Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15."

Transkriptio

1 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja saapui klo 15:28 Loberg Hannu II varapuheenjohtaja Alanen Tuomo jäsen Hirvelä Sirkka jäsen Koskinen Pentti jäsen Laaksonen Erja jäsen Putkonen Aira jäsen Sahala Eila jäsen Muut läsnäolleet Lahtinen Merja valtuuston pj. saapui klo 15:12 Rajala Sanna valtuuston I vpj. Paavuori Heikki valtuuston II vpj. Salminen Ilkka kaupunginjohtaja Juurinen Anna-Liisa vs. hallintojohtaja Nordström Päivi henkilöstön edustaja Käsitellyt asiat :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Allekirjoitukset Piritta Rantanen puheenjohtaja Anna-Liisa Juurinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Jämsä Pentti Koskinen Erja Laaksonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, klo pöytäkirjanpitäjä Anna-Liisa Juurinen

2 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Käsitellyt asiat Sivu 280 Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 283 Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin investointien jäädyttäminen / Sitoutumattomat Uusi Jämsä ja Perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmät 284 Osarahoitusanomus Eväjärven koskireitin ja Nytkymenjoen virtavesikunnostuksiin 285 Ateria liikelaitoksen vakanssimuutosesitykset lukien Yleisten korttelialueiden tonttien hinnoittelu Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosäännön täydentäminen 288 Apteekkifuusio / Jämsän lääkekeskuksen fuusiointi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitokseen 289 Lausunto / Keski-Suomen käräjäoikeuden kanslian ja istuntopaikan lakkauttaminen Ostoliikenteen hankinta / Arviointikertomus vuodelta 2012 / valtuuston pyytämät selvitykset Talousarvion kuukausiraportti III / syyskuu Äitienpäiväkunniamerkit Valtuustoaloite / Koulujen, eläkeläisten ja vanhustenhuollon yhteistyön kehittäminen / Keskustan valtuustoryhmä 295 Valtuustoaloite / Kehittämiskohteeksi vanhusten kotona asuminen / Arja Paakkanen ym. 296 Valtuustoaloite / Varautuminen vanhuspalvelulain toteuttamiseen / Jämsän vasemmistoryhmä 297 Valtuustoaloite / Päivähoito paremmaksi Kuhmoisten malliin / Arja Paakkanen ja Reino Velling

3 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Valtuustoaloite / Vammaisasiain neuvottelukuntaan myös mielenterveyspotilaiden edustus / Arja Paakkanen ja Reino Welling 299 Kuntalaisaloite / Konserttisalin saaminen taidemusiikille / Liisa Valkama Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tilaisuudet ja tiedoksi merkittävät asiat 72 Muutoksenhakuohjeet

4 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Työjärjestyksen hyväksyminen Khall 280 Päätös Jämsän kaupungin hallintosääntö 17 : Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hyväksyttiin työjärjestys. Merkittiin, että kokouksessa olivat läsnä asiantuntijoina henkilöstöjohtaja Auli Korhonen, talousjohtaja Ari Luostarinen ja pääluottamusmies Marja-Liisa Juven. Tietohallintopäällikkö Heli Helminen, sivistystoimenjohtaja Leena Kilpeläinen, sosiaali- ja terveysjohtajatuula Liehu, tekninen johtaja Tarja Kuisma, Jämsek Oy:n toimitusjohtaja Ulla Haggren ja Aterian liikelaitosjohtaja Mervi Västinen alustivat oman toimialansa kohdalla talousarvioehdotusta.

5 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma / /2013 Khall Valmistelijat: talousjohtaja, puh ja talous- ja suun nitte lu pääl lik kö, puh Kuntalain 65 :n perusteella on talousarviossa käyttötalous- ja tu loslas kel ma osa sekä investointi- ja rahoitusosa. Käyttötaloudella ja inves toin neil la ohjataan kaupungin toimintaa. Tuloslaskelma ja ra hoitus las kel ma osoittavat kaupungin kokonaistaloudellisen kehityksen. Tu los las kel ma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toi min ta me noihin sekä suunnitelmanmukaisiin poistoihin. Jämsän kaupungin tulopohjassa on verotuloilla oleellinen merkitys, sil lä verotulot kattavat kaikista toimintamenoista noin 42 prosenttia. Kau pun gin val tuus ton hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2013 ar vioi tiin verotulojen kokonaismääräksi yhteensä noin 80,4 milj. euroa. Talousarvion muutoksessa huhtikuussa 2013 verotuloarvioita jou dut tiin pienentämään ja talousarvion muutokseen kirjattiin ve ro tuloik si noin 78,8 milj. euroa. Yleinen talouden kehityksen ennuste vuosille 2013 ja 2014 vaikuttaa ko ko nais ve ro tu lo jen arviointiin. Samoin valtakunnan hallituksen päätök set ja talouspolitiikka on otettava huomioon verotuloarviossa. Vero tu loi hin vaikuttavat tietysti myös paikallisen elinkeinotoiminnan vireys ja muutokset, mutta taustalla vaikuttaa yleismaailmallinen talous ti lan ne. Mahdollisilla lomautuksilla, tuotannon supistuksilla ja toimi pis tei den lopetuksilla sekä korkeana pysyvällä työttömyydellä on vai ku tuk sen sa suunnitelmavuosien verokertymään. Talousarvion laadinnassa lähdetään tässä vaiheessa 81 milj. euron ve ro tu lois ta, jolloin kasvua verotuloissa kokonaisuutena olisi 2,8 %:a. Lukua tarkennetaan myöhemmin syksyllä, kun on saatu al kuvuo den verotulojen kertymä ja ennusteet loppuvuoden osalta valmis tu vat. Maan hallituksen kehysriihessä päättämät talouden toimenpiteet osin vahvistavat ja osin rasittavat kuntien taloutta. Kuntien ve ro pohjaa laajennetaan siirtämällä jäteveron tuotto kunnille sekä uu dis tamal la kiinteistöverotusta vuoden 2014 alussa. Hallitusohjelman mukai nen valtionosuuksien leikkaus vuodesta 2012 alkaen on 631 milj. eu roa/vuo si. Kehysriihen mukaiset lisäleikkaukset valtionosuuksiin ovat 125 milj. euroa vuonna 2013, 250 milj. euroa vuonna 2014 ja 500 milj. euroa vuonna Yhteensä kuntien valtionosuuksien vä he ne mä ajalla on noin milj. euroa.

6 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yhteisöveron määrä on Jämsän kaupungissa huomattavasti las kenut ja sen osuus verotuloista on jo nyt pienempi kuin on kiin teis tö veron tuotto. Vuodelle 2013 yhteisöveron tuotoksi arvioidaan 3,0 milj. eu roa. Yhteisöveron määrä on tällä hetkellä 29,49 prosenttia yh teisön verotettavasta tulosta, viiden prosentin korotusta jatketaan vuosi na Yhteisöjen veroprosentti laskee kuitenkin 20 prosent tiin vuonna Yhteisöverotulojen menetysten luvatusta kompen soin ti ta vas ta riippuu veron kertymä. Hallitus on esittänyt myös työ mark ki na tuen rahoituksen ja aktivointivastuun siirtämistä vuoden 2015 kunnille niiden pitkäaikaistyöttömien osalta, joiden työttömyys on kestänyt 300 päivää. Sanamuodoista on mahdotonta päätellä tark ka tarkoitus, mutta pahimmillaan se tietää miljoonaluokan li säme no ja Jämsän kaupungille. Jämsän kaupungin kunnallisveroprosenttia nostettiin vuodelle %:iin. Jämsän kaupunki kuuluu edelleen maan korkeimpiin ve rotta jiin, joten tuloverotuksen kiristäminen lähivuosina ei ole tar koi tuksen mu kais ta. Kiinteistöveroja nostamalla on mahdollisuus lisätä verotuloja, mikäli val tuus to näin päättää. Kiinteistöveron osuus kaikista veroista on Jäm säs sä noin 6,6 prosenttia (kertymä 5,2 milj. euroa). Mak si mi prosen teil la kiinteistöveron kertymä on noin 2,3 milj euroa nykyistä suurem pi. Kiinteistöverotukseen liittyy kuitenkin myös kiinteistöjen arvois sa veroperustemuutoksia, joita valtionhallinto on tekemässä, joten kiinteistöjen veroprosenttien nosto saattaa johtaa ar vaa mat tomiin lopputuloksiin. Valtionosuuksien määräksi vuodelle 2013 oli alunperin arvioitu 45,2 milj. euroa. Valtionosuuden määrää tarkennettiin talousarvion muutok ses sa keväällä ja arvioitiin nyt 45,5 milj. euroksi. Valtionosuudet muo dos ta vat kaupungin toimintatuloista noin 24,1 prosenttia. Kuntien val tion osuuk sia leikataan vuodelle 2014 siis yhteensä 881 milj.euroa, ja alustavan las kel man mukaan Jämsän kaupungin osuus tästä olisi noin euroa. Laskelma tarkentuu syksyyn mennessä. Lisäksi verotulotasauksen on ennakoitu laskevan, joten Jäm sän valtionosuudet vuodelle 2014 on arvioitu vuo den 2013 mukai sik si. Investointiohjelma laaditaan neljälle vuodelle. Lähtökohtana vuosille laadittavassa ohjelmassa on voimassa oleva in ves tointi oh jel ma. Ensisijassa ohjelmassa toteutetaan jo nykyisessä oh jelmas sa olevat hankkeet. Lisätarpeita voi investoinneissa tulla kon serni ran teen virtaviivaistamisen ja palvelurakennemuutoksen johdosta, mut ta ne hankkeet käsitellään erityistapauksina. Aivan uudet hankkeet voidaan ottaa vasta suunnitelmakauden viimeiselle vuodelle.

7 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kuntalain 65 :n mukaan suunnittelukauden kertyväksi arvioitu alijää mä tulee kattaa suunnittelukaudella. Edellinen hyväksytty ta loussuun ni tel man toteutus sellaisenaan johtaisi kumulatiivisen alijäämän syn ty mi seen. Näin ei voi tapahtua, vaan taloussuunnitelman ja -arvion rakentaminen on lähdettävä terveeltä ja kestävältä pohjalta. Tarkastuslautakunta on viime vuosien arviointikertomuksissaan ot tanut kantaa talouden uhkakuviin ja kriisiytyvään taloustilanteeseen. Ti lin tar kas ta jat ovat myös tuoneet kriisiytyvän taloustilanteen esille ja kun ta lain 65 :n velvoitteet viimeksi antamassaan ti lin tarkas tus ra por tis sa vuoden 2012 lakisääteisestä tilintarkastuksesta. Kaupunginvaltuusto on jo alijäämäistä talousarviota vuodelle 2013 jou lu kuus sa hyväksyessään edellyttänyt talousarvion ta sa pai not tamis ta. Kaupunginhallitus on asettanut alkuvuonna talouden ta sa painot ta mis ta varten toimikunnan, jonka tasapainotusesityksiä otettiin huo mi oon jo talousarvion 2013 muutoksessa, mutta toimikunnan työn pohjalta on laadittu talousarvioraami vuodelle 2014 ja ta loussuun ni tel ma vuo sil le Talouden raamitus taloussuunnitelmakaudelle on tehty tu los las kelman muodossa. Vuoden 2014 talousarvion osalta raami on jaettu eri toi mi aloil le ja tulosalueille. Tulopohja on koko 2000-luvun ollut jopa hienoisessa laskussa, viime vuosina rahoituspohja on nousut ainoastaan veroprosenttien nos toil la. Tähän ovat olleet syynä laskeneet yhteisöverotulot sekä kun nal lis ve ros ta tehdyt ansiotulovähennysten nostamiset, jotka ovat ol leet valtion toimenpiteitä. Kaupungin palveluita ei ole pystytty sopeut ta maan laskevaan tulopohjaan samassa tahdissa verotulojen ale ne man ja väestön vähenemisen kanssa. Lisäpaineita talouteen ovat aiheuttaneet myös tehdyt kuntaliitokset ja niiden aiheuttamat inves toin nit. Tytäryhtiöiden tervehdyttämistoimet ovat myös lisänneet kau pun gin taloudellista taakkaa. Kaupungin talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa maltillisella ja tarkalla budjetoinnilla sekä toiminnan tehokkuutta lisäämällä. Tasa pai no tus oh jel ma on pakko rakentaa uudelleen ja tehdä samalla en tis tä radikaalimmaksi, nyt on pakko puuttua rakenteisiin ja vä hentää todella palveluvarustuksen toimipisteitä, supistaa aukioloaikoja, pa ran taa edelleen organisaation yhteistyötä ja saada siten lisää tehok kuut ta organisaatioon. Vain edellä olevat toimet mahdollistavat elä ke löi ty mi sen hyödyntämisen ja henkilökunnan vähentämisen. Viime vuosina on kaupungin lainamäärä noussut ja si joi tus va ral lisuus pienentynyt. Täten vaikutukset ulottuvat myös rahoituksen hoitoon ja aiheuttavat lisäpainetta käyttötalouden puolelle. Lainojen hoi-

8 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus to ku lut tulevat olemaan suuremmat kuin saatavat korkotuotot, vaikka ra han hinta onkin ollut jo pitkään alhaalla. Nykyisellä lainamäärällä kor ko jen suurempi nousu vaikuttaisi lamauttavasti kaupungin ta louteen. Haasteita suunnitelmakaudelle tuo palkankorotusten taso, josta ei täl lä hetkellä ole tietoa. Yleiskorotuksen tasona pidetään 1,5 %:n koro tus ta vuodelle Budjettiraami sisältää toiminnan ja henkilöstömäärän supistuksia. Var si nai sia henkilöstölisäyksiä ei budjettiin tehdä. Ohjeena on hen kilös tö mää rän vähentäminen suunnitelmakaudella kokonaisuutena noin henkilötyövuodella. Tarkemmat päätökset tehdään ja YT-neu vot te lut käydään loppuvuoden 2013 aikana. Tavoite hen ki lötyö vuo sien vähentämisessä vuodelle 2014 on 100 henkilötyövuotta, jon ka taloudellinen vaikutus aikatauluista johtuen näkyy vuosina Henkilöstön sopeuttaminen jatkuu myös suun ni tel makau den vuosina Sopeuttamiseen kuuluu sijaisuuksien ja määräaikaisten työ suh teiden vähentäminen edelleen sekä eläkelöityminen, joka on pys tyt tävä hyödyntämään täysimittaisesti. Henkilöiden tehtäviä ja työ ko konai suuk sia on tarkasteltava ja tarpeen mukaisesti sijoituksia myös vaih del ta va. Työllisyystyöt mitoitetaan korkeintaan nykytasolle. Johtopäätökset taloustilanteesta: 1. Tulopohja ei olennaisesti kasva vuoden 2013 tasosta 2. Työpaikkojen määrä alueella vähenee (mm. Hallin va rus kunta), joten kunnallisveron tuotto ei kasva valtakunnallista vauhtia. Yhteisöveron tuotto ei juurikaan nouse ja suun ni tel ma kauden lopussa jopa laskee. 3. Palkkojen korotus 1,5 prosentilla lisää käyttötalouden paineita. 4. Kaupungin lainamäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti ja on kaupungin tuloihin nähden liian korkea. Lainojen hoitokulut kas va vat, vaarana on lisäksi korkotason nousu. 5. Investointiohjelma on liian raskas. Palvelurakenteen muutos ja pal ve lu tuo tan to edellyttävät kuitenkin hallittua investointien te ke mis tä, samoin elinkeinopolitiikka. 6. Budjetointi eri toimialoilla on tehtävä raamituksen mukaisesti, jol loin toimintaa on supistettava ja henkilöstömäärää on vähen net tä vä. 7. Mikäli raamituksessa ei pysytä ja taloutta saada tasapainoon suun ni tel ma kau del la, niin kaupunginvaltuuston on asetettava kun ta lain 65 :n mukainen työryhmä ja tehtävä yksilöity ta sapai no tus suunn ni tel ma.

9 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vahvan talouden tasona pidetään yleisesti sitä, että vuosikate on suu rem pi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uusinvestoinnit ja kor vaus in ves toin nit. Tasapainossa olevassa kuntataloudessa vuo sika te on yhtä suuri kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja korvaus in ves toin nit. Koko kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet esitetään talous ar vios sa ja -suunnitelmassa tiivistetyssä muodossa. Em. ta voitteet pohjautuvat kaupungin eri strategioihin. Toimialan tulosalueiden taloudelliset tavoitteet esitetään tu los las kelman muodossa sisältäen poistot ja vuokrien pääomakorvaukset. Tulos alu een perusteluosaan kirjataan selkeästi tulosalueen toi min nal liset ja taloudelliset tavoitteet, joiden toteutuminen on seurattavissa, ana ly soi ta vis sa ja todennettavissa mitattavalla suureella tai sa nal lises ti. Taloussuunnittelussa noudatetaan muun ohella vuotuisuus-, ta sapai no-, täydellisyys- ja bruttoperiaatteita sekä yhtenäisyyden ja jul kisuu den periaatetta. Taloushallinto antaa tarkempaa lisäohjeistusta var si nai sen talousarvion laadintaan ja sisällön esittämiseen vielä erik seen. Talousarvion käyttötalousosassa (toimiala ja tulosalue) noudatetaan val tuus ton vuodelle 2014 hyväksymää or ga ni saa tio ra kentee seen pohjautuvaa talousarvioasetelmaa. Tulosyksikkötaso ja sitä alem man ta soi set talousyksiköt tarkentuvat talousarvion laadinnan yh tey des sä. Kaupungin talousarvion luvut syötetään pääasiassa kus tan nus paik ka ta sol le. Kaupungin organisaation taloudellinen ja toiminnallinen vertailtavuus ti lin pää tök seen 2012 ja talousarvioon 2013 tehdään erikseen or ga nisaa tio muu tok sis ta johtuen. Vertailua tehdään tarvittaessa erillisin tau lu koin ja laskelmin. Sosiaali- ja terveystoimen yh teis toi min ta-alueen sopimuksessa ja sen liitteessä on sovittu erikseen kustannusten koh den ta mi ses ta ja kirjaamisista. Palveluiden ostot ulkopuolisilta, konsernin yhtiöiltä ja kuntayhtymiltä on budjetoitava realistisesti, mutta kuitenkin ostopalveluissa odo tetaan tehtävän vastaava säästösuunnitelma kuin mitä tehdään omassa tuotannossa. Inflaatiokorotuksia ei budjettiesitykseen tehdä. Kunta sek to rin talousnäkymien ja erityisesti tulopohjan epävarmuus on rea li teet ti. Myöskään suunnitelmavuosille ei lisäyksiä toimintaan voida tehdä. Erityispaino taloussuunnittelussa on käynnistetyillä käyt töta lou den rakennemuutoksilla.

10 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Yleistavoitteet ja realistiset lähtökohdat talousarvion ja ta lous suun nitel man laatimiselle: - Veroprosentti pysyy nykyisellään (21 %) suunnitelmakauden. - Kaupunkikonsernin kokonaisvelkamäärä pysytetään nykytasolla. - Kaupungin keskimääräinen investointien kokonaismäärä on vuosi ta sol la 10 milj. euroa (netto). - Henkilöstömenojen säästötavoite vuonna 2014 on noin 4 milj. eu roa (noin 100 henkilötyövuotta). - Kaupungin vuosikate on taloussuunnitelman viimeisenä vuonna suu rem pi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uus in ves toinnit ja korvausinvestoinnit yhteensä. - Palvelurakennetta muutetaan ja toimipaikkojen määrää sekä sijoit tu mis ta rajataan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi pal ve lustra te gian pohjalta. - Kaupungin ja koko konsernin henkilöstömäärä sopeutetaan vastaa maan organisaatio-, toimipiste- ja palvelurakennetta. - Kiinteistöjen ja tarpeettomien rakennusten realisointia jatketaan. Rea li soi ta vien kiinteistöjen ja tilojen listat päivitetään pal ve lu tuotan non tarpeita vastaaviksi. - Taksat ja maksut on budjetoiva sekä tarkistettava kus tan nus kehi tyk sen mukaisesti. Talouspalvelut jakaa toimialoille talousarvion käytännön laa din ta ohjeet ml. investointien laadintaohjeet ja -taulukot, IT-hankintaohjeen ja projektiohjeet. Lisäksi talouspalvelut antaa tarvittaessa eril lis oh jeita. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää 1. antaa talousarvion raamin liitteen mukaisesti. Toimialojen ja liike lai tos ten on laadittava oma talousarvioehdotuksensa ta lousar vion menoraamin mukaisesti. Tulot on budjetoitava to den näköi sen kehityksen mukaisesti. Lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien on tehtävä yksityiskohtainen euromääräinen toimenpideohjelma, jolla kaupungin talous tasapainotetaan; 2. asettaa henkilöstömenosäästöjen tavoitteeksi vuonna 2014 noin 4 miljoonaa euroa (noin 100 henkilötyövuotta); 3. samalla yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta. Syksyn 2013 aikana käytävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat sekä vapaaehtoisia henkilöstömenosäästöjä että työvoiman vä hen tämis tä, joita molempia keinoja on pysyvien säästöjen aikaan saa misek si käytettävä. Ensimmäisessä vaiheessa työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellaan va paa eh toi sis ta henkilöstömenosäästöistä.

11 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Toisessa vaiheessa talousarvioehdotus saatetaan yh teis toi min ta menet te lyyn. Kolmannessa vaiheessa, mikäli kaupunginvaltuusto ta lous ar vio kokouk ses saan päättää työvoiman vähentämisestä, yh teis toi min ta neuvot te lut kohdennetaan työvoiman vähentämiseen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Khall Valmistelija: talousjohtaja, puh Raamin antamisen yhteydessä tehdyt johtopäätökset näyttävät pi tävän hyvin paikkansa. Tulopohja ei olennaisesti kasva vuoden 2013 ta sos ta, päinvastoin tämän hetken tiedon mukaan verotuloissa ja val tion osuuk sis sa on vuonna 2014 laskua vuoteen 2013 verrattuna. Työ paik ko jen määrä alueella vähenee (mm. Hallin varuskunta), joten kunnallisveron tuotto ei kasva edes valtakunnallista vauhtia. Palkkojen korotus on tarkentunut ensi sopimuskaudelle. Korotus on noin 0,4 % /vuosi, joka helpottaa toimialojen talousarvion annetussa raa mis sa pysymistä. Kustannukset raamiin nähden alenevat ko rotuk sen pienuudesta johtuen noin 0,8 Meur. Korkotaso näyttäisi edelleen pysyvän alhaalla, tosin otettavan lainan kor ko nousee rahalaitosten nostaessa marginaalejaan. In ves toin tioh jel ma on noin 12 Meur, kun valmistellun talousarvion vuosikate on noin 8 Meur. Kaupungin keskimääräinen investointien ko ko nais määrä on vuositasolla 10 miljoonaa euroa (netto), liikelaitokset mukaan lu kien vuosi-investoinnit nousevat keskimäärin 2 miljoonaa. Investointien määrään on kolme syytä: 1. Himos 2. Menossa olevat rakennemuutoksen talonrakennusinvestoinnit. 3. Kunnallistekniikka; monien kuntakeskusten johdosta. Lisäksi yksittäisenä investointina voidaan mainita vesilaitoksen puhdis ta mon korjaus. Tulevaisuudessa monen kuntakeskuksen kun nallis tek niik ka vaatii jopa nykyistä enemmän investointeja, jotta ra kennet tu infra pysyy kunnossa. Toiminnan supistamisesta on toimialoilla tehty useita esityksiä, joita on systemaattisesti viety eteenpäin. Toiminnan supistukset ovat pakol li sia, jotta kaupungin taloustilanne saadaan kestävälle pohjalle. Ta lous ar vi oon laitettu rahamäärä on suunniteltujen toimenpiteiden mu kai nen. Erittäin tärkeää kaupungin talouden kehitykselle on toi mi-

12 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus pis tei den määrän supistaminen, jotta henkilöstömäärää voidaan jatkos sa vähentää. Raamin tavoitteissa mainittuja tavoitteita: 1. Kaupungin vuosikate on taloussuunnitelman viimeisenä vuonna suurempi kuin pitkäaikaisten lainojen lyhennykset, uus inves toin nit ja korvausinvestoinnit yhteensä. 2. Palvelurakennetta muutetaan ja toimipaikkojen määrää se kä si joit tu mis ta rajataan tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. 3. Kaupungin ja koko konsernin henkilöstömäärä sopeutetaan vas taa maan organisaatio-, toimipiste- ja palvelurakennetta. 4. Kiinteistöjen ja tarpeettomien rakennusten realisointia jat ketaan. Realisoitavien kiinteistöjen ja tilojen listat päivitetään palve lu tuo tan non tarpeita vastaaviksi. Taloussuunnitelman seuraavia vuosia ( ) ei ole vielä voitu suunnitella, koska talousarviovuoden keskustelut ja komp ro missien etsiminen sekä kustannuslaskenta on vienyt aikaa. Ta lous suunni tel ma valmistuu asetetun aikataulun mukaisesti. Mikäli kesäkuussa tehdyssä raamituksessa ei talousarviossa pysytä, kau pun gin val tuus ton on asetettava kuntalain 65 :n mukainen työryh mä ja tehtävä yksilöity tasapainotussuunnitelma. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus keskustelee talousarviosta sen valmistelun ja valmis tu nei den esitysten pohjalta. Varsinainen lopullinen ta lous suun nitel ma ja talousarvioesitys valtuustolle tehdään aikataulun mu kai ses ti kokouksessa. Päätös Khall 281 Ehdotus hyväksyttiin. Valmistelija: talousjohtaja, puh Lautakuntien esitysten jälkeen on ajettu koko kaupungin ta lous ar vioon vuoden 2014 palkkakustannusten lisäykset 0,4 % ja sen li säämät henkilöstösivukulumuutokset, nämä ovat lisäyksenä lau ta kuntien esityksiin, yhteensä noin euroa. Näiden lisäysten jälkeen on toimialojen johtajat yhdessä tulosaluejohtajien kanssa enna koi neet suunnitelmavuosien menojen vähennykset omien toi mielin ten sä tekemien päätösten vuoden 2014 budjetin poh jalta.suunnitelmassa on otettu huomioon tulosaluetasolla menojen muu tok set, jotka poikkeavat yleisestä meno- tai tulokehityksestä. Investointiosasta on poistettu Paloaseman kattoremontin yh tey dessä ollut ilmanvaihtokoneen vaihto ja sen tarvitsemat muutokset, sääs töä tästä on tullut euroa. Tämä kohdentuu pääosin

13 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus vuo teen Lukioinvestointi on pidetty aikaisemman suun ni telman mukaisena. Sivistystoimen osalta on vähennetty Jäähallien avustustasoa eu roa. Kirjaston vuokra Länkipohjan kirjaston osalta on jätetty kir jasto toi men budjettiin. LAPE projektin kulujen lisäys on tehty kaupunginhallituksen päätök sen mukaisesti ja teknisen lautakunnan esitykseen euroa. Li säk si on kaavoitukseen tekniselle toimelle lisätty henkilöstökuluja noin euroa, jotta kaavoitusresurssi voidaan turvata. Talousarvioesityksen toimintakatteen (toimintakate = toi min ta tuot tojen ja toimintakulujen erotus, ja se osoittaa, paljonko jää verovaroin ja valtionosuuksin katettavaksi toimintamenoista) määräksi asetettiin ta lous ar vio raa mis sa noin114,7 Meur. Toimintakatteen määrä on kuiten kin vuoden 2014 talousarviossa noin 115,8 Meur, joka on noin 0,3 Meur suurempi kuin vuoden 2013 muutetun talousarvion toi minta ka te, mutta noin 2,1 Meur pienempi kuin vuoden 2012 ti lin pää tökses sä toteutunut toimintakate. Verotulojen määrä ei suunnitelmakaudella juurikaan nouse ja valtion osuu det jopa vähenevät vuodelle Taloussuunnitelman vuo si ka te ei ole riittävällä tasolla ja jää tavoitellusta 11 Meur tasosta yli 2 Meur ja suunnitelmavuosina nousee vain hieman, ollen 2016 noin 9,1 Meur, kun tavoitetaso oli 15 Meur. Laaditussa taloussuunnitelmassa Jämsän kaupungin talous kuuluu ta sa pai non alarajalla olevaan talouden kategoriaan. Suun ni tel makau del la tilanne kuitenkin on paranemassa, mikäli talousarviossa linja tut toimenpiteet toteutetaan. Palveluiden tarjontaa keskitetään ja su pis te taan. Henkilöstön määrän vähentäminen ei ilman toimintojen su pis ta mis ta ole mahdollista. Asetettu henkilöstön vähenemä to teutuu tämän taloussuunnitelman kahden ensimmäisen vuoden aikana. Heikkojen verotulo- ja työpaikkaennusteiden vuoksi kaupungin ta loudes sa on suuret haasteet, eikä tilannetta pystytä hoitamaan yhdessä vuo des sa tai yhdellä suunnitelmalla kuntoon. Ta sa pai no tus toi men pitei den on oltava jatkuvaa toimintaa. Kaupungin taseessa oleva alijää mä olisi tehdyn suunnitelman mukaan vuonna 2016 noin euroa, joten tässä vaiheessa ei tarvitse tehdä Kuntalain 65 :n mukaista toimenpideohjelmaa talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin investointiohjelma perustuu noin 12 Meur in ves toin ti tasoon.

14 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukai sen taloussuunnitelman vuosiksi Päätös 1. Kaupunginhallituksen kokouksessa tehdyt ehdotukset ja korjaukset kaupunginjohtajan Ta 2014 esitykseen: Ehdotus - Piritta Rantanen Tuomo Alasen kannattamana, että ICT ohjelmistot investoinneista siirretään seuraavalle vuodelle intraratkaisu ja uimahallin kassajärjestelmän uusiminen. - Mika Kyrö Hannu Lobergin ja Sirkka Hirvelän kannattamana, että Juokslahden 5-6 luokkia ei kuljeteta Vitikkalaan säästön vähäisyyden vuoksi - Kaupunginjohtajan ehdotus, että Vitikkalan ja Jokivarren koulujen oppilaaksiottoalueiden muuttamiseen otetaan vuoden aikalisä. - Mika Kyrö esitti, että liikuntatoimi siirretään yhdyskuntatoimen alle - Mika Kyrö esitti, jäähallien tuki pidetään ennallaan. - Aira Putkonen Erja Laaksosen kannattamana esitti, että Ateria liikelaitos velvoitetaan tekemään kaupunginhallituksen antaman raamin mukaiset säästöt. - Erja Laaksonen Aira Putkosen kannattamana esitti, että tilivelvolliset tulee määritellä talousarvion tuloslaskelmaosassa. Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Ei kannatusta, raukeaa. Ei kannatusta, raukeaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi tehtiin seuraavat korjaukset: - Elinkeinotoimi ja matkailu: lisättiin euron määräraha aluekehittämisrahaston kartuttamiseen. - Poistettiin henkilöstöltä ilmaiset uimahallikäynnit. Henkilöstölle otettiin käyttöön alennettu käyttömaksu 5 /kerta. - Poistettiin selvitys lukiokoulutuksen siirtämisestä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ylläpidettäväksi. - Heräpirtin ja Luomen kiinteistöt poistettiin tilapalveluista. - Lisäksi tehtiin joitain tekstimuutoksia asiakirjaan.

15 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle taloussuunnitelman vuosiksi kohdassa 1. esiintuoduilla muutoksilla. 3. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupungille saapuneet seuraavat mielipiteet: - Oppilaaksiottoalue: - Päivi Kuokkasen mielipide - Hetan, Millan ja Milan + muiden protestoivien koululaisten valitus - Ada Yli-Houhalan ja muiden allekirjoittajien valitus - Matias Majaharjun mielipide - Matias Myllymäen toimittama yhteenveto Jokivarren ja Vitikkalan oppilaaksiottoalueiden yhdistämisen vaikutuksista - Sivistystoimenjohtajan selvitys ja opettaja Räsäsen ehdotus - Koskenpää: - Meija Stierin mielipide - Juokslahti: - Juokslahti seura ry:n mielipide - Henkilöstöjärjestöjen kannanotto kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen.

16 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Valtuustoaloite / Jämsän kaupungin henkilöstömäärän selvittäminen / Voitto Suosaari (+24 allekirjoittajaa) 584/ /2013 Khall 282 Valmistelija: kaupunginjohtaja, puh , hen ki lös tö joh taja, puh Voitto Suosaari ja 24 muuta allekirjoittajaa on jättänyt seuraavan valtuus to aloit teen: "Jämsän kaupungin taloudellinen syöksykierre on jat ku nut jo vuosikausia. Vasta nyt tuntuu tapahtuneen herääminen to tuu teen, kun viime vuoden tilinpäätös osoitti valtavan mii nus tu loksen. Sitä ei pystytty millään rahasto- tms. kikkailuilla häivyttämään. Kaupungin henkilöstö on lisääntynyt vuosien varrella tehtyjen kun talii tos ten myötä. Liitoksissa tavoiteltavia synergiaetuja etenekään hen ki lös tön määrässä ei ole pystytty, osattu tai haluttu hyödyntää. Esitämme teetettäväksi ulkopuolisella taholla selvityksen kestävästä ja järkevästä henkilöstön määrästä. Samalla selvitetään mah dol lisuuk sien mukaan nykyisen henkilöstön halukkuudet mahdollisiin sisäi siin siirtoihin aloille, joilla henkilöstöstä on tulossa vajausta. Tätä var ten luodaan tarvittaessa jatko- ja uu del leen kou lu tus mah dol li suuksia. Selvityksen kohteena on myös nykyisen henkilöstön soveltuvuus ny kyi seen tehtäväänsä, etenkin asiakaspalvelussa olevan hen ki löstön osalta. Selvitykset tehdään siten, että vaiheittain vuodesta 2014 alkaen pysty tään tekemään tarvittavat organisaatiomuutokset ja henkilöstön vä hen nyk set. Selvitys pitää teettää ulkopuolisella ja riippumattomalla taholla. Kaupun gin omana työnä sitä ei pystytä tekemään, koska olemassa olevat työ- ja henkilösuhteet estävät henkilöstömäärän riippumattoman ja objektiivisen tarkastelun." Kaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat valmistelleet vastauksen val tuus to aloit tee seen. Parhaimmillaan konsulttiselvityksen vahvuutena on ulkopuolinen, neut raa li arviointi ja näkemys henkilöstömäärästä sekä palvelu- ja joh ta mis jär jes tel mäs tä. Konsultin on oltava sellainen, että se tuntee kun nan toimintojen osa-alueet sekä konsultoitavan kunnan eri tyispiir teet. Konsultin riippumattomuus, koko organisaation tasapuolinen koh te lu sekä erityisesti muualta saadut kokemukset ja näkemykset ovat vahvuus samoin kuin palveluverkon objektiivinen tarkastelu tuo pers pek tii viä myös poliittiseen harkintaan. Konsultti on ris ti rii ta ti lanteis sa hyvänä apuna ja henkilösuhteet eivät vaikuta lopputulokseen. Kon sul tin kautta voidaan hyödyntää uutta tietoa ja saada ke hi tys sy-

17 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus säyk siä esimerkiksi työprosesseihin, tuotteistamiseen ja mo niosaami seen. Konsulttityöskentelyn aikana iso osa selvityksestä tehdään omana työ nä. Konsultti on perehdytettävä työkenttäänsä, toi min ta ym pä ristöön ja toimintaverkostoihin. Mikäli paikallisuus unohtuu, kon sult tisel vi tyk set ovat toistensa kopioita. Tämä havainto on tehtävissä esimer kik si tarkastelemalla ja vertailemalla eri kuntaliitosselvityksiä. Sel vi tys ten ja lopputuotosten samankaltaisuus voi olla ongelma varsin kin silloin, jos selvitys pyritään tekemään mahdollisimman pienillä kus tan nuk sil la. Konsulttityön onnistuminen vaatii mittavaa oman työn panostusta. Kon sult ti sel vi tyk ses sä on aina oltava mukana organisaation sisäinen työs ken te ly, jossa kerätään aineistoja, tilastoja ja eri tahojen nä kemyk set organisaatiouudistuksen tarpeista. Tällainen selvitys pitää sisäl lään johtavien viranhaltijoiden, esimiesten ja luot ta mus hen ki löiden haastattelut esim. johtamisen ja resursoinnin nykytilanteesta, toi min nan arviointia sekä kyselyjä henkilöstölle. Edellä mainittujen lisäksi konsulttiselvityksen tulee ehdottomasti perus tua palvelutarpeiden arviointiin. Organisaation rakenne ja pai nopis teet näet perustuvat aina palvelutarpeiden arviointiin ja päätöksiin tuo tet ta vis ta palveluista. Mikäli näkemystä kuntalaisten pal ve lu tarpeis ta ja niiden priorisoinnista ei ole, konsulttiselvitys voi johtaa väärien kohteiden saneeraamiseen tai liian yleisellä tasolla esitettyihin, kaik kiin kuntiin sopiviin toimintasuosituksiin. Tällainen ylimalkainen sel vi tys voi helposti jäädä pöytälaatikkoon. Olennaista onkin kyky teh dä juuri oman kunnan tarpeisiin sopivia valmistelutoimenpiteitä ja po liit ti sia päätöksiä, tapahtuipa se konsulttiselvityksen tuella tai ilman sitä. Jämsän kaupungissa on olemassa omaa, sisäistä tietoa ja osaa mista, joka onkin varsin hyvin otettu käyttöön vuoden 2014 talousarvion val mis te lus sa. Tämä talousarvion valmistelu prosessi osoitti, että virka mies ko neis to on vakavissaan pyrkinyt laatimaan kau pun gin hal lituk sen asettamien raamien mukaisen talousarvion. Mitä selvityksiä on jo tehty Erilaisia selvityksiä, toiminnan arviointeja ja tehostamispyrkimyksiä on tehty lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Jämsässä eri tyi sesti kotihoidossa on tarkasteltu työprosesseja (työnkulkukaavioita) samoin kuin on selvitetty kotihoidon toiminnanohjausta ja sähköisiä ym pä ris tö jä niiden apuna. Selvityksen tuloksena on se, että mo lemmil la edellä mainituilla voidaan saavuttaa noin % te hos ta minen, ts. 0,5 Meur/vuosi. Omana työnä tehty mielenterveyspalvelujen pai no tus avohoitoon on tuonut tullessaan noin 0,9 Meur säästöt samoin kuin vanhuspalveluissa laitoshoidon purkamisesta ja sitä koske vas ta vuonna 2008 tehdystä selvityksestä on seurannut 1,2 meur

18 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus vuo tui set säästöt. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvevakioidut menot vuositasolla ovat valtakunnallisesta tasosta laskeneet yli 3 % / vuo si ollen 12 % halvemmat kuin maassa keskimäärin. Oma tar kaste lu on osoittanut, että osasto 2n talousarvio kilpailutuksen vaih to ehto na kestää vertailun. Muita yksittäisiä selvityksiä ovat omana työnä tehdyt ICT sel vi tykset sekä pienemmät, sisäiseen tarkastamiseen ja valvontaan liittyvät toi mek si an not. Sisäisenä selvityksenä on tehty konsernin osalta ns. TOPA sel vitys. Liikelaitoksen puolella on mitoitukset tehty niin siivous-, kuin pyyk ki pal ve luis sa ja ateriapalveluiden osalta mitoitustyö on me neillään. Vuodesta 2008 alkaen sivistystoimialalla on useampaan otteeseen tar kas tel tu alakoulujen kouluverkkoa omatoimisesti tehdyillä sel vi tyksil lä ja arvioinneilla. Selvityksessä arvioidut henkilöstömäärän vä hene mät ovat toteutuneet ennakoidusti. Vähenemät ovat olleet ope tushen ki lös tön osalta Arvaja 2, Ruotsula 3, Partala 2, Lahti 2, Al ho jär vi 3; yhteensä 12. Lakkautuneiden koulujen opetusviranhaltijat ovat siir ty neet eläkkeelle jääneiden tilalle tai avoimiin virkoihin, jotka ovat si tä ennen olleet täytettyinä määräaikaisilla viranhaltijoilla. Havaintoja organisaation jatkokehittämistarpeista 1. Talousarvio ja taloussuunnitelma Vuoden 2014 talousarviossa on otettu huomioon nykyistä te hokkaam pi organisaatiorakenne ja malli siten, että esimiehiä ja hal linto hen ki lö kun taa ehdotetaan merkittävästi vähennettävän. Ta lous arvio eh do tus pitää sisällään myös palveluverkkoa koskevia ratkaisuja ja vaihtoehtoisia palvelujen tuotantotapoja. Eläkkeelle jäävien vakans se ja jätetään täyttämättä aina kun on mahdollista sekä siir retään osaajia yli hallintorajojen ja tarvittaessa ulkoistetaan toimintoja. Hen ki lös töl tä edellytetään nykyistä laajempaa monitaitoisuutta. Konser nin tukipalveluja ollaan siirtämässä emon hoidettavaksi. Sisäistä kon ser nia on jo aiemmin tehostettu mm perustamalla yhteinen lii kelai tos vedelle ja jätteelle. Valmistuskeittiöitä muutetaan pal ve lu keittiök si ja samalla tehdään esimiestyön osuuden mitoitusta. Arviot henkilökunnan määrästä riippuu siitä, mitä tuo tetaan itse ja mitä ostetaan. Vanhusten palveluissa tarvitaan nykyinen so peu tet tu määrä henkilökuntaa, koska väestö ikääntyy ja palveluja tar vi taan enemmän. Kuluja on silti saatu hallintaan. Ta lous suun nit telu kau del la merkittävä eläkelöityjien määrä tarjoaa hyvän pohjan tehtä vien yhdistämiselle ja tehtäväkuvien uudelleen tarkastelulle. Eräät val tion hallinnon taholta kaavaillut muutokset esim. ASPA han ke ja li sään ty vät työllistämisvastuut hankaloittavat hen ki lös tö mää rän arvioin tia.

19 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Oman työn hinta Kehittämistä vaativa asia on mahdollisimman luotettava oman työn hin nan suhteessa ostopalveluihin. Tuotteistuksen ja sisäisen hin noitte lun merkitys korostuu erityisesti ulkokuntalaisille myytävissä pal veluis sa. 3. Yhteistyön lisääminen Toimialojen sisäinen ja toimialojen välinen yhteistyö ja konsernin sisäis ten raja-aitojen häivyttäminen uudistavat ja tehostavat or ga nisaa tio ra ken tei ta. Toimeenpanorakenteiden raja-aidoista tulee päästä eroon. Asiakaspalvelussa toimivien tehtäväkenttiä voidaan moniam ma til li ses ti laajentaa. 4. Tukipalvelujen keskittäminen ja roolien selkeyttäminen Eri toimialojen hallinto- ja tukiresurssit voidaan yhdistää, esimerkiksi las ku tus-, seuranta-, henkilöstö- ja viestintätehtävät. Työt ja kaan tuisi vat tasaisemmin ja sijaistaminen hoituisi nykyistä riskittömämmin. Voi daan perustaa esimerkiksi koko konsernin talouskeskus sekä hal lin to- ja henkilöstökeskus. Konsernin raportointitehtävien ja työnjaon uudistaminen on tarpeen. Tällaisen konseptin toimivuuden edel ly tyk se nä ovat selkeät vastuiden määrittelyt. 5. Teknologian hyödyntäminen Teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ovat osa-alue, joka tehos taa henkilöstövoimavarojen käyttöä. Esimerkiksi työajan seu ranta voidaan tänä päivänä suorittaa mobiilisti ja asiakasasiointeja su juvoit taa hyödyntämällä teknologiaa. Esimerkiksi var hais kas va tuk sessa työajan käyttöä on mahdollisuus tehostaa ja järkevöittää mo bii lirat kai su jen avulla. Muita esimerkkejä teknologian hyödyntämisestä voi si vat olla kulunvalvontaan tai kokoustekniikkaan liittyvät ke hit tämis hank keet. 6. Esimiesten osaamisen kehittäminen Esimiesten osaamisen kehittämistä tulisi tapahtua vähintään seu raavil la osa-alueilla: - toimiminen työnantajalähtöisesti jatkuvasti muuttuvissa ti lanteis sa - uusien toimintamahdollisuuksien ja vaihtoehtojen näkeminen - vuorovaikutus- ja viestintätaidot - henkilöstöjohtamisen taidot - kustannuslaskennan taidot - ostopalveluissa hankinta-, seuranta- ja valvontaosaaminen

20 Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/ Kaupunginhallitus Konserniohjauksen tehostaminen Konserniohjauksen roolia tulee vahvistaa ja siten varmistaa yh teisen, menoja supistavan strategian toteutuminen. Talouden sekä hen ki lös tö voi ma va ro jen seurantaa on tehostettava koko konsernin ta sol la, myös tytäryhteisöissä. Konserniyksiköitä tulisi olla mahdollisimman vähän ja niillä pitää olla yh tei set henkilöt sihteeri-, hallinto-, tietohallinto-, kirjanpito-, ja palkan las ken ta teh tä vis sä. Konsernissa on oltava samat säännöt kuin emos sa. Mahdollisimman paljon konsernin toimintoja tulee siirtää omak si toiminnaksi: ainakin Ateria liikelaitos ja Avitus säätiö. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus antaa asiaselostuksen mukaisen vastauksen valtuus to aloit tee seen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että: 1. erillistä valtuustoaloitteen mukaista konsulttiselvitystä ei tehdä, vaan organisaatio- ja palvelurakennetta kehitetään oman päätök sen te ko ja virkamieskoneiston viitoittamalla tavalla, mm talous ar vion valmistelun yhteydessä kaupunginhallituksen aset tamien säästötavoitteiden ja mm. esittelytekstissä kuvattujen kehit tä mis aja tus ten mukaisesti. Rajatummissa selvityskohteissa on monesti pe rus tel tua käyttää konsultteja. 2. valtuusto toteaa valtuustoaloitteen pohjalta tehdyt toimenpiteet riit tä vik si. Aloite on loppuun käsitelty. Päätös Keskustelun kuluessa Mika Kyrö esitti, että sovimme asiantuntijan, asian tun ti ja yri tyk sen tai asiantuntijayhteisön palkkaamisesta mää räajak si Jämsän kaupungin työtehtävissä tarvittavan hen ki lös tö määrän selvittämiseksi oman selvitystyön rinnalle. Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi, että Mika Kyrön esitystä ei ole kannatettu, joten se raukeaa. Kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot