Tietojärjestelmä TJT-tutkimuksen kohteena kautta aikojen. Markku I. Nurminen Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos JTJT produktio 2004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmä TJT-tutkimuksen kohteena kautta aikojen. Markku I. Nurminen Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos JTJT produktio 2004"

Transkriptio

1 Tietojärjestelmä TJT-tutkimuksen kohteena kautta aikojen Markku I. Nurminen Turun yliopisto, Informaatioteknologian laitos JTJT produktio 2004

2 Johdanto Tämän historiallisen katsauksen tarkoituksena on saada aikaan etäisyyttä kaikista niistä tutuista asioista, joihin olemme tottuneet kohdatessamme tämän päivän tietotekniikkaa. Voimme toivoa, että tietojärjestelmän käsitteen ydin sitä kautta tulisi meille paremmin näkyväksi. Onhan eri aikakausina ratkaistu tiettyjä ongelmia eri tavoilla. Toisaalta ovat toki ongelmatkin olleet eri aikoina erilaisia. Joka tapauksessa meille historian kautta avautuu aitiopaikka muutosten tarkkailemiseen. Kun uusi ratkaisu usein teknisen kehityksen siivittämänä syrjäyttää vanhan, voimme nähdä siinä muutoksen aikaisempaan käytäntöön. Käytännön muuttuminen kohdistuu usein käyttötoimintaan, siis käytön käytäntöön. Ainakin vähänkin suurempien murrosten jälkeen käyttäjien tietotekniikan kanssa toimitettava arkipäivä tulee kalustettavaksi uudella tavalla, joskus merkittävästikin. Näitä uudenlaisia ratkaisuja ei voida tai kannata useinkaan tuottaa vanhoilla menetelmillä. Siten myös kehittämisen käytäntö joutuu tässä tilanteessa muutoksen kohteeksi. Itsestään selvältä tuntuu, että myös johtamisen käytäntö joutuu sopeutumaan muutokseen, joskus itsekin uusia käytäntöjä keksien ja muutoksen moottorina toimien. Jos lopulta tietojärjestelmien tutkimuksen käytäntö ei muutu mukana, menettää se nopeasti relevanssinsa muilta osin kuin tietojärjestelmien historiaan kohdistuneelta osalta. Historiantutkimuksen tehtävä on kuvata tapahtumien kulkua mahdollisimman objektiivisesti ja virheettömästi. Kenties suurempi tehtävä on auttaa lukijaa oivaltamaan historian kulun syy- ja seuraussuhteita: miksi kävi sillä tavalla kuin kävi? Olisiko voinut käydä toisin? Mitä merkityksiä voidaan nähdä toteutuneessa kehityksessä? Nämä kysymykset kiinnostavat meitä tässäkin yhteydessä. Yleisenä käsityksenä on, että olemme kaikkien muutosten ja murrosten kautta kulkeneet aina vain parempia tietojärjestelmäratkaisuja kohti. Tämä ilmentää juuri kurssiproduktion käytäntöteemaa. Aikaisemman käytännön syrjäyttävä uusi käytäntö on jossakin suhteessa käytännöllisempi kuin tuo aikaisempi. Ennen ja jälkeen asettuvat täten eräänlaiseen parivertailuun siitä, kumpi on parempi. Kehityksen kulku ei kuitenkaan ole ollut lainkaan näin suoraviivainen. On helppo nähdä vaihtoehtoisia reittejä. Mitä jos tietty innovaatio olisi syntynyt muutamaa vuotta aikaisemmin? Minkälaisia uusia mahdollisuuksia se olisi avannut tilanteessa, jossa tietyt käytännöt eivät vielä olisi juurtuneet kovin syvälle infrastruktuurin kaltaisiksi kivettymiksi, joita ei enää myöhemmin ollut mahdollista, järkevää tai käytännöllistä purkaa. Toteutuneessa kehityskulussa on myös paljon satunnaisilta näyttäviä askeleita, joille on vaikeata keksiä käytännöllisyyteen perustuvia perusteluita. Joskus taustalta häämöttävät raadolliset taloudelliset tai valtapoliittiset intressit. Jokin yhtiö saattoi esimerkiksi haalia itselleen runsain mitoin patentteja, ei suinkaan siksi, että olisi ollut innokas kehittämään niiden pohjalta uusia tuotteita ja käytäntöjä. Tarkoituksena on nimittäin saattanut olla pyrkimys estää kilpailijoita tuomasta noita tuotteita markkinoille, jotta voitaisiin jatkaa asiakkaiden rahastamista omilla vanhoilla tuotteilla. Tietotekniikan historian harrastus on viime aikoina selvästi vilkastunut, johtuneeko tuo sitten siitä, että jokin aika sitten tuli täyteen puoli vuosisataa ensimmäisten tietokoneiden luomisesta vai jostakin muusta syystä. Rivakkaa vauhtia karttuva kirjallisuus painottuu kuitenkin voittopuolisesti tietokoneen historiaan, jolloin pääpaino tulee kuin itsestään tekniseksi. Historiakirjallisuus käsittelee myös usein tietojenkäsittelyn, siis leimallisesti ohjelmoinnin tai laskennan kehittymistä. Tietojärjestelmän laajempi intressi on jäänyt siten suhteellisen vähäiselle huomiolle.

3 Edellisessä luvussa panimme jo merkille, että tiedon käsittelyn rinnalla tietojärjestelmässä on kiinnitettävä huomiota myös itse tietoon ja sen varastoimiseen. Käsittelyn dynaaminen ja varastoimisen staattinen aspekti muodostavat yhdessä eräänlaisen duaalisen parin. Tietojenkäsittelyn historiaa on siten syytä täydentää tiedon hallinnan historialla. Tätä perusparia, kuten nyt vuosituhannen vaihteen läheisyydessä olemme tulleet erityisesti kokemaan, tulee täydentää vielä tiedon siirrolla, kommunikaatiolla. Näitä kolmea perustoimintoa ja niiden yhteen integroitunutta kokonaisuutta pidämme nyt silmällä, kun lähdemme tietojärjestelmäsuuntautuneelle aikaretkelle, joka painottuu lähimenneisyyteen. Koska tietojärjestelmä ei tavallisesti ole olemassa itseään varten, niin on aikamatkalla myös muistettava olla tarkkana sen suhteen, ketä järjestelmä palvelee ja kuka sen omistaa. Keitä ihmisiä on järjestelmän ympärillä ja mitkä ovat heidän intressinsä järjestelmän suhteen. Järjestelmästä odotetaan tavallisesti jotain hyötyä tai ainakin sen pitää olla mielekäs jossakin suhteessa. Tällainen järjestelmän mieli on hyvä tietää, koska siten voidaan paremmin arvioida, onko järjestelmä tarkoitukseensa hyvin tai huonosti soveltuva. Erilaisia tietojärjestelmiä on ollut olemassa jo kauan ennen tietokoneiden keksimistä. Aloitammekin aikamatkan pikavierailulla vähän kauemmaksi, ennen kuin tulemme varsinaisen tietotekniikan aikakauteen. Aika ennen tietokoneita Tiedon talletus Tietojenkäsittelyn historian ajatellaan tavallisesti alkaneen siitä, kun ihmiskunta oppi kirjoitustaidon. Mutta toki tietoa on käytetty aikaisemminkin. Ihmiset ovat oppineet kokemuksistaan ja välittäneet tietoa toisille, vaikka se onkin tapahtunut suullisesti. Tiedon talletustekniikkana käytettiin ihmisten muistia. Muistin toiminta edellytti sen ajoittaista virkistämistä niin, että tietäjän tuli ajoittain suullisesti toistaa tietoansa, mielellään toisten ihmisten kuullen. Runomitta ja laulunuotti toimivat hyvin muistia tukevana tekniikkana. Mutta tietenkin kirjoitustaito muodosti keskeisen virstanpylvään erityisesti tiedon tallettamisen historiassa. Voitiin alkaa puhua dokumentista, josta voitiin esimerkiksi erimielisyyden sattuessa käydä katsomassa, mitä riidanalaisesta asiasta alunperin oli sovittu. Tiedon talletustekniikka kehittyi nopeasti niin, että laajojakin tietokokonaisuuksia pystyttiin hallitsemaan systemaattisesti. Tiedon tuottaminen ja jäljentäminen suoritettiin käsityönä. Tiedon hallinnan kannalta merkittäväksi virstanpylvääksi muodostui kirjapainotaidon keksiminen. Sen avulla voitiin suuria tietojoukkoja saattaa laajan lukijapiirin käytettäväksi. Joukkotiedotus oli siis välillä useiden vuosisatojen ajan kirjallisesti painottunutta, kunnes sähköiset viestimet taas ovat palauttaneet takaisin suullisen viestinnän tärkeimmäksi joukkoviestinnän muodoksi. Kirjan painaminen myös toimi tiedon dokumenttiarvoa kohottavasti. Kun kirjan tietojen korjaaminen painamisen jälkeen ei ollut mahdollista, usko painetun sanan totuuteen kasvoi. Se onkin ollut vahva, ja vasta nyt Internet-aikakaudella on noussut tervettä epäluuloa tiedon oikeaksi luulemisen suhteen. Kun kerran tiedon talletus on ihmisen muistamiskykyä vahvistava väline, niin sille ei riitä, että tieto saadaan talletetuksi. Se pitää pystyä tarvittaessa myös löytämään. Tätä tarkoitusta varten on kutakuinkin tietovälineestä riippumatta tietojoukkoihin sovellettu erilaisia indeksejä sekä lajittelua. Indekseillä päästään nopeasti haluttuun koh-

4 taan tietojoukossa, joka on suhteellisen pysyvä. Tällöinhän se voidaan vaikkapa sitoa kirjaksi. Jos taas tiedostossa tapahtuu paljon elämistä, käy uusien sivujen lisääminen tai vanhojen poistaminen helposti työlääksi. Irtolehtiset mapit ja kortistot ovat palvelleet tällaista käyttötarvetta. Lopulta keskeiseksi tietovälineeksi nousi reikäkortti. Se on kuitenkin ansainnut oman jaksonsa, joten katsomme ensin hetken aikaa, mitä on tapahtunut muilla rintamilla ennen kuin päästään lähelle automaattista tietojenkäsittelyä. Tiedon käsittely Edellä juuri todettiin, että tietojenkäsittelyn historia on voimakkaasti painottunut nimenomaan käsittelyn historiaan. Katsaukset alkavat usein helmitauluista (n ek) ja jatkuvat 1600-luvulta lähtien selvittäen erilaisia laskutekniikoita. Napierin logaritmitaulut (ja niistä johdetut laskutikut) muodostavat yhden tuotelinjan ja erilaisten mekaanisten laskukoneiden (Pascal, Leibniz) kehittäminen toisen. Tietotekniikan kannalta käänteentekeväksi osoittautui Charles Babbagen kehittämät ( ) analyyttinen kone ja differenssikone, sillä niissä koneen automaattinen toiminta ihmisen käden koskematta oli keskeisenä lähtökohtana. Ohjelman käsite alkaa hahmottua ja Ada Augusta King, Lovelacen herttuatar oli ilmeisesti ensimmäinen tunnettu ohjelmoija; hän työskenteli juuri Babbagen laitteiden kanssa. Laitteita oli määrä käyttää erilaisten taulukoiden laskemiseen matemaatikkojen, tähtitieteilijöiden ja merenkulkijoiden tarpeisiin. Babbage toimi muutoinkin kuin oikea ohjelmoija, hän jätti suuren osan ideoistaan dokumentoimatta ja julkaisematta. Hänen työnsä ei saanut välittömiä jatkajia, vaan painopiste siirtyi olennaisesti teoreettisemmalle tasolle. Vuonna 1854 George Boole esitti symbolisen logiikan periaatteet, joiden varassa digitaalitekniikka olennaisilta osin lepää vielä tänäkin päivänä luvun alkuvuosikymmenet toivat yllättävän vähän uusia aluevaltauksia tiedon käsittelemisen tekniikassa. Voi olla, että polttavaa yhteiskunnallista tarvetta tietokoneelle ei vielä ollut noussut esiin, mutta myöskään digitaalisen tietojenkäsittelyn perustekniikka ei ollut riittävän kehittynyttä. Vasta 1930-luvulla digitaalisesti orientoitunut tutkimus sai kunnolla vauhtia. Saksassa Konrad Zuse käytti reletekniikkaa ja binääriaritmetiikkaa konstruktioissaan ( ). Atanasoff ja Berry onnistuivat rakentamaan laskimeensa aritmetiikkayksikön ja itseään virkistävän syklisen muistin. Englannissa taas syntyi Turingin kone, abstraktinen automaatti, jonka merkitys laskettavuuden tutkimuksessa on ollut huomattava. Tässä vaiheessa voimmekin jäädä odottamaan oikean tietokoneen syntyä, tapahtumaa, jonka sylikummina on pidettävä toista maailmansotaa. Tiedon siirto Vasta kirjoitustaito teki mahdolliseksi tiedon lähettämisen ulkoistetussa muodossa ilman, että tietävä subjekti itse siirtyi tiedon kantajana paikasta toiseen. Kirjoitettu dokumentti vaati kuitenkin lähetin kantajakseen, jotta siirto olisi ollut mahdollinen. Sanomien välittämiseen erikoistui erityinen lähettien tai sanansaattajien ammattikunta. Usein nämä olivat valtaapitävien palveluksessa ja muodostivat valtakuntien alueellisen hallinnon tärkeän osan. Viestiyhteyksien takaamiseksi perustettiin ja ylläpidettiin infrastruktuuria; kestikievarien tehtävänä oli majoittaa kruunun asialla liikkuvaisia sekä tarjota heidän käyttöönsä hevosia ynnä muuta tarvittavaa tukea. Tämän viestiverkoston avaaminen muillekin kuin viranomaisille merkitsi postilaitoksen syntymistä.

5 Tiedon siirtäminen ilman ihmistä oli houkutteleva tavoite, ei ainoastaan piiritetyn linnan puolustajalle, vaan parannusta toivottiin viestin perillepääsyn nopeuteen ja kustannuksiin. Kirjekyyhkyt toimittivat tätä virkaa satojen vuosien ajan. Poikkeusoloissa menetelmä lienee vieläkin käyttökelpoinen, ainakin vielä Normandian maihinnousussa (1944) nämä veteraanit toimittivat korvaamattomia tehtäviä. Lennätin ilmentää jo sanana tavallista pikaisempaa viestintää. Optinen, sähköinen ja myöhemmin langaton lennätin olivat kukin selviä edistysaskeleita viestityksessä, jossa pitkän aikaa nautti suurta arvostusta sähköttäjät, nuo Morsen aakkoset taitavat viestinnän ammattilaiset. Puhelin (1876) merkitsi sähköisen viestinnän alalla ratkaisevaa viestintärakenteen verkostoitumista, yksittäisten käyttäjien suoraa tavoitettavuutta. Radio (Marconi lähetti ensimmäiset langattomat signaalit 1895) puolestaan laajensi puhelimen point-topoint -rakennetta broadcasting-mahdollisuudella vähän samaan tapaan kuin mitä kirjapaino teki kirjoitetulle tiedolle. Tiedon perille pääsyn turvaaminen ja sen estäminen joutumasta vääriin käsiin ovat tietenkin olleet viestinnän ongelmina kautta aikojen. Median kehittyminen interaktiiviseksi teki yksinkertaiseksi kuitata saadut viestit, ja erilaiset salakirjoitustekniikat suojasivat ainakin jonkinasteisesti asiaankuulumatonta hakkerointia ja väärentämistä. Puhelintekniikkaan liittyvät telex-yhteydet toivat mahdollisuuden suorittaa sitovia liiketapahtumia pitkänkin matkan takaa ja nopeasti. Samalla oltiin luotu väline digitaalisen tiedon siirtämiseksi, väline, johon liitettiin myös tiedon varastoimisen funktio. Telex-päätteinä yleisesti käytetyssä teletypekirjoittimessahan tyypillisesti oli varusteena myös reikänauhan luku- ja lävistyslaite. Tietojärjestelmäarkkitehtuuria ei kuitenkaan vielä tuohon aikaan (ennen tietokoneita) täydentänyt tiedon käsittelytekniikan integroiminen tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmä Vaikka ihmistyövoima muodosti keskeisen osan tietojärjestelmien prosessoinnin, talletuksen ja kommunikaation kapasiteetista, pystyttiin jo yllättävän varhain rakentamaan laajoja ja monimutkaisia tietojärjestelmiä. Suomen ensimmäinen laaja tietojärjestelmä lienee ollut Kustaa Vaasan 1500-luvulla perustama maanlaajuinen maarekisteri, joka tuli toimineeksi keskushallinnon valtaa lisäävästi, kun veronkanto tehostui ja väliportaiden mielivaltaa ja väärinkäytöksiä voitiin vähentää. Charles Babbageen teki voimakkaan vaikutuksen tutustuminen 1800-luvun alkupuolella maailman talouskeskuksessa Lontoossa toiminut Bankers Clearing House. Kun myös tämän kirjoittaja on ollut samoin vaikutettu, kuvataan tuon järjestelmän toimintaa seikkaperäisemmin: In a large room in Lombard Street, about thirty clerks from the several London bankers take their stations, in alphabetical order, at desks placed round the room; each having a small open box by his side, and the name of the firm to which he belongs in large characters on the wall above his head. From time to time other clerks from every house enter the room, and, passing along, drop into the box the checks due by that firm to the house from which this distributor is sent. Most of the day was spent be clerks exchanging checks with one another and entering the details in the ledgers. At four o clock in the afternoon, the settlements between the banks would begin. The clerk for each bank would total all the checks received from other banks for payment and all the checks presented for payment to other banks. The difference between these two numbers would then be either paid out or collected.

6 At five o clock the inspector of the clearing house took his seat on a rostrum in the center of the room. Then, the clerks from all the banks who owed money on that day paid the amount due in cash to the inspector. Next, the clerks of all the banks that were owe money collected their cash from the inspector. Assuming that no mistakes had been made (and an elaborate accounting system using preprinted forms ensured this did not happen very often), the inspector was left with a cash balance of exactly zero. The amount of money flowing through the Bankers Clearing House was staggering. In the year 1839, 954 million was cleared 250 billion in today s money... Reikäkorttijärjestelmät Keksintö ja kehittyminen Reikäkorttien keksiminen liittyy kiinteästi Yhdysvaltain väestölaskentaan, jota oli suoritettu vuodesta 1790 lähtien kymmenen vuoden välein. Pääasiallinen tarkoitus oli tuottaa tärkeät vaaliasiakirjat maassa, joka kasvoi nopeasti alueliitosten ja uudisasutuksen kautta. Vähitellen pääluvun laskentaan lisättiin sosiaalisia indikaattoreita, kuten ikä, sukupuoli, etninen tausta jne. Näin saatiin jokaisesta henkilöstä eräänlainen valokuva, jonka perusteella hänet voitiin profiloida moniin erilaisiin tilastoihin eri kokoisten alueitten suhteen. Kun valtakunnan väestön määrä vuonna 1790 oli 3,9 miljoonaa, oli se vuonna 1860 jo 31,4 miljoonaa. Väestölaskentaa suorittava henkilökunta oli vuonna hengen suuruinen, kun taas vuoden 1880 laskentaa oli suorittamassa 1495 henkeä. Kun laskennan tulos, sivun laajuinen raportti, valmistui vasta seitsemän vuoden työn jälkeen, oli sosiaalinen tilaus laskentaa tehostavalle tekniikalle todella olemassa, koska voitiin odottaa, että vuoden 1890 laskennan valmistuminen kestäisi yli kymmenen vuotta! Avainhenkilöksi tässä tilanteessa nousi nuori insinööri Herman Hollerith ( ), joka kehitti toimivan reikäkorttitekniikan ja perusti sen varassa kaupallisesti toimivan yhtiön nimeltä Tabulating Machine Company (TMC, 1896). Yhtiö muodosti myöhemmin (1924) perustan tietojärjestelmien jättiläiselle, IBM:lle (International Business Machines) toimittuaan vuosina nimellä Computing-Tabulating- Recording Company (C-T-R). Tuolloin johtoon oli jo astunut Thomas J, Watson, legendaarinen IBM-johtaja, jonka aikana vakiintui tunnuslause T-H-I-N-K. Tunnuslause ripustettiin kehystettynä työhuoneen seinälle tai asetettiin työpöydälle muistuttamaan työntekijöitä ajattelun tarpeellisuudesta. Reikäkortin perusajatus ei ollut mitenkään vallankumouksellisen uusi. Paperiin tehtyjä reikiä oli käytetty koneiden (tekstiiliteollisuus) toimintaa ohjaamaan, ja vastaavan kaltaisia paperinauhaan perustuvia ohjaimia oli käytetty myös erilaisten soittokoneiden kuten pianon ja posetiivin ohjelmiston tallentamiseen. Tekniikan soveltuvuuden väestölaskentaan Hollerith kertoi oivaltaneensa junamatkalla (villissä) lännessä, jossa konduktööri rei itti lippuun ennalta määritellyn koodin mukaisesti matkan etenemisen vaiheiden lisäksi myös matkustajan tuntomerkit (vaalea tukka, tummat silmät, iso nenä jne.). Menettelyn tarkoituksena lienee ollut pyrkimys estää yhden lipun kierrätys usean matkustajan välillä. Hollerith ajatteli tietenkin, että väestölaskennassa tehdään samalla tavalla muotokuva (punch photograph) jokaisesta kansalaisesta. Kaksi vuotta ennen väestölaskennan toimeenpanoa julistettiin tarjouskilpailu, jossa etsittiin menettelytapoja tuon valtavan projektin tehostamiseksi. Vuonna 1889 järjestettiin kolmen parhaana pidetyn ehdokkaan välille kilpailu, missä heidän tuli

7 käsitellä runsaan henkilön suuruinen otos edellisestä laskennasta alusta loppuun asti. Kummallakin Hollerithin kilpailijoista oli manuaalinen järjestelmä: yksi oli käyttänyt eri muuttujia varten eri väristä mustetta, kun taas toisen ehdotus perustui eri väristen korttien käyttöön, näiden menettelyiden ajateltiin tehostavan manuaalista käsittelyä. Tiedon tallentamisesta Hollerith selviytyi niukasti kilpailijoitaan nopeammin, mutta varsinaisesta käsittelystä hänen ryhmänsä suoriutui kymmenesosassa toisten tarvitsemasta ajasta! Hollerith siis sai tehtäväkseen väestölaskennan 1890 suorittamisen. 700 lävistäjää tallensi tietoja ja sai lopulta aikaan runsaat 62 miljoonaa korttia, yhden jokaisesta kansalaisesta. Aineiston käsittely aloitettiin 56 lajittelu/laskurikoneella, mutta koneiden määrä jouduttiin pian nostamaan sataan. Tulokset olivat merkittävät: Kun edellinen laskenta oli kestänyt seitsemän vuotta, valmistui raportti nyt kahdessa ja puolessa vuodessa. Raportin laajuus oli paisunut yli 5000 sivun verran ja kustannukset (11,5 M$) olivat lähes kolmanneksen pienemmät kuin ne olisivat olleet ilman reikäkortteja. Hollerith oli antanut upean näytön. Reikäkortti tietovälineenä Seuraavassa kuvataan lyhyesti reikäkorttitekniikan perusteet. Kuvaus perustuu tekniikan kypsyneeseen vaiheeseen toisen maailmansodan jälkeisenä aikana. Vaikka itse kortit ja etenkin niiden käsittelylaitteet olivat tuolloin erilaisia kuin niiden syntyaikoina, olivat muutokset kuitenkin yllättävän pieniä, ja reikäkortin perusperiaate säilyi samana. Reikäkortti on rakenteeltaan suorakaiteen muotoinen ohut pahvinpala. Kulumisen vastustamiseksi sen kulmat on pyöristetty, ja jompikumpi yläkulma on usein leikattu pois viistosti eri korttityyppien erottamiseksi toisistaan. Suorakaiteen muotoinen alue on jaettu 80 pystysuoraan sarakkeeseen, joista jokaisen kohdalla on 12 vaakariviä. Mihin tahansa tämän 80*12 matriisin ruuduista voidaan lävistää pieni suorakaiteen muotoinen reikä, jonka tarkka sijainti on erilaisten käsittelylaitteiden avulla tunnistettavissa. Yhteen sarakkeeseen voidaan määrätyn koodin mukaisesti tallettaa yksi merkki. Kortti on usein esipainettu niin, että sarakkeiden numerointi ja vaakarivien tunnukset ovat selväkielisinä nähtävissä, huomaavainen piirre niitä käsitteleviä ihmisiä silmällä pitäen. Numeerisen tiedon koodaaminen on helppoa, koska kymmenen alinta vaakariviä on varattu numeroille nollasta yhdeksään ylhäältä alas lukien. Kun näihin numerokoodeihin yhdistettiin kahden ylimmän vaakarivin lävistyksiä (ns. ylälävistyksiä), saatiin koodit aakkostiedolle (kaksi rekisterikertaa kummastakin erikseen ja kolmas yhdistämällä ne). Joidenkin erikoismerkkien koodeissa saatettiin käyttää vielä nollan ja jonkin muun numeron yhdistelmää. Tietokenttä määriteltiin varaamalla tarpeellinen määrä vierekkäisiä sarakkeita. Kentän pituus saattoi tietysti olla yhden sarakkeen mittainen, näin lienee ollut usein esimerkiksi juuri väestölaskennassa, jossa monien muuttujien luokitteluun riitti 10 vaihtoehtoa. Kenttiä määrättäessä tuli noudattaa säästäväisyyttä, olihan kortilla tilaa vain 80 merkkiä varten. Kentän paikka kortilla oli kiinnitetty määrättyihin sarakkeisiin. Tietue saattoi parhaassa tapauksessa mahtua yhdelle kortille. Tällöin oli tarpeen varata yksi kenttä tietueen avainta varten, jonka tehtävänä oli tämän tietueen erottaminen saman tiedoston muista tietueista. Jos tietuekohtaisten kenttien ja/tai merkkien määrä oli niin suuri, että ne kaikki eivät mahtuneet yhdelle kortille, oli tarpeen jatkaa niitä toiselle, kolmannelle jne. kortille. Jotta tietueen osat voisivat löytää toisensa, oli tietueen avain lävistettävä jokaiseen korttiin, ja tietenkin samoihin sarakkeisiin.

8 Tämän lisäksi piti tietueen jokaisella kortilla olla oma tunnuksensa, tyypillisesti järjestysnumero, niin että saatettiin varmistaa, että mikään osa tietueesta ei puutu tai esiinny kahteen kertaan. Tiedosto muodostettiin sijoittamalla tietueet (monikorttiset tietueet yhteen koottuna) peräkkäin. Tietueet oli lajiteltu, niin kuin peräkkäistiedostoissa on tapana, tietueiden avainten mukaiseen järjestykseen. Peräkkäistiedostojen käsitteleminen eräkäsittelyperiaatteen mukaisesti on siis peräisin jo reikäkorttikoneiden aikakaudelta, ja näiden sääntöjen mukaisen tietojärjestelmän käsite oli siten valmiina sovellettavaksi, kun tietokonepohjainen tekniikka oli sitä varten riittävän kehittynyttä. Eräkäsittelyjärjestelmässä on kahdenlaisia tiedostoja. Pysyvissä tiedostoissa (esim. työntekijöiden harvoin muuttuvat perustiedot vaikkapa palkanmaksua varten) säilytetään tietovarastoja, jotka usein ilmaisevat (enemmän tai vähemmän tosiaikaisesti) jonkin asian tilan. Toinen tiedostotyyppi on tapahtumatiedosto (esim. palkkakauden tuntiraportit), jonka tietueet tyypillisesti saavat aikaan jonkin tapahtuman (palkan maksaminen) ja lisäksi muuttavat pysyvien tietojen tilaa. Reikäkorttitekniikassa tällaisten samaan olioon liittyvien tiedostojen avaimet pitää lävistää samoihin sarakkeisiin. Lisäksi niissä pitää olla varattu sarake tiedoston tunnistamiseksi. Monet organisaatiot pitivätkin kirjaa kaikista tiedostoista ja vahvistivat niille yksikäsitteiset tiedostotunnukset. Eräkäsittelyn logiikkaa valotetaan perusteellisemmin myöhemmin, kun kuvataan, miten reikäkorttipohjainen eräkäsittelyjärjestelmä toimi aikanaan tietokoneympäristössä. Tässä riittänee todeta, että yhteisten avainkenttien sekä tiedosto- ja korttilajitunnusten avulla saatiin tapahtumatiedoston tiedot kohdistetuksi pysyvän tiedoston oikeisiin tietueisiin. Ajot suoritettiin harvakseen määrävälein, ja jokaisen ajokerran yhteydessä syntyi kokonaan uusi versio pysyvästä tiedostosta. Pysyvien tiedostojen versioiden hallinta muodosti keskeisen osan tietojärjestelmästä ja sen käyttötoiminnasta. Tiedostojen koko oli usein tuhansia tai kymmeniä tuhansia kortteja, ja niiden pitäminen järjestyksessä ja mahdollisimman hyvin suojattuna (tulipalo, asiaankuulumaton käyttö tai vahingoittaminen) oli operaattorikaartin tärkeä tehtäväalue. Reikäkortin käsittelytekniikka Reiät reikäkorttiin lävistettiin lävistyskoneella, jossa kortti eteni lävistysterien ohitse sarake kerrallaan. Kohdalla olevaan sarakkeeseen saatiin lävistetyksi haluttu merkki painamalla oikeaa näppäintä kirjoituskonetta muistuttavalta näppäimistöltä. Kortin etenemistä ja lävistymistä voitiin ohjata ns. ohjauskortin avulla. Tabulaattorin tapaan voitiin tällöin päästä seuraavan kentän alkuun. Kentän vakiolävistys, esimerkiksi korttilaji, voitiin kopioida edelliseltä kortilta. Lävistetyt merkit oli mahdollista saada kirjoitetuksi luettavassa muodossa kortin yläreunaan. Lävistystyö oli suurta tarkkuutta vaativaa rutiininomaista työtä, jonka häviämistä kovin monet tuskin surevat, olihan myös melutaso usein kiusallisen korkea. Reikäkortin käyttökelpoisuus tietovälineenä perustui siihen, että reiän sijainti kortilla pystyttiin tunnistamaan tarkasti, toimihan kortin materiaali eristeenä, ja tunnistimen osuminen reiän kohdalle sai aikaan sähköpulssin. Mekaanisen kuljettamisen ja sähköisen tunnistamisen yhdistäminen kehittyivät Hollerithin perintönä IBM:n ydinosaamisalueeksi, joka tarjosi sille kilpailuedun vielä pitkälle 1970-luvulle asti. Rei itystä on käytetty erilaisten aineistojen käsittelyssä myös monella muulla tavalla. Esimerkiksi tehtiin korttiin sen reunaviivaa seuraavia reikiä. Kun sitten tehtiin sopiva lovi tiettyjen reikien kohdalle, voitiin näin (tietyn koodin mukaan) merkityt

9 kortit saada poimituksi melko isostakin aineistosta pujottamalla tarkoitusta varten valmistettu puikko halutusta reiästä lävitse. Puikon nostaminen erotteli aineiston kahteen osaan. Reikäkortti tarjosi mahdollisuuden vastaavaan erotteluun, mutta nyt se voitiin tehdä koneellisesti, ja koneen kanssa päästiin huomattavan suuriinkin nopeuksiin. Reikäkorttien käsittelyä varten kehitettiin monia laitteita, joita seuraavassa lyhyesti esitellään. Tärkein näistä oli epäilemättä lajittelukone. Lajiteltava korttitiedosto asetettiin syöttökaukaloon, mistä se laitteen käynnistämisen jälkeen kulki laitteen lävitse kortti kerrallaan. Tuloksena oli korttien jakautuminen valitun sarakkeen lävistyksen mukaisesti yhteen tuloslokeroista. Näitä lokeroita oli kappaletta. Jos lajiteltava tiedosto oli vähänkin suurempi, oli operaattorilla täysi työ täydentää kortteja syöttökaukaloon ja tyhjentää tuloslokeroita sotkematta juuri saatua järjestystä. Monenlaisia hyllyjä ja lokerikkoja oli kehitetty tämän tehtävän helpottamiseksi. Jos tiedosto piti lajitella järjestykseen sellaisen kentän mukaan, jossa oli useampia sarakkeita, oli lajittelu aloitettava vähiten merkitsevästä sarakkeesta ja edettävä sitten enemmän merkitseviin niin että viimeksi lajiteltiin eniten merkitsevä sarake. On selvää, että väestölaskenta Amerikan Yhdysvalloissa edellisen vuosisadan vaihteen tienoilla hyötyi suuresti pelkän jo pelkän lajittelukoneen käyttömahdollisuudesta. Erityisesti, kun jokaisessa tuloslokerossa oli oma laskurinsa, saatiin väestötilastot tuotetuksi huomattavan tehokkaasti aikaisempaan manuaaliseen käytäntöön verrattuna. Tilastotieteilijät ovat tehneet muuttujiensa jakautumia ja ristiintaulukointeja lajittelukoneen avulla vielä pitkälle 1970-luvulle saakka, jolloin tietokoneilla suoritettavat monimuuttujamenetelmät tulivat muotiin. Kaksi tiedostoa, joilla on sama avainkenttä, voitiin yhdistää kollaattoriksi kutsutun laitteen avulla. Näin voitiin esimerkiksi pysyvä tiedosto ja tapahtumatiedosto yhdistää niin, että ne olivat avaimen mukaisessa järjestyksessä. Kumpikin tiedosto sijoitettiin omaan syöttökaukaloonsa, ja valittujen sarakkeiden mukaan luettiin kortteja kummastakin tiedostosta niin että ne tulivat yhteiseen tuloslokeroon järjestettyinä. Näin voitiin välttää varsinkin pitkien kenttien kohdalla suuritöinen lajittelu. Joskus oli tarpeen lävistää korteille johonkin kenttään vakiotieto tai siirtää jonkin tiedoston tietueiden kenttiä uusiin paikkoihin. Tällaista kahden syöttökaukalon ja kahden tuloslokeron laitetta kutsuttiin reproksi. Tiedostoista haluttiin usein tehdä listauksia. Se tehtiin tabulaattorin avulla. Näitä listauksia voitiin editoida sarakkeiden sijainnin ja järjestyksen puolesta. Listaukseen voitiin määritellä väli- ja loppusummia. Myös jonkin verran monimutkaisempia laskutoimituksia pystyttiin tekemään kalkulaattorin avulla. Reikäkorttikoneiden ydinkomponenttina oli matriisin muotoinen kytkintaulu, jossa määriteltiin korttien kentät ja muut kunkin ajon kannalta keskeiset parametrit sijoittamalla tauluun johtimia, jotka yhdistivät matriisin kaksi alkiota. Reikäkorttikoneiden avulla saatettiin suunnitella ja toteuttaa jo melko monimutkaisia järjestelmiä. Peräkkäistiedostot ja eräkäsittely tarjosivat mahdollisuuden yhdistää tiedon talletus ja käsittely integroiduksi kokonaisuudeksi, jonka oli tapahduttava keskitetysti yhdessä keskuksessa. Tiedon siirto oli siten fyysistä. Se tuotiin laskentakeskukseen lomakkeille koodattuna tai joskus valmiiksi lävistettynä. Tietotekniikan komponenteista tiedon siirtotekniikka oli alikehittynyttä, eivätkä sen käytettävissä olleet muodot kovin hyvin soveltuneet integroitaviksi reikäkorttijärjestelmien kanssa.

10 Eräkäsittelyjärjestelmä Tietokoneen synty: käsittelykone Vuonna 1946 syntyi ensimmäinen tietokone. Tai paremminkin voidaan sanoa, että useat rinnakkaiset projektit tuottivat tämän todennäköisesti vuosisadan tärkeimmän innovaation. Mikä sitten erotti tämän uuden keksinnön aikaisemmasta reikäkorttilaitteistosta. Tietokoneen tunnusmerkkinä voidaan pitää sen muistiin talletettua ohjelmaa. Tällöin ei ollut tarpeen jatkuvasti ulkopuolelta syöttää koneelle tietoa siitä, mitä sen tulisi seuraavaksi tehdä. Ohjelman suorituksen eteneminen oli tällä tavalla järjestettynä huomattavasti nopeampaa. Ainakin yhtä tärkeätä kuitenkin oli se, että ohjelma itse saatettiin nyt asettaa muutoksen kohteeksi niin että ohjelma muokkasi itseään. Hyvin pian tarjolla oli muistikapasiteettia niin paljon, että ohjelman laajuus saattoi olla huomattavan suuri verrattuna reikäkorttijärjestelmiin. Ensimmäiset tietokoneet saivat hyvällä syyllä englanninkielisen nimen Computer, sillä laskentaan ne soveltuivat paljon paremmin kuin tiedon hallintaan tai kommunikointiin. Sovellukset olivat aluksi sotilaallisia, kuten nimi Operations Research epäsuorasti antaa ymmärtää. Tosin laskentatehoa käytettiin myös sotatalouden suorituskyvyn optimointiin. Merkittävä keksintö oli transistorin keksiminen ja käyttöönotto vuonna Se oli paljon luotettavampi kuin tietokoneen prosessointiin aikaisemmin käytetyt elektroniputket. Tilantarve, energiankulutus ja lämmönmuodostus olivat olennaisesti pienemmät. Hyvin pian hintakin asettui tasolle, joka toi tietokoneet useiden yritysten ja organisaatioiden ulottuville. Kaupallis-hallinnollisiin tehtäviin tarkoitettujen tietokoneiden voittokulun voidaan hyvällä syyllä katsoa alkaneen IBM 1401 (1959) koneen myötä. Kone osoittautuikin kaupalliseksi menestykseksi. Yksi sen vahvuus kilpailijoihinsa verrattuna oli oheislaitteissa, reikäkortin lukijassa ja lävistimessä, rivikirjoittimessa ja magneettinauha-asemassa. Nämä muodostivat kokonaisuuden, jonka toimivuus toi esille tietojärjestelmän käsitteen: tietokone ei ollut enää pelkkä laskentakone. Reikäkorttitekniikan sulauttaminen Esimerkki yksinkertaisesta tietojärjestelmästä Seuraavassa tarkastelemme tuon ajan tyypillistä tietojärjestelmää. Se koostuu kahdesta osasysteemistä, varastokirjanpidosta ja laskutuksesta. Osasysteemit liittyvät yhteen sen kautta, että niissä käytetään samoja tapahtumatietoja, jotka kuvaavat tavaran luovutusta varastosta asiakkaalle. Tapahtuma on tyypillisesti dokumentoitu rahtikirjaan tai vastaavaan. Tarkastellaan ensin järjestelmää laitteistoympäristössä, jossa oheislaitteina on vain reikäkortinlukija ja lävistin ja rivikirjoitin. Tapahtumien kirjaaminen. Luovutustapahtuman yhteydessä kirjataan asiakkaalle toimitetut tavarat lomakkeelle, joka on siten suunniteltu, että tiedot voidaan siitä joustavasti lävistää reikäkortille, kukin tieto sille tarkoin määrättyyn kenttään. Jokaisesta tilausrivistä on määrä syntyä yksi kortti, josta käy ilmi asiakastunnus, tuotetunnus, tuotteen toimitettu määrä ja päivämäärä. Kullakin toimituksella voi olla oma tunnuksensa. Toimitusehdot ja maksuehdot on määritelty asiakaskohtaisesti tai asiakasryhmäkohtaisesti, ja ne saadaan asiakastiedostosta. Tapahtumien lävistäminen reikäkorteille. Tapahtumat lävistetään reikäkorteille. Työn suorittavat erityisen koulutuksen saaneet lävistäjät, jotka työskentelevät usein omissa tiloissaan laskentakeskuksen läheisyydessä. Työtä helpottavat monet

Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö

Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen. Kurssin sisältö Tekeminen Yhdessä tekeminen Osaaminen Muuttaminen Palveleminen Kurssin sisältö 1 Käsitys työstä Pyrkimys yleisyyteen Perustuotanto käsityö teollisuus palvelut - tietotyö Suorittava työ johtaminen koordinointi

Lisätiedot

JOHDATUS OHJELMOINTIIN

JOHDATUS OHJELMOINTIIN JOHDATUS OHJELMOINTIIN MAURI HEINONEN 14.1.2008 Tiivistelmä Tässä oppaassa on käyty lävitse ohjelmoinnin perusteita, lähtien liikkeelle siitä, mitä ohjelmointi oikeastaan on ja mitä erilaiset termit ohjelmoinnissa

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

Survo. minä. Seppo Mustonen

Survo. minä. Seppo Mustonen Survo ja minä Seppo Mustonen Survo ja minä Survo ja minä Seppo Mustonen Seppo Mustonen 1996 Kustantaja Survo Systems Oy Kirjassa kuvatut toiminnat ovat voimassa SURVO 84C -ohjelmiston versioissa 5.20-.

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

Palvelimen Virtualisointi

Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Tekijänoikeudet 2007 Lari Korpi Sisällys 1. Johdanto... 1 Miksi virtualisoida?... 1 Miksi virtualisoida palvelimia?... 5 2. Käsitteitä... 6 Palvelinprosessi...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä.

OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. OSTO- JA MYYNTIRESKONTRA PILVIPALVELIMELLA Case: Palvelun hankintaprosessi XParts Oy:ssä. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki, syksy 2014 Essi Ahokas TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK)

HAKUKONEOPTIMOINTI. Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden parantamiseksi. Opinnäytetyö (AMK) 1 Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2014 Sanna-Mari Tavola HAKUKONEOPTIMOINTI Ulkoinen sekä sisäinen optimointi sekä tärkeimmät toimenpiteet näkyvyyden

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

PROAKTIIVISEN TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUKSET HUOLTOTY H N

PROAKTIIVISEN TIETOTEKNIIKAN VAIKUTUKSET HUOLTOTY H N Helsinki University of Technology Software Business and Engineering Institute Research Reports 1 Teknillisen korkeakoulun ohjelmistoliiketoiminnan ja Ðtuotannon laboratorion tutkimusraportti 1 Espoo 2003

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ

SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON VAIKUTUKSET TILITOIMISTON TYÖS- KENTELYTAPOIHIN CASE-YRITYKSESSÄ Elina Mononen Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012

LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Automatisointi 2/2012 LAATU JA TESTAUS Sivu 1 Sisällysluettelo JULKAISIJA Testauksen osaamisyhteisö (TestausOSY) TOIMITUSKUNTA Jussi Ahonen Marko Lappalainen Antti-Pekka Marjamäki Agnieszka

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto. Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto Matias Vakkilainen TEKNOLOGIAPANOSTEN VAIKUTUS TOIMITUSTYÖN KOETTUUN TEHOKKUUTEEN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS

VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS VERKKOKAUPAN KOKONAISUUS -verkkokaupankäynnin käsikirja www.vilkas.fi 0101010101010111010101010101010101010101000001110 0101010101010111010101010101010101010101 2 - Vilkas Group 10101010 00000111 Tunne

Lisätiedot

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle

T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta WWW-julkaisujärjestelmälle HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Computer Science and Engineering Laboratory of Information Processing Science Oskar Ojala ja Antti Saarinen T-106.720 Ohjelmistotekniikan projekti Tietokanta

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot