RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET"

Transkriptio

1 TILAKESKUS 1 (11) RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET 1 Yleistä Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa toisin ole mainittu, noudatetaan RYL2000 laatuvaatimuksia, Eurokoodi-normistoa, RIL-ohjeita ja BY-ohjeita. Kosteusteknisessä suunnittelussa huomioidaan Rak Mk C2 määräykset täydennettynä Espoon kaupungin talonrakennustoiminnan ohjeilla ja määräyksillä. Kaikista hankkeessa sovituista rakenteista laatii rakennesuunnittelija riittävän määrän yksityiskohtaisia suunnitelmia. Lähtökohtana on että suunnittelijan laatimilla suunnitelmilla tilaaja voi hankkeen kilpailuttaa ja tilata sekä urakoitsija voi rakenteen rakentaa. Rakennesuunnittelija laatii laskelmat ( lujuus sekä kosteus- ja lämpötekniset), piirustukset, työselostukset (puu-, betoni- ja teräsrakenteiden sekä betonivalmisosarakenteiden työselostukset) sekä osallistuu pelastussuunnitelman, rakenteellisen turvallisuuden riskiarvion, kiinteistön huoltokirjan, energiaselvityksen ja työturvallisuusasiakirjan sekä käyttöikäsuunnittelun laadintaan rakenneteknisiin asioihin liittyviltä osin. Rakennetyyppien on oltava sellaiset että ne täyttävät yleiset terveys-, turvallisuus- ja tekniset vaatimukset ja ovat yleisesti hyväksi todettu. Kaikkien rakennetyyppien materiaalien on täytettävä asetetun sisäilmaluokituksen vaatimukset. Suunnittelussa käytettyjen materiaalien tulee olla CE-merkittyjä (rakennustuotteisiin liitetyllä CE-merkinnällä valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikkien sitä koskevien Euroopan yhteisön direktiivien vaatimukset). CE-merkintä ei kuitenkaan yksistään takaa tuotteen soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin joten suunnittelijan on aina tarkistettava materiaalin soveltuvuus huomioiden käyttöikä ym. vaatimukset. Betonilattiarakenteiden pinnoituksissa noudatetaan ohjetta Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen (Lattian- ja seinän päällysteliitto ry). Rakennesuunnittelijalla tulee olla kohteen vaativuuden mukainen pätevyys RakMk A2 mukaan. 2 Käyttöikäsuunnittelu Tilaajan päättää kohdekohtaisesti rakennukselle hankesuunnitteluvaiheessa tavoitekäyttöiän rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Tavoitekäyttöiän perusteella suunnittelija

2 TILAKESKUS 2 määrittelee rakennuksen suunnittelukäyttöiän. Kantaville ja muille tärkeille rakennusosille valitaan kullekin omat suunnittelukäyttöiät. Rakennuksen eri rakennusosien suunnittelukäyttöiän vaatimusten on oltava linjassa rakennuksen kunnossapitosuunnitelman ja elinkaaren kanssa. Rakennuksen käyttöä ja käyttöikää on voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän päässeitä rakennusosia. 3 Perustaminen Rakennesuunnittelijan tulee suunnitella rakennuksen perustukset pohjatutkimusten ja perustamistapalausuntojen mukaisesti. Rakennuksen perustus ja rakennukseen liittyvät putkistot routasuojataan mikäli ne jäävät ohjeiden mukaista routasyvyyttä ylemmäs. 4 Kuivatus Salaojina tulee käyttää tupla muoviputkea ja salaojiksi asennetaan aina kaksi putkea rinnakkain. Kaikkien salaojajärjestelmään kuuluvien kaivojen ja putkien kansien on jäätävä näkyviin maanpinnalle salaojien huollon ja tarkastuksen mahdollistamiseksi. Rakennuksen ja pihan alueelta laaditaan aina kuivatussuunnitelmat (salaojapiirustus, rakennedetaljit, pihantasaus ym.) rakenneyksityiskohtineen joissa esitetään veden- ja lämmöneristykset, hulevesien hallinta sekä tapauskohtaisesti pohjavesien hallinta. Perusmuurin vedeneristyksessä käytetään sertifioituun vedeneristysjärjestelmään kuuluvia tuotteita ja kiinnitysosia. Reunalistat asennetaan kaikkialla tulevan maanpinnan tasoon (ei alapuolelle). Sokkeleiden ja perusmuurin vierustoihin tehdään pystysalaojitus karkealla veden läpäisevällä soralla tai patolevyllä. 5 Rakennusten alustatilat Tarkastuksia ja huoltoa varten alustatilat varustetaan huoltoluukuilla, joista on yhteys kaikkialle tilaan. Luukut ja perusmuureissa olevat kulkuaukot sijoitetaan siten, että alustatilassa kuljettavan matkan pituus on korkeintaan 20 metriä. Lattiaan asennettujen huoltoluukkujen on oltava ilma- ja hajutiiviitä sekä mekaanisesti lukittavia. Luukut ovat metallirakenteisia, joissa kansi voi olla myös valettu betonilla. Alustatiloihin tarvittava kiinteä valaistus ja pistorasiat harkitaan tapauskohtaisesti. Valokytkin ja pistorasia sijoitetaan jokaisen huoltoluukun välittömään läheisyyteen. Alustatilojen tuuletus on varmistettava aina koneellisella ilmanvaihdolla, josta laaditaan yksityiskohtainen iv-suunnitelma. Alustatilojen maapohja peitetään kauttaaltaan kevytso-

3 TILAKESKUS 3 ralla tai kapillaarikatko-sepelillä liiallisen kosteustuoton rajoittamiseksi. Tiivistä kerrosta, kuten muovikalvoa ei saa käyttää. Alustatiloihin ei saa jäädä orgaanisista aineista tai rakennusjätteitä ja kaikkien pintojen on oltava orgaanisesta aineksesta puhtaita. Kaikkien ryömintätilaan rajoittuvien rakennusosien ja materiaalien sekä tilaan jäävien varusteiden kuten tikkaiden, luukkujen, putkien ja johtoteiden on oltava hyvin kosteutta kestäviä. Puuta tai puuaineisia rakennuslevyjä ei saa käyttää (poikkeuksena puurakenteinen alapohja). Kaikissa alapohjatyypeissä on huolehdittava alapohjan rakennusfysikaalisesta toimivuudesta ja huomioitava liitosten tiiviydessä mahdollisen huonolaatuisen (esim. mikrobit ja radon) ilman kulkeutuminen sisätiloihin. Huomioitavia seikkoja on mm. tuuletettujen alapohjien riittävät tuuletusaukot, maapohjan lämmöneristäminen, kosteusmittausanturit, koneellinen kosteuden poisto, liitosten ja läpivientikohtien ilmatiiveys. Maanvaraisissa lattioissa on kiinnitettävä erityistä huomiota nurkkaliitosten tiiveyteen ja estettävä veden nousu lattiarakenteisiin salaojituksin ja karkeilla maa-aineksilla. Rakennusvalvonnan ohjeistus (RAVA-kortti C2-1): Alapohjan alapuolinen ryömintätila tulee suunnitella ja rakentaa siten, että se on tuuletettavissa rakentamismääräyskokoelman osan C2:n edellyttämällä tavalla myös silloin, kun kosteutta on tarkoitus poistaa kuivaimilla tai muilla vastaavilla menetelmillä. Jos ryömintätila varustetaan kuivaimella, tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin lisätä kyseistä laitetta ja järjestelmää koskevat suunnitelmat sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet. 6 Märkätilat Märkätilojen kuten suihku- ja suihkulla varustettujen wc-tilojen sekä märkäeteisten lattiat, väliseinät ja ulkoseinien sisäverhous tehdään kiviaineisena sekä kosteus- ja vedeneristetään. Samassa märkätilassa käytetään aina yhtä yhtenäistä serfioitua vedeneristysjärjestelmää, asennus valmistajan ja rakennesuunnittelijan mukaan. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeita RIL noudattaen. Vedeneristyksessä käytetään sertifioituja ja tyyppihyväksyttyjä nestemäisenä telalla, pensselillä tai ruiskulla levitettäviä vedeneristystarvikkeita. Vedeneristeen paksuuden on oltava tyyppihyväksyntäpäätöksen mukainen. Yksityiskohdat kuten kaivojen liittymät, putkiläpiviennit yms. tehdään tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Märkätilojen pinta- ja alusrakenteista laaditaan kohdekohtaiset suunnitelmat tuotenimineen ja rakenneyksityiskohtineen. Tuotenimiä käytettäessä on suunnitelmassa aina mainittava "tai vastaava". Märkätilojen seinissä tulee käyttää samaa vedeneristettä kuin lattiassa liittymäkohdan tiiveyden varmistamiseksi.

4 TILAKESKUS 4 7 Säälle alttiit kantavat teräsrakenteet Kaikki ulos tulevat teräsrakenteet kuumasinkitään korroosiota vastaan standardin SFS 2765 mukaisesti luokkaan B, kun teräksen ainevahvuus on korkeintaan 6 mm ja luokkaan A, kun ainevahvuus on yli 6 mm. Sinkkikerroksen vähimmäiskerrospaksuus on oltava vähintään 80 µm. ja täytettävä vähintään 50 v. käyttöiän. Ellei tosin sovita, kuumasinkittyjen rakenteiden maalaus tehdään standardin SFS 4962 mukaisesti maalausyhdistelmällä EPUR 100/2 ZnPe tai sitä vastaavalla tavalla. Maaliyhdistelmän pohjamaalina on epoksimaali ja pinnassa kaksikomponenttinen polyuretaanimaali. 8 Kuivien tilojen levyväliseinät Levyrakenteisia väliseiniä voidaan käyttää yleensä kuivissa tiloissa ja ainoastaan erityistapauksissa myös kosteissa ja märissä tiloissa (ks. Märkätilat). Käytävien, aulojen ym. julkisempien tilojen väliseinät tehdään kiviaineisina, sisustuslevyillä tai erikoiskovin kipsilevyin ja tarvittaessa erillisillä tuennoilla varustettuna paremman mekaanisen kestävyyden ja varusteiden lujemman kiinnityksen vuoksi. Kaikissa levyväliseinissä rakennus- ja sisustuslevyt on asennettava irti valmiista lattiapinnasta noin 10 mm rakentamisen tai käytön aikaisen kapillaarisen kosteuden nousun ehkäisemiseksi. Levyjen asennuksessa on otettava huomioon myös suunnitellun lattiapäällysteen paksuus. Rako tiivistetään ääni- ja paloneristysvaatimusten edellyttäessä kosteuden nousun katkaisevalla tiivistysmassalla. Levymateriaalin kaikissa tiloissa tulee olla sisustuksiin käytettäviä eri tavoin pinnoitettuja useimmiten paloluokitettuja materiaaleja. Levyjen pinnoitteena voi olla puuviilu, jäljitelmäkalvo, laminaatti, maali tms. tilaan soveltuva yleiset määräykset ja ohjeet täyttävätyyppihyväksytty materiaali. Viilupinnat voivat olla lakattuja, öljyvahattuja ja tarvittaessa petsattuja. Levyjen on oltava tarvittaessa akustiikkarei'itettyjä. Saumat tehdään valmistajan ohjeen mukaan. Runkolevyinä käytetään esim. lujaa ja paloturvallista sementtilastulevyä, mikä ei sisällä orgaanisia liima-aineita, formaldehydiä, asbestia eikä sitä käytettäessä voi syntyä allergiaa aiheuttavaa homesienivaaraa tai vastaavaa tuotetta. Mikäli kohteessa ei ole paloluokitusvaatimuksia, käytetään sisustuslevyn runkolevynä MDF-levyä, lastulevyä tai vaneria. Siivouskomeron yms. vähemmän käytössä olevissa tiloissa voidaan käyttää normaalia kipsilevyä. 9 Julkisivut, katokset ja räystäät Julkisivut tulee suunnitella aina kosteus- ja lämpöteknisesti toimiviksi sekä sadevesi, lumi- ja ilmatiiviiksi. Tuuletusraot (sokkelit ja räystäät) varustetaan lintu ja eläinverkoilla. Julkisivupellitysten kallistus on oltava vähintään 30 astetta ja pellitysten lämpöliike tulee huomioida. Korkeilla olevien ikkunoiden sekä kaikkien räystäiden pellitysten alla käyte-

5 TILAKESKUS 5 tään vastapeltejä, kivisten ikkunapenkkien alle tehdään erillinen vedeneristys esim. ruostumattomasta pellistä. Ulkokuoren taakse pääsevään veteen ja kosteuteen varaudutaan suunnittelemalla rakenteisiin vedenpoisto ja tuuletus. Ulko-ovet suojataan sisäänkäyntikatoksilla. Räystään tuuletusrakoihin asennettavan hyönteisverkon on oltava syöpymätöntä teräksistä seulaverkkoa, jonka silmäkoko on noin 4 mm. Räystään suojapellitykset tehdään ohjekortin RT (tai uudemman) mukaisesti. Sadeveden pääsy sileiltä seinäpinnoilta tuuletusväliin estetään vastapellillä. Ei-vesitiiviiden julkisivurakenteiden, kuten esim. kuitusementtilevyt, tiiveys varmistetaan erillisellä kuorirakenteella esim. betoninen sandwich -elementtirakenne julkisivuverhouksen takana on kelvollinen ja hyväksi koettu rakenne. 10 Rakennusvaipan tiiviysmittaukset Kun rakennukselle on määritelty tiiviysmittaus, niin tehtävänä on määrittää ulkovaipan ilmanvuotoluku (q50, määritys RakMk D3 mukaan). Rakennuksesta tutkitaan ennen luovutusta mahdolliset ulkovaipan ilmavuotokohdat. Tutkimusten yhteydessä selvitetään myös rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän rakennukseen luoman alipaineen suuruus eri puolilla rakennusta normaalissa käyttötilanteessa. Ilmanvuotoluvun määrityksessä käytetään voimassa olevaa standardia. Ulkoseinien liitosalueet seiniin, kattoihin, ikkunoihin ja oviin kuvataan lämpökameralla ilmanvuotomittauksen yhteydessä. Vuotokohtien lämpökuvat tallennetaan ja raportoidaan tilaajalle. Sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero mitataan paine-eromittarilla. Paine-eromittauksilla selvitetään rakennuksen normaalin käyttötilanteen aikaisia painesuhteita ilmanvaihtojärjestelmän toimiessa normaalisti. 11 Vesikatto Sadevesien ja lumen sulamisvesien poisto vesikatoilta ja katoksilta on suunniteltava siten että ne johdetaan hallitusti sadevesiviemäriin. Vedenulosheittäjiä saa käyttää ainoastaan varajärjestelmänä tulvimisen estämiseksi. Syöksytorvien alaosat tehdään iskunkestävästä 2-3 mm kuumasinkitystä teräsputkesta vähintään 2 m korkeuteen saakka. Kermikattojen, joissa on sisäpuolinen vedenpoisto, minimikaltevuus saa olla 1:60. Kaltevuus saa olla vähemmän ainoastaan erityistapauksissa tai paikallisesti, mutta silloinkin kaltevuuden on oltava vähintään 1:80. Päällimmäisen kermin tulee olla sirotepintainen tai vastaava. Suojakiveystä katteen päällä ei saa käyttää.

6 TILAKESKUS 6 Kaivot varustetaan sähkösulatuksella, mikäli kaivon jäätyminen ei muulla tavalla ole estetty. Kuparisia kattovesikaivoja ei saa käyttää materiaalissa todetun syöpymisriskin vuoksi. Ensisijaisesti tulee suunnitella sellaisia vesikattoja joissa on ulkopuolinen vedenpoisto ja katon kaltevuus >1:10. Mikäli katon kaltevuus on 1:10 1:20 välissä ja käytetään epäjatkuvaa katetta (esim. konesaumattu pelti), on pellin alle suunniteltava erillinen jatkuva kate kermistä. Jyrkillä, kaltevyys >1:20, katoilla voidaan käyttää myös katemateriaaleja, jotka luokitellaan ns. epäjatkuviksi katteiksi. Epäjatkuvia katteita ovat kaikki katteet, joiden saumat eivät ole vedenpainetta kestäviä, siksi niitä voidaan käyttää vain katoilla joissa on ulkopuolinen vedenpoisto. Tällaisia katteita ovat esimerkiksi tiili-, pelti- ja muut erilaiset aaltolevykatteet sekä bitumikatteista kolmiorima- ja kattolaattakate. Myös tällaisten katteiden alla käytetään erillistä vedenpitävää aluskatetta tai -kermiä, rakenteen tiiveyden varmistamiseksi ja mahdollisten kondenssihaittojen estämiseksi. Jyrkillä katoilla voidaan käyttää myös tiivissaumakatteita, jotka eivät tarvitse aluskatetta tai aluskermiä. Tiivissaumakate voidaan asentaa käyttäen kylmä- tai kuumaliimausta tai ns. itseliimautuvia bitumikermejä. Tällaisten tuotteiden minimikaltevuudet vaihtelevat välillä 1:8 1:20. Loivilla katoilla, joiden kaltevuus on 1:10 tai vähemmän, suunnittelun lähtökohtana pitää olla tarvittavien kallistusten tekeminen jo kantaviin rakenteisiin. Loivempia kattoja kuin 1:80 ei tule suunnitella. Loivilla katoilla tulee katteiden olla jatkuvia eli niiden saumojen tulee kestää vedenpainetta. Materiaaleina tulevat tällöin kyseeseen ainoastaan erilaiset kermit. Loivien kattojen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota valuma-alueisiin, hallittuun ulkoiseen vedenpoistoon, läpivientien ja kattovarusteiden suunnitteluun. Suoria mekaanisia kiinnityksiä katteen läpi ei sallita missään kattotyypissä tai katemateriaalissa. Kateratkaisua valittaessa otetaan huomioon siihen rakentamisen eri vaiheissa sekä käytön aikana kohdistuvat rasitukset. Katevalinta vaikuttaa suoraan katon käyttöikään. Bitumikatteiden osalta valitun ratkaisun käyttöiän voi arvioida Kattoliiton käyttöikälaskurilla (www.kattoliitto.fi). Vesikattojen rakennusaikaisessa suojauksessa noudatetaan pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhtenäisten käytäntöjen korttia Rakennustyönaikainen sää- ja olosuhdesuojaus C-2-1. Tarkistettavat vesikattojen käytännön rakennesuunnitteluasiat olemassa olevien LVI-laitteiden, putkistojen, huippuimurien yms. vaikutus rakennesuunnitteluun rakennukseen sopivat rakennetyypit (yhteneväisyys muun suunnittelun kanssa)

7 TILAKESKUS 7 rakennukseen ja rakenteisiin soveltuva työselostus aukkojen ja palomuurien muuraustyöt / palokatkot yleensä räystäspeltien kallistus ja limitys julkisivuun tulee olla riittävä julkisivun tuuletus seinän alareunasta räystäälle tulee varmistaa julkisivun ja vesikaton liitosdetaljit, mm. vesipeltien tiiviys muuraustuet vesikaton tasolla IV-reiät ja aukkopalkit eivät saa joutua törmäyskurssille vedeneristysdetaljit laaditaan pollareiden, kattokaivojen, läpivientien yms. kohdalta yläpohjan lisälämmöneristykset energiankulutuksen vähentämiseksi vedenulosheittäjiä tarve selvitettävä ja suunniteltava määräysten, normien ja ohjeiden mukaan. Vedenulosheittäjiä käytetään ainoastaan varajärjestelmänä tulvimisen estämiseksi tarkastusluukkujen, yms. tiiviys myös viistosateella ja pulverilumisateella sekä lumien kinostuessa rakenteita vasten vesikattosuunnitelmassa on näytettävä LVI-lävistykset ja kattoluukkujen kohdat vältettävä rakenteita joissa lumi ja jää pääsee vaikuttamaan pitkiä aikoja 12 Käännetyt katot Käännetyissä rakenteissa kallistukset tehdään lähtökohtaisesti kantavaan rakenteeseen ja vedeneristeet asennetaan suoraan kantavan rakenteen päälle. Vedeneristys toimii myös höyrynsulkuna. Vedeneriste suunnitellaan siten että rakennus on varma koko suunnitellun käyttöiän. Keinoja ovat esim. käyttää kolmin- tai nelinkertaisia kermikerroksia, ruiskutettavia eristeitä jne. Lämmöneristeen alla olevan vedeneristyksen päällimmäisenä kerminä suositellaan käytettäväksi sirotteellista kermiä, jolloin varmistetaan lämmöneristekerroksen läpi päässeen veden poistuminen rakenteesta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää alapinnastaan uritettuja lämmöneristyslevyjä tai vedeneristeen päällä suodatinkangasta tai salaojamattoa. Vedeneristyksen päälle suunnitellun lämmöneristeen päälle tulle aina suodatinkangas. Lämmöneristeen ja pintakerroksen tulee kestää vaadittu. Lämmöneristeen pitää olla kosteutta, vedenpainetta, mekaanista rasitusta ja pakkasta kestävää. Se ei saa vettyä eikä menettää lämmöneristyskykyään eri olosuhteissa. Pyrkimyksenä on, että suurin osa sadevedestä poistuu rakenteen yläpintaa pitkin sadevesijärjestelmään. Vettä ei siis ohjata vedeneristykseen asti. Suunnittelussa on huomioitava, että käännetty rakenne on yleensä hankalampi korjattava kuin muut rakenteet ja siksi sen suunnittelu vaatii suurta huolellisuutta. Tarvittavat kallistukset tehdään betonivalulla ennen vedeneristystä. Vedeneristyksen alla olevan betonipinnan tulee vastata puuhierrettyä pintaa, josta tartuntaa heikentävä sementtiliimakerros on poistettu.

8 TILAKESKUS 8 Vedeneristys mitoitetaan käyttöluokan mukaisesti joko luokkaan VE 80 tai VE80R riippuen rakenteen käyttötarkoituksesta ja kiinnitetään kauttaaltaan alustaansa. Lämmöneristeenä käytetään alhaisen vedenimukyvyn ja riittävän puristuslujuuden omaavia tuotteita, yleensä XPS-levyjä tai kevytsoraa. Normaalisti vedeneristyksen ylösnoston korkeus voi olla 300 mm valmiista pinnasta mikäli tällä saavutetaan vesitiivis ja riskitön rakenne, tapauskohtaisesti käytetään korkeampia ylösnostoja. Ovien kynnysten kohdalla sallitaan matalampi ylösnosto, mutta tällöin on varmistuttava, että vedeneristyksen liitos ovirakenteisiin ja seinään on ehdottoman vesitiivis. Ylösnoston paikallaan pysyminen varmistetaan mekaanisella ankkuroinnilla. Pintarakenteen aiheuttamat rasitukset estetään käyttämällä tarvittaessa irrotuskaistaa (pehmityskaistaa) pintarakenteen ja vedeneristyksen ylösnoston välissä. Pintarakenteen yläpuolelle ulottuva ylösnosto tulee suojata mekaanisilta rasituksilta (esim. lumenauraus). Ylösnoston liittyminen seinärakenteeseen tulee suunnitella siten, että vesi johtuu kaikissa olosuhteissa vedeneristeen päälle (esim. tiili- tai sandwichelementtiseinässä kermieristys tulee liittää kantavaan sisäkuoreen). Kattokaivoina käännetyissä rakenteissa käytetään aina tarkoitukseen suunniteltuja erikoiskaivoja. Kaivon tulee olla ns. kaksoiskaivo, jossa pääosa vedestä johdetaan kaivoon pintasihdin tai -ritilän kautta. Kaivon laippa liitetään lämmöneristeen alapuolella olevaan vedeneristykseen ja rakenteesta vesi pääsee kaivoon korotusosan alaosassa olevien reikien kautta. Piharakenteissa kaivon tulee yleensä olla varustettu hiekankeruualtaalla (ns. hiekanerotuskaivo). Läpivientien suunnitteluun ja tiiveyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska niiden korjaaminen on erittäin hankalaa. Hankalia yksityiskohtia ovat mm. yläpuolisten seinärakenteiden tuennat, erilaiset perustusrakenteet, istutusaltaat, kaiteiden tukirakenteet ja ilmastointilaitteet. 13 Viherkatot Katon kaltevuus oltava pienempi kuin 1:2 Rakenteiden kestävyys varmistettava lisärakentein jos käytetään paikallista paksua kasvillisuutta ja kuormitus määritellään tapauskohtaisesti. Jos käytetään laaja-alaista kevyempää kasvillisuutta, niin korotetaan pysyvää pintakuormaa vähintään 0,7 kn/m2 normaalien vesikattorakenteiden lisäksi Esim. sammal-maksaruohokaton rakenne on sammalruoho + ruokamulta n. 30 mm + xeroflor runko kiinnitettynä suodatinkankaaseen. Rakenteen kiinnitystapa vesieristeeseen varmistetaan aina tapauskohtaisesti

9 TILAKESKUS 9 Kuivatus/varastointikerroksessa voidaan käyttää kuitu- tai kennomattoa Viherkatteen rakenteita ei saa tehdä kiinni vesieristeeseen. Vesieristeen pintakermin päälle aina vähintään suojamuovi irroittamaan viherrakenne kermieristeestä Harjakaton (tai vastaavan) räystäälle tehdään aina tippapelti ja räystästuki Suurissa rakennuksissa ns. tasokatto tehdään viherrakenteen alle käännettynä kattona Jos käytetään juurellista kasvillisuutta estetään juurten tunkeutuminen vesieristeeseen suojakalvolla Tasaisilla katoilla veden johtuminen varmistetaan erillisellä kennorakenteella kasvillisuuden alla Kaltevilla katoilla veden liian nopea johtuminen estetään kasvillisuuden alapuolisella varastointikerroksella Katot varustetaan normaaleilla ränneillä, syöksyillä ja kattokaivoilla Läpivientien tiiviys, riittävän korkeat juuripellitykset ym. katon 100% vedeneristämiskykyyn ja katon toimivuuteen vaikuttavat seikat on aina suunniteltava ja tehtävä tapauskohtaisesti. Talvella kasvillisuus on jäässä eikä kasvua tapahdu eikä vesi sitoudu kattoon Talviaikana vedet ohjautuvat normaalisti sadevesijärjestelmään Lumi voidaan poistaa katoilta normaalisti mutta jätettävä n. 20 cm kerros suojaamaan kasvillisuutta Kasvillisuus valitaan siten ettei kastelutarvetta ole Kasvillisuuden kunto tulee tarkistaa vähintään kaksi kertaa kasvukauden aikana ja tasaisin väliajoin Kattokasvillisuuden lannoitus tehdään kahtena ensimmäisenä keväänä ja sen jälkeen joka toinen tai kolmas vuosi Matala kasvillisuusmatto ei vaadi niittohoitoa Tuulen tuomien siemenien itäneet ja kasvaneet ei toivotut kasvit poistetaan katolta säännöllisesti Vesieristeen kannalta herkkien paikkojen kuten läpivientien kohdat on pidettävä vapaana kasvillisuudesta Kasvillisuuden lisäksi on seurattava kattorakenteen, vesieristeen ja kattovarusteiden kuntoa ja tehtävä kunnossapitotoimet ajoissa 14 Kestopuu Lahottaja- ja homesieniltä suojattua, kyllästettyä kestopuuta voidaan käyttää rakenteissa, joissa puu on alttiina vedelle ja kosteudelle. Käyttökohteen mukaan tulee käyttää oikean kyllästysluokan kestopuuta. A-luokan painekyllästettyä mäntypuutavaraa, Rakenne-kestopuuta, saa käyttää ainoastaan maa-, vesi- ja betonikosketuksessa olevissa puurakenteissa sekä turvallisuutta

10 TILAKESKUS 10 edesauttavissa rakenteissa kuten esim. rakennusten alapohjarakenteissa ja seinien alaohjauspuissa, kantavissa terassilaudoituksissa sekä portaissa ja kaiteissa. AB-luokan painekyllästettyä puuta, Piha-kestopuuta, käytetään maan pinnan yläpuolisissa rakenteissa, kuten ei kantavissa terassi- tai pihalaudoituksissa, aidoissa, pihakalusteissa ja rakennusten ulkoverhouksissa. Lapsille tarkoitettujen tilojen ulkopuolisissa rakenteissa tai piha- ja leikkikenttävarusteissa kyllästettyä kestopuuta ei saa suojaamattomana käyttää lainkaan maan pinnan yläpuolisissa osissa. 15 Rakennusfysikaalisia ohjeita suunnittelijalle ja rakentajalle ulkoseinät ja vesikatto varustetaan erillisellä höyryn- ja ilmansululla ellei rakenne materiaaliltaan tai rakenteeltaan muuten ole tiivis. Erillisten höyrynsulkujen liitokset suunnitellaan ilmanpitäviksi siten että jatkoslimitys tehdään aina runkotulpan tms. kohdalle. Tiiveydessä noudatetaan määräystä RakMK C3 / 2010 Rakennusten lämmöneristys tai uudempaa. eristerakenteiden läpi meneviä kylmäsiltoja ei sallita; mikäli paikallisesti tulee rakenne jossa kohden on lämpö- ja/tai kosteustekninen riski (esim. teräspilari eristetyn seinän sisällä), niin rakennekohdasta on tehtävä erillinen tarkastelu laskelmin. pistorasioiden, ikkunoiden, ovien, sokkelin/seinän liitoksen ja yläpohjan ilmansulun reikien ja aukkojen huolelliseen tiivistämiseen suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitettävä erityistä huomiota märkätiloihin suunnitellaan riittävät kallistukset lattiakaivoihin, vedeneristysalustan kosteus saa olla enintään käytetyn pintamateriaalin valmistajan antaman ohjearvon suuruinen ennen pinnoitusta. Alustan kosteus mitataan ennen pinnoitustyön aloittamista tuuletetun alapohjan kosteuden siirtyminen lämpimiin tiloihin estettävä ja kosteustuotto minimoitava eristämällä maapohja esim. kevytsoralla ja riittävällä määrällä tuuletusaukkoja sisätilan lattian oltava >300 mm ulkotilan maanpintaa ylempänä, mieluiten 500mm maanvaraisten lattioiden alla tulle olla 200 mm pestyä salaojasepeliä tai 300 mm pesemätöntä kantavien alapohjien (rossipohjien) tuuletustila 1200 mm putkistojen kohdalla, muuten 800 mm salaojien perusvesikaivojen lukumäärä määräytyy hule -ja valumavesien mukaan, tarvittaessa kuivausjärjestelmän virtaamat on todennettava laskelmin Yleisesti lämmöneristekerros / eristekerrokset liitetään tiivisti eristetilaa rajoittaviin pintoihin. Eristeiden asennuksessa ja painumisessa on huomioitava kunkin eristeen tyyppihy-

11 TILAKESKUS 11 väksyntäpäätösten mukaiset ehdot. Ulkovaipan eristetyissä puurungoissa käytetään mitallistettua ja lujuusluokiteltua puutavaraa. Kestopuuta käytetään alajuoksuissa ja muissa kosteusherkissä paikoissa. Kosteuden nousupuurunkoihin estetään aina kermikastalla tai vastaavalla alajuoksun alla. Eristeiden keskimääräinen vesipitoisuus asennettaessa ei saa ylittää arvoa 0,5 prosenttia kuivapainosta. Eristeiden painuminen, esim. puhallusvuorivilla, on huomioitava eristepaksuuksissa lisäämällä eristettä 5 prosenttia teoreettisesta arvosta, esim. suunniteltu eristepaksuus 400mm => puhallettava eristepaksuus 420mm. Liitteet: Rakennustyön aikainen rakennuksen ja rakennustarvikkeiden suojaus kosteudelta

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Multimäki II rakennettavuusselvitys

Multimäki II rakennettavuusselvitys Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella

a Strong Aura Aura SI PARHAAKSI KATTOSI PARHAAKSI pi betonikattotiili Ulkomitat: erikoispinnoitteella a Strong Aura Aura attotiili AURA-kattotiili perinteisenä betonikattotiilenä perinteisenä betonikattotiilenä sopii sopii ltaan suomalaisiin muotoilultaan rakennuksiin. suomalaisiin Kattotiilen rakennuksiin.

Lisätiedot

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi

Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE. 06-417 1100 www.mh-kate.fi Katon tärkein kohta on yksityiskohta. Icopalin kumibitumiratkaisut. MH KATE 06-417 1100 www.mh-kate.fi Kun haluat valita hyvän kattourakoitsijan, takerru reilusti muutamaan yksityiskohtaan. Kuka tahansa

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja. varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin. Pekka Laamanen RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet tähtäävät varmatoimisiin ja vikasietoisiin ratkaisuihin Pekka Laamanen 13.3.2013 1 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet 1976,

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT

TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT TUULETTUVAT RYÖMINTÄTILAT Leca sorasta on Suomessa pitkäaikaiset ja hyvät käyttökokemukset. Leca sora ryömintatilassa Tuulettuvat ryömintätilat Uudis- ja korjausrakentaminen 3-12 / 5.9.2016 korvaa esitteen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Virtaustekniset suoritusarvot ja s

Virtaustekniset suoritusarvot ja s Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI

LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE PADASJOKI Vastaanottaja: Seppo Rantanen Padasjoen kunta Työnumero: 051321701374 LÄMPÖKAMERAKUVAUSRAPORTTI PAPPILANMÄEN KOULU PUISTOTIE 8 17500 PADASJOKI Kai Kylliäinen 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohde... 3

Lisätiedot

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA

ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA 21.6.2012 ALUSTATILASELVITYS HAKUNILANRINTEEN KOULU HIIRAKKOTIE 18, 01200 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 1.1 TILAAJA...

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI

PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI 9.5.2007 ALUSTATILASELVITYS PÄIVÄKUMMUN PÄIVÄKOTI Ilosjoentie 11 01420 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Alustatilaselvitys/ Päiväkummun päiväkoti

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY

FRAME-PROJEKTIN ESITTELY FRAME-PROJEKTIN ESITTELY 11.6.2009 TkT Juha Vinha TAUSTA TTY teki ympäristöministeriölle selvityksen, jossa tuotiin esiin useita erilaisia riskitekijöitä ja haasteita, joita liittyy rakennusvaipan lisälämmöneristämiseen.

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) Sivu 1 / 10 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 10 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Piia 040 520 4517 KOHDE: Pitkäkarintie 21 Pitkäkarintie 21 29100 LUVIA Vakuutusyhtiö: Vahinkonumero:

Lisätiedot

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI

RVP-S-RF-61 RYÖMINTÄTILAISEN ALAPOHJAN KOSTEUDEN POISTO EI TOIMI RAKENNUSVIRHEPANKKI SUUNNITTELU - RAKENNUSFYSIIKKA Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. Virhekortista

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä. Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä Tuukka Korhonen Polygon Finland Oy Kohteen yleiskuvaus Tutkimuskohteena oli vuonna 1988 rakennetut kehitysvammaisille tarkoitetut palvelutalot

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Rakennuksen lämpökuvaus

Rakennuksen lämpökuvaus Rakennuksen lämpökuvaus 1. RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUKSEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. TUTKIMUSSUUNNITELMA 4. LAITTEISTO 4.1 Lämpökamera 4.2 Muut mittalaitteet 4.3 Mittalaitteiden kalibrointi 5. OLOSUHDEVAATIMUKSET

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa

Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Erityismenettely ulkoseinän rakennusfysikaalisessa suunnittelussa Anssi Knuutila Opinnäytetyö, Rakennusterveysasiantuntija RTA 2015-2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) 150 d Erityismenettely

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8.

2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. 2. Perustukset 3. Vanhat perustamistavat 4. Maanpinnat, sadevesijärjestelmät 5. Salaojitus järjestelmät 6. Rakennuksen korkeusasema 7. Vesikatto 8. Yläpohjat 9. Julkisivu 10. Välipohjat 11. Rakennuksen

Lisätiedot

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET KOUVOLA MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET Korttelit 2001, 2005, 2064, 2066 KOUVOLAN KAUPUNKI Kaava 124:2 KUNTATEKNIIKAN TOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU 22.11.2007 Nro 0020002 1 MUSEOKORTTELIEN RAKENTAMISTAPAOHJEET

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro 203/05 Myöntämispäivä 18.2.2005 Päivitetty 14.1.2010 TUOTTEEN NIMI Technoelast bitumikatteet VALMISTAJA TechnoNICOL - Vyborg LTD. Leningradin alue, Pos. Kalinina 188804 Viipuri Venäjä

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11

MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö:

Lisätiedot

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET

YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Jalotakan teräshormit

Jalotakan teräshormit Jalotakan teräshormit Tuoteluettelo 2010-2011 25 Jalotakan teräshormit ovat CE-merkittyjä tuotteita. Tämä takaa tuoteiden korkean laadun sekä turvallisuuden. Aluskatteen tiiviste Savupiipun eristetyn osan

Lisätiedot

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa

Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Kosteus rakentamisessa ja rakennuksissa Terve talo -rakentamisen ohjauksen neuvottelupäivä ELY keskuksessa 13.11.2014 Erkki Aalto, RAKLI ry Kuivat rakennukset ja rakenteet suunnittelun, rakentamisen ja

Lisätiedot

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET

KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET KAAVIN YLÄASTEEN A- JA B-TAKENNUSTEN RAKENNUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS HELMIKUU 2009 RAPORTIN LIITTEET 6.3.2009 1. Paikantamispiirustus 3 kpl 2. Valokuvia tutkimuksista 6 s. 3. Lämpökuvasivut 1-10 s. 4. Analyysivastaukset

Lisätiedot

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09

Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO. Työ 3414/09 VIHDIN KUNTA Kotirinteen kaava-alue Alueellinen pohjatutkimus Nummela POHJATUTKIMUSLAUSUNTO Työ 3414/09 PL 145 gsm 0400 472 059 gsm 0400 409 808 03101 NUMMELA fax (09) 343 3262 fax (09) 222 1201 email

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot