I ale Elinkeino-, liikenne- ja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I ale Elinkeino-, liikenne- ja"

Transkriptio

1 I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus IIakemuksenne YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Teille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) nojalla yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta (toimintaympäristön kehittämisavustus) seuraavasti: Hankkeen julkinen nimi: Yrityspalvelujen vahvistaminen Savonlinnan seudulla osaksi Yritys- Suomi palveluverkostoa Hankkeen toteutuskunta: 740 SAVONLINNA Tukialue: Tukialue 1 Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksytyt ja hakijan esittämät menot (ilman arvonlisäveroa): (arvonlisävero on avustuskelpoinen, jos hakija esittää verottajalta saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta) Menot Hyväksytyt (euroa) Halciian esittämät (euroa Henkilöstön matkat Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Henkilöstön palkat Yhteensä Myönnetty avustus Avustus voi kuitenkin olla yhteensä enintään 70 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Toimintaympäristön kehittämisavustus on myönnetty momentilta (Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen). Avustus maksetaan edellä mainitun momentin arviomäärärahasta. Päätöksen liitteenä on tarkempi erittely avustuksen piiriin kuuluvista menoista sekä perustelut niiden esitettyjen menojen osalta, joita ei ole hyväksytty avustuksen piiriin. Mikäli hankkeen sisältöön tulee päätöksessä hyväksyttyjen menojen osalta tai muilta osin muutoksia sen toteuttamisen aikana, tulee niistä neuvotella erikseen ELY-keskuksen kanssa. Hanke on toteutettava välisenä aikana. Mikäli hanketta ei voida toteuttaa edellä mainitun toteuttamisajanjakson välisenä aikana, tulee hankkeen toteuttamista koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen toteuttamisajan päättymistä. Avustus on haettava maksuun viimeistään Mikäli avustusta ei voida hakea maksuun määräpäivään mennessä, tulee maksatushakemuksen jättämistä koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen määräajan päättymistä. Hankkeella on oltava oma kirjanpito tai sitä koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta. Avustuksen maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. Hankittava', ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain 348/2007 mukaisesti. Toimintaympäristöhankkeen ohjauksen, seurannan ja valvonnan tehostamiseksi tulee toimintaympäristöhanketta varten avustuksen saajan asettaa ohjausryhmä. Myönnettyyn toimintaympäristön kehittlimisavustukseen sovelletaan alussa mainittua lakia (1336/2006) ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007). Lisäksi avustusta koskevat seuraavilla sivuilla ilmoitetut ehdot. Etelä-Savon ELY-keskus, IMMikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

2 412 Elinkeino-, liikenne- ja 2(7) Dnro ESAELY/0 1 88/ /2011 ympäristökeskus Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija, yritysrahoitus Esko Nyyssönen, puh Johtaja LIITTEET Asiantuntija, yritysrahoitus Esko Nyyssönen Erittely avustuksen piiriin kuuluvista menoista sekä perustelut niiden esitettyjen menojen osalta, joita ei ole hyväksytty avustuksen piiriin. Arvio hankkeen vaikutuksista Avustuksen maksatushakemus liitteineen Oikaisuvaatimusosoitus Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

3 Elinkeino- Iukenne-ja ympäristl^^^^kus 3(7) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUSPÄÄTÖKSEN EHDOT YLEISTÄ Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (toimintaympäristön kehittämisavustus) myönnetään tuen hakijan esittämän hankesuunnitelman mukaisesti rajattuun hankkeeseen. Myönnetty toimintaympäristön kehittämisavustus on käytettävä päätöksessä hyväksyttyihin tarkoituksiin. Toimintaympäristön kehittämisavustus on myönnetty sillä edellytyksellä, että avustusta koskeva hakemus on jätetty ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Toimintaympäristön kehittämisavustus ei saa alentaa hankkeessa kehitetyn ja tuotetun palvelun hintaa. Palvelusta tulee periä kaikilta palvelua käyttäviltä pk-yrityksiltä yhtenäisiin hinnoitteluperusteisiin perustuva, markkinaehdoin määräytyvä hinta. Mikäli hanke toteutetaan eri EU-ohjelma-alueella kuin avustuspäätöksessä todetulla EU-ohjelma-alueella, avustusta ei voida maksaa avustuspäätöksessä todetun EU-ohjelman varoista. ELY-keskuksella sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus pyynnöstä saada muulta viranomaiselta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen käsittelyä varten välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA Avustus on haettava maksuun oheisella maksatushakemuslomakkeella rnyöntöpäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Mikäli avustusta ei voida hakea maksuun myöntöpäätöksessä mainittuun määräpäivään mennessä, tulee hankkeen toteuttamista koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen päätöksessä mainitun määräajan päättymistä. Mikäli maksatushakemusta eikä jatkoaikahakemusta ole toimitettu määräajassa, käyttämätön avustuksen osa voidaan katsoa rauenneeksi. Mikäli avustuksen kohteena oleva hanke ei toteudu tai toteutuu vain osittain tai hanke muutoin poikkeaa olennaisesti suunnitellusta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa ao. ELY-keskukselle. Mikäli hankkeen sisältöön esim. päätöksessä hyväksyttyjen menojen osalta tulee muutoksia sen toteuttamisen aikana, tulee niistä neuvotella erikseen ELY-keskuksen kanssa. Hanketta, joka ei toteudu lainkaan tai toteutuu vain osittain tai muutoin poikkeaa olennaisesti suunnitellusta, koskeva avustuspäätös voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi ja avustuspäätöksen tehneellä viranomaisella on oikeus purkaa avustuspäätös. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEIIITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN IIYVÄKSYTTÄVÄT MENOT Seuraavassa esitetään yleisiä sääntöjä ja periaatteita menojen hyväksymisestä toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin. Kunkin yksittäisen hankkeen avustuksen piiriin hyväksytyt menot todetaan yrityksen kehittämisavustuspäätöksessä ja eritellään tarkemmin avustuspäätöksen liitteessä. Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvien menojen hyväksyminen avustuksen piiriin edellyttää, että niistä on käytettävissä palvelun toimittajan avustuksen saajalle antama kirjallinen tarjous. Siltä osin kuin tarjouksia ei ollut käytettävissä vielä avustusta haettaessa, on kopiot taijouksista toimitettava ELY-keskukseen viimeistään avustuksen maksatushakemuksen yhteydessä. Mikäli jotakin hankittavaa palvelua koskevaa kirjallista tarjousta ei ole tarkoituksenmukaista/mahdollista hankkia, tulee tästä neuvotella ELY-keskuksen kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kyseisen palvelun hankintaa. Palkkamenot Hankkeesta avustuksen saajalle aiheutuvia avustuksen piiriin hyväksyttäviä palkkamenoja voivat pääsääntöisesti olla palkkamenot, jotka aiheutuvat avustettavan hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisen uuden henkilön/henkilöiden paikkaamisesta avustuksen saajaorganisaatioon. Lähtökohtana on tällöin se, että henkilö/henkilöt käyttävät avustuksen piiriin hyväksytystä ajalta koko työpanoksensa avustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Avustuksen piiriin voidaan erityisestä syystä hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön käyttämisestä hankkeen toteuttamiseen aiheutuvia palkkam.anoja. Avustuksen saajan olemassa olevan henkilöstön palkkamenojen hyväksyminen edellyttää, että henkilön työpanoksella ja tehtävällä on merkitystä hankkeen toteuttamisessa ja että asianomaisen työntekijän ajankäyttöä hankkeen piirissä seurataan tunti- tai päivätasolla kirjallisella seurat-maila, joka tarkistetaan maksatuksen yhteydessä. Kirjallisesta työajan seurannasta on ilmettävä avustuksen piiriin hyväksytyssä hankkeessa tehty työ, ja tämän lisäksi myös henkilön hankkeen toteuttamisaikana tekemän muun työn kokonaismäärä. Palkkamenoinavoidaa.n hyväksyä joko avustuksen saajaorganisaation ulkopuolelta hankkeeseen palkattavan henkilön/henkilöiden tai avustuksen saajaorganisaation olemassa olevan henkilöstön työajan seurannan mukaisia palkkamenoja. Kummassakin tapauksessa avustuksen piiriin voidaan hyväksyä palkka (sisältäen hankkeeseen kohdistuvan maksetun Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL.164, MIKKELI, puh , tieksi (015)

4 Elinkeino- 1 liikenneympäristöe^^skus 20.12,2011 4(7) lomapalkan ja lomarahan tai lomapalkka- ja rahavarauksen) sekä palkkaan kohdistuvat työnantajamaksut. Matkamenot Avustuksen piiriin hyväksyttävien henkilöstön matkojen tulee kiinteästi liittyä avustuksen piiriin hyväksyttyyn hankkeeseen. Matkojen tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja perusteltuja. Jos avustuksen piiriin on hyväksytty matkoista aiheutuvia menoja, nämä menot hyväksytään enimmillään verohallituksen päätöksen mukaisina. Investoinnit Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin. Aineellisella investoinnilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Aineettomana investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Pk-yrityksille tarpeellisten palvelujen kehittämishankkeissa koneet ja laitteet voidaan hyväksyä avustuksen piiriin, mikäli pkyrityskäyttö koneen/laitteen osalta on vähintään 50 prosenttia koneen ja laitteen kokonaiskäyttöajasta ja mikäli yksittäisen plcyrityksen osuus koneen/laitteen laskutuksesta on vähemmän kuin 25 prosenttia. Koneiden ja laitteiden pk-yrityskäyttöä koskevien arvioiden tulee perustua sovittuun koneen käyttöaikaan. Käytetyn koneen, laitteen tai kaluston hankintameno ei ole avustuskelpoinen, jos sen hankintaan on viiden edellisen vuoden aikana saatu julkista tukea. Hakijan tulee selvittää ELY-keskukselle viiden edellisen vuoden ajalta avustuksen piiriin esittämiensä käytettyjen koneiden, laitteiden ja kaluston aikaisemmat omistajat ja niille myönnetyt tuet. Koneiden, laitteiden ja tilojen vuokrat sekä yleiskustannukset Koneiden ja laitteiden vuokria (esim. leasing-vuokria) ja tilojen vuokria voidaan hyväksyä vain toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetun projektin ajalta. Yleiskustannuksina voidaan hyväksyä vain tosiasiallisesti aiheutuneet ja kirjanpidosta todennettavissa olevat menot. Yleiskustannuksina voidaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hyväksyä toimintaympäristöhaukkeen toteuttamisen vaatimia hallintomenoja kuten puhelimen käytöstä, postituksesta, kopioinnista yms. aiheutuvia menoja sekä toimisto- että teknisten palvelujen käytöstä aiheutuvia menoja. Yleiskustannuksia voidaan avustusta myönnettäessä hyväksyä enintään 10 % toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Avustusta maksettaessa voidaan yleiskustannuksia hyväksyä enintään 10 % toteutuneista hyväksyttävistä menoista. Arvonlisävero Arvonlisävero on avustuskelpoinen, jos hakija esittää verottajalta saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUMATTOMAT MENOT Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin ei hyväksytä ns. laskennallisia kustannuksia jotka eivät perustu avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneisiin menoihin. Avustuksen piiriin ei myöskään hyväksytä sakkoja, rangaistusmaksuja, oikeudenkäyntikuluja, osakkeita ja osuuksia, henkilö-, paketti- ja kuorma-autoa, rakennusaikaisia korkoja ja muita rahoituskulu (esiin. varainsiirtovero, provisio) eikä omaisuutta, joka hankitaan vakuutuksella korvatun tilalle. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin ei hyväksytä ostoja tuen hakijaorganisaation omistajatahoilta tai toimivalta johdolta eikä ostoja sellaiselta taholta, jota hakijaorganisaatio omistaa. Ostoilla tarkoitetaan koneiden, laitteiden, rakennusten sekä ulkopuolisten palvelujen ostoa. Edellä mainittuun rinnastetaan tapaukset, joissa asiantuntijapalveluja tai muita suoritteita myy ulkopuolinen yritys, mutta käytännössä palvelun tuottaminen tapahtuu avustusta hakevan yrityksen osakkaan asiantuntemusta hyödyntäen, sekä muut tapaukset, joissa asiantuntijapalvelun tai muun suoritteen myyjä ei ole riippumaton avustusta hakevasta yrityksestä. TUETTUUN TOIMINTAYM:PÄI JSTÖHANKKKESEEN LIITTYVIEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Hankintojen kilpailuttamista säätelee julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007). Em. lakiin perustuva kilpailuttamisvelvollisuus koskee toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksyttyjen hankintojen osalta aina julkisia toimijoita (valtio, kunnat, kuntainliittojen viranomaiset yms. ja muut oikeushenkilöt, joiden katsotaan kuuluvan julkishallintoon). Kilpailuttainisvelvollisuus koskee myös yksityisiä yhteisöjä ja yrityksiä, mikäli myönnettävä avustus on yli 50 %. Mikäli avustuksen kohteena olevia hankintoja ei ole kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaan, avustus voidaan jättää maksamatta näiltä osin._ TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEFHTTÄMISAVUSTUKSEN MAKSAMINEN ELY-keskus maksaa yrityksen kehittämisavustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Maksatus ta haetaan päätöksen yhteydessä saaduilla lomakkeina. Maksatushakemus :iiitteineon on tulostettavissa myös internetistä osoitteosta ja Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , faksi (015)

5 Elinkeino-, liikenne- ja yrn^^^ lsl,ö^^^kus 5(7) saatavissa erikseen ELY-keskuksesta. Avustus voidaan maksaa vain, mikäli avustuksen myöntämisen pohjana olleet avustuksen myöntämisedellytykset ovat maksatusvaiheessa edelleen olemassa. Avustus maksetaan toteutuneiden kirjanpitoon perustuvien menojen perusteella. Avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on oltava maksettu ja avustuksen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Avustuksen kohteena olevien hankintojen maksua ei saa rahoittaa maksun saajan antamalla lainalla. Maksatuksen yhteydessä voidaan hyväksyä vain avustuspäätöksen menolajien mukaisia menoja, jotka ovat syntyneet tässä päätöksessä todettua hankkeen toteutusaikana. Avustus maksetaan yleensä yhdessä tai kahdessa erässä, ellei ELY-keskuksen kanssa ole toisin sovittu. Avustuksen saajan on maksatushakernuksensa yhteydessä annettava hyväksyttävä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta ja hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitukseen sisältyvän osakepääoman maksamisesta on maksatushakemuksen yhteydessä aina esitettävä kaupparekisterioto. Hankkeella on oltava oma kirjanpito tai sitä koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta. Avustuksen maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. RAPORTOINTI Avustuksen saajan on avustuksen viimeistä maksatuserää koskevan maksatushakemuksen yhteydessä annettava selvitys avustuksella toteutettujen toimenpiteiden tuloksista (toimintaympäristöhanklceen loppuraportti, maksatushakemuksen liite). Avustuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi avustuksen saajan on lisäksi raportoitava avustuksen myöntäjälle hankkeen vaikutuksista jokaisen maksuerän yhteydessä sekä erikseen kirjallisesti aikaisintaan kahden vuoden kuluttua avustuksen viimeisestä rnaksuerästä. Avustuksen myöntäjä pyytää erikseen nämä raportointitiedot avustuksen saaja.ita määräajan kuluttua. ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN Avustuksen saajan on säilytettävä kaikki avustettavaan hankkeeseen liittyvä kirjanpitoaineisto ja muut asiakirjat niin, että avustuksen käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten, kuin kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 :ssä säädetään. Euroopan yhteisön rakennerahastojen kautta tulevan avustuksen osalta säilytysvelvollisuus on kuitenkin vähintään kolmen vuoden ajan komission suorittamasta ohjelmakauden loppuerän maksusta eli vähintään vuoden 2022 loppuun. AVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ Takaisinperintää koskevat perusteet ovat valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 5 luvun :ssä, joista :t sisältävät keskeisimmät takaisinperintäsäännökset ja :t sisältävät säännökset kohtuullistamisesta, takaisinperinnän määräajasta ja talcaisinperinnästä päättävästä viranomaisesta. Lisäksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 2 :n 2 momentin mukaisesti maksatuksen keskeyttämiseen, avustuksen palauttamiseen, takaisinperintään, korkoon, viivästyskorkoon, yhteisvastuullisuuteen, vanhenemiseen ja kuittaukseen sovelletaan, mitä niistä valtionavustuslain (688/2001) 19, 20, 24, 25, 27, 29 ja 30 :ssä säädetään. Takaisinperintä voi perustua myös avustuspäätöksessä annettuihin ehtoihin tai Euroopan komission tai EY-tuomioistuinten päätöksiin. Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle avustuksen maksupäivästä korkolain 12 :n (340/2002) mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään viranomaisen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa (340/2002) tarkoitetun korkokannan mukaan. Avustuksien mahdolliseen väärinkäyttöön liittyvistä rikosoilceudellisista seuraamuksista on säädetty rikoslain (39/1889) 29 luvussa. Ilmoitusvelvollisuus Avustuksen saajan on välittömästi ilmoitettava ELY-keskukselle toiminnan lopettamisesta tai muista avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiselcsi tarvittavista seikoista sekä avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta tai muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Investointiin kohdistuneen avustuksen osalta avustuksen saajan on ilmoitettava myös avustuksen kohteena olevan toiminnan supistamisesta, konkurssiinhakemisesta ja asettamisesta, yritysjärjestelyistä, siirtymisestä toiselle paikkakunnalle ja omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luvut-lamisesta tai vahingoittumisesta. Avustuksen saajan on ilmoitettava myös avustuksen saajana olevan yhteisön omistuksessa tapahtuneista muutoksista. Viivästynyt tai laiminlyöty ilmoitus ei poista mahdolliseen takaisinperintään liittyvää koron maksarnisvelvoitetta. Palautusvelvollisuus Avustuksen saajan tulee valtionavustuslain 20 :n mukaan viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa. Avustuksen saajan tulee palauttaa avustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.. Investointimn kohdistuneen avustuksen takaisinperintä toiminnan lopettamisen vuoksi Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

6 ' 4e Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6(7) Viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 26 :n mukaan määrättävä investointiin kohdistunut avustus tai sen osa takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on 19 :n 2 momentissa tarkoitetun käyttöajan kuluessa lopettanut avustuksen kohteena olevan toimintansa tai supistanut sitä olennaisesti taikka asetettu konkurssiin. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tai omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luovuttaminen toiselle katsotaan toiminnan lopettamiseksi, jos toimintaa ei jatketa tai sitä ei jatketa kyseiselle avustukselle säädetyn tukitason piiriin kuuluvalla alueella. Avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajan kuluminen alkaa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 19 :n 2 momentin mukaan avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Investointiin kohdistunut yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus on perittävä takaisin toiminnan lopettamisen johdosta myös silloin, kun toiminnan tai omaisuuden on katsottava lain tarkoitusperien vastaisesti siirtyneen asetetun käyttöajan kuluessa avustuksen saajana olevan yhteisön omistusmuutosten johdosta yksityisten yritysten tai muiden voittoa tavoittelevien yhteisöjen omistukseen (esiin. osake-eneministö). Investointiin kohdistuneen avustuksen takaisinperintä omaisuuden vahingoittumisen johdosta Jos avustuksen kohteena ollut omaisuus on tuhoutunut tai vahingoittunut 19 :n 2 momentissa tarkoitettuna käyttöaikana eikä tuhoutuneen tai vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankita uutta vastaavaa omaisuutta, viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 2 momentin mukaan päätöksellään määrättävä avustuksen maksaminen lopetettavaksi ja määrättävä mahdollisesta vakuutuskorvauksesta tai muusta korvauksesta takaisin perittäväksi määrä, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta. Avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajan kuluminen alkaa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 19 :n 2 momentin mukaan avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Avustuksen takaisinperintä muilla perusteilla Viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 1 momentin mukaan määrättävä avustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus tai sen osa takaisin perittäväksi, jos: 1) avustus on perittävä valtionavustuslain 21 :ssä säädetyillä perusteilla takaisin; 2) avustuksen saaja on jättänyt ilmoittamatta avustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot; 3) avustuksen saaja on kieltäytynyt 21 :ssä tarkoitetulla tavalla esittämästä tarkastuksessa tarvittavaa aineistoa tai muuten avustamasta tarkastuksessa; taikka 4) Euroopan yhteisön lainsäädännössä sitä edellytetään. Valtionavustuslain 21 :n mukaan viranomaisen on määrättävä avustus takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on: 1)jättänyt palauttamatta sellaisen avustuksen tai sen osan, joka valtionavustuslain 20 :n mukaan on palautettava; 2) käyttänyt avustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut viranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan; taikka 4) muutoin 1-3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. Viranomainen voi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 3 momentin mukaan päätöksellään määrätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on: 1)jättänyt ilmoittamatta toiminnan lopettamisesta tai muista avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi tarvittavista seikoista; 2) jättänyt ilmoittamatta avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta tai muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta; taikka 3) menetellyt tosiasiallisesti 26 tai 27 :ssä säädettyyn rinnastettavalla tavalla antamalla avustuksen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon, Aiemmin myönnetyn avustuksen takaisinperintä ja uuden avustuksen myöntäininnen Avustusta ei voida myöntää eikä maksaa, jos avustuksen hakijalta on päätetty periä takaisin lain (1336/2006) tai sen voimaantullessa voimassa olleen lain (1068/2000) nojalla myönnettyä avustusta, eikä avustusta ole maksettu korkoineen takaisin. Avustusta ei voida maksaa myöskään silloin, jos avustuksen hakijaan kohdistuu komission asetuksen (EY) N:o 800/ artiklan 6. kohdassa tarkoitettu EY -komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintärnääräys, jossa avustus on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. TAIIKAS TUSOIKEIJ'S Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) 21 : Työ- ja elinkeino'minister'iöllii ja elinkeino-, liikenne-, ja ympär'istökesicuksella sekä niiden valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan ja avustuksen sannan liiketoimintaa avustuksen myöntämisen jakäytöia edellyttämässä Iaajuudessa. Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh :120, faksi (015)

7 Eihkeino-, liikenne- ja y1'11'päristök^.'^kl=.is LIITE PÄÄTÖKSEEN ERITTELY AVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUVISTA MENOISTA Toimintaympäristön kehittämisavustus Henkilöstön matkat Hankesuunnitelman mukaisesti Yhteensä euroa Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Hankesuunnitelman mukaisesti Yhteensä euroa Henkilöstön palkat Yritysasiamies Yrityspalvelusihteeri (50 % työajasta) Yrityspalvelujohtaja (50 % työajasta) Yhteensä euroa PERUSTELUT NIIDEN ESITETTYJEN MENOJEN OSALTA, JOITA EI OLE HYVÄKSYTTY )1 AVUSTUKSEN PIIRIIN Toimintaympäristön kehittämisavustus Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , faksi (015)

8 Elinkeino- liikenne- ja ympäplstökeskus ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA LIITE PÄÄTÖKSEEN Avustuksen saaja:: SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Hankkeen julkinen nimi:: Yrityspalvelujen vahvistaminen Savonlinnan seudulla osaksi Yritys-Suomi palveluverkostoa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSELLA RAHOITETTAVAN HANKKEEN VAIKUTUKSET KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA HANKKEEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN (vaikuttavuustietojen määritelmät ovat tämän liitteen lopussa). 1. VAIKUTUKSET PK-YRITYKSIIN Moneenko pk-yritykseen hanke välittömästi vaikuttaa 2000 kpl 2. TYÖLLISYYSVAIKUTUS Hankkeen toteuttamisen arvioidaan lisäävän avustuksen saajayhteisön työpaikkoja nykyisestä: uusia kokoaikaisia pysyviä työpaikkoja 0 kpl joista naistyöpaikkoja 0 kpl Tässä vaikuttavuusarviossa on arvioitu yllä mainitun hankkeen aikaansaamia vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon, vientiin ja työllisyyteen kahden (2) vuoden kuluttua hankkeen valmistumisesta. Arvioinnin perustana ovat avustuksen hakijan hakemuksessaan ihnoittamat vaikuttavuusarviot. Tässä arvioitujen vaikutusten toteutumisesta Teiltä tullaan kysymään jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä sekä erikseen kirjallisesti noin kahden vuoden kuluttua hankkeen viimeisestä maksuerästä. Valtioneuvoston asetuksen (675/2007) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaisesti avustuksen myöntäjän on arvioitava myöntämiensä avustusten vaikuttavuutta ja avustuksille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Avustuksen saajaa on raportoitava avustusta saaneen hankkeen toteuttamisesta ja vaikutuksista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hanketta koskevan avustuksen viimeisestä maksuerästä. VAIKUTTAVUUSTIETOJEN MÄÄRITELMÄT Työllisyysvaikutus Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan a) pysyvä kokoaikainen tai b) kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopiiväisestä työajasta), mutta kuitenkin luonteeltaan pysyvä työpaikka. a) Pysyvä kokoal/cainen lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä kokoaikaisia työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. b) Kausiluonteiset tai osa-aikuiset työsuhteet, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. Ko. työsuhde muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali yrityskohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa työssäoloaika on kuusi kuukautta vuodessa, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. Kohdat aja b yhdessä muodostavat uusien kokoaikaisten pysyvien työpaikkojen yhteismäärän. Etelä -Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , :['aksi (015)

9 Tarkastuksen suorittamiseksi avustuksen hakija tai avustuksen saaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä, korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki tarvittavat asiakirjat ja muun avustuksen kiiyttöön liittyvän aineiston sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus tässä tarkoituksessa päästä tarkasteltavan hallitsemiin tai käytössä oleviin tiloihin ja alueille. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa asiakirjat ja muu edellä tarkoitettu aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saavuttaminen tätä edellyttää. Asiakirjat ja muu luovutettu aineisto tulee viipymättä palauttaa, kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edellytä niiden hallussapitoa. Tarkastusta suorittavan pyynnöstä tarkastettavan tulee myös antaa tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Poliisi-, tulli-, ulosotto- ja veroviranomaisen on korvauksetta annettava tässä pykälässä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi tarpeellista virka-apua. OIKEUS TIETOJEN SAAMISEEN Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 22 : Työ- ja elinkeinoministeriöllä on salassapitosäännösten estämättä ja. korvauksetta oikeus saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustusjärjestelmän hallinnoinnin edellyttämiä tarpeellisia tietoja ja selvityksiä avustusten hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on sama oikeus saada tietoja avustusten käytöstä avustuksen saajilta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus korvauksetta saada muulta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä ja henkilöltä luonnollista henkilöä tai oikenshenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen käsittelemiseksi välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 23 : Tämän lain mukaisia tehtäviä hoitavan salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Teknologian kehittämiskeskukselle, Finnvera Oyj:lle, Maaseutuvirastolle sekä työ- ja elinkeinotohnistolle. Edellä mainittuja tietoja voidaan luovuttaa myös 20 ja 21 :ssä tarkoitettuja tarkastuksia suorittavalle muulle viranomaiselle tai ulkopuoliselle tilintarkastajalle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten. Lisäksi tietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä siitä valtionavustuslain 31 ja 32 :ssä säädetään. RAKENNERAEASTO-OHJELMIEN TOIMEENPANO, VALVONTA JA TARKASTUS Rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa, valvonnassa ja tarkastuksessa noudatetaan, mitä asiasta säädetään rakennarahastolaissa (1401/2006) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa. MUUTOKSENHAKU Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 32 : Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Oikaisuvaatirnnusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Etelä-Savon EL Y-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , kaksi (015)

10 ^^ICI^+^^^'I^^r liikenne- ja yrnpärils^^^^^skl..ls OIKAI SU VAA TIMUS O S OITUS 1(1) LIITE PÄÄTÖKSEEN Oikaisumenettelysäännös Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) 32. Oika isuva atimusvirano mainen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Savon ELY-keskukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus osoitetaan oikaisuvaatinmsviranomaiselle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajassa Etelä-Savon ELYkeskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatvnusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. Oikaisuvaatimuskirj elmil Kirjelmässä on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan 4) oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 5) postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Oikaisuvaatimuksen liitteet Kirjelmään on liitettävä: 1)päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta 3) asiakirjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 4) asiamiehen valtakirja Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmän voi viedä oikaisua vaativa itse tai hänen valtuuttarnansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamon aukioloaika on klo Etelä-Savon ELY-keskus käyntiosoite: Mikonkatu 5 postiosoite: PL 164, 50101, Mikkeli puhelinvaihde: telekopi.o: (01.5) Muutoksenhakan oikaisuvaatirnuksesta annettuun päätökseen Okkaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valitta.malla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 64, MIKKELI, puh , Taksi (015)

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa

16.4.2015. Jyväskylän kaupunki. hakemuksessa mainitut. Maksetaan pankkitilille FI6252900220009516 OKOYFIHH. kaksi kertaa vuodessa Sivu 1 / 6 Päätös OKM/104/620/2015 16.4.2015 Jyväskylän kaupunki PL 193 40101 Jyväskylä Viite Hakemuksenne 15.1.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi FarmiPeli Oy 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Urpo Manninen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 165/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

euroa. Maksetaan pankkitilille FI

euroa. Maksetaan pankkitilille FI Sivu 1 / 6 Päätösluonnos OKM/5/610/2015 26.5.2016 Helsingin kaupunki PL 2213 00099 Helsingin kaupunki Viite Hakemuksenne 5.10.2015 Asia Investointiavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 4 Maksatuksen tiedot... 4 Hankkeen toteutuneet

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta /2014 Laki. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta /2014 Laki. valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 9/2014 Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskus ympäristäkeskus PÄÄTÖS 1 ( 4 ) Dnro PIRELY/0240/05.02.09/2015 SALON KAUPUNKI KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT Tehdaskatu 2 24100 SALO Annettu postin kuljetettavaksi E N: u P K I Y-tunnus 0139533-1 o 6 r a V l 5

Lisätiedot

Päätös. Helsingin kaupunki. Maksetaan pankkitilille FI NDEAFIHH

Päätös. Helsingin kaupunki. Maksetaan pankkitilille FI NDEAFIHH Sivu 1 / 6 Päätös 20.12.2013 OKM/261/520/2013 Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI. Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b Porvoo

PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI. Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b Porvoo le SOSIAAl4- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 4.10, 2016 STM/3238/2016 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN - MUUTOSAGENTTI HAKIJA Porvoon kaupunki Raatihuoneenkatu 5 b 06100 Porvoo HAKEMUS Porvoon kaupunki on hakenut

Lisätiedot

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen

Päätös. Erityisavustuksen myöntäminen Sivu 1 / 5 Päätös Viite Asia Hakemuksenne Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt huomioon ottaen määrärahojen riittämättömyyden opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi EDUSKUNNAN VASTAUS 173/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 10 :n ja 14 luvun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

OKM/4/203/ (6) PÄÄTÖS

OKM/4/203/ (6) PÄÄTÖS OKM/4/203/2017 1 (6) PÄÄTÖS Opetus- ja kulttuuriministeriö Valo, Valtakunnallinen liikunta-ja urheiluorganisaatio Ry Radiokatu 20 00240 Helsinki Asia Valtionavustusten drno 1838/625/2013, drno 95/626/2013,

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6)

,QÖ/ 1-1-0066/7 9)2. 65 6) Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 Valtioneuvosto HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Asiakirjan

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN MAKSATUSHAKEMUS Ohjeita seuraavilla sivuilla Hakemuksen saapumispäivä 1 Hakijan virallinen nimi 3 Hakijan yhteyshenkilön nimi Matti Soronen Faksi 4 Postinumero

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

20.12.2013 OKM/259/520/2013

20.12.2013 OKM/259/520/2013 Päätös 20.12.2013 OKM/259/520/2013 HEINOLAN KAUPUNKI Kirjaamo 27-12- 2013 Asianumero lehtäv uokitus Heinolan kaupunki Rauhankatu 3 18100 Heinola Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Kainuun prikaati Päätös 1 (3)

Kainuun prikaati Päätös 1 (3) Kainuun prikaati Päätös 1 (3) KAJAANI 18.8.2016 MM17530 Laki puolustusvoimista (22.12.2009/1617) 14 Kainuun prikaatin toimintakäsky 2016 KIINTEISTÖJEN TILAPÄINEN KÄYTTÄMINEN PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILAALLISEEN

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut seuraavan päätöksen: KUULUTUS Dnro 1863/5715/2014 Varsinais-Suomi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö on antanut 4.11.2015 seuraavan päätöksen: Vesistöjen tai vesistönosien

Lisätiedot

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015

j%. ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 15.6.2015 Elinkeino-, liikenne- ja Päätös UUDELY/139/07.00/2010 j%. ympäristökeskus 15.6.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n 3 momentin nojalla annet tu määräys VELVOITETTAVA VIRELLETULO Neste Oyj,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Päätös. Erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämishanke. Avustuksen käyttöaika ,00 euroa

Päätös. Erikoissosiaalityöntekijäkoulutuksen kehittämishanke. Avustuksen käyttöaika ,00 euroa Sivu 1 / 8 Päätös 2.6.2015 OKM/170/523/2015 Lapin Yliopisto PL 122 96101 Rovaniemi Viite Hakemuksenne 28.4.2015 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuraavan

Lisätiedot

As Oy Satu kallion Rivitalot - aurinkolämpöä, ilmavesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyntävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen 37 000

As Oy Satu kallion Rivitalot - aurinkolämpöä, ilmavesilämpöpumppua ja polttoainetta hyödyntävän lämmitysjärjestelmän rakentaminen 37 000 Espoon kaupunki Ote pöytäkirjasta Sivu 1 Asuntoasiain päällikkö 16.12.2010 25 Pöytäkirjanote 1 305 1 214 1 201 0 Suhdanneluonteisten energia-avustushakemusten käsitteleminen Päätös Päätin teknisen ja ympäristötoimen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Ministeriö on hylännyt hakemuksen niiltä osin kuin se koskee urheilun, musiikin sekä kuva-ja mediataiteen erityisiä koulutustehtäviä.

Ministeriö on hylännyt hakemuksen niiltä osin kuin se koskee urheilun, musiikin sekä kuva-ja mediataiteen erityisiä koulutustehtäviä. Päätös OKM/25/530/2017 26. 10. 2017 Järvenpään kaupunki PL 41 04401 JÄRVENPÄÄ LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehdystä hakemuksesta muuttanut Järvenpään kaupungin lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto 8/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 10 Eläintarhan skeittipuiston rakennustyön tilaaminen HEL 2015-009893 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata Eläintarhan skeittipuiston

Lisätiedot

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Yliopistolaki. 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus. 45 Tavoitteiden asettaminen. 46 Valtion rahoituksen määräytymisperusteet Yliopistolaki 6 luku Yliopistojen ohjaus ja rahoitus 45 Tavoitteiden asettaminen Opetusministeriö ja yliopistot sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala

N:o 688/ 2001. Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001. Valtionavustuslaki. 1 luku Yleiset säännökset. Soveltamisala LIITE 1 N:o 688/ 2001 Annettu Naantalissa 27 päivänä heinäkuuta 2001 Valtionavustuslaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tässä laissa säädetään niistä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikuntavirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 37 n syksyn esitteen paino ja julkaisu Helsingin Sanomien välissä HEL 2016-008246 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Helsingin Sanomien väliin 16-sivuisen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Ylimetsänhoitaja 23.2.2017 Matti Heikurainen MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN PÄÄTÖS YLEISAVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ SUOMEN METSÄKESKUKSELLE Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

0_5111 )0. 1-/a Päätös HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR. Erityisavustuksen myöntäminen

0_5111 )0. 1-/a Päätös HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR. Erityisavustuksen myöntäminen Päätös OKM/1231/625/2014 22.5.2014 HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR Saapunut/Inkommit Helsingin kaupunki PL 10 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Viite Hakemuksenne 27.2.2014 Asia

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 164 Heka Lassila Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 pohjarakennesuunnittelu HEL 2016-006360 T 02 08 03 01 Att 7303017 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa toimiston

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta koekäyttöön HEL 2017-006988 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana vaihteenohjausjärjestelmän

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 61 Sähköbussien pikalatausasemien perustustyöt HEL 2017-004394 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana sähköbussien pikalatausjärjestelmän

Lisätiedot