KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen 289 Oikaisuvaatimus/Juntunen Jorma Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut alkaen 291 Kuntalaisaloite: "Mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut todelliset asumismenot on huomioitava täysimääräisinä, jollei niitä perustellusta syystä voida pitää kohtuuttomina" 292 Medieco Oy:n ja Medi Tieto Oy:n sulautuminen Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet alkaen 294 Suomussalmen vuodeosasto 2 toiminnan muutos Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen Vammaispalveluiden valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmään 296 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle Kymmenen lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön, varahenkilöstöön 298 Yhteensä 56 hoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön sisäisiksi sijaisiksi 299 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassaolevien työsopoimussuhteisten vakanssien perustaminen 300 Sosiaali- ja terveystoimialalle alkaen perustettavat vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyvät uudet vakanssit

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveystoimialalle vuodelle 2011 ilman määrärahavarausta perustettavat uudet vakanssit 302 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen selvitys asiakassopimuksista 303 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kuusanmäen palvelukeskus 304 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/clinical Life Sciences Oy 305 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/tmi Juhani Kortelainen 306 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Kuopion Validia-palvelut 307 Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 10:00-11:51 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-11:51 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-11:51 jäsen Nikulainen Kari 10:00-11:51 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-11:51 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-11:51 jäsen Tervo Raili 10:00-11:51 jäsen Väisänen Sanni 10:00-11:51 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-11:51 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-11:51 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-11:51 sihteeri Haataja Minna 10:00-11:51 mh:n edustaja Härkönen Laila 10:00-10:09 hankintapäällikkö Poistui :n 288 esittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Raili Tervo Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 286 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 287 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Tervon ja Kaisa Tolosen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Ter von ja Sanni Väisäsen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen 626/41/411/2010 STLTK 288 Getinge Finland Oy on esittänyt liitteenä olevan oikaisuvaa timuksen Kai nuun maa kunta -kuntayhtymän sosi aali- ja terveysjoh tajan hankinta pää tök sestä kos kien välinehuollon toi minnanoh jaus jär jestel män han kintaa. Liite nro: 1 Getinge Finland Oy:n jättämässä oikaisu vaatimuksessa haetaan muutosta hankinta päätök seen. Hankinta päätöksessä hylättiin Getinge Finland Oy:n tarjous tarjouspyyn nön vastaisena. Tarjouspyyntö on liitteenä. Liite nro: 2 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vastauk set kohdittain Getinge Finland Oy:n oikaisu vaati muksen sisältöön jaetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pitää voimassa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa koskevan päätöksen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä, hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 10:09. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Liitteet Liite nro 1, : Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus Liite nro 2, : Tarjouspyyntö 33/2010

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus/Juntunen Jorma 770/32/321/2010 STLTK 289 Jorma Juntunen on tehnyt sosi aali- ja terveyslautakunnalle osoitetun oikai su vaatimuksen, jossa hän esittää sosiaali- ja terveyslautakuntaa kumoamaan lähihoi tajan teh tävään valitun viranhaltijapäätök sen sekä päättämään lähi hoitajan tehtä vään valittavasta henkilöstä. Oikaisuvaatimustaan Juntunen perustelee mm. sillä, että päätös perustuu virheelliseen käsi tykseen siitä, ettei hänellä ole pätevyyt tä lähihoitajan tehtä vään. Oikaisuvaatimus on nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Kainuun Maakunta-kuntayhtymän Kajaanin seudun vanhuspalveluiden kotona asumista tu kevat palvelut -tu losyksikössä, Paltamon kotihoidossa on ol lut klo 15:00 mennes sä haettava na lähi-/perushoitajan tehtävä. Hakijoita tehtävään oli yhteensä kaksi (2), joista toinen täytti kelpoisuusehdot. Haastat teluun kutsuttiin yksi (1) hakija. Liitteenä on vanhuspalvelupäällikkö Jaana Mäklinin laatima selvitys. Liite nro: 3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalve lujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pysyttää voimassa vanhuspalvelupäällik kö Jaana Mäkli nin tekemän koto na asumista tu ke vien palveluiden toistaiseksi voimassa ole van lähihoitajan työsuhdetta koske van vi ranhaltijapäätöksen 40/2010. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjes tyksessä, eikä päätökset tehnyt viranhaltija ole ylit tänyt toimivaltaan sa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 3, : Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Mäklinin selvitys oikaisuvaatimukseen

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut alkaen STLTK 290 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on aloitettu lapsiperheiden kotipalvelu sosiaali- ja terveyslautakunnan te kemällä päätöksellä. Tällä het kellä toimii Kajaanin seudulla kaksi (2) työn te ki jää, Kuh mo-sotkamo seudulla, yksi (1) työntekijä sekä Ylä-Kai nuun seu dulla, yk si (1) työn te ki jä. Lap si perhei den koti palvelua to teuttaa nel jä (4) työn te kijää Kai nuun alu eel la. Syyskuun 2010 loppuun mennessä Kainuun alueella on 100 per hettä saa nut kotipalve lun tu kea. Kysyntä koti palve lulle on koko ajan kasvanut ja kaikki si tä ky syneet eivät ole palvelua saaneet. Ko ti palvelun saannin kriteerit ovat tällä hetkellä väljät, vanhem pien jak samattomuus ja vä syminen, synny tys, vanhempien sairaudet, vau van vaikea hoitoisuus, erotilanteiden ai heuttamat on gelmat tai muu edellisiin ver rattava syy. Re surssien rajallisuudesta joh tuen kri teerit täy tyy tarkistaa ja vahvistaa. Kotipalvelun myöntämisestä tehdään vali tuskelpoinen päätös ja alkaen myös kai kista kyselyistä, joihin palvelua ei ole voitu antaa tehdään kielteinen päätös. Kielteiseen pää tökseen tarvitaan hyväksytty perustelu siitä, miksi palvelua ei ole voitu järjestää. Ehdotus lapsiperheiden kotipalvelun saannin kriteereiksi: Palvelu on ensisijassa tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten las ten perheille. Pal velua myönnetään tarpeen, käytettävissä olevien resurssien sekä talousar viomäärä rahojen puitteissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioi taessa otetaan huomioon avun tarpeen kii reelli syys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaise na kiireelli syyskriteerinä on lapsen arjen tur vaaminen vanhemman alentuneen toiminta kyvyn vuoksi. Toissijaisesti palve lua on mahdollis ta saada esim. vanhemman sai raala- tai terapiakäyntien ajaksi. Palvelua myönnetään perheille, seuraavien seikkojen perusteella - raskauden loppuvaihe ja synnytys - monikkoperhe - erityishoitoa tarvitseva vauva - vauvaperheen väsymys/uupumus - äkillinen elämäntilanteen muutos - perheen toimintakyvyn heikentyminen - toissijaisesti vanhemman asiointi, esim. sairaala- tai te rapiakäynti Palvelun kesto on enintään yksi (1) kuukausi, erityistilanteissa perheen ti lan netta arvioi den pal velun kesto voi kui ten kin olla enin tään kaksi (2) kuukautta.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut Tällä hetkellä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmak sua seu raa vas ti: Tuntimää rä Palvelun hinta 2 h h 15 yli 5 h 21 Toimeentulotuen piirissä olevilta perheiltä ei peritä maksua. Asiakasmaksulain mukaan koti palvelusta ei tule pe riä maksua, mikäli perheen lapsi on päivä hoidossa, jossa hä neltä peri tään maksu. Asiakasmaksuja ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään 5 / h, viiteen (5) tuntiin asti. 5 h tai yli 25. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , , perhe palvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, puh ja sosi aali- ja ter veys johtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut esittelytekstin mukaisina. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntalaisaloite: "Mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut todelliset asumismenot on huomioitava täysimääräisinä, jollei niitä perustellusta syystä voida pitää kohtuuttomina" 714/18/180/2010 STLTK 229 Jussi Y. Hyryn aloite : "Aloite: Toimeentulotukinormilaskelman mu kaan asumismenot kohtuullistetaan lu kien 500 euroon / kk. Tähän asti on huomioitu asumismenoi na enintään 500 euroa / kk sekä todelliset sähkö, pesutupa ja vesimaksut maksutosi tetta vastaan. uusi toimeentulotukinormi tar koittaa tosiasialli sesti useimmille toimeentu lotuen saajille si tä, että toimeentulotuen määrä pienenee siltä osin, kuin vuokra ylittää 500 euroa / kk. Tämä ei liene toimeen tulotuen tarkoi tus, sil lä toimeentulotuki on viimesijainen toimeen tulon muoto. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun 2007:11 mukaan vuokra-asunnossa asu mismenoja ovat vuokra sekä erikseen mak settavat lämmityskustan nukset ja vesimak sut asunnosta. Mui na pe rusmenoina ote taan huomioon asumistuki lain 6 :ssä tar koitettujen asumismenojen li säksi talous sähkö ja kotivakuutus. Talous sähköstä ja kotivakuutuksesta aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotuki laskelmassa pää sääntöisesti täysimääräisi nä, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Kainuun maakunta -kuntayhtymän asumis menojen kohtuullistaminen 500 euroon on, sen li säksi että se on edellämainitun op paan vastainen, kohtuu ton ottaen huomi oon, että samai sen op paan mukaan vuokra menoja voidaan koh tuullistaa, jos saatavilla on halvempi, nor maalit asumisnormit täyttä vä asunto. Aloite kuuluu seuraavasti: mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut to delliset asumismenot on huo mioitava täysi määräisinä, jollei niitä perus tellusta syystä voida pitää kohtuuttomina." Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kuntalaisaloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja saattaa aloitteen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ STLTK 291 Perhepalvelupäällikkö Pertti Markkanen on laatinut alla olevan selvityksen kuntalaisaloitteeseen: Toimeentulotukilain mukaan toimeentulo tuen määrä on kyseisen lain mukaan määri teltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen ero tus. Toimeentulotuen perusosalla katetta vien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 1. asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot; 2. taloussähköstä aiheutuvat menot; 3. kotivakuutusmaksu sekä 4. vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulo tukilain soveltajille antaman oppaan (Julkai suja 2007:11) mukaan menojen tarpeelli suuden arvioinnissa voi daan soveltaa koh tuullisuushar kintaa. Asu miskulujen kohtuul lisuusharkinnassa lähtö kohtana on yleensä paikkakunnalla val litse va yleinen kustan nustaso. Ministeriön soveltamisoppaan mukaan kun nilla on oikeus harkita asumismenojen tar peellista suuruutta. Koh tuullisuusharkinta ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että hakija jää ilman asun toa tai jou tuu muuttamaan sellai seen asuntoon, joka ei täytä yleisesti hyväk syttävää asumis ta soa. Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat vuokra se kä mah dollisesti erikseen maksettavat läm mityskustannukset ja vesi maksut asunnos ta. Omistusasunnossa (osakeasunto) asumis tukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat vastike sekä mahdol lisesti erikseen maksettavat lämmityskus tannukset ja vesi maksut. Omakotitalossa kiinteistön hoitomenoja ovat lämmityskustannusten ja vesimaksujen li säksi muun muassa palo vakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokus tannukset. Asumismenoiksi luetaan myös asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otet tujen henkilökohtaisten lai nojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot. Kainuun maakunta-kuntayhtymän voimassa olevien toimeentulotuen myöntämisen so velta misohjeiden mukaan asumismenojen kohtuullistamisen rajat ovat ( al kaen) seuraa vat: (koskee sekä vuokra- että omistusasuntoja)

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Asumismenot/kk Kajaani ja Sotka mo Muut kunnat 1 henkilö 500 e 480 e 2 henkilöä 600 e 580 e 3 henkilöä 700 e 680 e 4 henkilöä 770 e 750 e 5 henkilöä tai enem män, lisä tään kutakin lisähenkilöä varten 70 e/hlö/kk 840 e 820 e Kohtuullistettujen menojen lisäksi huomioi daan sauna- ja pesutupamaksut, käyttösäh kö, koti- ja palovakuutus. Pesutupamaksua hyväksytään enintään 35 e/kk/perhe. Kohtuullistamisrajoja tarkistetaan asumis kustannusten muuttuessa. Rajoja on vii meksi tarkis tettu lu kien. Seuraava tarkistus tapahtuu lukien. Vuokra-asunnon kohtuullistamisrajan piiriin kuuluvat siis vuokra sekä mahdollisesti erik seen maksettavat vesi- ja lämmityskustan nukset. Lämmityskustan nukset kuuluvat pääsääntöisesti vuokraan, samoin usein myös vesimaksut. Tämä käy täntö on ylei nen oman maakuntamme lisäk si kaikkialla maassa. Mikäli kohtuullistami sen piiriin luettaisiin ainoastaan vuokrame not, syntyisi epätasapuolinen tilanne. Ne, jotka maksa vat vesi- ja lämmitysmenonsa erikseen, sai sivat enemmän toimeentulotu kea kuin ne, joilla se kuuluu vuokraan. Sen vuoksi en pi dä kun nallisaloitteessa esitettyä muutosta perusteltuna. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja ter veys joh taja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa perhepalvelupäällikkö Pert ti Markkasen laatiman edellä olevan selvityksen vastauksena Jussi Y. Hyryn aloitteeseen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Medieco Oy:n ja Medi Tieto Oy:n sulautuminen STLTK 292 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun tayhtymän kokonaan omistaman Medieco Oy:n ja Pohjois-Pohjan maan sairaanhoitopii rin kuntayhtymän, Kes ki-pohjanmaan eri koissairaan hoito- ja pe ruspalvelukuntayh tymän, Länsi-Pohjan sai raanhoitopiirin kun tayhtymän, Kainuun maakunta -kuntayhty män ja Lapin sairaan hoitopiirin kuntayhty män omistaman Medi Tieto oy:n välillä on käyty neuvotteluja mai nittujen yhtiöiden toi mintojen yhdistämisestä sulautta malla. Medieco Oy:n toiminta on kahden viime vuo den aikana painottunut erityisesti verkko koulu tukseen ja eri koulu tusten sisältöjen tuottamiseen. Asiakaskuntana on koko Pohjois-Suomi, erityisesti alu een keskussai raalat. Medi Tieto Oy:n toimin ta on tällä het kellä hyvin vähäistä, liit tyen lä hinnä eri tieto järjestelmien ohjelmistolisens sien välittämi seen alueen sairaanhoitopii rien käyttöön. Koska molempien yhtiöiden toiminta-alue ja keskeiset asiakkaat (alueen sairaanhoitopiirit ja keskussairaa lat) ovat käytännössä samat, olisi perustel tua yhdistää yhtiöiden toiminta. Su lautumi nen olisi näin osa toimin nan rationalisointia. Sillä tuettaisiin Oulun yliopistollisen sai raalan erityisvastuualueen yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden toteut ta mista. Sulau tumisen toteutuessa myös yhtiön hallinto yksinkertais tuu. Yhtiöiden omistajien neuvottelussa Kemissä päätettiin, että sulautumisesta ti la taan suunnitelma Pri cewaterhousecoo pers (PWC) Oy:ltä. PWC oy:n puolelta suunnitelman laatimisesta on vastannut vanhem pi verosuunnittelija Pert tu Ervasti. Valmistuneessa sulautumissuunnitelmassa (liite, salainen asia, viite: Laki viranomais ten toi minnan julkisuudesta 621/1999, 24 :n 1. momentin 20. kohta) Medieco Oy (Pohjois-Pohjan maan sairaan hoitopiirin omistusosuus 100 %) sulautuu Medi Tieto Oy:öön. Sulautuminen to teute taan osake yhtiölain 16 luvun 2 :n 1 mo mentin 1 kohdassa tar koitetulla absorptio su lautumisella. Sulautumisessa kaikki sulautuvan yhtiön va rat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaan ottavalle yhtiölle. Vastaanottavan yhtiön (Medi Tieto Oy) osa ke-kannasta Poh jois-pohjan maan sairaan hoito piirin kuntayh tymä omistaa 34 %, Kes ki-pohjanmaan eri koissai raanhoitoja pe ruspalvelukuntayh tymä 15 %, Länsi-Pohjan sairaan hoitopiirin kuntayhtymä 15 %, Kai nuun maakunta -kuntayhtymä 15 % ja Lapin sairaanhoitopii rin kuntayhtymä 21 %. Uuden yhtiön osakepääomasta Poh jois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omis taa 49,01 %, Kes ki-pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus-palvelukuntayhtymä 11,59 %, Län si-pohjan sai-

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: raanhoitopiirin kuntayhtymä 11,59 %, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 11,59 % ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayh tymä 16,23 % (liite: vaihtosuhdelas kelma, salai nen asia). Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys muute taan (liite, salainen asia). Tässä yhteydessä myös yhtiön toimi nimi muuttuu Medieco Oy:ksi. Medieco oy:n hallitus on hyväksynyt sulau tumissuunnitelman ja Medi Tieto Oy:n hallitus vastaa vasti Mahdollisesta sulautumi sesta tehdään lopulliset päätökset molem pien yhtiöiden yhtiöko kouksissa. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekis te röintiajankohta on Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se 1) osaltaan hyväksyy Medi Tieto Oy:n ja Medieco Oy:n su lau tu mi sen 2) merkitsee sulautumissuunnitelman ja muut asiakirjat tiedoksi 3) antaa yhtiökokousedustajalle kuntalain 23 2 momentin mukaisen ohjeen hyväksyä sulautumissuunnitelma. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet alkaen STLTK 293 Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 momentin mukaan kotipalvelun tukipalvelui na järjestetään mm. kuljetus- ja saattajapal velua, ns. sosiaali huoltolain mukaista kulje tus- ja saattajapal velua. Erotuksena vam maispalvelulain mu kaisesta kuljetuspalvelusta, tästä käyte tään nimitystä sosiaalihuol tolain mukainen kulje tustuki. Hakijalla, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkua asioilla tai hänellä on sairauden muka na tuomaa lii kuntara joitteisuutta on mahdol lisuus saada tulosidonnaista kulje tustukea. Lisäksi haki jan toimintakyky estää julkisen joukkoliiken nevälineen käytön. Kuljetustuki on määrärahasidonnaista laki sääteistä sosiaalipalve lua. Hakijan kuljetukseen liittyvä palvelun tarve selvitetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perus teella. Hakijan tulee antaa selvitys taloudellisesta tilanteestaan, tulojen ja omaisuuden osalta. Kulje tustukea myönne tään asiakkaalle, jon ka bruttokuukausitulot ovat enintään /kk (aikaisempi tuloraja 1.077,00 ). Kahden hengen taloudessa bruttokuukausitulot ovat enintään /kk (aikaisempi tuloraja 1.699,60 ). Poikkeustapauksissa tulorajan kohdalla voi daan käyttää harkintaa, mikäli se on vaihto ehto muiden vanhuspal velujen käyttämisel le. Yli 20 % sotainvalidien tuloja ei tarvitse sel vittää, palvelujen tarve rat kaisee ja kuljetus palvelu järjestetään tu loista riippumatta. Palvelujen antamisessa on kuitenkin nouda tettava lainmu kaista tar veharkintaa. Valtionkonttorin ohjekirje Dno 13/03/2007, täsmen nys Dno 68/03/2007. Hakijalla tai perheessä ei ole käytettävissä omaa autoa tai hakijalla ei ole mahdollisuut ta käyttää taloudessa olevaa autoa eikä kunnan alueella järjestet tyä yleistä linja-au tokuljetusta, palveluliiken nettä, asiointi- tai kutsutaksia tai päiväkes kus- tai muuta vas taavaa kuljetusta ei kä "kimppakyytiä". Asia kas maksaa taksipalve lukuljetuksesta oma vastuuosuutena lin ja-au tolipun hinnan. Taksikuljetusta voidaan myöntää vain, mi käli käytettävissä ei ole kaikille avointa jouk kolii kennettä (linja-autot, palveluliikenne, kutsu- ja asiointitaksit). Kuljetustukena asiakkaalle myönnetään kuljetuskortti/sirukortti en-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ sisijainen oikeus kutsu-/ asiointitaksi- tai palvelubussiliiken teeseen. Kutsu- tai asiointitaksiliikenteeseen myön netään sirukortti johon ladataan yksi (1) edesta kainen matka/viikossa. Asiakas maksaa tak sipal velukuljetuksesta omavastuuosuute na linja-autoli pun hinnan. Palvelubussin sirukorttiin ladataan 16 edestakaista matkaa kuukausi. Asiak kaan käyt täessä ns. kimp pa kyytiä omavastuu osuutena pe ritään 1,50 / mat ka. Maksu suoritetaan sirukortilla, joka on hen kilökohtainen. Kortti on esitettävä aina en nen mat kan alkua kuljetta jalle. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiak kaan henkilöllisyys. Kuljetusasiakas on vastuussa taksin odo tusajasta, mikäli taksi ei toimi myös välittö mänä saattajana ja kuljetuspalveluun on myönnetty saattajaoikeus tai jos kokonais kustannus edesta kaisesta mat kasta tulee edullisemmaksi kuin uuden kul jetuksen jär jestäminen takaisin lähtö paik kaan. Palveluliikenteessä asiakkaan saattaja maksaa normaalin kuljetusmaksun osal taan, mikäli kuljetusasiakkaalla ei ole kulje tuskortissa merkintää saattajaoi keudesta. Kuljetuspalvelua voi käyttää vain asiointi matkoihin kauppa-, pank kija apteekkimat koihin ha kijan kotikunnas sa tai lähikunnas sa, jos asiointi tapahtuu edulli simmin kulje tuskustannuksin lähikun nassa. Kuljetuksista tehdään erillinen päätös ja se liitetään hakijan hoito- ja palvelusuunnitel maan, mikäli hakijalla mui den palvelujen johdosta on suunnitelma ole massa. Kulje tuspalvelupäätös voi olla mää räaikainen tai toistaiseksi voimassa ole va. Kuljetuspalve lua myönnetään hake muk sen jättämisestä seuraavan kuukauden alusta. Kuljetustukea ei voi käyttää sellaiseen kulje tukseen, johon jonkun muun lain perusteel la haki jalla on oikeus saada korvaus (mm. terveydenhuoltoon liit tyvät matkat). Poikkeuk sen tästä tekee pal velubussiliikenne, mikä on julkista joukkolii kennettä. Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä kuljetuspalvelu on haettavissa ympäri vuo den siihen tarkoitukseen varattujen määrä rahojen puitteissa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut asiakas tilaa aina suoraan Kainuun -maakuntakuntayhtymän Kuljetuspalvelukeskuk sesta, puh Kuljetuskorttiin on ladattu asiakkaan käytös sä olevat matkat kuukaudessa. Matkoja ei voi siir tää kuukaudel ta toiselle. Kuljetuskortin rikkoontuessa tai hävitessä asiakas kustantaa itse uuden kortin josta peritään 10,00 maksu. Kuljetuskortti pitää palaut-

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: taa kuljetuskes kukseen tai päätöksen tehneelle vi ranhalti jalle, kun asiakkaan kul jetuskortin käyttötar ve muuttuu tai päättyy. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalve lujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisesti sosiaalihuoltolain mu kai sen kuljetustuen myöntämisperusteet al kaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Suomussalmen vuodeosasto 2 toiminnan muutos STLTK 294 Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2008 alussa julkaiseman kunnille osoittaman Ikäihmisten palvelujen laa tusuosituksen mukaan (STM 2008) iäk käi den palvelujär jestelmää suositellaan ke hi tettävän moni puoli semmaksi ja uusia luo vik si toiminnoik si. Yhtenä kehittämislinjauk sena on tehostetun palve luasumisen lisääminen terveyskeskuksen pitkäaikaisen osastohoidon tilalle. Hoi don ja hoi van porras tusta ha lu taan vä hentää luo malla yksiportainen ym päri vuo rokauti sen hoi van ja hoi don muoto. Pal velu asuminen ja pit käai kainen yllä pitohoito tu lee näh dä niissä asuvien ihmisten kotei na, jois sa hoivan ja hoidon sisäl tö ei muo dostu pel käs tään fyysisistä tar peista, vaan myös asuk kai den henkisistä perustarpeista. (Hyvin voin ti 2015-oh jelma STM 2007) Ky sees sä on ensisijaisesti hoito ideolo gian muutos ja asumisolosuhteiden kehittämi nen entistä ko dinomai semmiksi. Luomalla yk sipor tainen ympärivuorokautisenhoivan ja hoidon muo to/ malli, vä hen netään ikäih misten kulke mista hoiva/hoi toportaalta toi seen. Näin uu sia palvelumuotojen luotaes sa halutaan korostaa tärkeitä ar voja ku ten yksilölli syys, itsemääräämis oikeus ja osalli suus (yhteisöl li syys). Toiminnassa toteutuu tärkeimpi nä periaatteina käyt täjälähtöi syys, voimavara lähtöisyys sekä oikeu denmukaisuus. Ole tuksena on myös, että palvelura kenteen muutos paitsi keventää kustannusrakennetta, se lisää myös asiakkai den elämänlaatua. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouk sessaan hyväksynyt ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan lähitulevai suuden toiminta- ja paik kalin jaukset. Kysei sen päätök sen mukaan Suomussalmen terveysase man saneerauk sen myötä Suo mussalmen vuodeosasto 2 toiminta muut tuu sosiaalihuoltolain mukai seksi toiminnak si. Lisäksi sosiaali- ja ter veyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt osasto 2 toimin nan muutoksen vireille laitta mista ja päättä nyt antaa vanhuspalveluille luvan osasto 2 toiminnan muutoksen jatko val mistelulle. Vuodeosasto 2 tilojen saneeraus mahdollis taa osaston toiminnan muuttamisen sosiaa lihuoltolain 22 :n mu kaista tehostettua asumispalvelua tuotta vaksi yksiköksi (hoitokoti). Tuolloin koko osasto muuttuu asteit tain avohoi toyksiköksi, joka tuottaa tehos tettua asumispalvelua sekä kotihoitoa tuke vaa lyhytaikaista hoitoa ja päivähoitoa. Muutos toteutetaan as teit tain siten, että se koskee uusia jäl keen tulevia asiakkai ta. Asteittainen siirty mä aika uuteen asumismuotoon tarvitaan, koska osastolla 2 on vielä tällä hetkellä 26 laitoshoi don pitkä aikaispotilasta. Muutoksen myötä yksikön paikkaluku tulee olemaan 22, joista 12 paikkaa varataan ly hyt-ai kaishoitoon ja lo put 10 paikkaa tehos tettuun palveluasumi seen. Toimitiloina on viisi (5) yhden hengen huo-

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.03.2010 AIKA 24.03.2010 Klo 10:00-15:55 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Pöytäkirja 7/2014 1 Yhtymähallitus Aika 25.08.2014 klo 14:00-15:15 Paikka Yhtymähallinto, os. Urheilukentänkatu 9 3. krs Osallistujat Lueteltu seuraavalla sivulla

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68. Yhtymähallitus 04.03.2014. Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17. Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 3/2014 68 Yhtymähallitus 04.03.2014 Aika 04.03.2014 klo 17:30-20:17 Paikka Kauhavan terveysaseman neuvotteluhuone Asiat 42-54 Otsikko Sivu 42 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot