Päivitykset: kommentaari, II painos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päivitykset: kommentaari, II painos"

Transkriptio

1 1 Päivitykset: kommentaari, II painos #-merkki liitettynä numeroihin ja pykäliin toimii kaksisuuntaisena ankkurina ao. tekstikohtiin ja takaisin alla olevaan sisällysluetteloon. Sisällys I Pykälärakenteesta erillään olevia tietoja 1# Sähköisen tiedonhallinnon koordinoinnin suhteesta itsehallintoon 2# PeL 80 :n delegointisäännöstön vaikeaselkoisuus lainvalmistelussa 3# Perustuslain tarkistuksesta perustuslakivaliokunnalle annetuista lausunnoista 4# Eduskunnan työkapasiteetti vaalikauden viimeisillä valtiopäivillä 5# Eduskuntaryhmien oikeudellinen asema 6# Perustuslain tarkistuksen käsittely vuoden 2010 valtiopäivien täysistunnoissa 7# Perustuslain tarkistuksen ydintavoitteista ja toteutuksesta / PeL 58 8# Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös KHO:n presidentti Pekka Hallbergia tarkoittaneessa kanteluasiassa (loppuyhteenveto) 9# Näkökohtia perustuslain tarkistuksessa PeL 94 ja 95 :ään lisätyistä säännöksistä valtion täysivaltaisuuden kannalta merkittävistä toimivaltasiirroista 10# Kansanedustajien Jacob Södermanin ja Kimmo Sasin eduskunnan täysistunnossa oikeuskanslerin toimivallasta järjestää poliisitutkinta ministerin syyttämistä tarkoittavassa asiassa ja valtakunnanoikeuskäsittelyn korvaamisesta asian käsittelyllä hovioikeudessa 11# Budjettikehysmenettelyn muutostarpeet: Tarkastusvaliokunnan mietintö 10/2010 (Budjettikehysmenettelyn oikeudelliset ja valtiontaloudelliset vaikutukset) 12# EU:n kansalaisaloitejärjestelmä 13# Perustuslakivaliokunnan aktiviteetit kansanedustajan lahjomarikoksen kriminalisointihankkeessa HE 79/2010 vp/ valtiosääntötuomioistuinproblematiikka 14# Eduskunnan budjettikäsittelyn jäntevöittäminen 15# Perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajan, ed. Jakob Södermanin luonnehdinnat edellytyksistä, joiden vallitessa yksityistä pysäköinninvalvontaa toteuttava laki voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 16# Rauennut hallituksen esitys PeL 84 :n muutokseksi 17# Luettelo mietintö/lausuntovaiheeseen perustuslakivaliokunnassa päättyneistä

2 2 hallituksen esityksistä 18# Näkökohtia kansanedustajien lausunnoista eduskunnassa perustuslain tuntemuksesta lainvalmistelussa 19# Vaalikauden vaihteen budjettikehys l. ns. "tekninen kehys" vuosille # Perustuslakivaliokunnan kriteeristö PeL 116 :ssä säädettyjen ministerisyytteen nostamisedellytysten rikosoikeudelliseksi tunnistamiseksi (PeVM 10/2010, ent. pääministeri Matti Vanhasen tapaus) 21# Muutokset valtioneuvoston oikeuskanslerista ja eduskunnan oikeusasiamiehestä annettuihin lakeihin 22# Kokemukset vuosilta hallituksen politiikkaohjelmien toteutuksista 23# Esitutkinta ministerisyyteasiassa (ote/pevl 66/2010) 24# Ed. Jyrki Kataisen muotoilemat hallitustunnustelijan l. "vetäjän" muotoilemat kysymykset varsinaisten hallitusneuvotteluiden aloittamista silmällä pitäen. 25# Hallituksen muodostamismenettely vuoden 2011 valtiopäivillä II# Perustuslain pykäläkohtainen kommentointi/ perustuslakivaliokunnan lausunnot/2010 vp. PeL 2 # PeL 3 # PeL 5 # PeL 6 # PeL 7 # PeL 10 # PeL 12 # PeL 13 # PeL 17 # PeL 12 # PeL 18 # PeL 21 # PeL 24 # PeL 35 #

3 3 PeL 36 # PeL 38 # PeL 39 # PeL 47 # PeL 50 # PeL 70 # PeL 73 # PeL 74 # PeL 80 # PeL 81 # PeL 87 # PeL 91 # PeL 93 # PeL 94 # PeL 95 # PeL 106 # PeL 112 # PeL 114 # PeL 116 # PeL 118 # PeL 120 # PeL 121 # PeL 123 # PeL 124 # III# Liitteet 1# Perustuslakivaliokunnan mietintö 9/2010 2# Ulkoasiainvaliokunnan lausunto 5/2010 3# Puolustusasiainvaliokunnan lausunto 9/2011 4# I. Saraviidan lausunto perustuslain tarkistuksesta

4 4 5# Lakialoite eduskuntaryhmistä Kommentaariteoksessa on systemaattisesti seurattu perustuslakivaliokunnan lausuntoja lausuntoon 44/2010 saakka. Sen jälkeisiä lausuntoja samoin kuin jälkeistä valtiosääntökehitystä ja -käytäntöjä kommentoidaan tällä sivustolla. Tavoitteena on lausuntojen arviointi siten, että huomiota kiinnitetään lausunnon keskeisimpiin tulkintalinjaukseen. Lausunnot julkaistaan sellaisenaan sivustollani Oikeuskehitystä kommentoidaan perustuslain systematiikan mukaisesti siten, että tiedot ryhmitetään pykälänumerointiin liittyen. Kussakin päivitysversiossa mainitaan vain ne pykälät, joihin liittyvää aineistoa jaksossa esitetään. Eräät sitaatit pdf-dokumenteista tulostuvat HTML-kielellä rosoisina. 1# Pykälärakenteesta erillään olevia tietoja 1# Sähköisen tiedonhallinnon koordinoinnin suhteesta itsehallintoon. Käsikirjoituksen ollessa jo painossa perustuslakivaliokunta antoi merkittävän lausunnon (46/2010), jossa alleviivattiin PeL 11 luvussa säädettyjen, eri itsehallintomuotojen itsenäisyyttä suhteessa valtiovarainministeriölle kaavailtuihin laajoihin koordinoiviin toimivaltuuksiin mm. sähköisen tietojenkäsittelyn ja tietohallinnon ohjaamistoimivallan ja standardoinnin välityksin. Usea ehdotettu sääntely - myös kohdistuessaan eduskunnan alaiseen tai sen piiriin kuuluvaan hallintoon, oikeuslaitokseen ja kansaneläkelaitokseen - todettiin sellaiseksi, että toimivaltuuksien ulottuminen näille aloille oli poistettava ehtona tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiselle. 2# PeL 80 :n delegointisäännöstön vaikeaselkoisuus lainvalmistelussa. Pitkin vuoden 2010 valtiopäiväkautta perustuslakivaliokunta joutui yhä edelleen karsimaan hallituksen esityksistä PeL 80 :n vastaisiksi luonnehdittuja lainsäädäntövallan delegointeja. 3# Lausunnot perustuslain tarkistuksesta. Kuten liitteenä tässä päivityksessä julkaistun perustuslakivaliokunnan mietinnön 9/2010 alkujaksosta käy ilmi, valiokunnalle annettuun runsaasti lausuntoja. Lausunnot tulivat julkisiksi mietinnön allekirjoittamisen jälkeen ja toimitettiin sähköisesti niitä pyytäneille. Lausunnonantajista valtaosa oli valtiosääntöjuristeja. Politolologisen (valtio-opillisen) tutkimuksen suppea edustus oli merkille pantavaa. Lausunnoissa ei syvennytty mietinnön olennaisimpaan kohtaan, ed. Jacob Södermanin aloitteen yhdistämiseen hallituksen esitykseen tuloksenaan PeL 58 :ssä säädetty muutettu päätöksentekomenettely valtioneuvoston ratkaisuehdotuksista (selonteoin eduskunnalle). PeL 94 ja 95 :ään otettu erikoisuus (poikkeaminen suvereniteettirelaatiossa perustuslaista 2/3 enemmistöllä mutta siten, että laki ei ole poikkeuslaki eikä

5 5 perustuslakipoikkeus (PeL :n tarkoittamissa mielessä) jakoi mielipiteitä. Päälinjana näyttää olleen se, että nuoremman polven tutkijat tukivat muutosta vanhemman polven ollessa varauksellisemman. Erityisen kriittisiä näkökohtia esitti Antero Jyränki. Sitaatteja: Mikael Hidénin (lausunto ): "Säännöksen 2 momenttiin ehdotetulla lisäyksellä pyritään ennenkaikkea siihen, että muuta kuin merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainvälisille järjestöille ja kansainvälisille toimielimille merkitsevät valtiosopimukset voitaisiin saattaa voimaan tavallisella lailla. Kysymys on ensisijassa perustuslain täysivaltaisuusnormin tulkinnasta ja käytännössä omaksutun tulkintalinjan huomioon ottamisesta perustuslaissa niin, että vähäisiä toimivallan siirtoja ei enää pidettäisi poikkeuksena perustuslain täysivaltaisuusnormista ja siten asioina, joiden voimaansaattaminen vaatisi ns. supistettua perustuslainsäätämisjärjestystä eli päätöksen tekemistä kahden kolmasosan enemmistöllä. Tähän pyrkimykseen keventää toimivaltasiirroissa tarvittavaa menettelyä minulla ei ole huomauttamista. Sen sijaan en pidä perusteltuna sitä, että tähän yhteyteen halutaan poikkeuslakien käytön vähentämisen tarkoituksessa tuoda ajatus sellaisesta toimivallan siirrosta, joka tapahtuu muussa kuin poikkeuslakimenettelyssä, vaikka tarvittava laki säädetään samalla kahden kolmasosan enemmistöllä kuin poikkeuslaeiksi katsotut voimaansaattamislait. Minusta tällainen erottelu, jota on kuvattu perusteluissa s. 45 ja 27-28, tuo vain epäselvyyttä PL 95 :n säännöksen soveltamiseen ilman että samalla saavutettaisiin muuta kuin se jonkinlainen teoreettisen puhtauden etu, että joitakin kahden kolmasosan enemmistöllä säädettyjä lakeja ei enää pidettäisi poikkeuslakeina, vaan perustuslaissa osoitetun muun menettelyn mukaisesti säädettyinä lakeina. Kun (kuten perusteluissakin s. 46 todetaan) poikkeuslakejakin näissä yhteyksissä joka tapauksessa edelleen tarvittaisiin, merkitsisi ehdotus ja perusteluissa esitetty ajatus sitä, että PL 95 :n 2 momentin toisen virkkeen soveltamisessa esiintyisi kaikkiaan kolme toisistaan erilliseksi katsottua säätämisjärjestystä: tavallinen säätämisjärjestys, poikkeuslakien säätäminen kahden kolmasosan enemmistöllä ja merkittävää toimivallan siirtoa sisältävien lakien säätäminen samoin kahden kolmasosan enemmistöllä. Minusta tällainen kahden toisistaan erilliseksi katsotun, mutta samaa kahden kolmasosan enemmistöä edellyttävän säätämisjärjestyksen sisällyttäminen samaan perustuslain virkkeeseen ei palvele selvyyttä, vaan on vain omiaan aiheuttamaan turhaa huomioon otettavaa sekä perustuslakivaliokunnalle että puhemiehelle. Toimivallan siirtojen jossain määrin helpottaminen ei tällaista jaottelua vaadi. Minusta olisi näissä yhteyksissä selvää ja riittävää, että toimivallan siirrot saatettaisiin edelleenkin voimaan joko tavallisella lailla tai kahden kolmasosan enemmistöllä säädetyillä poikkeuslaeilla." Antero Jyränki ( ): "(4) Jako merkittävä / ei-merkittävä saattaa itse asiassa antaa avoimen valtakirjan liikutella tulkinnalla suhteellisen vapaasti rajaa, jonka toisella puolella vaaditaan määräenemmistön käyttöä. Hallituksen esityksen perustelujen kirjoittajat ovat nähneet vaivaa kuvatakseen runsaasti siirtoja, jotka eivät ole PeL 1.1 :n kannalta merkittäviä. Unionille tehtävän toimivallansiirron merkittävyydestä kyllä lopulta esitetään esimerkki, mutta sillä ei ole mitään tekemistä nähtävissä olevan kansainvälisen kehityksen kanssa (s. 46/I): Kansainvälinen velvoite koskisi Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa esimerkiksi, jos kyse olisi liittymisestä Euroopan unionin kaltaiseen, tiiviydeltään, laajuudeltaan ja syvyydeltään siihen rinnastettavaan kansainväliseen järjestöön ja velvoitteeseen samalla liittyisi toimivallan siirtoa

6 6 perustuslailla säädetyillä aloilla. Perusteluteksti jatkuu EU-jäsenyyden osalta: Huomiota olisi kiinnitettävä erityisesti siihen, miten uuden toimivaltuuden siirto vaikuttaa järjestelyn kokonaisuuteen samoin kuin esimerkiksi siihen, miten uuden toimivallan siirto liittyy jo aikaisemmin siirrettyyn toimivaltaan. Esimerkiksi jos siirrolla ei muutettaisi jo olemassaolevan kokonaisjärjestelyn luonnetta, ei siirtoa olisi arvioitava Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittäväksi. Passus on epäselvästi kirjoitettu. Pinnalle jää kuitenkin kokonaisjärjestely -arviointi, muutoksen arviointi Euroopan unionin toiminnan kannalta. Tässäkin sivuutetaan se kysymys, miltä Suomen oikeustilan kokonaisuus näyttää sen jälkeen, kun kulloinenkin uusin siirto on toteutettu. Kysymys ei sitä arvioitaessa voi olla vain periaatteellisesti tärkeistä yksittäisistä siirroista, vaan ennen muuta jäsenvaltiolle kaikkien aikaisempien ja esillä olevien uusien siirtojen jälkeen jäävän oman toiminta- ja vaikutusalan laajuudesta ja merkittävyydestä." " EU:n perussopimuksen voimansaattamislaki puolestaan esityksen mukaan - hyväksyttäisiin määräenemmistöllä siihen sisältyvän merkittävän suvereenisuusrajoituksen takia. Voidaan katsoa että tällainen menettely poistaisi muodollisen perustuslainvastaisuuden, niin kuin poikkeuslain hyväksymismenettely sen poistaa, mutta tällainen laki yhtä lailla kuin poikkeuslaki rajoittaisi aineellisesti edelleen perustuslakia, toisin sanoen sen valtiosuvereenisuutta koskevia säännöksiä. Aineellinen ristiriita perustuslain kanssa jäisi tässäkin tapauksessa olemaan." Pekka Länsineva ( ): "Myös perustuslain 94 ja 95 :iin ehdotetut täydennykset mm. toimivallan siirrosta Euroopan unionille ovat perusteltuja ja kannatettavia ehdotuksia, jotka selkeyttävät tulkintatilannetta, helpottavat kansainvälistä yhteistyötä ja vähentävät tarvetta poikkeuslain käyttöön." Matti Niemivuo ( ): " En kannata myöskään kaikkia hallituksen esityksen kohtia, joissa tasavallan presidentin toimivaltuuksia kavennetaan. Erityisen hylättävinä pidän kansainvälisiin velvoitteisiin perustuslain 94 ja 95 :ssä ehdotettuja lisäyksiä." "94 ja 95. Pykälissä ehdotetaan lisäyksiä, joilla mahdollistettaisiin Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävä toimivallan siirto Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle. Toimivallan siirto voitaisiin tehdä päätöksellä, jota on kannattanut kaksi kolmasosaa annetuista äänistä (ei siis kaikkien kansanedustajien äänistä). Tällainen säännös on ilmiselvästi kansakunnan edun vastaista. Kyseinen säännös mahdollistaisi esimerkiksi sen, että Itämeren suojelu annettaisiin Itämeren valtioiden neuvostolle taikka saamelaisasioiden hoito tai Pohjois-Suomen ilmastopolitiikka Arktiselle neuvostolle. Vastaavasti voitaisiin päättää esimerkiksi Suomen metsäpolitiikan antamisesta Euroopan unionille tai Suomen liittymisestä Natoon. Pidän tällaista ehdotusta kansakunnan edun vastaisena sekä selvästi torjuttavana. Jos esimerkkien kaltaisia päätöksiä tahdottaisiin tehdä, ne tulisi säätää poikkeuslakeina. Perustuslakiuudistuksessa poikkeuslakien välttämisen periaatetta ajateltiin sovellettavan erityisesti tavallisia lakeja säädettäessä." Janne Salminen ( ): "Ehdotus on periaatteellisesti tärkeä. Kun poikkeuslain käytöstä tässä yhteydessä voitaisiin luopua, toimivallan siirrot tulisivat selkeämmin osaksi kotimaista valtiosääntöistä järjestelmää. Uuden menettelysäännöksen myötä toimivallan

7 7 siirroista, joita jo kiistatta on, tulisi perustuslain tuntemia ja selkeämmin perustuslailla hallittavia järjestelyjä. Toimivallan siirtoa koskevaa sääntely voidaan nähdä monella tavalla myös valtiosäännön eurooppalaistumisena: tärkeimmät toimivallan siirrot tällä hetkellä liittyvät Suomen EU-jäsenyyteen, joka valtiosääntöoikeudellisesta keskeisyydestään huolimatta olennaisimmilta osiltaan lepää poikkeuslakien varassa. Uuden säännöksen myötä toimivallan siirto ei enää näyttäytyisi poikkeuksena perustuslaista vaan sen mukaisena järjestelynä. Vaikka säännösehdotukseen sisältyy siis periaatteellisesti tärkeä muutos, ehdotuksessa on useita sellaisia elementtejä, jotka kiinnittävät sen merkittävällä tavalla nykyiseen toimivallan siirtoja koskevaan tulkintaan peräti niin, että tällainen ehdotus monin osin merkitsisi uuden perustuslain aikana muodostuneen käytännön kirjaamista perustuslakiin. Lähtökohdissaan ehdotus ei esimerkiksi merkitse sitä, että toimivallan siirto sinänsä tämän kyseisen ehdotuksen johdosta tulisi nykyistä tilannetta helpommaksi taikka vaikeammaksi. Ensinnäkin, edelleen 94.3 :n säännös asettaisi reunaehdot toimivallan siirrolle. Toiseksi, uuden perustuslain aikana täysivaltaisuuskäsitys tulkinta perustuslain 1.1 ja 1.3 :n kokonaisuudesta on kehittynyt niin, että yksinomaan merkittävää toimivallan siirtoa koskevien toimivallan siirtojen on katsottu koskettavan perustuslakia, kuten hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi: näitä ehdotuksia on siis käsitelty ns. supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, ja siten niitä on myös koskenut se sama määräenemmistövaatimus kuin ehdotuksessa nyt tarkoitetaan. Muut kuin merkittävää toimivallan siirtoa koskevat ehdotukset on käsitelty äänten enemmistöllä. Tätä asetelmaa ehdotus ei muuttaisi. Pitkään tästä jakolinjasta siis erottelusta merkittävän ja muun toimivallan siirron kesken poiketen käsiteltiin toimivallan siirtoja, joissa oli kysymys eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvasta toimivallasta. Nyttemmin käytäntö on osoittanut muuttumisen merkkejä myös tässä suhteessa, sillä perustuslakivaliokunnan suhteellisen tuore lausunto PeVL 19/2010 vp osoittaa uudenlaista lähestymistapaa, jonka valossa myöskään hallituksen esityksessä (HE 60/2010 vp, s. 45) tältä osin esitetty ei ole todettavissa enää näin kategorisesti. Perustuslakivaliokunnan tuore kanta merkitsee sitä, että ehdotus ei tältäkään osin merkitsisi erityisen suurta muutosta nykyiseen tulkintakäytäntöön nähden. Ilkka Saraviita ( ": Kahta perustuslain pykälää muutetaan pääasiassa kait poikkeuslakien vähentämiseksi. Silti esityksessä todetaan, ettei muutoksella voida välttyä kaikissa valtiosopimusyhteyksissä poikkeuslakien käytöltä. Tätä rajaa ei perusteluissa juuri käydä lukuun ottamatta viittausta perusoikeussäännöksiin ja Ahvenanmaan itsehallintolakiin. Usean eurooppalaisen valtion valtiosäännössä on valtuuttava säännös toimivaltaluovutuksia silmällä pitäen. Luovutuskohteita ovat olleet NATO (WEU) ja EU/EEC. Vaadittava määräenemmistö on usein korkeampi kuin Suomeen nyt esitettävä 2/3. Suomessa määräenemmistö kytkeytyy supistettuun perustuslain säätämisjärjestykseen. Muissa maissa ei ole käytettävissä Suomessa käytössä olevaa poikkeuslakijärjestelmää. Muualla siis toimivaltaluovutussäännös toteuttaa jossain määrin samaa tavoitetta kuin poikkeuslait: noissakaan maissa ei tarvitse muuttaa perustuslakia valtion liittyessä sellaiseen kansainväliseen järjestelmään (NATO:n sodanjohto- ja ulkopolitiikkasidokset, EU:n supranationaalinen päätösvalta) joka on ristiriidassa kansallisten toimivaltasäännösten (perustuslain) kanssa.

8 8 Em. syystä perustelut toimivaltasiirtosäännöksen tarpeellisuudelle ovat Suomessa toiset (vähäpätöisemmätkin) kuin muualla. Muutokseen saakka sama tulos on saavutettu poikkeuslakimenettelyteitse ja 2/3 enemmistöllä sopimuksen hyväksymiselle. Sinänsä toimivaltaluovutuksin toteutettu de facto perustuslakimuutos ei ole tavallisen kansalaisen näkökannalta sen selkeämpi kuin poikkeuslakiteitse toteutettava perustuslakimuutoskaan. Toimivaltaluovutuksen jälkeen muutos suvereniteettisäännöstön sisältöön ei ole luettavissa perustuslaista. Kuitenkin, poikkeuslakien välttämisen periaatteen pääperustelu on juuri se, että perustuslain sisällön tulisi näkyä perustuslakitekstistä eikä poikkeuslaista. Nyt se on siis luettava kuitenkin toimivaltaa siirtävän kansainvälisen velvoitteen tekstistä ja voimaansaattamislaista. Perusteluissa ei kerrota, voimaansaatettaisiinko siirtovelvoite blankettilailla vai asiasisältöisellä lailla. Samaten on avoinna, soveltuuko tällaiseen voimaansaattamiseen poikkeuslakeihin liittyvä ns. aukkoteoria? Voidaanko siirto purkaa irtisanomalla siirtovelvoite ja säätämällä se tarvittaessa voimaan tavallisella lailla? Avoinna l. perustelematta on sekin, miten suvereniteettisiirtosäännös suhteutuu aikaisempiin poikkeuslaeilla ja 2/3 enemmistöin suoritettuihin toimivaltasiirtoihin poikkeuslakimenettelyteitse. Esimerkki: Lissabonin sopimuksen sisältämät uudet toimivaltasiirrot toteutettiin eräin osin 2/3 enemmistöin ja poikkeuslaein. Voidaanko mahdolliset tulevat uudet tai lisätyt toimivaltasiirrot (esim. jäsenvaltioiden budjettien ennakkotarkastus komission toimesta) toteuttaa suvereniteettisiirtosäännöstön avulla? Tuomas Ojanen ( ): "Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden irtisanomisen hyväksyminen ja Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen. Minulla ei ole valtiosääntöoikeudellista huomauttamista ehdotuksiin." Veli-Pekka Viljanen ( ): "Perustuslain 94 ja 95 :ään ehdotetaan uusia säännöksiä, jonka mukaan Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle koskeva kansainvälisen velvoitteen hyväksymistä ja voimaansaattamislain säätämistä koskeva päätös tehtäisiin 2/3:n ääntenenemmistöllä ilman lepäämäänjättämismahdollisuutta. Pidän ehdotuksia erittäin kannatettavina. Nykytilanteessa normaaliin kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvä velvoite on jouduttu hyväksymään ja voimaansaattamaan perustuslakia koskevana 2/3:n enemmistöllä. Tältä osin enemmistövaatimus ei muuttuisi, mutta toimivallan siirto tulisi tavallaan perustuslain sisällä aineellisesti tunnistetuksi ja hyväksytyksi. Toimivallan siirto ei siis sellaisenaan enää olisi aineellisessa ristiriidassa perustuslain kanssa, vaan siltä osin kuin se ylittäisi merkittävyyskynnyksen, noudatettaisiin kvalifioidun enemmistön vaatimusta, kuten nykyisin talousarvion ulkopuolisia rahastoja perustettaessa ja olennaisesti laajennettaessa (vrt. PL 87 )." 4# Eduskunnan työkapasiteetti. Valtiopäivien viimeisillä valtiopäivillä käsittelemättä jääneet hallituksen esitykset raukeavat. Hallitustoiminnassa valtioneuvosto pyrkii toteuttamaan koko vaalikautta silmällä pitäen laaditun hallituksen (lainsäädäntö)ohjelman. Käytännössä tämä usein johtaa ruuhkiin viimeisillä valtiopäivillä. Vuoden 2010 valtiopäivillä ympäristövaliokunta teki nimenomaisen ja tiedotetun päätöksen hallituksen esityksen käsittelyajan puutteesta: "Eduskunnan ympäristövaliokunta on työtilanteestaan keskusteltuaan päättänyt, että se ei aloita asiantuntijakuulemista hallituksen esityksestä laiksi maastoliikennelain muuttamisesta (HE 306/2010). Valiokunnalla ei ole edellytyksiä saada esitystä asianmukaisesti käsitellyksi jäljellä olevan ajan puitteissa. Valiokunnassa on runsaasti keskeneräisiä asioita, jotka ovat tulleet

9 9 valiokuntaan maastoliikennelakiehdotusta aiemmin." Eduskunnan tiedote Myös perustuslakivaliokunnan työ ruuhkaantui (ks. kohta 17#). 5# Eduskuntaryhmien oikeudellinen asema "Työryhmä: Eduskuntaryhmien oikeudelliseen asemaan muutoksia Työryhmän ehdotus lakialoitteeksi eduskuntaryhmiä koskevaksi laiksi on valmistunut torstaina 3. helmikuuta ja luovutettu puhemiesneuvostolle. Aloitteen päätarkoituksena on selkeyttää eduskuntaryhmien oikeudellista asemaa. Ryhmät eivät nykyisin ole oikeushenkilöitä, mutta lakiehdotuksen mukaan ne saavuttavat tämän aseman rekisteröitymällä eduskunnan keskuskanslian pitämään julkiseen eduskuntaryhmärekisteriin. Oikeushenkilönä ryhmä voisi saada nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia ja siten esimerkiksi toimia muodollisestikin työnantajana. Lain mukaan jokainen kansanedustaja kuuluisi johonkin eduskuntaryhmään. Jokaisella ryhmällä olisi oltava säännöt, joiden vähimmäissisältö säädettäisiin laissa. Laissa säädettäisiin myös eduskuntaryhmien eduskunnalta saamasta tuesta, sen käytöstä ja valvonnasta. Näistä seikoista vuoden alussa voimaan tulleen lain sisältö siirrettäisiin liki sellaisenaan uuteen lakiin. Laki eduskuntaryhmistä on tarkoitettu tulemaan voimaan pian kevään eduskuntavaalien jälkeen 1. toukokuuta Aikaa eduskuntaryhmärekisteriin rekisteröitymiseen olisi kuitenkin 1. syyskuuta saakka. Puhemiesneuvosto päätti pyytää eduskuntaryhmiä antamaan lausunnot ehdotuksesta viimeistään ensi viikon perjantaina. Tarkoitus on saattaa lakialoite eduskunnan käsiteltäväksi ja saada se valmiiksi vielä tällä vaalikaudella. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen, ja jäseniä ovat olleet kaikkien eduskuntaryhmien pääsihteerit, keskuskanslian ja valiokuntasihteeristön päälliköt sekä patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterijohtaja Riitta Lae ja professori Mikael Hidén. Sihteeritehtävistä ovat huolehtineet valiokuntaneuvos Risto Eerola eduskunnasta sekä lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen oikeusministeriöstä." Sittemmin valmistellun lakiehdotuksen käsittely raukesi vuoden 2010 valtiopäivillä. 6# Perustuslain tarkistuksen käsittely (I ja II käsittely) vuoden 2010 valtiopäivillä. Perustuslain tarkistuksen (HE 60/2010 ja LA 44/2010 / PeVM 9/2010) I käsittely vuoden 2010 valtiopäivillä. Esitystä käsiteltiin 10. ja Valiokuntamietinnön esitteli perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi. Eniten keskustelua aiheutti lisäys PeL 1 :ään. Huolimatta siitä, että perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja ed. Sasin puheenvuorossa alleviivattiin unionijäsenyyttä tarkoittavan viittaussäännöksen oikeusvaikutuksettomuutta, usea opposition kansanedustaja (lähinnä perussuomalaiset ja vasemmistoliitto) arvelivat säännöksen joko estävän Euroopan unionista eroamisen tai ainakin asettavan lisäesteen tätä tarkoittavalle päätöksenteolle. Toisena keskeisenä puheenaiheena oli muutos PeL 58 :ään. Em. eduskuntaryhmien edustajien taholta alleviivattiin, että tasavallan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla. Muutoksen arveltiin heikentävän tasavallan presidentin ulkopoliittista päätösvaltaa, mikä puolestaan ei

10 10 soveltuisi voimassa olevan vaalitavan taustaperiaatteisiin. Presidentin ulkopoliittisen johtovallan epäiltiin "romuttuvan" (mm. ed. Juhani Tennilä). Ed. Jacob Söderman (aloitteen 44/2010 laatija ja ensimmäinen allekirjoittaja) alleviivasi, ettei perustuslakia ole syytä lyhyin aikavälein muutella; perustuslaki saattaa menettää perustuslakiluonteensa suhteessa tavallisiin lakeihin. Hän viittaisi Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen ), missä perustuslakivaliokunnan ehdottamia muotoiluja oli luonnehdittu "askeleeksi oikeaan suuntaan". Södermanin käsityksen mukaan tarkistuksen jälkeen perustuslakiin ei jäänyt enää muutettavaa. Ed. Tuulikki Ukkola (Perustuslain tarkistamiskomitean varajäsen) ilmoitti pettyneensä tarkistusprosessiin. Hänen mukaansa komitean asettamisen ja komiteatyön alkuvaiheen lähtökohtana oli ollut PeL 93.1 :n muuttaminen: valtioneuvosto johtaisi ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa. Ukkolan mukaan tähän tavoitteeseen tulisi jatkossakin pyrkiä. Hallitusryhmien ja oikeusministeri Tuija Braxin puheenvuoroissa hallituksen esitykseen lakialoitteella tehtyä muutosta (eduskunnan kanta PeL 44 :n mukaisen selontekomenettelyn lopputuloksena) luonnehdittiin onnistuneeksi. Hallituksen esityksen eräät osat olisivat merkinneet pelkästään perustelujen lausumiin pohjautuen mahdollisuutta, että eduskunnan valiokunta (ulkoasiainvaliokunta) olisi voinut määrittää eduskunnan kannan, joka puolestaan voisi syrjäyttää tasavallan presidentin kannan. Hallituksen esitykseen sisältynyttä ehdotusta kansalaisaloitteeksi luonnehdittiin onnistuneeksi. Tosin eräissä puheenvuorossa esitettiin epäilyksiä perustuslakivaliokunnan mietinnössä puolletusta sähköisestä, so. verkkoperusteisesta menettelystä vaaditun kannattajan hankkimiseksi. Tällainen kannanottajajoukko voitaisiin kerätä sähköisesti alkuvaiheessa tiettyä aloitetta tukemaan, mutta samaa kannattajajoukkoa voitaisiin käyttää toistuvasti ja siten kansalaisaloitejärjestelmää inflatoivalla tavalla. I käsittelyn keskeiset linjapuheenvuorot: Kimmo Sasi /kok (esittelypuheenvuoro): Kunnioitettu puhemies! (Hälinää) Puhemies (koputtaa): Anteeksi, ed. Sasi, aivan hetki. - Olkaa hyvä. Puhuja: Perustuslain parlamentarisoinnin pitkä kaari on lähestymässä päätepistettään, kun tätä esitystä käsitellään täällä eduskunnassa. Edustuksellisen kansanvallan ja länsimaisen parlamentarismin vahvistaminen ovat olleet läpäiseviä periaatteita useimmissa merkittävissä valtiosäännön uudistuksissa tasavallan presidentti Urho Kekkosen presidenttikauden jälkeen 1980-luvulta alkaen. Keskeisenä tavoitteena on ollut eduskunnan ja sille vastuunalaisen valtioneuvoston roolin korostaminen suhteessa tasavallan presidenttiin. Merkittävimpiä uudistuksia ovat olleet tässä mielessä seuraavat: Ensinnäkin vuonna 1991 presidentin valtaoikeuksiin kuulunut eduskunnan hajotus säädettiin tapahtuvaksi pääministerin aloitteesta ja samalla selkeytettiin pääministerin eroon liittyvää presidentin toimivaltaa. Olennaista oli se, että presidentti yksin ei enää voinut hajottaa eduskuntaa. Samoin vuonna 1991 määrättiin valtioneuvostolle velvollisuus antaa viivytyksettä ohjelmansa eduskunnalle tiedonantona. Lepäämäänjättämisinstituutiosta luovuttiin vuonna 1992, jolloin siirryttiin enemmistöparlamentarismiin. Eduskunta saattoi viedä päätökset yksinkertaisella

11 11 enemmistöllä. Vuonna 1993 pääministerille annettiin myöskin oikeus antaa eduskunnalle pääministerin ilmoitus, mikä on mahdollistanut aidon dialogin hallituksen ja eduskunnan välillä. Kun Suomesta tuli ensin Etan jäsen ja sen jälkeen Euroopan unionin jäsen, siinä yhteydessä unionia koskeva päätöksenteko annettiin nimenomaan valtioneuvostolle. Tässä yhteydessä säädettiin vahvasti eduskunnan asemasta niin, että myöskin eduskunta on hyvin tiiviisti kaikessa tässä päätöksenteossa mukana. Suuressa perustuslakiuudistuksessa vuonna 2000 parlamentarismin periaate ensinnäkin kirjattiin perustuslakiin, sen 3 :n 2 momenttiin. Eduskunnan roolia vahvistettiin hallituksen muodostamisessa, eli eduskunta valitsee pääministerin. Eduskunnan asemaa pääministerin ja muiden nimitysprosessissa vahvistettiin eli hallitusneuvottelujen painopiste siirrettiin eduskuntaan ja pöytäkirjamerkinnällä todettiin, että suurin eduskunnan ryhmä käynnistää neuvottelut, joten säännöt olivat selvät ja tasavallan presidentin puuttumista ei tarvita paitsi kriisitilanteissa. Myöskin valtioneuvoston asemaa suhteessa presidentin päätöksentekoon vahvistettiin. Hallituksen esitysten osalta viimekätinen ratkaisuvalta jäi valtioneuvostolle, eli valtioneuvosto kykenee aina antamaan oman kantansa mukaiset hallituksen esitykset eduskunnalle. Myöskin, mitä tulee ulkopoliittiseen päätöksentekoon, uudessa perustuslaissa korostettiin 93 :n 1 momentissa presidentin ja valtioneuvoston yhteistoimintaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Eli haluttiin, että ulkopolitiikassa on parlamentaarinen vastuukate. Myöskin asetuksenantovaltaa muutettiin siten, että se on pääsääntöisesti vuodesta 2000 lukien kuulunut valtioneuvostolle. Nyt käsillä oleva perustuslain uudistuspaketti jatkaa johdonmukaisesti tätä valtiosäännön pitkäaikaisen kehittämisen linjaa. Tarkoitus on vahvistaa edelleen parlamentarismia ja samalla myöskin eduskunnalle vastuunalaisen valtioneuvoston asemaa. Olennaista on se, että hallituksen esitysten antaminen siirretään yksinomaan valtioneuvostolle. Eli kun hallitus antaa esityksen, esitys tulee suoraan eduskuntaan ilman presidentille lähettämistä. Tasavallan presidentti sidotaan myöskin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa tiiviimmin valtioneuvoston ja eduskunnan kantoihin, mihin palaan myöhemmin. Merkittävää on se, että tämä uudistus ei ole radikaali uudistus vaan se on hyvin maltillinen uudistus. Tämänkin uudistuksen jälkeen tasavallan presidentille jää suomalaisessa yhteiskunnassa merkittävä rooli sekä ulko- että turvallisuuspolitiikassa. Hän toimii edelleen Puolustusvoimien ylipäällikkönä, on tärkeä toimihenkilö nimitysasioissa, muun muassa tuomareiden nimittämisessä, upseerien nimittämisessä, ja presidentillä on myöskin rooli lakien vahvistamisessa. Eli jos presidentti katsoo, että jonkin lain säätäminen ei ole mennyt kohdalleen, hän voi aina jättää lain vahvistamatta, jolloin se palautuu eduskuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Nämä ovat merkittäviä valtaoikeuksia. Arvoisa puhemies! On ollut kuitenkin selkeätä tarvetta muuttaa perustuslakia. Tätä asiaa on selvitetty useissa eri yhteyksissä vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain jälkeen, ja on todettu, että tuota tarvetta on nimenomaan ulkopoliittisessa päätöksenteossa, koska siellä on niin sanottu kaksoislukitus. Eli on tarvittu kaksi päätöksentekijää, ja se on saattanut vaikeuttaa päätöksentekoa. Myöskin sitten EU-edustuksessa on ollut tiettyä kädenvääntöä, epäselvyyttä, ja tältä osin asia on haluttu korjata. Samassa yhteydessä on myöskin puututtu eräisiin muihin tärkeisiin asioihin, kun valtiosääntöä on ylipäätänsä nyt tässä yhteydessä modernisoitu ja täsmennetty.

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp

Talousvaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 19/2010 vp Hallituksen esitys teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvän Geneven asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638 opa s eduskunta an eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 2015 opas eduskuntaan 2015 2 /2015 issn 1239 1638 Opas eduskuntaan 2015 Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2015 Kannen kuva: Voitto Niemelä / Eduskunta

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö

Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä 22/2014 Saamelaiskäräjälaki- työryhmän mietintö Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 8.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ

USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ USKONNONVAPAUSKOMITEAN VÄLIMIETINTÖ O p e t u s m i n i s t e r i ö l l e Valtioneuvosto asetti 1 päivänä lokakuuta 1998 komitean, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi uskonnonvapauslainsäädännöksi.

Lisätiedot

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry

Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Toimittaja: Tytti Nahi (1. painos vuonna 2009) ja Netta Naumanen (2. päivitetty painos vuonna 2014), Kepa ry Graafinen suunnittelu ja taitto: Kati-Marika Vihermäki Painettu Erwekossa ympäristöystävälliselle

Lisätiedot

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus

LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ. Perustuslain 84 :ssä säädetty talousarvion tasapaino- eli kattamisvaatimus Dnro 45 31 2010. Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 5.3.2010 LAUSUNTO PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa Valtiontalouden tarkastusvirastolta (tarkastusvirasto)

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan

HE 267/2009 vp. yhdistyksessä, jossa ei ole KHT- tai HTM-tilintarkastajaa. Lisäksi KHT- ja HTMtilintarkastajan Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhdistyslain, tilintarkastuslain 57 :n ja puoluelain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 104 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Auri Pakarinen

Lisätiedot

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904

Niko Jakobsson. Referee-artikkeli Toukokuu 2011. Julkaistu Edilexissä 12.7.2011 www.edilex.fi/lakikirjasto/7904 Niko Jakobsson TOIMINNANTARKASTUS MAALLIKKOTILINTARKASTUKSEN KORVAAJANA TARKASTELUA ASUNTO- OSAKEYHTIÖN JA PIENEN OSAKEYHTIÖN SEKÄ TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Referee-artikkeli Toukokuu 2011

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA

VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Mika Pohjonen Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto VITKUTTELUA, VESITTÄMISTÄ JA VERONKIERTOA Valtio ja kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen YHTEENVETO Hallitus on tänä keväänä antanut eduskunnalle kaksi

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

Suomi Euroopan unionissa

Suomi Euroopan unionissa Suomi Euroopan unionissa perusteos R E I J O K E M P P I N E N IV, uudistettu painos Edita Helsinki Toimituskunta Outi Karemaa, Edita Publishing Oy Antti Kuusela, Eurooppa-tiedotus Jukka-Pekka Pietiäinen,

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot