KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani"

Transkriptio

1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA Klo 10:00-11:51 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2. kerroksen neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 286 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen 289 Oikaisuvaatimus/Juntunen Jorma Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut alkaen 291 Kuntalaisaloite: "Mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut todelliset asumismenot on huomioitava täysimääräisinä, jollei niitä perustellusta syystä voida pitää kohtuuttomina" 292 Medieco Oy:n ja Medi Tieto Oy:n sulautuminen Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet alkaen 294 Suomussalmen vuodeosasto 2 toiminnan muutos Sosiaali- ja terveyslautakunnan edustajan nimeäminen Vammaispalveluiden valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmään 296 Kainuun maakunta -kuntayhtymän radiologian hinnastot vuodelle Kymmenen lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön, varahenkilöstöön 298 Yhteensä 56 hoitajan toistaiseksi voimassa olevan työsopimussuhteisen vakanssin perustaminen alkaen maakunnalliseen sijaispalveluyksikköön sisäisiksi sijaisiksi 299 Virkojen ja toimien lakkauttaminen sekä toistaiseksi voimassaolevien työsopoimussuhteisten vakanssien perustaminen 300 Sosiaali- ja terveystoimialalle alkaen perustettavat vuoden 2011 talousarvioesitykseen sisältyvät uudet vakanssit

2 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveystoimialalle vuodelle 2011 ilman määrärahavarausta perustettavat uudet vakanssit 302 Kainuun Työterveys -liikelaitoksen selvitys asiakassopimuksista 303 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/kuusanmäen palvelukeskus 304 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/clinical Life Sciences Oy 305 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto/tmi Juhani Kortelainen 306 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan ilmoitus hintojen tarkistamisesta/invalidiliiton Asumispalvelut Oy Kuopion Validia-palvelut 307 Pöytäkirjat Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Katsaus

3 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ KOKOUSAIKA klo 10:00-11:51 OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Heikkinen Pekka 10:00-11:51 puheenjohtaja Kemppainen Aila 10:00-11:51 jäsen Nikulainen Kari 10:00-11:51 jäsen Puurunen Yrjö 10:00-11:51 jäsen Ronkainen Tauno 10:00-11:51 jäsen Tervo Raili 10:00-11:51 jäsen Väisänen Sanni 10:00-11:51 jäsen Pyykkönen Kyllikki 10:00-11:51 varajäsen Poissa Karjalainen Aki jäsen Moilanen Pentti jäsen Tolonen Kaisa varapuheenjohtaja Törmänen Anni-Inkeri jäsen Jokelainen Alpo mh:n puheenjohtaja Muut osallistujat Pääkkönen Tuomo 10:00-11:51 sosiaali- ja terveysjohtaja Repo Marjatta 10:00-11:51 sihteeri Haataja Minna 10:00-11:51 mh:n edustaja Härkönen Laila 10:00-10:09 hankintapäällikkö Poistui :n 288 esittelyn jälkeen ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen Puheenjohtaja Marjatta Repo Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kajaanissa Raili Tervo Sanni Väisänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Kainuun maakunta -kuntayhtymän kanslia, Kauppakatu 1, 2. kerros

4 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Kajaani, keskiviikkona klo

5 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus STLTK 286 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kainuun maakunta -kuntayhtymän hallintosäännön 4 :n mukaan esityslista, johon sisältyy selostus käsiteltävistä asioista sekä päätösehdotus, lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus kokouksessa, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouksen esityslista on annettu postin kuljetettavaksi Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa läsnäolijat sekä sen, että kokous on lail li sesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

6 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta STLTK 287 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Tervon ja Kaisa Tolosen. Sosiaali- ja terveyslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Raili Ter von ja Sanni Väisäsen.

7 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintapäätökseen 626/41/411/2010 STLTK 288 Getinge Finland Oy on esittänyt liitteenä olevan oikaisuvaa timuksen Kai nuun maa kunta -kuntayhtymän sosi aali- ja terveysjoh tajan hankinta pää tök sestä kos kien välinehuollon toi minnanoh jaus jär jestel män han kintaa. Liite nro: 1 Getinge Finland Oy:n jättämässä oikaisu vaatimuksessa haetaan muutosta hankinta päätök seen. Hankinta päätöksessä hylättiin Getinge Finland Oy:n tarjous tarjouspyyn nön vastaisena. Tarjouspyyntö on liitteenä. Liite nro: 2 Kainuun maakunta -kuntayhtymän vastauk set kohdittain Getinge Finland Oy:n oikaisu vaati muksen sisältöön jaetaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle esityslistan erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lisätietoja asiasta antaa hankintapäällikkö Laila Härkönen, puh. (08) tai sähkö postitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pitää voimassa sosiaali- ja terveysjohtajan tekemän välinehuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa koskevan päätöksen. Asiantuntijana tässä asiassa kuultiin hankintapäällikkö Laila Härköstä, hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen klo 10:09. Hyväksyi päätösehdotuksen.

8 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Liitteet Liite nro 1, : Getinge Finland Oy:n oikaisuvaatimus Liite nro 2, : Tarjouspyyntö 33/2010

9 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Oikaisuvaatimus/Juntunen Jorma 770/32/321/2010 STLTK 289 Jorma Juntunen on tehnyt sosi aali- ja terveyslautakunnalle osoitetun oikai su vaatimuksen, jossa hän esittää sosiaali- ja terveyslautakuntaa kumoamaan lähihoi tajan teh tävään valitun viranhaltijapäätök sen sekä päättämään lähi hoitajan tehtä vään valittavasta henkilöstä. Oikaisuvaatimustaan Juntunen perustelee mm. sillä, että päätös perustuu virheelliseen käsi tykseen siitä, ettei hänellä ole pätevyyt tä lähihoitajan tehtä vään. Oikaisuvaatimus on nähtävillä lautakunnan kokouksessa. Kainuun Maakunta-kuntayhtymän Kajaanin seudun vanhuspalveluiden kotona asumista tu kevat palvelut -tu losyksikössä, Paltamon kotihoidossa on ol lut klo 15:00 mennes sä haettava na lähi-/perushoitajan tehtävä. Hakijoita tehtävään oli yhteensä kaksi (2), joista toinen täytti kelpoisuusehdot. Haastat teluun kutsuttiin yksi (1) hakija. Liitteenä on vanhuspalvelupäällikkö Jaana Mäklinin laatima selvitys. Liite nro: 3 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalve lujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta 1) hylkää oikaisuvaatimuksen 2) pysyttää voimassa vanhuspalvelupäällik kö Jaana Mäkli nin tekemän koto na asumista tu ke vien palveluiden toistaiseksi voimassa ole van lähihoitajan työsuhdetta koske van vi ranhaltijapäätöksen 40/2010. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjes tyksessä, eikä päätökset tehnyt viranhaltija ole ylit tänyt toimivaltaan sa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

10 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyi päätösehdotuksen. Liitteet Liite nro 3, : Vanhuspalvelupäällikkö Jaana Mäklinin selvitys oikaisuvaatimukseen

11 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut alkaen STLTK 290 Kainuun maakunta -kuntayhtymässä on aloitettu lapsiperheiden kotipalvelu sosiaali- ja terveyslautakunnan te kemällä päätöksellä. Tällä het kellä toimii Kajaanin seudulla kaksi (2) työn te ki jää, Kuh mo-sotkamo seudulla, yksi (1) työntekijä sekä Ylä-Kai nuun seu dulla, yk si (1) työn te ki jä. Lap si perhei den koti palvelua to teuttaa nel jä (4) työn te kijää Kai nuun alu eel la. Syyskuun 2010 loppuun mennessä Kainuun alueella on 100 per hettä saa nut kotipalve lun tu kea. Kysyntä koti palve lulle on koko ajan kasvanut ja kaikki si tä ky syneet eivät ole palvelua saaneet. Ko ti palvelun saannin kriteerit ovat tällä hetkellä väljät, vanhem pien jak samattomuus ja vä syminen, synny tys, vanhempien sairaudet, vau van vaikea hoitoisuus, erotilanteiden ai heuttamat on gelmat tai muu edellisiin ver rattava syy. Re surssien rajallisuudesta joh tuen kri teerit täy tyy tarkistaa ja vahvistaa. Kotipalvelun myöntämisestä tehdään vali tuskelpoinen päätös ja alkaen myös kai kista kyselyistä, joihin palvelua ei ole voitu antaa tehdään kielteinen päätös. Kielteiseen pää tökseen tarvitaan hyväksytty perustelu siitä, miksi palvelua ei ole voitu järjestää. Ehdotus lapsiperheiden kotipalvelun saannin kriteereiksi: Palvelu on ensisijassa tilapäistä apua, jota on tarjolla pääsääntöisesti alle kouluikäisten las ten perheille. Pal velua myönnetään tarpeen, käytettävissä olevien resurssien sekä talousar viomäärä rahojen puitteissa. Lapsiperheiden kotipalvelun tarvetta arvioi taessa otetaan huomioon avun tarpeen kii reelli syys ja mahdollisuus saada muuta apua tai palvelua. Ensisijaise na kiireelli syyskriteerinä on lapsen arjen tur vaaminen vanhemman alentuneen toiminta kyvyn vuoksi. Toissijaisesti palve lua on mahdollis ta saada esim. vanhemman sai raala- tai terapiakäyntien ajaksi. Palvelua myönnetään perheille, seuraavien seikkojen perusteella - raskauden loppuvaihe ja synnytys - monikkoperhe - erityishoitoa tarvitseva vauva - vauvaperheen väsymys/uupumus - äkillinen elämäntilanteen muutos - perheen toimintakyvyn heikentyminen - toissijaisesti vanhemman asiointi, esim. sairaala- tai te rapiakäynti Palvelun kesto on enintään yksi (1) kuukausi, erityistilanteissa perheen ti lan netta arvioi den pal velun kesto voi kui ten kin olla enin tään kaksi (2) kuukautta.

12 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut Tällä hetkellä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään asiakasmak sua seu raa vas ti: Tuntimää rä Palvelun hinta 2 h h 15 yli 5 h 21 Toimeentulotuen piirissä olevilta perheiltä ei peritä maksua. Asiakasmaksulain mukaan koti palvelusta ei tule pe riä maksua, mikäli perheen lapsi on päivä hoidossa, jossa hä neltä peri tään maksu. Asiakasmaksuja ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään 5 / h, viiteen (5) tuntiin asti. 5 h tai yli 25. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , , perhe palvelupäällikkö Terttu Huttu-Juntunen, puh ja sosi aali- ja ter veys johtaja Tuomo Pääk könen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit ja asiakasmaksut esittelytekstin mukaisina. Hyväksyi päätösehdotuksen.

13 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Kuntalaisaloite: "Mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut todelliset asumismenot on huomioitava täysimääräisinä, jollei niitä perustellusta syystä voida pitää kohtuuttomina" 714/18/180/2010 STLTK 229 Jussi Y. Hyryn aloite : "Aloite: Toimeentulotukinormilaskelman mu kaan asumismenot kohtuullistetaan lu kien 500 euroon / kk. Tähän asti on huomioitu asumismenoi na enintään 500 euroa / kk sekä todelliset sähkö, pesutupa ja vesimaksut maksutosi tetta vastaan. uusi toimeentulotukinormi tar koittaa tosiasialli sesti useimmille toimeentu lotuen saajille si tä, että toimeentulotuen määrä pienenee siltä osin, kuin vuokra ylittää 500 euroa / kk. Tämä ei liene toimeen tulotuen tarkoi tus, sil lä toimeentulotuki on viimesijainen toimeen tulon muoto. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun 2007:11 mukaan vuokra-asunnossa asu mismenoja ovat vuokra sekä erikseen mak settavat lämmityskustan nukset ja vesimak sut asunnosta. Mui na pe rusmenoina ote taan huomioon asumistuki lain 6 :ssä tar koitettujen asumismenojen li säksi talous sähkö ja kotivakuutus. Talous sähköstä ja kotivakuutuksesta aiheutuvat menot otetaan huomioon toimeentulotuki laskelmassa pää sääntöisesti täysimääräisi nä, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Kainuun maakunta -kuntayhtymän asumis menojen kohtuullistaminen 500 euroon on, sen li säksi että se on edellämainitun op paan vastainen, kohtuu ton ottaen huomi oon, että samai sen op paan mukaan vuokra menoja voidaan koh tuullistaa, jos saatavilla on halvempi, nor maalit asumisnormit täyttä vä asunto. Aloite kuuluu seuraavasti: mahdollisesti kohtuullistettavan vuokran lisäksi muut to delliset asumismenot on huo mioitava täysi määräisinä, jollei niitä perus tellusta syystä voida pitää kohtuuttomina." Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveysjohtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee kuntalaisaloitteen tässä vaiheessa tiedoksi ja saattaa aloitteen virkamiesvalmisteluun. Hyväksyi päätösehdotuksen.

14 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ STLTK 291 Perhepalvelupäällikkö Pertti Markkanen on laatinut alla olevan selvityksen kuntalaisaloitteeseen: Toimeentulotukilain mukaan toimeentulo tuen määrä on kyseisen lain mukaan määri teltyjen menojen sekä käytettävissä olevien tulojen ja varojen ero tus. Toimeentulotuen perusosalla katetta vien menojen lisäksi muina perusmenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon: 1. asumistukilain 6 :ssä tarkoitetut asumismenot; 2. taloussähköstä aiheutuvat menot; 3. kotivakuutusmaksu sekä 4. vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot. Sosiaali- ja terveysministeriön toimeentulo tukilain soveltajille antaman oppaan (Julkai suja 2007:11) mukaan menojen tarpeelli suuden arvioinnissa voi daan soveltaa koh tuullisuushar kintaa. Asu miskulujen kohtuul lisuusharkinnassa lähtö kohtana on yleensä paikkakunnalla val litse va yleinen kustan nustaso. Ministeriön soveltamisoppaan mukaan kun nilla on oikeus harkita asumismenojen tar peellista suuruutta. Koh tuullisuusharkinta ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että hakija jää ilman asun toa tai jou tuu muuttamaan sellai seen asuntoon, joka ei täytä yleisesti hyväk syttävää asumis ta soa. Vuokra-asunnossa asumistukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat vuokra se kä mah dollisesti erikseen maksettavat läm mityskustannukset ja vesi maksut asunnos ta. Omistusasunnossa (osakeasunto) asumis tukilain 6 :ssä tarkoitettuja asumismenoja ovat vastike sekä mahdol lisesti erikseen maksettavat lämmityskus tannukset ja vesi maksut. Omakotitalossa kiinteistön hoitomenoja ovat lämmityskustannusten ja vesimaksujen li säksi muun muassa palo vakuutus, tontin vuokra, kiinteistövero ja puhtaanapitokus tannukset. Asumismenoiksi luetaan myös asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi otet tujen henkilökohtaisten lai nojen vuotuisista koroista aiheutuvat menot. Kainuun maakunta-kuntayhtymän voimassa olevien toimeentulotuen myöntämisen so velta misohjeiden mukaan asumismenojen kohtuullistamisen rajat ovat ( al kaen) seuraa vat: (koskee sekä vuokra- että omistusasuntoja)

15 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Asumismenot/kk Kajaani ja Sotka mo Muut kunnat 1 henkilö 500 e 480 e 2 henkilöä 600 e 580 e 3 henkilöä 700 e 680 e 4 henkilöä 770 e 750 e 5 henkilöä tai enem män, lisä tään kutakin lisähenkilöä varten 70 e/hlö/kk 840 e 820 e Kohtuullistettujen menojen lisäksi huomioi daan sauna- ja pesutupamaksut, käyttösäh kö, koti- ja palovakuutus. Pesutupamaksua hyväksytään enintään 35 e/kk/perhe. Kohtuullistamisrajoja tarkistetaan asumis kustannusten muuttuessa. Rajoja on vii meksi tarkis tettu lu kien. Seuraava tarkistus tapahtuu lukien. Vuokra-asunnon kohtuullistamisrajan piiriin kuuluvat siis vuokra sekä mahdollisesti erik seen maksettavat vesi- ja lämmityskustan nukset. Lämmityskustan nukset kuuluvat pääsääntöisesti vuokraan, samoin usein myös vesimaksut. Tämä käy täntö on ylei nen oman maakuntamme lisäk si kaikkialla maassa. Mikäli kohtuullistami sen piiriin luettaisiin ainoastaan vuokrame not, syntyisi epätasapuolinen tilanne. Ne, jotka maksa vat vesi- ja lämmitysmenonsa erikseen, sai sivat enemmän toimeentulotu kea kuin ne, joilla se kuuluu vuokraan. Sen vuoksi en pi dä kun nallisaloitteessa esitettyä muutosta perusteltuna. Lisätietoja asiasta antavat perhepalvelujoh taja Helena Ylävaara, puh , ja sosiaali- ja ter veys joh taja Tuomo Pääk kö nen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa perhepalvelupäällikkö Pert ti Markkasen laatiman edellä olevan selvityksen vastauksena Jussi Y. Hyryn aloitteeseen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

16 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Medieco Oy:n ja Medi Tieto Oy:n sulautuminen STLTK 292 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kun tayhtymän kokonaan omistaman Medieco Oy:n ja Pohjois-Pohjan maan sairaanhoitopii rin kuntayhtymän, Kes ki-pohjanmaan eri koissairaan hoito- ja pe ruspalvelukuntayh tymän, Länsi-Pohjan sai raanhoitopiirin kun tayhtymän, Kainuun maakunta -kuntayhty män ja Lapin sairaan hoitopiirin kuntayhty män omistaman Medi Tieto oy:n välillä on käyty neuvotteluja mai nittujen yhtiöiden toi mintojen yhdistämisestä sulautta malla. Medieco Oy:n toiminta on kahden viime vuo den aikana painottunut erityisesti verkko koulu tukseen ja eri koulu tusten sisältöjen tuottamiseen. Asiakaskuntana on koko Pohjois-Suomi, erityisesti alu een keskussai raalat. Medi Tieto Oy:n toimin ta on tällä het kellä hyvin vähäistä, liit tyen lä hinnä eri tieto järjestelmien ohjelmistolisens sien välittämi seen alueen sairaanhoitopii rien käyttöön. Koska molempien yhtiöiden toiminta-alue ja keskeiset asiakkaat (alueen sairaanhoitopiirit ja keskussairaa lat) ovat käytännössä samat, olisi perustel tua yhdistää yhtiöiden toiminta. Su lautumi nen olisi näin osa toimin nan rationalisointia. Sillä tuettaisiin Oulun yliopistollisen sai raalan erityisvastuualueen yhteistyötä ja yhteisten tavoitteiden toteut ta mista. Sulau tumisen toteutuessa myös yhtiön hallinto yksinkertais tuu. Yhtiöiden omistajien neuvottelussa Kemissä päätettiin, että sulautumisesta ti la taan suunnitelma Pri cewaterhousecoo pers (PWC) Oy:ltä. PWC oy:n puolelta suunnitelman laatimisesta on vastannut vanhem pi verosuunnittelija Pert tu Ervasti. Valmistuneessa sulautumissuunnitelmassa (liite, salainen asia, viite: Laki viranomais ten toi minnan julkisuudesta 621/1999, 24 :n 1. momentin 20. kohta) Medieco Oy (Pohjois-Pohjan maan sairaan hoitopiirin omistusosuus 100 %) sulautuu Medi Tieto Oy:öön. Sulautuminen to teute taan osake yhtiölain 16 luvun 2 :n 1 mo mentin 1 kohdassa tar koitetulla absorptio su lautumisella. Sulautumisessa kaikki sulautuvan yhtiön va rat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaan ottavalle yhtiölle. Vastaanottavan yhtiön (Medi Tieto Oy) osa ke-kannasta Poh jois-pohjan maan sairaan hoito piirin kuntayh tymä omistaa 34 %, Kes ki-pohjanmaan eri koissai raanhoitoja pe ruspalvelukuntayh tymä 15 %, Länsi-Pohjan sairaan hoitopiirin kuntayhtymä 15 %, Kai nuun maakunta -kuntayhtymä 15 % ja Lapin sairaanhoitopii rin kuntayhtymä 21 %. Uuden yhtiön osakepääomasta Poh jois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä omis taa 49,01 %, Kes ki-pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja pe rus-palvelukuntayhtymä 11,59 %, Län si-pohjan sai-

17 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: raanhoitopiirin kuntayhtymä 11,59 %, Kainuun maakunta -kuntayhtymä 11,59 % ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntayh tymä 16,23 % (liite: vaihtosuhdelas kelma, salai nen asia). Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys muute taan (liite, salainen asia). Tässä yhteydessä myös yhtiön toimi nimi muuttuu Medieco Oy:ksi. Medieco oy:n hallitus on hyväksynyt sulau tumissuunnitelman ja Medi Tieto Oy:n hallitus vastaa vasti Mahdollisesta sulautumi sesta tehdään lopulliset päätökset molem pien yhtiöiden yhtiöko kouksissa. Sulautumisen täytäntöönpanon suunniteltu rekis te röintiajankohta on Lisätietoja asiasta antaa sosiaali- ja terveys johtaja Tuomo Pääkkönen, puh tai sähköpostitse Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää maakuntahallitukselle, että se 1) osaltaan hyväksyy Medi Tieto Oy:n ja Medieco Oy:n su lau tu mi sen 2) merkitsee sulautumissuunnitelman ja muut asiakirjat tiedoksi 3) antaa yhtiökokousedustajalle kuntalain 23 2 momentin mukaisen ohjeen hyväksyä sulautumissuunnitelma. Hyväksyi päätösehdotuksen.

18 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen myöntämisperusteet alkaen STLTK 293 Sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 :n 2 momentin mukaan kotipalvelun tukipalvelui na järjestetään mm. kuljetus- ja saattajapal velua, ns. sosiaali huoltolain mukaista kulje tus- ja saattajapal velua. Erotuksena vam maispalvelulain mu kaisesta kuljetuspalvelusta, tästä käyte tään nimitystä sosiaalihuol tolain mukainen kulje tustuki. Hakijalla, joka ei ole vaikeavammainen, mutta jolla on vaikeuksia liikkua asioilla tai hänellä on sairauden muka na tuomaa lii kuntara joitteisuutta on mahdol lisuus saada tulosidonnaista kulje tustukea. Lisäksi haki jan toimintakyky estää julkisen joukkoliiken nevälineen käytön. Kuljetustuki on määrärahasidonnaista laki sääteistä sosiaalipalve lua. Hakijan kuljetukseen liittyvä palvelun tarve selvitetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain perus teella. Hakijan tulee antaa selvitys taloudellisesta tilanteestaan, tulojen ja omaisuuden osalta. Kulje tustukea myönne tään asiakkaalle, jon ka bruttokuukausitulot ovat enintään /kk (aikaisempi tuloraja 1.077,00 ). Kahden hengen taloudessa bruttokuukausitulot ovat enintään /kk (aikaisempi tuloraja 1.699,60 ). Poikkeustapauksissa tulorajan kohdalla voi daan käyttää harkintaa, mikäli se on vaihto ehto muiden vanhuspal velujen käyttämisel le. Yli 20 % sotainvalidien tuloja ei tarvitse sel vittää, palvelujen tarve rat kaisee ja kuljetus palvelu järjestetään tu loista riippumatta. Palvelujen antamisessa on kuitenkin nouda tettava lainmu kaista tar veharkintaa. Valtionkonttorin ohjekirje Dno 13/03/2007, täsmen nys Dno 68/03/2007. Hakijalla tai perheessä ei ole käytettävissä omaa autoa tai hakijalla ei ole mahdollisuut ta käyttää taloudessa olevaa autoa eikä kunnan alueella järjestet tyä yleistä linja-au tokuljetusta, palveluliiken nettä, asiointi- tai kutsutaksia tai päiväkes kus- tai muuta vas taavaa kuljetusta ei kä "kimppakyytiä". Asia kas maksaa taksipalve lukuljetuksesta oma vastuuosuutena lin ja-au tolipun hinnan. Taksikuljetusta voidaan myöntää vain, mi käli käytettävissä ei ole kaikille avointa jouk kolii kennettä (linja-autot, palveluliikenne, kutsu- ja asiointitaksit). Kuljetustukena asiakkaalle myönnetään kuljetuskortti/sirukortti en-

19 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ sisijainen oikeus kutsu-/ asiointitaksi- tai palvelubussiliiken teeseen. Kutsu- tai asiointitaksiliikenteeseen myön netään sirukortti johon ladataan yksi (1) edesta kainen matka/viikossa. Asiakas maksaa tak sipal velukuljetuksesta omavastuuosuute na linja-autoli pun hinnan. Palvelubussin sirukorttiin ladataan 16 edestakaista matkaa kuukausi. Asiak kaan käyt täessä ns. kimp pa kyytiä omavastuu osuutena pe ritään 1,50 / mat ka. Maksu suoritetaan sirukortilla, joka on hen kilökohtainen. Kortti on esitettävä aina en nen mat kan alkua kuljetta jalle. Kuljettajalla on oikeus tarkistaa asiak kaan henkilöllisyys. Kuljetusasiakas on vastuussa taksin odo tusajasta, mikäli taksi ei toimi myös välittö mänä saattajana ja kuljetuspalveluun on myönnetty saattajaoikeus tai jos kokonais kustannus edesta kaisesta mat kasta tulee edullisemmaksi kuin uuden kul jetuksen jär jestäminen takaisin lähtö paik kaan. Palveluliikenteessä asiakkaan saattaja maksaa normaalin kuljetusmaksun osal taan, mikäli kuljetusasiakkaalla ei ole kulje tuskortissa merkintää saattajaoi keudesta. Kuljetuspalvelua voi käyttää vain asiointi matkoihin kauppa-, pank kija apteekkimat koihin ha kijan kotikunnas sa tai lähikunnas sa, jos asiointi tapahtuu edulli simmin kulje tuskustannuksin lähikun nassa. Kuljetuksista tehdään erillinen päätös ja se liitetään hakijan hoito- ja palvelusuunnitel maan, mikäli hakijalla mui den palvelujen johdosta on suunnitelma ole massa. Kulje tuspalvelupäätös voi olla mää räaikainen tai toistaiseksi voimassa ole va. Kuljetuspalve lua myönnetään hake muk sen jättämisestä seuraavan kuukauden alusta. Kuljetustukea ei voi käyttää sellaiseen kulje tukseen, johon jonkun muun lain perusteel la haki jalla on oikeus saada korvaus (mm. terveydenhuoltoon liit tyvät matkat). Poikkeuk sen tästä tekee pal velubussiliikenne, mikä on julkista joukkolii kennettä. Sosiaalihuoltolain mukaan myönnettävä kuljetuspalvelu on haettavissa ympäri vuo den siihen tarkoitukseen varattujen määrä rahojen puitteissa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut asiakas tilaa aina suoraan Kainuun -maakuntakuntayhtymän Kuljetuspalvelukeskuk sesta, puh Kuljetuskorttiin on ladattu asiakkaan käytös sä olevat matkat kuukaudessa. Matkoja ei voi siir tää kuukaudel ta toiselle. Kuljetuskortin rikkoontuessa tai hävitessä asiakas kustantaa itse uuden kortin josta peritään 10,00 maksu. Kuljetuskortti pitää palaut-

20 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta: taa kuljetuskes kukseen tai päätöksen tehneelle vi ranhalti jalle, kun asiakkaan kul jetuskortin käyttötar ve muuttuu tai päättyy. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Lisätietoja asiasta antavat vs. vanhuspalve lujohtaja Anna Riitta Airaksinen, puh ja sosiaali- ja terveysjohtaja Tuo mo Pääkkönen, puh tai säh köpos titse Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy esittelytekstin mukaisesti sosiaalihuoltolain mu kai sen kuljetustuen myöntämisperusteet al kaen. Hyväksyi päätösehdotuksen.

21 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 13/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Suomussalmen vuodeosasto 2 toiminnan muutos STLTK 294 Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2008 alussa julkaiseman kunnille osoittaman Ikäihmisten palvelujen laa tusuosituksen mukaan (STM 2008) iäk käi den palvelujär jestelmää suositellaan ke hi tettävän moni puoli semmaksi ja uusia luo vik si toiminnoik si. Yhtenä kehittämislinjauk sena on tehostetun palve luasumisen lisääminen terveyskeskuksen pitkäaikaisen osastohoidon tilalle. Hoi don ja hoi van porras tusta ha lu taan vä hentää luo malla yksiportainen ym päri vuo rokauti sen hoi van ja hoi don muoto. Pal velu asuminen ja pit käai kainen yllä pitohoito tu lee näh dä niissä asuvien ihmisten kotei na, jois sa hoivan ja hoidon sisäl tö ei muo dostu pel käs tään fyysisistä tar peista, vaan myös asuk kai den henkisistä perustarpeista. (Hyvin voin ti 2015-oh jelma STM 2007) Ky sees sä on ensisijaisesti hoito ideolo gian muutos ja asumisolosuhteiden kehittämi nen entistä ko dinomai semmiksi. Luomalla yk sipor tainen ympärivuorokautisenhoivan ja hoidon muo to/ malli, vä hen netään ikäih misten kulke mista hoiva/hoi toportaalta toi seen. Näin uu sia palvelumuotojen luotaes sa halutaan korostaa tärkeitä ar voja ku ten yksilölli syys, itsemääräämis oikeus ja osalli suus (yhteisöl li syys). Toiminnassa toteutuu tärkeimpi nä periaatteina käyt täjälähtöi syys, voimavara lähtöisyys sekä oikeu denmukaisuus. Ole tuksena on myös, että palvelura kenteen muutos paitsi keventää kustannusrakennetta, se lisää myös asiakkai den elämänlaatua. Sosiaali- ja terveyslautakunta on kokouk sessaan hyväksynyt ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan lähitulevai suuden toiminta- ja paik kalin jaukset. Kysei sen päätök sen mukaan Suomussalmen terveysase man saneerauk sen myötä Suo mussalmen vuodeosasto 2 toiminta muut tuu sosiaalihuoltolain mukai seksi toiminnak si. Lisäksi sosiaali- ja ter veyslautakunta on kokouksessaan käsitellyt osasto 2 toimin nan muutoksen vireille laitta mista ja päättä nyt antaa vanhuspalveluille luvan osasto 2 toiminnan muutoksen jatko val mistelulle. Vuodeosasto 2 tilojen saneeraus mahdollis taa osaston toiminnan muuttamisen sosiaa lihuoltolain 22 :n mu kaista tehostettua asumispalvelua tuotta vaksi yksiköksi (hoitokoti). Tuolloin koko osasto muuttuu asteit tain avohoi toyksiköksi, joka tuottaa tehos tettua asumispalvelua sekä kotihoitoa tuke vaa lyhytaikaista hoitoa ja päivähoitoa. Muutos toteutetaan as teit tain siten, että se koskee uusia jäl keen tulevia asiakkai ta. Asteittainen siirty mä aika uuteen asumismuotoon tarvitaan, koska osastolla 2 on vielä tällä hetkellä 26 laitoshoi don pitkä aikaispotilasta. Muutoksen myötä yksikön paikkaluku tulee olemaan 22, joista 12 paikkaa varataan ly hyt-ai kaishoitoon ja lo put 10 paikkaa tehos tettuun palveluasumi seen. Toimitiloina on viisi (5) yhden hengen huo-

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille

Päätösvallan delegointi viranhaltijoille Hallitus 54 13.12.2012 Päätösvallan delegointi viranhaltijoille H 54 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2013. Alla olevaan delegointitaulukkoon

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy Hallitus 46 16.01.2013 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/satucon Oy H 46 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on 14.12.2012 an ta nut päätöksen 1002/05.01.11.02.01/2011Satucon

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta,

Ehdotus: Yhtymähallitus 1. hyväksyy oheismateriaalin mukaisen suunnitelman tehtävien uu delleenjaosta, Yhtymähallitus 244 17.12.2014 Yhtymähallitus 33 25.02.2015 Yhtymähallitus 51 18.03.2015 Tehtävien uudelleen järjestely vuonna 2015 117/01.01.03/2014 Yhtymähallitus 17.12.2014 244 17.12.2014 Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA

LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA Perusturvalautakunta 59 13.10.2010 Perusturvalautakunta 56 05.10.2011 LAITOSPAIKKOJEN MUUTTAMINEN TEHOSTETUKSI PALVELUASUMISEKSI RUISLUODON PALVELUKESKUKSESSA PETUL 59 Ikääntyvien palveluissa on edessä

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen

Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen Perusturvalautakunta 40 24.04.2013 Kehitysvammahuollon ja vammaishuollon yhdistäminen vammaispalvelujen palvelualueeksi 1.8.2013 alkaen 281/00.03.01/2013 PELA 40 Perusturvan toiminta- ja palveluorganisaatio

Lisätiedot

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani:

162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014. ve lut Kotikoivu Ay, Kajaani: Hallitus 61 12.03.2014 Ilmoitusasiat 162/00.00 04 00/2014, 161/00.00 04 00/2014, 321/00.00 04 00/2013, 195/00.00 04 00/2014, 59/00.00 04 00/2014 H 61 1) Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.2.2014 ilmoitus

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET Sosiaali- ja terveysltk 145 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 155 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET SEKÄ NIMIKEMUUTOKSET 712/02.02.00/2014

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain.

Pihlan paikkamäärän katkaisuhoidon ja kuntoutuksen sekä palveluasumisen toteutumista seurataan edelleen kuukausittain. Sosiaali- ja terveyslautakunta 84 28.08.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 155 12.12.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 25 11.02.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 48 01.04.2015 Lapin aluehallintoviraston

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015

Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti 690/111/2014, 136/111/2015, 134/111/2015 Perusturvalautakunta 15 21.01.2015 Perusturvalautakunta 68 27.05.2015 Perusturvalautakunta 96 23.09.2015 Hallintosopimus sosiaalipalveluiden esimiestehtävien järjestämisestä Kinnulan kunnan kanssa määräaikaisesti

Lisätiedot

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen

Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen Kunnanhallitus 44 14.01.2013 Perusturvalautakunta 56 02.12.2015 Vanhustenhuollon organisointikokeilun raportointi ja organisointimallista päättäminen 56/01.010/2013 Sosltk 18.12.2012 67 Nakkilan kunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014. Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1. Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 24.09.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 159 12.12.2014 Seniorineuvolan toimintasuunnitelma 1.1.2015 351/00.01.02/2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.09.2014 110

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille

Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille Sosiaali- ja terveyslautakunta 36 11.06.2015 Kaupunginhallitus 278 10.08.2015 Naantalin kaupungin lausunto KTO:n, Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän toimintasuunnitelmaan vuosille 2016-2018

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1. Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2010 1 Matkailulautakunta 16.04.2010 Aika 16.04.2010 klo 9:00-10:30 Paikka Linja-auto, matka Kotimaan Matkailu-messuille Tampereelle Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ Kainuun Työterveys -liikelaitoksen johtokunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 20.04.2015 AIKA 20.04.2015 Klo 10:15-11:19 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen Maakuntahallitus I 85 16.03.2009 Maakuntahallitus I 142 04.05.2009 Maakuntahallitus I 220 31.08.2009 Esitys vuodelle 2009 varatun määrärahan korottamisesta sotiemme veteraanien palvelusetelien myöntämiseen

Lisätiedot

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka):

Määräaikaan mennessä elinvoimapäällikön määräaikaisen työsuhteen ha kijat olivat (nimi, ikä, kotipaikkakunta, tutkinto, nykyinen työpaikka): Kaupunginhallitus 114 25.04.2016 Kaupunginhallitus 135 23.05.2016 ELINVOIMAPÄÄLLIKÖN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN Kaupunginhallitus 25.04.2016 114 Oriveden kaupunginhallitus päätti 22.2.2016 44 hyväksyä elinvoiman

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä Yhtymähallitus 219 28.10.2014 Yhtymähallitus 55 23.03.2016 Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall 28.10.2014 219 Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen.

Vanhuspalvelujen ja hoitotyön johtajan perustehtävä on vanhuspalvelujen johtaminen ja kehittäminen sekä muutosprosessien läpivieminen. Perusturvalautakunta 88 22.10.2014 Perusturvalautakunta 75 03.09.2015 Perusturvalautakunta 110 21.10.2015 Perusturvalautakunta 143 16.12.2015 ASUMISPALVELUJEN- JA HOITOTYÖN ESIMIEHEN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh:

Valmistelija: hankintapäällikkö Jouni Piri, puh: Yhtymähallitus 194 21.11.2012 Yhtymähallitus 134 21.08.2013 Yhtymähallitus 185 06.11.2013 Yhtymähallitus 65 20.05.2015 Yhtymähallitus 135 02.12.2015 Asumispalvelun ostosopimus Hoivakoti Suvanto Oy YhtHall

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot