KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT"

Transkriptio

1 KONE CAMP - KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT Otto Akkanen, Juho Niskanen Opinnäytetyö Syksy 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

2 OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/JÄRVENPÄÄN YKSIKKÖ Otto Akkanen, Juho Niskanen KONE Camp - KONE Oyj:n kansainväliset nuorten leirit Järvenpää 2000 Ensimmäinen osa 62 sivua, 4 liitettä, toinen osa 46 sivua, 3 liitettä Opinnäytetyömme on kaksiosainen kokonaisuus, jossa tarkastellaan KONE Oyj:n kansainvälisiä nuorten leirejä, niiden ohjelmaa, tavoitteita ja sisältöä. Ensimmäinen osa keskittyy kesän 2000 leirin suunnittelun ja toteutuksen kuvailuun sekä tulosten arviointiin. Me olemme olleet vastuussa leirin ohjelman suunnittelusta ja olemme itse saaneet valita leirillä käsiteltävät teemat. Metodina olemme käyttäneet kehittävää työntutkimusta, tosin vielä työskentelyvaiheessa sitä tiedostamatta. Vasta hakiessamme opinnäytetyöllemme teoreettista viitekehystä törmäsimme kehittävän työntutkimuksen käsitteeseen ja havaitsimme toimineemme juuri tämän teorian pohjalta. Keskeiseksi teemaksi nousi lähimmäisistämme välittäminen ja sitä kautta ajatus yhteisvastuusta niin jokaisen nuoren omassa lähipiirissä kuin myös yhteisvastuun globaali merkitys. Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen sekä kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa ovat myös keskeisiä asioita leirillä. Näiden ajatusten ja tavoitteiden toteuttamisessa olemme hyödyntäneet toimintakokemusmenetelmiä ja leiriläiset ovat toimineet omissa pienryhmissään. Opinnäytetyön toinen osa on valmis toimintapaketti, joka pohjautuu kokemuksiimme ja toimintaamme KONEen leireillä. Se on oma itsenäinen kokonaisuus, joka ei edellytä tutustumista työmme ensimmäiseen osaan. Käytännössä olemme pyrkineet saadun palautteen ja omien kokemusten perusteella parantamaan leirien 1999 ja 2000 ohjelmaa ja luomaan näiden pohjalta toimivan ohjelmakokonaisuuden. Käsiteltävät teemat ovat samoja kuin KONEen leireilläkin, samoin menetelmät. Lähtökohtana oli kirjoittaa kaikki toiminnan tavoitteet ja vaiheet selkeästi kohta kohdalta siten, että lukijan olisi helppo ymmärtää ja hyödyntää ohjelmapakettiamme sellaisenaan. Leirejä suunnitellessamme emme käyttäneet mitään valmista aineistoa, vaan olemme pohjanneet toimintamme aikaisempiin kokemuksiimme erilaisista leireistä ja tapahtumista. Meillä kummallakin on usean vuoden kokemus niin leiritoiminnasta kuin toimintakokemusmenetelmistäkin. Lisäksi meillä oli täysin vapaat kädet suunnitelle ja toteuttaa leirin ohjelmaa haluamallamme tavalla, joten emme tarvinneet mitään ulkopuolista tai painettua aineistoa. Opinnäytetyötä varten tutustuimme toimintakokemusmenetelmistä kertovaan kirjallisuuteen ja teoriaan. Työmme todellinen merkitys tulee ilmi vasta kun joku sen lukee ja päättää hyödyntää omassa työssään. Olemme kuitenkin varmoja siitä, että tähän työhön kerätyistä kokemuksista ja toimintamalleista on hyötyä kaikille, jotka pohtivat sisältöjä omille leireilleen tai tapahtumilleen, niin nuorten kuin vanhempienkin parissa. Lisäksi toivomme työmme palvelevan KONEen leiritoimintaa mahdollistaen tulevaisuudessa vieläkin parempien leirien toteuttamisen. Asiasanat: toimintakokemusmentelmät, kansainvälisyyskasvatus, kehittävä työntutkimus Säilytyspaikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikön kirjasto

3 ABSTRACT DIACONIA POLYTECHNIC/JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT Otto Akkanen, Juho Niskanen KONE Camp - KONE Global Youth Camp Järvenpää 2000 First part 62 pages, 4 appendices Second part 46 pages, 3 appendices Our final thesis has two separate parts and it is about KONE Global youth camps and camp programme and its objects as well as how we have accomplished them. The first part concentrates on the camp We have been responsible for planning the programme for this camp and in the first part of the report we explain how we came up with all our ideas. We also look back a bit to see how it all worked out. The method we used while planning the camp - although at that time we did not know it - was developing work research. It was not until we started to look for some theoretical basis for our report when we came across with term. The essential theme turned out to be caring about each other and our fellowmen and common responsibility. Also tolerance and ability to accept otherness and work in a team with different people are key elements of our program. In executing this program we have used learning through experience-methods and the campers have been working in small teams. In the second part of this work we have wrapped up all our experiences from the KONE global youth camp into a nice little package. It is not necessary to read the first part in order to understand this part. This is independent material for all who are interested in working with the themes we have been working with. Basically we have tried to improve the program that we have been using for the past two years now at the KONE glopal youth camp. Our goal was to explain step by step everything about the program and its objects so that everyone could just read it and get to work. While planning the program we have not used any written material. We have based our work on our own experiences. We both have been involved in camp work and learning through experience-methods for several years now. Also it was all up to us what we really wanted to do at the camp so we just used our own ideas. For this final thesis we looked for some literature about learning through experience-methods. The true meaning of our work will not be revealed until someone reads it and uses it. But we are certain that the written experiences and examples we have gathered here will be useful for everyone who is thinking about organizing some kind of a camp or event and does not have a clear picture about its program. We also hope that this will benefit KONE in the future in carrying out even better camp experiences for young people. Keywords: learning through experience-methods, education for internationality, developing work research Deposited: Diaconia Polytechnic, The Library of Järvenpää Training Unit

4 65 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 1 2. KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT KONE OYJ KONEEN LEIRIN TAUSTOJA JA HISTORIAA KANSAINVÄLISYYSKASVATUS TOIMINTAKOKEMUS-MENETELMÄT 5 3. OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄ TUTKIMUSASETELMA TOIMINTATUTKIMUS KEHITTÄVÄ TYÖNTUTKIMUS KYSYMYKSET LEIRILÄISILLE LEIRILÄISTEN VASTAUKSISTA KESÄN 2000 LEIRIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS LEIRIN OHJELMAKEHYS JA AIKATAULU KESÄN 1999 LEIRIN PÄÄPIIRTEET Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai KESÄN 2000 LEIRIN SUUNNITTELUPROSESSI MAAILMAN RIKKAAT JA KÖYHÄT LEIRIN RIKKAAT & KÖYHÄT - ROOLIEN JAKO TORSTAIN RASTIT Lähtökohdat Asumisrasti Koulutusrasti Terveysrasti Matkustus- ja liikkumisrasti Ravitsemusrasti Seksi ja seksuaalisuus 33

5 Pelastusvene rasti ROOLIT JA NIIDEN PURKU SEIKKAILUPÄIVÄN SUUNNITTELUN VAIKEUKSIA KIUSAAMISRASTI THE REAL WORLD QUEST - TARINA HULLUSTA NEROSTA LEIRILLÄ RANTALAHDESSA OHJAAJAT EDELTÄ LEIRI ALKAA YHTEISTOIMINTAA KÖYHIEN JA RIKKAIDEN KESKEN HÄMÄRÄ JO METSÄÄN HIIPI, PÄIVÄN SÄDE KULTA SIIPI JUURI AIKOI LENTÄÄ EESTÄ SEN HÄMÄRÄSTÄ AAMUNKOITTOON MITÄPÄ JOS HELPOTTUNEIN HUOKAUKSIN KOHTI LAUNTAITA PALAUTE JA ARVIOINTI LEIRILÄISTEN ANTAMA PALAUTE MUITA KOMMENTTEJA KIRKON NUORISOTYÖHÖN VALMISTUVAN NÄKÖKULMA JOHTOPÄÄTÖKSET OPINNÄYTETYÖSTÄ LÄHTEET 64 LIITTEET 1-4

6 1 1. JOHDANTO Opinnäytetyömme käsittelee KONEen leirille suunnittelemaamme ohjelmaa, sen toteutusta ja tuloksia. Meistä Juho on toiminut KONEen leireillä ohjaajana jo vuodesta Vuonna 1999 tuli Otto mukanaan ohjaajatiimiin, ja saimme yhdessä heti vastuullemme kolmen ensimmäisen leiripäivän suunnittelun. Jo tässä vaiheessa oli syntynyt ajatus mahdollisuudesta yhdistää opinnäytetyö KONEen leiriin. Leireistä riittäisi materiaalia vaikka useampaankin opinnäytetyöhön, joten aiheen valinta ja rajaaminen oli ehkä prosessin hankalin vaihe. Yksi mielenkiintoisimpia kysymyksiä työtämme aloittaessamme oli, miksi ihmeessä KONEen kaltainen iso firma tekee nuorisotyötä? Toinen kiinnostava tutkimuskohde olisi voinut olla leirin vaikuttavuus bisnestasolla, nuorten keskuudessa sekä leiriä vetävien ohjaajien parissa. Lähes kaikki ohjaajat ovat KONEen päätoimisiä työntekijöitä, joten heidän roolinsakin on hyvin mielenkiintoinen. Vasta ihan loppuvaiheessa päätimme kuitenkin tehdä kaksi osaisen työn, jonka ensimmäinen osa käsittelee leirin ohjelman syntymistä, suunnitteluprosessia ja toteutusta sekä ohjelman kehittymistä. Jälkimmäinen osa on sitten valmiiksi kirjoitettu toimintapaketti perustuen KONEen leireille 1999 ja 2000 suunnittelemaamme ohjelmaan, jonka teemat liikkuvat toimintakokemus-menetelmien ja globaalin yhteisvastuullisuuden alueella. Ohjelmaa on lisäksemme ollut tekemässä Ronja Verkasalo, joka on toiminut ohjaajana myös vuodesta Olemme kaikki tasavertaisina ideoineet, suunnitelleet ja toteuttaneet työssämme kuvatut toimintakokonaisuudet. On vaikeaa sanoa mikä osio on kenenkin päästä syntynyt, sillä yhteistyömme on ollut hyvin joustavaa ja sulavaa. Ideoita ja ajatuksia on kehitetty yhdessä. Meillä kaikilla on ollut samansuuntainen visio leirin ohjelman sisällöistä ja tavoitteista, joihin olemme suunnittelussamme yhdessä pyrkineet. Ronja ei ole osallistunut opinnäytetyömme tekoon, mutta hän on kuitenkin ollut synnyttämässä niitä kokonaisuuksia, joita tässä työssämme nyt käsittelemme. Tässä vaiheessa onkin hyvä kiittää Ronjaa suuresta työstä, jonka hän on kanssamme tehnyt.

