SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE"

Transkriptio

1 SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN LIITTOKOKOUKSEN ALOITTEET PUOLUEKOKOUKSELLE 1) Perheiden parhaaksi ohjelma 2) Liittokokouksen aloitteet Sosialidemokraattiset Naiset Saariniemenkatu Helsinki

2 PERHEIDEN PARHAAKSI Demarinaisten perhepolitiikan linjauksia Sisältö Lähtökohta... 3 Stop tuloerojen kasvulle... 4 Tasa-arvoa työn ja perheen yhteensovittamiseen... 5 Työssä jaksaminen... 6 Irti rajoittavista mielikuvista... 7 Vanhemmuutta tuettava... 8 Sijaisvanhemmuus Lapsia ei tehdä, lapsia saadaan Ennen lapsen tuloa Jaettu vanhemmuus myös eron jälkeen Kun on ongelmia Jokainen tarvitsee kodin Pidämme pienten puolta Turvallisesti elämään Vuosien karttuessa Arvostettu vanhuus Maahanmuuttajat keskuudessamme Työelämä ja koulutus Kulttuurit kohtaavat Sosialidemokraattiset Naiset - 2

3 Sata vuotta sitten työläisäideille koottiin kasvatusohjeita, joissa kehotettiin muun muassa seuraavasti: leiki lastesi kanssa, mene lapsinesi vapaaseen luontoon, ole lastesi parissa, sano lapsellesi hyvää yötä, lue lapsillesi. Ohjeet ovat yhä tarpeellisia muistutuksia nykykasvattajille. Lähtökohta Työ- ja perhepolitiikka on kokonaisuus, jonka ydintä ovat tasa-arvoinen palkkaus, oikeudenmukainen verotus, kannustava ja toimiva sosiaaliturva, hyvät julkiset palvelut sekä toimiva työn ja perhe-elämän yhteensovitus. Naisilla ja miehillä on varallisuudesta riippumatta oikeus lapsiin ja työntekoon. Yhteiskunnassa vallitseva sukupuolten välinen eriarvoisuus on muutettavissa. Perhepolitiikan pitää olla pitkäjänteistä, jotta aikuiset voivat rauhallisin mielin suunnitella tulevaisuuttaan. Vastuu ja välittäminen heijastuvat arjen turvallisuuteen. Inhimillisen elämän perustana ovat välittäminen ja huolenpito. Myönteiset tunnesuhteet perheenjäsenten välillä ovat voima ja yhteisen kasvun lähde. Parhaimmillaan perheessä opitaan ottamaan muita huomioon ja elämään yhdessä. Perheen yksittäisten jäsenten hyvinvointi vaikuttaa perheen kokonaisuuteen, ja päinvastoin: perhe on myös yksilön hyvinvoinnin lähde. Tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön, johonkin paikkaan, jossa tulee hyväksytyksi sellaisenaan, on lapselle ja aikuiselle ensiarvoisen tärkeää. Sitoutuminen elämänkumppaniin on arkipäivän ihmissuhteiden solidaarisuutta. Sitoutuminen kumppaniin edellyttää sellaista parisuhdetta, jossa toista ei alisteta eikä itse joudu alistetuksi. Jokainen kaipaa läheisyyttä, tunnustusta ja arvostusta ihmissuhteissa. Sosialidemokraattiset Naiset - 3

4 Stop tuloerojen kasvulle Suomessa on noin 1,1 miljoonaa lasta, perheitä on hieman alle Suurin osa lapsistamme voi tänään hyvin. Kuitenkin ne, jotka voivat huonosti, ovat yhä heikommassa tilanteessa. Työttömyys ja köyhyys yhdistettyinä heikentyneisiin palveluihin ja tukitoimenpiteisiin sysää lapsiperheet ahtaalle. Kaikkia ongelmia ei voi ratkaista yksin politiikan keinoin. Lapsen oikeudet ovat meidän aikuisten velvollisuuksia. Yhteiskunnan tulee aina turvata sellaiset peruspalvelut ja tulonsiirrot, jotka tukevat perheiden kasvatustehtävää. Lapsen oikeudet ovat meidän aikuisten velvollisuuksia. Tuloerot ovat kasvaneet 1990-luvun puolivälistä alkaen ja vain muutamana vuotena 2000-luvun alkupuolella on kasvu hidastunut. Lapsiperheiden köyhyys on liki kolminkertaistunut 1990-luvun alun laman jälkeen lasta kasvaa toimeentulotukea saaneissa perheissä. Noin puolet toimeentulotukea saavista lapsiperheistä on yksinhuoltajia. Sosialidemokraattiset Naiset vaativat Lapsilisien merkittävää korottamista ja välitöntä sitomista indeksiin. Tavoitteena on kaikista lapsista maksettava samansuuruinen lapsilisä, joka tasoltaan vastaisi esimerkiksi nykyistä kolmannen lapsen lapsilisää. Lapsilisät irrotetaan toimeentulotuesta. Lapsilisä maksettaisiin aina 18 vuoden täyttämiseen saakka ottaen huomioon vaikutukset opintotukeen ja työttömyysturvaan. Lapsen huoltajan suostumuksella 17-vuotiaan lapsen lapsilisä maksettaisiin Sosialidemokraattiset Naiset - 4

5 opintotukena lapselle itselleen. Opintotuen ja lapsilisän taso tulee sovitella järkeväksi kokonaisuudeksi. Tasa-arvoa työn ja perheen yhteensovittamiseen Työttömyys ja työttömyyden uhka on monen perheen arkea. Samaan aikaan keskustelu naisten asemasta työelämässä ja lasten kotihoidosta voimistuvat. On taas kerran väläytetty mahdollisuutta, että siirryttäisiin yksilökohtaisesta verotuksesta yhteisverotukseen. Puolisoiden yhteisverotus hyödyttäisi ennen kaikkea suurituloisia yhden tulonsaajan perheitä. Yksinhuoltajat ovat tässä veromallissa varmoja häviäjiä, sillä muutos ei koske yksihuoltajia ja yksineläjiä. Yhteisverotus lisäisi naisten jäämistä kotiin ja siten riippuvuutta puolisosta. Tasa-arvokehitykselle perhekohtaisen verotuksen toteuttaminen olisi vakava takaisku. Tasa-arvokehitykselle perhekohtaisen verotuksen toteuttaminen olisi vakava takaisku. Pitkäjänteinen perhepolitiikka vahvistaa naisten tasa-arvoista asemaa työmarkkinoilla. Molemmilla vanhemmilla on oikeus ja mahdollisuus osallistua lapsen hoitoon ja kasvatukseen. Todellinen työ- ja perhe-elämän tasa-arvo edellyttää lisätoimia. Työnjako kotona heijastuu työmarkkinoille ja päinvastoin: kahtiajakautuneet työmarkkinat heijastavat sukupuolijakoa asenteissa ja palkkarakenteissa. Nykyisellään naiset pitävät 95 % perhevapaista. Perhevapaiden kustannukset koituvat naisten työnantajille. Perhevapaisiin liittyvät ongelmat tulee ratkaista yhdistämällä äitiys, isyys ja vanhempainvapaajärjestelmä uudeksi vanhempainvapaaksi. Tämä koostuisi kolmesta kuuden kuukauden jaksosta, joista yksi olisi äidille, yksi isälle, ja yksi olisi jaettavissa vanhempien sopimalla tavalla. Tällaisen mallin käyttöönotto olisi vahva viesti paitsi työmarkkinoille, myös tasa-arvoisen vanhemmuuden puolesta. Sosialidemokraattiset Naiset - 5

6 Erityisesti naisvaltaisten palvelualojen ja pienyrittäjien perhevapaista aiheutuviin kustannuksiin on kehitettävä ratkaisuja. Äitiyslomasta koituu kuluja työnantajalle. Lisäkustannukset syntyvät mm. sairauspoissaoloista ennen äitiyslomaa, vuosilomapalkasta ja sijaiskustannuksista. Perhevapaiden aiheuttamat lisäkustannukset saavat monet työnantajat karttamaan perhevapaille alttiiden työntekijöiden palkkaamista. Perhevapaista aiheutuvat kustannukset katetaankin oikeudenmukaisemmin Ruotsin mallin mukaisesti laajalla veropohjalla. Työssä jaksaminen Työn ja perheen yhteensovittamisessa huolestuttaa myös nuorten perheiden jaksaminen. Elämän ruuhkavuodet, perheen perustaminen, työuralla eteneminen, sairastavat lapset, taloudelliset paineet ja kotitöiden kasautuminen kuluttavat nuorten naisten jaksamista. Tasa-arvoisesti jaetut vanhempainvapaat ja laadukas päivähoito mahdollistavat molempien vanhempien joustavan työnteon. Vuorotteluvapaajärjestelmä mahdollistaa hengähdystauon ja myös työllistää sijaisen. Työelämän hektisyys ja tehtäviin nähden alimitoitettu henkilökunta kiristää työyhteisön ihmissuhteita. Pienten lasten vanhemmilla on oikeus olla perhevapailla kohtaamatta syrjintää. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen tarvitaan aikaa silloin kuin lapsi on pieni, mutta myös silloin kun läheinen on iäkäs tai jatkuvan avun tarpeessa. Työllistymismahdollisuuksien lisäksi nyt on kiinnitettävä huomiota työolosuhteisiin ja työntekijöiden perhevapaiden joustavuuden kehittämiseen. Ehdotuksia Vanhempainvapaajärjestelmä uudistetaan tasaisemmin jaettavaksi ja rahoitetaan laajalla veropohjalla. Sosialidemokraattiset Naiset - 6

7 Naisyrittäjälainajärjestelmää kehitetään ja siihen varataan riittävästi määrärahoja. Naisten uusyrittäjyyttä tulee kehittää hoito- ja hoiva- sekä muilla työllistävillä aloilla. Työuran jatkuminen lasten hoitamiseen käytettyjen vuosien jälkeen turvataan. Rakennetyöttömyyden kohteeksi joutuneille turvataan oikeus uuden ammatin opiskeluun ja taloudelliseen tukeen, jotta opiskelijan/perheen toimeentulo on turvattu opiskeluaikana. Ammattiyhdistys- ja työnantajaliikkeiden kanssa on neuvoteltava ratkaisu vapaan saamiseksi omien, apua tarvitsevien vanhempien hoitamiseen samoin kuin sairastuneiden lasten hoitamiseksi. Palkatonta hoitovapaata tulee saada tarvittaessa 2-3 kuukautta ikääntyneiden vanhempien hoitamiseksi ja asioiden järjestämiseksi. Työttömyyden aikana tulee olla mahdollisuus opiskella ja kehittää työmarkkinakelpoisuuttaan. Irti rajoittavista mielikuvista Feminismin lähtökohtana on, että naisten ja miesten toiminta ei suurimmaksi osin ole erilaista biologisista syistä, vaan se riippuu valtarakenteista, jotka määrittävät stereotyyppiset sukupuoliroolit. Nämä puolestaan määrittävät naisille ja miehille sopivaksi nähdyn käyttäytymisen ja heidän toimintamahdollisuutensa. Tavoitteena on vapautua näistä sukupuoleen liitettyjen merkitysten kahleista. Sukupuolistereotypioiden kimppuun on käytävä päivähoidosta ja esiopetuksesta lähtien. Tyttöjä ja poikia on kannustettava ennakkoluulottomasti laajentamaan kiinnostuksen kohteitaan ja painotuksiaan perinteisten sukupuoliroolien ulkopuolelle niin peleissä ja leikeissä kuin aine- ja ammattivalinnoissakin. Perinteisistä malleista irrottautuminen lisää yksilön valinnanmahdollisuuksia. Sosialidemokraattiset Naiset - 7

8 Naiskuva vaalii ikuista nuoruutta. Tosielämässä vanheneminen merkitsee kypsyyttä, suurempaa vapautuneisuutta yhteiskunnallisiin- ja työtehtäviin lisääntyvää viisautta. Vanhemmuutta tuettava Suomessa on noin 1,1 miljoonaa vuotiasta lasta, perheitä on hieman alle Perhekäsitys on nykyisin aiempaa moniulotteisempi, vaikka valtaosa (71.4 %) perheistä onkin ydinperheitä eli äidin, isän ja lapsen/lasten muodostamia. Yksinhuoltajaperheitä on 20 prosenttia ja uusioperheitä 8.6 prosenttia kaikista perheistä. Kaikki suomalaiset eivät osaa kohdata luontevasti ihmisyyden monimuotoisuutta eikä lapsiperheiden erilaisuutta. Tämän joutuvat kohtaamaan sekä samaa sukupuolta olevien parien, että maahanmuuttajien ja esimerkiksi eri tavoin vammaistenkin vanhempien lapset. Ihmisyyteen kuuluvasta moninaisuudesta ja erilaisuudesta täytyy puhua entistä enemmän ja asiatietoon pohjautuen. Sosialidemokraattiset Naiset vaativat Perheille on tarjottava joustavampia ja monimuotoisempia palveluja. Lapsen oikeus hoitopaikkaan ei saa riippua vanhemman elämäntilanteesta. Perheneuvolan ja -terapian palveluita sekä avohuollon tukitoimenpiteitä tulee lisätä. Vammaisille on turvattava yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet vapaasti ja vastuullisesti päättää lastensa lukumäärästä ja syntymäajoista. Vanhemman vammaisuus ei saa muodostua esteeksi huoltajuuskysymyksessä, mikäli muita syitä huoltajuuden epäämiseen ei ole. Vammaisten lasten perheiden palvelujen tulee olla riittäviä ja monipuolisia. Sosialidemokraattiset Naiset - 8

9 Perheet eivät muodostu välttämättä heteroseksuaalisen parisuhteen ympärille. Sateenkaariperheiksi kutsutaan esimerkiksi naisparin tai miesparin perheitä, eiheteroseksuaalisten yksinhuoltajien perheitä sekä perheitä, joissa on enemmän kuin kaksi vanhempaa. Sateenkaariperheet ovat yhtä monenlaisia kuin lapsiperheet muutenkin. Naisparien yhteiset lapset ovat saaneet alkunsa usein koti-inseminaatiolla tai lapsettomuusklinikalla. Lapset ovat vanhempiensa yhdessä toivomia. Lain edessä vain heidän synnyttäjänsä tunnustetaan vanhemmaksi. Toinen äiti on virallisesti lapselle ventovieras, joka ei ole oikeutettu myöskään äitiys-, isyys- eikä vanhempainvapaaseen. Lapsen biologisen vanhemman kuollessa on rekisteröidyllä puolisolla mahdollisuus adoptoida kuolleen puolisonsa lapsi. Tällöin on huolehdittava, ettei lapselta katkea juridinen side biologisiin isovanhempiinsa. Perheen sisäinen adoptio rekisteröidyssä parisuhteessa tulee vihdoin mahdolliseksi tänä vuonna. Sosialidemokraattiset Naiset vaativat Myös kansainvälinen adoptio tulisi sallia homo- ja lesbopareille, koska hakijoiden sopivuus vanhemmiksi arvioidaan huolellisesti adoptioprosessin aikana. Adoptiovanhemmilla on oltava oikeus taloudellisesti tuettuun äitiysvanhempain- sekä isyyslomaan, kuten ns. perinteisin tavoin lapsen saavilla pariskunnilla on. Päätös arvioitavan adoptiokelpoisuudesta ja siihen liittyvä valitusoikeus tulee olla yhtenevä koko Suomessa. Pakolliseen adoptioneuvontaan on päästävä puolen vuoden sisällä riippumatta kotikunnasta Yksinhuoltaja on usein nainen. Perheistä viidennes on yksinhuoltajaperheitä. Yksinään lapsiaan kasvattavalle vanhemmalle kunnalliset palvelut, erityisesti päivähoito, ovat Sosialidemokraattiset Naiset - 9

10 tärkeitä, koska yksinhuoltajat ovat usein matalapalkka-alojen pätkätyöläisiä. Työelämän joustot ja aamu- ja iltapäiväkerhot merkitsevät yksinhuoltajalle paljon. Lähtökohtien tasoittaminen palveluin ja tulonsiirroin auttaa erityisesti vaikeassa asemassa olevia perheitä. Mahdollisimman varhaisella ennaltaehkäisyllä huolehditaan koko perheen hyvinvoinnista. Jos lapsi sijoitetaan avohuollon tukitoimenpiteenä, huoltaja menettää sijoittamisen ajalta asumistuen, elatusavun ja lapsilisän vaikka lapsen on tarkoitus tulla takaisin kotiin. On luotava siirtymäaikakriteerit, joiden aikana tarjotaan perheen eheytymistä edistävää taloudellista tukea. Erityisesti yksinhuoltajille talouden romahdus on riski. Sijaisvanhemmuus Lapsen tai nuoren kotona asuminen ei välttämättä suju tai kotiolot eivät ole heille turvallisia. Huostaan otetut lapset ja nuoret ovat laajin perhehoitoon sijoitettu ryhmä. Perhehoidolla tarkoitetaan lapsen hoidon, kasvatuksen ja muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella, yksityiskodissa. Tällä hetkellä on noin sijoitettua lasta, joista n on sijoitettuna perhehoitoon. Sijaisvanhemmaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on tehtävään sopiva. Yhdessä kodissa saa olla enintään neljä sijoitettua lasta. Usein perheessä on lisäksi biologisia lapsia ja vanhemmat ja perheet saattavat toimia tukivanhempina ja tukiperheinä. Sijaisvanhemmat eivät ole lapsen juridisia huoltajia. Perhehoitolapsella on oikeus tavata alkuperäisvanhempiaan, ja mikäli heidän olosuhteensa ja edellytyksensä lapsen hoitoon ja kasvatukseen paranevat, heillä on oikeus pyytää lasta takaisin hoitoonsa. Tällöin otetaan kuitenkin huomioon myös lapsen ja sijaisperheen välille muodostuneet tunnesiteet ja lapsen oma mielipide. Perhehoitolapset kasvavat usein aikuisiksi sijaisperheissään. Sosialidemokraattiset Naiset - 10

11 Sosialidemokraattiset Naiset vaativat Lastensuojelua tulee kehittää niin, että laitossijoitusten rinnalla tuetaan nykyistä tuntuvammin sijaisperheitä heidän tärkeässä kasvatustehtävässään silloin kuin biologinen perhe on ajautunut kriisiin. Sijaisvanhemmasta päätettäessä tulee nykyistä enemmän pyrkiä kartoittamaan lapsen lähipiiriä sopivan henkilön löytämiseksi. Lastensuojelun palvelujärjestelmää kunnissa täytyy laajentaa. Avun on alettava jo neuvolatasolta, missä esimerkiksi neuvoloiden kotikäyntejä on lisättävä. Ehkäisevän lastensuojelun ja lapsiin kohdistuvan terveydenhuollon asemaa on vahvistettava. Käytännössä tämä tarkoittaa myös kouluterveydenhuollosta, opiskelijaterveydenhuollosta ja nuorisotyöstä huolehtimista. Lapsia ei tehdä, lapsia saadaan Jokaisella lapsella on oikeus syntyä toivottuna, odotettuna ja terveeseen elämään. Lasten saaminen on monille ihmisille tärkeä osa elämää. Hyvä perhepolitiikka tukee vanhempia ja mahdollistaa lapsille hyvän lapsuuden. Suurin osa lapsista syntyy biologisten vanhempiensa muodostamaan perheeseen, mutta perhemuodot ovat jatkuvasti moninaistuneet. Tämä tulee ottaa huomioon mm. neuvoloissa. Noin joka viides hedelmällisessä iässä oleva pari kohtaa lapsettomuutta. Lapsettomuutta voidaan kuitenkin hoitaa erinomaisin tuloksin. Noin 80 % hedelmöityshoitoon tulevista lapsettomista saa käytettävissä olevien hoitojen avulla toivomansa lapsen. Lapsettomuushoitojen tulee olla kaikkien ulottuvilla varallisuudesta riippumatta. Sosialidemokraattiset Naiset - 11

12 Yhä useamman suomalaisen perheen ratkaisu lapsiluvun lisäämiseksi on lapsen adoptio joko kotimaasta tai ulkomailta. Monet perheet turvautuvat ulkomaiseen adoptioon, koska kotimaassa odotusajat ovat pitkät. Ehdotuksia Päätös arviotavan adoptiokelpoisuudesta ja siihen liittyvä valitusoikeus tulee olla yhtenevä koko Suomessa. Taataan hedelmöityshoidot myös vähävaraisille. Naisilla tulee olla oikeus hedelmöityshoitoihin perhesuhteista riippumatta. Vanhempainrahaa tulee maksaa yhtä kauan riippumatta siitä, onko lapsi syntynyt biologisista vanhemmista vai adoptoitu tai siitä, kuinka vanhana lapsi on adoptoitu. Myös samaa sukupuolta olevilla henkilöillä tulee olla oikeus myös kansainväliseen adoptioon. Mahdollisuuksia kansainväliseen adoptioon on lisättävä mm. lisäämällä resursseja adoptiojärjestöille ja ottolapsineuvontaan. Huostaan otetun lapsen adoptiota on suosittava nykyistä enemmän. Perhehoitajien hoitopalkkiota on nostettava ja työehtoja parannettava. Ennen lapsen tuloa Lapsen elämän kannalta hyvinvoinnin rakentuminen alkaa jo ajasta ennen syntymää. Pikkulasten hyvinvoinnin perustana pidettyä neuvolajärjestelmää on kehitettävä, ja vanhemmille annettava tarpeellinen tuki, jotta he kykenevät kantamaan vastuun lapsistaan. Neuvoloiden tulee olla perhettä suunnitteleville ja lasta odottaville kutsuvia matalan kynnyksen paikkoja. Neuvoloissa on annettava tasapuolisesti tukea vanhemmuuteen. Sosialidemokraattiset Naiset - 12

13 Ehdotuksia Äitiysneuvoloiden ja äitiyspakkausten käsitteestä luovutaan ja painotetaan tasavertaista vanhemmuutta. Isiä ei saa jättää neuvoloissa ulkopuolisiksi. Äitiysvalmennuksessa tulisi keskustella hyvän äitiyden tai hyvän isyyden sijaan hyvästä vanhemmuudesta. Ehkäisy on raskauden ehkäisyn lisäksi terveyden edistämistä ja sukupuolitautien ennaltaehkäisyä. Ehkäisymenetelmää valittaessa tärkein tavoite on ehkäisymuodon sopivuus käyttäjälle sekä hyvä seksuaaliterveys. Koska ehkäisy ei ole Kelan tulkinnan mukaan terveydenhoitoa, naiset maksavat ehkäisyn itse omasta pussistaan. Erityisesti nuorilla ei välttämättä ole ehkäisyyn riittävästi rahaa. Alle 25-vuotiaille tulisikin tarjota mahdollisuus maksuttomiin ja helposti saataviin ehkäisyvälineisiin. Alle 25-vuotiaille tulisi tarjota mahdollisuus maksuttomiin ja helposti saataviin ehkäisyvälineisiin. Myös koulussa tapahtuva valistus on sukupuolitautien ja nuorena tapahtuvien raskauksien ehkäisyä. Nuorille suunnattua ohjausta ja neuvontaa tulee olla saatavilla perus- ja toiseen asteen oppilaitoksissa. Ehdotuksia Alle 25-vuotiaille tulee tarjota mahdollisuus maksuttomiin ehkäisyvälineisiin. Sosialidemokraattiset Naiset - 13

14 Jaettu vanhemmuus myös eron jälkeen Etävanhempi on lapsen virallinen huoltaja, jonka luona lapsi ei pääsääntöisesti asu. Määritelmällisesti lapsi voi eron jälkeen asua vain toisen vanhemman luona. Esimerkiksi lapsilisät maksetaan vain sille vanhemmalle, jonka luona lapset virallisesti ovat kirjoilla. Ruotsissa lapset voivat olla kirjoilla molemmilla vanhemmilla. Etävanhemmalla ei ole oikeutta normaaleihin lapsiperhetukiin, joita ovat esimerkiksi perheellisen asumistuki, elatusapu tai -tuki, lapsilisät, maksuhuojennukset ja ulosoton perhesuojarajat. Myös tiedonsaanti lapseen liittyvistä asioista voi vaikeutua sillä vanhemmalla, joka ei ole lähivanhempi. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja molemmilla vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen myös erotilanteessa. Lapsella on oikeus molempiin vanhempiinsa ja molemmilla vanhemmilla on oikeus vanhemmuuteen myös erotilanteessa. Vanhempia tulee tukea, että he yhteistyössä ja sovussa huolehtivat lastensa kasvatuksesta. Lasten hyvinvointia on lisättävä ja asioita tulee katsoa lasten näkökulmasta. Suomessa valtaosa erolapsista jää asumaan äidin kanssa. Jos molemmat vanhemmat ovat halunneet lapset luokseen asumaan, lähihuoltajaksi on määrätty isä puolessa niistä tapauksista. Vuoroasuminen, jolloin lapset asuvat vuoroviikoin vanhempiensa luona, kuitenkin yleistyy jatkuvasti. Vuoroasumiseen liittyvää lainsäädäntöä on oikeudenmukaistettava asumiseen, lapsilisiin ja esimerkiksi koulukuljetuksiin ja terveydenhoitoon liittyvissä asioissa. Lähi- ja etävanhemmuuden sijaan on pyrittävä jaettuun vanhemmuuteen. Yhteishuoltajuuden vahvistaminen ja tukeminen ovat ennaltaehkäisevää toimintaa. Erotilanteessa on huolehdittava myös lapsen oikeudesta isovanhempiinsa. Etävanhemman luona tapaamista ja yhdessä olemista vaikeuttaa monilla asumisen laatu. Etävanhempien asunnot ovat usein pieniä ja tilaa oleskeluun sekä viihtymiseen ei ole. Asumiseen liittyvät tuet maksetaan sille vanhemmalle, jonka luona lapsi/lapset pääsääntöisesti asuvat. Tuen saajana on yleensä äiti, vaikka jälkikasvu hoidettaisiin yhteishuoltajuudella. Sosialidemokraattiset Naiset - 14

15 Vanhemmuutta tukevan asuntopolitiikan on otettava huomioon koko perheen elämäntilanne. Esimerkiksi asumistuki erillään asuville vanhemmille määräytyisi kummallekin vanhemmalle lapsiluvun mukaan. Näin taattaisiin taloudellinen mahdollisuus laadukkaaseen asumiseen riittävän kokoisessa asunnossa, mikä mahdollistaisi lasten tapaamiset ja oleskelun tasa-arvoisesti molempien huoltajien luona. Ehdotuksia Asumistuki määräytyy kummallekin huoltajalle lapsiluvun mukaan. Lähi- ja etävanhemmuuden sijaan on pyrittävä jaettuun vanhemmuuteen. Elatusapu- ja tukijärjestelmää kehitetään joustavammaksi. Vanhemman elatuskyvyn ja lapsen elatuksen tarpeen lisäksi otetaan huomioon se, kuinka paljon lapsi viettää aikaa kummankin vanhemman kanssa. Tavoitteeksi otetaan myös lapsilisän jakaminen molemmille vanhemmille. Kun on ongelmia Neuvolassa asioi vuosittain vajaa äitiä ja palveluja käyttävät lähes kaikki lasta odottavat perheet. Siksi neuvolapalveluissa on hyvät mahdollisuudet puuttua ja antaa tukea esimerkiksi perheen mielenterveys- ja päihdeongelmiin. Neuvoloihin täytyy taata riittävät resurssit, jotta työntekijöillä olisi mahdollisuus huomata äidin päihdeongelma ja ohjata hänet tarvittavaan hoitoon. Sosialidemokraattiset Naiset - 15

16 Ehdotuksia Riittävät resurssit ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä riittävät tuki- ja hoitopalvelut. Suomeen tulee luoda kattava päihdeäitien hoitojärjestelmä. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -projektin luomia hyviä hoitomalleja tulee hyödyntää. Päihdehoidon avo- ja laitospaikkojen riittävyys tulee turvata koko maassa. Äideillä tulee olla mahdollisuus päästä hoitoon jonottamatta asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Kaikilla lapsilla on oikeus turvalliseen lapsuuteen. Lapsiin ja naisiin kohdistuva väkivalta on yksi maailman laajimmista ja vaikeimmista ongelmista. Suomessa kuolee vuosittain yli 20 naista puolisonsa, miesystävänsä tai entisen puolisonsa surmaamina. Parisuhdeväkivallan kohteena on useimmiten nainen, vaikka mieskin voi joutua parisuhteessa väkivallan kohteeksi. Perhe- tai parisuhdeväkivalta on moniulotteista: fyysistä, seksuaalista, henkistä, taloudellista tai uskonnollista. Väkivallan tekijä voi olla mies tai nainen tai molemmat, ja väkivalta saattaa kohdistua puolisoon tai lapseen. Kyse on kuitenkin samasta asiasta: väkivallasta, joka on rikos, myös perheen sisällä. Väkivalta on rikos myös perheen sisällä. Maahanmuuttajanaiset ovat usein lähisuhdeväkivallan uhreja. He eivät välttämättä osaa hakea apua väkivaltaisessa suhteessa ja heillä saattaa olla puutteellinen tai olematon suomen kielen taito. Lisäksi he eivät välttämättä tiedä, että pari- ja lähisuhdeväkivalta (perheväkivalta) on Suomessa rangaistava rikos. Ehdotuksia Sosialidemokraattiset Naiset - 16

17 Turvakotipaikkojen määrä Suomessa on saatettava EU:n asiantuntijaryhmän suosituksen tasolle, mikä tarkoittaa yhtä paikkaa asukasta kohden. On huolehdittava, että sekä väkivallan uhreille että tekijöille järjestetään kriisiapua, neuvontaa ja ohjausta jokaisessa kunnassa. Perhe- ja parisuhdeväkivallan ennalta ehkäisevää työtä on johdettava valtakunnallisesti, keskitetysti ja hyvin resurssein. Raiskausta rikoksena ei saa väheksyä. Raiskauksen uhrin syyllistämistä ei tule hyväksyä. Jokainen tarvitsee kodin Jokaisella ihmisellä on oikeus asuntoon ja hyvään asumisympäristöön. Yhdyskuntasuunnittelussa on otettava lasten ja perheiden näkökulma huomioon. Sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu pienen lapsen lähiympäristössä, siksi palvelut, lähiliikunta- ja kokoontumispaikat ovat tärkeitä. Ne mahdollistavat vanhempien verkottumisen ja lasten ystävyyssuhteiden kehittymisen varhaisessa vaiheessa. Suomessa on asunnottomia noin Heistä valtaosa sinnittelee pääkaupunkiseudulla. Uutena riskiryhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset. Köyhyys on kohtuullisen asumisen ensimmäinen este. Yhteisöllisyydestä syrjäytyminen johtaa usein kodittomuuteen. Asuntopolitiikan on oltava väline myös syrjäytymisen ehkäisyssä ja erityisryhmien asumisen parantamisessa. Syrjäytymisen syinä on päihteiden väärinkäyttöä, rikollisuutta, työttömyyttä, avioeroja, mielenterveyden ongelmia ja hoitamattomia sairauksia. Ongelma ei siten ratkea pelkästään asuntojen rakentamisella, sillä monet ovat moniongelmaisia ja he tarvitsevat asunnon lisäksi muutakin tukea elämäänsä. Ehdotuksia Sosialidemokraattiset Naiset - 17

18 Kohtuuhintaisia asuntoja pienille perheille. Tuetaan vuokra-asumista. Kohtuuhintaista kunnallista vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä. Tutkitaan mahdollisuuksia kotien saneeraamiseksi useammalle sukupolvelle. Lasten ehdoilla suunniteltu ympäristö on turvallinen kaikille. Pidämme pienten puolta Vanhemmilla tulee olla aito mahdollisuus valita kotivanhemmuuden tai työssä kävijän vanhemmuuden välillä. Laadukas ja maksuton päivähoito mahdollistaa aidon valinnanmahdollisuuden. Päivähoito on tasa-arvokysymys myös lapsille. Suomalaisen yhteiskunnan kansainvälisessä vertailussa pitkälle edennyt tasa-arvo on mahdollista siksi, että työ ja perhe on ollut mahdollista sovittaa yhteen ja naisten ansiotyöhön osallistumista on haluttu tukea ja kannustaa. Suomi oli ensimmäinen maa koko maailmassa, jossa lasten päivähoito turvattiin lailla subjektiiviseksi oikeudeksi. Päivähoidossa olevien lasten osuus on kuitenkin Suomessa kaikkein pienin muihin Pohjoismaihin verrattuna. Pitkät hoitovapaat heijastuvat väistämättä naisten työmarkkina-asemaan. Meillä on haluttu antaa vanhemmille valinnanmahdollisuus myös hoitaa lapset itse kotona kotihoidon tuella. Tätä mahdollisuutta myös käytetään: Ruotsissa 1-2-vuotiaista päivähoidossa on 65%, Tanskassa 78% - ja Suomessa 36%. Kotihoidontuki on kansainvälisesti erittäin harvinainen etuus. Lasten hoitomuodoista keskusteltaessa on hyvä muistaa, että mahdollisuutta kotihoidontukeen käyttää yleensä nainen - reilut 80 prosenttia äideistä välittömästi vanhempainvapaan jälkeen. Pitkät hoitovapaat heijastuvat väistämättä naisten työmarkkina-asemaan. Mikäli Sosialidemokraattiset Naiset - 18

19 työelämästä ollaan sivussa vuosikausia, jää työura lyhyeksi ja urakehitys helposti miehistä jälkeen. Tämä säteilee myös sosiaaliturvan tasoon aina eläkkeelle asti ja korostaa taloudellista riippuvaisuutta puolisosta. Päivähoidon on oltava laadukasta ja maksutonta siinä missä peruskoulunkin. Päivähoito ei ole parkkipaikka lapselle, vaan turvallinen yhteisö, jonne lapsi menee mielellään ja jonne vanhemmat vievät lapsensa rauhallisin mielin. Päivähoitoon tarvitaan lisäresursseja. Henkilöstömitoitus tehdään tänään seuraamalla käyttö- ja täyttöastetta sekä taloutta; näitä mittareita arvokkaampaa olisi kehittää laatumittareita. Päivähoidon tulisi olla lapsen elämässä parasta ennaltaehkäisyä mahdollisten ongelmien syntymiselle. Tilanteessa kuin tilanteessa varhaiskasvatuksen laatu ja lasten turvallisuus on taattava. Ehdotuksia Päivähoitopaikkojen lapsiryhmien kokoa on pienennettävä. Alle kolmevuotiaille on taattava maksimissaan kuuden lapsen ryhmät. Vakituisten varahenkilöiden lisääminen päivähoitoon auttaa henkilöstöä jaksamaan työssään nopeasti muuttuvissa tilanteissa, kuten silloin, kun osapäivähoidossa oleva lapsi siirtyy kokopäiväpaikalle, työyhteisön jäsen on tilapäisesti koulutuksessa tai sairauslomalla. Pitkän tähtäimen tavoitteena maksuton päivähoito kohdennettu tulonsiirto työssäkäyville lapsiperheille. Päivähoidon suosiminen on paitsi tasa-arvoteko, myös taloudellisesti järkevää. Koulutettuja ja osaavia naisia tarvitaan työmarkkinoille. Turvallisesti elämään Sosialidemokraattiset Naiset - 19

20 Suomalainen peruskoulu tuottaa hyviä oppimistuloksia. Peruskoulun ideana on tasaarvoisten mahdollisuuksien antaminen mahdollisimman monelle. Yksi erityispiirre suomalaisessa koulussa on, ettei siellä viihdytä. Tällä voi olla vaikutusta siihen, että osa lapsista ei saavuta opetussuunnitelmien mukaisia tavoitteita. Koululaitosta on edelleen kehitettävä pedagogisesti siihen suuntaan, että koulunkäynti koetaan mielekkääksi. Ensimmäisestä luokasta lähtien on tavoitteena oltava nollatoleranssi koulukiusaamisessa. Kaikille oppilaille on taattava oman kehitystason mukaiset oppimisen edellytykset. Tämä merkitsee toisaalta nopeammin oppivien tukemista turhautumisen ehkäisemiseksi, että hitaammin edistyvien tukea oppimistavoitteisiin pääsemiseksi. Kun ensimmäisestä luokasta lähtien huolehditaan lapsista riittävän hyvin, on myöhempinä vuosina vähemmän ongelmia. Kouluterveydenhoito on avainasemassa lasten ja nuorten tukemisessa. Läheskään kaikissa kunnissa ei ole tarpeellista määrä kouluterveydenhoitajia, lääkäreitä tai kuraattoreita. Moniammatillinen yhteistyö koulun, sosiaali- ja terveystoimen, nuorisoja vapaa-aikatoimen välillä on kehittämisen arvoista. Monimuotoisuuden kunnioittaminen on osa kasvatus- ja opetusjärjestelmää. Sen tulisi selkeästi kuulua myös ammatilliseen- ja työpaikkakoulutukseen. Monikulttuurisuus täytyy ottaa koulutuksessa huomioon. Myös romanilapsilla on tasa-vertainen oikeus kouluun ja päivähoitoon. Liian moni romaninuori joutuu jättämään koulun kesken, kun valmiuksia kouluun ei ole saatu päivähoidossa eikä esiopetuksessa. Ehdotuksia Koulutuksellinen tasa-arvo tarkoittaa, että oppimistulokset ovat yhtäläiset sosiaalisista taustoista, maantieteellisestä sijainnista tai sukupuolesta riippumatta. Yhteiskunnalliset erot heijastuvat kouluihin. Siksi yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kasvuun, kuten tuloeroihin ja alueiden eriytymiseen, tulee puuttua. Sosialidemokraattiset Naiset - 20

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma

Perhe kannattaa. Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Perhe kannattaa Väestöliiton perhepoliittinen ohjelma Sisältö Esipuhe 1 Mihin perhepolitiikkaa tarvitaan? 3 Perhe on tärkeä yksilölle ja yhteiskunnalle 3 Perheet ovat erilaisia silti samanarvoisia 4 Vanhemmuus

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma

Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Hyvinvointiohjelma Kristillisdemokraattien hyvinvointiohjelma Sisältö 1. Kristillisdemokraattien hyvinvointipolitiikan arvot ja tavoitteet 2. Ikärakenteen muutos haastaa hyvinvointipalvelut 3. Hyvinvointierot

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020.

TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE. Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020. TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN TAMPERE Tampereen sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön poliittinen ohjelma 2013 2020 Reilu Tampere 1 SDP VAIHTOEHTO NYKYMENOLLE 3 TAMPEREESTA HYVÄN TYÖELÄMÄN KAUPUNKI 4

Lisätiedot

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina:

Liittokokous hyväksyi aloitteet seuraavan muotoisina: ALOITTEET LIITTOKOKOUKSELLE 2013 Liiton sääntöjen 15 kohdan 20 mukaisesti liittokokouksessa käsitellään asiat, jotka liiton jäsenet ovat viimeistään kuukautta ennen liittokokousta hallitukselle kirjallisesti

Lisätiedot

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin?

Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2010:3 Aila Puustinen-Korhonen & Tarja Pösö Toteutuuko lapsen oikeus pysyviin kasvuolosuhteisiin? Puheenvuoro lastensuojelun vaikuttavuudesta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset

Sisällysluettelo. Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen vihreät linjaukset 1 2 Vihreiden sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9.5.2010 3 4 5 Tasa-arvoiset ja vaikuttavat hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Tasa-arvoisena Suomessa

Tasa-arvoisena Suomessa Tasa-arvoisena Suomessa Tietoa maahanmuuttajanaiselle ja -miehelle VÄHEMMISTÖVALTUUTETTU TASA-ARVOVALTUUTETUN TOIMISTO 3 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 2 Tasa-arvoisena

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka...

Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4. Asuntopolitiikka... 6. Kohti kestävää talousjärjestelmää... 7 Valtion talouspolitiikka... 8 Veropolitiikka... Hyväksytty Sosialidemokraattiset nuoret ry:n XXV liittokokouksessa 6.-8.6.2014 JOHDANTO... 3 HYVINVOINTIPOLITIIKKA... 4 Sosiaali- ja terveyspalvelut... 4 Sosiaalipalvelut... 4 Terveydenhuolto... 5 Asuntopolitiikka...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville

ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville Simo Pernu Mikko Pohjola ERO JA ISYYS Opas eroperheiden kanssa työskenteleville SISÄLLYS ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...4 2 VANHEMMUUDEN MUUTOKSET...7 2.1 Muutoksia vanhemmuudessa...7 2.2 Isyyden muutokset...11

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio

Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä. 1. Adoptio Adoptiosta äitiyteen kristillisdemokratiaa selkokielellä A 1. Adoptio Adoptiota on tarkasteltava lapsen edun näkökulmasta. Adoptiossa on ensisijaisesti kyse lapsen oikeudesta turvallisten vanhempien, äidin

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Poliittinen julistus

Poliittinen julistus Demarinuoret ohjelmat 12.11.2012 tilanteessa 1 / 87 Nämä kopioitu 12.11.2012 Poliittinen julistus Periaateohjelma Perusopetusohjelma Asuntopoliittinen ohjelma Ympäristöasiakirja Tasa-arvoasiakirja Tietoyhteiskunta-asiakirja

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma

Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma Oulunkaaren kuntayhtymän lastensuojelun suunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA.. 3 2. LASTEN SEKÄ NUORTEN KASVUOLOJEN JA HYVINVOINNIN TILA OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA.. 2.1. Väestörakenne.......

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ MONISTE 9/2008 Maria Ruuskanen LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINNON AMMATILLISIA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI VUOSILLE 2015 2020 Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman Moniste

Lisätiedot