Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy"

Transkriptio

1 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Kunnallistalous Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ossi Rainakari

2 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos; kunnallistalous Tekijä: OSSI, RAINAKARI Tutkielman nimi: Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu sekä ristisubvention ehkäisy Pro gradu tutkielma: 86 sivua Aika: lokakuu 2005 Avainsanat: sähkön myynti, sähkön siirto, ristisubventio, energialaitos, eriytysvelvollisuus, kilpailunrajoituslaki, sähkömarkkinalaki Sähkön hinnoittelu on ollut viime vuosien aikana usein esillä julkisuudessa. Vuonna 1995 sähkömarkkinat avattiin sähkön myynnin osalta vapaalle kilpailulle, jonka ajateltiin alentavan sähkön kokonaishintaa, joka koostuu sekä sähkön myynnistä että siirrosta. Vapaan kilpailun seurauksena sähkön myynnin hinta laski aluksi, mutta samanaikaisesti energialaitokset nostivat luonnollisena monopolina toimivan sähkön siirron hintaa, minkä seurauksena sähkön kokonaishinta ei kuitenkaan olennaisesti laskenut. Vaarana tilanteessa on se, että voidaan syyllistyä kohtuuttoman korkean siirtohinnoittelun lisäksi piiloverotukseen tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ristisubvention muodossa. Ristisubventiota voi tapahtua muun muassa sellaisilla energialaitoksilla, joilla sähkön siirtohinnat ovat keskitasoa korkeammat ja sähkön myyntihinnat keskitasoa alemmat. Tutkielmassa käydään läpi ristisubventio-käsitettä ja sitä miten ristisubvention käyttömahdollisuutta voidaan ehkäistä. Lisäksi arvioidaan julkisten tilastotietojen avulla ristisubvention esiintymistä vuosina 2003 ja 2004 sähkön myynnin ja siirron välillä 10:llä otokseen valitulla kunnallisella energialaitoksella. Tutkielman rakenne on seuraavanlainen: Tutkielman teoreettisen osan muodostavat luvut 2 ja 3. Luvussa 2 käsitellään kunnallisen liiketoiminnan käsitteistöä, normiperustaa, kunnallista liikelaitosta, yhtiöittämistä ja yksityistämistä. Luku 3 on teoreettinen esitys ristisubventiokäsitteestä. Luvussa 4 käydään läpi sähkön hinnoittelun perusteita. Luvussa esitellään, miten sähkön myynnin ja siirron hinta muodostuu ja miten sähkömarkkinalaki ohjaa hinnoittelua. Luvussa 5 käsitellään sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvollisuutta. Eriyttämisen keskeisenä tavoitteena on lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä, vaikeuttaa syrjintää, ehkäistä ristisubvention käyttöä ja estää kilpailun vääristymistä sähkömarkkinoilla. Luvussa 6 esitellään, miten sähkömarkkinoiden toimintaa valvotaan kilpailunrajoituslain ja toisaalta uudistetun sähkömarkkinalain mukaan. Luvussa käydään läpi myös Energiamarkkinaviraston uusi sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamalli, joka otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta. Empiirinen osa sijoittuu lukuun 7, jossa tutkitaan sähkön myynnin ja siirron hinnoittelun kehitystä vuodesta 1997 vuoteen 2005 asti. Lisäksi tarkastellaan erikseen sähkön myynnin ja siirron hinnoittelua vuonna 2005 ja vertaillaan hintoja kunnallisten liikelaitosten ja kunnallisten osakeyhtiöiden välillä. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida ristisubvention esiintymistä sähkön myynnin ja siirron välillä sekä arvioida kokonaisvaltaisesti ristisubvention problematiikkaa. Lisäksi paneudutaan energialaitosten suorittamiin tuloutuksiin omistajakaupungeilleen ja omistajakaupunkien taloudellisen tilanteen vaikutusta suhteessa tuloutusten suuruuteen.

3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO Tausta Tutkimuksen rakenne ja tavoitteet KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA Kunnan toimiala ja liiketoiminta Kunnallinen liikelaitos Kuntien maksupolitiikan periaatteet Kunnallisen liikelaitoksen maksupolitiikan periaatteet Kunnallisen liikelaitoksen, kunnallisen yhtiön ja osakeyhtiön vertailua Kunnallinen liikelaitos Kunnallinen osakeyhtiö ja yksityistäminen Kunnallisten energialaitosten yhtiöittäminen ja yksityistäminen Tuloutusvaihtoehdot RISTISUBVENTIO Ristisubvention määritelmä Ristisubventioiden esiintyminen kuntien palvelutuotannossa Ristisubventioita edistävät ja ehkäisevät tekijät SÄHKÖN MYYNNIN JA SIIRRON HINNOITTELU Sähkön tuotanto Pohjoismaissa Sähkön myynnin hinnoittelu Sähkön myynnin keskimääräis- ja rajakustannushinnoittelu Aikavyöhykkeiset tariffit Sähköpörssi OTC- markkinat Sähkön siirron hinnoittelu Sähkön siirron keskimääräis- ja rajakustannushinnoittelu Päästökaupan vaikutus sähkön hinnoitteluun Kuluttajan mahdollisuudet vaikuttaa sähkön hintaan SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTYSVELVOLLISUUS Eriyttämisen tavoitteet Eriyttämisvaihtoehdot Kirjanpidolliset vaihtoehdot Laskennallinen vaihtoehto Ulkoistaminen Sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvoite EU:n sähkönsisämarkkinat Sähkömarkkinalain mukainen eriyttämisvelvoite Oikeudellinen eriyttäminen Toiminnallinen eriyttäminen...47

4 6 SÄHKÖMARKKINOIDEN SÄÄNTELY Sähkönsiirron hinnoittelun valvonta Verkkotoiminnan tehokkuus Sähkönsiirron hinnoittelun kohtuullisuutta koskeva oikeuskäytäntö Kilpailunrajoituslaki ja määräävä markkina-asema Ristisubventio oikeuskäytännössä Sähkömarkkinalain ja kilpailunrajoituslain suhde TUTKIMUSTULOKSET Tutkittavat energialaitokset Tutkittavien energialaitosten omistajakaupunkien taloudellinen tilanne Sähkön hinnan kehitys Sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu Ristisubvention esiintyminen sähkön myynnin ja siirron välillä Energialaitosten tuloutukset kaupungeille vuosina 2003 ja PÄÄTELMÄT...79 LÄHTEET...83

5 1 JOHDANTO 1.1 Tausta Sähkömarkkinat ovat olleet muutosten pyörteissä viime vuosien aikana. Sähkömarkkinalaki tuli voimaan vuonna 1995, jolloin sähkön myynti avattiin asteittain kilpailulle. Sähkön siirtotoiminta ja suurelta osin myös kaukolämpö ovat edelleen omilla alueillaan monopoliasemassa, eikä niitä voida kilpailuttaa. Sähkön myynnin hinnoittelu määräytyy markkinaperusteisesti, kun taas sähkön siirron tason tulisi määräytyä kustannuksia vastaavasti, minkä lisäksi voidaan tuottaa kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Sähkön myynnin avaaminen kilpailulle laski myydyn energian hintoja, jolloin seurauksena saattoi olla kiusaus nostaa sähkönsiirron ja kaukolämmön hintoja. Vaarana tilanteessa on se, että voidaan syyllistyä kohtuuttoman korkean siirtohinnoittelun lisäksi piiloverotukseen tai määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön ristisubvention muodossa. Ristisubventiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa toisen liiketoimialan tappiollista toimintaa rahoitetaan toisen liiketoimialan korkeilla tuotoilla. Kunnalliset energialaitokset ovat kunnille tärkeä liiketoimintamuoto. Monopoliasemassa oleva sähkön verkkoliiketoiminta tuo kunnalle kohtuullisen jatkuvan tuoton. Lisäksi energialaitokset ovat kunnille sopivaa liiketoimintaa, koska ne eivät ole suurella riskillä toimiva liiketoiminnan muoto. Tosin sähkön myynti on osin riskillistä toimintaa, eikä se siksi ole periaatteessa kunnan toiminnan mukaista. Sähkön myyntitoiminta voi kuitenkin toimia hyvin muiden sähköliiketoimintojen yhteydessä ja saavutettujen synergiaetujen takia sen on katsottu myös kunnalle soveltuvaksi liiketoiminnan muodoksi. Kunnalliset energialaitokset ovat tehneet varsin hyviä tuloksia viime vuosina ja etenkin vuosi 2004 on ollut todella hyvä. Myös energialaitosten kuntien kassaan tekemät tuloutukset ovat olleet ennätyksellisen suuria. Professori Veli Karhu osoitti kuntapalvelujen järjestämisen taloudelliset perusteet - kurssilla, että osa kunnallisista energialaitoksista harjoitti vuonna 1998 tappiollisen sähkön myynnin rahoittamista sähkön siirron tuloilla. Kiinnostuin kyseisellä kurssilla ristisubventiosta ja työssäni onkin tarkoitus tutkia esiintyykö ristisubventioita vielä vuosina 2003 ja Tutkimuksen empiirisessä osassa tutkin harkinnanvaraisesti valittua kymmentä kunnallista energialaitosta, joista puolet on liikelaitosmuotoisia ja puolet osakeyhtiömuotoisia. Valitut 1

6 energialaitokset sijaitsevat kattavasti eri puolella Suomea ja ne ovat suurimpien kaupunkien omistamia. Tutkimuksen empiirinen osa perustuu julkisiin tilastotietoihin. Aineistona käytän energialaitosten toiminta-/vuosikertomuksia, tilinpäätöksiä, tasekirjoja sekä Energiamarkkinaviraston vuoden 2003 tilinpäätöstietoja ja sen muita sähkön hintatilastoja. Tutkimuksessani erityisenä mielenkiinnon kohteena on ristisubventio. Teoriaosuuden tarkoituksena on määritellä ristisubventio kunnallistaloudellisena ilmiönä ja tutkia mahdollisuuksia ehkäistä sen käyttömahdollisuuksia. Empiirisessä osassa tutkin harjoittavatko tutkittavat liikelaitokset ja yhtiöt ristisubventiota sähkön myynnin ja siirron välillä vuosina 2003 ja Ristisubventio on kilpailuoikeudellinen käsite, eikä sitä koskevaa tutkimusta ole Suomessa juurikaan tehty. 1.2 Tutkimuksen rakenne ja tavoitteet Tutkimuksen aluksi käydään läpi kunnallisen liiketoiminnan teoreettisia perusteita. Tämä luku luo teoreettista ja käsitteellistä perustaa muiden lukujen tarkastelulle. Aluksi määritellään kunnallisen liiketoiminnan käsitteistöä ja kerrotaan kunnallisen liiketoiminnan maksupolitiikan periaatteista.. Tutkimuksessa vertaillaan liikelaitosmuotoista liiketoimintaa osakeyhtiömuotoiseen toimintaan tasavertaisten kilpailuedellytysten näkökulmasta. Tämä vertailu on mielestäni luonteva, koska tutkimuksessani on sekä liikelaitosmuotoisia että osakeyhtiömuotoisia energialaitoksia. Tarkoituksena on tuoda esille kilpailuneutraliteettieroja, joita kunnallisilla liikelaitoksilla on suhteessa osakeyhtiömuotoiseen liiketoimintaan. Tässä yhteydessä pohditaan myös julkisuudessa käytyä keskustelua kunnallisen liiketoiminnan yhtiöittämisestä ja yksityistämisestä. Kysymykset ovat kohdistuneet usein myös kunnallisen energialaitoksen organisaatiomuotoon. Useinhan liikelaitosmuoto on ollut vain yksityistämisen välivaihe Luku 3 on teoreettinen esitys ristisubventiosta. Aiheesta on tehty hyvin niukasti tutkimuksia ja pääasiassa ne liittyvät kilpailuoikeudellisiin tutkimuksiin. Tutkin ristisubventiota kunnallistaloudellista näkökulmasta ja pääasiallisena lähteenä on käytetty Pekka Valkaman vuoden 2004 väitöskirjaa. Aluksi esitellään, miten eri tieteenharjoittajat ovat määritelleet ristisubventiokäsitteen ja missä eri yhteyksissä sitä voi esiintyä. Tarkastelen myös niitä tekijöitä, jotka joko edistävät tai ehkäisevät ristisubvention käytön mahdollisuutta. Tarkoitukseni on antaa ristisubventiosta mahdollisimman laaja kuva, ja siksi käsittelen ristisubventiota myös muussa yhteydessä kuin pelkästään sähkön hinnoittelun kontekstissa. 2

7 Luku 4 käsittelee sähkön myynnin ja siirron hinnoittelua. Luvussa esitellään, miten sähkön myynnin ja siirron hinta muodostuu ja miten sähkömarkkinalaki ohjaa hinnoittelua. Luvussa 5 käsitellään sähköliiketoimintojen eriyttämisvelvollisuutta. Sähkömarkkinalakia muutettiin , koska sähkömarkkinoita koskeva lainsäädäntö ei täysin vastannut direktiivien mukaisia vaatimuksia eriyttämisestä. Sähköliiketoimintojen eriyttämisen tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä, vaikeuttaa syrjintää, ehkäistä ristisubvention käyttöä ja estää kilpailun vääristymistä sähkömarkkinoilla. Sähkömarkkinoiden sääntely on osittain päällekkäistä. Sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuutta arvioidaan lähtökohtaisesti sähkömarkkinalain mukaan, jolloin valvontaviranomaisena toimii Energiamarkkinavirasto. Mahdollista epäilyä ristisubventiosta arvioidaan puolestaan kilpailunrajoituslain nojalla, jolloin valvontaviranomaisena toimii Kilpailuvirasto. Luvussa 6 esittelen miten sähkömarkkinoiden toimintaa arvioidaan kilpailunrajoituslain ja toisaalta sähkömarkkinalain näkökulmasta. Esittelen tässä luvussa myös Energiamarkkinaviraston uuden sähkön siirron hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamallin, joka otettiin käyttöön vuoden 2005 alusta. Empiirisessä osassa luvussa 7 tutkin sähkön myynnin ja siirron hinnoittelun kehitystä vuodesta 1997 vuoteen 2005 asti. Lisäksi tutkin erikseen sähkön myynnin ja siirron hinnoittelua ja vertailen hintoja liikelaitosten ja osakeyhtiöiden välillä. Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida ristisubvention esiintymistä sähkön myynnin ja siirron välillä ja arvioida kokonaisvaltaisesti ristisubvention problematiikkaa. Lisäksi arvioin energialaitosten tuloutusten suuruutta omistajakaupungeille ja omistajakaupunkien taloudellisen tilanteen vaikutusta suhteessa tuloutusten suuruuteen. Tutkimuksessani ei ole ollut käytettävissä energialaitosten yksityiskohtaisia kirjanpitoaineistoja, joten arvioin energialaitoksia julkisten tilinpäätöstietojen varassa. Käytän tutkimuksessani käsitettä energialaitos kuvaamaan sähkölaitoksia yleisesti ja termi käsittää sekä liikelaitosmuotoisen että osakeyhtiömuotoisen toiminnan. 3

8 2 KUNNALLINEN LIIKETOIMINTA 2.1 Kunnan toimiala ja liiketoiminta Kunnallinen itsehallinto mahdollistaa kunnalle liiketoiminnan harjoittamisen. Kuntalain 2 :ssä säädellään kunnan tehtävistä. Lain mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa ja sille laissa säädetyt tehtävät. Kunnan toimiala voidaan jakaa yleiseen toimialaan ja erityistoimialaan. Yleisen toimialan tehtävät ovat vapaaehtoisia, koska kunta on ottanut ne hoidettavakseen omilla päätöksillään. Erityistoimialaan liittyvät tehtävät ovat pakollisia, koska ne perustuvat kunnan toimintaa ohjaaviin lakeihin, jotka velvoittavat kunnan järjestämään palvelut. Merkittävimpiä kunnan erityistoimialaan kuuluvia tehtäviä ovat mm. opetus- ja sivistystoimi, sosiaalihuolto, terveyden- ja sairaanhoito, yhdyskuntasuunnittelu, ympäristönsuojelu ja pelastustoimi. Yleisen toimialan tehtävistä säädetään vain väljästi yleislausekkeella. Tämä merkitsee, että viime kädessä hallintotuomioistuin määrää kuuluuko tehtävä kunnan toimialaan vai ei. Toimialan kehitystä ohjaa siis lähtökohtaisesti kunta itse. Yleisenä periaatteena voidaan sanoa, että kunnan toimialaan kuuluu toiminta, josta hyötyvät sekä kunta että kuntalaiset. Osaltaan myös vakiintuneet oikeuskäytännönperiaatteet toimivat eräänlaisena viitekehyksenä arvioitaessa sitä, kuuluuko jokin tehtävä kunnan toimialaan. Vakiintuneet oikeuskäytännön periaatteet ovat 1) tehtävän yleishyödyllisyys 2) tehtävän paikallisuus 3) yhdenvertaisuuden periaate 1 4) hallinnon toissijaisuuden periaate 5) suhteellisuusperiaate 6) tarkoitussidonnaisuuden periaate 7) sopeutuminen muuhun lainsäädäntöön 8) työnjako muiden viranomaisten kanssa. 2 Julkisen toiminnan tulee olla yleisesti hyväksyttävää ja tarkoituksenmukaista. Perinteisesti on korostettu hallinnon toissijaisuuden periaatetta, jonka mukaisesti kunnan ei tulisi kilpailla kunnan jäsenten harjoittaman liiketoiminnan kanssa. 3 Harjula ja Prättälä 4 ovat katsoneet, että kuntien itsehallintoon kuuluu myös liiketoiminta kun yleinen etu sitä vaatii. Kunnalliskomitean mietinnön (1993) mukaan uusiin liiketoimintoihin ryhtyminen edellyttää kuitenkin erityisiä syitä, eikä 1 Yhdenvertaisuuden periaatteeseen liittyvää oikeuskäytäntöä on syntynyt runsaasti mm.elinkeinotoiminnan tukemisesta. 2 Harjula-Prättälä 2004, Jos kunnan jäsen jo harjoittaa yleisen edun kannalta merkittävää liiketoimintaa, kunta ei voi ryhtyä harjoittamaan kilpailevaa toimintaa (Myllymäki 2000, 190). 4 Harjula-Prättälä 2004, 100 4

9 pelkästään voiton tavoittelu kuulu kunnan toimialaan, koska kunta ei saa ottaa harjoittamassaan liiketoiminnassa taloudellista riskiä. Myöskään puhtaan kaupalliset ja teolliset toimialat eivät ole kunnalle sopivia liiketoimintamuotoja 5. Tasavertaisten kilpailuedellytysten näkökulmasta kunnan tulisi huomioida harjoittamassaan uudessa elinkeinotoiminnassaan jo alalla olevat yksityiset elinkeinonharjoittajat. Uudet elinkeinotoiminnat ovat hyväksyttäviä kunnille etenkin silloin, kun ne täydentävät peruspalveluja ja markkinoilla olevia puutteita. Kunnan toimialalle sopivana elinkeinotoimintana on pidetty perinteisiä vesi-, energia-, kauppahalli-, puhelin- ja satamalaitostoimintoja, joita on monissa kunnissa pitkään tuotettu liiketoiminnan muodossa. Uudempia kunnan liiketoimialoja ovat olleet mm. hotelli-, ravintola-, kahvila-, pysäköintitalo ja pesutalotoiminnot. Erityisesti matkailualan palveluita tukevat toiminnot ovat lisääntyneet viime aikoina. Arvioitaessa palvelun soveltuvuutta kunnalle joudutaan esim. matkailupalvelujen yhteydessä pohtimaan, onko kyse yleisestä matkailualan edistämisestä, kunnan talousalueen hotellipulasta tai matkailualan yrittäjien tukipalveluiden niukkuudesta. 6 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston (KILA) 7 mukaan kunnan liiketoimintana pidetään toimintaa, jonka rahoitus saadaan kokonaan tai pääosin palveluiden tai tavaroiden myynnistä saaduilla tuloilla. Liiketoiminnan tunnusmerkkejä voidaan kuvailla seuraavanlaisesti: Ulkopuolinen myynti on merkittävää Toiminnalla pyritään kannattavuuteen Investoinnit pyritään rahoittamaan ainakin pitkällä tähtäimellä tulorahoituksella Kunnan ja asiakkaan välinen suhde perustuu sopimukseen Asiakkaalla on harkintavalta liiketoiminnan suoritteiden hankinnassa 2.2 Kunnallinen liikelaitos Liikelaitos on käsitteenä hyvin väljä. Meklin 8 toteaa valtion liikelaitoksia koskevassa väitöskirjassaan, että liikelaitos on eräs maan oikeusjärjestyksessä määritelty tapa harjoittaa liiketoimintaa. Liikelaitoksen käsitettä ei ole määritelty kuntalaissa, mutta valtuusto voi päättää, että kunta ryhtyy harjoittamaan tiettyä toimintaa liikelaitoksen muodossa. Liikelaitos voidaan nähdä 5 Valkama 2004, 88 6 Sauvonsaari 1987, 33 7 KILA:n kuntajaosto 1999, 5 8 Meklin 1987, 31 5

10 markkinaorganisaation ja virasto-organisaation yhdistelmänä. Kunnan liikelaitos on yksi liiketoiminnan harjoittamisen muoto. Se on osa kunnan taloutta ja hallintoa, ei itsenäinen oikeushenkilö. Liikelaitos toimii talousarviosidonnaisena ja sitä ohjaavat ja valvovat kunnan edustuselimet. Kunnallisia liikelaitoksia on perustettu etenkin vesi-, jätehuolto- ja energia-alalle. 9 Liikelaitoksille ovat tunnusomaisia seuraavat piirteet: 10 liikelaitokselle laaditaan oma tuloslaskelma ja tase liikelaitos kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut maksutuloilla liikelaitos rahoittaa investoinnit pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksella liikelaitos on toiminnallisesti ja taloudellisesti varsin itsenäinen tulosohjattu yksikkö Liikelaitoksen toimintaa säätelee kuntalaki ja kunnanvaltuuston vahvistama johtosääntö. Kunta on vastuussa liikelaitoksen sitoumuksista. Kuntalain 13 :ssä säädetään kunnan liikelaitoksesta. Pykälän mukaan valtuusto päättää liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Kunnan liikelaitoksiin sovelletaan kuntalain 76 :ää, jossa säädetään kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä. Liikelaitoksen tulee soveltaa kunnan tavoin kirjanpitolakia soveltuvin osin. Liikekirjanpito soveltuu liikelaitoksille hyvin, koska ne rahoittavat myyntituloillaan käyttömenonsa ja investointinsa. Liikelaitoksen kirjanpito on osa kunnan kirjanpitoa, mutta se erotetaan laskennallisesti kunnan muusta taloudesta. Tämä helpottaa asetettujen tulostavoitteiden seurantaa ja mahdollistaa vertailun muihin saman toimialan liikelaitoksiin ja yhtiöihin. Myös liikelaitoksen taloudellinen vastuu korostuu. Liikelaitoksen erillisenä laadittu kirjanpito liitetään kunnan kirjanpitoon tilinpäätöksessä tai välitilinpäätöksessä siten, että tuloslaskelman sisäiset tulot, menot ja voitonjako eliminoidaan. Tase yhdistetään eliminoimalla sisäiset saatavat ja velat, sisäiset katteet sekä sisäinen omistus Kuntien maksupolitiikan periaatteet Kunnallisen maksun käsite on Suomessa melko vakiintumaton. Myllymäen 12 mukaan tämä johtuu osaltaan siitä, ettei kunnallisessa itsehallinnossa ole järjestetty yhtenäisesti kysymystä kunnan 9 Suomen Kuntaliitto 1996, 6 10 Harjula-Prättälä 2004, KILA:n kuntajaosto 1999, 5 ja Suomen Kuntaliitto 1996, Myllymäki 2000, 220 6

11 oikeudesta asettaa ja periä maksuja. Kunnilla ei ole maksuperustelakia kuten valtiolla, eikä valtion maksuperustelaki ole sellaisenaan sovellettavissa kunnallisiin maksuihin. Kuntalain 66 :n mukaisesti valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista ja muiden maksujen perusteista. Kunnan maksut voidaan jakaa perusteeltaan julkisoikeudellisiin ja yksityisoikeudellisiin maksuihin. Perustuslain 81.2 :n mukaan valtion palvelujen ja muun toiminnan maksullisuudesta säädetään lailla. Lakia on sovellettu myös kuntiin, koskien julkisoikeudellisia maksuja, vaikka säännös koskeekin varsinaisesti valtion hallintoa. Julkisoikeudellinen maksu voidaan ulosmitata ilman tuomiota tai päätöstä. Julkisoikeudellisia maksuja ovat mm. sosiaali- ja terveysmaksut, sataman liikennemaksut, rakennusvalvontamaksut ja jätemaksut. Yksityisoikeudellisissa maksuissa kunnan itsehallinnon toteuttaminen on keskeistä. Kunnan asema on sama kuin vastaavia palveluksia myyvän yksityisen yhteisön. Yksityisoikeudellisen maksun ulosotto edellyttää julkisoikeudellisesta maksusta poiketen tuomiota. Kunnan perimistä yksityisoikeudellisista maksuista esimerkkejä ovat mm. vesimaksut, energiamaksut, erilaiset pääsymaksut ja venepaikkamaksut. 13 Maksun suuruuden määritteleminen on kunnan maksupolitiikan klassinen ongelma. Lähtökohtaisesti kunnan harjoittamassa palvelujen myynnin hinnoittelussa tulisi varmistaa, että tarjoushintoihin sisältyy kaikki kunnallisen palvelutuottajan kustannukset. Tämä merkitsee sitä, että palvelujen hinnoittelun pitäisi perustua omakustannusperiaatteelle. 14 Omakustannusperiaatteella tarkoitetaan palvelujen myymistä niiden tuotantokustannuksia vastaavaan hintaan 15. Omakustannusperiaate on kuitenkin erittäin problemaattinen käsite, ja sen merkitys on vaihteleva ja riippuvainen siitä, millaisesta palvelusta on kyse. Omakustannusperiaatteen noudattaminen koskee etenkin liikelaitoksia ja palveluja, joissa kunta toimii kilpailluilla markkinoilla yksityisten palveluntuottajien kanssa. Mikäli kunta ei noudattaisi omakustannusperiaatetta ja myisi palvelua alihintaan, saattaisi se vääristää kilpailua. Sen sijaan omakustannusarvon ylittämistä on pidetty kunnallistaloutta koskevassa kirjallisuudessa mahdollisena, kunhan vain liiketoiminnoista saatavat tuotot ovat kohtuullisia. 13 Harjula Prättälä 2004, Valkama 2004, Taloussanasto 1997, 197 7

12 Kuntien suurena ongelmana omakustannusperiaatteen noudattamisen kannalta palveluita hinnoiteltaessa voidaan pitää laskentatoimen ja kustannuslaskennan kehittymättömyyttä 16. Kustannus voidaan määritellä tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuvaksi uhraukseksi. Kustannuslaskenta luo perustan hyödykkeiden hinnoittelulle. Kunnallistaloudessa kustannuslaskentaa on pidetty hyödyllisenä, mutta sitä ei kuitenkaan ole pidetty ehdottoman tärkeänä. Kustannuslaskennalla on kuitenkin erittäin suuri merkitys, kun verrataan yksityisen ja kunnallisen palveluntarjoajan tarjouksia. Oksanen 17 toteaakin, että kilpailutilanteessa yksityisen ja julkisen palveluntuottajan tarjoukset ovat aidosti vertailukelpoisia vasta sitten, kun julkisen sektorin kustannuslaskenta on samalla tasolla kuin yksityisen sektorin. Lisäksi hän muistuttaa, että palveluntuottajien tarjoushintoihin ei saisi sisältyä hintasubventiota tai ristisubventiota. Tämä koskee etenkin kunnan tarjoamia palveluita ja niistä perittäviä yksityisoikeudellisia maksuja, 18 jolloin kunta voi toimia markkinoilla yksityisten palveluottajien kanssa. Esimerkiksi kunnallisten energialaitosten energiamaksut voidaan hinnoitella omakustannusarvoa korkeammaksikin. Sen sijaan ei ole sallittua hinnoitella energiaa alle omakustannusarvon, koska silloin se voisi aiheuttaa vääristymän kilpailuun. 19 Toisaalta energiasta perittävät maksut eivät saisi tuottaa kohtuuttoman suurta ylijäämääkään, koska tämä voitaisiin tulkita kunnan toimialan ylitykseksi tai lainvastaiseksi kunnallisveroksi, jota kutsutaan myös piiloveroksi. Perustuslain 121 :n mukaan kunnallisverosta tulee säätää lailla. 20 Käytännössä kunnallisten maksujen ylärajan määrittelemiseen vaikuttaa konkreettisemmin kilpailulainsäädäntö kuin oikeusperiaatteet. Kilpailunrajoituslain soveltamista julkisiin maksuihin valaisee seuraava Helsingin satamamaksuja koskeva korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu. KHO 1993 A57: Helsingin kaupunginhallituksen matkustajamaksun korottamispäätökseen voitiin soveltaa kilpailunrajoituslain 3 :n säännöksiä. Kaupunginhallitus oli ennalta arvaamattomasti korottanut maksua nelinkertaisesti aikaisempaan tasoon verrattuna. Päätös merkitsi kilpailunrajoituslain 7 :n 4 kohdan kohtuuttoman hinnoittelukäytännön soveltamista. 16 Näsi- Hokkanen- Latvanen 2001, Oksanen 2002, On myös mahdollista, että julkisoikeudellisten maksujen taso voi joissain tapauksissa ylittää omakustannusarvon. Yleistä sääntöä ei ole olemassa, ja jokainen tapaus joudutaan arvioimaan erikseen. Ks.esim. Myllymäki 2000, Ruotsissa ei ole samaa klassista ongelmaa. Ruotsissa omakustannusperiaate merkitsee sitä, että kunnallisen palvelutuottajan on kiellettyä periä hyödykkeestään siitä aiheutuneita kustannuksia korkeampaa hintaa. Omakustannusarvo voidaan alittaa, mutta ei ylittää. Kunnallisia suoritteita voidaan Ruotsissa subventoida verovaroin ja jakaa alle tuotantokustannusten tai kokonaan ilman maksua (Karhu-Nissinen-Valkama 1999, 24). 20 Ks.esim. Myllymäki 2000, 222 ja Kalima 1988, 182 8

13 Jos kunnan julkisoikeudellista maksua koskevassa erityislaissa ei ole kattavasti säädetty asiasta ja jos kyseinen tapaus on kilpailuoikeudellisesti merkittävä, voidaan kilpailunrajoituslakia soveltaa. Edellä mainitussa tapauksessa ei otettu kantaa siihen, mikä olisi ollut kohtuullinen maksun suuruus Kunnallisen liikelaitoksen maksupolitiikan periaatteet Liikelaitoksen palveluiden hinnoittelu määräytyy liikelaitoksen lopputuotteiden ja suoritteiden aiheuttamien kustannusten perusteella. Liiketoiminta kuuluu kunnan yleiseen toimialaan, jolloin sillä on liiketoiminnan maksupolitiikassa enemmän taloudellista itsenäisyyttä kuin lakisääteisten palvelumaksujen määräämisessä. Suomen Kuntaliitto on julkaissut suosituksen kuntien liiketoiminnan maksupolitiikan periaatteista. Ohjeen mukaisesti liikelaitosten maksupolitiikassa tulisi huomioida seuraavat periaatteet: 1) omakustannusperiaate 2) yhdenvertaisuusperiaate 3) aiheuttamisperiaate 4) yksinkertaisuusperiaate 5) ohjausperiaate 6) jatkuvuusperiaate 7) vapaavalintaisuusperiaate. Omakustannusperiaatteen mukaan palvelusta perittävät maksutulot kattavat palvelun tuotantokustannukset, joihin sisällytetään valmistuksen tuotannontekijäkustannukset ja niihin liittyvät pääomakustannukset sekä hallinnon ja myynnin kustannukset. Rahoituksessa voidaan pyrkiä omarahoitusperiaatteen toteuttamiseen, jolloin liikelaitos pitkällä aikavälillä kykenisi rahoittamaan investointinsa maksutuloillaan. Yhdenvertaisuusperiaate merkitsee sitä, että suoritteen käyttäjiä ei saa asettaa epäoikeudenmukaisesti tai perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan. On mahdollista, että oman kunnan asukkaat saavat palvelun alennetulla hinnalla (esim. joukkoliikenne ja vapaa-ajan palvelut), mutta vieraspaikkakuntalaiset joutuvat maksamaan täyden hinnan. Maksujen erilaisuus ja eron suuruus täytyy olla kuitenkin asiallisesti perusteltavissa. Aiheuttamisperiaatteen mukaan asiakkaan maksu perustuu suoritteen tuottamisesta aiheutuviin todellisiin kustannuksiin. 21 Harjula-Prättälä 2004, 507 9

14 Yksinkertaisuusperiaatteen mukaan maksun suuruus määritellään yksiselitteisesti siten, että perusteet ovat sekä maksun määrääjän että maksajan todettavissa ja ymmärrettävissä. Tällä periaatteella pyritään pitämään maksuunpanoon liittyvä hallintotyö kohtuullisena. Ohjausperiaatteen mukaisesti maksujen rakenteella ohjataan asiakkaita palvelujen taloudelliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön sekä tuetaan mm. yhdyskuntarakenteellisia ja ympäristönsuojelullisia tavoitteita. Jatkuvuusperiaatteen tavoitteena on turvata maksujen vakaus ja ennakoitavuus. Vapaavalintaisuusperiaatteen mukaan liikelaitoksen rinnakkaisten maksujen (jos on olemassa) tulee olla kuluttajien vapaasti valittavissa. Kunnallinen liikelaitos voi tuottaa ylijäämää kuten yksityinen yritys. Toiminta, jonka tulee pääsääntöisesti olla kannattavaa, toteutetaan täyskatteisella maksurahoituksella. Kustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palvelujen käyttäjien maksettavaksi. Liikelaitoksen tulee tuottaa kohtuullinen tuotto sijoitetulle pääomalle. Sijoitetun pääoman tuotto voidaan jakaa lähinnä peruspääoman tuottoon ja lainojen korkoihin. Hinnoittelulla liikelaitoksen on turvattava riittävä tulorahoitus kulujen kattamiseen, tulevien investointien rahoittamiseen, vieraan pääoman palautuksiin sekä peruspääomalle maksettavaan tuottoon Kunnallisen liikelaitoksen, kunnallisen yhtiön ja osakeyhtiön vertailua Kunta säilyy palveluntuottajana, kun kunnan virasto, liikelaitos tai kunnan omistama osakeyhtiö tuottaa palvelun. Suurimmat erot niiden välillä ovat tuotantoyksikön itsenäisyydessä ja vastaavasti kunnan mahdollisuudessa ohjata tuotantoa. Kun siirrytään virastosta liikelaitokseen tai edelleen osakeyhtiömuotoiseen toimintaan lisääntyy tuotantoyksikön itsenäisyys ja toiminnan ohjaus, joka muuttuu hallinnollisesta ohjauksesta taloudellisen ohjauksen suuntaan. Vasta yksityistämisellä kunta luopuu kokonaan palvelun tuottamisesta Karhu-Nissinen-Valkama 1999, Suomen Kuntaliitto 1996, 10 10

15 Toimintamallin arvioinnissa on otettava huomioon asiakkaiden ja kuntalaisten näkökulma ja se miten heille pystytään tarjoamaan rajallisilla voimavaroilla laadukkaita ja edullisia palveluita. Tavoitteena on löytää organisaatiomuoto, jolla pystytään parhaiten toteuttamaan asianmukaiset palvelut mahdollisimman tehokkaasti. Tämä merkitsee toiminnan tuloksellisuutta, jatkuvuutta, syrjimätöntä asiakkuutta sekä oikeudenmukaista maksupolitiikkaa. Valittavan toimintamallin, viraston, liikelaitoksen tai osakeyhtiön, tulee tuottaa mahdollisimman hyvä tulos näiden tekijöiden suhteen Kunnallinen liikelaitos Liikelaitos on osa koko kuntakonsernia, kuten virastokin. Liikelaitosmalli takaa päätösvallan säilymisen kuntalain edellyttämän itsehallinnollisen päätösvallan puitteissa. Liikelaitoksen tarkoituksena on harjoittaa liiketoimintaa valtuuston määrittämillä toimialoilla. Taloudellisesti liikelaitos muistuttaa enemmän yksityistä yhtiötä kuin kunnan tulosyksikköä. Yleensä liikelaitoksen toiminnan päämäärä on yhteiskunnallinen. Liikelaitosmuoto on nähty hyvänä ratkaisuna, koska siinä on voitu hyödyntää julkinen omistus ja kunnallispoliittinen päätöksenteko sekä virastoa joustavampi organisaatiorakenne. Laitosmuotoisen liiketoiminnan etuina voidaan pitää päätöksenteon demokraattisuutta, julkisuutta ja palveluiden tasapuolista jakaantumista kuntalaisten kesken. 25 Tasavertaisten kilpailuedellytysten näkökulmasta liikelaitos on ongelma, koska se ei ole itsenäinen oikeudellinen toimija. Liikelaitoksen kilpailua osakeyhtiöihin nähden haittaa julkisuusperiaate ja tiedottamisvelvollisuus, jolloin samoilla markkinoilla kilpailevat yritykset saavat tärkeätä informaatiota liiketoiminnasta. 26 Vain liike- ja ammattisalaisuudet ovat salassa pidettäviä. Liikelaitos ei voi toimia markkinoilla itsenäisesti, koska päätösvalta on kunnalla ja toisaalta kunta voi käyttää laitostaan omien etujen mukaisesti vastoin kuluttajien etuja. 27 Liikelaitokset voivat toimia omien palveluvelvoitteidensa lisäksi oman perustoimialansa ulkopuolella yksityisen sektorin yritysten kanssa. Liikelaitos toimii osittain suojattuna avoimelta kilpailulta, eikä sillä ole tuloveroeikä kiinteistöverovelvollisuutta (edellyttäen että toiminta oman kunnan alueella) kuten yksityisillä elinkeinonharjoittajilla. Toimintaansa varten liikelaitos saa usein vakuudet kunnalta, joka parantaa 24 Suomen Kuntaliitto 1996, Myllymäki 2000, Tosin sähkömarkkinalaki velvoittaa myös yksityisessä omistuksessa olevien sähkölaitosten myymään sähköä kuluttajille julkisella tariffilla. 27 Esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottovaatimuksella. 11

16 merkittävästi sen riskinkantokykyä. Toisaalta liikelaitoksen päätöksenteon byrokraattisuus voi muodostua liikelaitoksen toiminnan kehittämisen esteeksi ja haitata sen joustavaa toimintaa markkinoilla. 28 Esimerkiksi liikelaitoksen budjetin sisällöllä, tehtävällä ja asemalla on huomattava ero yritystalouteen. Vuotuisperiaatetta noudattava talousarvio ei sido liikelaitoksia vain ajallisesti vaan myös rahankäytön kohdentamisessa. Järjestelmä jäykistää ja hidastaa laitoksen muuntautumiskykyä ja reagointinopeutta. 29 Kunnalla on yleinen velvollisuus tukea miesten ja naisten tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. Kunnallisissa toimielimissä, myös liikelaitoksissa, on oltava miehiä tai naisia vähintään 40 prosenttia. Kunnilla on myös palvelukielivaatimuksia, jotka ilmenevät kielilainsäädännöstä. Niitä on sovellettu kunnallisiin palvelun tuottajiin, mutta ne eivät koske yrityksiä, joissa kunnalla ei ole määräysvaltaa. Palvelukielivaatimukset edellyttävät kunnan asioiden tiedottamista sekä ruotsiksi että suomeksi kaksikielisessä kunnassa Kunnallinen osakeyhtiö ja yksityistäminen Käsitteellisesti yhtiöittäminen ja yksityistäminen on tärkeää erottaa toisistaan. Yhtiöittämisellä tarkoitetaan kunnallisen toiminnan organisointia osakeyhtiömuotoiseksi siten, että kunnalla on siinä määräysvalta. Yhtiömuoto muuttuu yksityisoikeudelliseksi ja yhtiöön sovelletaan samaa lainsäädäntöä kuin muihin yksityisiin yrityksiin. Yhtiöittäminen on toimenpide, jolla julkinen palveluyksikkö muutetaan yksityisen yrityksen kaltaiseksi yhtiöksi. Yksittäinen kunta voi yhtiöittää toimintojaan tai yhtiöittäminen voi olla kuntien keskinäisen yhteistoiminnan muoto. Jotta kunnalla on määräysvalta yrityksessä, edellytetään siltä yli 50 %:n omistusosuutta. 31 Jos kunta luopuu yhtiöittämisen yhteydessä sekä määräysvallasta että omistajuudesta ei tapauksesta voida enää käyttää nimitystä yhtiöittäminen vaan yksityistäminen. Kunnallisen toiminnan siirtäminen osakeyhtiömuotoon ei ole yksityistämistä siinä mielessä, että julkista omaisuutta siirtyisi yksityiseen omistukseen. Yhtiöittäminen voi kuitenkin olla yksi askel kohti yksityistämistä. Monet kunnat ovat ensin muuttaneet virastona toimineen talousyksikön liikelaitokseksi, josta se on useissa 28 Kilpailuvirasto 2001, Valkama 2004, Valkama 2004, Valkaman mielestä omistusosuus ei ole välttämättä lineaarisessa yhteydessä määräysvallan kanssa. Joissain tapauksissa voi kunnalla olla mahdollisuus saavuttaa määräysvalta yhtiön asioihin myös alle 50 %:n omistusosuudella. Määräysvalta ja yhtiön hallituspaikkojen nimittämisoikeus voidaan järjestellä erilajisilla osakkeilla, yhtiöjärjestysmääräyksillä tai osakassopimuksilla. 12

17 tapauksissa muutettu myöhemmin kunnalliseksi osakeyhtiöksi. Yhtiöittämisen on sanottu usein helpottavan yksityistämistä eli julkisen omaisuuden siirtämistä yksityiseen omistukseen. 32 Osakeyhtiöiden toimintaa ja hallintoa sääntelee osakeyhtiölaki. Osakeyhtiön päämäärät ovat yleensä liiketaloudellisia. Toiminnan tarkoituksena on pääsääntöisesti voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Osakeyhtiöiden ei tarvitse noudattaa yleistä julkisuusperiaatetta, asiakirjajulkisuuslakia, hallintomenettelylakia eikä kuntalakia, koska niiden toiminta on pääsääntöisesti yksityistä. Tämä merkitsee kuntalaisten tiedonsaannin merkittävää supistumista. 33 Osakeyhtiöt ovat velvollisia noudattamaan asiakirjajulkisuuslakia vain silloin, kun ne käyttävät julkista valtaa hoitaessaan lain tai asetuksen nojalla annetun säädöksen tai määräyksen perusteella julkista tehtävää. Yleensä tämä on yhtiöille kilpailuetu, koska ne voivat tehokkaammin salata toimintasuunnitelmiaan ja kustannustietojaan. Ero kunnan ja kunnan omistaman yhtiön päätösten julkisuudessa tulee selkeästi esille toiminnan strategista suunnittelua koskevissa päätöksissä. Kunnanvaltuuston tekemät päätökset ovat julkisia, kun taas yhtiöillä ei ole mitään velvoitetta julkistaa päätöksiään. Osakeyhtiöt hyötyvät ja saavat kilpailuetua myös kuntia suppeammasta tiedottamisvelvollisuudesta. Tiedotusvelvoite estää kunnallisia yksiköitä salaamasta ja manipuloimasta informaatiota, mikä on yleinen yritysten käyttämä kilpailukeino. 34 Osakeyhtiö on pääsääntöisesti tulovero-, arvonlisävero- ja kiinteistöverovelvollinen. Laaja verovelvollisuus on selkeä taloudellinen rasite, joka tekee sijoitetun pääoman tuoton tulouttamisen kunnalle kalliiksi. Jos yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen, sen ei tarvitse tuottaa verotettavaa voittoa. Yritysten maksaman veron saajana on valtio, eikä kunnan omistaman yhtiön vero suoranaisesti palaudu kunnalle. Osakeyhtiöillä ei ole sukupuolen tasa-arvo kiintiöitä, mutta se ei myöskään saa sukupuolen perusteella asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan. Yksityisesti omistetulla yhtiöllä ei ole myöskään palvelukielivaatimuksia, mutta jos kyseessä on kunnan määräysvaltainen yhtiö, sen on noudatettava niitä kunnan tavoin Karhu-Nissinen-Valkama 1999, ja Valkama 2004, Rasinmäki 1997, Valkama 2004, Valkama 2004,

18 Osakeyhtiöiden on sanottu usein olevan tehokkaampi tapa tuottaa suoritteet verrattuna kunnalliseen organisaatioon. Osakeyhtiömuotoa on perusteltu mm. seuraavilla syillä: 36 Päätöksenteko on osakeyhtiössä tavoitteellisempaa ja nopeampaa. Kunnalliseen päätöksentekoon liittyy hidastavia muotomääräyksiä. Henkilöstön määrä ja valinta ohjautuvat tehtävien ja tarpeen mukaan. Yhtiöihin kohdistuu kuntia tiukempi tulosohjaus, joka tehostaa henkilöstön mitoitusta. Palkkajärjestelmä johtaa alhaisempiin kustannuksiin. Yhtiöt pystyvät hyödyntämään tehokkaammin henkilökunnan käytön, koska kunnilla henkilöstöhallinto on jäykempää. Toiminta on kustannustietoisempaa. Kuntien laskentajärjestelmät kehittymättömämpiä kuin yhtiöillä. Kunnissa korostuu laillisuus- ja tasapuolisuusvalvonta, kun taas yhtiöt korostavat taloudellisuusvalvontaa Osakeyhtiömuotoista toimintaa on pidetty sitä parempana ratkaisuna mitä enemmän markkinoilla on ollut kilpailua. Osakeyhtiömuotoisen toiminnan on nähty lisäävän myös kilpailuneutraliteettia. Väitettä on perusteltu mm. sillä, että osakeyhtiö on yleisin yhtiömuoto ja kunnallisen viraston tai liikelaitoksen yhtiöittämisellä saadaan organisaatiopiirteet ja ominaisuudet yhdenmukaistettua yksityisten toimijoiden kanssa. Viraston tai liikelaitoksen yhtiöittäminen merkitsee myös sitä, että siitä tulee konkurssikelpoinen, jolloin alalta poistuu tehottomat yksiköt. Yhtiöittäminen tekee lisäksi mahdottomaksi suoran kunnallisverosubvention käytön palveluntuottajan taloudelliseksi tukemiseksi, sillä rahoitusperusteet ovat tällöin yhdenvertaiset yksityisen palvelutuotannon kanssa. Lisäksi yhtiöittämisellä saadaan aikaan kaikkein suurin läpinäkyvyys, kun vielä palvelutoiminnot on eriytetty kunnan muista toiminnoista. Tämä perustuu siihen, että yhtiöittäminen selkiyttää palvelujen myyntihinnoittelua ja tekee hinnoittelusta läpinäkyvämpää sekä vertailukelpoisempaa yksityisten yritysten kanssa Kunnallisten energialaitosten yhtiöittäminen ja yksityistäminen Kunnallisten energialaitosten yhtiöittäminen on ajankohtainen puheenaihe. Monet kunnat ovat taloudellisessa ahdingossa, jonka seurauksena ne ovat joutuneet miettimään toimintojen 36 Suomen Kuntaliitto 1996, Valkama 2004, Valkama kuitenkin huomauttaa, että yhtiöittämisen läpinäkyvyyttä lisäävä vaikutus asettuu uuteen valoon, kun asiaa tarkastellaan kuntalaisen näkökulmasta. Yhtiöittäminen siirtää hallinnon julkisuuspiirin ulkopuolelle. 14

19 tehostamista sekä muita säästötoimenpiteitä. Yhtiöittämistä on pidetty eräänä keinona tehostaa toimintaa ja tasapainottaa taloutta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana monet kuntien energialaitoksista on yhtiöitetty ja yksityistetty. Kiinnostuksen lisääntymistä energia-alaa kohtaan ei ole syytä ihmetellä. Energialaitokset ovat tehneet viime vuosina hyviä tuloksia ja ovat olleet kunnille erittäin tuottoisia ja hyviä tulonlähteitä, etenkin tiheästi asutuissa keskuksissa, joissa sähkön siirtokustannukset ovat harvaan asuttua maaseutua edullisemmat. Monikansalliset energiajätit ovat myös huomanneet mahdollisuuden kasvattaa markkinaosuuttaan ostamalla kunnallisia energialaitoksia. Pitäisikö taloudellisessa ahdingossa olevan kunnan myydä kannattava sähköä tuottava liikelaitos, yhtiöittää se tai peräti luopua kokonaan sen määräysvallasta? Kunnallinen liikelaitos on siinä mielessä varma valinta, että sen toimintaa on helppoa subventoida verovaroin ja myös varojen tulouttaminen kunnalle on helppoa, eikä siitä aiheudu tuloveroseuraamuksia. Kenties tärkein liikelaitoksen tai kunnallisen yhtiön etu on kuntalaisen näkökulma; energian hinnoittelu pysyy tiukasti kunnan omassa määräysvallassa, mikä hyödyttää myös kunnan asukkaita pitkällä aikavälillä. Liikelaitoksen myynti tasapainottaa taloutta hetkellisesti, mutta se ei ole kovin pitkäjänteistä talouden hallintaa, ellei yhtä tuottavaa investointikohdetta löydy. Kunnalle voi olla hankalaa hallita kertaluonteista suurta rahamäärää, jonka edelleen tuottavasti sijoittaminen voi aiheuttaa ongelmia. Etenkin kun muistaa, ettei kunnan tulisi sijoittaa varojaan spekulatiiviseen voittoa tavoittelevaan toimintaan, jossa veronmaksajien varat voidaan menettää. Kunnallisen energialaitoksen organisaatiomuodon valinta on kunnalle taloudellisesti suuri päätös. Taloustieteessä ajatellaan yleisesti, 38 että yksityinen yritys on kustannustehokkaampi kuin julkinen yksikkö ja parhaiten markkinoiden vaihteluihin reagoiva ratkaisu. Tämä on ollut varmasti yksi syy siihen, miksi niin monet kunnat ovat yhtiöittäneet ja yksityistäneet kunnallisia energialaitoksiaan. Toinen syy on ollut varmasti myös kuntien talousahdinko, jota on yritetty helpottaa myymällä toiminta. Markkinoiden on kyseisissä tapauksissa luotettu pitävän hinnoittelun kurissa. Yhtiöittäminen ja yksityistäminen merkitsee talouden tervehdyttämistoimenpiteenä kriittistä suhtautumista kuntaorganisaation päätöksentekokykyyn ja viestittää kuntaorganisaation olevan este tuottaa energiaa taloudellisesti tehokkaasti. 38 ks.esim Valkama 2004,

20 Kuntatalouden näkökulmasta kaupungin liikelaitoksena toimiva energialaitos on mielestäni perusteltu ratkaisu. Myös liikelaitoksina toimivat energialaitokset ovat olleet kunnille hyvä ja varma tulonlähde. Esimerkiksi Helsingin Energia ja Tampereen kaupungin sähkölaitos toimivat kaupunkien liikelaitoksina, eivätkä niiden taloudelliset tunnusluvut ole heikompia yksityisiin ja kunnallisiin yhtiöihin verrattuna. Lisäksi sähkön myynnin ja siirron hinnoittelu on ollut esimerkiksi joulukuussa 2004 kalliimpaa juuri myytyjen energialaitosten osalta. 39 Liikelaitokset edustivat osakeyhtiöihin nähden keskimäärin maltillisempaa hinnoittelupolitiikkaa joulukuussa 2004 ja tukivat näin taloudellisesti kuntien omia asukkaita ja elinkeinoelämää. Sen sijaan Espoon kaupunki on ainoa Suomen suurista kaupungeista, jonka sähkölaitos on yksityistetty, eikä kaupungilla ole määräysvaltaa yhtiössä. Yksityistämispäätös tuntuu näin jälkeenpäin ajateltuna huonolta ratkaisulta, koska sähkölaitos peri ainakin joulukuussa 2004 liikelaitoksia kovempia hintoja energiasta. Yksityistäminen on huono asia niin Espoon kaupungin taloudelle kuin myös Espoon yrityksille ja asukkaille, jotka ovat sähkölaitoksen asiakkaita. Yksityistämisen seurauksena Espoon kaupunki ei pysty enää yksin päättämään yrityksen voitonjaosta, eikä myöskään vaikuttamaan yrityksen energian hinnoittelupolitiikkaan, mikä tällä hetkellä määräytyy markkinoiden ehdoilla. 2.7 Tuloutusvaihtoehdot Käsitteinä tuotto, tuottovaatimus ja tuloutus tarkoittavat eri asioita ja ne on määritelmällisesti erotettava toisistaan. Tuotolla tarkoitetaan sijoitetulle pääomalle saatua korvausta. Valtuusto asettaa liikelaitokselle tuottovaatimuksen talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Se on asetettu ohje tuottaa tietty tuotto liikelaitokseen sijoitetulle pääomalle. Tilinpäätöksessä lasketaan tuottojen ja kulujen erotus, josta selviää budjettivuoden tulos. Toteutuneen tuloksen perusteella tuotto tuloutetaan kunnan keskuskassaan. Liikelaitoksesta tulouttaminen on helppoa ja edullista. Tuloutus voidaan tehdä ilman välikäsiä, koska kyse on kunnan sisäisestä rahaliikenteestä. Kunnallisen energiayhtiön tapauksessa syntyy ns. tuloutusongelma. Tuloutusongelmalla Kurra 40 tarkoittaa tilannetta, jossa kunnan johto joutuu pohtimaan ongelmaa, miten tulouttaa yhtiöitetyn laitoksen tuloksen osuus kunnan kassaan ilman ylimääräisiä kustannuksia ja veroja. Tavanomaisesti osakeyhtiöt jakavat voittonsa osakkeenomistajilleen osinkoina. Tämä on kuitenkin kallis tuloutusmuoto. Tilannetta ei helpottanut 39 ks. vertailu Helsingin Sanomat Kurra 1997, 58 16

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi

Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Laskentatoimi Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi Converting private business into limited

Lisätiedot

OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005

OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSUUSKUNTAKIRJALLISUUS LIIKETALOUDEN NÄKÖKULMASTA VUOSINA 1980-2005 Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Lokakuu 2005 Ohjaaja(t): Salme Näsi

Lisätiedot

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen

Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Omistajuuden vaikutus corporate governance -tiedottamiseen Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2009 Ohjaaja: Lasse

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry.

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Talousjohtaminen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN TOIMINNAN YHTIÖTTÄMISEN SYYT case: Kemianteollisuus ry. REASONS FOR INCORPORATE

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ

3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 3/2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA ISBN 951-804-192-X ISSN 0788-6322 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ 2 KUNTIEN HANKINTOJEN ARVONLISÄVERO TYÖRYHMÄ Kirje valtiovarainministeriölle SISÄLLYS 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Valtuutetun käsikirja

Valtuutetun käsikirja Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö 1 Valtuutetun käsikirja 2013 2016 Toimittanut Antti Mykkänen 3 Kustantaja KAKS Kunnallisalan kehittämissäätiö

Lisätiedot

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa

Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Peitelty osingonjako osakeyhtiössä - Muodot ja oikaisut verotuksessa Hidden divident

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 7

Sisällysluettelo. 1 Johdanto... 7 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 7 2 Kunnan tehtävät ja toimintaprosessit... 10 2.1 Kunta ja kuntayhtymä talousyksikkönä... 10 2.2 Kunnan ja kuntayhtymän tehtävät... 11 2.3 Reaali- ja rahaprosessin tapahtumat...

Lisätiedot

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA

VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos VEROUUDISTUS OSANA PIENOSAKEYHTIÖN MYYNNIN VEROSUUNNITTELUMALLIA Yrityksen taloustiede, laskentatoimi Pro-gradu tutkielma Tammikuu 2008 Ohjaaja: Eeva-Mari Ihantola

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Kunta ja yhtiöittäminen

Kunta ja yhtiöittäminen Kunta ja yhtiöittäminen Vesa Vesterinen Kunta ja yhtiöittäminen K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S KUNTA JA YHTIÖITTÄMINEN Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut,

Lisätiedot

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747

Sari Korento, Suomen Kuntaliitto, kehittämispäällikkö, HM, sari.korento@kuntaliitto.fi, puh. +358 (0)9 771 2616, gsm +358 (0)500 476 747 TYÖRYHMÄ Johanna Hietalahti (toim.), Kuntien takauskeskus, viestintäsuunnittelija, YTM, johanna.hietalahti@kuntientakauskeskus.fi, puh. +358 (0)9 6227 2880 Jaakko Kiander, Ilmarinen, johtaja, VTT, jaakko.kiander@ilmarinen.fi,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous

www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous www.vesitalous.fi 5/2011 Irtonumero 12 Vesihuoltolaitosten hallinto ja talous VOL. LII JULKAISIJA Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18, 00100 Helsinki. Puhelin (09) 694 0622 KUSTANTAJA Talotekniikka-Julkaisut

Lisätiedot

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa

Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Välirahoitusinstrumentit - käsittely yhtiö-, kirjanpito- ja vero-oikeudessa sekä rahoituksessa Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Markus Åkerberg 2013 Laskentatoimen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot