UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ"

Transkriptio

1 UUSIUTUVIEN ENERGIOIDEN VERTAILU ENERGIAYHTIÖISSÄ Koehanke Jari Hiltunen Juha Vanhanen Eero Vartiainen

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA VERTAILURYHMÄT UUSIUTUVA SÄHKÖ UUSIUTUVA LÄMPÖ YHTEISTUOTANTOSÄHKÖ JA -LÄMPÖ TEOLLISUUDEN SEKUNDÄÄRILÄMPÖ VERTAILUTIETOJEN KERÄYSPROSESSI JA VERTAILUMENETELMÄ UUSIUTUVA SÄHKÖ UUSIUTUVA LÄMPÖ Energiateollisuus ry:n (ent. Suomen Kaukolämpö ry) tilastoimat yhtiöt Suomen Kuntaliiton tilastoimat pienet kaukolämpölaitokset YHTEISTUOTANTO Yhteistuotantolämpö Yhteistuotantosähkö TEOLLISUUDEN SEKUNDÄÄRILÄMPÖ KOEHANKKEEN VERTAILUANALYYSIEN TOTEUTUSPERIAATTEET UUSIUTUVAN SÄHKÖN VERTAILU UUSIUTUVAN LÄMMÖN VERTAILU YHTEISTUOTANNON VERTAILU TEOLLISUUDEN SEKUNDÄÄRILÄMMÖN VERTAILU VERTAILUANALYYSIN TULOKSET JA HAVAINNOT UUSIUTUVA SÄHKÖ UUSIUTUVA LÄMPÖ Energiateollisuus ry:n (ent. Suomen Kaukolämpö ry) tilastoimat yhtiöt Suomen Kuntaliiton tilastoimat pienet kaukolämpölaitokset YHTEISTUOTANTO Yhteistuotantolämpö Yhteistuotantosähkö TEOLLISUUDEN SEKUNDÄÄRILÄMPÖ JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET KOEVERTAILUN JOHTOPÄÄTÖKSET VERTAILUN HYÖDYT ERI SIDOSRYHMILLE ARVIO VUOSITTAISEN JULKISEN VERTAILUN KUSTANNUKSISTA EHDOTUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI

3 1 Taustaa Gaia Group Oy ja Motiva Oy toteuttivat vuoden 2004 alussa selvityksen, jossa tarkasteltiin edellytyksiä käynnistää uusiutuvien energialähteiden, sähkön ja lämmön yhteistuotannon sekä teollisuuden sekundäärilämmön 1 hyödyntämisen vertailutoiminta energiayhtiöissä. 2 Tämän selvityshankkeen rahoittajana toimi kauppa- ja teollisuusministeriö (KTM). Selvityshankkeen jatkohankkeena päätettiin toteuttaa koehanke, jossa vertailu suoritettiin koeluonteisesti pääosin julkisiin tietoihin perustuen. Koehankkeen tuloksena on saatu näkemys vuoden 2003 tilanteesta uusiutuvien energialähteiden, yhteistuotannon ja teollisuuden sekundäärilämmön hyödyntämisestä eri energiayhtiöissä. Hanke on toteutettu KTM:n rahoituksella. Koevertailun tulosten ja kokemusten perusteella on tarkoitus päättää vertailutoiminnan mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä varsinaisen vertailumenetelmän lopullisesta toteuttamisesta. Lisäksi koevertailun tarkoituksena on ollut konkreettisella tasolla havainnollistaa vertailun laajuus ja toteutettavuus, jotta olisi paremmat edellytykset tehdä päätöksiä mahdollisen pysyvän julkisen vertailun aloittamiseksi. Tässä koehankkeen toteutuksen loppuraportissa on esitetty vertailuun mukaan otetut vertailuryhmät (luku 2), vertailutietojen keräysprosessi ja käytetty vertailumenetelmä (luku 3), koehankkeen vertailuanalyysien toteutusperiaatteet (luku 4), vertailuanalyysin tulokset ja havainnot (luku 5) sekä johtopäätökset ja suositukset (luku 6). 2 Vertailuryhmät Koehankkeen vertailuryhmät päätettiin jakaa neljään eri pääryhmään: 1) Uusiutuva sähkö 2) Uusiutuva lämpö 3) Yhteistuotantosähkö- ja -lämpö 4) Teollisuuden sekundäärilämpö 2.1 Uusiutuva sähkö Uusiutuvan sähkön vertailuun otetaan mukaan Energiamarkkinaviraston verkkosivuilla listatut sähkön vähittäismyyjät (jatkossa sähkönmyyjät). Vertailun lähtötietoina käytetään sähkönmyyjien internet-sivuilla, sähkölaskussa tai muussa julkisessa lähteessä (esim. vuosikertomus) ilmoittamaa uusiutuvan energian osuutta suhteessa myydyn sähkön kokonaismäärästä (ns. sähkön alkuperämerkintä/tuoteselostus). Lisäksi hankkeessa kerätään sähkönmyyjien ilmoittamat tiedot sähkön kokonaismyyntimäärästä (GWh) niiltä osin kuin ne ovat julkisesti ilmoitettu tai saatavissa suoraan sähkönmyyjältä. Tiedot perustuvat vuoden 2003 tilanteeseen. 1 Teollisuuden sekundäärilämmöllä tarkoitetaan sellaista prosessista (esim. metsäteollisuudesta hiomolta tai hiertämöltä) saatua jätelämpöä (ei primäärienergiaa), jota käytetään energialähteenä lämmön ja sähkön tuottamiseen. 2 Jari Hiltunen, Juha Vanhanen, Eero Vartiainen, Vertailu Suomessa myydystä uusiutuvasta energiasta ja yhteistuotannosta, Selvitysvaiheen loppuraportti, Gaia Group Oy,

4 2.2 Uusiutuva lämpö Uusiutuvan lämmön vertailu suoritetaan niiden kaukolämmöntuottajien välillä, jotka on listattu Suomen Kaukolämpö ry:n (nyk. Energiateollisuus ry) laatimassa kaukolämpötilastossa (vuoden 2003 tiedot) ja Suomen Kuntaliiton laatimassa pienten lämpölaitosten tilastossa (vuoden 2003 tiedot). Uusiutuvan lämmön vertailu jaetaan kolmeen alaryhmään, jotka on valittu siten, että tilastoituja tietoja pystytään käyttämään mahdollisimman suoraviivaisesti ilman lisäoletuksia ja - laskelmia. Tällä tavoin saavutetaan mahdollisimman luotettava, suoraan tilastoituun tietoon perustuva, vertailu. Valitut kolme alaryhmää ovat: 1. Yhteistuotantoyhtiöt, jotka tuottavat kaukolämpöä uusiutuvista polttoaineista yhteistuotantona (ja joilla on lisäksi mahdollisesti erillislämmön tuotantoa) 2. Erillistuotantoyhtiöt, jotka tuottavat kaukolämpöä uusiutuvista polttoaineista ainoastaan erillistuotantona (ei CHP-tuotantoa). 3. Pienet lämpölaitokset (Suomen Kuntaliiton tilasto), jotka tuottavat kaukolämpöä biopolttoaineista. Kunkin alaryhmän osalta vertaillaan sekä uusiutuvien polttoaineiden kokonaismäärää (GWh) että suhteellista osuutta (%) lämmöntuotannossa. 2.3 Yhteistuotantosähkö ja -lämpö Yhteistuotantosähkön ja -lämmön vertailu suoritetaan kaukolämpöyhtiöiden välillä, jotka on listattu Suomen Kaukolämpö ry:n (nyk. Energiateollisuus ry) laatimassa kaukolämpötilastossa (vuoden 2003 tiedot). Yhteistuotantovertailu on jaettu kahteen alaryhmään: 1. Tuotantoyhtiöt, jotka toimittavat pääsääntöisesti lämmön kaukolämpöyhtiöille 2. Kaukolämpöyhtiöt, jotka toimittavat lämmön kuluttajille (loppukäyttäjille). Vertailu suoritetaan kaukolämpötilaston tietojen mukaisesti perustuen tuotantomääriin, jotta vertailun luotettavuus säilyy mahdollisimman hyvänä (vrt. uusiutuvan lämmön vertailu). Lämmön vertailu suoritetaan paikkakunnittain, mutta sähkön vertailu suoritetaan yhtiötasolla. Lämmön osalta vertaillaan sekä yhteistuotantolämmön tuotantomääriä (GWh) että yhteistuotantolämmön suhteellista osuutta (%) nettolämmöntuotannosta. Sähkön osalta vertaillaan ainoastaan tuotantomääriä (GWh), sillä yhteistuotantosähkön suhteellista osuutta kokonaismyynnistä ei pystytä selvittämään, koska sähkönmyyjät voivat hankkia yhteistuotantosähköä myös vapailta markkinoilta eikä siitä saada tietoa julkista tilastoista.. 4

5 2.4 Teollisuuden sekundäärilämpö Teollisuuden sekundäärilämmön vertailu suoritetaan kaukolämpöyhtiöiden välillä, jotka on listattu Suomen Kaukolämpö ry:n (nyk. Energiateollisuus ry) laatimassa kaukolämpötilastossa (vuoden 2003 tiedot). Kaukolämpötilastossa teollisuuden sekundäärilämmöllä tarkoitetaan sellaista prosessista (esim. metsäteollisuudesta hiomolta tai hiertämöltä) saatua jätelämpöä, jota käytetään energialähteenä lämmön ja sähkön tuottamiseen. Teollisuuden sekundäärilämmön vertailu on jaettu pääsääntöisesti kahteen alaryhmään: 1. Sekundäärilämmön tuottajat, jotka myyvät ja toimittavat sekundäärilämmön kaukolämpöyhtiöille 2. Sekundäärilämmön vähittäismyyjät, jotka myyvät sekundäärilämmön kuluttajille (loppukäyttäjille). Lisäksi on mahdollista vertailla kaukolämpötilastossa taulukossa 2 listattuja yhtiöitä, jotka ostavat sekundäärilämmön edellä mainitulta tuottajilta (ks. yllä ryhmä 1) ja toimittavat sen edelleen kuluttajille eli kolmantena mahdollisena vertailuryhmänä on sekundäärilämmön ostajat. Sekundäärilämmön ostajat vertaillaan tässä hankkeessa vähittäismyyjien kanssa samassa ryhmässä, koska myös ostajat toimittavat sekundäärilämmön pääsääntöisesti suoraan kuluttajille. Teollisuuden sekundäärilämmön tuottajien osalta vertailu suoritettaan kuten yhteistuotantosähkön ja -lämmön vertailu eli perustuen tilastoituihin tuotantomääriin. Sekundäärilämmön vähittäismyyjien ja ostajien vertailu toteutetaan perustuen ko. toimijoiden sekundäärilämmön tuotantomääriin ja niiden suhteellisiin osuuksiin oman kaukolämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden kokonaisenergiasisältöön lisättynä ostettuun kaukolämmön määrään (ns. bruttohankinta). 3 Vertailutietojen keräysprosessi ja vertailumenetelmä 3.1 Uusiutuva sähkö Tiedon keräysprosessi Uusiutuvan sähkön vertailun kohderyhmäksi valittiin 73 sähkön vähittäismyyntiä harjoittavaa yhtiötä, jotka on listattu Energiamarkkinaviraston internet-sivuilla. Uusiutuvan sähkön myynnin vertailutietoja koottaessa ensisijaisena lähteenä käytettiin sähkön vähittäismyyjien (sähkönmyyjien) omia internet-sivuja sekä heidän verkkosivuilla ilmoittamiaan sähkön alkuperämerkintään (ns. sähkön tuoteselostus) liittyviä tietoja vuodelta Mikäli tietoja ei löytynyt internetistä, sähkönmyyjälle lähetettiin erikseen sähköposti, jossa tiedusteltiin sähkön alkuperämerkinnän lisäksi sähkön myyntimäärää vuodelta 2003 ja mahdollisia tarkennuksia ilmoitettuihin tietoihin. Muutama sähköpostin saanut sähkönmyyjä 5

6 ilmoitti, että alkuperämerkinnän tiedot löytyvät kyllä sähkönmyyjän verkkosivuilta, mutta niitä ei ollut havaittu ensimmäisellä hakukierroksella. Lisäksi kaksi sähkönmyyjä ilmoitti päivittävänsä internet-sivunsa siten, että ne sisältävät sähkön tuoteselosteen. Mikäli sähköpostiosoitetta ei ollut käytettävissä tai vastausta ei kuulunut, soitettiin erikseen kyseiselle sähkönmyyjälle. Kaikkiaan noin puolelta (38 kpl) vertailussa mukana olevalta 73 sähkönmyyjältä löytyy tällä hetkellä sähkön tuoteselostus myyjän omilta verkkosivuilta. Kyseiset sähkönmyyjät on listattu taulukkoon 3.1. Puuttuvia vertailutietoja saatiin täydennettyä sähköpostikyselyllä 38 sähkönmyyjältä. Sähköpostiin vastaukset tulivat kiitettävän täsmällisesti ja korkealla vastausprosentilla. Puhelimitse lisätietoja kysyttiin 10 sähkönmyyjältä. Taulukko 3.1. Sähkönmyyjät, joiden sähkön alkuperä löytyy verkkosivuilta Asikkalan Voima Oy Lappeenrannan Energia Oy E.ON Finland Oyj Mäntsälän Sähkö Oy Ekosähkö Oy/Graninge Nykarleby Affärsverk Fortum Markets Oy Oulun Sähkönmyynti Oy Graninge Energia Oy Oy Turku Energia Oy - Åbo Energi Ab Graninge Kainuu Oy Pohjois-Karjalan Sähkö Oy Haminan Energia Oy Pori Energia Helsingin Energia Porvoon Seudun Sähkö Oy Joutsenon Energia Oy Rauman Energia Oy Jyväskylän Energia Oy Savon Voima Oy Keravan Energia Oy Seinäjoen Energia Oy Keuruun Sähkö Oy Station 1 Finland Oy ST1 Koillis-Satakunnan Sähkö Oy Suur-Savon Sähkö Oy Kokkolan Energia Tampereen Sähkölaitos Korpelan Voima Kuntayhtymä Vakka-Suomen Voima Oy KSS Energia Oy Valkeakosken Energia Oy Kuopion Energia Vantaan Energia Oy Kymenlaakson Sähkö Oy Vattenfall Sähkönmyynti Oy Lahti Energia Oy Yli-Iin Sähkö Oy. Sähkön myyntimäärä (GWh) vuodelta 2003 saatiin lähes kaikilta sähkönmyyjiltä (pois lukien 7 myyjää), joko myyjän verkkosivuilta tai sähkönmyyjä ilmoitti ne erikseen sähköpostilla. Vertailutietojen kattavuus ja lähtötietojen eroavaisuudet Sähkönmyyjien ilmoittamissa sähkön alkuperämerkinnöissä on kirjavuutta eri yhtiöiden välillä, joka osaltaan vaikeuttaa vertailun tekemistä. Osa sähkönmyyjistä on sisällyttänyt (jyvittänyt) pörssi- ja/tai tukku- ja/tai tuontisähkön suoraan eri energialähteisiin ilmoittamatta kuitenkaan erikseen ko. sähkön osuutta. Osa sähkön myyjistä sitä vastoin on ilmoittanut ko. markkinoilta ostetun sähkön osuuden, mutta ei ole jakanut sitä eri energialähteisiin. Finergyn ja Senerin (nyk. Energiateollisuus) ohje pörssi- ja tuontisähkön jakamisesta on seuraava: Erikseen lasketaan pörssisähkön ja ETA alueen ulkopuolelta tuodun sähkön osuudet prosentteina edellisen vuoden kokonaismyynnistä. Nämä osuudet sisällytetään mukaan 6

7 energialähdekohtaisiin kokonaisosuuksiin eri energialähteille jyvitettyinä käyttäen pörssisähkölle pohjoismaisen sähköpörssin ilmoittamaa pohjoismaista energialähdejakaumaa ja tuontisähkölle kyseisen viejämaassa toimivan myyjän ilmoittamaa energialähdejakaumaa. Halutessaan myyjä voi esittää pörssisähkön ja tuontisähkön energialähdejakaumat pääjakauman ohella erikseen. 3 Uusiutuvan sähkön vertailun kannalta olisi mielenkiintoista vertailla myydyn sähkön energialähdejakaumaa tilanteessa, jossa pörssi-, tuonti- ja markkinasähkö olisi poistettu vertailusta. Erityisesti pörssisähkö vääristää vertailutulosta uusiutuvan sähkön eduksi, koska pörssisähkössä uusiutuvan sähkön osuus on 53 % (vesivoima 46 % ja muut uusiutuvat energialähteet ja polttoaineet 7 %). Vertailun tekeminen puhtaasti oman tuotannon ja/tai kotimaisten voimalaitososuustoimitusten (ilman pörssi- ja tuontisähköä) perusteella on kuitenkin tällä hetkellä saatavissa olevilla tiedoilla mahdotonta, koska nykyinen ohjeistus ei yksiselitteisesti edellytä ilmoittamaan pörssisähkön osuutta tai määrää sähkön kokonaismyynnistä. Vertailun toteutus Kerättyjen sähkön alkuperämerkintöjen perusteella ilmoitetut energialähteet jaoteltiin kolmeen pääryhmään: 1. Fossiiliset energialähteet ja turve 2. Uusiutuvat energialähteet 3. Ydinvoima Mikäli pörssisähkö oli ilmoitettu erikseen, mutta sitä ei ollut vielä jyvitetty energialähteisiin, se jaettiin Nordpool ilmoittaman jakaumatiedon perusteella (fossiiliset polttoaineet 23 %, uusiutuvat 53 % ja ydinvoima 24 %) kyseisiin pääryhmiin. Samoin meneteltiin tuonti- ja markkinasähkön kanssa, mikäli energialähdejakauma oli saatavilla. Tämän jälkeen suoritettiin vertailu, jossa sähkönmyyjät listattiin uusiutuvan sähkön osuuden mukaan paremmuusjärjestykseen ts. suurin uusiutuvan sähkön osuus ensin. Kuuden sähkönmyyjän osalta tiedot olivat siinä määrin puutteelliset tai epämääräiset, että ne jätettiin vertailun ulkopuolelle. Kyseiset myyjät olivat: Jeppo Kraft Andelslag, Jylhän Sähköosuuskunta, Lehtimäen Sähkö Oy, Seinäjoen Energia Oy, Vimpelin Voima Oy, Äänesseudun Energia Oy. Lisäksi Station 1 Finland Oy ST1 uutena toimija ei ole vielä mukana vertailussa. Uusiutuvan sähkön vertailu suoritettiin myös myyntimäärien (GWh) perusteella, huolimatta siitä, että kyseistä vertailua ei ollut sisällytetty alustavaan työsuunnitelmaan. Vertailu päätettiin suorittaa, koska sähkönmyyjiltä saatiin siinä määrin kattavasti myös kokonaismyyntimäärät vuodelta Uusiutuvan sähkön myyntimäärien vertailu suoritettiin vastaavasti kuten uusiutuvan sähkön prosentuaalinen osuus vertailu sisältäen pörssi-, tuonti- ja markkinasähkön. Sähkönmyyjät listattiin uusiutuvan sähkön myyntimäärän (GWh) mukaan paremmuusjärjestykseen ts. määrällisesti eniten uusiutuvaa sähkö myyvä ensin. Kuudentoista sähkönmyyjän osalta tiedot 3 Labelling Suositus sähkön tuoteselosteeksi, muistio , Finergy ja Sener. 7

8 olivat siinä määrin puutteelliset tai epämääräiset (uusiutuvan sähkön osuus ja/tai myyntimäärä), että ne jätettiin vertailun ulkopuolelle. Kyseiset myyjät olivat: Asikkalan Voima Oy (Lahti Energia toimii myyjänä), Etelä-Suomen Energia (Keravan Energian omistama), Jakobstads Energiverk, Jeppo Kraft Andelslag, Jylhän Sähköosuuskunta, Keuruun Sähkö Oy, Koillis- Satakunnan Sähkö Oy, Lehtimäen Sähkö Oy, Oulun Sähkönmyynti Oy, Rauman Energia Oy, Savon Voima Oy, Seinäjoen Energia Oy, Station 1 Finland Oy ST1 (uusi toimija), Vakka- Suomen Voima Oy, Vimpelin Voima Oy, Äänesseudun Energia Oy. 3.2 Uusiutuva lämpö Energiateollisuus ry:n (ent. Suomen Kaukolämpö ry) tilastoimat yhtiöt Suomen Kaukolämpö ry:n 2004 julkaiseman vuoden 2003 Kaukolämpötilaston taulukossa 1 (Kaukolämpöverkot, -tuotantokapasiteetti ja -tase) on tilastoitu kaukolämpöä myyvät jäsenyhtiöt eriteltynä paikkakunnittain, joita on kaikkiaan 194 kappaletta. Taulukossa 3 (Kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet) on puolestaan tilastoitu lämmön tuottajat, joita on 181 kappaletta. Taulukosta 3 puuttuu 13 taulukossa 1 mukana olevaa myyjää, joilla ei ole omaa tuotantoa ja jotka siis ostavat kaiken myymänsä lämmön muilta. On huomattava, että taulukoissa saman yhtiön eri paikkakunnilla tapahtuva myynti/tuotanto on tilastoitu erikseen. Esimerkiksi Fortum Power and Heat Oy:llä on taulukossa 1 tilastoitu myynti erikseen 12 paikkakunnalla, jonka lisäksi on tilastoitu näiden kaikkien summa eli siis yhteensä 13 "myyjää". Mikäli paikkakuntia ei eritellä, on taulukossa 1 kaikkiaan 112 lämmön myyjää. Edellä mainittujen lisäksi taulukoissa 1 ja 3 on mukana 49 Suomen Kaukolämpö ry:n (nyk. Energiateollisuus ry) ulkopuolista lämmön tuottajaa ja myyjää, jotka ovat lähinnä teollisuuslaitoksia. Nämä yhtiöt eivät harjoita kaukolämmön vähittäismyyntiä. Vähittäismyynti on puolestaan tilastoitu taulukossa 7 (Kaukolämmön myynti ja myyntitulot), jossa on kaikkiaan 175 myyjää paikkakunnittain. Taulukosta 7 puuttuu siis 19 taulukon 1 myyjää, jotka eivät harjoita kaukolämmön vähittäismyyntiä vaan ainoastaan myyjien välistä keskinäistä kauppaa. Lämmön myyjien välinen kaukolämpökauppa on tilastoitu erikseen taulukossa 2. Mikäli myyntiä ei eritellä paikkakunnittain, on taulukossa 7 lämmön myyjiä kaikkiaan 108 kappaletta. Kunkin lämmön myyjän asiakkailleen myymä vuotuinen kaukolämpöenergia (GWh) on tilastoitu taulukon 7 sarakkeessa 7.3. Tämä luku vastaa myös pääosin taulukon 1 saraketta 1.4 (Kaukolämmön kulutus). Myytyä kaukolämpöenergiaa ei ole erikseen tilastoitu energialähteittäin. Jos kuitenkin lämmön myynnin sijasta vertaillaan lämmön tuotantoa, voidaan kullakin polttoaineella tuotetun lämmön suhteellinen osuus kokonaislämmöntuotantoon käytetyistä polttoaineista laskea taulukosta 3. Tällöin joudutaan tekemään seuraavat oletukset: kaikilla käytetyillä polttoaineilla on sama hyötysuhde eli kunkin käytetyn polttoaineen suhteellinen osuus on sama kuin kyseisellä polttoaineella tuotetun kaukolämpöenergian suhteellinen osuus mahdolliset verkkohäviöt ja mittauserot jakautuvat samalla hyötysuhteella eri polttoaineille 8

9 Yllä mainituin olettamuksin uusiutuvan lämmöntuotannon suhteellisien osuuksien vertailu voidaan suorittaa suoraan taulukon 3 luvuista. Biolämmön (=biopolttoaineilla tuotettu lämpö) suhteellinen osuus on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sama kuin uusiutuvan lämmön osuus, vain muutamalla tuottajalla on joitakin prosentteja lämmöstä otettu talteen lämpöpumpuilla. Tämän vuoksi tässä vertailussa ei ole eritelty biolämpöä muusta uusiutuvilla polttoaineilla tuotetusta kaukolämmöstä, jonka suhteellinen osuus saadaan nyt kaavasta: uusiutuvan kaukolämmön osuus = ( ) / 3.20 missä kaavassa olevat numerot viittaavat taulukon 3 tuotannossa käytettyjen polttoainemäärien sarakkeisiin: 3.12 on puu yhteensä, 3.13 on puunjalostusteollisuuden jäteliemet, 3.14 on biokaasu, 3.15 on kierrätyspolttoaineet ja 3.18 on lämpöpumpuilla talteen otettu lämpö; sarake 3.20 on kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet yhteensä. Nyt ongelman muodostaa se, että yhteistuotantosähköön käytettyjä polttoaineita ei ole missään eritelty. Näin ollen ei myöskään tiedetä, kuinka paljon kutakin polttoainetta on käytetty lämmöntuotantoon. Sarakkeessa 3.21 on kylläkin tilastoitu pelkästään kaukolämmön erillistuotantoon käytetyt polttoaineet yhteensä. Vertaamalla sarakkeita 3.20 ja 3.21 havaitaan, että valtaosa tuottajista on keskittynyt kaukolämmön erillistuotantoon. Ainoastaan noin 40 tuottajalla on myös kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantoa. Näin ollen yllä olevan kaavan avulla voidaan suorittaa luotettava vertailu ainoastaan niiden noin 140 kaukolämmön erillistuotantoa harjoittavan yhtiön kesken, joilla ei siis ole lainkaan yhteistuotantoa. Yllä olevaa kaavaa voidaan käyttää myös niiden noin 40 yhtiön vertailuun, joilla on myös sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantoa. Tällöin kysymyksessä ei kuitenkaan ole enää uusituvan lämmön vertailu, vaan yhteenlasketun uusiutuvan kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön vertailu. Koska eri yhteistuotantolaitosten sähkö- ja lämpöhyötysuhteet ovat hyvinkin erilaisia, on taulukosta 3 mahdotonta päätellä erikseen pelkästään CHP-lämmön tuotantoon käytettyjen polttoaineiden määrää energialähteittäin. Yksi mahdollisuus olisi arvioida CHPlämmöntuotantoon käytetyn polttoaineen määrä taulukossa 1 ilmoitettujen yhteistuotantosähkön (sarake 1.10) ja -lämmön (1.9) nettotuotantomäärien perusteella: CHP-lämpöön käytetyt polttoaineet yhteensä = (1.9 / ( )) * ( ) Tällöin oletettaisiin, että CHP-tuotantoon liittyvät häviöt jakautuvat sarakkeiden 1.9 ja 1.10 lukujen eli tuotettujen energiamäärien suhteessa. Toinen vaihtoehto olisi jakaa yhteistuotantoon käytetyt polttoaineet ns. hyödynjakomenetelmällä (KTM 19/1999, Liikanen). Tällöin polttoaineet jaetaan tuotettujen energiamäärien sijaan vaihtoehtoisten hankintamuotojen polttoainekulutuksen suhteessa. Vaihtoehtona käytetään sähkölle lauhdetuotantoa (hyötysuhde = 39 %) ja lämmölle vesikattilalämpöä (hyötysuhde = 90 %). Tällöin yllä oleva kaava muuntuu muotoon: CHP-lämpöön käytetyt polttoaineet = ((1.9/0,90) / (1.9/0, /0,39)) * ( ) Hyödynjakomenetelmän ongelma on kuitenkin se, että se lisää kohtuuttomasti sähköntuotantoon käytettyjen polttoaineiden osuutta varsinkin kiinteää polttoainetta käyttävissä CHP-laitoksissa, joilla on alhainen sähköhyötysuhde (erityisesti biochp-laitokset). 9

10 Tällöin puolestaan lämmöntuotantoon käytettyjen polttoaineiden osuus laskee helposti alle todellisen lämmön nettotuotannon, jolloin taas uusiutuvilla polttoaineilla tuotetun lämmön osuus saattaa nousta yli 100 %:n. Lisäksi ongelmana on se, että vaikka polttoaineen kokonaiskulutus sähkön- ja lämmöntuotantoon saataisiinkin tarkkaan jaetuksi, edelleenkään ei tiedetä, kuinka paljon tästä kokonaiskulutuksesta on jakautunut eri polttoaineille. Aikaisemmin esitettyä polttoaineiden energiajakoon perustuvaa kaavaa käyttäen voitaisiin lämmön erillistuotannon lisäksi myös CHP-lämmöntuotantoa harjoittavien yhtiöiden esim. puulla tuotettua uusiutuvaa lämpöä vertailla kaavalla: puulla tuotetun kaukolämmön osuus = 3.12 / ((1.9 / ( )) * ( ) ) Yllä olevassa kaavassa kaukolämpöön yhteensä käytettyjen polttoaineiden määrä on saatu lisäämällä yhteistuotantolämpöön erillislämmöntuotannon polttoaineet eli sarake Mutta tämä kaava antaa tosiasiallisesti vertailusuureeksi: puun käyttö kaukolämmössä ja yhteistuotantosähkössä / kaukolämmön polttoaineet yhteensä eli osoittaja ja nimittäjä eivät ole vertailukelpoisia. Näin ollen nähtiin tarkoituksenmukaisimmaksi suorittaa vertailu myös CHP-tuotantoyhtiöiden osalta samalla kaavalla kuin erillislämmön tuottajien osalta, mutta eri sarjassa. CHP-tuottajien ja erillislämmön tuottajien eri sarjoihin jakoa puoltaa myös se, että ne ovat hyvin erikokoisia. Pelkän erillislämmön tuottajista ainoastaan yksi (Kymin Voima Oy) mahtuisi Suomen 10 suurimman (GWh) uusiutuvan kaukolämmön tuottajan joukkoon. Toisaalta suhteellisten osuuksien vertailussa puolestaan yksikään Suomen 10 suurimmasta (GWh) CHP-tuottajasta ei mahtuisi 10 parhaan joukkoon. Kummassakin ryhmässä on tässä vertailtu sekä energiamäärät (GWh) että prosenttiosuudet. Vertailut on tehty pelkästään uusiutuvan energian tuotantoon käytettyjen polttoainemäärien perusteella, sillä uusiutuvien lopullisia myyntimääriä on mahdotonta selvittää aukottomasti. Varsinaisiin uusiutuvan lämmön tuotantomääriin pääsemiseksi olisi tehtävä olettamuksia eri polttoaineiden hyötysuhteista, mikä saattaisi johtaa entistä epäluotettavampiin tuloksiin. Olipa vertailtava suure sitten uusiutuvan lämmön myynti, tuotanto tai tuotantoon käytettävät polttoaineet, vertailtavien yhtiöiden keskinäinen järjestys ei todennäköisesti juurikaan muuttuisi. Ensisijaisena tavoitteena vertailun suorittamisessa on pidetty lähtötietojen luotettavuutta sekä toisena tavoitteena mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa toteutustapaa. Käyttämällä ainoastaan taulukon 3 tuotantotietoja säilytetään tietojen luotettavuus sekä vältetään se, että tietoja jouduttaisiin siirtämään yksitellen taulukosta 1 taulukkoon 3 (taulukoissa on eri määrä myyjiä/tuottajia). Tuotannon vertailua myynnin sijaan puoltaa myös se, että myyntivertailussa pitäisi ottaa lisäksi huomioon yhtiöiden välinen kaukolämpökauppa. Tehtyjen kauppojen kohteena olevan lämmöntuotannon käytetyt polttoaineet eivät kuitenkaan selviä kaukolämpökauppataulukosta 2, joten täsmällistä määrää kaikkien yhtiöiden kohdalla olisi mahdotonta selvittää. 10

11 3.2.2 Suomen Kuntaliiton tilastoimat pienet kaukolämpölaitokset Suomen Kuntaliitto julkaisee vuosittain tilaston 'Tietoja pienistä lämpölaitoksista'. Vuoden 2003 julkaisussa on kummassakin taulukossa 63 pientä lämpölaitosta. Julkaisun taulukossa 1 on tilastoitu kaukolämmön tuotanto ja myynti ja taulukossa 2 tuotantoon käytetyt polttoaineet. Myyntiä ei ole tilastoitu energialähteittäin. Lisäksi 11 paikkakunnalla myyntiin sisältyy huomattava määrä tai se muodostuu kokonaisuudessa lämmön ostosta, jonka alkuperää tai tuotantoon käytettyjä polttoaineita ei ole tiedossa. Niinpä vertailu on järkevintä suorittaa tuotannon perusteella taulukon 2 käytettyjen polttoaineiden osalta. Valitettavasti kolmannes eli 22 kappaletta laitoksista ei ole ilmoittanut käyttämiensä polttoaineiden kokonaismäärää, joten näiden osalta vertailua ei voida tehdä. Näistä 22:sta kuitenkin 2 on ilmoittanut käyttämiensä biopolttoaineiden määrät. Polttoaineet ilmoittaneista laitoksista uusiutuvan ja samalla biolämmön suhteellinen osuus kullakin paikkakunnalla saadaan jakamalla yhteenlaskettu hake-, puru-, ja kuoripolttoaineiden määrä polttoaineiden kokonaismäärällä. Jotta käytettyjen polttoaineiden vertailu vastaisi lämmön tuotantoa, joudutaan jälleen olettamaan kaikille polttoaineille sama hyötysuhde. Myydyn uusiutuvan kaukolämmön absoluuttista määrää (GWh) olisi mahdollista vertailla kertomalla taulukosta 2 laskettu suhteellinen osuus taulukon 1 myydyllä lämmöllä. Tällöin vertailusta jäisivät kuitenkin pois ne 11 yhtiötä, joilla myyntiin sisältyy ostoa. Eri laitosten välinen järjestys ei todennäköisesti muutu kovinkaan paljon, vaikka vertailussa käytettäisiin uusiutuvien myynnin sijasta käytettyjen polttoaineen määrää. Tässä koevertailussa on käytetty taulukosta 2 laskettua hake-, puru- ja kuoripolttoaineen yhteismäärää, koska tämä vertailu antaa luotettavimman tuloksen. 3.3 Yhteistuotanto Yhteistuotantolämpö Yhteistuotantolämmön määrän (GWh) vertailun lähtöaineistona käytetään Suomen Kaukolämpö ry:n julkaisemaa Kaukolämpötilastoa. Tilastojen taulukon 1 sarakkeessa 1.9 on ilmoitettu yhtiökohtaisesti yhteistuotannon määrä kaukolämmön nettotuotannosta, joka suoraan on soveltuva vertailumittari. Mikäli haluttaisiin verrata yhteistuotantolämmön myyntimääriä, pitäisi yhteistuotannon tuotantomäärästä vähentää verkostohäviöt ja mittauserot siltä osin kuin ne kohdistuvat yhteistuotanto-osuuteen. Tilastojen taulukon 1 sarakkeessa 1.6 on annettu verkostohäviöt ja mittausero kokonaisuudessaan eli laskelmissa ne pitäisi jyvittää yhteistuotannolle, erillistuotannolle ja ostolämmölle niiden määrien suhteessa. Vaikka laskenta on mahdollista tehdä kaukolämpötilaston taulukon 1 tietojen perusteella, voidaan kuitenkin todeta, että tuotantomäärien vertailu on luotettavammalla pohjalla. Tämän perusteella voidaan suositella, että vertailun mittarina olisi yhteistuotantolämmön tuotantomäärä. 11

12 Kaukolämpötilaston taulukon 1 sarakkeiden 1.4 (kulutus) ja 1.5 (toimitus) perusteella yhtiöt voidaan jakaa vielä kahteen eri vertailuryhmään: kaukolämpöä kuluttajille myyviin kaukolämpöyhtiöihin sekä lämpöä tuottaviin tuotantoyhtiöihin, jotka myyvät tuotetun lämmön pääosin kaukolämpöyhtiöihin tai suoraan teollisuuteen. Muutamissa yhtiössä on sekä myyntiä kulutukseen että toimitusta kaukolämpöyhtiöille. Näiden osalta voidaan menetellä siten, että mikäli sarake 1.4 (kulutus) on suurempi kuin 1.5 (toimitus), on yhtiö kaukolämpöyhtiö. Päinvastaisessa tapauksessa kyseessä on tuotantoyhtiö. Yhteistuotantolämmön osuus (%) yhtiön kaukolämmöntuotannosta saadaan jakamalla kaukolämpötilastojen sarake 1.9 (kaukolämmön nettotuotannosta yhteistuotantona) sarakkeella 1.1 (nettotuotanto). Tämä tunnusluku kuvaa siis suoraan kuinka suuri prosenttiosuus yhtiön lämmön tuotannosta perustuu yhteistuotantoon. Tuotanto-osuuksien vertailemisen sijaan toisena vaihtoehtona olisi myyntiosuuksien laskeminen edellä kuvatulla tavalla. Paremman luotettavuuden saavuttamiseksi voidaan kuitenkin suositella vertailun mittariksi yhteistuotantolämmön osuutta nettolämmöntuotannosta. Tämä vertailu kannattaa suorittaa vain kaukolämpöyhtiöiden kesken, sillä suurella osalla tuotantoyhtiöitä kaikki tuotettu lämpö on peräisin yhteistuotannosta eikä niiden useinkaan tarvitse tuottaa kuluttajien kulutushuippuja Yhteistuotantosähkö Kaukolämmön tuotantoon liittyvä sähkön nettotuotanto (GWh) on ilmoitettu kaukolämpötilaston taulukon 1 sarakkeessa Tämä tunnusluku kuvaa suoraan sekä sähkön yhteistuotannon että myynnin määrä, koska sähkön häviöiden katsotaan kuuluvan verkkoyhtiön kontolle. Kuten yhteistuotantolämmön määrää verratessa voidaan yhteistuotantosähkön määrän vertailu tehdä erikseen sekä myyntiyhtiöiden että tuotantoyhtiöiden kesken. Yhteistuotantosähkön osuuden määrittäminen edellyttäisi taulukon 1 sarakkeen 1.10 tietojen lisäksi myös tietoa sähkön myyjän kokonaismyyntimäärästä sekä mahdollisesta yhteistuotantosähkön ostosta markkinoilta. Sähkön kokonaismyyntimäärä pystytään selvittämään suurimmasta osasta yhtiöitä joko www-sivuilta tai vuosikertomuksesta, mutta osa yhtiöistä ei julkista myymänsä sähkön kokonaismäärää. Lisäksi pitäisi pystyä selvittämään yhteistuotantosähkön ostomäärä markkinoilta pörssisähkön osalta voitaisiin käyttää oletusta Nordpool markkinan keskimääräisestä yhteistuotanto-osuudesta. Näiden epävarmuuksien vuoksi tässä koevertailussa ei suoriteta yhteistuotantosähkön osuuden vertailua. 3.4 Teollisuuden sekundäärilämpö Teollisuuden sekundäärilämmön määrän (GWh) vertailun lähtöaineistona käytetään myös kaukolämpötilastoja. Teollisuuden sekundäärilämmön vertailun lähtökohtana on vertailla suoraan sekundäärilämpöä tuottavia ja sitä hyödyntäviä yhtiöitä menemättä ketjussa pidemmälle mahdollisen yhtiöiden välisen jatkolämpökaupan takia. Tilastojen taulukon 3 sarakkeessa 3.16 on ilmoitettu yhtiökohtaisesti teollisuuden sekundäärilämmön määrä kaukolämmön ja yhteistuotantosähkön tuotantoon käytetyistä polttoaineista, joka suoraan on soveltuva vertailumittari. 12

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2

CO 2. -päästökertoimet. Laskentaohjeet. Yksittäinen kohde. Hiilidioksidipäästöt. Yksittäisen kohteen CO 2 Yksittäinen kohde Hiilidioksidipäästöt Laskentaohjeet CO 2 -päästökertoimet Yksittäisen kohteen CO 2 -päästöjen laskentaohjeistus sekä käytettävät CO 2 -päästökertoimet 12/2012 Ilkka Hippinen Ulla Suomi

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus:

TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11. Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä. Luottamuksellisuus: TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08372-11 Energia- ja ympäristöturpeen kysyntä ja tarjonta vuoteen 2020 mennessä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Martti Flyktman Julkinen 2 (44) 3 (44) ALKUSANAT VTT selvitti Turveteollisuusliitto

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 KOTKAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 HAMINAN KAUPUNKI; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

PK-yritysten energiaopas

PK-yritysten energiaopas PK-yritysten energiaopas 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriö Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ISBN 951-9148-96-5 2 PK-yritysten energiaopas Esipuhe Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN

Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.2009 DIREKTIIVIN 2004/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto 29.4.29 DIREKTIIVIN 24/8/EY MUKAINEN KERTOMUS: - ANALYYSI KANSALLISISTA MAHDOLLISUUKSISTA TEHOKKAAN YHTEISTUOTANNON SOVELTAMISEEN ART 6 (1) - ARVIOINTI TEHOKKAITA

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 MIEHIKKÄLÄN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys

Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Helsingin 30 % päästövähennysselvitys Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys ja vähentämisen kustannustehokkaat toimenpiteet 14.4.2014 Erkka Ryynänen, Laura Oja ja Iivo Vehviläinen Gaia Consulting Oy Olli-Pekka

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Hyvä tietää sähkömarkkinoista

Hyvä tietää sähkömarkkinoista Hyvä tietää sähkömarkkinoista Julkaisija: Energiateollisuus ry ja Fingrid Oyj Teksti: Maarit Kauniskangas Ulkoasu: Innocorp Oy Hyvä tietää sähkömarkkinoista Painettu ISBN 978-952-5615-29-6 Sähköinen pdf-julkaisu

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Metsätalouden koulutusohjelma Paavo Pietikäinen HAKELÄMMÖNTUOTANNON LIIKETOIMINTAMALLIT POHJOIS-KARJALAN KUNNISSA Opinnäytetyö Syksy 2006 2 OPINNÄYTETYÖ Syksy 2006 Metsätalouden

Lisätiedot

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 RAUMAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Rauma CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin 0400 99 2224

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov

NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU. LOPPURAPORTTI 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov NOKIAN KAUPUNKI - KOLMENKULMAN ENERGIARATKAISU 25.11.2013 / 16X172587-E0002 Jouni Laukkanen, Gennadiy Naumov TAUSTA Kolmenkulman energiahanke on Nokian kaupungin koordinoima Pirkanmaan-liiton rahoittama

Lisätiedot

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013

YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 YLIVIESKAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2004, 2008-2012 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2013 CO2-RAPORTTI BENVIROC OY CO2-raportin vuosiraportti, Ylivieska CO2-raportti / Benviroc Oy Lekkerikuja 1 B 21 02230 Espoo Puhelin

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

21.6.2011. Postilähetyspalvelututkimus 2010

21.6.2011. Postilähetyspalvelututkimus 2010 21.6.2011 Postilähetyspalvelututkimus 2010 Esipuhe Postilähetyspalvelututkimus 2010 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 212 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 212 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 212 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa.

Haminan Energia Oy on monipuolinen energia-alan palvelutuotantoon erikoistunut yritys, joka on 100 % Haminan kaupungin omistuksessa. VUOSIKERTOMUS 213 SISÄLLYS 3 Haminan Energian vuosi 213 4 Toimitusjohtajan katsaus 8 Varatoimitusjohtajan katsaus 12 Suomen energiavuosi 213 14 Energialiiketoiminta 16 Verkostoliiketoiminta 18 Tietohallinto

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Raakamaan RAAKAMAAN HINTA hinta Peltola, Risto Risto Peltola, Väänänen, Juhani Väänänen, Juhani Juhana Hiironen, Hiironen, Juhana Markus Eronen, Eronen Markus Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 109 Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen

Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Ohjeet: Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelmaa koskevan lomakkeen täyttäminen Johdanto Kaikki kaupunginjohtajien yleiskokousaloitteen allekirjoittajat sitoutuvat esittämään kestävyys periaatteiden

Lisätiedot

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa

Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa ISBN 978-951-40-2275-3 (PDF) ISSN 1795-150X Pelletin tuotanto ja kotitalousmarkkinat Suomessa Seppo Rouvinen, Tanja Ihalainen & Jukka Matero www.metla.fi Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish

Lisätiedot