KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ puhelin (02) , faksi (02) , sähköposti KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA 0. RAKENNUTTAJA 0.1 Suunnittelu- ja rakennustoimikunta 0.2 Tilaaja Nimetään myöhemmin Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Keskuskatu 51 B KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Paavo Karttunen Puh sähköposti / Käyttäjä Kankaanpään kaupunki, Sivistyskeskus Kangasmoisionkatu 1, PL 47, KANKAANPÄÄ 0.4 Rakennuttamispalvelu Yhteyshenkilöt: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Puh sähköposti Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala Puh. (02) , sähköposti Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari Puh. (02) , sähköposti 0.5 Suunnittelun ohjaus/arkkitehtisuunnittelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Aluearkkitehti Ilmari Mattila Puh sähköposti

2 Sivu 2/ Rakennustyön valvoja 1. RAKENNUSKOHDE Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Rkm. Vesa Kuivanen Puh sähköposti 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Kankaanpään Päiväkoti Petäjäisen laajennus, joka suunnitellaan ja rakennetaan Kankaanpään keskustaan nykyisen Päiväkotirakennuksen pohjoispuolelle, Koulukeskuksen läheisyyteen. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksen antaja tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Rakennuspaikkaa esittelee rakennuttajan nimeämät yhteyshenkilöt. 2. URAKKAMUOTO JA URAKAN SISÄLTÖ 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Päiväkodin laajennuksen rakentaminen toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR-urakka). Suunnittelussa noudatetaan KVR -suunnitteluperusteissa esitettyjä vaatimuksia. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 2.2 Maksuperuste Kaikki työt (maanrakennus-, rakennustekniset, LVISA-tekniset työt suoritetaan yhtenä kokonaishintaurakkana). 2.3 Urakkasuhteet Rakennusteknisten töiden urakoitsija (pääurakoitsija) valitsee muiden töiden urakoitsijat aliurakoitsijoikseen. Aliurakoitsijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymät. Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu ry:n toteama pätevyys alan urakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina laki tilaajan vastuusta ja selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulaissa edellytetyt selvitykset (vrt. kohta ). Selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Pääurakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

3 Sivu 3/16 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka 3.2 Sivu-urakka Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksien ja työmaapalveluiden lisäksi rakennuskohteen yksityiskohtainen suunnittelu ja niiden viranomaishyväksyttäminen sekä rakentaminen, mukaan lukien rakennus-, LVIS- ja maanrakennustyöt saatettuna täysin valmiiksi. Pääurakkaan sisältyy rakennuksen liittäminen yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Tilaaja vastaa liittymismaksuista. Rakennus varustetaan normaalin LVIS-tekniikan edellyttämällä automatiikalla ja liitetään Kankaanpään kaupungin kiinteistöjen kaukovalvontajärjestelmään Rakennuttajan erillishankinnat Rakennuttaja tekee mahdollisesti seuraavat erillishankinnat ja erillisurakat: - Kaupunki rakentaa Kangasmoisionkadulta tontin rajan itäpuolelle sen suuntaisen kadun ja kevyenliikenteen väylän viherkaistoineen sekä siirtää tontin itäosassa kulkevan ojan tontin rajalle - urakka-alueella oleva hyötypuu kaadetaan ja kuljetetaan pois tontilta rakennuttajan toimesta. Asennustyöt tehdään pääurakoitsijan kanssa sovitun työmaa-aikataulun mukaan siten, että nostot ja asennukset voidaan tehdä pääurakoitsijan nostokalustolla kohtuullista korvausta vastaan. Muiden vähäisten töiden asennuksista ja toimitusajoista sovitaan työmaalla erikseen. Mainittujen rakennuttajan hankintojen asennustöistä aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. 3.4 Urakkarajat Rakennuttaja ei laadi rakennuskohteeseen urakkarajaliitettä. Vastuu töiden suorittamisesta ja lopullisen työsuoritteen oikeellisuudesta ja käyttökelpoisuudesta on KVR-urakassa. 4. TYÖN TOTEUTUS 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta ja työturvallisuusohjeiden noudattamisesta työmaalla. Pääurakoitsijan on toimitettava asianmukainen suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija laatii työmaa-aikataulun yhdessä alaurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennuskohteessa noudatetaan Kankaanpään kaupungin järjestyssääntöä.

4 Sivu 4/ Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa urakan aikana ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelma-valmiuden ja suunnitelmien oikeellisuuden toteamiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja työkohteen valmistuttua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustöistä aiheutunut vaurioita. Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen urakkasuorituksen aikana työmaalla. 4.6 Luvat Urakoitsija toimittaa rakennuslupa-asiakirjat rakennuttajalle, joka allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen. Urakoitsija vastaa kaikista työsuoritukseensa liittyvien lupien hankinnasta sekä rakennuslupa-asiakirjojen mahdollisesta täydentämisestä. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Yleiset periaatteet Pääurakoitsija laatii ja toimittaa rakennuttajalle kaikki hankkeessa käytettävät yksityiskohtaiset suunnitelmat kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Rakennuttaja toimittaa pääurakoitsijalle sivu-urakoihinsa tai rakennuttajan hankintoihin liittyvät suunnitelmat Suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ja hyväksyttäminen Ennen urakkasuorituksen aloitusta urakoitsijan tulee laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa tarkennettu projektin kokonaisaikataulu(sopimukseen liitetyn aikataulun pohjalta), mistä ilmenee rakennusvaiheiden lisäksi myös suunnitelmien valmistuminen. Kokonaisaikataulun pohjalta rakennuttaja ja urakoitsija sopivat suunnitelmien tarkastamisesta. Kaikki suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi kolmena kappaleena. Rakennuttajalle varataan aikaa kaksi viikkoa suunnitelmien ja työpiirustusten yms. asiakirjojen tarkastamiseen. Suunnitelmat on toimitettava myös rakennustarkastajalle. Vastuuta laadituttamiensa suunnitelmien oikeellisuudesta tai toimivuudesta on urakoitsijalla riippumatta siitä onko suunnitelma ollut rakennuttajan tai hänen edustajansa tarkastettavana ja onko rakennuttaja hyväksynyt rakennustöiden jatkamisen niiden pohjalta. Työsuojelutarkastusten piiriin liittyvät suunnitelmat on tarkistutettava etukäteen ao. viranomaisilla. Urakoitsijan on otettava huomioon työnsuunnittelussaan, että valmistuneet suunnitelmat eivät aina ole sellaisenaan hyväksyttäviä ja että rakentaminen voi tapahtua vain rakennuttajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota aikataulun kannalta kriittisten kohteiden suunnitteluun riittävän ajoissa.

5 Sivu 5/ Tarkepiirustukset Urakan valmistuttua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle täydellinen 3 sarjaa rakennus-, rakenne- ja LVIS-luovutuspiirustuksia tulosteina, joihin tulee olla merkittynä myös kaikki muutokset niin, että piirustukset täysin vastaavat todellisuutta. Luovutusaineisto toimitetaan myös CD-levyllä AutoCAD- ja PDF-tiedostoina. Urakkaan liittyvien koneistojen, LVIS-laitteiden tarkepiirustukset toimitetaan näitä töitä koskevien yleisten teknisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Kaikki luovutusasiakirjat toimitetaan rakennuttajalle sekä tulosteina, että PDF-tiedostoina tallennettuna CD-levylle. 4.8 Projektin tietopankki Projektilla ei ole tietopankkia. 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsija ja muut urakoitsijat toimittavat rakennuttajan hyväksyttäväksi laatusuunnitelmansa, joka sisältää työmaalla tehtävät toimenpiteet suunnitelmien ja työsuorituksen laadun varmistamiseksi. Tiedot toimitetaan siten, että ne voidaan sellaisenaan liittää viranomaisten vaatimaan laadunvarmistus-selvitykseen. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Pääurakoitsijan on valvottava oman, aliurakoitsijoiden ja muiden urakoitsijoiden työjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 5.3 Tuotteiden laatu ja vaihtoehtoiset tuotteet Tarjoukseen ja sopimukseen liitetään luettelo kohteessa käytettävistä rakennusmateriaaleista, koneista yms. tuotteista. Kaikille kohteessa käytettäville rakennusmateriaaleilla on oltava rakennuttajan ja pääurakoitsijan hyväksyntä. Vaihtoehtoisista tuotteista on esitettävä asianmukaiset selvitykset, joilla tuotteiden hinta- ja laatuvaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. Vaihtoehtoisten tuotteiden käytön hyväksyy rakennuttaja. 6. YMPÄRISTÖ JA TYÖMAAN HUOLTO 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on työssään pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ympäristöhaittojen minimoimiseen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn. 6.2 Jätehuolto ja ongelmajätteet Pääurakoitsija järjestää työmaalle jäteastiat ja huolehtii niiden tyhjentämisestä. Jätteet tulee lajitella ja toimittaa kierrätykseen tai asianmukaiseen käsittelyyn viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 6.3 Irrotettavat ainekset (maa-, kivi- ja puuaines, purkujäte) Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviaines toimitetaan maankaatopaikalle. Etäisyys kohteesta noin 3,0 km. Maa- ja kiviaineksesta ei peritä vas-

6 Sivu 6/16 taanottomaksua, mutta urakoitsija on velvollinen huolehtimaan vastaanottopaikalle ajettujen massojen levittämisestä. Mahdollinen puuaines ja purkujäte toimitetaan asianmukaisesti lajiteltuna Kooninkeitaan jäteasemalle. Etäisyys kohteesta noin 7 km. Jätteestä suoritetaan asianmukainen vastaanottomaksu. Mahdollisen purkujätteen osalta noudatetaan samaa periaatetta. 6.4 Työmaarakennukset ja muut tilapäisrakennelmat Pääurakoitsijan on huolehdittava rakennusalan työehtosopimusten edellyttämien sosiaalitilojen järjestämisestä omaan tai aliurakoitsijoidensa käyttöön. Urakkaan kuuluu myös edellä mainittujen tilojen lämmitys, valaistus ja siivous. 6.5 Työmaatiet Työmaan ajoliikenne ohjataan olemassa olevaa ajoyhteyttä (Kangasmoisionkatu Niementie sekä Kangasmoisionkatu- päiväkotitontin itäpuolelle rakennettava uusi katu) ja lopullisissa suunnitelmissa liikennealueiksi merkittyjä alueita pitkin. Urakoitsija huolehtii työmaateiden kunnossapidosta ja jälkikunnostamisesta. 6.6 Työnaikainen sähkö, vesi ja viemäri Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta sähkön hankinnasta ja toimituskuluista. 7. ASIAKIRJAT Työnaikainen sähkö voidaan ottaa läheisistä rakennuksista alamittauksella rakennuksen liittymästä. Mikäli työmaalla kuitenkin tarvitaan sähköä enemmän kuin läheisen rakennuksen sähköpääliittymästä on otettavissa, on urakoitsijan sovittava tarvitsemansa lisäsähkön toimittamisesta sähköyhtiön kanssa erikseen. Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta vedenhankinnasta. Vesi on otettavissa alamittauksessa kaupungin runkovesijohdosta. Työmaan saniteettijätevedet on kerättävä talteen ja/tai viemäröitävä kaupungin viemäriin. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu tässä urakkaohjelmassa. Tarjouksen jättäjän on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa Kankaanpään kaupungin internetsivustolta osoitteesta Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat voidaan pyydettäessä toimittaa tarjouskilpailuun ilmoittautuneille maksutta tulosteina yhtenä sarjana, mikäli tarjoaja niin haluaa. Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan rakennuttajalle yhteystietonsa tarjouspyyntöasiakirjojen sekä mahdollisten rakennuttajan antamien lisäselvitysten ja täydentävän aineiston toimittamista varten. Lisäkopioita voi tilata korvausta vastaan rakennuttajan yhteyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimus-lomakkeelle RT Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 1. Urakkasopimus (KVR-sopimuslomake RT-80278) 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat

7 Sivu 7/16 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 3.1 Tarjouspyyntökirje ja sen jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3.2 KVR urakkaohjelma liitteineen 3.3 KVR hankesuunnitelma liitteineen 4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT KVR - tarjous (RT ) 5.1. Suunnitelmaselostus ja työselitykset 5.2. Sopimuspiirustukset 5.3. Jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikataulu 5.4. Maksuerätaulukko 6. Muut asiakirjat Kohdissa mainittujen asiakirjojen lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - rakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset - sosiaaliministeriön vahvistamat tekniset turvallisuusohjeet - viralliset ja puoliviralliset normaalimääräykset, ohjeet ja standardit - työturvallisuussäädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita - RYL Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia Asiakirjojen pätemisjärjestys Asiakirjojen pätemisjärjestys on edellisessä kohdassa käytetyn numeroinnin mukainen siten, että Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ovat tarjouspyyntöasiakirjojen jälkeen. 7.4 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta- ja tarjousasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti. Urakoitsijan on tarjouksessa mainittava, jos asiakirja sisältää liikesalaisuuksia tai salassa pidettäviä asioita, joita ei haluta julkisuuteen. 7.5 Tekijänoikeudet Rakennuttajalla on oikeus käyttää urakoitsijan toimittamia suunnitelmia kohteen esittelyssä ilman korvausvelvollisuutta. 8. URAKAN SUORITUS Urakoitsija vastaa kokonaisuudessaan käyttämistään tekijänoikeuksista, käyttöoikeuksista ja keksijänoikeuksista ellei muusta erikseen sovita. Urakoitsijalle ei ole oikeutta käyttää rakennuttajan toimittamia suunnitelmia muissa kohteissa, ilman rakennuttajan tai konsultin suostumusta (noudatetaan KSE 1995). 8.1 Urakan aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen, kun asianmukaiset katselmukset ja suunnitelmatarkastukset on suoritettu.

8 Sivu 8/ Rakennusaika Työt tulee aloittaa viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna ajankohtana ja työn tulee olla täysin valmis tarjouspyynnössä esitettyyn ajankohtaan mennessä. Rakennuksen ja lasten ulkoiluun tarkoitetun piha-alueen tulee olla valmis Välitavoitteet Välitavoitteet sovitaan erikseen urakkasopimusneuvotteluissa. 8.4 Työaika Noudatetaan rakennusalan työehtosopimusten mukaisia työaikoja. 8.5 Viivästyminen Urakan myöhästyessä sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta rakennuttajalla on oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa 0,5 (puoli) % urakkasummasta jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, jonka rakennussuoritus viivästyy. Välitavoitteiden viivästyssakkona peritään enintään 2,5 (kaksi ja puoli) % kokonaisurakkasummasta. Välitavoitteen myöhästyminen ei aiheuta urakka-ajan pidentymistä. 9. VASTUUVELVOITTEET Viivästysakkoja peritään yhteensä korkeintaan 7,5 (seitsemän ja puoli) % kokonaisurakkasummasta, johon on lisätty lisä- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset. Rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet sakot urakoitsijalle suoritettavista maksueristä Takuuaika ja takuuvelvoitteet Takuuaika on kaikkien töiden osalta kaksi (2) vuotta. Urakoitsijan velvoitteet takuuaikana ovat Yleisten sopimusehtojen mukaiset. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan puolessa välin pidetään välitarkastus, jossa havaitut urakoitsijan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuun määräpäivään mennessä. Vesikaton vedeneristyksille ja materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja rakennuttajan nimiin asetettu kymmenen vuoden nimitakuu. Takuutodistus luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennusaikainen vakuus seuraavasti: Rakennusaikaisen vakuuden on oltava joko rahatalletus tai rakennuttajan hyväksymä pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Vakuuden suuruus on 10 (kymmenen) % verottomasta urakkasummasta. Se tulee asettaa olemaan voimassa 3 kk yli sovitun urakan valmistumisajankohdan ja se on pidettävä voimassa, kunnes urakka on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet asetettu. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta tulee saada pankilta kirjallinen todistus siitä, ettei se käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta kuittausoikeutta.

9 Sivu 9/ Takuuajan vakuus Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle takuuajan vakuus seuraavasti: Takuuajan vakuuden suuruus on 5 (viisi) % lopullisesta verottomasta urakkasummasta ja se on asetettava olemaan voimassa 3 kk yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennuttajan nimiin asetetun rakennustyövakuutuksen rakennuttajan hyväksymästä vakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes rakennuttaja on vastaanottanut koko rakennuskohteen ja sen on vastattava koko rakennuskohteen arvoa riippumatta omistussuhteiden muutoksista. Edellä mainitun vakuutuksen lisäksi urakoitsijan on huolehdittava myös muista vakuutusvelvollisuuksistaan. Mikäli rakennusosia valmistetaan tehtaassa ja niistä sopimuksella määrätään urakkaeriä maksettavaksi ennen kuin osat asennetaan rakennuskohteessa, tulee ne vakuuttaa vastaavalla tavalla kuin rakennustyökohteessa. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei jätä vakuutta. 9.5 Takuuarvosakot Urakoitsijan tulee tehdä työsuorituksensa valmiiksi ilman tarpeetonta viivytystä, niin että rakennus voidaan ottaa käyttöön urakkasopimuksen ja sen yhteydessä sovitun työmaa-aikataulun mukaisesti. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinta Urakkahinta määräytyy työsuorituksista ja rakennuskohteen valmistumisesta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero sekä suunnittelun, rakennusteknisten töiden, LV-töiden ja IV-töiden, automatiikkatöiden sekä pihatöiden osuudet kokonaishinnasta Urakkasumman maksaminen Urakkasopimusneuvottelujen yhteydessä urakoitsija laatii maksuerätaulukko-ehdotuksen, jonka yksityiskohdista sovitaan ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Maksuerätaulukon tulee perustua seuraaviin yleisperusteisiin: - Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % kokonaisurakkasummasta. Se maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus on jätetty rakennuttajalle ja rakennusaikainen vakuutus tehty sekä työt on aloitettu. - Kunkin maksuerän tulee sisältää tarvikkeiden hankinnan sekä työn tai asennuksen. Poikkeuksena voivat olla suurehkot rakennusosatoimitukset tai laitehankinnat, joista maksut urakkasopimuksessa määrätään suoritettavaksi, kun tavara on työmaalla. Tavaraa ei saa kuitenkaan toimittaa työmaalle tarpeettoman aikaisin. Tavaran varastoinnista huolehtii urakoitsija. Rakennusosien ja laitteiden omistusoikeus siirtyy rakennuttajalle sen jälkeen, kun maksuerät näistä on suoritettu.

10 Sivu 10/16 - Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Se maksetaan, kun työ on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle. - Toimintakokeiden maksuerä on 2 % urakkasummasta. - Laskujen maksuaika on 14 vrk hyväksyttävän laskun saapumisesta rakennuttajalle. Yliajalta rakennuttaja maksaa lainmukaisen viivästyskoron. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Kustannustason muutokset Urakkahinta on kiinteä. Urakkahinnan muuttumiseen eivät vaikuta työmarkkinasopimusten, yleisen hintatason, valuuttakurssien, sosiaalikulujen tms. kustannusten muutokset. Mikäli rakennusaika siirtyy rakennuttajasta riippuvista syistä, urakkahintaa tarkistetaan tarvittaessa tarjoushetken rakennusindeksin ja sopimuksen allekirjoitushetken rakennusindeksin perusteella, ennen sopimuksen allekirjoitusta Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt suoritetaan urakoitsijan antamien ja rakennuttajan hyväksymien tarjousten perusteella yleisten sopimusehtojen 43 :n mukaisesti. 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista päättää hankkeeseen nimetty rakennustoimikunta Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa työmaan valvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja nimeää työmaalle valvojan Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennuttajan oman organisaation lisäksi valvontaan osallistuvat tilaajan palkkaamat suunnittelijat, joille taataan oikeus päästä työkohteeseen ja työmaakokouksiin. Rakennuttajan asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla on oikeus valvoa töiden suunnitelmien mukaisuutta. Heillä ei ole kuitenkaan oikeutta sopia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valvoja tai muu valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio Pääurakoitsijalla on oltava työmaalla vastaava työnjohtaja, jolla on riittävä kokemus rakennuskohteeseen liittyvistä töistä sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa ja ammattimiehiä. Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaan työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Muiden urakoitsijoiden on myös nimettävä omat vastuuhenkilönsä.

11 Sivu 11/ Työvoima Työvoimana tulee käyttää ammattitaitoista rakennustyövoimaa. Aliurakoitsijoiden ja työvoiman on täytettävä työsopimusten ja lainsäädännön vaatimukset (mm. työluvat, ammattipätevyydet) Kulkuluvat Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen töiden aloittamista työmaalla työskentelevän työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle. Työturvallisuuslaki (52 a ) edellyttää, jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteessa työskentelevällä henkilöllä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä em. kuvallinen henkilökortti Kirjaukset Pääurakoitsija vastaa työmaapäiväkirjan pitämisestä ja säilyttämisestä työmaalla sekä työmaapäiväkirjan luovuttamisesta rakennuttajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle ja toinen (oikeaksi todistettu kopio) urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään keskimäärin kuukauden välein työmaalla ja rakennuttajan tiloissa. Kokouksista sovitaan työmaa-aikataulun laatimisen yhteydessä Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Urakoitsijoiden on pidettävä tätä varten riittävä määrä yhteistoimintakokouksia. Kokouksiin on kutsuttava rakennuttajan edustaja, jos jokin osapuoli niin vaatii tai, jos kokouksessa käsitellään rakennuttajan toimenpiteitä Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastuskäsikirjaa sekä huolehdittava muiden viranomaisten edellyttämien kirjausten (esim. työturvallisuus, tulityöt/palovalvonta, valutyöt) asianmukaisesta suorittamisesta. 13. VASTAANOTTOMENETTELY JA TOIMINTAKOKEET 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus tehdään YSE:n mukaisesti. Käyttäjien ennakkotarkastukset tehdään viimeistään yhtä viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa tai koekäyttöä. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Rakennuttajan valvontaorganisaation, käyttäjien ja suunnittelijoiden huomautukset käsitellään yhteistyössä rakennuttajan ja pääurakoitsijan kanssa ennen varsinaista vastaanottotarkastusta Urakkasuoritusten tarkastus Muiden suoristusten osalta noudatetaan YSE 1998.

12 Sivu 12/ Tarkastuskustannukset Osapuolet vastaavat sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suoritusten virheiden takia, niin rakennuttaja voi veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset, uusintatarkastuksen aiheuttaneelta urakoitsijalta Toimintakokeet ja käyttövastuun siirtyminen Rakennus- ja LVIS-tekniikka LVIS-töiden osalta suoritetaan normaalit toimintakokeet, jossa todetaan laitteiden suunnitelmanmukaisuus ja toiminta Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK määräysten ja ohjeiden mukaan Muut ohjeet Jos tarkastuksia, koe- tai takuuajoja joudutaan kokonaan uusimaan urakoitsijasta johtuvista syistä, urakoitsija maksaa uusimisista johtuvat rakennuttajan ja rakennuttajan käyttämän asiantuntijan kustannukset. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on kokonaisvastuurakentamisen yleisten sopimusehtojen vastaanottotarkastukselle asettamien vaatimusten toteutuminen Takuuarvojen toteaminen ja jatkotoimenpiteet Luovutusasiakirjat 13.6 Käytön opastus 14. ERIMIELISYYDET Urakoitsijan on osallistuttava rakennuksen huoltokirjan kokoamiseen ja laadintaan. Huoltokirjaan sisällytetään rakennuksen ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet asianmukaisesti ryhmiteltynä, materiaalimerkintöineen ja laitetunnuksineen. Luovutusasiakirjat tulee toimittaa rakennuttajalle myös sähköisessä muodossa esim. PDF-tiedostoina. Käytön opastus annetaan ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsija ilmoittaa koulutuksen suoritusajankohdan, johon urakoitsijat ja rakennuttaja nimeävät omat edustajansa. Koulutus annetaan yhdellä kertaa. Koulutuksen tulee sisältää laitteiden normaaliin käyttöön ja huoltoon liittyvät toimenpiteet ja työrutiiniksi luokiteltava kunnossapito Riitaisuuksien ratkaiseminen Työnaikaiset työsuoritukseen tai laskutukseen liittyvät erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisissä sopimusneuvotteluissa. Mikäli sopimusta ei synny, erimielisyys ratkaistaan Ikaalisten käräjäoikeudessa.

13 Sivu 13/16 15 TARJOUSTEN KÄSITTELY JA URAKOITSIJAN VALINTA 15.1 Tarjousten avaaminen ja kelpoisuuden tarkistaminen Tarjousajan päätyttyä suoritetaan tarjousten virallinen, määrämuotoinen avaus sekä tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen. Tarjoajien kelpoisuus ja soveltuvuus tarkistetaan kohdassa lueteltujen selvitysten perusteella yrityksen taloudellisen tilanteen (16.3.1) sekä yrityksen teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden perusteella ( ja ). Tarjoajat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi, suljetaan pois tarjouskilpailusta eikä näiden tarjoajien antamia tarjouksia oteta tarjousvertailuun. Myöhästyneenä saapuneet ja sisällöltään tarjouspyynnöstä poikkeavat, puutteelliset tai virheelliset tarjoukset voidaan hylätä. Mikäli tarjouksen puutteellisuus on luonteeltaan sellainen, että se vaikuttaa tarjousten vertailukelpoisuuteen, hylätään tarjous. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta pyytää tarjoajalta selvitystä tai täsmennystä tarjoukseen. Tarvittaessa rakennuttaja voi pyytää täydentäviä teknisiä tietoja ja lisäselvityksiä mahdollisine hintavaikutuksineen Kilpailuehdot ja tarjousten vertailuperusteet Yleistä Kilpailuehdot Kohteesta laadituista hankesuunnitelmasta ja tilaohjelmasta käyvät ilmi rakennuksen toiminnalliset ja tekniset vaatimukset sekä pääperiaatteet. Tarjouksen jättäessään urakoitsija hyväksyy seuraavat kilpailuehdot: 1. Urakoitsija sitoutuu suunnitelmissaan ja rakennustyössään noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyissä hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa annettuja suunnitteluohjeita. 2. Suunnitteluperusteina olevien hankesuunnitelman ja tilaohjelman mukaisiin ratkaisuihin on mahdollista esittää perusteltuja muutoksia, yksilöimällä syy ja poikkeamisen vaikutukset hintaan, toiminnallisiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä toimittamalla siitä yksityiskohtaiset suunnitelmat tarjouksen liitteenä. Rakennusteknisesti, toiminnallisesti ja kustannusvaikutuksiltaan perustellut muutokset voidaan hyväksyä. Muutosten hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päättää rakennuttaja. 3. Rakennuttajalla on kuitenkin ilman korvausvelvollisuutta oikeus jättää käsittelemättä tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat ehdotukset. 4. Arvion tarjouksesta ja mahdollisten muutosten vaikutuksesta (kilpailuehdosta) tekee hankkeen rakennustoimikunta. 5. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hyväksyä minkä tahansa tarjouksista tai hylätä kaikki annetut tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia.

14 Sivu 14/ KVR-tarjousten vertailu KVR-tarjous sisältää rakennuksen hintaosan ja teknisen osan. Hintaosa sisältää tarjouksen kaupalliset ehdot ja hinnan erittelyt. Tekninen osa sisältää rakennuksen arkkitehti-, rakennesuunnitelmat, rakennustapaselostuksen sekä materiaali- ja laiteluettelot sekä LVISA-töiden toiminta- ja asennustapaselvitykset sekä materiaali- ja laiteluettelot. Tarjousten vertailu tapahtuu seuraavasti: Vertailu tehdään tarjousasiakirjojen perusteella. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että kaikki oleelliset vertailuun vaikuttavat asiakirjat on toimitettu rakennuttajalle tarjouksen liitteenä. Rakennuttajalla ei ole velvollinen pyytämään asiakirjoihin mitään tarkennuksia. Tarjouskilpailuun hyväksytyistä tarjouksista (vrt. kohta 15.1) valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousvertailussa käytetään seuraavia valintaperusteita ja niiden keskinäistä painotusta: 1. Tarjoushinta 50 %. 2. Tarjouksessa esitettyjen suunnitteluratkaisujen sisältö ja laatu 35 % (arkkitehtuuri, tilojen toimivuus, pihajärjestelyjen toimivuus, turvallisuus, tekninen toteutus, laatu). 3. Energiatehokkuus 15 % Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia. Tarjousvertailun tekee rakennustoimikunta, joka voi käyttää asiantuntijoita apunaan. Urakoitsijan valinnan hyväksyy hankkeen rakennustoimikunta Urakoitsijan valinta urakkasopimusneuvotteluja varten Urakkasopimusneuvottelut käydään ennen lopullista päätöstä urakoitsijan valinnasta. Urakkasopimusneuvotteluissa tarkistetaan ja täsmennetään tarjouksen sisältöä siten, että syntyvästä urakkasopimuksesta saadaan mahdollisimman yksiselitteinen. Urakkasopimusneuvotteluja varten urakoitsijan on korjattava ja täydennettävä urakkasopimuksen liitteiksi tulevia asiakirjoja tai rakennepiirustuksia sekä laadittava mahdollisesti lisäsuunnitelmia. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, tarjouspyyntöön tai tarjoukseen liittyvien asiakirjojen täydentämisestä tai korjaamisesta aiheutuneet työt eivät oikeuta urakoitsijaa erilliseen korvaukseen. Siinä tapauksessa, että urakkasopimusneuvottelut katkeavat tarjousvertailussa parhaiten menestyneen urakoitsijan kanssa, aloittaa rakennuttaja sopimusneuvottelut jonkun muun urakoitsijan kanssa Sopimuksen allekirjoitus Kun urakka-asiakirjat on saatu molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon, laaditaan urakkasopimus. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai urakoitsijalle on tilaajan toimesta siitä kirjallisesti ilmoitettu.

15 Sivu 15/ TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto ja yleiset vaatimukset Tarjous tehdään KVR - urakkatarjouslomakkeelle RT ja siihen liitetään kaikki jäljempänä mainitut tiedot. Puutteellisesti toimitetut tarjoukset voidaan hylätä. Tarjous ja sopimukset tehdään suomenkielellä. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan antaa tiedot mahdollisista alaurakoitsijoistaan ja suunnittelijoistaan sekä projektin yleisaikataulu. Urakkahinta on esitettävä urakkaohjelman mukaisesti eriteltynä Tarjoukseen liitettävät suunnitelma-asiakirjat Tarjoukseen liitetään rakennuksen tekotapaa ja rakennetta sekä lopullisten pintojen rakennetta ja laatua kuvaavat selostukset tai työpiirustukset. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat luonnossuunnitelmat: - asemapiirros, mittakaava 1:200 - pohjapiirros 1:100 - julkisivut 1:100 - leikkaukset 1:100 - rakennepoikkileikkaukset 1:50 (rakennedetaljit) - rakennustapaselostus, josta yhdessä piirustusten kanssa käy ilmi urakkaan sisältyvän kiinteän kalustuksen määrä normaalin käytännön mukaisesti - suunnitelmaluonnokset rakennuksen sähkö- ja LVI-teknisistä ratkaisuista rakennustapaselostuksineen - materiaali- ja laiteluettelot 16.3 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjoukseen liitettävät tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Sopimuspuolen esittämät tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot tulee toimittaa myös kaikista alaurakoitsijoista. Vaihtoehtona em. selvityksille hyväksytään yrityksen Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistus ja RALA:n pätevyysrekisteristä tulostettu, ajantasainen yritysraportti yhdessä kaupparekisteriotteen kanssa.

16 Sivu 16/ Tarjoukseen liitettävät tiedot hankkeen projektipäälliköstä ja suunnittelijoista Tarjoukseen tulee liittää tiedot hankkeen projektipäällikön, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien eri suunnittelualojen (ARK, RAK, LVIA, sähkö) vastuullisten suunnittelijoiden koulutuksesta ja kokemuksesta Tarjoukseen liitettävät referenssit Tarjoukseen tulee liittää referenssiluettelo vastaavanlaisista toteutetuista rakennuskohteista viimeisen viiden vuoden ajalta. Jälkeenpäin toimitettuja referenssitietoja ei voida käyttää vertailussa Tarjouksen voimassaoloaika 16.5 Tarjouksen jättäminen 16.6 Tarjousten avaus Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyynnössä määräystä urakkatarjouksen jättöpäivästä. Asianmukaisesti täytetyt ja merkityt tarjoukset on toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä mainittuun aikaan mennessä postitse osoitteella: Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, Kankaanpää käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää Kuoreen tulee laittaa merkintä: Urakkatarjous/Petäjäinen Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Avauksen suorittaa rakennuttaja. Urakoitsijat eivät voi olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot tulee pyytää kirjallisesti/sähköpostilla rakennuttajan edustajalta. Rakennuttaja ilmoittaa lisätiedot kirjallisesti kaikille tarjoajille. Ainoastaan rakennuttajan tai hänen edustajansa kirjallisesti antamat lisätiedot katsotaan rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietopyynnöt tulee olla rakennuttajalla viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousajan päättymistä. Kankaanpäässä Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Marja Vaajasaari Tekninen johtaja

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN MAJARI Valtatie 9, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1602 URAKKAOHJELMA PURKUTYÖT INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN MAJARIN

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana

Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana Asunto-osakeyhtiö rakennuttajana 23.9.2010 Juha Ryynänen asianajaja, varatuomari, kauppatieteiden lisensiaatti www.juharyynanen.fi Rakennusurakka sopimusprosessina 1. Tarjouspyyntö 2. Tarjoukset 3. Urakkaneuvottelu

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT

PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT PIENTALON MAARAKENNUSTYÖT Ohjeita konepalvelun ja pienurakoiden tilaajalle Tekijät Taitto 2010, Infra ry Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Matti Lahtinen ja Satu Sahlstedt, Mittaviiva Oy Julkaisija Kuvat

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot