I ale Elinkeino-, liikenne- ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I ale Elinkeino-, liikenne- ja"

Transkriptio

1 I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus IIakemuksenne YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUS Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt Teille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (1336/2006) nojalla yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta (toimintaympäristön kehittämisavustus) seuraavasti: Hankkeen julkinen nimi: Yrityspalvelujen vahvistaminen Savonlinnan seudulla osaksi Yritys- Suomi palveluverkostoa Hankkeen toteutuskunta: 740 SAVONLINNA Tukialue: Tukialue 1 Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksytyt ja hakijan esittämät menot (ilman arvonlisäveroa): (arvonlisävero on avustuskelpoinen, jos hakija esittää verottajalta saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta) Menot Hyväksytyt (euroa) Halciian esittämät (euroa Henkilöstön matkat Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Henkilöstön palkat Yhteensä Myönnetty avustus Avustus voi kuitenkin olla yhteensä enintään 70 % avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Toimintaympäristön kehittämisavustus on myönnetty momentilta (Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen). Avustus maksetaan edellä mainitun momentin arviomäärärahasta. Päätöksen liitteenä on tarkempi erittely avustuksen piiriin kuuluvista menoista sekä perustelut niiden esitettyjen menojen osalta, joita ei ole hyväksytty avustuksen piiriin. Mikäli hankkeen sisältöön tulee päätöksessä hyväksyttyjen menojen osalta tai muilta osin muutoksia sen toteuttamisen aikana, tulee niistä neuvotella erikseen ELY-keskuksen kanssa. Hanke on toteutettava välisenä aikana. Mikäli hanketta ei voida toteuttaa edellä mainitun toteuttamisajanjakson välisenä aikana, tulee hankkeen toteuttamista koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen toteuttamisajan päättymistä. Avustus on haettava maksuun viimeistään Mikäli avustusta ei voida hakea maksuun määräpäivään mennessä, tulee maksatushakemuksen jättämistä koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen määräajan päättymistä. Hankkeella on oltava oma kirjanpito tai sitä koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta. Avustuksen maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. Hankittava', ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat on kilpailutettava julkisista hankinnoista annetun lain 348/2007 mukaisesti. Toimintaympäristöhankkeen ohjauksen, seurannan ja valvonnan tehostamiseksi tulee toimintaympäristöhanketta varten avustuksen saajan asettaa ohjausryhmä. Myönnettyyn toimintaympäristön kehittlimisavustukseen sovelletaan alussa mainittua lakia (1336/2006) ja sen nojalla annettua valtioneuvoston asetusta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (675/2007). Lisäksi avustusta koskevat seuraavilla sivuilla ilmoitetut ehdot. Etelä-Savon ELY-keskus, IMMikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

2 412 Elinkeino-, liikenne- ja 2(7) Dnro ESAELY/0 1 88/ /2011 ympäristökeskus Lisätietoja antaa tarvittaessa asiantuntija, yritysrahoitus Esko Nyyssönen, puh Johtaja LIITTEET Asiantuntija, yritysrahoitus Esko Nyyssönen Erittely avustuksen piiriin kuuluvista menoista sekä perustelut niiden esitettyjen menojen osalta, joita ei ole hyväksytty avustuksen piiriin. Arvio hankkeen vaikutuksista Avustuksen maksatushakemus liitteineen Oikaisuvaatimusosoitus Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

3 Elinkeino- Iukenne-ja ympäristl^^^^kus 3(7) TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUSPÄÄTÖKSEN EHDOT YLEISTÄ Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (toimintaympäristön kehittämisavustus) myönnetään tuen hakijan esittämän hankesuunnitelman mukaisesti rajattuun hankkeeseen. Myönnetty toimintaympäristön kehittämisavustus on käytettävä päätöksessä hyväksyttyihin tarkoituksiin. Toimintaympäristön kehittämisavustus on myönnetty sillä edellytyksellä, että avustusta koskeva hakemus on jätetty ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista. On huomattava, että esimerkiksi hanketta koskevan sopimuksen tai tilauksen tekeminen, hankinnan toimitus tai hankintaa koskeva maksu merkitsee hankkeen aloittamista. Toimintaympäristön kehittämisavustus ei saa alentaa hankkeessa kehitetyn ja tuotetun palvelun hintaa. Palvelusta tulee periä kaikilta palvelua käyttäviltä pk-yrityksiltä yhtenäisiin hinnoitteluperusteisiin perustuva, markkinaehdoin määräytyvä hinta. Mikäli hanke toteutetaan eri EU-ohjelma-alueella kuin avustuspäätöksessä todetulla EU-ohjelma-alueella, avustusta ei voida maksaa avustuspäätöksessä todetun EU-ohjelman varoista. ELY-keskuksella sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus pyynnöstä saada muulta viranomaiselta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen käsittelyä varten välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa. PÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLOAIKA Avustus on haettava maksuun oheisella maksatushakemuslomakkeella rnyöntöpäätöksessä mainitun ajan kuluessa. Mikäli avustusta ei voida hakea maksuun myöntöpäätöksessä mainittuun määräpäivään mennessä, tulee hankkeen toteuttamista koskevasta jatkoajasta tehdä perusteltu kirjallinen hakemus ELY-keskukselle ennen päätöksessä mainitun määräajan päättymistä. Mikäli maksatushakemusta eikä jatkoaikahakemusta ole toimitettu määräajassa, käyttämätön avustuksen osa voidaan katsoa rauenneeksi. Mikäli avustuksen kohteena oleva hanke ei toteudu tai toteutuu vain osittain tai hanke muutoin poikkeaa olennaisesti suunnitellusta, tulee siitä välittömästi ilmoittaa ao. ELY-keskukselle. Mikäli hankkeen sisältöön esim. päätöksessä hyväksyttyjen menojen osalta tulee muutoksia sen toteuttamisen aikana, tulee niistä neuvotella erikseen ELY-keskuksen kanssa. Hanketta, joka ei toteudu lainkaan tai toteutuu vain osittain tai muutoin poikkeaa olennaisesti suunnitellusta, koskeva avustuspäätös voidaan ottaa uudelleen käsiteltäväksi ja avustuspäätöksen tehneellä viranomaisella on oikeus purkaa avustuspäätös. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEIIITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN IIYVÄKSYTTÄVÄT MENOT Seuraavassa esitetään yleisiä sääntöjä ja periaatteita menojen hyväksymisestä toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin. Kunkin yksittäisen hankkeen avustuksen piiriin hyväksytyt menot todetaan yrityksen kehittämisavustuspäätöksessä ja eritellään tarkemmin avustuspäätöksen liitteessä. Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuvien menojen hyväksyminen avustuksen piiriin edellyttää, että niistä on käytettävissä palvelun toimittajan avustuksen saajalle antama kirjallinen tarjous. Siltä osin kuin tarjouksia ei ollut käytettävissä vielä avustusta haettaessa, on kopiot taijouksista toimitettava ELY-keskukseen viimeistään avustuksen maksatushakemuksen yhteydessä. Mikäli jotakin hankittavaa palvelua koskevaa kirjallista tarjousta ei ole tarkoituksenmukaista/mahdollista hankkia, tulee tästä neuvotella ELY-keskuksen kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kyseisen palvelun hankintaa. Palkkamenot Hankkeesta avustuksen saajalle aiheutuvia avustuksen piiriin hyväksyttäviä palkkamenoja voivat pääsääntöisesti olla palkkamenot, jotka aiheutuvat avustettavan hankkeen toteuttamisen kannalta keskeisen uuden henkilön/henkilöiden paikkaamisesta avustuksen saajaorganisaatioon. Lähtökohtana on tällöin se, että henkilö/henkilöt käyttävät avustuksen piiriin hyväksytystä ajalta koko työpanoksensa avustuspäätöksen mukaisen hankkeen toteuttamiseen. Avustuksen piiriin voidaan erityisestä syystä hyväksyä myös yrityksen olemassa olevan henkilöstön käyttämisestä hankkeen toteuttamiseen aiheutuvia palkkam.anoja. Avustuksen saajan olemassa olevan henkilöstön palkkamenojen hyväksyminen edellyttää, että henkilön työpanoksella ja tehtävällä on merkitystä hankkeen toteuttamisessa ja että asianomaisen työntekijän ajankäyttöä hankkeen piirissä seurataan tunti- tai päivätasolla kirjallisella seurat-maila, joka tarkistetaan maksatuksen yhteydessä. Kirjallisesta työajan seurannasta on ilmettävä avustuksen piiriin hyväksytyssä hankkeessa tehty työ, ja tämän lisäksi myös henkilön hankkeen toteuttamisaikana tekemän muun työn kokonaismäärä. Palkkamenoinavoidaa.n hyväksyä joko avustuksen saajaorganisaation ulkopuolelta hankkeeseen palkattavan henkilön/henkilöiden tai avustuksen saajaorganisaation olemassa olevan henkilöstön työajan seurannan mukaisia palkkamenoja. Kummassakin tapauksessa avustuksen piiriin voidaan hyväksyä palkka (sisältäen hankkeeseen kohdistuvan maksetun Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL.164, MIKKELI, puh , tieksi (015)

4 Elinkeino- 1 liikenneympäristöe^^skus 20.12,2011 4(7) lomapalkan ja lomarahan tai lomapalkka- ja rahavarauksen) sekä palkkaan kohdistuvat työnantajamaksut. Matkamenot Avustuksen piiriin hyväksyttävien henkilöstön matkojen tulee kiinteästi liittyä avustuksen piiriin hyväksyttyyn hankkeeseen. Matkojen tulee olla hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia ja perusteltuja. Jos avustuksen piiriin on hyväksytty matkoista aiheutuvia menoja, nämä menot hyväksytään enimmillään verohallituksen päätöksen mukaisina. Investoinnit Toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää aineellisiin ja aineettomiin investointimenoihin. Aineellisella investoinnilla tarkoitetaan maa-alueiden, rakennusten, koneiden, laitteiden ja kaluston hankintaa. Aineettomana investoinnilla tarkoitetaan teknologian siirtoon liittyvien patenttioikeuksien, käyttölupien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankintaa. Pk-yrityksille tarpeellisten palvelujen kehittämishankkeissa koneet ja laitteet voidaan hyväksyä avustuksen piiriin, mikäli pkyrityskäyttö koneen/laitteen osalta on vähintään 50 prosenttia koneen ja laitteen kokonaiskäyttöajasta ja mikäli yksittäisen plcyrityksen osuus koneen/laitteen laskutuksesta on vähemmän kuin 25 prosenttia. Koneiden ja laitteiden pk-yrityskäyttöä koskevien arvioiden tulee perustua sovittuun koneen käyttöaikaan. Käytetyn koneen, laitteen tai kaluston hankintameno ei ole avustuskelpoinen, jos sen hankintaan on viiden edellisen vuoden aikana saatu julkista tukea. Hakijan tulee selvittää ELY-keskukselle viiden edellisen vuoden ajalta avustuksen piiriin esittämiensä käytettyjen koneiden, laitteiden ja kaluston aikaisemmat omistajat ja niille myönnetyt tuet. Koneiden, laitteiden ja tilojen vuokrat sekä yleiskustannukset Koneiden ja laitteiden vuokria (esim. leasing-vuokria) ja tilojen vuokria voidaan hyväksyä vain toimintaympäristön kehittämisavustuksella rahoitetun projektin ajalta. Yleiskustannuksina voidaan hyväksyä vain tosiasiallisesti aiheutuneet ja kirjanpidosta todennettavissa olevat menot. Yleiskustannuksina voidaan aiheuttamisperiaatteen mukaan hyväksyä toimintaympäristöhaukkeen toteuttamisen vaatimia hallintomenoja kuten puhelimen käytöstä, postituksesta, kopioinnista yms. aiheutuvia menoja sekä toimisto- että teknisten palvelujen käytöstä aiheutuvia menoja. Yleiskustannuksia voidaan avustusta myönnettäessä hyväksyä enintään 10 % toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista. Avustusta maksettaessa voidaan yleiskustannuksia hyväksyä enintään 10 % toteutuneista hyväksyttävistä menoista. Arvonlisävero Arvonlisävero on avustuskelpoinen, jos hakija esittää verottajalta saadun tai muun riittävän selvityksen siitä, että menoista ei ole mahdollista saada arvonlisäveron palautusta. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUMATTOMAT MENOT Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin ei hyväksytä ns. laskennallisia kustannuksia jotka eivät perustu avustuksen saajalle tosiasiallisesti aiheutuneisiin menoihin. Avustuksen piiriin ei myöskään hyväksytä sakkoja, rangaistusmaksuja, oikeudenkäyntikuluja, osakkeita ja osuuksia, henkilö-, paketti- ja kuorma-autoa, rakennusaikaisia korkoja ja muita rahoituskulu (esiin. varainsiirtovero, provisio) eikä omaisuutta, joka hankitaan vakuutuksella korvatun tilalle. Toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin ei hyväksytä ostoja tuen hakijaorganisaation omistajatahoilta tai toimivalta johdolta eikä ostoja sellaiselta taholta, jota hakijaorganisaatio omistaa. Ostoilla tarkoitetaan koneiden, laitteiden, rakennusten sekä ulkopuolisten palvelujen ostoa. Edellä mainittuun rinnastetaan tapaukset, joissa asiantuntijapalveluja tai muita suoritteita myy ulkopuolinen yritys, mutta käytännössä palvelun tuottaminen tapahtuu avustusta hakevan yrityksen osakkaan asiantuntemusta hyödyntäen, sekä muut tapaukset, joissa asiantuntijapalvelun tai muun suoritteen myyjä ei ole riippumaton avustusta hakevasta yrityksestä. TUETTUUN TOIMINTAYM:PÄI JSTÖHANKKKESEEN LIITTYVIEN HANKINTOJEN KILPAILUTTAMINEN Hankintojen kilpailuttamista säätelee julkisista hankinnoista annettu laki (348/2007). Em. lakiin perustuva kilpailuttamisvelvollisuus koskee toimintaympäristön kehittämisavustuksen piiriin hyväksyttyjen hankintojen osalta aina julkisia toimijoita (valtio, kunnat, kuntainliittojen viranomaiset yms. ja muut oikeushenkilöt, joiden katsotaan kuuluvan julkishallintoon). Kilpailuttainisvelvollisuus koskee myös yksityisiä yhteisöjä ja yrityksiä, mikäli myönnettävä avustus on yli 50 %. Mikäli avustuksen kohteena olevia hankintoja ei ole kilpailutettu julkisista hankinnoista annetun lain mukaan, avustus voidaan jättää maksamatta näiltä osin._ TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEFHTTÄMISAVUSTUKSEN MAKSAMINEN ELY-keskus maksaa yrityksen kehittämisavustuksen erillisestä hakemuksesta hankkeen edistymisen mukaan myöntämispäätöksessä asetettujen ehtojen ja hyväksyttävän selvityksen perusteella. Maksatus ta haetaan päätöksen yhteydessä saaduilla lomakkeina. Maksatushakemus :iiitteineon on tulostettavissa myös internetistä osoitteosta ja Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , faksi (015)

5 Elinkeino-, liikenne- ja yrn^^^ lsl,ö^^^kus 5(7) saatavissa erikseen ELY-keskuksesta. Avustus voidaan maksaa vain, mikäli avustuksen myöntämisen pohjana olleet avustuksen myöntämisedellytykset ovat maksatusvaiheessa edelleen olemassa. Avustus maksetaan toteutuneiden kirjanpitoon perustuvien menojen perusteella. Avustuksen kohteena oleva esine, palvelu tai muu suoritus on oltava maksettu ja avustuksen saajalle toimitettu ennen kuin avustusta voidaan hakea maksuun. Avustuksen kohteena olevien hankintojen maksua ei saa rahoittaa maksun saajan antamalla lainalla. Maksatuksen yhteydessä voidaan hyväksyä vain avustuspäätöksen menolajien mukaisia menoja, jotka ovat syntyneet tässä päätöksessä todettua hankkeen toteutusaikana. Avustus maksetaan yleensä yhdessä tai kahdessa erässä, ellei ELY-keskuksen kanssa ole toisin sovittu. Avustuksen saajan on maksatushakernuksensa yhteydessä annettava hyväksyttävä selvitys hankkeen muusta rahoituksesta ja hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitukseen sisältyvän osakepääoman maksamisesta on maksatushakemuksen yhteydessä aina esitettävä kaupparekisterioto. Hankkeella on oltava oma kirjanpito tai sitä koskeva kirjanpito on voitava yksilöidä avustuksen saajan kirjanpidosta. Avustuksen maksaminen edellyttää kirjanpidon otteen liittämistä maksatushakemukseen. RAPORTOINTI Avustuksen saajan on avustuksen viimeistä maksatuserää koskevan maksatushakemuksen yhteydessä annettava selvitys avustuksella toteutettujen toimenpiteiden tuloksista (toimintaympäristöhanklceen loppuraportti, maksatushakemuksen liite). Avustuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi avustuksen saajan on lisäksi raportoitava avustuksen myöntäjälle hankkeen vaikutuksista jokaisen maksuerän yhteydessä sekä erikseen kirjallisesti aikaisintaan kahden vuoden kuluttua avustuksen viimeisestä rnaksuerästä. Avustuksen myöntäjä pyytää erikseen nämä raportointitiedot avustuksen saaja.ita määräajan kuluttua. ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN Avustuksen saajan on säilytettävä kaikki avustettavaan hankkeeseen liittyvä kirjanpitoaineisto ja muut asiakirjat niin, että avustuksen käytön valvonta on mahdollista. Kirjanpito ja siihen liittyvä aineisto on säilytettävä siten, kuin kirjanpitolain (1336/1997) 2 luvun 9 ja 10 :ssä säädetään. Euroopan yhteisön rakennerahastojen kautta tulevan avustuksen osalta säilytysvelvollisuus on kuitenkin vähintään kolmen vuoden ajan komission suorittamasta ohjelmakauden loppuerän maksusta eli vähintään vuoden 2022 loppuun. AVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ Takaisinperintää koskevat perusteet ovat valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 5 luvun :ssä, joista :t sisältävät keskeisimmät takaisinperintäsäännökset ja :t sisältävät säännökset kohtuullistamisesta, takaisinperinnän määräajasta ja talcaisinperinnästä päättävästä viranomaisesta. Lisäksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 2 :n 2 momentin mukaisesti maksatuksen keskeyttämiseen, avustuksen palauttamiseen, takaisinperintään, korkoon, viivästyskorkoon, yhteisvastuullisuuteen, vanhenemiseen ja kuittaukseen sovelletaan, mitä niistä valtionavustuslain (688/2001) 19, 20, 24, 25, 27, 29 ja 30 :ssä säädetään. Takaisinperintä voi perustua myös avustuspäätöksessä annettuihin ehtoihin tai Euroopan komission tai EY-tuomioistuinten päätöksiin. Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisinperittävälle määrälle avustuksen maksupäivästä korkolain 12 :n (340/2002) mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään viranomaisen asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa (340/2002) tarkoitetun korkokannan mukaan. Avustuksien mahdolliseen väärinkäyttöön liittyvistä rikosoilceudellisista seuraamuksista on säädetty rikoslain (39/1889) 29 luvussa. Ilmoitusvelvollisuus Avustuksen saajan on välittömästi ilmoitettava ELY-keskukselle toiminnan lopettamisesta tai muista avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiselcsi tarvittavista seikoista sekä avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta tai muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta. Investointiin kohdistuneen avustuksen osalta avustuksen saajan on ilmoitettava myös avustuksen kohteena olevan toiminnan supistamisesta, konkurssiinhakemisesta ja asettamisesta, yritysjärjestelyistä, siirtymisestä toiselle paikkakunnalle ja omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luvut-lamisesta tai vahingoittumisesta. Avustuksen saajan on ilmoitettava myös avustuksen saajana olevan yhteisön omistuksessa tapahtuneista muutoksista. Viivästynyt tai laiminlyöty ilmoitus ei poista mahdolliseen takaisinperintään liittyvää koron maksarnisvelvoitetta. Palautusvelvollisuus Avustuksen saajan tulee valtionavustuslain 20 :n mukaan viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa. Avustuksen saajan tulee palauttaa avustus tai sen osa myös, jos sitä ei voida käyttää avustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 10 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.. Investointimn kohdistuneen avustuksen takaisinperintä toiminnan lopettamisen vuoksi Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , (aksi (015)

6 ' 4e Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 6(7) Viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 26 :n mukaan määrättävä investointiin kohdistunut avustus tai sen osa takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on 19 :n 2 momentissa tarkoitetun käyttöajan kuluessa lopettanut avustuksen kohteena olevan toimintansa tai supistanut sitä olennaisesti taikka asetettu konkurssiin. Avustuksen kohteena olevan toiminnan tai omaisuuden omistus- tai hallintaoikeuden luovuttaminen toiselle katsotaan toiminnan lopettamiseksi, jos toimintaa ei jatketa tai sitä ei jatketa kyseiselle avustukselle säädetyn tukitason piiriin kuuluvalla alueella. Avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajan kuluminen alkaa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 19 :n 2 momentin mukaan avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Investointiin kohdistunut yrityksen toimintaympäristön kehittämisavustus on perittävä takaisin toiminnan lopettamisen johdosta myös silloin, kun toiminnan tai omaisuuden on katsottava lain tarkoitusperien vastaisesti siirtyneen asetetun käyttöajan kuluessa avustuksen saajana olevan yhteisön omistusmuutosten johdosta yksityisten yritysten tai muiden voittoa tavoittelevien yhteisöjen omistukseen (esiin. osake-eneministö). Investointiin kohdistuneen avustuksen takaisinperintä omaisuuden vahingoittumisen johdosta Jos avustuksen kohteena ollut omaisuus on tuhoutunut tai vahingoittunut 19 :n 2 momentissa tarkoitettuna käyttöaikana eikä tuhoutuneen tai vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankita uutta vastaavaa omaisuutta, viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 2 momentin mukaan päätöksellään määrättävä avustuksen maksaminen lopetettavaksi ja määrättävä mahdollisesta vakuutuskorvauksesta tai muusta korvauksesta takaisin perittäväksi määrä, joka vastaa avustuksen osuutta omaisuuden alkuperäisestä hankintamenosta. Avustuksen kohteena olevan omaisuuden käyttöajan kuluminen alkaa valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 19 :n 2 momentin mukaan avustuksen viimeisen erän maksamisesta. Avustuksen takaisinperintä muilla perusteilla Viranomaisen on valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 1 momentin mukaan määrättävä avustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus tai sen osa takaisin perittäväksi, jos: 1) avustus on perittävä valtionavustuslain 21 :ssä säädetyillä perusteilla takaisin; 2) avustuksen saaja on jättänyt ilmoittamatta avustuksen maksamiseksi oikeat ja riittävät tiedot; 3) avustuksen saaja on kieltäytynyt 21 :ssä tarkoitetulla tavalla esittämästä tarkastuksessa tarvittavaa aineistoa tai muuten avustamasta tarkastuksessa; taikka 4) Euroopan yhteisön lainsäädännössä sitä edellytetään. Valtionavustuslain 21 :n mukaan viranomaisen on määrättävä avustus takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on: 1)jättänyt palauttamatta sellaisen avustuksen tai sen osan, joka valtionavustuslain 20 :n mukaan on palautettava; 2) käyttänyt avustuksen olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty; 3) antanut viranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan; taikka 4) muutoin 1-3 kohtaan verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut valtionavustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja. Viranomainen voi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 27 :n 3 momentin mukaan päätöksellään määrätä avustuksen maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen tai sen osan takaisin perittäväksi, jos avustuksen saaja on: 1)jättänyt ilmoittamatta toiminnan lopettamisesta tai muista avustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi tarvittavista seikoista; 2) jättänyt ilmoittamatta avustuksen käyttötarkoituksen muutoksesta tai muusta avustuksen käyttöön vaikuttavasta muutoksesta; taikka 3) menetellyt tosiasiallisesti 26 tai 27 :ssä säädettyyn rinnastettavalla tavalla antamalla avustuksen myöntämiseen, maksamiseen tai käyttämiseen liittyvälle seikalle muun kuin asian todellista luonnetta tai tarkoitusta vastaavan oikeudellisen muodon, Aiemmin myönnetyn avustuksen takaisinperintä ja uuden avustuksen myöntäininnen Avustusta ei voida myöntää eikä maksaa, jos avustuksen hakijalta on päätetty periä takaisin lain (1336/2006) tai sen voimaantullessa voimassa olleen lain (1068/2000) nojalla myönnettyä avustusta, eikä avustusta ole maksettu korkoineen takaisin. Avustusta ei voida maksaa myöskään silloin, jos avustuksen hakijaan kohdistuu komission asetuksen (EY) N:o 800/ artiklan 6. kohdassa tarkoitettu EY -komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintärnääräys, jossa avustus on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi. TAIIKAS TUSOIKEIJ'S Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) 21 : Työ- ja elinkeino'minister'iöllii ja elinkeino-, liikenne-, ja ympär'istökesicuksella sekä niiden valtuuttamalla tarkastajalla on oikeus tarkastaa avustuksen hakijan ja avustuksen sannan liiketoimintaa avustuksen myöntämisen jakäytöia edellyttämässä Iaajuudessa. Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh :120, faksi (015)

7 Eihkeino-, liikenne- ja y1'11'päristök^.'^kl=.is LIITE PÄÄTÖKSEEN ERITTELY AVUSTUKSEN PIIRIIN KUULUVISTA MENOISTA Toimintaympäristön kehittämisavustus Henkilöstön matkat Hankesuunnitelman mukaisesti Yhteensä euroa Ulkopuoliset palvelut ja asiantuntijat Hankesuunnitelman mukaisesti Yhteensä euroa Henkilöstön palkat Yritysasiamies Yrityspalvelusihteeri (50 % työajasta) Yrityspalvelujohtaja (50 % työajasta) Yhteensä euroa PERUSTELUT NIIDEN ESITETTYJEN MENOJEN OSALTA, JOITA EI OLE HYVÄKSYTTY )1 AVUSTUKSEN PIIRIIN Toimintaympäristön kehittämisavustus Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , faksi (015)

8 Elinkeino- liikenne- ja ympäplstökeskus ARVIO HANKKEEN VAIKUTUKSISTA LIITE PÄÄTÖKSEEN Avustuksen saaja:: SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Hankkeen julkinen nimi:: Yrityspalvelujen vahvistaminen Savonlinnan seudulla osaksi Yritys-Suomi palveluverkostoa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISAVUSTUKSELLA RAHOITETTAVAN HANKKEEN VAIKUTUKSET KAHDEN (2) VUODEN KULUTTUA HANKKEEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN (vaikuttavuustietojen määritelmät ovat tämän liitteen lopussa). 1. VAIKUTUKSET PK-YRITYKSIIN Moneenko pk-yritykseen hanke välittömästi vaikuttaa 2000 kpl 2. TYÖLLISYYSVAIKUTUS Hankkeen toteuttamisen arvioidaan lisäävän avustuksen saajayhteisön työpaikkoja nykyisestä: uusia kokoaikaisia pysyviä työpaikkoja 0 kpl joista naistyöpaikkoja 0 kpl Tässä vaikuttavuusarviossa on arvioitu yllä mainitun hankkeen aikaansaamia vaikutuksia yrityksen liikevaihtoon, vientiin ja työllisyyteen kahden (2) vuoden kuluttua hankkeen valmistumisesta. Arvioinnin perustana ovat avustuksen hakijan hakemuksessaan ihnoittamat vaikuttavuusarviot. Tässä arvioitujen vaikutusten toteutumisesta Teiltä tullaan kysymään jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä sekä erikseen kirjallisesti noin kahden vuoden kuluttua hankkeen viimeisestä maksuerästä. Valtioneuvoston asetuksen (675/2007) valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi mukaisesti avustuksen myöntäjän on arvioitava myöntämiensä avustusten vaikuttavuutta ja avustuksille asetettujen tavoitteiden toteutumista. Avustuksen saajaa on raportoitava avustusta saaneen hankkeen toteuttamisesta ja vaikutuksista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hanketta koskevan avustuksen viimeisestä maksuerästä. VAIKUTTAVUUSTIETOJEN MÄÄRITELMÄT Työllisyysvaikutus Uusi kokoaikainen pysyvä työpaikka Uusi työpaikka voi olla luonteeltaan a) pysyvä kokoaikainen tai b) kausiluonteinen (kesä/talvi) tai osa-aikainen (esim. 50 % kokopiiväisestä työajasta), mutta kuitenkin luonteeltaan pysyvä työpaikka. a) Pysyvä kokoal/cainen lasketaan sellaisenaan työpaikkana. Uusia pysyviä kokoaikaisia työpaikkoja ovat tehtävät, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. b) Kausiluonteiset tai osa-aikuiset työsuhteet, joiden keston voidaan arvioida jatkuvan yli 5 vuotta. Ko. työsuhde muutetaan pysyviksi kokoaikaisiksi seuraavasti: esimerkiksi kaksi 4-tuntista työpäivää tekevää osa-aikaista työsuhdetta muodostaa yhden työpaikan (oletus 8-tuntisesta työpäivästä, tai muu normaali yrityskohtainen työpäivän pituus). Tai esimerkiksi kaksi jatkuvaa työsuhdetta, joissa työssäoloaika on kuusi kuukautta vuodessa, muodostavat yhden pysyvän kokoaikaisen työpaikan. Kohdat aja b yhdessä muodostavat uusien kokoaikaisten pysyvien työpaikkojen yhteismäärän. Etelä -Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , :['aksi (015)

9 Tarkastuksen suorittamiseksi avustuksen hakija tai avustuksen saaja on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä, korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki tarvittavat asiakirjat ja muun avustuksen kiiyttöön liittyvän aineiston sekä muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus tässä tarkoituksessa päästä tarkasteltavan hallitsemiin tai käytössä oleviin tiloihin ja alueille. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa kotirauhan piiriin kuuluvassa paikassa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus ottaa asiakirjat ja muu edellä tarkoitettu aineisto haltuunsa, jos tarkastuksen päämäärän saavuttaminen tätä edellyttää. Asiakirjat ja muu luovutettu aineisto tulee viipymättä palauttaa, kun tarkastuksen suorittaminen ei enää edellytä niiden hallussapitoa. Tarkastusta suorittavan pyynnöstä tarkastettavan tulee myös antaa tiedot, jotka ovat tarpeen tarkastuksen asianmukaiseksi toteuttamiseksi. Poliisi-, tulli-, ulosotto- ja veroviranomaisen on korvauksetta annettava tässä pykälässä tarkoitetun tarkastuksen suorittamiseksi tarpeellista virka-apua. OIKEUS TIETOJEN SAAMISEEN Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 22 : Työ- ja elinkeinoministeriöllä on salassapitosäännösten estämättä ja. korvauksetta oikeus saada elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta avustusjärjestelmän hallinnoinnin edellyttämiä tarpeellisia tietoja ja selvityksiä avustusten hakemisesta, myöntämisestä, maksamisesta ja valvonnasta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on sama oikeus saada tietoja avustusten käytöstä avustuksen saajilta. Työ- ja elinkeinoministeriöllä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus korvauksetta saada muulta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä ja henkilöltä luonnollista henkilöä tai oikenshenkilöä koskeva, valvontavelvollisuuden hoitamiseksi tai avustushakemuksen käsittelemiseksi välttämätön tieto, joka muutoin olisi pidettävä salassa. TIETOJEN LUOVUTTAMINEN Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 23 : Tämän lain mukaisia tehtäviä hoitavan salassapitovelvollisuudesta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja yksityisen, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Teknologian kehittämiskeskukselle, Finnvera Oyj:lle, Maaseutuvirastolle sekä työ- ja elinkeinotohnistolle. Edellä mainittuja tietoja voidaan luovuttaa myös 20 ja 21 :ssä tarkoitettuja tarkastuksia suorittavalle muulle viranomaiselle tai ulkopuoliselle tilintarkastajalle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten. Lisäksi tietojen luovuttamisesta on voimassa, mitä siitä valtionavustuslain 31 ja 32 :ssä säädetään. RAKENNERAEASTO-OHJELMIEN TOIMEENPANO, VALVONTA JA TARKASTUS Rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa, valvonnassa ja tarkastuksessa noudatetaan, mitä asiasta säädetään rakennarahastolaissa (1401/2006) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa. MUUTOKSENHAKU Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 32 : Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen saa siihen tyytymätön asianosainen hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valittamalla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Oikaisuvaatirnnusosoitus on tämän päätöksen liitteenä. Etelä-Savon EL Y-keskus, Mikonkatu 5, PL 164, MIKKELI, puh , kaksi (015)

10 ^^ICI^+^^^'I^^r liikenne- ja yrnpärils^^^^^skl..ls OIKAI SU VAA TIMUS O S OITUS 1(1) LIITE PÄÄTÖKSEEN Oikaisumenettelysäännös Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (1336/2006) 32. Oika isuva atimusvirano mainen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua Etelä-Savon ELY-keskukselta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus osoitetaan oikaisuvaatinmsviranomaiselle ja se on toimitettava oikaisuvaatimusajassa Etelä-Savon ELYkeskuksen kirjaamoon. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatvnusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, oikaisuvaatimusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Jos tiedoksianto on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä vastaanottajalle, katsotaan hänen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Milloin on kysymyksessä sijaistiedoksianto, tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Viranomaisen tietoon asian katsotaan tulleen kirjeen saapumispäivänä. Oikaisuvaatimuskirj elmil Kirjelmässä on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan 4) oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta 5) postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Oikaisuvaatimuksen liitteet Kirjelmään on liitettävä: 1)päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisajankohdasta 3) asiakirjat, joihin oikaisua vaativa vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 4) asiamiehen valtakirja Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmän voi viedä oikaisua vaativa itse tai hänen valtuuttarnansa asiamies. Sen voi omalla vastuullaan lähettää myös postitse tai toimittaa lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimuskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen aukioloajan päättymistä. Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamon aukioloaika on klo Etelä-Savon ELY-keskus käyntiosoite: Mikonkatu 5 postiosoite: PL 164, 50101, Mikkeli puhelinvaihde: telekopi.o: (01.5) Muutoksenhakan oikaisuvaatirnuksesta annettuun päätökseen Okkaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saa valitta.malla hakea muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Etelä-Savon ELY-keskus, Mikonkatu 5, PL 64, MIKKELI, puh , Taksi (015)

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Rahoittajaviranomaisen tiedot Tuensaajan tiedot PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (10) 18.12.2014 EURA 2014/1/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Forum Virium Helsinki Oy Y-tunnus:2170029-2 Oulun kaupunki Y-tunnus:0187690-1

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 (9) 18.12.2014 EURA 2014/620/09 02 01 01/2014/UML Tuensaajat Turun yliopisto Y-tunnus:0245896-3 Turun ammattikorkeakoulu Oy Y-tunnus:2528160-3

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistam... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (9) 24.6.2015 EURA 2014/609/09 02 01 01/2014/UML

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tu... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (7) 24.6.2015 EURA 2014/2364/09 02 01

Lisätiedot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot

De minimis -avustuksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (8) De minimis -avustuksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta... 2 3 Hyväksyttävät kustannukset...

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MH 12.5.2014 1/11 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1/11 MH 27.8.2014 PÄÄTÖKSEN EHDOT Tuki on myönnetty seuraavien ehtojen mukaisesti: MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA 1. Tuen käytössä sovellettavat lait, säädökset, asetukset

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot

Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT 1.1.2015 1 (10) Yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Kustannusten seuranta...

Lisätiedot

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE

MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE MAKSATUSOHJEET VARSINAIS-SUOMEN LIITON RAHOITTAMILLE EAKR PROJEKTEILLE 2 1. PROJEKTIN OHJAUS... 5 1.1 Aloituspalaveri... 5 1.2 Ohjausryhmä... 5 1.3 Projektin kirjanpito... 5 1.4 Viranomaistarkastukset,

Lisätiedot

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA

YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA YRITYKSEN KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKUOHJEITA... 1 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISPERUSTEITA... 2 YRITYSKOKOA KOSKEVAT MÄÄRITELMÄT... 3 KEHITTÄMISAVUSTUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa PÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat projektit Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen ohjelmissa Ohjelmakausi 2007-2013 Päätöspäiväys 24.06.2013 Päätöksen järjestysnumero 1/1

Lisätiedot

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella

Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella Yritysten tukimahdollisuudet Pohjanmaan TE-keskuksen toimialueella - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaiset yritystuet - Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), lain valtionavustuksesta yritystoiminnan

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013

TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 9.4.2008 Liite 8 TUKIKELPOISET MENOT RAKENNERAHASTO-PROJEKTEISSA OHJEL- MAKAUDELLA 2007 2013 YLEISTÄ EU:n rakennerahastojen ohjelmakautta 2007 2013 varten annetuissa Euroopan yhteisön säännöksissä on rakennerahastoista

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen että rahastokohtaisiin

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä

HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET. 3.1 Yleistä HALLINTOVIRANOMAISEN OHJE 2/2010 3. TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET 3.1 Yleistä Yhteisön tasolla tukikelpoisia menoja koskeva sääntely on vähentynyt aikaisempaan ohjelmakauteen verrattuna. Toisaalta sekä yleisasetukseen

Lisätiedot

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa

Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Rahoituslinjaukset ja yritystukien hakeminen Varsinais-Suomessa Ohjelmakausi 2007-2013 Tarkennettu 1.1.2014, koskee ajanjaksoa 1.1.-30.6.2014 Sisältö 1.

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta Annettu Helsingissä xx päivänä xxxxkuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) nojalla:

Lisätiedot

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS

Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS Avustustoiminta AVUSTUSTEN KÄYTTÖ- JA RAPORTOINTIOPAS 2015 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: RAY Julkaisija: RAY Tätä ohjetta sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2014 tai sen jälkeen myönnettäviin raha-automaattiavustuksiin.

Lisätiedot

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009

Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 Maksajaviranomaisten kevätpäivä Oulu 24.-25.3.2009 EU- tukiin liittyvät säädökset ja niiden vaatimukset, esittelijän ja ratkaisijan vastuut sekä päätöksen perustelut Mikko Knuutinen, YTT, HTL c/o Asianajotoimisto

Lisätiedot