ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma"

Transkriptio

1 ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

2 ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO

3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä 500 kpl Kuopio 2008 Pohjois-Savon liitto Sepänkatu 1, Kuopio puh faksi: kirjaamo, johto ISBN ISSN

4 TIIVISTELMÄ Pohjois-Savo on pääkaupunkiseudun jälkeen merkittävin ympäristö- ja bioenergialiiketoiminnan maakunnallinen keskittymä Suomessa. Pohjois-Savon energia- ja ympäristöalan yritystoiminnan vahvaa osaamisaluetta on erityisesti Ilman ja ilmastonsuojeluun sekä uusiutuviin energioihin liittyvä osaaminen. Näihin luetaan kuuluvaksi puhtaammat tai säästävät prosessit, bioenergiateknologia sekä bioenergian käyttö ja siihen liittyvä arvoketju. Vahvan yritystoiminnan lisäksi Pohjois-Savossa sijaitsee ainutlaatuinen ympäristöalan tutkimuskeskittymä, joka on sijoittunut pääosiltaan Kuopion tiedepuiston alueelle. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on tehnyt päätöksen kohdentaa merkittävän osan rakennerahastokauden kehittämisrahoituksista neljään keskeiseen teema-alueeseen. Teemoja ovat Energia ja ympäristöteknologia, Teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät, Mittaus ja sensoritekniikka sekä Hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä hoito- ja hoivapalveluiden kehittäminen. Valittuihin teemoihin kohdennetaan EAKR-toimenpideohjelman toimintalinja kahdessa vähintään 65 % käytettävissä olevasta kehittämisrahoituksesta vuosina Toimintalinja kahden (Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) kehittämistoimenpiteet kohdistuvat julkisiin toimijoihin, kuten tutkimuslaitoksiin, oppilaitoksiin, yrityspalveluorganisaatioihin ja kuntiin. Kehittämistoimenpiteillä pyritään pohjoissavolaisen tutkimus- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen sekä liiketoimintaverkostojen vahvistamiseen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentamiseen. Energia ja ympäristöteknologia teeman painopisteiksi on määritetty seuraavat kolme osaamisaluetta: Energiateknologia Biopolttoaineiden tuotanto, käyttö ja jalostus Ympäristöliiketoiminta Painopisteet on valittu siten, että ne tukevat alueen energiateollisuuden tarpeita ja uudistumista hyödyntäen ympäristöosaamisesta nousevia uusia mahdollisuuksia toisaalta energiateknologioiden edelleen kehittämiseksi ja toisaalta bioenergian käytön lisäämiseksi kestävällä tavalla. Lisäksi painopisteiden ja eri teema-alueiden rajapinnoilta ja niiden sisältä pyritään aktiivisesti löytämään potentiaalisia uusia päänavauksia uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi. Yhteistyön kehittämisen ja verkostoitumisen osalta teeman puitteissa pyritään muodostamaan uusia strategisia kumppanuuksia keskeisten t&k-organisaatioiden, oppilaitosten, välittäjäorganisaatioiden, avainyritysten sekä eri teemojen välille. Tavoitteena on muodostaa pysyviä, pitkäjänteisesti toimivia yhteistyöryhmiä, jotka kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuovaa tietoa kumppanuusyritysten hyödynnettäväksi. Energiateknologia-painopisteen osalta kyse on jo suhteellisen vakiintuneesta yritystoiminnan alasta, jonka kehittämistarpeet liittyvät ensisijaisesti olemassa olevan osaa-

5 misen ja toimintojen edelleen vahvistamiseen ja uudistamiseen. Itä-Suomen energiateknologiateollisuus on keskittynyt merkittävästi Varkauden seudulle, jossa sijaitsee suuria energiantuotannossa ja metsäteollisuudessa tarvittavien energiajärjestelmien kehittäjiä ja kansainvälisiä veturiyrityksiä sekä niiden kumppaniverkostoja. Eri teknologioiden ja osaamisalueiden rajapinnoilta mahdollisesti löytyvät uudet sovellukset ja päänavaukset sisältävät potentiaalisen mahdollisuuden uuden lisäarvon muodostamiselle alalla toimivien yritysten näkökulmasta. Tunnistetut kehittämistarpeet liittyvät olemassa olevan osaamisen ja liiketoimintakonseptien jatkuvaan uudistamiseen sekä mahdollisten uusien päänavausten synnyn edistämiseen. Tähän pyritään kehittämällä tarvelähtöisesti t&k-toiminnan toimintaedellytyksiä ml. toimintaympäristöjen ja osaamisen edellytysten kehittäminen, sekä verkostoitumista ml. yhteistyö eri teema-alueiden rajapinnoilla. Keskeisimmät kehittämistoimenpiteet liittyvät koulutus ja t&k-toiminnan puitteiden kehittämiseen yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun, Kuopion yliopiston sekä muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Toimenpiteillä pyritään myös olemassa olevan osaamisen tehokkaampaan valjastamiseen yritysten käyttöön, sekä eri teknologiaalueiden rajapinnoilta löytyvien uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen yritysten toimintojen uudistamiseksi. Keskeisiä rajapintoja ovat ympäristöosaamisen soveltaminen prosessien ja päästöjen muodostuksen kokonaisvaltaiseen hallintaan, mittaus- ja sensoritekniikan tuomat mahdollisuudet prosessien hallinnan ja automaation kehittämisessä, sekä uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien käyttöönoton edistäminen energiateknologiaan liittyvien tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Tehtävillä kehittämistoimenpiteillä pyritään tukemaan yritysten uudistumisen edellytyksiä sekä tukemaan yritysten teknologisen ja liiketoiminnallisen etumatkan säilymistä kilpailijoihin nähden. Lisäksi toimenpiteillä pyritään luomaan positiiviset edellytykset uusien päänavausten syntymiselle ja kehittymiselle uudeksi liiketoiminnaksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää osaamistason jatkuvaa kehittämistä, uusien suunnittelu- ja tuotantomenetelmien käyttöönoton edistämistä sekä tuotteiden ja liiketoimintakonseptien uudistamista. Biopolttoaineiden tuotanto, käyttö ja jalostus -painopisteen osalta on kyse merkittävässä muutosvaiheessa olevasta toiminnasta, joka edellyttää tiettyjen perustoimintojen edelleen kehittämistä sekä uuden yritystoiminnan liikkeelle saattamista. Varautuminen bioenergian kysynnän huomattavaan lisääntymiseen lähivuosina luo omat haasteensa ko. painopisteen kehittämiselle, mutta toisaalta luo myös mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymiselle. Tunnistetut kehittämistarpeet liittyvät pääasiassa kehittymässä olevan yritystoiminnan toimintaedellytysten tukemiseen sekä uuden liiketoiminnan ja uusien päänavausten kehittämiseen huomioiden bioraakaaineiden kestävän käytön. Tähän pyritään tukemalla tarvelähtöisesti toimintaympäristöjen kehittymistä, osaamisen edellytyksiä sekä verkostoitumista ml. yhteistyö eri teema-alueiden rajapinnoilla. Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään vahvistamaan kehittymässä olevien liiketoiminta-alueiden käytännön toimintoja sekä luomaan edellytyksiä teknologisen ja liiketoiminnallisen etumatkan syntymiselle kilpailijoihin nähden. Lisäksi toimenpiteillä pyritään luomaan positiiviset edellytykset uusien päänavausten syntymiselle ja kehittymiselle uudeksi liiketoiminnaksi. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää bioenergiaketjun kokonaisvaltaista kehittämistä, siihen liittyvää laadunhallinnan tehostamista, bioenergiaketjuun liittyvän koulutuksen järjestämistä sekä uusien 5

6 päänavausten synnyn edistämistä. Lisäksi edellytetään toimenpiteitä biopolttoaineiden jalostusosaamisen kehittämiseksi sekä bioenergiaan liittyvien liiketoimintakonseptien kehittymistä. Keskeisten toimijoiden välistä verkostoitumista pyritään myös tehostamaan ohjelmakauden aikana huomioiden mm. nestemäisten biopolttoaineiden valmistukseen liittyvät mahdolliset tarpeet tulevaisuudessa. Ympäristöliiketoiminta-painopisteen osalta kyse on pääasiassa tutkimusryhmien hallussa olevasta osaamisesta ja sen jalostamisesta yritystoiminnaksi ja/tai jo olemassa olevaa yritystoimintaa tukevaksi osaamiseksi. Kehittämispanostukset tulee satsata toisaalta sellaisiin tutkimusalueisiin, jotka tukevat suoraan energiateknologian ja bioenergian parissa toimivia yrityksiä, sekä toisaalta sellaisille ympäristöosaamisen alueille, jotka ovat mahdollisia uuden ympäristöliiketoiminnan kasvualustoja lähitulevaisuudessa. Yhteistyö energia-alan toimijoiden sekä muiden teema-alueiden kanssa on edellytys uusien liiketoimintamahdollisuuksien tehokkaalle tunnistamiselle ja osaamisen hyödyntämiselle käytäntöön yritystoimintaa tukevalla tavalla. Tunnistetut kehittämistarpeet ympäristöliiketoiminnan kehittämisen osalta liittyvät pääasiassa seuraaviin kahteen asiakokonaisuuteen: 1. Energia-alan (ml. bioenergia) yritystoiminnan ja sovellutusten kehittämistä tukevien t&k-toimintojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen tarvelähtöisesti 2. Tutkimuksesta nousevien liiketoiminnallisesti potentiaalisten uusien päänavausten ja sovellutusten tunnistamiseen, niihin liittyvien t&k-toimintojen tarvelähtöiseen vahvistamiseen ja näiden päänavausten kaupallistamisen edistämiseen Yhtenä Energia ja ympäristöteknologia teeman haasteena ja myös mahdollisuutena on löytää ympäristöosaamisesta niitä osaamisen vahvuuksia, joita voidaan menestyksekkäästi siirtää tukemaan energia-alan yritystoiminnan kehittymistä ja liiketoimintaedellytyksiä Pohjois-Savossa. Näitä mahdollisuuksia tulee tarkastella erityisesti energiantuotannon prosessien kokonaisvaltaiseen hallintaan sekä niissä muodostuvien päästöjen hallintaan ja puhdistukseen liittyen. Potentiaaliset aihealueet liittyvät erityisesti palamisprosesseihin, mittaus ja monitorointiosaamiseen sekä ympäristö- ja prosessiinformatiikan uusiin sovellutuksiin. Myös Kuopion tiedepuiston sensoriosaamisen kytkeminen energiateknologian sovellutuksia tukevaksi osa-alueeksi tarjoaa mahdollisuuksia uusien sovellutusten ja uuden liiketoiminnan kehittymiselle. Kehittämistoimenpiteet tuleekin kohdentaa ensisijaisesti tunnistettujen, olemassa olevaa yritystoimintaa ja uuden liiketoiminnan syntyä edistävien osaamisalueiden tarvelähtöiseen vahvistamiseen. Potentiaalisten kehittämistarpeiden tunnistaminen on edellytys kehittämistoimenpiteiden onnistuneelle kohdentamiselle. Täysin uusia ympäristöosaamisesta nousevia päänavauksia tulee etsiä tavoitteellisesti erityisesti vesiosaamiseen ja ympäristöriskiosaamiseen liittyen. Tunnistettujen liiketoimintapotentiaalia omaavien aihealueiden osalta tulee pyrkiä kehittämään toiminnan puitteita ja edellytyksiä siten että kehittämistoimet johtavat uuden liiketoiminnan syntymiseen ja/tai olemassa olevien yritysten toimintojen sijoittumiseen Pohjois-Savon alueelle lähitulevaisuudessa. 6

7 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 1 JOHDANTO ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT Maailmanmarkkinat Kansainvälisen politiikan vaatimukset ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA Suomen cleantech -alan nykytila ja markkinakehitys Kansallisia ohjelmia Kansallisia velvoitteita ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAOHJELMAN PAINOPISTEET Taustaa painopisteille; teeman yleiset tavoitteet Energia ja ympäristöteknologia teeman painopisteet; tulevaisuuden kilpailukyvyn avaimet Energiateknologia Biopolttoaineiden tuotanto, käyttö ja jalostus Ympäristöliiketoiminta POHJOIS-SAVON ENERGIA JA YMPÄRISTÖALAN TOIMINTA- YMPÄRISTÖKUVAUS Energia- ja ympäristöala Pohjois-Savossa Energia-alan yritystoiminnan kuvaus Ympäristöalan yritystoiminnan kuvaus Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuvaus Kuopion tiedepuisto Yhteistyöverkostot KV-TOIMINTOJEN JA LIIKETOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN TEEMAN KOORDINOINTI TEEMAN VALINTAKRITEERIT TEEMAN SEURANTA JA ARVIOINTI Teeman tavoitteet, seuranta ja arviointi vuosina Teeman tavoitteet, seuranta ja arviointi vuosina LÄHDELUETTELO LIITTEET 7

8 1 JOHDANTO Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on tehnyt päätöksen kohdentaa merkittävän osan rakennerahastokauden kehittämisrahoituksista neljään keskeiseen teema-alueeseen. Teemoja ovat Energia ja ympäristöteknologia, Teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät, Mittaus ja sensoritekniikka sekä Hyvinvointialan tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä hoito- ja hoivapalveluiden kehittäminen. Teemojen valinnassa on otettu huomioon yritysten kehittämistarpeiden ja mahdollisuuksien leikkauspisteet Pohjois-Savossa tarjolla olevan tutkimus- ja teknologiaosaamisen kanssa. Valittuihin teemoihin kohdennetaan EAKR-toimenpideohjelman toimintalinja kahdessa vähintään 65 % käytettävissä olevasta kehittämisrahoituksesta vuosina Teemojen valmistelun taustalla on ollut mm. Itä-Suomen innovaatiostrategia, Pohjois- Savon maakuntasuunnitelma, seutujen avainhankkeet ja eri yhteyksissä yritysten tunnistamat markkina- ja teknologiamahdollisuudet. Teemojen rahoittajia ja kehittäjiä yhteen kokoavilla kehittämisohjelmilla pyritään vahvistamaan erityisesti yrityksiä tukevia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispuitteita sekä verkostohankkeita. Pohjois-Savon liitto antoi Savonia-ammattikorkeakoululle syyskuussa 2007 toimeksiannon laatia Energia ja ympäristöteknologia teeman teemaohjelman. Ohjelman tavoitteeksi määritettiin energia ja ympäristöalan tulevien kehittämistoimenpiteiden painopisteiden määrittäminen huomioiden alan yritysten tarpeet sekä maakunnasta löytyvän t&k-osaamisen. Teemaohjelma laadittiin välisenä aikana. Ohjelman laatimisesta vastasivat tutkimuspäällikkö Eero Antikainen sekä erityisasiantuntija Keijo Vartiainen Savonia-ammattikorkeakoulusta. Työn etenemistä seurasi ja ohjasi teematyölle määritetty erillinen ohjausryhmä (liite 1) sekä keskeisistä alan yrityksistä ja asiantuntijaorganisaatioista koottu isompi asiantuntijatyöryhmä (liite 2). Tekstin tuottamiseen ja sen kriittiseen arviointiin on lisäksi osallistunut lukuisia henkilöitä eri tutkimusorganisaatioista, joista erityisen työpanoksensa lopullisen tekstin laatimiseen ovat tuoneet Raimo O. Salonen KTL:sta (toimintaympäristökuvaukset luvussa 5), Teija Rantala Savoniaammattikorkeakoulusta (Luvut 2 ja 3) sekä Janne Kankkunen GTK:sta (Ympäristöliiketoiminta-osioon luvussa 4.2.3). Teemaohjelman laadinnassa on pyritty huomioimaan aiemmat Pohjois-Savon alueella tehdyt energia- ja ympäristöalaa koskevat selvitykset. Merkittävänä taustamateriaalina toimi Pohjois-Savon EBC-projektin aikana työstetyt raportit. Lisäksi teemaohjelman laadinnan aikana haastateltiin alan keskeiset avaintoimijat sekä kartoitettiin energia- ja ympäristöalan ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä kehitystrendejä. Näiden selvitysten ja keskustelujen lopputuloksena on muotoutunut tämä Pohjois-Savon Energia ja ympäristöteknologian teemaohjelma vuosille

9 2 ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN KANSAINVÄLISET NÄKYMÄT 2.1 MAAILMANMARKKINAT Ympäristöliiketoiminnan maailmanmarkkinoiden arvo on noin 600 miljardia euroa. Tästä Euroopan osuus on noin kolmannes. Markkinat kasvavat lähes 10 prosentilla vuosittain. Arvio markkinan suuruudesta painottuu perinteisiin ympäristöteknologioihin eli puhtaat teknologiat (cleantech) eivät ole vielä merkittävästi mukana tilastoissa, koska ympäristöliiketoiminnan määrittelyä ja tilastointia ollaan vasta kehittämässä. Kuitenkin juuri puhtaat teknologiat on nopeimmin kasvava osa-alue: Puhtaan energiateknologian markkinat vuonna 2005 olivat 40 miljardia USD ja niiden odotetaan kasvavan noin 70 miljardiin dollariin vuoteen 2010 mennessä. Puhtailla teknologioilla tarkoitetaan kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden vaihtoehdoista. Vaikka puhtaat teknologiat kasvavat nopeimmin, niiden tunnistaminen on haasteellista. Euroopan unionin ja OECD:n määrittelyssä keskeisiä alueita ovat päästöjen hallinta, puhtaammat teknologiat ja tuotteet sekä kestävä tuotanto ja luonnonvarojen säästö. Nykypäivän ympäristöliiketoiminnan laajuutta ei voi verrata perinteisiin toimialoihin tai rakentaa toimialakäsitteiden pohjalta, sillä puhtaat teknologiat läpäisevät koko yhteiskunnan. Puhtaan teknologian yritykset luovat tuotteita ja palveluja, joiden vahingollinen ympäristövaikutus on vähäisempi kuin aiemmin. Puhtaiden teknologioiden avulla parannetaan laatua, kannattavuutta ja ekotehokkuutta sekä luodaan hyvinvointia. Kansainvälisesti tarkasteltuna uusiutuvat energiat ja vesi muodostavat tällä hetkellä kaikkein nopeimmin kasvavat puhtaiden teknologioiden markkina-alueet maailmalla. Alan kasvuodotukset ovat korkeat ja näin ollen energia- ja ympäristöteknologian liiketoimintojen kehittämiselle on olemassa hyvät edellytykset. Esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimateknologioiden kasvu on jopa 30 prosenttia vuodessa. Bioenergiaan liittyvien teknologioiden markkinoiden arvioidaan Euroopan vetämänä kasvavan noin 10 % vuosivauhdilla, miljardiin euroon vuoteen 2010 mennessä ja jopa miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä. (Sitra 2007) Maailmanmarkkinoiden kehitystä ja uusien innovaatioiden markkinoille tuloa ennakoivat myös sijoitusmarkkinoiden muutokset. Pääomasijoittaminen puhtaisiin teknologioihin on lisääntynyt nopeasti. Pohjois-Amerikassa jo lähes 15 prosenttia kaikista pääomasijoituksista tehdään puhtaisiin teknologioihin. Eniten riskipääomaa on maailmanmarkkinoilla suuntautunut uusiutuvaan energiaan ja materiaalitehokkuuteen, eli energian, materiaalin ja raaka-aineiden säästämiseen. Myös vedestä odotetaan muodostuvan kasvava sijoittamisen alue. 9

10 Joulukuussa 2007 uutisoitiin, että Cleantech on noussut suurimmaksi pääomasijoitusten kohteeksi Yhdysvalloissa. Pohjoisamerikkalaisen Cleantech Networkin mukaan pääomasijoitukset cleantech-alalle lisääntyivät vuoden kolmannella neljänneksellä merkittävästi, ja cleantech oli Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa suurin yksittäinen pääomasijoitusten kohde ohittaen mm. informaatio- ja bioteknologian. Vuoteen 2006 verrattuna pääomasijoitusten kasvu on tähän mennessä ollut noin 15 %. Myös Euroopassa cleantech-alan pääomasijoitusten määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Energian ja raaka-aineiden hintojen kallistuminen on tehnyt puhtaista teknologioista taloudellisesti kannattavampia kuin aiemmin. Ilmastonmuutoksen ja ympäristöhaittojen taloudelliset vaikutukset ovat nousemassa kasvun ajurina lainsäädännön rinnalle ja jopa sitä tärkeämmäksi. Markkinoita ohjaavia megatrendejä ovat myös väestönkasvu, globalisaatio, kaupungistuminen, keskiluokan vaurastuminen kehittyvissä maissa, luonnonvarojen tuhlaaminen ja energian ja raaka-aineiden niukkuus ja hinta, puhtaan veden riittämättömyys sekä huoli ympäristön tilasta. (Sitra 2007) 2.2. KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN VAATIMUKSET Kasvun ajurit ovat yhä useammin markkinaehtoisia. Ympäristöliiketoiminnan kasvun ajurina on perinteisesti toiminut ympäristölainsäädäntö. Kuitenkin edelleen yksi sijoituksia edistävä megatrendi ovat kansainväliset ympäristövelvoitteet. Yksi merkittävimmistä kansainvälisistä velvoitteista liittyy vuonna 2005 voimaan tulleeseen Kioton pöytäkirjaan, jonka on ratifioinut 176 valtiota sekä EY. Kioton pöytäkirjassa teollisuusmaat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yhteensä 5 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä. EU:n sisäisen taakanjaon mukaan Suomen velvoitteena on sitoumuskaudella päästöjen pitäminen vuoden 1990 tasolla. Syksyllä 2007 ilmastosopimuksen sopimuspuolet sopivat neuvottelujen käynnistämisestä tavoitteenaan sitova kansainvälinen sopimus, joka koskee vuoden 2012 jälkeistä ilmastosopimusjärjestelmää. Kioton pöytäkirjan ratifiointi sekä EU:ssa vuonna 2005 käynnistynyt päästökauppa kiihdyttävät entisestään uusiutuvien energialähteiden nopeaa markkinakehitystä sekä luovat kokonaan uusia ympäristöteknologioiden ja palvelujen markkinoita. Pakottavien määräysten rinnalle ovat siis nousemassa ympäristötaloudelliset päästökauppajärjestelmän kaltaiset ohjauskeinot, jotka ovat lähempänä markkinamekanismeja. Niinpä ympäristöliiketoiminta voi erityisesti markkinaehtoisten mekanismien avulla siirtyä nopean kasvun vaiheeseen. Markkinoilla perinteisten ympäristötoimialojen rajat hälvenevät ja teknologiaratkaisut lähentyvät toisiaan. Esimerkiksi jätevesien käsittelyssä syntyvän lietteen hävittämisprosessissa voidaan samalla tuottaa biokaasua käytettäväksi liikenteen polttoaineena. Ympäristötoimialan kehittyminen ja uudet innovaatiot 10

11 kuitenkin edellyttävät lainsäädännöltä, luokituksilta ja julkisen sektorin kannusteilta erityistä herkkyyttä. (Ympäristöhallinto 2008, Sitra 2007) Tammikuussa 2008 julkaistu Euroopan komission valmistelema ilmasto- ja energiapaketti on laaja jäsenmaita koskeva lainsäädäntökokonaisuus. Paketin avulla EU pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 päästöjen määrästä. Päästövähennyksistä päätti Eurooppa-neuvosto keväällä Samalla uusiutuvan energian osuus EU:n kokonaisenergian käytöstä nousee viidennekseen. Ilmasto- ja energiapaketilla tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat muun muassa: uudistettu päästökauppadirektiivi päästövähennysten jakaminen jäsenmaiden välillä (ns. taakanjako) uusiutuvan energian puitedirektiivi (RES-direktiivi) hiilen talteenottoa ja varastointia koskeva lainsäädäntöehdotus Ilmasto- ja energiapaketin mukaan vuodesta 2005 toimineen EU:n päästökauppajärjestelmän uudistukset tulisivat voimaan vuonna 2013 alkavalle kaudelle ja järjestelmään lisättäisiin uusia teollisuustoimialoja. Erillisellä direktiivillä myös lentoliikenne on tulossa päästökaupan piiriin todennäköisesti vuonna Ehdotuksen mukaan päästökaupassa käytettäisiin aiempaa keskitetympää päästöjen jakomallia ja kansallisista jakosuunnitelmista luovuttaisiin ja yhä suurempi osuus päästöoikeuksista myytäisiin yrityksille huutokaupalla. Vastaavasti yrityksille ilmaiseksi jaettavien päästöoikeuksien määrä vähenisi ja loppuisi mahdollisesti kokonaan siirtymäajan jälkeen. (Ympäristöhallinto 2008) Ilmasto- ja energiapakettiin kuuluu myös kasvihuonekaasujen päästövähennysten jako jäsenmaiden välillä eli ns. taakanjako. Taakanjako koskee niitä päästöjä, jotka eivät ole suoraan EU:n päästökaupan piirissä. Päästökaupan ulkopuolella ovat esimerkiksi osa rakennusten energiankäytöstä, liikenne, jätehuolto ja maatalouden aiheuttamat päästöt. Euroopan komissio esittää Suomelle 16 %:n vähennyksiä päästökaupan ulkopuolisten toimialojen hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 määristä. EU on Eurooppa-neuvoston päätöksellä sitoutunut siihen, että vuonna 2020 uusiutuvan energian osuus on viidennes EU:n energian kokonaiskulutuksesta sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla verrattuna vuoden 1990 lukuihin. Uusiutuvan energian puitedirektiiviin eli RES-direktiiviin sisältyvässä ns. taakanjaossa kukin jäsenmaa saa oman uusiutuvan energiankäyttöä koskevan prosenttiosuuden. Taakanjakoprosentin perusteella jäsenmaat voivat asettaa itse eri toimialoille tavoitteet uusiutuvan energian 11

12 osuuksista. Suomessa uusiutuvan energian osuus pitäisi nostaa vuoteen 2020 mennessä 38 %:iin ja liikenteen polttoaineista on vähintään 10 % oltava biopolttoaineita vuonna Komission lainsäädäntöesitysten käsittely jatkuu neuvostossa ja Euroopan Parlamentissa. Kevään 2008 aikana pakettia käsitellään muun muassa energia- ja ympäristöneuvostoissa sekä Eurooppa-neuvostossa. Paketin lopputulos saattaa muuttua jatkokäsittelyssä. (Ympäristöhallinto 2008) 12

13 3 ENERGIA- JA YMPÄRISTÖALAN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT SUOMESSA 3.1 SUOMEN CLEANTECH -ALAN NYKYTILA JA MARKKINAKEHITYS Suomen imago maailmalla on erinomainen monella tavalla ja myös ympäristömaana Suomella on vahva imago, koska mm. ympäristöalan vertailuissa Suomi kuuluu maailman kärkimaihin; WEF:n ympäristöllisen kestävyyden vertailussa Suomi on kolme kertaa sijoittunut maailman parhaaksi. Suomen vahvuuksia ovat olleet erityisesti yhteiskunnan kyky käsitellä ympäristöuhkia ja vastata tehokkaasti ympäristöhaasteisiin. Suomi on jo varhain tiedostanut puhtaan ympäristön merkityksen, lähtien jo 1950-luvun lopun lainsäädännöllisestä ohjauksesta ympäristö- ja terveyshaittojen vähentämiseen luvulla käynnistetty teollisuuden vesiensuojelu sekä ympäristöministeriön perustaminen ovat osoittautuneet jälkikäteen tärkeiksi Suomen imagoon ympäristömaana vaikuttavaksi tekijäksi. Myös teollisuus on jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien korostanut ekokilpailukykyä, ympäristöteknologian käyttöä ja ympäristölähtöistä tuotepolitiikkaa. Viime vuosina puhtaat teknologiat ovat nousseet yhdeksi painopisteeksi teknologian ja koko yhteiskunnan kehityksessä, koska ympäristöosaamisesta on tullut kilpailutekijä. Suomessa on siis erinomaiset osaamiseen ja tietoon perustuvat mahdollisuudet ottaa vahva rooli ympäristöliiketoiminnan kehityksessä. Tämä vaatii kuitenkin merkittäviä yhteiskunnallisia panostuksia ja yksimielisyyttä samaan tapaan kuin suomalaisen ICTteollisuuden nousu on vaatinut. (Sitra 2007) Suomalaisten yritysten ympäristöliiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan noin 4,5 miljardia euroa, tosin 2000-luvun alussa suomalaisten yritysten ympäristöteknologian liikevaihto kasvoi selvästi hitaammin kuin globaalit markkinat. Suomen ympäristöliiketoiminnan vetureina ovat muutamat vahvat, kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset. Alalla on myös laaja pienten ja keskisuurten yritysten joukko, joka luo jatkuvasti uusia teknologioita. Tämän pk-yrityksistä nousevan potentiaalin kaupallistaminen on kuitenkin edelleen suuri haaste, koska niiden kenttä on Suomessa hajanainen. Alan klusterointi on vasta alussa, ja julkisen sektorin sääntely ja kannusteet vaikuttavat markkinoihin merkittävästi. Siksi pienten ja suurten yritysten välillä tarvitaan enemmän yhteistyötä. Sitran vuoden 2007 lopussa päättynyt kolmivuotinen Ympäristöohjelma on seurannut puhtaisiin teknologioihin perustuvan uuden liiketoiminnan - Cleantechin - kehitystä Suomessa ja maailmalla. Sitran mukaan markkinasignaalit vahvistavat entisestään ym- 13

14 päristöohjelman viestejä tarpeesta panostaa suomalaiseen ympäristöosaamiseen ja ympäristöteknologian käyttöönottoon ja kaupallistamiseen. Suomella ei ole varaa jäädä jälkeen tässä kehityksessä. Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi viitoitti Suomen ympäristöliiketoiminnan kasvutavoitteeksi 15 prosenttia vuodessa. Syksyllä 2007 tehty 300 pk-yritystä koskenut selvitys kertoi, että tähän vauhtiin ollaan pääsemässä. (Sitra 2007) 3.2 KANSALLISIA OHJELMIA Kansallisen toimintaohjelman vision mukaan Suomesta luodaan johtava cleantech-maa vuoteen 2012 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ehdotetaan, että vuosina käynnistetään neljä strategista hanketta: 1. Suomi globaalisti tunnetuin cleantech-maa. Ympäristöosaamisesta rakennetaan viennin keskeinen kilpailutekijä ja huipputuotemerkki. 2. Suomesta paras kasvualusta ympäristöliiketoiminnalle. Kotimaan liiketoimintaympäristöä kehittämällä Suomesta luodaan edelläkävijämarkkina ja parannetaan ympäristöosaamista. Lisäksi vahvistetaan ympäristöliiketoiminnan osuutta koulutuksessa ja luodaan kasvun edellytyksiä rahoitusjärjestelmällä, joka kannustaa innovaatioihin. 3. Suomalaista huippuosaamista fokusalueilla. Muodostetaan strategisen huippuosaamisen keskittymä. 4. Tehokkaimmat kansainväliset yritysverkostot. Kehitetään kannusteita yhteistyöhön ja muokataan parhaita käytäntöjä. Käynnistetään kasvuyritysohjelma.(sitra 2007) Vuoden 2008 alusta alkanut viisivuotinen Sitran Energiaohjelma ( ) keskittyy mm. yhdyskuntien energian käyttöä tehostaviin ratkaisuihin. Sitra pyrkii energiaohjelman avulla lisäämään keskustelua tulevaisuuden haasteista ja kokoamaan alan toimijoita yhteisten päämäärien asettamiseksi. Ohjelman aikana pureudutaan konkreettisiin kysymyksiin, kuten erityisesti yhdyskuntien energiankäytön tehostamiseen ja uusien toiminta- ja ansaintamallien kehittämiseen. Ohjelmaa johtaa myös Sitran ympäristöohjelmaa johtanut DI Jukka Noponen. (Sitra 2008) Energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymä julkista tutkimusta ja mahdollistaa yhteisen tutkimusinfrastruktuurin rakentamisen. Tavoitteena on, että keskeisten toimijoiden tiivistyvä yhteistyö parantaa mahdollisuuksia globaalisti merkittävien innovaatioiden luomiseen. Tekes ja Suomen Akatemia aloittivat keskittymän valmistelun vuoden 2006 aikana. 14

15 Tammikuussa 2007 käynnistyivät keskustelut energia- ja ympäristöalan keskeisten toimijoiden kanssa. Alkuvuonna haastateltiin reilut 30 yritystä ja alan keskeiset tutkimustahot. Näiden Tekesin ja Suomen Akatemian vetämien keskustelujen tavoitteena oli luoda yhteistä kuvaa keskittymästä sekä sen tutkimusteemoista ja toimintamalleista. Lisäksi pyrittiin löytämään tapa ja tahot valmistelun jatkamiseksi. Johtopäätökset em. keskusteluista esitettiin huhtikuussa 2007 pidetyssä valmisteluseminaarissa. Seminaarissa järjestettiin myös työpaja, jossa osallistujat pohtivat yhdessä keskittymän painopisteitä ja toimintamalleja. Energia ja ympäristö SHOKin valmistelu jatkui useiden elinkeinoelämän järjestöjen vetämänä. Järjestöt toimivat yritysten edustajina tavoitteenaan strategisen tutkimusagendan määrittelyn lisäksi löytää SHOKin veturiyritykset ja siirtää valmistelun vetovastuu niille. Teknologiateollisuus ry päätti käynnistää Energia ja ympäristö SHOKin jatkovalmistelut Eera Finland Oy:n tekemän selvityksen tulosten perusteella. Yrityksillä ja yritysten panostuksella on ratkaiseva merkitys jatkovalmistelussa, joka toteutetaan yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Valmistelutyö jatkuu kahtena rinnakkaisena prosessina: Energia ja ympäristö SHOKin tutkimuksen sisältö: strateginen tutkimusagenda Energia ja ympäristö SHOKin toimintamalli ja IPR-kysymykset Energia ja ympäristö SHOKin tutkimusagendaa valmistellaan seuraavissa teemaryhmissä: o Puhdas energiantuotanto o Tehokas energian käyttö ja jakelu o Tehokas materiaalien ja palvelujen tuotanto (Tekes 2008) Tekesillä on meneillään vuonna 2008 seuraavia energia- ja ympäristöalan ohjelmia: Biorefine Uudet biomassatuotteet ohjelma ( ), jossa kehitetään tunnistettujen kansallisten vahvuustekijöiden pohjalta uutta osaamista biomassojen jalostuksessa. ClimBus Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet ohjelma ( ), jossa kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Kestävä yhdyskunta ohjelma ( ), jonka tavoitteena on synnyttää merkittävästi uutta ja uudistuvaa liiketoimintaa kestävien ja energiatehokkaiden alueiden ja rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa sekä niiden korjauksessa. Vesi ohjelma ( ), jonka tavoitteena on vahvistaa soveltavaa, teknologian siirtoa tukevaa tutkimusta ja tuotekehitystä, sekä edistää vesialan liike- 15

16 toimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. (Tekes 2008) Osaamiskeskusohjelma (OSKE) on valtioneuvoston määräaikainen erityisohjelma, jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille painopistealoille. Ohjelma perustuu alueiden kansainvälisesti korkeatasoisen osaamisen hyödyntämiseen. Ohjelman toimintamalli uudistettiin klusteriperusteiseksi kaudelle ja sen yhtenä tavoitteena on terävöittää alueiden välistä erikoistumista ja vahvistaa osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Kansallista ohjelmaa toteuttaa 13 kansallisesti merkittävää osaamisklusteria ja 21 osaamiskeskusta eri alueilta. Osaamiskeskusohjelmalla tuetaan alueellisia vahvuuksia, alueiden erikoistumista ja osaamiskeskusten välistä yhteistyötä. Osaamiskeskustoiminnan lähtökohtana on tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, teknologiakeskusten, elinkeinoelämän ja eri rahoittajatahojen välinen yhteistyö valituilla osaamisaloilla. Sen ytimenä on tiivis kehittäjäverkosto, jonka tarkoituksena on käynnistää ja toteuttaa tutkimus-, koulutus- ja muita kehittämishankkeita. (Osaamiskeskusohjelma 2008) Energiateknologiaklusterin tavoitteena on suomalaisten vankka asema energiateknologian kasvavilla maailmanmarkkinoilla. Klusteri keskittyy toiminnassaan teollisuusyrityksiin, jotka valmistavat energian tuotannossa, käytössä ja jakelussa tarvittavia koneita ja laitteita sekä yrityksiin, jotka tuottavat alalle palveluita. Ohjelman toiminta on kohdistettu sellaisille alueille, joissa odotusarvot ovat suurimmat. Klusteriohjelmassa kehitetään vahvoja teollisuuslähtöisiä tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja koulutusympäristöjä ja hankkeita toteutetaan yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Ohjelma perustuu yritysten tarpeisiin ja siinä pyritään hyödyntämään kansainvälisen liiketoiminnan tarjoamat merkittävät kasvumahdollisuudet. Klusteriin kuuluvat osaamiskeskukset toimivat aktiivisesti kansainvälisissä energia-alan verkostoissa, joista haetaan uutta tietoa ja kontakteja suomalaiselle teollisuudelle sekä markkinoidaan suomalaista osaamista, yrityksiä ja kehitysympäristöjä maailmalle. Osaamisklusterin vahvuus ovat mukana olevat vahvat kansainvälisesti tunnetut ja menestyvät veturiyritykset ja alueelliset verkostot. Hyötyjinä ovat yritykset, joiden kanssa tutkimus ja kehityshankkeita tehdään sekä tutkimusorganisaatiot, yliopistot ja korkeakoulut, jotka saavat omiin hankkeisiinsa rahoitusta osaamisklusterin kautta. Koko ohjelmakaudella tavoitellaan 2000 uutta työpaikkaa ja mukana olevien yritysten liikevaihdon kaksinkertaistamista. (Osaamiskeskusohjelma 2008) Ympäristöteknologian osaamisklusteri koostuu ympäristöalasta keskeisesti hyötyvistä yrityksistä sekä ympäristöalan tutkimus-, koulutus-, viranomais- ja kehittämisorganisaa- 16

17 tioista. Ympäristöteknologia on globaalisti merkittävä kasvuala tulevaisuudessa ja sen markkinadraiverina on voimakkaasti kasvava tarve ratkaista puhtaaseen ympäristöön ja luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät haasteet. Suomen ympäristöteknologialle on ominaista erittäin korkeatasoinen osaaminen, tutkimus ja koulutus. Klusterin visiona vuodelle 2013 on mm., että Cleantech -liiketoiminnasta muodostuu Suomen uusi tukijalka, jossa tutkimus ja liiketoiminta tukevat toisiaan. Klusterin osaamiskeskukset ovat Kuopion seudun osaamiskeskus, Teknologiakeskus Teknia Oy, Lahden seudun osaamiskeskus, Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, Oulun seudun osaamiskeskus, Oulu Innovation Oy / Technopolis Oyj, Uudenmaan osaamiskeskus, Culminatum Oy / Green Net Finland ry. Klusteri kattaa 60 % Suomen ympäristöliiketoiminnasta ja 80 % Suomen ympäristötutkimuksesta. Klusteriohjelma yhtenäistää yritystoimintaa ja vahvistaa verkostoitumista. Klusteri auttaa yrityksiä, rahoittajia ja tutkimuslaitoksia verkostoitumaan, jolloin sekä perus-, että soveltavaa tutkimusta voidaan suunnata entistä enemmän yritysten tarpeisiin. Ohjelman tavoitteena on synnyttää osaamiseen perustuvaa liiketoimintaa joko uusina yrityksinä tai uusina liiketoimintasektoreina jo olemassa oleviin yrityksiin. Klusterin toiminnassa on mukana yli 200 yritystä, maan johtavat tutkimuslaitokset, yliopistot ja korkeakoulut. Klusteriohjelma edesauttaa pk-yritysten verkostoitumista, jolloin myös globaalien markkinoiden hyödyntäminen on helpompaa. Klusteri on aktiivisesti mukana esim. Kiinaan ja Venäjälle suuntautuvissa pk-yritysverkostojen markkinointiponnisteluissa. Klusterin kansalliset kärkihankkeet ovat: IIT-teknologia (Ilmasto, Ilmanlaatu, Terveys teknologia) ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen Vesitutkimus ja vesiliiketoiminta Mittaus- ja monitorointitekniikan tutkimus ja liiketoiminnan kehittäminen Klusterin yritysrakenteen kehittäminen ja kansainvälistäminen (Osaamiskeskusohjelma 2008) 3.3 KANSALLISIA VELVOITTEITA Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuonna Strategiassa hallitus on määritellyt, mitä toimia se aikoo toteuttaa energia- ja ilmastopolitiikassa. Siinä kerrotaan, miten hallitus aikoo toimeenpanna Suomea koskevat kansainväliset velvoitteet kasvihuonekaasujen rajoittamiseksi Kioton sitoumuskaudella , ja minkälaisiin pitemmän aikavälin tavoitteisiin se tähtää kasvihuonekaasupäästöjen kehityksessä. Hallitus lupaa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa panostamalla uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon ja energiansäästöön. EU:n 17

18 päästökauppa on keskeinen ohjauskeino. Lisäksi valtio hankkii päästöoikeuksia kansainvälisiltä markkinoilta Kioton pöytäkirjan joustomekanismeja hyväksikäyttäen. Matti Vanhasen II hallitus laatii vaalikauden alussa pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian. Hallitusohjelman mukaan Suomen on kannettava oma ja oikeudenmukainen vastuu EU:n sitoumuksista vähentää yksipuolisesti kasvihuonekaasuja vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa Suomi toimii Euroopan unionin osana. Suomi ratifioi YK:n ilmastosopimuksen vuonna 1994 ja Kioton pöytäkirjan vuonna 2002 yhdessä muiden Euroopan unionin maiden kanssa. Kioton pöytäkirja velvoittaa Euroopan unionin (EU-15) vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä yhteensä 8 prosenttia vuoden 1990 päästötasosta vuosina Vähennysvelvoite on jaettu EU:ssa edelleen jäsenvaltiokohtaisiksi velvoitteiksi. Suomi on sitoutunut EU:n sisäisen taakanjaon mukaan vakiinnuttamaan päästönsä vuoden 1990 tasolle. Suomen tavoitteena on toteuttaa Kioton pöytäkirjan velvoitteet sekä toimia aktiivisesti, jotta kansainväliset neuvottelut vuoden 2012 jälkeistä aikaa koskevasta maailmanlaajuisesta ja kattavasta sopimusratkaisusta käynnistyisivät toden teolla. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Suomi täyttää osan Kioton pöytäkirjan mukaisesta velvoitteestaan hankkimalla ns. Kioton mekanismien avulla 10 miljoonan tonnin edestä päästövähennysyksiköitä vuosina Näiden päästövähenemien hankkimiseksi on käynnistetty Finnder-ohjelma, joka hankkii päästöyksiköitä puhtaan kehityksen mekanismin ja yhteistoteutuksen puitteissa. (Ympäristöhallinto 2008) 18

19 4 ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAOHJELMAN PAINOPISTEET 4.1 TAUSTAA PAINOPISTEILLE; TEEMAN YLEISET TAVOITTEET Itä-Suomen rakennerahasto-ohjelmien tavoitteena on kehittää Itä-Suomen alueellista kilpailukykyä ja työllisyyttä. Tulevaisuuden kilpailukyvyn edellytyksenä on, että: yritykset kykenevät jatkuvasti uudistamaan toimintaansa ml. tuotteet ja palvelut sekä mahdolliset liiketoimintakonseptit yms. yritykset kykenevät saavuttamaan ja säilyttämään teknologista ja/tai liiketoiminnallista etumatkaa kilpailijoihinsa nähden omilla ydinliiketoimintaalueillaan yrityksille on tarjolla toimintaa tukevia ja niiden tarpeita vastaavia t&k- ja koulutuspalveluita. Toimintalinja kahden (Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen) kehittämistoimenpiteet kohdistuvat julkisiin toimijoihin, kuten tutkimuslaitoksiin, oppilaitoksiin, yrityspalveluorganisaatioihin ja kuntiin. Kehittämistoimenpiteillä pyritään pohjoissavolaisen tutkimus- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen sekä liiketoimintaverkostojen vahvistamiseen ja veturiyritysten hankintaverkostojen laajentamiseen. Visiona on, että innovaatio- ja osaamisrakenteiden kehittämisen avulla alueelle syntyy kumuloituvaa osaamista ja että teeman puitteissa toteutettavin käytännön toimenpitein alueelle kehitetään kilpailukykyinen yritysten tutkimus- ja innovaatioympäristö. Toimintalinja kahden toimenpiteillä pyritään lisäksi vahvistamaan tutkimuslaitosten ja oppilaitokset sekä osaamiskeskittymien edellytyksiä ja roolia tutkimus- ja tuotekehitysrahojen ja teknologiaohjelmien hyödyntäjänä sekä tiedon välittäjänä ja soveltajana Pohjois-Savossa. Toimenpiteillä pyritään kehittämään myös yrityspalveluorganisaatioita siten, että ne voivat paremmin tukea kasvuyritysten osaamisen kehittämistä sekä yritysverkostojen synnyn edistämistä. Toimijoiden välisissä yhteisissä prosesseissa on tavoitteena luoda uusia kehittämiskonsepteja ja toimintamalleja. Toimintalinja kahden kehittämistoimenpiteet kohdistuvat julkisiin toimijoihin (t&k-organisaatiot, oppilaitokset sekä yrityspalveluorganisaatiot) siten, että kyseiset toimijat voivat omalta osaltaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea alueella toimivia yrityksiä. Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään edesauttamaan: jo olemassa olevan liiketoiminnan toimintaedellytyksiä uuden liiketoiminnan syntymisen edellytyksiä toimijoiden välistä verkostoitumista sekä osaamis- ja laiteresurssien kehittämistä tarvelähtöisesti resurssien yhteiskäyttöä 19

20 olemassa olevan tietopääoman tehokasta jalkauttamista yritystoimintaan kehittää toimintaympäristöä, olosuhteita ja yhteistyöverkostoja kestävän energiateknologian näkökulmasta kannattavaan liiketoimintaan. Energia ja ympäristöteknologia -teemaohjelman puitteissa toteutettavien kehittämistoimenpiteiden tulee olla tarvelähtöisiä. Toimijoilla tulee olla valmiudet seurata ja analysoida alan kehitystä sekä ennakoida tulevia tarpeita tutkimuksen, kehitystyön sekä koulutus- ja osaamistarpeiden osalta. Uuden tiedon siirto alueelle sekä avainalueiden t&ktoiminta ja tehokas verkostoituminen ovat keskeisessä roolissa yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämisen näkökulmasta. Yleisesti ottaen Energia- ja ympäristöalan kehitysnäkymät ovat varsin hyvät. Bioenergian käytön lisäämisen merkittävimpänä muutosajurina toimii globaali ilmastonmuutos ja tavoitteet sen hillitsemiseksi. Maailmanlaajuinen kehitys luo paineita ja tarvetta kehittää uusia, kestävän periaatteen mukaisia energiantuotantomuotoja sekä uusia ympäristöalan sovellutuksia. Energia- ja ympäristöala on kuitenkin hyvin laaja ja osin pirstaloitunut. Tämän osalta on tarvetta kehittää koordinoitua, alueellista yhteistyötä eri toimijoiden välillä ml. yrityspalveluorganisaatiot, t&k-organisaatiot, oppilaitokset ja alalla toimivat yritykset. Alkavan rakennerahastokauden yhtenä haasteena on korkeatasoisen tutkimusosaamisen jalkauttaminen olemassa olevaa yritystoimintaa tukevaksi osaamiseksi, sekä tutkimuksesta syntyvän uuden tietotaidon valjastaminen tuottavaksi liiketoiminnaksi. Näiden osa-alueiden kehittämiseen tulee pyrkiä edesauttamalla yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä tarvelähtöistä tiedonvaihtoa, koulutusta ja kehittämistoimintaa, sekä etsimällä aktiivisesti potentiaalisia uusia päänavauksia ja tukemalla niihin liittyviä kaupallistamispyrkimyksiä. Yleisellä tasolla Pohjois-Savossa on tarvetta edelleen selkeyttää toimijoiden välistä työnjakoa sekä alueiden ja toimijoiden fokusoitumista omiin vahvoihin osaamisaloihinsa huomioiden sekä elinkeinoelämän toimijoiden että t&k-toimijoiden osaamisen ja vahvuudet tarvelähtöisesti. Eri toimijoiden tulee pyrkiä yhä selvemmin muodostamaan hankkeita, jotka ovat maakunnan elinkeinoelämän tarpeita palvelevia, laajasti maakunnan alueella vaikuttavia, tuloksiltaan konkreettisia projekteja. Pitkäjänteisen yhteistyön kehittämiseksi tulee pyrkiä muodostamaan uusia strategisia kumppanuuksia keskeisten t&k-organisaatioiden, oppilaitosten, avainyritysten sekä eri teemojen osaajien välille. Tavoitteena tulee olla pysyvien, pitkäjänteisesti toimivien yhteistyöryhmien muodostuminen siten että yhteistyöryhmät kykenevät tuottamaan uusia sovellutuksia ja/tai uutta lisäarvoa tuottavaa tietoa kumppaniyritystensä hyödynnettäväksi. Kuopion yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun, sekä muiden alueella toimivien t&k-organisaatioiden välistä yhteistyötä voidaan edelleen tiivistää ja hakea synergiaetu- 20

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa

Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen toimintaohjelma ympäristöliiketoiminnan kehittämiseksi Ympäristöohjelma Cleantech Finland ympäristöstä liiketoimintaa Kansallinen

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa

Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Menestyvät innovaatiot syntyvät arvoketjuissa Ilmastovaikutukset ja ohjauskeinot kansainvälisessä vertailussa Osa 1 Osa 2 TEKNOLOGINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ POLIITTINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Toimijat ja toimijoiden

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Huhtikuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Huhtikuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja

Alueelliset. teknologiastrategiat. Toimittanut Martti Kivioja Alueelliset teknologiastrategiat Toimittanut Martti Kivioja Julkaisija Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Kannen kuva Comma Finland/Delany Brendan Taitto Riitta Kärki

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA

ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA ENNAKOINTISELVITYS METSÄTEOLLISUUDEN JA KEMIANTEOLLISUUDEN LAADULLISISTA OSAAMISTARPEISTA Maija Pohjakallio, Katme Consulting Oy Opetushallitus 2012 Tiivistelmä Selvityksessä tarkastellaan kemianteollisuuden

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Vastaanottaja Imatran ja Lappeenrannan kaupungit Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2/2011 ILMASTO- JA ENERGIALIIKE- TOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen taustoja... 3 1.2.

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050

ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Paula Hakola, Susanna Horn, Sanna Huikuri, Miia Kinnunen, Annukka Näyhä, Mia Pihlajamäki & Jarmo Vehmas ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 Skenaariot ja strategiat (ILMES) TUTU ejulkaisuja 5/2007

Lisätiedot

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008

Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Pohjois-Savon teknologiateollisuuden uudet suunnittelu- ja tuotantomenetelmät -teemaohjelma 25.2.2008 Teemaohjelman sisältö:. TIIVISTELMÄ...3 2. JOHDANTO...6 2.. Itä-Suomen kehittämisstrategian taustat,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi Mari Hjelt, Totti Könnölä ja Päivi Luoma Teknologiakatsaus 131/2002 Elintarviketeollisuuden teknologiaennakointi ja tutkimuksen arviointi

Lisätiedot

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions

Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi. Älykkäät ja kestävät. Energiaratkaisut. Smart and Sustainable Energy Solutions Vaasan kaupunkiseudun esitys innovaatiokeskittymän kehittämiseksi Älykkäät ja kestävät Energiaratkaisut Smart and Sustainable Energy Solutions Sisältö TIIVISTELMÄ 1 Nykytila: Pohjoismaiden merkittävin

Lisätiedot

Tampereen elinkeinostrategia

Tampereen elinkeinostrategia Kyä lähtee! 1 Tampereen elinkeinostrategia alkuperäinen 19.8.2002 uudistettu 11.2.2004 tarkistettu osaamis- ja elinkeinolautakunnassa 7.3.2005 Menestys perustuu Osaamiseen Menestystekijöinä Hyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot