Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL(8) luokitus Kansainvälisen tavaroiden ja palvelujen luokituksen (Nizzan sopimus) 8. painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL(8) klassindelning enligt Internationell klassindelning av varor och tjänster (Niceövernskommelsen) 8. utgåvan (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...49 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...50 Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä Ersättning av en inhemsk registrering med en internationell registrering...56 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...51 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...52 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...76 Kansainvälisten rekisteröintien osasiirtymiset Delvis överförda internationella registreringar...83 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...84 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...85 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...86

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) TundraTex (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 22 (111) (210) T (220) X3M1 (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 22 (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning LANTAPANKKI (730) LSO FOODS OY, Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 35, 44 (111) (210) T (220) (730) ELEGA OY, Haapajärvi, Haapajärvi, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) (730) DAVID A. SLYMAN, Geretsried, Gelting, Geretsried, Gelting, DE (740) Lammi & Partners Oy (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 6 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 013 (730) ALTIA OYJ (ALTIA PLC), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) GreenLeaf Aloe (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 30 (111) (210) T (220) (320) (330) NO (310) C-PORT (730) CRENO AS, Trondheim, Trondheim, NO (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 36 (111) (210) T (220) Arkhimedes

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ISOLTA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) TOP STREETWEAR (730) SPEEDWAY AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 35 (111) (210) T (220) (730) ELEGA OY, Haapajärvi, Haapajärvi, FI (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MYLLYMÄKI-TRADING OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 12 (111) (210) T (220) MAALITOHTORI (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 1, 2, 7, 9, 16, 35, 37, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) SOHO (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 35, 38, 41 (111) (210) T (220) ULTIMAX (730) OY KWH MIRKA AB (KWH MIRKA LTD), Uusikaarlepyy, Nykarleby, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KEMIART (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) Insta Visual Solutions (730) INSTA GROUP OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) KILJAVAN LEIRIKESÄ (730) LEIRIKESÄ R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) BENKUN LEIRIKESÄ (730) LEIRIKESÄ R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) WI-BOX RASEBORGS LIMPA, WI-BOX RAASEPORIN LIMPPU (730) ÄBB, ANNIKA, SOM INNEHAVARE AV FIRMAN NYA WI-BOX BAGERI, Raasepori, Raseborg, FI (511) 30 (111) (210) T (220) Tanssiartisti (730) MIKADO MUSIC OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 9, 16 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAXMEDICA (730) MAXMEDICA AB, Malmö, Malmö, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 32 (111) (210) T (220) Tesla (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 15, 20 (111) (210) T (220) Joulupuu (730) SUOMEN NUORKAUPPAKAMARIT RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Mikko Elonheimo (511) 16, 41, 45 (111) (210) T (220)

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) CARROLL & ASSOCIATES LLC, Kalifornia, Kalifornien, US (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (511) 1, 4 (111) (210) T (220) AAPISKUKKO (730) HARMONIA LIFE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN JALKAPALLOKLUBI RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 37, 41 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) INSPECTA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 36, 37, 41, 42 (111) (210) T (220) PA-VE Spiro (730) PALO- JA VESITEKNIIKKA PA-VE OY, Keuruu, Keuru, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 19, 37 (111) (210) T (220) AVILON (730) KUITU FINLAND OY KONKURSSIPESÄ, Valkeakoski, Valkeakoski, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 22, 23, 24 (111) (210) T (220) VK.COM

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 35 (111) (210) T (220) (730) NUMMEK OY (2), Salo, Salo, FI (591) Merkin värit ovat limenvihreä ja musta. - Märket är utfört i limegrönt och svart. (511) 7 (111) (210) T (220) Lumo (730) VERSO FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Sonate (730) PENTTI PAAKKARI OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 14, 35

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SYNAPSIS MEDIA OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 25, 35, 42 (111) (210) T (220) Viljapossu, Sädsgris (730) OY BJÖRKENS AB, Kokkola, Karleby, FI (511) 16, 35 (111) (210) T (220) AK (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Kart

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) SRC (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) (730) AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI, Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI, Vaasa, Vasa, FI (511) 41 (111) (210) T (220) REIKKI (730) REEF MEDIA LTD., Belmoban, Belmoban, BZ (740) Seppo Laine Oy (511) 9, 38, 41 (111) (210) T (220) HIIDENPIRTTI (730) KIINTEISTÖ OY K & P LAINE, Lohja, Lojo, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ VARILOAD (730) FRONTIER WIND, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 7

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ GUSTBUSTERS (730) FRONTIER WIND, LLC, Delaware, Delaware, US (740) Berggren Oy Ab (511) 7 (111) (210) T (220) Divoom (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 15, 35 (111) (210) T (220) (730) TFT TOPFOODS TRADING OY, Naantali, Nådendal, FI (591) Merkin värit ovat viininpunainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i vinrött, svart och vitt. (511) 29

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) well (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Double Eagle (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13 (111) (210) T (220) Suvitar (730) KL YHTIÖT OY, Turku, Åbo, FI (511) 11, 19, 35 (111) (210) T (220) Boyi (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OVIMERKKI (730) TURUNEN, MERJA HANNELE, Nokia, Nokia, FI (511) 9, 36 (111) (210) T (220) (730) SANOMAWSOY OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (561) Merkin translitteraatio on SANOMA. - Translitteration av märket är SANOMA. (511) 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 39, 40, 41, 42 (111) (210) T (220) Hanoi Rocks (730) FAGERHOLM, MATTI ANTERO KRISTIAN, Turku, Åbo, FI, HULKKO, ANTTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) UNIFLOOR OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, kulta, beige ja musta. - Märke utförs i brunt, guld, beige och svart. (511) 19 (111) (210) T (220) Meteoscan (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) Pehtoori (730) TURUN KONEKESKUS OY, Kaarina, S:t Karins, FI (511) 7, 8, 12 (111) (210) T (220) Unikala (730) RATIA BRAND CO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 35

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) FunFor (730) FUN FOREST OY, Mänttä, Mänttä, FI (740) Pelismo Oy (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) AS BALSNACK INTERNATIONAL HOLDING, Saue Vald, Saue Vald, EE (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 31 (111) (210) T (220) Ikivireät (730) LAHDEN FYSTEAM OY TUTKIMUS- JA KUNTOUTUSKESKUS, Lahti, Lahtis, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning E-TEHO (730) OY SLOTTE CONSULTING AB, Turku, Åbo, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) JOKAISELLA LAPSELLA ON OIKEUS... (730) UNILEVER N.V., Rotterdam, Rotterdam, NL (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) THE (730) EKLUND, TOM HARALD, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) BIOWER OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 4, 32, 37, 39, 40

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Taloteko (730) TAMPEREEN TALOTEKO OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) Suurteko (730) TAMPEREEN TALOTEKO OY, Pirkkala, Birkala, FI (511) 37 (111) (210) T (220) (730) NORBERG, RIITTA-LEENA, Lapinjärvi, Lappträsk, FI (511) 20, 21, 24 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ANTTILA, JESSE SEVERI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, oranssi ja valkoinen. - Märket utförs i svart, orange och vitt. (511) 41, 42 (111) (210) T (220) (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) PYRAMIS GLOBAL ADVISORS (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36 (111) (210) T (220) PYRAMIS (730) FMR LLC, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 36

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) DEMIDOO OY, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja vaaleansininen. - Märket utförs i blått och ljusblått. (511) 42 (111) (210) T (220) Ravintola Hiivari (730) TIITTA OY, Turku, Åbo, FI (511) 43 (111) (210) T (220) Hallitustimantti (730) BOARD PROFESSIONALS BPF FINLAND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) DRIVISIO TECHNOLOGY

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NEC ELECTRONICS CORPORATION, Kanagawa, Kanagawa, JP (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 42 (111) (210) T (220) QIHARA (730) KOSKIVIRTA, RIITTA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) MSCHIC COSMETICS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MSCHIC COSMETICS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) toppix (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (2), Naantali, Nådendal, FI (511) 18, 24, 25, 35 (111) (210) T (220) mimmi's (730) AGENTUR ARNE & MIRJA HOLMBERG OY (2), Naantali, Nådendal, FI (511) 18, 24, 25, 35 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY WIKHOLM FOOD TRADE LTD, Pori, Björneborg, FI (740) Jarmo Kinnunen (511) 30 (111) (210) T (220) HYLA - Puhtauden Uusi Standardi (730) VIA FUTURA OY, Espoo, Esbo, FI (740) Jenni Kyntölä (511) 7, 11, 21 (111) (210) T (220) (730) AKAVA RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 16, 25

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) SANU (730) KERAMIA OY, Kemiönsaari, Kimitoön, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) RENTO (730) FISHING LORDS COMPANY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 8, 28 (111) (210) T (220) POINT & FIND (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 38, 39, 42 (111) (210) T (220) Cultural Chameleon

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) LEHTONEN, ULLA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220) Tuikki (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Kieppi (730) METSÄHALLITUS, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41 (111) (210) T (220) Anvia Itu (730) VAASAN LÄÄNIN PUHELIN OY (VASA LÄNS TELEFON AB), Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Asiakastiedon Tietovahti (730) SUOMEN ASIAKASTIETO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 42 (111) (210) T (220) Anvia (730) VAASAN LÄÄNIN PUHELIN OY (VASA LÄNS TELEFON AB), Seinäjoki, Seinäjoki, FI (511) 9, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) DUSTIN GROUP AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220) FINEAL

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AL DESIGN OY, Veteli, Vetil, FI (511) 6 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN FRANCHISING-YHDISTYS RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) LAVIENA NETTIKATSASTUS (730) ARHIPPAINEN, LEENA, Kempele, Kempele, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) Riffin (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Suomen Yritysrekisteri Ultimate (730) ENDORA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 3, 16, 35 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) DIPTYQUE (730) SOCIETE JAS HENNESSY & CO, Cognac, Cognac, FR (740) Berggren Oy Ab (511) 33

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A., Pully, Pully, CH (740) Kolster Oy Ab (511) 16, 20, 29, 30, 32 (111) (210) T (220) REIKÄ SEINÄSSÄ (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) Siniristi (730) LAUKKANEN, AATE ILMARI, Punkaharju, Punkaharju, FI (511) 33

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) Arium Alkaline (730) PRORINK INTERNATIONAL AB, Oulainen, Oulainen, FI (511) 1, 37 (111) (210) T (220) MYRRIKAANI (730) CITYCON OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) Adapto (730) PBI MANAGEMENT RESEARCH OY AB (2), Turku, Åbo, FI (511) 35 (111) (210) T (220) TAMAR

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FP-TAMAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Tampereen Patenttitoimisto Oy (511) 6, 19, 22, 24, 35 (111) (210) T (220) BIOLATOR (730) ECOLATOR FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 6, 11, 40 (111) (210) T (220) BIOLAATTORI (730) ECOLATOR FINLAND OY, Oulu, Uleåborg, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 1, 6, 11, 40 (111) (210) T (220) SECMAIL (730) ONLINE SOLUTIONS OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 38

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EVK-LIIGA (ETUVETO/KARDAANI -LIIGA) (730) JOENSUUN URHEILUAUTOILIJAT RY, Joensuu, Joensuu, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TALOUSVERKKO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Petri Kortelainen (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) SEXSTORIES (730) LARS CASTENLUND, Koge, Koge, DK (740) Interring Oy (511) 42 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Blingette (730) VASAMA DIGITAL OY LTD, Tuusula, Tusby, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) K-3000 (730) ANDRITZ INC., Delaware, Delaware, US (740) Turun Patenttitoimisto Oy - Åbo Patentbyrå Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) OY HARTWALL AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 32

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) BRASSE (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 11, 20 (111) (210) T (220) STREFEN (730) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Hull, Yorkshire, Hull, Yorkshire, GB (740) Borenius & Co Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) TOO MANY SISTERS/TOO LITTLE SISTERS (730) AHOKAS, AIRA ANNELI, Nurmijärvi, Nurmijärvi, FI (511) 41 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LOHJAN KAUPUNKI, Lohja, Lojo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea, tummanruskea, vaaleanpunainen, vaaleanvihreä, harmaa, beige ja musta. - Märket utförs i ljusbrunt, mörkbrunt, ljusrött, ljusgrönt, grått, beige och svart. (511) 28, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) LOHJAN KAUPUNKI, Lohja, Lojo, FI (591) Merkin värit ovat vaaleanruskea, tummanruskea, vaaleanpunainen, vaaleanvihreä, harmaa, beige ja musta. - Märket utförs i ljusbrunt, mörkbrunt, ljusrött, ljusgrönt, grått, beige och svart. (511) 28, 39, 41, 43

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) EATECH (730) EATECH OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Lexia Oy (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) L'OREAL, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Toivon iltapäivä (730) KRISTILLINEN MEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Unelmakone

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TIKSIS TECHNOLOGIES OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) BOFO SOLUTIONS (730) RANNIKON KONETEKNIIKKA OY, Raahe, Brahestad, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220) RKT SOLUTIONS (730) RANNIKON KONETEKNIIKKA OY, Raahe, Brahestad, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 7, 12 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ENERGY BRANDS INC., New York, New York, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) ENERGY BRANDS INC., New York, New York, US (740) Kolster Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (730) YHTYNEET KUVALEHDET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat punainen ja valkoinen. - Märket utförs i rött och vitt. (511) 16, 38, 41

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Jawb (730) VERKKOKAUPPA.COM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 12, 15 (111) (210) T (220) CTI Clean Energy (730) CLEANTECH INVEST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) DYNAMIS (730) PÖLÖNEN, PASI PETRI, Vantaa, Vanda, FI (511) 41, 44 (111) (210) T (220) Fennokraft

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DE DESIGN ELEMENT AVOIN YHTIÖ, Asikkala, Asikkala, FI, MACWELL CREATIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 20, 24 (111) (210) T (220) (730) NURMI, JARKKO JUHANI, Töysä, Töysä, FI (511) 12, 37, 40 (111) (210) T (220) Fountain Park Luokkapulssi (730) FOUNTAIN PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35 (111) (210) T (220) Fountain Park Koulukorva (730) FOUNTAIN PARK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SKANDI FORWARDING OY, Kotka, Kotka, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, svart och vitt. (511) 35, 37, 39 (111) (210) T (220) (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 3, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) Datactical Files

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) DATACTICA OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) SAFARI (730) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) ORIGO

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NORDICA RE (FINLAND) OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 4 (111) (210) T (220) Pantoderm (730) SCANPHARMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 3 TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 42085, 42089, 42090, 85172, 85173, 85174, 85438, 85701, 85898, 85899, 86757, 88876, , , , , , , , , , , , , , , (730) ANSELL LIMITED, Richmond, Victoria, Richmond, Victoria, AU (111) , , (730) KOMPAN SUOMI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) OY SCANREDI AB, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) INNOVOINTI ELOISA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CHELLOMEDIA CEE HOLDCO B.V., Schipol-Rijkland, Schipol-Rijkland, NL (111) (730) RTV-YHTYMÄ OY (2), Riihimäki, Riihimäki, FI

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) TIKKURILA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (111) (730) ROOS-PALOTIE, BARBARA HELENA MARIA, Helsinki, Helsingfors, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: (111) KANSALLISEN REKISTERÖINNIN KORVAAMINEN KANSAINVÄLISELLÄ: ERSÄTTNING AV EN INHEMSK REGISTRERING MED EN INTERNATIONELL REGISTRERING: Kansainvälinen rekisteröinti numero korvaa kansallisen rekisteröinnin numero Internationell registrering nummer ersätter den inhemska registreringen nummer

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy

Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy t Office 2013 ja SQL Server 2012 SP1 uudet BI toiminnallisuudet Marko Somppi/Invenco Oy Agenda 1. Office Excel 2013 2. SharePoint 2013 3. SQL Server 2012 SP1 4. SharePoint 2013 BI-arkkitehtuuri 5. Kunta-analyysi

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus

SÄÄDÖSKOKOELMAN. Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta /2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUS SARJA Julkaistu Helsingissä 7 päivänä huhtikuuta 2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 283/2014) Valtioneuvoston asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16.

Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset. Versio: puheenjohtajan ehdotus , neuvoston asiakirja 8780/16. Sisävesidirektiivin soveltamisala poikkeussäännökset Versio: puheenjohtajan ehdotus 13.5.2016, neuvoston asiakirja 8780/16. Artikla 2 1. This Directive applies to deck crew members, radio operators, liquefied

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin

EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa Mika Scheinin EU:n lääketutkimusasetus ja eettiset toimikunnat Suomessa 20.5.2016 Mika Scheinin Asetus vs. direktiivi EU-asetus no. 536/2014 korvaa aiemman direktiivin Directive 2001/20/EC on the approximation of the

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta

Portugalin tasavallan aloite neuvoston päätökseksi Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) osan 1 muuttamisesta Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. lokakuuta 2007 (07.11) (OR. en) PUBLIC 14215/07 LIMITE VISA 334 COMIX 924 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Puheenjohtajavaltio Viisumityöryhmä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1

SIJOITUSRISKIEN TARKASTELU 1/2 1 Disclaimer This material has been prepared by Sunduka Oy, a Finnish limited liability company (the Company ), solely for the purpose of providing prospective investors with general financial and other

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008

Ekokem Finland Riihimäki ISO 9001:2008 Certificate No. 1111-12 has granted this certificate as proof that the quality system of complies with the requirements of the standard ISO 9001:2008 Certification covers Environmental management services

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

Transport services (excl. Waste transport)

Transport services (excl. Waste transport) Transport services (excl. Waste transport) Info Versioon 4 URL http://com.mercell.com/permalink/42972160.aspx Väline hanke ID 203656-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä

Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Lehdistötiedote 07.06.2016 Julkaisuvapaa Miss Gay Finland kruunataan Pride-viikolla Helsingissä Kuva: Heidi Sandborg Suomen neljäs Miss Gay Finland valitaan ravintola dtm:ssä Helsinki Pride -viikolla keskiviikkona

Lisätiedot

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry

SSTY:n EMC-seminaari. EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit. Ari Honkala SESKO ry SSTY:n EMC-seminaari EMC ja sähköisten lääkintälaitteiden standardit SESKO ry 2016-10-04 Tässä esityksessä käsitellään Yleistä täydentävistä (collateral, -1 sarja, horisontaaliset) ja eritysvaatimuksia

Lisätiedot

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo

Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Horisontti 2020 ajankohtaisinfo Hanna Vuorinen Kustannusasioiden NCP 1.12.2016 Aiheet Uusi malliavustussopimus ja kommentoitu avustussopimus Malliavustussopimuksen muutokset Art. 4.2. Budjettisiirrot Art.

Lisätiedot

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriseloste. Rekisterinpitäjä. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa. Rekisterin nimi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10. Rekisterinpitäjä Anders Manager Oy Aurakatu 12 B 20100 Turku Y-tunnus: 1024785-9 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Matias Mäenpää +358 (0)45

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ

Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä. 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Biojätteen keruu QuattroSelect - monilokerojärjestelmällä 21.10.2015 Tiila Korhonen SUEZ Agenda 1 SITA Suomi on SUEZ 2 QS, mikä se on? 3 QS maailmalla 4 QS Suomessa 5 QS Vaasassa SITA Suomi Oy ja kaikki

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing

Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing www.pwc.fi/forensics Taloudelliset väärinkäytökset: kansainvälinen uhka liiketoiminnalle Whistleblowing Agenda 1. Whistleblowing tutkimuksen valossa 2. Lainsäädännön asettamat vaatimukset 3. Whistleblowing-järjestelmän

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

VANTAA Matkailun tunnuslukuja

VANTAA Matkailun tunnuslukuja VANTAA Matkailun tunnuslukuja Kesäkuu 212 www.vantaa.fi/yrityspalvelut Yöpymiset ulkomailta kesäkuussa + 8 % Vantaan majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.3) lisääntyivät kesäkuussa edellisvuodesta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen

Älykäs erikoistuminen. Kristiina Heiniemi-Pulkkinen Älykäs erikoistuminen Kristiina Heiniemi-Pulkkinen 9.6.2015 Miksi? Perimmäisenä ajatuksena on EU rahoituksesta saatavan hyödyn kasvattaminen; kullakin alueella on omat vahvuutensa ja päällekkäisen työn

Lisätiedot

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation

League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation DO NOT STAPLE APPLICATION FORM League of Finnish-American Societies Scholarship Foundation The Foundation has been supporting Finnish students in their studies in the USA since 1970. Checklist. A complete

Lisätiedot