FInZEB-TYÖPAJAN KOMMENTTIEN VASTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FInZEB-TYÖPAJAN 25.11.2014 KOMMENTTIEN VASTAUKSET"

Transkriptio

1 Selvitys 1 (1) E Reinikainen FInZEB-TYÖPAJAN KOMMENTTIEN VASTAUKSET Aika Paikka Läsnä Granlund Oy Jani Kemppainen (RT), Teemu Salonen (Optiplan Oy), Alma Koivu (Vesitaito Oy), Anni Tyni ja Erja Reinikainen (Granlund Oy) Tässä selvityksessä esitetään vastaukset FInZEB-työpajan esitysten perusteella tulleisiin kommentteihin. 1. Sähkön hinta - Sähkön hintana on käytetty suurkuluttajatariffia. Käytännössä sähköiset mukavuuslattialämmityksen useimmiten kuitenkin kytketään asunnon sähkökeskukseen, jolloin oikea tariffi olisi kotitaloussähkö. - Kaukolämmön hintana on käytetty kaukolämmön kokonaishintaa siten, että se sisältää myös tehomaksun. Riippuen tarkasteltavasta toimenpiteestä säästö kohdistuu joko pelkästään energiankulutukseen tai energiankulutukseen ja huipputehoon. Jos säästö kohdistuu ainoastaan energiankulutukseen (esim. aurinkolämpö kesäaikaan), huipputehon tarve ei muutu ja siten sopimustehoa ei alenneta. Em. tyyppisissä laskennoissa pitäisi käyttää siis vain energiamaksun osuutta. - Tilastokeskuksen taulukossa ei nykyisellään taida näkyä energiamaksun keskiarvoa. Se löytyy kuitenkin: - Vaikeammin yleisissä laskennoissa huomioon otettava asia on erilaiset hinnoittelumallit. Kaukolämmössä ollaan monella paikkakunnalla siirrytty vuodenaikahinnoitteluun, jolloin kesäaikainen hinta on huomattavasti talven energiamaksua edullisempi. Tällä on huomattava merkitys kannattavuuslaskelmaan. Mutta kaikilla tällaista ei ole, ja tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Sama koskee luonnollisesti sähkön hinnoittelua: siellä on valittavissa useita eri hintatuotteita, tuntisesta spot-hinnoittelusta lähtien. Jotkin laskennassa tarkastelluista toimenpiteet pienentävät tehomaksua, jotkut eivät. Esimerkiksi lämmön talteenoton toimet, ikkunaparannukset, kylmäsiltojen vähentäminen, lämmönjakelun hyötysuhdeparannus, vaipan rakenteiden parantaminen, jne. pienentävät tehomaksua. Näiltä osin on siis perusteltua käyttää perusmaksun sisältävää energianhintaa. Toimenpiteiden elinkaarikustannuslaskennassa kaukolämmön liittymismaksun muutosta ei ole huomioitu, käytetty hinta kompensoi tätä. Aurinkosähkö ja aurinkolämpö eivät pienennä perusmaksua ja näiltä osin kommentti on paikallaan. Päivitämme aurinkolämpölaskelman annetusta linkistä saatavan energiamaksun keskiarvolla. Tarkistetaan myös aurinkosähkön osalta käytettävä energian hinta. Energian hintaerot ovat pieniä ja muutos tuskin vaikuttaa toimenpiteiden kannattavuuteen merkittävästi. Sähköinen mukavuuslattialämmitys lasketaan kotitaloussähkön hinnalla. Ks. seuraava kommentti. Pörssisähkön hinnan tai vuodenaikahinnoittelun huomioiminen tarkastelussa on vaikeaa. Laskentatuloksiin vaikuttaa todennäköisesti enemmän energian oletettu hinnannousu. Tältä osin on pitäydytty Euroopan komissiolle 2012 toimitetun ns. cost-optimal-selvityksen lähtötiedoissa. Rakennusteollisuus RT ry LVI-talotekniikkateollisuus ry Ympäristöministeriö

2 2 (2) 2. Mukavuuslattialämmitys - Sähkönkulutuksen laskelmissa on käytetty 10% tilojen lämmitysenergiankulutuksesta. Tämä on alakanttiin, lukuisten tutkimusten perusteella (Mikkelin AMKK, TTS, Kotitalouksien sähkönkäyttötutkimus/adato, sähköyhtiöiden kuluttajaneuvontasivustot, jne.) kulutus on matalimmillaan 180 kwh/m2 ja korkeimmillaan jopa lähes 700 kwh/m2. - Sitten vielä lisää mukavuuslattialämmityksistä: Siinä olette käyttäneet rakentamismääräysten sallimaa laskentatapaa eli että mukavuuslattialämmitys veisi vain 10 %, verrattuna D3:n 50 %:in. Mutta riittääkö tuo 10 % oikeasti pitämään tilan lämpötilan haluttuna en usko (onhan huomioitava myös, että pesuhuoneen kautta on tyypillisesti melko suuri poistoilmamäärä). Vai riittääkö se 10 % pelkästään pitämään pintalämpötilan haluttuna (ja käytännössähän näin ei lattialämmitystä useinkaan käytetä tässä uskotaan ihmisten käyttäytyvän oikein )? Eli jos mitoitetaan 10 %:lla, tarvitaanko tilaan erillinen lämmityslaite? Pitäisikö verrata kustannuksia, jossa on a) sähköllä toteutettu mukavuuslattialämmitys 10 % + erillinen lämmityslaite ja b) vesikiertoisen toteutettu oikea lattialämmitys xx %, jolloin erillistä lämmityslaitetta ei tarvita. - Tuossa ajattelussa siis vesikiertoiseen järjestelmään tulisi laskettavaksi säästönä erillisen lämmityslaitteen kustannus. Jos lämmityslaite on ajateltu olevan käyttövesiverkkoon kytketty rättipatteri, sen poisjättäminen alentaa kustannuksia paitsi varsinaisen rättipatterin osalta myös kiertovesijohdon kustannusten alenemisena (kiertovesijohto voidaan toteuttaa pienemmällä virtaamalla putken DN-koko on pienempi materiaalikustannus on pienempi, myös asennuskustannus eristyksineen lienee jonkin verran edullisempi). Luonnolliset säästöjä tulee myös, jos tilaan on ajateltu lämmitysverkkoon kytketty patteri. Mukavuuslattialämmityksen osuutta energiankulutuksesta on tarkasteltu ja lisäsimulointien perusteella tultiin seuraavaan tulokseen: energialaskentaa ei ole tarpeen korjata, nyt mukavuuslattialämmityksen osuus on 10 % koko rakennuksen tilalämmityksestä. Simuloinnin perusteella kylpyhuoneiden vuoden aikainen lämmityksen huipputeho on tarkastellussa rakennuksessa noin 8 W/m², joka voidaan kattaa pelkällä lattialämmityksellä. Eli lisälämmityslaitteita ei tässä tapauksessa tarvita. Lattialämmityksen osuus koko asuinkerrostalon tilalämmityksen energiankulutuksesta on noin 9-10 %, tällöin kulutuksessa on mukana asuntojen lisäksi myös yleiset tilat (porraskäytävä, pohjakerroksen varasto-, tekniikka-, jne. tilat). Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 ohjearvoksi annettu 50 % on mukavuuslattialämmityksen osuus asuntojen tilalämmityksestä eikä huomioi yleisten tilojen lämmitystarvetta. Kaikkien simuloidun rakennuksen asuntojen yhteenlasketusta tilalämmityksestä mukavuuslattialämmitysten osuus on noin 20 %. Granlund Oy:n kokemuksen perusteella, kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksen osuus koko rakennuksen tilalämmityksestä on E-lukulaskennassa tavallisesti muutamia prosentteja. Rakentamismääräyskokoelman osassa D3 ei ole annettu tarkkoja laskentasääntöjä, kuinka kylpyhuoneiden osuus tulee määrittää. Tämä voi aiheuttaa vaihtelua tuloksiin. FInZEB-asuinkerrostalolle tehty laskelma on esitetty alla. Kylpyhuoneiden pinta-ala suhteessa asuntojen alaan sekä kylpyhuoneiden sijoittelu rakennuksessa vaikuttavat niiden lämmitystarpeeseen. Nyt tarkastellussa rakennuksessa kylpyhuoneiden pinta-ala vaihtelee 5,5-14 m², keskiarvon ollessa 10,5 m². Kylpyhuoneista noin puolet sijoittuu rakennuksen keskiosiin ja noin puolet reunoille ulkoilmaa vasten. Reunoilla olevissa kylpyhuoneissa on pieniä ikkunoita sekä osassa lasitetut parvekkeen ovet.

3 3 (2) Prosenttiosuuksia arvioitaessa tulee myös huomioida, että E-lukulaskennassa käytetään D3- laskentasääntöjä sekä standardikäyttöä. E-lukulaskennan tulokset eivät siis myöskään kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksen osalta vastaa rakennuksen todellista kulutusta, joten ne eivät ole vertailukelpoisia toteutuneiden kulutusten kanssa. Todellisuudessa kylpyhuoneiden mukavuuslattialämmityksen osuus voi olla nyt laskettua suurempi, mikäli kylpyhuoneita pidetään huomattavasti korkeammassa lämpötilassa, tai toisaalta alhaisempia, mikäli lattialämmityksiä ei pidetä päällä. Pientaloissa mukavuuslattialämmitystä ei ole tarkasteltu. Jos on muutenkin vesikiertoinen lattialämmitys, niin ei sähköisen kylpyhuonelämmityksen tarkastelu ole järkevää. 3. Lämmitysmuoto - Asuinkerrostalolaskelmien rajaaminen kaukolämpöratkaisuun ei ole tarkoituksenmukaista. Kaukolämpöalueen ulkopuolella ja rajoilla tulee usein kysymykseen muidenkin energianlähteiden valinta tai hybridiratkaisu. Mielestämme kustannusoptimin määrittämisessä pitäisi tarkasteluun ottaa mukaan kaukolämmön lisäksi ainakin eri lämpöpumppuratkaisut sekä mahdollisesti pelletti ja muut biopolttoaineet. Tässä yhteydessä pitäisi erikseen vertailla lattialämmitystä ja radiaattorilämmitystä, sillä näiden välillä syntyy merkittävä ero lämmöntuoton hyötysuhteeseen. FInZEB-laskennoissa on tarkasteltu asuinkerrostaloissa energiaa säästäviä toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa mille tahansa lämmitysmuodolle. Laskenta on tehty nyt siten, että lämmitysverkosto on matalalämpötilaverkosto ja verkostohäviöt sen mukaiset. FInZEB-hanke ei voi ohjata lämmitysmuodon valinnassa, ratkaisut tehdään muista lähtökohdista. Pääosa kerrostalorakentamisesta tapahtuu tulevaisuudessakin kaukolämpöalueille tai erilaisten alueenergiaverkostojen piiriin. nzeb-e-lukutarkastelua on asuinkerrostaloille tehty eri energiamuodoin. Jatkotarkasteluissa huomioidaan myös joitakin lisätyyppejä ( ilma-vesi-lämpöpumppu, jne.) sekä joitakin hybridiratkaisuja.

4 4 (2) 4. Viilennys - Ymmärtääksemme FiNZEB-laskelmissa on oletettu (tai laskelmin päädytty sellaiseen johtopäätökseen), että viilennystä asuinrakennuksissa ei tarvita. Kuitenkin käytäntö on osoittanut, että viimeisten parinkymmenen vuoden aikana rakennetuissa, varsin kaukana NZEB-tasosta olevissa rakennuksissa on huomattavia kesäaikaisia ylilämpenemisongelmia. Viilennyksen penetraatio asuntorakentamisessa on vielä matala, mutta kasvaa koko ajan. Näkemyksemme mukaan viilennysratkaisut tulisi ottaa myös FiNZEB-laskelmissa huomioon. Tällöin tulisi myös huomioida, että lattialämmityskohteissa viilennys voidaan hoitaa samalla järjestelmällä kuin lämmitys, kun taas radiaattorikohteissa tarvitaan erillinen jakelujärjestelmä. Tällä on merkittävä vaikutus etenkin investointikustannuksiin. Tavoitteena on se, että pyritään passiivisin keinoin estämään ylilämpeneminen. Nykyisellä laskentasäällä (2012) ylilämpeneminen on hoidettavissa pääsääntöisesti hyvällä suunnittelulla ja ilman erityisjärjestelyjä. Ilmatieteen laitoksen julkaisema ennuste 2050 säästä lisää pitkiä hellejaksoja ja aiheuttaa ulkoisten auringonsuojausten lisäämisen tarpeen. Pientaloissa ei toistaiseksi ole edellytetty erillistä ylilämpenemissimulointia eikä tähän menettelyn raskauden vuoksi ehdotetakaan mentävän. Pikemminkin voisi tulla kyseeseen esim. tarkistuslista oleellisten asioiden huomioimisesta suunnittelussa ja rakentamisessa (ikkunoiden koko, g-arvo, jne.). Viilennysratkaisuun ei hanke ota kantaa. 5. Laskentatapa - Onko todella perusteltua käyttää D3:n/D5:n esittämää laskentaa kustannusoptimaalisuuden tarkasteluun. YM sanoo, että laskentatapa ei ole suunnittelun perusta, sillä osoitetaan rakennuksen määräystenmukaisuus. Nyt sillä perustalla tehdään kuitenkin laskentaa olettaen, että saadaan oikeita tuloksia ja eri säästökeinot voidaan laittaa järjestykseen. Mielellään ainakin tehtäisiin jonkinlaista herkkyystarkastelua sen osalta, kuinka oikeita tuloksia näin saadaan. Oikeitahan ne eivät koskaan voi olla (kukaan ei esim. osaa kristallipallosta katsoa, miten energianhinnat kehittyvät ja rakennuksissa asukkaat ja käyttäjät sotkevat hyvin määritellyt teoreettiset laskelmat). Oletteko jollain tasolla tarkastelleet laskentatulosten eroja, jos käytetään jotain muita kuin rakentamismääräysten mukaista laskentaa? Standardikäyttöön perustuva laskenta on yksi tapa tarkastella asiaa, parempaakaan yleispätevää tietoa eri rakennustyypeistä ei ole. Tällä oletuksella pyritään kuvaamaan keskimääräistä ja isoa massaa edustavaa käyttötilannetta. Kohdekohtaisten arvojen ja käyttöprofiilien erot voivat olla suuria. Laskennan tuloksena saatavien kulutusten erot todellisiin kulutuslukemiin voivat olla suuria, sillä useiden rakennustyyppien osalta erikoistilojen laitekuormaa puuttuu D3-laskennasta. Hankkeessa on korostettu useaan otteeseen sitä, että E-lukulaskennan tuloksena ei saada rakennuksen käytön ja kuormituksen huomioivaa tavoitekulutusta. Tavoite tulisi aina laskea erikseen. Energian kulutusta vähentävien toimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole tarkasteltu todellisin käyttötiedoin. Todennäköisesti säästövaikutukset perustilanteeseen verrattuna eivät poikkea suuresti. 6. Aurinkoenergian tuotto - Onko aurinkoenergian tuotto arvioitu D5 mukaisin ohjearvoin? Näillä arvoilla laskien saadaan todellista selkeästi alhaisempi tuotto. Aurinkoenergian tuotto on arvioitu esimerkkikohteen todellisen sijainnin ja suuntauksen perusteella sekä käyttäen todellisia keräin- ja paneelitietoja. Eli on pyritty mahdollisimman todenmukaiseen tuottoon.

5 5 (2) 7. Käyttöveden kierron häviöt - Miten on huomioitu asuinkerrostalossa lämpimän käyttöveden kierron häviöt? D3/D5 ohjearvoin laskien tulos ei ole totuudenmukainen. Rakennustyyppien energiatarkasteluissa lämpimän käyttöveden kierron häviöt on huomioitu D5 ohjeiden mukaisesti (kiertojohdon ominaislämpöhäviö ja kiertojohdon oletuspituus). 8. Jäteveden lämmöntalteenotto - D3/D5 ei anna selkeää ohjetta jäteveden lämmöntalteenotolla saavutettavan E-lukuhyödyn laskemisesta. Miten tämä on huomioitu? Saatujen ohjeiden mukaan lämmöntalteenotto jätevedestä voidaan ottaa laskemissa huomioon RakMK osan D5 kaavan mukaan. Tarkempaa ohjeistusta asiasta ei ole, joten energiaselvityksen laatija tekee erillisselvityksen toteutettamastaan laskennasta. Näin asiaa on tulkittu: Jätevedestä talteenotettava energiamäärä huomioidaan lämpimän käyttöveden nettoenergiaa vähentävänä tekijänä. Se ei ole silloin suoraan ostoenergiaa pienentävä tekijä, koska siihen vaikuttaa vielä siirron hyötysuhde ja lämmön tuoton hyötysuhde. Näin asia on ainakin esitetty D5:ssä. Jäteveden lämmöntalteenotto siis tämän tulkinnan mukaan tuottaa eri määrän kwh kuin mitä esimerkiksi kaukolämpöä säästetään.

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu

Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Loppuraportti 1.12.211 Juha Vanhanen, Aki Pesola, Iivo Vehviläinen Koukkurannan lämpöenergiaratkaisujen vertailu Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Rakennuskannan

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT

TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 4 ENERGIAA SÄÄSTÄVÄT TEKNISET RATKAISUT 20.03.2015 Granlund Oy / Lassi Loisa, Erja Reinikainen,

Lisätiedot

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5

KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 KOMMENTTEJA JA HUOMIOITA SEKÄ MUUTOSESITYKSIÄ KOSKIEN LAUSUNNOILLA OLEVIA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSIA D3 JA D5 D3 Rakennusten energiatehokkuus Kohta Sivu Asia D3:ssa Kommentit Huom! Muutosesitys

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU

TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 2 PIENTALOJEN KUSTANNUSLASKENTA JA E-LUKU 20.03.2015 Insinööritoimisto Vesitaito Oy Alma Koivu ja

Lisätiedot

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014

TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 LOPULLINEN, 22.10.2014 / 20.03.2015 1 Lähes nollaenergiarakennusten käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla TAUSTARAPORTTI 9 ENERGIATUOTANTOKETJUT - AINEISTOSELVITYS 2014 22.10.2014

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä.

Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä muutamia erilaisia vaihtoehtoja energiamuodoista ja niiden yhdistelmistä. Apua energiamuodon valintaan versio 1.1.14 Energiamuodon valinta uutta pientaloa rakentaessa muodostuu helposti vaikeaksi päätökseksi. Vaihtoehtoja on monia ja varsinkin usean lämmönlähteen järjestelmävaihtoehtoja

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB-laskentatuloksia: Herkkyys- ja yhdistelmätarkastelut, asuinkerrostalo ja toimistotalo 11.6.2014 / 8.9.2014 (alkuperäistä esitystä päivitetty punaisella merkityin osin) Granlund Oy / E Reinikainen,

Lisätiedot

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Ossi Tikkala Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 3.1.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Ossi Tikkala

Lisätiedot

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate.

Käyttöohje. Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka. Äyritie 8 E 01510 VANTAA. Puhelin: 010 480 80. boschmyynti@fi.bosch.com. www.bosch-climate. Käyttöohje Robert Bosch Oy / Bosch Termotekniikka Äyritie 8 E 01510 VANTAA Puhelin: 010 480 80 boschmyynti@fi.bosch.com www.bosch-climate.fi 1 VPW2100-ohjelman käyttöopas Tässä käyttöoppaassa kuvataan,

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger, Juhani Heljo, Jaana Sorvali, Pirkko Kasanen,

Lisätiedot

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa

Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Energiansäästötoimet energiatehokkuussopimuksissa Säästölaskennan yleisiä pelisääntöjä 27.2.2009 18.2.2009 Sisällysluettelo OSA 1: JOHDANTO JA MÄÄRITELMÄT 1 YLEISTÄ... 3 2 OHJEEN TAVOITTEET... 4 3 OHJETTA

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA

INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA TOMMI GÖÖS INVESTOINTILASKENTAMENETELMIEN SOVELTUVUUS LÄMMITYSENERGIANSÄÄSTÖÖN KOHDISTUVASSA INVESTOINNISSA Diplomityö Prof. Petri Suomala hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa

Lisätiedot

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ

STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ STINA LINNE ULKOVAIPAN LÄMPÖTALOUTEEN VAIKUTTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET KÄYTÄNNÖSSÄ II TIIVISTELMÄ LINNE, STINA: Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä Helmikuu 2010 Avainsanat:

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014

ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 1/32 ONE1 Oy Prizztech Oy ULVILAN HARJUNPÄÄN ENERGIANTUOTANTO- JA ALUELÄMPÖSELVITYS 14.4.2014 2/32 Harjunpään energiantuotanto - ja aluelämpöselvityksen raportti Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen

TEEMALEHTI HELSINGIN. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009. teema. Energiatehokas rakentaminen TEEMALEHTI HELSINGIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2009 Energiatehokas rakentaminen SISÄLTÖ 6B 2009 Toimittajalta Viimeistään tämän Energiatehokas rakentaminen -erikoisnumeron aineiston kokoaminen osoitti

Lisätiedot

edellytyksistä Suomessa

edellytyksistä Suomessa VTT-CR-07573-13 19.11.2013 Selvitys huoneistokohtaisten lämpömäärämittareiden ja lämmityskustannusten jakolaitteiden käytön edellytyksistä Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön käyttöön Raportin nimi Selvitys

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina

Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Suositus K15/2014 Kaukolämpö Teho ja vesivirta kaukolämmön maksuperusteina Energiateollisuus ry 2014 Energiateollisuus ry Suositus K15/2014 Sopimustehotyöryhmä

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot