PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS kuva alueelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa AIRIX Ympäristö Oy Arkistokatu 4, 4.krs OULU Puhelin Telefax PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

2

3 1

4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

5 5.3.3 Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

6 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus Pudasjärven Syötteen osoitekartalla. 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (selostuksen lopussa) - Asemakaavakartta ja merkintöjen selitykset 1: Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1: Asemakaavan seurantalomake (selostuksen lopussa) - Isosyötteen-Hulhavanahon luontoselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, Aija Degerman Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Pohjois-Pohjanmaan liitto Syötteen Yleiskaava, arkkit. tsto Oulun Yke, Harri Lindroos Syötteen matkailun kehittämissuunnitelma , FCG, Iso-Syötteen lumetusvesialtaan tutkimukset, PSV-maa- ja vesi, Syötteen seudun yleiskaavan laajennusalueet / luontoselvitys, Natans Oy Lassi Kalleinen Iso-Syötteen Latvanaamanganojan kasvillisuusselvitys, biologitsto Jari Venetvaara Ky, Jouni Klinga Syöte golfkenttäselvitys, GolfArk, Jari Rasinkangas

7 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Puitesopimus Pudasjärven kaupungin ja AIRIXin kesken työneuvottelu tilaajan kanssa käynnistyvistä töistä 5.2. ja alustava työohjelma Tekninen lautakunta tilasi suunnittelutyön päätöksellään Luonto- ja maisemaselvitys kesällä Kaavoitus kuulutetaan vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS nähtävänä ja kommentoitavana teknisen toimiston ilmoitustaululla ja Internetin kuntasivuilla Tämän jälkeenkin OAS on ollut nähtävillä ehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Rakennetun ympäristön analyysi, maastokäynti joulukuu 2010 Osallisten tavoitteiden kartoittaminen alustavien luonnosten pohjalta Syötteellä 8.12 ja Oulussa Kaavoihin liittyvää materiaalia oli lisäksi nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä Internetissä tai / Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. muistio osallisten mielipiteistä Luonnoksen muokkaaminen maanomistajilta ja kunnasta saadun palautteen pohjalta 1. Viranomaisneuvottelu x.xx.-x.xx.2011 Asemakaavaluonnos nähtävillä 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta vastaa Pudasjärven kaupunki. 5

8 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Iso-Syötteen tunturin juurelle sen koilliskulmalle. Alueen maasto on kumpareiden kirjomaa suolakeutta. Oleva loma-asutus on sijoittunut kuiville moreenikummuille ja alavat suot ovat viheralueina. Aluetta halkoo Latvanaamanganoja, johon on rakennettu talvella iso tekojärvi, Luppovesi Luonnonympäristö ja maisema Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2010 ja siitä on erillinen raportti ja kartta (ks liiteluettelo). Korttelialueilla tai niiden välissä ei ole arvokkaita kohteita tai alueita. Luonnon kannalta arvokkaimmat kohteet sijoittuvat Namanaganojan varteen, missä on arvokkaita suotyyppejä ja lähteitä sekä suosaarekkeeseen, missä on paljon lahopuuta. Maisemallisesti vaalittavia ovat avosuot ja peltoaukiot kumpareella. Ote luontoselvityksestä Luppoveden tekojärven alueelta on poistettu turvemaata syvimmillään lähes 3 metriä. Vesistön rantojen maisemointi valmistellaan kesällä Järven rannat ovat rakentamisen jäljeltä muuta maastoa hieman korkeammalla penkalla. Eteläpäästään padottu järvi istuu maisemaan melko luontevasti, vaikka kasvillisuus ei vielä pehmennäkään näkymää. Järven rannoilla olevien suoaukeiden yli avautuu hienoja näkymiä ympäröiviltä teiltä ja kummuilta vesistöön. 6

9 Luppovesi kesällä 2010 etelän suunnasta sekä talvella 2010 Pärjänjoentien suunnasta tarkasteltuna Rakennettu ympäristö Iso-Syötteen alueella on noin 100 loma-asuntoa. Tälle suunnittelualueelle sijoittuu 43 rakennusta, joista 1 on maatila ja 6 omakotitaloa. Hulhavanahon lähes kaikki tontit ovat rakentuneet, kun taas Luppoveden itäpuolisella Luokkavaaran reunalla on useampia rakentamattomia tontteja vähäisen rakennusoikeuden ja suuren tonttikoon vuoksi. Lomarakentaminen on vaihtelevaa, eikä alueilla ole käytetty yhtenäistä tyyliä tai väritystä. Rakennusmateriaalina on käytetty yleisesti puuta pyöröhirrestä sahatavaraan. Hulhavanahon puolella myös rakennustyypit vaihtelevat yksittäisistä harjakattoisista lomamökeistä pari- ja rivitalorakennuksiin. Rakennus- ja huoneistokoot etenkin yksityisten mökkien osalta ovat yleisesti suuria. Kattomuotona on yleensä harjakatto, mutta myös pulpettikattoista modernimpaa rakentamista mahtuu joukkoon. Luokkavaaran puoleinen alue on huomattavasti harvempaan rakentunutta ja rakennukset ovat lähinnä pienehköjä harjakattoisia mökkejä. Seassa on myös pysyvää asumista ja Pärjänjoentien varressa on toimiva viljatila, jonka peltoalueet muodostavat tien suuntaan avautuvia maisematiloja. Alueen rakentamista Hulhavanahon puolella (Luppoveden länsipuoli): 7

10 Alueen rakentamista Luokkavaaran puolella (Luppoveden itäpuoli): Alueen rakennuskannassa ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Hulhavanahon ja Luokkavaaran katuverkot on toteutettu ja kunnossapidetty yksityisesti maan- ja tontinomistajien toimesta. Hulhavanahontietä ei ole rakennettu Pärjänjoentielle saakka. Alueella on vesi- ja viemärilaitos. Jätevedenpuhdistamo on Pytkynharjussa, jonne johtaa Syötteeltä noin 8 km pitkä siirtoviemäri. Viemäriverkko on vajaalla käytöllä lukuun ottamatta huippusesonkia. Puhdistamoprosessi sisältää saostusaltaan, josta puhdas vesi johdetaan suolle, mistä se imeytyy Pärjänjokeen. Käytännössä on kuitenkin todettu, että puhdistettu vesi painuu pääosin altaasta maahan eikä vettä kulkeudu suolle saati Pärjänjokeen saakka. Sähkönjakeluverkon omistaa Fortum Sähkönsiirto Oy ja Fortum on myös ostanut paikallisen Koillis-Pohjan Sähkön. Alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 8

11 3.1.4 Maanomistus Suunnittelualue on lähes kokonaan yksityisessä maanomistuksessa ja maanomistajia on useita. Asemakaavan muutosalueen rajauksen sisäpuolella on yli 50 tilaa. Toistaiseksi kaavoitussopimuksen on tehnyt 4 suurta maanomistajaa, joiden alueelle tulee uutta suunnittelua ja tonttimaata. (Pudasjärven valtionmaa 10:1, Hulhavanaho 55:55, Rakka II 55:42 ja Rakka III 55:43) Vihreä yksityisten maanomistajien kaavoitussopimukset, sinisellä Pudasjärven valtionmaa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta RM, loma- ja matkailualuetta R sekä virkistysaluetta V. Koko Syötteen alue on osa matkailun vetovoima-aluetta mv-2. Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä

12 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto) Syötteen yleiskaavassa alueella on loma-asuntoalueita RA-1, joka on tarkoitettu tiiviille loma-asutukselle ja RA-2, joka on tarkoitettu pääosin erillisille loma-asuntorakennuksille. Lisäksi alueella on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta VU-2 ja tekojärvi W-2. Virkistysalueella toimintojen toteutuksen tulee perustua asemakaavaan tai muuhun yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, josta käy ilmi toimintojen, rakentamisen, liikenneyhteyksien ja reitistöjen järjestelyt. Lisäksi yleiskaavassa on esitetty uusia tielinjauksia ja eritasokäytäviä ulkoilureiteille. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa

13 Ote Syötteen yleiskaavasta. Syötteen matkailun kehittämissuunnitelmassa painotetaan alueen kehittämistä perhematkailukeskuksena ja olevan rakenteen tiivistämistä sekä Iso- ja Pikku-Syötteen alueiden yhdistämistä välialueen rakentamisella. Suunnitelman havainnollistamista laaditaan parhaillaan ja selvitys valmistuu vuoden 2010 lopulla. tähän tekstiä ja kuvia Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosalue sijaitsee Syötteen hiihto- ja laskettelukeskuksen koillispuolella. Alueen pinta-ala on noin 83 ha. Alueella on voimassa Luokkavaaran asemakaava joka on vahvistettu , Hulhavanahon asemakaava, joka on vahvistunut ja Iso- Syötteen asemakaava, joka on hyväksytty Ote ajantasa-asemakaavasta. Muut suunnitelmat Luppoveden tekojärvestä on tehty rakennussuunnitelma, jonka mukaan tekojärvi on rakennettu talvella Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila laatii parhaillaan Luppoveden rantapuiston rakentamissuunnitelmaa, joka koskee mm. uimaranta-aluetta, uimalaitureita, pukuhuone- ja wc-tiloja, leikkipaikkaa, grillauspaikkaa, lentopallokenttää, huoltoteitä, pysäköintipaikkoja ja Luppoveden rantapenkereellä kulkevia reittejä. 11

14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos ja laajennus noin 83 hehtaarin alueelle Pudasjärven Syötteellä. Alueen kadut ja muu infrastruktuuri on pääosin toteutunut voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti. Hulhavanahon alue on toteutunut lähes kokonaan kun taas Luokkavaaran alueet ovat toteutuneet vain osittain. Iso-Syötteen asemakaavan virkistysalue muuttuu suurelta osin vesialueeksi (Luppovesi). Asemakaavatyön tavoitteena on kehittää alueen matkailupalveluihin ja loma-asutukseen liittyvää maankäyttöä ja virkistystoimintoja. Yleiskaavan ja matkailun kehittämissuunnitelman mukaan suunnittelu on tehtävä maisemaa ja luontoa kunnioittaen. Suunnittelussa otetaan huomioon Luokkavaaran ja Hulhavanahon asemakaavat, tekeillä oleva Luokkavaaran asemakaavan laajennus, Syötteen tekeillä oleva matkailun kehittämissuunnitelma (2010) ja Syötteen osayleiskaava (2009). Kaavamuutos kohdistuu pääosin yksityisten maille, joiden kanssa kaupunki tekee kaavoitussopimukset. 4 kaavoitussopimusta on hyväksytty kaupunginhallituksessa Maanomistajien tavoitteita ovat mm. olevien korttelien poistaminen, siirto, laajentaminen tai rajojen tarkistus sekä rakennusoikeuksien korotus. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavasuunnittelun käynnistämisestä sovittiin keväällä 2010 kun kaupunki valitsi AIRIX Ympäristön sopimuskumppaniksi. Luontoselvitys tehtiin kesällä 2010 ja kaavoitus käynnistettiin syksyllä. Kaava kuulutettiin vireille lokakuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alueen maanomistajat ja osakaskunnat Kunnan asukkaat, kylätoimikunnat, matkailualueen käyttäjät / loma-asukkaat Alueen yritykset, yhdistykset ja järjestöt Kunnan hallintokunnat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo Sähköyhtiö Vireilletulo Kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta on annettu Lisäksi maanomistajille on tiedotettu asiasta kirjeitse Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kommentoitavana teknisen toimiston ilmoitustaululla ja Internetin kuntasivuilla Osallisten tavoitteiden ja tarpeiden arvioimiseksi pidettiin kaksi kuulemistilaisuutta Syötteellä 8.12 ja Oulussa Tilaisuuteen oli laadittu kommentoitavaksi kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa sekä Hulhavanahon- että Luokkavaaranpuoleisista rakentamisen alueista. Kaavoihin liittyvää materiaalia oli lisäksi nähtävillä Pudasjärven kau- 12

15 pungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä Internetissä ja / Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemistilaisuuksissa kävi yhteensä kahdeksan maanomistajaa. Lisäksi saatiin neljä mielipidettä sähköpostitse. Alustavat luonnokset Hulhavanahon alueen täydentämisestä Olevat tontit on osoitettu keltaisella ja uudet oranssilla värillä. 13

16 Alustavat luonnokset Luokkavaaran alueen täydentämisestä Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Keskeisiä käsiteltäviä asioita olivat 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavatyön tavoitteena on kehittää alueen matkailupalveluihin ja loma-asutukseen liittyvää maankäyttöä ja virkistystoimintoja. Jo kokonaan tai osittain rakennettujen lomaasuntoalueiden täydentymisen, lisärakentamisen ja laajentumisen mahdollisuudet on tarkoitus tutkia siten, että kunnioitetaan maisemaan ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja ja osallisten tavoitteet huomioidaan mahdollisimman hyvin. Maanomistajat ovat kunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että Syötteen alueen tulee pystyä kehittymään. Työn on tarkoitus olla linjassa Syötteen alueen Masterplanin tavoitteiden kanssa. Täydennysrakentaminen alueella tukee hyvin koko Syötteen alueen matkailutoiminnan kehitystä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 14

17 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään. Viheralueista muodostetaan yhtenäisiä kokonaisuuksia Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Syötteen matkailun kehittämissuunnitelmassa tavoitteiksi on asetettu, että alueella vierailee vuonna 2023 miljoona asiakasta (2008 noin ), joista lumettomana aikana 40%. Syöte on vuodenaikojen mukaan muuntuva, elämyksellinen vapaa-ajanviettokeskus, joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet retkeilyyn, liikuntaan ja rinneaktiviteetteihin. Syöte virkistää koko perheen. Kärkihankkeita ovat majoituskapasiteetin kasvattaminen, tunturikylpylä, golfkenttä, rinnekapasiteetin kehittäminen ja loma-asuntojen rakentaminen. Luppoveden ympäristöä suunnitellaan parhaillaan virkistyskäyttöön. Alueelle on tulossa mm. uimaranta pukuhuone- ja wc-tiloineen. Lammen rantatöyräille on suunnitteilla ulkoilureittejä, joiden varrelle tulisi mm. nuotio- ja maisemankatselupaikkoja Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisia kuultiin koko prosessin ajan. Maanomistajien alustavia tavoitteita olivat mm. olevien korttelien poistaminen, siirto, laajentaminen tai rajojen tarkistus sekä rakennusoikeuksien korotus etenkin Luokkavaaran puoleisella alueella. Jo ennen suunnittelun käynnistymistä kantaa oli otettu mm. katujärjestelyistä ja tonttitarpeista. Syksyllä 2010 laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa sekä Hulhavanahon- että Luokkavaaran alueista, joiden pohjalta keskusteltiin osallisten tavoitteista Syötteellä ja konsultin toimistossa Oulussa Kuulemisissa saatujen mielipiteiden perusteella selvisivät tarkemmin maanomistajien maankäytölliset tavoitteet kaavaluonnosta varten. Osa maanomistajista kävi tapaamassa suunnittelijoita myös muuna aikana ja osa kertoi kantansa sähköpostitse. Luonnosvaiheen kuulemisissa saadut mielipiteet koskivat mm. seuraavia asioita: - Toivottiin lisää rakennusoikeutta - Läpiajoliikenne koettiin ongelmaksi eikä sitä haluttu aiheutuvan lisää kaavamuutoksen seurauksena. Mm. ajoyhteys Ahdinkujalta Virventielle haluttiin katkaista. - Viljellyille peltoaloille ei haluttu mitään rakentamista. Niillä jo olevat kaavanmukaiset tontit haluttiin poistaa. - Osa rakentamattomista tonteista on jo myyty, eikä näitä alueita voi enää tiivistää. Muita pieniä tarkistuksia tonttirajoihin, ja -jakoihin ja katualueiden sijainteihin - Syötekyläntieltä toivottiin uutta ajoliittymää Luokkavaaran alueen itäosaan, mikä tuskin on mahdollista. - Muita reitistöön liittyviä kommentteja. Hyvänä ja vetovoimaisena pidettiin rakennemallia, joka tukeutuu uuteen valaistuun ulkoilureittiin Hulhavanahon alueen pohjoispuolella - Luokkavaaran puolelle sopii myös pysyvämpi asuminen, osa tonteista haluttiin muuttaa omakotitonteiksi. - Luokkavaaran aluetta haluttiin laajentaa etenkin Luppoveden suuntaan, minne toivottiin yleisesti mahdollisimman paljon uusia tontteja. Toistaiseksi rakentamattomalle sähkölinjalle voidaan etsiä uusi paikka. 15

18 - Hulhavanahon ulkoilureitin pohjoispuolisen alueen rakennuskelpoisuus on epävarmaa ja melusuojaus on huomioitava. - Valtion maille ei ole tarvetta osoittaa uusia rakentamisen alueita. Mm. Rometien pääty parempi jättää rakentamatta. - Pohjoisessa kulkevan puron yläosassa tiedetään olevan lähteitä. - Kunnan kanssa tehty maankäyttösopimus, jossa Hulhavanahon LPA-alueelle tulisi kaksi uutta rakennuspaikkaa. - Yleisiä pysäköintialueita ei tulisi sijoittaa yksityisesti kunnossa pidettävien teiden varsille. Asemakaavan laadullisina tavoitteina pidettiin mm. täydennysrakentamisen sopimista maisemaan ja tärkeimpien suoalueiden säilyttämistä. Hyvää ja mahdollisimman tasapuolista pääsyä tärkeimmille virkistysreiteille ja Luppoveden rantapuistoon on myös pidetty tärkeänä. Tavoitteena on miettiä katujärjestelyt siten, että turhalta asukkaita häiritsevältä läpiajoliikenteeltä vältytään. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Luonnosvaiheen kuulemiskierroksen perusteella hahmottuivat luonnoksen perusratkaisut ja varsinaisen kaavaluonnoksen työstäminen pystyttiin aloittamaan. Kuulemiskierros oli hyvin tarpeellinen ja se antoi hyvät edellytykset luonnostella kaavaa. Tämän jälkeenkin tarvittiin tarkempaa aluekohtaista vaihtoehtotarkastelua ennen kuin esitettyyn kaavaluonnosratkaisuun päädyttiin. Tärkeä päämäärä oli välttää ristiriitoja maanomistajien tavoitteiden ja kaavaratkaisun välillä. Luonnosvaiheen vaihtoehtotarkastelua Alponkujalle. Vaihtoehdoista luovuttiin, koska Maanomistaja ei halunnut uusia tontteja Pärjänjoentien pohjoispuolelle. 16

19 Luonnosvaiheen vaihtoehtotarkastelua Raimonkujalle. Raimonkujan uusi sijainti ratkesi luonnosvaiheen kuulemisten myötä. Nämä tonttiratkaisut jouduttiin karsimaan, koska nykyisiä suuria tontteja ei haluttu pilkkoa ja tontinrajojen toivottiin noudattavan maanomistusrajoja. Tämä Hulhavanahon luonnosvaihtoehto karsittiin. Uusille tonteille johtavat katualueet haluttiin linjata omalle maalle, ei toisen maiden kautta. Syöteojantien alueen maanomistajaa kuultiin vielä luonnosvaiheessa. Maanomistaja toivoi tien varteen, ainakin osalle aluetta, yksittäisiä RA-lomatontteja. Yleiskaavan tavoitteiden mukaista tiiviimpää lomarakentamista sijoitettiin tien loppupäähän (RA/r). Käyttötarkoitukset mahdollistavat paritalojen rakentamisen kaikilla Syöteojantien varren tonteilla. 17

20 4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana esillä oli yksi vaihtoehto Hulhavanahon asemakaavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9 ja MRA 1 ). Kaavaa arvioidaan ja vertaillaan suhteessa olemassa olevaan ympäristöön, maisemaan, sosiaalisiin oloihin ja talouteen seuraavien kriteerien näkökulmasta: Vaikutukset rakennettuun ympäristöön; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisemaan; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset luonnonympäristöön; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Sosiaaliset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Kulttuuriset vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin Taloudelliset vaikutukset mm. yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutusalueena tarkastellaan asemakaavan muutosaluetta ja sen lähiympäristöä. Rakennettuun ympäristöön, luonnon ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin apuna on käytetty luonto- ja maisemaselvityksiä. Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana ovat mm. osallisten esiintuomat näkemykset mahdollisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu kunnan ja viranomaisten arvioihin Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 18

21 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavassa on osoitettu alueelle uusia rakennuspaikkoja maanomistajien kanssa tehtyjen kaavoitussopimusten mukaisesti. Rakennusoikeuksia on samalla tarkistettu siten, että Luppoveden itäpuolella nykyiset rakennusoikeudet poikkeuksetta kasvavat. Länsipuolella rakennusoikeudet kasvat tai säilyvät ennallaan. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennuspakkojen määrä kasvaa huomattavasti. Nykyisestä asemakaavasta on myös poistettu tontteja viljeltyjen peltoalueiden kohdalta. Pärjänjoentien pohjoispuolelle ei ole osoitettu yhtään loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Omakotitontteja on osoitettu lähinnä Luokkavaaran puoleiselle kaava-alueelle loma-asutuksen lomaan ja Pärjänjoentien tuntumaan, kun taas Luppoveden länsipuolella on pelkkää loma-asumista. Uusia katualueita on molemmilla puolilla asemakaavaa. Sekä nykyisiltä että uusilta tonttialueilta on haluttu mahdollistaa pääsy virkistysreiteille ja Luppoveden rantapuistoon. 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Uusien ja olevien loma-asuntotontin rakennusoikeudeksi on osoitettu k-m 2. Kunnallistekniikan liittymismaksut on porrastettu sen mukaan, paljonko tontille tosiasiassa rakennetaan, ei kaavan rakennusoikeuden perusteella. Käytetyt rakennusoikeudet mahdollistavat myös paritalojen rakentamisen RA-tonteille. Loma-asumisen rakennusoikeudet on osoitettu RA- ja RA/r -alueilla korttelikohtaisesti (lähinnä uudet, rakentamattomat korttelialueet), mikä on katsottu toteuttamisen kannalta joustavimmaksi ratkaisuksi. Erillispientaloalueilla (AO) rakennusoikeudet ovat tonttikohtaisia ja tontinrajat ohjeellisia. Ts. oleva suuri tontti voidaan jättää lohkomatta kaavan esittämällä tavalla, mutta rakennusoikeus määrittyy edelleen tonttikohtaisesti (200 k-m 2 / tontti). Jo rakentuneilla tonteilla rakennusoikeuksia nostettiin toteutuneen tilanteen mukaisesti. Erityisen paljon rakennusoikeuksia nostettiin järven itäpuolisella alueella, missä aiemmat rakennusoikeudet olivat pienimmillään k-m 2. Kaava-alueella on nyt yhteensä 15 ohjeellista erillispientalotonttia AO (+AM), 75 ohjeellista loma-asuntotonttia RA, 15 rivitalo- tai muiden kytkettyjen loma-asuntojen (=paritalo) tonttia RA/r ja 2 matkailupalvelurakentamisen tonttia RM (= lomaosakkeita). merkintä rakennetut tontit rakentamattomat yhteensä oleva länsipuoli+itäpuoli tontit ak RA RA/r RM AO 0+AM ja 6 AO AM ja 2AO yht Suurimmaksi sallituksi kerroskorkeus nostettiin loma-asumisen tonteilla 1 ½ kerrokseen koko kaava-alueella. Erillispientalotonttien osalta suurin sallittu kerroskorkeus nostettiin kahteen. Uusia tonttialueita varten rakennettavaa uutta katupituutta on yhteensä noin kilometrin verran eri maanomistajien alueilla. Uusia tai jatkettavia katuja on yhteensä kahdeksan. 19

22 Luppoveden tekojärvi on miltei 6 hehtaarin laajuinen. Luppoveden ympärille ja lomaasutuksen lomaan jää virkistysalueita yhteensä noin 45 hehtaaria eli yli puolet noin 84 hehtaarin kaava-alueesta Palvelut Kaava-alueelle suunnitellut palvelut ovat Luppoveden rantapuiston virkistyspalveluita kuten uimaranta ja keskimääräistä paremmin varustettu leikkipuisto eli huvipuisto. Kaava-alueen tuntumaan ja mahdollisesti osittain kaava-alueellekin (VU-alue) on suunnitteilla golf-kentän ratoja. Alueen ulkoilureitistöt ovat monipuoliset ja ulottuvat hyvin laajalle ympäristöön. Muiden palvelujen osalta alue tukeutuu lähinnä Iso-Syötteen ja Syötekeskuksen palveluihin, joista Iso-Syötteen ydinkeskusta sijoittuu aivan Hulhavanahon kaava-alueen viereen. Sieltä löytyvät myös lähimmät kaupalliset palvelut (elintarvikkeet, päivittäiset käyttötavarat, ravintolaja rinnepalvelut). Syötteen alueen Masterplanin mukaiset matkailun kasvutavoitteet edellyttävät palvelurakenteen huomattavaa kohentumista Iso-Syötteen ydinkeskustassa ja mahdollisesti ydinkeskustan laajenemista kohti risteysaluetta Hulhavanahon kaava-alueen eteläpuolelle, mihin kaavaillaan monitoimitaloa ja mahdollisesti safarikeskuksen toimintoja. Kattavammat palvelut löytyvät kauempaa Taivalkosken (30 km) ja Pudasjärven (65 km?) keskustoista Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Osa voimassa olevan kaavan RM-tonteista on muutettu AO-tonteiksi. Rakennusoikeus kasvaa kaikilla tonteilla. Suurin sallittu kerroskorkeus on kaksi. Huom. AO-alueilla rakennusoikeudet ovat tonttikohtaisia ja tontinrajat ohjeellisia. Ts. oleva suuri tontti voidaan jättää halutessa lohkomatta kaavan esittämällä tavalla, jolloin rakennusoikeus määritellään edelleen tonttikohtaisesti (yhteensä 200 k-m2). Rakennusoikeutta on nostettu toteutuneen tilanteen mukaisesti. 20

23 Pienempien uusien tonttien tonttikoot ja rakennusoikeudet (120 k-m2 / tontti) vastaavat kutakuinkin Rakkatien varrelle toteutunutta mitoitusta. Suuremmilla uusilla tonteilla rakennusoikeus on 150 k-m2. Nykyisen asemakaavan tonttialueita on yleensä jaettu useammaksi ohjeelliseksi tontiksi maanomistajien toiveiden mukaisesti. Näin oleva rakenne tiivistyy tällä Iso- Syötteen alarinteen keskeisimmällä loma-asuntoalueella. Tiivistäminen antaa kunnallistekniikalle paremman hyötysuhteen ja hiihtokeskuksen palvelut voi tavoittaa jalkaisin tai hiihtämällä. Hulhavanahon pohjoisosaan muodostuu valaistua ulkoilureittiä myötäilevä uusi RM-alue, johon voidaan rakentaa esim. vuokrattavia paritaloja tai kytkettyjä huoneistoja joko kortteli tai tontti kerrallaan. Korttelin 1 uusi tonttijako perustuu nykyiseen maanomistustilanteeseen. Tontteja on laajennettu, jotta lisärakentaminen olisi mahdollista. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet vastaavat kutakuinkin samaa tehokkuutta, kuin Rometien varren korttelissa 2. Ajoyhteys Pärjänkievarintieltä on olevan kaava- ja toteutuneen tilanteen mukainen. Nykyisin tonttialueiden 2-3 läpi tapahtuva läpikulku rivitalotontille 1 on haluttu estää ja uusi ajoyhteys muodostaa Rometien kautta. Rometien kautta on myös pääsy tontin 2 pysäköintialueelle. Nykyiset Rakkatien varren tonttialueilla olevat autopaikat eivät riitä, vaan autoja pysäköidään pitkin tienvartta. LPA-1 -alue on tarkoitettu parantamaan Rakkatien kortteleiden autopaikkatilannetta, ei yleiseksi pysäköimisalueeksi. Alueella on nykyisin moottorikelkkavarasto, joka on uuden kaavamääräyksen mukainen. 21

24 5.2.2 Muut alueet Kaikki kortteleita ympäröivät metsä ja suoalueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi VL. Alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina. Alueille sijoittuukin erilaisia luonto- ja maisema-arvoja, jotka on osoitettu kaavassa luo-merkinnöillä. Asutuskumpareiden väliset suot tulee säilyttää luonnontilaisina, jolloin maiseman avaruus ja näkymät ympäristön säilyvät. Tämä on myös edullisinta viheralueiden hoitoa kun ei tarvita hakkuita, pajukoiden raivausta tai nurmikoiden leikkausta. Metsäsaarekkeet suolla tulee myös säilyttää koskemattomina. Asutuskumpareilla kasvavaa puustoa voidaan hoitaa ja tarvittaessa varovasti harventaa. Tekojärven ympärille on rakennettu ulkoilupolut, joista länsipuolinen on valaistu kuntorata ja hiihtolatu. Kuntorata sivuaa uimaranta-aluetta, joka rakennetaan tekojärven rantaan kesällä Uimarantaan VV liittyen voidaan rakentaa leikkipuisto esim. sen eteläpuolelle VUalueelle, missä on huomioitava myös golfkentän mahdollinen lähtöalue ja harjoitusradat. Ojan varteen on lisäksi varattava polku ja aluetta kalastajia varten. Lisäksi järven rantaan, sen eteläpäähän olisi varattava valkama-aluetta vuokrattaville soutuveneille ja kanooteille. Porojen takia em. aktiviteettialueet uimarannasta etelään on syytä aidata, jotta rakenteet voisivat säilyä ehjinä ja aremmatkin ihmiset uskaltavat alueella liikkua. Olevaan maatilaan liittyvät Hulhavanahon laella ja rinteessä olevat, maisemallisesti tärkeät peltoalueet. Ne tuovat miellyttävää vaihtelua muuten metsäiseen maisemaan. Ne myös paljastavat hienosti maaston pienipiirteisen kumpuilun ja avaavat pitkiä näkymiä ympäristöön. Peltojen soisi säilyvän viljelykäytössä mahdollisimman pitkään. Maatilan pohjois- ja länsipuolella olevat metsä- ja peltoalueet on merkitty maatalousalueeksi M. Talvella alueen keskelle rakennettu tekojärvi, Luppovesi, ja siihen laskeva Latvanaamanganoja on merkitty vesialueiksi W. Vesialue on rakennettu osin maisemallisista syistä mutta erityisesti virkistyskäyttöä varten. Uimisen ja kalastuksen lisäksi järveä voi käyttää melontaan ja surffaukseen sekä talvella esim. purjeliitoon. 22

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HULHAVANAHON, ISO-SYÖTTEEN JA LUOKKAVAARAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2010 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus

FCG Finnish Consulting Group Oy. Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Kaavaselostus. Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Konneveden kunta PUKARAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kaavaselostus Ehdotus FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156

Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 162-AK1603 MYNÄMÄEN KUNTA RAIMELAN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 28.10.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELIT 153, 154 JA 255 ASEMAKAAVASELOSTUS EHDOTUS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 16.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI

RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI 3.3.2016 OAS 1 (6) Ketunluolan asemakaava RUSKO, KETUNLUOLANMÄKI Ketunluolan asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee asemakaavan laadinnan osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO-LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. 28.2.2012, täydennetty 20.6.2012.

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO-LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. 28.2.2012, täydennetty 20.6.2012. PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO-LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 28.2.2012, täydennetty 20.6.2012 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu 21.10.2010 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.6.2012,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; LUTTORINNE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 2.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS; KORTTELI 154 JA KADUNNIMI ASEMAKAAVASELOSTUS Valmisteluvaihe Inarin kunta Tekninen osasto Venla Jomppanen Kaavasuunnittelija 5.10.2016 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Muonio. VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Muonio VISANNON RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS Korttelit 1, 2 ja 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 21.2.2017 Seitap Oy 2017 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot