1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus"

Transkriptio

1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten Kaavan laatija: Pekka Normo DI, YKS 129 kaavoituspäällikkö, Sipoon kunta Työnumero: 0630-C2034 Vireille tulosta on ilmoitettu: Tekniikka- ja ympäristölautakunta on käsitellyt: , , , Kunnanhallitus on käsitellyt: , Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nikkilän taajaman eteläosassa Sipoonjoen varrella, lähellä Sipoon vanhaa kirkkoa. Kaava-alueelle johtaa Urheilutie. Alue rajautuu lännessä Brobölentiehen, etelässä osa Öljytiestä kuuluu kaavaalueeseen. Kaava-alueeseen kuuluu osa Sipoonjokea ja urheilupuistoa. Alueen sijainti selviää oheisesta kuvasta 1. Kuva 1: sijaintikartta 1.3 Asemakaavakartta Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus Nikkilän asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla harjoitusjäähallia varten muutetaan Nikkilän urheilupuiston alueella asemakaavaa niin, että nykyinen tekojäärata voidaan kattaa harjoitusjäähalliksi ja maisemallisesti arvokas peltoalue säilyttää avoimena. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Asemakaavakartta Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos ja asemakaava Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Lähialueet Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelutarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan muutosratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Asemakaavan muutoksen ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavamuutoksen mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Kaavamuutos ja asemakaavan sisältövaatimukset Kaavamuutoksen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

3 Liitteet: 1. Havainnekuva 2. Karttaote Nikkilän maisemaselvityksestä 3. Ote maakuntakaavasta ja seutukaavasta 4. Ote valtuuston hyväksymästä Keski-Sipoon osayleiskaavasta 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelun muistio 8. Museoviraston lausunto: Sipoo, Nikkilän osayleiskaava-alueen kehityskuvaan liittyvä jäähallin sijoittaminen tekojääradan paikalle ja kirkkojen alueen maisematilan rajaus ja rakennettavuus Ote Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmasta: Nikkilän tavoitteellinen liikenneverkko 10. Valokuvasovitukset hallin luonnosvaihtoehdoista ja valokuvat vastaavasta nykytilanteesta 11. Asiantuntijalausunto 12. Jäähallin sijoitusvaihtoehdot Nikkilän taajamassa, Maisemalliset reunaehdot kartta 14. Vastineet 15. Viranomaisneuvottelu Liiteasiakirjat: 1. Nikkilän maisemaselvitys, Suunnittelukeskus Oy, "Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan", Museovirasto, Rakennushistorian osasto, rakennuskulttuuriyksikkö, Johanna Forsius Muu aineisto: 1. Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto, Sipoon kunta, Nikkilän kehityskuva 3. Keski- ja Pohjois-Sipoon maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, 1993) 4. Nikkilän maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, luonnos )

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitus on käynnistynyt syksyllä 2001 Sipoon kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti. Asemakaavan muutosta tarvitaan, jotta tekojäärata voidaan kattaa harjoitusjäähalliksi. Vireilletulosta on ilmoitettu Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos laadittiin helmikuussa Tekniikka- ja ympäristölautakunnan hyväksymä kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnoksesta on kehitetty asemakaavaehdotus. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot ja ne on käsitelty tekniikka- ja ympäristölautakunnassa ja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kunnanhallitus päätti vastineista ja ehdottaa kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä ; ei muutoksia kaavakarttaan, määräyksiin tai selostukseen. Kaavaehdotuksen hyväksyi kunnanvaltuusto Asemakaavan muutos ja asemakaava Kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa harjoitusjäähallin rakentaminen. Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakennusoikeus harjoitusjäähallille. Rakennusoikeus on osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU). YU-korttelialueelle on merkitty uutta rakennusoikeutta yhteensä 3200 k-m 2. Rakentaminen on sijoitettu nykyisen tekojääradan kohdalle keskusurheilukentän ja pellon väliin. Pelto on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi pelloksi. Asemakaavan muutoksessa on osoitettu kevyenliikenteen yhteydet ja ulkoilureitit urheilupuiston sisälle ja Sipoonjoen varteen kohti etelää. Sipoonjoen yli on osoitettu kevyen liikenteen siltayhteys. Voimassa olevassa asemakaavassa oleva katuyhteysvaraus Brobölentielle on poistettu. 2.3 Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen Kaavamuutoksen toteuttaminen aloitetaan kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Tarvittavan yhdyskuntatekniikan (pysäköinti- ja katujärjestelyjen) rakentamisesta vastaa kunta ja harjoitusjäähallin rakentamisesta Oy Sipoon jäähalli - Sibbo Ishall Ab. Harjoitusjäähallia on tarkoitus päästä rakentamaan kaavan valmistuttua. 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on noin 2 ha:n suuruinen osa urheilupuistoa ja peltoaluetta Sipoonjoen rannalla Kirkonkylän eteläpuolisessa kulttuuri- ja virkistysaluemaisemassa. Kaava-alueeseen kuuluu Urheilutien ja Kirkkoniityntien katualuetta. Kuva 2: viistoilmakuva alueesta kuvattuna idästä. Oikeassa laidassa lähialueen asuinaluetta ja keskitaka-alalla Sipoon vanha ja uusi kirkko. Kuva: Heikki Leppänen, Suunnittelukeskus Oy Kuva 3: alue kuvattuna lounaasta. 5

6 3.1.2 Lähialueet Luonnonympäristö Sipoon keskiaikainen kivikirkko sekä sen takana uusi kirkko sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella. Pohjoisosiltaan kaava-alue rajoittuu Nikkilän eteläosan pientalovaltaiseen asuinalueeseen. Sipoonjoen itäpuolella sijaitsee Itäisen Jokipuiston alue - entinen Nikkilän sairaala-alue, josta on kehittymässä uusi asuinalue. Alueen eteläpuolelta kulkee maantie 148 Hyrylä - Kilpilahti (Keravantie / Öljytie) ja länsipuolella paikallistie Söderkulla - Nikkilä (Brobölentie). Alue on kulttuurimaisemaa, jossa luonnon kannalta arvokkaimpia ovat Sipoonjoki ja sen sivu-uoma Ruddammsbäcken. Vesialueet ovat mukana Natura ohjelmassa Maisemarakenne, maisemakuva, maiseman historialliset ominaispiirteet Nikkilän taajaman eteläpuolinen alue on pääosin avointa metsäisten saarekkeiden rytmittämää viljelysmaisemaa. Etelässä viljelysmaisema rajautuu varsin korkeisiin metsäselänteisiin. Suhteelliset korkeuserot ovat enimmillään noin 50 metriä laaksojen pohjalta niitä rajaavien selänteiden laelle. Selänteiden lakialueet kohoavat vajaat 60 metriä merenpinnan yläpuolelle. Maiseman hallitsevia piirteitä ovat laajalle levittäytyvät, loivasti kumpuilevat savipellot metsäsaarekkeineen, laaksoa halkova Sipoonjoki sekä tähän yhtyvä, kiemurteleva Ruddamsbäcken sekä maisemallisesti keskeiselle ja näkyvälle paikalle sijoittuvat kaksi kirkkoa. (Liite 2, Liiteasiakirja 1.) "Vanhinta maisemahistoriallista kerrostumaa edustaa luonnonmaisema, Litorinameren aikainen muinainen saaristomaisema, jossa maiseman avoimet tilat (nykyiset pellot ja niityt) edustavat vettä ja metsäselänteet saaria. Havaittavissa on muinaismeren saaristomaisema 7500 vuoden takaa. Nikkilän alueen maiseman vanhempi kulttuurihistoriallinen kerrostuma on vallitseviin luonnonolosuhteisiin sopeutunut maaseudun kulttuurimaisema, joka on muotoutunut taloudellisten, hallinnollisten, sosiaalisten ja uskonnollisten tekijöiden vaikutuksesta keskiajalta 1800-luvun loppuun mennessä. Tähän maiseman historialliseen kerrostumaan kuuluu mm. Sipoon kirkkomaisema ja keskiajalta peräisin olevan kyläasutuksen viljelymaisema..valtakunnallisesta näkökulmasta Sipoon kaksi kirkkoa ja niiden suhde ympäröivään maisemaan vanhassa kirkonkylässä / pitäjän keskuksessa on ainutlaatuinen. Ne muodostavat poikkeuksellisen kirkkomaiseman, joka on säilynyt jo ainakin 500 vuotta lähes täysin muuttumattomana. (Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan, liiteasiakirja 2.) Luonnonolot Pinnanmuodostus Kaavamuutosalue on avointa jokilaaksoa, joka nousee loivasti kohti kirkkoja. Maasto kohoaa Sipoonjoen tasolta kohti länttä. Maaston korkeusasema vaihtelee noin välillä m mpy Maaperä, rakennettavuus Suurin osa Nikkilän alavien osien maaperästä on savea. Savikon paksuus on maantien 148 varrella kairauksien mukaan poikkeuksetta yli 10 metriä. Myös 6

7 Kasvillisuus kaavamuutosalueen maaperä on aiemmissa selvityksissä todettu syväksi saveksi. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä tulee tehdä tarkemmat pohjatutkimukset ja perustamistapaselvitykset. Iso osa kaavamuutosaluetta on peltoa, joka ulottuu melkein jokeen asti. Ranta on avointa. Keskusurheilukenttä rajautuu ympäristöstään istutetuin koivurivein Eläimistö Alueen eläimistöstä ei ole tehty erillistä selvitystä. Sipoonjoessa ja sen sivuhaaroissa elää luonnonvarainen taimenkanta Vesistöt ja vesitalous Veden ekologinen kierto, pohja- ja pintavedet, vesialueet Itäosa kaavamuutosalueesta kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen. 1 Alueen itälaidalla virtaa pohjois-eteläsuunnassa Sipoonjoki, joka laskee kapeaan, rehevöityneeseen Sipoonlahteen. Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki. Paippisista alajuoksulle rannat ovat lähinnä peltoa. Sipoonjokeen laskee useita puroja. Nikkilän kohdalla jokeen laskevat Ollbäcken ja Ruddamsbäcken. Sipoonjoen vesi on sameaa ja runsasravinteista. Sipoonjoen veden laatu on luokitettu ylä- ja keskijuoksulla huonoksi ja alajuoksulla välttäväksi. Pääosa kuormituksesta on hajakuormitusta. Brobölen pato noin 1,5 km etelämpänä määrää vedenpinnan tason suunnittelualueen kohdalla. Keväisin sulamisvedet kasvattavat virtaamaa. Kevättulvat voivat nostattaa veden pintaa pari metriä, noin tasoon +7m mpy. Sipoonjoen ylivirtaama (HQ) on 45 m 3 /s, keskisylivirtaama (MHQ) 16 m3/s, keskivirtaama (MQ) 2,4 m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 0,1 m3/s. Sipoonjoen vesialueet kuuluvat Natura verkostoon Luonnonsuojelu Sipoonjoen Natura alue koostuu Sipoonjoen uomasta ja kahdeksasta sivuomasta. Natura-alueisiin kuuluu vain vesialueita, joilla suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla vesioikeudellisessa lupaharkinnassa. Natura alueen suojelu kohdistuu Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta -luontotyyppiin. Sipoonjokeen liittyy sekä biologisia että maisemallisia arvoja. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä neljästä Suomen puolella Suomenlahteen laskevasta joesta, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Tällaiset meritaimenkannat on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen puroluonnon sekä ennen kaikkea meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle. 1 I-luokan pohjavesialueen määritelmä: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Alueen vettä ottaa vesilaitos, jonka jakeluun kuuluu tai liittyy vuoden kuluessa vähintään kymmenen taloutta, vastaavan kokoinen muuta talousvettä toimittava laitos, pakattua talousvettä toimittava laitos tai alue tarvitaan kriisiaikojen vedenhankintaa varten. 7

8 3.1.4 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Sipoo kuuluu pääkaupunkiseudun kasvaviin kehyskuntiin. Sipoossa asui vuoden 2002 lopussa henkeä. Väkiluvun kasvuprosentti on vuosina vaihdellut 1,6 3,4 %:iin. Lähivuosien tavoitteena on enintään 2 %:n vuosittainen väkiluvun kasvu. Nopea väestönkasvu johtuu pääasiassa uusien pientalojen rakentamisesta ja kasvu on painottunut kunnan eteläosiin. Kaava-alueella ei ole asukkaita. Nikkilässä oli vuoden 2002 lopussa asukkaita noin Pohjoispuolisilla lähialueilla on pientalovaltaista asutusta. Vastarannalle entisen Nikkilän sairaalan alueelle on peruskorjaus- ja muutostöiden seurauksena syntymässä Itäisen Jokipuiston uusi noin 800 asukkaan asuinalue Yhdyskuntarakenne Sipoon kunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus on Nikkilässä. Nikkilän taajama on suhteellisen tiivis maantien 1521 ja Ison Kylätien ympäristössä. Keskustaajama rajautuu länsilaidaltaan Sipoonjokilaaksoon, jonka itäpuolelle sijoittuu entisen Nikkilän parantolan alue, Itäinen Jokipuisto. Nikkilän pohjoispuolitse kulkee Sköldvik - Kerava rata, joka ei ole enää henkilöliikenteen käytössä. Radasta erkanee Porvooseen vievä rata, jota liikennöidään kesäviikonloppuisin museojunalla. Kuva 4: Koulujen, keskustan palvelujen ja teollisuustoimintojen sijoittuminen nykyiseen tieverkkoon nähden. (Lähde: Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma) 8

9 Kulttuurimaisema Lähiympäristö Kirkot ovat Nikkilän maisemaselvitysalueen tärkeimmät maamerkit entisen sairaala-alueen tiilisen piipun ohella. Vanhat talojen paikat ovat pysyneet pääpiirteissään samoina 1600-luvun lopulta, osittain mahdollisesti jo keskiajalta. Myös vanha tieverkosto on säilyttänyt alueella linjauksensa. (Liiteasiakirja 1.) Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (66/1992) Sipoon kirkonkylä on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja Ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisussa. Sipoon kirkonkylän kohdekuvaus on tarkemmin kohdassa yhteydessä. Kaava-alue Keskusurheilukenttä sekä tekojäärata sijaitsevat avoimella paikalla noin 0,5 km:n päässä Sipoon vanhasta ja uudesta kirkosta. Kirkon ja tekojääradan väliin jää loivasti kirkon suuntaan kohoava viljelysaukea. Puuistutuksin tiukkalinjaisesti rajattu keskusurheilukenttä sekä tekojäärata korkeine valonheittimineen ovat uudempia elementtejä kulttuurimaisemassa. Erityisesti aluetta idän suunnalta Öljytietä lähestyttäessä urheilukenttä ja tekojäärata ovat selvästi nähtävissä tien vieressä. Toisaalta samasta suunnasta Nikkilän entisen sairaala-alueen paikkeilta avautuu hieno näkymä, jonka ytimenä ovat molemmat kirkot. Sipoonjoki ei muodosta näkymäestettä avoimessa viljelysmaisemassa, sillä sen rannat ovat tällä kohdin varsin paljaat. Ruddamsbäckenin varret sen sijaan ovat paikoitellen pensoittuneet ja näkymät näiltä kohdin ovat rajoittuneet. Keskiajalta peräisin oleva kulttuurimaiseman perusrakenne on selvästi havaittavissa kaava-alueella ja sen lähiympäristössä. Nykyiset peltoalueet muodostavat avointen tilojen verkoston, jossa uudempina elementteinä ovat mukana urheilupuisto kenttineen, rakennelmineen ja puuistutuksineen sekä uusi rivi- ja omakotitaloalue. Alueen eteläosasta jokilaakson leikkaa vilkasliikenteinen Öljytie. Maisemassa selvästi näkyviä ovat myös alueen sähkö- ja voimalinjat. Pimeään aikaan nykyinen tekojäärata korkeine valaisimineen heikentää Öljytien suunnasta katsottuna valaistujen kirkkojen maisemallista vaikutusta Palvelut Kaavamuutosalueella ei ole varsinaisia palveluja. Pääosa kaava-alueesta on urheilukäytössä. Nikkilässä on monipuolinen koulutarjonta; suomen- ja ruotsinkieliset ala- ja yläasteen koulut sekä lukiot. Urheilupuisto palvelee varsinkin kouluja, mutta myös aikuisia urheiluharrastajia Työpaikat, elinkeinotoiminta Osa kaava-alueesta on viljelykäytössä olevaa maatalousmaata Virkistys Kaava-alue on tärkeä virkistys- ja urheiluharrastustoiminnan kannalta: sen toiminnot palvelevat koko kuntaa. Pääosa kaava-alueesta on urheilutoimintojen käytössä. Alueella on keskusurheilukenttä, tekojäärata ja hiekkapintainen kenttä, jota käytetään mm. jalkapallokenttänä. Sipoonjoen varrella kulkee talvisin Susihiihdon latureitti ja Sipoonjo- 9

10 kea pitkin moottorikelkkareitti. Tällä osuudella Sipoonjoki on melontakelpoinen myös vähävetisinä vuodenaikoina. Yleisurheilukentän katsomon paikkaluku on 250, jalkapallo-otteluissa enimmäismäärä on 200 henkeä. Käytännössä mestaruussarjatason otteluissa viime aikoina katsojia on ollut noin 50. Yleisurheilukenttä sijoitettiin alueelle 1950-luvulla luvulla ei ollut mahdollista kaavoituksellisista syistä rakentaa silloiselle koulukeskuksessa sijaitsevalla jääkiekkokaukalolle huoltorakennusta, joten päädyttiin huoltorakennuksen ja jääkiekkokaukalon sijoittamiseen urheilukentän yhteyteen. Alueelle rakennettiin luonnonjäällä varustettu jääkiekkokenttä. Jääkiekkokenttä muutettiin tekojääradaksi Liikenne Yhteydet tie- ja katuverkolta Alueelle on hyvät autoliikenteen yhteydet Nikkilän taajaman läpi kulkevalta pääväylältä Isolta Kylätieltä Urheilutien kautta. Nykyiset liikennemäärät Lähimmillä pääväylillä on autoliikennettä seuraavasti (Lähde: Keski- ja Pohjois- Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma 2001): - Iso Kylätie n autoa/vrk - Brobölentie n autoa/vrk - Keravantie/Öljytie n autoa/vrk Joukkoliikenneyhteydet Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Öljytien ja Ison Kylätien varrella sekä Brobölentiellä. Kevytliikenneyhteydet Alueelle johtavan Urheilutien varrelle on rakennettu erillinen jalankulku- ja polkupyörätie, jonka kautta on yhteys keskustan kouluille sekä taajaman läpi kulkeville kevyen liikenteen pääraiteille. Toinen kevyen liikenteen käyttöön hyvin sopiva kulkureitti on Kirkkoniityntie, jolla on hyvin vähän autoliikennettä. Pysäköintijärjestelyt Urheilupuistossa on kaksi erillistä pysäköintialuetta Urheilutien päässä. Pysäköintialueita on pidetty nykyiselle toiminnalle varsin riittävinä. Alueille mahtuu noin autoa. Liikenneturvallisuus Hankaluutena on koettu se, että harrastajia kuljettavat linja-autot joutuvat peruuttamaan alueella Rakennettu kulttuuriympäristö Alueen nykyinen rakennuskanta: keskusurheilukentän huoltorakennus, tekojääradan tekniikkarakennus, jäteveden pumppaamo ja muuntamo. Kulttuurimaisema ks. ed Tekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin. 10

11 Alueella sijaitsee Nikkilän jäteveden pumppaamo, jonne viemäri johtaa Urheilutien viereltä. Alueella on myös Etelä-Suomen Energia Oy:n muuntamo ja alueen läpi kulkee ilmajohtona 20 kv:n voimajohtolinja Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Liikenteen aiheuttamat häiriöt Urheilutiellä on suhteellisen vähän liikennettä ja ajonopeudet ovat matalia, joten liikenne ei aiheuta kohtuutonta meluhaittaa Visuaalinen häiriö Tekojääradan kaukalo teknisine varusteineen mm. verkkoaitoineen, korkeine valonheitinpylväineen ja kirkkaine valaistuksineen aiheuttaa visuaalista häiriötä maisemaan. Valaistu tekojäärata kilpailee kirkkojen kanssa ja riitasoinnun tavoin heikentää iltaisin valaistujen kirkkojen synnyttämää vaikutelmaa. Myös ilmajohdot ovat häiriötekijä maisemassa. Kuva 5: tekojääradan rakennelmia, näkymä kohti kirkkoja Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat: Sipoon kunta, Sipoon seurakuntayhtymä sekä yksityiset maanomistajat. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava vahvistettu Itä-Uudenmaan maakuntakaava (Liite 3, ote maakuntakaavasta.) Seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu I vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu II vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan ja vahvistettu III vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu IV vaiheen seutukaava 11

12 (Liite 3, ote seutukaavasta) Yleiskaava ja asemakaava Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Keski-Sipoon osayleiskaavan. (Liite 4, ote Keski-Sipoon osayleiskaavasta) Meneillään on Nikkilän osayleiskaavan laatiminen. Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama asemakaava. (Liite 5, ote voimassa olevasta asemakaavasta.) Rakennusjärjestys Sipoon kunnan uusi rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Alueet kuuluvat kiinteistörekisteriin Sipoon Kirkonkylän maarekisterikylän alueina. (osa tilasta Kyrkängen RN:o 63:2) Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Päätökset, sopimukset Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaosto päättää ehdottaa ympäristölautakunnalle, että tekojäärata, joka katetaan, saadaan sijoittaa Nikkilän urheilupuistoon Nikkilän keskusurheilukentän vieressä olevalle jääkiekkokentälle. KH kunnanhallitus antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi yhteistyössä vapaa-ajanjaoston kanssa osoittaa harjoitusjäähallille sopivan sijoituspaikan / sopivia sijoituspaikkoja. KH Jäähallin sijoituspaikaksi oli tutkittu kahdeksan vaihtoehtoa. Kunnanhallitus päättää, että suunnittelua jatketaan vaihtoehtojen B, C, G ja H pohjalta ja että pyydetään ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan koulutusjaostojen ja sivistyslautakunnan vapaaajanjaoston lausunnot sijoituspaikasta. Tekniselle osastolle annetaan tehtäväksi laatia eri sijoitusvaihtoehtoja koskevat kustannuslaskelmat. (Ks. liite 12). KV Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Nikkilän kehityskuvan siten, että maisemaa koskeva osa osa-aluetta 6 sekä koko osa-alue 7 (kirkkojen seutu) jätetään pois. Kaavoitusohjelman yhteydessä päätettiin asemakaavan muutoksen laatimisesta ja sijoituspaikasta. Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja ohjelmat Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma (Tiehallinto, Sipoon kunta, 2001) Lähialueen suunnittelutilanne Itäinen Jokipuisto I -asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt v Valitusten vuoksi kaava ei ole vielä tullut voimaan. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset 12

13 Keski- ja Pohjois-Sipoon maisema- ja luontoselvitys, Sipoon kunta 1993 Nikkilän maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, luonnos ) Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan, Museovirasto, Rakennushistorian osasto Kahdeksan vaihtoehtoa jäähallin sijoituspaikaksi (KH liite 12) Muistio jäähallin sijoitusvaihtoehdoista (KH ) Sipoon kunta, harjoitusjäähallin sijoituspaikkavertailu pohjarakennusolosuhteiden kannalta, Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky, Nikkilän maisemaselvitys, Suunnittelukeskus Oy, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelutarve Sipoon jääurheilu tarvitsee katettua harjoittelutilaa. Harjoitusjäähallihanke on ollut vireillä vuodesta Hanketta puoltavat jääurheilun kehitysnäkymät; harrastajamäärät varsinkin jääkiekossa kasvavat. Alku- ja loppukaudesta jääajoista on pula. Harjoitusjäähalli lisää käytettävissä olevaa tekojääkautta, joka nykyisin jää sääolosuhteiden takia usein lyhyeksi. Jääurheiluväki joutuu käyttämään tekojääradan lisäksi lähiseutujen jäähalleja. Harjoitusjäähallin sijoituspaikkaa on haettu Nikkilän osayleiskaavatyön yhteydessä. (Ks. liite 12) Tarkastellut sijoituspaikat olivat: a) Lukkarin koulun pohjoispuolella b) Talman-Nikkiläntien risteys /ns. lämpökeskustontti c) Hautausmaan viereen d) Kirkkojen edusta eli tekojääradan paikka ( = kaavamuutosalue) e) Jokilaakso, sikalan edessä f) Jokilaakso, sikalan takana g) Nikkilän entisen sairaalan takana h) Bybergetin takana Kunnanhallituksen jatkosuunnitteluun v valitsemat vaihtoehdot b, c, g ja h karsiutuivat mm. seuraavista syistä: maaperä ja korkeuserot, puistomaa, etäisyys kouluista ja asutuksesta, maanomistus, liikennejärjestelyt. Kunta on päättänyt ratkaista harjoitusjäähallin rakentamisen nykyistä tekojäärataa hyödyntäen. Harjoitusjäähallin sijoittaminen yleisurheilukentän vierelle on toiminnallisesti luontevaa ja tukee urheilupuiston kehittämistä. Alueella ei ole rakennusoikeutta ja alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joten hanke vaatii asemakaavan muuttamista. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoitus on käynnistynyt Sipoon kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunta valitsi tarjousten perusteella Suunnittelukeskus Oy:n asemakaavan laatijaksi. 13

14 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin syksyllä Tekniikkaja ympäristölautakunta merkitsi OAS:n tiedoksi Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Asukkaat ja maanomistajat - Sipoon ja Nikkilän asukkaat, erityisesti lähialueiden asukkaat - alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ml. Sipoon seurakuntayhtymä Kunnan hallintokunnat / viranhaltijat - rakennusvalvonta - pelastuslaitos - ympäristönsuojeluyksikkö - kuntatekniset palvelut - vapaa-ajan toimi / liikunta - sosiaali- ja terveyspalvelut - koulutustoimi Muut viranomaiset Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Museovirasto Uudenmaan tiepiiri Muut tahot - Sipoolaiset urheiluseurat ml. Sipoon Wolf ry. - Oy Sipoon jäähalli - Sibbo Ishall Ab - Sipoon puolesta ry. - Sipoon luonnonsuojelijat ry. - paikallinen sähköyhtiö Asemakaavan muutos kuuluu kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Sipoon sanomissa ja Borgåbladetissa. Kuulutus on ollut Sipoon kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja myös Internetissä Sipoon kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin Sipoon tekniikka- ja ympäristölautakunnassa tiedoksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kuulutus julkaistiin Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Sipoon kunnantalolla alkaen. OAS:aan ja vireilletuloilmoitukseen liittyen saatiin kolme mielipidettä, joissa oli useampia allekirjoittajia. Mielipiteet koskivat kaavamuutoksen tavoitteita; lähialueen asukkaat olivat huolissaan liikennejärjestelyistä ja kulttuurimaisemasta. (Liite 6, osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Valmisteluvaiheen vuorovaikutus Valmisteluvaiheessa on pidetty yhteyttä kunnan omien viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Liikuntatoimen, rakennusvalvonnan, kaavoituksen, Oy Si- 14

15 poon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n ja Sipoon Wolf ry:n kanssa on pidetty suunnittelupalavereja. Tekniikka- ja ympäristölautakunta käsitteli kaavamuutosluonnoksen. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä Valmisteluaineistoon ja kaavamuutosluonnokseen oli mahdollisuus tutustua Kuntalassa ja esittää suullinen tai kirjallinen mielipide. Nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilaisuus, jossa asemakaavan muutosluonnosta esiteltiin ja jossa sai keskustella suunnittelijoiden kanssa ja esittää kirjallisen tai suullisen mielipiteen asemakaavan muutosluonnoksesta. Esitettyihin mielipiteisiin sekä lausuntoihin laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin tekniikka- ja ympäristölautakunnassa Valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella asemakaavan muutosluonnoksesta on valmisteltu asemakaavan muutosehdotus. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville Asemakaavan muutosehdotus asetettiin Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päiväksi ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ympäristökeskukselta, Itä-Uudenmaan liitolta, Uudenmaan tiepiiriltä ja Museovirastolta. Nähtävillä olon yhteydessä oli yleisötilaisuus Muistutuksia saapui nähtävilläoloaikana 6 kpl Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu kaavan tavoitteista pidettiin (Liite 7. Viranomaisneuvottelun muistio). Neuvottelussa olivat edustettuina Sipoon kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto, Uudenmaan tiepiiri, Museovirasto ja Suunnittelukeskus Oy. Toinen viranomaisneuvottelu käytiin (Muistio, liite 15). Mukana olivat Museovirasto, Uudenmaan ympäristökeskus, Sipoon kunta ja Suunnittelukeskus Oy Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Harjoitusjäähalli toteutetaan kattamalla nykyinen tekojäärata. Olemassa olevat rakenteet ja laitteet hyödynnetään. Keskusurheilukentän ja harjoitusjäähallin tiloja voidaan yhteiskäyttää järkevästi (mm. sosiaalitilojen yhteiskäyttömahdollisuus). Urheilualueelta on hyvät yhteydet aluetta runsaasti käyttäviin kouluihin. Taloudelliset hyödyt: tekojääradan laitteistot on hankittu sitä silmällä pitäen, että niitä voidaan hyödyntää myös harjoitusjäähallioloissa. Jo tehdyt investoinnit voidaan hyödyntää. Tarjotaan uusia toimintamahdollisuuksia jääurheilulle ja urheilupuiston virkistystoiminnalle yleensäkin Harjoitusjäähalli liikennealueineen toteutetaan kulttuurihistoriallinen maisema mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa uusi, urheilupuiston itäänpäin mm. uudelle Itäisen Jokipuiston asuinalueelle yhdistävä ja Sipoonjoen ylittävä ulkoilu/kevyen liikenteen reitti siltoineen. Tavoitteena on myös hyvä ulkoilureittiyhteys Sipoonjoen vartta pitkin. 15

16 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Erityistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu vain tiettyyn kaavatasoon. Tavoitteilla, jotka koskevat yleiskaavoitusta ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta asemakaavoitukseen ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon yleiskaavoituksessa. Erityistavoitteita Alueiden käytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten ja edistettävä verkostojen jatkuvuutta. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuurija luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 2 otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. Sipoon kirkonkylä on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja Ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisussa. 2 Näillä tarkoitetaan kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasianministeriö, kaavoitusja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983). 16

17 Kuva 6: Rakennettu kulttuuriympäristö, Sipoon kohteet 53. Sipoon kirkonkylä ja 54. Nikkilän parantola. Ote Sipoon kirkonkylän kohdekuvauksesta: "Sipoon kirkonkylä sijaitsee Nikkilän taajaman eteläosassa kohdassa, jossa keskiaikainen Kuninkaantie - Suuri Rantatie - ylittää Sipoonjoen. Vanha ja uusi kirkko ovat säilyttäneet asemansa avarassa jokilaaksomaisemassa.turun ja Viipurin välinen rantamaantie, suuri Rantatie eli Kuninkaantie on syntynyt keskiajalla. Sipoossa tie on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa ja sen merkitys osana sipoolaista kulttuurimaisemaa on huomattava." Nikkilän osayleiskaavatyön yhteydessä Museovirasto teki alueen maiseman historiasta tutkielman. (liiteasiakirja 2). Sen mukaan: "Sipoon kirkot muodostavat monumentaalisen kokonaisuuden ja Sipoon tunnuskuvan. Kirkot ja niitä ympäröivä maisema ovat kirkonkylän ja koko pitäjän historiallisen maiseman tärkeimmät hierarkkiset pisteet." Osayleiskaavatyön yhteydessä Museovirasto myös antoi lausunnon, jossa todetaan valtakunnallisen suojeluintressin piiriin kuuluvasta aluerajauksesta: "Alue, johon valtakunnalliset suojeluintressit kohdistuvat, muodostuu Sipoon kirkoista ja niitä ympäröivästä avoimesta maisematilasta, joka on säilynyt perusrakenteeltaan muuttumattomana 1700-lukua edeltävältä ajalta. Valtakunnalliset suojeluintressit kohdistuvat myös kirkkomaisemaan lännessä liittyvään, Sipoon historialliseen pitäjänkeskukseen kuuluvan keskiaikaisperäiseen Suureen rantatiehen tienvarsimaisemineen." (Liite 8. ) Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (66/1992) Sipoonjoen kulttuurimaisema on luetteloitu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maakuntakaava vahvistetussa Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on kumottu seutukaavassa Sipoonjoen länsirannalle sijoitettu kokoojakatuyhteys. Voimassaolevassa asemakaavassa kokoojakatuyhteyttä vastaa Kirkkoniityntien yhteys Brobölentielle. 17

18 Kuva 7: ote maakuntakaavasta. Ks. myös liite 3. ote maakuntakaavasta. Seutukaava Kuva 8: ote seutukaavojen yhdistelmästä Vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmässä kaava-alue on varattu lähivirkistysalueena (VL), kokoojakatuna (kumottu maakuntakaavassa), taajamatoimintojen alueena (A) maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Alue kuuluu pv- merkinnällä rajattuun pohjavesialueeseen ja ma-merkinnällä merkittyyn muut maisemat alueeseen. VL- merkinnällä on seutukaavassa osoitettu alueita lähivirkistykseen, ulkoiluun ja urheiluun sekä virkistys- ja urheilukeskuksia varten. Merkinnän VL selitys: Lähivirkistysalue, jolla muu kuin yleistä virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen on sallittu vain, mikäli se ei haittaa alueen käyttöönottoa virkistystoimintaan Merkinnän A selitys: merkintä tarkoittaa, että alue on osoitettu asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- sekä puistoalueita.) Merkinnän M selitys: merkinnällä on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttö- 18

19 tarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluontoiseen, pysyvään asutukseen ja lomaasutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn Seutukaavan 1979 selostuksessa on tavoitteena Sipoonjoen maisema-alueelle: Muut maisemat, 195 Sipoonlahti ja jokilaakso. Alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä olisi pyrittävä kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen. Yleiskaava Kunnanvaltuuston hyväksymässä Keski-Sipoon osayleiskaavassa alue on virkistysaluetta ja -kohdetta (-V), pohjavesialuetta (pv2), arvokasta maisema-aluetta (m) ja seudullista tietä. Osayleiskaavan mukaan V-alueelle saa rakentaa urheilua ja virkistystä palvelevia rakennuksia. (Liite 4, ote Keski-Sipoon osayleiskaavasta) Käynnissä olevaan Nikkilän osayleiskaavatyöhön liittyen tehtiin kehityskuvatarkastelu, jossa tieyhteyden tarve urheilupuiston alueelta etelään kyseenalaistettiin: asukasryhmien tulevaisuuskuvassa ei haluttu tieyhteyttä Kirkkoniityntieltä Brobölentielle. Sen sijaan joen yli esitettiin yhteyttä urheilualueelta Ruxin kuntopolulle. Näissä työryhmissä myös osittain vastustettiin tekojääradan kattamista. 3 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleistä pysäköintialuetta (LP), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), puistoa (VP) ja katualuetta. YU-korttelialueelle on osoitettu rakennusaloille rakennusoikeutta yhtensä 1800 k-m 2 ja ET-korttelialueelle 200 k- m 2. I-kerroksisten rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeudeksi on määrätty 500 cm. Peltoalue on merkitty puistoksi, jonka halkaisee Kirkkoniityntien katualue. Asemakaavan mukaan liikenne alueelle johdetaan Urheilutien ja uuden Kirkkoniityntien eteläisen jatkeen kautta edelleen yleiseen tien alueelle (LYT) Brobölentielle, jonka liittymä on asemakaavaan merkitty. Autopaikkoja on asemakaavan mukaan varattava yksi urheilutilojen tai muiden yleisten laitosten neljää istuinpaikkaa kohden. 65 % vaadituista autopaikoista on rakennettava rakennusten kanssa samanaikaisesti. (Liite 5, ote voimassa olevasta asemakaavasta.) Aluetta ei ole täysin toteutettu asemakaavan mukaisesti; Kirkkoniityntien jatketta Brobölentielle ei ole rakennettu. Urheilutie puolestaan on rakennettu katumaisena yhteytenä kahden erillisen pysäköintialueen väliin lähelle keskusurheilukenttää. Tekojäärata on rakennettu osittain LP-alueelle. Lähialueen asemakaavat Sipoonjoen vastarannalle Itäisen Jokipuiston alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Itäinen Jokipuisto I -asemakaavan v Valitusten vuoksi kaava ei ole vielä tullut voimaan. Natura alue Natura ohjelmassa Sipoonjoen osalta tavoitteena on säilyttää vielä varsin luonnontilaisina säilyneet jokiosuudet hydrologialtaan ja veden ja pohjan laadultaan sellaisina, etteivät luontotyyppien ja eliölajien suojeluarvot vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisen meritaimenen alkuperäiskannan elinympäristöjen suojeluun. Toteutuskeino on vesilaki. 3 Hyväksyessään kehityskuvan valtuusto rajasi kirkkojen seudun osa-alueen 7 kehityskuvasta pois. 19

20 Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma Nykyisen asemakaavan katuverkko perustuu vanhaan tieverkolliseen ratkaisuun, jossa kaava-alueen läpi olisi kulkenut Nikkilän läpikulkutienä toimiva Kirkkoniityntie etelästä Brobölentieltä Nikkiläntielle ja edelleen Pornaisten suuntaan. Sipoon kunnan ja Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin vuonna 2001 laatimassa tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettiin, että tämä Kirkkoniityntien läpikulkuyhteys poistetaan ja maankäytön suunnittelussa varaudutaan tulevaisuudessa ns. Nikkilän itäiseen ohikulkutiehen, jonka linjaus kulkee Sipoonjoen itäpuolella (liite 9. Tavoitteellinen liikenneverkko ). Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetty Nikkilän alueen tavoitetieverkko. (Muu aineisto 1.) Tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty tavoitteena, että Ison Kylätien läpikulkuliikennettä koulujen kohdalla pyritään rajoittamaan ja ohjaamaan muille reiteille. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjavesien suojelemiseksi on edullisinta, jos tärkeät pohjavesialueet voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. 4 Suositeltavaa olisi osoittaa alue virkistysalueeksi. Tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että pohjavesialueille ei rakennettaisi enää uusia teitä. Myös Sipoon kunnan rakennusjärjestyksessä on erityismääräyksiä tärkeille pohjavesialueilla rakentamisesta. Mm. tärkeillä pohjavesialueilla moottoriajoneuvolla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja niiden pintavedet on johdettava kunnan sadevesiviemäriin tai pohjavesialueen ulkopuolelle, esim. avo-ojan kautta. Tavoitteena on maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja tärkeiden näkymien säilyminen avoimina. Tavoitellaan rauhallista näkymää varsinkin kirkkojen suunnalta tarkasteltuna. Urheilupuiston toiminnot rajataan nykyisin urheilu- ja virkistyskäytössä olevalle alueelle; varsinkin vanhan kirkon suuntaan peltoalue pidetään rakentamiselta vapaana. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä ja parantaa urheilupuiston ja jokirannan virkistyskäyttömahdollisuuksia. Pysäköintialueiden ja liikennöinnin häiriöt viereiselle asuinalueelle minimoidaan

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rovaniemen kaupunki Tennilammit ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.01.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kakslauttasen asemakaavan muutos k 101

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sodankylä, Kakslauttasen asemakaavan muutos k 101 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Sodankylä Kakslauttasen asemakaavan muutos kortteli 101 Sodankylän Kakslauttasen alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.8.2017 Sodankylän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE

ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI VENTUKSENTIE 2 ASEMAKAAVAN (RAKENNUSKAAVAN) MUUTOKSEN SELOSTUS KOIRIEN KOULUTUSHALLI, VENTUKSENTIE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio ÄKÄSKERON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 2 ja 6 sekä korttelin 7 rakennuspaikka 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 19.12.2016 Seitap

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA

KREULANRANNAN ASEMAKAAVA KREULANRANNAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.11.2015, tarkistettu 22.3.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Hinnerjoki 403 KIINTEISTÖT 1:122 (osa), 10:17, 1:135 (osa), 1:139, 1:140,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita.

Alueelle suunnitellaan käyttöä yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan sijoittaa kunnan palveluita. Kirkonkylän asemakaavan muutos Alhonniityn VU-alueella Kaavatunnus: 2-236 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.10.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2009 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Kunnanhallitus

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako

Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Brahean 1. kaupunginosan kortteleiden 6 ja 1006 sekä puisto- katualueiden asemakaavamuutos sekä sitova tonttijako Kuva 1: Ilmakuva suunnittelualueesta Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen 30 mukainen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Tekla 2.2.2017 3, liite 1 Tekla 24.5.2017 27, liite 4 OAS 1 (4) ONKIVEDEN NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 14.10.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot