vesihuollon riskit hallintaan Vinkkejä oman kaivon tai jätevesijärjestelmän omistajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "vesihuollon riskit hallintaan Vinkkejä oman kaivon tai jätevesijärjestelmän omistajalle"

Transkriptio

1 vesihuollon riskit hallintaan Vinkkejä oman kaivon tai jätevesijärjestelmän omistajalle

2 Kuiva kesä, rankkasade, viemäriputken jäätyminen, pumppujen pysähtyminen sähkön katketessa, vuotavan öljysäiliön pilaama pohjavesi, huollon puute, ilkivalta. Haja-asutusalueella käyttöveden saanti ja laatu sekä jätevesijärjestelmän toimivuus voivat häiriintyä monesta syystä. Häiriöistä voi aiheutua suuriakin vahinkoja. Uuden kaivon tai jätevedenpuhdistamon rakentaminen on kallista ja vuotava jätevesijärjestelmä voi pilata naapurinkin kaivon. Pohjaveden pilaaja korvaa aina vahingot. Häiriöiden varalta voi ja kannattaa varautua ennalta. Hyvin rakennettu ja säännöllisesti huollettu vesihuoltojärjestelmä toimii ongelmitta, mutta sekään ei ole täysin suojattu kaikilta riskeiltä. Jätevesijärjestelmä vaatii säännöllistä hoitoa, huoltoa ja tarkkailua. Myös kaivojen ja säiliöiden kunnosta ja turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu vesihuoltojärjestelmän huoltoon. Vastuu kiinteistön vesihuollosta on kiinteistön omistajalla tai haltijalla. Kunta osallistuu kiinteistöjen vesihuollon turvaamiseen mm. neuvonnalla ja maankäytön suunnittelulla. Kunnan terveydensuojeluviranomainen neuvoo kaivoasioissa ja ympäristönsuojeluviranomainen jätevesien käsittelyn kysymyksissä. Mahdollisuudet liittyä vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkkoon kannattaa aina selvittää, sillä yhteisesti järjestetty vesihuolto toimii yleensä varmemmin ja on kiinteistönhaltijalle vaivattomampi ratkaisu. Jätevesien käsittely Kaivo Pohjaveden pinta Kiinteistön vesihuoltojärjestelmä, jossa vesi hankitaan omasta kaivosta ja jätevedet käsitellään omalla tontilla.

3 Testaa vesihuoltosi riskit Seuraavassa luettelossa on joukko kiinteistökohtaista vesihuoltoa uhkaavia riskitekijöitä. Mieti, miten asia on hoidettu omalla kiinteistölläsi. Riskipisteitä kertyy jokaisesta väittämästä, joka pitää paikkansa kiinteistösi kohdalla. Suuri pistemäärä kertoo, että vesihuoltosi on haavoittuvainen ja toimenpiteisiin kannattaa ryhtyä viipymättä. Jos et saa yhtään riskipistettä, voit nukkua yösi rauhassa todennäköisyys vesihuoltoasi kohtaavalle katastrofille on pieni tai olematon. Kaivoveden ja vedenhankinnan ongelmat voivat johtaa veden laadun heikkenemiseen tai veden saannin katkeamiseen. Sekä rengas- että porakaivoja uhkaavat monenlaiset riskit. Kaikki veden laatuhaitat eivät ole aistein havaittavissa. Kaivon lähellä on veden laatua uhkaavia tekijöitä oma tai naapurin jätevesijärjestelmä, viemäri tai ulkokäymälä öljysäiliö komposti, jätteitä tai romuja auton tai koneiden pesupaikka lannoitteiden tai torjunta-aineiden säilytys- tai käyttöpaikka öljyjen, maalien ja liuottimien säilytys- tai käyttöpaikka. Kaivon sijoittaminen maastossa riskitoimintojen yläpuolelle pienentää kaivon pilaantumisriskiä. Pohjaveden laadulle haitallisia aineita ei pidä päästää maaperään ja edelleen pohjaveteen. Syy kaivon pilaantumiseen löytyy usein omalta tai lähipihalta! Kaivon lähellä on maantie. Suolattavalta tieltä voi kulkeutua suolaa pohjaveteen ja edelleen tien läheisyyteen rakennettuun kaivoon. Kemikaalitai öljykuljetusten onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta voivat tapahtuessaan pilata onnettomuusalueen kaivojen vedet. Tontin läheisyydessä on riskitoimintoja kyllästämö, saha, pesula tai huoltoasema romuttamo tai kaatopaikka ampumarata tai golfkenttä eläinsuoja, lietelantasäiliö tai turkistarha viljelty pelto, kasvihuone tai puutarha maa-aineksen ottoa, maantäyttöä tai maarakennustyömaa ojitusta tai toinen pohjavedenottopaikka. Riskitoiminnot voivat aiheuttaa pohjaveden pilaantumisen ja lisäksi ojitus, muu vedenotto, maa-aineksen otto, rakentaminen ja räjäytykset voivat laskea pohjaveden pintaa. Kaivoveden riskitekijät on hyvä tiedostaa, vaikka niiden olemassaoloon ei itse voisikaan vaikuttaa. Sade-, kuivatus- tai tulvavedet saattavat päästä kaivoon. Kaivo ei saisi sijaita kuopassa tai maaston notkelmassa ja kaivon ympärykset tulee luiskata kaivosta poispäin. Pohjavesikerroksen yläpuolisten kaivorakenteiden tulee olla tiiviitä. Näin pintavedet eivät pääse likaamaan kaivovettä. Tulvavesi pääsee helposti matalalle ja lähelle vesistöä sijoitettuun

4 kaivoon. Kaivoa ympäröivän maanpinnan tulisi olla ainakin pari metriä vesistön tulvaveden rajan yläpuolella. Routasuojaus on jäänyt tekemättä. Routavaurioista pääsee helposti pintavettä ja pieneliöitä kaivoon. Kaivon ulkopinnalle tarvitaan pystysuora lämmöneriste ja tarvittaessa vaakasuora eriste lähelle maanpintaa. Porakaivon huoltokaivossa tulee olla talvella riittävä lämmöneristys. Vesijohtolinjoja ei ole eristetty. Vesijohdot jäätyvät helposti vähälumisissa paikoissa, kuten tien alla. Vesijohdot tulee eristää, varustaa lämmityksellä tai sijoittaa routarajan alle. Kaivon kansi on heikko tai se on liian helposti avattavissa. Kaivon kannen tulee olla ehjä ja kansi kannattaa lukita onnettomuuksien ja ilkivallan välttämiseksi. Parhaimman suojan tarjoaa betoninen kansi. Käytöstä poistetun kaivon kansi on lahoamassa tai se on jäänyt lukitsematta. Vanhaan kaivoon voi pudota, mutta sen kautta voi myös päästä epäpuhtauksia likaamaan pohjavettä. Hyväkuntoinen varakaivo kannattaa säilyttää. Huonokuntoinen tai tarpeeton kaivo täytetään puhtaalla maa-aineksella. Kaivon tuuletus- tai ylivuotoputken kautta voi päästä pieneläimiä kaivoon. Kaivon tuuletuksesta on huolehdittava, mutta tuuletusputket ja runsastuottoisen kaivon ylivuotoputki tulee suojata esimerkiksi ritilöillä. Rengaskaivo on vain muutaman metrin syvä. Matalat kaivot ovat herkimpiä kuivumaan. Kaivon vedenpinta vaihtelee eniten hienorakeisessa maaperässä, jossa vuosittainen vaihtelu voi olla useita metrejä. Kaivoveden riittoisuus ei ole tiedossa eikä veden kulutuksesta ole arviota. Jos vettä käytetään enemmän kuin sitä ehtii muodostua, voi pohjaveden laatu heikentyä tai rengaskaivon pohja sortua. Viimeistään vedenkäytön lisääntyessä on hyvä selvittää kaivoveden riittoisuus. Vesi haisee tai maistuu pahalle tai on sameaa. Epäilyttävää vettä ei pidä juoda ennen kuin sen laatu on tutkittu, laatuhäiriön syy on selvinnyt ja haitta korjattu. Jos kaivovesi on pilaantunut maan pinnalta huonokuntoisen kaivon rakenteiden läpi kaivoon valuneista vesistä, kaivo on yleensä kunnostettavissa käyttökelpoiseksi. Ellei itse kykene kunnostamaan kaivoa, työn voi tilata kaivon rakentamiseen ja kunnostamiseen erikoistuneelta yritykseltä. Kaivoon ei ole tullut kurkistettua ainakaan vuoteen. Vuosittain tulee tarkistaa, että kaivon kansirakenteet, lämpöeristys, putket, liitokset sekä kaivon sisäpuolen saumaukset ja tiivistykset ovat hyvässä kunnossa, että renkaat eivät rakoile tai ole siirtyneet eikä pohja ole liettynyt. Kaivo tulisi puhdistaa sisäpuolelta esim. harjaa ja vettä tai painepesuria apuna käyttäen 3 5 vuoden välein. Kaivoveden laatua ei ole tutkittu ainakaan kolmeen vuoteen. Kaivoveden laadun tarkkailu on kaivon omistajan vastuulla. Kaivovesi tulisi tutki-

5 tuttaa laboratoriossa vähintään kolmen vuoden välein ja aina, jos veden väri, maku tai haju on muuttunut tai veden epäillään aiheuttavan terveyshaittoja. Talousvesi syövyttää vesijohtoja. Hapan, suolainen tai kovin pehmeä vesi voi syövyttää metallisia vesijohtoputkia. Syöpymisestä voi aiheutua metallien liukenemista veteen, värjäytymiä ja vesivahinkoja. Rengaskaivon veden happamuutta tai pehmeyttä voi vähentää lisäämällä kaivoon kalkkikivirouhetta. Vedenhankintaa ja jätevesien käsittelyä uhkaavat lisäksi seuraavat riskit Kiinteistössä asutaan vain osan vuotta. Käyttämättä olleen kaivon vesi voi ummehtua. Uudelleen käyttöön otettavan kaivon vettä kannattaa ensin pumpata hitaasti uppopumpulla tai nostaa sangolla maastoon pois kaivoalueelta. Jätevedenpuhdistamon teho voi olla käyttökatkon jälkeen heikko. Kesämökin putket tyhjennetään syksyllä vedestä. Naapurin kanssa yhteisesti käytettävästä kaivosta tai jätevedenpuhdistamosta ei ole tehty sopimusta. Yhteisen kaivon tai jätevedenpuhdistamon käytöstä kannattaa tehdä kirjallinen sopimus tai rasitetoimitus riitojen välttämiseksi. Kaivon tai jätevedenpuhdistamon vieressä kasvaa puita tai pensaita. Pihan kasvit saattavat tukkia tai rikkoa vesihuoltorakenteita. Pitkäjuurisia kasveja ei pidä kasvattaa kaivon vierellä tai puhdistamon lähistöllä. Juuret voivat tukkia myös putkia ja johtoja. Tiedot kaivosta ja jätevesijärjestelmästä eivät ole omistajalla tallessa. Rakennekuvia tarvitaan usein ongelmatilanteissa ja korjaustöissä. Tontin johtojen ja laitteiden sijainti on tiedettävä mm. rakennustöihin ryhdyttäessä. Kaivoveden tutkimustulokset ja vedenpinnan normaalikorkeus tulisi olla paperilla.

6 Jätevesijärjestelmä vaatii toimiakseen säännöllistä ylläpitoa. Huonosti toimiva jätevedenpuhdistamo (maapuhdistamo tai laitepuhdistamo), vuotava viemäri tai vuotava umpisäiliö likaa helposti oman tai naapurin kaivon veden. Viemäriin laitetaan kemikaaleja, sinne kuulumattomia roskia ja ruuantähteitä. Vain pesu- ja wc-vedet kuuluvat viemäriin. Öljyt, liuottimet, voimakkaat puhdistusaineet ja jopa viemärin avaamiseen tarkoitetut kemikaalit voivat heikentää puhdistamon tehoa tai kulkeutua puhdistamon läpi pohjaveteen. Ruuantähteet, vaipat, terveyssiteet ja muut roskat voivat tukkia viemärin. Viemäriä ei ole eristetty. Viemäri voi jäätyä paukkupakkasilla. Viemäri tulee eristää, jos se joudutaan rakentamaan lähelle maanpintaa tai sen päällä ei ole lainkaan lunta. Puhdistamon pakkassuojaus on riittämätön. Kova pakkanen hidastaa jäteveden biologista puhdistamista ja routa voi rikkoa rakenteita. Puhdistamoa eristettäessä on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Puhdistamoon pääsee myös muita vesiä kuin jätevesiä. Vain jätevesiä saa johtaa puhdistamolle turhan kuormituksen välttämiseksi. Erityisesti vanhoilla kiinteistöillä kannattaa tarkistaa, että sade- ja kuivatusvedet johdetaan muualle. Puhdistamon purkuputki tulee sijoittaa niin, ettei puhdistamolle pääse nousemaan pintavesiä edes tulvatilanteessa. Pihalla ajetaan autolla puhdistamorakenteiden päältä. Puhdistamon tai sen putkien yli ei saa ajaa, sillä maa voi painua ja rakenteet vaurioitua. Jätevesilaitteista ei ole selvitystä eikä käyttö- ja huolto-ohjeita. Laki edellyttää selvityksen sekä käyttö- ja huolto-ohjeiden laatimista. Oikea käyttö ja säännöllinen huolto ovat välttämättömiä, jotta puhdistus toimii. Tietoja tarvitaan myös häiriötilanteissa ja kiinteistöä myytäessä. On tärkeää tietää millaisella järjestelmällä jätevedet käsitellään ja miten laitteet ja putket on sijoitettu tontilla. Jätevesijärjestelmän ylläpitohuolto on unohtunut. Puhdistamo vaatii säännöllistä hoitoa. Haju, lammikoitunut jätevesi tai pihan kasvuston rehevöityminen voivat kieliä puhdistuksen ongelmista. Laitepuhdistamot vaativat maapuhdistamoita tiheämpää tarkkailua ja huoltoa. Useimpien laitteiden rakenteet ja säiliöiden vesitiiviys on tarkistettava vähintään 10 vuoden välein ja umpisäiliön tiiviys 5 vuoden välein. Järjestelmän huollosta voi tehdä sopimuksen alan yrityksen kanssa. Saostuskaivojen tai umpisäiliön tyhjennyttäminen on päässyt unohtumaan. Saostus- ja umpisäiliöiden tärkein hoitotoimenpide on niiden tyhjennyttäminen. Tyhjennyksen yhteydessä tarkastetaan säiliön kunto silmämääräisesti. Vakituisesti asutulla kiinteistöllä saostuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliö täyttyy samassa tahdissa kuin kiinteistöllä käytetään vettä. Umpisäiliössä tulisi olla ylitäytön hälytyslaite.

7 Jos riskit ovat todennäköisiä, kannattaa harkita varajärjestelmien tarpeellisuutta häiriötilanteiden varalta. Riskipiste kertyy jokaisesta varajärjestelyjä koskevasta väittämästä, joka pitää paikkaansa kiinteistösi kohdalla. Kiinteistöllä ei ole käyttökelpoista varavesilähdettä. Vanha, mutta hyväkuntoinen kaivo kannattaa säilyttää varalla ja varustaa esim. käsipumpulla tai sangolla. Varakaivo tulee pitää hyvässä kunnossa, kaivon vettä tulee käyttää säännöllisesti ja veden laatua tulee seurata. Myös naapurin kanssa voi sopia kaivon käytöstä ongelmatilanteiden aikana. Jos vettä joudutaan tuomaan muualta ja sitä halutaan varastoida kaivossa, kaivon pitää olla sitä täytettäessä puhdistettu ja hyväkuntoinen. Kaivoon asennettava muovinen kaivopussi sopii väliaikaisratkaisuksi, sillä se suojaa vettä likaantumiselta ja maaperään imeytymiseltä. Talousvettä on usein helpompaa säilyttää viileässä puhtaissa säiliöissä tai kanistereissa. Juomavettä ei osata desinfioida tarvittaessa. Veden hygieenisyyttä epäiltäessä kannattaa väliaikaisratkaisuna desinfioida juomiseen ja ruuanvalmistukseen käytettävä vesi. Veden keittäminen kymmenen minuutin ajan tuhoaa vedessä olevat taudinaiheuttajamikrobit, mutta ei puhdista vettä siinä olevista kemiallisista haitta-aineista. Keitetty vesi tulee suojata likaantumiselta säilytyksen ajan. Jätevesien johtamista ja käsittelyä häiriötilanteessa ei ole suunniteltu ennalta. Kun jätevedenpuhdistus ei toimi, jätevedet on johdettava niin, että ne eivät pääse lammikoitumaan pihalle tai valumaan kaivolle. Siirtyminen vesivessan käytöstä kuivakäymälän käyttöön vähentää ympäristön kuormitusta. Tilapäisratkaisuna pesuvedet voi johtaa hallitusti saostussäiliön kautta ojaan. Jätevesien johtaminen häiriön ajan umpisäiliöön minimoi haitat. Kiinteistöllä ei ole ulko- tai kuivakäymälää. Siirtyminen tilapäisesti vedettömän ulkotai kuivakäymälän käyttöön auttaa sekä vedensaannin että jätevedenpuhdistuksen ongelmatilanteissa, sillä se vähentää niin veden kulutusta kuin jätevesikuormitustakin. Kiinteistö on riippuvainen jatkuvasta vedensaannista tai jätevesien käsittelystä, mutta varavoimaa ei ole tarvittaessa saatavilla. Sähkökatkosten varalle on syytä järjestää varavoiman saanti, jos kiinteistöllä harjoitettava toiminta, esimerkiksi karjankasvatus, vaatii keskeytymätöntä vedensaantia. Rengaskaivoa varten voidaan varalle hankkia käsikäyttöinen pumppu. Tarvittavat liitännät on aina suunniteltava etukäteen. Veden nostaminen syvästä kaivosta onnistuu sähkökatkoksen aikana vain varavoimalaitteen avulla.

8 Lisätietoa oman vesihuoltojärjestelmän ylläpidosta ja mahdollisista ongelmista Ympäristöhallinnon verkkopalvelu Erityistilanteisiin varautuminen: > Vesihuollon erityistilanteisiin varautuminen. Sivulla annetaan lisätietoa varautumisesta ja tämä esite on tulostettavissa sivuilta. Kaivot: Haja-asutuksen jätevesihuolto: Tietoa mökkiläisille: Esitteitä Hyvä kaivo Suomen ympäristökeskus ym. Hyvä jätevesien käsittely Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry. Kirjallisuutta Erityistilanteisiin varautuminen kiinteistökohtaisessa vesihuollossa. Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 126, Kysymyksiä kaivoista Frågor om brunnar. Suomen ympäristökeskus, Ympäristöopas 86, Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen. Suomen ympäristökeskus, Suomen ympäristö 491, Esitteen tilaus Suomen ympäristökeskus PL Helsinki Puh. (09) Fax (09) Julkaisijat Suomen ympäristökeskus Maa- ja metsätalousministeriö Teksti: Suomen ympäristökeskus/anna Arosilta Taitto: Anne Niskala Piirrokset: Tiina Paju ja Oili Ahola Paino: F.G. Lönnberg, Helsinki, 2006

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA

VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA VANTAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELYOHJE VANTAAN HAJA-ASUTUSALUEILLA Haja-asutuksen jätevesien käsittelyohje on tarkoitettu kaikille, jotka rakentavat uudisrakennusta tai korjaavat jo

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat ja järvien rehevöityminen hidastuu.

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon hajaasutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat sekä järvien

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

hyvä jätevesien käsittely

hyvä jätevesien käsittely Säädökset uudistuivat 2011 hyvä jätevesien käsittely Nyt on aika panna jätevesien käsittely kuntoon haja-asutusalueilla. Hyvän puhdistuksen ansiosta lähiympäristön tila ja vesien virkistyskäyttömahdollisuudet

Lisätiedot

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla

Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla OHJE Ympäristö- ja lupalautakunta 16.6.2004 70 Karkkilan kaupunki Jäteveden käsittely haja-asutusalueilla 1. YLEISTÄ Haja-asutusalueella sijaitsevan kiinteistön, joka ei voi liittyä kaupungin viemäriverkostoon,

Lisätiedot

RAKENTAMINEN. Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS

RAKENTAMINEN. Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Lz RAKENTAMINEN Kaivo-opas SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS Ympäristöopas 9 RAKENTAMINEN Tuomo Hatva, Toivo Lapinlampi, Juhani Gustafsson, Leena Hiisvirta, Jouko Liimatainen, Laina Salonen, Erkki Santala & Harri

Lisätiedot

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas

Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas Kiinteistökohtaisten jätevesijärjestelmien huolto- ja käyttöopas SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 JÄTEVEDEN PUHDISTAMINEN MAAPERÄKÄSITTELYSSÄ...2 2.1 Maaimeytys ja maasuodatus...2 2.2 Imeytysmoduuli/moduulisuodattamo...3

Lisätiedot

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 100 2012 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 1 Ristiinan Parkatinkankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG 2 RAPORTTEJA 100 2012 RISTIINAN

Lisätiedot

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma RAPORTTEJA 114 2012 Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG Kerimäen ja Punkaharjun Kulennoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma ELINA LINDSBERG

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET HANGON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala ja tavoite... 4 2 Määräysten valvonta... 4 3 Paikalliset olosuhteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon

Opas Kokemäen haja-asutusalueen. jätevesihuoltoon Opas Kokemäen haja-asutusalueen jätevesihuoltoon Puhdas vesi on arvokkain luonnonvaramme! Kokemäen kaupungin Jätehuoltohanke Asetus talousjätevesien käsittelystä Suomessa yli miljoona ihmistä asuu viemäriverkostojen

Lisätiedot

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava?

JÄTEVESITIEDOTE. Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? Ketä jätevesien käsittelyvelvollisuus koskee? Milloin jätevesijärjestelmää on tehostettava tai uusittava? JÄTEVESITIEDOTE Tämä jätevesitiedote on tarkoitettu Sinulle, joka haluat saada puolueetonta ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä-

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mukainen ohjauskeino. Laissa on lueteltu ne asiat, joista kunnallisia ympäristönsuojelumäärä- VESILAHDEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista

Lisätiedot

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN

,5/+/ (AJA ASUTUKSEN JÛTEVESIEN Haja-asutuksen jätevesien puhdistus katsaus maaperäkäsittelyyn Julkaisija Luonnonhoidon koulutus LUOKO ry Simonkatu 12 A 11 00100 Helsinki puh: (09) 694 2100 Julkaisu on saatavissa sähköisenä osoitteesta:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011

AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 AKAAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Tavoite... 3 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 3 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin...

Lisätiedot

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat

10 Jätteiden käsittely kiinteistöllä 11 Yleisötilaisuudet 12 Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen hyödyntäminen maarakentamisessa 13 Savuhaitat ORIMATTILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 5.6.2013 ehdotus SISÄLTÖ 1. LUKU Yleiset määräykset 1 Soveltamisala ja tavoite 2 Määräysten valvonta 3 Erityisalueet 2. LUKU Jätevesien käsittely 4 Jätevesien

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT Nokian kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 1 (16) NOKIAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet

Lisätiedot

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS...

VESIJOHTO... 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAA... 5 VESIMITTARI... 7 VEDEN JAKO KIINTEISTÖN SISÄLLÄ... 8 VEDEN KÄYTTÖ JA PUHTAUS... Toim. Viivi Virta KÄSIKIRJA VESIOSUUSKUNNAN OSAKKAALLE vesijohdon ja paineviemärin käyttö SISÄLLYS JOHDANTO............................. 2 VESIJOHTO............................. 3 VESIJOHDON ASENNUKSESSA

Lisätiedot

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat

1-60. Haja-asutusalueiden jätevesiopas. Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat 1-60 Haja-asutusalueiden jätevesiopas Kiinteistön vesihuolto haja-asutusalueilla omakotitalot vapaa-ajan asunnot maitotilat Haja-asutusalueiden jätevedenkäsittely Asetus 542/2003 määrää haja-asutusalueiden

Lisätiedot

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA

JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 542, KUNTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA MEIKÄLÄINEN MATTI, KYLÄTIE 54, KUNTA VANHAN JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN MAASUODATUS TEHOSTETULLA FOSFORINPOISTOLLA 0.8.008 SUUNNITTELIJA T:mi Jätevesisuunnittelu A.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA

HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA RAPORTTI 16UWA0018 4.12.2012 HYVINKÄÄN KAUPUNKI JA NURMIJÄRVEN KUNTA Kiljavan pohjavesialue Suojelusuunnitelman päivitys 2 Yhteenveto Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään turvaamaan pohjavesivarojen

Lisätiedot

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA

POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA ARONLÄHDE KURIKKA Eeva-Maija Hyvönen 25.8.2011 LUONNOS SISÄLLYS 1 SUUNNITELMAN TAUSTAT... 4 2 POHJAVESIALUEET JA POHJAVEDEN SUOJELU SUOMESSA... 5 2.1 POHJAVESIALUEIDEN

Lisätiedot

Kotieläintilojen huoltovarmuus

Kotieläintilojen huoltovarmuus MTT:n selvityksiä 99 Kotieläintilojen huoltovarmuus Sirpa Tertsunen, Veikko Tertsunen, Pekka Jauhiainen, Kari Liskola, Anna Arosilta, Hannu Haapala ja Marja Kallioniemi (toim.) Teknologia MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE

VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos

Lisätiedot

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma. Siilinjärven kunta Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma Siilinjärven kunta Ymp.suoj. ltk 20.11.2012 61 liite 2 Kh 26.11.2012 218 liite 9 Esipuhe Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry 1 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien

Lisätiedot