Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen"

Transkriptio

1 KILPAILU VIRASTON UUTISLEHTI Myös Kilpailuvirastolle voi nyt lähettää nettivihjeen Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta. Vihjeet ovat tärkeitä viestejä markkinoiden toiminnasta, ja virasto käynnistää tarvittaessa niiden perusteella tarkemmat tutkimukset. Viraston verkkosivuille on äskettäin lisätty sähköinen lomake vihjeiden lähettämistä varten. 3 JATKUU s. 5 Toivomus lainvalmistelijoille Uuden sääntelyn vaikutusarvioinnin tulisi Kilpailuviraston mielestä aina kattaa myös kilpailuvaikutukset, koska kyse saattaa olla markkinoiden kannalta hyvinkin merkittävistä muutoksista. 3 JATKUU s. 6 Energia-alan uudet haasteet Lue Kilpailuviraston apulaisjohtaja Timo Mattilan kirjoitus aiheesta. 3 JATKUU s. 2

2 ENERGIA-ALAN UUDET HAASTEET TÄSSÄ NUMEROSSA: Energia-alan uudet haasteet Kilpailulakiesitys eduskunnan käsittelyssä Epäiletkö kartellia tai muuta kilpailunrajoitusta? Laadukas sääntely huomioi myös kilpailuvaikutukset Markkinaoikeus linjasi MMA-asemassa olevien teleyhtiöiden toimintaehtoja Vuosia jatkunut määrähinnoittelu johti sakkoesitykseen KIVIn erikoistutkijan väitöskirja julkaistiin Kluwerin sarjassa JULKAISIJA: Kilpailuvirasto Pitkänsillanranta 3 A PL 332, Helsinki (09) PÄÄTOIMITTAJA: Päivi Kari, viestintäpäällikkö (09) TOIMITTAJA: Marketta Salin, tiedottaja (09) TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET: Sähköposti: Julkaisu on maksuton. TAITTO: Harri Heikkilä PAINO: Pekan Offset 2010 ISSN Energiamarkkinat ovat markkinoiden erityispiirteiden ja alaa koskevan runsaan sääntelyn vuoksi kilpailupolitiikan kannalta poikkeuksellisen haasteelliset. Erityispiirteet näkyvät selvästi muun muassa sähkömarkkinoilla; sähköä ei käytännössä voida varastoida ja sähkön kysynnän hintajousto on lähes olematon. Sähkömarkkinat ovat siksi tavallista alttiimmat haitalliselle markkinavoiman käytölle. Runsas sääntely on puolestaan seurausta siitä, että energia-alaan kohdistuu paljon muitakin kuin puhtaasti energiapoliittisia tavoitteita. Esimerkiksi energiaveroilla pyritään lisäämään ympäristöystävällisten energiamuotojen käyttöä, ja toimitusvarmuus edellyttää kotimaisten energiamuotojen tukemista ja ylläpitämistä. Vapaiden markkinoiden toimintaan eivät kuitenkaan tavallisesti kuulu esimerkiksi tarveharkinta, erilaiset toimilupamenettelyt ja laajat tukijärjestelmät. Hyvä esimerkki energia-alan sään telystä on parhaillaan menossa oleva energiaverouudistus, jolla pyritään tukemaan sekä fiskaalisia että alue-, energia-, teollisuus- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. Yhdellä sääntelytoimenpiteellä pyritään näin moneen tavoitteeseen yhtä aikaa. On luonnollista ja jopa toivottavaa, että sääntelyssä pyritään lyömään monta kärpästä yhdellä iskulla. On kuitenkin muistettava, että sääntelyllä on tällöin erityinen riski epäonnistua; lopputulos saattaakin olla yllättävä ja sisältää vaikeasti yhteen sovitettavissa olevia intressiristiriitoja. Pahimmillaan seurauksena voi olla se, että tavoitellut vaikutukset jäävät kokonaan saavuttamatta ja sääntelyä joudutaan paikkaamaan sen voimaantulon jälkeen erilaisilla uusilla sääntely- ja muilla toimenpiteillä. Epävarmuus vs. ennustettavuus Viime vuosina on myös otettu käyttöön useita erilaisia syöttötariffeja eli sähkön tuottajille määrättyjä takuuhintoja ym. mekanismeja, joilla on muutettu erästä energiantuotannon keskeistä peruslähtökohtaa eli sitä, missä järjestyksessä eri voimalaitoksia käytetään. Tällaisten järjestelmien tarpeellisuutta ja vaikutuksia tulisi arvioida niitä luotaessa erityisen huolellisesti. Jo pelkkä mahdollisuus siitä, että tällainen sääntely lisääntyy markkinoilla, aiheuttaa epävarmuutta alan toimijoiden keskuudessa. Jos sääntelytoimia ei suunnitella pitkäjänteisesti ja koordinoidusti, seurauksena on pahimmillaan se, että energiapolitiikan ja sen myötä kaikkien alan yritysten toimintaympäristön ennustettavuus ka toaa. Se olisi toimialan kehityksen kannalta turmiollista, koska energia-alan kaltaisilla investointivaltaisilla toimialoilla toimintaympäristön ennustettavuudella on erityisen keskeinen merkitys. Jos toimintaympäristön ennustettavuus katoaa, yritykset eivät uskalla enää investoida. Yllättävät muutokset toimintaolosuhteissa saattavat aiheuttaa taloudellista tehot tomuutta myös sitä kautta, että aiemmat investoinnit osoittautuvat myöhemmin hukkainvestoinneiksi, kun selviää että niistä on päätetty väärien tulevaisuuskuvien perusteella. Kilpailua vääristä asioista? Pelkona onkin, että kilpailu energiamarkkinoilla on edellä kuvatun epävarmuuden takia muuttumassa. Suunnitelmat ja markkinointiponnistukset suunnataan uudella tavalla sinne, mistä saavutettava hyöty on lyhyellä tähtäimellä suurin. Yritykset eivät enää kilpailisi keskenään tuotteen hinnalla ja laadulla vaan siitä, kuka onnistuu saamaan yhteiskunnalta parhaat toimintaedellytykset esimerkiksi syöttötariffin, investointituen tai suotuisimman verokohtelun muodossa. Pahimmillaan kehitys saattaisi johtaa energia- ja ympäristöpoliittisten tavoitteiden muotoon puettujen kilpailun painetta poistavien privilegioiden syntymiseen kuten esimerkiksi kaukolämpösektorilla on jo tapahtunut. Kaksi vuotta sitten tehdyllä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella annettiin kunnille oikeus velvoittaa uudet kiinteistöt liittymään kaukolämpöverkkoon ja tätä kautta mahdollisuus lähes

3 monopolisoida lämmitysmarkkinat kaavoitusmonopoliaan hyödyntäen. Maalämpöpumppujen rakentamisen suosion kasvaessa julkiseen keskusteluun on nyttemmin ilmaantunut vaatimus siitä, että kunnilla tulisi olla oikeus kaukolämpölaitosten toiminnan tur vaamiseksi kieltää lämpöpumppujen rakentaminen, vaikka em. laissa haluttiin nimenomaisena poikkeuksena mahdollistaa maalämpöpumppujen rakentaminen liittymispakosta huolimatta. Tällaisen uudistuksen toteuttaminen poistaisi entisestään kaukolämpösektorin kohtaamaa kilpailua. Markkinamekanismille tilaa Jos sääntelytoimia ei suunnitella pitkäjänteisesti ja koordinoidusti, seurauksena on pahimmillaan se, että energiapolitiikan toimintaympäristön ennustettavuus katoaa. Energiapoliittisella päätöksenteolla on haasteellinen tehtävä luovia erilaisten odotusten ja vaatimusten ristipaineessa. On kuitenkin välttämätöntä, että energiamarkkinoihin kohdistettavia toimenpiteitä harkitaan pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti markkinoiden toiminta, kilpailu ja investointikannusteiden säilyminen huomioiden. On tärkeää, että markkinamekanismille jää tilaa ohjata markkinoita optimaaliseen lopputulokseen. Muuten pelkona on pitkällä tähtäimellä se, että jatkossa valtiovalta ei kilpailu tai elinkeinonharjoittajan etevämmyys mää rittää kuka markkinoilla pärjää. Samalla katoaisivat kannusteet toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja edellytykset saada aikaan yrityksiä ja kansalaisia optimaalisella tavalla palvelevat tehokkaat ja toimivat energiamarkkinat. Timo Mattila Apulaisjohtaja Kilpailuvirasto 3

4 Kilpailulakiesitys eduskunnan käsittelyssä Uutta kilpailulakia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle Uusi laki korvaa nykyisen kilpailunrajoituksista annetun lain, ja sen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Keskeisimmät uudistukset liittyvät yrityskauppavalvontaan, seuraamusjärjestelmään, kilpailuasioiden käsittelyssä noudatettavaan menettelyyn sekä vahingonkorvaukseen. Uuden kilpailulain säätäminen ei muuta nykyisen lain kieltosäännöksiä. Elinkeinonharjoittajien välistä kiellettyä yhteistyötä sekä määräävän markkinaaseman väärinkäyttöä koskevat säännökset eivät siten muutu uudistuksen yhteydessä. Yrityskauppavalvonta Yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että yrityskauppojen arviointi, eli ns. yrityskauppatesti, vastaisi EU-oikeudessa sovellettavaa arviointitapaa. Uudistuksella otettaisiin myös kansallisesti käyttöön ns. SIEC-testi. Yrityskauppojen arviointi ei perustuisi enää yksinomaan määräävän markkina-aseman syntymiseen tai vahvistumiseen, vaan markkinaoikeus voisi Kilpailuviraston esityksestä kieltää tai määrätä purettavaksi yrityskaupan tai asettaa kaupalle ehtoja, jos yrityskauppa olennaisesti estää tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä. Myös yrityskauppavalvontaa koskevia menettelysäännöksiä ehdotetaan täsmennettäviksi. Yrityskaupan käsittelymääräaikoja voitaisiin jatkaa, jos yrityskaupan osapuolet eivät toimita Kilpailuvirastolle sen pyytämiä tietoja määräajassa tai jos tiedot ovat olennaisesti puutteellisia tai virheellisiä. Kilpailuvirasto ei voisi asettaa yrityskaupalle ehtoja, joita ilmoittaja ei ole hyväksynyt. Yrityskaupan ilmoittaja ei voisi valittaa päätöksestä, jolla ilmoittajan esittämät yrityskaupan ehdot on määrätty noudatettaviksi. Yrityskauppa voitaisiin panna täytäntöön heti, kun se on hyväksytty ilman ehtoja tai ehdollisena. Seuraamusjärjestelmä Seuraamusmaksua koskevaa säännöstä ehdotetaan uudistettavaksi siten, että seuraamusmaksun määrääminen vastaisi nykyistä paremmin Euroopan unionin säännöksiä ja ratkaisukäytäntöä. Uudistuksella pyritään mm. varmistamaan, että vastuusäännökset ovat selkeät myös yritysjärjestelytilanteissa ja että seuraamuksista vapautuminen ei ole mahdollista rikkomuksen jälkeisin yhtiöoikeudellisin järjestelyin. Myös seuraamusmaksun vanhentumista sekä ns. leniency-menettelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan uudistettaviksi. Seuraamusmaksun vanhentumista koskevaa säännöstä täsmennetään siten, että nykyiseen säännökseen sisältyvä tulkinnanvaraisuus poistuu. Leniency-menettelyä uudistetaan siten, että se vastaa aiempaa paremmin Euroopan kilpailuviranomaisten verkoston ECN-malliohjelmaa ja Euroopan komission soveltamaa leniency-menettelyä. Menettelyä koskevat säännökset Menettelyä koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että Kilpailuvirastolle annettaisiin mahdollisuus keskittyä merkittävimpien kilpailuongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Kilpailuviraston tulisi asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Kilpailuviraston tulisi siten suunnata voimavaransa ensisijaisesti kilpailun toimivuuden, kansantalouden ja yleisen edun kannalta merkittävien sekä luonteeltaan kaikkein vakavimpien kilpailunrajoitusten poistamiseen. Kilpailuvirasto selvittäisi jatkossa ensisijaisesti sellaisia kilpailunrajoituksia, jotka haittaavat vakavasti kilpailun toimivuutta markkinoilla. Esityksessä ehdotetaan lisäksi annettavaksi Kilpailuvirastolle oikeus tehdä tarkastuksia myös muihin kuin elinkeinonharjoittajien liiketiloihin. Virasto voisi myös kutsua kuultavakseen henkilön, jonka epäillään olleen osallisena kilpailurajoituksen toteuttamisessa. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset. Uudistuksen yhteydessä lainsäädäntöä selkeytettäisiin myös siten, että menettelyä koskevat säännökset koottaisiin omaan lukuunsa. Vahingonkorvaus Esityksessä ehdotetaan laajennettavaksi kilpailunrajoituksista tuomittavia vahingonkorvauksia koskevan säännöksen soveltamisalaa. Vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että se koskisi myös muita kuin elinkeinonharjoittajien välisiä suhteita. Uudistuksen myötä jokaisella kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineellä, esimerkiksi kuluttajilla tai julkisyhteisöillä, olisi kilpailulain perusteella oikeus korvaukseen. Uudistuksen yhteydessä vahingonkorvauksen vanhentumisajat määriteltäisiin lisäksi nykyistä selkeämmin. Elinkeinonharjoittajan käsite Esityksessä ehdotetaan lisäksi täsmennettäväksi lain soveltamisalaa rajaavaa elinkeinonharjoittajan käsitettä siten, että elinkeinonharjoittajan käsite vastaisi Euroopan unionin ratkaisukäytännössä sovellettavaa yrityksen käsitettä. Lisätietoja lakiesityksestä: TEM: Vanhempi hallitussihteeri Johanna Rihto-Kekkonen, p KIVI: Tutkimuspäällikkö Arttu Juuti, p. (09)

5 EPÄILETKÖ KARTELLIA TAI MUUTA KILPAILUNRAJOITUSTA? Mahdollisia kilpailuongelmia koskevat vihjeet ovat hyödyllisiä Kilpailuvirastolle sen kerätessä tietoja kilpailunrajoituslain vastaisesta toiminnasta. Vihjeet ovat tärkeitä viestejä markkinoiden toiminnasta, ja virasto käynnistää tarvittaessa niiden perusteella tarkemmat tutkimukset. Kilpailuvirastolle toimitetut havainnot ja vihjeet ovat vuosien mittaan auttaneet virastoa suuntaamaan toimintaansa kiellettyjen kilpailunrajoitusten kannalta merkittäviin kysymyksiin. Vihjeiden keräämistä on päätetty siksi nyt tehostaa lisäämällä viraston verkkosivuille osoitteeseen sähköinen lomake vihjeiden lähettämistä varten. Vihjeen voi halutessaan lähettää myös nimettömänä. Uuden palvelun tavoitteena on madaltaa yhteydenottokynnystä Kilpailuvirastoon ja helpottaa tietojen lähettämistä virastolle. Sähköisellä lomakkeella voi kertoa sekä kartelleihin että muihin kiellettyihin kilpailunrajoituksiin (määräävän markkina-aseman väärinkäyttö ja jakelusopimuksiin liittyvät kilpailunrajoitukset) liittyvistä epäilyistä. Erityisesti kartelleja koskevat vihjeet ovat virastolle tervetulleita, koska kartellien löytäminen ja paikantaminen on niiden salaisesta luonteesta johtuen vaikeaa. Myös todisteiden löytäminen kartelleista on haasteellista. Yksittäinenkin vihje voi joissakin tapauksissa olla tutkimusten kannalta ratkaiseva, juuri se puuttuva lenkki muiden aiemmin saatujen vihjeiden ja todisteiden ketjussa. Vihjeen voi halutessaan lähettää myös nimettömänä. Vihjaa KIVIlle epäilyistäsi Jos siis epäilet, että toistensa kanssa kilpailevat yritykset ovat syyllistyneet kartellikiellon vastaiseen toimintaan, kerro Kilpailuvirastolle epäilyistäsi. Epäilysi voivat koskea joko julkisia tai muita hankintoja (mahdollinen tarjouskartelli) tai muuta kartelliepäilyä (muut hintakartellit, markkinoiden jakaminen). Kartellivihjeen voi toimittaa joko puhelimitse tai viraston verkkosivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Kartelliasioissa puhelimitse annettavia vihjeitä ottavat vastaan: Apulaisjohtaja Mika Hermas p. (09) Tutkimuspäällikkö Arttu Juuti p. (09) Tutkimuspäällikkö Antti Norkela p. (09) Tutkimuspäällikkö Hannele Väisänen p. (09) Erikoistutkija Sanna Syrjälä p. (09) Erityisesti kartellien kohdalla on tärkeätä ymmärtää, ettei vihjeen lähettämisestä Kilpailuvirastoon tulisi kertoa kenellekään, ei ainakaan epäillyille yrityksille itselleen. Selvitysten onnistumisen ja näytön hankkimisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, etteivät ao. yritykset tiedä viraston saaneen vihiä asiasta. Huomaa myös, ettei sähköisellä lomakkeella tai puhelimitse annettu vihje johda sellaisenaan asian vireille tuloon virastossa. Asian vireille saaminen virastossa edellyttää varsinaisen toimenpidepyynnön tekemistä. 5

6 Apulaisjohtaja Seppo Reimavuo: Laadukas sääntely huomioi myös kilp Kilpailuviraston tehtävänä on kilpailusääntöjen valvonnan ohella edistää kilpailua tarjoamalla aiheeseen liittyviä asiantuntijapalveluita päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille. Toiminnassa painotetaan taloudellisen kilpailun ja sääntelyn välisten ristiriitatilanteiden korjaamista, tasapuolisten kilpailuolosuhteiden turvaamista sekä sen varmistamista, että myös uusilla yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan markkinoille. Tavoitteisiin pyritään muun muassa osallistumalla erilaisissa työryhmissä kilpailun kannalta merkittävien säädöshankkeiden valmisteluun, antamalla aiheeseen liittyviä asiantuntijalausuntoja ja tekemällä tarvittaessa itsekin aloitteita säädöshankkeiden käynnistämiseksi. Myös aktiivinen sidosryhmäyhteistyö sekä tieteelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ovat tälle työlle tyypillisiä. Kilpailuvirastolta pyydettyjen lausuntojen ja työryhmäedustusten määrä on viime vuosina lisääntynyt olennaisesti. Esimerkiksi vuonna 2009 virasto antoi yhteensä 121 erilaista lausuntoa ja osallistui yhteensä 26 kotimaisen työryhmän työskentelyyn. Virasto julkaisi vuonna 2008 ensimmäisen kattavan arvioinnin kilpailusta ja sen asemasta Suomessa (Kilpailuviraston selvityksiä 2/2008). Seuraava, erityisesti sääntelykysymyksiin keskittyvä katsaus julkaistaan vuoden vaihteessa. Vaikutukset tulisi arvioida etukäteen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD julkaisi vuonna 2002 ehdotuksen, jonka mukaan järjestön jäsenmaissa tulisi aina uutta sääntelyä esitettäessä laatia erityinen sääntelyn vaikutusanalyysi (Regulatory Impact Analysis, RIA). Euroopan komissio puolestaan julkaisu RIA-suuntaviivat vuonna Sääntelyn vaikutusten arviointi ja vaihtoehtojen etsiminen sääntelylle on jäänyt siitä huolimatta useissa maissa liian vähälle huomiolle, näin myös Suomessa. Myös sääntelyn perustelut jäävät usein tarpeettoman ohuiksi ja ylimalkaisiksi. Uudella sääntelyllä pyritään aina tiettyjen ennalta määrättyjen tavoitteiden saavuttamiseen; sääntelyn nimenomaisena tarkoituksena on siis saada aikaan muutoksia. Lainsäätäjillä ei kuitenkaan valitettavasti ole useinkaan tarkkaa ennakkokäsitystä siitä, minkälaisia nämä muutokset ja vaikutukset tulevat todellisuudessa olemaan. Vielä harvemmin arvioidaan sääntelyn mahdollisia haitallisia sivuvaikutuksia. Systemaattisesti sovellettu RIAarviointi tarjoaisi järjestelmällisen arvion siitä, voidaanko kyseisellä sääntelyllä saavuttaa asetetut tavoitteet. Yksityiskohtaisesti toteutettu analyysi toisi esiin myös sääntelyn mahdolliset haitat ja loisi edellytykset hyötyjen ja haittojen keskinäiselle punninnalle. Tarve Kyse saattaa olla markkinoiden kannalta hyvinkin merkittävistä muutoksista. tällaiseen analyysiin on ilmeinen, koska sääntelyyn liittyy aina myös erilaisia riskejä. Haasteena tavoitteiden yhteensovittaminen RIA-ennakkoarviointi voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: taloudellisiin vaikutuksiin, ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Kaikkien näiden tehtävänä on tuottaa tietoa lainvalmistelun ja poliittisen päätöksenteon pohjaksi. Vaikutusten huolellinen ennakkoarviointi helpottaisi myös niiden jälkiseurantaa. Myös uuden sääntelyn vaikutukset kilpailun toimivuuteen tulisi aina arvioida, koska kyse saattaa olla markkinoiden kannalta hyvinkin merkittävistä muutoksista. Kilpailuvirasto onkin lausunnoissaan monesti kritisoinut sitä, että lainvalmistelussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota uuden sääntelyn kilpailuvaikutuksiin. Kilpailuvirasto pyrkii toiminnallaan edistämään markkinoiden kilpailullisuutta ja lisäämään sitä kautta sekä julkisen että yksityisen elinkeinotoiminnan tehokkuutta. Virasto pyrkii vaikuttamaan esimerkiksi siihen, että aiemmin julkisen vallan yksinoikeutena olleita markkinoita avattaisiin kilpailulle sekä siihen, ettei markkinoille synnytettäisi esimerkiksi uuden sääntelyn avulla uusia rakenteellisia kilpailun esteitä. Uutta sääntelyä kehitettäessä on usein haasteena sovittaa yhteen monia, 6

7 ailuvaikutukset JAANIS KERKIS joskus jopa keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta haasteellisesta sääntelyhankkeesta voi mainita kaupan alan kaavoituksen kehittämishankkeen, jolla pyritään kestävän yhdyskuntasuunnittelun ohella mm. ilmastonmuutoksen torjumiseen ja kasvavan vanhusväestön palvelutarpeiden tyydyttämiseen. Taloudellinen ja erityisesti kilpailuun liittyvä näkökulma tulee tällaisessa moniulotteisessa keskustelussa pyrkiä sovittamaan yhteen muiden asiaan liittyvien näkökulmien kanssa. Ns. rent seeking vaarantaa tasapuolisuuden Kilpailuvirastoon tulee paljon ilmoituksia ongelmallisista tapauksista, joihin ei voida soveltaa kilpailunrajoituslakia ja joissa julkinen sektori on jollain tavalla osapuolena. Tällaiset tapaukset voivat johtua esimerkiksi julkisesta tuesta, ilman kilpailutusta tehdyistä julkisista hankinnoista tai verotuksesta. Kyse on yleensä siitä, että yksi tai jotkut tietyt yritykset saavat laillista järjestelmää hyväksikäyttämällä julkisen hallinnon myötävaikutuksella syntyneitä etuuksia, joita muut yritykset eivät saa. Ilmiötä kutsutaan kansainvälisessä keskustelussa rent seekingiksi eli kilpailuedun tai ylimääräisen voiton tavoitteluksi. Rent seekingistä koituvaa haittaa on vaikea yksilöidä, mutta useasti sen aiheuttamat kilpailuongelmat kuvataan samanlaisiksi kuin monopolin, kartellin tai muiden markkinahäiriöiden aiheuttamat haitat. Ainoa keino valvoa ja poistaa ennakolta näitä perusteettomia etuja on parempi sääntely ja markkinoiden toimivuuden arviointi. 7

8 Viraston viimeaikaisia kannanottoja Kilpailuvirasto on viime kuukausina julkaissut kannanottoja sääntelyn uudistamishankkeisiin koskien mm. suurmyymälöitä, makeisveroa ja viestintämarkkinalain 60 c :ssä tarkoitettua yleispalveluvelvoitetta. Suurmyymäläsääntely Ympäristöministeriö pyysi kesällä virastolta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskauppaa koskevien säännösten muuttamiseksi. Virasto esitti lausunnossaan arvioita esitettyjen sisältövaatimusten suhteesta asetettuihin tavoitteisiin sekä huomioita siitä, millaisia vaikutuksia ehdotetuilla muutoksilla voi olla markkinoiden toimivuuden näkökulmasta. Virasto korosti lausunnossaan vaikutusarvioinnin tärkeyttä kaikkien kaupan ohjauksen tavoitteiden (kestävä yhdyskuntakehitys ja palvelujen saatavuus, ilmastonmuutoksen hillintä, väestön ikääntymiseen varautuminen ja edellytysten luominen toimivalle kilpailulle) osalta. Erityisen perusteellista vaikutusarviointia edellyttäisi lakiin esitetty lisäsääntely, joka merkitsisi muutoksia elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin yleensä ja erityisesti vähittäiskaupan palvelujen tarjonnan edellytyksiin. Lausunnossa varoitettiin siitä, että esitys avaisi mahdollisuuden valitusprosesseihin, joiden taustalla voisi olla alueella jo toimivien yritysten tarve vaikeuttaa uusien kilpailijoiden markkinoille tuloa. Virasto toi esiin myös sen, että sääntelyn tiukentuminen olisi omiaan lisäämään niukkuutta suurmyymälän perustamiseen soveltuvasta maa-alasta, koska tilaa vaativa kauppa alkaisi kilpailla samoista tonttimaista kuin päivittäistavarakauppa. Niukkuus olisi puolestaan omiaan lisäämään tonttikustannuksia, jotka kanavoituisivat kuluttajahintoihin. Viimeksi mainittua ilmiötä ei oltu huomioitu ollenkaan esitysluonnoksen vaikutusarvioinnissa. Makeisvero Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta sekä eräiden valmisteverotusta koskevien lakien muuttamisesta (HE 148/2010 vp). Esityksen tavoitteena on ensisijaisesti lisätä valtion verotuloja. Perusteluissa on tämän ohella esitetty, että verotuksessa tulisi suosia terveellisiä elintarvikkeita ja vastaavasti verottaa epäterveellisiä tuotteita. Kun monia tavoitteita yritetään ratkaista yhdellä lailla, asettavat uuden sääntelyn vaikutukset haasteita markkinoiden toimintaan myös kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Kilpailun näkökulmasta ongelmia aiheuttaa erityisesti rajanveto veronalaisten ja veron ulkopuolella olevien tuotteiden välillä. Kilpailuviraston asiasta valtiovarainministeriölle lain luonnosvaiheessa antama lausunto oli otettu lopullisessa esityksessä pääsääntöisesti hyvin huomioon. Viestintämarkkinalakiin esitetty hintakattosäännös Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin alkusyksystä ehdotus viestintämarkkinalain yleispalveluvelvoitetta koskevan säännöksen muuttamiseksi. Ministeriön esityksessä ehdotettiin mahdollisuutta asettaa yleispalveluvelvoitteen mukaisen Internet-yhteyden hankkimisesta ja käytöstä aiheutuville maksuille enimmäishinta. Enimmäishinnasta oli tarkoitus säätää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Kilpailuvirasto katsoi liikenne- ja viestintäministeriölle asiasta antamassaan lausunnossa, ettei ehdotettua lakimuutosta tulisi toteuttaa ainakaan ilman riittäviä lisäselvityksiä ja tarkennuksia. Jos hintakatto katsottaisiin viestintäpoliittisista syistä välttämättömäksi, se tulisi viraston mielestä säätää koskemaan vain sellaisia tarkoin rajattuja alueita, joilla ei ole minkäänlaista nykyistä tai potentiaalista kilpailua. LVM ilmoitti sittemmin lokakuussa luopuneensa ainakin toistaiseksi suunnitelmastaan lisätä hintakattosäännös viestintämarkkinalakiin. Syynä tähän oli se, että merkittävimmät yleispalveluyritykset olivat ilmoittaneet olevansa valmiita ratkaisemaan hinnoittelukysymyksen itsesääntelyn keinoin. Hintaregulaatioon ei siksi nähty enää olevan tällä hetkellä tarvetta. (Lähde: LVM:n tiedote ).

9 Markkinaoikeus linjasi mma-asemassa olevien teleyhtiöiden toimintaehtoja kannalta tilaajayhteyden vuokraaminen on välttämätöntä. Tärkeä signaali alan yrityksille Markkinaoikeus määräsi kesällä neljälle teleyhtiölle yhteensä euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä tilaajayhteyksien hinnoittelussa. Ratkaisut perustuivat Kilpailuviraston tuomioistuimelle tekemiin seuraamusmaksuesityksiin. Maksuja määrättiin Oulun Puhelin Holding Oyj:lle (ent. Oulun Puhelin Oyj), Aina Group Oyj:lle (ent. Hämeen Puhelin Oy), Kymen Puhelin Oy:lle ja TeliaSonera Finland Oyj:lle. TeliaSonera Finland Oyj:n osalta kyse on Auria Oy:n eli entisen Loimaan Seudun Puhelin Oy:n menettelystä. Yhtiö sulautui vuoden 2007 alussa osaksi TeliaSonera Finland Oyj:tä. Määrätyt kilpailunrikkomusmaksut: Oulun Puhelin Holding Oyj Aina Group Oyj Kymen Puhelin Oy TeliaSonera Finland Oyj Kyse tilaajayhteyksien vuokraamisesta Tapauksissa oli kyse siitä, että toimintaalueillaan määräävässä markkina-asemassa olevat teleyhtiöt käyttivät 2000-luvun alussa markkina-asemaansa väärin suosimalla lainvastaisesti omia palveluoperaattoreitaan tilaajayhteyksistä perimissään vuokrissa. Hintasyrjintä oli omiaan vaikeuttamaan kilpailijoiden pääsyä tilaajayhteyksien avulla tarjottavien vähittäispalvelujen kuten laajakaistaja yrityspalvelujen markkinoille. Markkinaoikeuden ratkaisut ovat telemarkkinoiden kilpailun toimivuuden kannalta erityisen merkittäviä, koska niissä oli kyse tilaajayhteyksien vuokrauksessa sovelletuista menettelytavoista. Tilaajayhteydellä tarkoitetaan sitä televerkon osaa, jolla loppukäyttäjä yhdistetään televerkkoon. Tilaajayhteyksien kohtuuhintainen ja syrjimätön saatavuus on keskeistä, kun tavoitellaan telemarkkinoiden kilpailun toimivuutta. Niiden avulla tarjotaan muun muassa ADSLyhteyksiä kotitalouksille ja yrityksille. Kattava tilaajayhteysverkko on kullakin alueella perinteisesti vain yhden teleyrityksen hallussa, minkä vuoksi kilpailevan palveluntarjonnan Tuomioistuimen ratkaisut antavat määräävässä markkina-asemassa oleville teleyrityksille tärkeän signaalin siitä, että ne eivät saa vaikeuttaa kilpailijoidensa toimintaa soveltamalla syrjiviä tai muutoin kohtuuttomia hintoja tai muita ehtoja. Erityisen tärkeää tämä on telemarkkinoilla, joilla tyypillisesti vertikaalisesti integroitunut verkkoa vuokraava yritys toimii itse samoilla alamarkkinoilla kuin sen kilpailijat. Syrjivällä kohtelulla määräävässä asemassa oleva yritys pystyisi vaikuttamaan kilpailuolosuhteisiin lopputuotemarkkinoilla ja jopa poistamaan kilpailevia yrityksiä markkinoilta. Tämä johtaisi kuluttajien kannalta vaihtoehtojen vähenemiseen ja hintojen nousuun pitkällä aikavälillä. Markkinaoikeuden ratkaisu selventää myös määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen vastuuta sen käyttöön ottamista hinnoitteluratkaisuista. Tapauksia käsiteltäessä yritykset vetosivat yhtenä kiistämisperusteena siihen, että ne eivät olleet tietoisia hinnoittelumenetelmiä käyttöön ottaessaan niiden kilpailunrajoituslain vastaisuudesta tai kilpailulle vahingollisista vaikutuksista. Markkinaoikeus toteaa kuitenkin ratkaisuissaan määräävässä asemassa olevien yritysten olevan suoraan kilpailunrajoituslain nojalla vastuussa menettelynsä lainmukaisuudesta ja että tämä vastuu alkaa siitä hetkestä, jolloin menettely otetaan käyttöön. Lisätietoja: erikoistutkija Jarno Sukanen, p. (09)

10 Vuosia jatkunut määrähinnoittelu johti sakkoesitykseen Markkinaoikeudessa on vireillä seuraamusmaksuesitys, jossa Kilpailuvirasto esittää neljän miljoonan euron seuraamusmaksun määräämistä Iittala Group Oy Ab:lle. Perusteluna esitykselle on se, että Iittala määräsi vuosina useiden tunnettujen tuotteittensa kuten Kivi-tuikun, Mariskoolin sekä Muumi-, Teema-, Aalto- ja KoKo-tuotteiden alimmat sallitut kuluttajahinnat. Näin se esti vapaan hintakilpailun jakeluverkostoonsa kuuluvien jälleenmyyjien kesken. Kilpailunrajoituslain 4 :ssä kiellettyä määrähinnoittelua pidetään yhtenä vakavimmista kilpailunrajoituksista. Jälleenmyyjillä tulee olla oikeus hinnoitella myymänsä tuotteet itsenäisesti ja halutessaan myös kilpailla tuotteiden hinnalla. Määrähinnoittelu on kiellettyä, koska sillä katsotaan olevan kuluttajahintoja nostava vaikutus. Tavoitteena estää hintakilpailu Iittalan valmistamien tuotteiden jakelu on järjestetty omien vähittäismyymälöiden lisäksi sopimalla jälleenmyynnistä itsenäisten jälleenmyyjien kanssa. Jälleenmyyjinä on sekä päivittäistavarakaupan ketjuihin kuuluvia tavarataloja ja marketteja että ketjujen ulkopuolisia erikoisliikkeitä ja halpamyymälöitä. Iittala käytti vuodesta 2005 alkaen useiden tuotteiden kohdalla sopimusmallia, jossa jälleenmyyjille asetettiin alin sallittu vähittäismyyntihinta. Alimman sallitun kuluttajahinnan lisäksi Iittala asetti ehtoja jälleenmyyjiensä tarjouskampanjoinnille: esimerkiksi kampanja-alennus sai olla korkeintaan tietyn suuruinen ja kampanja sai kestää korkeintaan tietyn ajan. Halpamyymälät ja erikoisliikkeet joutuivat tavarantoimitukset turvatakseen allekirjoittamaan useiden tuotteiden kohdalla lainvastaisia ehtoja sisältävän tuotekohtaisen sopimuksen. Tällaisia määrähintalausekkeen sisältäviä jakelutiesopimuksia allekirjoitti vuosina yhteensä noin 90 Iittalan jälleenmyyjänä toimivaa halpamyymälää tai erikoismyymälää eri puolilla Suomea. Päivittäistavarakaupan ketjuihin kuuluvien tavaratalojen ja markettien kanssa Iittala ei onnistunut tekemään vastaavia tuotekohtaisia sopimuksia. Yhteisymmärrys määrähinnoista saatiin kuitenkin yleensä aikaan muuta kautta, muun muassa sähköpostiviestein. Kaikki jälleenmyyjät eivät aina noudattaneet Iittalan asettamia ehtoja. Jos ja kun jälleenmyyjä poikkesi joidenkin tuotteiden kohdalla määrähinnasta, Iittalan henkilökunta taivutteli myyjää noudattamaan annettua hintaa korostaen, että asiasta on sovittu muidenkin jälleenmyyjien kanssa. Hintakilpailuun ryhtynyttä saatettiin myös uhata tavarantoimitusten lopettamisella. Myös jälleenmyyjä voi joutua vastuuseen MARKETTA SALIN Iittalan tapaus ei ole suinkaan ensimmäinen määrähintatapaus Kilpailuviraston historiassa, mutta aiemmat tapaukset eivät ole olleet läheskään näin laajoja ja lainrikkomuksesta ei ole ollut näin paljon näyttöä. Sen vuoksi myös seuraamusmaksuesitys on huomattava, sanoo tapausta selvittänyt erikoistutkija Tarja Sinivuori-Boldt. Iittalan tuotteiden vahvasta asemasta johtuen menettelyllä voidaan lisäksi olettaa olleen erityisen vahingolliset vaikutukset kuluttajille. Kilpailuvirastoon tulee runsaasti yhteydenottoja määrähinnoitteluun liittyen. Ongelmana on kuitenkin usein riittävän näytön puuttuminen. Määrähinnoittelun kohteeksi joutuvien jälleenmyyjien kannattaakin kerätä asiasta näyttöä, jotta tapaus on mahdollista viedä oikeuteen. Markkinoilla saattaa toisaalta esiintyä myös tilanteita, joissa jälleenmyyjät pitävät määrähintaa oman etunsa mukaisena ja pyrkivät aktiivisesti hintakilpailun poistamiseen. Tällaisessa tapauksessa on täysin mahdollista, että Kilpailuvirasto kohdistaa seuraamusmaksuesityksensä valmistajan lisäksi myös jälleenmyyjiin. Tämä on jälleenmyyjien hyvä tiedostaa, painottaa Sinivuori-Boldt. Julkinen versio Iittalaa koskevasta seuraamusmaksuesityksestä on luettavissa osoitteessa > Ratkaisut Kiinteän tai alimman mahdollisen jälleenmyyntihinnan määrääminen seuraavalle jakeluportaalle on ollut jo kymmenien vuosien ajan kiellettyä. Kiellettyjä ovat sekä suoranaisesti sovitut että epäsuorat, mutta tosiasiallisilta vaikutuksiltaan suoraa sopimusta vastaavat järjestelyt. Aidosti suositusluonteisten hintojen antaminen on kuitenkin tietyin edellytyksin sallittua. 10

11 KIVIn erikoistutkijan väitöskirja julkaistiin Kluwerin sarjassa Kilpailuviraston erikoistutkijan, KTT, OTK Mika Oinosen väitöskirja Does EU Merger Control Discriminate Against Small Markets Companies? Diagnosing the Argument with Conclusions (Tampere 2009) on julkaistu Kluwerin International Competition Law -julkaisusarjassa. Kyse on huomattavasta saavutuksesta, koska sarjassa julkaistaan vuosittain keskimäärin vain 4 5 kirjaa. Kirja on lisäksi kautta aikojen ensimmäinen suomalaisasiantuntijan laatima teos sarjassa. Kirjassa diagnostisoidaan väitettä siitä, syrjitäänkö pienten markkinoiden yrityksiä tosiasiallisesti asiattomasti EU:n yrityskauppavalvonnassa. Keskeisenä tavoitteena on asettaa asianmukainen agenda, eräänlaiset suuntaviivat tarkoituksenmukaiselle tavalle keskustella väitteestä. Tutkimuksen aihepiiri EU:n yrityskauppavalvonnan tasapuolisuus erikokoisilla markkinoilla toimivien yritysten kesken on kyseenalaistettu varsinkin 2000-luvulla toistuvasti. Komission tapa arvioida yrityskauppoja asettaa kriittisiä näkemyksiä esittävien mielestä pienten ja suurten markkinoiden yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan. On puhuttu mm. epäreilusta kilpailupolitiikasta ja sen aiheuttamasta niin sanotusta pienten markkinoiden ongelmasta. Yksi perusteltu, ja kritiikissä usein sovellettu, tapa lähestyä syrjintäväitettä liittyy epäilykseen markkinavoiman yliarvioinnista pienillä markkinoilla. Jos kaupan yhteydessä syntyvää markkinavoimaa yliarvioidaan, valvonnassa saatetaan puuttua myös sellaisiin kauppoihin, joihin välttämättä ei olisi tarpeen puuttua. Alireagointia markkinavoimaan voidaan toisaalta teoreettisesti perustella pitkälti samoilla ongelmakysymyksillä ja ratkaisuvaihtoehdoilla kuin ylireagoinnin mahdollisuutta. Tutkimus antaakin viitteitä myös siitä, että syrjintä voi ainakin periaatteessa toteutua myös markkinavoiman aliarviointina suurilla markkinoilla. Käytännössä alireagointi tarkoittaisi sitä, että yrityskauppavalvonnassa hyväksyttäisiin myös sellaisia kauppoja, joita kilpailun toimivuuden kannalta ei tulisi hyväksyä. Oinosen tutkimus osoittaa, että syrjintäväitteestä keskusteleminen on järkevää vain, jos se monimutkaisuus, joka liittyy sekä ongelman syihin ja toteuttamiskelpoisiin ratkaisuihin että koko ongelman luonteeseen tunnistetaan ja otetaan arvioinnissa huomioon. Mika Oinonen Ongelmat ovat tutkimuksen mukaan paljon syvällisempiä kuin tähän asti on osattu ajatella. Ns. pienten markkinoiden ja niiden mahdollisen syrjinnän taustalta paljastuu tutkimuksen myötä perusongelma, joka liittyy mm. kehittymättömiin sisämarkkinoihin. Mahdolliseen pienten markkinoiden ongelmaan voidaan ja tuleekin siis vaikuttaa myös varsinaisen kilpailuoikeuden ulkopuolelta. Kirjasta esitetyt arviot Kustantaja katsoo kirjoittajan avaavan uraauurtavalla teoksellaan tietä aiheeseen liittyvälle järkevälle keskustelulle juristien, taloustieteilijöiden ja poliittisten päätöksentekijöiden kesken. Kun relevantit kysymyksenasettelut ovat tiedossa, myös ratkaisujen löytäminen ja käytännön toimenpiteiden määrittäminen on jatkossa helpompaa. Tarkastelukehikko on kustantajan mukaan sovellettavissa myös maailmanlaajuisesti, ja kirjan oletetaan siksi kiinnostavan myös Euroopan ulkopuolisten maiden asiantuntijoita. Oinosen vastaväittäjät, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja, dosentti Pekka Timonen ja Kilpailuviraston johtaja, dosentti Martti Virtanen pitävät teosta merkittävänä lisänä suomalaiseen kilpailututkimukseen ja ehkä ensimmäisenä aidosti kaksitieteisenä, yhteismitallisin kriteerein oikeus- ja taloustiedettä hyödyntävänä monografiatutkimuksena Suomessa. Arvio on julkaistu tuoreessa Kilpailuoikeudellisessa vuosikirjassa. Pienten jäsenmaiden ja kotimarkkinayritysten kilpailuolosuhteista käytyyn ns. level playing field -keskusteluun liittyvä tutkimus on Virtasen ja Timosen mukaan ensimmäinen systemaattinen jäsennys asiasta. Aihe ei siis otsikkotasolla ole sinällään uusi, mutta sen tekee arvokkaaksi erityisesti järjestelmällinen ja perusteellinen toteutustapa, joka mahdollistaa ilmiön syvällisen ymmärtämisen ja hedelmällisen jatkokäsittelyn. Mika Oinonen on työskennellyt Kilpailuvirastossa vuoden 2009 alusta alkaen. Hänen tehtävänään on mm. valmistaa virastoa kilpailulakiesitykseen sisältyvän uuden yrityskauppatestin voimaantuloon. 11

12 Kilpailu avain tehokkuuteen Henkilöasioita Eroja Kilpailuviraston vuoden 2010 vuosikirja on otsikoitu Kilpailu avain tehokkuuteen. Kirja sisältää yhteenvedon viraston keskeisistä saavutuksista vuonna 2009 ja alkuvuodesta Julkaisu sisältää myös artikkelin KI- VIn ratkaisukäytännöstä vuoden 2004 kilpailusääntömuutosten jälkeen sekä mm. arvion KHO:n asfalttikartelliratkaisun vaikutuksesta tulevaan oikeuskäytäntöön. Vuosikirja on ladattavissa osoitteesta >Julkaisut, ja painetun version voi tilata maksutta osoitteesta Apulaisjohtajana Kilpailuviraston Toimialat 1 -ryhmässä viimeksi toiminut Leena Lindberg on eronnut viraston palveluksesta yksityissektorille siirtymisen vuoksi. Myös erikoistutkija Antti Ihamäki kilpailunedistämisryhmästä on irtisanoutunut ja siirtynyt uusiin tehtäviin. Erikoistutkija Sinikka Loikkanen Toimialat 2 -ryhmästä on siirtynyt eläkkeelle. Hän toimi Kilpailuvirastossa viraston toiminnan alusta eli vuodesta 1988 alkaen. Nimityksiä Kilpailuviraston Toimialat 1 -ryhmän vetäjäksi johtaja Kirsi Leivon virkavapaan loppuajaksi ( asti) on nimitetty apulaisjohtaja Mika Hermas. Ryhmän esimiehen sijaisina toimivat tutkimuspäälliköt Arttu Juuti (1. sijainen) ja Hannele Väisänen (2. sijainen). Mika Hermas Arttu Juuti Hannele Väisänen SKY:n vuosikirja 2009 Suomen Kilpailuoikeudellisen Yhdistyksen (SKY) tuore vuosikirja sisältää kattavan katsauksen kilpailuoikeuden ja kilpailun taloustieteen ajankohtaisiin aiheisiin. Artikkeleissa heijastuu tällä kertaa erityisesti kilpailuoikeuden kansainvälinen ulottuvuus; aiheina ovat mm. EU-tuomioistuimien oikeuskäytäntö vuodelta 2009, Yhdysvaltojen kokemukset kansainvälisyydestä kilpailuoikeudessa sekä kilpailuoikeus Ruotsissa. Vuosi 2009 oli merkittävä myös kotimaisen oikeuskäytännön kannalta: aihetta käsitellään sekä kilpailunrajoitus- ja markkinaoikeudellisia ratkaisuja että seuraamusmaksuja koskevissa artikkeleissa. Vuosikirjan kirjoittajina on suomalaisten alan asiantuntijoiden lisäksi kilpailuoikeuden merkittäviä kansainvälisiä asiantuntijoita kuten Alexander Italianer (EU:n komissio), Christine A. Varney (USA:n oikeusministeriön kilpailuosasto) sekä Dan Sjöblom ja Karin Roberts (Konkurrensverket). Kilpailuvirastosta ovat tällä kertaa kirjoittajina mukana erikoistutkija Minna Heikinsalmi ja johtaja Martti Virtanen. Heikinsalmen kirjoitus Golden share-osakkeet ja pääomien vapaa liikkuvuus käsittelee aihetta erityisesti sisämarkkinatavoitteen ja oikeutetuiksi katsottujen pääomanliikkeitä rajoittavien toimien näkökulmasta. Virtasen yhdessä Pekka Timosen kanssa laatimaa kirja-arvostelua Mika Oinosen väitöskirjasta referoidaan tämän lehden sivulla 11. Kirjan voi tilata maksamalla 50 euroa yhdistyksen tilille Nordea Postitusosoite (tilaaja ja osoite) on samalla mainittava selkeästi. Myös aikaisemmin ilmestyneitä ( ) vuosikirjoja on vielä saatavilla. Lisätietoja: päätoimittaja, asianajaja Arttu Mentula, tai puh. (09)

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa

Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Viranomaisyhteistyö tehostaa kartellien valvontaa Kilpailuviraston uutislehti 1 2012 Kilpailuvirasto järjesti viime vuonna yhdessä aluehallintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea sarjan kilpailuseminaareja.

Lisätiedot

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö

Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Kilpailulaki 2010 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Kilpailulaki 2010 -työryhmän mietintö Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 4/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008

KILPAILUVIRASTO 2 (39) Konkurrensverket 14.3.2008 KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2007 KILPAILUVIRASTO 2 (39) 1 Kilpailuviraston toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA

Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA SUUNTAVIIVOJA KILPAILULAIN SOVELTAMISESTA 1/2011 Kilpailuviraston suuntaviivat YRITYSKAUPPAVALVONNASTA Kilpailuviraston suuntaviivat yrityskauppavalvonnasta Kilpailuvirasto julkaisi lokakuussa 2011 uuteen

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2006 N TILINPÄÄTÖS 2006 2 1. Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus...5 1.2.1 Kilpailun edistäminen...5 1.2.2 Kilpailuvalvonta...8 1.2.3 Kansainväliset asiat...16 1.2.4 Viestintä...19

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki

Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsinki. OP-Keskus osk, Helsinki. Sampo Pankki Oyj, Helsinki. Toimenpidepyynnön tekijä: Suomen Käteisnosto Oy, Helsinki Sitoumuspäätös 1 (30) Dnro 964/61/07 Asia Sitoumuksen määrääminen Nordea Pankki Suomi Oyj:n, OP-Keskus osk:n ja Sampo Pankki Oyj:n noudatettavaksi kotimaisten vierasautomaattinostojen asiakashinnoittelussa.

Lisätiedot

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut

3/2009 Teema: Viestintäpalvelut 6.5.2009 3/2009 Teema: Viestintäpalvelut Tutkassa nyt Huippuoperaattori haussa... 2 Artikkelit Näin toteutetaan unelma tietoyhteiskunnasta... 3 Laskutuksen muuttumisesta ei tiedotettu kunnolla... 5 Uusi

Lisätiedot

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA

RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA KILPAILUVIRASTON SELVITYKSIÄ 1 2008 Ari Ahonen Lasse Pöyry Jussi Pääkkönen Riitta Ryhänen RAKENNUSALAN MARKKINOIDEN TOIMIVUUS ONGELMA-ALUEITA JA EDISTÄMISEN MAHDOLLISUUKSIA Rakennusprojektin loppuraportti

Lisätiedot

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.)

Osuusliike Elanto: Leena Luhtanen (neuvottelukunnan varapj., Osuusliike Elanto, hallituksen pj.) Kilpailuoikeudellisen selvityksen Osuustoiminnan neuvottelukunnalle ovat laatineet asianajajat Hannu Pokela ja Sari Hiltunen Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:stä. Osuustoiminnan neuvottelukunnan

Lisätiedot

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014

Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 sivu 1/40 Viestintävirasto kirjaamo@viestintavirasto.fi Viestintäviraston lausuntopyyntö Dnro: 15/961/2015, 155/962/2014 Yleisradion lausunto Viestintävirastolle tv- ja radiopalveluiden tukkumarkkinoiden

Lisätiedot

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN

TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Katri Havu OTM, tutkija, Helsingin yliopisto, Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research TARJOUSKARTELLISTA AIHEUTUVA VAHINKO JA HANKINTAYKSIKÖN OIKEUS KORVAUKSEEN Edilex 2010/36

Lisätiedot

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus

1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus Sisällysluettelo 1. Ahvenanmaan maakunnan hallitus...2 2. Assuratum Oy...3 3. Digita Oy...9 4. Elcoteq Oyj...16 5. Elektroniikan Tukkukauppiaat ry ja Matkaviestintoimittajat ry...17 6. Elisa Oyj...19 7.

Lisätiedot

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04

ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 ESITYS 1 (20) Dnro 618/61/04 Markkinaoikeus PL 118 00131 Helsinki Markkinaoikeudelle Esitys Euroopan Yhteisön (EY) perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan sekä kilpailunrajoituksista annetun lain 4 :n

Lisätiedot

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Päivä Sivu 13.5.2013 1 (41) Liikenne- ja viestintäministeriö Kirjaamo Lausuntopyyntönne 4.4.2013, Dno 1353/03/2011 TIETOYHTEISKUNTAKAARI LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI

Lisätiedot

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata

News. Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin 1/2014. Rödl & Partner Suomeen. Alihankintasopimukseen kannattaa satsata News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 1/2014 Timo Ahopelto sijoittaa suomalaisiin startuppeihin Rödl & Partner Suomeen Alihankintasopimukseen kannattaa satsata Pelialan suuret

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18. Maksupalvelulaki. Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:18 Maksupalvelulaki Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-913-9 (nid.) ISBN 978-952-466-914-6

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 82 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto

No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto No. 13 29.6.2010 Kunnat ja kilpailu Bo-Erik Ekström Mika Pohjonen Ilkka Haavisto Yhteenveto Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksella on lomilta palatessaan edessään liuta keskeneräisiä asioita. Monille

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

5/2009 Teemana Luotto & Raha

5/2009 Teemana Luotto & Raha 31.8.2009 5/2009 Teemana Luotto & Raha Pääkirjoitus Välttämätön luotto, välttävät ehdot... 2 Artikkelit Finanssikriisi terästää luottojen valvontaa maailmalla... 3 OECD peräänkuuluttaa taloudellista lukutaitoa

Lisätiedot

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6

SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI. Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 SÄÄDÖSEHDOTUSTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ohjeet OIKEUSMINISTERIÖ JULKAISU 2007:6 Helsinki 2007 Ulkoasu ja taitto: Innocorp

Lisätiedot

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi

Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Valtiovarainministeriö Hyväksytty EU-ministerivaliokunnassa 17.11.2000 Suomen toimenpiteet hyödykeja pääomamarkkinoiden uudistamiseksi Marraskuu 2000 Sisältö sivu EU-ministerivaliokunnan hyväksymä kertomus

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. TARJOUSKARTELLIEN YLEISET ILMENEMISMUODOT

1. JOHDANTO 2. TARJOUSKARTELLIEN YLEISET ILMENEMISMUODOT 1. JOHDANTO Tarjouskartellilla tarkoitetaan tilannetta, jossa yritykset, jotka normaalisti kilpailisivat keskenään, sopivat tarjouskilpailun yhteydessä menettelytavoistaan tai yhdenmukaistavat niitä muutoin

Lisätiedot

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014.

VIEW TAX & LEGAL. Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014. TAX & LEGAL VIEW KPMG:n vero- ja lakipalveluiden tiedotuslehti / 2 / 2014 Mullistiko KHO:n tuore päätös siirtohinnoittelukentän? Tässä numerossa: Suojaa designisi, pidä huolta brändistäsi Kannustinjärjestelmien

Lisätiedot

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006

Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 30.8.2006 Kuluttajaviraston uutiskirje 6/2006 Kuluttajavirasto muistuttaa tuotesijoittelun periaatteista Tavaroiden, palveluiden, tavaramerkkinen yms. sijoittelulla ohjelmiin tavaroiden valmistajat ja

Lisätiedot

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2

Ajankohtaista Kuluttajaoikeudesta 1/2009 13.2.2009. En vaan osaa!... 2 1/2009 13.2.2009 Pääkirjoitus En vaan osaa!... 2 Artikkelit Henkilöllisyyden sähköinen todistaminen lähtökuopissa... 3 Luottojen ongelmia ratkottava laaja-alaisesti... 4 Vastuullisempi luotonanto torjuu

Lisätiedot

Järjestöt voimana muutoksessa

Järjestöt voimana muutoksessa Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Järjestöt voimana muutoksessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen vuosikirja 2011 Julkaisija Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys

Lisätiedot

KUV/8504/48/2009 9.11.2009

KUV/8504/48/2009 9.11.2009 KUV/8504/48/2009 9.11.2009 Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VIESTINTÄMARKKINALAIN, TELEVISIO JA RADIOTOIMINNASTA ANNETUN LAIN, RADIOTAAJUUKSISTA

Lisätiedot