RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 TILAKESKUS 1 (11) RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET 1 Yleistä Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa toisin ole mainittu, noudatetaan RYL2000 laatuvaatimuksia, Eurokoodi-normistoa, RIL-ohjeita ja BY-ohjeita. Kosteusteknisessä suunnittelussa huomioidaan Rak Mk C2 määräykset täydennettynä Espoon kaupungin talonrakennustoiminnan ohjeilla ja määräyksillä. Kaikista hankkeessa sovituista rakenteista laatii rakennesuunnittelija riittävän määrän yksityiskohtaisia suunnitelmia. Lähtökohtana on että suunnittelijan laatimilla suunnitelmilla tilaaja voi hankkeen kilpailuttaa ja tilata sekä urakoitsija voi rakenteen rakentaa. Rakennesuunnittelija laatii laskelmat ( lujuus sekä kosteus- ja lämpötekniset), piirustukset, työselostukset (puu-, betoni- ja teräsrakenteiden sekä betonivalmisosarakenteiden työselostukset) sekä osallistuu pelastussuunnitelman, rakenteellisen turvallisuuden riskiarvion, kiinteistön huoltokirjan, energiaselvityksen ja työturvallisuusasiakirjan sekä käyttöikäsuunnittelun laadintaan rakenneteknisiin asioihin liittyviltä osin. Rakennetyyppien on oltava sellaiset että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset ja ovat yleisesti hyväksi todettu. Kaikkien rakennetyyppien materiaalien on täytettävä asetetun sisäilmaluokituksen vaatimukset. Suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä (rakennustuotteisiin liitetyllä CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikkien sitä koskevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset). CE-merkintä ei kuitenkaan yksistään takaa tuotteen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin joten suunnittelijan on aina tarkistettava materiaalin soveltuvuus huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset. Betonilattiarakenteiden pinnoituksissa noudatetaan ohjetta Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen (Lattian- ja seinän päällysteliitto ry). Rakennesuunnittelijalla tulee olla kohteen vaativuuden mukainen pätevyys RakMk A2 mukaan. 2 Käyttöikäsuunnittelu Tilaajan päättää kohdekohtaisesti rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa tavoitekäyttöiän rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Tavoitekäyttöiän perusteella suunnittelija

2 TILAKESKUS 2 määrittelee rakennuksen suunnittelukäyttöiän. Kantaville ja muille tärkeille rakennusosille valitaan kullekin omat suunnittelukäyttöiät. Rakennuksen eri rakennusosien suunnittelukäyttöiän vaatimusten on oltava linjassa rakennuksen kunnossapitosuunnitelman ja elinkaaren kanssa. Rakennuksen käyttöä ja käyttöikää on voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 3 Perustaminen Rakennesuunnittelijan tulee suunnitella rakennuksen perustukset pohjatutkimusten ja perustamistapalausuntojen mukaisesti. Rakennuksen perustus ja rakennukseen liittyvät putkistot routasuojataan mikäli ne jäävät ohjeiden mukaista routasyvyyttä ylemmäs. 4 Kuivatus Salaojina tulee käyttää tupla muoviputkea ja salaojiksi asennetaan aina kaksi putkea rinnakkain. Kaikkien salaojajärjestelmään kuuluvien kaivojen ja putkien kansien on jäätävä näkyviin maanpinnalle salaojien huollon ja tarkastuksen mahdollistamiseksi. Rakennuksen ja pihan alueelta laaditaan aina kuivatussuunnitelmat (salaojapiirustus, rakennedetaljit, pihantasaus ym.) rakenneyksityiskohtineen joissa esitetään veden- ja lämmöneristykset, hulevesien hallinta sekä tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta. Perusmuurin vedeneristyksessä käytetään sertifioituun vedeneristysjärjestelmään kuuluvia tuotteita ja kiinnitysosia. Reunalistat asennetaan kaikkialla tulevan maanpinnan tasoon (ei alapuolelle). Sokkeleiden ja perusmuurin vierustoihin tehdään pystysalaojitus karkealla veden läpäisevällä soralla tai patolevyllä. 5 Rakennusten alustatilat Tarkastuksia ja huoltoa varten alustatilat varustetaan huoltoluukuilla, joista on yhteys kaikkialle tilaan. Luukut ja perusmuureissa olevat kulkuaukot sijoitetaan siten, että alustatilassa kuljettavan matkan pituus on korkeintaan 20 metriä. Lattiaan asennettujen huoltoluukkujen on oltava ilma- ja hajutiiviitä sekä mekaanisesti lukittavia. Luukut ovat metallirakenteisia, joissa kansi voi olla myös valettu betonilla. Alustatiloihin tarvittava kiinteä valaistus ja pistorasiat harkitaan tapauskohtaisesti. Valokytkin ja pistorasia sijoitetaan jokaisen huoltoluukun välittömään läheisyyteen. Alustatilojen tuuletus on varmistettava aina koneellisella ilmanvaihdolla, josta laaditaan yksityiskohtainen iv-suunnitelma. Alustatilojen maapohja peitetään kauttaaltaan kevytso-

3 TILAKESKUS 3 ralla tai kapillaarikatko-sepelillä liiallisen kosteustuoton rajoittamiseksi. Tiivistä kerrosta, kuten muovikalvoa ei saa käyttää. Alustatiloihin ei saa jäädä orgaanisista aineista tai rakennusjätteitä ja kaikkien pintojen on oltava orgaanisesta aineksesta puhtaita. Kaikkien ryömintätilaan rajoittuvien rakennusosien ja materiaalien sekä tilaan jäävien varusteiden kuten tikkaiden, luukkujen, putkien ja johtoteiden on oltava hyvin kosteutta kestäviä. Puuta tai puuaineisia rakennuslevyjä ei saa käyttää (poikkeuksena puurakenteinen alapohja). Kaikissa alapohjatyypeissä on huolehdittava alapohjan rakennusfysikaalisesta toimivuudesta ja huomioitava liitosten tiiviydessä mahdollisen huonolaatuisen (esim. mikrobit ja radon) ilman kulkeutuminen sisätiloihin. Huomioitavia seikkoja on mm. tuuletettujen alapohjien riittävät tuuletusaukot, maapohjan lämmöneristäminen, kosteusmittausanturit, koneellinen kosteuden poisto, liitosten ja läpivientikohtien ilmatiiveys. Maanvaraisissa lattioissa on kiinnitettävä erityistä huomiota nurkkaliitosten tiiveyteen ja estettävä veden nousu lattiarakenteisiin salaojituksin ja karkeilla maa-aineksilla. Rakennusvalvonnan ohjeistus (RAVA-kortti C2-1): Alapohjan alapuolinen ryömintätila tulee suunnitella ja rakentaa siten, että se on tuuletettavissa rakentamismääräyskokoelman osan C2:n edellyttämällä tavalla myös silloin, kun kosteutta on tarkoitus poistaa kuivaimilla tai muilla vastaavilla menetelmillä. Jos ryömintätila varustetaan kuivaimella, tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin lisätä kyseistä laitetta ja järjestelmää koskevat suunnitelmat sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet. 6 Märkätilat Märkätilojen kuten suihku- ja suihkulla varustettujen wc-tilojen sekä märkäeteisten lattiat, väliseinät ja ulkoseinien sisäverhous tehdään kiviaineisena sekä kosteus- ja vedeneristetään. Samassa märkätilassa käytetään aina yhtä yhtenäistä serfioitua vedeneristysjärjestelmää, asennus valmistajan ja rakennesuunnittelijan mukaan. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeita RIL noudattaen. Vedeneristyksessä käytetään sertifioituja ja tyyppihyväksyttyjä nestemäisenä telalla, pensselillä tai ruiskulla levitettäviä vedeneristystarvikkeita. Vedeneristeen paksuuden on oltava tyyppihyväksyntäpäätöksen mukainen. Yksityiskohdat kuten kaivojen liittymät, putkiläpiviennit yms. tehdään tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Märkätilojen pinta- ja alusrakenteista laaditaan kohdekohtaiset suunnitelmat tuotenimineen ja rakenneyksityiskohtineen. Tuotenimiä käytettäessä on suunnitelmassa aina mainittava "tai vastaava". Märkätilojen seinissä tulee käyttää samaa vedeneristettä kuin lattiassa liittymäkohdan tiiveyden varmistamiseksi.

4 TILAKESKUS 4 7 Säälle alttiit kantavat teräsrakenteet Kaikki ulos tulevat teräsrakenteet kuumasinkitään korroosiota vastaan standardin SFS 2765 mukaisesti luokkaan B, kun teräksen ainevahvuus on korkeintaan 6 mm ja luokkaan A, kun ainevahvuus on yli 6 mm. Sinkkikerroksen vähimmäiskerrospaksuus on oltava vähintään 80 µm. ja täytettävä vähintään 50 v. käyttöiän. Ellei tosin sovita, kuumasinkittyjen rakenteiden maalaus tehdään standardin SFS 4962 mukaisesti maalausyhdistelmällä EPUR 100/2 ZnPe tai sitä vastaavalla tavalla. Maaliyhdistelmän pohjamaalina on epoksimaali ja pinnassa kaksikomponenttinen polyuretaanimaali. 8 Kuivien tilojen levyväliseinät Levyrakenteisia väliseiniä voidaan käyttää yleensä kuivissa tiloissa ja ainoastaan erityistapauksissa myös kosteissa ja märissä tiloissa (ks. Märkätilat). Käytävien, aulojen ym. julkisempien tilojen väliseinät tehdään kiviaineisina, sisustuslevyillä tai erikoiskovin kipsilevyin ja tarvittaessa erillisillä tuennoilla varustettuna paremman mekaanisen kestävyyden ja varusteiden lujemman kiinnityksen vuoksi. Kaikissa levyväliseinissä rakennus- ja sisustuslevyt on asennettava irti valmiista lattiapinnasta noin 10 mm rakentamisen tai käytön aikaisen kapillaarisen kosteuden nousun ehkäisemiseksi. Levyjen asennuksessa on otettava huomioon myös suunnitellun lattiapäällysteen paksuus. Rako tiivistetään ääni- ja paloneristysvaatimusten edellyttäessä kosteuden nousun katkaisevalla tiivistysmassalla. Levymateriaalin kaikissa tiloissa tulee olla sisustuksiin käytettäviä eri tavoin pinnoitettuja useimmiten paloluokitettuja materiaaleja. Levyjen pinnoitteena voi olla puuviilu, jäljitelmäkalvo, laminaatti, maali tms. tilaan soveltuva yleiset määräykset ja ohjeet täyttävätyyppihyväksytty materiaali. Viilupinnat voivat olla lakattuja, öljyvahattuja ja tarvittaessa petsattuja. Levyjen on oltava tarvittaessa akustiikkarei'itettyjä. Saumat tehdään valmistajan ohjeen mukaan. Runkolevyinä käytetään esim. lujaa ja paloturvallista sementtilastulevyä, mikä ei sisällä orgaanisia liima-aineita, formaldehydiä, asbestia eikä sitä käytettäessä voi syntyä allergiaa aiheuttavaa homesienivaaraa tai vastaavaa tuotetta. Mikäli kohteessa ei ole paloluokitusvaatimuksia, käytetään sisustuslevyn runkolevynä MDF-levyä, lastulevyä tai vaneria. Siivouskomeron yms. vähemmän käytössä olevissa tiloissa voidaan käyttää normaalia kipsilevyä. 9 Julkisivut, katokset ja räystäät Julkisivut tulee suunnitella aina kosteus- ja lämpöteknisesti toimiviksi sekä sadevesi, lumi- ja ilmatiiviiksi. Tuuletusraot (sokkelit ja räystäät) varustetaan lintu ja eläinverkoilla. Julkisivupellitysten kallistus on oltava vähintään 30 astetta ja pellitysten lämpöliike tulee huomioida. Korkeilla olevien ikkunoiden sekä kaikkien räystäiden pellitysten alla käyte-

5 TILAKESKUS 5 tään vastapeltejä, kivisten ikkunapenkkien alle tehdään erillinen vedeneristys esim. ruostumattomasta pellistä. Ulkokuoren taakse pääsevään veteen ja kosteuteen varaudutaan suunnittelemalla rakenteisiin vedenpoisto ja tuuletus. Ulko-ovet suojataan sisäänkäyntikatoksilla. Räystään tuuletusrakoihin asennettavan hyönteisverkon on oltava syöpymätöntä teräksistä seulaverkkoa, jonka silmäkoko on noin 4 mm. Räystään suojapellitykset tehdään ohjekortin RT (tai uudemman) mukaisesti. Sadeveden pääsy sileiltä seinäpinnoilta tuuletusväliin estetään vastapellillä. Ei-vesitiiviiden julkisivurakenteiden, kuten esim. kuitusementtilevyt, tiiveys varmistetaan erillisellä kuorirakenteella esim. betoninen sandwich -elementtirakenne julkisivuverhouksen takana on kelvollinen ja hyväksi koettu rakenne. 10 Rakennusvaipan tiiviysmittaukset Kun rakennukselle on määritelty tiiviysmittaus, niin tehtävänä on määrittää ulkovaipan ilmanvuotoluku (q50, määritys RakMk D3 mukaan). Rakennuksesta tutkitaan ennen luovutusta mahdolliset ulkovaipan ilmavuotokohdat. Tutkimusten yhteydessä selvitetään myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän rakennukseen luoman alipaineen suuruus eri puolilla rakennusta normaalissa käyttötilanteessa. Ilmanvuotoluvun määrityksessä käytetään voimassa olevaa standardia. Ulkoseinien liitosalueet seiniin, kattoihin, ikkunoihin ja oviin kuvataan lämpökameralla ilmanvuotomittauksen yhteydessä. Vuotokohtien lämpökuvat tallennetaan ja raportoidaan tilaajalle. Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero mitataan paine-eromittarilla. Paine-eromittauksilla selvitetään rakennuksen normaalin käyttötilanteen aikaisia painesuhteita ilmanvaihtojärjestelmän toimiessa normaalisti. 11 Vesikatto Sadevesien ja lumen sulamisvesien poisto vesikatoilta ja katoksilta on suunniteltava siten että ne johdetaan hallitusti sadevesiviemäriin. Vedenulosheittäjiä saa käyttää ainoastaan varajärjestelmänä tulvimisen estämiseksi. Syöksytorvien alaosat tehdään iskunkestävästä 2-3 mm kuumasinkitystä teräsputkesta vähintään 2 m korkeuteen saakka. Kermikattojen, joissa on sisäpuolinen vedenpoisto, minimikaltevuus saa olla 1:60. Kaltevuus saa olla vähemmän ainoastaan erityistapauksissa tai paikallisesti, mutta silloinkin kaltevuuden on oltava vähintään 1:80. Päällimmäisen kermin tulee olla sirotepintainen tai vastaava. Suojakiveystä katteen päällä ei saa käyttää.

6 TILAKESKUS 6 Kaivot varustetaan sähkösulatuksella, mikäli kaivon jäätyminen ei muulla tavalla ole estetty. Kuparisia kattovesikaivoja ei saa käyttää materiaalissa todetun syöpymisriskin vuoksi. Ensisijaisesti tulee suunnitella sellaisia vesikattoja joissa on ulkopuolinen vedenpoisto ja katon kaltevuus >1:10. Mikäli katon kaltevuus on 1:10 1:20 välissä ja käytetään epäjatkuvaa katetta (esim. konesaumattu pelti), on pellin alle suunniteltava erillinen jatkuva kate kermistä. Jyrkillä, kaltevyys >1:20, katoilla voidaan käyttää myös katemateriaaleja, jotka luokitellaan ns. epäjatkuviksi katteiksi. Epäjatkuvia katteita ovat kaikki katteet, joiden saumat eivät ole vedenpainetta kestäviä, siksi niitä voidaan käyttää vain katoilla joissa on ulkopuolinen vedenpoisto. Tällaisia katteita ovat esimerkiksi tiili-, pelti- ja muut erilaiset aaltolevykatteet sekä bitumikatteista kolmiorima- ja kattolaattakate. Myös tällaisten katteiden alla käytetään erillistä vedenpitävää aluskatetta tai -kermiä, rakenteen tiiveyden varmistamiseksi ja mahdollisten kondenssihaittojen estämiseksi. Jyrkillä katoilla voidaan käyttää myös tiivissaumakatteita, jotka eivät tarvitse aluskatetta tai aluskermiä. Tiivissaumakate voidaan asentaa käyttäen kylmä- tai kuumaliimausta tai ns. itseliimautuvia bitumikermejä. Tällaisten tuotteiden minimikaltevuudet vaihtelevat välillä 1:8 1:20. Loivilla katoilla, joiden kaltevuus on 1:10 tai vähemmän, suunnittelun lähtökohtana pitää olla tarvittavien kallistusten tekeminen jo kantaviin rakenteisiin. Loivempia kattoja kuin 1:80 ei tule suunnitella. Loivilla katoilla tulee katteiden olla jatkuvia eli niiden saumojen tulee kestää vedenpainetta. Materiaaleina tulevat tällöin kyseeseen ainoastaan erilaiset kermit. Loivien kattojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota valuma-alueisiin, hallittuun ulkoiseen vedenpoistoon, läpivientien ja kattovarusteiden suunnitteluun. Suoria mekaanisia kiinnityksiä katteen läpi ei sallita missään kattotyypissä tai katemateriaalissa. Kateratkaisua valittaessa otetaan huomioon siihen rakentamisen eri vaiheissa sekä käytön aikana kohdistuvat rasitukset. Katevalinta vaikuttaa suoraan katon käyttöikään. Bitumikatteiden osalta valitun ratkaisun käyttöiän voi arvioida Kattoliiton käyttöikälaskurilla (www.kattoliitto.fi). Vesikattojen rakennusaikaisessa suojauksessa noudatetaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhtenäisten käytäntöjen korttia Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus C-2-1. Tarkistettavat vesikattojen käytännön rakennesuunnitteluasiat olemassa olevien LVI-laitteiden, putkistojen, huippuimurien yms. vaikutus rakennesuunnitteluun rakennukseen sopivat rakennetyypit (yhteneväisyys muun suunnittelun kanssa)

7 TILAKESKUS 7 rakennukseen ja rakenteisiin soveltuva työselostus aukkojen ja palomuurien muuraustyöt / palokatkot yleensä räystäspeltien kallistus ja limitys julkisivuun tulee olla riittävä julkisivun tuuletus seinän alareunasta räystäälle tulee varmistaa julkisivun ja vesikaton liitosdetaljit, mm. vesipeltien tiiviys muuraustuet vesikaton tasolla IV-reiät ja aukkopalkit eivät saa joutua törmäyskurssille vedeneristysdetaljit laaditaan pollareiden, kattokaivojen, läpivientien yms. kohdalta yläpohjan lisälämmöneristykset energiankulutuksen vähentämiseksi vedenulosheittäjiä tarve selvitettävä ja suunniteltava määräysten, normien ja ohjeiden mukaan. Vedenulosheittäjiä käytetään ainoastaan varajärjestelmänä tulvimisen estämiseksi tarkastusluukkujen, yms. tiiviys myös viistosateella ja pulverilumisateella sekä lumien kinostuessa rakenteita vasten vesikattosuunnitelmassa on näytettävä LVI-lävistykset ja kattoluukkujen kohdat vältettävä rakenteita joissa lumi ja jää pääsee vaikuttamaan pitkiä aikoja 12 Käännetyt katot Käännetyissä rakenteissa kallistukset tehdään lähtökohtaisesti kantavaan rakenteeseen ja vedeneristeet asennetaan suoraan kantavan rakenteen päälle. Vedeneristys toimii myös höyrynsulkuna. Vedeneriste suunnitellaan siten että rakennus on varma koko suunnitellun käyttöiän. Keinoja ovat esim. käyttää kolmin- tai nelinkertaisia kermikerroksia, ruiskutettavia eristeitä jne. Lämmöneristeen alla olevan vedeneristyksen päällimmäisenä kerminä suositellaan käytettäväksi sirotteellista kermiä, jolloin varmistetaan lämmöneristekerroksen läpi päässeen veden poistuminen rakenteesta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää alapinnastaan uritettuja lämmöneristyslevyjä tai vedeneristeen päällä suodatinkangasta tai salaojamattoa. Vedeneristyksen päälle suunnitellun lämmöneristeen päälle tulle aina suodatinkangas. Lämmöneristeen ja pintakerroksen tulee kestää vaadittu. Lämmöneristeen pitää olla kosteutta, vedenpainetta, mekaanista rasitusta ja pakkasta kestävää. Se ei saa vettyä eikä menettää lämmöneristyskykyään eri olosuhteissa. Pyrkimyksenä on, että suurin osa sadevedestä poistuu rakenteen yläpintaa pitkin sadevesijärjestelmään. Vettä ei siis ohjata vedeneristykseen asti. Suunnittelussa on huomioitava, että käännetty rakenne on yleensä hankalampi korjattava kuin muut rakenteet ja siksi sen suunnittelu vaatii suurta huolellisuutta. Tarvittavat kallistukset tehdään betonivalulla ennen vedeneristystä. Vedeneristyksen alla olevan betonipinnan tulee vastata puuhierrettyä pintaa, josta tartuntaa heikentävä sementtiliimakerros on poistettu.

8 TILAKESKUS 8 Vedeneristys mitoitetaan käyttöluokan mukaisesti joko luokkaan VE 80 tai VE80R riippuen rakenteen käyttötarkoituksesta ja kiinnitetään kauttaaltaan alustaansa. Lämmöneristeenä käytetään alhaisen vedenimukyvyn ja riittävän puristuslujuuden omaavia tuotteita, yleensä XPS-levyjä tai kevytsoraa. Normaalisti vedeneristyksen ylösnoston korkeus voi olla 300 mm valmiista pinnasta mikäli tällä saavutetaan vesitiivis ja riskitön rakenne, tapauskohtaisesti käytetään korkeampia ylösnostoja. Ovien kynnysten kohdalla sallitaan matalampi ylösnosto, mutta tällöin on varmistuttava, että vedeneristyksen liitos ovirakenteisiin ja seinään on ehdottoman vesitiivis. Ylösnoston paikallaan pysyminen varmistetaan mekaanisella ankkuroinnilla. Pintarakenteen aiheuttamat rasitukset estetään käyttämällä tarvittaessa irrotuskaistaa (pehmityskaistaa) pintarakenteen ja vedeneristyksen ylösnoston välissä. Pintarakenteen yläpuolelle ulottuva ylösnosto tulee suojata mekaanisilta rasituksilta (esim. lumenauraus). Ylösnoston liittyminen seinärakenteeseen tulee suunnitella siten, että vesi johtuu kaikissa olosuhteissa vedeneristeen päälle (esim. tiili- tai sandwichelementtiseinässä kermieristys tulee liittää kantavaan sisäkuoreen). Kattokaivoina käännetyissä rakenteissa käytetään aina tarkoitukseen suunniteltuja erikoiskaivoja. Kaivon tulee olla ns. kaksoiskaivo, jossa pääosa vedestä johdetaan kaivoon pintasihdin tai -ritilän kautta. Kaivon laippa liitetään lämmöneristeen alapuolella olevaan vedeneristykseen ja rakenteesta vesi pääsee kaivoon korotusosan alaosassa olevien reikien kautta. Piharakenteissa kaivon tulee yleensä olla varustettu hiekankeruualtaalla (ns. hiekanerotuskaivo). Läpivientien suunnitteluun ja tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska niiden korjaaminen on erittäin hankalaa. Hankalia yksityiskohtia ovat mm. yläpuolisten seinärakenteiden tuennat, erilaiset perustusrakenteet, istutusaltaat, kaiteiden tukirakenteet ja ilmastointilaitteet. 13 Viherkatot Katon kaltevuus oltava pienempi kuin 1:2 Rakenteiden kestävyys varmistettava lisärakentein jos käytetään paikallista paksua kasvillisuutta ja kuormitus määritellään tapauskohtaisesti. Jos käytetään laaja-alaista kevyempää kasvillisuutta, niin korotetaan pysyvää pintakuormaa vähintään 0,7 kn/m2 normaalien vesikattorakenteiden lisäksi Esim. sammal-maksaruohokaton rakenne on sammalruoho + ruokamulta n. 30 mm + xeroflor runko kiinnitettynä suodatinkankaaseen. Rakenteen kiinnitystapa vesieristeeseen varmistetaan aina tapauskohtaisesti

9 TILAKESKUS 9 Kuivatus/varastointikerroksessa voidaan käyttää kuitu- tai kennomattoa Viherkatteen rakenteita ei saa tehdä kiinni vesieristeeseen. Vesieristeen pintakermin päälle aina vähintään suojamuovi irroittamaan viherrakenne kermieristeestä Harjakaton (tai vastaavan) räystäälle tehdään aina tippapelti ja räystästuki Suurissa rakennuksissa ns. tasokatto tehdään viherrakenteen alle käännettynä kattona Jos käytetään juurellista kasvillisuutta estetään juurten tunkeutuminen vesieristeeseen suojakalvolla Tasaisilla katoilla veden johtuminen varmistetaan erillisellä kennorakenteella kasvillisuuden alla Kaltevilla katoilla veden liian nopea johtuminen estetään kasvillisuuden alapuolisella varastointikerroksella Katot varustetaan normaaleilla ränneillä, syöksyillä ja kattokaivoilla Läpivientien tiiviys, riittävän korkeat juuripellitykset ym. katon 100% vedeneristämiskykyyn ja katon toimivuuteen vaikuttavat seikat on aina suunniteltava ja tehtävä tapauskohtaisesti. Talvella kasvillisuus on jäässä eikä kasvua tapahdu eikä vesi sitoudu kattoon Talviaikana vedet ohjautuvat normaalisti sadevesijärjestelmään Lumi voidaan poistaa katoilta normaalisti mutta jätettävä n. 20 cm kerros suojaamaan kasvillisuutta Kasvillisuus valitaan siten ettei kastelutarvetta ole Kasvillisuuden kunto tulee tarkistaa vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana ja tasaisin väliajoin Kattokasvillisuuden lannoitus tehdään kahtena ensimmäisenä keväänä ja sen jälkeen joka toinen tai kolmas vuosi Matala kasvillisuusmatto ei vaadi niittohoitoa Tuulen tuomien siemenien itäneet ja kasvaneet ei toivotut kasvit poistetaan katolta säännöllisesti Vesieristeen kannalta herkkien paikkojen kuten läpivientien kohdat on pidettävä vapaana kasvillisuudesta Kasvillisuuden lisäksi on seurattava kattorakenteen, vesieristeen ja kattovarusteiden kuntoa ja tehtävä kunnossapitotoimet ajoissa 14 Kestopuu Lahottaja- ja homesieniltä suojattua, kyllästettyä kestopuuta voidaan käyttää rakenteissa, joissa puu on alttiina vedelle ja kosteudelle. Käyttökohteen mukaan tulee käyttää oikean kyllästysluokan kestopuuta. A-luokan painekyllästettyä mäntypuutavaraa, Rakenne-kestopuuta, saa käyttää ainoastaan maa-, vesi- ja betonikosketuksessa olevissa puurakenteissa sekä turvallisuutta

10 TILAKESKUS 10 edesauttavissa rakenteissa kuten esim. rakennusten alapohjarakenteissa ja seinien alaohjauspuissa, kantavissa terassilaudoituksissa sekä portaissa ja kaiteissa. AB-luokan painekyllästettyä puuta, Piha-kestopuuta, käytetään maan pinnan yläpuolisissa rakenteissa, kuten ei kantavissa terassi- tai pihalaudoituksissa, aidoissa, pihakalusteissa ja rakennusten ulkoverhouksissa. Lapsille tarkoitettujen tilojen ulkopuolisissa rakenteissa tai piha- ja leikkikenttävarusteissa kyllästettyä kestopuuta ei saa suojaamattomana käyttää lainkaan maan pinnan yläpuolisissa osissa. 15 Rakennusfysikaalisia ohjeita suunnittelijalle ja rakentajalle ulkoseinät ja vesikatto varustetaan erillisellä höyryn- ja ilmansululla ellei rakenne materiaaliltaan tai rakenteeltaan muuten ole tiivis. Erillisten höyrynsulkujen liitokset suunnitellaan ilmanpitäviksi siten että jatkoslimitys tehdään aina runkotulpan tms. kohdalle. Tiiveydessä noudatetaan määräystä RakMK C3 / 2010 Rakennusten lämmöneristys tai uudempaa. eristerakenteiden läpi meneviä kylmäsiltoja ei sallita; mikäli paikallisesti tulee rakenne jossa kohden on lämpö- ja/tai kosteustekninen riski (esim. teräspilari eristetyn seinän sisällä), niin rakennekohdasta on tehtävä erillinen tarkastelu laskelmin. pistorasioiden, ikkunoiden, ovien, sokkelin/seinän liitoksen ja yläpohjan ilmansulun reikien ja aukkojen huolelliseen tiivistämiseen suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitettävä erityistä huomiota märkätiloihin suunnitellaan riittävät kallistukset lattiakaivoihin, vedeneristysalustan kosteus saa olla enintään käytetyn pintamateriaalin valmistajan antaman ohjearvon suuruinen ennen pinnoitusta. Alustan kosteus mitataan ennen pinnoitustyön aloittamista tuuletetun alapohjan kosteuden siirtyminen lämpimiin tiloihin estettävä ja kosteustuotto minimoitava eristämällä maapohja esim. kevytsoralla ja riittävällä määrällä tuuletusaukkoja sisätilan lattian oltava >300 mm ulkotilan maanpintaa ylempänä, mieluiten 500mm maanvaraisten lattioiden alla tulle olla 200 mm pestyä salaojasepeliä tai 300 mm pesemätöntä kantavien alapohjien (rossipohjien) tuuletustila 1200 mm putkistojen kohdalla, muuten 800 mm salaojien perusvesikaivojen lukumäärä määräytyy hule -ja valumavesien mukaan, tarvittaessa kuivausjärjestelmän virtaamat on todennettava laskelmin Yleisesti lämmöneristekerros / eristekerrokset liitetään tiivisti eristetilaa rajoittaviin pintoihin. Eristeiden asennuksessa ja painumisessa on huomioitava kunkin eristeen tyyppihy-

11 TILAKESKUS 11 väksyntäpäätösten mukaiset ehdot. Ulkovaipan eristetyissä puurungoissa käytetään mitallistettua ja lujuusluokiteltua puutavaraa. Kestopuuta käytetään alajuoksuissa ja muissa kosteusherkissä paikoissa. Kosteuden nousupuurunkoihin estetään aina kermikastalla tai vastaavalla alajuoksun alla. Eristeiden keskimääräinen vesipitoisuus asennettaessa ei saa ylittää arvoa 0,5 prosenttia kuivapainosta. Eristeiden painuminen, esim. puhallusvuorivilla, on huomioitava eristepaksuuksissa lisäämällä eristettä 5 prosenttia teoreettisesta arvosta, esim. suunniteltu eristepaksuus 400mm => puhallettava eristepaksuus 420mm. Liitteet: Rakennustyön aikainen rakennuksen ja rakennustarvikkeiden suojaus kosteudelta

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:

Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero: RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu

Lisätiedot

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus

Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HANGON KAUPUNKI Hangon neuvola, Korjaustapaehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Sami Heikkilä, Juhani Pirinen Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET

RT ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT RT PIENTALON PUURAKENTEET RT 82-10820 ohjetiedosto huhtikuu 2004 korvaa RT 82-10560 RT 82-10693 PIENTALON PUURAKENTEET JJ/1/huhtikuu 2004/6000/Vla/Rakennustieto Oy 3 ohjetiedosto RT 82-10820 3 RAKENNUSTARVIKKEET Yläsidepuut Levyjäykiste

Lisätiedot

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat

Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Piha-alueiden kuivatus ja salaojat Tommi Riippa Tiimi- ja laatupäällikkö, RTA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy 3.10.2017 Page 1 HUOM! Aineisto ei ole tarkoitettu pihan kuivatuksen ja salaoja-asennusten

Lisätiedot

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia

Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Espoon homekoulut: ongelmien syitä ja ratkaisuehdotuksia Lautakuntien iltakoulu 28.11.2013: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Svenska room Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Jarmo Nieminen Koulurakennusten

Lisätiedot

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennuslupanumero 201 - Rakennettavat rakennukset. Kylä Tilan nimi Laitilan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista Rakennusluvassa vaadittujen työnjohtajien tulee kunkin oman vastuualueensa osalta merkitä tähän tarkistuslistaan suorittamansa

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY Pesuhuoneremontit Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys. Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan MAANVARAINEN ALAPOHJA puh 03 4243 100 wwwfoamitfi AP 101 X Lattianpäällyste huoneselostuksen mukaan Tasoite tarvittaessa rakennusselostuksen mukaan 60 mm Teräsbetonilaatta, raudoitus betoniteräsverkolla

Lisätiedot

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain

Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain...

Lisätiedot

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA

KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA KOSTEUDENHALLINTA ENERGIATEHOKKAASSA RAKENTAMISESSA 28.3.2009 TkT Juha Vinha Energiatehokas koti tiivis ja terveellinen?, 28.3.2009 Helsingin Messukeskus PERUSASIAT KUNTOON KUTEN ENNENKIN Energiatehokas

Lisätiedot

- luotettavuutta tulevaisuudessakin - MELTEX-ALUSKATTEET Meltex-aluskatteet Aluskate on tärkeä osa kattorakennetta, sillä se varmistaa katon vesitiiveyden. Varsinaiset vesikatteet ovat normaalioloissa

Lisätiedot

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys

Työn nro. PL 120 30101 Forssa puh. 03 4243 100 www.foamit.fi. Päiväys LOIVA YLÄPOHJA, KATTEEN ALUSTANA KEVYTSORABETONILAATAT puh 03 4243 100 wwwfoamitfi YP 101 Mahdollinen suojakiveys Vedeneristys VE 4080, kaksinkertainen kumibitumikermieristys, pintakermi sirotepintainen,

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

RT 38713 tuotetieto 1. tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8)

RT 38713 tuotetieto 1. tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8) RT 38713 tuotetieto 1 RT tuotetieto RT CAD/BIM tuotetieto lokakuu 2015 voimassa 30.11.2017 1 (8) RT 38713 257.1 Talo 2000 486.4 Talo 90 X37 SfB F43.3 Hoito- ja huoltokoodi Sadevedenpoisto Peltitarvike

Lisätiedot

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys

Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA. Pintakallistusselvitys Pintakallistusselvitys Varia Vantaa Tennistie 1 01370 VANTAA Pintakallistusselvitys 2 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Varia Vantaa Rivitalorakennus Tennistie 1 01370 VANTAA Tilaaja Tekijä Vantaan tilakeskus

Lisätiedot

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT

Kosteusturvalliset matalaenergia- ja. Jyri Nieminen VTT Kosteusturvalliset matalaenergia- ja passiivitaloratkaisut VTT Rakentamisprosessin kosteuden hallinta - asenteet ja ajattelemattomuus Lämmöneristeiden varastointi? Kosteusongelmien syyt rakennusvirheissä,

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

Betonielementtidetaljit

Betonielementtidetaljit Betonielementtidetaljit Matti Turunen, rakennusinsinööri Osastopäällikkö, Finnmap Consulting Oy matti.turunen@finnmapcons.fi Artikkelissa käsitellään asuinrakennusten kiinnitysdetaljeja, mutta samat periaatteet

Lisätiedot

Finnmap Consulting Oy SSM

Finnmap Consulting Oy SSM 1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT

HalliPES 1.0 OSA 4: KATTOELEMENTTITYYPIT 1.0 JOHDANTO Tässä osassa esitetään hallirakennusten kattoelementtityyppejä, joita käytetään tavallisesti massiivipuurunkoisissa halleissa. Kyseisiä kattoelementtejä voidaan käyttää myös teräs- ja betonirunkoisissa

Lisätiedot

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS

1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS Jari Lehesvuori 1950-LUVUN OMAKOTITALON PERUSKORJAUKSEN VIRHEET KOSTEIDEN TILOJEN KORJAUKSESSA JA NIIDEN UUDELLEEN KORJAUS TÄSSÄ TUTKIMUKSESSA SELVITETÄÄN, ONKO 50-LUVULLA RAKENNETUN JA 80- LUVULLA PERUSKORJATUN

Lisätiedot

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa

SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-08652-12 SPU Eristeen paloturvallinen käyttö kattorakenteissa Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Esko Mikkola Julkinen 2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

RT 37907. KATTOKAIVOT Peltitarvike Oy KATTOKAIVOT. Tuotteet. Materiaali. Mitoitus. Laadunvalvonta

RT 37907. KATTOKAIVOT Peltitarvike Oy KATTOKAIVOT. Tuotteet. Materiaali. Mitoitus. Laadunvalvonta RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO huhtikuu 2010 (päivitetty 3.6.2013) voimassa 31.8.2013 asti korvaa RT X37/486.4-37292 1 (6) RT 37907 257.1 Talo 2000 486.4 Talo 90 X37 SfB F43.3 Hoito- ja huoltokoodi KATTOKAIVOT

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 21.11.2017 Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2017 Porin yliopistokeskus Yli-insinööri Katja Outinen Asetus rakennuksen kosteusteknisestä

Lisätiedot

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki

Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki 1 Kosteudenhallintasuunnitelman esimerkki Sisällysluettelo Hankkeen yleistiedot... 2 Laatutavoitteet... 3 Kosteusriskit... 4 Kuivumisajat... 5 Olosuhdehallinta... 6 Eritysohjeet... 7 Valvonta ja mittaus...

Lisätiedot

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET

ASENNUSOHJE ALUSKATTEET Päivitetty 03.04.2014 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 6 Yleistä Monierin hengittävät aluskatteet Divoroll Universal ja Divoroll

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille

Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus. ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut - Kattokuntotarkastus - Kattokuntotutkimus - Huoltosopimus ICOPAL HUOLTOPALVELUT Tekniset tarkastukset kaikille kattopinnoille Icopal Huoltopalvelut pitää katon käyttökuntoisena pidempään

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013

RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013 Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja

Lisätiedot

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja

Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin

Lisätiedot

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO

As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne

Lisätiedot

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä

192-0200-9701 1 (5) Jouni Räsänen, RI (09) 887 9265 jor@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä 1 (5) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö SIMONKYLÄN KOULU Koivukyläntie 52

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011

Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011 1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja

Lisätiedot

Teknisiä ratkaisuja loiville viherkatoille ja kansille ViherTek Miniseminaari 24.8.2012 Marketanpuisto

Teknisiä ratkaisuja loiville viherkatoille ja kansille ViherTek Miniseminaari 24.8.2012 Marketanpuisto Teknisiä ratkaisuja loiville viherkatoille ja kansille ViherTek Miniseminaari 24.8.2012 Marketanpuisto Peter Johansson, tuoteryhmäpäällikkö Nordic Waterproofing Oy Nordic Waterproofing Oy Entinen Lemminkäisen

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL

ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta-

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.

Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala. Maankäyttöpalvelut RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Rakennusvalvonta 04600, Mäntsälä puh. (019) 264 5000 rakennusvalvonta@mantsala.fi RAKENNUS- HANKKEEN TIEDOT Lupatunnukset Kiinteistötunnus Rakennuspaikan

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.

Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin. PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy

ASENNUSOHJEET. HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy ASENNUSOHJEET HUNTON BITROC bitumituulensuojalevy SÄILYTYS/VARASTOINTI Hunton Bitroc levyt on varastoitava kuivassa tilassa, ja niiden on oltava kuivia asennushetkellä. Levyt saattaa olla tarpeen tuulettaa

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä

ASIANTUNTIJALAUSUNTO 2014-05-1 30.5.2014 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä 1 (3) Rakenne-esimerkkejä SPU FR eristeen käytöstä enintään 16 kerroksisen P1-luokan rakennuksen ulkoseinässä Lausunnon tilaaja: SPU Oy Pasi Käkelä Itsenäisyydenkatu 17 A 7 33500 Tampere 1. Lausunnon kohde

Lisätiedot

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille

Icopal Fonda Geoplex 10. Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Icopal Fonda Geoplex 10 Fonda Geoplex 10 Salaojalevy pihakansiin ja viherkatoille Tiivis levy Fonda Geoplex 10 on laadukas salaojalevy, joka parantaa pihakansirakenteiden toimivuutta. Sen avulla vesi voidaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET

www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET www.sheikki.fi LUMIESTEIDEN ASENNUSOHJEET PISKO -LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla

Lisätiedot

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan

Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava)

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa

KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI. TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset 15.6.2011. Koskenniska 2, 01360 Vantaa TARKASTUSRAPORTTI Pintavesien kallistukset KOSKIMYLLYN PÄIVÄKOTI Koskenniska 2, 01360 Vantaa 15.6.2011 Korjausrakentaminen ja Koskimyllyn päiväkoti, Vantaan kaupunki TARKASTUSRAPORTTI 3.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi

Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011. Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Energiatehokas rakentaminen ja remontointi PORNAINEN 21.09.2011 Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry Jouko Lommi Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus ry PRKK RY on ainoa Omakotirakentajia ja remontoijia

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA

AP 2RK AP 1RK ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 265-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI; ASUNTOJEN LATTIA ONTELOLAATTA 370-ALAPOHJA, TUULETETTU ALAPUOLINEN SOLUPOLYSTYREENIERISTE TASOITE+TUPLEX+PARKETTI;

Lisätiedot

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2)

Parveke ja luhtikäytävä (3-8/P2) .6.0 Parveke ja luhtikäytävä (-8/P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita 8-kerroksisen P-paloluokan asuin-

Lisätiedot

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10

Rakennuskohde. Sisältö Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja. Suunnittelija. Työ 11.1. Tekijä. Päiväys. Mittakaava 1:10 Siporex-alapohja Eristys- ja pintavaihtoehtoja 11.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.1 Sokkelileikkaus, matalaperustus Siporex-alapohja ja -harkkoseinä 11.2.2 Sokkelileikkaus,

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET

ULKOTILAT. Keramix VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET Keramix ULKOTILAT VEDENERISTYSJÄRJESTELMÄ TYÖOHJEET KYLMILLEEN JÄÄVÄT MÄRKÄTILAT 1. Seinäpinnat kostutetaan vedellä ennen tasoitusta. 2. Tasoita seinäpinta tarvittaessa Kiilto SK Märkätilatasoitteella,

Lisätiedot

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi

192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi 1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007

T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus. Harri Koskenranta 19.3.2007 T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 19.3.2007 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet

RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää

Lisätiedot

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 /

PERUSTUSRATKAISUT. Leca sora. ryömintätilassa / korvaa esitteen 3-12 / PERUSTUSRATKAISUT Leca sora ryömintätilassa 3-12 / 19.11.2010 korvaa esitteen 3-12 / 1.6.2005 www.e-weber.fi LECA SORA RYÖMINTATILASSA Kuva 1: Ryömintätilainen Leca perustus. Ryömintätilan toimiva tuuletus,

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

Vesikaton vuotoselvitys

Vesikaton vuotoselvitys 18.1.2007 Vesikaton vuotoalue Vesikaton vuotoselvitys Kiinteistö oy Kielotie 13 Kielotie 13 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 990-200 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Isola seinäjärjestelmä

Isola seinäjärjestelmä Isola seinäjärjestelmä Sokkelin tiivistyskaista, runkoside, tuulensuoja, hiirilista Tammikuu 2003 Ja talosi voi hyvin Isola seinäjärjestelmä on toimiv Se pitää tuulta ja läpäisee vesih Sokkelin tiivistyskaista

Lisätiedot

Tuuletettu puualapohja

Tuuletettu puualapohja Tuuletus max 8 800 mm 1.0 ALAPOHJAN TUULENSUOJA Tuulensuojalevyt tulee kiinnittää jokaiselta reunaltaan ja tukea siten, että levyyn ei synny haitallisia taipumia. Levyjen jatkokset tehdään tukilautojen

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015

RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015 RTA -lopputyön esittely Marit Sivén, rkm 23.9.2015 Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen käytännössä Tavoite Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi

Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi.

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kuivaketju10. - Keskeisimmät kosteudenhallinnan riskit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kuivaketju10. - Keskeisimmät kosteudenhallinnan riskit Kuivaketju10 - Keskeisimmät kosteudenhallinnan riskit Liian lyhyt rakennusaika vaikeuttaa merkittävästi kosteudenhallinnan onnistumista. 1. 2. 3. 4. 5. Rakennuksen ulkopuolelta tuleva kosteus vaurioittaa

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot