1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Asemakaavakartta. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus"

Transkriptio

1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alueen nimi: osa Kirkonkylää Kunta: Sipoo Kylä: Kirkonkylä Korttelit: Kaavan nimi: Nikkilän asemakaavan muutos ja asemakaava harjoitusjäähallia varten Kaavan laatija: Pekka Normo DI, YKS 129 kaavoituspäällikkö, Sipoon kunta Työnumero: 0630-C2034 Vireille tulosta on ilmoitettu: Tekniikka- ja ympäristölautakunta on käsitellyt: , , , Kunnanhallitus on käsitellyt: , Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Kaava-alueen sijainti Kaava-alue sijaitsee Nikkilän taajaman eteläosassa Sipoonjoen varrella, lähellä Sipoon vanhaa kirkkoa. Kaava-alueelle johtaa Urheilutie. Alue rajautuu lännessä Brobölentiehen, etelässä osa Öljytiestä kuuluu kaavaalueeseen. Kaava-alueeseen kuuluu osa Sipoonjokea ja urheilupuistoa. Alueen sijainti selviää oheisesta kuvasta 1. Kuva 1: sijaintikartta 1.3 Asemakaavakartta Asemakaavan selostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. 1.4 Kaavan nimi ja tarkoitus Nikkilän asemakaavan muutoksella ja asemakaavalla harjoitusjäähallia varten muutetaan Nikkilän urheilupuiston alueella asemakaavaa niin, että nykyinen tekojäärata voidaan kattaa harjoitusjäähalliksi ja maisemallisesti arvokas peltoalue säilyttää avoimena. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Asemakaavakartta Kaavan nimi ja tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaavan muutos ja asemakaava Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Lähialueet Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET Asemakaavan muutoksen suunnittelutarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan muutoksen tavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Asemakaavan muutosratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen ja arviointi Asemakaavan muutoksen ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS Kaavan rakenne Kaavamuutoksen mitoitus Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavamuutoksen vaikutukset Kaavamuutoksen suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja maakuntakaavaan Kaavamuutos ja asemakaavan sisältövaatimukset Kaavamuutoksen suhde yleiskaavan sisältövaatimuksiin Kaavamerkinnät ja -määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

3 Liitteet: 1. Havainnekuva 2. Karttaote Nikkilän maisemaselvityksestä 3. Ote maakuntakaavasta ja seutukaavasta 4. Ote valtuuston hyväksymästä Keski-Sipoon osayleiskaavasta 5. Ote voimassa olevasta asemakaavasta 6. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Viranomaisneuvottelun muistio 8. Museoviraston lausunto: Sipoo, Nikkilän osayleiskaava-alueen kehityskuvaan liittyvä jäähallin sijoittaminen tekojääradan paikalle ja kirkkojen alueen maisematilan rajaus ja rakennettavuus Ote Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmasta: Nikkilän tavoitteellinen liikenneverkko 10. Valokuvasovitukset hallin luonnosvaihtoehdoista ja valokuvat vastaavasta nykytilanteesta 11. Asiantuntijalausunto 12. Jäähallin sijoitusvaihtoehdot Nikkilän taajamassa, Maisemalliset reunaehdot kartta 14. Vastineet 15. Viranomaisneuvottelu Liiteasiakirjat: 1. Nikkilän maisemaselvitys, Suunnittelukeskus Oy, "Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan", Museovirasto, Rakennushistorian osasto, rakennuskulttuuriyksikkö, Johanna Forsius Muu aineisto: 1. Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tiehallinto, Sipoon kunta, Nikkilän kehityskuva 3. Keski- ja Pohjois-Sipoon maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, 1993) 4. Nikkilän maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, luonnos )

4 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoitus on käynnistynyt syksyllä 2001 Sipoon kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti. Asemakaavan muutosta tarvitaan, jotta tekojäärata voidaan kattaa harjoitusjäähalliksi. Vireilletulosta on ilmoitettu Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kaavaluonnos laadittiin helmikuussa Tekniikka- ja ympäristölautakunnan hyväksymä kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnoksesta on kehitetty asemakaavaehdotus. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä Yleisötilaisuus pidettiin Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot ja ne on käsitelty tekniikka- ja ympäristölautakunnassa ja Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Kunnanhallitus päätti vastineista ja ehdottaa kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä ; ei muutoksia kaavakarttaan, määräyksiin tai selostukseen. Kaavaehdotuksen hyväksyi kunnanvaltuusto Asemakaavan muutos ja asemakaava Kaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa harjoitusjäähallin rakentaminen. Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakennusoikeus harjoitusjäähallille. Rakennusoikeus on osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU). YU-korttelialueelle on merkitty uutta rakennusoikeutta yhteensä 3200 k-m 2. Rakentaminen on sijoitettu nykyisen tekojääradan kohdalle keskusurheilukentän ja pellon väliin. Pelto on merkitty maisemallisesti arvokkaaksi pelloksi. Asemakaavan muutoksessa on osoitettu kevyenliikenteen yhteydet ja ulkoilureitit urheilupuiston sisälle ja Sipoonjoen varteen kohti etelää. Sipoonjoen yli on osoitettu kevyen liikenteen siltayhteys. Voimassa olevassa asemakaavassa oleva katuyhteysvaraus Brobölentielle on poistettu. 2.3 Asemakaavan muutoksen ja asemakaavan toteuttaminen Kaavamuutoksen toteuttaminen aloitetaan kaavamuutoksen saatua lainvoiman. Tarvittavan yhdyskuntatekniikan (pysäköinti- ja katujärjestelyjen) rakentamisesta vastaa kunta ja harjoitusjäähallin rakentamisesta Oy Sipoon jäähalli - Sibbo Ishall Ab. Harjoitusjäähallia on tarkoitus päästä rakentamaan kaavan valmistuttua. 4

5 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Kaava-alue on noin 2 ha:n suuruinen osa urheilupuistoa ja peltoaluetta Sipoonjoen rannalla Kirkonkylän eteläpuolisessa kulttuuri- ja virkistysaluemaisemassa. Kaava-alueeseen kuuluu Urheilutien ja Kirkkoniityntien katualuetta. Kuva 2: viistoilmakuva alueesta kuvattuna idästä. Oikeassa laidassa lähialueen asuinaluetta ja keskitaka-alalla Sipoon vanha ja uusi kirkko. Kuva: Heikki Leppänen, Suunnittelukeskus Oy Kuva 3: alue kuvattuna lounaasta. 5

6 3.1.2 Lähialueet Luonnonympäristö Sipoon keskiaikainen kivikirkko sekä sen takana uusi kirkko sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella. Pohjoisosiltaan kaava-alue rajoittuu Nikkilän eteläosan pientalovaltaiseen asuinalueeseen. Sipoonjoen itäpuolella sijaitsee Itäisen Jokipuiston alue - entinen Nikkilän sairaala-alue, josta on kehittymässä uusi asuinalue. Alueen eteläpuolelta kulkee maantie 148 Hyrylä - Kilpilahti (Keravantie / Öljytie) ja länsipuolella paikallistie Söderkulla - Nikkilä (Brobölentie). Alue on kulttuurimaisemaa, jossa luonnon kannalta arvokkaimpia ovat Sipoonjoki ja sen sivu-uoma Ruddammsbäcken. Vesialueet ovat mukana Natura ohjelmassa Maisemarakenne, maisemakuva, maiseman historialliset ominaispiirteet Nikkilän taajaman eteläpuolinen alue on pääosin avointa metsäisten saarekkeiden rytmittämää viljelysmaisemaa. Etelässä viljelysmaisema rajautuu varsin korkeisiin metsäselänteisiin. Suhteelliset korkeuserot ovat enimmillään noin 50 metriä laaksojen pohjalta niitä rajaavien selänteiden laelle. Selänteiden lakialueet kohoavat vajaat 60 metriä merenpinnan yläpuolelle. Maiseman hallitsevia piirteitä ovat laajalle levittäytyvät, loivasti kumpuilevat savipellot metsäsaarekkeineen, laaksoa halkova Sipoonjoki sekä tähän yhtyvä, kiemurteleva Ruddamsbäcken sekä maisemallisesti keskeiselle ja näkyvälle paikalle sijoittuvat kaksi kirkkoa. (Liite 2, Liiteasiakirja 1.) "Vanhinta maisemahistoriallista kerrostumaa edustaa luonnonmaisema, Litorinameren aikainen muinainen saaristomaisema, jossa maiseman avoimet tilat (nykyiset pellot ja niityt) edustavat vettä ja metsäselänteet saaria. Havaittavissa on muinaismeren saaristomaisema 7500 vuoden takaa. Nikkilän alueen maiseman vanhempi kulttuurihistoriallinen kerrostuma on vallitseviin luonnonolosuhteisiin sopeutunut maaseudun kulttuurimaisema, joka on muotoutunut taloudellisten, hallinnollisten, sosiaalisten ja uskonnollisten tekijöiden vaikutuksesta keskiajalta 1800-luvun loppuun mennessä. Tähän maiseman historialliseen kerrostumaan kuuluu mm. Sipoon kirkkomaisema ja keskiajalta peräisin olevan kyläasutuksen viljelymaisema..valtakunnallisesta näkökulmasta Sipoon kaksi kirkkoa ja niiden suhde ympäröivään maisemaan vanhassa kirkonkylässä / pitäjän keskuksessa on ainutlaatuinen. Ne muodostavat poikkeuksellisen kirkkomaiseman, joka on säilynyt jo ainakin 500 vuotta lähes täysin muuttumattomana. (Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan, liiteasiakirja 2.) Luonnonolot Pinnanmuodostus Kaavamuutosalue on avointa jokilaaksoa, joka nousee loivasti kohti kirkkoja. Maasto kohoaa Sipoonjoen tasolta kohti länttä. Maaston korkeusasema vaihtelee noin välillä m mpy Maaperä, rakennettavuus Suurin osa Nikkilän alavien osien maaperästä on savea. Savikon paksuus on maantien 148 varrella kairauksien mukaan poikkeuksetta yli 10 metriä. Myös 6

7 Kasvillisuus kaavamuutosalueen maaperä on aiemmissa selvityksissä todettu syväksi saveksi. Yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä tulee tehdä tarkemmat pohjatutkimukset ja perustamistapaselvitykset. Iso osa kaavamuutosaluetta on peltoa, joka ulottuu melkein jokeen asti. Ranta on avointa. Keskusurheilukenttä rajautuu ympäristöstään istutetuin koivurivein Eläimistö Alueen eläimistöstä ei ole tehty erillistä selvitystä. Sipoonjoessa ja sen sivuhaaroissa elää luonnonvarainen taimenkanta Vesistöt ja vesitalous Veden ekologinen kierto, pohja- ja pintavedet, vesialueet Itäosa kaavamuutosalueesta kuuluu I-luokan pohjavesialueeseen. 1 Alueen itälaidalla virtaa pohjois-eteläsuunnassa Sipoonjoki, joka laskee kapeaan, rehevöityneeseen Sipoonlahteen. Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki. Paippisista alajuoksulle rannat ovat lähinnä peltoa. Sipoonjokeen laskee useita puroja. Nikkilän kohdalla jokeen laskevat Ollbäcken ja Ruddamsbäcken. Sipoonjoen vesi on sameaa ja runsasravinteista. Sipoonjoen veden laatu on luokitettu ylä- ja keskijuoksulla huonoksi ja alajuoksulla välttäväksi. Pääosa kuormituksesta on hajakuormitusta. Brobölen pato noin 1,5 km etelämpänä määrää vedenpinnan tason suunnittelualueen kohdalla. Keväisin sulamisvedet kasvattavat virtaamaa. Kevättulvat voivat nostattaa veden pintaa pari metriä, noin tasoon +7m mpy. Sipoonjoen ylivirtaama (HQ) on 45 m 3 /s, keskisylivirtaama (MHQ) 16 m3/s, keskivirtaama (MQ) 2,4 m3/s ja keskialivirtaama (MNQ) 0,1 m3/s. Sipoonjoen vesialueet kuuluvat Natura verkostoon Luonnonsuojelu Sipoonjoen Natura alue koostuu Sipoonjoen uomasta ja kahdeksasta sivuomasta. Natura-alueisiin kuuluu vain vesialueita, joilla suojelutavoitteet toteutetaan vesilain nojalla vesioikeudellisessa lupaharkinnassa. Natura alueen suojelu kohdistuu Vuorten alapuoliset tasankojoet, joissa on Ranunculion fluitantis ja Callitricho-Batrachium-kasvillisuutta -luontotyyppiin. Sipoonjokeen liittyy sekä biologisia että maisemallisia arvoja. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä neljästä Suomen puolella Suomenlahteen laskevasta joesta, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen meritaimenkanta. Tällaiset meritaimenkannat on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaisiksi. Natura-alue on tärkeä varsin luonnontilaisena säilyneen puroluonnon sekä ennen kaikkea meritaimenen alkuperäiskannan suojelulle. 1 I-luokan pohjavesialueen määritelmä: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Alueen vettä ottaa vesilaitos, jonka jakeluun kuuluu tai liittyy vuoden kuluessa vähintään kymmenen taloutta, vastaavan kokoinen muuta talousvettä toimittava laitos, pakattua talousvettä toimittava laitos tai alue tarvitaan kriisiaikojen vedenhankintaa varten. 7

8 3.1.4 Rakennettu ympäristö Väestön rakenne ja kehitys Sipoo kuuluu pääkaupunkiseudun kasvaviin kehyskuntiin. Sipoossa asui vuoden 2002 lopussa henkeä. Väkiluvun kasvuprosentti on vuosina vaihdellut 1,6 3,4 %:iin. Lähivuosien tavoitteena on enintään 2 %:n vuosittainen väkiluvun kasvu. Nopea väestönkasvu johtuu pääasiassa uusien pientalojen rakentamisesta ja kasvu on painottunut kunnan eteläosiin. Kaava-alueella ei ole asukkaita. Nikkilässä oli vuoden 2002 lopussa asukkaita noin Pohjoispuolisilla lähialueilla on pientalovaltaista asutusta. Vastarannalle entisen Nikkilän sairaalan alueelle on peruskorjaus- ja muutostöiden seurauksena syntymässä Itäisen Jokipuiston uusi noin 800 asukkaan asuinalue Yhdyskuntarakenne Sipoon kunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus on Nikkilässä. Nikkilän taajama on suhteellisen tiivis maantien 1521 ja Ison Kylätien ympäristössä. Keskustaajama rajautuu länsilaidaltaan Sipoonjokilaaksoon, jonka itäpuolelle sijoittuu entisen Nikkilän parantolan alue, Itäinen Jokipuisto. Nikkilän pohjoispuolitse kulkee Sköldvik - Kerava rata, joka ei ole enää henkilöliikenteen käytössä. Radasta erkanee Porvooseen vievä rata, jota liikennöidään kesäviikonloppuisin museojunalla. Kuva 4: Koulujen, keskustan palvelujen ja teollisuustoimintojen sijoittuminen nykyiseen tieverkkoon nähden. (Lähde: Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma) 8

9 Kulttuurimaisema Lähiympäristö Kirkot ovat Nikkilän maisemaselvitysalueen tärkeimmät maamerkit entisen sairaala-alueen tiilisen piipun ohella. Vanhat talojen paikat ovat pysyneet pääpiirteissään samoina 1600-luvun lopulta, osittain mahdollisesti jo keskiajalta. Myös vanha tieverkosto on säilyttänyt alueella linjauksensa. (Liiteasiakirja 1.) Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (66/1992) Sipoon kirkonkylä on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja Ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisussa. Sipoon kirkonkylän kohdekuvaus on tarkemmin kohdassa yhteydessä. Kaava-alue Keskusurheilukenttä sekä tekojäärata sijaitsevat avoimella paikalla noin 0,5 km:n päässä Sipoon vanhasta ja uudesta kirkosta. Kirkon ja tekojääradan väliin jää loivasti kirkon suuntaan kohoava viljelysaukea. Puuistutuksin tiukkalinjaisesti rajattu keskusurheilukenttä sekä tekojäärata korkeine valonheittimineen ovat uudempia elementtejä kulttuurimaisemassa. Erityisesti aluetta idän suunnalta Öljytietä lähestyttäessä urheilukenttä ja tekojäärata ovat selvästi nähtävissä tien vieressä. Toisaalta samasta suunnasta Nikkilän entisen sairaala-alueen paikkeilta avautuu hieno näkymä, jonka ytimenä ovat molemmat kirkot. Sipoonjoki ei muodosta näkymäestettä avoimessa viljelysmaisemassa, sillä sen rannat ovat tällä kohdin varsin paljaat. Ruddamsbäckenin varret sen sijaan ovat paikoitellen pensoittuneet ja näkymät näiltä kohdin ovat rajoittuneet. Keskiajalta peräisin oleva kulttuurimaiseman perusrakenne on selvästi havaittavissa kaava-alueella ja sen lähiympäristössä. Nykyiset peltoalueet muodostavat avointen tilojen verkoston, jossa uudempina elementteinä ovat mukana urheilupuisto kenttineen, rakennelmineen ja puuistutuksineen sekä uusi rivi- ja omakotitaloalue. Alueen eteläosasta jokilaakson leikkaa vilkasliikenteinen Öljytie. Maisemassa selvästi näkyviä ovat myös alueen sähkö- ja voimalinjat. Pimeään aikaan nykyinen tekojäärata korkeine valaisimineen heikentää Öljytien suunnasta katsottuna valaistujen kirkkojen maisemallista vaikutusta Palvelut Kaavamuutosalueella ei ole varsinaisia palveluja. Pääosa kaava-alueesta on urheilukäytössä. Nikkilässä on monipuolinen koulutarjonta; suomen- ja ruotsinkieliset ala- ja yläasteen koulut sekä lukiot. Urheilupuisto palvelee varsinkin kouluja, mutta myös aikuisia urheiluharrastajia Työpaikat, elinkeinotoiminta Osa kaava-alueesta on viljelykäytössä olevaa maatalousmaata Virkistys Kaava-alue on tärkeä virkistys- ja urheiluharrastustoiminnan kannalta: sen toiminnot palvelevat koko kuntaa. Pääosa kaava-alueesta on urheilutoimintojen käytössä. Alueella on keskusurheilukenttä, tekojäärata ja hiekkapintainen kenttä, jota käytetään mm. jalkapallokenttänä. Sipoonjoen varrella kulkee talvisin Susihiihdon latureitti ja Sipoonjo- 9

10 kea pitkin moottorikelkkareitti. Tällä osuudella Sipoonjoki on melontakelpoinen myös vähävetisinä vuodenaikoina. Yleisurheilukentän katsomon paikkaluku on 250, jalkapallo-otteluissa enimmäismäärä on 200 henkeä. Käytännössä mestaruussarjatason otteluissa viime aikoina katsojia on ollut noin 50. Yleisurheilukenttä sijoitettiin alueelle 1950-luvulla luvulla ei ollut mahdollista kaavoituksellisista syistä rakentaa silloiselle koulukeskuksessa sijaitsevalla jääkiekkokaukalolle huoltorakennusta, joten päädyttiin huoltorakennuksen ja jääkiekkokaukalon sijoittamiseen urheilukentän yhteyteen. Alueelle rakennettiin luonnonjäällä varustettu jääkiekkokenttä. Jääkiekkokenttä muutettiin tekojääradaksi Liikenne Yhteydet tie- ja katuverkolta Alueelle on hyvät autoliikenteen yhteydet Nikkilän taajaman läpi kulkevalta pääväylältä Isolta Kylätieltä Urheilutien kautta. Nykyiset liikennemäärät Lähimmillä pääväylillä on autoliikennettä seuraavasti (Lähde: Keski- ja Pohjois- Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma 2001): - Iso Kylätie n autoa/vrk - Brobölentie n autoa/vrk - Keravantie/Öljytie n autoa/vrk Joukkoliikenneyhteydet Lähimmät linja-autopysäkit sijaitsevat Öljytien ja Ison Kylätien varrella sekä Brobölentiellä. Kevytliikenneyhteydet Alueelle johtavan Urheilutien varrelle on rakennettu erillinen jalankulku- ja polkupyörätie, jonka kautta on yhteys keskustan kouluille sekä taajaman läpi kulkeville kevyen liikenteen pääraiteille. Toinen kevyen liikenteen käyttöön hyvin sopiva kulkureitti on Kirkkoniityntie, jolla on hyvin vähän autoliikennettä. Pysäköintijärjestelyt Urheilupuistossa on kaksi erillistä pysäköintialuetta Urheilutien päässä. Pysäköintialueita on pidetty nykyiselle toiminnalle varsin riittävinä. Alueille mahtuu noin autoa. Liikenneturvallisuus Hankaluutena on koettu se, että harrastajia kuljettavat linja-autot joutuvat peruuttamaan alueella Rakennettu kulttuuriympäristö Alueen nykyinen rakennuskanta: keskusurheilukentän huoltorakennus, tekojääradan tekniikkarakennus, jäteveden pumppaamo ja muuntamo. Kulttuurimaisema ks. ed Tekninen huolto Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin. 10

11 Alueella sijaitsee Nikkilän jäteveden pumppaamo, jonne viemäri johtaa Urheilutien viereltä. Alueella on myös Etelä-Suomen Energia Oy:n muuntamo ja alueen läpi kulkee ilmajohtona 20 kv:n voimajohtolinja Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Liikenteen aiheuttamat häiriöt Urheilutiellä on suhteellisen vähän liikennettä ja ajonopeudet ovat matalia, joten liikenne ei aiheuta kohtuutonta meluhaittaa Visuaalinen häiriö Tekojääradan kaukalo teknisine varusteineen mm. verkkoaitoineen, korkeine valonheitinpylväineen ja kirkkaine valaistuksineen aiheuttaa visuaalista häiriötä maisemaan. Valaistu tekojäärata kilpailee kirkkojen kanssa ja riitasoinnun tavoin heikentää iltaisin valaistujen kirkkojen synnyttämää vaikutelmaa. Myös ilmajohdot ovat häiriötekijä maisemassa. Kuva 5: tekojääradan rakennelmia, näkymä kohti kirkkoja Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat: Sipoon kunta, Sipoon seurakuntayhtymä sekä yksityiset maanomistajat. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaava vahvistettu Itä-Uudenmaan maakuntakaava (Liite 3, ote maakuntakaavasta.) Seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu I vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu II vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan ja vahvistettu III vaiheen seutukaava Itä-Uudenmaan vahvistettu IV vaiheen seutukaava 11

12 (Liite 3, ote seutukaavasta) Yleiskaava ja asemakaava Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Keski-Sipoon osayleiskaavan. (Liite 4, ote Keski-Sipoon osayleiskaavasta) Meneillään on Nikkilän osayleiskaavan laatiminen. Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama asemakaava. (Liite 5, ote voimassa olevasta asemakaavasta.) Rakennusjärjestys Sipoon kunnan uusi rakennusjärjestys astui voimaan Tonttijako ja -rekisteri Alueelle ei ole tehty tonttijakoa. Alueet kuuluvat kiinteistörekisteriin Sipoon Kirkonkylän maarekisterikylän alueina. (osa tilasta Kyrkängen RN:o 63:2) Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Päätökset, sopimukset Sivistyslautakunnan vapaa-ajanjaosto päättää ehdottaa ympäristölautakunnalle, että tekojäärata, joka katetaan, saadaan sijoittaa Nikkilän urheilupuistoon Nikkilän keskusurheilukentän vieressä olevalle jääkiekkokentälle. KH kunnanhallitus antaa ympäristölautakunnalle tehtäväksi yhteistyössä vapaa-ajanjaoston kanssa osoittaa harjoitusjäähallille sopivan sijoituspaikan / sopivia sijoituspaikkoja. KH Jäähallin sijoituspaikaksi oli tutkittu kahdeksan vaihtoehtoa. Kunnanhallitus päättää, että suunnittelua jatketaan vaihtoehtojen B, C, G ja H pohjalta ja että pyydetään ympäristölautakunnan, teknisen lautakunnan, sivistyslautakunnan koulutusjaostojen ja sivistyslautakunnan vapaaajanjaoston lausunnot sijoituspaikasta. Tekniselle osastolle annetaan tehtäväksi laatia eri sijoitusvaihtoehtoja koskevat kustannuslaskelmat. (Ks. liite 12). KV Kunnanvaltuusto päätti hyväksyä Nikkilän kehityskuvan siten, että maisemaa koskeva osa osa-aluetta 6 sekä koko osa-alue 7 (kirkkojen seutu) jätetään pois. Kaavoitusohjelman yhteydessä päätettiin asemakaavan muutoksen laatimisesta ja sijoituspaikasta. Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja ohjelmat Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma (Tiehallinto, Sipoon kunta, 2001) Lähialueen suunnittelutilanne Itäinen Jokipuisto I -asemakaavan on kunnanvaltuusto hyväksynyt v Valitusten vuoksi kaava ei ole vielä tullut voimaan. Alueelle lähtökohtavaiheessa laaditut tai aikaisemmat selvitykset 12

13 Keski- ja Pohjois-Sipoon maisema- ja luontoselvitys, Sipoon kunta 1993 Nikkilän maisema- ja luontoselvitys (Sipoon kunta, luonnos ) Katsaus Sipoon / Nikkilän osayleiskaava-alueen maiseman historiaan, Museovirasto, Rakennushistorian osasto Kahdeksan vaihtoehtoa jäähallin sijoituspaikaksi (KH liite 12) Muistio jäähallin sijoitusvaihtoehdoista (KH ) Sipoon kunta, harjoitusjäähallin sijoituspaikkavertailu pohjarakennusolosuhteiden kannalta, Insinööritoimisto Severi Anttonen Ky, Nikkilän maisemaselvitys, Suunnittelukeskus Oy, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUVAIHEET 4.1 Asemakaavan muutoksen suunnittelutarve Sipoon jääurheilu tarvitsee katettua harjoittelutilaa. Harjoitusjäähallihanke on ollut vireillä vuodesta Hanketta puoltavat jääurheilun kehitysnäkymät; harrastajamäärät varsinkin jääkiekossa kasvavat. Alku- ja loppukaudesta jääajoista on pula. Harjoitusjäähalli lisää käytettävissä olevaa tekojääkautta, joka nykyisin jää sääolosuhteiden takia usein lyhyeksi. Jääurheiluväki joutuu käyttämään tekojääradan lisäksi lähiseutujen jäähalleja. Harjoitusjäähallin sijoituspaikkaa on haettu Nikkilän osayleiskaavatyön yhteydessä. (Ks. liite 12) Tarkastellut sijoituspaikat olivat: a) Lukkarin koulun pohjoispuolella b) Talman-Nikkiläntien risteys /ns. lämpökeskustontti c) Hautausmaan viereen d) Kirkkojen edusta eli tekojääradan paikka ( = kaavamuutosalue) e) Jokilaakso, sikalan edessä f) Jokilaakso, sikalan takana g) Nikkilän entisen sairaalan takana h) Bybergetin takana Kunnanhallituksen jatkosuunnitteluun v valitsemat vaihtoehdot b, c, g ja h karsiutuivat mm. seuraavista syistä: maaperä ja korkeuserot, puistomaa, etäisyys kouluista ja asutuksesta, maanomistus, liikennejärjestelyt. Kunta on päättänyt ratkaista harjoitusjäähallin rakentamisen nykyistä tekojäärataa hyödyntäen. Harjoitusjäähallin sijoittaminen yleisurheilukentän vierelle on toiminnallisesti luontevaa ja tukee urheilupuiston kehittämistä. Alueella ei ole rakennusoikeutta ja alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävään kulttuurihistorialliseen ympäristöön, joten hanke vaatii asemakaavan muuttamista. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoitus on käynnistynyt Sipoon kunnan kaavoitusohjelman mukaisesti. Kunta valitsi tarjousten perusteella Suunnittelukeskus Oy:n asemakaavan laatijaksi. 13

14 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laadittiin syksyllä Tekniikkaja ympäristölautakunta merkitsi OAS:n tiedoksi Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Asukkaat ja maanomistajat - Sipoon ja Nikkilän asukkaat, erityisesti lähialueiden asukkaat - alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajat ml. Sipoon seurakuntayhtymä Kunnan hallintokunnat / viranhaltijat - rakennusvalvonta - pelastuslaitos - ympäristönsuojeluyksikkö - kuntatekniset palvelut - vapaa-ajan toimi / liikunta - sosiaali- ja terveyspalvelut - koulutustoimi Muut viranomaiset Itä-Uudenmaan liitto Uudenmaan ympäristökeskus Museovirasto Uudenmaan tiepiiri Muut tahot - Sipoolaiset urheiluseurat ml. Sipoon Wolf ry. - Oy Sipoon jäähalli - Sibbo Ishall Ab - Sipoon puolesta ry. - Sipoon luonnonsuojelijat ry. - paikallinen sähköyhtiö Asemakaavan muutos kuuluu kunnanvaltuuston hyväksymään kaavoitusohjelmaan Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu Sipoon sanomissa ja Borgåbladetissa. Kuulutus on ollut Sipoon kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja myös Internetissä Sipoon kunnan kotisivuilla Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma merkittiin Sipoon tekniikka- ja ympäristölautakunnassa tiedoksi Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva kuulutus julkaistiin Sipoon Sanomissa ja Borgåbladetissa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Sipoon kunnantalolla alkaen. OAS:aan ja vireilletuloilmoitukseen liittyen saatiin kolme mielipidettä, joissa oli useampia allekirjoittajia. Mielipiteet koskivat kaavamuutoksen tavoitteita; lähialueen asukkaat olivat huolissaan liikennejärjestelyistä ja kulttuurimaisemasta. (Liite 6, osallistumis- ja arviointisuunnitelma). Valmisteluvaiheen vuorovaikutus Valmisteluvaiheessa on pidetty yhteyttä kunnan omien viranomaisten ja muiden viranomaisten kanssa. Liikuntatoimen, rakennusvalvonnan, kaavoituksen, Oy Si- 14

15 poon Jäähalli - Sibbo Ishall Ab:n ja Sipoon Wolf ry:n kanssa on pidetty suunnittelupalavereja. Tekniikka- ja ympäristölautakunta käsitteli kaavamuutosluonnoksen. Kaavamuutosluonnos oli nähtävillä Valmisteluaineistoon ja kaavamuutosluonnokseen oli mahdollisuus tutustua Kuntalassa ja esittää suullinen tai kirjallinen mielipide. Nähtävilläoloaikana järjestettiin yleisötilaisuus, jossa asemakaavan muutosluonnosta esiteltiin ja jossa sai keskustella suunnittelijoiden kanssa ja esittää kirjallisen tai suullisen mielipiteen asemakaavan muutosluonnoksesta. Esitettyihin mielipiteisiin sekä lausuntoihin laadittiin vastineet, jotka käsiteltiin tekniikka- ja ympäristölautakunnassa Valmisteluvaiheessa saadun palautteen perusteella asemakaavan muutosluonnoksesta on valmisteltu asemakaavan muutosehdotus. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville Asemakaavan muutosehdotus asetettiin Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti julkisesti nähtäville 30 päiväksi ja siitä pyydettiin tarvittavat lausunnot mm. Uudenmaan ympäristökeskukselta, Itä-Uudenmaan liitolta, Uudenmaan tiepiiriltä ja Museovirastolta. Nähtävillä olon yhteydessä oli yleisötilaisuus Muistutuksia saapui nähtävilläoloaikana 6 kpl Viranomaisyhteistyö 4.4 Asemakaavan muutoksen tavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu kaavan tavoitteista pidettiin (Liite 7. Viranomaisneuvottelun muistio). Neuvottelussa olivat edustettuina Sipoon kunta, Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto, Uudenmaan tiepiiri, Museovirasto ja Suunnittelukeskus Oy. Toinen viranomaisneuvottelu käytiin (Muistio, liite 15). Mukana olivat Museovirasto, Uudenmaan ympäristökeskus, Sipoon kunta ja Suunnittelukeskus Oy Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kunnan asettamat tavoitteet Harjoitusjäähalli toteutetaan kattamalla nykyinen tekojäärata. Olemassa olevat rakenteet ja laitteet hyödynnetään. Keskusurheilukentän ja harjoitusjäähallin tiloja voidaan yhteiskäyttää järkevästi (mm. sosiaalitilojen yhteiskäyttömahdollisuus). Urheilualueelta on hyvät yhteydet aluetta runsaasti käyttäviin kouluihin. Taloudelliset hyödyt: tekojääradan laitteistot on hankittu sitä silmällä pitäen, että niitä voidaan hyödyntää myös harjoitusjäähallioloissa. Jo tehdyt investoinnit voidaan hyödyntää. Tarjotaan uusia toimintamahdollisuuksia jääurheilulle ja urheilupuiston virkistystoiminnalle yleensäkin Harjoitusjäähalli liikennealueineen toteutetaan kulttuurihistoriallinen maisema mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Pitkän aikavälin tavoitteena on rakentaa uusi, urheilupuiston itäänpäin mm. uudelle Itäisen Jokipuiston asuinalueelle yhdistävä ja Sipoonjoen ylittävä ulkoilu/kevyen liikenteen reitti siltoineen. Tavoitteena on myös hyvä ulkoilureittiyhteys Sipoonjoen vartta pitkin. 15

16 Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioonottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on jaettu yleis- ja erityistavoitteisiin. Yleistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia vain yleispiirteisen kaavoituksen osalta. Erityistavoitteisiin on tarkoitettu sovellettavaksi alueidenkäytön suunnittelua koskevia oikeusvaikutuksia kaikkien kaavojen osalta, mikäli tavoitetta ei ole kohdennettu vain tiettyyn kaavatasoon. Tavoitteilla, jotka koskevat yleiskaavoitusta ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta asemakaavoitukseen ennen kuin ne ovat tulleet otetuiksi huomioon yleiskaavoituksessa. Erityistavoitteita Alueiden käytön suunnittelussa on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten ja edistettävä verkostojen jatkuvuutta. Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuurija luonnonperinnön arvot säilyvät. Alueidenkäytössä on otettava huomioon kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevat kansainvälisten sopimusten velvoitteet sekä valtioneuvoston päätökset. Lisäksi viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit 2 otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät maisema- ja kulttuuriperintöalueet ja -kohteet. Valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on alueidenkäytön sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti pirstota. Alueidenkäytössä on otettava huomioon pohja- ja pintavesien suojelutarve ja käyttötarpeet. Pohjavesien pilaantumis- ja muuttamisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on sijoitettava riittävän etäälle niistä pohjavesialueista, jotka ovat vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja soveltuvat vedenhankintaan. Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön eikä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muulla maankäytöllä. Sipoon kirkonkylä on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi Museoviraston ja Ympäristöministeriön Rakennettu kulttuuriympäristö -julkaisussa. 2 Näillä tarkoitetaan kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevia viranomaisten laatimia valtakunnallisia inventointeja, jotka perustuvat riittävän laaja-alaiseen valmisteluun. Tätä päätöstä tehtäessä ovat olemassa seuraavat inventoinnit: Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1992), Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuurihistorialliset ympäristöt (Museovirasto, rakennushistorianosasto, julkaisu 16, 1993) ja Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet (Sisäasianministeriö, kaavoitusja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983). 16

17 Kuva 6: Rakennettu kulttuuriympäristö, Sipoon kohteet 53. Sipoon kirkonkylä ja 54. Nikkilän parantola. Ote Sipoon kirkonkylän kohdekuvauksesta: "Sipoon kirkonkylä sijaitsee Nikkilän taajaman eteläosassa kohdassa, jossa keskiaikainen Kuninkaantie - Suuri Rantatie - ylittää Sipoonjoen. Vanha ja uusi kirkko ovat säilyttäneet asemansa avarassa jokilaaksomaisemassa.turun ja Viipurin välinen rantamaantie, suuri Rantatie eli Kuninkaantie on syntynyt keskiajalla. Sipoossa tie on säilyttänyt pääpiirteissään perinteisen linjauksensa ja sen merkitys osana sipoolaista kulttuurimaisemaa on huomattava." Nikkilän osayleiskaavatyön yhteydessä Museovirasto teki alueen maiseman historiasta tutkielman. (liiteasiakirja 2). Sen mukaan: "Sipoon kirkot muodostavat monumentaalisen kokonaisuuden ja Sipoon tunnuskuvan. Kirkot ja niitä ympäröivä maisema ovat kirkonkylän ja koko pitäjän historiallisen maiseman tärkeimmät hierarkkiset pisteet." Osayleiskaavatyön yhteydessä Museovirasto myös antoi lausunnon, jossa todetaan valtakunnallisen suojeluintressin piiriin kuuluvasta aluerajauksesta: "Alue, johon valtakunnalliset suojeluintressit kohdistuvat, muodostuu Sipoon kirkoista ja niitä ympäröivästä avoimesta maisematilasta, joka on säilynyt perusrakenteeltaan muuttumattomana 1700-lukua edeltävältä ajalta. Valtakunnalliset suojeluintressit kohdistuvat myös kirkkomaisemaan lännessä liittyvään, Sipoon historialliseen pitäjänkeskukseen kuuluvan keskiaikaisperäiseen Suureen rantatiehen tienvarsimaisemineen." (Liite 8. ) Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä (66/1992) Sipoonjoen kulttuurimaisema on luetteloitu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Maakuntakaava vahvistetussa Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa on kumottu seutukaavassa Sipoonjoen länsirannalle sijoitettu kokoojakatuyhteys. Voimassaolevassa asemakaavassa kokoojakatuyhteyttä vastaa Kirkkoniityntien yhteys Brobölentielle. 17

18 Kuva 7: ote maakuntakaavasta. Ks. myös liite 3. ote maakuntakaavasta. Seutukaava Kuva 8: ote seutukaavojen yhdistelmästä Vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmässä kaava-alue on varattu lähivirkistysalueena (VL), kokoojakatuna (kumottu maakuntakaavassa), taajamatoimintojen alueena (A) maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Alue kuuluu pv- merkinnällä rajattuun pohjavesialueeseen ja ma-merkinnällä merkittyyn muut maisemat alueeseen. VL- merkinnällä on seutukaavassa osoitettu alueita lähivirkistykseen, ulkoiluun ja urheiluun sekä virkistys- ja urheilukeskuksia varten. Merkinnän VL selitys: Lähivirkistysalue, jolla muu kuin yleistä virkistyskäyttöä palveleva rakentaminen on sallittu vain, mikäli se ei haittaa alueen käyttöönottoa virkistystoimintaan Merkinnän A selitys: merkintä tarkoittaa, että alue on osoitettu asumiseen ja muille taajamatoiminnoille, kuten keskustatoiminnoille, palveluille ja teollisuudelle rakentamisalueita, pääväyliä pienempiä liikenneväyläalueita, virkistys- sekä puistoalueita.) Merkinnän M selitys: merkinnällä on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitettuja alueita, joita voidaan käyttää alueen pääasiallista käyttö- 18

19 tarkoitusta sanottavasti haittaamatta ja luonnetta muuttamatta myös muihin tarkoituksiin, kuten haja-asutusluontoiseen, pysyvään asutukseen ja lomaasutukseen sekä jokamiehenoikeuden rajoissa ulkoiluun ja retkeilyyn Seutukaavan 1979 selostuksessa on tavoitteena Sipoonjoen maisema-alueelle: Muut maisemat, 195 Sipoonlahti ja jokilaakso. Alueeseen kohdistuvissa toimenpiteissä olisi pyrittävä kiinnittämään erityistä huomiota ympäristöarvojen säilyttämiseen. Yleiskaava Kunnanvaltuuston hyväksymässä Keski-Sipoon osayleiskaavassa alue on virkistysaluetta ja -kohdetta (-V), pohjavesialuetta (pv2), arvokasta maisema-aluetta (m) ja seudullista tietä. Osayleiskaavan mukaan V-alueelle saa rakentaa urheilua ja virkistystä palvelevia rakennuksia. (Liite 4, ote Keski-Sipoon osayleiskaavasta) Käynnissä olevaan Nikkilän osayleiskaavatyöhön liittyen tehtiin kehityskuvatarkastelu, jossa tieyhteyden tarve urheilupuiston alueelta etelään kyseenalaistettiin: asukasryhmien tulevaisuuskuvassa ei haluttu tieyhteyttä Kirkkoniityntieltä Brobölentielle. Sen sijaan joen yli esitettiin yhteyttä urheilualueelta Ruxin kuntopolulle. Näissä työryhmissä myös osittain vastustettiin tekojääradan kattamista. 3 Asemakaava Voimassa olevassa asemakaavassa alue on yleistä pysäköintialuetta (LP), urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (VU), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta (YU), yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta (ET), puistoa (VP) ja katualuetta. YU-korttelialueelle on osoitettu rakennusaloille rakennusoikeutta yhtensä 1800 k-m 2 ja ET-korttelialueelle 200 k- m 2. I-kerroksisten rakennusten julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeudeksi on määrätty 500 cm. Peltoalue on merkitty puistoksi, jonka halkaisee Kirkkoniityntien katualue. Asemakaavan mukaan liikenne alueelle johdetaan Urheilutien ja uuden Kirkkoniityntien eteläisen jatkeen kautta edelleen yleiseen tien alueelle (LYT) Brobölentielle, jonka liittymä on asemakaavaan merkitty. Autopaikkoja on asemakaavan mukaan varattava yksi urheilutilojen tai muiden yleisten laitosten neljää istuinpaikkaa kohden. 65 % vaadituista autopaikoista on rakennettava rakennusten kanssa samanaikaisesti. (Liite 5, ote voimassa olevasta asemakaavasta.) Aluetta ei ole täysin toteutettu asemakaavan mukaisesti; Kirkkoniityntien jatketta Brobölentielle ei ole rakennettu. Urheilutie puolestaan on rakennettu katumaisena yhteytenä kahden erillisen pysäköintialueen väliin lähelle keskusurheilukenttää. Tekojäärata on rakennettu osittain LP-alueelle. Lähialueen asemakaavat Sipoonjoen vastarannalle Itäisen Jokipuiston alueelle on kunnanvaltuusto hyväksynyt Itäinen Jokipuisto I -asemakaavan v Valitusten vuoksi kaava ei ole vielä tullut voimaan. Natura alue Natura ohjelmassa Sipoonjoen osalta tavoitteena on säilyttää vielä varsin luonnontilaisina säilyneet jokiosuudet hydrologialtaan ja veden ja pohjan laadultaan sellaisina, etteivät luontotyyppien ja eliölajien suojeluarvot vaarannu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä uhanalaisen meritaimenen alkuperäiskannan elinympäristöjen suojeluun. Toteutuskeino on vesilaki. 3 Hyväksyessään kehityskuvan valtuusto rajasi kirkkojen seudun osa-alueen 7 kehityskuvasta pois. 19

20 Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma Nykyisen asemakaavan katuverkko perustuu vanhaan tieverkolliseen ratkaisuun, jossa kaava-alueen läpi olisi kulkenut Nikkilän läpikulkutienä toimiva Kirkkoniityntie etelästä Brobölentieltä Nikkiläntielle ja edelleen Pornaisten suuntaan. Sipoon kunnan ja Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirin vuonna 2001 laatimassa tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitettiin, että tämä Kirkkoniityntien läpikulkuyhteys poistetaan ja maankäytön suunnittelussa varaudutaan tulevaisuudessa ns. Nikkilän itäiseen ohikulkutiehen, jonka linjaus kulkee Sipoonjoen itäpuolella (liite 9. Tavoitteellinen liikenneverkko ). Keski- ja Pohjois-Sipoon tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa esitetty Nikkilän alueen tavoitetieverkko. (Muu aineisto 1.) Tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa on esitetty tavoitteena, että Ison Kylätien läpikulkuliikennettä koulujen kohdalla pyritään rajoittamaan ja ohjaamaan muille reiteille. Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Pohjavesien suojelemiseksi on edullisinta, jos tärkeät pohjavesialueet voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina. 4 Suositeltavaa olisi osoittaa alue virkistysalueeksi. Tulevaisuutta ajatellen olisi tärkeää, että pohjavesialueille ei rakennettaisi enää uusia teitä. Myös Sipoon kunnan rakennusjärjestyksessä on erityismääräyksiä tärkeille pohjavesialueilla rakentamisesta. Mm. tärkeillä pohjavesialueilla moottoriajoneuvolla liikennöitävien piha- ja paikoitusalueiden on oltava vettä läpäisemättömiä ja niiden pintavedet on johdettava kunnan sadevesiviemäriin tai pohjavesialueen ulkopuolelle, esim. avo-ojan kautta. Tavoitteena on maisemallisesti arvokkaan peltoalueen ja tärkeiden näkymien säilyminen avoimina. Tavoitellaan rauhallista näkymää varsinkin kirkkojen suunnalta tarkasteltuna. Urheilupuiston toiminnot rajataan nykyisin urheilu- ja virkistyskäytössä olevalle alueelle; varsinkin vanhan kirkon suuntaan peltoalue pidetään rakentamiselta vapaana. Toiminnallisena tavoitteena on lisätä ja parantaa urheilupuiston ja jokirannan virkistyskäyttömahdollisuuksia. Pysäköintialueiden ja liikennöinnin häiriöt viereiselle asuinalueelle minimoidaan

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 24.1.2013 luonnos OKKOSENRANTA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 ) mukainen asiakirja, jossa kuvataan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 1(6) 22.10.2015 THUREVIKIN PAPPILA: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 12. Palosaaren

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUKKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITE 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.06.2011 Muutettu 09.06.2011 EURAN KUNTA Kunta: Eura 050 Kylä: Kirkonkylä 407 Tilat: 1:190,2:87,2:91 Kaavan laatija REJLERS OY Suunnittelualueen rajaus.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Janakkalan kunta Tervakoski

Janakkalan kunta Tervakoski Janakkalan kunta Tervakoski 25.4.2014 1 Lepola Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee noin 1,5 km etäisyydellä Tervakosken liikekeskustasta, Vanhan kylän

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde:

LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus Kaavoituksen kohde: TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 21.10.2015 1(6) LAPPIA 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Asemakaavan muutos koskee Tornion kaupungin 8. Suensaaren kaupunginosan

Lisätiedot