Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi"

Transkriptio

1 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 197 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Edustajan nimeäminen Uudenmaan liiton liikenteen yhteistyöryhmään Rivitalotonttitarjous 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi 100 * 201 Wallenius Mika, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuhakemusta koskeva lausunto 101 * 204 Rutanen Leena, poikkeamishakemusta koskeva lausunto 102 * 208 Lausunnon antaminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistämisestä Lausunnon antaminen työvoimapalvelujen järjestämisestä Uudenmaan TE-keskuksen alueella Lausunnon antaminen Vantaan, Porvoon, Keski-Uusimaan ja Hyvinkään ulosotto-osastojen yhdistämisestä Kunnanjohtajan vaali Ilmoitusasiat Edustajan nimeäminen Kunta-asunnot Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vuoden 2006 tilinpäätökseen/toimintakertomukseen liittyvien korjausten ja lisäyksen hyväksyminen Sopimuksen hyväksyminen Pornaisten historian II osan kirjoittamisesta Pornaisten kunnan ja Historikko ATV Oy:n välillä Yhden kuukauden vuokran hyvittäminen Palttinavintti ry:lle Valvontakameran asettaminen kunnan uimarannalle Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

2 PORNAISTEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8/2007 Lempinen Tapani puheenjohtaja Janhunen Sari Nurmi Keijo Rantala Markku Rusi Tuula Tanner Tuula Virkki Juha, poistui klo :n 105 käsittelyn jälkeen Sivu 197 MUUT SAAPUVILLA OL- LEET (ja läsnäolon peruste) Leivoja Matti Peltoniemi Jouni, poissa Yrtti Seppo Marttila Seija Kaikkonen Timo, poissa kunnanvaltuuston pj kunnanvaltuuston I vpj kunnanvaltuuston II vpj vt. kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä kamreeri, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) Pöytäkirja tarkastetaan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Rantala ja Keijo Nurmi. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIR- JOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTOIMITUS Tapani Lempinen Seija Marttila Tuula Rusi :n 105 aikana Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Pornainen Allekirjoitukset Keijo Nurmi Markku Rantala PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Pornainen Virka-asema Kamreeri Timo Kaikkonen

3 Kunnanhallitus EDUSTAJAN NIMEÄMINEN UUDENMAAN LIITON LIIKENTEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN Khall 97 Uudenmaan liitto pyytää saapuneella kirjeellä, että kunnat nimeäisivät edustajan Uudenmaan liikenteen yhteistyöryhmään mennessä. Kunnan edustaja voi liikennesuunnittelijan ohessa olla esim. kaavoituksesta tai henkilökuljetuksista vastaava henkilö. Liikenneryhmä toimii asiantuntijaryhmänä ja yhteisenä tiedottamiskanavana koko Uuttamaata koskettavissa ajankohtaisissa liikenteen asioissa. Liikenneryhmä käsittelee sekä liikenneverkkoon että liikennepalveluihin liittyviä organisointi- ja rahoituskysymyksiä ja keskeisiä kehittämistarpeita. Ryhmään voidaan pyytää myös ulkopuolisia asiantuntijaesityksiä. Lisäksi ryhmä voi itse vaikuttaa toimintaansa. Kokouksia on arvioitu pidettävän 3-4 kpl vuodessa. Ensimmäinen liikennetyöryhmän kokous on klo Uudenmaan liitossa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Pornaisten kunnan edustajaksi Uudenmaan liiton liikenteen yhteistyöryhmään Jukka Pietilän ja varalle Seija Marttilan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus RIVITALOTONTTITARJOUS Khall 98 Pornaisten kunnanvaltuusto on päättänyt, että Lintukallion asemakaavaalueella Revontien rivitalokortteleissa nro 85 ja113 olevat kolme rivitalotonttia myydään tarjousmenettelyn kautta eniten tarjoaville. Pohjahinnaksi valtuusto vahvisti 50 neliömetriltä. Toisen tarjouskierroksen tarjousten jättöaika päättyi klo Määräaikana toimitettiin kuntaan yksi tarjous, joka avattiin Jätetty tarjous esitellään kokouksessa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hylätä jätetyn tarjouksen, koska tarjotut hinnat jäävät huomattavasti valtuuston vahvistaman pohjahinnan alle. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus TIEN NIMEÄMINEN METSÄ-NIKULANTIEKSI Khall 99 Rakennustarkastaja Matti Männikkö on toimittanut kunnanhallitukselle seuraavansisältöisen kirjeen: Esitän liitteenä olevan kartan mukaisen tien nimeämistä Metsä- Nikulantieksi. Tien varrella on ennestään kahdella osoitenumerolla maatilan kaksi asuinrakennusta. Tien varrella on myös kohta valmistuva omakotitalo, joka on rakennettu kunnanvaltuuston hyväksymän osayleiskaavan osoittamalle rakennuspaikalle. Tien varrelle on myös hiljakkoin myönnetty suunnittelutarveratkaisu omakotitalon rakentamiseksi. Voimassa olevassa osayleiskaavassa on tien varteen osoitettu vielä yksi käyttämätön rakennuspaikka. Kopio karttaliitteestä toimitetaan tiedoksi esityslistan mukana. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy rakennustarkastajan esittämän tien nimeämisen Metsä-Nikulantieksi. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus WALLENIUS MIKA, POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 100 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu. Kunnanhallitus antaa ensin lausunnon jätetystä hakemuksesta; päätösvalta asiassa kuuluu Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan yhteiselle rakennus- ja ympäristölautakunnalle. HAKIJA Mika Wallenius Hakalankuja HALKIA puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Halkia, Hakalankuja, tila Koivukallio RN:o 1:142, pintaala 1,0 ha. Rakennustoimenpide Asuinrakennus (1 asunto, kerrosluku II ja 360 k-m2). Rakentamisrajoitus - Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella: 16 ja 137. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Rakennuspaikka myönnetty suunnittelutarveratkaisulla vuonna Tontille on tie. Käyttö- ja jätevesi kunnallistekniikkaan. Naapurien kuuleminen Naapureilla (8 kpl) ei ole huomautettavaa../..

7 Kunnanhallitus Khall 100./.. Aluearkkitehdin lausunto Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueella on vireillä pohjoisten kylien osayleiskaava: osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue sisältyy kyläalueelle (AT) ja edullisen asumisen vyöhykkeelle; mitoituksen mukaan tilalle on osoitettu yksi uusi rakentamismahdollisuus. Voimassa olevassa Halkia-Metsäkylän osayleiskaavassa, jonka valtuusto on hyväksynyt vuonna 1993, kyläalue on rajatumpi ja tila sisältyy maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle (M). Alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n mukaista suunnittelutarvealuetta. Hakija on hakenut lokakuussa 2002 suunnittelutarveratkaisupäätöstä tilasta RN:o 1:120 erotetulle määräalalle, joka on tammikuussa 2003 rekisteröity omaksi tilakseen, RN:o 1:142. Määräalalle haettiin kahden asuinrakennuksen rakentamista; rakennuslautakunta ei tuolloin hyväksynyt tilan jakamista kahdeksi rakennuspaikaksi. Hakemuksen mukainen tila sijoittuu Hakalankujan varrelle; molemmin puolin tilaa, Hakalankujan varrelle, sijoittuvat rakennetut rakennuspaikat. Rakentaminen täydentää olemassa olevaa asutusta. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Perustelut Rakentaminen haetulle tilalle on vireillä olevan osayleiskaavaluonnoksen mukaista. Haettu rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön eikä rakennetun ympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Lisäksi poikkeamiseen on erityisiä syitä. Sovelletut oikeusohjeet MRL 16, 38, 137 ja 171 Mukana ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Lisätietoja: aluearkkitehti Ulla-Maija Upola puh /..

8 Kunnanhallitus Khall 100./.. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa rakennus- ja ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun myöntämistä edellä esitetyin perustein. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt.kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RUTANEN LEENA, POIKKEAMISHAKEMUSTA KOSKEVA LAUSUNTO Khall 94 ASIA Rakentamista koskeva poikkeaminen. Kunnanhallitus antaa lausunnon jätetystä hakemuksesta alueelliselle ympäristökeskukselle; poikkeamisvalta asiassa kuuluu ympäristökeskukselle. HAKIJA Leena Rutanen Urakkatie HELSINKI puh HAKEMUS Rakennuspaikan sijainti Pornainen, Laukkoski, Kalliorannantie, tila RN:o 19:68, pinta-ala 1,16 ha. Rakennustoimenpide Lomarakennus (1 kerros + ullakko, 115 k-m2). Anotun rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan 28 m2 suuruinen talousrakennus ja 47 m2 suuruinen lomarakennus muutetaan saunarakennukseksi. Rakentamisrajoitus - Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten: MRL Kielto rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: MRL 72 ja Rakennusjärjestyksen määräyksistä poikkeaminen; rakennuksen etäisyys rantaviivasta: MRL 14. Hakijan esittämät perustelut ja arvio keskeisistä vaikutuksista Nykyisen v rakennetun vapaa-ajan rakennuksen muuttaminen saunarakennukseksi (47 m2) sekä uusi lomarakennus puretun talousrakennuksen (28 m2) paikalle. Tieyhteydet samat kuin nykyisellään vapaaajan./..

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 94./.. asuntoon. Jätevedet saostuskaivoon. Vesihuolto: porakaivo tai mahdollinen liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon. Naapurien kuuleminen Naapureilla ei ole huomautettavaa. Aluearkkitehdin lausunto Rakennustoimenpiteenä on uuden lomarakennuksen (suuruus 115 k-m2) rakentaminen vanhan purettavan talousrakennuksen paikalle; samalla vanha, rannassa sijaitseva lomarakennus muutetaan saunarakennukseksi. Tila rajoittuu Niinijärveen ja erottuu lähiympäristöstään poikkeavan suurena; lähiympäristön tilat ovat pieniä, pääosin rakennettuja ja lomaasuntokäytössä. Haettu rakentaminen tapahtuisi kunnan rakennusjärjestyksessä vaadittua etäisyyttä (40 m) lähemmäksi rantaviivaa (n. 25 m), mutta naapuritilojen rakennukset ovat aivan rantaviivan tuntumassa. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Alueella on vireillä eteläisten kylien osayleiskaava; osayleiskaavaluonnoksessa tilan alue sisältyy edullisen vyöhykkeen ulkopuolelle loma-asuntoalueelle. Alueella sallitaan mitoituksen mukainen rakentaminen. Tila on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikaksi; kaavaluonnoksen yleisten määräysten mukaan olemassa olevaa rakennusta voi peruskorjata, laajentaa tai korvata rakennus uudella vastaavalla rakennuksella. Hakemus voidaan luokitella korvaavaksi rakentamiseksi, mikäli vanha lomarakennus muutetaan talousrakennukseksi. Haetun rakentamisen laajuus ei ole tilan kokoon nähden poikkeava. Uudisrakentamisen sijoittuessa vanhan talousrakennuksen paikalle säästyy olemassa olevaa kasvillisuutta. Kuitenkin hakemuksen liitteenä olevat kuvat uudisrakennuksesta kertovat vaikeasta maastoon sovituksesta, mikä aiheutuu laajan terassin sovittamisesta rinnemaastoon. Mikäli kuvien mukainen terassi halutaan toteuttaa, tulee rakennus terasseineen sijoittaa tasamaalle. Kunnan rakennusjärjestyksessä edellytetään, että rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Perustelut Poikkeamishakemuksen tueksi on erityisiä syitä. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön./..

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall 94./.. muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Sovelletut oikeusohjeet MRL 14, 38, 72 ja Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein sillä ehdolla, että nykyinen lomarakennus muutetaan talousrakennukseksi; lisäksi uudisrakennus tulee sovittaa huolellisesti maaston korkeuseroihin ja muotonsa, ulkomateriaaliensa ja värityksensä suhteen rantamaisemaan. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Khall 101 Tiedoksi ilman liitenumeroa on karttayhdistelmä. Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon: Kunnanhallitus puoltaa poikkeamisen myöntämistä edellä esitetyin perustein sillä ehdolla, että nykyinen lomarakennus muutetaan talousrakennukseksi; lisäksi uudisrakennus tulee sovittaa huolellisesti maaston korkeuseroihin ja muotonsa, ulkomateriaaliensa ja värityksensä suhteen rantamaisemaan. Uudisrakennus tulee liittää ensisijaisesti alueelliseen vesihuoltoverkostoon tai jätevedet on käsiteltävä kiinteistökohtaisilla järjestelmillä../..

12 Kunnanhallitus Khall 101./.. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTIEN YHDISTÄMISESTÄ Khall 102 Sisäasiainministeriö on lähettänyt kunnanhallitukselle saapuneen seuraavan sisältöisen kirjeen: Sisäasiainministeriöön on saapunut Uudenmaan liiton ehdotus Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistämisen valmistelu aloittamiseksi. Perusteluina ehdotukselle on, että yhtenäinen asuntomarkkina-, työssäkäynti- ja palvelualue jakautuu epäluonnollisesti kahdeksi maakunnaksi. Neuvottelut maakuntien yhdistämiseksi vapaaehtoisesti eivät ole ehdotuksen mukaan edenneet riittävästi. Maakuntajaon muuttamisesta päättää valtioneuvoston yleisistunto ja päätös perustuu maakuntajakolain (1159/1997) säännöksiin. Päätöstä valmisteltaessa on lain mukaan kuultava asianomaisia kuntia, maakuntien liittoja ja pyydettävä alueiden käytön suunnittelusta vastaavan ministeriön lausunto. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Maakunnan alueen määräämisessä käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne, kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet. Sisäasiainministeriö pyytää jakelussa mainittuja antamaan lausuntonsa asiassa perjantaihin mennessä. Lausunnoissa pyydetään muun muassa kiinnittämään huomiota maakuntajakoon vaikuttaviin kriteereihin Esityslistan mukana lähetetään tiedoksi kopio Uudenmaan liiton sisäasiainministeriölle lähettämästä kirjeestä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus antaa sisäasiainministeriölle seuraavan lausunnon maakuntajaotuksen muuttamisesta Uudellamaalla: Kunnanhallitus ei näe mitään estettä maakuntajaotuksen muuttamiselle Uudellamaalla, joten Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien yhdistämisen valmistelu voidaan aloittaa../..

14 Kunnanhallitus Khall 102./.. Kunnanhallituksen mielestä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä myös alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen ja toimivan kokonaisuuden, joka yhdistettynä muodostaa yhtenäisen, kilpailukykyisen ja eheän Uusimaan. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

15 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN TYÖVOIMAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ UUDENMAAN TE-KESKUKSEN ALUEELLA Khall 103 Uudenmaan TE-keskuksen työvoimaosastolla on valmistunut luonnos julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä Uudenmaan TE-keskuksen alueella. Luonnoksen mukaan uudistuksen tavoitteena on: - muodostaa hallinnollisesti riittävän suuria yksiköitä, joissa pystytään varmistamaan palvelujen saatavuus ja keskeisten prosessien toimivuus, - tarjota peruspalvelut asiakkaille kohtuullisen läheltä, pääosin nykyisen kaltaisen palveluverkoston kautta - luoda edellytykset henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaiselle käytölle, - tarjota pidemmällä aikavälillä nykyistä paremmat mahdollisuudet työvoimatoimistojen välisten kuormittavuuserojen tasaamiselle ja - mahdollistaa henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat sopeuttamistoimet hallitulla tavalla. Tavoitteena on varmistaa palvelujen saatavuus ja työvoimatoimistojen toimintavarmuus kokoamalla hallintoa suurempiin yksiköihin. Kyseessä ei siis ole palvelujen karsiminen toimipisteitä vähentämällä. Toimistoverkkotyöryhmä esittää Uudenmaan TE-keskuksen alueen työvoimatoimistoverkon muuttamista niin, että nykyisen 18 asemasta alueella on kahdeksan työvoimatoimistoa: Raaseporin työvoimatoimisto, Länsi-Uudenmaan työvoimatoimisto, Espoon työvoimatoimisto, Keski- Uudenmaan työvoimatoimisto, Pohjois-Uudenmaan työvoimatoimisto, Helsingin työvoimatoimisto, Vantaan työvoimatoimisto ja Itä- Uudenmaan työvoimatoimisto. Esityksen uudet työvoimatoimistot muodostuvat nykyisistä toimistoista ja toimivat alueen kunnissa seuraavasti: Raaseporin työvoimatoimisto: - Hangon, Karjaan ja Tammisaaren työvoimatoimistot. Päätoimipaikka: Tammisaari (Hangon, Karjaan, Tammisaaren, Inkoon ja Pohjan kunnat) Länsi-Uudenmaan työvoimatoimisto: - Karkkilan, Lohjan ja Vihdin työvoimatoimistot. Päätoimipaikka: Lohja (Karjalohjan, Karkkilan, Lohjan, Nummi-Pusulan, Sammatin ja Vihdin kunnat)

16 Kunnanhallitus Khall 103./.. Espoon työvoimatoimisto: - Espoon ja Kirkkonummen työvoimatoimistot. Päätoimipaikka: Espoo. (Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen ja Siuntion kunnat) Keski-Uudenmaan työvoimatoimisto: - Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Tuusulan työvoimatoimistot. Päätoimipaikka: Järvenpää (Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Pukkilan ja Tuusulan kunnat) Pohjois-Uudenmaan työvoimatoimisto: - Hyvinkään ja nurmijärven työvoimatoimistot. Päätoimipaikka: Hyvinkää ( Hyvinkään ja Nurmijärven kunnat) Helsingin työvoimatoimisto: - Helsingin työvoimatoimisto (Helsingin kaupunki) Vantaan työvoimatoimisto: - Vantaan työvoimatoimisto (Vantaan kaupunki) Itä-Uudenmaan työvoimatoimisto: - Porvoon ja Loviisan työvoimatoimistot: Päätoimipaikka: Porvoo (Askolan, Lapinjärven, Liljendahlin, Loviisan, Myrskylän, Pernajan, Pornaisten, Porvoon, Ruotsinpyhtään ja Sipoon kunnat) Työryhmän arvion mukaan esitetyn uuden toimistoverkon etuina ovat: - Suuremmat hallinnolliset yksiköt mahdollistavat täyden palvelun periaatteen toteutumisen jatkossakin. työvoimatoimiston käytössä olevia henkilöstöresursseja voidaan nykyistä paremmin kohdistaa asiakaspalvelutehtäviin hyödyntämällä tukitoimintojen yms. tehtävien keskittämistä ja erikoistumista. - Uusi rakenne noudattaa monilta osin niitä kehityssuuntia, jotka kuntasektorilla ovat vahvistumassa ja joissa keskeisenä pyrkimyksenä on päästä suurempiin hallinnollisiin yksiköihin. - Uusi ehdotettu toimistoverkkorakenne vakiinnuttaa työvoimatoimistojen jo nykyisin toimivat vahvat keskinäiset yhteistyösuhteet. Suurelta osin ehdotettu rakenne noudattaa ja antaa virallisen aseman nykyisille työvoimatoimistojen muodostamille epävirallisille yhteistoimintaverkoille mm. Raaseporin alueella, Länsi- ja Keski- Uudellamaalla./..

17 Kunnanhallitus Khall 103./.. - Suuremmat yksikkökoot antavat mahdollisuuden paitsi erikoistumiselle ja toimintojen keskittämiselle, myös pidemmällä aikavälillä tapahtuvalle palvelujen kysyntäeroista johtuvien kuormituserojen tasaamiselle toimipaikkojen välillä ja tuottavuusohjelman toteuttamiselle hallitusti Uudenmaan TE-keskuksen alueella Tavoitteena on, että uusittu työvoimatoimistoverkko aloittaa toimintansa Lausunnot on pyydetty toimittamaan Uudenmaan TE-keskukselle viimeistään Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus pitää uudistusta kannatettavana, mikäli kuntalaisten ja kuntien kannalta tärkeiden lähipalveluiden saatavuus ja toimintavarmuus turvataan myös jatkossa. Pornaisten kunta kuuluu esityksen mukaan Itä-Uudenmaan työvoimatoimistoon. Kunnanhallitus esittää, että Pornaisten kunta siirrettäisiin Keski-Uudenmaan työvoimatoimistoon, koska Pornaisten kunta kuuluu yhtenä KUUMA-kuntana Keski-Uudenmaan toiminta-alueeseen ja näin ollen olisi luontevaa, että kunta kuuluisi myös Keski-Uudenmaan työvoimatoimistoon. Palvelujen kehittämisessä tulisi jatkossa kiinnittää huomiota myös kuntien yhteispalvelupisteiden hyödyntämiseen. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

18 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN VANTAAN, PORVOON, KESKI-UUSIMAAN JA HYVINKÄÄN ULOSOTTO-OSASTOJEN YHDISTÄMISESTÄ Khall 104 Etelä-Suomen lääninhallituksen oikeushallinto-osasto on lähettänyt kunnille saapuneen seuraavan sisältöisen kirjeen: Eduskunnan hyväksymä ulosottokaari, jonka tasavallan presidentti vahvistanee lähiaikoina, korvaa nykyisen ulosottolain. Uusi laki tulee voimaan vuoden 2008 alusta. Ulosottopiirejä koskevat säännökset muuttuvat sen myötä siten, että valtioneuvoston asetuksella on mahdollista muodostaa nykyistä suurempia paikallisyksiköitä. Ulosottopiirejä on nykyisin 51. Oikeusministeriössä valmistellaan valtioneuvoston asetusta, jonka nojalla piirimäärä tulisi vähenemään merkittävästi, näillä näkymin 23:een. Kuten muillakin paikallishallinnon sektoreilla, perusteina yhdistämisille ovat monet taloudelliset, toiminnalliset ja hallinnolliset syyt. Ulosottotoimen osalta näitä syitä on tarkemmin kuvattu hallituksen esityksessä ulosottokaareksi (HE 83/2006 vp) sekä ulosoton organisaatiotyöryhmän väli- ja loppuraporteissa (Oikeusministeriö, Lausuntoja ja selvityksiä 2004:24 ja 2005:3). Uudistus toteutetaan ulosottotoimen paikallisina toimintayksikköinä tulevat kaikissa piireissä toimimaan ulosottovirastot eli erillisvirastot. Kihlakunnanvirastoihin perustuvasta järjestelmästä luovutaan ulosoton osalta, kuten myös nimismiesjärjestelmästä. Kaikki ulosottomiehet hoitavat uudistuksen jälkeen vain ulosoton tehtäviä. Ulosoton toimipaikkoja on tällä hetkellä noin 170. Nykyinen kattava toimipaikkaverkko säilytetään samalla sähköistä asiointia edistäen ja yhteispalvelua mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä todetaan olevan oletettavaa, että yhteispalvelutoimin saadaan jopa lisää palvelupisteitä yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa ja myös sellaisille paikkakunnille, joissa nykyisin ei ole valtion paikallishallinnon toimintoja. Kaikissa toimipaikoissa ei kuitenkaan, kuten ei nykyäänkään, ole pysyvää miehitystä. Avustavat ulosottomiehet (ulosottokaaren mukaan kihlakunnanulosottomiehet) säilyvät entisillä toimipaikoillaan. Koko henkilöstön osalta tehdään henkilösiirtoja vain vapaaehtoisuuden pohjalta ja ulosottolaitoksen henkilöstön asema on muutoinkin turvattu ulosottokaaren siirtymäsäännöksissä. Kunkin ulosottopiirin asukkaiden kielelliset oikeudet turvataan organisatorisin järjestelyin ja henkilöstön kielitaitovaatimuksia koskevalla sääntelyllä../..

19 Kunnanhallitus Khall 104./.. Piirien lukumäärän väheneminen ei siis merkitse palvelujen paikallisen ja henkilökohtaisen saatavuuden heikentymistä. ulosottokaaren eduskuntakäsittelyssä myös lakivaliokunta on korostanut, että palvelujen alueellisesta saatavuudesta on huolehdittava jo siinä vaiheessa, kun päätetään ulosottovirastojen toimialueista ja toimipaikoista. Ulosottokaaren mukaan ulosottopiirien toimipaikkojen sijaintipaikat määrää oikeusministeriö ja myös mahdolliset tulevat muutokset niissä edellyttävät ministeriön hyväksymisen. Ministeriö tulee ottamaan edellä sanotun velvoitteen huomioon päätöksenteossaan. Ulosottopiirit muodistuisivat edelleen yhdestä tai useammasta kihlakunnasta. Pyrkimyksenä on noudattaa mahdollisimman pitkälti maakuntajakoa. Tästä joudutaan kuitenkin tekemään poikkeuksia ulosottopiirin henkilöstömäärän tai alueellisen laajuuden vuoksi taikka maakuntajaon ja kihlakuntajaon eroavuuden johdosta. osittain näistä ja erinäisistä muista syistä johtuen ei myöskään pyrkimys päästä eroon haavoittuvista yhden kihlakunnanvoidun ulosottopireistä täysin toteudu. Oikeusministeriö on varannut kunnille mahdollisuuden lausua ministeriössä valmisteilla olevasta hankkeesta yhdistää Vantaan, Porvoon, Keski- Uusimaan ja Hyvinkään kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot yhdeksi ulosottopiiriksi päätoimipaikkanaan Vantaan kaupunki. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Vantaan, Porvoon, Keski-Uusimaan ja Hyvinkään kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen yhdistämisestä yhdeksi ulosottopiiriksi päätoimipaikkanaan Vantaan kaupunki. Ulosottomiesten keskittyminen vain ulosoton tehtäviin sekä sähköisten palveluiden edistäminen on myönteinen asia. Uudistustyössä on kuitenkin huolehdittava siitä, etteivät ulosottoviranomaisten palveluiden laatu ja saatavuus heikkene. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksessa. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Hyväksyttiin yksimielisesti. Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin heti kokouksessa.

20 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN VAALI Khall 105 Kunnanjohtajan virka on julistettu haettavaksi Kunta-lehdessä, Uusimaalehdessä, ViikkoUutiset lehdessä sekä kunnanilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Hakuaika kunnanjohtajan virkaan päättyi klo Kunnanjohtajan virkaan tuli 11 hakemusta ja lisäksi kaksi hakijaa antoi suostumuksensa virkaan. Kunnanhallitus päätti :ssä 75 jatkaa kunnanjohtajan viran hakuaikaa klo saakka. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntalehdessä, Uusimaa-lehdessä, ViikkoUutiset lehdessä sekä kunnanilmoitustaululla ja kunnan internetsivuilla. Yhdistelmä kunnanjohtajan virkaa hakeneista jaetaan hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille maanantaina Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan valintaprosessin aikataulusta ja siihen liittyvistä asioista. Tästä päätöksestä antaa lisätietoja vt. kunnanjohtaja Seija Marttila, puh. (019) tai Seija Marttila poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjäksi valittiin tämän pykälän osalta Tuula Rusi. Kunnanhallitus päätti kutsua haastatteluun Hannu Haukkasalon, Antti Jämsénin, Kirsi Kettusen, Juha Leppialhon, Seija Marttilan, Risto A Niemelän ja Kari Okkosen. Haastattelupäiviksi sovittiin ja Kunnanhallitus päätti lisäksi, että haastattelujen jälkeen lähetetään kolme hakijaa soveltuvuustesteihin ja testien jälkeen heidät kutsutaan valtuuston kuultavaksi. Haastatteluryhmänä toimii kunnanhallitus.

21 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 106 Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuksi: Tiehallinnon kirje 2838/2007/01/1 UKI-160, : Kadun- ja tienpidon kehittäminen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueella yhteistyössä alueen kunnat ja tiehallinto. Valtion asuntorahaston päätös 8800/61/07, : Henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus. Ympäristöministeriön kirje dnro YM32/512/2005, : Valtionavustuksen maksaminen aluearkkitehtitoimintaan. Uudenmaan ympäristökeskuksen kirje dnro UUS-2005-I , : Päätös avustuksen myöntämisestä yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin. Suomen Kuntaliiton kirjeet : Kutsu pienkuntaseminaariin Pukkilaan ja :Julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö uudistuu. Porvoon kaupunki, sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote : Seutukunnallisien työterveyshuoltoyksikön perustaminen. Pukkilan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Kuuskuntayhteistyö. Pukkilan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Sopimus yhteistyöstä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa. Myrskylän kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Sopimus seudullisesta yhteistyöstä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa. Mäntsälän kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : Sopimus yhteistyöstä kuntien maaseutuelinkeinoviranomaistehtävien hoitamisessa. Tuusulan kunta, kunnanhallituksen pöytäkirjanote : toisen asteen koulutuksen kehittäminen Kuuma-kunnissa ja Sipoossa/ lausunto../..

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Aurinkomäen palvelukeskus. 628 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 23/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 19.12.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 628 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan

Kunnanhallitus. 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 151 Kutsu Uudenmaan vesienhoidon yhteistyöryhmän toimintaan PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 3.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 146 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008

Kunnanhallitus. 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 190 405 Järjestö- ja seurataloavustusten myöntäminen vuonna 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 18/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 30.9.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 403 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 1 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.1.2008 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 1 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 28 60 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 29 61 Kupsenkyläntien tiekunnan takausanomus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.4.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 28 60 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

142 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 142 Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 13.5.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 18.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu (seuraava liite = )

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 Pöytäkirjan tarkastajien valinta. 1 2 Kunnan ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2015 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 1/2015 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 14.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005

79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 43 * 80 Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1. 31.12.2005 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 4/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.2.2006 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 79 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot