Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma Pekka jäsen Karjalainen Raimo Varajäsen Grandell Rolf jäsen Hägg Toni jäsen Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen Kopra Tapani jäsen Makkonen Maarit jäsen Merilä Pertti jäsen Nieminen Mikki jäsen Viljanen Kaarina jäsen POISSA Elenius Maija jäsen Haapanen Noora jäsen Niskala Kaisa jäsen MUUT Sassi Jukka Savela Jussi kh:n varaedustaja tekninen johtaja esittelijä Jantunen Jere ruoka- ja sii vous pal ve lupääl asiantuntija lik kö Kaasinen Jorma tilahallintopäällikkö asiantuntija Lehtonen Jorma vesihuoltopäällikkö asiantuntija Lötjönen Seppo katupäällikkö asiantuntija Rönkä-Nieminen Raija hallintopäällikkö asiantuntija Andersson Maritta toimistosihteeri pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t ALLEKIRJOITUKSET Jarmo Aho Puheenjohtaja Maritta Andersson Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Lohja Pertti Merilä Mikki Nieminen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Lohjan asiakaspalvelukeskuksessa Maritta Andersson, toimistosihteeri

2 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 127 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Vesilaitoksen varautuminen sähkökatkoihin Hämjoen vesiosuuskunnan korvaushakemus vesivuodon johdosta Hakemus vesi- ja viemäriliittymämaksun kohtuullistamiseksi Tapani Paalosen vesi- ja jätevesilaskuun liittyvä hyvityspyyntö Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Toritoiminnan kehittäminen Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö Nummen kyläyhdistys ry:n käytössä oleva kylätalo Kierrätyskeskuksen kylmähallin puolilämpimäksi saamiseen liittyvät muutostyöt Niilonpirtin hankesuunnitelma Aloite suojatien turvallisuuden parantamiseksi Gunnarlankadun ja Bäcksintien risteyksessä 140 Aloite tiedotuskilvestä metalliportaille Aloite toimivista ääniopasteista Lohjalle Aloite vesikatkoksista ilmoittamisesta kuntalaisille Aloite Lohjan kaupungin omistamien kiinteistöjen korjausvelan poistamisesta Aloite Puu-Anttilasta Valtuustoaloite Aurlahden hoitamaton ranta Aloite "Kohti esteetöntä Lohjaa" Valtuustoaloite työllistämisehdon soveltamisesta urakkahinnoissa Valtuustoaloite Saukkolassa olevan puutarhajätepaikan avaamiseksi asukkaiden käyttöön 149 Vesi- ja viemärilaitoksen taksan tarkistaminen Vuoden 2014 talouden ja toiminnan katsaus Vuoden 2014 käyttösuunnitelma (investoinnit) Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatiminen Selvitys toiminnasta ja työtilanteesta kesä-heinäkuulta Yksityistiejaoston pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset Tiedotusluontoiset asiat Vesihuoltotöiden ja katujen vuosisopimusurakoitsija

3 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus TEKLA 127 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin

4 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajat TEKLA 128 Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantaina tek ni ses sä toimes sa. Kokouksen puheenjohtajan tulee ensin al lekirjoittaa pöytäkirja. Pöytäkirja pidetään nähtävänä asiakaspalvelukeskuksessa ko kousta seuraa va na tiistaina viraston au kioloajan ja mikäli ao. päi vä on py hä päi vä, seu raa va na arkipäivänä. Tj Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan teknisen lau ta kun nan jä se net Pertti Merilä ja Mikki Nieminen. Hyväksyttiin.

5 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Vesilaitoksen varautuminen sähkökatkoihin 223/14.05/2014 TEKLA Seija myrskyn yhteydessä ilmeni, että erityisesti uusi siirtolinja on herkkä myrs kyn aiheuttamille sähkökatkoksille. Onkin tarpeellista miettiä va ra voiman lisäämistä. Lohjan vesilaitoksella on kaikkiaan 120 sähköä tarvitsevaa kohdetta, joista jä te ve den pump paa mo ja on kaikkiaan 100 kpl. Pumppaamot sijoittuvat siten, että siirtoviemärillä on 16 kpl, entisen Nummi-Pusulan alueella 19 kpl, Sam ma tis sa 5 kpl, Karjalohjalla 8 kpl ja Vanhan Lohjan alueella 55 kpl. Pump paa mois ta sijaitsee välittömästi vesistöjen läheisyydessä entisessä Num mi-pu su las sa 7 kpl, siirtolinjalla 4 kpl ja Lohjan kaupungin alueella 14 kpl. Varavoimamahdollisuus on siirtolinjan pumppaamoissa ja entisen Num mi-pu su lan pumppaamoissa. Kaupungin alueella on katsottu, että maakaapeloinnin takia säh kö kat kokset ovat harvinaisia, eikä ole nähty tarvetta varavoimamahdollisuuden raken ta mi seen. Entisen Nummi-Pusulan alueella varavoimamahdollisuus raken net tiin Tapani myrskyn jäkeen. Tapani ja Seija myrskyjen perusteella herkintä aluetta on siirtolinja ja Kirknie mi, jonne sähkö tulee myös avolinjoja pitkin. Seija myrskyn aiheuttamat päästöt vesistöön olivat Lohjanjärven ko ko naispääs tö jen osalta 0,019 % fosforipäästöistä ja 0,0053 % typpipäästöistä. Päästöjen merkitys Lohjanjärven kokonaiskuormituksen suhteen ei ole mer ki tyk sel li nen, mutta päästöjen paikallinen ja imagolllinen vaikutus on merkittävä. Vesilaitoksella on tällä hetkellä käytössä kaksi pakettiautolla hinattavaa vara voi ma ko net ta ja yksi kuorma-autolla hinattava vanhempi kone. Varavoiman kustannukset ovat hinattavan koneen osalta noin /kpl ja kiinteän varavoiman osalta noin /kpl. Varavoiman kyt ken tä mahdol li suu den ra ken ta mi nen pumppaamoihin on noin /pumppaamo. Aivan totaaliseen sähkökatkoon ei ole mahdollista varautua, mutta riit tä vällä varavoimalla pystytään hoitamaan Tapani ja Seija myrskyjen tapaiset vai ku tuk set. Vesilaitos on päivystyksen osalta varautunut tuleviin myrskyihin siten, että var si nai sen päivystäjän lisäksi on myrskyvaroituksen ollessa voimassa kak si ns. takapäivystäjää, jotka voidaan kutsua apuun. Jos pyritään siihen, että siirtolinjan loppuosan päästöt minimoidaan edel lyttää se kiinteää varavoimakonetta Pilvilinnaan, Outamolle ja Lylyisiin, tällä pe ri aat teel la tulee hankkia kiinteä kone myös Kirkniemeen. Lisäksi tar vitaan lisää 2 kpl siirrettäviä koneita. Kokonaiskustannus koneiden osalta tuli si olemaan noin Mikäli hyväksytään tunnista ylöspäin oleva viive pärjätään siirrettävillä vara voi ma ko neil la, joita hankittaisiin tässä tapauksessa 5 kpl, jolloin kus tannus oli si noin koneiden osalta. Siirrettävien etuna on myös se,

6 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta et tä mahdollisen säh kö kat kon toteutuessa muualla kuin edellä oletetuissa pai kois sa, ne ovat hyö dyn net tä vis sä. Vesistön rannalla oleviin pump paamoihi on varavoimansyöttömahdollisuuden rakentaminen maksaa noin (Jorma Lehtonen, Jussi Savela) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Pumppaamojen sijaintikartat Tj Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kau pun gin val tuus tol le euron lisämäärärahan varaamista va ra voima ko nei den hankintaa sekä niihin liittyvien tarvittavien rakennelmien ja kyken tä mah dol li suuk si en rakentamista varten. Hyväksyttiin KH 156 Talouden tasapainoitus syistä ei lisämäärärahaa investointiosaan esitetä. Han kin nan käynnistämiseksi on syytä tarkastella investointiosaan si säl tyvien määrärahojen kohdentamista varavoimakoneiden hankinnan käyn nistä mi seen. Varavoimakoneiden hankinta tulee lisäksi ottaa esille vuoden 2015 talousarvion investointiosaa valmisteltaessa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Pumppaamojen sijaintikartat Kj Kaupunginhallitus päättää Hyväksyttiin ) ettei vuoden 2014 talousarvioon esitetä lisämäärärahaa va ra voi ma konei den hankintaa varten, 2) palauttaa asian tekniselle toimelle valmisteltavaksi siten, että va ra voima ko nei den hankinta voidaan käynnistää vuoden 2014 ta lous ar vi oon sisäl ty vil lä investointirahoilla ja siten, että vuoden 2015 ta lous ar vion in vestoin ti osas sa huomioidaan varavoimakoneiden hankinta. Tekninen johtaja Jussi Savela oli asiantuntijana kokouksessa tämän asian kä sit te lyn ajan ja poistui kokouksesta klo TEKLA 129 Vuoden 2014 investointirahoista ei ole mahdollisuutta varavoiman han kintaan. Tekninen lautakunta tulee esittämään varavoimakoneiden hankinnan ra hoi tus ta vuoden 2015 budjettiin.

7 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tj Muutosesitys Tekninen lautakunta päättää esittää varavoimakoneiden hankinnan ra hoitus ta vuoden 2015 talousarvioon. Talousarvioehdotuksen in ves toin ti hankkei siin on sisällytetty euron suuruinen han ke mää rä ra ha va ra voima ko nei den hankintaan. Jäsen Toni Hägg jäsen Mikki Niemisen kannattamana esitti seu raavan muutosesityksen: Tekninen lautakunta päättää esittää varavoimakoneiden hankinnan ra hoi tus ta vuoden 2016 talousarvioon. Talousarvioehdotuksen inves toin ti hank kei siin on sisällytetty euron suuruinen han kemää rä ra ha varavoimakoneiden hankintaan. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni menhuu to ää nes tyk se nä siten, että teknisen johtajan päätösesitystä kannat ta vat äänestivät JAA ja jäsen Toni Häggin muutosesitystä kannat ta neet EI. Teknisen johtajan päätösesitystä kannattivat teknisen lautakunnan jä se net Jarmo Aho, Pekka Luoma, Raimo Karjalainen, Tapani Kopra ja Pertti Merilä. Jäsen Toni Häggin muutosesitystä kannattivat tek nisen lautakunnan jäsenet Rolf Grandell, Toni Hägg, Hannele Ilo mäki-pii ri lä, Maarit Makkonen, Mikki Nieminen ja Kaarina Viljanen. Teknisen johtajan päätösesitys sai viisi (5) ääntä ja jäsen Toni Häggin muutosesitys kuusi (6) ääntä. Tekninen lautakunta hyväksyi äänin 6 5 jäsen Toni Häggin muutos esi tyk sen Tekninen johtaja Jussi Savela jätti asiasta eriävän mielipiteensä

8 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Hämjoen vesiosuuskunnan korvaushakemus vesivuodon joh dosta 783/ /2013 TEKLA 130 Hämjoen vesiosuuskunnan Taiteilijankallio nimisellä kiinteistöllä on ta pahtu nut vesivuoto kevättalvella Osuuskunta sai myönteisen päätöksen ha ke muk seen 810 m³ jätevesilaskun hyvittämisestä Ve si mit tarin luennassa osuuskunta totesi vahingon huomattavasti arviota suu remmak si. Vettä oli kulunut 4694 m³. Nyt osuuskunta pyytää hyvittämään jätevesilaskua 3884 m³ osuudelta ja koh tuul lis ta maan vedestä veloitettavaa summaa 4694 m³ osuudelta. Aiempien päätöskäytänteiden mukaan vesivuodoissa, joissa vesi ei ole vuo ta nut verkostoon, on jätevesimaksun osuus vuotoveden osalta hy vi tetty. Erikseen jaettava asiakirja: - Hämjoen vesiosuuskunnan korvaushakemus Tj Esittelijän muutettu päätösesitys Tekninen lautakunta päättää todeta, että Osuuskunnan vesilasku on tapah tu neen johdosta huomattavan suuri. Koska veden pump pauk ses ta on ai heu tu nut kaupungille kuluja, tulee aiheutuneet kulut periä. Tek ni nen lauta kun ta päättää kohtuullistaa Hämjoen vesiosuuskunnan ve si las kua siten, et tä laskua hyvitetään 3500 m³ osuudelta. Jätevettä ei ole syntynyt, joten jä te ve si las kua hyvitetään haettu 3884 m³. Tekninen lautakunta päättää kohtuullistaa Hämjoen vesiosuuskunnan vesilaskua siten, että ve si las kusta hyvitetään jätevesimaksun osuuden osalta 3884 m³. Vesimaksun osalta maksua ei hyvitetä. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin

9 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Hakemus vesi- ja viemäriliittymämaksun kohtuullistamiseksi 783/ /2013 TEKLA 131 Lundell Luna House Oy hakee vesi-ja viemäriliittymämaksun koh tuul lis tamis ta tontilla Teollisuustarra K 423 T2 os. Tarrankuja 2. Ton tin pinta-ala on m² ja kaavan mukainen rakennusoikeus 9182 m². Rakennusoikeuden mukainen liittymämaksu on Nyt ra kennet ta van hallin kerrosala on 2151 m² ja hallin kerrosalan mukainen liit ty mämak su olisi Hakija pyytää lautakuntaa kohtuullistamaan liit ty mämak su määräytyväksi kerrosalan perusteella. Perusteluissa hakija esittää, että on jatkamassa toimintaansa hyvin haasteel li ses sa markkinatilanteessa, jossa ylimääräiset maksut ovat haitaksi. Ha ki ja katsoo lisäksi, että kun on kyseessä tuotantoprosessi jossa ei tar vita vettä, on vedenkäyttökin vähäistä. Erikseen jaettava asiakirja: - Lundell Luna House Oy:n hakemus Tj Tekninen lautakunta päättää, ettei se muuta Lundell Luna House Oy:n vesi- ja viemäriliittymämaksuja tilalla Teollisuustarra Maksut pe rus tu vat voimassa olevan taksan mukaisesti rakennuspaikan ra ken nusoi keu teen. Hyväksyttiin

10 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Tapani Paalosen vesi- ja jätevesilaskuun liittyvä hyvityspyyntö 783/ /2013 TEKLA 132 Tapani Paalonen pyytää teknistä lautakuntaa kohtuullistamaan vesi- ja jäte ve si las ku aan. Paalosen mukaan hän ei ole voinut lukea mittariaan vuoden 2010 jälkeen, koska sen viimeinen numero on ollut näkymättömissä. Oman ilmoituksensa mukaan hän on useaan kertaan pyytänyt mittarin vaih toa. Kun mittari nyt kesällä on vaihdettu, on hänelle mittarin mukaan ker ty nyt kulutusta 753 m³. Vuoden 2010 jälkeen hän on saanut yhden arvio las kun, joka on perustunut oletettuun kulutukseen vanhojen lukemien poh jal ta. Paalosen vuorokausikulutus ennen mittarilukemien loppumista on ol lut noin 0,6 m³ vuorokaudessa. Arviolaskussa lukema on 0,35 m³. Nyt mit ta ri luen nan jälkeen lukema on ollut 1,3 m³ vuorokaudessa. Jos ar vio lasku olisi tehty 0,6 m³/vrk mukaan viimeisimmän laskun vuo ro kau si lu ke ma oli si ollut 0,85 m³. 0,25 m³ vuorokausilukeman kasvu ei ole kovin suuri, kun ottaa perheen koon 2 aikuista ja 2 lasta huomioon. Valitettavasti Paalo sen mittaria ei voi enää tarkistaa, koska se on päässyt kuivumaan. Asiaa selvitettäessä ei ole löytynyt tietoa siitä, onko käynyt Paalosen väittä mäl lä tavalla, että mittaria ei ole vaihdettu pyynnöstä huolimatta. Vaikean ta lou del li sen tilanteensa vuoksi Paalonen toivoo, että lautakunta koh tuul listai si hänen laskunsa puoleen. Erikseen jaettava asiakirja: - Paalosen hakemus Tj Tekninen lautakunta päättää, ettei vesi- ja jätevesilaskun muuttamiseen ole perusteita. Pitävää näyttöä siitä, että laitos on jättänyt pyynnöstä huo limat ta mittarin vaihtamatta, ei ole. Hyväksyttiin

11 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suun ni tel mas ta TEKLA 133 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt lausuntoa tien pi don ja liikenteen suunnitelmasta vuosille men nes sä. Tienpidon ja liikenteen suunnitelma sisältää seuraavat kohteet Lohjan kaupun gin alu eel la: Käynnissä olevat hankkeet: Numero Hankkeen nimi 25 Vt 1 Lieviön rs U Vt25 Kulmalan yks U Mt 104 Vilkkeenojan silta 35 Mt Pajasilta 40 Mt Myllysilta 3 Vt25 Lohja/Lohjanharju pohjavedensuojaus Vuosien ylläpidon hankkeet: Siltojen peruskorjaus: Numero Hankkeen nimi 3 Vt 1 Lieviön rs U Vt 25 Kulmalan yks U Vt 25 Rajakoulun akk U Mt 110 Irvankosken silta U-22 Putkisillat: 94 Mt 1070 Myllykylänjoen silta 96 Mt Nummenpään silta 109 Mt Ahonpään silta Rakenteen parantaminen: 129 Mt 1271 Koisjärvi-Suomela Vuosien investointihankkeet: Numero Hankkeen nimi 7 Mt 116 Suitiantie / mt 1170 Ratakatu liittymä 25 Mt 186 Pitkälahti Suunnitelma löytyy internetistä osoitteesta Valitse alue: Uusimaa. (Seppo Lötjönen) Tj Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa: Valtatien 25 Hanko-Mäntsälä kehittämisselvityksen 2011 toi men pi teis tä kiireel li sim piä Lohjan kohdan hankkeita ovat Tynninharjun eri ta so liit ty män toteu tus sekä Braskintien liittymän turvallisuuden pa ran ta mi nen.

12 PÖYTÄKIRJA 8/ Tekninen lautakunta Hyväksyttiin Kevyen liikenteen hankkeista kiireellisimpiä ovat Mt 112 välillä Virk ka lan ris ti-kast läh teen muistomerkki, Mt 1090 välillä Lem po la-va sar la, Mt 1070 vä lil lä Punaisentolpantie-Karstuntien risteys sekä Num men kirkonkylän liiken ne tur val li suu den parantaminen maanteillä 125 ja Tienpidon ja liikenteen suunnitelmaa päivitettäessä tulee huomioida vuonna 2012 valmistuneen Lohjan liikennejärjestelmäsuunnitelman toi men pi deoh jel man hankkeet.

13 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Toritoiminnan kehittäminen 514/ /2014 KH 316 Kaupunginhallitus päätti kehittää Lohjan toritoimintaa ja perusti Loh jan torin kehittämistyöryhmän, jonka tavoitteena oli "kehittää Lohjan toria eri toimenpiteillä ja menettelytavoilla jo tulevaa kesää varten ottaen huo mi oon myös pidemmän aikavälin kehittäminen torin ja lähialueen suunnit te lus sa. Toriryhmän kokoonpano on vapaa siten, että mukaan voidaan kut sua lisää henkilöitä tarpeen mukaan. Tori vaatii ilmeen muuttamista hou kut te le vam mak si ja sitä elävöitetään eri toimenpiteillä". Kehittämistyöryhmä on kokoontunut 5 kertaa ja työryhmän pu heen joh ta jana toimi kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo. Li säk si työryhmään kuuluivat Matti Pajuoja, Leo Rintanen, Lassi Huhtala, Ari Pihlström, Riikka Ventelä, Timo Saloranta, Rebecka Streng, Sari Nii nikos ki, Juha Anttila, Evita Malm, Minna Ermala ja Raija Rajantaus sih tee rinä. Työryhmä käytti asiantuntijana TMK Tori- ja markkinointikaupan pal ve lukes kuk sen toiminnanjohtaja Ari Kallasta, joka haastatteli to ri toimin nas sa mukana olevia ryhmittäin. Toiminnanjohtaja Kallas oman ko kemuk sen sa ja haastattelujen perustella laati raportin, jossa hän esittää ehdo tuk sia Lohjan toritoiminnan kehittämisestä. Kesäkaudella 2014 on Lohjan toritoiminnan kehittämiseen on ollut kiin nostus ta eri tahoilla ja torin kehittämistyöryhmä katsoo Lohjan toritoiminnan vil kas tu neen huomattavasti. Torille ollaan tultu kauempaakin mm. Salosta saak ka. Torilla on järjestetty mm. rantalentis-kisa, konsertteja sekä kes kiviik koi set maksuttomat iltatorit. Kehittämistyössä on ollut mukana eri ta hoja mm. Keskustan kehittämisyhdistys Lohcase ja yrityksiä. Torin kehittämistyöryhmä on laatinut raportin toiminnastaan, mikä lä he tetään kaupunginhallitukselle. Raportissa esitetään :n määrärahaa vuo den 2015 talousarvioon sitä varten, että torille saataisiin tori-isäntä, ja et tä toria voitaisiin myös ensi vuonna kunnostaa ja elävöittää erilaisin pienin toimenpitein. Kokoukselle jaettava oheismateriaali: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liit teineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan pal ve lu kes kus. (Raija Rajantaus / Eero Soinio) Kj Kaupunginhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportin; 2. esittää tekniselle lautakunnalle, että se huomioisi vuoden 2015 ta lousar vio eh do tuk ses saan harkintansa mukaan torityöryhmän ehdotuksia.

14 PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Hyväksyttiin TEKLA 134 Teknisen toimen edustajana torin kehittämistyöryhmässä on ollut tie mes tari Timo Saloranta jonka alaisuudessa toritoiminta on teknisessä toimessa. Tekninen toimi on toteuttanut seuraavat torin ilmettä parantavat toi men piteet vuoden 2014 aikana: - torilava on maalattu ja lavan reunaan on toteutettu kukkaistutuksia - torille on asennettu 2 kpl penkkejä - torin valaisinpylväitä ja vesipistekaappi on maalattu - Kalevankadun puolelle on asennettu ajoesteiksi pollareita ja uudet pyö räte li neet - torille on asennettu aukioloajoista kertovat opasteet sekä muiden kes kusta koh tei den opasteita. Lisäksi keskustaan johtavien pääkatujen varteen on asen net tu torin opastetaulut. Edellä mainittujen toimenpiteiden kustannukset olivat n (alv 0 %) Torityöryhmän esityksenä on kehittää Lohjan toria edelleen mm. seu raavien asioiden osalta: - tori-isännän palkkaaminen (Lohcase) - toripäivien määrän ja aukioloaikojen muuttamista - vuokrausehtojen tarkistamista - kesätorille ja talvitorille laaditaan omat karttansa - pysäköinnin rajoittaminen kesäaikaan - torin rakenteiden kehittämistä edelleen, mm. portaat torilavan eteen (Seppo Lötjönen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan torin kehittämistyöryhmän raportti - Raportti ja esitys Lohjan kaupungin toritoiminnan kehittämisestä liit teineen (1-4) Ari Kallas, toiminnanjohtaja TMK Tori- ja markkinointikaupan pal ve lu kes kus. Tj Tekninen lautakunta päättää käydä periaatekeskustelun torin ke hit tä mises tä torityöryhmän esityksen pohjalta Tekninen lautakunta kävi periaatekeskustelun torin ke hit tä mi ses tä to ri työryh män esityksen pohjalta.

15 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päi vä ko ti yhteis työ 310/ /2014 KOPLK Lohjan Rauhanyhdistys ry on ottanut yhteyttä kaupungin sivistystoimeen ja esit tä nyt yhteistyötä yhteisen toimitalon toteuttamiseksi. Rauhanyhdistys ra ken nut tai si toimitilan, josta se vuokraisi tiloja kaupungille päi vä ko ti käyttöön. Päiväkodin toiminta voitaisiin toteuttaa joko kaupungin omana toi minta na tai välivuokraamalla tila yksityiselle palveluntuottajalle. Toimitalo on tarkoitus toteuttaa siten, että Rauhanyhdistyksen toiminta ja päi vä ko ti toi min ta voidaan sovittaa yhteen ja tilat ovat mahdollisimman laajas ti molempien käytettävissä vuokrasopimuksella sovittavien periaatteiden mu kai ses ti. Hämeenlinnan Rauhanyhdistys on toteuttanut Hämeenlinnassa vastaavan hank keen, joka on valmistunut pari vuotta sitten. Kaupunki on vä li vuok rannut tilat yksityiselle päiväkodille. Sivistysjohtaja, tilahallintopäällikkö ja varhais kas va tus pääl lik kö ovat käyneet tutustumassa Hämeenlinnan toi mi tilaan ja keskustelleet sekä ko. päiväkodin henkilökunnan että Hä meen linnan kaupungin johtavien viranhaltijoiden kanssa hankkeesta. Lohjan varhaiskasvatuksessa suurin tilantarve kohdistuu tällä hetkellä Män ty num men (Mäntynummi - Perttilä) sekä Saukkolan alueelle. Män tynum men alueelle on lisäksi rakentumassa Immulan asuinalue, jolle on tehty varaus päiväkotirakentamiseen. Tämä päiväkoti-investointi voitaisiin kor va ta tässä kyseessä olevalla päiväkodilla. Päiväkotia on suunniteltu toteutettavaksi Lempolaan kaupungin osoit ta malle y-tontille. Sijaintinsa puolesta päiväkoti olisi keskeisellä paikalla ja hy vällä suunnalla vanhempien pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa työ mat ka liiken net tä ajatellen Yhteistyön pohjalta on käyty neuvottelu, jossa olivat mukana Rau han yh distyk sen edustajat sekä edustajat sivistystoimesta, teknisestä toimesta ja ym pä ris tö toi mes ta. Rauhanyhdistyksen kanssa yhteistyönä toteutetulla hankkeella Lohjan kau pun ki säästää suunnitteluvuosien investointimenoissa ja saa koh tuul lisel la kustannuksella käyttöönsä laadukkaat, päivähoitotoimintaan suun nitel lut tilat. Kaavaillun neljäryhmäisen ( paikkaisen) päiväkodin vuo sivuok ra on arviolta euroa. Erikseen jaettavat asiakirjat: - Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin välinen aiesopimus

16 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Sj Kasvatus- ja opetuslautakunta Hyväksyttiin hyväksyy osaltaan Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päivä ko ti yh teis työn jatkosuunnittelun; 2. pyytää asiasta lausunnon tekniseltä lautakunnalta; 3. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Lohjan kaupun ki tekee aiesopimuksen Lohjan Rauhanyhdistys ry:n kanssa yhteisen toi mi ti lan toteuttamisesta. TEKLA Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että hanke on pitkäaikaisena vuok ra so pi muk se na kaupungille taloudellisesti erikseen arvioitava ennen so pi mus ta. Kaupungin tämän hetken toiminnoista perusturva toimii vas taavan tyyppisesti vuokratiloissa pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Loh jantäh den kiinteistössä. Aiheena oleva päiväkotihanke tulee maksamaan esitetyn 15 vuoden ai kana lisäksi indeksi yms. korotukset ja kasvatus - ja ope tus lauta kun nan esityslistalla kerrotulla arviovuosivuokralla Lisäksi kau pun ki vastaa sopimusluonnoksen mukaan päiväkodin tarvitseman pihan oleskelu- ja leikkialueen hankinnasta. Kuukausivuokra on vuosivuokrasta laskien /kk, mikä n / hyö ty-m² ja n / krs-m² (brt-m²), kun neliöpohjana käytetään kaupun gin teknisen toimen päiväkotirakennusten suunnitteluohjetta, mistä arvioi dut minimi ka-neliömäärät neliosastoiselle päiväkodille on 706 hyö ty neliö tä ja 953 bruttoneliötä. Sopimusluonnoksen mukaan "vuokran määräytymisen lähtökohtana ovat toi mi ta lo hank keen investointikustannukset jaettuna kohtuullisella kuo le tusajal la sekä toimitalon käyttökustannukset. Toimitalon vuosikustannus muodos tuu investoinnin poistosta ja kohtuullisesta tuottokorosta sekä käyt tökus tan nuk sis ta". Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Moisiolle vv toteutettu ne liosas toi nen (4 os) päiväkoti maksoi Moision kokoisen in vestoin nin takaisinmaksukustannus nykyhetken koroilla ja 14 v. ta kasin maksu ajal le laskettuna on ( /v, /kk). Lisäksi tu levat käyttökustannukset. Vertailun perusteella voidaan todeta hankkeen toteuttamiskustannuksen ole van edullinen Moision päiväkotiin verrattuna. Edullisuus syntynee hankkeen synergiaedusta, kun rakennushankkeen yhteisille tiloille on kaksi mak sa jaa.

17 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vuokrasopimusluonnoksessa jossain määrin avoin kysymys on menettely 15 v. vuokrasopimuskauden jälkeen, onko kaupungilla tarve jatkaa ao. päivä ko dis sa ja millä ehdoilla jatkaminen on mahdollista. Esitetty tontti on kaupungin omistama, sijaitsee Lempolan läpikulkutien Lem po lan tien ja Saukkolantien risteysalueella, korttelissa 222, kaa va merkin tä YLII, tehokkuus 0.2, vanhaa soranottoaluetta, rinteinen ja metsäinen se kä nykytilassaan jossain määrin haasteellinen, ja edellyttää maa mas sojen siirtoa. Tontti sijaitsee pohjavesialueella, missä pohjavesi on lähellä ton tin alaosan maanpintaa mittaustoimen tiedon mukaan.tontin ala osassa, Lempolantien varressa on käytössä oleva pallokenttä. Tontti on isohko, n m², joka muodostuu kahdesta tilasta. Esi tys listan liitteenä on kaavaote, missä on punaisella merkitty kaupungin omis tamat maa-alueet. (Heikki Jauhiainen, Jorma Kaasinen) Erikseen jaettavat asiakirjat: - kaavaote, sisältäen kaupungin maaomistuksen - Aiesopimusluonnos Tj Tekninen lautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: pöydälle jättämisestä Esitetty Lempolan päiväkotihanke aiesopimuksen / 15 v. vuok ra so pi musluon nok sen mukaan näyttää Moision päiväkotihankkeeseen ver rat tu na olevan taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, Sopimusluonnokseen tulisi lisätä menettelytapa tai mahdollinen op tio vuok rauk sen jatkamisesta esitetyn 15 v. vuokra-ajan jälkeen, Koko tonttialueen käyttö tulisi suunnitella hankkeen yhteydessä erik seen. Tont ti alu eel la olevan Lempolan pallokentän toiminnan jat ku mi nen tai siir tymi nen tulee erikseen selvittää. Puheenjohtaja Jarmo Aho esitti jäsen Maija Eleniuksen kannattamana asian jättämistä pöydälle. Jäsen Hannele Ilomäki-Piirilä esitti asian jat kamis ta. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni men huu toää nes tyk se nä siten, että asian pöydällepanoa kannattavat äänestivät JAA ja asian käsittelyn jatkamista kannattavat EI. Pöydälle jättämistä kannattivat teknisen lautakunnan jäsenet Jarmo Aho, Pek ka Luoma, Maija Elenius, Rolf Grandell, Noora Haapanen, Toni Hägg, Ta pa ni Kopra, Pertti Merilä, Mikki Nieminen ja Kaarina Viljanen. Asian käsittelyn jatkamista kannattivat teknisen lautakunnan jäsenet Hanne le Ilomäki-Piirilä ja Maarit Makkonen.

18 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puheenjohtaja Jarmo Ahon esitys asian jättämisestä pöydälle sai kym menen (10) ääntä ja jäsen Hannele Ilomäki-Piirilän esitys asian käsittelyn jatka mi nen sai kaksi (2) ääntä. Tekninen lautakunta päätti jättää asian äänin 10-2 pöydälle TEKLA pidetyssä kokouksessa tekninen lautakunta päätti jättää asian pöy däl le. Toteutuessaan hanke korvaa toistaiseksi Immulan uu den päi vä ko ti hankeen. Tontin sijoituspaikka on kaupungin tarjolla olevista tonttivaihtoehdoista katsot tu parhaimmaksi niin toiminnallisesti kuin yh dys kun ta ra ken teen kan nalta. Tontti on esitetty neuvotteluissa rau han yh dis tys ry:lle, joka on myös pitä nyt paikkaa toimintansa kannalta hyvänä. Muista tonttivaihtoehdoista Mäntynummen koulun ja Attendon palvelutalon vä lis sä on rakentamaton alue, mikä on kuitenkin kaavassa VU ja LP merkin nöil lä, eli virkistys ja pysäköintialuetta. Toinen tonttivaihtoehto Män tynum men alueella on alkuperäisen päiväkodin ja ur hei lu ken tän välissä, rajoit tuen yhdeltä sivultaan Mäntynummentiehen. Tontin ala pääs sä on nyt eko pis te. Kaavamerkinnät ovat Y/k ja VL eli julkisten rakennusten kort te lialue sekä lähivirkistysalue. Lisämerkinnällä /k korttelialue on osoitettu perus tur van tarpeisiin. Mäntynummen alue on ollut esillä sijoituspaikkaa selvi tet täes sä, mutta se on jo alkuvaiheessa karsiutunut pois ahtauden takia. Pelkän päiväkotitoiminnan (neliryhmäinen, 953 brm²) sijoittaminen uu dis raken nuk se na on molempiin em. paikkoihin mahdollista edellyttäen, että nykyi sen käyttötarkoituksen mukanen tarve on selvitetty ja että asemakaava on muutettu päiväkotitoiminnan mukaiseksi. Tukipalveluiden (kiinteistönhoito, ruokahuolto ja siivous) osalta kiin teis tönhoi to jää omistajan vastuulle, jollei erikseen muuta sovita. Päi vä ko ti toi minnan ollessa kaupungin toimintaa tukipalveluina tulee hoidettavaksi ruo kahuol to ja siivous. Neliryhmäinen päiväkoti on pienin uudishankekoko, joten sen suhteen hanke vastaa kaupungin toimintalinjaa. Sijainniltaan Lem polan yksikkö on erillinen ja jonkin verran sivussa muista kaupungin yk si köistä sijoittuen kuitenkin taajama-alueelle. Mikäli päiväkodissa toimii yk si tyinen yritys ja palvelu maksetaan palveluseteleillä em. kaupungin jär jes tämiä tukipalveluja ei tarvita, vaan palvelun tuottaja hoitaa ne. Hanke on esitetyssä muodossaan tietyllä tavalla päänavaaja uuteen malliin Loh jan kaupungilla. Kaupunki ei enää omista seiniä tai tiloja, missä se toimii. Investointikustannus on siirtymässä vuosittaiseksi käyttökuluksi, mi kä pit käl lä ajalla yhteenlaskettuna vastaa tai lähestyy investoinnin ker ta kustan nus ta tai investoinnin vuosittaista rahoituskustannusta takaisin mak suna. Esitetyssä mallissa rauhanyhdistys toimii periaatteessa kiin teis tö si joitus yh tiöi den tavoin, eli toteuttaa hankkeen sen jälkeen, kun vuokralainen on varmistunut riittävän pitkällä aikajänteellä. Tässä mallissa etuna osapuo lil le on osin yh teis käyt töi set tilat, joiden käyttö ajoittuu eri aikaan, näitä

19 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta ovat juhla- /liikuntasali, jakelukeittiö, ruokailutilat, sosiaalisia tiloja sekä ulko puo li set pysäköintialueet. Aiesopimuksen mukaisessa rahoitusvaihtoehdossa rauhanyhdistys hank kii ko ko hankeen rahoituksen ja kaupunki tulee vuokralaiseksi. Vaih to eh toinen rahoitus on leasingrahoitus, jonka kaupunki hankkii omille hal lit se mil le ti loil leen. Tällöin vuokrasopimuksen päätyttyä tilat jäisivät kau pun gin omistuk seen ja rauhanyhdistyksen tilat rauhanyhdistyksen omis tuk seen. Yh teiset tilat jyvittyisivät käytön mukaan. Tällöin olisi katsottava hallintamuoto. Eräs mahdollisuus olisi yhtiömuotoinen hanke. Tämä vaihtoehtoinen leasing ra hoi tus ei ole ollut valmistelussa esillä. Yhdeltä leasing-rahoitusyhtiöltä on pyynnöstä saatu laskelma ver tai lu kohtee na käytetyn Moision neliosastoista (4 os) päiväkotia vastaavan päi vä kodin uushankinnasta, lähtökohtana Moision toteutunut kustannus Mikäli investointi maksetaan vuokrana 240 kuukauden ai kana, jolloin oli si 20 vuotta, on kokonaiskustannus 5 %:tin jäännösarvolla rahoi tus yh tiön las kel man mukaan Vastaavasti Rau han yh distyk sen hank kees sa esitetty vuosivuokra tekisi 20 vuodella ajalla ja esi so pi mus luon nok ses sa olleella 15 v ajalla vuo den ver tai lu lu ku on laskettu siten, ettei vuokra alenisi 15 vuoden jälkeen. Avoinna on onko arvioitu vuosivuokra laskettu kuo let tamaan invesotinti 15 vuodessa. Tämän johdosta laskennallisesti saatu ei vält tä mät tä ole oikea taso. Aiesopimuksen mukaan laaditaan erillinen vuokrasopimus 15 vuodeksi. Tämän jälkeen on arvioi ta va kaupungin tarve kyseiseen vuokratilaan. Mikäli sitä on, voidaan teh dä uusi sopimus uusin ehdoin. Rauhanyhdistyksen aiesopimus ei sisällä tarkkoja tie to ja laajuudesta, inves toin ti ta sos ta eikä tilojen käyttöaikojen mää rit te lys tä, jotka tulevat tarken tu maan hankkeen jatkosuunnittelussa, jolloin laskelmia ei voi sel lai senaan verrata. Aiesopimuksen mukaan hankkeen yksityiskohtaisen suunnittelun kus tannuk sis ta vastaa rauhanyhdistys. Jatkosuunnittelussa tarkentuu hankkeen laa juus, investointikustannusten taso ja tilojen käyttö aikojen suhde. Vasta tä män jälkeen on otettavissa kantaa vaihtoehtojen taloudellisuuden ver tailuun. Aiesopimus sisältää kaupungin oikeuden vetäytyä sopimuksesta, jos han ke tavoiteaikataulusta oleellisesti viivästytään. Aiesopimukseen tulee lisä tä myös kaupungin oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli hanke osoit tautuu kaupungille kalliimmaksi kuin oma rakentaminen tai lea sing ra ken ta minen. (Jor ma Kaa si nen, Heikki Jauhianen, Jussi Savela) Erikseen jaettavat asiakirjat: - aiesopimus - kartta sijoituspaikasta

20 PÖYTÄKIRJA 8/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tj Tekninen lautakunta päättää esittää teknistaloudellisena lau sun to naan kau pun gin hal li tuk sel le seuraavaa: 1. Esitetty toimintamalli on uusi ja vaatii kaupungin periaatteellista kan nanot toa; 2. Toteutuessaan ko. hanke korvaa toistaiseksi Immulan uu den päi vä ko tihan keen; 3. Hankkeen etuna on yh teis käyt töi set tilat, joiden käyttö ajoittuu eri aikaan. Näitä ovat juhla- /liikuntasali, jakelukeittiö, ruokailutilat, so si aa li sia tilo ja sekä ul ko puo li set pysäköintialueet. Tällöin tilavuokrat voi daan jakaa ja ti lo jen käyttö on tehokkaampaa; 4. Esitetty Lempolan päiväkodin sijoituspaikka korttelissa 222 (kaa va merkin tä YLII) sijaitsee Lempolantien ja Saukkolantien ris teys alu eel la. Tontin si joi tus paik ka ei ole optimaalisin, mutta toi min nal li ses ti se kä yh dys kun ta raken teen kannalta sopiva. Tont ti alu eel la olevan Lem po lan pallokentän toimin nan jatkuminen tai siir ty mi nen tulee erik seen selvittää; 5. Rauhanyhdistyksen aiesopimus ei sisällä tarkkoja tietoja hankkeen laajuu des ta, investointikustannuksista, investoinnin poistoajasta, las ket ta vasta korkotasosta eikä tilojen käytön eikä käyttö aikojen mää rit te lys tä. Aieso pi muk sen mukaan hankkeen yksityiskohtaisen suun nit te lun kus tan nuksis ta vastaa rauhanyhdistys, jolloin em. asiat tar ken tu vat jat ko suun nit te lussa. Vasta tämän jälkeen on otettavissa kan taa vaihtoehtojen ta lou del li suuden vertailuun. Aie so pi mus si säl tää kaupungin oikeuden vetäytyä so pimuk ses ta, jos han ke ta voi te ai ka tau lus ta oleellisesti viivästytään. Aie so pimuk seen tu lee lisätä myös kau pun gin oikeus vetäytyä hankkeesta, mikäli han ke osoittautuu kau pun gil le epätaloudelliseksi vaihtoehdoksi. Muutosesitys Jäsen Pekka Luoma jäsen Mikki Niemisen kannattamana esitti seuraavan muu tos esi tyk sen: Tekninen lautakunta päättää esittää teknistaloudellisena lausuntonaan kau pun gin hal li tuk sel le seuraavaa: 1) Lohjan kaupunki ei jatka Rauhanyhdistyksen aiesopimushankkeen viemis tä eteenpäin. 2) Lohjan kaupunki aloittaa välittömästi selvitystyön, isojen in ves toin ti kohtei den rakentamisen ja rahoittamisen elinkaarimallilla. Elinkaarimallissa pal ve lun tuot ta ja kantaa rakennuksesta normaalia laajemman ja pidemmän vas tuun. Äänestys Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestys suoritettiin avoimena ni men huu toää nes tyk se nä siten, että teknisen johtajan päätösesitystä kannattavat äänes ti vät JAA ja jäsen Pekka Luoman muutosesitystä kannattaneet EI.

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 17:00-19:14 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo Riikka 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

Alanen Tuomo valtuutettu El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 16.02.2015 klo 15:30-18:43 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot