Velkajärjestelyn uudistaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkajärjestelyn uudistaminen"

Transkriptio

1 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä

2

3 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2012

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Velkajärjestelyn uudistaminen. Lausuntotiivistelmä Mari Aalto 41/2012 Mietintöjä ja lausuntoja OSKARI numero OM 15/41/2009 HARE numero OM041:00/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: Velkajärjestely, ulosotto, vanhentuminen, maksuhäiriö, oikeusapu Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi. Työryhmä luovutti mietintönsä (Velkajärjestelyn uudistaminen, mietintöjä ja lausuntoja 11/2011). Työryhmän ehdotus on kirjoitettu kokonaan uuden lain muotoon. Merkittävimmät uudistusehdotukset kohdistuvat menettelyyn velkajärjestelyä myönnettäessä, maksuohjelman toteuttamiseen ja sen valvontaan sekä velallisen mahdollisuuteen säilyttää asunto. Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 84 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Lausuntoja saapui yhteensä 64. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja. Lausuntopalaute on jakaantunutta.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen. Remissammandrag. Mari Aalto 41/2012 Betänkanden och utlåtanden OSKARI nummer OM 15/41/2009 HARE nummer OM041:00/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord URN:ISBN: Skuldsanering, utsökning, preskription, betalningsstörning, rättshjälp Referat Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till revidering av lagen om skuldsanering för privatpersoner. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande (Revidering av skuldsaneringen, betänkanden och utlåtanden 11/2011). Arbetsgruppens förslag har skrivits i form av en helt ny lag. De viktigaste reformförslagen hänför sig till förfarandet vid beviljande av skuldsanering, genomförandet av betalningsprogrammet och tillsynen över hur programmet genomförs samt gäldenärens möjligheter att få behålla sin bostad. Justitieministeriet sände förslaget på remiss till sammanlagt 84 olika myndigheter, organisationer och sakkunniga. Dessutom hade högsta domstolen tillfälle att ge ett yttrande om betänkandet. Det kom in sammanlagt 64 yttranden. I detta remissammandrag behandlas de yttranden om arbetsgruppens betänkande som kom in. Åsikterna om arbetsgruppens betänkande gick isär.

7 SISÄLLYS 1 Johdanto 10 2 Lausuntopalaute Yleinen suhtautuminen, tarve uudistaa laki ja erityisesti sen menettelysäännökset, sekä ehdotusten vaikutukset Yhteenveto Laillisuusvalvojat Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet Yhteenveto Tuomioistuimet Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velkojen maksamiseen käytettävä varallisuus ja tulo Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Omistusasunnon säilyttäminen Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset 31 7

8 2.4.5 Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Maksuohjelman kesto ja jousto Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Tarkemmin menettelystä velkajärjestelyä haettaessa ja hakemuksen käsittelystä tuomioistuimessa, sopimus velkojen järjestelystä, sähköinen asiointijärjestelmä sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Maksuohjelman toteuttaminen ulosotossa ja maksuohjelman raukeaminen Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Ammatin- ja elinkeinonharjoittajien velkajärjestely Yhteenveto Tuomioistuimet Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot 47 8

9 2.9 Velkajärjestely- ja luottotietorekisterit Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Talouden hallintaa koskeva suunnitelma Yhteenveto Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velan vanhentuminen Yhteenveto Laillisuusvalvojat Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot 54 LIITE: LAUSUNTOPYYNNÖT TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ 11/

10 1 Johdanto Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tuli arvioida, tulisiko velkajärjestelyn maksuohjelmaa lyhentää. Työryhmän ehdotus johti tältä osin voimaan tulleeseen lainmuutokseen. Uudistuksessa velkajärjestelyn maksuohjelman normaalikesto lyhennettiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Seuraavassa vaiheessa työryhmän tuli selvittää, ovatko velkajärjestelyn edellytykset ja esteperusteet ajan tasalla. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää, voidaanko nykyistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa etenkin lisäsuoritusjärjestelmän osalta. Työryhmän tuli myös kartoittaa velkajärjestelylain mahdolliset ongelmakohdat yritystoiminnan kannalta. Lisäksi työryhmän tuli arvioida, antaako nykyinen ulosottokaaren mukainen vapaakuukausimalli riittävän taloudellisen suojan velallisille. Vielä työryhmän tehtävänä oli selvittää, millä tavalla voitaisiin toteuttaa velkavastuun enimmäiskesto myös silloin, kun velallista vastaan ei ole haettu tuomiota. Työryhmän alkuperäistä määräaikaa ( ) jatkettiin oikeusministeriön antamalla päätöksellä saakka. Jatkamispäätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi, tarvittaessa uuden lain muodossa. Lisäksi työryhmän tuli tehdä muut tarvittavat ehdotukset saamansa toimeksiannon mukaisesti. Työryhmä luovutti mietintönsä 8. päivänä maaliskuuta 2011 (Velkajärjestelyn uudistaminen, mietintöjä ja lausuntoja 11/2011). Työryhmän ehdotus sisältää merkittäviä muutoksia nykyjärjestelmään verrattuna, minkä vuoksi ehdotus on kirjoitettu kokonaan uuden lain muotoon. Kuten aikaisemminkin, velkajärjestely olisi velallisen kaikkia velkoja ja kaikkea omaisuutta koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa korjattaisiin ylivelkaantuneen henkilön taloudellinen tilanne ja mahdollistettaisiin hänelle uusi alku ( fresh start ). Merkittävimmät uudistusehdotukset kohdistuvat menettelyyn velkajärjestelyhakemusta käsiteltäessä, maksuohjelman toteuttamiseen ja sen valvontaan sekä velallisen mahdollisuuteen säilyttää asunto. Velkojen selvittelyvaiheessa velkojat ja heidän saatavansa selvitettäisiin yleensä talousja velkaneuvojan avustuksella. Ennen tuomioistuimessa aloitettavaa velkajärjestelymenettelyä pyrittäisiin tekemään sopimus velallisen velkojen järjestelemisestä. Tuomioistuimen päätöksellä sopimus voitaisiin vahvistaa, vaikka pienvelkoja sitä vastustaa. Jollei sopimusta saada aikaan, velallinen voisi hakea käräjäoikeudelta velkajärjestelyä. Maksuohjelmaehdotus sisältyisi jo hakemukseen, eikä tuomioistuimella olisi mahdollisuutta määrätä nykyisen lain mukaista selvittäjää. Maksuohjelman laatimista on ehdotuksessa yksinkertaistettu ja säännökset on kirjoitettu niin, että ne toimisivat mahdollisesti myöhemmin kehitettävässä velkajärjestelyn sähköisessä asiointijärjestelmässä. 10

11 Velkajärjestelyn myöntämisen edellytykset ja esteperusteet ehdotetaan uudistettaviksi. Velkajärjestelyn myöntämisessä huomiota kiinnitettäisiin paitsi velallisen, myös velkojan toimintaan luotonannossa. Velkajärjestely mahdollistettaisiin elinkeinotoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tietyin lisäedellytyksin, ja elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen yrittäjän yksityistalouden velkojen lisäksi tulisi rajatuissa tapauksissa mahdolliseksi. Velallisen mahdollisuus säilyttää omistusasunto velkajärjestelyssä muuttuisi. Ehdotuksen lähtökohtana on, että velallisen asuntoon sisältyvä vapaa arvo tiettyjen erien vähentämisen jälkeen kuuluisi velkojille. Nykyinen laki taas lähtee siitä, että asunto kuuluu velallisen perusturvaan, eikä velallinen maksa vakuudettomille velkojille asunnon velatonta arvoa kokonaan. Velkojille maksettavien suoritusten sijasta tuomioistuin vahvistaisi maksuohjelmassa velalliselle elinkustannusosan, jonka ylittävä tulo käytettäisiin velkojen maksamiseen. Velkojille maksettava määrä muuttuisi velallisen tulojen mukaan ( reaaliaikaisuus ), jolloin nykyisen kaltaisia lisäsuorituslaskelmia ei enää tarvittaisi. Maksuohjelman aikana velallisella olisi mahdollisuus pitää vapaakuukausia ja saada käyttöönsä niiden aikana samaansa tulo. Maksuohjelman kesto pitenisi käytettyjen vapaakuukausien määrällä. Nykyisin velallinen itse tilittää suoritukset velkojille. Ehdotuksen mukaan maksuohjelman toteuttamisen valvonta kuuluisi ulosottoviranomaisille. Ulosottomiehen tehtävänä olisi jakaa velkojien kesken velalliselta kertyvä tilitysosa. Velallisella olisi myötävaikutusvelvollisuus, joka kattaisi tuloissa ja olosuhteissa tapahtuneista muutoksista ilmoittamisen ulosottomiehelle. Velvollisuuden rikkominen voisi johtaa maksuohjelman raukeamiseen tai sen pidentämiseen. Mietintöön sisältyy myös ehdotus velan toissijaisesta vanhentumisesta eräpäivästä lukien. Vanhentumisajan säätäminen olisi tarpeen niitä tilanteita ajatellen, joissa velkoja ei ole hakenut ulosottoperustetta. Vanhentumisaika 18/23 vuotta olisi kolme vuotta ulosottoperusteesta laskettavaa vanhentumisaikaa pidempi. Mietintö ei ole yksimielinen. Siihen sisältyy johtaja Helena Laineen/Finanssialan keskusliitto eriävä mielipide eräistä asunnon säilyttämistä ja myymistä koskevista ehdotuksista, lisäselvitystarpeesta koskien ammatin- ja elinkeinonharjoittajan yritysvelkojen ottamista mukaan järjestelyyn sekä toissijaisesta vanhentumisesta, puheenjohtaja Jyrki Lindströmin/Suomen Perimistoimistojen Liitto ry eriävä mielipide toissijaisesta vanhentumisesta, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkulan/Suomen Yrittäjät eriävä mielipide asunnon säilyttämisestä, johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki Pentikäisen/Espoon kaupunki eriävä mielipide eräistä velallisen selviytymistä maksuohjelmasta koskevista ehdotuksista, asunnon säilyttämisestä ja lain voimaantuloajankohdasta sekä asianajaja Olli Pohjakallion eriävä mielipide liittyen yrittäjävelallisten oikeusturvaan, selvittäjien käytöstä luopumiseen ja ulosottovalvontaan. 11

12 Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 84 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Pyydetyistä lausunnoista saapui yhteensä 62. Lisäksi Kymen Rahoitusneuvonta Oy ja Tapio Laakso ovat lähettäneet lausuntonsa ehdotukseen. Tiivistelmän liitteenä on luettelo lausunnonantajista. 12

13 2 Lausuntopalaute 2.1 Yleinen suhtautuminen, tarve uudistaa laki ja erityisesti sen menettelysäännökset, sekä ehdotusten vaikutukset Yhteenveto Suhtautuminen työryhmän ehdotuksiin on jakautunutta alkaen uudistustarpeesta sekä valituista päälinjauksista. Työryhmän arviota ehdotusten vaikutuksista eri viranomaisten tehtäviin ja työmäärään kritisoidaan lähes kaikissa lausunnossa, joissa tähän asiaan otetaan kantaa. Monet lausunnonantajat katsovat ehdotusten lisäävän käräjäoikeuksien työmäärää eikä vapauttavan resursseja. Yleisesti ottaen tuomioistuimet kritisoivat ehdotettua menettelyä sen aiheuttaman tuomioistuimiin sopimattoman lisätyön vuoksi ja vastustavat erityisesti selvittäjän määräämismahdollisuuden poistamista. Selvittäjän tarpeellisuutta korostetaan myös useissa muissa lausunnoissa. Selvittäjäinstituutiota pidetään hyvin toimivana, kaikkien asianosaisten edut turvaavana järjestelmänä. Nykylain mukainen lisäsuoritusjärjestelmä on yleisesti ottaen koettu ongelmalliseksi erityisesti sen vuoksi, ettei lisätilitettäviä varoja enää ole käytössä, kun velkoja esittää lisätilitystä koskevan vaatimuksen. Suhtautuminen niin sanottuun reaaliaikaiseen järjestelmään, jossa velkojille tilitettävä määrä seuraisi velallisen tulojen muutosta, on pääosin myönteistä. Sama koskee maksuohjelman toteuttamisen seurannan siirtämistä ulosottolaitoksen tehtäväksi, joskin myös kielteisiä lausuntoja on useita. Ulosottolaitos kannattaa uudistusta ja katsoo sille ehdotettujen uusien tehtävien sopivan ulosoton hoidettavaksi. Velkaneuvontayksiköistä osa vastustaa mietinnön päälinjauksia jyrkästi, osa suhtautuu myönteisesti. Hyvin monet lausunnonantajat ovat huolissaan talous- ja velkaneuvonnan työmäärän kasvusta sekä siitä, miten jo nykyisin ruuhkaantunut talous- ja velkaneuvonta selviäisi uusista tehtävistä. Monet lausunnonantajat huomauttavat, että talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosottoviranomaisten resurssien pitäisi olla riittävät uusien tehtävien hoitamiseksi. 13

14 2.1.2 Laillisuusvalvojat Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan ehdotus on tasapainossa velkojien ja velallisten etujen välillä. Hän suhtautuu kuitenkin varauksella tuomioistuimen määräämistä selvittäjistä luopumiseen. Ottaen huomioon talous- ja velkaneuvonnan saatavuus ja määrärahat sekä velkajärjestelyyn pääsemisen viivästys ja velallisten yhdenvertaisuus maassa, ehdotus voi johtaa velkajärjestelyn alkamispäätöksen viivästymiseen. Selvittäjän määrääminen takaisi paremmin maksuohjelman asianmukaisuuden ja vähentäisi riskiä siitä, että maksuohjelmien laatiminen jäisi tuomioistuimille. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan maksuohjelman toteuttamisen valvonta ulosotossa on perusteltua sekä velkojan että velallisen edun kannalta. Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ei ole lausuttavaa työryhmän ehdotuksen johdosta Tuomioistuimet Korkein oikeus katsoo, että uudistus lisäisi käräjäoikeuksien työmäärää eikä vähentäisi sitä, kuten ehdotuksessa väitetään. Erityisen ongelmallista on selvittäjien käyttämisestä luopuminen. Tämä tarkoittaisi erilaisten postitus- ja valmistelutehtävien siirtämistä selvittäjiltä käräjäoikeuksille. Ehdotus on ongelmallinen paitsi työmäärän lisääntymisen vuoksi, myös periaatteellisista syistä. Tuomioistuimilta on viimeaikaisessa lainsäädännössä pyritty karsimaan niiden ydinalueeseen kuulumattomia tehtäviä, kun taas ehdotus olisi tämän linjauksen vastainen. Ehdotuksessa ei myöskään oteta huomioon sitä, että vaikka maksuohjelmien muutoksia ja lisäsuorituksia ei enää käsiteltäisi käräjäoikeuksissa, samat asiat tulisivat niiden käsiteltäväksi ulosottovalitusten myötä. Helsingin hovioikeus kyseenalaistaa tarpeen perustavaa laatua olevien uudistusten tekemiseen ja toteaa nykyisen lain toimineen hyvin tilanteessa, jossa sekä lain tulkinta että menettelytavat eri toimijoiden kesken ovat vakiintuneet. Ehdotuksessa nykytilaa on analysoitu hyvin vähän ja perusteet muutoksille ovat jääneet pinnallisiksi tai puuttuvat kokonaan. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon, että selvittäjien työstä tiedoksiantotehtävät sekä velkojien lausumien läpikäynti mahdollisine täydennyksineen ja velalliselta tarvittavine lausumineen siirretään tuomioistuimille, eikä myöskään arvioitu ulosottovalituksista johtuvaa lisätyötä. Arviot tuomioistuinten työmäärästä ja ehdotusten taloudellisista vaikutuksista ovat siten virheellisiä. Hovioikeus ei pidä nykyistä lisäsuoritusvelvollisuutta ongelmallisena eikä tuomioistuimia erityisesti kuormittavana. Hovioikeus kritisoi ehdotusta siirtää maksuohjelmien seuranta ulosottoviranomaisille. Hovioikeus pitää ehdotusta ylipäätään huonosti valmisteltuna ja osoittaa lukuisia esimerkkejä lakiehdotusten epäjohdonmukaisuudesta ja ongelmallisuudesta. Itä-Suomen hovioikeus suhtautuu ehdotuksiin myönteisesti ja kannattaa päälinjauksia mukaan lukien maksuvelvollisuuden muuttuminen automaattisesti tulojen mukaan ja maksuohjelman toteuttamisen valvonta ulosottolaitoksen toimesta. Hovioikeus yhtyy työryhmän kantaan siitä, että selvittäjien tarve poistuisi uuden lain myötä. 14

15 Kouvolan hovioikeus kannattaa työryhmän ehdotusta uudistaa velkajärjestelylaki kokonaisuudessaan. Hovioikeus pitää kannatettavana, että velkojille maksettava määrä seuraisi velallisen tulojen muutosta, tukee tehtävien siirtämistä ulosottoviranomaisille sekä maksusuoritusten hoitamista ulosottojärjestelmän kautta. Hovioikeus toteaa kuitenkin, että ennen selvittäjien tehtävien siirtämistä käräjäoikeudelle, tulisi niiden valmiudet tehtäviin ja resurssit selvittää tarkemmin. Rovaniemen hovioikeus kannattaa työryhmän ehdotuksia ja ehdottaa sen tutkimista, voitaisiinko menettelyä uudistaa Ruotsin ja Norjan mallin mukaisesti niin, että ulosottolaitos vastaisi myös hakemusten ja maksuohjelmien käsittelystä. Vaasan hovioikeus ilmoitti, ettei se ehdi antamaan lausuntoa työtilanteen vuoksi. Helsingin käräjäoikeus pitää työryhmän ehdottamaa uutta lakia nykyistä vaikeaselkoisempana ja epäjohdonmukaisesti kirjoitettuna. Käräjäoikeus katsoo, että ehdotus lisäisi työtä sekä käräjäoikeuksissa, talous- ja velkaneuvonnassa että ulosotossa, eikä tuottaisi taloudellisia säästöjä. Velkajärjestelyasioiden kokonaiskäsittelyaika ei myöskään lyhenisi. Käräjäoikeus vastustaa erityisesti selvittäjien poistamista vedoten käräjäoikeuksien työtaakan kasvuun sekä puolueettomuusnäkökohtiin. Oulun käräjäoikeus toteaa, että ehdotus on monimutkainen ja rakenteeltaan vaikeaselkoisempi kuin voimassa oleva laki. Käräjäoikeuden mukaan selvittäjän määräämisen mahdollisuus tulisi ehdottomasti säilyttää. Jos selvittäjistä kuitenkin luovutaan, tulisi käräjäoikeuksille varata riittävät resurssit selvittäjän töiden hoitamiseen. Maksuohjelmaehdotusten laatiminen velkaneuvonnan toimesta hankaloittaisi ja pitkittäisi asian käsittelyä ja olisi erityisen vaikeaa asunnon säilyttämistilanteissa. Säästöä ei olisi luvassa myöskään, koska ammatin- ja elinkeinonharjoittajat voisivat hakea oikeusapua, jonka palkkiot ovat korkeammat kuin selvittäjän palkkiot. Resursseissa on myös huomioitava, että maksuohjelman toteuttamista koskevat ulosottovalitukset työllistäisivät käräjäoikeuksia. Vantaan käräjäoikeus kyseenalaistaa sen, yksinkertaistaisiko ehdotus menettelyä. Tuomioistuimen ja selvittäjien työnjako on nykyisin toimiva, ja selvittäjän määräämisen mahdollisuus tulisi poikkeustapauksissa säilyttää. Selvittäjät tekevät työn, jota ei ole tarkoituksenmukaista eikä osin teknisesti edes mahdollista tehdä tuomioistuimessa. Ehdotetussa menettelyssä, jossa jo hakemus sisältäisi maksuohjelmaehdotuksen, olisi myös etuja. Tällöin hakemukseen olisi sisällyttävä ehdotus aina, sillä maksuohjelmia ei voida eikä ole perusteltua laatia tuomioistuimessa. Ongelmia syntyy kuitenkin, koska velkojien lausumien johdosta ensimmäistä maksuohjelmaehdotusta joudutaan usein muuttamaan, joten hakemus olisi siten palautettava hakijalle uuden maksuohjelmaehdotuksen laatimiseksi. Velallisen itse tekemät hakemukset eivät olisi käytännössä mahdollisia. Käräjäoikeus pitää nykyistä lisäsuoritus- ja maksuohjelmanmuuttamisprosessia ongelmallisena ja kannattaa ehdotusta siitä, että velallisen velkojille maksama määrä seuraisi reaaliaikaisesti tulojen muutoksia. Samoin käräjäoikeus kannattaa maksuohjelman toteuttamisen seurannan siirtämistä ulosottoviranomaisten tehtäväksi, mutta ehdottaa harkittavaksi velallisen mahdollisuutta tehdä itse suoritukset tietyissä tilanteissa. Käräjäoikeus katsoo, ettei ehdotus väitetyllä tavalla toisi resurssivapautusta käräjäoikeuksiin johtuen selvittäjien poistamisesta ja ulosottovalituksista uutena asiaryhmänä. 15

16 Varsinais-Suomen käräjäoikeus kyseenalaistaa tarpeen uudistaa menettely kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus kiinnittää huomiota velkaneuvonnan resursseihin maksuohjelmaehdotusten laatimiseksi ja huomauttaa, että yleensä maksuohjelmaehdotus tulee laadittavaksi kaksi kertaa velkojatahossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Jos velkaneuvonta ruuhkaantuu, tekevät velalliset hakemuksia itse ja kuormittavat tuomioistuimia. Mahdollisuus määrätä selvittäjä tulisi säilyttää tietyissä tilanteissa. Käräjäoikeus on liittänyt lausuntoonsa luettelon uusista tehtävistä, joita uudistus aiheuttaisi käräjäoikeuksille. Käräjäoikeus toteaa, että jos maksuvaralaskelmaa aiotaan muuttaa ehdotetulla tavalla, on seurannan siirtäminen ulosottomiehelle välttämätöntä. Ulosottoon olisi varattava riittävästi resursseja Ulosottoviranomaiset Valtakunnanvoudinvirasto katsoo uudistuksen yksinkertaistavan menettelyä ja pitää sitä kannatettavana. Valtakunnanvoudinvirasto tukee maksuohjelman täytäntöönpanon seurantaa ulosotossa, mutta ehdottaa maksuohjelman toteuttamista kokonaan ulosottokaaren säännösten mukaisesti. Tällöin velkojen määrää leikattaisiin tuomioistuimen päätöksellä ja näin järjestellyt velat tulisivat maksuohjelmana täytäntöönpantavaksi ulosottoon. Helsingin ulosottovirasto pitää koko velkajärjestelyä instituutiona haasteellisena velallisten keskinäisen yhdenvertaisuuden kannalta. Ulosottovirasto kannattaa sitä, että ulosottomies selvittäisi velallisen omaisuuden ja tulot sekä huolehtisi maksuohjelman toteuttamisesta niin, että tilitettävä määrä vaihtelisi velallisen tulojen mukaan. Pohjois-Karjalan ulosottovirasto kannattaa ehdotettuja uudistuksia ja katsoo, että maksuohjelman toteuttaminen ulosottoviranomaisen toimesta palvelee sekä velallisen että velkojan etua Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston näkemyksen mukaan työryhmän ehdotusten toteuttamiselle ei ole periaatteellisia esteitä. Ulosottotoimelle ja oikeusavulle muutoksesta aiheutuviin uusiin tehtäviin on saatava riittävä rahoitus ja henkilöstö. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hyvänä kokonaan uuden velkajärjestelylain säätämistä ja kannattaa uudistuksen päälinjauksia. Se kiinnittää huomiota talous- ja velkaneuvonnan pitkiin odotusjonoihin. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole huomautettavaa mietintöön. Valtiovarainministeriöllä ei ole huomauttamista ehdotuksista, mutta se katsoo, että uudistus tulee toteuttaa tuottavuusohjelmassa oikeusministeriön hallinnonalalle määritellyn henkilötyövuosikehyksen puitteissa. 16

17 Finnvera Oyj pitää ehdotettuja uudistuksia pääosin onnistuneina. Kansaneläkelaitos kannattaa velkojille maksettavan osuuden muuttumista velallisen tulojen mukaan sekä maksuohjelmien valvontaa ulosoton toimesta. Kansaneläkelaitos katsoo, että selvittäjien käyttämisen tulisi olla mahdollista erityisesti silloin, kun omistusasunto säilyy tai järjestellään yrittäjävelallisen velkoja. Kilpailuvirasto pitää ehdotettuja uudistuksia kannatettavina. Kuluttajavirasto toteaa velkajärjestelyasioissa esiintyneiden oikeusturvaongelmien johtuvan ennemminkin talous- ja velkaneuvonnan puutteellisista resursseista kuin lainsäädännön puutteista. Uuden lain sijasta tulisi kehittää nykyistä lakia. Kuluttajavirasto on huolissaan siitä, miten talous- ja velkaneuvojat selviävät työssään, jos heille huomattavaa lisätyömäärää tarkoittava esitys toteutuu. Kuluttajaviraston mukaan lisäsuoritusjärjestelmä ei enää nykyisin ole merkittävä ongelma eikä ehdotetulle uudistukselle ole tarvetta. Riittävä parannus olisi, että kalenterivuonna kertyneiden lisäsuoritusten tilittäminen siirtyisi maaliskuun sijasta vuoden loppuun, jolloin verotus on valmistunut. Oikeusrekisterikeskus kannattaa maksuohjelman toteuttamisen valvonnan siirtämistä ulosottoviranomaisille. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää hyvänä sitä, että velalliselta perittävä määrä vaihtelisi tulojen mukaan eikä lisäsuoritusvelvollisuutta syntyisi. THL kiinnittää huomiota siihen, että talous- ja velkaneuvonnalle tulisi turvata riittävät resurssit. Valtiokonttori suhtautuu ehdotukseen varauksellisesti ja katsoo, että velkojien intresseihin tulisi yleisesti ottaen kiinnittää enemmän huomiota. Ehdotus ei vähentäisi velkojan työmäärää, mutta se lisäisi talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosottolaitoksen työtä. Verohallinto pitää perusteltuna kokonaan uuden lain säätämistä, koska nykyinen laki on käyttäjilleen työläs ja vaikeasti hallittava. Verohallinto kannattaa ehdotettua ulosottoviranomaisten roolia, mutta kyseenalaistaa selvittäjistä luopumisen kiinnittäen huomiota puolueettomuusnäkökohtiin Velkaneuvontatoimistot Helsingin kaupunki kannattaa menettelyn yksinkertaistamista, maksuohjelman muuttamista joustavammaksi ja ajantasaiseksi sekä maksuohjelman toteuttamisen valvonnan siirtämistä ulosotolle. Se huomauttaa uudistuksen aiheuttavan kuntien talous- ja velkaneuvonnalle huomattavasti vaativaa lisätyötä, ja edellyttää valtion korvaavan täysimääräisesti kaikki lisäkustannukset. Jyväskylän talous- ja velkaneuvonta tukee uudistuksen päälinjauksia ja kokonaan uuden lain säätämistä. Lisäsuoritusvelvollisuuden poistuminen poistaa monia käytännössä havaittuja ongelmia. 17

18 Turun velkaneuvontatoimisto katsoo, etteivät ehdotukset ole toteuttamiskelpoisia, eikä liian kaavamaisia ulosoton säännöksiä tulisi siirtää velkajärjestelylakiin. Valtaosa velallisista selviytyy maksuohjelmastaan omin avuin, eikä uutta kallista organisaatiota tarvita. Ehdotus aiheuttaisi lisätyötä ja lisäkustannuksia niin velkaneuvonnalle, tuomioistuimille kuin ulosottoon. Turun velkaneuvontatoimisto ehdottaa, että nykyistä velkajärjestelylakia muutettaisiin siten, että olisi mahdollista laatia ns. kevytvelkajärjestely, jossa velat voitaisiin järjestellä velkajärjestelylain maksuvaran ja muiden säännösten mukaisesti yhteistyössä ulosoton kanssa. Tämänkaltainen menettely tulisi kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa velkaa ja velkojia ei ole kovin paljon. Vantaan talous- ja velkaneuvonta pitää nykyistä lakia hyvänä ja katsoo, että ehdotus on liian kaavamainen ja ulosottokeskeinen. Tarvittavat uudistukset muun muassa lisäsuoritusvelvollisuuteen voitaisiin toteuttaa nykyistä lakia muuttamalla, velalliselle lisätuloista jäävän osuuden korottaminen olisi riittävä toimi. Selvittäjistä luopuminen aiheuttaisi paljon lisätyötä velkaneuvonnalle. Lisäresursseja ja koulutusta tarvitaan Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Akava ry pitää työryhmän ehdotuksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK kannattaa ehdotusta maksuohjelman joustamisesta velallisen tulojen muuttuessa, samoin kuin ulosoton roolin lisäämistä. EK suhtautuu kielteisesti selvittäjien poistamiseen ja toteaa, että se lisäisi tuomioistuinten ja velkojien työtä. Maksuohjelman laatijan on oltava puolueeton. Finanssialan Keskusliitto (FK) kannattaa sitä, että maksuohjelma seuraa tulojen muutoksia ja että ulosoton roolia maksuohjelman seurannassa lisätään. FK huomauttaa, että selvittäjien poistaminen tarkoittaisi tuomioistuimen työn lisääntymistä ja edellyttäisi velkaneuvojien roolin kehittämistä puolueettomampaan suuntaan. Julkiset oikeusavustajat ry kannattaa lisätilitysjärjestelmän poistamista ja tilitysten hoitamista ajantasaisesti ulosoton toimesta. Katakombista Elämään Kansanliike ry pitää nykyistä lisätilitysjärjestelmää erittäin ongelmallisena ja tukee maksuohjelman toteuttamisen seurantaa ulosoton toimesta. Keskuskauppakamari kritisoi ehdotusta siitä, että maksuohjelman laatiminen annettaisiin velalliselle itselleen tai tämän avustajalle. Selvittäjät nopeuttavat monimutkaisten velkajärjestelyasioiden käsittelyä tuomioistuimissa, eikä heistä tulisi luopua. Kirkkohallitus toteaa nykyisen lisäsuoritusvelvollisuuden olevan velallisille ongelmallinen ja tukee sitä, että maksuohjelman toteuttamisen valvonta kuuluisi ulosottoviranomaisille. 18

19 Kuluttajaliitto ry toteaa, ettei ylivelkaantuneilla henkilöillä ole mahdollisuutta saada velkaneuvontaa kohtuullisessa ajassa. Uudistus lisäisi velkaneuvonnan tehtäviä, joten sen resursseista tulisi huolehtia. Kymen rahoitusneuvonta Oy:n mukaan uutta lakia ei tarvita. Uudistus aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia tuomioistuimille, ulosottolaitokselle ja velkaneuvonnalle. Maksuohjelman lyhentämisen vaikutus lisätilitystarpeeseen tulisi selvittää ennen kuin mitään uutta ehdotusta harkitaan. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pitää uudistusta tarpeellisena ja tukee ulosottoviranomaisen roolin lisäämistä. Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry toteavat lainmuutosten vaikutuksista eri viranomaisten työmäärään samansuuntaisesti kuin mietinnössä arvioidaan. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) tukee velkajärjestelylain uudistamista ja pitää positiivisena velalliselta perittävän summan vaihtelemista tulojen mukaan. STKL kiinnittää huomiota talous- ja velkaneuvonnan resurssien turvaamiseen. Suomen Asianajajaliiton mukaan nykyinen laki tulisi pysyttää voimassa. Asianajajaliitto vastustaa selvittäjistä luopumista. Selvittäjien käyttö perustuu käytännön luomaan tarpeeseen ja selvittäjien palkkiokustannukset ovat varsin kohtuullisia. Selvittäjien poistaminen toisi käräjäoikeuksille huomattavan määrän uusia tehtäviä, jotka eivät luonteensa puolesta kuulu tuomioistuimille. Ehdotus tarkoittaisi, että velkaneuvonnan resursseja olisi lisättävä huomattavasti. Lisätilitysjärjestelmän korvaaminen reaaliaikaisella tilitysjärjestelmällä voisi olla toimiva, mutta vaatisi lisäresursseja. Maksuohjelmien seurannan valvonta kuuluisi luontevammin velkaneuvonnan työkenttään kuin ulosottolaitokselle. Sen vuoksi tulisikin panostaa velallisen ohjaukseen maksuohjelman vahvistamisen jälkeen. Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry pitävät uudistusta pääosin perusteltuna ja kannatettavana. Ne kannattavat lisäsuoritusvelvollisuudesta luopumista ja velkojille tilitettävän määrän muuttumista velallisen tulojen muuttuessa samoin kuin sitä, että maksuohjelman toteuttamisen seuranta tulisi ulosottolaitoksen tehtäväksi. Suomen Kihlakunnanvoudit ry suhtautuu velkajärjestelylainsäädäntöön varauksellisesti ja katsoo sen vaarantavan velkojien ja velallisten yhdenvertaisuutta. Yhdistys pitää hyvänä sitä, ettei lisäsuoritusvelvollisuutta velkajärjestelyssä syntyisi, mutta suhtautuu varauksellisesti ulosottoviranomaisen rooliin maksuohjelman toteuttamisessa ja jakoosuuksien jakamisessa velkojille. Jos tehtävät kuitenkin siirretään velkojilta viranomaisille, on ulosottolaitos silloin tarkoituksenmukaisin viranomainen. Suomen Kuntaliitto pitää ehdotuksia kannatettavina, mutta on huolissaan talous- ja velkaneuvonnan työmäärän lisääntymisestä. Lisätyötä ei tulisi vyöryttää kuntien maksettavaksi. 19

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 29.5.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Luottotietolain muuttaminen

Luottotietolain muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-873-6

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

Sivu 1. JOHDANTO... 2

Sivu 1. JOHDANTO... 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA JA LAUSUNNONANTAJIEN SUHTAUTUMISESTA NIIHIN... 4 3. LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA... 5 4. YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2005:19 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa

Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä 53/2011 Asiakkaansuojan kehittäminen julkisissa hyvinvointipalveluissa Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä 19/2010 Kulutusluottoja koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003

Lisätiedot

Maanvuokralain tarkistaminen

Maanvuokralain tarkistaminen 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 66/2010 Maanvuokralain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 31.8.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Seksuaalirikollisten hoito

Seksuaalirikollisten hoito LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-917-7

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 8.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Julkaisun päivämäärä 31.7.2002. Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio Julkaisun päivämäärä 31.7.2002 Julkaisun laji Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Henkilöyhtiölain muuttaminen

Henkilöyhtiölain muuttaminen 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain muutostarpeesta 34/2013 Henkilöyhtiölain muuttaminen Lausuntoyhteenveto avoimesta yhtiöstä

Lisätiedot

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi

Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:10 Ehdotus vakuutussopimuslain uudistamiseksi Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot