Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15."

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja saapui klo 15:28 Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. saapui klo 15:12 Rajala Sanna valtuuston I vpj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vs. hallintojohtaja Nordström Päivi henkilöstön edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Erja Laaksonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 280 Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 283 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 284 Osarahoitusanomus Eväjärven koskireitin ja Nytkymenjoen virtavesikunnostuksiin 285 Ateria liikelaitoksen vakanssimuutosesitykset lukien Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen 288 Apteekkifuusio / Jämsän lääkekeskuksen fuusiointi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokseen 289 Lausunto / Keski-Suomen käräjäoikeuden kanslian ja istuntopaikan lakkauttaminen Ostoliikenteen hankinta / Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset Talousarvion kuukausiraportti III / syyskuu Äitienpäiväkunniamerkit Valtuustoaloite / Koulujen, eläkeläisten ja vanhustenhuollon yhteistyön kehittäminen / Keskustan valtuustoryhmä 295 Valtuustoaloite / Kehittämiskohteeksi vanhusten kotona asuminen / Arja Paakkanen ym. 296 Valtuustoaloite / Varautuminen vanhuspalvelulain toteuttamiseen / Jämsän vasemmistoryhmä 297 Valtuustoaloite / Päivähoito paremmaksi Kuhmoisten malliin / Arja Paakkanen ja Reino Velling

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Valtuustoaloite / Vammaisasiain neuvottelukuntaan myös mielenterveyspotilaiden edustus / Arja Paakkanen ja Reino Welling 299 Kuntalaisaloite / Konserttisalin saaminen taidemusiikille / Liisa Valkama Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 72 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 280 Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin työjärjestys. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina henkilöstöjohtaja Auli Korhonen, talousjohtaja Ari Luostarinen ja pääluottamusmies Marja-Liisa Juven. Tietohallintopäällikkö Heli Helminen, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, sosiaali- ja terveysjohtajatuula Liehu, tekninen johtaja Tarja Kuisma, Jämsek Oy:n toimitusjohtaja Ulla Haggren ja Aterian liikelaitosjohtaja Mervi Västinen alustivat oman toimialansa kohdalla talousarvioehdotusta.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma / /2013 Khall Valmistelijat: talousjohtaja, puh ja talous- ja suun nitte lu pääl lik kö, puh Kuntalain 65 :n perusteella on talousarviossa käyttötalous- ja tu loslas kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötaloudella ja inves toin neil la ohjataan kaupungin toimintaa. Tuloslaskelma ja ra hoitus las kel ma osoittavat kaupungin kokonaistaloudellisen kehityksen. Tu los las kel ma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toi min ta me noihin sekä suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Jämsän kaupungin tulopohjassa on verotuloilla oleellinen merkitys, sil lä verotulot kattavat kaikista toimintamenoista noin 42 prosenttia. Kau pun gin val tuus ton hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2013 ar vioi tiin verotulojen kokonaismääräksi yhteensä noin 80,4 milj. euroa. Talousarvion muutoksessa huhtikuussa 2013 verotuloarvioita jou dut tiin pienentämään ja talousarvion muutokseen kirjattiin ve ro tuloik si noin 78,8 milj. euroa. Yleinen talouden kehityksen ennuste vuosille 2013 ja 2014 vaikuttaa ko ko nais ve ro tu lo jen arviointiin. Samoin valtakunnan hallituksen päätök set ja talouspolitiikka on otettava huomioon verotuloarviossa. Vero tu loi hin vaikuttavat tietysti myös paikallisen elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustalla vaikuttaa yleismaailmallinen talous ti lan ne. Mahdollisilla lomautuksilla, tuotannon supistuksilla ja toimi pis tei den lopetuksilla sekä korkeana pysyvällä työttömyydellä on vai ku tuk sen sa suunnitelmavuosien verokertymään. Talousarvion laadinnassa lähdetään tässä vaiheessa 81 milj. euron ve ro tu lois ta, jolloin kasvua verotuloissa kokonaisuutena olisi 2,8 %:a. Lukua tarkennetaan myöhemmin syksyllä, kun on saatu al kuvuo den verotulojen kertymä ja ennusteet loppuvuoden osalta valmis tu vat. Maan hallituksen kehysriihessä päättämät talouden toimenpiteet osin vahvistavat ja osin rasittavat kuntien taloutta. Kuntien ve ro pohjaa laajennetaan siirtämällä jäteveron tuotto kunnille sekä uu dis tamal la kiinteistöverotusta vuoden 2014 alussa. Hallitusohjelman mukai nen valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on 631 milj. eu roa/vuo si. Kehysriihen mukaiset lisäleikkaukset valtionosuuksiin ovat 125 milj. euroa vuonna 2013, 250 milj. euroa vuonna 2014 ja 500 milj. euroa vuonna Yhteensä kuntien valtionosuuksien vä he ne mä ajalla on noin milj. euroa.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhteisöveron määrä on Jämsän kaupungissa huomattavasti las kenut ja sen osuus verotuloista on jo nyt pienempi kuin on kiin teis tö veron tuotto. Vuodelle 2013 yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 3,0 milj. eu roa. Yhteisöveron määrä on tällä hetkellä 29,49 prosenttia yh teisön verotettavasta tulosta, viiden prosentin korotusta jatketaan vuosi na Yhteisöjen veroprosentti laskee kuitenkin 20 prosent tiin vuonna Yhteisöverotulojen menetysten luvatusta kompen soin ti ta vas ta riippuu veron kertymä. Hallitus on esittänyt myös työ mark ki na tuen rahoituksen ja aktivointivastuun siirtämistä vuoden 2015 kunnille niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, joiden työttömyys on kestänyt 300 päivää. Sanamuodoista on mahdotonta päätellä tark ka tarkoitus, mutta pahimmillaan se tietää miljoonaluokan li säme no ja Jämsän kaupungille. Jämsän kaupungin kunnallisveroprosenttia nostettiin vuodelle %:iin. Jämsän kaupunki kuuluu edelleen maan korkeimpiin ve rotta jiin, joten tuloverotuksen kiristäminen lähivuosina ei ole tar koi tuksen mu kais ta. Kiinteistöveroja nostamalla on mahdollisuus lisätä verotuloja, mikäli val tuus to näin päättää. Kiinteistöveron osuus kaikista veroista on Jäm säs sä noin 6,6 prosenttia (kertymä 5,2 milj. euroa). Mak si mi prosen teil la kiinteistöveron kertymä on noin 2,3 milj euroa nykyistä suurem pi. Kiinteistöverotukseen liittyy kuitenkin myös kiinteistöjen arvois sa veroperustemuutoksia, joita valtionhallinto on tekemässä, joten kiinteistöjen veroprosenttien nosto saattaa johtaa ar vaa mat tomiin lopputuloksiin. Valtionosuuksien määräksi vuodelle 2013 oli alunperin arvioitu 45,2 milj. euroa. Valtionosuuden määrää tarkennettiin talousarvion muutok ses sa keväällä ja arvioitiin nyt 45,5 milj. euroksi. Valtionosuudet muo dos ta vat kaupungin toimintatuloista noin 24,1 prosenttia. Kuntien val tion osuuk sia leikataan vuodelle 2014 siis yhteensä 881 milj.euroa, ja alustavan las kel man mukaan Jämsän kaupungin osuus tästä olisi noin euroa. Laskelma tarkentuu syksyyn mennessä. Lisäksi verotulotasauksen on ennakoitu laskevan, joten Jäm sän valtionosuudet vuodelle 2014 on arvioitu vuo den 2013 mukai sik si. Investointiohjelma laaditaan neljälle vuodelle. Lähtökohtana vuosille laadittavassa ohjelmassa on voimassa oleva in ves tointi oh jel ma. Ensisijassa ohjelmassa toteutetaan jo nykyisessä oh jelmas sa olevat hankkeet. Lisätarpeita voi investoinneissa tulla kon serni ran teen virtaviivaistamisen ja palvelurakennemuutoksen johdosta, mut ta ne hankkeet käsitellään erityistapauksina. Aivan uudet hankkeet voidaan ottaa vasta suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan suunnittelukauden kertyväksi arvioitu alijää mä tulee kattaa suunnittelukaudella. Edellinen hyväksytty ta loussuun ni tel man toteutus sellaisenaan johtaisi kumulatiivisen alijäämän syn ty mi seen. Näin ei voi tapahtua, vaan taloussuunnitelman ja -arvion rakentaminen on lähdettävä terveeltä ja kestävältä pohjalta. Tarkastuslautakunta on viime vuosien arviointikertomuksissaan ot tanut kantaa talouden uhkakuviin ja kriisiytyvään taloustilanteeseen. Ti lin tar kas ta jat ovat myös tuoneet kriisiytyvän taloustilanteen esille ja kun ta lain 65 :n velvoitteet viimeksi antamassaan ti lin tarkas tus ra por tis sa vuoden 2012 lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Kaupunginvaltuusto on jo alijäämäistä talousarviota vuodelle 2013 jou lu kuus sa hyväksyessään edellyttänyt talousarvion ta sa pai not tamis ta. Kaupunginhallitus on asettanut alkuvuonna talouden ta sa painot ta mis ta varten toimikunnan, jonka tasapainotusesityksiä otettiin huo mi oon jo talousarvion 2013 muutoksessa, mutta toimikunnan työn pohjalta on laadittu talousarvioraami vuodelle 2014 ja ta loussuun ni tel ma vuo sil le Talouden raamitus taloussuunnitelmakaudelle on tehty tu los las kelman muodossa. Vuoden 2014 talousarvion osalta raami on jaettu eri toi mi aloil le ja tulosalueille. Tulopohja on koko 2000-luvun ollut jopa hienoisessa laskussa, viime vuosina rahoituspohja on nousut ainoastaan veroprosenttien nos toil la. Tähän ovat olleet syynä laskeneet yhteisöverotulot sekä kun nal lis ve ros ta tehdyt ansiotulovähennysten nostamiset, jotka ovat ol leet valtion toimenpiteitä. Kaupungin palveluita ei ole pystytty sopeut ta maan laskevaan tulopohjaan samassa tahdissa verotulojen ale ne man ja väestön vähenemisen kanssa. Lisäpaineita talouteen ovat aiheuttaneet myös tehdyt kuntaliitokset ja niiden aiheuttamat inves toin nit. Tytäryhtiöiden tervehdyttämistoimet ovat myös lisänneet kau pun gin taloudellista taakkaa. Kaupungin talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa maltillisella ja tarkalla budjetoinnilla sekä toiminnan tehokkuutta lisäämällä. Tasa pai no tus oh jel ma on pakko rakentaa uudelleen ja tehdä samalla en tis tä radikaalimmaksi, nyt on pakko puuttua rakenteisiin ja vä hentää todella palveluvarustuksen toimipisteitä, supistaa aukioloaikoja, pa ran taa edelleen organisaation yhteistyötä ja saada siten lisää tehok kuut ta organisaatioon. Vain edellä olevat toimet mahdollistavat elä ke löi ty mi sen hyödyntämisen ja henkilökunnan vähentämisen. Viime vuosina on kaupungin lainamäärä noussut ja si joi tus va ral lisuus pienentynyt. Täten vaikutukset ulottuvat myös rahoituksen hoitoon ja aiheuttavat lisäpainetta käyttötalouden puolelle. Lainojen hoi-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus to ku lut tulevat olemaan suuremmat kuin saatavat korkotuotot, vaikka ra han hinta onkin ollut jo pitkään alhaalla. Nykyisellä lainamäärällä kor ko jen suurempi nousu vaikuttaisi lamauttavasti kaupungin ta louteen. Haasteita suunnitelmakaudelle tuo palkankorotusten taso, josta ei täl lä hetkellä ole tietoa. Yleiskorotuksen tasona pidetään 1,5 %:n koro tus ta vuodelle Budjettiraami sisältää toiminnan ja henkilöstömäärän supistuksia. Var si nai sia henkilöstölisäyksiä ei budjettiin tehdä. Ohjeena on hen kilös tö mää rän vähentäminen suunnitelmakaudella kokonaisuutena noin henkilötyövuodella. Tarkemmat päätökset tehdään ja YT-neu vot te lut käydään loppuvuoden 2013 aikana. Tavoite hen ki lötyö vuo sien vähentämisessä vuodelle 2014 on 100 henkilötyövuotta, jon ka taloudellinen vaikutus aikatauluista johtuen näkyy vuosina Henkilöstön sopeuttaminen jatkuu myös suun ni tel makau den vuosina Sopeuttamiseen kuuluu sijaisuuksien ja määräaikaisten työ suh teiden vähentäminen edelleen sekä eläkelöityminen, joka on pys tyt tävä hyödyntämään täysimittaisesti. Henkilöiden tehtäviä ja työ ko konai suuk sia on tarkasteltava ja tarpeen mukaisesti sijoituksia myös vaih del ta va. Työllisyystyöt mitoitetaan korkeintaan nykytasolle. Johtopäätökset taloustilanteesta: 1. Tulopohja ei olennaisesti kasva vuoden 2013 tasosta 2. Työpaikkojen määrä alueella vähenee (mm. Hallin va rus kunta), joten kunnallisveron tuotto ei kasva valtakunnallista vauhtia. Yhteisöveron tuotto ei juurikaan nouse ja suun ni tel ma kauden lopussa jopa laskee. 3. Palkkojen korotus 1,5 prosentilla lisää käyttötalouden paineita. 4. Kaupungin lainamäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti ja on kaupungin tuloihin nähden liian korkea. Lainojen hoitokulut kas va vat, vaarana on lisäksi korkotason nousu. 5. Investointiohjelma on liian raskas. Palvelurakenteen muutos ja pal ve lu tuo tan to edellyttävät kuitenkin hallittua investointien te ke mis tä, samoin elinkeinopolitiikka. 6. Budjetointi eri toimialoilla on tehtävä raamituksen mukaisesti, jol loin toimintaa on supistettava ja henkilöstömäärää on vähen net tä vä. 7. Mikäli raamituksessa ei pysytä ja taloutta saada tasapainoon suun ni tel ma kau del la, niin kaupunginvaltuuston on asetettava kun ta lain 65 :n mukainen työryhmä ja tehtävä yksilöity ta sapai no tus suunn ni tel ma.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vahvan talouden tasona pidetään yleisesti sitä, että vuosikate on suu rem pi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uusinvestoinnit ja kor vaus in ves toin nit. Tasapainossa olevassa kuntataloudessa vuo sika te on yhtä suuri kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja korvaus in ves toin nit. Koko kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään talous ar vios sa ja -suunnitelmassa tiivistetyssä muodossa. Em. ta voitteet pohjautuvat kaupungin eri strategioihin. Toimialan tulosalueiden taloudelliset tavoitteet esitetään tu los las kelman muodossa sisältäen poistot ja vuokrien pääomakorvaukset. Tulos alu een perusteluosaan kirjataan selkeästi tulosalueen toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutuminen on seurattavissa, ana ly soi ta vis sa ja todennettavissa mitattavalla suureella tai sa nal lises ti. Taloussuunnittelussa noudatetaan muun ohella vuotuisuus-, ta sapai no-, täydellisyys- ja bruttoperiaatteita sekä yhtenäisyyden ja jul kisuu den periaatetta. Taloushallinto antaa tarkempaa lisäohjeistusta var si nai sen talousarvion laadintaan ja sisällön esittämiseen vielä erik seen. Talousarvion käyttötalousosassa (toimiala ja tulosalue) noudatetaan val tuus ton vuodelle 2014 hyväksymää or ga ni saa tio ra kentee seen pohjautuvaa talousarvioasetelmaa. Tulosyksikkötaso ja sitä alem man ta soi set talousyksiköt tarkentuvat talousarvion laadinnan yh tey des sä. Kaupungin talousarvion luvut syötetään pääasiassa kus tan nus paik ka ta sol le. Kaupungin organisaation taloudellinen ja toiminnallinen vertailtavuus ti lin pää tök seen 2012 ja talousarvioon 2013 tehdään erikseen or ga nisaa tio muu tok sis ta johtuen. Vertailua tehdään tarvittaessa erillisin tau lu koin ja laskelmin. Sosiaali- ja terveystoimen yh teis toi min ta-alueen sopimuksessa ja sen liitteessä on sovittu erikseen kustannusten koh den ta mi ses ta ja kirjaamisista. Palveluiden ostot ulkopuolisilta, konsernin yhtiöiltä ja kuntayhtymiltä on budjetoitava realistisesti, mutta kuitenkin ostopalveluissa odo tetaan tehtävän vastaava säästösuunnitelma kuin mitä tehdään omassa tuotannossa. Inflaatiokorotuksia ei budjettiesitykseen tehdä. Kunta sek to rin talousnäkymien ja erityisesti tulopohjan epävarmuus on rea li teet ti. Myöskään suunnitelmavuosille ei lisäyksiä toimintaan voida tehdä. Erityispaino taloussuunnittelussa on käynnistetyillä käyt töta lou den rakennemuutoksilla.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yleistavoitteet ja realistiset lähtökohdat talousarvion ja ta lous suun nitel man laatimiselle: - Veroprosentti pysyy nykyisellään (21 %) suunnitelmakauden. - Kaupunkikonsernin kokonaisvelkamäärä pysytetään nykytasolla. - Kaupungin keskimääräinen investointien kokonaismäärä on vuosi ta sol la 10 milj. euroa (netto). - Henkilöstömenojen säästötavoite vuonna 2014 on noin 4 milj. eu roa (noin 100 henkilötyövuotta). - Kaupungin vuosikate on taloussuunnitelman viimeisenä vuonna suu rem pi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uus in ves toinnit ja korvausinvestoinnit yhteensä. - Palvelurakennetta muutetaan ja toimipaikkojen määrää sekä sijoit tu mis ta rajataan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi pal ve lustra te gian pohjalta. - Kaupungin ja koko konsernin henkilöstömäärä sopeutetaan vastaa maan organisaatio-, toimipiste- ja palvelurakennetta. - Kiinteistöjen ja tarpeettomien rakennusten realisointia jatketaan. Rea li soi ta vien kiinteistöjen ja tilojen listat päivitetään pal ve lu tuotan non tarpeita vastaaviksi. - Taksat ja maksut on budjetoiva sekä tarkistettava kus tan nus kehi tyk sen mukaisesti. Talouspalvelut jakaa toimialoille talousarvion käytännön laa din ta ohjeet ml. investointien laadintaohjeet ja -taulukot, IT-hankintaohjeen ja projektiohjeet. Lisäksi talouspalvelut antaa tarvittaessa eril lis oh jeita. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. antaa talousarvion raamin liitteen mukaisesti. Toimialojen ja liike lai tos ten on laadittava oma talousarvioehdotuksensa ta lousar vion menoraamin mukaisesti. Tulot on budjetoitava to den näköi sen kehityksen mukaisesti. Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien on tehtävä yksityiskohtainen euromääräinen toimenpideohjelma, jolla kaupungin talous tasapainotetaan; 2. asettaa henkilöstömenosäästöjen tavoitteeksi vuonna 2014 noin 4 miljoonaa euroa (noin 100 henkilötyövuotta); 3. samalla yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Syksyn 2013 aikana käytävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat sekä vapaaehtoisia henkilöstömenosäästöjä että työvoiman vä hen tämis tä, joita molempia keinoja on pysyvien säästöjen aikaan saa misek si käytettävä. Ensimmäisessä vaiheessa työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellaan va paa eh toi sis ta henkilöstömenosäästöistä.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toisessa vaiheessa talousarvioehdotus saatetaan yh teis toi min ta menet te lyyn. Kolmannessa vaiheessa, mikäli kaupunginvaltuusto ta lous ar vio kokouk ses saan päättää työvoiman vähentämisestä, yh teis toi min ta neuvot te lut kohdennetaan työvoiman vähentämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Raamin antamisen yhteydessä tehdyt johtopäätökset näyttävät pi tävän hyvin paikkansa. Tulopohja ei olennaisesti kasva vuoden 2013 ta sos ta, päinvastoin tämän hetken tiedon mukaan verotuloissa ja val tion osuuk sis sa on vuonna 2014 laskua vuoteen 2013 verrattuna. Työ paik ko jen määrä alueella vähenee (mm. Hallin varuskunta), joten kunnallisveron tuotto ei kasva edes valtakunnallista vauhtia. Palkkojen korotus on tarkentunut ensi sopimuskaudelle. Korotus on noin 0,4 % /vuosi, joka helpottaa toimialojen talousarvion annetussa raa mis sa pysymistä. Kustannukset raamiin nähden alenevat ko rotuk sen pienuudesta johtuen noin 0,8 Meur. Korkotaso näyttäisi edelleen pysyvän alhaalla, tosin otettavan lainan kor ko nousee rahalaitosten nostaessa marginaalejaan. In ves toin tioh jel ma on noin 12 Meur, kun valmistellun talousarvion vuosikate on noin 8 Meur. Kaupungin keskimääräinen investointien ko ko nais määrä on vuositasolla 10 miljoonaa euroa (netto), liikelaitokset mukaan lu kien vuosi-investoinnit nousevat keskimäärin 2 miljoonaa. Investointien määrään on kolme syytä: 1. Himos 2. Menossa olevat rakennemuutoksen talonrakennusinvestoinnit. 3. Kunnallistekniikka; monien kuntakeskusten johdosta. Lisäksi yksittäisenä investointina voidaan mainita vesilaitoksen puhdis ta mon korjaus. Tulevaisuudessa monen kuntakeskuksen kun nallis tek niik ka vaatii jopa nykyistä enemmän investointeja, jotta ra kennet tu infra pysyy kunnossa. Toiminnan supistamisesta on toimialoilla tehty useita esityksiä, joita on systemaattisesti viety eteenpäin. Toiminnan supistukset ovat pakol li sia, jotta kaupungin taloustilanne saadaan kestävälle pohjalle. Ta lous ar vi oon laitettu rahamäärä on suunniteltujen toimenpiteiden mu kai nen. Erittäin tärkeää kaupungin talouden kehitykselle on toi mi-

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pis tei den määrän supistaminen, jotta henkilöstömäärää voidaan jatkos sa vähentää. Raamin tavoitteissa mainittuja tavoitteita: 1. Kaupungin vuosikate on taloussuunnitelman viimeisenä vuonna suurempi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uus inves toin nit ja korvausinvestoinnit yhteensä. 2. Palvelurakennetta muutetaan ja toimipaikkojen määrää se kä si joit tu mis ta rajataan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. 3. Kaupungin ja koko konsernin henkilöstömäärä sopeutetaan vas taa maan organisaatio-, toimipiste- ja palvelurakennetta. 4. Kiinteistöjen ja tarpeettomien rakennusten realisointia jat ketaan. Realisoitavien kiinteistöjen ja tilojen listat päivitetään palve lu tuo tan non tarpeita vastaaviksi. Taloussuunnitelman seuraavia vuosia ( ) ei ole vielä voitu suunnitella, koska talousarviovuoden keskustelut ja komp ro missien etsiminen sekä kustannuslaskenta on vienyt aikaa. Ta lous suunni tel ma valmistuu asetetun aikataulun mukaisesti. Mikäli kesäkuussa tehdyssä raamituksessa ei talousarviossa pysytä, kau pun gin val tuus ton on asetettava kuntalain 65 :n mukainen työryh mä ja tehtävä yksilöity tasapainotussuunnitelma. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee talousarviosta sen valmistelun ja valmis tu nei den esitysten pohjalta. Varsinainen lopullinen ta lous suun nitel ma ja talousarvioesitys valtuustolle tehdään aikataulun mu kai ses ti kokouksessa. Päätös Khall 281 Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: talousjohtaja, puh Lautakuntien esitysten jälkeen on ajettu koko kaupungin ta lous ar vioon vuoden 2014 palkkakustannusten lisäykset 0,4 % ja sen li säämät henkilöstösivukulumuutokset, nämä ovat lisäyksenä lau ta kuntien esityksiin, yhteensä noin euroa. Näiden lisäysten jälkeen on toimialojen johtajat yhdessä tulosaluejohtajien kanssa enna koi neet suunnitelmavuosien menojen vähennykset omien toi mielin ten sä tekemien päätösten vuoden 2014 budjetin poh jalta.suunnitelmassa on otettu huomioon tulosaluetasolla menojen muu tok set, jotka poikkeavat yleisestä meno- tai tulokehityksestä. Investointiosasta on poistettu Paloaseman kattoremontin yh tey dessä ollut ilmanvaihtokoneen vaihto ja sen tarvitsemat muutokset, sääs töä tästä on tullut euroa. Tämä kohdentuu pääosin

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vuo teen Lukioinvestointi on pidetty aikaisemman suun ni telman mukaisena. Sivistystoimen osalta on vähennetty Jäähallien avustustasoa eu roa. Kirjaston vuokra Länkipohjan kirjaston osalta on jätetty kir jasto toi men budjettiin. LAPE projektin kulujen lisäys on tehty kaupunginhallituksen päätök sen mukaisesti ja teknisen lautakunnan esitykseen euroa. Li säk si on kaavoitukseen tekniselle toimelle lisätty henkilöstökuluja noin euroa, jotta kaavoitusresurssi voidaan turvata. Talousarvioesityksen toimintakatteen (toimintakate = toi min ta tuot tojen ja toimintakulujen erotus, ja se osoittaa, paljonko jää verovaroin ja valtionosuuksin katettavaksi toimintamenoista) määräksi asetettiin ta lous ar vio raa mis sa noin114,7 Meur. Toimintakatteen määrä on kuiten kin vuoden 2014 talousarviossa noin 115,8 Meur, joka on noin 0,3 Meur suurempi kuin vuoden 2013 muutetun talousarvion toi minta ka te, mutta noin 2,1 Meur pienempi kuin vuoden 2012 ti lin pää tökses sä toteutunut toimintakate. Verotulojen määrä ei suunnitelmakaudella juurikaan nouse ja valtion osuu det jopa vähenevät vuodelle Taloussuunnitelman vuo si ka te ei ole riittävällä tasolla ja jää tavoitellusta 11 Meur tasosta yli 2 Meur ja suunnitelmavuosina nousee vain hieman, ollen 2016 noin 9,1 Meur, kun tavoitetaso oli 15 Meur. Laaditussa taloussuunnitelmassa Jämsän kaupungin talous kuuluu ta sa pai non alarajalla olevaan talouden kategoriaan. Suun ni tel makau del la tilanne kuitenkin on paranemassa, mikäli talousarviossa linja tut toimenpiteet toteutetaan. Palveluiden tarjontaa keskitetään ja su pis te taan. Henkilöstön määrän vähentäminen ei ilman toimintojen su pis ta mis ta ole mahdollista. Asetettu henkilöstön vähenemä to teutuu tämän taloussuunnitelman kahden ensimmäisen vuoden aikana. Heikkojen verotulo- ja työpaikkaennusteiden vuoksi kaupungin ta loudes sa on suuret haasteet, eikä tilannetta pystytä hoitamaan yhdessä vuo des sa tai yhdellä suunnitelmalla kuntoon. Ta sa pai no tus toi men pitei den on oltava jatkuvaa toimintaa. Kaupungin taseessa oleva alijää mä olisi tehdyn suunnitelman mukaan vuonna 2016 noin euroa, joten tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä Kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin investointiohjelma perustuu noin 12 Meur in ves toin ti tasoon.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukai sen taloussuunnitelman vuosiksi Päätös 1. Kaupunginhallituksen kokouksessa tehdyt ehdotukset ja korjaukset kaupunginjohtajan Ta 2014 esitykseen: Ehdotus - Piritta Rantanen Tuomo Alasen kannattamana, että ICT ohjelmistot investoinneista siirretään seuraavalle vuodelle intraratkaisu ja uimahallin kassajärjestelmän uusiminen. - Mika Kyrö Hannu Lobergin ja Sirkka Hirvelän kannattamana, että Juokslahden 5-6 luokkia ei kuljeteta Vitikkalaan säästön vähäisyyden vuoksi - Kaupunginjohtajan ehdotus, että Vitikkalan ja Jokivarren koulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamiseen otetaan vuoden aikalisä. - Mika Kyrö esitti, että liikuntatoimi siirretään yhdyskuntatoimen alle - Mika Kyrö esitti, jäähallien tuki pidetään ennallaan. - Aira Putkonen Erja Laaksosen kannattamana esitti, että Ateria liikelaitos velvoitetaan tekemään kaupunginhallituksen antaman raamin mukaiset säästöt. - Erja Laaksonen Aira Putkosen kannattamana esitti, että tilivelvolliset tulee määritellä talousarvion tuloslaskelmaosassa. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ei kannatusta, raukeaa. Ei kannatusta, raukeaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi tehtiin seuraavat korjaukset: - Elinkeinotoimi ja matkailu: lisättiin euron määräraha aluekehittämisrahaston kartuttamiseen. - Poistettiin henkilöstöltä ilmaiset uimahallikäynnit. Henkilöstölle otettiin käyttöön alennettu käyttömaksu 5 /kerta. - Poistettiin selvitys lukiokoulutuksen siirtämisestä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi. - Heräpirtin ja Luomen kiinteistöt poistettiin tilapalveluista. - Lisäksi tehtiin joitain tekstimuutoksia asiakirjaan.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman vuosiksi kohdassa 1. esiintuoduilla muutoksilla. 3. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungille saapuneet seuraavat mielipiteet: - Oppilaaksiottoalue: - Päivi Kuokkasen mielipide - Hetan, Millan ja Milan + muiden protestoivien koululaisten valitus - Ada Yli-Houhalan ja muiden allekirjoittajien valitus - Matias Majaharjun mielipide - Matias Myllymäen toimittama yhteenveto Jokivarren ja Vitikkalan oppilaaksiottoalueiden yhdistämisen vaikutuksista - Sivistystoimenjohtajan selvitys ja opettaja Räsäsen ehdotus - Koskenpää: - Meija Stierin mielipide - Juokslahti: - Juokslahti seura ry:n mielipide - Henkilöstöjärjestöjen kannanotto kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 584/ /2013 Khall 282 Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh , hen ki lös tö joh taja, puh Voitto Suosaari ja 24 muuta allekirjoittajaa on jättänyt seuraavan valtuus to aloit teen: "Jämsän kaupungin taloudellinen syöksykierre on jat ku nut jo vuosikausia. Vasta nyt tuntuu tapahtuneen herääminen to tuu teen, kun viime vuoden tilinpäätös osoitti valtavan mii nus tu loksen. Sitä ei pystytty millään rahasto- tms. kikkailuilla häivyttämään. Kaupungin henkilöstö on lisääntynyt vuosien varrella tehtyjen kun talii tos ten myötä. Liitoksissa tavoiteltavia synergiaetuja etenekään hen ki lös tön määrässä ei ole pystytty, osattu tai haluttu hyödyntää. Esitämme teetettäväksi ulkopuolisella taholla selvityksen kestävästä ja järkevästä henkilöstön määrästä. Samalla selvitetään mah dol lisuuk sien mukaan nykyisen henkilöstön halukkuudet mahdollisiin sisäi siin siirtoihin aloille, joilla henkilöstöstä on tulossa vajausta. Tätä var ten luodaan tarvittaessa jatko- ja uu del leen kou lu tus mah dol li suuksia. Selvityksen kohteena on myös nykyisen henkilöstön soveltuvuus ny kyi seen tehtäväänsä, etenkin asiakaspalvelussa olevan hen ki löstön osalta. Selvitykset tehdään siten, että vaiheittain vuodesta 2014 alkaen pysty tään tekemään tarvittavat organisaatiomuutokset ja henkilöstön vä hen nyk set. Selvitys pitää teettää ulkopuolisella ja riippumattomalla taholla. Kaupun gin omana työnä sitä ei pystytä tekemään, koska olemassa olevat työ- ja henkilösuhteet estävät henkilöstömäärän riippumattoman ja objektiivisen tarkastelun." Kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat valmistelleet vastauksen val tuus to aloit tee seen. Parhaimmillaan konsulttiselvityksen vahvuutena on ulkopuolinen, neut raa li arviointi ja näkemys henkilöstömäärästä sekä palvelu- ja joh ta mis jär jes tel mäs tä. Konsultin on oltava sellainen, että se tuntee kun nan toimintojen osa-alueet sekä konsultoitavan kunnan eri tyispiir teet. Konsultin riippumattomuus, koko organisaation tasapuolinen koh te lu sekä erityisesti muualta saadut kokemukset ja näkemykset ovat vahvuus samoin kuin palveluverkon objektiivinen tarkastelu tuo pers pek tii viä myös poliittiseen harkintaan. Konsultti on ris ti rii ta ti lanteis sa hyvänä apuna ja henkilösuhteet eivät vaikuta lopputulokseen. Kon sul tin kautta voidaan hyödyntää uutta tietoa ja saada ke hi tys sy-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus säyk siä esimerkiksi työprosesseihin, tuotteistamiseen ja mo niosaami seen. Konsulttityöskentelyn aikana iso osa selvityksestä tehdään omana työ nä. Konsultti on perehdytettävä työkenttäänsä, toi min ta ym pä ristöön ja toimintaverkostoihin. Mikäli paikallisuus unohtuu, kon sult tisel vi tyk set ovat toistensa kopioita. Tämä havainto on tehtävissä esimer kik si tarkastelemalla ja vertailemalla eri kuntaliitosselvityksiä. Sel vi tys ten ja lopputuotosten samankaltaisuus voi olla ongelma varsin kin silloin, jos selvitys pyritään tekemään mahdollisimman pienillä kus tan nuk sil la. Konsulttityön onnistuminen vaatii mittavaa oman työn panostusta. Kon sult ti sel vi tyk ses sä on aina oltava mukana organisaation sisäinen työs ken te ly, jossa kerätään aineistoja, tilastoja ja eri tahojen nä kemyk set organisaatiouudistuksen tarpeista. Tällainen selvitys pitää sisäl lään johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja luot ta mus hen ki löiden haastattelut esim. johtamisen ja resursoinnin nykytilanteesta, toi min nan arviointia sekä kyselyjä henkilöstölle. Edellä mainittujen lisäksi konsulttiselvityksen tulee ehdottomasti perus tua palvelutarpeiden arviointiin. Organisaation rakenne ja pai nopis teet näet perustuvat aina palvelutarpeiden arviointiin ja päätöksiin tuo tet ta vis ta palveluista. Mikäli näkemystä kuntalaisten pal ve lu tarpeis ta ja niiden priorisoinnista ei ole, konsulttiselvitys voi johtaa väärien kohteiden saneeraamiseen tai liian yleisellä tasolla esitettyihin, kaik kiin kuntiin sopiviin toimintasuosituksiin. Tällainen ylimalkainen sel vi tys voi helposti jäädä pöytälaatikkoon. Olennaista onkin kyky teh dä juuri oman kunnan tarpeisiin sopivia valmistelutoimenpiteitä ja po liit ti sia päätöksiä, tapahtuipa se konsulttiselvityksen tuella tai ilman sitä. Jämsän kaupungissa on olemassa omaa, sisäistä tietoa ja osaa mista, joka onkin varsin hyvin otettu käyttöön vuoden 2014 talousarvion val mis te lus sa. Tämä talousarvion valmistelu prosessi osoitti, että virka mies ko neis to on vakavissaan pyrkinyt laatimaan kau pun gin hal lituk sen asettamien raamien mukaisen talousarvion. Mitä selvityksiä on jo tehty Erilaisia selvityksiä, toiminnan arviointeja ja tehostamispyrkimyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jämsässä eri tyi sesti kotihoidossa on tarkasteltu työprosesseja (työnkulkukaavioita) samoin kuin on selvitetty kotihoidon toiminnanohjausta ja sähköisiä ym pä ris tö jä niiden apuna. Selvityksen tuloksena on se, että mo lemmil la edellä mainituilla voidaan saavuttaa noin % te hos ta minen, ts. 0,5 Meur/vuosi. Omana työnä tehty mielenterveyspalvelujen pai no tus avohoitoon on tuonut tullessaan noin 0,9 Meur säästöt samoin kuin vanhuspalveluissa laitoshoidon purkamisesta ja sitä koske vas ta vuonna 2008 tehdystä selvityksestä on seurannut 1,2 meur

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus vuo tui set säästöt. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvevakioidut menot vuositasolla ovat valtakunnallisesta tasosta laskeneet yli 3 % / vuo si ollen 12 % halvemmat kuin maassa keskimäärin. Oma tar kaste lu on osoittanut, että osasto 2n talousarvio kilpailutuksen vaih to ehto na kestää vertailun. Muita yksittäisiä selvityksiä ovat omana työnä tehdyt ICT sel vi tykset sekä pienemmät, sisäiseen tarkastamiseen ja valvontaan liittyvät toi mek si an not. Sisäisenä selvityksenä on tehty konsernin osalta ns. TOPA sel vitys. Liikelaitoksen puolella on mitoitukset tehty niin siivous-, kuin pyyk ki pal ve luis sa ja ateriapalveluiden osalta mitoitustyö on me neillään. Vuodesta 2008 alkaen sivistystoimialalla on useampaan otteeseen tar kas tel tu alakoulujen kouluverkkoa omatoimisesti tehdyillä sel vi tyksil lä ja arvioinneilla. Selvityksessä arvioidut henkilöstömäärän vä hene mät ovat toteutuneet ennakoidusti. Vähenemät ovat olleet ope tushen ki lös tön osalta Arvaja 2, Ruotsula 3, Partala 2, Lahti 2, Al ho jär vi 3; yhteensä 12. Lakkautuneiden koulujen opetusviranhaltijat ovat siir ty neet eläkkeelle jääneiden tilalle tai avoimiin virkoihin, jotka ovat si tä ennen olleet täytettyinä määräaikaisilla viranhaltijoilla. Havaintoja organisaation jatkokehittämistarpeista 1. Talousarvio ja taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarviossa on otettu huomioon nykyistä te hokkaam pi organisaatiorakenne ja malli siten, että esimiehiä ja hal linto hen ki lö kun taa ehdotetaan merkittävästi vähennettävän. Ta lous arvio eh do tus pitää sisällään myös palveluverkkoa koskevia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Eläkkeelle jäävien vakans se ja jätetään täyttämättä aina kun on mahdollista sekä siir retään osaajia yli hallintorajojen ja tarvittaessa ulkoistetaan toimintoja. Hen ki lös töl tä edellytetään nykyistä laajempaa monitaitoisuutta. Konser nin tukipalveluja ollaan siirtämässä emon hoidettavaksi. Sisäistä kon ser nia on jo aiemmin tehostettu mm perustamalla yhteinen lii kelai tos vedelle ja jätteelle. Valmistuskeittiöitä muutetaan pal ve lu keittiök si ja samalla tehdään esimiestyön osuuden mitoitusta. Arviot henkilökunnan määrästä riippuu siitä, mitä tuo tetaan itse ja mitä ostetaan. Vanhusten palveluissa tarvitaan nykyinen so peu tet tu määrä henkilökuntaa, koska väestö ikääntyy ja palveluja tar vi taan enemmän. Kuluja on silti saatu hallintaan. Ta lous suun nit telu kau del la merkittävä eläkelöityjien määrä tarjoaa hyvän pohjan tehtä vien yhdistämiselle ja tehtäväkuvien uudelleen tarkastelulle. Eräät val tion hallinnon taholta kaavaillut muutokset esim. ASPA han ke ja li sään ty vät työllistämisvastuut hankaloittavat hen ki lös tö mää rän arvioin tia.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Oman työn hinta Kehittämistä vaativa asia on mahdollisimman luotettava oman työn hin nan suhteessa ostopalveluihin. Tuotteistuksen ja sisäisen hin noitte lun merkitys korostuu erityisesti ulkokuntalaisille myytävissä pal veluis sa. 3. Yhteistyön lisääminen Toimialojen sisäinen ja toimialojen välinen yhteistyö ja konsernin sisäis ten raja-aitojen häivyttäminen uudistavat ja tehostavat or ga nisaa tio ra ken tei ta. Toimeenpanorakenteiden raja-aidoista tulee päästä eroon. Asiakaspalvelussa toimivien tehtäväkenttiä voidaan moniam ma til li ses ti laajentaa. 4. Tukipalvelujen keskittäminen ja roolien selkeyttäminen Eri toimialojen hallinto- ja tukiresurssit voidaan yhdistää, esimerkiksi las ku tus-, seuranta-, henkilöstö- ja viestintätehtävät. Työt ja kaan tuisi vat tasaisemmin ja sijaistaminen hoituisi nykyistä riskittömämmin. Voi daan perustaa esimerkiksi koko konsernin talouskeskus sekä hal lin to- ja henkilöstökeskus. Konsernin raportointitehtävien ja työnjaon uudistaminen on tarpeen. Tällaisen konseptin toimivuuden edel ly tyk se nä ovat selkeät vastuiden määrittelyt. 5. Teknologian hyödyntäminen Teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ovat osa-alue, joka tehos taa henkilöstövoimavarojen käyttöä. Esimerkiksi työajan seu ranta voidaan tänä päivänä suorittaa mobiilisti ja asiakasasiointeja su juvoit taa hyödyntämällä teknologiaa. Esimerkiksi var hais kas va tuk sessa työajan käyttöä on mahdollisuus tehostaa ja järkevöittää mo bii lirat kai su jen avulla. Muita esimerkkejä teknologian hyödyntämisestä voi si vat olla kulunvalvontaan tai kokoustekniikkaan liittyvät ke hit tämis hank keet. 6. Esimiesten osaamisen kehittäminen Esimiesten osaamisen kehittämistä tulisi tapahtua vähintään seu raavil la osa-alueilla: - toimiminen työnantajalähtöisesti jatkuvasti muuttuvissa ti lanteis sa - uusien toimintamahdollisuuksien ja vaihtoehtojen näkeminen - vuorovaikutus- ja viestintätaidot - henkilöstöjohtamisen taidot - kustannuslaskennan taidot - ostopalveluissa hankinta-, seuranta- ja valvontaosaaminen

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Konserniohjauksen tehostaminen Konserniohjauksen roolia tulee vahvistaa ja siten varmistaa yh teisen, menoja supistavan strategian toteutuminen. Talouden sekä hen ki lös tö voi ma va ro jen seurantaa on tehostettava koko konsernin ta sol la, myös tytäryhteisöissä. Konserniyksiköitä tulisi olla mahdollisimman vähän ja niillä pitää olla yh tei set henkilöt sihteeri-, hallinto-, tietohallinto-, kirjanpito-, ja palkan las ken ta teh tä vis sä. Konsernissa on oltava samat säännöt kuin emos sa. Mahdollisimman paljon konsernin toimintoja tulee siirtää omak si toiminnaksi: ainakin Ateria liikelaitos ja Avitus säätiö. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuus to aloit tee seen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että: 1. erillistä valtuustoaloitteen mukaista konsulttiselvitystä ei tehdä, vaan organisaatio- ja palvelurakennetta kehitetään oman päätök sen te ko ja virkamieskoneiston viitoittamalla tavalla, mm talous ar vion valmistelun yhteydessä kaupunginhallituksen aset tamien säästötavoitteiden ja mm. esittelytekstissä kuvattujen kehit tä mis aja tus ten mukaisesti. Rajatummissa selvityskohteissa on monesti pe rus tel tua käyttää konsultteja. 2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riit tä vik si. Aloite on loppuun käsitelty. Päätös Keskustelun kuluessa Mika Kyrö esitti, että sovimme asiantuntijan, asian tun ti ja yri tyk sen tai asiantuntijayhteisön palkkaamisesta mää räajak si Jämsän kaupungin työtehtävissä tarvittavan hen ki lös tö määrän selvittämiseksi oman selvitystyön rinnalle. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Mika Kyrön esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) Kaupunginhallitus 282 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 84 18.11.2013 Kaupunginhallitus 165 02.06.2014 Valtuustoaloite 22.4.2013 / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa)

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio

Perusturvalautakunta Vuoden 2018 talousarvio Perusturvalautakunta 63 27.09.2017 Vuoden 2018 talousarvio PETUR 27.09.2017 63 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2018 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 257 27.10.2014 Kaupunginhallitus 269 10.11.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kaupunginhallitus 27.10.2014 257 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari Viitasaaren kaupunginhallitus 212 31.10.2016 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 90 07.11.2016 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Viitasaari 650/211/2016 Viitasaaren kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /03.030/2016

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma /03.030/2016 Kaupunginhallitus 371 21.11.2016 Kaupunginhallitus 375 22.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 879/03.030/2016 KHALL 21.11.2016 371 KunL 110 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Aika: 17.05.2016 klo 18:00-19:50 Paikka: Valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 26 Kokouksen järjestäytyminen 3 27 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalaki

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Viitasaaren kaupunginhallitus 66 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 30 17.05.2017 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 41/201/2017 Viitasaaren kaupunginhallitus 27.03.2017 66

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016 Kh 29.08.2016 140 Valmistelija: Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA

TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 107 16.12.2014 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 395/00.04.041/2014 Tekla 107 Hallintosihteeri Katja Dahlman: Valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 15.12.2014 Harjavallan

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti:

Valmistelija: Valmistelija: Paula Hinkkanen, talouspäällikkö p , s-posti: Kunnanhallitus 140 29.08.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 49 12.12.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 47 20.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 180/00.01.02/2016

Lisätiedot