KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA"

Transkriptio

1 Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu KANKAANPÄÄ puhelin (02) , faksi (02) , sähköposti KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA 0. RAKENNUTTAJA 0.1 Suunnittelu- ja rakennustoimikunta 0.2 Tilaaja Nimetään myöhemmin Kankaanpään Yrityspalvelu Oy Keskuskatu 51 B KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Paavo Karttunen Puh sähköposti / Käyttäjä Kankaanpään kaupunki, Sivistyskeskus Kangasmoisionkatu 1, PL 47, KANKAANPÄÄ 0.4 Rakennuttamispalvelu Yhteyshenkilöt: Sivistysjohtaja Heikki Kiviniemi Puh sähköposti Päivähoidon vastaava ohjaaja Maria Saimala Puh. (02) , sähköposti Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ Yhteyshenkilö: Tekninen johtaja Marja Vaajasaari Puh. (02) , sähköposti 0.5 Suunnittelun ohjaus/arkkitehtisuunnittelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Aluearkkitehti Ilmari Mattila Puh sähköposti

2 Sivu 2/ Rakennustyön valvoja 1. RAKENNUSKOHDE Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Rkm. Vesa Kuivanen Puh sähköposti 1.1 Rakennuskohde Rakennuskohteena on Kankaanpään Päiväkoti Petäjäisen laajennus, joka suunnitellaan ja rakennetaan Kankaanpään keskustaan nykyisen Päiväkotirakennuksen pohjoispuolelle, Koulukeskuksen läheisyyteen. 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että tarjouksen antaja tutustuu rakennuspaikkaan ennen tarjouksen jättämistä. Rakennuspaikkaa esittelee rakennuttajan nimeämät yhteyshenkilöt. 2. URAKKAMUOTO JA URAKAN SISÄLTÖ 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Päiväkodin laajennuksen rakentaminen toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana (KVR-urakka). Suunnittelussa noudatetaan KVR -suunnitteluperusteissa esitettyjä vaatimuksia. Kohdassa 3.3 on lueteltu rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat, joita ei alisteta pääurakoitsijalle. 2.2 Maksuperuste Kaikki työt (maanrakennus-, rakennustekniset, LVISA-tekniset työt suoritetaan yhtenä kokonaishintaurakkana). 2.3 Urakkasuhteet Rakennusteknisten töiden urakoitsija (pääurakoitsija) valitsee muiden töiden urakoitsijat aliurakoitsijoikseen. Aliurakoitsijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymät. Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu ry:n toteama pätevyys alan urakoinnista tai urakoitsijan tulee toimittaa ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista pätevyyden arvioimiseksi tarvittavina tietoina laki tilaajan vastuusta ja selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) eli ns. tilaajavastuulaissa edellytetyt selvitykset (vrt. kohta ). Selvitykset eivät saa olla 3 kuukautta vanhempia. Pääurakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoiltaan vastaavat selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla ja urakoitsijalla tilaajana on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä.

3 Sivu 3/16 3. URAKAT JA NIIDEN SISÄLTÖ 3.1 Pääurakka 3.2 Sivu-urakka Pääurakkaan sisältyy työmaan johtovelvollisuuksien ja työmaapalveluiden lisäksi rakennuskohteen yksityiskohtainen suunnittelu ja niiden viranomaishyväksyttäminen sekä rakentaminen, mukaan lukien rakennus-, LVIS- ja maanrakennustyöt saatettuna täysin valmiiksi. Pääurakkaan sisältyy rakennuksen liittäminen yhdyskuntateknisiin verkostoihin. Tilaaja vastaa liittymismaksuista. Rakennus varustetaan normaalin LVIS-tekniikan edellyttämällä automatiikalla ja liitetään Kankaanpään kaupungin kiinteistöjen kaukovalvontajärjestelmään Rakennuttajan erillishankinnat Rakennuttaja tekee mahdollisesti seuraavat erillishankinnat ja erillisurakat: - Kaupunki rakentaa Kangasmoisionkadulta tontin rajan itäpuolelle sen suuntaisen kadun ja kevyenliikenteen väylän viherkaistoineen sekä siirtää tontin itäosassa kulkevan ojan tontin rajalle - urakka-alueella oleva hyötypuu kaadetaan ja kuljetetaan pois tontilta rakennuttajan toimesta. Asennustyöt tehdään pääurakoitsijan kanssa sovitun työmaa-aikataulun mukaan siten, että nostot ja asennukset voidaan tehdä pääurakoitsijan nostokalustolla kohtuullista korvausta vastaan. Muiden vähäisten töiden asennuksista ja toimitusajoista sovitaan työmaalla erikseen. Mainittujen rakennuttajan hankintojen asennustöistä aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin. 3.4 Urakkarajat Rakennuttaja ei laadi rakennuskohteeseen urakkarajaliitettä. Vastuu töiden suorittamisesta ja lopullisen työsuoritteen oikeellisuudesta ja käyttökelpoisuudesta on KVR-urakassa. 4. TYÖN TOTEUTUS 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Pääurakoitsija huolehtii eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta ja työturvallisuusohjeiden noudattamisesta työmaalla. Pääurakoitsijan on toimitettava asianmukainen suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi viimeistään kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. 4.2 Työaikataulu Pääurakoitsija laatii työmaa-aikataulun yhdessä alaurakoitsijoiden ja rakennuttajan kanssa. 4.3 Työmaajärjestelyt Rakennuskohteessa noudatetaan Kankaanpään kaupungin järjestyssääntöä.

4 Sivu 4/ Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa urakan aikana ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelma-valmiuden ja suunnitelmien oikeellisuuden toteamiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Pääurakoitsijan on pidettävä naapurikiinteistöissä ennen rakennustöiden aloittamista alkukatselmus ja työkohteen valmistuttua loppukatselmus, jossa todetaan, onko rakennustöistä aiheutunut vaurioita. Muista katselmuksista ja mittauksista sovitaan erikseen urakkasuorituksen aikana työmaalla. 4.6 Luvat Urakoitsija toimittaa rakennuslupa-asiakirjat rakennuttajalle, joka allekirjoittaa rakennuslupahakemuksen. Urakoitsija vastaa kaikista työsuoritukseensa liittyvien lupien hankinnasta sekä rakennuslupa-asiakirjojen mahdollisesta täydentämisestä. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Yleiset periaatteet Pääurakoitsija laatii ja toimittaa rakennuttajalle kaikki hankkeessa käytettävät yksityiskohtaiset suunnitelmat kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi. Rakennuttaja toimittaa pääurakoitsijalle sivu-urakoihinsa tai rakennuttajan hankintoihin liittyvät suunnitelmat Suunnitelma-asiakirjojen toimittaminen ja hyväksyttäminen Ennen urakkasuorituksen aloitusta urakoitsijan tulee laatia yhteistyössä rakennuttajan kanssa tarkennettu projektin kokonaisaikataulu(sopimukseen liitetyn aikataulun pohjalta), mistä ilmenee rakennusvaiheiden lisäksi myös suunnitelmien valmistuminen. Kokonaisaikataulun pohjalta rakennuttaja ja urakoitsija sopivat suunnitelmien tarkastamisesta. Kaikki suunnitelmat on toimitettava tarkastettavaksi kolmena kappaleena. Rakennuttajalle varataan aikaa kaksi viikkoa suunnitelmien ja työpiirustusten yms. asiakirjojen tarkastamiseen. Suunnitelmat on toimitettava myös rakennustarkastajalle. Vastuuta laadituttamiensa suunnitelmien oikeellisuudesta tai toimivuudesta on urakoitsijalla riippumatta siitä onko suunnitelma ollut rakennuttajan tai hänen edustajansa tarkastettavana ja onko rakennuttaja hyväksynyt rakennustöiden jatkamisen niiden pohjalta. Työsuojelutarkastusten piiriin liittyvät suunnitelmat on tarkistutettava etukäteen ao. viranomaisilla. Urakoitsijan on otettava huomioon työnsuunnittelussaan, että valmistuneet suunnitelmat eivät aina ole sellaisenaan hyväksyttäviä ja että rakentaminen voi tapahtua vain rakennuttajan hyväksymien suunnitelmien pohjalta. Urakoitsijan on kiinnitettävä erityistä huomiota aikataulun kannalta kriittisten kohteiden suunnitteluun riittävän ajoissa.

5 Sivu 5/ Tarkepiirustukset Urakan valmistuttua urakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle täydellinen 3 sarjaa rakennus-, rakenne- ja LVIS-luovutuspiirustuksia tulosteina, joihin tulee olla merkittynä myös kaikki muutokset niin, että piirustukset täysin vastaavat todellisuutta. Luovutusaineisto toimitetaan myös CD-levyllä AutoCAD- ja PDF-tiedostoina. Urakkaan liittyvien koneistojen, LVIS-laitteiden tarkepiirustukset toimitetaan näitä töitä koskevien yleisten teknisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Kaikki luovutusasiakirjat toimitetaan rakennuttajalle sekä tulosteina, että PDF-tiedostoina tallennettuna CD-levylle. 4.8 Projektin tietopankki Projektilla ei ole tietopankkia. 5. LAATU 5.1 Laadunvarmistus Pääurakoitsija ja muut urakoitsijat toimittavat rakennuttajan hyväksyttäväksi laatusuunnitelmansa, joka sisältää työmaalla tehtävät toimenpiteet suunnitelmien ja työsuorituksen laadun varmistamiseksi. Tiedot toimitetaan siten, että ne voidaan sellaisenaan liittää viranomaisten vaatimaan laadunvarmistus-selvitykseen. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Pääurakoitsijan on valvottava oman, aliurakoitsijoiden ja muiden urakoitsijoiden työjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimustenmukaisuutta siten, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 5.3 Tuotteiden laatu ja vaihtoehtoiset tuotteet Tarjoukseen ja sopimukseen liitetään luettelo kohteessa käytettävistä rakennusmateriaaleista, koneista yms. tuotteista. Kaikille kohteessa käytettäville rakennusmateriaaleilla on oltava rakennuttajan ja pääurakoitsijan hyväksyntä. Vaihtoehtoisista tuotteista on esitettävä asianmukaiset selvitykset, joilla tuotteiden hinta- ja laatuvaikutukset voidaan arvioida luotettavasti. Vaihtoehtoisten tuotteiden käytön hyväksyy rakennuttaja. 6. YMPÄRISTÖ JA TYÖMAAN HUOLTO 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan on työssään pyrittävä mahdollisuuksien mukaan ympäristöhaittojen minimoimiseen ja haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn. 6.2 Jätehuolto ja ongelmajätteet Pääurakoitsija järjestää työmaalle jäteastiat ja huolehtii niiden tyhjentämisestä. Jätteet tulee lajitella ja toimittaa kierrätykseen tai asianmukaiseen käsittelyyn viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. 6.3 Irrotettavat ainekset (maa-, kivi- ja puuaines, purkujäte) Urakka-alueelta irrotettava ylimääräinen maa- ja kiviaines toimitetaan maankaatopaikalle. Etäisyys kohteesta noin 3,0 km. Maa- ja kiviaineksesta ei peritä vas-

6 Sivu 6/16 taanottomaksua, mutta urakoitsija on velvollinen huolehtimaan vastaanottopaikalle ajettujen massojen levittämisestä. Mahdollinen puuaines ja purkujäte toimitetaan asianmukaisesti lajiteltuna Kooninkeitaan jäteasemalle. Etäisyys kohteesta noin 7 km. Jätteestä suoritetaan asianmukainen vastaanottomaksu. Mahdollisen purkujätteen osalta noudatetaan samaa periaatetta. 6.4 Työmaarakennukset ja muut tilapäisrakennelmat Pääurakoitsijan on huolehdittava rakennusalan työehtosopimusten edellyttämien sosiaalitilojen järjestämisestä omaan tai aliurakoitsijoidensa käyttöön. Urakkaan kuuluu myös edellä mainittujen tilojen lämmitys, valaistus ja siivous. 6.5 Työmaatiet Työmaan ajoliikenne ohjataan olemassa olevaa ajoyhteyttä (Kangasmoisionkatu Niementie sekä Kangasmoisionkatu- päiväkotitontin itäpuolelle rakennettava uusi katu) ja lopullisissa suunnitelmissa liikennealueiksi merkittyjä alueita pitkin. Urakoitsija huolehtii työmaateiden kunnossapidosta ja jälkikunnostamisesta. 6.6 Työnaikainen sähkö, vesi ja viemäri Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta sähkön hankinnasta ja toimituskuluista. 7. ASIAKIRJAT Työnaikainen sähkö voidaan ottaa läheisistä rakennuksista alamittauksella rakennuksen liittymästä. Mikäli työmaalla kuitenkin tarvitaan sähköä enemmän kuin läheisen rakennuksen sähköpääliittymästä on otettavissa, on urakoitsijan sovittava tarvitsemansa lisäsähkön toimittamisesta sähköyhtiön kanssa erikseen. Pääurakoitsija vastaa työnaikaisesta vedenhankinnasta. Vesi on otettavissa alamittauksessa kaupungin runkovesijohdosta. Työmaan saniteettijätevedet on kerättävä talteen ja/tai viemäröitävä kaupungin viemäriin. 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on mainittu tässä urakkaohjelmassa. Tarjouksen jättäjän on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava mahdollisista puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa Kankaanpään kaupungin internetsivustolta osoitteesta Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat voidaan pyydettäessä toimittaa tarjouskilpailuun ilmoittautuneille maksutta tulosteina yhtenä sarjana, mikäli tarjoaja niin haluaa. Tarjoajia pyydetään ilmoittamaan rakennuttajalle yhteystietonsa tarjouspyyntöasiakirjojen sekä mahdollisten rakennuttajan antamien lisäselvitysten ja täydentävän aineiston toimittamista varten. Lisäkopioita voi tilata korvausta vastaan rakennuttajan yhteyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan pääurakan osalta urakkasopimus-lomakkeelle RT Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 1. Urakkasopimus (KVR-sopimuslomake RT-80278) 2. Urakkasopimusneuvottelupöytäkirjat

7 Sivu 7/16 3. Tarjouspyyntöasiakirjat 3.1 Tarjouspyyntökirje ja sen jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3.2 KVR urakkaohjelma liitteineen 3.3 KVR hankesuunnitelma liitteineen 4. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 RT KVR - tarjous (RT ) 5.1. Suunnitelmaselostus ja työselitykset 5.2. Sopimuspiirustukset 5.3. Jatkosuunnittelun ja toteutuksen aikataulu 5.4. Maksuerätaulukko 6. Muut asiakirjat Kohdissa mainittujen asiakirjojen lisäksi noudatetaan seuraavia asiakirjoja: - rakentamista koskevat lait, asetukset ja määräykset - sosiaaliministeriön vahvistamat tekniset turvallisuusohjeet - viralliset ja puoliviralliset normaalimääräykset, ohjeet ja standardit - työturvallisuussäädökset - Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiä ja ohjeita - RYL Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia Asiakirjojen pätemisjärjestys Asiakirjojen pätemisjärjestys on edellisessä kohdassa käytetyn numeroinnin mukainen siten, että Rakennusurakan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) ovat tarjouspyyntöasiakirjojen jälkeen. 7.4 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta- ja tarjousasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti. Urakoitsijan on tarjouksessa mainittava, jos asiakirja sisältää liikesalaisuuksia tai salassa pidettäviä asioita, joita ei haluta julkisuuteen. 7.5 Tekijänoikeudet Rakennuttajalla on oikeus käyttää urakoitsijan toimittamia suunnitelmia kohteen esittelyssä ilman korvausvelvollisuutta. 8. URAKAN SUORITUS Urakoitsija vastaa kokonaisuudessaan käyttämistään tekijänoikeuksista, käyttöoikeuksista ja keksijänoikeuksista ellei muusta erikseen sovita. Urakoitsijalle ei ole oikeutta käyttää rakennuttajan toimittamia suunnitelmia muissa kohteissa, ilman rakennuttajan tai konsultin suostumusta (noudatetaan KSE 1995). 8.1 Urakan aloitus Työt kohteessa voidaan aloittaa välittömästi urakkasopimuksen solmimisen jälkeen, kun asianmukaiset katselmukset ja suunnitelmatarkastukset on suoritettu.

8 Sivu 8/ Rakennusaika Työt tulee aloittaa viimeistään tarjouspyynnössä mainittuna ajankohtana ja työn tulee olla täysin valmis tarjouspyynnössä esitettyyn ajankohtaan mennessä. Rakennuksen ja lasten ulkoiluun tarkoitetun piha-alueen tulee olla valmis Välitavoitteet Välitavoitteet sovitaan erikseen urakkasopimusneuvotteluissa. 8.4 Työaika Noudatetaan rakennusalan työehtosopimusten mukaisia työaikoja. 8.5 Viivästyminen Urakan myöhästyessä sopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta rakennuttajalla on oikeus periä urakoitsijalta viivästyssakkoa 0,5 (puoli) % urakkasummasta jokaiselta alkavalta kalenteriviikolta, jonka rakennussuoritus viivästyy. Välitavoitteiden viivästyssakkona peritään enintään 2,5 (kaksi ja puoli) % kokonaisurakkasummasta. Välitavoitteen myöhästyminen ei aiheuta urakka-ajan pidentymistä. 9. VASTUUVELVOITTEET Viivästysakkoja peritään yhteensä korkeintaan 7,5 (seitsemän ja puoli) % kokonaisurakkasummasta, johon on lisätty lisä- ja muutostöiden aiheuttamat kustannukset. Rakennuttajalla on oikeus pidättää erääntyneet sakot urakoitsijalle suoritettavista maksueristä Takuuaika ja takuuvelvoitteet Takuuaika on kaikkien töiden osalta kaksi (2) vuotta. Urakoitsijan velvoitteet takuuaikana ovat Yleisten sopimusehtojen mukaiset. 9.2 Urakoitsijan vakuudet Rakennusaikainen vakuus Takuuajan puolessa välin pidetään välitarkastus, jossa havaitut urakoitsijan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuun määräpäivään mennessä. Vesikaton vedeneristyksille ja materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja rakennuttajan nimiin asetettu kymmenen vuoden nimitakuu. Takuutodistus luovutetaan rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle rakennusaikainen vakuus seuraavasti: Rakennusaikaisen vakuuden on oltava joko rahatalletus tai rakennuttajan hyväksymä pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Vakuuden suuruus on 10 (kymmenen) % verottomasta urakkasummasta. Se tulee asettaa olemaan voimassa 3 kk yli sovitun urakan valmistumisajankohdan ja se on pidettävä voimassa, kunnes urakka on vastaanottotarkastuksessa hyväksytty vastaanotetuksi ja takuuajan vakuudet asetettu. Käytettäessä vakuutena pankkitalletusta tulee saada pankilta kirjallinen todistus siitä, ettei se käytä takuuksi jätetyn talletuksen osalta kuittausoikeutta.

9 Sivu 9/ Takuuajan vakuus Urakoitsijan tulee antaa rakennuttajalle takuuajan vakuus seuraavasti: Takuuajan vakuuden suuruus on 5 (viisi) % lopullisesta verottomasta urakkasummasta ja se on asetettava olemaan voimassa 3 kk yli takuuajan. 9.3 Vakuutukset Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan hankkimaan rakennuttajan nimiin asetetun rakennustyövakuutuksen rakennuttajan hyväksymästä vakuutusyhtiöstä. Vakuutuksen tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes rakennuttaja on vastaanottanut koko rakennuskohteen ja sen on vastattava koko rakennuskohteen arvoa riippumatta omistussuhteiden muutoksista. Edellä mainitun vakuutuksen lisäksi urakoitsijan on huolehdittava myös muista vakuutusvelvollisuuksistaan. Mikäli rakennusosia valmistetaan tehtaassa ja niistä sopimuksella määrätään urakkaeriä maksettavaksi ennen kuin osat asennetaan rakennuskohteessa, tulee ne vakuuttaa vastaavalla tavalla kuin rakennustyökohteessa. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei jätä vakuutta. 9.5 Takuuarvosakot Urakoitsijan tulee tehdä työsuorituksensa valmiiksi ilman tarpeetonta viivytystä, niin että rakennus voidaan ottaa käyttöön urakkasopimuksen ja sen yhteydessä sovitun työmaa-aikataulun mukaisesti. 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinta Urakkahinta määräytyy työsuorituksista ja rakennuskohteen valmistumisesta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero sekä suunnittelun, rakennusteknisten töiden, LV-töiden ja IV-töiden, automatiikkatöiden sekä pihatöiden osuudet kokonaishinnasta Urakkasumman maksaminen Urakkasopimusneuvottelujen yhteydessä urakoitsija laatii maksuerätaulukko-ehdotuksen, jonka yksityiskohdista sovitaan ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Maksuerätaulukon tulee perustua seuraaviin yleisperusteisiin: - Ensimmäisen maksuerän suuruus on 5 % kokonaisurakkasummasta. Se maksetaan, kun sopimus on allekirjoitettu ja rakennusaikainen vakuus on jätetty rakennuttajalle ja rakennusaikainen vakuutus tehty sekä työt on aloitettu. - Kunkin maksuerän tulee sisältää tarvikkeiden hankinnan sekä työn tai asennuksen. Poikkeuksena voivat olla suurehkot rakennusosatoimitukset tai laitehankinnat, joista maksut urakkasopimuksessa määrätään suoritettavaksi, kun tavara on työmaalla. Tavaraa ei saa kuitenkaan toimittaa työmaalle tarpeettoman aikaisin. Tavaran varastoinnista huolehtii urakoitsija. Rakennusosien ja laitteiden omistusoikeus siirtyy rakennuttajalle sen jälkeen, kun maksuerät näistä on suoritettu.

10 Sivu 10/16 - Viimeinen maksuerä on vähintään 10 % urakkasummasta. Se maksetaan, kun työ on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus on jätetty rakennuttajalle. - Toimintakokeiden maksuerä on 2 % urakkasummasta. - Laskujen maksuaika on 14 vrk hyväksyttävän laskun saapumisesta rakennuttajalle. Yliajalta rakennuttaja maksaa lainmukaisen viivästyskoron. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Kustannustason muutokset Urakkahinta on kiinteä. Urakkahinnan muuttumiseen eivät vaikuta työmarkkinasopimusten, yleisen hintatason, valuuttakurssien, sosiaalikulujen tms. kustannusten muutokset. Mikäli rakennusaika siirtyy rakennuttajasta riippuvista syistä, urakkahintaa tarkistetaan tarvittaessa tarjoushetken rakennusindeksin ja sopimuksen allekirjoitushetken rakennusindeksin perusteella, ennen sopimuksen allekirjoitusta Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt suoritetaan urakoitsijan antamien ja rakennuttajan hyväksymien tarjousten perusteella yleisten sopimusehtojen 43 :n mukaisesti. 11. VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen liittyvistä muutoksista päättää hankkeeseen nimetty rakennustoimikunta Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa työmaan valvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttaja nimeää työmaalle valvojan Suunnittelijan laadunvalvonta Rakennuttajan oman organisaation lisäksi valvontaan osallistuvat tilaajan palkkaamat suunnittelijat, joille taataan oikeus päästä työkohteeseen ja työmaakokouksiin. Rakennuttajan asiantuntijoilla ja suunnittelijoilla on oikeus valvoa töiden suunnitelmien mukaisuutta. Heillä ei ole kuitenkaan oikeutta sopia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttajan valvoja tai muu valtuutettu edustaja. 12. TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio Pääurakoitsijalla on oltava työmaalla vastaava työnjohtaja, jolla on riittävä kokemus rakennuskohteeseen liittyvistä töistä sekä riittävä määrä ammattitaitoista työnjohtoa ja ammattimiehiä. Pääurakoitsijan on esitettävä rakennuttajan hyväksyttäväksi työmaan työsuojeluorganisaatio ja työturvallisuudesta vastaavat vastuuhenkilöt. Muiden urakoitsijoiden on myös nimettävä omat vastuuhenkilönsä.

11 Sivu 11/ Työvoima Työvoimana tulee käyttää ammattitaitoista rakennustyövoimaa. Aliurakoitsijoiden ja työvoiman on täytettävä työsopimusten ja lainsäädännön vaatimukset (mm. työluvat, ammattipätevyydet) Kulkuluvat Urakoitsijoiden on ilmoitettava ennen töiden aloittamista työmaalla työskentelevän työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle ja rakennuttajalle. Työturvallisuuslaki (52 a ) edellyttää, jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennuskohteessa työskentelevällä henkilöllä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä em. kuvallinen henkilökortti Kirjaukset Pääurakoitsija vastaa työmaapäiväkirjan pitämisestä ja säilyttämisestä työmaalla sekä työmaapäiväkirjan luovuttamisesta rakennuttajalle vastaanottotarkastuksen yhteydessä. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää urakoitsijalle ja toinen (oikeaksi todistettu kopio) urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään keskimäärin kuukauden välein työmaalla ja rakennuttajan tiloissa. Kokouksista sovitaan työmaa-aikataulun laatimisen yhteydessä Yhteiset toimitukset Pääurakoitsijan velvollisuutena on valvoa ja ohjata työmaan toimintaa. Urakoitsijoiden on pidettävä tätä varten riittävä määrä yhteistoimintakokouksia. Kokouksiin on kutsuttava rakennuttajan edustaja, jos jokin osapuoli niin vaatii tai, jos kokouksessa käsitellään rakennuttajan toimenpiteitä Viranomaistarkastukset Pääurakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämää rakennustyön tarkastuskäsikirjaa sekä huolehdittava muiden viranomaisten edellyttämien kirjausten (esim. työturvallisuus, tulityöt/palovalvonta, valutyöt) asianmukaisesta suorittamisesta. 13. VASTAANOTTOMENETTELY JA TOIMINTAKOKEET 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus tehdään YSE:n mukaisesti. Käyttäjien ennakkotarkastukset tehdään viimeistään yhtä viikkoa ennen kohteen käyttöönottoa tai koekäyttöä. Urakoitsija varaa mahdollisuuden tarkastukseen. Rakennuttajan valvontaorganisaation, käyttäjien ja suunnittelijoiden huomautukset käsitellään yhteistyössä rakennuttajan ja pääurakoitsijan kanssa ennen varsinaista vastaanottotarkastusta Urakkasuoritusten tarkastus Muiden suoristusten osalta noudatetaan YSE 1998.

12 Sivu 12/ Tarkastuskustannukset Osapuolet vastaavat sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksista. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään uusintatarkastuksia urakoitsijan suoritusten virheiden takia, niin rakennuttaja voi veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset, uusintatarkastuksen aiheuttaneelta urakoitsijalta Toimintakokeet ja käyttövastuun siirtyminen Rakennus- ja LVIS-tekniikka LVIS-töiden osalta suoritetaan normaalit toimintakokeet, jossa todetaan laitteiden suunnitelmanmukaisuus ja toiminta Suomen rakentamismääräyskokoelman RakMK määräysten ja ohjeiden mukaan Muut ohjeet Jos tarkastuksia, koe- tai takuuajoja joudutaan kokonaan uusimaan urakoitsijasta johtuvista syistä, urakoitsija maksaa uusimisista johtuvat rakennuttajan ja rakennuttajan käyttämän asiantuntijan kustannukset. Vastaanottotarkastuksen edellytyksenä on kokonaisvastuurakentamisen yleisten sopimusehtojen vastaanottotarkastukselle asettamien vaatimusten toteutuminen Takuuarvojen toteaminen ja jatkotoimenpiteet Luovutusasiakirjat 13.6 Käytön opastus 14. ERIMIELISYYDET Urakoitsijan on osallistuttava rakennuksen huoltokirjan kokoamiseen ja laadintaan. Huoltokirjaan sisällytetään rakennuksen ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet asianmukaisesti ryhmiteltynä, materiaalimerkintöineen ja laitetunnuksineen. Luovutusasiakirjat tulee toimittaa rakennuttajalle myös sähköisessä muodossa esim. PDF-tiedostoina. Käytön opastus annetaan ennen vastaanottotarkastusta. Pääurakoitsija ilmoittaa koulutuksen suoritusajankohdan, johon urakoitsijat ja rakennuttaja nimeävät omat edustajansa. Koulutus annetaan yhdellä kertaa. Koulutuksen tulee sisältää laitteiden normaaliin käyttöön ja huoltoon liittyvät toimenpiteet ja työrutiiniksi luokiteltava kunnossapito Riitaisuuksien ratkaiseminen Työnaikaiset työsuoritukseen tai laskutukseen liittyvät erimielisyydet on ensisijaisesti pyrittävä ratkaisemaan rakennuttajan ja urakoitsijoiden välisissä sopimusneuvotteluissa. Mikäli sopimusta ei synny, erimielisyys ratkaistaan Ikaalisten käräjäoikeudessa.

13 Sivu 13/16 15 TARJOUSTEN KÄSITTELY JA URAKOITSIJAN VALINTA 15.1 Tarjousten avaaminen ja kelpoisuuden tarkistaminen Tarjousajan päätyttyä suoritetaan tarjousten virallinen, määrämuotoinen avaus sekä tarjoajien ja tarjousten kelpoisuuden tarkistaminen. Tarjoajien kelpoisuus ja soveltuvuus tarkistetaan kohdassa lueteltujen selvitysten perusteella yrityksen taloudellisen tilanteen (16.3.1) sekä yrityksen teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden perusteella ( ja ). Tarjoajat, joilla ei ole teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi, suljetaan pois tarjouskilpailusta eikä näiden tarjoajien antamia tarjouksia oteta tarjousvertailuun. Myöhästyneenä saapuneet ja sisällöltään tarjouspyynnöstä poikkeavat, puutteelliset tai virheelliset tarjoukset voidaan hylätä. Mikäli tarjouksen puutteellisuus on luonteeltaan sellainen, että se vaikuttaa tarjousten vertailukelpoisuuteen, hylätään tarjous. Rakennuttajalla ei ole velvollisuutta pyytää tarjoajalta selvitystä tai täsmennystä tarjoukseen. Tarvittaessa rakennuttaja voi pyytää täydentäviä teknisiä tietoja ja lisäselvityksiä mahdollisine hintavaikutuksineen Kilpailuehdot ja tarjousten vertailuperusteet Yleistä Kilpailuehdot Kohteesta laadituista hankesuunnitelmasta ja tilaohjelmasta käyvät ilmi rakennuksen toiminnalliset ja tekniset vaatimukset sekä pääperiaatteet. Tarjouksen jättäessään urakoitsija hyväksyy seuraavat kilpailuehdot: 1. Urakoitsija sitoutuu suunnitelmissaan ja rakennustyössään noudattamaan tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyissä hankesuunnitelmassa ja tilaohjelmassa annettuja suunnitteluohjeita. 2. Suunnitteluperusteina olevien hankesuunnitelman ja tilaohjelman mukaisiin ratkaisuihin on mahdollista esittää perusteltuja muutoksia, yksilöimällä syy ja poikkeamisen vaikutukset hintaan, toiminnallisiin ja teknisiin ratkaisuihin sekä toimittamalla siitä yksityiskohtaiset suunnitelmat tarjouksen liitteenä. Rakennusteknisesti, toiminnallisesti ja kustannusvaikutuksiltaan perustellut muutokset voidaan hyväksyä. Muutosten hyväksymisestä tai hyväksymättä jättämisestä päättää rakennuttaja. 3. Rakennuttajalla on kuitenkin ilman korvausvelvollisuutta oikeus jättää käsittelemättä tarjouspyyntöasiakirjoista poikkeavat ehdotukset. 4. Arvion tarjouksesta ja mahdollisten muutosten vaikutuksesta (kilpailuehdosta) tekee hankkeen rakennustoimikunta. 5. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman korvausvelvollisuutta hyväksyä minkä tahansa tarjouksista tai hylätä kaikki annetut tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia.

14 Sivu 14/ KVR-tarjousten vertailu KVR-tarjous sisältää rakennuksen hintaosan ja teknisen osan. Hintaosa sisältää tarjouksen kaupalliset ehdot ja hinnan erittelyt. Tekninen osa sisältää rakennuksen arkkitehti-, rakennesuunnitelmat, rakennustapaselostuksen sekä materiaali- ja laiteluettelot sekä LVISA-töiden toiminta- ja asennustapaselvitykset sekä materiaali- ja laiteluettelot. Tarjousten vertailu tapahtuu seuraavasti: Vertailu tehdään tarjousasiakirjojen perusteella. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan, että kaikki oleelliset vertailuun vaikuttavat asiakirjat on toimitettu rakennuttajalle tarjouksen liitteenä. Rakennuttajalla ei ole velvollinen pyytämään asiakirjoihin mitään tarkennuksia. Tarjouskilpailuun hyväksytyistä tarjouksista (vrt. kohta 15.1) valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousvertailussa käytetään seuraavia valintaperusteita ja niiden keskinäistä painotusta: 1. Tarjoushinta 50 %. 2. Tarjouksessa esitettyjen suunnitteluratkaisujen sisältö ja laatu 35 % (arkkitehtuuri, tilojen toimivuus, pihajärjestelyjen toimivuus, turvallisuus, tekninen toteutus, laatu). 3. Energiatehokkuus 15 % Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli katsoo niiden olevan toteutukseltaan, hinnaltaan tai muilta ehdoiltaan epäedullisia. Tarjousvertailun tekee rakennustoimikunta, joka voi käyttää asiantuntijoita apunaan. Urakoitsijan valinnan hyväksyy hankkeen rakennustoimikunta Urakoitsijan valinta urakkasopimusneuvotteluja varten Urakkasopimusneuvottelut käydään ennen lopullista päätöstä urakoitsijan valinnasta. Urakkasopimusneuvotteluissa tarkistetaan ja täsmennetään tarjouksen sisältöä siten, että syntyvästä urakkasopimuksesta saadaan mahdollisimman yksiselitteinen. Urakkasopimusneuvotteluja varten urakoitsijan on korjattava ja täydennettävä urakkasopimuksen liitteiksi tulevia asiakirjoja tai rakennepiirustuksia sekä laadittava mahdollisesti lisäsuunnitelmia. Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista, tarjouspyyntöön tai tarjoukseen liittyvien asiakirjojen täydentämisestä tai korjaamisesta aiheutuneet työt eivät oikeuta urakoitsijaa erilliseen korvaukseen. Siinä tapauksessa, että urakkasopimusneuvottelut katkeavat tarjousvertailussa parhaiten menestyneen urakoitsijan kanssa, aloittaa rakennuttaja sopimusneuvottelut jonkun muun urakoitsijan kanssa Sopimuksen allekirjoitus Kun urakka-asiakirjat on saatu molempia osapuolia tyydyttävään kuntoon, laaditaan urakkasopimus. Urakkasopimus katsotaan syntyneeksi kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai urakoitsijalle on tilaajan toimesta siitä kirjallisesti ilmoitettu.

15 Sivu 15/ TARJOUS 16.1 Tarjouksen muoto ja yleiset vaatimukset Tarjous tehdään KVR - urakkatarjouslomakkeelle RT ja siihen liitetään kaikki jäljempänä mainitut tiedot. Puutteellisesti toimitetut tarjoukset voidaan hylätä. Tarjous ja sopimukset tehdään suomenkielellä. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan antaa tiedot mahdollisista alaurakoitsijoistaan ja suunnittelijoistaan sekä projektin yleisaikataulu. Urakkahinta on esitettävä urakkaohjelman mukaisesti eriteltynä Tarjoukseen liitettävät suunnitelma-asiakirjat Tarjoukseen liitetään rakennuksen tekotapaa ja rakennetta sekä lopullisten pintojen rakennetta ja laatua kuvaavat selostukset tai työpiirustukset. Tarjoukseen tulee liittää seuraavat luonnossuunnitelmat: - asemapiirros, mittakaava 1:200 - pohjapiirros 1:100 - julkisivut 1:100 - leikkaukset 1:100 - rakennepoikkileikkaukset 1:50 (rakennedetaljit) - rakennustapaselostus, josta yhdessä piirustusten kanssa käy ilmi urakkaan sisältyvän kiinteän kalustuksen määrä normaalin käytännön mukaisesti - suunnitelmaluonnokset rakennuksen sähkö- ja LVI-teknisistä ratkaisuista rakennustapaselostuksineen - materiaali- ja laiteluettelot 16.3 Tarjoukseen liitettävät todistukset Tarjoukseen liitettävät tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset Urakoitsijan on liitettävä urakkatarjoukseensa tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset: - selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista Sopimuspuolen esittämät tiedot eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Vastaavat tiedot tulee toimittaa myös kaikista alaurakoitsijoista. Vaihtoehtona em. selvityksille hyväksytään yrityksen Rakentamisen Laatu ry:n RALA-pätevyystodistus ja RALA:n pätevyysrekisteristä tulostettu, ajantasainen yritysraportti yhdessä kaupparekisteriotteen kanssa.

16 Sivu 16/ Tarjoukseen liitettävät tiedot hankkeen projektipäälliköstä ja suunnittelijoista Tarjoukseen tulee liittää tiedot hankkeen projektipäällikön, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien eri suunnittelualojen (ARK, RAK, LVIA, sähkö) vastuullisten suunnittelijoiden koulutuksesta ja kokemuksesta Tarjoukseen liitettävät referenssit Tarjoukseen tulee liittää referenssiluettelo vastaavanlaisista toteutetuista rakennuskohteista viimeisen viiden vuoden ajalta. Jälkeenpäin toimitettuja referenssitietoja ei voida käyttää vertailussa Tarjouksen voimassaoloaika 16.5 Tarjouksen jättäminen 16.6 Tarjousten avaus Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on syntynyt sopimus työn suorittamisesta kuitenkin enintään kolme kuukautta tarjouspyynnössä määräystä urakkatarjouksen jättöpäivästä. Asianmukaisesti täytetyt ja merkityt tarjoukset on toimitettava suljetussa kuoressa viimeistään tarjouspyyntökirjeessä mainittuun aikaan mennessä postitse osoitteella: Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus PL 36, Kankaanpää käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää Kuoreen tulee laittaa merkintä: Urakkatarjous/Petäjäinen Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen. Tilaisuus on määrämuotoinen. Tarjousten avaamisesta laaditaan pöytäkirja. Avauksen suorittaa rakennuttaja. Urakoitsijat eivät voi olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa Lisätiedot Tarvittavat lisätiedot tulee pyytää kirjallisesti/sähköpostilla rakennuttajan edustajalta. Rakennuttaja ilmoittaa lisätiedot kirjallisesti kaikille tarjoajille. Ainoastaan rakennuttajan tai hänen edustajansa kirjallisesti antamat lisätiedot katsotaan rakennuttajaa sitoviksi. Lisätietopyynnöt tulee olla rakennuttajalla viimeistään kaksi viikkoa ennen tarjousajan päättymistä. Kankaanpäässä Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus Marja Vaajasaari Tekninen johtaja

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS

JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS Espoo Kiinteistöpalvelut 25.4.2012.2012 JOUSENKAAREN PÄIVÄKODIN RYÖMINTÄTILAN KUNNOSTUS URAKKAOHJELMA A 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 SUUNNITTELIJAT... 1 1 RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016

URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 Urakkaohjelma 1/22 LUUMÄEN ENERGIA 17.06.2016 URAKKAOHJELMA LÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN KAUKOLÄMPÖVERKOSTON RAKENTAMINEN LÄMPÖKESKUSTEN RAKENTAMINEN URAKKALASKENTA-ASIAKIRJA 16066-010L 16066-010V 16066-010K

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, julkisivujen maalaus ja pinnoituskorjaukset U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 26.01.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (maalaus-

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Rakennus B. Peruskorjaus URAKKAOHJELMA ( YSE 1998 ) 17.6.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA YSE 1998

URAKKAOHJELMA YSE 1998 Ranua Timontie 4 peruskorjaus 19.8.2011 1/15 Tunnistetiedot Ranuan kunta Rakennuskohde Timontie 4 URAKKAOHJELMA YSE 1998 Päiväys 19.8.2011 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA

SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Vuodeosaston muutos 2012 Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 URAKKAOHJELMA SONKAJÄRVEN KUNTA TERVEYSKESKUS Lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa antava ja kotihoitoa tukeva yksikkö 11-88 13 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4 1.1.1 Rakennushanke... 4 1.1.2... 4

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA

URAKKAOHJELMA Sivu 1/10 URAKKAOHJELMA 7.10.2015 Rakennuskohde: Pornaisten kunta Mika Waltarin koulu Lähiliikuntapaikka Anttilantie 9 PORNAINEN LÄHILIIKUNTAPAIKAN RAKENTAMINEN MAARAKENNUSURAKKA 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA

Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA LIITE 1 Seinäjoen kaupunki Törnävänsaaren silta URAKKAOHJELMA 22.2.2016 Seinäjoen kaupunki 2(13) Sisällys 0.1 Tilaaja / Rakennuttaja... 4 0.2 Rakennesuunnittelu... 4 0.3 Tutkimukset ja selvitykset... 4

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI

YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI URAKKAOHJELMA YLÄ-SAVON ELÄINSAIRAALA HINGUNNIEMI, KIURUVESI 2014-02-28 1 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 1.1 Rakennushanke 1.2 Kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Hingunniemen klinikan muutoksen

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.3.2014 PL 24 21421 LIETO HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN HALMELAN KENTÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Halmelan kentän alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto

PARIKKALAN KUNTA. Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen URAKKAOHJELMA PARIKKALAN KUNTA. Tekninen osasto PARIKKALAN KUNTA Särkisalmen VPK, paloaseman rakentaminen PARIKKALAN KUNTA Tekninen osasto 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 5 0.1 RAKENNUTTAJA 5 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA 5 0.3

Lisätiedot

Voltin esikoulurakennus

Voltin esikoulurakennus KVR-URAKKAOHJELMA Voltin koulun esikoulurakennus 1. TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 1.1 Rakennuskohde Laatu ja tarkoitus Nimi Osoite Voltin esikoulurakennus Voltin Eskari Knuuttilanraitti 308, 62310 Voltti Rakennuskohteen

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden vanhusten ryhmä kodin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 22.4.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten uusi ryhmäkoti, Oulainen Urakkaohjelma

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA

PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA PALVELUKESKUS TUULIKANNEL TAIVALLAHDENTIE 4 B 74300 SONKAJÄRVI URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA LVI-URAKKA SÄHKÖURAKKA SPRIKLERITYÖURAKKA Rakennus- ja Maaseutusuunnittelu

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Tarjouksen antajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa lähetettyjen lisäselvitysten vastaanottamisesta. INARIN KUNTA Inarin kunta, tekninen osasto Piiskuntie 2 99800 IVALO URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sairaalantien kevyenliikenteenväylän parantaminen. Inarin kunta pyytää Teiltä urakkatarjoustanne oheisten urakka-asiakirjojen

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Puhelin:

Puhelin: URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS URAKKATARJOUSPYYNTÖ: URJALANKYLÄ 1:N ALUEEN VESIHUOLTO, vaihe 1 RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

Liedon kunta/tekniset ja ympäristöpalvelut 20.11.2014 PL 24 21421 LIETO NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN NENÄMÄKI 6 ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Liedon kunta / Tekniset ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta / Liedon Vesi pyytää kokonaishintaurakkatarjoustanne Nenämäki 6 alueen kunnallistekniikan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: Parkanon seurakuntatalo URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 22.2.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A

HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A HURTTALAN LIIKUNTATILA MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN VANHANKIRKONTIE 43 13720 Parola U R A K K A O H J E L M A 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT

PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA 1(15 ) PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA KOKONAISURAKKA JOKA SISÄLTÄÄ RAK JA LVIS TYÖT 01.02.2016 PARIKKALAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTTO URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA

PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA Sivu 1/5 PIENVENESATAMIEN JA VENEVÄYLIEN HOITOURAKKA 2016-2017 Kohde Oulun kaupungin Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut pyytää Teiltä tarjousta Oulun kaupungin Katu- ja viherpalveluiden vastuulla olevien

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS

KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS KIHNIÖN YHTENÄISKOULUN VANHAN OSAN VESIKATON KORJAUS URAKKAOHJELMA 22.2.2017 1 Sisällys 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 0.1 Rakennuttaja... 4 0.2 Suunnittelijat... 4 1. RAKENNUSKOHDE... 5 1.1. Rakennuskohde

Lisätiedot

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde KATAJAN KOULUN PERUSPARANNUS- JA LAAJENNUSTYÖ U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 2.5.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka

Lisätiedot

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 URAKKASOPIMUKSET Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 Antero Oksanen Ville Laine Kim Kaskiaro CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy ja tekijät ISBN 978-952-246-015-8 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014

SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 1 (16) SARKIONAUKION RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 15.4.2014 URAKKAOHJELMA 2 (16) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN PARANNUS JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 URAKKAOHJELMA Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) URAKKAOHJELMA LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 Urakkaohjelman sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot 0.1 Rakennuttaja

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi

12.5.2015. Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä: info@mestar.fi TARJOUSPYYNTÖ Koulutus 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Mestar Varikkokatu 2 70620 Kuopio www.mestar.fi Osoite, josta saa lisätietoja: Katso edellä hankintayksikön yhteystiedot Osoite, johon

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 1 (13) Vihdin kunta Tekninen ja ympäristötoimi Kunnallistekniikka KOIVISSILLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 2 (13) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 4 1.1 RAKENNUTTAJA 4 1.2 TILAAJA 4 1.3 SUUNNITTELIJA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Sivu 1 / 5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ 24.2.2017 Asemanrannan pohjanvahvistusurakka Tarjouspyynnön kohde: Rakennuskohde on Hämeenlinnan kaupungin 5. kaupunginosassa uuden Asemanrannan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA

KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, Kittilä URAKKAOHJELMA KITTILÄN LUKIO Valtatie 11, 99100 Kittilä TYÖ NRO: 1793 URAKKAOHJELMA JULKISIVUKORJAUS INSINÖÖRITOIMISTO J. LAMPELA OY POHJOLANKATU 4 96100 ROVANIEMI PUH 010 328 0770 1 U R A K K A O H J E L M A KITTILÄN

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 0 SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATU-, TIE, - PUISTO- JA KUNTOPOLKUVALAISINTEN VAIHTOTYÖ SONKAJÄRVEN KUNNASSA 2015 ja 2016 ASENNUSURAKAN ALUSTAVA URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä.

Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää tarjousta vaalimainostelineistä. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Heikki Svenn 11.12.2013 DNRO 5155/02.08.00/2013 VAALIMAINOSTELINEIDEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Espoon kaupunki / Teknisen keskuksen katu- ja viherpalvelut pyytää

Lisätiedot