7 2 Lisäksi haluamme kiittää leirin johtajaa John Simonia tuesta ja myötämielisyydestä meitä kohtaan. Ohjelmaa suunnitellessamme olemme saaneet toimia täysin omaehtoisesti eikä meille ole asetettu juurikaan rajoitteita. Luottamus meihin on ollut välillä aivan päätä huimaavaa. Erittäin mielenkiintoiseksi ohjelman tekemisen onkin tehnyt juuri se vapaus joka meillä on ollut. Koska leirillä ei varsinaisesti ole mitään institutionaalisia tavoitteita, kuten vaikkapa rippikoululeireillä, olemme voineet valita sanomamme täysin itsenäisesti. Muutamia muitakin ohjaajia mainitaan nimeltä työssämme ja on ihan selvää, että ilman loistavaa ohjaajatiimiä ja kaikkia sen jäseniä, ei olisi ollut mahdollista toteuttaa laatimaamme ohjelmaa. Siispä iso kiitos kaikille mukana olleille onnistuneesta leirijaksosta. 2. KONE OYJ:N KANSAINVÄLISET NUORTEN LEIRIT 2.1 KONE OYJ KONE Oyj on vuonna 1910 Suomessa perustettu yhtiö, joka tekee hissejä ja liukuportaita. Myöhemmin toiminta on levinnyt ympäri maailmaa. Tällä hetkellä KONE on maailman johtava liukuporras yhtiö. KONE on Suomen kansainvälistyneimpiä yrityksiä. Suomalaisen emoyhtiön lisäksi KONEeseen kuuluu yli 150 tytäryhtiötä ja alihankkijaa lähes 50 eri maasta. Maailman hissi- ja liukuporrasmarkkinoilla KONE on yksi suurimmista. KONEen liikevaihto on 2,4 miljardia euroa (noin 14 miljardia markkaa), josta ulkomaantoimintaa 96%. Konelaisia on noin ja heistä yli 90 prosenttia työskentelee Suomen ulkopuolella. (http://www.kone.com) 2.2 KONEEN LEIRIN TAUSTOJA JA HISTORIAA Koneen leirit alkoivat lasten leireillä toisen maailman sodan - 40-luvun puolivälin - jälkeen. Suomi maksoi sotakorvauksia ja ajat olivat ankeita. KONEen silloinen johtaja

8 3 Heikki H. Herlin huomasi, ettei lapsille ollut oikein mitään virikkeitä eivätkä he päässeet minnekään, koska vanhemmat raatoivat töissä. Tästä kehittyi idea leiristä KONEen työntekijöiden lapsille. Vuonna 1968 KONE alkoi laajentua ulkomaille. Noin kymmenen vuoden kuluttua vuonna 1978 Heikki H. Herlin kehitti ajatusta leiristä eteenpäin ja päätti kansainvälisen leirin järjestämisestä KONEen kansainvälisen imagon mukaisesti. Oli kuitenkin selvää, että pienet lapset eivät voineet matkustaa yksin ulkomailta Suomeen, joten leiri oli suunnattava hieman vanhemmille lapsille. Tästä syntyi KONEen kansainvälinen nuorten leiri. Ensimmäinen leiri järjestettiin vuonna KONEen lastenleiri säilyi kansainvälisen nuortenleirin rinnalla aina vuoteen 1994 saakka. (John Simon 2000). Vuodesta 1979 vuoteen 1993 leirin johtajana toimi Aarre Mäki. Vuonna 1994 johtajaksi tuli John Simon. Vanhojen leiriläisten kertomista jutuista päätellen Aarre Mäen aikaan kuri leirillä oli tiukka ja ohjelma keskittyi pitkälti Suomen luontoon tutustumiseen. Leirikielenä oli jo silloin Englanti. John Simon on saanut sen kuvan, että leirin ohjelma pysyi vuodesta toiseen hyvin samanlaisena: Mä muistan kun mä keskustelin leirin ohjaajien kanssa siitä ja kysyin, että millä tavalla te ootte valmistautuneet leiriin ja minkälaisia kokouksia teillä on ollut ja tämmösiä. Ne sano, että ei ne tarvinnut käydä kokouksissa eikä valmistautua ollenkaan, koska kun ne tulevat leirin ole olemas mappi. Sul on kolmas mappi se tarkoittaa et sä teet tän ja tän ja tän ja koko ohjelma ja ilta vartijavuoroja ja kaikki muut oli siinä mapissa. Ja siitä mä olen ymmärtänyt, että se ohjelma ei muuttunut vuodesta vuoteen lainkaan. Se oli semmonen aika, aika staattinen ohjelma ja kilpailupainotteinen. Oli eri ryhmiä ja ryhmät saivat pisteet jokaisesta asiasta. (John Simon 2000). John Simonin tultua leirin johtajaksi ohjelma alkoi muuttua ja elää: Ja sit se muutos on tullut mun mielestäni siitä, että yritettiin tehdä enemmän asiakasystävällistä leiriä. Että yritettiin vähän funtsata, että miks ne nuoret tulevat tänne ja mitä ne hakevat ja miten me voisimme varmistaa että ne saavat eniten irti tästä kokemuksesta. Ja se, että oli nuoria ja keski-ikäisiä ja vanhoja ihmisiä yhdessä suunnittelemassa ja koko ajan hakemassa lisäarvoa tälle leirille. Ja olemme... Ehkä se tärkein asia on ollut koko ajan, että emme tyytyneet siihen, että tehdään mitä tehtiin viime vuonna, vain etsittiin koko ajan parannuksia ja lisää

9 4 kokemuksia. Tää on se pääasia mun mielestäni, että aikaisemmin se ajatus on, että on leiri ja leirin on oma rakenne ja nuoret tulevat ja sopeutuvat siihen. Ja me olemme yrittäneet sopeuttaa tai muokata leirin toiminnan enemmän ja enemmän lasten näkökulmaan (John Simon 2000) Vuodesta 1994 leirin ohjelmaa on kehitetty jatkuvasti eteenpäin yhä paremman ohjelman aikaansaamiseksi. Ja me olemme olleet mukana vastaamassa kehityksen tähän astisesta huipusta - vuoden 2000 kansainvälisestä nuorten leiristä. 2.3 KANSAINVÄLISYYSKASVATUS Koska leirille tulee lapsia yleensä noin 20 eri maasta, leirillä tapahtuvaa toimintaa voidaan kuvata kansainvälisyyskasvatukseksi. Kansainvälisyyskasvatuksesta löytyy paljon erilaisia määritelmiä. Jokainen tuntuu määrittelevän sen juuri omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvalla tavalla. Tästä syystä pätevän määritelmän löytäminen opinnäytetyötämme varten on ollut aika hankalaa. Leirillä tapahtuvaa kansainvälisyyskasvatusta ei oikeastaan mikään löytämistämme määritelmistä onnistu selkeästi kuvailemaan. Tähän olemme kuitenkin keränneet muutamia poimintoja siitä, mitä kansainvälisyyskasvatus voisi olla. Kansainvälisyyskasvatus on samanlaista kuin muukin kasvatus. Se on ennen kaikkea asennekasvatusta ja arjen jakamista. Tavoitteena on tasapainoinen ihminen, joka näkee maailman laajasti ja ihmisten erilaisuuden rikkautena (Suominen 1994, 8). Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on tutustua erilaisiin kulttuureihin ja oppia ymmärtämään erilaisia tapoja. Pyrkimyksenä on oppia suhtautumaan ennakkoluulottomasti uusiin asioihin sekä oppia hyväksymään ja arvostamaan erilaisuutta. Oppilaassa tulee herätä halu toimia rauhan, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden edistämiseksi. Kansainvälisyyskasvatus on suvaitsevaisuuteen kasvamista. Kansainvälisyyskasvatuksen keskeisiä sisältöalueita ovat harjaantuminen kansainvälisen kanssakäymisen taitoihin, rauhanomaiset konfliktien ratkaisumenetelmät, kulttuurien tuntemus ja suvaitseva suhtautuminen erilaisuuteen sekä kulttuurilukutaidon alkeet ja ihmisoikeuksien etiikan pohdinta. Sisältöjen

10 5 käsittelyssä korostetaan oppimista omakohtaisten elämysten ja kokemusten kautta. (http://opal.utu.fi/ops/kansainval.html) Helasvuori ja Mikkola (1994, 9) määrittävät asian näin: Kansainvälisen eläytymisen kyky - jotta voisimme sisimmässämme nähdä maailman niin kuin toiset sen kokevat. Meille kansainvälisyys kasvatus on nimenomaan erilaisuuden hyväksymistä ja suvaitsevaisuuden esille tuomista jokapäiväisessä elämässä ja erilaisissa toiminnoissa. Leirillä ei kuitenkaan ole varsinaisesti tarkoitus tutustua uusiin kulttuureihin ja tapoihin, vaan pääpaino on yhteistoiminnassa. Erilaisten rastin, ongelmien ja haasteiden parissa on pakko kommunikoida vieraista maista olevien nuorten kanssa. Oikein johdettu toiminta on omiaan lisäämään luottamusta ryhmän sisällä ja ihmisten välillä. Luottamus, joka koetaan fyysisellä tasolla, siirtyy ihmisten välisiin suhteisiin kokonaisvaltaisesti. (Aalto, Pikkarainen 1994, 79). Tällainen luottamus luonnollisesti poistaa epäluuloja ihmisten ja eri maalaisten nuorten väliltä synnyttäen suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä. Leirin tavoite on kuten John Simon asian ilmaisi - että se leiri toimis esimerkkinä siitä että miten kansainvälinen yhteistyö vois sujua, kun ryhmä ohjataan oikealla tavalla. Niin että ne hyväksyvät tiettyjä sääntöjä ja toimintatapoja. Kuten että yhdessä puhutaan yhtä kieltä ja kunnioitetaan toisten oikeuksia- (John Simon 2000). Tässä lienee leirillä tapahtuvan kansainvälisyyskasvatuksen ydin. 2.4 TOIMINTAKOKEMUS-MENETELMÄT Leirin ohjelman toteutuksessa olemme käyttäneet Mikko Aallon tunnetuiksi tekemiä toimintakokemus-menetelmiä. Toimintakokemus-menetelmät tähtäävät ensisijaisesti elämisen taitojen opetteluun. Elämisen taidot -sanaparilla tarkoitetaan tässä yhteydessä elämiseen tarvittavia perustaitoja. Näitä ovat herkistyminen itselle, toisille ja ympäristölle, omien tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen ja sitä kautta myös toisten tunteiden ja tarpeiden kohtaaminen ja ymmärtäminen. Näiden perustaitojen hallinnan kautta ihminen oppii ongelmanratkaisutaitoja ja normaaliin elämään liittyviä käytös- ja toimintatapoja. (Aalto, Pikkarainen 1994, 9-10). Perusajatus näissä on, että elämisen taitoja opetellessa tarvitaan toiminnallista oppimista, jossa ihmisen persoonan ulottuvuuksia voidaan koskettaa aivan toisella tavalla kuin frontaaliopetuksessa.

11 6 Toiminnallinen oppiminen on tällä alueella erityisen tehokasta, koska ihminen oppii paremmin oman aktiivisen panoksen ja toiminnasta saatujen kokemusten, kuin passiivisen vastaanottamisen kautta. Oppiminen on tehokkaampaa ryhmässä, jossa voi peilata itseään ja omia kokemuksiaan muihin ja heidän kokemuksiinsa. Toiminnallisuudessa ihmiset saavat aitoja tunne- ja asennetason kokemuksia, joita voidaan käsitellä purku- ja prosessointivaiheessa. (Aalto 2000, ). Tällaiseen ajatusmalliin pohjautuen me olemme suunnitelleet ja rakentaneet leirin ohjelmaa omien teemojemme ympärille. Käsittääksemme toimintakokemus-menetelmiä ei ole käytetty kansainvälisessä ympäristössä. Toimintakokemus-menetelmät ovat perin suomalainen tuote ja esimerkiksi Euroopassa vastaavanlaisia malleja ei luultavasti juurikaan tunneta. Leireillä nuorten kanssa toimiessamme emme kuitenkaan ole havainneet mitään ongelmia toimintakokemus-menetelmien käytössä. Kulttuurierot nuorten välillä eivät tule esille ryhmässä toimittaessa, vaan voidaan ajatella erilaisista taustoista huolimatta kaikkien nuorten lähtevän samalta viivalta mukaan toimintaan. Toisaalta leirillä emme ole muutenkaan havainneet suuria kulttuurieroja. Uskomme, että samalla kun nuorisokulttuuri on jakautunut useisiin pieniin alakulttuureihin, on se samalla tullut (etenkin länsimaissa) yhtenäisemmäksi eri maiden välillä. Joka maassa näkyy MTV ja samat hitit soivat diskoissa. Voisikin ajatella, että kulttuuri erot näkyvät pikemminkin eri alakulttuureina kuin maiden välisinä eroina. Huolimatta siitä että leiri ohjelmamme sisältää seikkailullisia menetelmiä, emme katso sen sisältään varsinaista seikkailukasvatusta. Seikkailukasvatukseen liittyy aina harjoitusten purku ja toiminnalla on aina jokin opetuksellinen motiivi. Meillä seikkailu harjoitukset olivat vain osa kokonaisuutta ja niiden tarkoitus oli tarjota nuorille uusia ja hauskoja kokemuksia. Me emme missään vaiheessa purkaneet seikkailuharjoituksia millään tavalla. Yleensä seikkailuharjoituksissa tarjotaan koko ryhmälle mahdollisuutta suorittaa kyseinen seikkailu, jonka jälkeen ryhmän kanssa keskustellaan valinnoista ja koetuista tunteista. Me sen sijaan pyysimme seikkailurasteillamme jokaisesta ryhmästä yhtä tai kahta ihmistä tekemään vaaditun tehtävän, jotta ryhmä pääsisi jatkamaan matkaa. Myöhemmässä vaiheessa tarjosimme kaikille mahdollisuutta kokeilla

12 7 haluamiaan seikkailurasteja, mutta tässä tilanteessa puuttui ryhmä, joten vaikka syntyneistä tunteista jutusteltiinkin ei kyseessä ollut seikkailun purku.

13 8 3. OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄ TUTKIMUSASETELMA 3.1 TOIMINTATUTKIMUS Leiriä suunnitellessa emme käyttäneet minkäänlaista lähdemateriaalia. Emme myöskään luoneet minkäänlaisia teoreettisia malleja. Käytimme vain omia kokemuksiamme aiemmilta leireiltä, tapahtumista ja koulutuksista, joihin olemme olleet osallisena. Leirin jälkeen olemme etsineet ja hakeneet työllemme teoreettista pohjaa, opinnäytetyömme kvaliditeetin saavuttamiseksi. Lähdimme liikkeelle ajatuksesta, jonka mukaan työmme olisi toimintatutkimus. Aloimme siis tutkia kirjallisuutta aiheesta ja sen vastaavuutta omiin työskentelytapoihimme. Kirjassa laadullisen tutkimuksen työtapoja (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen, Saari 1994, 16-17) esitellään Stenhousen (1985) pohjalta tehty jaottelu, jossa toimintatutkimus määritellään tapaustutkimuksen alalajiksi. Toimintatutkimuksella tarkoitetaan käytännössä toimivien henkilöiden, esimerkiksi opettajien, suorittamaa oman työnsä tutkimista ja kehittämistä. Lähtökohtana on jokin työhön liittyvä ristiriita tai käytännön ongelma, jota pyritään ratkaisemaan. ( Syrjälä ym. 1994, 17) Samassa kirjassa annetaan toimintatutkimuksen tunnusmerkeiksi Kemmisin (1985) ajatuksia lainaten: Toimintatutkimuksen avulla tutkijat/toimijat pyrkivät parantaman sosiaalisia tai kasvatuksellisia käytäntöjään sekä ymmärtämään niitä ja toimintaolosuhteitaan entistä syvemmin. Toimintatutkimus etenee jatkuvaan pohdintaan, keskusteluihin ja neuvotteluihin perustuvana vaiheittaisena prosessina. ( Syrjälä ym. 1994, 30.) Arja Kuula määrittää toimintatutkimuksen lyhyesti näin: Toimintatutkimuksen tarkoituksena on tutkimuksen avulla muuttaa vallitsevia käytäntöjä, ratkaista erityyppisiä ongelmia, olivat ne sitten teknisiä, yhteiskunnallisia, sosiaalisia, eettisiä. Toimintatutkimuksessa pyritään muuttamaan tutkittavaa todellisuutta, sosiaalisia käytäntöjä, ottamalla tutkittavat eli käytännössä toimivat ihmiset aktiivisiksi osallisiksi tutkimuksessa. Käytäntöihin suuntautuminen, muutokseen pyrkiminen ja tutkittavien

14 9 osallistuminen tutkimusprosessiin ovat ne piirteet jotka yhdistävät eri toimintatutkimuksia ( Kuula 1999, 9-10.) Toimintatutkimus voidaan määritellä esimerkiksi lähestymistavaksi, jossa tutkija osallistumalla yhteisön toimintaan pyrkii ratkaisemaan jonkin tietyn ongelman yhdessä yhteisön jäsenten kanssa. Toimintatutkimuksen perusidea on ottaa kaikki ne ihmiset, joita tutkimus koskettaa, mukaan tutkimushankkeeseen sen täysivaltaisina jäseninä sekä yhdessä pyrkiä toteuttamaan yhdessä asetettuja päämääriä. ( Eskola, Suoranta 1996, 97). Toiminta tutkimuksessa on metodinen idea, jonka mukaan yhteiskuntaa tai yhteisöä tutkitaan liikkeessä, muutoksen tilassa, jonka itse tutkimus prosessi on usein omalta osaltaan käynnistämässä. (Alasuutari 1989, 86). Lukemamme perusteella totesimme, että opinnäytetyötämme ei tarkkaan ottaen voi kutsua toimintatutkimukseksi. Se itseasiassa sopii kyllä ylläolevaan Kemmisin määritelmän piiriin. Suurimmaksi erottavaksi tekijäksi koimme sen, ettei meillä ollut varsinaista tutkimuskohdetta, ryhmää, joka olisi osallistunut tutkimukseen ja kehittämiseen meidän kanssamme. Tästä huolimatta käytimme kuitenkin työssämme toimintatutkimuksen metodeja. Me kaikki kolme olimme tehneet ja luoneet vuoden 1999 leirin ohjelman. Olimme myös olleet mukana toteuttamassa sitä. Tämän jälkeen kehitimme saamiemme kokemusten perusteella ohjelmaa eteenpäin tavoitteena parantaa sitä. Emme kuitenkaan ottaneet kehittämisessämme huomioon leiriläisiltä saamaamme palautetta. Tämän vuoden ohjelmaa tehdessä paransimme ja veimme ohjelmaa eteenpäin ohjaajien ja leirin johdon palautteen mukaan. Suurimmaksi osaksi kehittämisen pohjana olivat kuitenkin meidän omat kokemukset edellisvuodelta ja täsmentyneet, leirille ja sen ohjelmalle, asettamamme tavoitteet.

15 KEHITTÄVÄ TYÖNTUTKIMUS Toimintatutkimusta käsittelevää kirjallisuutta lukiessamme löysimme teoreettisen viitekehyksen työllemme. Työmme teoreettinen pohja löytyy kehittävästä työntutkimuksesta. Toimintaperiaatteemme noudatti kehittävän työntutkimuksen periaatteita. Kehittävä työntutkimus on muutosstrategia, joka yhdistää tutkimuksen, käytännön, kehittämistyön ja koulutuksen. Se on osallistava lähestymistapa, jossa työntekijät analysoivat ja muuttavat omaa työtään. Kehittävä työntutkimus ei tuota työpaikoille ulkoapäin valmiita ratkaisuja, vaan muokkaa työyhteisön sisällä välineitä toiminnan erittelyyn ja uusien mallien suunnitteluun. (Engeström 1995, 12.) Kehittävä työntutkimus tutkii työn kehitysmahdollisuuksia ja kehitysehtoja. Kehittävässä työntutkimuksessa kehitystä sysätään määrätietoisesti eteenpäin, jotta saataisiin esiin kehityksen ylärajat eli maksimaaliset mahdollisuudet ja esteet puhtaaksi viljeltyinä eli kärjistetyssä ja tiivistetyssä, intensiivisessä muodossa. (Engeström 1995, 123). Itseasiassa huomasimme, että viimeisen seitsemän vuoden aikana KONEen leirillä on tehty kehittävää työntutkimusta koko ajan. John Simonia lainaten: Niin että mun mielestä se ylitti toisen riman. Aikaisemmin meil oli hyvä ohjelma ja joka vuosi se on kehittynyt mutta... joskus sivusuuntaan. Ei se ikinä ole mennyt taaksepäin, mutta ei se välttämättä kehittyneet paljon. Ja vuonna 99 haettiin sen... seuraavan... seuraavan askeleen, tai mikä se on, mutta emme ihan onnistuneet, sen verran, että me näimme missä se oli, mutta nyt te saitte sen todella menemään. (John Simon 2000). Merkille pantavan kehyksen KONEen leirien kehittymiseen luo kuitenkin työn kausiluontoisuus. Leirin rakentaminen ja suunnittelu aloitetaan keväällä. Silloin mietitään viime vuoden onnistumisia ja epäonnistumisia ja samalla muistellaan aikaisempien leirien ohjelmien onnistuneita osia ja mahdollisuuksia käyttää niitä suunnitteilla olevalla leirillä. Suunnittelu etenee punniten haasteita, tavoitteita, onnistumisia ja epäonnistumisia. Leirillä, aikaansaatu suunnitelma pistetään testiin ja

16 11 käytäntöön. Leirin jälkeen mietitään kokouksessa mikä meni hyvin ja mikä huonosti, mihin meidän pitää ensivuonna panostaa ja mitä osiota kehittää. Sen jälkeen ryhmä hajoaa yli puoleksi vuodeksi kokoontuakseen taas seuraavana keväänä aloittaakseen taas saman prosessin. Yksi merkittävä kehitykseen vaikuttava tekijä on, että suunnittelu ja kehitys on pääosin ydinryhmän harteilla. Ydinryhmään kuuluu noin 10 henkeä. Osa leiriohjaajista vaihtuu vuosittain, osa noin parin-kolmen vuoden välein. Suurin osa suunnittelusta tapahtuu yhdessä uusien ohjaajien kanssa, mutta heillä ei ole samaa tuntemusta leirin traditioista ja historiasta kuin ydinryhmällä. Toinen seikka, joka vaikuttaa suunnitteluun on ulkomailta tulevat ohjaajat. He ottavat osaa suunnitteluun lähinnä sähköpostin kautta, joten kehitys ja suunnittelu ei heidän osaltaan ole täysipainoista. Tuotos: Analyysi käyttöön otosta, sen häiriöistä, innovaatioista ja ekspansiosta Tuotos: Analyysi uuden toimintatavan vaikutuksista ja koko prosessista Uuden toimintamallin käyttöönoton tukeminen ja analyysi Uuden toimintatavan arviointi Nykyinen toimintatapa: Ongelmien etnografia Toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen analyysi Tuotos: Alkutilan ja sen ilmiongelmien kuvaus;kohteen rajaus Tuotos: Työhypoteesi 1 toiminnan ristiriidoista, sen testaus nykytoimintaa, sen häiriöitä ja innovaatioita koskevalla aineistolla Uuden toimintamallin suunnittelun tukeminen ja analyysi Työhypoteesi 2 lähikehityksen vyöhykkeestä Tuotos: työhypoteesi 3 ristiriitojen ratkaisusta eli uusi toimintamalli;sen luomisprosessin analyysi

17 12 Kaavio 1. (Engeström 1995, 128) Engeströmin kirjasta löysimme kaavion (Kaavio1), joka kuvaa leirin suunnittelun kulkua aika hyvin. Ei kuitenkaan täysin. Kaaviossa kuvatun kierroksen läpikäymiseen kuluu aina vuosi, joten tilanteemme on normaalista poikkeava. Uusien hypoteesien ja suunnitelmien käytännön toteutus tapahtuu vain noin viidessä päivässä vuoden aikana ja työhypoteesien muokkaaminen toiminnan aikana on vajavaista. Kaavio kuvaa osaltaan myös meidän kolmen tekemää suunnitteluprosessia. Vaikka emme päässeet kokeilemaan hypoteesejämme käytännössä, niin suunnittelun eteneminen tapahtui kaavion mukaisesti hypoteesien ja ongelmien ratkaisun kautta johtaen uusiin hypoteeseihin ja uusiin ratkaisua odottaviin ongelmiin. 3.3 KYSYMYKSET LEIRILÄISILLE Jo ennen leiriä olimme todenneet, että aikamme ei luultavasti riitä palautteen keräämiseen. Leirillä tämä osoittautui oikeaksi päätelmäksi. Kummallakaan osapuolella, ei nuorilla eikä meillä, olisi ollut aikaa virallisen palautteeseen. Tämän takia lähetimme noin kuukausi leirin jälkeen osallistujille neljä englanninkielistä kysymystä (LIITE 1). Tiedostimme, että emme saisi välttämättä kaikilta vastauksia juuri kielen takia, mutta englannin kielen käyttö oli ainoa vaihtoehtomme. Meillä ei ollut aikaa kääntää kysymyksiä usealle kielelle eikä meillä todellakaan olisi ollut aikaa kääntää vastauksia. Kohdistimme kysymykset koko aikaan, jonka nuoret viettivät Suomessa, ei siis pelkästään leiriosaan. Pyrimme tekemään ja esittämään kysymykset niin, että ne eivät osoittelisi liikaa tai antaisi juuri niitä vastauksia mitä me haluamme. Kysymyksien yksi tarkoitus oli jatkaa leirillä läpikäytyjen teemojen käsittelyä niin, että nuoret saattaisivat vastauksia miettiessään vielä oppia jotain tai huomata oppineensa. Teimme kysymyksistä siis aika avoimia. Lähetimme kysymykset sähköpostitse niille, joilla oli sähköposti osoite. Niille joilla ei ollut KONE postitti kysymykset vastauskuoren kanssa puolestamme. Palautetta saimme kuitenkin tätä kautta hyvin vähän. Syitä on vaikea arvella. Yllättävintä on ollut, että olemme saanut kirjeen Espanjasta, Ranskasta,

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti oikeasti avointa partiota Katriina Rauman ja Eeva Vajavaara Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma (210 op) 05/2010 www.humak.fi HUMANISTINEN

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA

VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA VIITTOMAKIELENTULKIN AMMATILLISUUS IHMISSUHTEISSA Raija Roslöf Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Turun yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ (ABSTRACT) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ TURUN

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa

Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS, KUOPIO Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirtyminen omistajanvaihdoksessa Antti Karvinen, Saara Kontkanen Tradenomin opinnäytetyö Liiketalous, Kuopio Johtaminen Helmikuu

Lisätiedot

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa

ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Leena Kautto ERITYISEN HYVÄÄ! Opas erityislapsista ja -nuorista leiritoiminnassa Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Marraskuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2006

Lisätiedot

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA

ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Tuomas Puro ORGANISAATIOVIESTINNÄN KEHITTÄMINEN AMMATTIOPISTOSSA SÄHKÖISEN JULKAISUJÄRJESTELMÄN AVULLA Opinnäytetyö Tradenomi AMK-jatkotutkinto Toukokuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.5.2008

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa

JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Paula Manninen JOKAINEN IHMINEN ON SAMANARVOINEN Erilaisuuden ymmärtäminen Elävässä kirjastossa Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 23.11.2010

Lisätiedot

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA

AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA AMMATTINA RYHMÄN OHJAAMINEN - OHJAUSPROSESSI RYHMÄNOHJAAJIEN KOKEMANA JA KERTOMANA Marttila Naana; Pokki Kati ja Talvitie-Kella Tuuli Tampereen yliopisto Kasvatustieteen laitos Pro gradu-tutkielma Maaliskuu

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille

SEISKASET. Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille SEISKASET Diakoninen toimintaryhmä seitsemäsluokkalaisille Milla Puharinen Jenni Tarpila Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ

MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ 1 Opinnäytetyö (AMK) Tradenomi Yrityksen tietohallinto 2011 Tero Rekola/Tommi Heinonen MYYNNIN HAASTEET B2B MYYNTITYÖSSÄ Kyselytutkimus myynnin ammattilaisille 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ

TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ TUKIKEINOJA KOHDATA AVIOERO PÄIVÄKODISSA JA PERHEESSÄ Petra Lindqvist Heli Välimaa Opinnäytetyö Syksy 2002 Diakoniaammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö OPINNÄYTETYÖN TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Päihdekyselyjen analysointi ja päihdetyön kehittäminen Keminmaassa Jenna Tuunanen ja Heli Karjalainen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma 210op

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA LUOVAT MENETELMÄT OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKENA SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Leila Friis Kirsi Kaikko Kehittämishankeraportti Maaliskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) FRIIS, Leila KAIKKO,

Lisätiedot

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN

JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN JA MUITA TARINOITA KANNATTAVAMPAAN KEHITTÄMISTYÖHÖN Copyright Business Arena Oy ja Serus Media Oy/ Personal Book Käsikirjoitus: Mikko Markkanen, Toni Pienonen ja muut businessarenalaiset. Tilaaja: Business

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille

Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Mahdollisuus.fi Lähetystyön verkkopalvelu nuorille Miika Immonen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle

LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle LAADUKAS LOUHELA - laatukäsikirjan kokoaminen Setlementti Louhelalle Heidi Riihikanto Opinnäytetyö Kevät 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö TIIVISTELMÄ Riihikanto, Heidi. Laadukas Louhela

Lisätiedot