Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03."

Transkriptio

1 Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/ /2014 YLK Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin investointiohjelmaan alun perin KH:n hyväksymien tarveselvityksen sekä toi min nal lisuus- ja tilankäyttöselvityksen pohjalta. Keskeisiä toiminnallisuus- ja ti lankäyt tö sel vi tyk ses sä saneeraukselle asetettuja tavoitteita olivat tekniset ajan mu kais tuk set, yleisten tilojen toiminnalliset parannukset, työpisteiden mää rän lisääminen, esteettömyyden, työolojen ja sisäilman sekä ra ken nuksen energiatehokkuuden parantaminen. Hankkeen valmistelua jat ket tiin viemällä suunnittelua eteenpäin mainittujen selvityksien pohjalta, käyt tä jiä kuullen ja heidän tarpeidensa muutoksia huomioiden. Hankkeen päivätyt luonnossuunnitelmat hyväksyttiin kau pun gin val tuus tos sa Valmistelua jatkettiin ja hankkeelle haettiin ja saatiin ra ken nus lu pa Samanaikaisesti hankkeen normaalin valmistelun rinnalla on kau pun gin talol la tehty vuosien varrella osittaisia korjaustoimenpiteitä henkilökunnan työ olo jen ja sisäilman parantamiseksi. Merkittävimmistä kor jaus toi men piteis tä mainittakoon ensimmäisen kerroksen toimistohuoneiden ulkoseinien il ma vuo to jen tiivistämiset sekä rakennuksen ryömintätilallisen osan ala pohjan kunnostus ja alipaineistaminen. Lisäksi vuonna 2013 teetettiin VTT Expert Services Oy:llä tutkimus saneeraushankkeen tueksi ja rakennuksen kor jaus tar pei den huolellisesti määrittämiseksi. Hankkeen käynnistämistä on jouduttu lykkäämään useaan otteeseen eri syis tä. Kuluvalle vuodelle kaupungintalon saneeraukselle on myönnetty mää rä ra haa 0,5 M ja vuoden 2015 taloussuunnitelmaan sisältyy niin ikään 0,5 M suuruinen määrärahavaraus. Saneeraukselle asetetut ta voit teet ja hankkeen laajuus ovat kuitenkin määrärahavarauksia huomattavasti suurem mat, jolloin hankkeen sisältöä ja käynnistämisen edellytyksiä on ol lut välttämätöntä tarkastella uudelleen. Hankkeen jatkovalmistelun osaksi on yhdyskuntalautakunta ko kouk sessaan edellyttänyt kolmen vaihtoehtoisen ratkaisumallin mää rit telyä. Lautakunnan kokouksessa esiteltyjen vaihtoehtoisten rat kaisu mal lien pohjalta yhdyskuntalautakunta on ta lous ar vio val mis telus saan KH:lle esittänyt saneeraushankkeelle 1,5 M mää rä ra ha va raus ta vuodelle 2015 ja 0,5 M vuodelle 2016, eli vuoden 2014 määräraha huomioi den yhteensä 2,5 M. Samalla lautakunta on edellyttänyt yh dys kun tatoin ta määrittämään hankkeen sisällön uudelleen siten, että en si si jai se na tavoitteena on saada työskentelyolosuhteet kiinteistössä asian mu kai sik si. Esitys hankkeen sisällöksi Hankkeen sisällön uudelleenmäärityksessä toimenpiteitä valittaessa ja teh-

2 tä vää rajattaessa on lähtökohtana ollut em. mukaisesti työs ken te ly olo suhtei den kuntoon saattaminen ja erityisesti rakennuksen kannalta mer kit tävien kosteusteknisten asioiden hallinta. Investointihankkeen kan nat ta vuuden vuoksi lähtökohdaksi toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Esi tyk ses sä on keskitytty kokonaisuuksiin, joilla pyritään saamaan ra kennuk sen työskentelyolosuhteiden kannalta potentiaaliset, usein al ku pe räi set, riskirakenteet uusittua ja mahdollistettua rakennuksen toiminta ra ken nus fysi kaa li ses ti oikein. Tästä ja kustannussyistä johtuen sisäpuolisten pin to jen uusimiset sekä työ- ja aulatilojen muutokset on pääosin jätetty esi tyk sen ulkopuolelle. Samoin uuden pääsisäänkäynnin, hissin ja jä te huo neen laajennuksen rakentaminen on jätetty esityksestä pois. Kokonaisuudet on koottu saneeraushankkeen alkuperäisistä suun ni tel mista sekä edellä mainitun VTT Expert Services Oy:n tekemän tut ki mus ra portin korjaustoimenpide-esityksistä, joissa on keskitytty lähinnä rakenteiden kun toon saattamiseen. Talotekniikan osalta esitys noudattaa pääosin al kupe räi sen saneeraushankkeen suunnitelmia, joissa esitettyjä toimenpiteitä ja niiden laajuutta on päivitetty vastaamaan tehtävänantoa. Lisäksi sa niteet ti ti lo jen pintamateriaalit ja vesikalusteet esitetään uusittaviksi. Osa saneeraushankkeen suunnitelmien toimenpiteistä ja VTT:n tut ki musra por tis sa esitetyistä korjaustoimenpide-esityksistä on jo tehty. Näitä ovat mm. salaojien lisääminen rakennuksen eteläreunalle, pohjaveden kui va tusjär jes tel män kuntoon saattaminen, ryömintätilan alipaineistus- ja tuu le tusjär jes tel män rakentaminen sekä väestönsuojan sisäpintojen uusinta. Toimis to huo neis sa seinillä ilmoitustauluina / akustiikkalevyinä toimivia huo koisia kuitulevyjä on myös poistettu. Julkisivut Vaikka julkisivujen teknistä käyttöikää on vielä jäljellä, on esitys ul ko sei nien rakenteellisen toimivuuden takia VTT:n toimenpidesuosituksen laa jem man vaihtoehdon mukainen. Esityksessä pintarakenteet ja seinän läm mön eriste ker rok set uusitaan kokonaan rakenteellisesti oikein toimiviksi se kä vastaamaan nykyisiä lämmöneristysmääräyksiä. Tällöin saadaan myös seinä ra ken tees sa olevat ilmavuotokohdat tiivistettyä parhaiten, jolloin sei nä raken teen ilmatiiveys paranee huomattavasti ja seinärakenteessa ole vien epäpuhtauksien kulkeutuminen huoneilmaan estetään. Lisäksi esi te tys sä ratkaisussa seinärakenteen tuuletus saadaan kuntoon sekä mi ni moi daan riski epäpuhtauksien ja potentiaalisten riskirakenteisiin liittyvien on gel mien muodostumiselle. Esitetyn ratkaisun kustannusvaikutus on selvitetty kolmella eri jul ki si vu vaihto eh dol la. Alustavan karkean laskelman pohjalta ja päivitetyn arvion (IX/2014) mukaan kustannusarvioiden suuruusluokka on verottomana: muurattuna 1,25 M lämpörappauksella 0,95 M kuitusementtilevyillä 0,85 M Esitetyssä ratkaisussa ei vaihdeta olemassa olevia ikkunoita. Mikäli ik ku nat uusitaan, on kustannuslisäys niiden osalta arviolta 0,3 M.

3 VTT:n toimenpidesuosituksissa vaihtoehtona ollut suppeampi vaihtoehto, jos sa lämmöneristystä ei julkisivukorjauksen yhteydessä uusita vaan se kor ja taan vain paikallisesti, ei ole teknisessä ja taloudellisessa mielessä jär ke vää. Tällöin rakennuksen ulkoseinien rakennetekninen toimivuus jää va jaak si, energiatehokkuus ei parane ja ilmavuotokohtien tiivistäminen ei on nis tu. Suppeamman vaihtoehdon kustannusennuste päivitetyn arvion (IX/2014) mukaan on muurattuna 0,8 M (alv 0), lämpörappauksella 0,75 Me ja kuitusementtilevyillä 0,65 M. Yläpohja ja vesikatto Vaikka teknistä käyttöikää on jäljellä, vesikatteena toimivaa bitumikermiä lu kuun ottamatta, myös yläpohjan ja vesikaton osalta esitys on VTT:n toimen pi de suo si tuk sen laajemman vaihtoehdon mukainen, eli vesikate, alusra ken teet ja lämmöneristeet esitetään uusittaviksi sekä yläpohjassa olevat lä pi vien nit sisätiloihin tiivistettäviksi. Nykyisellä rakenteella toimimattomaksi epäil ty yläpohjarakenteen ja julkisivujen tuuletus muutetaan ja siitä syystä uu si taan myös räystäspellitykset. Toimenpiteiden tarkoituksena on, kuten jul ki si vu jen kin osalta, toiminnallisen varmistuksen lisäksi parantaa ylä pohja ra ken teen lämmöneristävyyttä ja ilmatiiveyttä sekä yläpohjan ja jul ki si vujen tuuletusta. Lämmöneristyksen uusinta vesikatteen uusinnan yhteydessä on järkevää se kä taloudellisesti että teknisesti ja samassa yhteydessä saadaan myös ilma vuo to rei tit yläpohjan ja vesikatteen välistä sisäilmaan tiivistettyä ja mahdol lis ten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan estettyä. Lisäksi saadaan estettyä sisäilmassa olevan ilmankosteuden siirtyminen vesikaton tuu le tus ti laan ja vähennettyä tuuletustilan kosteuskuormitusta. ta suuruusluokkaa 0,45 M (alv 0). VTT:n toimenpidesuosituksissa vaihtoehtona ollut suppeampi vaihtoehto, jos sa lämmöneristystä ei korjauksen yhteydessä uusita vaan korjataan vain paikallisesti, ei yläpohjankaan osalta ole teknisessä ja taloudellisessa mieles sä järkevää. Tällöin vastaavasti rakennetekninen toimivuus jää va jaak si, rakennuksen yläpohjan energiatehokkuus ei parane ja il ma vuo to koh tien tiivistäminen ei onnistu. Suppeamman vaihtoehdon kus tan nus en nus te on 0,15 M (alv 0). Sisäpinnat Sisäpintojen osalta esitys sisältää VTT:n korjaustoimenpide-esityksen mukai ses ti mineraalivillaa sisältävien alakattolevyjen uusimisen. Mainittuja alakat to le vy jä on pääasiassa alakerran käytävätiloissa sekä neu vot te lu huoneis sa. Lisäksi toimistohuoneiden seinäpintoja esitetään muiden kor jaus töiden ohessa maalattavaksi. Lattiapintoja ei esitetä uusittavaksi. ta suuruusluokkaa 0,15 M (alv 0). Ilmanvaihto

4 Ilmanvaihdon osalta nykyisillä koneilla on vielä teknistä käyttöikää jäljellä, jo ten esitys on pääosin alkuperäisen saneeraushankkeen suunnitelmien mu kai nen. Esityksessä nykyistä ilmanvaihtojärjestelmää parannetaan uu simal la automatiikkaa ja puhaltimia sekä lisäämällä ilmamääräsäätimiä ja laa jen ta mal la koneellista ilmanvaihtoa tiloihin, joissa sitä ei tällä hetkellä ole. Lisäksi ilmanvaihtokanavat nuohotaan, toimistohuoneissa olevat tu lo ilma sä lei köt uusitaan ja kuitupitoiset äänenvaimentimet korvataan ei-kui tu pitoi sil la vaimentimilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on saada järjestelmä ener gia te hok kaammak si sekä vastaamaan paremmin nykytarpeita ja poistaa mahdollisia, sisä il maan vaikuttavia kuitulähteitä. ta suuruusluokkaa 0,3 M (alv 0). VTT:n toimenpidesuosituksen mukainen laajempi vaihtoehto, jossa il manvaih to ko ne huo ne laajennetaan ja koko ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan, ei ny kyis ten ilmanvaihtokoneiden tekninen käyttöikä huomioiden ole vält tä mätön tä. Laajemman vaihtoehdon kustannusennuste on 0,85 M (alv 0). Vesi- ja viemäriputket & lämmitys Putkistojen osalta esitys noudattaa pääosin alkuperäisen sa nee raus hankkeen suunnitelmia, joissa esitettyjä toimenpiteitä ja laajuutta on päivitetty vas taa maan nykytilannetta ja -tarvetta. Kiinteistön käyttövesiputkisto ja venttiilit ovat vuodelta 1977 ja lähestyvät käyt tö ikän sä loppua. Vuonna 2010 tehdyssä kuntotutkimuksessa rönt genku vat tiin kylmä- ja lämminvesiputkisto. Kylmävesijohdot todettiin olevan tyy dyt tä väs sä kunnossa, mutta lämminvesijohdoissa ilmeni voi mak kaam pia syöpymiä ja putkistolle ennustettiin tuolloin 5-7 vuoden käyttöikää. Lämpöputkien ja -laitteiden osalta korjaustarpeet ovat pääasiassa teknisen käyt tö ikän sä loppuun tulleiden laitteiden, kuten patteri-, sulku- ja lin ja sää tövent tii lien uusimista. Jätevesiviemäreiden kuntotutkimuksissa ja VTT:n tarkasteluissa on ha vaittu viemäreiden olevan pääosin hyvässä kunnossa, mutta yksittäisiä korjaus tar pei ta on. Esitettyjen ratkaisuiden kustannusvaikutus on alustavan karkean las kelman pohjalta suuruusluokkaa 0,25 M (alv 0). Sähköjärjestelmät Sähköjärjestelmien osalta esitys noudattaa pääosin alkuperäisen sa neeraus hank keen suunnitelmia, joissa esitettyjä toimenpiteitä ja laajuutta on päi vi tet ty vastaamaan nykytilannetta ja -tarvetta. Kiinteistön säh kö jär jes telmät ovat pääosin vuodelta 1977, joten ne ovat teknisen käyttöikänsä lo pussa ja niitä esitetään uusittavaksi. Esitettyjen ratkaisuiden kustannusvaikutus on alustavan karkean las kel-

5 man pohjalta suuruusluokkaa 0,3 M (alv 0). Rakennusautomaatio Rakennusautomaatiojärjestelmien osalta esitys noudattaa pääosin al ku peräi sen saneeraushankkeen suunnitelmia, joissa esitettyjä toimenpiteitä ja laa juut ta on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja -tarvetta. Järjestelmät ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja niitä esitetään uusittavaksi. Esitettyjen ratkaisuiden kustannusvaikutus on alustavan karkean las kelman pohjalta suuruusluokkaa 0,03 M (alv 0). Kylmätekniset järjestelmät Kiinteistön nykyiset jäähdytysjärjestelmät tai niiden muutokset eivät ole sisäl ty neet alkuperäisiin saneeraussuunnitelmiin, mutta saneeraushankkeen val mis te lun aikana on kyseisten laitteiden käyttö lisääntynyt kiinteistössä, eri tyi ses ti tietohallinnon laitteiden lämpökuormasta aiheutuvan ja hen ki löstön kokeman jäähdytystarpeen takia. Kiinteistössä on 7 kpl yksittäistä jäähdy tys lai tet ta, jotka jäähdyttävät tietohallinnon käytössä olevia serveri- / jaka mo- ja toimistohuoneita. Kyseisten laitteiden ulkoyksiköt joudutaan poista maan mahdollisen julkisivukorjauksen ajaksi paikoiltaan ja pa laut ta maan julkisivukorjauksen jälkeen paikoilleen. Kylmäteknisten järjestelmien osalta esitys on, että nykyiset laitteet uu si taan keskitetyllä ratkaisulla, koska nykyisten, teknisen käyttöikänsä lop pu puo lella olevien laitteiden takaisinasennus ei ole teknisesti ja taloudellisesti jär kevää. Keskitetyllä ratkaisulla päästään nykyistä järjestelmää huomattavasti pidem pään tekniseen käyttöikään sekä saadaan ympäristöystävällisempi, kus tan nus te hok kaam pi, käyttövarmempi ja muuntojoustavampi jär jes tel mä, joka tarvittaessa mahdollistaa myös koko kiinteistön tilojen vii len nyk sen. ta suuruusluokkaa 0,05 M (alv 0). Saniteettitilat Saniteettitilojen (wc-tilat ja henkilökunnan lepohuone) osalta esitys nou dattaa pääosin alkuperäisen saneeraushankkeen suunnitelmia, joissa esi tet tyjä toimenpiteitä ja laajuutta on päivitetty vastaamaan nykytilannetta ja -tarvet ta. Nykyisten saniteettitilojen pinnat ja osin vesikalusteetkin ovat al ku peräi siä, joten ne ovat teknisen käyttöikänsä lopussa ja niitä esitetään uu sitta vak si. ta suuruusluokkaa 0,1 M (alv 0). Yhteenveto Esitys hankkeen sisällöksi pohjautuu saneeraushankkeen aiempaan hanke si säl töön sekä VTT:n sisäilmatutkimuksen raportin suosituksiin. Toi men-

6 pi tei tä on priorisoitu tehtävänannon mukaisesti siten, että hankkeen ta voittee na on saada työskentelyolosuhteet rakennuksessa kuntoon. Lisäksi toimen pi teet on valittu siten, että rakennukselle ja sen teknisille järjestelmille ai kaan saa daan 20 vuoden elinkaari. Hankkeen sisällön määrittämisessä on painotettu selkeiden ko ko nai suuksien kuntoon saattamista ja jätetty pois työskentelyolosuhteiden ja niissä ilmen nei den epäkohtien kannalta vähemmän tärkeiksi katsottuja osia. Li säksi poisjätetyt osiot ovat teknisesti toteutettavissa myöhemmin ilman, et tä tässä hankkeessa tehtäväksi esitetyt toimenpiteet siitä kärsivät. Esitetyllä hankesisällöllä saadaan rakennuksen ulkovaippa (julkisivut ja yläpoh ja) kunnostettua ja niissä ilmenneet ongelmat minimoitua sekä ra kennuk sen tekniset järjestelmät ajanmukaistettua nykykäyttöä ja -tarvetta vastaa vik si. Julkisivut esitetään uusittavaksi VTT:n laajemman vaihtoehdon mukaisesti ja uudeksi julkisivuverhoukseksi esitetään rapattua pintaa. Kustannusarvio täl le ratkaisulle on (alv 0). Ikkunoita ei esitetä uusittavaksi. Yläpohja- ja vesikattorakenne esitetään uusittavaksi VTT:n laajemman vaih to eh don mukaisesti. Kustannusarvio on (alv 0). Sisäpinnoille esitetään tehtäväksi käytävien ja neuvotteluhuoneiden mi neraa li vil lais ten alakattolevyjen vaihtamista ja huoneiden maalausta. Kus tannus ar vio on (alv 0). Ilmanvaihtojärjestelmälle esitetään tehtäväksi saneeraushankkeen suun nitel mien mukaisia pienehköjä toimenpiteitä (teknisten järjestelmien päi vi tystä ja nykyaikaistamista). Kustannusarvio on (alv 0). Lämmitys-, vesi- ja viemäriputkistojen osalta esitys on teknisen käyt tö ikänsä loppuun tulleiden osien ja laitteiden uusimista. Kustannusarvio on (alv 0). Sähköjärjestelmän osalta esitys on teknisen käyttöikänsä loppuun tulleiden osien ja laitteiden uusimista. Kustannusarvio on (alv 0). Rakennusautomaatiojärjestelmän osalta esitys on teknisen käyttöikänsä lop puun tulleiden osien ja -laitteiden uusimista. Kustannusarvio on (alv 0). Kylmäteknisten järjestelmien osalta esitys on nykyisten yksittäisten lait teiden korvaaminen keskitetyllä järjestelmällä. Kustannusarvio on (alv 0). Saniteettitilojen osalta esitys on nykyisten pintojen ja vesikalusteiden uu sinta. Kustannusarvio on (alv 0). Yhteenvetotaulukko:

7 Saneerauksen ajaksi on henkilöstölle ja kunnan palveluille järjestettävä väis tö ti lat, joiden tulee toimia asianmukaisina työ- ja asiakaspalvelutiloina ko ko saneeraushankkeen ajan. Väistötilamenoja ei voida kohdistaa in vestoin ti hank keel le, vaan ne tulee kattaa käyttäjähallintokuntien käyt tö ta lousme nois ta. Aikataulu Saneeraushankkeen aikataulu on suunnitelmapäivityksille, mahdollisesti uu del le suunnitelman hyväksytys- ja rakennuslupakäsittelylle, urak ka kil pailu tuk sil le sekä urakoinnille varattavat ajat huomioiden seuraava: suunnitelmapäivitykset talvi suunnitelmien hyväksyntä ja rakennuslupakäsittely kevät 2015 urakkalaskenta kesä 2015 urakointi syksy 2015 syksy 2016 YTJ: Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kau pungin val tuus tol le kaupungintalon saneeraushankkeen sisältöesityksen hy väksy mis tä ja vahvistamista hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,0 M (alv 0), ja että määrärahavaraus investointiohjelmassa päivitetään tämän mu kai sek si (vuodelle ,5 M ja vuodelle ,5 M ).

8 Jäsen Tupamäki esitti, että julkisivujen ja saniteettitilojen korjaukset jä tetään pois hankesisällöstä. Lisäksi hän esitti, että hankkeeseen si säl ly tet tävien, uusittavien rakennusosien jäl jel lä olevan teknisen käyttöiän pituus raja taan 10 vuoteen 20 vuoden si jaan. Jäsen Sederholm kannatti ehdotusta li säyk sel lä, että julkisivujen ja sa ni teet ti lo jen ongelmakohdat tulee ensin kar toit taa sekä toteuttaa työt ai noas taan tarpeellisin osin. Jäsen Enckell ehdotti, että päätösehdotus hyväksyttäisiin, mutta jul ki si vujen korjaustarve harkitaan vielä jat ko suun nit te lun aikana ja mahdollisesti nii tä korjattaessakin pysytään muu ra uk ses sa, pj kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi asiasta äänestettävän siten, että pohjaehdotuksen kan nal la olevat äänestävät "jaa" ja Tupamäen vastaehdotusta äänestävät "ei". Suo ri te tus sa äänestyksessä vastaehdotus hävisi äänin 6-2 (Tu pa mäki, Se der holm), jolloin pj totesi pohjaehdotuksen tulleen hyväksytyksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jatkosuunnittelussa tulee harkita julkisivujen kor jaus tar ve ja mahdollisesti nii tä korjattaessakin pysytään muu ra uk ses sa. Jäsen Tupamäki jätti päätökseen eriävän mielipiteen (liite). KH 183 Yhdyskuntalautakunta pyysi asian jatkovalmistelussa selventämään, mitä tar koi te taan lauseella Investointihankkeen kannattavuuden vuoksi läh tökoh dak si toimenpiteille on asetettu 20 vuoden elinkaari. Tällä on tar koi tettu taloudellista investointihankkeen poistoaikalaskelman mukaista 20 vuoden poistoaikaa, ei korjattavan rakenteen teknistä käyttöikää, joka ra kenne osas ta riippuen saattaa olla huomattavasti pidempi. Vaikka kaikki kor jatta vik si esitetyistä rakenteista / rakenneosista / teknisistä järjestelmistä ei vät vielä ole teknisen käyttöikänsä lopussa, on ne tarkoituksenmukaista si sällyt tää hankkeeseen. Esimerkiksi julkisivujen tiilimuuraus ei vielä olisi yk sinään teknisessä mielessä peruskorjauksen tarpeessa, mutta ul ko sei nä raken teen toiminnan korjaaminen kokonaisuutena edellyttää myös sen purka mis ta. Esitettyjen korjaustoimenpiteiden ja ratkaisujen tarkoituksena on saattaa toimenpiteiden kohteena olevat kokonaisuudet sellaiseen kun toon, että jatkossa kyseisenä ajanjaksona niille ei tulla tarvitsemaan osit tai siakaan korjausinvestointeja, vaan pelkät normaalit yllä- ja kun nos sa pi to toimen pi teet riittävät. Nykyisillä lämmöneristemääräyksillä viitataan Suomen ra ken ta mis määräys ko koel man osaan Rakennusten lämmöneristys C4, jossa otetaan kantaa rakennuksen vaipparakenteen lämmöneristävyyteen. Vaikka mainitun RakMK:n osan C4 mukaisten lämmöneristysratkaisujen aikaansaama ener gia te hok kuu den paraneminen ei elinkaari- ja käyttökustannuksien mah dol li se na säästönä olekaan perusteena tälle saneeraushankkeelle, on jul ki si vu ra ken ne uusittaessa toki järkevää hyödyntää mahdollisuus ener giate hok kuu den parantamiseen. Hankkeen ensisijaisen tavoitteen ( saada työs ken te ly olo suh teet kiinteistössä asianmukaisiksi ) lisäksi kannattaa huomioi da myös tulevien vuosien ylläpitokulut kiinteistön tulevan käyttöiän ai-

9 ka na. Mikäli julkisivut uusitaan kokonaan muurattuina, tulisi hankkeen alustava kus tan nus en nus te nostaa 3,0 M :sta 3,3 M :oon. Kustannusennuste tulee tar ken tu maan suunnittelutyön edetessä ja lopullisesti määrärahatarve tarken tuu urakkakilpailutuksen myötä. Koska yhdyskuntalautakunta on ha lunnut vielä jatkosuunnittelun aikana selvitettävän julkisivujen korjaustarpeen, pää tös eh do tuk seen ei sisälly muurausvaihtoehdon mukaisia kustannuksia. Hank keen sisällön muututtua erittäin oleellisesti KV:n hy väk symis tä luonnossuunnitelmista, asia saatetaan KV:lle myöhemmin uuden han ke suun ni tel man käsittelyä varten. Jatkosuunnittelun yhteydessä suunnitellaan hankkeen urakkavaiheen toteu tus ja jaksotus, jonka yhteydessä selvitetään myös väistötilojen tarve ja nii den kustannusvaikutus. Väistötilaratkaisuihin liittyviä kustannuksia ei sisäl ly te tä investointihankkeen kustannuksiin, vaan ne on kunkin toimialan ka tet ta va omista käyttötalousmenoistaan. KJ: KH päättää, että kaupungintalon saneeraushankkeen sisältöesitys hy väksy tään ja vahvistaa hankkeen tavoitekustannuksiksi 3,0 M (alv 0).... Jäsen Ant-Wuorinen ehdotti varapj Rintamäki-Ovaskan ym. kan nat ta ma na, että päätösehdotusta ei hyväksyttäisi vaan esitti uuden kaupungintalon raken ta mis ta ja kaupungintalon tonttikokonaisuuden kehittämistä ja alueen kaa voi tuk sen uudelleen tarkastelua. Puheenjohtaja Berg ehdotti asian jättämistä pöydälle seuraavaan ko koukseen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös: Asia jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/ /2014 YLK

Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/ /2014 YLK Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014 Kaupunginhallitus 199 22.10.2014 Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.02/2014 YLK 07.10.2014 104 Kaupungintalon

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Aika: 22.10.2014 klo 19:00-22:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 192 Kokouksen järjestäytyminen 3 193 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet Tarkastuslautakunta 24 05.05.2015 2013-2016 Kaupunginhallitus 194 01.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.10.2015 Tilinpäätös 2014 / Tilintarkastusmuistio / Hankintaohjeiden noudattaminen ja korjaustoimenpiteet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale

Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale Kaupunginhallitus 258 20.10.2014 Kaupunginhallitus 294 07.12.2015 Myymälätilojen vuokran tarkistus/ Antiikki ja Sisustus Kristallisirpale 141/522/2013 Kaupunginhallitus 20.10.2014 258 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS

LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS Kaupunginhallitus 139 16.05.2016 LAPIN YLIOPISTON ESITYS LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKE-ENEMMISTÖN OSTAMISESTA JA SELVITYSHENKILÖN EHDOTUS 247/03.06.00/2016 KH 16.05.2016 139 Valmistelija kaupunginlakimies

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Riittävän kattavan vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laa dit tu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Ympäristölautakunta 66 14.05.2013 Kaupunginhallitus 308 12.08.2013 Ympäristölautakunta 103 16.06.2015 Ympäristölautakunta 121 18.08.2015 Kaupunginhallitus 298 28.09.2015 Ylöjärven kaupungin rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistystoimenjohtaja Niku Tuomisto puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kaupunginhallitus 287 24.10.2011 Kaupunginhallitus 189 10.09.2012 Nyhkälän koulun hankesuunnitelman hyväksyminen 201/12.00.01/2011 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.10.2011 66 Sivistystoimenjohtajan ehdotus:

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas Koulutuslautakunta 61 22.11.2012 Kunnanhallitus 211 03.12.2012 Kunnanvaltuusto 79 17.12.2012 Tekninen lautakunta 33 06.06.2013 Tekninen lautakunta 74 07.11.2013 Kunnanhallitus 270 18.11.2013 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen.

Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015 147 päättänyt myön tää eron Jari Lampiselle kaupunginkamreerin virasta 1.3.2016 al kaen. Kaupunginhallitus 160 17.08.2015 Kaupunginhallitus 192 28.09.2015 Kaupunginhallitus 206 19.10.2015 Kaupunginkamreerin viran täyttäminen 176/01.01.01/2015 KHAL 160 Nurmeksen kaupunginhallitus on 3.8.2015

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti Tekninen lautakunta 159 27.10.2015 Kaupunginhallitus 420 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 152 25.11.2015 Tekninen lautakunta 39 15.03.2016 Karjalohjan entisen kunnantalon, kiinteistön 444-479-1-1, myynti

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely

Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely Tekninen lautakunta 51 27.05.2014 Lehmon urheilukeskuksen yleisuunnitelman käsittely 412/10.03.01/2013 Tekninen lautakunta 51 Lähtökohdat Tekninen osasto käynnisti syksyllä 2013 Lehmon urheilukeskusta

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Terveyskeskuksen perusparannushanke

Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan 12 15.04.2015 tilapalvelujaosto Teknisen lautakunnan 23 09.09.2015 tilapalvelujaosto Tekninen lautakunta 68 16.09.2015 Terveyskeskuksen perusparannushanke Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014

Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kaupunginhallitus 343 02.09.2013 Kaupunginhallitus 310 25.08.2014 Kirkonseudun Haaviston alueelta ja Siivikkalan Vasamankaaren alueelta luovutettavat rivitalotontit sekä Kirkonseudun Ojapuiston alueelta

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Oriveden yhdistys on toimittanut Ori veden kaupunginhallitukselle oheisen kirjeen. Kaupunginhallitus 53 16.02.2015 Kaupunginhallitus 223 17.08.2015 Kaupunginhallitus 5 18.01.2016 Kaupunginhallitus 185 04.07.2016 MLL:N TILA-ASIA/KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE Kaupunginhallitus 16.02.2015

Lisätiedot

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta Kaupunginhallitus 209 05.11.2014 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle toisen asteen järjestäjäverkon uudistuksesta 934/03.00/2014 KH 209 Lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Heidi Backman, puh. (09)

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus

1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginhallitus 668 09.12.2013 Selvitys monitoimihallin siirtämisestä kaupungin omistukseen 276/02.05.03/2010 KHALL 668 1. Määrärahavaraus 2013 talousarviossa ja siitä tehty valitus Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys

Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015. Sivistystoimen palveluverkkoselvitys Sivistyslautakunta 28 25.03.2015 Sivistyslautakunta 72 20.05.2015 Kaupunginhallitus 180 25.05.2015 Sivistystoimen palveluverkkoselvitys 3728/12.00.00/2014 Sivla 25.03.2015 28 Valmistelijat: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen

Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 31 25.05.2016 Sosiaali- ja terveystoimen talouden tasapainottamisohjelman toteutuminen 222/02.02/2015 Sotelk 31 Hoivapalvelupäällikkö: Kokous 11.2.2016 Työryhmässä on sosiaali-

Lisätiedot

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta

Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta Miehikkälän kunnanhallitus 192 07.12.2015 Miehikkälän kunnanhallitus 10 18.01.2016 Arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalinta sekä valvonta 61/09.091/2015 Khall 07.12.2015 192 Liite

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET

KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA SEN JATKOTOIMENPITEET Kunnanhallitus 105 25.03.2013 Kunnanhallitus 297 08.10.2013 Kunnanhallitus 29 20.01.2014 Tekninen lautakunta 10 13.02.2014 Tekninen lautakunta 18 27.03.2014 KOULUKESKUKSEN TILATYÖRYHMÄN TOIMEKSIANTO JA

Lisätiedot

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä.

Vuonna 2018 yli 75-vuotiaita tullee olemaan 2413 henkilöä, kun lukumäärä vuonna 2013 oli 1965 henkilöä. Kaupunginvaltuusto 30 09.03.2015 Kaupunginhallitus 116 23.03.2015 Perusturvalautakunta 48 12.05.2015 Valtuustoaloite omaishoitajien vertaisryhmistä 139/01.015/2015 KAUPVALT 09.03.2015 30 "Ylöjärven vanhustyön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen

Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen Kaupunginhallitus 309 16.11.2015 Jyväskylän koulutuskuntatyhtymän lausuntopyyntö / lukiokoulutuksen järjestämismallin kehittäminen 2529/00.04.01/2015 Khall 16.11.2015 309 Valmistelija: yhteisvalmistelu

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen

Vuosilomaesitys Tausta Lomista päättäminen Henkilöstöjaosto 75 08.11.2013 Vuosilomaesitys 1036/01/01/03/03/2013 HENKJAOS 75 Vamistelija: Henkilöstöjohtaja Boris Nygård Viite: KH 591 23.9.2013 Tausta Kokkolan kaupungilla oli syyskuussa 2013 yhteensä

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös

Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös Sivistyslautakunta 38 12.04.2016 Sivistyslautakunta 97 15.11.2016 Ylöjärven kaupungin englanninkielisen esiopetuspalvelun kilpailutus, hankintapäätös 162/28.282/2016 SIVLTK 12.04.2016 38 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot