Velkajärjestelyn uudistaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Velkajärjestelyn uudistaminen"

Transkriptio

1 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä

2

3 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä

4 Oikeusministeriö, Helsinki 2012

5 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Velkajärjestelyn uudistaminen. Lausuntotiivistelmä Mari Aalto 41/2012 Mietintöjä ja lausuntoja OSKARI numero OM 15/41/2009 HARE numero OM041:00/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Pysyvä osoite Asia- ja avainsanat Tiivistelmä URN:ISBN: Velkajärjestely, ulosotto, vanhentuminen, maksuhäiriö, oikeusapu Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi. Työryhmä luovutti mietintönsä (Velkajärjestelyn uudistaminen, mietintöjä ja lausuntoja 11/2011). Työryhmän ehdotus on kirjoitettu kokonaan uuden lain muotoon. Merkittävimmät uudistusehdotukset kohdistuvat menettelyyn velkajärjestelyä myönnettäessä, maksuohjelman toteuttamiseen ja sen valvontaan sekä velallisen mahdollisuuteen säilyttää asunto. Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 84 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Lausuntoja saapui yhteensä 64. Tässä lausuntotiivistelmässä selostetaan työryhmän mietinnöstä annettuja lausuntoja. Lausuntopalaute on jakaantunutta.

6 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen. Remissammandrag. Mari Aalto 41/2012 Betänkanden och utlåtanden OSKARI nummer OM 15/41/2009 HARE nummer OM041:00/2009 ISSN-L ISSN (PDF) ISBN (PDF) URN Permanent adress Sak- och nyckelord URN:ISBN: Skuldsanering, utsökning, preskription, betalningsstörning, rättshjälp Referat Justitieministeriet tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta förslag till revidering av lagen om skuldsanering för privatpersoner. Arbetsgruppen överlämnade sitt betänkande (Revidering av skuldsaneringen, betänkanden och utlåtanden 11/2011). Arbetsgruppens förslag har skrivits i form av en helt ny lag. De viktigaste reformförslagen hänför sig till förfarandet vid beviljande av skuldsanering, genomförandet av betalningsprogrammet och tillsynen över hur programmet genomförs samt gäldenärens möjligheter att få behålla sin bostad. Justitieministeriet sände förslaget på remiss till sammanlagt 84 olika myndigheter, organisationer och sakkunniga. Dessutom hade högsta domstolen tillfälle att ge ett yttrande om betänkandet. Det kom in sammanlagt 64 yttranden. I detta remissammandrag behandlas de yttranden om arbetsgruppens betänkande som kom in. Åsikterna om arbetsgruppens betänkande gick isär.

7 SISÄLLYS 1 Johdanto 10 2 Lausuntopalaute Yleinen suhtautuminen, tarve uudistaa laki ja erityisesti sen menettelysäännökset, sekä ehdotusten vaikutukset Yhteenveto Laillisuusvalvojat Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velkajärjestelyn edellytykset ja esteet Yhteenveto Tuomioistuimet Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velkojen maksamiseen käytettävä varallisuus ja tulo Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Omistusasunnon säilyttäminen Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset 31 7

8 2.4.5 Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Maksuohjelman kesto ja jousto Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Tarkemmin menettelystä velkajärjestelyä haettaessa ja hakemuksen käsittelystä tuomioistuimessa, sopimus velkojen järjestelystä, sähköinen asiointijärjestelmä sekä voimaantulo- ja siirtymäsäännökset Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Maksuohjelman toteuttaminen ulosotossa ja maksuohjelman raukeaminen Yhteenveto Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Ammatin- ja elinkeinonharjoittajien velkajärjestely Yhteenveto Tuomioistuimet Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot 47 8

9 2.9 Velkajärjestely- ja luottotietorekisterit Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Talouden hallintaa koskeva suunnitelma Yhteenveto Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Velan vanhentuminen Yhteenveto Laillisuusvalvojat Tuomioistuimet Ulosottoviranomaiset Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Velkaneuvontatoimistot Yhdistykset ja intressiorganisaatiot 54 LIITE: LAUSUNTOPYYNNÖT TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ 11/

10 1 Johdanto Oikeusministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotukset yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa työryhmän tuli arvioida, tulisiko velkajärjestelyn maksuohjelmaa lyhentää. Työryhmän ehdotus johti tältä osin voimaan tulleeseen lainmuutokseen. Uudistuksessa velkajärjestelyn maksuohjelman normaalikesto lyhennettiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen. Seuraavassa vaiheessa työryhmän tuli selvittää, ovatko velkajärjestelyn edellytykset ja esteperusteet ajan tasalla. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää, voidaanko nykyistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa etenkin lisäsuoritusjärjestelmän osalta. Työryhmän tuli myös kartoittaa velkajärjestelylain mahdolliset ongelmakohdat yritystoiminnan kannalta. Lisäksi työryhmän tuli arvioida, antaako nykyinen ulosottokaaren mukainen vapaakuukausimalli riittävän taloudellisen suojan velallisille. Vielä työryhmän tehtävänä oli selvittää, millä tavalla voitaisiin toteuttaa velkavastuun enimmäiskesto myös silloin, kun velallista vastaan ei ole haettu tuomiota. Työryhmän alkuperäistä määräaikaa ( ) jatkettiin oikeusministeriön antamalla päätöksellä saakka. Jatkamispäätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus velkajärjestelystä annetun lain uudistamiseksi, tarvittaessa uuden lain muodossa. Lisäksi työryhmän tuli tehdä muut tarvittavat ehdotukset saamansa toimeksiannon mukaisesti. Työryhmä luovutti mietintönsä 8. päivänä maaliskuuta 2011 (Velkajärjestelyn uudistaminen, mietintöjä ja lausuntoja 11/2011). Työryhmän ehdotus sisältää merkittäviä muutoksia nykyjärjestelmään verrattuna, minkä vuoksi ehdotus on kirjoitettu kokonaan uuden lain muotoon. Kuten aikaisemminkin, velkajärjestely olisi velallisen kaikkia velkoja ja kaikkea omaisuutta koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa korjattaisiin ylivelkaantuneen henkilön taloudellinen tilanne ja mahdollistettaisiin hänelle uusi alku ( fresh start ). Merkittävimmät uudistusehdotukset kohdistuvat menettelyyn velkajärjestelyhakemusta käsiteltäessä, maksuohjelman toteuttamiseen ja sen valvontaan sekä velallisen mahdollisuuteen säilyttää asunto. Velkojen selvittelyvaiheessa velkojat ja heidän saatavansa selvitettäisiin yleensä talousja velkaneuvojan avustuksella. Ennen tuomioistuimessa aloitettavaa velkajärjestelymenettelyä pyrittäisiin tekemään sopimus velallisen velkojen järjestelemisestä. Tuomioistuimen päätöksellä sopimus voitaisiin vahvistaa, vaikka pienvelkoja sitä vastustaa. Jollei sopimusta saada aikaan, velallinen voisi hakea käräjäoikeudelta velkajärjestelyä. Maksuohjelmaehdotus sisältyisi jo hakemukseen, eikä tuomioistuimella olisi mahdollisuutta määrätä nykyisen lain mukaista selvittäjää. Maksuohjelman laatimista on ehdotuksessa yksinkertaistettu ja säännökset on kirjoitettu niin, että ne toimisivat mahdollisesti myöhemmin kehitettävässä velkajärjestelyn sähköisessä asiointijärjestelmässä. 10

11 Velkajärjestelyn myöntämisen edellytykset ja esteperusteet ehdotetaan uudistettaviksi. Velkajärjestelyn myöntämisessä huomiota kiinnitettäisiin paitsi velallisen, myös velkojan toimintaan luotonannossa. Velkajärjestely mahdollistettaisiin elinkeinotoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle tietyin lisäedellytyksin, ja elinkeinotoiminnan velkojen järjesteleminen yrittäjän yksityistalouden velkojen lisäksi tulisi rajatuissa tapauksissa mahdolliseksi. Velallisen mahdollisuus säilyttää omistusasunto velkajärjestelyssä muuttuisi. Ehdotuksen lähtökohtana on, että velallisen asuntoon sisältyvä vapaa arvo tiettyjen erien vähentämisen jälkeen kuuluisi velkojille. Nykyinen laki taas lähtee siitä, että asunto kuuluu velallisen perusturvaan, eikä velallinen maksa vakuudettomille velkojille asunnon velatonta arvoa kokonaan. Velkojille maksettavien suoritusten sijasta tuomioistuin vahvistaisi maksuohjelmassa velalliselle elinkustannusosan, jonka ylittävä tulo käytettäisiin velkojen maksamiseen. Velkojille maksettava määrä muuttuisi velallisen tulojen mukaan ( reaaliaikaisuus ), jolloin nykyisen kaltaisia lisäsuorituslaskelmia ei enää tarvittaisi. Maksuohjelman aikana velallisella olisi mahdollisuus pitää vapaakuukausia ja saada käyttöönsä niiden aikana samaansa tulo. Maksuohjelman kesto pitenisi käytettyjen vapaakuukausien määrällä. Nykyisin velallinen itse tilittää suoritukset velkojille. Ehdotuksen mukaan maksuohjelman toteuttamisen valvonta kuuluisi ulosottoviranomaisille. Ulosottomiehen tehtävänä olisi jakaa velkojien kesken velalliselta kertyvä tilitysosa. Velallisella olisi myötävaikutusvelvollisuus, joka kattaisi tuloissa ja olosuhteissa tapahtuneista muutoksista ilmoittamisen ulosottomiehelle. Velvollisuuden rikkominen voisi johtaa maksuohjelman raukeamiseen tai sen pidentämiseen. Mietintöön sisältyy myös ehdotus velan toissijaisesta vanhentumisesta eräpäivästä lukien. Vanhentumisajan säätäminen olisi tarpeen niitä tilanteita ajatellen, joissa velkoja ei ole hakenut ulosottoperustetta. Vanhentumisaika 18/23 vuotta olisi kolme vuotta ulosottoperusteesta laskettavaa vanhentumisaikaa pidempi. Mietintö ei ole yksimielinen. Siihen sisältyy johtaja Helena Laineen/Finanssialan keskusliitto eriävä mielipide eräistä asunnon säilyttämistä ja myymistä koskevista ehdotuksista, lisäselvitystarpeesta koskien ammatin- ja elinkeinonharjoittajan yritysvelkojen ottamista mukaan järjestelyyn sekä toissijaisesta vanhentumisesta, puheenjohtaja Jyrki Lindströmin/Suomen Perimistoimistojen Liitto ry eriävä mielipide toissijaisesta vanhentumisesta, lainsäädäntöasioiden päällikkö Janne Makkulan/Suomen Yrittäjät eriävä mielipide asunnon säilyttämisestä, johtava talous- ja velkaneuvoja Aulikki Pentikäisen/Espoon kaupunki eriävä mielipide eräistä velallisen selviytymistä maksuohjelmasta koskevista ehdotuksista, asunnon säilyttämisestä ja lain voimaantuloajankohdasta sekä asianajaja Olli Pohjakallion eriävä mielipide liittyen yrittäjävelallisten oikeusturvaan, selvittäjien käytöstä luopumiseen ja ulosottovalvontaan. 11

12 Oikeusministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnon yhteensä 84 eri viranomaiselta, järjestöltä ja asiantuntijalta. Lisäksi korkeimmalle oikeudelle varattiin tilaisuus antaa mietinnöstä lausunto. Pyydetyistä lausunnoista saapui yhteensä 62. Lisäksi Kymen Rahoitusneuvonta Oy ja Tapio Laakso ovat lähettäneet lausuntonsa ehdotukseen. Tiivistelmän liitteenä on luettelo lausunnonantajista. 12

13 2 Lausuntopalaute 2.1 Yleinen suhtautuminen, tarve uudistaa laki ja erityisesti sen menettelysäännökset, sekä ehdotusten vaikutukset Yhteenveto Suhtautuminen työryhmän ehdotuksiin on jakautunutta alkaen uudistustarpeesta sekä valituista päälinjauksista. Työryhmän arviota ehdotusten vaikutuksista eri viranomaisten tehtäviin ja työmäärään kritisoidaan lähes kaikissa lausunnossa, joissa tähän asiaan otetaan kantaa. Monet lausunnonantajat katsovat ehdotusten lisäävän käräjäoikeuksien työmäärää eikä vapauttavan resursseja. Yleisesti ottaen tuomioistuimet kritisoivat ehdotettua menettelyä sen aiheuttaman tuomioistuimiin sopimattoman lisätyön vuoksi ja vastustavat erityisesti selvittäjän määräämismahdollisuuden poistamista. Selvittäjän tarpeellisuutta korostetaan myös useissa muissa lausunnoissa. Selvittäjäinstituutiota pidetään hyvin toimivana, kaikkien asianosaisten edut turvaavana järjestelmänä. Nykylain mukainen lisäsuoritusjärjestelmä on yleisesti ottaen koettu ongelmalliseksi erityisesti sen vuoksi, ettei lisätilitettäviä varoja enää ole käytössä, kun velkoja esittää lisätilitystä koskevan vaatimuksen. Suhtautuminen niin sanottuun reaaliaikaiseen järjestelmään, jossa velkojille tilitettävä määrä seuraisi velallisen tulojen muutosta, on pääosin myönteistä. Sama koskee maksuohjelman toteuttamisen seurannan siirtämistä ulosottolaitoksen tehtäväksi, joskin myös kielteisiä lausuntoja on useita. Ulosottolaitos kannattaa uudistusta ja katsoo sille ehdotettujen uusien tehtävien sopivan ulosoton hoidettavaksi. Velkaneuvontayksiköistä osa vastustaa mietinnön päälinjauksia jyrkästi, osa suhtautuu myönteisesti. Hyvin monet lausunnonantajat ovat huolissaan talous- ja velkaneuvonnan työmäärän kasvusta sekä siitä, miten jo nykyisin ruuhkaantunut talous- ja velkaneuvonta selviäisi uusista tehtävistä. Monet lausunnonantajat huomauttavat, että talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosottoviranomaisten resurssien pitäisi olla riittävät uusien tehtävien hoitamiseksi. 13

14 2.1.2 Laillisuusvalvojat Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen mukaan ehdotus on tasapainossa velkojien ja velallisten etujen välillä. Hän suhtautuu kuitenkin varauksella tuomioistuimen määräämistä selvittäjistä luopumiseen. Ottaen huomioon talous- ja velkaneuvonnan saatavuus ja määrärahat sekä velkajärjestelyyn pääsemisen viivästys ja velallisten yhdenvertaisuus maassa, ehdotus voi johtaa velkajärjestelyn alkamispäätöksen viivästymiseen. Selvittäjän määrääminen takaisi paremmin maksuohjelman asianmukaisuuden ja vähentäisi riskiä siitä, että maksuohjelmien laatiminen jäisi tuomioistuimille. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan maksuohjelman toteuttamisen valvonta ulosotossa on perusteltua sekä velkojan että velallisen edun kannalta. Valtioneuvoston oikeuskanslerilla ei ole lausuttavaa työryhmän ehdotuksen johdosta Tuomioistuimet Korkein oikeus katsoo, että uudistus lisäisi käräjäoikeuksien työmäärää eikä vähentäisi sitä, kuten ehdotuksessa väitetään. Erityisen ongelmallista on selvittäjien käyttämisestä luopuminen. Tämä tarkoittaisi erilaisten postitus- ja valmistelutehtävien siirtämistä selvittäjiltä käräjäoikeuksille. Ehdotus on ongelmallinen paitsi työmäärän lisääntymisen vuoksi, myös periaatteellisista syistä. Tuomioistuimilta on viimeaikaisessa lainsäädännössä pyritty karsimaan niiden ydinalueeseen kuulumattomia tehtäviä, kun taas ehdotus olisi tämän linjauksen vastainen. Ehdotuksessa ei myöskään oteta huomioon sitä, että vaikka maksuohjelmien muutoksia ja lisäsuorituksia ei enää käsiteltäisi käräjäoikeuksissa, samat asiat tulisivat niiden käsiteltäväksi ulosottovalitusten myötä. Helsingin hovioikeus kyseenalaistaa tarpeen perustavaa laatua olevien uudistusten tekemiseen ja toteaa nykyisen lain toimineen hyvin tilanteessa, jossa sekä lain tulkinta että menettelytavat eri toimijoiden kesken ovat vakiintuneet. Ehdotuksessa nykytilaa on analysoitu hyvin vähän ja perusteet muutoksille ovat jääneet pinnallisiksi tai puuttuvat kokonaan. Ehdotuksessa ei ole otettu huomioon, että selvittäjien työstä tiedoksiantotehtävät sekä velkojien lausumien läpikäynti mahdollisine täydennyksineen ja velalliselta tarvittavine lausumineen siirretään tuomioistuimille, eikä myöskään arvioitu ulosottovalituksista johtuvaa lisätyötä. Arviot tuomioistuinten työmäärästä ja ehdotusten taloudellisista vaikutuksista ovat siten virheellisiä. Hovioikeus ei pidä nykyistä lisäsuoritusvelvollisuutta ongelmallisena eikä tuomioistuimia erityisesti kuormittavana. Hovioikeus kritisoi ehdotusta siirtää maksuohjelmien seuranta ulosottoviranomaisille. Hovioikeus pitää ehdotusta ylipäätään huonosti valmisteltuna ja osoittaa lukuisia esimerkkejä lakiehdotusten epäjohdonmukaisuudesta ja ongelmallisuudesta. Itä-Suomen hovioikeus suhtautuu ehdotuksiin myönteisesti ja kannattaa päälinjauksia mukaan lukien maksuvelvollisuuden muuttuminen automaattisesti tulojen mukaan ja maksuohjelman toteuttamisen valvonta ulosottolaitoksen toimesta. Hovioikeus yhtyy työryhmän kantaan siitä, että selvittäjien tarve poistuisi uuden lain myötä. 14

15 Kouvolan hovioikeus kannattaa työryhmän ehdotusta uudistaa velkajärjestelylaki kokonaisuudessaan. Hovioikeus pitää kannatettavana, että velkojille maksettava määrä seuraisi velallisen tulojen muutosta, tukee tehtävien siirtämistä ulosottoviranomaisille sekä maksusuoritusten hoitamista ulosottojärjestelmän kautta. Hovioikeus toteaa kuitenkin, että ennen selvittäjien tehtävien siirtämistä käräjäoikeudelle, tulisi niiden valmiudet tehtäviin ja resurssit selvittää tarkemmin. Rovaniemen hovioikeus kannattaa työryhmän ehdotuksia ja ehdottaa sen tutkimista, voitaisiinko menettelyä uudistaa Ruotsin ja Norjan mallin mukaisesti niin, että ulosottolaitos vastaisi myös hakemusten ja maksuohjelmien käsittelystä. Vaasan hovioikeus ilmoitti, ettei se ehdi antamaan lausuntoa työtilanteen vuoksi. Helsingin käräjäoikeus pitää työryhmän ehdottamaa uutta lakia nykyistä vaikeaselkoisempana ja epäjohdonmukaisesti kirjoitettuna. Käräjäoikeus katsoo, että ehdotus lisäisi työtä sekä käräjäoikeuksissa, talous- ja velkaneuvonnassa että ulosotossa, eikä tuottaisi taloudellisia säästöjä. Velkajärjestelyasioiden kokonaiskäsittelyaika ei myöskään lyhenisi. Käräjäoikeus vastustaa erityisesti selvittäjien poistamista vedoten käräjäoikeuksien työtaakan kasvuun sekä puolueettomuusnäkökohtiin. Oulun käräjäoikeus toteaa, että ehdotus on monimutkainen ja rakenteeltaan vaikeaselkoisempi kuin voimassa oleva laki. Käräjäoikeuden mukaan selvittäjän määräämisen mahdollisuus tulisi ehdottomasti säilyttää. Jos selvittäjistä kuitenkin luovutaan, tulisi käräjäoikeuksille varata riittävät resurssit selvittäjän töiden hoitamiseen. Maksuohjelmaehdotusten laatiminen velkaneuvonnan toimesta hankaloittaisi ja pitkittäisi asian käsittelyä ja olisi erityisen vaikeaa asunnon säilyttämistilanteissa. Säästöä ei olisi luvassa myöskään, koska ammatin- ja elinkeinonharjoittajat voisivat hakea oikeusapua, jonka palkkiot ovat korkeammat kuin selvittäjän palkkiot. Resursseissa on myös huomioitava, että maksuohjelman toteuttamista koskevat ulosottovalitukset työllistäisivät käräjäoikeuksia. Vantaan käräjäoikeus kyseenalaistaa sen, yksinkertaistaisiko ehdotus menettelyä. Tuomioistuimen ja selvittäjien työnjako on nykyisin toimiva, ja selvittäjän määräämisen mahdollisuus tulisi poikkeustapauksissa säilyttää. Selvittäjät tekevät työn, jota ei ole tarkoituksenmukaista eikä osin teknisesti edes mahdollista tehdä tuomioistuimessa. Ehdotetussa menettelyssä, jossa jo hakemus sisältäisi maksuohjelmaehdotuksen, olisi myös etuja. Tällöin hakemukseen olisi sisällyttävä ehdotus aina, sillä maksuohjelmia ei voida eikä ole perusteltua laatia tuomioistuimessa. Ongelmia syntyy kuitenkin, koska velkojien lausumien johdosta ensimmäistä maksuohjelmaehdotusta joudutaan usein muuttamaan, joten hakemus olisi siten palautettava hakijalle uuden maksuohjelmaehdotuksen laatimiseksi. Velallisen itse tekemät hakemukset eivät olisi käytännössä mahdollisia. Käräjäoikeus pitää nykyistä lisäsuoritus- ja maksuohjelmanmuuttamisprosessia ongelmallisena ja kannattaa ehdotusta siitä, että velallisen velkojille maksama määrä seuraisi reaaliaikaisesti tulojen muutoksia. Samoin käräjäoikeus kannattaa maksuohjelman toteuttamisen seurannan siirtämistä ulosottoviranomaisten tehtäväksi, mutta ehdottaa harkittavaksi velallisen mahdollisuutta tehdä itse suoritukset tietyissä tilanteissa. Käräjäoikeus katsoo, ettei ehdotus väitetyllä tavalla toisi resurssivapautusta käräjäoikeuksiin johtuen selvittäjien poistamisesta ja ulosottovalituksista uutena asiaryhmänä. 15

16 Varsinais-Suomen käräjäoikeus kyseenalaistaa tarpeen uudistaa menettely kokonaisuudessaan. Käräjäoikeus kiinnittää huomiota velkaneuvonnan resursseihin maksuohjelmaehdotusten laatimiseksi ja huomauttaa, että yleensä maksuohjelmaehdotus tulee laadittavaksi kaksi kertaa velkojatahossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Jos velkaneuvonta ruuhkaantuu, tekevät velalliset hakemuksia itse ja kuormittavat tuomioistuimia. Mahdollisuus määrätä selvittäjä tulisi säilyttää tietyissä tilanteissa. Käräjäoikeus on liittänyt lausuntoonsa luettelon uusista tehtävistä, joita uudistus aiheuttaisi käräjäoikeuksille. Käräjäoikeus toteaa, että jos maksuvaralaskelmaa aiotaan muuttaa ehdotetulla tavalla, on seurannan siirtäminen ulosottomiehelle välttämätöntä. Ulosottoon olisi varattava riittävästi resursseja Ulosottoviranomaiset Valtakunnanvoudinvirasto katsoo uudistuksen yksinkertaistavan menettelyä ja pitää sitä kannatettavana. Valtakunnanvoudinvirasto tukee maksuohjelman täytäntöönpanon seurantaa ulosotossa, mutta ehdottaa maksuohjelman toteuttamista kokonaan ulosottokaaren säännösten mukaisesti. Tällöin velkojen määrää leikattaisiin tuomioistuimen päätöksellä ja näin järjestellyt velat tulisivat maksuohjelmana täytäntöönpantavaksi ulosottoon. Helsingin ulosottovirasto pitää koko velkajärjestelyä instituutiona haasteellisena velallisten keskinäisen yhdenvertaisuuden kannalta. Ulosottovirasto kannattaa sitä, että ulosottomies selvittäisi velallisen omaisuuden ja tulot sekä huolehtisi maksuohjelman toteuttamisesta niin, että tilitettävä määrä vaihtelisi velallisen tulojen mukaan. Pohjois-Karjalan ulosottovirasto kannattaa ehdotettuja uudistuksia ja katsoo, että maksuohjelman toteuttaminen ulosottoviranomaisen toimesta palvelee sekä velallisen että velkojan etua Ministeriöt, valtion virastot ja laitokset Oikeusministeriön oikeushallinto-osaston näkemyksen mukaan työryhmän ehdotusten toteuttamiselle ei ole periaatteellisia esteitä. Ulosottotoimelle ja oikeusavulle muutoksesta aiheutuviin uusiin tehtäviin on saatava riittävä rahoitus ja henkilöstö. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hyvänä kokonaan uuden velkajärjestelylain säätämistä ja kannattaa uudistuksen päälinjauksia. Se kiinnittää huomiota talous- ja velkaneuvonnan pitkiin odotusjonoihin. Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole huomautettavaa mietintöön. Valtiovarainministeriöllä ei ole huomauttamista ehdotuksista, mutta se katsoo, että uudistus tulee toteuttaa tuottavuusohjelmassa oikeusministeriön hallinnonalalle määritellyn henkilötyövuosikehyksen puitteissa. 16

17 Finnvera Oyj pitää ehdotettuja uudistuksia pääosin onnistuneina. Kansaneläkelaitos kannattaa velkojille maksettavan osuuden muuttumista velallisen tulojen mukaan sekä maksuohjelmien valvontaa ulosoton toimesta. Kansaneläkelaitos katsoo, että selvittäjien käyttämisen tulisi olla mahdollista erityisesti silloin, kun omistusasunto säilyy tai järjestellään yrittäjävelallisen velkoja. Kilpailuvirasto pitää ehdotettuja uudistuksia kannatettavina. Kuluttajavirasto toteaa velkajärjestelyasioissa esiintyneiden oikeusturvaongelmien johtuvan ennemminkin talous- ja velkaneuvonnan puutteellisista resursseista kuin lainsäädännön puutteista. Uuden lain sijasta tulisi kehittää nykyistä lakia. Kuluttajavirasto on huolissaan siitä, miten talous- ja velkaneuvojat selviävät työssään, jos heille huomattavaa lisätyömäärää tarkoittava esitys toteutuu. Kuluttajaviraston mukaan lisäsuoritusjärjestelmä ei enää nykyisin ole merkittävä ongelma eikä ehdotetulle uudistukselle ole tarvetta. Riittävä parannus olisi, että kalenterivuonna kertyneiden lisäsuoritusten tilittäminen siirtyisi maaliskuun sijasta vuoden loppuun, jolloin verotus on valmistunut. Oikeusrekisterikeskus kannattaa maksuohjelman toteuttamisen valvonnan siirtämistä ulosottoviranomaisille. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitää hyvänä sitä, että velalliselta perittävä määrä vaihtelisi tulojen mukaan eikä lisäsuoritusvelvollisuutta syntyisi. THL kiinnittää huomiota siihen, että talous- ja velkaneuvonnalle tulisi turvata riittävät resurssit. Valtiokonttori suhtautuu ehdotukseen varauksellisesti ja katsoo, että velkojien intresseihin tulisi yleisesti ottaen kiinnittää enemmän huomiota. Ehdotus ei vähentäisi velkojan työmäärää, mutta se lisäisi talous- ja velkaneuvonnan sekä ulosottolaitoksen työtä. Verohallinto pitää perusteltuna kokonaan uuden lain säätämistä, koska nykyinen laki on käyttäjilleen työläs ja vaikeasti hallittava. Verohallinto kannattaa ehdotettua ulosottoviranomaisten roolia, mutta kyseenalaistaa selvittäjistä luopumisen kiinnittäen huomiota puolueettomuusnäkökohtiin Velkaneuvontatoimistot Helsingin kaupunki kannattaa menettelyn yksinkertaistamista, maksuohjelman muuttamista joustavammaksi ja ajantasaiseksi sekä maksuohjelman toteuttamisen valvonnan siirtämistä ulosotolle. Se huomauttaa uudistuksen aiheuttavan kuntien talous- ja velkaneuvonnalle huomattavasti vaativaa lisätyötä, ja edellyttää valtion korvaavan täysimääräisesti kaikki lisäkustannukset. Jyväskylän talous- ja velkaneuvonta tukee uudistuksen päälinjauksia ja kokonaan uuden lain säätämistä. Lisäsuoritusvelvollisuuden poistuminen poistaa monia käytännössä havaittuja ongelmia. 17

18 Turun velkaneuvontatoimisto katsoo, etteivät ehdotukset ole toteuttamiskelpoisia, eikä liian kaavamaisia ulosoton säännöksiä tulisi siirtää velkajärjestelylakiin. Valtaosa velallisista selviytyy maksuohjelmastaan omin avuin, eikä uutta kallista organisaatiota tarvita. Ehdotus aiheuttaisi lisätyötä ja lisäkustannuksia niin velkaneuvonnalle, tuomioistuimille kuin ulosottoon. Turun velkaneuvontatoimisto ehdottaa, että nykyistä velkajärjestelylakia muutettaisiin siten, että olisi mahdollista laatia ns. kevytvelkajärjestely, jossa velat voitaisiin järjestellä velkajärjestelylain maksuvaran ja muiden säännösten mukaisesti yhteistyössä ulosoton kanssa. Tämänkaltainen menettely tulisi kysymykseen lähinnä tilanteissa, joissa velkaa ja velkojia ei ole kovin paljon. Vantaan talous- ja velkaneuvonta pitää nykyistä lakia hyvänä ja katsoo, että ehdotus on liian kaavamainen ja ulosottokeskeinen. Tarvittavat uudistukset muun muassa lisäsuoritusvelvollisuuteen voitaisiin toteuttaa nykyistä lakia muuttamalla, velalliselle lisätuloista jäävän osuuden korottaminen olisi riittävä toimi. Selvittäjistä luopuminen aiheuttaisi paljon lisätyötä velkaneuvonnalle. Lisäresursseja ja koulutusta tarvitaan Yhdistykset ja intressiorganisaatiot Akava ry pitää työryhmän ehdotuksia lähtökohtaisesti kannatettavina. Elinkeinoelämän Keskusliitto EK kannattaa ehdotusta maksuohjelman joustamisesta velallisen tulojen muuttuessa, samoin kuin ulosoton roolin lisäämistä. EK suhtautuu kielteisesti selvittäjien poistamiseen ja toteaa, että se lisäisi tuomioistuinten ja velkojien työtä. Maksuohjelman laatijan on oltava puolueeton. Finanssialan Keskusliitto (FK) kannattaa sitä, että maksuohjelma seuraa tulojen muutoksia ja että ulosoton roolia maksuohjelman seurannassa lisätään. FK huomauttaa, että selvittäjien poistaminen tarkoittaisi tuomioistuimen työn lisääntymistä ja edellyttäisi velkaneuvojien roolin kehittämistä puolueettomampaan suuntaan. Julkiset oikeusavustajat ry kannattaa lisätilitysjärjestelmän poistamista ja tilitysten hoitamista ajantasaisesti ulosoton toimesta. Katakombista Elämään Kansanliike ry pitää nykyistä lisätilitysjärjestelmää erittäin ongelmallisena ja tukee maksuohjelman toteuttamisen seurantaa ulosoton toimesta. Keskuskauppakamari kritisoi ehdotusta siitä, että maksuohjelman laatiminen annettaisiin velalliselle itselleen tai tämän avustajalle. Selvittäjät nopeuttavat monimutkaisten velkajärjestelyasioiden käsittelyä tuomioistuimissa, eikä heistä tulisi luopua. Kirkkohallitus toteaa nykyisen lisäsuoritusvelvollisuuden olevan velallisille ongelmallinen ja tukee sitä, että maksuohjelman toteuttamisen valvonta kuuluisi ulosottoviranomaisille. 18

19 Kuluttajaliitto ry toteaa, ettei ylivelkaantuneilla henkilöillä ole mahdollisuutta saada velkaneuvontaa kohtuullisessa ajassa. Uudistus lisäisi velkaneuvonnan tehtäviä, joten sen resursseista tulisi huolehtia. Kymen rahoitusneuvonta Oy:n mukaan uutta lakia ei tarvita. Uudistus aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia tuomioistuimille, ulosottolaitokselle ja velkaneuvonnalle. Maksuohjelman lyhentämisen vaikutus lisätilitystarpeeseen tulisi selvittää ennen kuin mitään uutta ehdotusta harkitaan. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK pitää uudistusta tarpeellisena ja tukee ulosottoviranomaisen roolin lisäämistä. Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry ja Palkansaajajärjestö Pardia ry toteavat lainmuutosten vaikutuksista eri viranomaisten työmäärään samansuuntaisesti kuin mietinnössä arvioidaan. Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry (STKL) tukee velkajärjestelylain uudistamista ja pitää positiivisena velalliselta perittävän summan vaihtelemista tulojen mukaan. STKL kiinnittää huomiota talous- ja velkaneuvonnan resurssien turvaamiseen. Suomen Asianajajaliiton mukaan nykyinen laki tulisi pysyttää voimassa. Asianajajaliitto vastustaa selvittäjistä luopumista. Selvittäjien käyttö perustuu käytännön luomaan tarpeeseen ja selvittäjien palkkiokustannukset ovat varsin kohtuullisia. Selvittäjien poistaminen toisi käräjäoikeuksille huomattavan määrän uusia tehtäviä, jotka eivät luonteensa puolesta kuulu tuomioistuimille. Ehdotus tarkoittaisi, että velkaneuvonnan resursseja olisi lisättävä huomattavasti. Lisätilitysjärjestelmän korvaaminen reaaliaikaisella tilitysjärjestelmällä voisi olla toimiva, mutta vaatisi lisäresursseja. Maksuohjelmien seurannan valvonta kuuluisi luontevammin velkaneuvonnan työkenttään kuin ulosottolaitokselle. Sen vuoksi tulisikin panostaa velallisen ohjaukseen maksuohjelman vahvistamisen jälkeen. Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry ja Kihlakunnanulosottomiehet ry pitävät uudistusta pääosin perusteltuna ja kannatettavana. Ne kannattavat lisäsuoritusvelvollisuudesta luopumista ja velkojille tilitettävän määrän muuttumista velallisen tulojen muuttuessa samoin kuin sitä, että maksuohjelman toteuttamisen seuranta tulisi ulosottolaitoksen tehtäväksi. Suomen Kihlakunnanvoudit ry suhtautuu velkajärjestelylainsäädäntöön varauksellisesti ja katsoo sen vaarantavan velkojien ja velallisten yhdenvertaisuutta. Yhdistys pitää hyvänä sitä, ettei lisäsuoritusvelvollisuutta velkajärjestelyssä syntyisi, mutta suhtautuu varauksellisesti ulosottoviranomaisen rooliin maksuohjelman toteuttamisessa ja jakoosuuksien jakamisessa velkojille. Jos tehtävät kuitenkin siirretään velkojilta viranomaisille, on ulosottolaitos silloin tarkoituksenmukaisin viranomainen. Suomen Kuntaliitto pitää ehdotuksia kannatettavina, mutta on huolissaan talous- ja velkaneuvonnan työmäärän lisääntymisestä. Lisätyötä ei tulisi vyöryttää kuntien maksettavaksi. 19

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 16/41/2012

Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö OM 16/41/2012 TURUN HOVIOIKEUS Oikeusministeriön lainvalmisteluosastolle Viite: Oikeusministeriön lausuntopyyntö 29.11.2013 OM 16/41/2012 Lausunto yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistamisesta (oikeusministeriön

Lisätiedot

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) Lausunto 1 (6) Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) 1. Työryhmän ehdotuksen keskeinen sisältö

Lisätiedot

21/2010. Maksuohjelman kesto. Velkajärjestelytyöryhmä Lausuntoyhteenveto

21/2010. Maksuohjelman kesto. Velkajärjestelytyöryhmä Lausuntoyhteenveto 21/2010 Maksuohjelman kesto Velkajärjestelytyöryhmä Lausuntoyhteenveto 21/2010 Maksuohjelman kesto Velkajärjestelytyöryhmä Lausuntoyhteenveto Oikeusministeriö, Helsinki 2010 26.2.2010 Julkaisun nimi Tekijä

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen

88/2010. Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen 88/2010 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Oikeusministeriö, Helsinki 2011 31.12.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Palkan ulosmittauksen

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn?

Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Milloin yrittäjä voi saada velkajärjestelyn? Esite keskeisimmistä asioista, jotka vaikuttavat yrittäjän mahdollisuuteen saada velkajärjestely. Samat ehdot ja ohjeet koskevat sekä pää että sivutoimisia

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2711996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinolain 27 :n, porotalouslain 41 a :n ja luontaiselinkeinolain 46 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos. Eduskunnan lakivaliokunta

Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos. Eduskunnan lakivaliokunta 1 Suomen tuomariliitto Finlands domareförbund ry Puheenjohtaja Aki Rasilainen, hovioikeudenneuvos Eduskunnan lakivaliokunta Kuuleminen 5.9.2014 klo 9:30 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen.

HE 170/2010 vp. hallinnollinen tulos on alijäämäinen. HE 170/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Suomen Vientiluotto Oy

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LAUSUNTO VIITE Lausuntopyyntö OM017:00/2015

LAUSUNTO VIITE Lausuntopyyntö OM017:00/2015 1 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto oikeusministerio@om.fi mari.aalto@om.fi VIITE Lausuntopyyntö 28.6.2016 OM017:00/2015 ASIA Lausunto työryhmämietinnöstä Uudelleenlaaditun maksukyvyttömyysasetuksen

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 193/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi nimilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nimilakia. Lainmuutoksella ehdotetaan henkilön suku- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä Velkajärjestelyn uudistaminen (Mietintöjä ja lausuntoja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen talous- ja velkaneuvoja, Tampere Talous- ja velkaneuvonta Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg

Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg Esimerkkitapaus Perhe-oy toimitusjohtajana toiminut perheen äiti oli

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta

HE 92/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kuntien takauskeskuksesta annettua

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016 Korkein oikeus Lausunto 31.08.2017 OH2017/85 Asia: OM 15/41/2016 Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta Lausunnonantajan lausunto Lausuntonne mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta Oikeusministeriölle

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo.

LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp. Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä JOHDANTO. Vireilletulo. LAKIVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2010 vp Hallituksen esitys laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 6 päivänä toukokuuta 2010 lähettänyt

Lisätiedot

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia

HE 242/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi kansaneläkelakia HE 242/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 :n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö

LUONNOS HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta. Esityksen pääasiallinen sisältö 1 LUONNOS 23.4.2013 HE laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa tapahtuvat

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:15. Yksityishenkilön velkajärjestelylain tarkistaminen. Tiivistelmä lausunnoista

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:15. Yksityishenkilön velkajärjestelylain tarkistaminen. Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:15 Yksityishenkilön velkajärjestelylain tarkistaminen Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2002:15 Yksityishenkilön velkajärjestelylain tarkistaminen Tiivistelmä

Lisätiedot

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO 964401 v. 3 1(5) 18.11.2015 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 112/2015 VP - HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI MAATALOUSYRITTÄJIEN LOMITUSPALVELULAIN JA TURKISTUOTTAJIEN LOMITUSPAVELUISTA

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1992 vp -HE 378 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1992 vp -HE 378 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 :n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia

HE 178/2008 vp. se saatettaisiin vastaamaan työntekijän eläkelakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi valtion eläkelakia ja valtion

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Lausunto 1 (5) 11.8.2014 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntö TEM/1886/03.01/2013 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI SUORAN LISÄELÄKEJÄRJESTELYN TURVAAMISESTA TYÖNANTAJAN MAKSUKYVYTTÖMYYDEN VARALTA Työ- ja

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 117/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Asumislisän myöntämisessä ehvioesitykseen ja on

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

Tilannekatsaus Harri Jokiranta

Tilannekatsaus Harri Jokiranta Tilannekatsaus 9.8.2017 Harri Jokiranta Alueelliset erot talouskehityksessä väestökartat Muuttoliike kartta Yle.fi 6.8.2017 Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1

Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Rovaniemen talous- ja velkaneuvonta 12/2/2016 1 Tehtävät Perustuvat lakiin talous- ja velkaneuvonnasta Talous- ja velkaneuvonnassa: 1) annetaan yksityishenkilöille tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen

Lisätiedot

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta

HE 14/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain 15 :n ja tieliikennelain 105 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion liikelaitoksista annetun lain

Lisätiedot

Talous- ja velkaneuvonta

Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta Kirsi Karttunen 1 Historiaa Alkanut lamavuosien yksityishenkilön velkojen selvittämiseksi vuonna 1993 Laki talous- ja velkaneuvonnasta astui voimaan 1.9.2000 Aluehallintovirasto

Lisätiedot

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190

1.1. Nykyinen tilanne vp - HE 190 1991 vp - HE 190 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijäin eläkelain 15 b :n ja eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Joensuun kaupunki Lausunto 06.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Oikeusministeriö

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisen eläkelain muuttamisesta Kunnallista eläkelakia esitetään muutettavaksi siten, että kunnallisen eläkelaitoksen Kevan toimitusjohtaja voitaisiin irtisanoa

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 35/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 35/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi rangaistusten täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansaneläkeindeksistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen

Lisätiedot

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto

Lapsenhuoltolain uudistaminen. Yleistä. Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Huoltajat ja tapaamisoikeus (2. luku; 6-12 ) Lausunto Lausunto 30.11.2017 Asia: OM 31/41/2015 Lapsenhuoltolain uudistaminen Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Lapsenhuoltolain yleiset säännökset (1. luku; 1-5 c ) Ei huomautettavaa.

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi merityöaikalain, työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain ja merimieslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi merityöaikalain, työajasta

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia.

HE 101/2006 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi palosuojelurahastolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi palosuojelurahastolakia. Ehdotuksen mukaan palosuojelumaksun

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta

HE 256/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulakia. Esityksen mukaan lain yrityskauppavalvontaa koskevista

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot