KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ puhelin (02) , faksi (02) , sähköposti KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA 0. RAKENNUTTAJA 0.1 Suunnittelu- ja rakennustoimikunta 0.2 Tilaaja Nimetään myöhemmin Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Keskuskatu 51 B KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Paavo Karttunen Puh sähköposti / Käyttäjä Kankaanpään kaupunki, Sivistyskeskus Kangasmoisionkatu 1, PL 47, KANKAANPÄÄ 0.4 Rakennuttamispalvelu Yhteyshenkilöt: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Puh sähköposti Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala Puh. (02) , sähköposti Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari Puh. (02) , sähköposti 0.5 Suunnittelun ohjaus/arkkitehtisuunnittelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Aluearkkitehti Ilmari Mattila Puh sähköposti

2 Sivu 2/ Rakennustyön valvoja 1. RAKENNUSKOHDE Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Rkm. Vesa Kuivanen Puh sähköposti 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Kankaanpään Päiväkoti Petäjäisen laajennus, joka suunnitellaan ja rakennetaan Kankaanpään keskustaan nykyisen Päiväkotirakennuksen pohjoispuolelle, Koulukeskuksen läheisyyteen. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksen antaja tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Rakennuspaikkaa esittelee rakennuttajan nimeämät yhteyshenkilöt. 2. URAKKAMUOTO JA URAKAN SISÄLTÖ 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Päiväkodin laajennuksen rakentaminen toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR-urakka). Suunnittelussa noudatetaan KVR -suunnitteluperusteissa esitettyjä vaatimuksia. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 2.2 Maksuperuste Kaikki työt (maanrakennus-, rakennustekniset, LVISA-tekniset työt suoritetaan yhtenä kokonaishintaurakkana). 2.3 Urakkasuhteet Rakennusteknisten töiden urakoitsija (pääurakoitsija) valitsee muiden töiden urakoitsijat aliurakoitsijoikseen. Aliurakoitsijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymät. Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu ry:n toteama pätevyys alan urakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina laki tilaajan vastuusta ja selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulaissa edellytetyt selvitykset (vrt. kohta ). Selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Pääurakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

3 Sivu 3/16 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka 3.2 Sivu-urakka Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksien ja työmaapalveluiden lisäksi rakennuskohteen yksityiskohtainen suunnittelu ja niiden viranomaishyväksyttäminen sekä rakentaminen, mukaan lukien rakennus-, LVIS- ja maanrakennustyöt saatettuna täysin valmiiksi. Pääurakkaan sisältyy rakennuksen liittäminen yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Tilaaja vastaa liittymismaksuista. Rakennus varustetaan normaalin LVIS-tekniikan edellyttämällä automatiikalla ja liitetään Kankaanpään kaupungin kiinteistöjen kaukovalvontajärjestelmään Rakennuttajan erillishankinnat Rakennuttaja tekee mahdollisesti seuraavat erillishankinnat ja erillisurakat: - Kaupunki rakentaa Kangasmoisionkadulta tontin rajan itäpuolelle sen suuntaisen kadun ja kevyenliikenteen väylän viherkaistoineen sekä siirtää tontin itäosassa kulkevan ojan tontin rajalle - urakka-alueella oleva hyötypuu kaadetaan ja kuljetetaan pois tontilta rakennuttajan toimesta. Asennustyöt tehdään pääurakoitsijan kanssa sovitun työmaa-aikataulun mukaan siten, että nostot ja asennukset voidaan tehdä pääurakoitsijan nostokalustolla kohtuullista korvausta vastaan. Muiden vähäisten töiden asennuksista ja toimitusajoista sovitaan työmaalla erikseen. Mainittujen rakennuttajan hankintojen asennustöistä aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. 3.4 Urakkarajat Rakennuttaja ei laadi rakennuskohteeseen urakkarajaliitettä. Vastuu töiden suorittamisesta ja lopullisen työsuoritteen oikeellisuudesta ja käyttökelpoisuudesta on KVR-urakassa. 4. TYÖN TOTEUTUS 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta ja työturvallisuusohjeiden noudattamisesta työmaalla. Pääurakoitsijan on toimitettava asianmukainen suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija laatii työmaa-aikataulun yhdessä alaurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennuskohteessa noudatetaan Kankaanpään kaupungin järjestyssääntöä.

4 Sivu 4/ Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa urakan aikana ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelma-valmiuden ja suunnitelmien oikeellisuuden toteamiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja työkohteen valmistuttua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustöistä aiheutunut vaurioita. Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen urakkasuorituksen aikana työmaalla. 4.6 Luvat Urakoitsija toimittaa rakennuslupa-asiakirjat rakennuttajalle, joka allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen. Urakoitsija vastaa kaikista työsuoritukseensa liittyvien lupien hankinnasta sekä rakennuslupa-asiakirjojen mahdollisesta täydentämisestä. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Yleiset periaatteet Pääurakoitsija laatii ja toimittaa rakennuttajalle kaikki hankkeessa käytettävät yksityiskohtaiset suunnitelmat kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Rakennuttaja toimittaa pääurakoitsijalle sivu-urakoihinsa tai rakennuttajan hankintoihin liittyvät suunnitelmat Suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ja hyväksyttäminen Ennen urakkasuorituksen aloitusta urakoitsijan tulee laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa tarkennettu projektin kokonaisaikataulu(sopimukseen liitetyn aikataulun pohjalta), mistä ilmenee rakennusvaiheiden lisäksi myös suunnitelmien valmistuminen. Kokonaisaikataulun pohjalta rakennuttaja ja urakoitsija sopivat suunnitelmien tarkastamisesta. Kaikki suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi kolmena kappaleena. Rakennuttajalle varataan aikaa kaksi viikkoa suunnitelmien ja työpiirustusten yms. asiakirjojen tarkastamiseen. Suunnitelmat on toimitettava myös rakennustarkastajalle. Vastuuta laadituttamiensa suunnitelmien oikeellisuudesta tai toimivuudesta on urakoitsijalla riippumatta siitä onko suunnitelma ollut rakennuttajan tai hänen edustajansa tarkastettavana ja onko rakennuttaja hyväksynyt rakennustöiden jatkamisen niiden pohjalta. Työsuojelutarkastusten piiriin liittyvät suunnitelmat on tarkistutettava etukäteen ao. viranomaisilla. Urakoitsijan on otettava huomioon työnsuunnittelussaan, että valmistuneet suunnitelmat eivät aina ole sellaisenaan hyväksyttäviä ja että rakentaminen voi tapahtua vain rakennuttajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota aikataulun kannalta kriittisten kohteiden suunnitteluun riittävän ajoissa.

5 Sivu 5/ Tarkepiirustukset Urakan valmistuttua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle täydellinen 3 sarjaa rakennus-, rakenne- ja LVIS-luovutuspiirustuksia tulosteina, joihin tulee olla merkittynä myös kaikki muutokset niin, että piirustukset täysin vastaavat todellisuutta. Luovutusaineisto toimitetaan myös CD-levyllä AutoCAD- ja PDF-tiedostoina. Urakkaan liittyvien koneistojen, LVIS-laitteiden tarkepiirustukset toimitetaan näitä töitä koskevien yleisten teknisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Kaikki luovutusasiakirjat toimitetaan rakennuttajalle sekä tulosteina, että PDF-tiedostoina tallennettuna CD-levylle. 4.8 Projektin tietopankki Projektilla ei ole tietopankkia. 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsija ja muut urakoitsijat toimittavat rakennuttajan hyväksyttäväksi laatusuunnitelmansa, joka sisältää työmaalla tehtävät toimenpiteet suunnitelmien ja työsuorituksen laadun varmistamiseksi. Tiedot toimitetaan siten, että ne voidaan sellaisenaan liittää viranomaisten vaatimaan laadunvarmistus-selvitykseen. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Pääurakoitsijan on valvottava oman, aliurakoitsijoiden ja muiden urakoitsijoiden työjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 5.3 Tuotteiden laatu ja vaihtoehtoiset tuotteet Tarjoukseen ja sopimukseen liitetään luettelo kohteessa käytettävistä rakennusmateriaaleista, koneista yms. tuotteista. Kaikille kohteessa käytettäville rakennusmateriaaleilla on oltava rakennuttajan ja pääurakoitsijan hyväksyntä. Vaihtoehtoisista tuotteista on esitettävä asianmukaiset selvitykset, joilla tuotteiden hinta- ja laatuvaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. Vaihtoehtoisten tuotteiden käytön hyväksyy rakennuttaja. 6. YMPÄRISTÖ JA TYÖMAAN HUOLTO 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on työssään pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ympäristöhaittojen minimoimiseen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn. 6.2 Jätehuolto ja ongelmajätteet Pääurakoitsija järjestää työmaalle jäteastiat ja huolehtii niiden tyhjentämisestä. Jätteet tulee lajitella ja toimittaa kierrätykseen tai asianmukaiseen käsittelyyn viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 6.3 Irrotettavat ainekset (maa-, kivi- ja puuaines, purkujäte) Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviaines toimitetaan maankaatopaikalle. Etäisyys kohteesta noin 3,0 km. Maa- ja kiviaineksesta ei peritä vas-

6 Sivu 6/16 taanottomaksua, mutta urakoitsija on velvollinen huolehtimaan vastaanottopaikalle ajettujen massojen levittämisestä. Mahdollinen puuaines ja purkujäte toimitetaan asianmukaisesti lajiteltuna Kooninkeitaan jäteasemalle. Etäisyys kohteesta noin 7 km. Jätteestä suoritetaan asianmukainen vastaanottomaksu. Mahdollisen purkujätteen osalta noudatetaan samaa periaatetta. 6.4 Työmaarakennukset ja muut tilapäisrakennelmat Pääurakoitsijan on huolehdittava rakennusalan työehtosopimusten edellyttämien sosiaalitilojen järjestämisestä omaan tai aliurakoitsijoidensa käyttöön. Urakkaan kuuluu myös edellä mainittujen tilojen lämmitys, valaistus ja siivous. 6.5 Työmaatiet Työmaan ajoliikenne ohjataan olemassa olevaa ajoyhteyttä (Kangasmoisionkatu Niementie sekä Kangasmoisionkatu- päiväkotitontin itäpuolelle rakennettava uusi katu) ja lopullisissa suunnitelmissa liikennealueiksi merkittyjä alueita pitkin. Urakoitsija huolehtii työmaateiden kunnossapidosta ja jälkikunnostamisesta. 6.6 Työnaikainen sähkö, vesi ja viemäri Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta sähkön hankinnasta ja toimituskuluista. 7. ASIAKIRJAT Työnaikainen sähkö voidaan ottaa läheisistä rakennuksista alamittauksella rakennuksen liittymästä. Mikäli työmaalla kuitenkin tarvitaan sähköä enemmän kuin läheisen rakennuksen sähköpääliittymästä on otettavissa, on urakoitsijan sovittava tarvitsemansa lisäsähkön toimittamisesta sähköyhtiön kanssa erikseen. Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta vedenhankinnasta. Vesi on otettavissa alamittauksessa kaupungin runkovesijohdosta. Työmaan saniteettijätevedet on kerättävä talteen ja/tai viemäröitävä kaupungin viemäriin. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu tässä urakkaohjelmassa. Tarjouksen jättäjän on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa Kankaanpään kaupungin internetsivustolta osoitteesta Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat voidaan pyydettäessä toimittaa tarjouskilpailuun ilmoittautuneille maksutta tulosteina yhtenä sarjana, mikäli tarjoaja niin haluaa. Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan rakennuttajalle yhteystietonsa tarjouspyyntöasiakirjojen sekä mahdollisten rakennuttajan antamien lisäselvitysten ja täydentävän aineiston toimittamista varten. Lisäkopioita voi tilata korvausta vastaan rakennuttajan yhteyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimus-lomakkeelle RT Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 1. Urakkasopimus (KVR-sopimuslomake RT-80278) 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat

7 Sivu 7/16 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 3.1 Tarjouspyyntökirje ja sen jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3.2 KVR urakkaohjelma liitteineen 3.3 KVR hankesuunnitelma liitteineen 4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT KVR - tarjous (RT ) 5.1. Suunnitelmaselostus ja työselitykset 5.2. Sopimuspiirustukset 5.3. Jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikataulu 5.4. Maksuerätaulukko 6. Muut asiakirjat Kohdissa mainittujen asiakirjojen lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - rakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset - sosiaaliministeriön vahvistamat tekniset turvallisuusohjeet - viralliset ja puoliviralliset normaalimääräykset, ohjeet ja standardit - työturvallisuussäädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita - RYL Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia Asiakirjojen pätemisjärjestys Asiakirjojen pätemisjärjestys on edellisessä kohdassa käytetyn numeroinnin mukainen siten, että Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ovat tarjouspyyntöasiakirjojen jälkeen. 7.4 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta- ja tarjousasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti. Urakoitsijan on tarjouksessa mainittava, jos asiakirja sisältää liikesalaisuuksia tai salassa pidettäviä asioita, joita ei haluta julkisuuteen. 7.5 Tekijänoikeudet Rakennuttajalla on oikeus käyttää urakoitsijan toimittamia suunnitelmia kohteen esittelyssä ilman korvausvelvollisuutta. 8. URAKAN SUORITUS Urakoitsija vastaa kokonaisuudessaan käyttämistään tekijänoikeuksista, käyttöoikeuksista ja keksijänoikeuksista ellei muusta erikseen sovita. Urakoitsijalle ei ole oikeutta käyttää rakennuttajan toimittamia suunnitelmia muissa kohteissa, ilman rakennuttajan tai konsultin suostumusta (noudatetaan KSE 1995). 8.1 Urakan aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen, kun asianmukaiset katselmukset ja suunnitelmatarkastukset on suoritettu.

8 Sivu 8/ Rakennusaika Työt tulee aloittaa viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna ajankohtana ja työn tulee olla täysin valmis tarjouspyynnössä esitettyyn ajankohtaan mennessä. Rakennuksen ja lasten ulkoiluun tarkoitetun piha-alueen tulee olla valmis Välitavoitteet Välitavoitteet sovitaan erikseen urakkasopimusneuvotteluissa. 8.4 Työaika Noudatetaan rakennusalan työehtosopimusten mukaisia työaikoja. 8.5 Viivästyminen Urakan myöhästyessä sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta rakennuttajalla on oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa 0,5 (puoli) % urakkasummasta jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, jonka rakennussuoritus viivästyy. Välitavoitteiden viivästyssakkona peritään enintään 2,5 (kaksi ja puoli) % kokonaisurakkasummasta. Välitavoitteen myöhästyminen ei aiheuta urakka-ajan pidentymistä. 9. VASTUUVELVOITTEET Viivästysakkoja peritään yhteensä korkeintaan 7,5 (seitsemän ja puoli) % kokonaisurakkasummasta, johon on lisätty lisä- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset. Rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet sakot urakoitsijalle suoritettavista maksueristä Takuuaika ja takuuvelvoitteet Takuuaika on kaikkien töiden osalta kaksi (2) vuotta. Urakoitsijan velvoitteet takuuaikana ovat Yleisten sopimusehtojen mukaiset. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan puolessa välin pidetään välitarkastus, jossa havaitut urakoitsijan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuun määräpäivään mennessä. Vesikaton vedeneristyksille ja materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja rakennuttajan nimiin asetettu kymmenen vuoden nimitakuu. Takuutodistus luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennusaikainen vakuus seuraavasti: Rakennusaikaisen vakuuden on oltava joko rahatalletus tai rakennuttajan hyväksymä pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Vakuuden suuruus on 10 (kymmenen) % verottomasta urakkasummasta. Se tulee asettaa olemaan voimassa 3 kk yli sovitun urakan valmistumisajankohdan ja se on pidettävä voimassa, kunnes urakka on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet asetettu. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta tulee saada pankilta kirjallinen todistus siitä, ettei se käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta kuittausoikeutta.

9 Sivu 9/ Takuuajan vakuus Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle takuuajan vakuus seuraavasti: Takuuajan vakuuden suuruus on 5 (viisi) % lopullisesta verottomasta urakkasummasta ja se on asetettava olemaan voimassa 3 kk yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennuttajan nimiin asetetun rakennustyövakuutuksen rakennuttajan hyväksymästä vakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes rakennuttaja on vastaanottanut koko rakennuskohteen ja sen on vastattava koko rakennuskohteen arvoa riippumatta omistussuhteiden muutoksista. Edellä mainitun vakuutuksen lisäksi urakoitsijan on huolehdittava myös muista vakuutusvelvollisuuksistaan. Mikäli rakennusosia valmistetaan tehtaassa ja niistä sopimuksella määrätään urakkaeriä maksettavaksi ennen kuin osat asennetaan rakennuskohteessa, tulee ne vakuuttaa vastaavalla tavalla kuin rakennustyökohteessa. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei jätä vakuutta. 9.5 Takuuarvosakot Urakoitsijan tulee tehdä työsuorituksensa valmiiksi ilman tarpeetonta viivytystä, niin että rakennus voidaan ottaa käyttöön urakkasopimuksen ja sen yhteydessä sovitun työmaa-aikataulun mukaisesti. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinta Urakkahinta määräytyy työsuorituksista ja rakennuskohteen valmistumisesta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero sekä suunnittelun, rakennusteknisten töiden, LV-töiden ja IV-töiden, automatiikkatöiden sekä pihatöiden osuudet kokonaishinnasta Urakkasumman maksaminen Urakkasopimusneuvottelujen yhteydessä urakoitsija laatii maksuerätaulukko-ehdotuksen, jonka yksityiskohdista sovitaan ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Maksuerätaulukon tulee perustua seuraaviin yleisperusteisiin: - Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % kokonaisurakkasummasta. Se maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus on jätetty rakennuttajalle ja rakennusaikainen vakuutus tehty sekä työt on aloitettu. - Kunkin maksuerän tulee sisältää tarvikkeiden hankinnan sekä työn tai asennuksen. Poikkeuksena voivat olla suurehkot rakennusosatoimitukset tai laitehankinnat, joista maksut urakkasopimuksessa määrätään suoritettavaksi, kun tavara on työmaalla. Tavaraa ei saa kuitenkaan toimittaa työmaalle tarpeettoman aikaisin. Tavaran varastoinnista huolehtii urakoitsija. Rakennusosien ja laitteiden omistusoikeus siirtyy rakennuttajalle sen jälkeen, kun maksuerät näistä on suoritettu.

10 Sivu 10/16 - Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Se maksetaan, kun työ on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle. - Toimintakokeiden maksuerä on 2 % urakkasummasta. - Laskujen maksuaika on 14 vrk hyväksyttävän laskun saapumisesta rakennuttajalle. Yliajalta rakennuttaja maksaa lainmukaisen viivästyskoron. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Kustannustason muutokset Urakkahinta on kiinteä. Urakkahinnan muuttumiseen eivät vaikuta työmarkkinasopimusten, yleisen hintatason, valuuttakurssien, sosiaalikulujen tms. kustannusten muutokset. Mikäli rakennusaika siirtyy rakennuttajasta riippuvista syistä, urakkahintaa tarkistetaan tarvittaessa tarjoushetken rakennusindeksin ja sopimuksen allekirjoitushetken rakennusindeksin perusteella, ennen sopimuksen allekirjoitusta Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt suoritetaan urakoitsijan antamien ja rakennuttajan hyväksymien tarjousten perusteella yleisten sopimusehtojen 43 :n mukaisesti. 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista päättää hankkeeseen nimetty rakennustoimikunta Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa työmaan valvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja nimeää työmaalle valvojan Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennuttajan oman organisaation lisäksi valvontaan osallistuvat tilaajan palkkaamat suunnittelijat, joille taataan oikeus päästä työkohteeseen ja työmaakokouksiin. Rakennuttajan asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla on oikeus valvoa töiden suunnitelmien mukaisuutta. Heillä ei ole kuitenkaan oikeutta sopia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valvoja tai muu valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio Pääurakoitsijalla on oltava työmaalla vastaava työnjohtaja, jolla on riittävä kokemus rakennuskohteeseen liittyvistä töistä sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa ja ammattimiehiä. Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaan työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Muiden urakoitsijoiden on myös nimettävä omat vastuuhenkilönsä.

11 Sivu 11/ Työvoima Työvoimana tulee käyttää ammattitaitoista rakennustyövoimaa. Aliurakoitsijoiden ja työvoiman on täytettävä työsopimusten ja lainsäädännön vaatimukset (mm. työluvat, ammattipätevyydet) Kulkuluvat Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen töiden aloittamista työmaalla työskentelevän työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle. Työturvallisuuslaki (52 a ) edellyttää, jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteessa työskentelevällä henkilöllä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä em. kuvallinen henkilökortti Kirjaukset Pääurakoitsija vastaa työmaapäiväkirjan pitämisestä ja säilyttämisestä työmaalla sekä työmaapäiväkirjan luovuttamisesta rakennuttajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle ja toinen (oikeaksi todistettu kopio) urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään keskimäärin kuukauden välein työmaalla ja rakennuttajan tiloissa. Kokouksista sovitaan työmaa-aikataulun laatimisen yhteydessä Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Urakoitsijoiden on pidettävä tätä varten riittävä määrä yhteistoimintakokouksia. Kokouksiin on kutsuttava rakennuttajan edustaja, jos jokin osapuoli niin vaatii tai, jos kokouksessa käsitellään rakennuttajan toimenpiteitä Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastuskäsikirjaa sekä huolehdittava muiden viranomaisten edellyttämien kirjausten (esim. työturvallisuus, tulityöt/palovalvonta, valutyöt) asianmukaisesta suorittamisesta. 13. VASTAANOTTOMENETTELY JA TOIMINTAKOKEET 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus tehdään YSE:n mukaisesti. Käyttäjien ennakkotarkastukset tehdään viimeistään yhtä viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa tai koekäyttöä. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Rakennuttajan valvontaorganisaation, käyttäjien ja suunnittelijoiden huomautukset käsitellään yhteistyössä rakennuttajan ja pääurakoitsijan kanssa ennen varsinaista vastaanottotarkastusta Urakkasuoritusten tarkastus Muiden suoristusten osalta noudatetaan YSE 1998.

12 Sivu 12/ Tarkastuskustannukset Osapuolet vastaavat sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suoritusten virheiden takia, niin rakennuttaja voi veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset, uusintatarkastuksen aiheuttaneelta urakoitsijalta Toimintakokeet ja käyttövastuun siirtyminen Rakennus- ja LVIS-tekniikka LVIS-töiden osalta suoritetaan normaalit toimintakokeet, jossa todetaan laitteiden suunnitelmanmukaisuus ja toiminta Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK määräysten ja ohjeiden mukaan Muut ohjeet Jos tarkastuksia, koe- tai takuuajoja joudutaan kokonaan uusimaan urakoitsijasta johtuvista syistä, urakoitsija maksaa uusimisista johtuvat rakennuttajan ja rakennuttajan käyttämän asiantuntijan kustannukset. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on kokonaisvastuurakentamisen yleisten sopimusehtojen vastaanottotarkastukselle asettamien vaatimusten toteutuminen Takuuarvojen toteaminen ja jatkotoimenpiteet Luovutusasiakirjat 13.6 Käytön opastus 14. ERIMIELISYYDET Urakoitsijan on osallistuttava rakennuksen huoltokirjan kokoamiseen ja laadintaan. Huoltokirjaan sisällytetään rakennuksen ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet asianmukaisesti ryhmiteltynä, materiaalimerkintöineen ja laitetunnuksineen. Luovutusasiakirjat tulee toimittaa rakennuttajalle myös sähköisessä muodossa esim. PDF-tiedostoina. Käytön opastus annetaan ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsija ilmoittaa koulutuksen suoritusajankohdan, johon urakoitsijat ja rakennuttaja nimeävät omat edustajansa. Koulutus annetaan yhdellä kertaa. Koulutuksen tulee sisältää laitteiden normaaliin käyttöön ja huoltoon liittyvät toimenpiteet ja työrutiiniksi luokiteltava kunnossapito Riitaisuuksien ratkaiseminen Työnaikaiset työsuoritukseen tai laskutukseen liittyvät erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisissä sopimusneuvotteluissa. Mikäli sopimusta ei synny, erimielisyys ratkaistaan Ikaalisten käräjäoikeudessa.

13 Sivu 13/16 15 TARJOUSTEN KÄSITTELY JA URAKOITSIJAN VALINTA 15.1 Tarjousten avaaminen ja kelpoisuuden tarkistaminen Tarjousajan päätyttyä suoritetaan tarjousten virallinen, määrämuotoinen avaus sekä tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen. Tarjoajien kelpoisuus ja soveltuvuus tarkistetaan kohdassa lueteltujen selvitysten perusteella yrityksen taloudellisen tilanteen (16.3.1) sekä yrityksen teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden perusteella ( ja ). Tarjoajat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi, suljetaan pois tarjouskilpailusta eikä näiden tarjoajien antamia tarjouksia oteta tarjousvertailuun. Myöhästyneenä saapuneet ja sisällöltään tarjouspyynnöstä poikkeavat, puutteelliset tai virheelliset tarjoukset voidaan hylätä. Mikäli tarjouksen puutteellisuus on luonteeltaan sellainen, että se vaikuttaa tarjousten vertailukelpoisuuteen, hylätään tarjous. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta pyytää tarjoajalta selvitystä tai täsmennystä tarjoukseen. Tarvittaessa rakennuttaja voi pyytää täydentäviä teknisiä tietoja ja lisäselvityksiä mahdollisine hintavaikutuksineen Kilpailuehdot ja tarjousten vertailuperusteet Yleistä Kilpailuehdot Kohteesta laadituista hankesuunnitelmasta ja tilaohjelmasta käyvät ilmi rakennuksen toiminnalliset ja tekniset vaatimukset sekä pääperiaatteet. Tarjouksen jättäessään urakoitsija hyväksyy seuraavat kilpailuehdot: 1. Urakoitsija sitoutuu suunnitelmissaan ja rakennustyössään noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyissä hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa annettuja suunnitteluohjeita. 2. Suunnitteluperusteina olevien hankesuunnitelman ja tilaohjelman mukaisiin ratkaisuihin on mahdollista esittää perusteltuja muutoksia, yksilöimällä syy ja poikkeamisen vaikutukset hintaan, toiminnallisiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä toimittamalla siitä yksityiskohtaiset suunnitelmat tarjouksen liitteenä. Rakennusteknisesti, toiminnallisesti ja kustannusvaikutuksiltaan perustellut muutokset voidaan hyväksyä. Muutosten hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päättää rakennuttaja. 3. Rakennuttajalla on kuitenkin ilman korvausvelvollisuutta oikeus jättää käsittelemättä tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat ehdotukset. 4. Arvion tarjouksesta ja mahdollisten muutosten vaikutuksesta (kilpailuehdosta) tekee hankkeen rakennustoimikunta. 5. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hyväksyä minkä tahansa tarjouksista tai hylätä kaikki annetut tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia.

14 Sivu 14/ KVR-tarjousten vertailu KVR-tarjous sisältää rakennuksen hintaosan ja teknisen osan. Hintaosa sisältää tarjouksen kaupalliset ehdot ja hinnan erittelyt. Tekninen osa sisältää rakennuksen arkkitehti-, rakennesuunnitelmat, rakennustapaselostuksen sekä materiaali- ja laiteluettelot sekä LVISA-töiden toiminta- ja asennustapaselvitykset sekä materiaali- ja laiteluettelot. Tarjousten vertailu tapahtuu seuraavasti: Vertailu tehdään tarjousasiakirjojen perusteella. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että kaikki oleelliset vertailuun vaikuttavat asiakirjat on toimitettu rakennuttajalle tarjouksen liitteenä. Rakennuttajalla ei ole velvollinen pyytämään asiakirjoihin mitään tarkennuksia. Tarjouskilpailuun hyväksytyistä tarjouksista (vrt. kohta 15.1) valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousvertailussa käytetään seuraavia valintaperusteita ja niiden keskinäistä painotusta: 1. Tarjoushinta 50 %. 2. Tarjouksessa esitettyjen suunnitteluratkaisujen sisältö ja laatu 35 % (arkkitehtuuri, tilojen toimivuus, pihajärjestelyjen toimivuus, turvallisuus, tekninen toteutus, laatu). 3. Energiatehokkuus 15 % Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia. Tarjousvertailun tekee rakennustoimikunta, joka voi käyttää asiantuntijoita apunaan. Urakoitsijan valinnan hyväksyy hankkeen rakennustoimikunta Urakoitsijan valinta urakkasopimusneuvotteluja varten Urakkasopimusneuvottelut käydään ennen lopullista päätöstä urakoitsijan valinnasta. Urakkasopimusneuvotteluissa tarkistetaan ja täsmennetään tarjouksen sisältöä siten, että syntyvästä urakkasopimuksesta saadaan mahdollisimman yksiselitteinen. Urakkasopimusneuvotteluja varten urakoitsijan on korjattava ja täydennettävä urakkasopimuksen liitteiksi tulevia asiakirjoja tai rakennepiirustuksia sekä laadittava mahdollisesti lisäsuunnitelmia. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, tarjouspyyntöön tai tarjoukseen liittyvien asiakirjojen täydentämisestä tai korjaamisesta aiheutuneet työt eivät oikeuta urakoitsijaa erilliseen korvaukseen. Siinä tapauksessa, että urakkasopimusneuvottelut katkeavat tarjousvertailussa parhaiten menestyneen urakoitsijan kanssa, aloittaa rakennuttaja sopimusneuvottelut jonkun muun urakoitsijan kanssa Sopimuksen allekirjoitus Kun urakka-asiakirjat on saatu molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon, laaditaan urakkasopimus. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai urakoitsijalle on tilaajan toimesta siitä kirjallisesti ilmoitettu.

15 Sivu 15/ TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto ja yleiset vaatimukset Tarjous tehdään KVR - urakkatarjouslomakkeelle RT ja siihen liitetään kaikki jäljempänä mainitut tiedot. Puutteellisesti toimitetut tarjoukset voidaan hylätä. Tarjous ja sopimukset tehdään suomenkielellä. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan antaa tiedot mahdollisista alaurakoitsijoistaan ja suunnittelijoistaan sekä projektin yleisaikataulu. Urakkahinta on esitettävä urakkaohjelman mukaisesti eriteltynä Tarjoukseen liitettävät suunnitelma-asiakirjat Tarjoukseen liitetään rakennuksen tekotapaa ja rakennetta sekä lopullisten pintojen rakennetta ja laatua kuvaavat selostukset tai työpiirustukset. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat luonnossuunnitelmat: - asemapiirros, mittakaava 1:200 - pohjapiirros 1:100 - julkisivut 1:100 - leikkaukset 1:100 - rakennepoikkileikkaukset 1:50 (rakennedetaljit) - rakennustapaselostus, josta yhdessä piirustusten kanssa käy ilmi urakkaan sisältyvän kiinteän kalustuksen määrä normaalin käytännön mukaisesti - suunnitelmaluonnokset rakennuksen sähkö- ja LVI-teknisistä ratkaisuista rakennustapaselostuksineen - materiaali- ja laiteluettelot 16.3 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjoukseen liitettävät tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Sopimuspuolen esittämät tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot tulee toimittaa myös kaikista alaurakoitsijoista. Vaihtoehtona em. selvityksille hyväksytään yrityksen Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistus ja RALA:n pätevyysrekisteristä tulostettu, ajantasainen yritysraportti yhdessä kaupparekisteriotteen kanssa.

16 Sivu 16/ Tarjoukseen liitettävät tiedot hankkeen projektipäälliköstä ja suunnittelijoista Tarjoukseen tulee liittää tiedot hankkeen projektipäällikön, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien eri suunnittelualojen (ARK, RAK, LVIA, sähkö) vastuullisten suunnittelijoiden koulutuksesta ja kokemuksesta Tarjoukseen liitettävät referenssit Tarjoukseen tulee liittää referenssiluettelo vastaavanlaisista toteutetuista rakennuskohteista viimeisen viiden vuoden ajalta. Jälkeenpäin toimitettuja referenssitietoja ei voida käyttää vertailussa Tarjouksen voimassaoloaika 16.5 Tarjouksen jättäminen 16.6 Tarjousten avaus Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyynnössä määräystä urakkatarjouksen jättöpäivästä. Asianmukaisesti täytetyt ja merkityt tarjoukset on toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä mainittuun aikaan mennessä postitse osoitteella: Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, Kankaanpää käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää Kuoreen tulee laittaa merkintä: Urakkatarjous/Petäjäinen Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Avauksen suorittaa rakennuttaja. Urakoitsijat eivät voi olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot tulee pyytää kirjallisesti/sähköpostilla rakennuttajan edustajalta. Rakennuttaja ilmoittaa lisätiedot kirjallisesti kaikille tarjoajille. Ainoastaan rakennuttajan tai hänen edustajansa kirjallisesti antamat lisätiedot katsotaan rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietopyynnöt tulee olla rakennuttajalla viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousajan päättymistä. Kankaanpäässä Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Marja Vaajasaari Tekninen johtaja

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ Rakennusteknisten töiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Tilapalvelu Keskitie 10 44500 Viitasaari

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00

Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus. Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Öljyjätteen vastaanottoaseman saneeraus Urakan informaatiotilaisuus 12.5.2015 klo 11.00 Ruskon jätekeskus on avoinna arkisin klo 7.00 20.00 ja kesällä (huhti-marraskuu) lauantaisin 8.30 15.00. Ruskon jätekeskus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013

Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 Piipsjärven koulu OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 28.5.2013 KVR-URAKKA Piipsjärven koulu, Oulainen KVR-urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.2 Rakennuttaja 0.3 Rakennuttaminen ja valvonta

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA

SIUNTION KUNTA. Kaava-alue: Palonummi 2. Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA SIUNTION KUNTA Kaava-alue: Palonummi 2 Palonummenkaari (plv. 0-120) ja Palonummenmäki URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 1 (16) Sisällysluettelo 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 1.1 Rakennuttaja... 1 1.2

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ

PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ EHNROOSIN KOULU PIHAKOULUN (ALEXANDRAN) MUUTOSTYÖ URAKKAOHJELMA 15.3.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE

PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE PIENELÄINKLINIKKA Satakunnakatu 23 33200 TAMPERE URAKKAOHJELMA 30.10.2009 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (RU, LV, IV ja S) 2 (14) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 Rakennushankkeen

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 15.4.2010 Mäntsälän kunnan Tekninen palvelukeskus puh.* (019) 264 5000, faksi (019) 264 5212 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 2 1. YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014

Helsingin kaupunki 1 (5) Kaupunkisuunnitteluvirasto Liikennesuunnitteluosasto 16.5.2014 Helsingin kaupunki 1 (5) Tarjouspyyntö helsinkiläisten liikkumistottumuksia koskevasta henkilöhaastattelusta HEL 2014-006054 T 02 08 02 00 1. Tarjouspyynnön kohde Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

URAKKAOHJELMA. As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... As Oy Mäkärä Yläpohjakorjaus Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 23.2.2011 Laatija: Sami Koskela URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1611 URAKKAOHJELMA JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKAOHJELMA Tampere 15.8.2012 Työ 63309EA SISÄLLYSLUETTELO 1 (16) 1. RAKENNUSKOHTEET... 4 1.1 Rakennuskohteet... 4 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan...

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA

Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA Tarjouspyyntö KINNULAN KUNTA 07.08.2015 Tekninen toimi TARJOUSPYYNTÖ KATUJEN JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN TALVIHOIDOSTA SILKKIPERÄNTIEN, KESKUSTIEN JA JÄÄJOENTIEN OSALTA 1 Yleistä Kinnulan kunta pyytää

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot