Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...49 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...50 Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä Ersättning av en inhemsk registrering med en internationell registrering...56 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...51 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...52 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...83 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...84 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...85 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...86

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) TundraTex (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22 (111) (210) T (220) X3M1 (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning LANTAPANKKI (730) LSO FOODS OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 35, 44 (111) (210) T (220) (730) ELEGA OY, Haapajärvi, Haapajärvi, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) DAVID A. SLYMAN, Geretsried, Gelting, Geretsried, Gelting, DE (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 6 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 013 (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) GreenLeaf Aloe (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) C-PORT (730) CRENO AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 36 (111) (210) T (220) Arkhimedes

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ISOLTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) TOP STREETWEAR (730) SPEEDWAY AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 35 (111) (210) T (220) (730) ELEGA OY, Haapajärvi, Haapajärvi, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MYLLYMÄKI-TRADING OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 12 (111) (210) T (220) MAALITOHTORI (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 7, 9, 16, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) SOHO (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) ULTIMAX (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KEMIART (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) Insta Visual Solutions (730) INSTA GROUP OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) KILJAVAN LEIRIKESÄ (730) LEIRIKESÄ R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) BENKUN LEIRIKESÄ (730) LEIRIKESÄ R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) WI-BOX RASEBORGS LIMPA, WI-BOX RAASEPORIN LIMPPU (730) ÄBB, ANNIKA, SOM INNEHAVARE AV FIRMAN NYA WI-BOX BAGERI, Raasepori, Raseborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Tanssiartisti (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAXMEDICA (730) MAXMEDICA AB, Malmö, Malmö, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 32 (111) (210) T (220) Tesla (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 15, 20 (111) (210) T (220) Joulupuu (730) SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Mikko Elonheimo (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CARROLL & ASSOCIATES LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 1, 4 (111) (210) T (220) AAPISKUKKO (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 37, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INSPECTA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) PA-VE Spiro (730) PALO- JA VESITEKNIIKKA PA-VE OY, Keuruu, Keuru, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 19, 37 (111) (210) T (220) AVILON (730) KUITU FINLAND OY KONKURSSIPESÄ, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 22, 23, 24 (111) (210) T (220) VK.COM

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 35 (111) (210) T (220) (730) NUMMEK OY (2), Salo, Salo, FI (591) Merkin värit ovat limenvihreä ja musta. - Märket är utfört i limegrönt och svart. (511) 7 (111) (210) T (220) Lumo (730) VERSO FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Sonate (730) PENTTI PAAKKARI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 14, 35

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SYNAPSIS MEDIA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 25, 35, 42 (111) (210) T (220) Viljapossu, Sädsgris (730) OY BJÖRKENS AB, Kokkola, Karleby, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) AK (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Kart

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) SRC (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) (730) AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI, Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI, Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220) REIKKI (730) REEF MEDIA LTD., Belmoban, Belmoban, BZ (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) HIIDENPIRTTI (730) KIINTEISTÖ OY K & P LAINE, Lohja, Lojo, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ VARILOAD (730) FRONTIER WIND, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 7

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ GUSTBUSTERS (730) FRONTIER WIND, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) Divoom (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 35 (111) (210) T (220) (730) TFT TOPFOODS TRADING OY, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin värit ovat viininpunainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i vinrött, svart och vitt. (511) 29

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) well (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Double Eagle (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Suvitar (730) KL YHTIÖT OY, Turku, Åbo, FI (511) 11, 19, 35 (111) (210) T (220) Boyi (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OVIMERKKI (730) TURUNEN, MERJA HANNELE, Nokia, Nokia, FI (511) 9, 36 (111) (210) T (220) (730) SANOMAWSOY OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (561) Merkin translitteraatio on SANOMA. - Translitteration av märket är SANOMA. (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) Hanoi Rocks (730) FAGERHOLM, MATTI ANTERO KRISTIAN, Turku, Åbo, FI, HULKKO, ANTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNIFLOOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, kulta, beige ja musta. - Märke utförs i brunt, guld, beige och svart. (511) 19 (111) (210) T (220) Meteoscan (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) Pehtoori (730) TURUN KONEKESKUS OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 7, 8, 12 (111) (210) T (220) Unikala (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 35

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FunFor (730) FUN FOREST OY, Mänttä, Mänttä, FI (740) Pelismo Oy (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING, Saue Vald, Saue Vald, EE (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 31 (111) (210) T (220) Ikivireät (730) LAHDEN FYSTEAM OY TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSKESKUS, Lahti, Lahtis, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning E-TEHO (730) OY SLOTTE CONSULTING AB, Turku, Åbo, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS... (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) THE (730) EKLUND, TOM HARALD, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) BIOWER OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 4, 32, 37, 39, 40

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Taloteko (730) TAMPEREEN TALOTEKO OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Suurteko (730) TAMPEREEN TALOTEKO OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) NORBERG, RIITTA-LEENA, Lapinjärvi, Lappträsk, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANTTILA, JESSE SEVERI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange och vitt. (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) PYRAMIS GLOBAL ADVISORS (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) PYRAMIS (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) DEMIDOO OY, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått och ljusblått. (511) 42 (111) (210) T (220) Ravintola Hiivari (730) TIITTA OY, Turku, Åbo, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hallitustimantti (730) BOARD PROFESSIONALS BPF FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) DRIVISIO TECHNOLOGY

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEC ELECTRONICS CORPORATION, Kanagawa, Kanagawa, JP (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 42 (111) (210) T (220) QIHARA (730) KOSKIVIRTA, RIITTA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) MSCHIC COSMETICS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MSCHIC COSMETICS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) toppix (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (2), Naantali, Nådendal, FI (511) 18, 24, 25, 35 (111) (210) T (220) mimmi's (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (2), Naantali, Nådendal, FI (511) 18, 24, 25, 35 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY WIKHOLM FOOD TRADE LTD, Pori, Björneborg, FI (740) Jarmo Kinnunen (511) 30 (111) (210) T (220) HYLA - Puhtauden Uusi Standardi (730) VIA FUTURA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Jenni Kyntölä (511) 7, 11, 21 (111) (210) T (220) (730) AKAVA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 16, 25

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SANU (730) KERAMIA OY, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) RENTO (730) FISHING LORDS COMPANY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 28 (111) (210) T (220) POINT & FIND (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) Cultural Chameleon

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEHTONEN, ULLA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) Tuikki (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Kieppi (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Anvia Itu (730) VAASAN LÄÄNIN PUHELIN OY (VASA LÄNS TELEFON AB), Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Asiakastiedon Tietovahti (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Anvia (730) VAASAN LÄÄNIN PUHELIN OY (VASA LÄNS TELEFON AB), Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) DUSTIN GROUP AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220) FINEAL

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AL DESIGN OY, Veteli, Vetil, FI (511) 6 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN FRANCHISING-YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) LAVIENA NETTIKATSASTUS (730) ARHIPPAINEN, LEENA, Kempele, Kempele, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Riffin (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Ultimate (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 3, 16, 35 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) DIPTYQUE (730) SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Cognac, Cognac, FR (740) Berggren Oy Ab (511) 33

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully, Pully, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 20, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) REIKÄ SEINÄSSÄ (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) Siniristi (730) LAUKKANEN, AATE ILMARI, Punkaharju, Punkaharju, FI (511) 33

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) Arium Alkaline (730) PRORINK INTERNATIONAL AB, Oulainen, Oulainen, FI (511) 1, 37 (111) (210) T (220) MYRRIKAANI (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Adapto (730) PBI MANAGEMENT RESEARCH OY AB (2), Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TAMAR

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FP-TAMAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 19, 22, 24, 35 (111) (210) T (220) BIOLATOR (730) ECOLATOR FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 6, 11, 40 (111) (210) T (220) BIOLAATTORI (730) ECOLATOR FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 6, 11, 40 (111) (210) T (220) SECMAIL (730) ONLINE SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 38

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EVK-LIIGA (ETUVETO/KARDAANI -LIIGA) (730) JOENSUUN URHEILUAUTOILIJAT RY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TALOUSVERKKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Petri Kortelainen (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) SEXSTORIES (730) LARS CASTENLUND, Koge, Koge, DK (740) Interring Oy (511) 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Blingette (730) VASAMA DIGITAL OY LTD, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) K-3000 (730) ANDRITZ INC., Delaware, Delaware, US (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BRASSE (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 11, 20 (111) (210) T (220) STREFEN (730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Hull, Yorkshire, Hull, Yorkshire, GB (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) TOO MANY SISTERS/TOO LITTLE SISTERS (730) AHOKAS, AIRA ANNELI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LOHJAN KAUPUNKI, Lohja, Lojo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea, tummanruskea, vaaleanpunainen, vaaleanvihreä, harmaa, beige ja musta. - Märket utförs i ljusbrunt, mörkbrunt, ljusrött, ljusgrönt, grått, beige och svart. (511) 28, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) LOHJAN KAUPUNKI, Lohja, Lojo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea, tummanruskea, vaaleanpunainen, vaaleanvihreä, harmaa, beige ja musta. - Märket utförs i ljusbrunt, mörkbrunt, ljusrött, ljusgrönt, grått, beige och svart. (511) 28, 39, 41, 43

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EATECH (730) EATECH OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Lexia Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Toivon iltapäivä (730) KRISTILLINEN MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Unelmakone

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TIKSIS TECHNOLOGIES OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) BOFO SOLUTIONS (730) RANNIKON KONETEKNIIKKA OY, Raahe, Brahestad, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220) RKT SOLUTIONS (730) RANNIKON KONETEKNIIKKA OY, Raahe, Brahestad, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENERGY BRANDS INC., New York, New York, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) ENERGY BRANDS INC., New York, New York, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) YHTYNEET KUVALEHDET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 38, 41

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Jawb (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) CTI Clean Energy (730) CLEANTECH INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) DYNAMIS (730) PÖLÖNEN, PASI PETRI, Vantaa, Vanda, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Fennokraft

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DE DESIGN ELEMENT AVOIN YHTIÖ, Asikkala, Asikkala, FI, MACWELL CREATIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 20, 24 (111) (210) T (220) (730) NURMI, JARKKO JUHANI, Töysä, Töysä, FI (511) 12, 37, 40 (111) (210) T (220) Fountain Park Luokkapulssi (730) FOUNTAIN PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Fountain Park Koulukorva (730) FOUNTAIN PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SKANDI FORWARDING OY, Kotka, Kotka, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Datactical Files

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DATACTICA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) SAFARI (730) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ORIGO

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORDICA RE (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 4 (111) (210) T (220) Pantoderm (730) SCANPHARMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 42085, 42089, 42090, 85172, 85173, 85174, 85438, 85701, 85898, 85899, 86757, 88876, , , , , , , , , , , , , , , (730) ANSELL LIMITED, Richmond, Victoria, Richmond, Victoria, AU (111) , , (730) KOMPAN SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SCANREDI AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) INNOVOINTI ELOISA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CHELLOMEDIA CEE HOLDCO B.V., Schipol-Rijkland, Schipol-Rijkland, NL (111) (730) RTV-YHTYMÄ OY (2), Riihimäki, Riihimäki, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (111) (730) ROOS-PALOTIE, BARBARA HELENA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSALLISEN REKISTERÖINNIN KORVAAMINEN KANSAINVÄLISELLÄ: ERSÄTTNING AV EN INHEMSK REGISTRERING MED EN INTERNATIONELL REGISTRERING: Kansainvälinen rekisteröinti numero korvaa kansallisen rekisteröinnin numero Internationell registrering nummer ersätter den inhemska registreringen nummer

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated

Citigroup Global Markets Deutschland AG. Final Terms dated Citigroup Global Markets Deutschland AG Frankfurt am Main (Issuer) Final Terms dated 12 February 2015 to the Base Prospectus dated 07 May 2014 as amended from time to time (the "Base Prospectus") OPEN

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer

APPLICABLE FINAL TERMS Final version approved by the Issuer Dated 07/03/2014 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 13/05/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 16/09/2013 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 11/11/2019 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the 125 000 000 000 Debt Instruments Issuance Programme

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER

APPLICABLE FINAL TERMS FINAL VERSION APPROVED BY THE ISSUER Dated 31/03/2015 SG Issuer Issue of up to EUR 25 000 000 Notes due 09/06/2020 Unconditionally and irrevocably guaranteed by Société Générale under the Debt Instruments Issuance Programme PART A CONTRACTUAL

Lisätiedot

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for Apple TV Getting Started Guide Contents 5 English 45 Svenska 63 Suomi 83 Dansk 101 Norsk AppleCare Protection Plan for Apple TV Fact Sheet Service and support from the people

Lisätiedot

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 5 November 2013. Warrants relating to the DAX * Index COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 5 November 2013 relating to Warrants relating to the DAX * Index to be publicly offered in the Republic of Finland and to be admitted

Lisätiedot

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014

Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 EMN FOCUSSED STUDY 3 2014 Policies, Practices and Data on unaccompanied Minors in 2014 Co-financed by the European Union 2 Policies, practices and data on unaccompanied minors in 2014 ISBN 978-952-5920-39-0

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland

European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Pohjois-Suomen Yksikkö M 10.4/2006/2 Rovaniemi 8.5.2005 European Network of Mining Regions - Regional Study of Finland Katja Lalli, Markku Iljina and ENMR-working group with following partners: University

Lisätiedot