SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; ERÄITÄ ULKOMAALAISHALLINNON ERITYISKYSYMYKSIÄ. Pyydettynä lausuntona SAK toteaa seuraavaa:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; ERÄITÄ ULKOMAALAISHALLINNON ERITYISKYSYMYKSIÄ. Pyydettynä lausuntona SAK toteaa seuraavaa:"

Transkriptio

1 1 (5) Valtiontilintarkastajien kanslia Tarkastaja Marjaana Solanne EDUSKUNTA Lausuntopyyntönne 7/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA; ERÄITÄ ULKOMAALAISHALLINNON ERITYISKYSYMYKSIÄ Pyydettynä lausuntona SAK toteaa seuraavaa: Kohta a) Maahanmuuttopolitiikan nykytila, keskeisimmät epäkohdat ja korjaustarpeet Suomessa oli vuoden 2003 lopussa ulkomaalaista eli noin 2 % väestöstä. Työministeriön tilastojen mukaan heidän työttömyysasteensa oli 29 %. Työnhakijoina ulkomaalaisista vuoden aikana oli yhteensä henkilöä. Avoimille työmarkkinoille heistä oli sijoittunut v vain henkilöä, työllistämistoimenpiteillä oli työllistetty henkilöä ja työvoimakoulutuksen oli aloittanut Suomessa asuvaa ulkomaalaista. Työttöminä työnhakijoina oli ulkomaalaista. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen ja ylläpitämisen kannalta ratkaisevaa on työllisyysasteen nosto, joka parantaisi ns. huoltosuhdetta eli työssäkäyvien määrää suhteessa huollettaviin. Keskeisin epäkohta tähänastisessa maahanmuutossa on ollut, että se on heikentänyt työllisyysastetta ja huoltosuhdetta Suomessa, koska maahanmuutto on pääosin tapahtunut muista kuin työhöntulosyistä. Maahanmuutto on toistaiseksi aiheuttanut julkiselle taloudelle suuremmat kustannukset kuin ovat olleet sen tuomat kansantaloudelliset hyödyt. Kiireellisin tehtävä Suomen ulkomaalaispolitiikassa on edistää maassa jo olevien ulkomaalaisten työllistymistä, sillä työ edistää tehokkaimmin kotoutumista ja on parasta sosiaaliturvaa myös maahanmuuttajille. Suurin korjaustarve ulkomaalaispolitiikassa koskee maahanmuuton muuttamista ensi sijassa työhön perustuvaksi ja tähän liittyvän harkinnan kautta huoltosuhdetta vahvistavaksi. Humanitaarisista syistä harjoitettavaa pakolaisten vastaanottoa on samalla jatkettava, mutta se on eri asia kuin varsinainen maahanmuutto- ja siirtolaispolitiikka.

2 2 (5) Suomella ei ole ollut varsinaista suunniteltua maahanmuuttopolitiikkaa. Olemme vain reagoineet ulkoa tulleisiin paineisiin (Somalian ja Jugoslavian sisällissodat, Neuvostoliiton hajoaminen ja siihen liittynyt inkeriläisten paluumuutto, Lähi-Idän kriisit yms.). Harkitun työperusteisen maahanmuuttopolitiikan toteuttaminen olisi myös valtiontalouden näkökulmasta selvästi parempi vaihtoehto kuin nykyisen tilanteen jatkuminen. Eduskunnan käsittelyssä oleva uusi ulkomaalaislaki on monessa suhteessa parannus nykytilanteeseen ja se tulisi saada voimaan ennen EU:n tapahtuvaa laajentumista. Laki mm. joustavoittaa työlupakäytäntöä ja parantaa joskaan ei riittävästi mahdollisuuksia valvoa sitä, että ulkomaalaisiin työntekijöihin sovelletaan suomalaisia työehtoja. Nykyisenkin lain voimassaolon aikana työlupakäytäntö on toiminut kohtuullisen hyvin. Vuosina Suomeen myönnettiin yhteensä noin oleskelu- ja työlupaa, joten rajat eivät ole suinkaan olleet kiinni. SAK pitää tärkeänä sitä, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat seutukohtaiseen työntekijän oleskelulupalinjausten harkintaan, ja että ennen työlupien myöntämistä selvitetään mahdollisuus täyttää avoinna olevat työpaikat suomalaisella työvoimalla. b) Laiton maahanmuutto ja valvonnan tehostamiskeinot Vuonna 2003 Suomessa kirjattiin ulkomaalaisrikkomusta ja maassa tavattiin laittomasti oleskelevaa henkilöä. Työluparikoksia kirjattiin viime vuonna 82 kappaletta. Laittomaan maassa oleskeluun liittyy usein myös laiton työnteko. SAK:n käsityksen mukaan todelliset luvut ovat kuitenkin selvästi suurempia, koska harmaa talous ja pimeä työnteko, johon liittyy ulkomaalaisten suoranaista hyväksikäyttöä on SAK:n liittojen kentässä valitettavan yleistä. Ongelman aiheuttavat aliurakointia harjoittavat ja vuokratyövoimaa välittävät välikädet, joilla usein on yhteyksiä ammattimaiseen talous- ja muuhun rikollisuuteen. SAK pitää tärkeänä, että tulopoliittisessa sopimuksessa syksyllä 2002 sovittu KRP:n uusi valvontayksikkö, joka aloitti työnsä , saa riittävän ja pysyvän rahoituksen. Yksikkö keskittyy valvomaan ulkomaista työvoimaa hyväksikäyttäviä harmaan talouden työnantajia ja työvoiman välittäjiä, ja sillä on tutkinnan alla jo useita laajoja juttukokonaisuuksia. Hallituksen ja eduskunnan tulee varmistaa yksikön tehokas työskentely. Olennaista yksikön työn menestymisen kannalta on paitsi se, että sillä on käytössään riittävät voimavarat, myös se, että yhteistyö toimii hyvin muiden viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Rajavalvonta-, tulli-, ulosotto- ja veroviranomaiset on saatava tehokkaaseen ja reaaliaikaiseen yhteistyöhön

3 3 (5) yksikön kanssa, jotta mahdollisimman hyvin ehkäistään ns. kaksien työmarkkinoiden syntyminen Suomeen. Yhteistyöllä verottajan kanssa voidaan saada myös rikoshyötyä perittyä takaisin, millä on positiivista vaikutusta myös valtiontalouteen. Mikäli tietojenvaihdossa on edelleenkin byrokraattisia tai lainsäädännöllisiä esteitä, on ne korjattava. Laittoman maahanmuuton ja talousrikollisuuden torjuminen ei saa kompastua esimerkiksi eri hallinnonalojen reviirikiistoihin tai oikeusturvanäkökohdat ylittäviin salassapitomääräyksiin. Ulkomaalaishallinnon ajan tasalla olevat, keskitetyt sähköiset rekisterit, joihin kaikilla tarpeellisilla viranomaisilla (ml. poliisi, työsuojeluviranomaiset) on pääsy, ovat ehto kaikelle toimivalle valvonnalle. Ulkomaalaislain mukaan työnantajien on kerrottava ulkomaalaiseen työntekijään soveltamansa työsuhteen keskeiset ehdot ja tiedot niistä tulee säilyttää ko. rekisterissä. SAK korostaa hyvin toimivan sähköisen ulkomaalaisrekisterin tarvetta ja kiireellisyyttä, sillä sen avulla viranomaiset yhteistyössä työpaikkojen luottamushenkilöiden ja ammattiliittojen kanssa voivat käytännössä paremmin varmistaa, että ulkomaalaisia työntekijöitä kohdellaan reilusti ja oikein. c) Maastapoistamismenettely Ajankohtaiseen tilanteeseen Helsinki-Vantaan lentoasemalla viitaten, SAK katsoo, että ilmeisen perusteettomien turvapaikanhakijoiden kohdalla nopea päätöksenteko ja käännyttäminen ovat perusteltuja toimia. Viikkojen tai kuukausien odottelu lisää hakemusten määrää ja kustannuksia sekä pidentää myös niiden turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyaikoja, joiden kohdalla kansainvälisten sopimusten mukaiset turvapaikan myöntämisehdot täyttyvät. Ne nopeat käytännöt, joita esimerkiksi muut Pohjoismaat, kuten Ruotsi soveltavat, voisivat olla sopivia noudatettavaksi myös Suomessa. Valiokuntakäsittelyssä oleva uusi ulkomaalaislaki on säädettävä huomioiden nämä näkökohdat. d) Uhkaava työvoimapula Suomen pääongelma on aivan liian korkeana jatkuva työttömyys ja suuret irtisanomiset sekä tuotannon siirtyminen ulkomaille eikä suinkaan ulkomaisen työvoiman liian vähäinen maahanmuutto. Työllisyysaste on kääntynyt uudelleen laskuun, mikä on vastoin hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Tätä taustaa vasten puheet lähiaikoina odottavasta suuresta työvoimapulasta ovat vahvasti liioiteltuja ja tarkoitushakuisia eikä SAK näe tarvetta käynnistää mitään yleistä ulkomaisen työvoiman rekrytointikampanjaa. Sellaista aitoa kysyntää, johon ei löydy tekijöitä suomalaisista ja jo nyt maassa asuvista ulkomaalaisista, esiintyy kuitenkin eräillä aloilla ja alueilla jo nyt. Kyse on määrältään vähäisistä ammattiryhmistä. SAK katsoo, että näihin tarpeisiin voidaan osittain vastata uudella ulkomaalaislailla ja sen tarjoamalla helpotetul-

4 4 (5) la työntekijän oleskelulupamenettelyllä. EU:n laajentuminen vappuna luo myös aikanaan täysin vapaat ja yhteiset työmarkkinat. Pisimmätkin siirtymäajat ovat jo päättyneet viimeistään vuonna 2012, jolloin näköpiirissä on demografisista syistä kotimaisen työvoiman tarjonnan jyrkempi lasku. Koska elintaso- ja palkkaerot uusien jäsenmaiden ja Suomen välillä ovat suuret Suomen eduksi, on oletettavaa, että laajentuneen EU:n yhteiset työmarkkinat takaavat riittävästi työvoimaa suomalaiselle teollisuus- ja palvelutuotannolle, mikäli kotimaiset resurssit eivät riitä. Toiseksi naapurimaa Venäjä voi olla tarvittavan ulkomaisen työvoiman lähtömaana vastakin. Pääkeino vastata työvoimatarpeeseen on kuitenkin ehdottomasti oman työllisyysasteemme nosto lähemmäs tavoitteena olevaa 75 %:a ja työn tuottavuuden suotuisa kehitys. Aktiivinen maahanmuutto ei siis ole ensisijainen keino vastata tulevaisuuden työvoimahaasteisiin. e) Ulkomaisen työvoiman käyttöperiaatteet Suomen talouden kannalta on hyväksi, että maa on houkutteleva paikka myös ulkomaalaisten asiantuntijoiden ja työntekijöiden työskennellä ja asua. Suvaitseva ja monikulttuurinen Suomi on vahvuus, jonka rakentamisessa ay-liike on jo nyt mukana, josta mm. työpaikkojen monikulttuurisuushanke ETMO on yhtenä esimerkkinä. Tärkeintä ulkomaisen työvoiman kohdalla on sen varmistaminen, että heihin kaikilta osin sovelletaan suomalaisia työehtoja, ja että ulkomaista työvoimaa ei tuoda korvaamaan suomalaista työvoimaa tai vaikeuttamaan työttömänä olevien suomalaisten työllistymistä. Sama palkka samasta työstä kuuluu kaikille työntekijöille kansalaisuudesta riippumatta. Vuonna 2001 voimaan tullut työsopimuslaki on ollut tässä suhteessa hyvä asia. Sen myötä eräiden herkkien alojen työehtosopimukset ovat saaneet yleissitovan statuksen, mikä on vahvistanut myös näillä aloilla työskentelevien maahanmuuttajien ja ulkomaalaisten asemaa (rakennusala, kuljetukset, kauppa). Yleissitova työehtosopimusjärjestelmä on parasta työsuhdeturvaa myös ulkomaalaisille työntekijöille. Palvelujen liikkuvuuden toteutuessa ilman siirtymäaikoja jo ja EU:n käsittelyssä olevan sisämarkkinoiden palveludirektiivin myötä korostuu tarve vahvistaa tilaajan (pääurakoitsijan) vastuuta ja se, että ammattiliitoille ja myös työnantajajärjestöille annetaan rajat ylittävä kanneoikeus, jolla voidaan varmistaa työlainsäädännön noudattaminen silloinkin, kun palveluntarjoaja on peräisin toisesta jäsenmaasta ja Suomessa tehtävästä työstä maksetaan palkat lähtömaassa.

5 5 (5) SAK viittaa myös siihen hallitusohjelman kohtaan, jossa luvataan selvittää, kuinka työnantajat osallistuvat maahanmuuttajien kieli- ja muihin koulutuskustannuksiin. Kustannusten oikeudenmukaisempi jakaminen valtion ja ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten kesken onkin perusteltua myös valtiontalouden näkökulmasta. Näyttötutkinnot ja niiden kehittäminen voisi olla nykyistä useammin käytössä, jotta maahanmuuttajien ammattipätevyys voitaisiin osoittaa ripeästi ja siten helpottaa heidän pääsyään suomalaisille työmarkkinoille. SAK on valmis myötävaikuttamaan harkitun, työperusteisen ja huoltosuhdetta vahvistavan maahanmuuttopolitiikan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä jatkossakin työhön, jolla varmistetaan suomalaisten työmarkkinoiden vakaus ja torjutaan rasismia sekä ulkomaalaisvastaisia ennakkoluuloja. Tehokas ja nykyistä paremmin toimiva ulkomaalaishallinto on välttämätön edellytys sille, että ulkomaalaislainsäädäntö myös toimii käytännössä. Sillä on merkitystä myös työmarkkinoiden häiriöttömälle toiminnalle sekä valtiontaloudelle. Siksi SAK tukee sisäasianministeriössä vireillä olevia toimia, jotka tähtäävät ulkomaalaishallinnon toiminnan tehostamiseen. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Itälaajentumisraportti

Itälaajentumisraportti Itälaajentumisraportti 1 2 Itälaajentumisraportti Teksti Matti Viialainen 3 4 Julkaisija - Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Kannet, taitto Mikko Huttunen Paino - Valkealan Painokarelia ISBN

Lisätiedot

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

7/2002. Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä. SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ 7/2002 Suomen malli tuloksia luottamuksella ja yhteistyöllä SAK:n tavoitteet vaalikaudelle 2003 2007 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lokakuu 2002 Lisätietoja: Sinikka Näätsaari puh. (09) 7721 442

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys

Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus. Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Ulkomaista työvoimaa koskevan sääntelyn toimivuus Poliisihallituksen toimeksiannosta tehty selvitys Markku Hirvonen Harmaa Hirvi Oy 9.3.2012 2 Johdanto Suomessa toimivien ulkomaisten yritysten valvontaan

Lisätiedot

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä

Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansallinen Kokoomus Kokoomuksen eduskuntaryhmä 2006 Hyvinvointi tarvitsee tekijöitä Kansanedustaja Arto Satosen raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmälle työperusteisesta maahanmuutosta ja sen edistämisestä

Lisätiedot

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti

Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen. Työryhmän loppuraportti Talousrikostorjuntaan vaikuttavan lainsäädännön kehittäminen Työryhmän loppuraportti Sisäinen turvallisuus 36/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 23.6.2004 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa

Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa Palvelualan työnantajat ja joustavat ulkomaalaiset työntekijät. Maahanmuuttohallinnon merkitys prekaarin työvoiman tuottamisessa Jukka Könönen: VTM, Yhteiskuntatieteiden laitos, yhteiskuntapolitiikka,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009, 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009,10.5.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT, TARKOITUS

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015. Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAHANMUUTTO- POLIITTINEN OHJELMA 2010-2015 Ohjelman ohjausryhmä 8.12.2009 ja 15.4.2010 Maakuntahallitus 21.12.2009 ja 10.5.2010 Päijät-Hämeen liitto Päijät-hämeen liitto A187 * 2011 ISBN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ?

MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Riikka Asa, Heidi Muurinen MAAHANMUUTTO TYÖVOIMAN TARPEEN TÄYTTÄJÄNÄ? Helsinki 2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 1.1. Metodit...7 1.2. Määritelmät...10 2. Maahanmuuttopoliittinen lähestymistapa...

Lisätiedot

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi

Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014. Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi Rami press Kansanedustaja Raimo Piiraisen eduskuntakuulumiset Kesä 2014 Puh. 050-5121 587 raimo.piirainen@eduskunta.fi www.raimopiirainen.fi SDP:n ääni kuului vahvana hallitusneuvotteluissa Ay-liike kaiken

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET

SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET SUOMEN KUNTALIITON MAAHANMUUTTOPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty Suomen Kuntaliiton hallituksen kokouksessa 2.6.2004 SUOMEN KUNTALIITON KANNANOTTO MAAHANMUUTTOPOLITIIKAN KEHITTÄMISEEN Maahanmuuton vaikutuksia

Lisätiedot

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina

Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Erja Horttanainen, Anu Wikman-Immonen (toim.) Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina Toimittaneet Erja Horttanainen Anu Wikman-Immonen Kuvat Futureimagebank, Comma Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI

Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Eurooppalainen interkulttuurinen työpaikka: SUOMI Radu Szekely Case studies conducted by Sanna Antola Västra Nylands folkhögskola Karjaa, Finland KIITOKSET Västra Nylands Folkhögskola kiitollisena tunnustaa

Lisätiedot

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa

Kansallinen ihmiskaupparaportoija. Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa K 17/2010 vp Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kansallinen ihmiskaupparaportoija Kertomus 2010 Ihmiskauppa ja siihen liittyvät ilmiöt sekä ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutuminen Suomessa Julkaisusarja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2.

Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä 1.2 ja 2. 1 TEM muistiokooste, rakennepoliittisen ohjelman raportointi 15.11.2013 Muistiokoosteessa toimenpiteet 1.10, 1.12a4, 1.13, 1.16, 1.25, 2.1a, 2.1c, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, 3.8. Lisäksi erillismuistiot toimenpiteistä

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa

Muu maa mustikka? Maahanmuuttajat Etelä-Karjalassa Muu maa mustikka? 2008 Muu maa mustikka? Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 2008 Kansikuva: Vastavalo.fi/Jari Kurvinen ISSN 1235-8185 ISBN 952-9560-30-3 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...5 MAAHANMUUTTAJIEN MÄÄRITELMÄT...6

Lisätiedot

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys

Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Ulkomaisten työntekijöiden ja yritysten verovalvontaa koskeva selvitys Verotusta koskeva arvio ulkomaisen työvoiman käyttöä koskevan sääntelyn toimivuudesta ja puutteista 1/2013 Maaliskuu 2013 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Tietoa ja k äytännön vinkkejä henkilöstön edustajille

Tietoa ja k äytännön vinkkejä henkilöstön edustajille Tietoa ja k äytännön vinkkejä henkilöstön edustajille Oppaan ensimmäinen osa antaa vinkkejä siitä, mitä on hyvä ottaa huomioon maahanmuuttajien jäsenhankinnassa. Monet maahanmuuttajista tulevat maista,

Lisätiedot

Maahanmuutto ikääntymisongelmiemme ratkaisu?

Maahanmuutto ikääntymisongelmiemme ratkaisu? 19.6.2002 Keskustelualoitteita nro 69 Maahanmuutto ikääntymisongelmiemme ratkaisu? Pentti Vesterinen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi tilata osoitteesta Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa

Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009. Uudenmaan liitto. Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Uudenmaan liitto Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa ja Suomessa Uudenmaan liiton julkaisuja E 102-2009 Työperäinen maahanmuuttopolitiikka Alankomaissa

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö

Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö TEHYN JULKAISUSARJA 1 12 B SELVITYKSIÄ Maahanmuuttajataustainen koulutettu hoitohenkilöstö sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä Toivon, että minua arvioitaisiin sen mukaan mitä osaan, eikä sen

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti. Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 SUOMI 2014 Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti SUOMI 2014 Annual Report on Migration and Asylum Policy FINLAND 2014 Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Vuosittainen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot