PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS kuva alueelta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta"

Transkriptio

1 PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa Hyväksytty kunnanvaltuustossa AIRIX Ympäristö Oy Arkistokatu 4, 4.krs OULU Puhelin Telefax PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

2

3 1

4 Selostuksen sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maisema Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön

5 5.3.3 Muut vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta

6 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus Pudasjärven Syötteen osoitekartalla. 1.2 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (selostuksen lopussa) - Asemakaavakartta ja merkintöjen selitykset 1: Ote voimassa olevasta asemakaavasta 1: Asemakaavan seurantalomake (selostuksen lopussa) - Isosyötteen-Hulhavanahon luontoselvitys, AIRIX Ympäristö Oy, Aija Degerman Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemateriaalista - Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, Pohjois-Pohjanmaan liitto Syötteen Yleiskaava, arkkit. tsto Oulun Yke, Harri Lindroos Syötteen matkailun kehittämissuunnitelma , FCG, Iso-Syötteen lumetusvesialtaan tutkimukset, PSV-maa- ja vesi, Syötteen seudun yleiskaavan laajennusalueet / luontoselvitys, Natans Oy Lassi Kalleinen Iso-Syötteen Latvanaamanganojan kasvillisuusselvitys, biologitsto Jari Venetvaara Ky, Jouni Klinga Syöte golfkenttäselvitys, GolfArk, Jari Rasinkangas

7 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Puitesopimus Pudasjärven kaupungin ja AIRIXin kesken työneuvottelu tilaajan kanssa käynnistyvistä töistä 5.2. ja alustava työohjelma Tekninen lautakunta tilasi suunnittelutyön päätöksellään Luonto- ja maisemaselvitys kesällä Kaavoitus kuulutetaan vireille Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS nähtävänä ja kommentoitavana teknisen toimiston ilmoitustaululla ja Internetin kuntasivuilla Tämän jälkeenkin OAS on ollut nähtävillä ehdotuksen nähtäville asettamiseen saakka. Rakennetun ympäristön analyysi, maastokäynti joulukuu 2010 Osallisten tavoitteiden kartoittaminen alustavien luonnosten pohjalta Syötteellä 8.12 ja Oulussa Kaavoihin liittyvää materiaalia oli lisäksi nähtävillä Pudasjärven kaupungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä Internetissä tai / Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. muistio osallisten mielipiteistä Luonnoksen muokkaaminen maanomistajilta ja kunnasta saadun palautteen pohjalta 1. Viranomaisneuvottelu x.xx.-x.xx.2011 Asemakaavaluonnos nähtävillä 2.2 Asemakaava 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttamisesta ja toteutumisen seurannasta vastaa Pudasjärven kaupunki. 5

8 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Suunnittelualue sijoittuu Iso-Syötteen tunturin juurelle sen koilliskulmalle. Alueen maasto on kumpareiden kirjomaa suolakeutta. Oleva loma-asutus on sijoittunut kuiville moreenikummuille ja alavat suot ovat viheralueina. Aluetta halkoo Latvanaamanganoja, johon on rakennettu talvella iso tekojärvi, Luppovesi Luonnonympäristö ja maisema Alueelle on tehty luontoselvitys kesällä 2010 ja siitä on erillinen raportti ja kartta (ks liiteluettelo). Korttelialueilla tai niiden välissä ei ole arvokkaita kohteita tai alueita. Luonnon kannalta arvokkaimmat kohteet sijoittuvat Namanaganojan varteen, missä on arvokkaita suotyyppejä ja lähteitä sekä suosaarekkeeseen, missä on paljon lahopuuta. Maisemallisesti vaalittavia ovat avosuot ja peltoaukiot kumpareella. Ote luontoselvityksestä Luppoveden tekojärven alueelta on poistettu turvemaata syvimmillään lähes 3 metriä. Vesistön rantojen maisemointi valmistellaan kesällä Järven rannat ovat rakentamisen jäljeltä muuta maastoa hieman korkeammalla penkalla. Eteläpäästään padottu järvi istuu maisemaan melko luontevasti, vaikka kasvillisuus ei vielä pehmennäkään näkymää. Järven rannoilla olevien suoaukeiden yli avautuu hienoja näkymiä ympäröiviltä teiltä ja kummuilta vesistöön. 6

9 Luppovesi kesällä 2010 etelän suunnasta sekä talvella 2010 Pärjänjoentien suunnasta tarkasteltuna Rakennettu ympäristö Iso-Syötteen alueella on noin 100 loma-asuntoa. Tälle suunnittelualueelle sijoittuu 43 rakennusta, joista 1 on maatila ja 6 omakotitaloa. Hulhavanahon lähes kaikki tontit ovat rakentuneet, kun taas Luppoveden itäpuolisella Luokkavaaran reunalla on useampia rakentamattomia tontteja vähäisen rakennusoikeuden ja suuren tonttikoon vuoksi. Lomarakentaminen on vaihtelevaa, eikä alueilla ole käytetty yhtenäistä tyyliä tai väritystä. Rakennusmateriaalina on käytetty yleisesti puuta pyöröhirrestä sahatavaraan. Hulhavanahon puolella myös rakennustyypit vaihtelevat yksittäisistä harjakattoisista lomamökeistä pari- ja rivitalorakennuksiin. Rakennus- ja huoneistokoot etenkin yksityisten mökkien osalta ovat yleisesti suuria. Kattomuotona on yleensä harjakatto, mutta myös pulpettikattoista modernimpaa rakentamista mahtuu joukkoon. Luokkavaaran puoleinen alue on huomattavasti harvempaan rakentunutta ja rakennukset ovat lähinnä pienehköjä harjakattoisia mökkejä. Seassa on myös pysyvää asumista ja Pärjänjoentien varressa on toimiva viljatila, jonka peltoalueet muodostavat tien suuntaan avautuvia maisematiloja. Alueen rakentamista Hulhavanahon puolella (Luppoveden länsipuoli): 7

10 Alueen rakentamista Luokkavaaran puolella (Luppoveden itäpuoli): Alueen rakennuskannassa ei ole erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Hulhavanahon ja Luokkavaaran katuverkot on toteutettu ja kunnossapidetty yksityisesti maan- ja tontinomistajien toimesta. Hulhavanahontietä ei ole rakennettu Pärjänjoentielle saakka. Alueella on vesi- ja viemärilaitos. Jätevedenpuhdistamo on Pytkynharjussa, jonne johtaa Syötteeltä noin 8 km pitkä siirtoviemäri. Viemäriverkko on vajaalla käytöllä lukuun ottamatta huippusesonkia. Puhdistamoprosessi sisältää saostusaltaan, josta puhdas vesi johdetaan suolle, mistä se imeytyy Pärjänjokeen. Käytännössä on kuitenkin todettu, että puhdistettu vesi painuu pääosin altaasta maahan eikä vettä kulkeudu suolle saati Pärjänjokeen saakka. Sähkönjakeluverkon omistaa Fortum Sähkönsiirto Oy ja Fortum on myös ostanut paikallisen Koillis-Pohjan Sähkön. Alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä. 8

11 3.1.4 Maanomistus Suunnittelualue on lähes kokonaan yksityisessä maanomistuksessa ja maanomistajia on useita. Asemakaavan muutosalueen rajauksen sisäpuolella on yli 50 tilaa. Toistaiseksi kaavoitussopimuksen on tehnyt 4 suurta maanomistajaa, joiden alueelle tulee uutta suunnittelua ja tonttimaata. (Pudasjärven valtionmaa 10:1, Hulhavanaho 55:55, Rakka II 55:42 ja Rakka III 55:43) Vihreä yksityisten maanomistajien kaavoitussopimukset, sinisellä Pudasjärven valtionmaa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Maakuntakaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta RM, loma- ja matkailualuetta R sekä virkistysaluetta V. Koko Syötteen alue on osa matkailun vetovoima-aluetta mv-2. Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava on vahvistettu Ympäristöministeriössä

12 Ote Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjois-Pohjanmaan liitto) Syötteen yleiskaavassa alueella on loma-asuntoalueita RA-1, joka on tarkoitettu tiiviille loma-asutukselle ja RA-2, joka on tarkoitettu pääosin erillisille loma-asuntorakennuksille. Lisäksi alueella on urheilu- ja virkistyspalvelualuetta VU-2 ja tekojärvi W-2. Virkistysalueella toimintojen toteutuksen tulee perustua asemakaavaan tai muuhun yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, josta käy ilmi toimintojen, rakentamisen, liikenneyhteyksien ja reitistöjen järjestelyt. Lisäksi yleiskaavassa on esitetty uusia tielinjauksia ja eritasokäytäviä ulkoilureiteille. Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa

13 Ote Syötteen yleiskaavasta. Syötteen matkailun kehittämissuunnitelmassa painotetaan alueen kehittämistä perhematkailukeskuksena ja olevan rakenteen tiivistämistä sekä Iso- ja Pikku-Syötteen alueiden yhdistämistä välialueen rakentamisella. Suunnitelman havainnollistamista laaditaan parhaillaan ja selvitys valmistuu vuoden 2010 lopulla. tähän tekstiä ja kuvia Voimassa oleva asemakaava Asemakaavan muutosalue sijaitsee Syötteen hiihto- ja laskettelukeskuksen koillispuolella. Alueen pinta-ala on noin 83 ha. Alueella on voimassa Luokkavaaran asemakaava joka on vahvistettu , Hulhavanahon asemakaava, joka on vahvistunut ja Iso- Syötteen asemakaava, joka on hyväksytty Ote ajantasa-asemakaavasta. Muut suunnitelmat Luppoveden tekojärvestä on tehty rakennussuunnitelma, jonka mukaan tekojärvi on rakennettu talvella Arkkitehtitoimisto Ulla Mattila laatii parhaillaan Luppoveden rantapuiston rakentamissuunnitelmaa, joka koskee mm. uimaranta-aluetta, uimalaitureita, pukuhuone- ja wc-tiloja, leikkipaikkaa, grillauspaikkaa, lentopallokenttää, huoltoteitä, pysäköintipaikkoja ja Luppoveden rantapenkereellä kulkevia reittejä. 11

14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Tehtävänä on laatia asemakaavan muutos ja laajennus noin 83 hehtaarin alueelle Pudasjärven Syötteellä. Alueen kadut ja muu infrastruktuuri on pääosin toteutunut voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti. Hulhavanahon alue on toteutunut lähes kokonaan kun taas Luokkavaaran alueet ovat toteutuneet vain osittain. Iso-Syötteen asemakaavan virkistysalue muuttuu suurelta osin vesialueeksi (Luppovesi). Asemakaavatyön tavoitteena on kehittää alueen matkailupalveluihin ja loma-asutukseen liittyvää maankäyttöä ja virkistystoimintoja. Yleiskaavan ja matkailun kehittämissuunnitelman mukaan suunnittelu on tehtävä maisemaa ja luontoa kunnioittaen. Suunnittelussa otetaan huomioon Luokkavaaran ja Hulhavanahon asemakaavat, tekeillä oleva Luokkavaaran asemakaavan laajennus, Syötteen tekeillä oleva matkailun kehittämissuunnitelma (2010) ja Syötteen osayleiskaava (2009). Kaavamuutos kohdistuu pääosin yksityisten maille, joiden kanssa kaupunki tekee kaavoitussopimukset. 4 kaavoitussopimusta on hyväksytty kaupunginhallituksessa Maanomistajien tavoitteita ovat mm. olevien korttelien poistaminen, siirto, laajentaminen tai rajojen tarkistus sekä rakennusoikeuksien korotus. 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavasuunnittelun käynnistämisestä sovittiin keväällä 2010 kun kaupunki valitsi AIRIX Ympäristön sopimuskumppaniksi. Luontoselvitys tehtiin kesällä 2010 ja kaavoitus käynnistettiin syksyllä. Kaava kuulutettiin vireille lokakuussa Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Alueen maanomistajat ja osakaskunnat Kunnan asukkaat, kylätoimikunnat, matkailualueen käyttäjät / loma-asukkaat Alueen yritykset, yhdistykset ja järjestöt Kunnan hallintokunnat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan maakuntamuseo Sähköyhtiö Vireilletulo Kuulutus kaavamuutoksen vireilletulosta on annettu Lisäksi maanomistajille on tiedotettu asiasta kirjeitse Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kommentoitavana teknisen toimiston ilmoitustaululla ja Internetin kuntasivuilla Osallisten tavoitteiden ja tarpeiden arvioimiseksi pidettiin kaksi kuulemistilaisuutta Syötteellä 8.12 ja Oulussa Tilaisuuteen oli laadittu kommentoitavaksi kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa sekä Hulhavanahon- että Luokkavaaranpuoleisista rakentamisen alueista. Kaavoihin liittyvää materiaalia oli lisäksi nähtävillä Pudasjärven kau- 12

15 pungintalolla kaavoitus- ja mittaustoimistossa sekä Internetissä ja / Nähtävänäolon aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä oli mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Kuulemistilaisuuksissa kävi yhteensä kahdeksan maanomistajaa. Lisäksi saatiin neljä mielipidettä sähköpostitse. Alustavat luonnokset Hulhavanahon alueen täydentämisestä Olevat tontit on osoitettu keltaisella ja uudet oranssilla värillä. 13

16 Alustavat luonnokset Luokkavaaran alueen täydentämisestä Viranomaisyhteistyö Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 26 :n mukainen viranomaisneuvottelu pidettiin Keskeisiä käsiteltäviä asioita olivat 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavatyön tavoitteena on kehittää alueen matkailupalveluihin ja loma-asutukseen liittyvää maankäyttöä ja virkistystoimintoja. Jo kokonaan tai osittain rakennettujen lomaasuntoalueiden täydentymisen, lisärakentamisen ja laajentumisen mahdollisuudet on tarkoitus tutkia siten, että kunnioitetaan maisemaan ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja ja osallisten tavoitteet huomioidaan mahdollisimman hyvin. Maanomistajat ovat kunnan kanssa yhtä mieltä siitä, että Syötteen alueen tulee pystyä kehittymään. Työn on tarkoitus olla linjassa Syötteen alueen Masterplanin tavoitteiden kanssa. Täydennysrakentaminen alueella tukee hyvin koko Syötteen alueen matkailutoiminnan kehitystä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka ovat tulleet voimaan ja joiden tarkistus on tullut voimaan Valtakunnallisissa tavoitteissa esitetään mm. alueidenkäytön suunnittelua koskevia periaatteellisia linjauksia sekä velvoitteita. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tässä kaavatyössä huomioidaan erityisesti seuraavat: Toimiva aluerakenne Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. 14

17 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Alueidenkäytöllä edistetään yhdyskuntien ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita hyödynnetään. Viheralueista muodostetaan yhtenäisiä kokonaisuuksia Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuurimatkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Syötteen matkailun kehittämissuunnitelmassa tavoitteiksi on asetettu, että alueella vierailee vuonna 2023 miljoona asiakasta (2008 noin ), joista lumettomana aikana 40%. Syöte on vuodenaikojen mukaan muuntuva, elämyksellinen vapaa-ajanviettokeskus, joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet retkeilyyn, liikuntaan ja rinneaktiviteetteihin. Syöte virkistää koko perheen. Kärkihankkeita ovat majoituskapasiteetin kasvattaminen, tunturikylpylä, golfkenttä, rinnekapasiteetin kehittäminen ja loma-asuntojen rakentaminen. Luppoveden ympäristöä suunnitellaan parhaillaan virkistyskäyttöön. Alueelle on tulossa mm. uimaranta pukuhuone- ja wc-tiloineen. Lammen rantatöyräille on suunnitteilla ulkoilureittejä, joiden varrelle tulisi mm. nuotio- ja maisemankatselupaikkoja Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Osallisia kuultiin koko prosessin ajan. Maanomistajien alustavia tavoitteita olivat mm. olevien korttelien poistaminen, siirto, laajentaminen tai rajojen tarkistus sekä rakennusoikeuksien korotus etenkin Luokkavaaran puoleisella alueella. Jo ennen suunnittelun käynnistymistä kantaa oli otettu mm. katujärjestelyistä ja tonttitarpeista. Syksyllä 2010 laadittiin kaksi alustavaa luonnosvaihtoehtoa sekä Hulhavanahon- että Luokkavaaran alueista, joiden pohjalta keskusteltiin osallisten tavoitteista Syötteellä ja konsultin toimistossa Oulussa Kuulemisissa saatujen mielipiteiden perusteella selvisivät tarkemmin maanomistajien maankäytölliset tavoitteet kaavaluonnosta varten. Osa maanomistajista kävi tapaamassa suunnittelijoita myös muuna aikana ja osa kertoi kantansa sähköpostitse. Luonnosvaiheen kuulemisissa saadut mielipiteet koskivat mm. seuraavia asioita: - Toivottiin lisää rakennusoikeutta - Läpiajoliikenne koettiin ongelmaksi eikä sitä haluttu aiheutuvan lisää kaavamuutoksen seurauksena. Mm. ajoyhteys Ahdinkujalta Virventielle haluttiin katkaista. - Viljellyille peltoaloille ei haluttu mitään rakentamista. Niillä jo olevat kaavanmukaiset tontit haluttiin poistaa. - Osa rakentamattomista tonteista on jo myyty, eikä näitä alueita voi enää tiivistää. Muita pieniä tarkistuksia tonttirajoihin, ja -jakoihin ja katualueiden sijainteihin - Syötekyläntieltä toivottiin uutta ajoliittymää Luokkavaaran alueen itäosaan, mikä tuskin on mahdollista. - Muita reitistöön liittyviä kommentteja. Hyvänä ja vetovoimaisena pidettiin rakennemallia, joka tukeutuu uuteen valaistuun ulkoilureittiin Hulhavanahon alueen pohjoispuolella - Luokkavaaran puolelle sopii myös pysyvämpi asuminen, osa tonteista haluttiin muuttaa omakotitonteiksi. - Luokkavaaran aluetta haluttiin laajentaa etenkin Luppoveden suuntaan, minne toivottiin yleisesti mahdollisimman paljon uusia tontteja. Toistaiseksi rakentamattomalle sähkölinjalle voidaan etsiä uusi paikka. 15

18 - Hulhavanahon ulkoilureitin pohjoispuolisen alueen rakennuskelpoisuus on epävarmaa ja melusuojaus on huomioitava. - Valtion maille ei ole tarvetta osoittaa uusia rakentamisen alueita. Mm. Rometien pääty parempi jättää rakentamatta. - Pohjoisessa kulkevan puron yläosassa tiedetään olevan lähteitä. - Kunnan kanssa tehty maankäyttösopimus, jossa Hulhavanahon LPA-alueelle tulisi kaksi uutta rakennuspaikkaa. - Yleisiä pysäköintialueita ei tulisi sijoittaa yksityisesti kunnossa pidettävien teiden varsille. Asemakaavan laadullisina tavoitteina pidettiin mm. täydennysrakentamisen sopimista maisemaan ja tärkeimpien suoalueiden säilyttämistä. Hyvää ja mahdollisimman tasapuolista pääsyä tärkeimmille virkistysreiteille ja Luppoveden rantapuistoon on myös pidetty tärkeänä. Tavoitteena on miettiä katujärjestelyt siten, että turhalta asukkaita häiritsevältä läpiajoliikenteeltä vältytään. 4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Luonnosvaiheen kuulemiskierroksen perusteella hahmottuivat luonnoksen perusratkaisut ja varsinaisen kaavaluonnoksen työstäminen pystyttiin aloittamaan. Kuulemiskierros oli hyvin tarpeellinen ja se antoi hyvät edellytykset luonnostella kaavaa. Tämän jälkeenkin tarvittiin tarkempaa aluekohtaista vaihtoehtotarkastelua ennen kuin esitettyyn kaavaluonnosratkaisuun päädyttiin. Tärkeä päämäärä oli välttää ristiriitoja maanomistajien tavoitteiden ja kaavaratkaisun välillä. Luonnosvaiheen vaihtoehtotarkastelua Alponkujalle. Vaihtoehdoista luovuttiin, koska Maanomistaja ei halunnut uusia tontteja Pärjänjoentien pohjoispuolelle. 16

19 Luonnosvaiheen vaihtoehtotarkastelua Raimonkujalle. Raimonkujan uusi sijainti ratkesi luonnosvaiheen kuulemisten myötä. Nämä tonttiratkaisut jouduttiin karsimaan, koska nykyisiä suuria tontteja ei haluttu pilkkoa ja tontinrajojen toivottiin noudattavan maanomistusrajoja. Tämä Hulhavanahon luonnosvaihtoehto karsittiin. Uusille tonteille johtavat katualueet haluttiin linjata omalle maalle, ei toisen maiden kautta. Syöteojantien alueen maanomistajaa kuultiin vielä luonnosvaiheessa. Maanomistaja toivoi tien varteen, ainakin osalle aluetta, yksittäisiä RA-lomatontteja. Yleiskaavan tavoitteiden mukaista tiiviimpää lomarakentamista sijoitettiin tien loppupäähän (RA/r). Käyttötarkoitukset mahdollistavat paritalojen rakentamisen kaikilla Syöteojantien varren tonteilla. 17

20 4.5.2 Valittujen vaihtoehtojen vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana esillä oli yksi vaihtoehto Hulhavanahon asemakaavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset (MRL 9 ja MRA 1 ). Kaavaa arvioidaan ja vertaillaan suhteessa olemassa olevaan ympäristöön, maisemaan, sosiaalisiin oloihin ja talouteen seuraavien kriteerien näkökulmasta: Vaikutukset rakennettuun ympäristöön; alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset maisemaan; maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon Vaikutukset luonnonympäristöön; kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin Sosiaaliset vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Kulttuuriset vaikutukset maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön sekä ihmisten elinoloihin Taloudelliset vaikutukset mm. yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen Vaikutusalueena tarkastellaan asemakaavan muutosaluetta ja sen lähiympäristöä. Rakennettuun ympäristöön, luonnon ympäristöön ja maisemaan kohdistuvien vaikutusten arvioinnin apuna on käytetty luonto- ja maisemaselvityksiä. Sosiaalisten ja kulttuuristen vaikutusten arvioinnissa lähtökohtana ovat mm. osallisten esiintuomat näkemykset mahdollisista vaikutuksista. Taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu kunnan ja viranomaisten arvioihin Yhteenveto vaihtoehtojen vertailusta Asemakaavaratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset 18

21 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavassa on osoitettu alueelle uusia rakennuspaikkoja maanomistajien kanssa tehtyjen kaavoitussopimusten mukaisesti. Rakennusoikeuksia on samalla tarkistettu siten, että Luppoveden itäpuolella nykyiset rakennusoikeudet poikkeuksetta kasvavat. Länsipuolella rakennusoikeudet kasvat tai säilyvät ennallaan. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden rakennuspakkojen määrä kasvaa huomattavasti. Nykyisestä asemakaavasta on myös poistettu tontteja viljeltyjen peltoalueiden kohdalta. Pärjänjoentien pohjoispuolelle ei ole osoitettu yhtään loma-asuntojen rakennuspaikkaa. Omakotitontteja on osoitettu lähinnä Luokkavaaran puoleiselle kaava-alueelle loma-asutuksen lomaan ja Pärjänjoentien tuntumaan, kun taas Luppoveden länsipuolella on pelkkää loma-asumista. Uusia katualueita on molemmilla puolilla asemakaavaa. Sekä nykyisiltä että uusilta tonttialueilta on haluttu mahdollistaa pääsy virkistysreiteille ja Luppoveden rantapuistoon. 5.1 Kaavan rakenne Mitoitus Uusien ja olevien loma-asuntotontin rakennusoikeudeksi on osoitettu k-m 2. Kunnallistekniikan liittymismaksut on porrastettu sen mukaan, paljonko tontille tosiasiassa rakennetaan, ei kaavan rakennusoikeuden perusteella. Käytetyt rakennusoikeudet mahdollistavat myös paritalojen rakentamisen RA-tonteille. Loma-asumisen rakennusoikeudet on osoitettu RA- ja RA/r -alueilla korttelikohtaisesti (lähinnä uudet, rakentamattomat korttelialueet), mikä on katsottu toteuttamisen kannalta joustavimmaksi ratkaisuksi. Erillispientaloalueilla (AO) rakennusoikeudet ovat tonttikohtaisia ja tontinrajat ohjeellisia. Ts. oleva suuri tontti voidaan jättää lohkomatta kaavan esittämällä tavalla, mutta rakennusoikeus määrittyy edelleen tonttikohtaisesti (200 k-m 2 / tontti). Jo rakentuneilla tonteilla rakennusoikeuksia nostettiin toteutuneen tilanteen mukaisesti. Erityisen paljon rakennusoikeuksia nostettiin järven itäpuolisella alueella, missä aiemmat rakennusoikeudet olivat pienimmillään k-m 2. Kaava-alueella on nyt yhteensä 15 ohjeellista erillispientalotonttia AO (+AM), 75 ohjeellista loma-asuntotonttia RA, 15 rivitalo- tai muiden kytkettyjen loma-asuntojen (=paritalo) tonttia RA/r ja 2 matkailupalvelurakentamisen tonttia RM (= lomaosakkeita). merkintä rakennetut tontit rakentamattomat yhteensä oleva länsipuoli+itäpuoli tontit ak RA RA/r RM AO 0+AM ja 6 AO AM ja 2AO yht Suurimmaksi sallituksi kerroskorkeus nostettiin loma-asumisen tonteilla 1 ½ kerrokseen koko kaava-alueella. Erillispientalotonttien osalta suurin sallittu kerroskorkeus nostettiin kahteen. Uusia tonttialueita varten rakennettavaa uutta katupituutta on yhteensä noin kilometrin verran eri maanomistajien alueilla. Uusia tai jatkettavia katuja on yhteensä kahdeksan. 19

22 Luppoveden tekojärvi on miltei 6 hehtaarin laajuinen. Luppoveden ympärille ja lomaasutuksen lomaan jää virkistysalueita yhteensä noin 45 hehtaaria eli yli puolet noin 84 hehtaarin kaava-alueesta Palvelut Kaava-alueelle suunnitellut palvelut ovat Luppoveden rantapuiston virkistyspalveluita kuten uimaranta ja keskimääräistä paremmin varustettu leikkipuisto eli huvipuisto. Kaava-alueen tuntumaan ja mahdollisesti osittain kaava-alueellekin (VU-alue) on suunnitteilla golf-kentän ratoja. Alueen ulkoilureitistöt ovat monipuoliset ja ulottuvat hyvin laajalle ympäristöön. Muiden palvelujen osalta alue tukeutuu lähinnä Iso-Syötteen ja Syötekeskuksen palveluihin, joista Iso-Syötteen ydinkeskusta sijoittuu aivan Hulhavanahon kaava-alueen viereen. Sieltä löytyvät myös lähimmät kaupalliset palvelut (elintarvikkeet, päivittäiset käyttötavarat, ravintolaja rinnepalvelut). Syötteen alueen Masterplanin mukaiset matkailun kasvutavoitteet edellyttävät palvelurakenteen huomattavaa kohentumista Iso-Syötteen ydinkeskustassa ja mahdollisesti ydinkeskustan laajenemista kohti risteysaluetta Hulhavanahon kaava-alueen eteläpuolelle, mihin kaavaillaan monitoimitaloa ja mahdollisesti safarikeskuksen toimintoja. Kattavammat palvelut löytyvät kauempaa Taivalkosken (30 km) ja Pudasjärven (65 km?) keskustoista Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteuttaminen 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Osa voimassa olevan kaavan RM-tonteista on muutettu AO-tonteiksi. Rakennusoikeus kasvaa kaikilla tonteilla. Suurin sallittu kerroskorkeus on kaksi. Huom. AO-alueilla rakennusoikeudet ovat tonttikohtaisia ja tontinrajat ohjeellisia. Ts. oleva suuri tontti voidaan jättää halutessa lohkomatta kaavan esittämällä tavalla, jolloin rakennusoikeus määritellään edelleen tonttikohtaisesti (yhteensä 200 k-m2). Rakennusoikeutta on nostettu toteutuneen tilanteen mukaisesti. 20

23 Pienempien uusien tonttien tonttikoot ja rakennusoikeudet (120 k-m2 / tontti) vastaavat kutakuinkin Rakkatien varrelle toteutunutta mitoitusta. Suuremmilla uusilla tonteilla rakennusoikeus on 150 k-m2. Nykyisen asemakaavan tonttialueita on yleensä jaettu useammaksi ohjeelliseksi tontiksi maanomistajien toiveiden mukaisesti. Näin oleva rakenne tiivistyy tällä Iso- Syötteen alarinteen keskeisimmällä loma-asuntoalueella. Tiivistäminen antaa kunnallistekniikalle paremman hyötysuhteen ja hiihtokeskuksen palvelut voi tavoittaa jalkaisin tai hiihtämällä. Hulhavanahon pohjoisosaan muodostuu valaistua ulkoilureittiä myötäilevä uusi RM-alue, johon voidaan rakentaa esim. vuokrattavia paritaloja tai kytkettyjä huoneistoja joko kortteli tai tontti kerrallaan. Korttelin 1 uusi tonttijako perustuu nykyiseen maanomistustilanteeseen. Tontteja on laajennettu, jotta lisärakentaminen olisi mahdollista. Tonttikohtaiset rakennusoikeudet vastaavat kutakuinkin samaa tehokkuutta, kuin Rometien varren korttelissa 2. Ajoyhteys Pärjänkievarintieltä on olevan kaava- ja toteutuneen tilanteen mukainen. Nykyisin tonttialueiden 2-3 läpi tapahtuva läpikulku rivitalotontille 1 on haluttu estää ja uusi ajoyhteys muodostaa Rometien kautta. Rometien kautta on myös pääsy tontin 2 pysäköintialueelle. Nykyiset Rakkatien varren tonttialueilla olevat autopaikat eivät riitä, vaan autoja pysäköidään pitkin tienvartta. LPA-1 -alue on tarkoitettu parantamaan Rakkatien kortteleiden autopaikkatilannetta, ei yleiseksi pysäköimisalueeksi. Alueella on nykyisin moottorikelkkavarasto, joka on uuden kaavamääräyksen mukainen. 21

24 5.2.2 Muut alueet Kaikki kortteleita ympäröivät metsä ja suoalueet on osoitettu lähivirkistysalueiksi VL. Alueet tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisina. Alueille sijoittuukin erilaisia luonto- ja maisema-arvoja, jotka on osoitettu kaavassa luo-merkinnöillä. Asutuskumpareiden väliset suot tulee säilyttää luonnontilaisina, jolloin maiseman avaruus ja näkymät ympäristön säilyvät. Tämä on myös edullisinta viheralueiden hoitoa kun ei tarvita hakkuita, pajukoiden raivausta tai nurmikoiden leikkausta. Metsäsaarekkeet suolla tulee myös säilyttää koskemattomina. Asutuskumpareilla kasvavaa puustoa voidaan hoitaa ja tarvittaessa varovasti harventaa. Tekojärven ympärille on rakennettu ulkoilupolut, joista länsipuolinen on valaistu kuntorata ja hiihtolatu. Kuntorata sivuaa uimaranta-aluetta, joka rakennetaan tekojärven rantaan kesällä Uimarantaan VV liittyen voidaan rakentaa leikkipuisto esim. sen eteläpuolelle VUalueelle, missä on huomioitava myös golfkentän mahdollinen lähtöalue ja harjoitusradat. Ojan varteen on lisäksi varattava polku ja aluetta kalastajia varten. Lisäksi järven rantaan, sen eteläpäähän olisi varattava valkama-aluetta vuokrattaville soutuveneille ja kanooteille. Porojen takia em. aktiviteettialueet uimarannasta etelään on syytä aidata, jotta rakenteet voisivat säilyä ehjinä ja aremmatkin ihmiset uskaltavat alueella liikkua. Olevaan maatilaan liittyvät Hulhavanahon laella ja rinteessä olevat, maisemallisesti tärkeät peltoalueet. Ne tuovat miellyttävää vaihtelua muuten metsäiseen maisemaan. Ne myös paljastavat hienosti maaston pienipiirteisen kumpuilun ja avaavat pitkiä näkymiä ympäristöön. Peltojen soisi säilyvän viljelykäytössä mahdollisimman pitkään. Maatilan pohjois- ja länsipuolella olevat metsä- ja peltoalueet on merkitty maatalousalueeksi M. Talvella alueen keskelle rakennettu tekojärvi, Luppovesi, ja siihen laskeva Latvanaamanganoja on merkitty vesialueiksi W. Vesialue on rakennettu osin maisemallisista syistä mutta erityisesti virkistyskäyttöä varten. Uimisen ja kalastuksen lisäksi järveä voi käyttää melontaan ja surffaukseen sekä talvella esim. purjeliitoon. 22

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE

TSOALMEVARRI ENONTEKIÖ 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE TSOALMEVARRI 3. KUNNANOSA, KILPISJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KUNNANOSAN KORTTELI 70, KATU-, RETKEILY- JA ULKOILUALUE selostus 19.1.2009 Sepänkatu 9A7 90100 OULU puh. 0102414600 riitta.yrjanheikki@airix.fi

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS

ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS ASEMAKYLÄ KAAKKURINKANGAS HAUKIPUDAS ASEMAKAAVAN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN Asemakaavan laajennus koskee tiloja RN:ot 7:298, 7:314, 7:322, 7:372 sekä 7:393. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 4027-4029

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 2.2.2015 PÄIVÄTTYÄ LUONNOSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106

JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 JÄÄHALLIN ALUE kortteli 106 HAAPAVESI KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka liittyy 19.3.2014 päivättyyn kaavakarttaan HAAPAVEDEN KAUPUNKI SWECO Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17

Lisätiedot

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012

UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA. SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 UURAINEN HIRVASKANKAAN ALUEEN ASEMAKAAVA SELOSTUS 26.5.2008. 6.2.2009. 10.11.2010. tark. 8.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2

LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI LEVIN ASEMAKAAVAMUUTOS, YLÄ-LEVIN ASEMAKAAVA OSA 2 Korttelit 1150-1153 ja 1155-1168 sekä muut alueet 18.11.2013 Laatija Tengbom Eriksson Arkkitehdit Oy Eila Lahdenperä,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05)

KIVIRISTI LAPUA. ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) KIVIRISTI LAPUA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS SELOSTUS (luonnos/ 05) Asemakaavan muutos koskee Kiviristin kaupunginosan 5 korttelin 514 tontteja 3-4 sekä osaa tilasta 11:189. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS

GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS ASEMAKAAVALUONNOS 05.09.2011 MUSTASAAREN KUNTA GÄDDA II -ASUINALUEEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVASELOSTUS Asemakaava koskee Mustasaaren kunnan Sepänkylän tiloja

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot