TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014"

Transkriptio

1 HAKEMUSLOMAKE Saapunut: TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014 Haen apurahaa (merkitse vain yksi kohde) A Apuraha täydennyskoulutukseen B Kieliopintoihin C Jatko-opintoihin Hakijan nimi Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin toimeen Puhelin kotiin Matkapuhelin Sähköposti Pankkiyhteys Verotuskunta Oppiarvo Pääaine Suoritetut tutkinnot vuosilukuineen Tämänhetkinen toimipaikka Tehtävänimike Aikaisemmat toimipaikat (tai ansioluettelo) Tehtävänimike Aikaisempi jatko- ja täydennyskoulutus

2 Apurahan käyttötarkoitus Opintojen laajuus (opintopisteet) Haettava summa Apurahan käyttöaika Kustannuslaskelma (matkakulut julkisten kulkuneuvojen mukaan) Lausunnon antajat Nimi ja tehtävänimike Puhelin Tutkimuksen ohjaajan tai työnantajan kirjallinen lausunto on välttämätön. Ks. säännöt kohta 6. Hakijan muut samaan käyttötarkoitukseen vireillä olevat hakemukset Hakijan on välittömästi ilmoitettava Agronomiliittoon, mikäli hän on saanut ko. tarkoitukseen muualta hakemiaan apurahoja. Mahdolliset erityisperustelut apurahan hakemiselle

3 Agronomiliitolta tai sen säätiöiltä aikaisemmin saadut apurahat (ei koske harjoittelumatka-apurahoja eikä kieliopintostipendejä) Apuraha Vuosi Mk/ Apurahan myöntämiseen mahdollisesti vaikuttavat sivu- ja luottamustoimet (myös aikaisemmat) Liiton merkintöjä

4 AGRONOMILIITON TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON SÄÄNNÖT 1. Tarkoitus Rahaston tarkoituksena on liiton jäsenyhdistysten jäsenten täydennys- ja jatkokoulutuksen tukeminen heidän pätevyytensä ja ammatillisen kilpailukykynsä kehittämiseksi. 2. Keskeiset periaatteet Hallituksen myöntäessä apurahoja se jaottelee hakemukset käyttötarkoituksen mukaisesti alla olevan jaottelun tavoin. Hakijan onkin hakemuslomakkeella ilmoitettava, mihin seuraavista ryhmistä hänen hakemuksensa kuuluu. A) Täydennyskoulutus (esim. kurssit, opinnot, tutkinnot ja kongressien/seminaarien osallistumismaksut sekä kirjallisuus) B) Kieliopinnot C) Jatko-opinnot (esim. kurssit, opinnot ja kongressien/seminaarien osallistumismaksut, kirjallisuus sekä väitöskirjan painatuskulut) 3. Kenelle apuraha voidaan myöntää Hallitus myöntää rahastosta apurahoja jäsenyhdistysten henkilöjäsenille kirjallisen hakemuksen perusteella. Apurahoja myönnetään yliopistotutkinnon suorittaneille Agronomiliiton jäsenille. Toiminta Agronomiliiton luottamustehtävissä lasketaan eduksi. Liiton jäsenmaksun suorittaminen säännöllisesti on myöntämisen perusedellytys. 4. Apurahan myöntämiseen vaikuttavat tekijät Apurahaa myönnettäessä huomioidaan sen merkitys hakijalle ja liiton jäsenkunnalle. Lisäksi otetaan huomioon, missä määrin hakija voi saada apurahaa tai tukea rahaston ulkopuolelta ja missä määrin työnantaja osallistuu koulutuksen kustannuksiin. Apurahan myöntämiseen ja suuruuteen vaikuttavat myös hakijan aikaisemmin saamat apurahat sekä hankitun taidon hyödynnettävyys ammatillisesti ynnä muut näkökohdat tarkoituksenmukaisuudesta. Hakulomakkeen tietojen puutteellisuus tai lausunnon puuttuminen on riittävä syy hakemuksen hylkäämiselle. 5. Mihin tarkoitukseen apuraha voidaan myöntää Apuraha myönnetään välittömiin kustannuksiin, esimerkiksi kurssimaksuihin, kurssiin liittyviin koulutusmateriaaleihin, kirjoihin, majoitus- ja matkakuluihin (matkat julkisten kulkuneuvojen mukaan), osallistumismaksuihin sekä väitöskirjan painatuskuluihin. Apurahaa ei myönnetä koulutuksessa tarvittavien teknisten apuvälineiden hankintaan eikä tutkimusten rahoitukseen. Apuraha voidaan myöntää jo toteutuneeseen tai tulevaan koulutukseen. Myönnetyn apurahan kohdetta ei voi vaihtaa. 6. Miten apurahaa haetaan Apurahahakemus lausuntoineen on jätettävä määräajassa hallituksen hyväksymällä lomakkeella, joita on saatavana liiton toimistosta sekä osoitteesta Samalla lomakkeella voi hakea vain yhteen käyttötarkoitukseen (A, B tai C). Hakemus osoitetaan Agronomiliiton hallitukselle. Hakijan työnantajan, esimiehen tai jatko-opintojen ohjaajan kirjallinen lausunto on välttämätön. Todistus koulutukseen osallistumisesta ei riitä lausunnoksi. Lausunto ei ole välttämätön kieliopintoapurahahakemuksissa, joille on erityisohjeet kohdassa seitsemän.

5 Työttömät, yrittäjät sekä muut ryhmät, joilla ei ole työnantajaa, voivat hankkia lausunnon kurssin hyödyllisyydestä esimerkiksi työvoimatoimistosta tai opintokokonaisuuden järjestävästä oppilaitoksesta. Näissä tapauksissa ne hakijat, joilla lausunto on liitettynä hakemukseen, ovat etusijalla apurahoja myönnettäessä. Hakemuksia ei voi hakuajan jälkeen täydentää. Hakemuksessa on yksityiskohtaisesti selostettava apurahan käyttötarkoitus, opintojen laajuus, käyttöaika ja eritellyt kustannukset. Hakemuksesta on käytävä ilmi hakijan suorittamat tutkinnot, aikaisempi täydennys- ja/tai jatkokoulutus sekä perustutkinnon suorittamisen jälkeiset päätoimet. Hakemukset kaikkine liitteineen on toimitettava Agronomiliiton toimistoon yhtenä kappaleena. Myös ulkopuolisen tahon antama lausunto tulee toimittaa samassa yhteydessä. Hakija vastaa itse hakemuksen saapumisesta perille liitteineen määräaikaan mennessä. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. 7. Kieliopintoja koskevat lisämääräykset Kieliopintojen tulee olla aloitetut enintään kaksi vuotta ennen hakemuksen jättöpäivää. Kieliopintoihin haettavien apurahojen hakemuksiin tulee liittää muiden liitteiden lisäksi (katso kohta 6) todistus, josta ilmenee kurssin ajankohta, tuntimäärä ja opetustavoitteet. Kieliopintoihin myönnettävien apurahojen jakamisesta päättäessään hallitus ottaa huomioon suoritettujen kieliopintojen lisäksi näkökohdat tarkoituksenmukaisuudesta, esim. kielitaidon ammatillisen hyväksikäytön edellytykset. Kotimaassa tai ulkomailla järjestetyn kurssin tai opiskeluryhmään osallistumisen tulee käsittää yhteensä vähintään 40 varsinaista opetustuntia samassa kielessä. Yksityistunnit voidaan ottaa tuntien lukumäärää laskettaessa huomioon, jos opiskelumuoto katsotaan tarkoituksenmukaiseksi ja opetus päteväksi. Kieliopintoihin myönnettäviä apurahoja voidaan myöntää myös ryhmäkursseja varten liiton jäsenyhdistyksille tai muille henkilöjäsenten muodostamille ryhmille. Ryhmiä koskevat samat ehdot (mm. opetustuntien määrä) kuin yksittäisiä henkilöitä. Anomuksesta tulee käydä ilmi esim. erillisellä liitteellä opettajan nimi ja pätevyys, osanottajien nimet, kurssin kestoaika ja tuntimäärä sekä opetusohjelma. Ryhmille myönnettävistä apurahoista tulee saada päätös ennen kurssin alkamista. Myönnetty summa maksetaan kurssin päätyttyä, ja nostamisen edellytyksenä on ryhmän jokaisen jäsenen säännöllinen osanotto kurssille. 8. Apurahan saajan velvollisuudet Saajan tulee käynnistää opinnot vuoden ja saattaa päätökseen sekä nostaa apuraha viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakemuksen päiväyksestä. Apurahan saajan tulee sopia Agronomiliiton taloussihteerin kanssa sen nostamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Apurahan saajan tulee ennen myönnetyn apurahan loppuerän maksamista toimittaa liitolle todistuskopio suoritetusta kurssista tai antaa muu ohjeiden mukainen kirjallinen selvitys kuluerittelyineen apurahan käytöstä. Apuraha maksetaan ainoastaan hakijalle, ei työnantajan tilille. Apurahojen kokonaissummasta maksetaan hankkeen toteuduttua ja loppuraportin sekä kustannuksista annettujen selvitysten toimittamisen jälkeen aina vähintään 200 euroa tai 20 prosenttia. Kirjallinen selvitys apurahan käytöstä tulee antaa matkojen osalta matkaraporttina kolmen kuukauden kuluessa matkan päättymisestä ja muiden opintojen osalta loppuraporttina viimeistään kolmen vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Matka- ja loppuraporteissa tulee antaa kohtuullisen yksityiskohtainen kuva opintojen tuloksista tai toteutetun matkan annista. Kertomuksen pituudeksi suositellaan noin 2-5 liuskaa riippuen apurahan käyttötarkoituksesta. Jos apuraha on myönnetty samanaikaisesti kahdelle tai useammalle liiton jäsenelle samaan tarkoitukseen (kurssit, seminaarit ja kongressit), he voivat laatia ja jättää yhteisen kertomuksen. Apurahan saajan on ilmoitettava hankkeen viivästymisestä tai peruuntumisesta liitolle välittömästi tiedon saatuaan. Jos suunniteltu hanke ei toteudu, vielä maksamaton osuus apurahasta katsotaan peruuntuneeksi. Liitolla on vapaa käyttöoikeus apurahakertomuksiin.

6 On toivottavaa, että apurahojen saajien kirjoittaessa ammatti- ja sanomalehtiin aiheista, jotka koskevat apurahoilla suoritettua opintomatkaa, he antaisivat omalle Alimenta-lehdelle suosituimmuusaseman. Lisäksi kaikissa kirjoituksissa olisi myös ystävällistä mainita, miltä taholta saadusta apurahasta on kysymys. 9. Apurahojen myöntäminen ja varojen kartuttaminen Agronomiliiton hallitus julistaa apurahat haettavaksi liiton jäsenlehdessä. Apurahoja myönnetään kerran vuodessa, yleensä syksyllä. Agronomiliiton hallitus määrää jaettavan kokonaissumman rahaston pääoman tuoton perusteella. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen varoja, joita Agronomiliitolle kertyy rahaston sääntöjen mukaisiin tarkoituksiin saaduista toiminta-avustuksista, lahjoituksista, jälkisäädöksistä, liiton omistamien osakkeiden tuotosta tai muista tuloista. Hallituksen päätöksellä rahastoon voidaan perustaa erityisrahastoja. Niiden säännöt ja muut lahjoittajien mahdollisesti asettamat ehdot alistetaan hallituksen hyväksyttäviksi. Agronomiliiton hallitus päättää rahaston varojen käytöstä vuosittain syys-lokakuussa pitämässään kokouksessa. Allekirjoitus Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita, sitoudun noudattamaan edellä esitettyjä ohjeita ja hyväksyn ne. Annan suostumukseni luovuttamieni tietojen ja asiakirjojen käyttöön. Aika Paikka Omakätinen allekirjoitus

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle

Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle Apurahahakemus Heinon Tukun 100-vuotisjuhlarahastolle 1 (2) Hakija voi olla henkilö tai ryhmä. Sukunimi: Etunimet: Osoite: Syntymävuosi: Puhelinnumero: Sähköposti: Nykyinen työ- tai opiskelupaikka: Ryhmän

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi

Oppiarvo. Nimi Oppiarvo tai asema Kotikunta Syntymävuosi APURAHAHAKEMUS YKSITYISYRITTÄJÄIN SÄÄTIÖN HALLITUKSELLE APURAHAN HAKIJA TAI HAKIJARYHMÄ Sukunimi (myös entinen) Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan) Osoite: Hanikka 19 A, 02360 Espoo Puh. 040 514 2552

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI AIKUISKOULUTUSTUKI opintovapaalle jäävälle palkansaajalle yrittäjälle AMMATTITUTKINTOSTIPENDI näyttötutkinnon suorittaneelle 2008 2009 SISÄLLYSLUETTELO Aikuiskoulutustuki lyhyesti......... 3 AIKUISKOULUTUSTUKI...........

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOLAUTAKUNTA Voimassa 1.1.2014 alkaen HELSINGIN KAUPUNKI NUORISOASIAINKESKUS Nuorten kansalaistoiminnan toimisto Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki Puhelin: 09 310 8900

Lisätiedot

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113.

Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013. Maakunnan kehittämisraha. Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113. Maakuntahallituksen päätös 168 1 (8) Päiväys 16.12.2013 306/03.03.02/2013 Asia Maakunnan kehittämisraha Hakemusnumero 13034 Hankenumero 118113 Hakija Hakemus saapunut Hanke Vantaan Innovaatioinstituutti

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet

Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Liikuntatoiminnan tukemiseen tarkoitettujen avustusten säännöt sekä avustusmäärärahan jakoperusteet Kaupunginvaltuusto 17.10.2011 115 Liikunta- ja nuorisolautakunta 29.02.2012 14 2 (6) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Yrittäjän turvana www.syt.fi Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa Säännöt 2015- Kassan kokous on 21.11.2014 hyväksynyt sääntömuutoksen ja Finanssivalvonta on

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto.

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). Kassan toimintaa valvoo Vakuutusvalvontavirasto. 1 MUUSIKKOJEN SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT 14.5.2012 YLEISET MÄÄRÄYKSET Vakuutuskassan nimi on Muusikkojen Sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki. 1 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/8 MH 27.8.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2014-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015

Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 1 KIRJE 22.10.2014 Aluehallintovirastot Pelastuslaitokset Ahvenanmaan maakunnan hallitus Pelastuslaitosten, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset rakennushankkeisiin vuodelle 2015 Rakennushankehaku

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TURUN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 2011 2013 ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisällysluettelo 1. ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA KOSKEVAT ASETUKSET... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN...5 3. HALLINTO

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot