Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2012

2 Sisällys Toiminta-ajatus...3 Huoltovarmuuden tavoitteet...3 Johdon katsaus Energiahuolto...7 Kriittinen infrastruktuuri...9 Perustuotanto Hallitus Huoltovarmuusneuvosto Hallinto, henkilöstö ja tiedotus Talous Tulos budjetti vertailu Tuloslaskelma Tase Organisaatiokaaviot Ledningens översikt Management s review Panu Ruotsalo ja Supercharged Paintings En ole ikinä ollut uskollinen tyyleille tai muutenkaan pitkäjänteinen maalatessani. Tuntuu, että työskennellessäni ensimmäisen ajatuksen, ja loppuratkaisun välinen tapahtumaketju on lyhyt ja voimakas. Sitä voisi kuvailla näin: Ensin tuijotellaan karhua silmiin, ja ihan pian jo neuvotellaankin pedon kanssa planetaarisista asioista. Sitten maalaus onkin jo valmis ja seuraava sisään. Käsi tykkää tehdä laajoja liikkeitä, silmä takertuu yksityiskohtiin ja mieli vaatii enemmän. Taiteen kieli on myös kehon ja mielen kieli. Mielestäni musiikissa ja kuvataiteessa liikutaan samojen lainalaisuuksien ja tiedostamattomien rakenteiden huoneessa. Nämä kaksi ovat toisinaan minulle ihan yhtä. Se on ollut minulle tärkeä havainto. Se liittynee loppujen lopuksi kaikkeen. Minua ei kiinnosta taiteilijaelämä, vaan taiteen tekeminen Tekemistähän maalaaminen tosin on. Hieman tavallisuudesta poikkeavaa, mutta kunnon tekemistä joka tapauksessa. Olen onnellinen, että se kipinä tähän työhön aikoinaan poltti tiensä ulos, ohittaen loppusuoralla monet helpommat vaihtoehdot elämästä nauttimiselle. Kaikki maalaukseni toistaiseksi, ja edellä mainituista asioista johtuen, ovat sarjasta Supercharged Paintings. 2 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

3 Toiminta-ajatus Huoltovarmuuskeskus analysoi huoltovarmuuden tilaa sekä sen perusteella suunnittelee ja toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä kumppaneinaan hallintoa ja elinkeinoelämää edustavat sektorit ja poolit. Huoltovarmuuskeskus koordinoi yhteistyö- ja asiantuntijaverkostoa ja tuottaa sen kanssa tilannekuvaa huoltovarmuudesta sekä ylläpitää ja kehittää huoltovarmuuspalveluja, jotka vastaavat ennakoivasti globaalin toimintaympäristön muutoksiin. Visio Huoltovarmuuskeskus kykenee ylläpitämään ja kehittämään kansallista huoltovarmuutta muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä osana yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta ja talouden kehittymistä. Arvot Huoltovarmuuskeskus on sitoutunut, luotettava, yhteistyökykyinen, avoin ja osaava toimija, joka ymmärtää verkostoyhteiskunnan riskejä ja häiriöherkkyyttä. Huoltovarmuuden tavoitteet Yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Varautumistoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa tilanteissa. Kansallisen varautumisen rinnalla Euroopan unionissa toteutetut varautumistoimenpiteet, kansainvälisestä energiaohjelmasta tehty sopimus (Sopimussarja 115/1991) sekä eri maiden kanssa tehdyt kahdenja monenväliset sopimukset taloudellisesta yhteistyöstä kriisitilanteissa täydentävät huoltovarmuutta. Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan kansallisin toimenpitein. Varautumisessa vakavimpana uhkana huoltovarmuudelle pidetään kriisitilannetta, jossa kyky tuottaa tai hankkia ulkomailta kriittisiä tavaroita ja palveluja on väliaikaisesti vaikeutunut. Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Varautumisen lähtökohtina käytetään Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määriteltyjä uhkamalleja ja häiriötilanteita. Huoltovarmuuden taso mitoitetaan niin, että väestön elinmahdollisuudet ja toimintakyky sekä yhteiskunnan toimivuus voidaan pitää yllä normaaliolojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa mukaan luettuna puolustustila. Työ- ja elinkeinoministeriö antoi huoltovarmuusorganisaatiolle tehtäväksi valmistella uudet huoltovarmuuden tavoitteet. Valtioneuvosto vahvistanee ne loppuvuodesta Kriittisen infrastruktuurin alat Energian siirto- ja jakeluverkot Sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät Kuljetuslogistiset järjestelmät Vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka Infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito Kriittisen tuotannon alat Elintarvikehuolto Energiantuotanto Terveydenhuolto Maanpuolustusta tukeva tuotanto Vientiteollisuuden yleisten toimintaedellytysten edistäminen Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

4 Johdon katsaus 2012 Suomen kansantalouden kasvu pysähtyi vuoden 2012 aikana. Alkuvuonna vahva kotimainen kysyntä kannatteli vielä taloutta, mutta eurokriisin luoma jatkuva epävarmuus ja heikko vientikysyntä painoivat koko teollisuuden tuotannon laskuun vuoden lopulla. Kauppatase pysyi edelleen alijäämäisenä. Työttömyyden kasvu on yksi Suomen talouden suurimpia uhkakuvia. Jos työttömyysaste nousee, kotitaloudet todennäköisesti reagoivat siihen kulutusta vähentämällä. Kotimaisen kysynnän puute heikentää talouden aktiviteettia entisestään, jolloin vaarana on itseään ruokkiva taantuma. Julkisen talouden kestävyysvajeen supistaminen vaatii vaikeita, pitkäjänteisiä ratkaisuja. Kuluvan vuoden alussa positiivisia merkkejä on ollut kuitenkin havaittavissa: rahoitusmarkkinoiden luottamus euroalueelle on hiljalleen palautumassa, vientiyritysten tilauskannat ovat kasvussa ja globaalit talousnäkymät näyttävät kohtuullisen hyviltä, vaikkakin maailmantalouden kasvu jakautuu epätasaisesti. UUSIA STRATEGIOITA JA SÄÄDÖKSIÄ Valtioneuvosto teki 5. joulukuuta 2012 periaatepäätöksen kokonaisturvallisuudesta, jonka mukaan kokonaisturvallisuuden käsite otetaan käyttöön kuvaamaan yhteiskunnan laaja-alaista varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Päätöksessä täsmennetään ja selkeytetään hallinnonalojen vastuita kokonaisturvallisuuden osa-alueista ja sen tavoitteena luoda entistä systemaattisempi tapa hallita turvallisuutta. Keskeiset strategiset kokonaisturvallisuuden linjaukset määritellään valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa ja sitä täsmentävissä strategioissa ja ohjelmissa: yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa, sisäisen turvallisuuden ohjelmassa ja valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista. Periaatepäätöksessä todetaan, että kokonaisturvallisuuteen liittyvän ennakoivan varautumisen pysyväksi yhteistoimintaelimeksi perustetaan puolustusministeriön yhteydessä toimiva Turvallisuuskomitea. Lisäksi komitea toimisi häiriötilanteen luonteesta riippuen tarvittaessa asiantuntijaelimenä. Valtioneuvosto antoi tätä koskevan asetuksen Komitea muodostettiin entistä turvallisuus- ja puolustusasiain komiteaa (TPAK) laaja-alaisemmaksi ja -pohjaisemmaksi. Siihen kuuluu nyt mm. Huoltovarmuusneuvoston puheenjohtaja ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja. Kansallista strategiaa kyberturvallisuudesta on valmisteltu keväästä 2011 lähtien puolustusministeriön johdolla, johon työhön myös huoltovarmuusorganisaatio osallistui. Valtioneuvosto hyväksyi Suomen kyberturvallisuusstrategiaa koskevan periaatepäätöksen, jonka tavoitteena on, että Suomi on vuonna 2016 edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden 4 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

5 hallinnassa. Turvallisuuskomitea koordinoi strategian toimeenpanoa. Viestintäviraston osaksi on mm. tarkoitus perustaa Kyberturvallisuuskeskus, joka kerää ajantasaista ja analysoitua tilannetietoa ja välittää sitä eri toimijoille. Sitä tekee jo nyt kansallinen tietoturvaviranomainen CERT-FI, jonka palvelujen tuottamista huoltovarmuuskriittisille toimijoille Huoltovarmuuskeskus on rahoittanut vuodesta Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta keskeisten yritysten ja organisaatioiden tulee ottaa jatkuvuuden hallinnassaan huomioon kyberuhat ja pitää yllä tarvittavaa suojautumiskykyä. Huoltovarmuusorganisaatio ja HVK tukevat toimintaa selvityksin, ohjeistuksin ja koulutuksella. Uusi laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta tuli voimaan Viranomaisilla on mahdollisuus valvoa nykyistä paremmin huoltovarmuuden ja maan turvallisuuden kannalta keskeisten yhtiöiden omistuspohjaa ja tarvittaessa rajoittaa ulkomaalaisomistusta tällaisissa yhtiöissä. Siviilipuolella seurannan kohteena ovat yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen kannalta kriittiset suomalaiset yritykset. Puolustusvälineteollisuuden osalta seuranta koskee kaikkia ulkomaisia omistajia. Muilta osin seuranta koskee vain ulkomaisia omistajia, joilla on kotipaikka EU- ja EFTAvaltioiden ulkopuolella. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat sopineet työnjaosta ja menettelytavoista ulkomaisia yritysostoja koskevassa seurannassa. ENERGIASEKTORI MUUTOKSESSA Joulun 2011 poikkeuksellisen voimakkaat rajuilmat aiheuttivat laajoja ja pitkiä sähkökatkoja ympäri eteläistä Suomea. Tämän seurauksena työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti toimenpiteet sähkökatkojen riskien pienentämiseksi sekä yritysten ja kansalaisten palvelun parantamiseksi. Tämä johti nykyisen lainsäädännön tarkistamiseen ja uusi energiamarkkinalaki on tarkoitus saattaa voimaan kesällä Sääntely on sen mukaan lisääntymässä ja tavoitteena on mm. sähköverkkoyhtiöiden teknisen toimitusvarmuuden parantaminen, kriisiviestinnän tehostaminen sekä häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisen kehittäminen. Yhtiöiden varautumissuunnittelun valvonta tulisi Huoltovarmuuskeskuksen tehtäväksi; muilta osin lain toimeenpanon valvonta kuuluu Energiamarkkinavirastolle. Poikkeuksellisen hyvän pohjoismaisen vesitilanteen johdosta Suomen sähköntuonti kasvoi jyrkästi (26 %), siitä huolimatta, että tuonti Venäjältä samaan aikaan pieneni huomattavasti. Sähkön nettotuonnin osuus sähkön hankinnasta nousi ennätykselliseen 20,5 %:iin. Suomen ja Ruotsin välisten siirtoyhteyksien vaurioituminen vaikutti hetkellisesti hintoihin, mutta ei sähkön toimitusvarmuuteen. Hallitus hyväksyi kokouksessaan strategisen linjauksen kaasuverkon ja kaasunkäytön kehittämiseksi Suomessa. Linjauksen mukaan valtion kannattaa edistää järjestelyjä, joilla Suomeen luodaan kilpailevaa kaasuntarjontaa, jotta kaasun käyttäjien usko kaasumarkkinoiden toimivuuteen ja kaasun hinnan kilpailukykyyn paranisi. Tämän mahdollistaa Euroopan komission syksyllä 2008 käynnistämä BEMIP-hanke (Baltic Energy Market Interconnection Plan), jolla pyritään yhdistämään Baltian maiden kaasuverkot Keski-Eurooppaan sekä rakentamaan nesteytetyn maakaasun jakeluun soveltuva LNG-terminaali Suomenlahden rannikolle. Toteutuessaan hanke parantaisi merkittävästi maamme energiahuoltovarmuutta. Energia-alalla oli meneillään muitakin ajankohtaisia tärkeitä hankkeita. Hallitus valmisteli energia- ja ilmastopoliittista strategiaa ja Euroopan unionin säädöksiä implementoitiin Suomen lainsäädäntöön. EU:n maakaasun toimitusvarmuusasetuksen mukaisesti ennaltaehkäisy- ja hätäsuunnitelmat julkaistiin ja toimitettiin komissiolle joulukuussa EU:n öljyvarastointidirektiivin soveltaminen alkoi , johon liittyen velvoitevarastointilainsäädäntöä muutettiin loppuvuodesta Koska Huoltovarmuuskeskuksesta ei tehty kansallista keskusvarastointiyksikköä, muutokset olivat verraten vähäisiä. Keväällä Suomesta tehtiin Kansainvälisen energiajärjestön IEPsopimukseen perustuva maatutkimus, jossa arvioitiin energia-alan huoltovarmuus- ja muita järjestelyjä. Raportti antoi kokonaisuudessaan Suomen tilanteesta hyvän arvion. Perusteluja kaivattiin lähinnä siihen, millä perusteilla Suomi pitää öljytuotteissa yli 90 päivän varastotasoa. KRIITTISTÄ ICT-INFRASTRUKTUURIA VARMISTETTIIN Suomen yli jouluna 2011 kulkeneet talvimyrskyt aiheuttivat viestiverkoille, myös VIRVE-verkolle, ennennäkemättömän laajoja häiriöitä. Varautumista energiansaannin häiriötilanteisiin ryhdyttiin heti vuoden 2012 alussa tehostamaan käynnistämällä viranomaisradioverkon kriittisimpien tukiasemien varavoimaratkaisujen parantamishanke Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksella. Vuoden 2012 aikana nähtiin poikkeuksellisen paljon palvelunestohyökkäyksiä sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Joissakin tapauksissa valtiolliset intressit korostuivat. Suomessa hyökkäykset ovat olleet melko harvinaisia ja vaikutuksiltaan vähäisiä. Huoltovarmuuskeskus tiivisti yhteistyötä Viestintäviraston ja VTT:n kanssa, jolla tehostettiin tietoturvauhkien havainnointi- ja tiedottamistoimintaa sekä alan tutkimusta erityisesti teollisuusautomaation alalla. Huoltovarmuuskeskus teki selvityksen erilaisista tietoyhteiskunnan muutostekijöistä ja siinä erityisesti merikaapeliyhteyksien varmentamistarpeista. Kansainvälisten teleyhteyksien varmentamista Norjan kautta valmisteltiin hyödyntämällä valmistunutta Kaamasen Utsjoen kaapelireittiä. Kriittisen infrastruktuurin laajojen ja monialaisten häiriötilanteiden hallintaa ryhdyttiin parantamaan kehittämällä eri toimijoiden 24/7-valvomoiden yhteistyömahdollisuuksia ja toimintamalleja. Vanhoja ratkaisuja (kiinteä 2V-varaverkko) poistettiin tuotantokäytöstä. Huoltovarmuuskeskus osallistui viranomaisten erillisten tietoteknisten hankkeiden seuraamiseen ja edistämiseen asiantuntemuksellaan. Keskeisimpiä hankkeita olivat TUVE (turvallisuusverkko), VIRVE (viranomaisradioverkko) ja TORI (toimialariippumattomat ICT-tehtävät). HUOLTOVARMUUSTAVOITTEIDEN UUDISTUSTYÖ KÄYNNISTYI Nykyinen valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista on vuodelta Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huoltovarmuusneuvostoa aloittamaan työn tavoitepäätöksen uudistamiseksi. Huoltovarmuusneuvosto käynnisti valmistelun huoltovarmuusorganisaatiossa Uudistustyön pohjaksi huoltovarmuusorganisaatiossa laadittiin yleiset huoltovarmuuden skenaariot, joiden avulla tarkasteltiin mahdollisia tulevaisuuden riskejä, kehityspiirteitä ja toimintaympäristöjä ja niiden vaikutuksia huoltovarmuuteen. Toimialakohtaisten työpajojen avulla syvennettiin laadittuja ylätason skenaarioita ja tarkasteltiin eri kehityskulkujen vaikutuksia toimialojen huoltovarmuudelle. Osallistujia työpajoissa oli yhteensä lähes 200 henkeä. Tulosten perusteella Huoltovarmuuskeskuksessa laadittiin ehdotus tavoitepäätökseksi perusteluineen, joka käsiteltiin huoltovarmuusorganisaatiossa maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

6 Huoltovarmuusorganisaatio arvioitiin JATKUVUUDENHALLINNAN EDISTÄMINEN Elinkeinoelämän jatkuvuudenhallintaa tukevien työkalujen käyttö lisääntyi huoltovarmuuskriittisissä yrityksissä ja poolitoiminnassa. Jatkuvuudenhallinnan työkaluja ovat mm. HUOVI-portaalin kypsyysanalyysi-sovellus, jatkuvuudenhallinnan ohjeet sekä suositukset ja mallilausekkeet (SOPIVA) liitettäväksi tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. SOPIVA-menettelyjen käyttöönotto on edistynyt ja niitä on sovellettu useissa isoissa yrityksissä. Huovi-portaali on ollut tuotantokäytössä syksystä 2010 lähtien ja tämän vuoden alussa siihen oli rekisteröitynyt noin käyttäjää. Siihen on koko ajan tuotettu uusia ohjeita organisaatioiden jatkuvuussuunnittelun ja jatkuvuusharjoitusten tueksi. Jatkuvuudenhallintaa ja portaalin hyväksikäyttöä tukevaa koulutusta järjestettiin yleisinä sekä pooli- ja yrityskohtaisina tilaisuuksina. Huoltovarmuuden tilannekuva muodostettiin toisen kerran. Vuoden 2012 loppuun mennessä 19 poolia 24 poolista tuotti alaltaan tilannekuvaraportit (13 poolia vuonna 2011). Poolien tilannekuvaraportit sisältävät kaikkiaan 161 huoltovarmuuskriittisen yrityksen/toimipaikan jatkuvuudenhallinnan kypsyysanalyysit (142 yritystä/toimipaikkaa vuonna 2011). Helsingin kaupungin kanssa solmittiin sopimus siitä, että Huoltovarmuuskeskus tuottaa HUOVI-portaalin palveluna kaupungin varautumistoiminnan tueksi. Se on ensimmäinen julkishallinnon organisaatio, joka on ottanut järjestelmän käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriö suoritti Huoltovarmuuskeskuksen viranomaistoimintojen toiminnan ajanmukaisuuden ja tehokkuuden evaluoinnin. Toiminnasta ei ole tehty aikaisemmin ulkopuolista arviointia. Selvityksen on laatinut Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja Rauni Hagman. Selvityksen mukaan public-private-partnership yhteistyötä pidetään laajasti suomalaisen huoltovarmuus- ja yleisemminkin varautumistyön vahvana perustana. Pitkäaikaisen yhteistyöperinteen säilyttäminen koettiin myös tärkeänä ja arvokkaana. Laajakantoisin oli johtopäätös, että nykyinen hajautettu kokonaisturvallisuuden ja -varautumisen malli on pirstaleinen, jolloin yli hallintorajojen menevät asiakokonaisuudet voivat jäädä ilman kokonaisvastuuta kantavaa tahoa Huoltovarmuusneuvosto laati nelivuotiskautensa lopuksi työryhmäraportin huoltovarmuusorganisaation tehokkuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja kehittämisestä. Se teki useita kehittämisehdotuksia. Neuvosto voisi säännöllisin väliajoin seurata pooli- ja sektorikentän aktiivisuutta ja työn tuloksellisuutta pääsihteerin esittämän yhteenvedon pohjalta. Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa (UTVA) tulisi informoida säännöllisesti huoltovarmuuden tilasta ja kehityssuunnista. Tämä voisi tapahtua niin, että UTVA:n asialistalla olisi kerran vuodessa huoltovarmuusorganisaation tuottama ajankohtainen katsaus. Eduskunnan roolia korostaisi se, että huoltovarmuuden painopisteet yleisellä tasolla asetettaisiin selontekomenettelyssä ja huoltovarmuudesta esitettäisiin oma erillinen selonteko eduskunnalle. Neuvoston ja koko huoltovarmuusorganisaation näkyvyyttä tulisi lisätä mm. viestintää kehittämällä. Neuvosto arvioi myös huoltovarmuuden resurssien riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta. Edustuksen kattavuutta ei tarvitsisi kasvattaa. Nykymuodossaan huoltovarmuusorganisaatio on valtion kannalta varsin kustannustehokas, eikä sitä tulisi pienten säästöjen vuoksi rampauttaa. Nykyisten resurssien puitteissa olisi pyrittävä keskittämään voimavarojen käyttöä. Myös kolmas sektori voitaisiin ottaa enemmän mukaan yhteistyöhön. Neuvoston kehittämisehdotusten toteuttamiseksi ryhdyttiin toimenpiteisiin. Kehitettiin poolitoiminnan strategiset mittarit, joilla seurataan poolien toiminnan laatua sekä poolitoiminnan vaikuttavuutta huoltovarmuuskriittisten toimijoiden piirissä. Mittarien avulla pyritään vuodesta 2013 alkaen kehittämään poolitoiminnan tavoitteenasettelua, sisältöä, seurantaa ja ohjausta. Eräiden poolien yhdistäminen käynnistyi ja kolmas sektori kytkettiin huoltovarmuustoimintaan perustamalla elintarvikehuoltosektorin yhteyteen Kotien omatoimisen varautumisen toimikunta (KOVA), joka toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön johdolla ja johon kuuluu edustava joukko järjestöjä. Alue- ja paikallistason varautumista tehostettiin mm. laatimalla päivittäistavarahuollon ohjeistus, jota testattiin harjoituksissa ja seminaareissa. Huoltovarmuusorganisaatiossa järjestettiin toimintavuoden aikana huomattava määrä kokouksia, harjoituksia, seminaareja, koulutustilaisuuksia ja workshopeja, joihin osallistui yli henkilöä. Haluamme lausua lämpimät kiitokset kaikille toiminnassa mukana olleille arvokkaasta työpanoksestanne. Ilkka Kananen 6 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

7 Energiahuolto Öljymarkkinat hakivat tasapainoa Raakaöljyn ja öljytuotteiden hintojen vaihtelut olivat edellisen vuoden tapaan kohtuullisen suuret. Raakaöljyn hinta oli alimmillaan kesäkuun lopussa noin 91 dollaria barrelilta ja korkeimmillaan maaliskuussa noin 129 dollaria barrelilta. Raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan vaihtelu tasaantui syksyllä ja oli vuoden vaihteessa 110 dollaria barrelilta. Öljytuotteiden kuluttajahintoihin vaikuttavan euron kurssi suhteessa US-dollariin vahvistui loppuvuodesta, mikä alensi kuluttajahintoja selvästi. Esimerkiksi moottoribensiinin kuluttajahinta oli vuoden alhaisimmalla tasolla joulukuussa. Huoltovarmuuskeskuksen hallinnoimien öljyvarastojen käynnissä olevan kierrätyksen liikevaihto ja liiketulos muodostuivat molemmat ennakoitua suuremmiksi, koska Huoltovarmuuskeskuksen kaupalliset toimet painottuivat alkuvuoteen. Tällöin euroon lasketut hinnat olivat selvästi korkeampia kuin loppuvuodesta. Maakaasun käyttö väheni edelleen Maakaasun käyttö Suomessa vuonna 2012 oli 35 TWh (3,5 mrd. m 3 ). Edelliseen vuoteen verrattuna käyttö väheni 10,5 %. Myyntiä vähensivät maakaasun heikko kilpailukyky yhdistetyssä sähkön ja kaukolämmön tuotannossa sekä talouden taantuman vaikutus teolliseen tuotantoon. Maakaasu oli kaukolämmön tuotannossa edelleen tärkein polttoaine Suomessa. Energiateollisuus ry:n laskelmien mukaan maakaasulla tuotettiin 28 prosenttia kaukolämmöstä ja tässä yhteydessä tuotetusta sähköstä. Osuus laski kolme prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Kiinteistökohtaisen maakaasulämmityksen osuus on pieni, vain 2-3 % maakaasun kokonaiskäytöstä. Gasum Oy:n verkkoon syötetyn biokaasun määrä vuonna 2012 oli yhteensä 4,7 GWh. Biokaasua syötettiin verkkoon Kouvolan Mäkikylästä sekä joulukuusta lähtien Helsingin seudun ympäristöpalveluiden Suomenojan jätevedenpuhdistamolta. Gasum selvittää suuren mittaluokan nesteytetyn maakaasuterminaalin rakentamista. Terminaalin ympäristövaikutusten arviointi tehdään kahdessa paikassa, Inkoossa ja Porvoossa. Suomenlahden rannalle rakennettava terminaali palvelisi myös Baltian maita, jolloin sen rakentamiseen voi mahdollisesti saada EU-tukea. Toteutuessaan hanke parantaa maamme huoltovarmuutta. Energian toimitusvarmuudessa ei suurempia ongelmia Joulukuun 2011 myrskytuhojen korjausten jälkeen vuosi oli sähkön toimitusvarmuuden osalta tavanomainen eikä suurempia häiriöitä esiintynyt. Vuonna 2010 ja 2011 esiintyneistä laajoista sähkönjakelun häiriöistä johtuen on työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltu uutta sähkömarkkinalakia, jonka odotetaan tulevan eduskunnan käsiteltäväksi vuoden 2013 alkupuolella. Suuren kantaverkon häiriön tai laajan jakeluhäiriön varalta käynnistettiin voimatalouspoolin ja öljypoolin yhteisprojekti polttoainehuollon turvaamiseksi pitkän sähkökatkon aikana. Tuloksena syntyi pilottihanke muutamien palveluasemien varustamiseksi kiinteällä varavoimalla. Vuoden aikana käynnistyi Gaia Consulting Oy:ltä ja Ilmatieteenlaitokselta tilattu tutkimushanke äärevien sää- ja avaruussääilmiöiden vaikutuksesta kriittisiin infrastruktuureihin, jonka ensimmäisiä tuloksia esiteltiin huoltovarmuusseminaarissa. Kotimaisten ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistetään Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia edellyttää energian kokonaiskäytön kääntämistä laskuun sekä uusiutuvien ja kotimaisten energialähteiden osuuden kasvattamista. Nämä tavoitteet tukevat samalla myös kotimaista huoltovarmuutta. Uusiutuvan energian tavoitteiden edistämiseksi tuli vuoden 2011 alusta voimaan laki biopolttoaineiden jakeluvelvoitteesta nestemäisissä polttoaineissa. Sen mukaisesti vuonna 2012 liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä oli 6 % biokomponentteja. Lämmitykseen käytetyssä kevyessä polttoöljyssä ei biokomponentteja enää käytetty. Kesän 2012 runsaiden sateiden ja ehtyvien turpeen tuotantoalueiden takia polttoturpeen tuotanto jäi huonoksi ollen noin 13 miljoonaa kuutiometriä. Tuotetulla turvemäärällä pystytään kattamaan kaksi kolmasosaa Suomen polttoturpeen minimitarpeesta lämmöntuotannossa. Turpeella on edelleen merkittävä asema monissa kunnallisissa energialaitoksissa ja teollisuudessa yhdessä puuperäisten polttoaineiden kanssa. Turpeen huonosta tuotantotilanteesta johtuen Huoltovarmuuskeskus antoi lokakuussa yhdessä huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvan kotimaisten polttoaineiden jaoston kanssa tiedotteen. Turpeen saatavuuden turvaaminen edellyttää sekä riittävää tuotantopinta-alaa että kehittyviä tuotantoteknologioita. On edelleen hyvä pitää mielessä, että maahamme on 1970-luvulla ensimmäisen öljykriisin jälkeen luotu merkittävä turveteollisuus turvaamaan kotimaisen energiaraaka-aineen saatavuutta sekä vähentämään voimalaitosten riippuvuutta tuontipolttoaineista. Huoltovarmuuden kannalta nämä tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja kannatettavia. Monissa Keski- ja Itä-Suomen kaupungeissa polttoturveriippuvuus on huomattava. Energian huoltovarmuus Tulevia energiaratkaisuja tehtäessä on syytä varmistaa, että kotimaisia energialähteitä ja sähkön tuotantokapasiteettia on käytettävissä riittävästi. Energian huoltovarmuudelle on tärkeää, että myös nykyinen turvetta ja kivihiiltä käyttävä sähkön tuotantokapasiteetti pidetään käyttökunnossa eikä turpeen käyttöä ainakaan merkittävästi vähennetä. Näitä tavoitteita edistetään muun muassa kivihiilen velvoitevarastoinnilla sekä turpeen turvavarastoinnilla. Ydinvoiman käyttö ja lisärakentaminen on kaikista uusiutuvan energian lisärakentamishankkeista huolimatta edelleen huoltovarmuuden kannalta erittäin merkittävää. Sähköntuotannon tehoreservilain nojalla on ylläpidetty 600 megawattia tehoreserviä sähkön kulutushuippujen varalle, mutta sitä ei kertomusvuoden aikana tarvittu. Tätä määrää arvioidaan muutaman vuoden välein. Tehoreservin eräs toteuttamismuoto on kysyntäjousto. Automaattisen mittarinluennan vakiintuessa sähköverkkoyhtiö voi ohjata osaa kulutuksesta. Sähköhuollon varautumisen perustana ovat toimivat pohjoismaiset sähkömarkkinat. Suomen sähkönhankinta perustuu kotimaiseen tuotantoon ja sähkön tuontiin, markkinatilanteesta riippuen. Kotimaisen sähköntuotantokapasiteetin riittävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, vaikka uutta ydinvoimakapasiteettia on odotettavissa muutaman vuoden kuluttua. Suomen ja Ruotsin välinen uusi siirtoyhteys Fenno-Skan 2 valmistui vuoden 2011 lopulla. Uuteen kaapeliin tuli muutaman kuukauden käytön jälkeen ulkoisista syistä rikkoutuminen. Suomen aluehinta pysyi maltillisena, vaikka sähköntuonti Venäjältä väheni ja vanhempi Fenno-Skan 1 oli huollossa lokakuusta alkaen. Norjan ja Ruotsin runsas vesivoimantuotanto hyödytti Suomea ja vaikutti myös Viroon. Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

8 Energiajärjestelmän sopeutumiskyky erilaisiin häiriötilanteisiin heikkenee samalla kun muu infrastruktuuri monimutkaistuu ja tulee entistä riippuvaisemmiksi sähköstä. Toisaalta IEA:n ja EU:n puitteissa tapahtuvat maakohtaiset arvioinnit, markkina-analyysit, direktiivit ja muut huoltovarmuusjärjestelyt tukevat energiahuollon varautumista Raakaöljyn hinnankehitys Keskiarvo 87,14 / tynnyri Öljyvarastojen hoito ja varastojen kierrätys Valtion öljyvarastoilla jatkettiin vuoteen 2016 ulottuvaa investointiohjelmaa. Siihen sisältyvät sekä varastojen ikääntymisestä johtuvat peruskorjausinvestoinnit että tiukentuneiden ympäristö- ja turvallisuusmääräysten vaatimat uudet laiteinvestoinnit. Investointeihin käytettiin 1,4 miljoonaa euroa, mikä oli ennakoitua vähemmän onnistuneen kilpailutuksen takia. Varastojen hoitoon, vuokriin ja muihin kierrätyksestä johtuviin kuluihin käytettiin 11,5 miljoonaa euroa. Varmuusvarastoissa olevien öljytuotteiden kierrätystä jatkettiin vuonna 2009 laaditun suunnitelman mukaan. Rikilliset kevyet polttoöljyt vaihdetaan rikittömiksi ja bensiinit vaihdetaan biokomponentteja sisältäviksi laaduiksi. Kertomusvuonna ohjelma toteutui suunnitellusti ja öljyvarastojen tuotekierrätyksestä oli vuoden vaihteessa toteutettu 60 %. Alkuvuoden korkean hintatason myötä tuotteiden kierrätyksestä muodostunut liikavaihto 380 miljoonaa euroa oli ennakoitua suurempi. Vaikka kierrätyksestä johtuen varastojen hoitoon, ylläpitoon, varastotilojen vuokraamiseen ja investointeihin käytettiin aikaisempaa enemmän varoja, liiketulos muodostui varsin hyväksi. Öljyvarastojen varastointimäärissä ei tapahtunut merkittävää muutosta, koska myydyt tuotteet korvattiin uusilla suunnitellusti. Kansainvälisen yhteistyö EU:n kasvava riippuvuus maakaasun ja raakaöljyn tuonnista sekä ilmastomuutoksen edellyttämät toimet lisäävät energia-asioiden painoarvoa. EU:n uusi öljyvarastodirektiivi muuttaa öljytuotteiden varmuusvarastointiin liittyvää raportointia ja toimintaperiaatteita. Maakaasun EU-toimitusvarmuusasetukseen liittyvät suunnitelmat kaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisystä ja toimista toimitushäiriötilanteiden aikana laadittiin yhteistyössä Suomen huoltovarmuusorganisaation kanssa. Suunnitelmat julkaistiin ja toimitettiin EU-komissiolle joulukuussa. Yhteistyö Huoltovarmuuskeskuksen kaltaisten öljytuotteita varastoivien tahojen (ACOMES) kanssa syveni öljyvarastojen hoitoon liittyvien teknisten kysymysten osalta. Kansainvälisten sopimusten ja öljydirektiivistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi öljyn varastointiin liittyviä sopimuksia oli kertomusvuonna vielä mahdollista tehdä Ruotsin, Viron, Tanskan ja Latvian kanssa. Näiden sopimusten pohjalta raakaöljyä ja öljytuotteita voitiin varastoida kyseisissä maissa tietyin edellytyksin. Viime vuosina pohjoismaista voimahuollon valmiussuunnittelua on hoidettu vapaamuotoisena yhteistyönä NordBER-foorumissa, jossa Suomea edustavat Fingrid Oyj ja Huoltovarmuuskeskus. Toiminnassa siirryttiin uuteen kolmivuotiseen toimintamalliin, jonka toteutus päättyi kertomusvuoden lopussa. Uusi vuosia koskeva suunnitelma vahvistettiin lokakuussa Suomessa pidetyssä kokouksessa. Päättyneestä kolmivuotiskaudesta laadittiin englanninkielinen arviointiraportti laajempaa jakelua varten tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys Vesivoiman tuotanto ja elspot-hinta Pohjoismaissa loka marras joulu Lähde: Nordpool Vesivoiman tuotanto (TWh) Spot-hinta (NOK/MWh) 8 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

9 Kriittinen infrastruktuuri Tietoyhteiskunnan palveluja turvataan Tietoyhteiskunnan riippuvuus kaikissa oloissa toimintavarmoista ja turvallisista ICT-palveluista on lähes kaikilla toimialoilla ilmeinen. Myös toimialojen keskinäisriippuvuus kasvaa jatkuvasti. ICT-palvelujen häiriöt heijastuvat tästä johtuen kriittisiinkin toimintoihin usealla tavalla, mikä korostaa laaja-alaisen ja toimialojen yli ulottuvan varautumisen merkitystä. Vuoden aikana tietoverkkoihin ja -palveluihin kohdistui uudenlaisia häiriötekijöitä. Nopeasti leviävät ja yhä kehittyneemmät verkkohyökkäykset keräävät tietoja ja mahdollistavat rikollista toimintaa muun muassa sähköiseen kaupankäyntiin liittyen. Hyökkäysten takana epäillään olevan valtiollisia toimijoita. Viestintäviraston tietoturvayksikkö jatkoi osana uusittua HVKyhteistyösopimusta havainnointiverkon käyttöönottoa ja laajentamista parantamaan huoltovarmuuskriittisten yritysten tietoturvallisuutta uusia uhkia vastaan. Huoltovarmuuskeskus jatkoi yhdessä Viestintäviraston CERT-FI:n ja VTT:n kanssa teollisuusautomaation tietoturvaa edistävän hankkeen jalkauttamista yrityksiin. Huoltovarmuuskeskus ja -organisaatio osallistui aktiivisesti vuoden lopulla valmistuneen kyberturvallisuusstrategian valmisteluun ja käynnisti elinkeinoelämän osalta toimeenpano-ohjelman suunnittelun. Loppuvuoden 2011 voimakkaiden myrskytuhojen vuoksi käynnistettiin vuoden 2012 alussa viranomaisradioverkon tukiasemien sähkönsyöttöä parantava hanke. Huoltovarmuuskeskus jatkoi vuoden aikana kriittisen infrastruktuurin valvomoiden yhteistoimintahankkeen pilotointia. Vuoden lopulla HVK ryhtyi kehittämään kriittisen infrastruktuurin toimijoiden kanssa yhteistoimintamalleja, joilla edistetään laajavaikutteisten vaurioiden korjaamista. Vuodesta 1994 varautumiskäytössä ollut valtakunnallinen 2V-verkko purettiin ja sen toiminta lopetettiin Viranomaisradioverkon kehittämisohjelma saatettiin päätökseen myös Huoltovarmuuskeskuksen rahoituksen osalta. Tietotekniikka-alalla infrastruktuuripalvelujen ja tietojärjestelmien riskiarviointi korosti Suomessa sijaitsevien kriittisten tietopalvelujen turvaamista. Suomen Huoltovarmuusdata Oy:n palvelutoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna lähes 50 % ja saavutti kapasiteettinsa ylärajan. Vuoden lopussa tehtiin päätös toiminnan laajentamisesta toiseen fyysiseen paikkaan siten, että tuotantotoiminta voidaan aloittaa siellä Yleisradion valmiutta häiriötilanteissa toimimiseen parannettiin käynnistämällä yhteishanke konesalipalvelujen varmentamiseksi ja hankkimalla maakuntaradioiden käyttöön siirrettäviä lähetyslaitteistoja. Radion hätätiedotejärjestelmän testauksessa helmikuussa onnistuminen nousi 93 prosentista 94 prosenttiin. Väestön varoittamista matkaviestimien avulla tutkittiin, mutta toistaiseksi tekniset vaikeudet ovat osoittautuneet ratkaisemattomiksi. Selvitystä jatketaan vuonna Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

10 Poolit tukevat yritysten jatkuvuuden hallintaa HUOVI-portaalin käyttöönottoa, sisällöntuotantoa ja koulutusta jatkettiin aktiivisesti pooleissa ja yrityksissä. SOPIVA-mallien käyttöönottoa huoltovarmuuskriittisissä verkostoissa edistettiin. Aluepooli järjesti neljä alueellista koulutusseminaaria. Vuosina yhdessä voimatalouspoolin kanssa toteutettuja tele- ja sähköyhtiöiden yhteistoimintaharjoituksia päätettiin jatkaa vuonna 2013 ja suunnittelu käynnistettiin. Tietoyhteiskuntasektorin toiminta ja kokoonpano uudistettiin. Tietotekniikka- ja tietoverkkopoolit yhdistettiin ja uuden ICT-poolin tehtäväksi annettiin myös kyberturvallisuuden edistäminen kaikkien poolien toimialoilla. Aluepoolin uudistaminen vastaamaan aluehallinnon ja kriittisen infrastruktuurin alueellisen varautumisen tarpeita käynnistettiin yhdessä ohjaavien ministeriöiden ja aluehallinnon kanssa. Kuljetus- ja logistiikka-alan kilpailukyvyn haasteita Tonnistoverolaki tuli voimaan maaliskuussa, mikä yhdessä sekamiehityksen ja muiden merenkulun tukien kanssa paransi kotimaisen alusrekisterin kilpailukykyä. Näiden toimenpiteiden vuoksi Suomen lipun alle rekisteröityjen alusten määrä on kasvanut. Vuonna 2015 voimaan astuva rikkidirektiivi ja muut ympäristövaatimukset (mm. EEDI) nostavat Suomelle välttämättömän meriliikenteen kustannuksia merkittävästi. Vaihtoehtoisten toimenpiteiden, polttoaineiden ja teknisten ratkaisujen suunnittelu on käynnissä, minkä tavoitteena on kompensoida kustannusten nousua. Maakuljetuksissa haasteina ovat osaavan henkilöstön saanti, harmaa talous, kohoavat energia- ja muut kustannukset sekä yritysten taloudelliset ongelmat. Logistiikkasektorin toiminta, organisaatio ja nimi uudistettiin. Sektorin toiminta painottuu aiempaa enemmän normaaliajan häiriöiden hallintaan. Sektori järjesti toimintavarmuutta kilpailukykytekijänä käsitelleen seminaarin. Häiriönhallintaa ja turvallisuutta käsiteltiin myös maakuljetuspoolin seminaarissa. Kuljetuspoolien toiminnan painopisteinä oli häiriönhallinnan menettelytapojen edistäminen alan yrityksissä. Maakuljetuspooli järjesti useita alueellisia riskienhallinnan ja kriisiviestinnän koulutustilaisuuksia. Kuljetuslogistiikan toimintavarmuuden pilottihanke käynnistettiin tavoitteena logistiikkapalvelujen tilaajan ja toimijaverkoston vastuiden ja rajapintojen selvittäminen toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Kriittisen kuljetuskaluston varaosien saatavuutta parannettiin yhteistoiminnassa alan yritysten kanssa. Logistiikka-alan aluetoiminta organisoitiin uudelleen. Viisi logistiikkatoimikuntaa aloittaa vuoden 2013 alussa ELY-L:n johtamina. Huoltovarmuusorganisaatio osallistui puolustusvoimien PV- LOG4-logistiikkaharjoitukseen ja KULJETUS 2012-seminaariin. Päämääränä oli parantaa viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa, kun liikennehallinnon organisaatiot ja varautumisen perusteet ovat merkittävästi muuttuneet. Lisäksi tavoitteena oli arvioida, miten varmistetaan poikkeusoloissa sekä siviiliyhteiskunnan että puolustusvoimien tarpeet resurssein, jotka on mitoitettu normaaliolojen markkinaehtoisiin tarpeisiin. Finanssiala sopeutuu muutoksiin Rahoitusalan kansainvälistyminen on johtanut yhä laajempaan integroitumiseen kansainvälisiin teknisiin järjestelmiin ja sääntelyyn. Vahinko-, henki- ja työeläkevakuuttaminen toimivat pitkälti kansallisella tasolla, mutta niidenkin toiminta on riippuvaista monikansallisista järjestelmistä. Merkittävä osa finanssialan toiminnan kannalta kriittisistä järjestelmistä sijaitsee tai niitä hallinnoidaan Suomen ulkopuolella. Finanssisektorin teettämä selvitys maksujärjestelmän tulevaisuuden haasteista siirryttäessä yhteiseurooppalaiseen SEPA-järjestelmään käynnisti useita erillisiä jatkoselvityksiä. Vakuutusalan ja rahoitushuoltopoolin varautumisohjeistojen päivitys on osin jo tehty. Finanssialan tietoturvallisuuden kehittämiseksi perustettiin erillinen CERT-tiedonvaihtoryhmä. Aktiivista tutkimusyhteistyötä Toimitusverkostojen riippuvuuksia, käyttäytymistä ja vaikutuksia selvittävä Huoltovarmuuskeskuksen, Puolustusvoimien ja liikenne- ja viestintäministeriön yhteisprojekti LOGHU4 jatkui. Projektin puitteissa järjestettiin työpajoja ja tuotettiin aineistoa logistiikan varmistamiseksi siviiliyhteiskunnan ja puolustusvoimien tarpeisiin. Huoltovarmuuskeskus on osallistunut myös useisiin tietoturva-alan tutkimuksiin ja kansainväliseen harjoitustoimintaan. Kansainvälisyys korostuu Kansainvälisessä toiminnassa seurattiin Euroopan kriittisen infrastruktuurin suojaamisdirektiivin (EPCIP) soveltamista Suomessa energia- ja kuljetussektoreilla ja sen laajentamista ICT-alalle. Naton rauhankumppanuusohjelman puitteissa osallistuttiin uudistetun CEP-organisaation yhdistettyjen ryhmien kokouksiin. Milj. BRT Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, % Suomen kauppalaivaston tonnistonkehitys Suomalaisten alusten osuus ulkomaan tavaraliikenteessä Lähde: Liikennevirasto % Tuonnista % Viennistä % Yhteensä 10 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

11 Perustuotanto Vuonna 2012 jatkui niin teollisuustuotannon, rakentamisen kuin yleisen talouskehityksen epävarmuus. Julkisuutta ja myös talouskehitystä hallitsivat edelleen julkisen talouden ja finanssimarkkinoiden ongelmat. Suomen viennin heikko kehitys on herättänyt huolen maamme kilpailukyvyn heikkenemisestä. Elintarviketeollisuudessa suhdanneongelmat eivät ole olleet merkittäviä. Raaka-aineiden hinnat niin metallien kuin elintarvikkeiden osalta pysyivät suhteellisen korkealla. Kaikki perustuotanto-osaston sektorit ja poolit osallistuivat syksyn 2012 aikana laajasti uuden huoltovarmuuden tavoitepäätöksen valmistelua taustoittavaan työpajojen sarjaan. Samoin osallistuttiin Puolustusvoimien toteuttamaan Pvlog 4 harjoitusprosessin useisiin työpajoihin. Elintarvikehuoltosektori Elintarvikehuoltosektoriin kuuluvat alkutuotantopooli, elintarviketeollisuuspooli sekä kauppa- ja jakelupooli. Sektori päätti laajentaa toimialuettaan perustamalla kotien omatoimien varautumisen toimikunnan, ns. Kova-toimikunnan. Tämän kautta kytkettiin kolmannen sektorin järjestöjä tiiviimmin mukaan huoltovarmuustoimintaan. Kaikki sektorin poolit osallistuivat Pieksämäellä toukokuussa järjestettyyn päivittäistavarahuollon häiriötilanneharjoitukseen. Sektorin poolien huoltovarmuuskriittisten yritysten valmiuspäälliköille järjestettiin kaksi yleistä koulutustilaisuutta. Kaikki sektorin poolit kokosivat Huoviin tilannekuvan toimialaltaan. Elintarvikealalla valmistui kaksi Huoltovarmuuskeskuksen osarahoittamaa tutkimusta: Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista sekä tutkimus Suomen ruokaturvan ja elintarvikehuollon nykytila ja tulevaisuuden näkymät. Tutkimusten mukaan Suomen määrällinen riippuvuus tuonnista on edelleen suhteellisen pieni, mutta elintarviketoimialakin on verkottunut muun talouden lailla syvällisesti niin kansainvälisiin kuin kotimaisiin tuotantopanos- ja infrastruktuuriverkostoihin. Kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin osallistumalla Naton Public Health and Food/Water -komitean kokouksiin. Terveydenhuoltosektori Terveydenhuoltosektoriin kuuluvat terveydenhuoltopooli, tekstiili- ja jalkinepooli, vesihuoltopooli sekä Jätealan huoltovarmuustoimikunta. Sektorin kokouksessa käsiteltiin ulkoistamisen tuomia muutoksia terveydenhuollon palveluille sekä Euroopan unionin aloitetta rajat Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

12 ylittävien terveysuhkien hallitsemisesta. Terveydenhuoltopooli järjesti terveydenhuollon pesulatoimintaa käsittelevän seminaarin. Vesihuoltopooli toteutti yhdessä voimatalouspoolin aluetoimikuntien kanssa vesilaitosten sähkönjakelun varmistamista kohentaneen yhteistyöhankkeen. Sektorin pooleista terveydenhuoltopooli ja vesihuoltopooli kokosivat Huoviin tilannekuvan toimialaltaan. Terveydenhuollon kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin Naton Public Health and Food/Water -komitean kautta. Lisäksi osallistuttiin Pohjoismaiseen terveydenhuollon varautumista koskevaan yhteistyöhön. Teollisuussektori Huoltovarmuusorganisaatioon muodostettiin vuonna 2012 alussa teollisuussektori, jonka toiminta alkoi vakiintua. Teollisuussektoriin kuuluvat teknologiapooli, elektroniikkapooli, metsäpooli, kemian pooli sekä muovi- ja kumipooli. Sektorin kokouksissa käsiteltiin yleisiä talouden muutostrendejä ja teollisuusyritysten jatkuvuudenhallinnan kehittämistä. Valtioneuvoston vuonna 2008 antamaa huoltovarmuuden tavoitepäätöstä on sovellettu teollisuuspooleissa. Poolit järjestivät valmiusseminaareja ja -harjoituksia kriittisten yritystensä valmiuspäälliköille ja avainhenkilöille. Teollisuussektorin pooleista kemian pooli, muovi- ja kumipooli, teknologiapooli sekä elektroniikkapooli kokosivat Huoviin toimialansa tilannekuvan. Teollisuusalan kansainväliseen toimintaan osallistuttiin Naton Industrial Planning Committeen kautta. Rakennuspooli jatkoi vakavia häiriötilanteita palvelevien aie- ja valmiussopimusten valmistelua pelastusalan kanssa sekä puolustusvoimien valmiusrakentamisen perusteiden tarkentamista eri aselajien kanssa. Rakennuspooli kokosi Huoviin toimialansa tilannekuvan. Perustuotanto-osaston vastuulla olevia varmuusvarastoja valvottiin suunnitelman mukaisilla tarkastuskäynneillä. Metallihintojen keskiarvot Alumiini /tn /tn Lyijy /tn Nikkeli Puolustusvälinetuotantoa turvattiin sopimusten mukaisesti Maanpuolustusratkaisujen toteutuneet ja vireillä olevat muutokset yhdistyneenä kotimaisten hankintamahdollisuuksien niukkuuteen luovat jatkuvasti vaativia sopeutumishaasteita maamme puolustusvälineteollisuudelle. Huoltovarmuuskeskus osallistui puolustusministeriön työryhmään, joka laati raportin Huoltovarmuuskriittinen teknologia, tuotanto ja osaaminen. Kotimaisen raskaan ruuti- ja ampumatarviketuotannon kykyä turvattiin eri toimenpitein huoltovarmuuden tavoitepäätöksen mukaisesti /tn Viljan hintojen keskiarvot tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras Elintarvikevehnä Ruis Ohra Kaura Rypsi/Rapsi joulu 12 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

13 Hallitus Huoltovarmuuskeskuksen ylin päätösvalta kuuluu hallitukselle, jonka valtioneuvosto asettaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa on 11 jäsentä, ja he edustavat huoltovarmuuden kannalta keskeisimpiä hallinnonaloja sekä elinkeinoelämää. Hallitus vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelman, työjärjestyksen sekä muut yleiset ohjeet, laatii Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, hinnoittelee Huoltovarmuuskeskuksen suoritteet ja määrää tilinpidon hoitamisesta sekä muutoinkin ohjaa ja valvoo laitoksen ja toimitusjohtajan toimintaa. Kesäkuussa nimitetyn uuden hallituksen toimikausi on Kertomusvuonna hallitus kokoontui 12 kertaa. Huoltovarmuuskeskuksen hallitus Puheenjohtaja Hallitusneuvos Päivi Janka, työ- ja elinkeinoministeriö Varapuheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Simo Palokangas, Raisio Oyj Jäsenet Ylijohtaja Heimo Hanhilahti, maa- ja metsätalousministeriö Ylijohtaja Jukka Juusti, puolustusministeriö alkaen Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia Toimitusjohtaja Pertti Laukkanen, Vantaan Energia Oy Ylijohtaja Eero Lavonen, puolustusministeriö asti Liikenneneuvos Mika Mäkilä, liikenne- ja viestintäministeriö alkaen Hallinto- ja kehitysjohtaja Päivi Nerg, valtiovarainministeriö asti Ylijohtaja Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö asti Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö asti Toimitusjohtaja Reijo Svento, FiCom Ry Toimitusjohtaja Helena Vänskä, Öljyalan Keskusliitto Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

14 Huoltovarmuusneuvosto Valtioneuvoston nimittämän huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä edustaa elinkeinoelämää. Huoltovarmuusneuvosto kokoontui kertomusvuonna tavanomaiset kaksi kertaa. Kesäkuussa 2012 päättyneen kauden pääaiheet olivat strateginen omistajuus, sopimuksiin perustuva varautuminen, energiahuoltovarmuus, elinkeinoelämän ja hallinnon yhteistyö huoltovarmuusasioissa, elintarvikehuoltovarmuus, kuljetuslogistiikka sekä kansainvälinen yhteistyö. Huoltovarmuusneuvosto käsitteli viimeisessä kokouksessaan toukokuussa asettamansa työryhmän raporttia huoltovarmuusorganisaation tehokkuudesta, tarkoituksenmukaisuudesta ja kehittämisestä. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö pyysi huoltovarmuusneuvostoa aloittamaan työn huoltovarmuuden tavoitepäätöksen uusimiseksi. Samassa kokouksessaan huoltovarmuusneuvosto käynnistikin valmistelun huoltovarmuusorganisaatiossa. Valtioneuvosto asetti uuden huoltovarmuusneuvoston päättyväksi toimikaudeksi. Ensimmäisessä kokouksessaan huoltovarmuusneuvosto käsitteli Euroopan sähköjärjestelmän toimivuutta ja esitti kannanottonaan sähkön siirtojärjestelmän vahvistamista. Huoltovarmuusneuvoston kokoonpano Puheenjohtaja Vuorineuvos Jaakko Rauramo, Sanoma Oyj Varapuheenjohtaja Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö Kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki Alivaltiosihteeri Esko Hamilo, ulkoasiainministeriö Toimitusjohtaja Satu Huber, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Osastopäällikkö Linnea Johansson, Ålands landskapsregering Johtaja Erkki Kataja, Nokia Oyj Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Orion-yhtymä Oyj Toimitusjohtaja Matti Lievonen, Neste Oil Oyj Puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Johtaja Håkan Modig, Finnlines Oy Hallituksen puheenjohtaja Ahti Myllys, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL Toimitusjohtaja Kari Nenonen, Suomen Kuntaliitto Pääjohtaja Kuisma Niemelä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, Keskuskauppakamari Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen, Elinkeinoelämän keskusliitto Johdon neuvonantaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy Valtiosihteeri Mika Rossi, valtioneuvoston kanslia Johtaja Pirkko Saarela, Lapin ELY-Keskus Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, F-Secure Oyj Johtaja Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj 3. puheenjohtaja Esko Suomala, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry Kansliapäällikkö Ritva Viljanen, sisäasiainministeriö Kenraalimajuri Jukka Juusti, PE (pysyvä asiantuntija) Ylijohtaja Raimo Luoma, työ- ja elinkeinoministeriö (pysyvä asiantuntija) Huoltovarmuusneuvoston kokoonpano Puheenjohtaja Vuorineuvos Ole Johansson, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Varapuheenjohtaja Kansliapäällikkö Erkki Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö Johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen, Suomen Pankki Alivaltiosihteeri Esko Hamilo, ulkoasiainministeriö Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, valtioneuvoston kanslia Toimitusjohtaja Satu Huber, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola Osastopäällikkö Linnea Johansson, Ålands landskapsregering Toimitusjohtaja Timo Lappalainen, Orion Oyj Toimitusjohtaja Matti Lievonen, Neste Oil Oyj Sotatalouspäällikkö Jarmo Lindberg, pääesikunta Puheenjohtaja Lauri Lyly, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj Johtaja Håkan Modig, Finnlines Oyj Hallituksen puheenjohtaja Ahti Myllys, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL Pääjohtaja Kuisma Niemelä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK Pelastusylijohtaja Pentti Partanen, sisäasiainministeriö Toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä, Keskuskauppakamari Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yhdyskuntatekniikan päällikkö Kirsi Rontu, Suomen Kuntaliitto Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj Kansliapäällikkö Arto Räty, puolustusministeriö Johtaja Pirkko Saarela, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Johtaja Anja Silvennoinen, UPM-Kymmene Oyj Ylijohtaja Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö (pysyvä asiantuntija) Tietohallintojohtaja Juha Turkki, Nokia Oyj 14 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

15 Hallinto, henkilöstö ja tiedotus Hallinto ja henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden päättyessä 31. Huoltovarmuuskeskuksessa tehdään yleensä varsin pitkä palvelusura ja vaihtuvuus on vähäistä. Kertomusvuonna yksi henkilö siirtyi eläkkeelle. Keski-ikä oli 50,8 ja mediaani 53 vuotta. Koulutusjakauma oli seuraava: akateeminen 26 ammattikorkeakoulu 2 keskiaste 2 perusaste 1 Sektoreissa ja pooleissa tehdään merkittävä työpanos huoltovarmuuden hyväksi. Työpanoksen määrä on arvioitu noin 20 henkilövuodeksi. Useissa pooleissa on päätoimiseksi katsottava valmiussihteeri tai useammalla poolilla on yhteinen päätoiminen valmiuspäällikkö. Tietohallinto Tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen toteuttaminen jatkui. Huoltovarmuuskeskus osallistui valtion IT-palvelukeskuksen perustamaan yhteishankkeeseen, jonka tavoitteena on saavuttaa tietoturvallisuuden perustaso määräaikaan mennessä, kuitenkin viimeistään mennessä. HUOVI-portaalin sisällön kehittäminen oli keskeisin tietohallinnon kehittämistoimenpide. Huovin kypsyyskysymysten käytön laajeneminen huoltovarmuuskriittisissä toimipaikoissa siten, että kansallinen huoltovarmuuden tilannekuva saatiin muodostettua 19 poolin toimialalla 24:stä. Viestintä Huoltovarmuuskeskuksen viestintää toteutettiin vuonna 2011 hyväksyttyjen viestinnän linjauksien mukaisesti. Tulossopimuksen mukaisesti ulkoista viestintää tehostettiin muodostamalla viestinnästä päätoiminen tehtävä. Huoltovarmuuden esittelemiseksi tuotettiin video. Syyskuussa HVK osallistui Lahdessa järjestetyille Turvallisuus ja Puolustus messutapahtumaan omalla osastolla. Talous Talouden kannalta ratkaiseva öljyn kierrätyskauppa oli edelleen erittäin kannattavaa. Pienentyneen volyymin vuoksi kokonaistulos jäi edellisvuotisesta ennätystasosta mutta oli edelleen varsin tyydyttävä. Voitto sitoutui valtaosaltaan varastotavaran tasearvojen nousuun. Tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä kiinteät kulut eivät saa ylittää huoltovarmuusmaksun tuottoa. Tällä linjauksella pyritään varmistamaan se, että rahaston kulurakenne ei ajan mittaan kehity kestämättömäksi rahaston varmoihin tuottolähteisiin nähden. Kertomusvuonna kiinteät kulut ylittivät selvästi huoltovarmuusmaksun tuoton, mihin vaikuttivat ratkaisevasti kertaluonteiset 15,7 milj. euron luottotappiot. Hyvän tuloksen ja vahvan maksuvalmiuden vuoksi kulujen ja tuottojen suhde ei ole huolestuttava, mutta kiinteiden kulujen kehitystä on seurattava myös hyvinä vuosina. Huoltovarmuusrahaston sijoittamattomat varat sisältyvät valtion kassavaroihin. Yhdystilin saatava tilikauden päättyessä oli 142,4 milj. euroa, jossa oli vähennystä edellisvuoteen 6,2 milj. euroa. Käyttöomaisuusosakkeiden hankintaan otettua luottoa lyhennettiin 60 milj. euroa. Tilikauden päättyessä ei ollut korollista velkaa. Huoltovarmuusmaksu yht Tuhatta euroa Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

16 Tulos budjetti vertailu 2012 toteutunut 2012 talousarvio 2012 TUOTOT Huoltovarmuusmaksu , ,00 Liikevaihto , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,00 VALTION VARMUUSVARASTOINTI Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Varastojen muutos , ,00 Varastointikustannukset , , , ,00 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , , , ,00 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Muut kiinteät kulut , ,00 Poolien erityiskulut , ,00 Infrastruktuurikulut , ,00 Lääkkeiden velvoitevarastointi kulut , ,00 Muut huoltovarmuuskulut , , , ,00 LIIKEVOITTO , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 563, ,00 Osingot , ,00 Korkokulut , ,87 0, ,00 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,00 Tuloverot 2 233, ,28 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO , ,00 16 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

17 Tuloslaskelma TUOTOT Huoltovarmuusmaksu , ,60 Liikevaihto , ,80 Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,79 VALTION VARMUUSVARASTOINTI Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,19 Varastojen muutos , ,73 Varastointikustannukset , , , ,26 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,63 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,27 Muut henkilösivukulut , , , ,87 POISTOT Suunnitelman mukaiset poistot , ,56 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Muut kiinteät kulut , ,28 Poolien erityiskulut , ,26 Infrastruktuurikulut , ,44 Lääkkeiden velvoitevarastointi kulut , ,98 Muut huoltovarmuuskulut , , , ,57 LIIKEVOITTO , ,53 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 563, ,06 Osingot , ,62 Korkokulut , , , ,38 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,91 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 0,00 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,91 Tuloverot 2 233, , , ,52 TILIKAUDEN VOITTO , ,39 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

18 Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet , ,65 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,35 AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa- ja vesialueet , ,12 Rakennukset ja rakennelmat , ,93 Koneet ja kalusto , ,19 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,85 SIJOITUKSET Osakkeet ja osuudet , ,60 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS Varmuusvarastoidut tavarat , ,33 PITKÄAIKAISET SAAMISET Annetut ennakot 0, ,00 LYHYTAIKAISET SAAMISET Myyntisaamiset , ,01 Alv-saaminen , ,48 Muut saamiset , ,52 Siirtosaamiset , , , ,02 RAHAT JA PANKKISAAMISET Rahat ja pankkisaamiset , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,96 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,76 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA RAHASTOPÄÄOMA , ,96 EDELLISTEN TILIKAUSIEN VOITTO , ,74 TILIKAUDEN VOITTO , , , ,09 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikaiset lainat 0, ,25 Ostovelat , ,05 Muut lyhytaikaiset velat , ,98 Siirtovelat , , , ,67 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,76 18 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

19 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus

20 Huoltovarmuusorganisaatio Huoltovarmuusneuvosto Huoltovarmuuskeskus Hallitus Elintarvikehuoltosektori Energiahuoltosektori Logistiikkasektori Terveydenhuoltosektori Tietoyhteiskuntasektori Finanssialansektori Teollisuussektori Kauppa- ja jakelupooli KOVA-toimikunta Öljypooli Maakaasujaosto Alkutuotantopooli Elintarviketeollisuuspooli Voimatalouspooli Aluetoimikunnat Kaukolämpöjaosto Kotimaisten polttoaineiden jaosto Ilmakuljetuspooli Maakuljetuspooli Vesikuljetuspooli Terveydenhuoltopooli Vesihuoltopooli Tekstiili- ja jalkinepooli Graafinen pooli Joukkoviestintäpooli ICT-pooli Aluepooli TIVA-toimikunnat Vakuutusalan pooli Kemian pooli Teknologiapooli Rahoitushuoltopooli Elektroniikkapooli Metsäpooli Muovi- ja kumipooli Rakennuspooli aluetoimikunnat Huoltovarmuuskriittiset yritykset (n ) FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAPSCENTRALENS (FBC) ORGANISATION Försörjningsberedskapsrådet Försörjningsberedskapscentralen Styrelse Sektorn för livsmedelsförsörjning Sektorn för energiförsörjning Sektorn för transportlogistik Sektorn för hälsovårdsförsörjning Sektorn för informationssamhället Sektorn för finansbranschen Sektorn för kritisk basindustri Basproduktionspoolen Livsmedelsindustripoolen Poolen för handel och distribution Hushållsberedskapskommitté Krafthushållningspoolen Regionkommissioner Fjärrvärmesektionen Sektionen för inhemska bränslen Oljepoolen Naturgassektionen Lufttransportpoolen Marktransportpoolen Sjötransportpoolen Poolen för hälsovårdsförsörjning Poolen för vattenförsörjning Textil- och skodon poolen Grafiska poolen Poolen för masskommunikation ICT-poolen Regionpoolen TIVA-kommissioner Finansförsörjningspoolen Försäkringsbranschens pool Kemipoolen Teknologipoolen Elektronikpoolen Skogspoolen Plast- och gummipoolen Byggnadspoolen regionkommissioner Försörjningsberedskapskritiska företag (ca 1.900) ORGANISATION OF SECURITY OF SUPPLY Council for Security of Supply and Infrastructure National Emergency Supply Agency (NESA) Board Food Supply Cluster Energy Cluster Transport and Logistics Cluster Health Cluster Information Society Cluster Finance and Insurance Cluster Industry Cluster Agri- and aquaculture Pool Foodstuffs Industry Pool Retail and Distribution Pool Household Preparedness Commission Power and District Heating Pool Regional commissions District Heating Section Domestic Fuels Section Oil Pool Natural Gas Section Air Transport Pool Surface Transport Pool Maritime Transport Pool Public Health Pool Water Pool Textile and Footwear Industry Pool Printing Industry Pool Mass Communication Pool ICT Pool Regional Pool Regional TIVA Commissions Finance Pool Insurance Pool Chemical Industry Pool Technology Pool Electronics Pool Forest Industry Pool Plastic and Rubber Industry Pool Construction Pool Regional commissions Prioritised Enterprises (about 1.900) 20 Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle.

TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN TOIMINTA-AJATUS SISÄLLYS. Luotan alitajuntaan parhaana kertojana ja haluan jättää tilaa katsojalle. VUOSIKERTOMUS 2011 TAIDEMAALARI VEERA TIAINEN Syntynyt 1980 Espoossa Asuu Vantaalla KOULUTUS Visualisti, FBC Prakticum 2011 Taidemaalari, Pekka Halosen akatemia 2002 Ylioppilas, Helsingin Kuvataidelukio

Lisätiedot

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä

Johdon katsaus 2009. Euroopan Unioni on toteuttanut toimenpiteitä Vuosikertomus 2009 Johdon katsaus 2009 Yleismaailmallinen talouskriisi saavutti vuonna 2009 pohjakosketuksen, mutta toisella vuosipuoliskolla maailmantaloudessa näkyi jo elpymisen merkkejä. Varsinaista

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS

HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS HUOLTOVARMUUSKESKUS VUOSIKERTOMUS 2 0 01 YLIJOHTAJAN KATSAUS 2001 SISÄLLYS Ylijohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus 4 Tavoitteet 6 Talous 7 Perushuolto-osasto 8 Teollisuustuotanto-osasto 10 Energiaosasto

Lisätiedot

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman

Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista. Rauni Hagman Selvitys huoltovarmuusorganisaation toiminnasta ja kehittämistarpeista Rauni Hagman 6.3.2015 1. Selvitystehtävä... 2 2. Huoltovarmuus ja huoltovarmuusorganisaatio... 2 Huoltovarmuus... 2 Huoltovarmuuden

Lisätiedot

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3

HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 TARKISTAMISTYÖRYHMÄ HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEIDEN TARKISTAM NEN HUOLTOVARMUUTTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA HALLINTO 3 HUOLTOVARMUUDEN TAVOITTEITA KOSKEVAT KESKEISET TEKIJÄT JA TOIMENPITEET HUOLTOVARMUUDEN

Lisätiedot

Luonnos 1 (21) KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 1 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 2 1.2

Lisätiedot

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 1 (60) 11.3.2014 KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA Sisältö KANSALLISEN KYBERTURVALLISUUSSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Oikeudellinen viitekehys... 3 1.2

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti.

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu

Sisällys. Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen sisäsivu 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomus 2003 Vuosikertomu Sisällys Tietoa sijoittajille...kannen sisäsivu Pankkeja ja pankkiiriliikkeitä...kannen

Lisätiedot

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta

Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta. Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Turvallinen Suomi Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta 2014 2014 TURVALLINEN SUOMI Tietoja Suomen kokonaisturvallisuudesta www.turvallisuuskomitea.fi 2014 2 Laajemmat

Lisätiedot

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA

YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI

LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI LÄHIAJAN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKAN LINJAUK- SIA KANSALLINEN STRATEGIA KIOTON PÖYTÄKIRJAN TOIMEENPANEMISEKSI TAUSTARAPORTTI 2 2 Esipuhe... 4 1. Strategian tausta... 5 1.1. Hallitusohjelma... 5 1.2.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14

Sisällys. Fingrid lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6. Asiakkaat ja sidosryhmät 8. Yhtiön talous ja rahoitus 12. Voimajärjestelmä 14 Vuosikertomus 2010 Sisällys Fingrid lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asiakkaat ja sidosryhmät 8 Yhtiön talous ja rahoitus 12 Voimajärjestelmä 14 Sähkömarkkinat 16 Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7. Suomen Pankin vuosikertomus 2007

S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7. Suomen Pankin vuosikertomus 2007 S U O M E N PA N K I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 Suomen Pankin vuosikertomus 2007 Suomen Pankin vuosikertomus 2007 Suomen Pankki Perustettu 1811 Käyntiosoite Snellmaninaukio, Helsinki Postiosoite

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008

Vuosikertomus 2008. Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Sisältö 02 Fortum lyhyesti 04 Talouden yhteenveto 06 Päätökset 08 Luku 1: 15 Fortum vuonna 2008 16 Toimitusjohtajan katsaus 19 Strategia Luku 2: Luku 3: Luku 4: Luku

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN

TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN TEHOKKAASTI ENERGIAA KOHTUULLISIN KUSTANNUKSIN Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 Tehokkaasti energiaa kohtuullisin kustannuksin Energia-alan toimialavuoropuhelun raportti 8.1.27 ISBN-13

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta...

SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä...3 Hallitus 2008...6 Toimitusjohtajan katsaus... 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta... 12 Verkkoliike toiminta... SISÄLLYSLUETTELO EPV yhtiönä.................................3 Hallitus 2008...............................6 Toimitusjohtajan katsaus................. 10 Tuotanto ja energialiiketoiminta......... 12 Verkkoliike

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI SUOMEN ERILLISVERKOT -KONSERNI

YRITYSVASTUURAPORTTI SUOMEN ERILLISVERKOT -KONSERNI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI SUOMEN ERILLISVERKOT -KONSERNI GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) -OHJEISTUKSEN MUKAISESTI TEHTY SUPPEAN TASON YRITYSVASTUU RAPORTTI SISÄLTÖ 3 PÄÄKIRJOITUS: Kompastelematta verkkoviidakossa

Lisätiedot

HYVINVOINTIA ENERGIASTA

HYVINVOINTIA ENERGIASTA HYVINVOINTIA ENERGIASTA POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 Pohjois-Pohjanmaan liitto HYVINVOINTIA ENERGIASTA Pohjois-Pohjanmaan energiastrategia 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ENERGIASTRATEGIA 2015 2 Valokuvat

Lisätiedot

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus

Gasum. Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen. ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Luonnonkaasuilla puhtaampaan huomiseen avoimuus toimitusvarmuus ympäristö & turvallisuus kaasun nykyinen käyttö & tulevaisuus Gasum Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanitverkostoon Sisältö

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2002

Toiminta- kertomus 2002 Toiminta- kertomus 2002 Kannen kuva: Antero Aaltonen Taitto & paino: Sinari Oy Graafinen palvelu ISSN 1458-8919 Liikenne- ja viestintäministeriö PL 31, 00023 Valtioneuvosto Puhelin (09) 160 02 Faksi (09)

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot