmän tavoitteet voidaan jakaa viiden tyyppisiin tavoitteisiin: 1. maankäytöllisiin, sisällöllisiin ja laadullisiin tavoitteisiin 2. viheralueiden rakentamiseen ja hoitoon varattujen resurssien kohdentamiseen liittyviin tavoitteisiin 3. vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteisiin 4. tiedon hallintaan liittyviin tavoitteisiin 5. hallinnollisiin tavoitteisiin Maankäyttö, viheralueiden sisältö ja laatu Maankäytöllisiin, sisällöllisiin ja laadullisiin tavoitteisiin liittyy tärkeimpänä ajatus siitä, että kaupungissa turvataan kaikkialla riittävä, monipuolinen ja laadullisesti hyvä viheralueiden verkosto. Tavoitteena on ohjata ja täydentää maankäytön suunnittelua sekä korostaa viheralueiden arvoa tärkeänä maankäyttömuotona ja hyvän elinympäristön osatekijänä. Viheralueverkosto halutaan säilyttää ehyenä, yhtenäisenä ja riittävän kokoisena kasvavan kaupungin lisääntyvien maankäyttöpaineiden puristuksessa. Tähän liittyy myös ajatus viheralueverkoston tarkastelun ulottamisesta koskemaan koko Jyvässeutua, jolloin viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus turvattaisiin

6 yli kuntarajojen. Viheralueverkoston säilyminen on tärkeää sekä maisemallisesti, virkistyksellisesti että kaupunkiluonnon kannalta. Samalla halutaan nostaa viheralueiden arvostusta niin virkamiesten, päättäjien kuin asukkaiden silmissä. Tärkeä tavoite on viheralueiden luonteen ja toimintojen selkeyttäminen, eriluonteisten viheralueiden riittävyys ja saavutettavuus, laadullisesti ja hoidon kannalta erilaisten viheralueiden osoittaminen tasapuolisesti ja samoin periaattein koko kaupungissa. Työn tavoitteena on nostaa esille virkistyksen ja ihmisten asumisolojen kannalta keskeisimpiä viheralueita, joilla tulee panostaa laatuun. Tavoitteena on myös nostaa esiin maisemallisia, kulttuurihistoriallisia ja luonnon arvoja, jotta nämä arvot otettaisiin paremmin huomioon alueiden hoidossa sekä uusia rakentamiskohteita ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Resurssien kohdentaminen Viheraluejärjestelmän tulosten avulla voidaan yhä paremmin kohdentaa viheralueiden rakentamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen varattuja resursseja tasapainoisesti koko kaupungin alueella. Viheraluejärjestelmä auttaa tunnistamaan toiminnalliset painopistealueet ja myös laadulliset vaatimukset pystytään ottamaan paremmin huomioon hoitoa ja rakentamista mietittäessä. Vuorovaikutteinen suunnittelu Vuorovaikutteisen suunnittelun tavoitteet tarkoittavat sitä, että viheraluejärjestelmän laadinnassa on lähtökohtana osallistavat työtavat. Asukkaiden ja viheralueiden käyttäjien toiveet ja näkemykset luovat pohjaa esitettäville kehittämisehdotuksille koskien sekä viheralueiden toimintoja että hoitoa. Toisaalta myös muiden sidosryhmien näkemyksiä halutaan kartoittaa ja ottaa ne huomioon. Näitä sidosryhmiä ovat niin kaupungin eri hallintokunnat kuin yritykset, erilaiset yhdistykset tai valtion laitokset. Tiedon hallinta Tiedon hallintaan liittyvät tavoitteet tarkoittavat yksinkertaisesti sitä, että viheralueilta olemassa oleva tieto on koettu osin riittämättömäksi tai se on vaikeasti hyödynnettävissä joko tiedon jäsentymättömyyden tai teknisten ratkaisujen vuoksi. Työn yhtenä tavoitteena on ollut muodostaa käsitys siitä, minkälaista tietoa viheralueilta tarvitaan, mitä tietoa puuttuu, millä periaatteilla tietoa kerätään, jäsennellään ja luokitellaan, kuinka tieto dokumentoidaan, kuinka tieto saadaan kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön ja kuinka tietoa jatkossa päivitetään. Viheralueiden suunnittelun ja hoidon hallinto Hallinnolliset tavoitteet liittyvät erityisesti viheralueilla toimijoiden yhteistyön kehittämiseen. Viheralueita hallinnoivat ja hoitavat useat eri tahot. Pelkästään kaupungin omistamista viheralueista vastaa useampi hallintokunta. Yhteistyön lisääminen ja yleensä viheralueiden näkeminen kokonaisuutena kaikkien kannalta on viheraluejärjestelmän olennainen lähtökohta. Usein kukin taho tarkastelee viheralueita vain omien tarpeidensa ja intressiensä pohjalta, jolloin viheralueiden kehittämisessä unohdetaan jollekin toiselle toimijalle tärkeä lähtökohta. Olennaista on eri tahojen näkökulmien ja tavoitteiden esiin tuominen sekä yhteen sovittaminen, päällekkäisen työn välttäminen ja sektorikohtaisten suunnitelmien vuoropuhelu. Toisaalta hallinnolliset tavoitteet liittyvät myös viheralueiden suunnittelun ja hoidon ohjelmoinnin kehittämiseen. Viheraluejärjestelmän puitteissa luodaan ohjeistusta sille, mitä viheralueiden suunnittelu eri tasoilla ja tahoilla on, miten viheralueiden suunnitteluprosessi etenee, minkälaisia suunnitelmia laaditaan 6

7 esim. kaavoituksen yhteydessä ja miten erityisesti huolehditaan aina kokonaistarkastelun näkökulmasta, varsinkin sektorikohtaisissa suunnitelmissa. A3 TERMISTÖ Työn kuluessa on useaan otteeseen ollut keskustelua käytettävistä termeistä ja nimityksistä. Siksi tässä raportissa on erityisesti kiinnitetty huomiota termien avaamiseen ja kuvailuun. Joistakin termeistä esiintyy valtakunnallisella tasolla useita erilaisia tulkintoja, mikä on aiheuttanut lisäpohdintaa siitä, mitä termejä työssä on syytä käyttää. Viheraluejärjestelmän yhteydessä käytettävä termistö muotoutuu jatkuvasti sitä mukaa kun työ etenee. Ajatuksena on kuitenkin, että Jyväskylässä jossain vaiheessa on suhteellisen vakiintunut ja tuttu termistö, jotta päästäisiin siitä, että termejä pitää aina esim. yksittäisen projektin alkaessa selvittää. Viheralue-termi Työn kuluessa on huomattu, että itse viheralue-termi synnyttää eri henkilöissä ja eri ammattikunnissa erilaisia mielleyhtymiä, ja termin selkeyttäminen on tarpeen. Tässä selvityksessä ja viheraluejärjestelmässä viheralueella tarkoitetaan kaikkea enemmän tai vähemmän luonnonvaraista sekä hoidettua kasvullista maanpinnan aluetta sekä "kovapintaisia", rakentamalla toteutettuja toiminnallisia virkistyspaikkoja. Viheraluejärjestelmässä ovat mukana kaikki nämä alueet riippumatta siitä, ovatko ne kaavassa virkistysalueita tai ovatko ne kaupungin omistuksessa. 7 Viheralue voi olla mm. rakennettu leikkipuisto tai koirapuisto, urheilu- ja ulkoilualue, liikenneviheralue, tori tai aukio, metsää tai niittyä, luonnonsuojelualue, viljelyspalsta-alue, taimitarha, liikenteen suojaviheralue, julkisen laitoksen piha, yrityksen tai yksityisen piha tai vaikkapa voimajohtoalue. Tarkemman käsityksen siitä, mitä kaikkea viheralueella tarkoitetaan, saa viheralueiden käyttöluokituksesta (ks. kappale a8). A4 VIHERALUEJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ Viheraluejärjestelmä on laaja ja moniulotteinen kokonaisuus, joka maankäytöllisten suunnittelunäkökohtien lisäksi pitää sisällään viheralueiden hallinnan, rakentamisen ja hoidon näkökulmia. Itse viheraluejärjestelmän laadinnan prosessi on olennainen osa viheraluejärjestelmää, jonka tavoitteena on eri tahojen välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön parantaminen. Valtakunnallisesti viheraluejärjestelmä on vakiintumaton termi, joten Jyväskylän viheraluejärjestelmällä tarkoitetaan hieman eri asiaa kuin vaikkapa Oulussa tai Espoossa. Viheraluejärjestelmän lopputulos ei ole vain yksi suunnitelma tai asiakirja, vaan viheraluejärjestelmällä tarkoitetaan myös kaikkea sitä toimintaa, jota tapahtuu jatkuvasti työssä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi eri hallintokunnissa. Tämän vuoksi viheraluejärjestelmää ei tule pitää pelkästään kaupunkisuunnittelun projektina vaan eri hallintokuntien yhteistyöhankkeena. Viheraluejärjestelmän tarkoitus on koota yhteen sateenvarjomaisesti erilaisia viheralueisiin liittyviä selvityksiä, suunnitelmia, projekteja ja hankkeita. Laajasti tarkasteltuna kaikki viheralueita koskeva on osa viheraluejärjestelmää lähtien kaupungin yleiskaavan viheraluevarauksista yksittäisen asukkaan pihaan. Tällä ei tarkoiteta sitä, että viheraluejärjestelmä on jonkun yläpuolella tai alapuolella, vaan se muodostaa näiden varsin erilaisten ja erimittakaavaisten asioiden ja tarkastelunäkökulmien välille niitä yhdistävän "sideaineen".

8 Viheraluejärjestelmä tulee olemaan jatkuvasti päivittyvä ja täydentyvä osin paikkatietojärjestelmässä ylläpidettävä tietokokonaisuus. Viheraluejärjestelmä ei ole virallinen tai vahvistettava suunnitelma, vaan erilaista ja eritasoista suunnittelua ja ohjelmointia täydentävä ja ohjaava työväline. Esim. viheraluejärjestelmässä osoitetut tärkeät viheryhteydet tulee vahvistaa kaavoituksen keinoin. Tai esim. yksittäisten uusien alueiden rakentaminen ja viheralueiden hoidon ohjelmointi tehdään edelleen hallintokunnittain laadittavilla erilaisilla suunnitelmilla ja ohjelmilla. Toisaalta, koska kaikkialle kaupunkiin ei ole laadittu kokonaisvaltaisia viheralueiden kehittämistä ohjaavia suunnitelmia, tulee viheraluejärjestelmä käytännössä ohjaamaan suoraan esim. viheralueiden hoitoa. Esimerkiksi Kuokkalan selvitysalueen osalta viheraluejärjestelmän seurauksena tullaan ilman erillistä suunnittelua toteuttamaan niittyalueiden hoidon tehostamista. tämä nettiversio on kuvaton Kuva 1. Viheraluejärjestelmän luonnetta havainnollistava kaaviokuva. A5 VIHERRAKENNE Työn kuluessa on noussut esille, että viheralueiden yksityiskohtaisen "perustiedon" lisäksi on tarvetta tarkastella viheralueita ja niiden sijaintia sekä merkitystä kaupunkirakenteen osana. Tärkeä näkökulma tässä tarkastelussa on viherrakenteen tai viheralueverkoston hahmottaminen. Nämä kaksi termiä ovat jossain määrin samaa tarkoittavia. Viheralueverkosto on eri viheralueita ja niitä yhdistäviä viheryhteyksiä kuvaava kokonaisuus. Viherrakenne on tavallaan sama asia eli se on viheralueista koostuva kaupunkirakenteen osa, kokonaisuus, jonka osasia ovat erikokoiset viheralueet ja niitä yhdistävät toiminnalliset, visuaaliset ja ekologiset yhteydet. Viherrakenteen tasoinen tarkastelutapa on vielä Kuokkalan kokeiluprojektissa jäänyt vähemmälle huomiolle. Tämä tarkastelutapa otetaan mukaan keskeisemmin viheraluejärjestelmätyön seuraavassa vaiheessa, kun työ laajennetaan koskemaan koko kaupunkia. Seuraavaan on koottu suuntaa-antavasti viherrakenteen tarkasteluun liittyviä näkökohtia, jotka siis tulevat jatkossa konkretisoitumaan ja täydentymään viheraluejärjestelmätyössä. Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet Viherrakenteen tarkasteluun liittyy tietynlainen viheralueiden ja myös viheryhteyksien ja virkistysreittien hierarkinen tarkastelu. Tämä tarkoittaa, että viherrakenteessa on eritasoisia alueita ja reittejä, riippuen siitä kuinka laajoja ne ovat, miten ne sijaitsevat kaupunkirakenteessa ja kuinka laaja vaikutusalue niillä on. Vaikutusalueella tarkoitetaan sitä, kuinka laajaa asukasmäärää joku tietty viheralue palvelee ja siihen liittyen, kuinka hyvin saavutettavissa se on. Alustavana ajatuksena on jakaa viheralueet viiteen tasoon: seudulliseen, alueelliseen, kaupunginosatasoiseen, korttelitasoiseen sekä lähiviheralueeseen. 8

9 Seudullisia viheralueita Jyväskylässä ovat Laajavuori, Aittovuori, Kolmisoppisen seutu sekä Sippulanniemi. Nämä ovat seutukaavassa osoitetut neljä päävirkistysaluetta, ja niillä on merkitystä laajemman kaupunkiseudun virkistyksen sekä kaupunkiluonnon kannalta ekologisen verkoston ydinalueina. Myös Jyväsjärvestä ranta-alueineen ja rantaraitteineen on kehittymässä koko seutukuntaa palveleva virkistysaluekokonaisuus. Viheryhteydet, viheralueiden jatkuvuus ja saavutettavuus Viheryhteydeksi kutsutaan niitä viheralueita, jotka kytkevät eri viheralueet toisiinsa (visuaalisesti ja rakenteellisesti). Viheryhteydet ovat olennainen osa viherrakennetta, jonka tulisi ideaalisessa tapauksessa muodostaa yhtenäinen toisiinsa yhteydessä olevien alueiden kokonaisuus. Viherrakennetarkastelussa on tarkoitus osoittaa viheralueiden väliset viheryhteydet sekä niiden merkitys ja toimivuus. Tärkeimmät viheryhteydet tulisi jatkossa mm. maankäytön suunnittelussa aina säilyttää viheralueina. Tavoitteena on myös, tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, osoittaa keinoja, joilla puutteellisia viheryhteyksiä voitaisiin parantaa. Viheryhteydet voivat merkitykseltään olla toiminnallisia virkistysyhteyksiä tai ekologisia yhteyksiä tai parhaimmassa tapauksessa näitä molempia. Virkistysyhteydet ovat konkreettisia alueita yhdistäviä ulkoilureittejä, jalankulku- ja pyöräteitä. Ekologiset yhteydet ovat tärkeitä kaupunkiluonnon kannalta. Ne mahdollistavat eliölajien liikkumisen ja levittäytymisen ja turvaavat siten luonnonalueiden monimuotoisuuden säilymistä. Toimiva ekologinen yhteys on riittävän leveä, yhtenäinen ja jatkuva. Tekeillä olevan Ekologinen verkosto ja kaupungin maankäytön suunnittelu tutkimuksen mukaan ekologisen yhteyden tulisi olla noin 200 metriä leveä, tästä kapeampi yhteys voi olla vain lyhyillä viheryhteyden osuuksilla. Ekologisen viheryhteyden jatkuvuuden kannalta kuitenkaan esim. omakotiasutus tai väljä kerrostaloalue ei aiheuta kaikkien eläinten kululle esteitä. Viheryhteyksiin liittyy olennaisesti ajatus viheralueiden jatkuvuudesta sekä saavutettavuudesta. Ilman viheryhteyksiä viheralueiden välinen yhteys on katkennut. Tämä koetaan käytännössä mm. reittien puuttumisena, mikä voi johtaa koetun elinympäristön viihtyisyyttä alentavana, kun joudutaan esim. kulkemaan meluisten liikenneväylien varsia pitkin. Kuokkalassa tähän on kiinnitetty huomiota ja viheralueilla kulkevaa reitistöä on tavoitteena täydentää. Viheralueiden riittävyys Viherrakenteen tarkastelussa yksi näkökohta on viheralueiden riittävyyden tarkastelu. Tämä tarkoittaa sitä, että viheralueita tulisi olla tietty määrä tasapuolisesti ympäri kaupunkia. Tämä kytkeytyy myös viheralueiden saavutettavuuteen, sillä viheralueiden suuri määrä esim. parin kilometrin päässä, ei takaa sitä, että asukas kokee lähialueensa viheralueet riittävinä. Viheralueiden riittävyyden kriteeristö on varsin vaikeasti määriteltävissä. Valtakunnallisesti on esitetty kriteereiksi mm. viheralueiden pinta-alaa per asukas tai viheralueiden etäisyyttä metreinä asunnolta (esim. Ympäristöministeriön Elinympäristön seurantajärjestelmän kehittäminen tutkimusraportissa). Näitä kriteerejä tulee käyttää varovaisesti ja muistaa aina tietyt satunnaismuuttujat (kuten maastonmuotojen, vesistöjen tai liikenneväylien estevaikutus), jotka tulisi tarkasteluissa ottaa huomioon. Myös asukkaiden kokema "riittävyyden tunne" tulee huomioida. 9

10 A6 VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU JYVÄSKYLÄSSÄ Esimerkki leikkipuistoista Työn kanssa samanaikaisesti on katu- ja puisto-osaston hallinnoimista leikkipuistoista tehty koko kaupungin kattavaa alustavaa tarkastelua niiden vaikutusalueista, hierarkiasta ja riittävyydestä. Selvityksessä leikkipaikat on jaettu kolmeen hierarkiatasoon: toimintapuistoon (kaupunginosatasoinen viheralue), korttelileikkiin (korttelitasoinen viheralue) ja pikkuleikkiin (lähiviheralue) suluissa olevat termit ovat hierarkisessa yleisluokittelussa käytettäviä nimityksiä (ks. edellä kappale Hierarkinen tarkastelu ja vaikutusalueet). Toimintapuisto sinällään on isompi kokonaisuus, joka pitää sisällään myös muita toimintoja kuin vain leikkiä. Vaikutusalueanalyysin mukaan on tehty tarkasteluja väestötietojen pohjalta siitä, kuinka hyvin kaupungin leikki-ikäiset lapset sijaitsevat leikkipuistojen vaikutusalueiden piirissä. Analyysien pohjalta on voitu vetää joitakin johtopäätöksiä siitä, millä alueilla leikkipuistoja on liian vähän ja myös alueita, joissa niitä on ehkä liian tiheässä. Näitä tarkasteluja on kuitenkin vielä syytä kehittää, ja jatkotyössä jää nähtäväksi, kuinka informatiivisia ja käytännön työtä palvelevia ne ovat. Tietyntasoista ja tärkeää tilastotietoa ne varmasti tuottavat. Lisätietoa tarkastelun tueksi tarvitaan mm. lasten ennustetusta määrästä, perhepäivähoitajien määristä, yksittäisten alueiden ominaispiirteistä, alueiden saavutettavuudesta, sijainnista kaupunkirakenteessa tai maastonmuodoista. Jyväskylässä on viheraluejärjestelmän kokeiluprojektin ja muiden samanaikaisesti käynnissä olevien suunnitteluprojektien yhteydessä pyritty luomaan selkeää suunnitelmahierarkiaa, kiteyttämään eri suunnitelmamuotojen sisältöä ja merkitystä, parantamaan sektorikohtaisten suunnitelmien vuoropuhelua sekä sopimaan yhteisesti käytettävistä suunnitelmien nimityksistä. Viherrakennesuunnitelma Viheraluejärjestelmän yksi konkreettinen lopputulos tulee olemaan koko kaupunkiin laadittava viherrakennesuunnitelma. Viherrakennesuunnitelma vastaa yleiskaavatasoista suunnittelua, ja se on tarkoitus aina myös laatia yleiskaavojen yhteydessä. Viherrakennesuunnitelmassa on painopiste viherrakenteen ja viheralueverkoston tarkastelussa. Olennainen näkökulma viherrakennesuunnitelmassa on viheralueiden saavutettavuuden, vaikutusalueen sekä riittävyyden tarkastelu (ks. Viherrakenne, kappale a5). Viherrakennesuunnitelmassa esitetään myös viheralueiden käyttöluokitus käyttöryhmätasolla (ks. Viheralueiden käyttöluokitus, kappale a8). Mahdollisesti tulevaisuudessa Jyväskylään laaditaan viherosayleiskaava, joka on viheralueita koskeva teemayleiskaava. Laadittava viherrakennesuunnitelma tulee olemaan sen pohjana. Viherosayleiskaavan laatimisesta ei ole päätöksiä, vaan sen tarvetta harkitaan tulevan viheraluejärjestelmäprosessin kuluessa. Viherosayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Yleissuunnittelu Asemakaavojen yhteydessä tai muutoin viheralueita yleispiirteisesti suunniteltaessa puhutaan viheryleissuunnitelmista, mai- 10

11 semasuunnitelmista sekä lähiympäristösuunnitelmista. Näissä tarkkuustaso on samanlainen, mutta laadulliset ja sisällölliset vaatimukset vaihtelevat johtuen suunnittelukohteen erityispiirteistä sekä suunnittelualueen rajauksesta. "Perussuunnitelma" tai yleisnimitys tällä tasolla on viheryleissuunnitelma. Maisemasuunnitelma-nimitys haluttiin ottaa käyttöön kuvaamaan niitä suunnittelukohteita, jotka ovat erityisen vaativia (kuten alue, jolla on erityisen korkeat laadulliset tavoitteet). Lähiympäristösuunnitelma-nimi on nimitys yleissuunnitelmalle, joka käsittää myös tonttien (osien) suunnittelua. tämä nettiversio on kuvaton Viheryleissuunnitelma, maisemasuunnitelma tai lähiympäristösuunnitelma kulkee (mikäli on kyse asemakaavan rinnalla tehtävästä yleissuunnitelmasta) kaavaprosessin ajan kaavan rinnalla sen hallinnollisissa käsittelyissä. Suunnitelman hyväksyy tämän jälkeen tekninen lautakunta. Toteutustason suunnittelu Toteutustason suunnittelua kutsutaan hieman erilailla riippuen siitä mitä tai kuka suunnittelee. Katu- ja puisto-osastolla laaditaan vihersuunnitelmia, tonttiosasto laatii metsäsuunnitelman, liikuntapalvelukeskuksella on liikunta-alueiden toteutussuunnitelmia, ympäristövirastolla esim. luontokohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tai ennallistamissuunnitelmia jne. Sektorikohtaiset suunnitelmat hyväksyvät aina kustakin toiminnan alasta vastaava lautakunta (tekninen lautakunta, liikuntalautakunta, ympäristölautakunta jne.). Kuva 2. Jyväskylän viheralueiden suunnittelun hierarkiaa kuvaava kaavio. A7 PAIKKATIETOJÄRJESTELMÄ Olennainen kysymys työn alkuvaiheessa oli, mitä ja missä muodossa erilaista tietoa viheralueista kerätään ja tuotetaan. Lähtökohtana on ollut, että tieto tulee olemaan paikkatietomuotoista, mikä asettaa sille tiettyjä sisältö- ja laatuvaatimuksia. Tämän vuoksi koko prosessin kuluessa kiinnitettiin paljon huomiota erilaisten viheralueita koskevien tietojen luokittelulle. Viheraluejärjestelmään liittyy olennaisena osana viheralueiden paikkatietojärjestelmän kehittäminen. Katu- ja puisto-osastolla on meneillään erillinen hanke heidän hallinnoimiaan viheralueita koskevasta paikkatietojärjestelmästä. Tällä hetkellä on päädytty VIRE-ohjelmaan, jonka karttaliittymänä toimii Mapinfo. Metsätoimistossa on otettu vastikään käyttöön Tforest-niminen paikkatietojärjestelmä ja metsäsuunnitteluohjelmisto. 11

12 Kuokkalan viheralueselvityksessä sekä myös muualta kaupungista kerättyjen viheraluejärjestelmään liittyvien tietojen hallinnoimiseksi on käytetty Mapinfoa. Maisema-analyysien teossa on hyödynnetty myös Mapinfon Vertical Mapperia. Mahdollisesti tulevaisuudessa viheralueiden paikkatietojärjestelmä (joko osin tai kokonaan) tulee toimimaan Xcity-ympäristössä, jossa tällä hetkellä ylläpidetään kaupungin kartta-aineistoa ja jolla laaditaan mm. kaavat. Tämä on kuitenkin pitkän tähtäimen visio, ja lähivuosina tulee viheraluejärjestelmän sovelluksena toimimaan Mapinfo. Paikkatietojärjestelmän sisällön kuvaus Viheralueiden geometrinen tieto paikkatietojärjestelmässä on aluemaista sekä reittien osalta viiva-tietoa. Inventoinnin pohjaksi viheralueet rajattiin alustavasti ortokuvan perusteella osa-alueiksi. Tämän jälkeen alueita rajattiin tarkemmin mm. maastoinventointitulosten, kiinteistörajojen, kaavan varausten tai tulevaisuuden käyttövisioiden mukaisesti. Viheralueisiin ja reitteihin liittyy monenlaista ominaisuustietoa. Työssä on pyritty hahmottamaan tiedon tarpeita pidemmällä tähtäimellä, vaikka tässä vaiheessa on käytännössä keskitytty olennaisten tietojen keruuseen ja tallentamiseen. Tämän vuoksi suuri paino työn alkuvaiheessa on ollut erilaisten luokitusten ja numeeristen koodien miettimisessä, jotta viheralueita kuvaavia ominaisuustietoja voitaisiin ylipäätään esittää paikkatietona (ks. enemmän kappale a8). Kuokkalan viheralueselvityksessä kerätty paikkatieto käy konkreettisesti esille B-osassa viheralueiden ominaisuuksia kuvaavissa kartoissa ja niitä selittävissä teksteissä. Kuva 3. Mapinfon taulukkomuotoista ominaisuustietoa viheralueista. tiedon muoto ja laatu vielä dokumentoida tarkemmin (eli laatia ns. metadata). Teemakartat ja kyselyt tämä nettiversio on kuvaton Kerätyn ja tallennetun paikkatiedon avulla voidaan tehdä hyvin monenlaisia teemakarttoja ja kyselyitä aineistosta. Näistä konkreettisia esimerkkejä on osassa B. Teemakartat havainnollistavat selkeästi viheralueiden nykytilaa ja ajateltuja tulevaisuuden visioita sekä toimintojen että hoidon kannalta. Myös asukkaiden palautteiden tallentamista paikkatiedoksi kokeiltiin projektissa ja palautteita havainnollistettiin erilaisin aiheittain laadituin teemakartoin. Paikkatiedon avulla voidaan myös laskea pinta-aloja sekä tehdä tilastoja esim. hallintokunnittain tai viheralueiden luonteen mukaisesti. Mahdollisuudet erilaisiin analyyseihin ovat lukuisat, ja Paikkatietojärjestelmän sisältö on vielä kehittymässä ja seuraavassa vaiheessa, ennen kuin esim. maastoinventointeja ulotetaan muualle kaupunkiin, tulee paikkatietojärjestelmän tietosisältö, 12

13 yhdistämällä viheralueista kerättyä tietoa mm. olemassa oleviin väestötietoihin analyysien mahdollisuudet moninkertaistuvat. A8 LUOKITUKSET Koska valtakunnallisesti ei ole yhtenäistä ja yleisesti käytössä olevaa luokittelua muun kuin viheralueiden hoidon osalta, joudutaan Jyväskylässä luomaan omia luokituksia mm. viheralueiden käytön, hoitovastuiden, viherrakenteen, hoitosuositusten, arvojen, ongelmien, kaavatilanteen ym. tietojen kuvaamiseksi. Tämä on edellytys sille, että viheralueita koskevaa tietoa voidaan tallentaa paikkatietomuotoisena (ks. kappale a7). Seuraavassa kuvataan ne luokitukset, jotka ovat Kuokkalan viheralueselvityksen kuluessa muotoutuneet suhteellisen valmiiksi. Käyttöluokitus Käyttöluokitus on luokittelu siitä, mitä toimintoja ja käyttöä viheralueilla on. Se kertoo tarkemmin kuin kaavamerkinnät, minkä luonteinen viheralue on tai tulee olemaan. Käyttöluokkakartta on "viheralueiden peruskartta", jonka pohjalta kokonaisuus on helppo hahmottaa. Jyväskylän käyttöluokitusehdotusta kehitettäessä on pohjana käytetty mm. Ympäristöministeriön 1992 julkaisemaa viheralueiden käyttö- ja hoitoluokitusopasta. Käyttöluokitusehdotus on muokkautunut työssä saatujen käytännön kokemusten perusteella. Käyttöluokituksen kehittämisen keskeisin ajatus on ollut saada aikaan käytännössä toimiva luokitus, joka soveltuu Jyväskylän kaupungin olosuhteisiin. Käyttöluokitus on laadittu hierarkkisesti kolmiportaiseksi. Tämä mahdollistaa käyttöluokituksen tarkastelun halutulla tarkkuustasolla. Yleiskaavatasoisessa viherrakennesuunnitelmassa (joka tulee olemaan keskeistä tarkasteltaessa koko kaupungin viheralueita kokonaisuutena) käytetään käyttöluokituksen ylintä tasoa, käyttöryhmiä. Käyttöryhmiä on yhteensä seitsemän, ja ne ovat: 1. Toiminnalliset viheralueet 2. Luonnonmukaiset viheralueet ja maatalousalueet 3. Erityispuistot ja viheralueet 4. Suojaviheralueet 5. Suojelualueet ja muut tärkeät luontokohteet 6. Pihat 7. Muut alueet Käyttöryhmät jakaantuvat edelleen käyttöluokkiin ja tarkempiin käyttötyyppeihin. Käyttöluokkataso soveltuu parhaiten käytettäviksi yleissuunnitelmatasoisessa tarkastelussa, ja käyttötyypit antavat jo hyvin yksityiskohtaista tietoa viheralueiden käytöstä. Käyttöluokkia on tällä hetkellä yhteensä 35 käyttöluokkaa, ja käyttötyyppejä

14 Erityisesti käyttötyyppitaso tulee vielä jonkin verran kehittymään. Jo työn kuluessa on havaittu tarvetta miettiä enemmän rakennettujen puistojen jaottelua sekä mahdollisesti myös metsäisten alueiden luokitteluja. Näistä jälkimmäisen tarve johtuu mm. tarpeesta huomioida paremmin ympäristöviraston kehittämä metsien käyttö- ja soveltuvuusluokitus. Käyttöluokitus kokonaisuutena on esitetty liitteessä 1. Hoitoluokitus Käytetty hoitoluokitus noudattelee pääosin valtakunnallista hoitoluokitus opasta (Viherympäristöliitto 2000). Työn kuluessa on ilmestynyt uusi tätä täydentävä hoitoluokitus taajamametsien osalta, jota ei kuitenkaan otettu enää työssä käyttöön, koska mm. maastoinventoinnit oli jo suoritettu ensin mainitun luokitteluoppaan mukaan. Jatkossa tullaan käyttämään myös tätä uutta taajamametsien osalta tehtyä täydennystä. Kuokkalan viheralueselvityksessä käytettiin metsien osalta oppaan luokkien lisäksi nk. erikoismetsää C5. Sillä tarkoitetaan niitä lähimetsiä, jotka ovat maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti tai kasvillisuudeltaan erityisiä alueita (esim. Kuokkalan kartanon lähimetsät tai vanhat taimistoalueet). Näiden alueiden esiin tuominen koettiin tärkeäksi, jotta niiden suunnittelussa ja hoidossa nämä erityiset arvot tulisivat varmasti huomioitua. Jatkotyössä tulee hoidon luokittelun osalta tarkasteltavaksi katu- ja puisto-osastolla käytettyjen ns. tuotekuvausten huomioiminen. Mahdollisesti tämä voi tarkoittaa sitä, että Jyväskylään tulee hoitoluokkien A ja B osalta oma hoitoluokitus. 14

15 Hoitovastuut Viheralueiden ominaisuustiedoksi haluttiin tallentaa myös tieto siitä, kenen vastuulla alue on. Jotta tämä tieto voitaisiin myös esittää kartoilla, annettiin eri toimijoille omat koodit. Hoitovastuu-tietoa havainnollistavat konkreettisesti teemakartat osassa B (kappaleessa b9). Muut luokitukset ja niiden kehittäminen Muita luokituksia, joita on käytetty Kuokkalan viheralueselvityksen kuluessa, kuvataan tarkemmin osassa B. Näiden käytettyjen luokitusten käyttökelpoisuus tulee pohdittavaksi jatkotyössä, ainakin niitä tulee kehittää edelleen saatujen kokemusten pohjalta. A9 KUOKKALAN KOKEILUPROJEKTIN KULKU Kuokkalan kokeiluprojekti käynnistyi keväällä Tällöin ei ollut vielä käsitystä siitä, miten projekti tarkkaan ottaen etenee ja mitä vaiheita siinä tulee olemaan. Tämä kuulunee kokeiluprojektin luonteeseen. Työtä ohjasi työryhmä, jonka edustus on kerrottu tämän selvityksen esipuheessa. Konkreettista työtä, alueen inventointia ja suunnittelua, on tehnyt MMM Tiina Saukkonen LT-Konsultit Oy:stä. Hänen käsialaansa on pääosin tämän raportin B-osa, jossa kuvataan Kuokkalan viheralueselvityksen tulokset. Työryhmä kokoontui työn aikana 10 kertaa. Lisäksi ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa (ohjausryhmän kokoonpano liitteenä 2). Sekä työryhmä ja ohjausryhmä tulevat jatkamaan myös jatkotyön, viheraluejärjestelmän laajentumisen, yhteydessä. Ryhmien kokoonpanot muuttuvat ja laajentuvat tarpeen mukaan. Näiden lisäksi on projektin kuluessa pidetty tarpeen mukaan muita palavereja, mm. liikuntapalvelukeskuksen sekä Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistyksen edustajien kanssa. Työtä on esitelty myös Keski-Suomen liiton, Keski-Suomen ympäristökeskuksen että naapurikuntien edustajille. Tarkemmin työn suorittamisen yksityiskohdista on kerrottu osassa B, kappaleessa b3. 15

16 A10 KOKEMUKSET ASUKASYHTEISTYÖSTÄ KUOK- KALASSA Alusta lähtien tärkeä näkökulma on ollut asukkaiden näkökulmien kartoittaminen ja huomioiminen. Lisäksi koska kyseessä oli kokeiluprojekti, haluttiin saada käsitys siitä, miten paljon asukkaiden osallistamisen järjestäminen vie aikaa ja kuinka se parhaiten kannattaa järjestää. Asukasyhteistyön järjestämiseksi on prosessin kuluessa: - järjestetty kuusi asukastilaisuutta, joista neljä oli luonteeltaan yhdistettyjä asukastilaisuuksia ja puistokävelyitä. Viimeisimmän, helmikuussa 2003 järjestetyn, asukastilaisuuden yhteydessä järjestettiin myös näyttely, johon saattoi iltapäivän ajan käydä tutustumassa. Tilaisuuksista on kerrottu Jyväskylän tiedotuslehdessä, Keskisuomalaisessa ja paikallislehti Kuokkasessa. Elo-syyskuussa 2002 sekä helmikuussa 2003 järjestetyistä tilaisuuksista tiedotettiin myös postin mukana kaikkiin talouksiin jaettavalla tiedotteella. - ylläpidetty postituslistaa, jonka jäsenille on lähetetty yhteensä 6 tiedotetta (heinäkuusta 2002 lähtien) - laadittu kyselylomake, joka joulukuussa 2002 julkistettiin myös nettiversiona (http:// www,jyvaskyla.fi/kaavoitus/kysely.php) - ylläpidetty projektin nettisivuja (http:// jossa on kerrottu projektin sisällöstä sekä tiedotettu projektin vaiheista Tarkemmin asukasyhteistyön kulusta sekä palautteista ja niiden huomioimisesta selvitystyössä kerrotaan osassa B (kappale b8). Kuokkalan työn yhteydessä huomattiin, että asukkaiden vuorovaikutuksen järjestäminen vaatii paljon aikaa. Tiedottamiseen, sen sisältöön, muotoon ja laajuuteen, on myös syytä kiinnittää huomiota, jotta saadaan riittävästi asukkaita osallistumaan. Perinteiset tiedottamisen tavat, kuten ilmoitus lehdessä, ei ole riittävää. Tehokkain tapa tiedon välittämiseen oli selvästi postin mukana jokaiseen talouteen jaettava tiedote. Postituslista lienee myös toimiva ja postituslistalaisten itsensä kannalta vaivaton, mutta projektin vetäjälle melko paljon työtä tuottava. Postituslistan ylläpitoon tulee kehittää automaattisemmin toimiva menetelmä, mikäli sitä aiotaan jatkossa hyödyntää. Nyt postituslistaa ylläpidettiin Excel- taulukko-ohjelmassa sekä sähköpostilistalaisten osalta myös Outlook- sähköpostiohjelmassa. Palautteiden keräämiseksi kattavasti (jotta saadaan tietoa sekä huonoista että hyvistä asioista eri näkökulmilta) kysely on varsin toimiva keino. Tosin kyselyn laatiminen on vaativaa, sillä kysymykset tulee muotoilla huolellisesti, jotta vastauksista saadaan irti se tieto, mitä halutaan. Kyselyissä tulosten tulkinnan kannalta helpoimmat kysymykset ovat valintatehtäviä, vapaassa palautekentässä (teksti) aiheuttaa vastausten purku suuren työn. Kuokkalan selvitystyössä ei kokeiltu toisin kuin alussa suunniteltiin - mitään erityistä osallistamismenetelmää (jollei puistokävelyä lueta sellaiseksi) näillä tarkoitetaan siis esim. erilaisia työpajoja ja ryhmätöitä. Muista kaavoitushankkeista saatujen kokemusten pohjalta on kuitenkin joidenkin yksinkertaisten menetelmien käyttö esim. asukastilaisuuksissa varsin antoisaa ja järkevää. Ongelmana asukkaiden palautteissa on usein mm. se, että he eivät tule ajatelleeksi kaikkia asioita tai eivät esimerkiksi tuo esille viheralueisiin liittyviä positiivisia asioita, jotka myös ovat suunnittelijoiden kannalta erittäin tärkeää tietoa. Näitä pystytään saamaan paremmin esille mm. ohjattujen ryhmätöiden avulla. 16

17 Kirjallisten ja suullisten palautteiden sekä kyselyiden läpikäynti on suuri työ. Työaikana se vie (riippuen kuinka hyvä esim. kysely on) minuuttia per palaute, ainakin jos palautteista laaditaan myös karttaan paikannettu tieto. Teemakartoin havainnollistettu palautekooste on todella havainnollinen ja selkeä esitysmuoto, jolla pystytään välittämään asukkaiden näkemyksiä nopeasti laajemmaltikin. Myös asukkaiden itsensä kannalta nämä koostekartat lienevät käytännöllisiä. Kuokkalan asukastilaisuuksien osalta kaikki toteutetut tilaisuudet olivat projektin työryhmän mielestä onnistuneita. Erityisesti puistokävelyt olivat antoisia, myös näyttely täydentämässä perinteistä tiedotustilaisuutta oli toimiva ratkaisu. Näyttelyn järjestäminen vaatii hieman enemmän valmistelua kuin pelkän tiedotustilaisuuden järjestäminen. 17

18 OSA B: KUOKKALAN POHJOIS- JA ITÄOSIEN VIHERALUESELVITYS B1 JOHDANTO Jyväskylään tullaan tekemään viheraluejärjestelmä tämän raportin osan A periaatteiden mukaisesti. Kuokkalan viheralueselvitys on viheraluejärjestelmän kokeiluhanke, ja tämän selvityksen tulokset ovat osa viheraluejärjestelmää. Tässä raportin B-osassa on ensiksi yleisiä työn tekemiseen liittyviä osuuksia (kappaleet b1-b3) sekä selvitysalueen maankäyttöä (kappale b4) ja viheralueiden nykytilaa (kappaleet b5) kuvaavat osuudet. Tämän jälkeen on suunnitelmallinen osuus (kappaleet b6-b7), jossa esitetään tavoitteita ja suosituksia alueen kehittämiseksi. Lopuksi kerrotaan asukasyhteistyöstä ja asukkaiden palautteiden huomioinnista (kappale b8) sekä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisesta ja jatkosuunnittelusta (kappale b9). B-osaan liittyvä yksityiskohtaisin osuus, eli alueittaiset nykytilan ja toimenpidesuositusten kuvaukset, esitetään kappaleessa b10 sekä liitteessä 4. Selvitysalueen sijainti Viheralueselvityksen kohdealue sijaitsee Jyväsjärven eteläpuolella Kuokkalan alueella. Kuokkalan silta yhdistää alueen kaupungin keskustaan. Idässä alue yhdistyy kahden vierekkäisen Äijälänsalmen yli menevän sillan avulla Äijälän ja Väinölän kaupunginosiin. Etelässä alue rajautuu Nenäinniemen kaupunginosaan ja lännessä Kuokkalan keskustaan. Selvitys koskee Kuokkalan pohjois- ja itäosia (ks. rajaus oheisella kartalla). Jäljempänä työstä käytetään kuitenkin nimitystä "Kuokkalan viheralueselvitys", vaikkei se katakaan koko Kuokkalan aluetta. Selvitysalueen pinta-ala on 331 ha. B2 TAVOITTEET Yleisenä tavoitteena on laatia Kuokkalan kokeiluprojektin pohjalta malli viheraluejärjestelmän laatimiseksi Jyväskylään. Kuokkalan selvityksessä on ollut tavoitteena kokeilla kehitettyjä työmenetelmiä, luokituksia sekä toimintatapoja, joita tullaan käyttämään jatkossa viheraluejärjestelmä-projektin laajentuessa koko kaupungin tasoiseksi. 18

19 Konkreettisemmin Kuokkalan viheralueselvityksen tavoitteena on ollut: parantaa asuin- ja lähivirkistysalueiden toimivuutta ja viihtyisyyttä säilyttää ja kehittää luonnonmukaisuutta ja kaupunkiekologisia arvoja korostaa paikallisia maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä viheralueiden erityispiirteitä ottaa huomioon asukastoiveet kehittää käyttöviheralueista ympäristöstressiä kestäviä, uudistuvia ja elinvoimaisia olla koko kaupungin viheraluejärjestelmän toimiva osa B3 TYÖTAPA JA KÄYTETYT MENETELMÄT Kuokkalan viheralueselvityksen konkreettinen osuus (jota tämä raportin B-osa kuvaa) on tehty konsulttityönä, jossa vuorovaikutteisen ja innovatiivisen ryhmätyöskentelyn rooli oli merkittävä. Selvityksen aikainen keskustelu kaupungin eri viheralueiden parissa työskentelevien tahojen kesken on ollut erittäin tärkeä osa koko selvityksen laadintaa ja siinä aikaansaatuja tuloksia. Viheraluejärjestelmässähän on kysymys uudesta ja kokonaisvaltaisesta tavasta tarkastella viheralueita ja tehdä yhteistyötä niiden hyväksi. Selvitystyötä ohjasi työryhmä johon kuuluivat: Eila Korpiaho, Tekpa/ Katu- ja puisto-osasto Mauri Lehtinen, " Leena Rapo, " Marko Kemppainen, Tekpa/ Metsätoimisto Heikki Sihvonen, Ympäristövirasto Mervi Vallinkoski, Kaupunkisuunnittelutoimisto Jorma Häkkinen, " Työryhmä kokoontui työn aikana yhteensä 10 kertaa. Tämän lisäksi työn aikana on pidetty muita suunnittelukokouksia, mm. liikuntapalvelukeskuksen sekä Sulkurannan siirtolapuutarhayhdistyksen edustajien kanssa. Selvitysluonnos valmistui tammikuussa Sitä täydennettiin tarkemmilla aluekuvauksilla sekä asukkaiden ja työryhmän palautteiden pohjalta maalis-huhtikuussa Viheralueselvitys oli nähtävillä välisen ajan. Raportti viimeisteltiin nähtävilläolon jälkeen saatujen kommenttien perusteella. 19

20 Lähtötiedot Selvitysalueella on ollut käynnissä useita hankkeita samanaikaisesti tämän Kuokkalan viheralueselvityksen kanssa. Nämä hankkeet käsittävät osia selvitysalueesta, esim. reitistöstä tai jonkun osa-alueen, ja ne on huomioitu tässä viheralueselvityksessä. Joihinkin suunnitelmiin, mm. rantaraittiin ja Kuokkalanpellon niittyalueisiin, on viheralueselvityksen pohjalta ehdotettu muutoksia tai tarkennuksia. Seuraavassa on lueteltu ne hankkeet ja suunnitelmat, jotka ovat olleet tämän työn lähtökohtina: Jyväsjärven rantaraitin toteutus välillä Survon omenapuisto Pirttimäki; Katu- ja puisto-osasto, Tekninen palvelukeskus ( ) Samulinniemen yleissuunnitelma, Vihersuunnittelu Irma Serola, Jyväskylä (2000) Äijälänsalmen parantaminen sekä salmen varren reitistö, Merenkulkulaitos/ Järvi-Suomen merenkulkupiiri, Suomen IP-Tekniikka Oy, Viherteema (2003) Pohjanlammen ruoppauksen ja kunnostamisen yleissuunnitelma (luonnos); Tekninen palvelukeskus, Suomen IP-Tekniikka Oy (2002) Pohjanlammen käytävät, Vihersuunnitelma (luonnos); Katu- ja puisto-osasto, Tekninen palvelukeskus, Viherteema (2003) Pohjanlammen liikuntapuiston yleissuunnitelma ja idealuonnoksia, Katu- ja puisto-osasto, Tekninen palvelukeskus, Kaupunkisuunnittelutoimisto (luonnos 2001) Selvityksen pohjana on ollut myös muu kaupungin lähtötietoaineisto, jota saatiin kaupungin eri hallintokunnista mm. ympäristövirastosta sekä Keski-Suomen museosta. Kuokkalan alueelta selvitettiin mm.: kaavoitustilanne kaavojen toteutuneisuus maanomistus suojelualueet kulttuuriympäristöt suojellut rakennukset uhanalaiset kulttuurin seuralaiskasvit viljellyt pellot ja niittyalueet luvulla Nykytilan analyysit Ortokuvien ja maastoinventoinnin perusteella tehtiin alueelta maisema- sekä ympäristö-analyysit, joiden tulokset on esitetty teemakartoin. Analyyseissä tehtiin seuraavat luokittelut: käyttöluokitus (ks. kappale a8) hoitoluokitus (VYL 2000) maisematyyppiluokitus maisemanhoitosuositukset luokittelu reittiluokitus hoitovastuu-luokittelu Tämän lisäksi alueella on ajankohtaisia kaavoitushankkeita, joista tarkemmin kappaleessa b4. 20

Jyväskylän kaupunki / Yhdyskuntatoimi / Kaupunkisuunnitteluosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIHEROSAYLEISKAAVA. arkistointitunnus: 028

Jyväskylän kaupunki / Yhdyskuntatoimi / Kaupunkisuunnitteluosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIHEROSAYLEISKAAVA. arkistointitunnus: 028 / Jyväskylän kaupunki s. 1 Jyväskylän kaupunki / Yhdyskuntatoimi / Kaupunkisuunnitteluosasto OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIHEROSAYLEISKAAVA arkistointitunnus: 028 17.10.2005, tarkistettu 7.11.2005

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Espoon ympäristöyhdistys Sini Miettinen

Espoon ympäristöyhdistys Sini Miettinen Espoon ympäristöyhdistys 14.9.2016 Sini Miettinen Espoon luonnonhoidon toimintamalli Tavoitteet ja ohjeet kaupungin omistamien metsien, peltojen ja niittyjen hoitoon sekä hoidon suunnitteluun Linjaukset

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU LIITTYEN KAAVOITTAMISEEN Valkeakosken kaupunkisuunnittelu, 2013 Liito-orava SISÄLLYSLUETTELO 1. EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ 1.1 Ekologisen käytävän määritelmä 2.

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle

Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle Nikkilän kehityskuva Utvecklingsbild för Nickby Maankäyttöjaostolle 20.4.2016 Nikkilän askeleet 2035 NIKKILÄN KEHITYSKUVA ON KUNNAN YHTEINEN STRATEGIA NIKKILÄN KEHITTÄMISEKSI. KEHITYSKUVAN TAVOITEVUOSI

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: ARVENMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 201 kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 24.09.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 76 Ympäristölautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Tia Lähteenmäki,

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

Johdanto. 2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä Metsäsanasto 2 (12) Johdanto Maisematyölupahakemuksia tehdessään eri tahojen suositellaan kutsuvan eri hakkuutapoja tässä sanastossa esitetyillä nimillä. Tekstin tarkoituksena on selventää ja yhtenäistää

Lisätiedot

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376

FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) Hangon kaupunki Kantakaupungin yleiskaava 104-C9376 FCG Planeko Oy OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 ( 7 ) HANGON KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63, 64 ) 1 PERUSTIEDOT KAAVAN NIMI: KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA KAAVA-ALUE: Kaava-alue

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava

LIITE LIITE 11. Kuusankoski-Koria. Kouvolan keskustaajaman. viherosayleiskaava. viherosayleiskaava LIITE LIITE 11 Kuusankosken-Korian viherosayleiskaava Kouvolan keskustaajaman viherosayleiskaava Kuusankoski-Koria viherosayleiskaava Suunnittelualueen Suunnittelualueen sijainti sijainti Yleiskaavoitus

Lisätiedot

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen

Asemakaavan sisällöstä. VARELY / Ympäristövastuualue / Alueiden käyttö / Maarit Kaipiainen Asemakaavan sisällöstä 11.4.2013 Asemakaava: yksityiskohtaisin kaavataso Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan,

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Leppävirran kunta Taajaman asemakaava hankkeet, Kirkkokaarre ja Matinkuja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki.

ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (8) Päiväys 1.2.2013 LAIHIANRANNAN ASEMAKAAVA 41 LAIHIA ALOITE Aloitteen asemakaavan laatimiseksi on tehnyt Lappeenrannan kaupunki. Tekninen toimi Kaavoitus PL 38,

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 14.10.2015 Sivu 1 / 1 309/10.03.01/2015 94 Teknisen lautakunnan lausunto Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta vuosille 2015-2025 Valmistelijat / lisätiedot: Sini Miettinen,

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Kaupunginhallitus 65 23.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta 14/10.02.00/2014 Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä:

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Sulkavan kunta Vilkalahden ja Hopeasaaren itäosien asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SULKAVAN KUNTA SULKAVAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLITUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LIPERIN KUNTA KÄSÄMÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma H A N G O N K A U P U N K I Stormhälla Stora ja Lilla Tallholmen saarten ja ranta- alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.1.2013 / 6.3.2013 / 27.3.2013/ 31.1.2014/

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010

TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 TSAARIN LÄHDE: PUISTOSUUNNITELMA VATIMENPOHJA, VIROLAHTI YLEISSUUNNITELMA SUUNNITELMASELOSTUS V1 12.7.2010 YMPÄRISTÖSUUNNITTELU HARJU- SOINI KY Ympäristösuunnittelu Harju-Soini Ky Sivu 1/7 YLEISTÄ Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 27.5.2016 SEPÄNKYLÄ Asemakaavan muutos kortteleissa 17 18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Juvan kunta Jukajärven yleiskaavan muuttaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUVAN KUNTA JUKAJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI:

HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaupunkirakenne 29.5.2013 LIITE 6 1(6) HOLMANTIEN GRILLIKIOSKI: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin

Lisätiedot

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below

Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa. Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, , Antti Below Valtion luonnonsuojelu Östersundomissa Östersundomin yleiskaava ja kaupunkiekologia, Helsinki Laituri, 31.5.2011, Antti Below Taustaa Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma (19.4.2007): Selvitetään mahdollisuudet

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa, Ylikylä kortteleissa 189 ja 190 sekä katu- ja suojaviheralueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2006 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot